Page 1

ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

Βαθμόρ Πποηεπ.

ΕΞΞΗΠΚΝΗ ΔΗΟ΢ΝΥΑΧΚΑ ΨΤ΢ΨΥΓΕΚ΢ ΤΑΚΔΕΚΑΦ ΝΑΚ ΙΥΗΦΝΕΨΟΑΧΩΠ, Τ΢ΞΚΧΚΦΟ΢Ψ ΝΑΚ ΑΙΞΗΧΚΦΟ΢Ψ ----ΕΠΚΑΚ΢Φ ΔΚ΢ΚΝΗΧΚΝ΢Φ Χ΢ΟΕΑΦ ΤΥΩΧ΢ΒΑΙΟΚΑΦ ΝΑΚ ΔΕΨΧΕΥ΢ΒΑΙΟΚΑΦ ΕΝΤΑΚΔΕΨΦΗΦ ΔΚΕΨΙΨΠΦΗ ΦΤ΢ΨΔΩΠ ΤΥΩΧ΢ΒΑΙΟΚΑΦ ΕΝΤΑΚΔΕΨΦΗΦ ΧΟΗΟΑ Αϋ ------Χαχ.Δ/νςθ: Α. Ταπανδρζου 37 Χ.Ν.-Τόλθ: 151 80 Οαροφςι Κςτοςελίδα: http://www.minedu.gov.gr Τλθροφορίεσ: Ν. Ταπαχριςτοσ Υ. Γεωργακόπουλοσ Χθλζφωνο: 210.34.42.243

Να διαηηπηθεί μέσπι Βαθμόρ αζθαλείαρ Μαπούζι, 12 - 9- 2012 Απιθ. Ππυη.: Φ.9 /697 / 105410 /Γ1 Κοιν.: ΑΠΟΦΑ΢Ζ ΠΡΟ΢:

(ΠΗΝΑΚΑ΢ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ)

ΘΔΜΑ: Άδεηα παρέθθιηζες από ηο Χροιόγηο Πρόγρακκα Έσονηαρ ςπότη: 1.Σιρ διαηάξειρ ηηρ παπαγπάθος 2 ηος άπθπος 4 ηος Ν. 682/77, ΦΔΚ 244/1-9-1977 η. Α’, «Πεπί Ηδιυηικών ΢σολείυν» 2.Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 3 ηος Π.Γ. 85/2012 (ΦΔΚ 141η.Α΄) «Ίδπςζη και μεηονομαζία Τποςπγείυν, μεηαθοπά και καηάπγηζη ςπηπεζιών» 3.Σιρ διαηάξειρ ηηρ με απιθ. 76051/Ζ/4-7-2012 κοινήρ Απόθαζηρ ( ΦΔΚ 2091/η. Β΄) « Ανάθεζη απμοδιοηήηυν ζηον Τθςποςπγό Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηυν, Πολιηιζμού και Αθληηιζμού Θεόδυπο Παπαθεοδώπος» 4. Σην απιθμ. Φ9/135/21889/Γ1/1-3-2012 εγκύκλιο ηος Τ.ΠΑΗ.Θ.Π.Α.. 5. Σο με απιθμ. 6630/ 09-08-2012 έγγπαθο ηος Τποςπγού Παιδείαρ 6. Σο με απιθμ. 2213/10-08-2012 έγγπαθο ηος Η.Δ.Π. 7. Σιρ ζσεηικέρ αιηήζειρ ηυν αναθεπόμενυν ζηην απόθαζη ιδιυηικών ζσολείυν. ΑΠ Ο Φ Α΢ Η Ε Ο Τ Μ Δ Α. Γεκοηηθά - Νεπηαγωγεία Υοπηγούμε άδεηα παρέθθιηζες από ηο υπολόγιο ππόγπαμμα ζηα παπακάηυ ζσολεία με ηιρ δεζμεύζειρ και ηοςρ όποςρ πος ηίθενηαι ζηη με απιθμ. Φ9/135/21889/Γ1/1-3-2012 εγκύκλιο ηος Τ.ΠΑΗ.Θ.Π.Α.:

1


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

α. Σο ιζσύον Χπολόγιο Ππόγπαμμα και ηα Αναλςηικά Ππογπάμμαηα ΢ποςδών θα ηηπούνηαι απαπέγκλιηα. Οι παπεκκλίζειρ θα γίνονηαι ςποσπευηικά μεηά ηο πέπαρ ηος κανονικού διδακηικού υπαπίος. β. Σο μεζημέπι θα πποβλέπεηαι σπόνορ ζίηιζηρ – σαλάπυζηρ, διάπκειαρ 15 έυρ 30 λεπηών, ή οι επιππόζθεηερ ώπερ θα γίνονηαι ζε ξεσυπιζηό απογεςμαηινό ππόγπαμμα. Γεν μποπεί να γίνονηαι διδακηικέρ ενέπγειερ με οποιαδήποηε μοπθή ηα ΢αββαηοκύπιακα. Ηζσύει για ηα Γημοηικά ζσολεία και ηα Νηπιαγυγεία. γ. Κάθε διδακηική ώπα, ζηα Γημοηικά ζσολεία δε θα διαπκεί λιγόηεπο από 35’ λεπηά και ηο κάθε διάλειμμα δεν θα διαπκεί λιγόηεπο από 5’ λεπηά. δ. Κάθε ώπα απαζσόληζηρ με επιπλέον δπαζηηπιόηηηα ζηο Νηπιαγυγείο δεν θα διαπκεί λιγόηεπο από 35’ λεπηά και ηο κάθε διάλειμμα δεν θα διαπκεί λιγόηεπο από 5΄λεπηά. ε. Ζ παπέκκλιζη θα αθοπά όλοςρ ηοςρ μαθηηέρ ηηρ ηάξηρ, ή ηάξευν για ηιρ οποίερ σοπηγείηαι. 1. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «΢ΥΟΛΖ ΜΧΡΑΨΣΖ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β΄ Αθηνών) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΑΓΓΛΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΦΤ΢ΗΚΖ ΓΑΛΛΗΚΑ\ ΢ΤΝΟΛΟ (Ζ/Τ) ΑΓΧΓΖ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΧΡΧΝ Α 1 2 1 4 Β 1 2 1 4 Γ 1 1 1 3 Γ 1 1 1 3 Δ 1 1 2 ΢Σ 1 1 2 2. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ Η΢ΡΑΖΛΗΣΗΚΖ΢ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ΢ ΘΔ΢/ΝΗΚΖ΢ (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Θεζ/νίκηρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΔΒΡΑΨΚΖ ΔΒΡΑΨΚΖ ΑΓΓΛΗΚΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ΢ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Η΢ΣΟΡΗΑ ΓΛΧ΢΢Α Α 3 2 3 2 10 Β 3 2 3 2 10 Γ 2 3 2 7 Γ 2 3 2 7 Δ 2 3 2 7 ΢Σ 2 3 2 7 3. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ»- ΑΜΑΡΟΤ΢ΗΟΤ (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β΄ Αθηνών) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ

Α Β

ΑΓΓΛΗΚΑ

ΜΟΤ΢ΗΚΖ

3 3

2 2

ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 2 2

Ζ/Τ

ΑΘΛΟΠΑΗΓΔ ΗΔ΢ 2 2

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 9 9 2


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

Γ Γ Δ ΢Σ

1 1 1 1

1 1 1

2 1

1 1 1 1

1 1

4 4 4 4

4. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ»- ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ΢ (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β΄ Αθηνών) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΛΖΡ ΑΘΛΟΠΑΗ ΢ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗ ΟΦΟΡΗ ΜΟΤ΢ ΓΔΗΔ΢ ΧΡΧΝ ΛΟΓΟΤ Α ΚΖ ΗΚΖ Α 3 1 1 2 2 9 Β 3 1 1 2 2 9 Γ 1 1 1 3 Γ 1 1 1 3 Δ 1 1 1 1 4 ΢Σ 1 1 1 1 4 5. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ 1Ο θαη 2ο «ΝΔΑ΢ ΓΔΝΗΑ΢ ΕΖΡΗΓΖ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Αηηικήρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΔ΢ΓΑΛΛΗΚΑ /ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ Ζ/Τ Α 4 6 Β 4 6 Γ 2 3 Γ 2 1 2 Δ 2 1 ΢Σ 2 1

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 10 10 5 5 3 3

6. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ 1Ο θαη 2ο «΢ΥΟΛΖ΢ Η.Μ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Αηηικήρ) ΣΑΞ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ Ζ ΓΛΧ΢΢ ΑΓΓΛΗ ΜΑΘΖΜ Η΢ΣΟΡΗ ΓΑΛΛΗΚΑ\ ΦΤ΢ΗΚ ΑΗ΢ΘΖΣΗΚ Α ΚΑ Α-ΣΗΚΑ Α ΓΔΡΜΑΝΗΚ Ζ Ζ ΑΓΧΓΖ Α ΑΓΧΓΖ Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

3 2 1 1 1 1

5 5 2 1 1 1

2 3 1 1 1 1

1 1 1

1 1

2 4 2 2

΢ΤΝΟ ΛΟ ΧΡΧ Ν 12 12 7 7 5 5

7. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΔΡΑ΢ΜΔΗΟ΢ ΔΛΛΖΝΟΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΢ΥΟΛΖ» Π. ΒΟ΢΢ΟΤ Α.Δ. (Γιεύθςνζη Π.Δ Αναη. Αηηικήρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΓΔΡΜΑ ΑΗ΢ΘΖ ΠΛΖΡΟΦΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟ ΦΤ΢ΗΚΖ ΘΔΑΣΡ ΢ΤΝΟΛ ΝΗΚΑ ΣΗΚΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΑΓΧΓΖ ΗΚΖ Ο 3


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

ΑΓΧΓΖ Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

5 5 5 5 3 3

1 1

1 1 1 1 1 1

ΜΔΛΔΣΖ΢ΒΗΒΛΗΟΘΖΚ Ζ 5 5 2 2 2 2

ΑΘΛΟΠΑΗΓ ΗΔ΢

ΑΓΧΓΖ

2 2 2 2 2 2

1 1

ΧΡΧΝ

15 15 10 10 8 8

8. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΔΡΑ΢ΜΔΗΟ΢ ΔΛΛΖΝΟΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΢ΥΟΛΖ» Π. ΒΟ΢΢ΟΤ Α.Δ. (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Αηηικήρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΝΖΠΗΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΔΛΛ.ΥΟΡΟΗ – ΔΛΛ. ΠΑΡΑΓΟ΢Ζ- ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΢ΤΝΟΛΟ (ΠΡΟΦΟΡΗΚΑ) ΑΓΧΓΖ - ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΣΔ΢ ΧΡΧΝ 35’ (ημεπηζίυρ) 70’ (ημεπηζίυρ) 15 9. ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΣΖ΢ “ΜΟΝΣΔ΢΢ΟΡΗΑΝΖ΢ ΑΓΧΓΖ΢” (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Θεζ/νίκηρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΡΤΘΜΗΚΖ/ ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΑΛΛΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΜΠΑΛΔΣΟ Α 2 2 1 5 Β 2 2 1 5 Γ 1 1 2 2 6 Γ 1 1 2 2 6 Δ 1 1 2 2 6 ΢Σ 1 1 2 2 6 1. Ζ παπέκκλιζη αθοπά ζηην εθαπμογή ηος ζςζηήμαηορ αςηοαγυγήρ ηηρ μεθόδος Μονηεζζόπι ζε όλερ ηιρ ηάξειρ. 2. Ζ παπέκκλιζη αθοπά ηην έγκπιζη εβδομαδιαίος ππογπάμμαηορ καηά ηα διεθνή Μονηεζζοπιανά ππόηςπα κςπίυρ ζηο ππόγπαμμα ηηρ ζσολήρ Γοςδέλη. 3. Ζ παπέκκλιζη αθοπά ηην έγκπιζη πλήποςρ και ανελλιπούρ ενημέπυζηρ για ηην εθαπμογή ηηρ μεθόδος και ηη σπήζη ηος Μονηεζζοπιανού ςλικού πνεςμαηικήρ ανάπηςξηρ ζηο εκάζηοηε νεοπποζλαμβανόμενο πποζυπικό. Δγθρίλοληαη οη παρεθθιίζεης κε ηελ αθόιοσζε παραηήρεζε: Ζ παρέθθιηζε, ποσ αθορά ζηε κέζοδο δηδαζθαιίας ποσ αθοιοσζεί ηο ζτοιείο κε βάζε ηοσς Μοληεζζορηαλούς θαλόλες ηες ασηοαγωγής, κε ηε τρήζε ηοσ θαηάιιειοσ εποπηηθού σιηθού, ζα θαιύπηεη όιε ηελ ύιε ηοσ Αλαισηηθού Προγράκκαηος ηοσ Γεκοηηθού ΢τοιείοσ. Δπίζες, ηο εβδοκαδηαίο πρόγρακκα λα εγθρηζεί θαη από ηολ οηθείο ΢τοιηθό ΢ύκβοσιο. 10. ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΣΖ΢ “ΜΟΝΣΔ΢΢ΟΡΗΑΝΖ΢ ΑΓΧΓΖ΢” ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Θεζ/νίκηρ) ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΜΟΤ΢ΗΚΟΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ΢ΤΝΟΛΟ ΑΓΧΓΖ ΑΓΧΓΖ ΚΗΝΖΣΗΚΖ ΚΖ ΑΓΧΓΖ ΧΡΧΝ ΑΓΧΓΖ 4


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

1

1

2

1

5

Ζ παπέκκλιζη αθοπά ζηην εθαπμογή ηος ζςζηήμαηορ αςηοαγυγήρ ηηρ μεθόδος Μονηεζζόπι Δγθρίλεηαη ε παρέθθιηζε κε ηελ αθόιοσζε παραηήρεζε: Ζ παρέθθιηζε, ποσ αθορά ηε κέζοδο δηδαζθαιίας ποσ αθοιοσζεί ηο ζτοιείο κε βάζε ηοσς Μοληεζζορηαλούς θαλόλες ηες ασηοαγωγής, κε ηε τρήζε ηοσ θαηάιιειοσ εποπηηθού σιηθού, ζα θαιύπηεη ηο Α.Π. ηοσ Νεπηαγωγείοσ. Δπίζες, ηο εβδοκαδηαίο πρόγρακκα λα εγθρηζεί θαη από ηολ οηθείο ΢τοιηθό ΢ύκβοσιο. 11. ΗΓΗΧΣΗΚΟ Γ.΢. “ΠΟΛΚΑ ΦΡΟΔΛΔΝ” (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β΄ Αθηνών) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΓΛΧ΢΢Α Β’ ΞΔΝΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΓΛΧ΢΢Α ΧΡΧΝ Α 1 1 Β 1 1 Γ 1 1 2 Γ 1 1 3 5 Δ 1 1 1 3 ΢Σ 1 1 1 3 12. ΗΓΗΧΣΗΚΟ Γ.΢. “΢ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΛΛΖΝΟΑΓΓΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ” (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β΄ Αθηνών) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΑΛΛΗΚΑ Ζ’ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ Ζ’ ΗΣΑΛΗΚΑ Ζ‘ Η΢ΠΑΝΗΚΑ Α 5 2 Β 5 2 Γ 2 2 2 Γ 3 2 2 Δ 3 2 1 ΢Σ 3 2 1 13 - 14. ΗΓΗΧΣΗΚΟ Γ.΢. “ΗΟΝΗΟ΢ ΢ΥΟΛΖ” ΑΜΑΡΟΤ΢ΗΟΤ1ο & 2Ο Γεκ. ΢τ. “ΗΟΝΗΟ΢ ΢ΥΟΛΖ” (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β΄ Αθηνών) ΣΑ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΞΖ ΜΑΘΖ ΜΔΛΔΣ ΦΤ΢ΗΚ ΓΑΛΛΗΚΑ ΜΔΘΟΓ ΑΓΓΛΗΚ ΠΛΖΡ Ζ Ζ Ο Α ΟΦΟΡΗ ΜΑΣΗΚ ΠΔΡΗΒ/ ΑΓΧΓΖ ΓΔΡΜΑΝ ΛΟΓΗΑ ΚΖ Α ΝΣΟ΢ ΗΚΑ ΜΔΛΔΣΖ ΢ Α 1 1 1 2 2 Β 1 1 1 2 2 Γ 1 1 1 2 1 Γ 1 1 3 1 Δ 1 1 1 1

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 7 7 6 7 6 6

΢ΤΝΟΛ Ο ΧΡΧΝ

7 7 6 6 4

5


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

΢Σ

1

1

1

1

15. 1Ο Γεκ. ΢τ. “ΗΟΝΗΟ΢ ΢ΥΟΛΖ” (ΦΗΛΟΘΔΖ΢) (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β΄ Αθηνών) ΣΑ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΞΖ ΜΑΘΖ ΜΔΛΔΣ ΦΤ΢ ΓΑΛΛΗΚΑ ΜΔΘΟΓΟ ΑΓΓΛΗΚ ΠΛΖΡ Ζ ΗΚΖ \ ΛΟΓΗΑ Α ΟΦΟΡΗ ΜΑΣΗΚ ΠΔΡΗΒ/ ΑΓΧ ΓΔΡΜΑΝ ΜΔΛΔΣΖ΢ ΚΖ Α ΝΣΟ΢ ΓΖ ΗΚΑ Α 1 1 1 2 2 Β 1 1 1 2 2 Γ 1 1 1 2 1 Γ 1 1 3 1 Δ 1 1 1 1 ΢Σ 1 1 1 1 16. ΗΓΗΧΣΗΚΟ Γ.΢ “ΑΓΗΟ΢ ΗΧ΢ΖΦ” (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β΄ Αθηνών) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΓΑΛΛΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1

4

΢ΤΝΟΛ Ο ΧΡΧΝ 7 7 6 6 4 4

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 5 5 5 5 5 5

17. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΛΔΟΝΣΔΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΠΑΣΖ΢ΗΧΝ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Α΄ Αθηνών) ΣΑ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΞΖ ΠΛΖΡΟ ΑΓΓΛΗ ΓΑΛΛΗ ΑΘΛΟ ΘΔΑΣΡ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗ ΥΟΡΟ΢ ΢ΤΝΟΛ ΦΟΡΗΚΖ ΚΑ ΚΑ ΠΑΗΓΔΗ ΗΚΟ ΚΖ Ο Δ΢ ΠΑΗΥΝΗ ΑΠΑ΢ΥΟΛ ΧΡΧΝ ΓΗ Ζ΢Ζ Α 1 2 3 1 1 2 10 Β 1 3 3 2 1 10 Γ 1 5 6 Γ 1 5 6 Δ 1 3 4 ΢Σ 1 3 4 18. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «Π. ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟΤ & ΢ΗΑ Δ.Δ., Σα Εαρθαδάθηα» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β΄ Αθηνών) ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΚΟΛΤΜΒΖ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΜΟΤ΢ΗΚΟΚΗΝΖΣΗΚΖ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΑΠΑ΢ΥΟΛΖ΢Ζ ΧΡΧΝ 2 2 2 2 2 10 Επέκηαζη ππογπάμμαηορ ωρ 14.15 καθημεπινά.

6


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

19. “ΗΓΗΧΣΗΚΟ Γ.΢. «JEANNE D’ ARC» 6/ΘΔ΢ΔΗΟ (Γιεύθςνζη Π.Δ. Πειπαιά) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΑΛΛΗΚΑ ΜΔΘΟΓΟ΢ ΑΘΛ. ΟΜΗΛΟ΢ORFF ΠΑΡΑΓ. ΥΟΡΟΗΘΔΑΣΡ. ΑΓΧΓΖ (ΚΑΣ’ ΔΠΗΛΟΓΖ) Α 4 2 Β 4 2 Γ 1 4 2 Γ 1 4 2 Δ 2 3 2 ΢Σ 2 4 2

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ

6 6 7 7 7 8

20. 1Ο θαη 2ο ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ “O ΑΠΟ΢ΣΟΛΟ΢ ΠΑΤΛΟ΢” (Γιεύθςνζη Π.Δ. Α΄ Θεζ/νίκηρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΦΤ΢ΗΚ ΜΟ ΑΓΓΛΗΚΑ Β ΜΑΘΖΜ ΠΛΖΡΟΦ ΓΛΧ΢΢ Ζ Τ΢ΗΚ ΞΔΝΖ ΑΣΗΚΑ ΟΡΗΚΖ Α ΑΓΧΓΖ Ζ ΓΛΧ΢΢ Α Α 2 2 2 1 2 1 Β 2 1 4 1 1 1 Γ 2 1 2 Γ 1 1 1 2 Δ 1 2 ΢Σ 1 2 21. 1Ο θαη 2ο ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ Μ. Ν. ΡΑΠΣΟΤ (Γιεύθςνζη Π.Δ. Λάπιζαρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΔΣΖ ΔΤΔΛΗΚΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΕΧΝΖ Α 1 1 2 1 Β 1 1 2 1 Γ 2 1 1 1 Γ 2 1 1 1 Δ 2 1 ΢Σ 2 1 22. ΗΓΗΧΣ. ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «΢ΥΟΛΖ ΥΑΣΕΖΒΔΖ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Α’ Αθήναρ,) ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΤΜΝΑ΢ΣΗΚΖ 1

1

΢ΤΝΟ ΛΟ ΧΡΧΝ 10 10 5 5 3 3

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 5 5 5 5 3 3

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 2

23. “ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖ΢Ζ” ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟΤ 1Ο θαη 2Ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Αηηικήρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΑΛΛΗΚΑ Ή

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 7


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

3 3

3 3 2

2

24. “ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖ΢Ζ” ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟΤ 1Ο θαη 2Ο ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Αηηικήρ) ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΘΛΖΣΗ΢ΜΟ΢ΜΟΤ΢ΔΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΟΛΤΜΒΖ΢Ζ 4

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ

2

6

25. ΗΓΗΧΣΗΚΟ. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΚΑΝΑ΢Ζ-ΚΑΝΣΔΜΗΡΖ» 0.Δ. (Γιεύθςνζη Π.Δ. Α’ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΓΛΧ΢΢Α ΑΓΓΛΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α 1 (επιπλέον) 1(επιπλέον) 2 4 Β 2 2 Γ Γ Δ ΢Σ 26. ΗΓΗΧΣΗΚΟ. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ “ΑΓΗΟ΢ ΓΔΧΡΓΗΟ΢” (Γ/νζη Π.Δ. Κςκλάδυν) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΓΑΛΛΗΚΑ ΑΓΓΛΗΚΑ Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

2 2 3 3 2 2

2 2 1 1

27. ΗΓΗΧΣΗΚΟ. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ “ΑΓΗΟ΢ ΗΧ΢ΖΦ ΒΟΛΟΤ” (Γ/νζη Π.Δ. Μαγνηζίαρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΓΑΛΛΗΚΑ ΑΓΓΛΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

5 5 5 5 3 3

1 επιπλέον 1 επιπλέον

1 1 1 1 1 1

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 4 4 3 3 3 3

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 6 6 6 6 5 5

28. ΗΓΗΧΣΗΚΟ. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΕΑΓΟΡΗΑΝΑΚΟ΢ ΔΠΔ» 8


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

( Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Αηηικήρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΦΤ΢ΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

2 2 -

1 1 -

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 5 5 -

2 2 -

29. ΗΓΗΧΣΗΚΟ. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «Ζ ΘΔΟΜΖΣΧΡ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Α’ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΑΓΓΛΗΚΑ Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

2 2 -

ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΟΤ΢ΗΚΖ 1 1

΢ΤΝΟΛ Ο ΧΡΧΝ 3 3 2 2

1 1 1 1

30. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ (12/ζεζηο) «ΝΔΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΦΑΗΑ΢» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ’ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

31. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ (1ο θαη 2ο) «ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Θεζ/νίκηρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

3 3

1 1 1 1 1 1

4 4 1 1 1 1

32. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ (6/ζεζηο) «ΝΔΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΦΑΗΑ΢» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ’ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ 9


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟ

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 2 2 2 2 2 2

33. ΗΓΗΧΣΗΚΟ. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «΢ΥΟΛΖ ΥΗΛΛ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Α΄ Αθηνών) ΣΑ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΞΖ ΜΟΤ ΑΓΓΛΗ ΠΛΖΡ ΟΜΑΓΗΚ ΠΔΗΡΑ ΑΗ΢ΘΖΣΗ ΛΟΓΟΣΔ ΓΑΛΛΗΚΑ ΢ΤΝΟ ΢ΗΚΟ ΚΑ ΟΦΟΡΗ Α ΜΑΣΑ ΚΖ ΥΝΗΑ ΓΔΡΜΑΝ ΛΟ ΚΗΝΖ ΚΖ ΠΑΗΥΝΗΓ ΚΑΣΑ΢ ΑΓΧΓΖ ΒΗΒΛΗΟ ΗΚΑ ΧΡΧΝ ΣΗΚΖ (Ζ/Τ) ΗΑ ΚΔΤΔ΢ ΜΟΤ΢ΗΚ ΘΖΚΖ Ζ Α

2

4

1

Β

2

4

1

Γ

1

Γ

1

Δ ΢Σ

7 2

9

1

2

1

5

1

2

2

1

1

2

1

5

1

1

2

1

5

2

8

34. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΡΓΗΧΣΑΚΖ΢ΚΟΛΛΗΑ΢ & ΢ΗΑ Δ.Δ.» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ΄ Αθηνών) ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΑΗ΢ΘΖΣΗΚΖ ΦΖΦΗΑΚΟ΢ ΑΘΛΖΣΗ΢ΜΟ΢ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΑΓΧΓΖ (ΑΛΦΑΒΖΣΗ΢ΜΟ΢) ΢ΤΝΑΗ΢ΘΖΜΑΣΗΚΖ΢ ΧΡΧΝ ΝΟΖΜΟ΢ΤΝΖ΢ 2 3 1 2 2 10 35. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΜΟΝΣΔ΢΢ΟΡΗΑΝΖ ΢ΥΟΛΖ ΑΘΖΝΧΝ» ΜΑΡΗΑ ΓΟΤΓΔΛΖ ΑΔΔ (Γιεύθςνζη Π.Δ. Α΄ Αθηνών) ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ Ζ παπέκκλιζη αθοπά ζηην εθαπμογή όλος ηος μονηεζζοπιανού ςλικού πνεςμαηικήρ ανάπηςξηρ ηος ζςζηήμαηορ αςηοαγυγήρ ζε όλερ ηιρ ηάξειρ. Δγθρίλεηαη ε παρέθθιηζε κε ηελ παραηήρεζε: 10


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

Ζ παρέθθιηζε, ποσ αθορά ζηε κέζοδο δηδαζθαιίας ποσ αθοιοσζεί ηο ζτοιείο κε βάζε ηοσς Μοληεζζορηαλούς θαλόλες ηες ασηοαγωγής, κε ηε τρήζε ηοσ θαηάιιειοσ εποπηηθού σιηθού, ζα θαιύπηεη όιε ηελ ύιε ηοσ Αλαισηηθού Προγράκκαηος ηοσ Γεκοηηθού ΢τοιείοσ. Δπίζες, ηο εβδοκαδηαίο πρόγρακκα λα εγθρηζεί θαη από ηολ οηθείο ΢τοιηθό ΢ύκβοσιο. 36 ΗΓΗΧΣΗΚΟ. ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΜΟΝΣΔ΢΢ΟΡΗΑΝΖ ΢ΥΟΛΖ ΑΘΖΝΧΝ» ΜΑΡΗΑ ΓΟΤΓΔΛΖ ΑΔΔ (Γιεύθςνζη Π.Δ. Α΄ Αθηνών) ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ Ζ παπέκκλιζη αθοπά ζηην εθαπμογή όλος ηος μονηεζζοπιανού ςλικού πνεςμαηικήρ ανάπηςξηρ ηος ζςζηήμαηορ αςηοαγυγήρ ζηο Νηπιαγυγείο. Δγθρίλεηαη ε παρέθθιηζε κε ηελ παραηήρεζε: Ζ παρέθθιηζε, ποσ αθορά ζηε κέζοδο δηδαζθαιίας ποσ αθοιοσζεί ηο ζτοιείο κε βάζε ηοσς Μοληεζζορηαλούς θαλόλες ηες ασηοαγωγής, κε ηε τρήζε ηοσ θαηάιιειοσ εποπηηθού σιηθού, ζα θαιύπηεη όιε ηελ ύιε ηοσ Α.Π. ηοσ Νεπηαγωγείοσ. Δπίζες, ηο εβδοκαδηαίο πρόγρακκα λα εγθρηζεί θαη από ηολ οηθείο ΢τοιηθό ΢ύκβοσιο. 37. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ “ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΜΑΚΡΤΓΗΑΝΝΖ” (Γιεύθςνζη Π.Δ. Πειπαιά) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΓΑΛΛΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α Β Γ 2 2 Γ 2 2 Δ 1 1 ΢Σ 38. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «Β. ΜΑΝΣΑ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β΄ Αθηνών) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

1 2 2 2 2 2

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 1 2 2 2 2 2

39. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΕΧΖ» (2ο Γ.΢.) (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ΄ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗ ΚΑ

ΓΛΧ΢ ΢Α

ΦΤ΢ΗΚ Ζ ΑΓΧΓΖ

Ζ/Τ

ΘΔΑ ΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ

ΜΑΘΖΜ ΑΣΗΚΑ

ΓΑΛΛΗΚ ΓΔΡΜΑΝ Α ΗΚΑ

΢ΤΝΟ ΛΟ ΧΡΧΝ 11


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

3 3 2 1 1 1

3 3 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

2 2 3 1 1

10 10 5 9 5 5

3 1 1

40. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΡΓΗΧΣΑΚΖ΢ΚΟΛΛΗΑ΢ & ΢ΗΑ Δ.Δ.» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ΄ Αθηνών) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗ Β ΞΔΝΖ ΦΖΦΗΑΚΟ΢ ΑΘΛΖΣΗ ΔΤΔΛΗΚΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΚΑ ΓΛΧ΢΢Α (ΑΛΦΑΒΖΣΗ ΢ΜΟ΢ Ζ ΕΧΝΖ ΢ΤΝΑΗ΢ΘΖΜΑ ΧΡΧΝ ΢ΜΟ΢) ΣΗΚΖ΢ ΝΟΖΜΟ΢ΤΝΖ ΢ Α 2 2 2 2 2 10 Β 2 2 2 2 2 10 Γ 1 2 1 1 5 Γ 1 2 1 1 5 Δ 1 1 1 3 ΢Σ 1 1 1 3 41. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΓΟΤΚΑ Α.Δ.» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β΄ Αθηνών) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΦΤ΢ΗΚΖ ΑΓΓΛΗΚΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΑΓΧΓΖ ΜΔΛΔΣΖ΢ ΧΡΧΝ Α 1 3 1 1 6 Β 1 3 1 1 6 Γ 1 1 1 1 4 Γ 1 1 1 1 4 Δ 1 1 1 1 4 ΢Σ 1 1 1 1 4 42. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΔΛΛΖΝΟΓΑΛΛΗΚΖ ΢ΥΟΛΖ ΟΤΡ΢ΟΤΛΗΝΧΝ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β΄ Αθηνών) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΑΛΛΗΚΑ ΑΓΓΛΗΚΑ ΚΟΛΤΜΒΖ΢Ζ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α 5 2 3 10 Β 5 2 3 10 Γ 1 5 6 Γ 1 5 6 Δ 1 3 4 ΢Σ 1 3 4 43. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΔΛΛΖΝΟΓΑΛΛΗΚΖ ΢ΥΟΛΖ ΟΤΡ΢ΟΤΛΗΝΧΝ» 1Ο & 2Ο (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β΄ Αθηνών) ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ 12


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

Α’ ΣΜΖΜΑ Β’ ΣΜΖΜΑ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΑ΢ΥΟΛΖ΢Ζ ΢ΣΑ ΓΑΛΛΗΚΑ 5

ΚΟΛΤΜΒΖ΢Ζ / ΑΘΛΖΣΗΚΔ΢ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ

2

7

5

2

7

44. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΝΑΤ΢ΣΑΘΜΟΤ ΚΡΖΣΖ΢» ( Γιεύθςνζη Π.Δ. Υανίυν) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΥΟΡΧΓΗΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΓΑΛΛΗΚΑ Α 3 3 Β 3 3 Γ 2 2 4 Γ 2 2 4 Δ 2 1 3 ΢Σ 2 1 3 45.ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΧΝ “Δ. ΜΑΝΣΟΤΛΗΓΖ Α.Δ.” 1Ο θαη 2Ο (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Θεζ/νίκηρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ

Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

ΜΔΘ ΟΓΟ ΛΟΓΗ Α ΜΔΛΔ ΣΖ΢ 3 3 2 2

ΜΑΘΖ ΜΑΣΗΚ Α

ΑΓΓΛΗ ΚΑ

ΝΔΔ΢ ΣΔΥΝΟ ΛΟΓΗΔ΢

ΦΗΛΑΝ ΑΓΝΧ΢ ΗΑ

1 1 2 2 1 1

3 3 1 2 2 2

1 1 1 1 1 1

2 2 1

ΠΔΗΡΑ ΜΑΣΑ ΦΤ΢ΗΚ Ζ΢

ΔΛΛΖΝ Β΄ .ΓΛΧ΢ ΞΔΝΖ ΢Α ΓΛΧ΢΢ Α

1 1

10 10 7 8 7 7

1 2 2

1 1

46.ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΧΝ “Δ. ΜΑΝΣΟΤΛΗΓΖ Α.Δ.” 1Ο θαη 2Ο ( Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Θεζ/νίκηρ) ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΦΤ΢ΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΑΓΓΛΗΚΑ ΑΗ΢ΘΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ Ππονήπια Νήπια

΢ΤΝΟ ΛΟ ΧΡΧΝ

3 3

1 1

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 5 5

47. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «΢ΥΟΛΖ ΥΑΣΕΖΒΔΖ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Α’ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΘΛΖΣΗ΢ΜΟ΢ ΑΓΓΛΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΑΓΧΓΖ Α 1 1 2 4 Β 1 1 3 5 13


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

Γ Γ Δ ΢Σ

1 1 1 1

1 1

1 1 1 1

3 3 2 2

48. ΗΓΗΧΣΗΚΟ. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ Μ. ΠΔΣΡΑΚΖΒΑΛ΢ΑΜΗΓΟΤ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Πειπαιά) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΥΟΡΧΓ ΑΓΓΛΗ ΠΑΡΑΓΟ΢ ΜΑΘΖΜ ΔΝΗ΢ΥΤ ΠΛΖΡΟ ΓΑΛΛΗΚ ΢ΤΝ ΗΑ ΚΑ ΗΑΚΟΗ ΑΣΗΚΑ ΣΗΚΖ ΦΟΡΗΚΖ Α/ ΟΛΟ ΥΟΡΟΗ ΓΗΓΑ΢Κ ΓΔΡΜΑ ΧΡΧ ΑΛΗΑ ΝΗΚΑ Ν Α 1 1 2 4 Β 3 1 1 2 7 Γ 2 1 1 1 5 Γ 1 2 1 1 5 Δ 1 2 1 1 1 6 ΢Σ 1 2 1 1 1 6 49. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ΢ ΟΜΗΛΟ΢ «ΑΝΑΣΟΛΗΑ 2Ο Γεκοηηθό ΢τοιείο» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αν. Θεζζαλονίκηρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΥΟΡΟΗ Α 4 1 5 Β 4 1 5 Γ 2 1 1 1 5 Γ 2 1 1 1 5 Δ 2 1 1 1 5 ΢Σ 2 1 1 1 5 50. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ “΢ΣΑΤΡΑΚΖ” (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ΄ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΤΜΝΑ΢ΣΗΚΖ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΥΟΡΧΓΗΑ Α 3 1 3 1 Β 4 1 3 1 Γ 1 1 1 1 Γ 1 1 1 1 Δ 1 1 1 1 ΢Σ 1 1 1 1

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 8 9 4 4 4 4

51. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΗΟΡΓΑΝΑΚΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ Α.Δ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ΄ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΑΛΛΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ Ή ΧΡΧΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ Α 1 1 2 Β 2 1 3 Γ 1 1 14


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

Γ Δ ΢Σ

1 1 1

2

52. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΠΑΗΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΘ» ( Γιεύθςνζη ΠΔ Αναη. Θεζ/νίκηρ) ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΑ΢ΥΟΛΖ΢Ζ Α&Β ημήμα

3 διδακηικέρ ώπερ ημεπηζίυρ

3 1 1

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 15

53. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΛΑ΢ΚΑΡΖ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β΄ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΚΟΛΤΜΒΖ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΑΛΛΗΚΑ ΜΔΛΔΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΢ΤΝΟΛΟ (ΠΡΟΔΣΟΗΜΑ΢ΗΑ ΧΡΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ) Α 4 2 6 Β 4 2 6 Γ 3 2 5 Γ 3 2 5 Δ 3 2 5 ΢Σ 3 2 5 54. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ “O ΜΗΚΡΟ΢ ΝΑΤΣΗΛΟ΢” (Γιεύθςνζη Π.Δ. Κοπινθίαρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΝΔΔ΢ ΑΓΓΛΗ ΑΘΛΖΣΗΚ ΜΟΤ΢ΗΚ ΓΛΧ΢΢ ΜΑΘΖΜ ΓΔΡΜΑΝ ΣΔΥΝ ΚΑ Δ΢ Ζ Α ΑΣΗΚΑ ΗΚΑ ΟΛΟΓ ΓΡΑ΢ΣΖΡ ΗΔ΢ ΗΟΣΖΣΔ΢ Α 2 2 2 1 2 1 Β 2 2 2 1 2 1 Γ 2 2 2 1 Γ 2 2 1 2 Δ 2 2 1 ΢Σ 2 2 1 55. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ “O ΜΗΚΡΟ΢ ΝΑΤΣΗΛΟ΢” ( Γιεύθςνζη Π.Δ. Κοπινθίαρ) ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΦΤ΢ΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΜΟΤ΢ΗΚΟΚΗΝΖΣΗΚΖ 5

΢ΤΝΟ ΛΟ ΧΡΧΝ 10 10 7 7 5 5

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 8

3

56. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ “ΑΛΦΑΒΖΣΑΡΗ” ΑΝΝΑ΢ ΜΟ΢ΥΟΤ (Γιεύθςνζη Π.Δ. Α΄ Αθήναρ) ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ 3

ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΤΜΝΑ΢ΣΗΚΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 3

2

8 15


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

57. «ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΑΓΔΛΦΧΝ ΜΑΛΣΔΕΟΤ» ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ (Γιεύθςνζη Π.Δ. Απγολίδαρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΜΔΛΔΣΖ ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΤΜΝΑ΢ΣΗΚΖ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΝΔΔ΢ ΣΔΥΝΟΛ Ο ΓΗΔ΢ Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

2 1 -

2 3 -

1 1 -

1 -

1 -

58. “ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΑΓΔΛΦΧΝ ΜΑΛΣΔΕΟΤ” ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ (Γιεύθςνζη Π.Δ. Απγολίδαρ) ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΓΤΜΝΑ΢ΣΗΚΖ ΝΔΔ΢ ΑΓΓΛΗΚΑ ΚΟΤΚΛΟ ΑΝΑΓΝΧ΢Ζ ΣΔΥΝΟΛΟ ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΜΤΘΗΟΤ ΓΗΔ΢ 2

2

2

2

1

7 5 -

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ

2

59. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΟΝΣΗΧΝ ΚΤΡΗΧΝ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Θεζ/νίκηρ) ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΓΤΜΝΑ΢ΣΗΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑ΢ΗΑ ΓΗΑ ΚΗΝΖΣΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΑΠΑ΢ΥΟΛΖ΢Ζ ΓΧΝΗΑ ΑΝΑΥΧΡΖ΢Ζ / ΒΗΒΛΗΟΤ ΑΤΘΟΡΜΖΣΔ΢ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ 1

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ

10

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ

1

60. ΗΓΗΧΣΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ «ΓΔΗΣΟΝΑ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Αηηικήρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΜΑΘ ΔΛΛΖ ΑΓΓΛΗ ΓΔΡΜΑΝΗ ΟΗΚΟΓΔ ΑΡΗΘΜ ΣΑΞΗΓΗ ΖΜΑΣ ΝΗΚΑ ΚΑ ΚΑ ΢ΜΟ΢ ΟΓΡΟ ΢ΣΟ ΗΚΑ Ή ΜΗΔ΢ ΥΧΡΟ ΓΑΛΛΗΚΑ Κ ΥΡΟΝ Ο Α 2 4 2 2 3 επιπλ έον Β 2 4 2 2 1 2

3

ΦΤ΢Η ΚΖ ΑΓΧΓ Ζ

΢ΤΝΟ ΛΟ ΧΡΧ Ν

2 επιπλ έον 2

15

16

15


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

Γ Γ Δ ΢Σ

επιπλ έον 1 επιπλ έον 1 επιπλ έον 1 επιπλ έον 1 επιπλ έον

1 επιπλέ ον 1 επιπλέ ον 1 επιπλέ ον 1 επιπλέ ον

1 επιπλέ ον 2 επιπλέ ον 2 επιπλέ ον 2 επιπλέ ον

2

1

1

1

3

1

1

1 επιπλέον

1

1

1 επιπλέον

1

1

επιπλ έον 2 επιπλ έον 1 επιπλ έον 1 επιπλ έον 1 επιπλ έον

61. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ «ΓΔΗΣΟΝΑ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Αηηικήρ) ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΠΑΗΓΝΗΧΓΔΗ΢ ΦΤ΢ΗΚΖ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ ΓΡΑΜΑΣΗΚΖ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΑΓΧΓΖ ΣΔΥΝΖ ΢ΣΑ ΑΓΓΛΗΚΑ Ππονήπια 5 4 2 2 2 Νήπια 5 4 2 2 2 62. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΖ «ΠΟΡΗΧΣΟΤ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αν. Αηηικήρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΑΛΛΗΚΑ\ ΠΛΖΡΟΦ ΦΤ΢ΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥ ΓΛΧ΢΢Α ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΟΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΝΗΑ Α 5 1 1 3 3 Β 5 1 1 3 3 Γ 2 3 2 1 Γ 2 3 2 1 Δ 1 1 2 1 1 ΢Σ 1 1 2 1 1

10

10

8

8

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 15 15

΢ΤΝΟΛ Ο ΧΡΧΝ 13 13 8 8 6 6

63.ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΠΟΡΗΧΣΟΤ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Αηηικήρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΦΤ΢ΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ ΜΤΘΟΛΟΓΗΑ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΑΓΧΓΖ ΧΡΧΝ ΝΖΠΗΑ 3 2 3 2 2 12 ΠΡΟΝΖΠΗΑ

4

4

2

64.ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΑ΢ ΘΧΜΑ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Καβάλαρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΡΟΠΑΗΓΔΗΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗ

2

12

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ

17


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

1

1

1

1

4

65. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΚΗΒΧΣΟ΢» ( Γιεύθςνζη Π.Δ. Αιηυλοακαπνανίαρ ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΧΡΧΝ ΠΑΗΥΝΗΓΗ 1 1 1 1 4 66. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΜΠΛΔ ΜΠΑΛΟΝΗ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Καβάλαρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΜΟΤ΢ΗΚΖ 1

1

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 2

67. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ ΔΛΔΝΖ & ΢ΗΑ Ο.Δ. » (Γιεύθςνζη Π.Δ. Μαγνηζίαρ) ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΤΘΟΡΜΖΣΔ΢ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣ Δ΢ / ΥΑΛΑΡΧ΢Ζ 1

ΦΤ΢ΗΚΖ ΑΓΧΓΖ

Ζ/Τ

1

1

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΔΚΦΡΑ΢Ζ

1

68. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΕΖΡΗΓΖ Α.Δ.» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Αηηικήρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΔ΢ ΓΑΛΛΗΚΑ\ Ζ/Τ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ Α 4 6 Β 4 6 Γ 2 3 Γ 2 1 2 Δ 2 1 ΢Σ 2 1

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 4

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 10 10 5 5 3 3

69. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ «ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΕΧΖ» 1ο Γ.΢. (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ΄ Αθήναρ) ΣΑΞ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ Ζ ΑΓΓΛΗΚ ΓΑΛΛΗ ΠΛΖΡ ΘΔΑΣΡ ΓΔΡΜΑΝ ΦΤ΢Η ΜΑΘ ΓΛΧ΢΢ Α ΚΑ ΟΦΟΡΗ ΗΚΖ ΗΚΑ ΚΖ ΖΜΑΣ Α ΚΖ ΑΓΧΓΖ ΑΓΧΓ ΗΚΑ Ζ Α 3 1 1 2 3 Β 3 1 1 2 3 18

΢ΤΝΟΛ Ο ΧΡΧΝ 10 10


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

Γ Γ Δ ΢Σ

2 1 1 1

3 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1

5 9 5 5

3 1 1

70. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ «ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΕΧΖ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ΄ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΦΤ΢ΗΚΖ ΜΟΤ΢ΗΚΟΚΗΝΖΣΗΚΖ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΑΓΧΓΖ ΑΓΧΓΖ 2 1 2 2 1

71. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «΢ΣΑΜΑΣΟΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Μεζζηνίαρ) ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΠΑΗΥΝΗΓΗ 1 ώπα ημεπηζίυρ 1 ώπα ημεπηζίυρ 1 ώπα ημεπηζίυρ 72. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΜΑΡΗΑ ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟΤ & ΢ΗΑ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Μεζζηνίαρ) ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΠΑΗΥΝΗΓΗ 1ώπα ημεπηζίυρ 1 ώπα ημεπηζίυρ 1 ώπα ημεπηζίυρ

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 8

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 15

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 15

73. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ «ΠΑ΢ΥΑΛΖ» 1ο & 2ο ( Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ΄ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΑΛΛΗΚΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α 3 3 Β 4 4 Γ 1 2 3 Γ 1 2 3 Δ 1 1 ΢Σ 1 1 74. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΟ «ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ΄ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΓΑΛΛΗΚΑ ΑΓΓΛΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

2

3 3 1 1 2 2

2 2 2 2

3 3 3 5 4 4

75. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ «ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ» 19


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

(Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ΄ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΦΤ΢ΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 2 2 4 76. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «Ν. ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ΢ & ΢ΗΑ Ο.Δ.» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γςηικήρ Θεζζαλονίκηρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗ ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΖΦΗΑΚΖ΢ ΦΤ΢ΗΚΧΝ ΦΤ΢ΗΚΖ΢ ΑΓΧΓΖ΢ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ΢ ΔΠΗ΢ΣΖΜΧΝ 3 3 4

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 10

77. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΔΛΛΖΝΟΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΧΓΖ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αν. Αηηικήρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΑΓΓΛΗΚΑ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΧΡΧΝ Α 5 5 Β 5 5 Γ 1 1 5 2 1 10 Γ 1 1 6 2 10 Δ 1 1 4 2 8 ΢Σ 1 1 4 2 8 78. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ «Ο ΠΛΑΣΧΝ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αν. Αηηικήρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΑΛΛΗΚΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

4 4 3 2 2 2

2 2

4 4

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 4 4 3 2 8 8

79. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ «ΚΧ΢ΣΔΑ ΓΔΗΣΟΝΑ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αν. Αηηικήρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑ ΦΤ΢ΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗ ΓΑΛΛΗΚΑ ΢ΤΝΟΛ ΣΗΚΑ ΑΓΧΓΖ ΚΖ ΓΔΡΜΑΝΗΚ Ο ΧΡΧΝ Α Α 4 1 1 επιπλέον 1 7 επιπλέον Β 4 1 1 επιπλέον 1 7 επιπλέον Γ 2 επιπλέον 1 1 3 7 επιπλέον Γ 2 επιπλέον 1 1 3 7 επιπλέον 20


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

Δ

2 επιπλέον

΢Σ

2 επιπλέον

1 επιπλέον 1 επιπλέον

1

1 επιπλέον

5

1

1 επιπλέον

5

80. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ «ΑΦΟΗ ΚΑΛΑΝΓΡΟΤ & ΢ΗΑ Ο.Δ.» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αν. Αηηικήρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓ ΜΟΤ ΓΑΛΛΗ ΚΑΛΛΗΣ ΥΟΡΧ ΓΛΧ΢΢Η ΔΝΗ΢ΥΤ ΠΑΡΑΓΟ ΢ΤΝ ΛΗΚ ΢ΗΚΖ ΚΑ ΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑ ΚΔ΢ ΣΗΚΖ ΢ΗΑΚΟΗ ΟΛΟ Α ΓΔΡΜ ΢ Α΢ΚΖ΢ ΓΗΓΑ΢Κ ΥΟΡΟΗ ΧΡΧ ΑΝΗΚ ΓΡΑ΢ΣΖ ΔΗ΢ ΑΛΗΑ Ν Α ΡΗΟΣΖΣ Δ΢ Α 4 1 1 2 1 9 Β 4 1 1 2 1 9 Γ 1 1 2 2 1 7 Γ 1 1 3 1 1 7 Δ 1 1 1 1 1 5 ΢Σ 1 1 1 1 1 5 81. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «Η. Μ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αν. Αηηικήρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓ ΜΟΤ΢ΗΚ ΚΗΝΖΣΗ ΓΛΧ΢ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΢ΤΝΟΛΟ ΛΗΚΑ Ζ ΚΖ ΢ΗΚΑ ΔΚΦΡΑ΢Ζ΢ ΣΧΝ ΧΡΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΥ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗ ΝΗΓΗΑ ΚΔ΢ ΚΧΝ ΓΡΑ΢ΔΗ΢ ΔΝΝΟΗΧΝ 4 1 1 2 2 2 12 82. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΓΗΑΠΛΑ΢Ζ» (Γιεύθςνζη Π.Δ Γ’ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΒΗΧΜΑΣΗΚΖ ΔΚΜΑΘΖ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΖ΢ ΓΛΧ΢΢Α΢ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΝΖΠΗΑ 15 15 83. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΚΟΛΛΔΓΗΟ ΦΤΥΗΚΟΤ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αν. Αηηικήρ) ΣΑ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΞΖ ΜΑΘ ΔΛΛΖ ΓΑΛΛΗ ΑΓΓΛ ΦΤ΢ΗΚ ΑΗ΢ΘΖ ΜΔΛΔ ΠΟΛΗ ΖΜΑ ΝΗΚΑ ΚΑ ΗΚΑ Ζ ΣΗΚΖ ΣΖ ΣΗ΢ΣΗ ΣΗΚΑ ΓΔΡΜΑ ΑΓΧΓΖ ΑΓΧΓΖ ΢ΥΟΛ ΚΔ΢ ΝΗΚΑ ΔΗΟΤ ΔΚΓΖ ΛΧ΢ΔΗ ΢ Α 1 1 5 1 1 4 1 επιπλέ επιπλέ ον ον Β 1 1 5 1 1 4 1

Ζ/Τ

΢ΤΝΟ ΛΟ ΧΡΧΝ

14

14 21


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

Γ Γ

1

Δ

2

΢Σ

2

3 επιπλ έον 2 επιπλ έον 1 επιπλ έον 1 επιπλ έον

επιπλέ ον 2 επιπλέ ον 2 επιπλέ ον 1 επιπλέ ον 1 επιπλέ ον

επιπλέ ον 1 επιπλέ ον 1 επιπλέ ον

84. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ Β. ΚΑΡΓΑΚΟΤ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αν. Αηηικήρ) ΣΑ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΞΖ ΜΑΘΖ ΑΓΓΛΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟ ΔΜΠΔΓΧΣΗ ΚΑΛΛΗΣΔ ΓΑΛΛΗΚ ΜΑΣΗΚ ΡΗΚΖ ΚΔ΢ ΥΝΗΚΖ Α Α ΔΡΓΑ΢ΗΔ΢ ΑΓΧΓΖ ΓΔΡΜΑ ΝΗΚΑ Α 1 6 1 1 1 Β 1 6 1 1 1 Γ 6 1 2 Γ 3 1 2 Δ 4 1 1 ΢Σ 4 1 1

1

7

1

7

1

5

1

5

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ

10 10 9 6 6 6

85. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΛΑΜΠΗΡΖ» 1ο & 2ο (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ΄ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚ ΓΑΛΛΗΚΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Ζ Α 5 1 6 Β 5 1 6 Γ 2 1 3 Γ 2 1 1 1 5 Δ 2 1 3 ΢Σ 2 1 3 86. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΛΔΟΝΣΔΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΝΔΑ΢ ΢ΜΤΡΝΖ΢ «ΥΡΤ΢Ο΢ΣΟΜΟ΢ ΢ΜΤΡΝΖ΢» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ΄ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗ ΑΘΛΖΣ ΘΔΑΣ ΠΑΡΑ ΜΟΤ΢Η ΑΗ΢ΘΖΣΗ ΜΔΛ ΓΑΛ Ζ/Τ ΚΑ Η΢ΜΟ΢ ΡΗΚΟ ΜΤΘΗ ΚΟΚΗΝ ΚΖ ΔΣΖ ΛΗΚ ΠΑΗΥ ΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ Α ΝΗΓΗ Α 4 1 1 1 1 1 Β 3 1 1 1 1 1 1 Γ 1 3

22

΢ΤΝΟΛ Ο ΧΡΧΝ 9 9 4


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

Γ Δ ΢Σ

3 1 1

1 1 1

4 2 2

87. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΑΤΣΔΝΔΡΓΧ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Απγολίδαρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΜΔΛΔΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΑΠΑ΢ΥΟΛΖ΢Ζ Α 5 2 3 10 Β 5 2 3 10 Γ 5 5 Γ 5 5 Δ 5 5 ΢Σ 5 5 88. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΚΤΑΝΟΤ΢ ΢ΣΑΤΡΟ΢ ΑΡΜΔΝΟΠΑΗΓΧΝ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Α’ Αθήναρ) ΣΑ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΞΖ ΑΡΜΔΝΗΚΖ Η΢ΣΟ ΘΡΖ΢ΚΔΤΣΗΚ ΓΔΧΓΡΑΦ ΔΗΚΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΢ΤΝΟΛ ΓΛΧ΢΢Α ΡΗΑ Α ΗΑ ΢ΣΗΚΑ ΠΟΛΗΣΗ΢Μ Ο ΧΡΧΝ (πποθοπικόρ ΟΤ και γπαπηόρ λόγορ) Οι δπαζηηπιόηηηερ θα διαπκούν 35’ λεπηά 6 89. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ «ΚΤΑΝΟΤ΢ ΢ΣΑΤΡΟ΢ ΑΡΜΔΝΟΠΑΗΓΧΝ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Πειπαιά) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ Η΢ΣΟΡΗΑ ΑΡΜΔΝΗΚΖ ΘΡΖ΢ΚΔΤΣΗΚΑ . ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΓΛΧ΢΢Α Α 1 9 10 Β 1 9 10 Γ 2 7 1 10 Γ 2 7 1 10 Δ 2 6 1 9* ΢Σ 2 6 1 9* (*) Το εβδομαδιαίο Ω.Π. δεν ςπεπβαίνει ηιρ 40 ώπερ. 90. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ΢ ΟΜΗΛΟ΢ «ΑΝΑΣΟΛΗΑ 1Ο Γεκοηηθό. ΢τοιείο» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αν. Θεζζαλονίκηρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΥΟΡΟΗ ΧΡΧΝ Α 4 1 5 Β 4 1 5 Γ 2 1 1 1 5 Γ 2 1 1 1 5 Δ 2 1 1 1 5 ΢Σ 2 1 1 1 5 23


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

91. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΝΔΟ΢ ΝΖΠΗΑΚΟ΢ ΚΖΠΟ΢» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αν. Θεζζαλονίκηρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 2

2

92. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΔΛΛΖΝΟΓΔΡΜΑΝΗΚΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΢ΤΛΛΟΓΟΤ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β΄ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ Ζ/Τ ΚΟΛΤΜ ΓΔΡΜΑ ΒΗΒΛΗ ΜΟΤ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΒΖ΢Ζ ΝΗΚΑ ΟΘΖ ΢ΗΚΟ ΓΔΡΜ/ ΔΛΛ ΚΖ ΚΗΝΖ ΓΛΧ΢΢Α΢ ΣΗΚΖ Α 2 5 1 1 1 10 Β 2 5 1 1 1 10 Γ 1 5 6 Γ 1 5 6 Δ 1 3 4 ΢Σ 1 3 4 93. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΔΛΛΖΝΟΓΔΡΜΑΝΗΚΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΢ΤΛΛΟΓΟΤ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β΄ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΚΟΛΤΜΒΖ΢Ζ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 5

2

7

94. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «Η΢ΡΑΖΛΗΣΗΚΖ΢ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ΢ ΑΘΖΝΧΝ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β΄ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ

Α

ΔΒΡΑΨΚΖ ΘΡΖ΢ΚΔΗ Α Η΢ΣΟΡΗΑ & ΚΟΤΛΣΟ ΤΡΑ 4

Β

4

Γ Γ

ΦΤ΢Η ΚΖ ΑΓΧΓ Ζ

ΜΟΤ ΢ΗΚΖ

ΚΑΛΛΗ ΣΔΥΝΗ ΚΑ

1 επιπλ έον 1 επιπλ έον

1 επιπλ έον 1 επιπλ έον 1 επιπλ έον 1

1 επιπλέ ον 1 επιπλέ ον

ΑΓΓΛΗΚΑ

ΔΒΡΑΊΚΑ

ΔΒΡΑΨΚΖ Η΢ΣΟΡΗΑ

΢ΤΝΟΛ Ο ΧΡΧΝ

7

7

2 επιπλέον

3

1 επιπλέον

7

2

3

1

7 24


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

επιπλ έον Δ

επιπλέον 2 επιπλέον 2 επιπλέον

΢Σ

επιπλέον 3

5

3

5

95. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «Η΢ΡΑΖΛΗΣΗΚΖ΢ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ΢ ΑΘΖΝΧΝ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β΄ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΝΖΠΗΟ & ΠΡΟΝΖΠΗΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 4

4

96. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΠΡΟΣΤΠΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ΄ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚ ΑΗ΢ΘΖΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚ ΜΟΤ΢ΗΚ Α ΑΓΧΓΖ Ζ Α Ζ Α 2 1 1 Β 3 1 1 Γ 1 1 Γ 2 1 Δ 2 1 1 ΢Σ 2 1 1

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 4 5 2 3 4 4

97. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «΢.ΑΤΓΟΤΛΔΑ-ΛΗΝΑΡΓΑΣΟΤ» ΑΔΔ (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ΄ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΑΛΛΗΚΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α 3 3 Β 3 3 Γ 2 2 Γ 2 2 4 Δ 2 2 ΢Σ 2 2 98. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΠΤΘΑΓΟΡΑ΢» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γυδεκανήζος) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΔΝΗ΢ΥΤΣΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝΔΝΗ΢ΥΤΣΗΚΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΜΔΛΔΣΖ ΓΛΧ΢΢Α΢ ΜΔΛΔΣΖ ΧΡΧΝ Α Β Γ 2 2 4 Γ 2 2 4 Δ 2 2 4 ΢Σ 2 2 4

25


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

99. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΣΟ ΢ΠΗΣΑΚΗ ΣΧΝ ΘΑΤΜΑΣΧΝ» Σ΢ΗΟΤΚΡΑ ΜΖΣ΢Ζ (Γιεύθςνζη Π.Δ Ηυαννίνυν) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΤΘΟΡΜΖΣΔ΢ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚ ΢ΤΕΖΣΖ΢Ζ ΢ΤΝΟΛΟ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Α ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖ΢Ζ ΧΡΧΝ ΢ ΝΖΠΗ 1 1 1 3 Α 100. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ «ΠΑΛΛΑΓΗΟ» ΝΔΑ΢ ΢ΜΤΡΝΖ΢ (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ΄ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΓΑΛΛΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α 1 1 Β 1 1 Γ 1 1 Γ 2 1 3 Δ 1 1 ΢Σ 1 1 101. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΜΟΝΣΔ΢΢ΟΡΗΑΝΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναηολικήρ Αηηικήρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚ ΓΔΧΓΡΑΦ ΜΟΤ΢Η ΟΛΑ ΣΑ ΗΣΑΛΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α ΗΚΟ΢ ΚΖ ΜΑΘΖΜΑΣ (ΠΡΟΦ ΑΣΛΑΝΣΑ Α* ΟΡΗΚΖ ΢ ΓΗΓΑ΢ ΚΑΛΗΑ) Α 2 2* 4 Β 2 2* 4 Γ 1 2* 3 Γ 1 2* 3 Δ 1 1 2* 2 6 ΢Σ 1 1 2* 2 6 *Οι δςο διδακηικέρ ώπερ πος αναθέπονηαι θα διαηίθενηαι για ηην εμπέδωζη όλων ηων μαθημάηων ηος ππογπάμμαηορ με ηην βοήθεια ηος παιδαγωγικού ςλικού καηά ηην μέθοδο ηος ζςζηήμαηορ Μονηεζζόπι και θα καλύπηοςν όλη ηην ύλη ηο Αναλςηικού ππογπάμμαηορ ηος Δημοηικού Σσολείος. Επίζηρ ηο εβδομαδιαίο ππόγπαμμα να εγκπιθεί από ηον οικείο ζσολικό ζύμβοςλο. 102. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «Δ. ΚΟΚΚΧΝΖ». (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ΄ Αθήναρ) ΣΑΞ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ Ζ ΥΑΛΑΡΧ΢Ζ / ΑΘΛΟΠΑΗΓΔΗ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΔ΢ ΒΗΧΜΑΣΗΚΖ ΑΤΘΟΡΜΖΣΔ΢ Δ΢ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Ζ ΞΔΝΖ΢ ΢ ΓΛΧ΢΢Α΢ (ΓΑΛΛΗΚΑ) 1 1 1 1

26

΢ΤΝΟΛ Ο ΧΡΧΝ

4


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

* Το πρόγραμμα παρέκκλιζης να έτει απαραίηηηα ηην έγκριζη ηοσ οικείοσ ζτολικού ζσμβούλοσ. Ο τρόνος κάθε δραζηηριόηηηας δεν θα διαρκεί λιγόηερο από 35’ λεπηά. 103. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΓΔΛΑ΢ΑΛ» (Αζελώλ) (Γιεύθςνζη Π.Δ Γςη. Θεζ/νίκηρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΑΛΛΗΚΑ ΑΓΓΛΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α 1 2 2 5 Β 1 2 2 5 Γ 1 3 1 5 Γ 1 3 1 5 Δ 1 2 2 5 ΢Σ 1 2 2 5 104. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΑΦΟΗ Η.ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ΄ Αθήναρ) ΣΑ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΞΖ ΔΛΛΖ ΜΑΘΖΜ ΑΓΓΛΗ ΠΛΖΡΟ ΜΤΘ 2η ΞΔΝΖ ΛΟΓΟΣ ΝΗΚΑ ΑΣΗΚΑ ΚΑ ΦΟΡΗΚΖ ΟΛΟΓ ΓΛΧ΢΢Α ΔΥΝΗΑ (ΓΛΧ΢ ΗΑ (ΓΑΛΛΗΚ ΢Α) Α/ ΓΔΡΜΑΝ ΗΚΑ) Α 1 1 3 2 επιπλέ επιπλέον ον Β 1 1 3 2 1 επιπλέ επιπλέον ον Γ 1 1 1 2 1 επιπλέ επιπλέον επιπλ ον έον Γ 1 1 1 2 1 επιπλέ επιπλέον επιπλ ον έον Δ 1 1 1 2 1 επιπλέ επιπλέον επιπλ ον έον ΢Σ 1 1 1 2 1 επιπλέ επιπλέον επιπλ ον έον

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ

7

8

6

6

6

6

105. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΣΟ ΚΑΡΑΒΑΚΗ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Απκαδίαρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΓΓΛΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 3 3 3 9 106. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΠΑΝΟΤ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αιηυλοακαπνανίαρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ

27


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

ΑΓΓΛΗΚΑ

ΚΟΛΤΜΒΖ΢Ζ

Ζ/Τ

ΜΟΤ΢ΗΚΖ

2

2

2

2

ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 2

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 10

107. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΠΑΝΟΤ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αιηυλοακαπνανίαρ ) ΣΑΞ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΑΘΛΟΠ Ζ/Τ ΓΑΛΛΗΚΑ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΑΗΓΔΗΔ΢ /ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΑΓΧΓΖ ΧΡΧΝ Α 4 2 2 2 10 Β 4 2 2 2 10 Γ 2 1 1 2 6 Γ 2 1 1 2 6 Δ 2 1 1 2 6 ΢Σ 2 1 1 2 6 108. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΢ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Κςκλάδυν) ΣΑ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΞΖ Ζ/Τ ΦΤ΢ΗΚΖ ΑΓΓΛΗΚ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΑΓΟ΢Η ΜΔΛΔΣΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΑΓΧΓΖ Α ΜΑΘΖΜΑΣΗ ΑΚΟΗ ΓΛΧ΢΢Α΢ ΧΡΧΝ ΚΧΝ ΥΟΡΟΗ Α 1 2 1 3 2 9 Β 1 2 1 3 2 9 Γ 1 2 1 3 7 Γ 1 2 2 1 6 Δ 1 2 2 5 ΢Σ 1 2 2 5 109. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «΢ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ» (Γιεύθςνζη Κςκλάδυν) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ Ζ/Τ ΦΤ΢ΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΑΓΓΛΗΚΑ 1

4

2

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 7

110. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «΢ΥΟΛΖ ΚΑΡΑΒΑΝΑ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Λάπιζαρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗ ΠΛΖΡΟΦ ΢ΤΝΟΛΟ ΚΑ ΟΡΗΚΖ ΧΡΧΝ Α 2 1 6 1 10 Β 2 1 6 1 10 Γ 1 7 2 10 Γ 1 1 6 2 10 Δ 1 5 2 8 ΢Σ 1 5 2 8 111. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «Ν. ΜΠΑΚΟΓΗΑΝΝΖ» 1ο & 2Ο (Γιεύθςνζη Π.Δ. Λάπιζαρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ 28


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

ΑΓΓΛΗΚ Α Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

2 3 1 2 1 1

ΠΡΟΔΣΟΗΜΑ ΢ΗΑ ΜΔΛΔΣΖ 5 5 5 3 1 1

ΑΗ΢ΘΖΣΗΚ Ζ ΑΓΧΓΖ 1 1 1 1 1 1

ΑΘΛΖΣΗΚΔ΢ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟ ΣΖΣΔ΢ 2 1

ΠΛΖΡ ΟΦΟΡΗ ΚΖ

1 1 1

ΜΟΤ΢ΗΚ Ζ

΢ΤΝΟΛ Ο ΧΡΧΝ

1 1

10 10 7 7 5 5

112. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΟΝΔΗΡΟ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Απγολίδαρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΑΓΓΛΗΚΑ ΦΤ΢ΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΧΡΧΝ ΝΖΠΗΑ 1 1 1 1 4 113. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΟ Η. ΠΟΛΤΥΡΟΝΑΚΟΤ & ΢ΗΑ Δ.Δ.» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Λακυνίαρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ Ζ/Τ ΑΓΓΛΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α 1 1 Β 1 1 2 Γ 2 1 3 Γ 2 1 3 Δ 3 1 4 ΢Σ 3 1 4 114. «ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΔΗΟΝ» ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ (Γιεύθςνζη Π.Δ. Πειπαιά) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΜΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣ ΑΓΓΛΗ ΠΛΖΡΟΦΟ ΓΔΡΜΑΝΗ ΓΑΛΛΗ ΢ΤΝΟ ΢ΗΚΖ ΗΚΑ ΚΑ ΡΗΚΖ ΚΑ ΚΑ ΛΟ (πποοπαηι ΧΡΧΝ κά) Α 1 1 3 1 6 Β 1 1 3 1 6 Γ 1 1 2 1 5 Γ 1 2 1 1 5 Δ 1 1 2 4 ΢Σ 1 1 2 4

115. «ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΔΗΟΝ» ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ (Γιεύθςνζη Π.Δ. Πειπαιά) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 3 1 1 5 116. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ “JEANNE D’ ARC” 12/ΘΔ΢ΔΗΟ (Γιεύθςνζη Π.Δ. Πειπαιά) 29


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

ΣΑΞΖ ΓΑΛΛΗΚΑ

Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

4 4 4 4 3 4

ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΜΔΘΟΓΟ΢ ΠΑΡΑΓ. ΥΟΡΟΗ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΟRFF ΑΘΛΖΣΗ΢ΜΟ΢ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΑΣ ΔΠΗΛΟΓΖ) 2 6 2 6 1 2 7 1 2 7 2 2 7 2 2 8

117. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ» 10/Θ & 6/Θ (Γιεύθςνζη Π.Δ. Πειπαιά) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΑΛΛΗΚΑ ΜΟΤ΢ΗΚΟ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΧΡΧΝ ΚΗΝΖΣΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

3 3 2

1 1 1 1

3 1 1

1 1

4 4 3 4 2 2

118. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΑΓΗΟ΢ ΠΟΛΤΚΑΡΠΟ΢ - ΑΓΗΟ΢ ΓΔΧΡΓΗΟ΢» Γιεύθςνζη (Π.Δ. Πειπαιά) ΣΑΞ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ Ζ ΑΓΓΛΗ ΠΛΖΡΟΦ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΛΟΓΟΣΔ ΜΑΘΖΜ ΓΡΑΠΣΖ ΢ΤΝΟΛ ΚΑ Ο ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΥΝΗΑ – ΑΣΗΚΑ ΔΚΦΡΑ΢Ζ Ο ΡΗΚΖ ΔΛΛ. (ΔΚΘΔ΢Ζ) ΧΡΧΝ ΓΡΑΜΜ ΑΣΔΗΑ Α 3 1 1 5 Β 3 1 1 5 Γ 2 1 1 1 5 Γ 2 1 1 1 5 Δ 1 1 1 3 ΢Σ 1 1 1 3 119. ΑΡ΢ΑΚΔΗΑ-ΣΟ΢ΗΣ΢ΔΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ Α’, Β’ θαη Γ’ ΑΡ΢ΑΚΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΦΤΥΗΚΟΤ Α’, Β’, Γ’ θαη Γ’ ΣΟ΢ΗΣ΢ΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΔΚΑΛΖ΢ ΑΡ΢ΑΚΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΣΑΞΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ΢ ΧΡΔ΢/ΔΒΓΟΜΑΓΑ 30


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

Α΄

Β΄

Γ΄

Γ΄

Δ΄

΢Σ΄

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧ΢΢Α ΞΔΝΖ ΓΛΧ΢΢Α: ΑΓΓΛΗΚΑ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΜΟΤ΢ΗΚΟΚΗΝΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟ΢Ζ ΢ΧΜΑΣΗΚΖ ΚΗΝΖ΢Ζ ΠΟΛΗΣΗ΢ΣΗΚΔ΢ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ΔΚΓΖΛΧ΢ΔΗ΢ ΢ΤΝΟΛΟ

1 ώπα επιπλέον 2 (πποθοπική πποζέγγιζη) 1 1 1 2 1 1

10

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧ΢΢Α ΞΔΝΖ ΓΛΧ΢΢Α: ΑΓΓΛΗΚΑ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΜΟΤ΢ΗΚΖ (ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟ΢Ζ ΢ΧΜΑΣΗΚΖ ΚΗΝΖ΢Ζ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ-ΦΗΛΑΝΑΓΝΧ΢ΗΑ ΢ΤΝΟΛΟ

1 ώπα επιπλέον 3 1 1 2 1 1 10

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α΄ ΞΔΝΖ ΓΛΧ΢΢Α: ΑΓΓΛΗΚΑ Β΄ ΞΔΝΖ ΓΛΧ΢΢Α: ΓΑΛΛΗΚΑ Ή ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΑΘΛΖΣΗ΢ΜΟ΢ ΢ΤΝΟΛΟ

1 1 ώπα επιπλέον 2

Α΄ ΞΔΝΖ ΓΛΧ΢΢Α: ΑΓΓΛΗΚΑ Β΄ ΞΔΝΖ ΓΛΧ΢΢Α: ΓΑΛΛΗΚΑ Ή ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΘΛΖΣΗ΢ΜΟ΢ ΢ΤΝΟΛΟ

1 ώπα επιπλέον 2

Α΄ ΞΔΝΖ ΓΛΧ΢΢Α: ΑΓΓΛΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΘΛΖΣΗ΢ΜΟ΢ ΢ΤΝΟΛΟ

1 ώπα επιπλέον 1 1 3

Α΄ ΞΔΝΖ ΓΛΧ΢΢Α: ΑΓΓΛΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ΢ ΢ΚΔΦΖ΢ ΢ΤΝΟΛΟ

1 ώπα επιπλέον 1 1

1 ώπα επιπλέον 5

1 1 5

3

Αο ΑΡ΢ΑΚΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢ ΑΡ΢ΑΚΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΑΞΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ΢ 31


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

ΧΡΔ΢/ΔΒΓΟΜΑΓΑ

Α΄

Β΄

Γ΄

Γ΄

Δ΄

΢Σ΄

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧ΢΢Α ΞΔΝΖ ΓΛΧ΢΢Α: ΑΓΓΛΗΚΑ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΜΟΤ΢ΗΚΟΚΗΝΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟ΢Ζ ΢ΧΜΑΣΗΚΖ ΚΗΝΖ΢Ζ ΠΟΛΗΣΗ΢ΣΗΚΔ΢ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ΔΚΓΖΛΧ΢ΔΗ΢ ΢ΤΝΟΛΟ

1 ώπα επιπλέον 2 (πποθοπική πποζέγγιζη) 1 1 1 2 1 1

10

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧ΢΢Α ΞΔΝΖ ΓΛΧ΢΢Α: ΑΓΓΛΗΚΑ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΜΟΤ΢ΗΚΖ (ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟ΢Ζ ΢ΧΜΑΣΗΚΖ ΚΗΝΖ΢Ζ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ-ΦΗΛΑΝΑΓΝΧ΢ΗΑ ΢ΤΝΟΛΟ

1 ώπα επιπλέον 3 1 1 2 1 1 10

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α΄ ΞΔΝΖ ΓΛΧ΢΢Α: ΑΓΓΛΗΚΑ Β΄ ΞΔΝΖ ΓΛΧ΢΢Α: ΓΑΛΛΗΚΑ Ή ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΑΘΛΖΣΗ΢ΜΟ΢ ΢ΤΝΟΛΟ

1 1 ώπα επιπλέον 2

Α΄ ΞΔΝΖ ΓΛΧ΢΢Α: ΑΓΓΛΗΚΑ Β΄ ΞΔΝΖ ΓΛΧ΢΢Α: ΓΑΛΛΗΚΑ Ή ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΘΛΖΣΗ΢ΜΟ΢ ΢ΤΝΟΛΟ

1 ώπα επιπλέον 2

Α΄ ΞΔΝΖ ΓΛΧ΢΢Α: ΑΓΓΛΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ΢ ΢ΚΔΦΖ΢ ΢ΤΝΟΛΟ

1 ώπα επιπλέον 1 1

Α΄ ΞΔΝΖ ΓΛΧ΢΢Α: ΑΓΓΛΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ΢ ΢ΚΔΦΖ΢ ΢ΤΝΟΛΟ

1 ώπα επιπλέον 1 1

1 ώπα επιπλέον 5

1 1 5

3

3

120. ΑΡ΢ΑΚΔΗΑ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΑ:

32


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

ΑΘΖΝΧΝ (Φστηθού), ΔΚΑΛΖ΢ Α’, Β’, Γ’ Γ’, ΠΑΣΡΧΝ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢ Γιεύπςνζη ηος Χ.Π με ηιρ ακόλοςθερ εκπαιδεςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ: ΦΤ΢ΗΚΖ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΡΤΘΜΗΚΖ- ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΑΓΓΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΑΓΧΓΖ ΑΓΧΓΖ ΠΑΡΑΓΟ΢Ζ ΚΗΝΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΛΧ΢΢Α ΑΓΧΓΖ Σο καθημεπινό υπάπιο λειηοςπγίαρ διεςπύνεηαι έυρ ηιρ 14.15. ΑΡ΢ΑΚΔΗΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ: ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Γιεύπςνζη ηος Χ.Π με ηιρ ακόλοςθερ εκπαιδεςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ: ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΑΓΧΓΖ

ΘΔΑΣΡΗΚ Ζ ΑΓΧΓΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟ΢ Ζ

ΡΤΘΜΗΚΖΚΗΝΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ

ΔΗΚΑ΢ΣΗΚ Ζ ΑΓΧΓΖ

ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧ΢΢Α

Σο καθημεπινό υπάπιο λειηοςπγίαρ διεςπύνεηαι έυρ ηιρ 14.30. 121. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ «ΑΞΗΟΝ ΞΑΝΘΖ΢» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Ξάνθηρ) ΣΑ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΞΖ ΑΓΓΛΗ ΓΤΜΝΑ΢ ΓΛΧ΢΢Α ΓΑΛΛΗΚ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑ ΣΗΚΖ Α/ ΣΗΚΑ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚ ΓΔΡΜΑ Ζ ΝΗΚΑ Α 3 2 3 2 Β 3 2 3 2 Γ 1 2 2 2 Γ 1 1 1 3 1 2 Δ 1 1 1 1 1 2 ΢Σ 1 1 1 1 1 2

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ

10 10 7 9 7 7

122. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΣΑ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΑ ΜΠΑΛΟΝΗΑ – ΖΛΗΑ΢ΚΟΤ ΑΚΡΗΒΖ» (Γιεύθςνζη Π.Δ .Γ’ Αθήναρ). ΣΑΞ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ Ζ ΑΓΓΛΗΚ ΜΟΤ΢ΗΚ ΠΛΖΡΟΦ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ ΘΔΑΣΡΟ ΢ΤΝΟΛΟ Α Ζ ΟΡΗΚΖ ΧΡΧΝ 1 1 1 1 1 5 123. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΟΛΓΑ ΝΣΟΣΖ- ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Ηυαννίνυν) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α Β Γ 2 2

33


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

Γ Δ ΢Σ

2 2 2

2 2 2

124. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΠΑΠΑΒΑ΢ΗΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΔΛΑΨΓΑ –ΠΖΣΔΡ ΠΑΝ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Αηηικήρ) ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΓΤΜΝΑ΢ΣΗΚΖ ΢ΤΝΟΛΟ Α ΧΡΧΝ 5 1 1 2 9 125. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΜΟΝΣΔ΢΢ΟΡΗΑΝΖ ΢ΥΟΛΖ ΕΑΦΡΑΝΑ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Θεζ/νίκηρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΑΓΓΛΗΚΑ 2

2

126. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΓΗΟΝΤ΢ΗΟ΢ ΢ΟΛΧΜΟ΢» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β Αθήναρ) ΣΑΞ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ Ζ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΓΛΧ΢΢Α ΑΓΓΛΗΚ ΓΑΛΛΗΚΑ ΚΖ Α Α 2 2 2 Β 2 2 2 Γ 2 2 2 Γ 2 2 2 Δ 1 3 2 2 ΢Σ 1 3 2 2

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 4

΢ΤΝΟΛ Ο ΧΡΧΝ 6 6 6 6 8 8

127. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΚΑΝΣΑ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΠΛΖΡ ΜΑΘΖ ΦΗΛΑΝ ΑΓΓΛΗ ΑΗ΢ΘΖ ΘΔΑΣΡΗΚ ΓΔΡΜΑΝ ΟΦΟΡΗ ΜΑΣΗΚΑ ΑΓΝΧ ΚΑ ΣΗΚΖ Ζ ΑΓΧΓΖ ΗΚΑ ΚΖ ΢ΗΑ ΑΓΧΓ Ζ Α 2 1 1 Β 2 1 1 Γ 1 1 Γ 1 2 2 Δ 2 1 1 ΢Σ 2 1 1

΢ΤΝΟΛ Ο ΧΡΧΝ

4 4 2 5 4 4

128. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΓΗΟΝΤ΢ΗΑ ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΑΣΟΤ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β΄ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΥΑΛΑΡΧ΢Ζ / ΦΤ΢ΗΚΖ Ζ/Τ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΑΤΘΟΡΜ. ΑΓΧΓΖ ΣΔΥΝΖ ΧΡΧΝ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ 5 3 2 3 2 15 34


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

129. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΠΡΟΣΤΠΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ΄ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΦΤ΢ΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΝΖΠΗΑ 1 1 1 3 130. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ«ΑΞΗΟΝ ΞΑΝΘΖ΢» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Ξάνθηρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΜΠΑ ΛΔΣ Ο ΝΖΠΗΑ

1

ΠΑΡΑ ΓΟ΢Η ΑΚΟΗ ΥΟΡ ΟΗ 1

ΜΟΝΣΔ ΡΝΟ΢ ΥΟΡΟ΢

ΡΤΘ ΜΗΚΖ

ΔΝΟΡΓ ΑΝΖ

ΠΛΖΡΟΦ ΟΡΗΚΖ

2

2

2

1

ΞΔΝΖ ΓΛΧ΢΢Α

΢ΤΝΟΛ Ο ΧΡΧΝ

2

11

131 ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ «ΠΛΑΣΧΝ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Πιεπίαρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΔΤΔΛΗΚΣΖ ΔΝΗ΢ΥΤΣΗΚΖ Ζ/Τ ΓΔΡΜ ΛΟΓΟΣΔ ΕΧΝΖ (ΓΛΧ΢΢Α & ΑΝΗΚ ΥΝΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚ Α Α) Α 2 2 4 2 Β 2 2 4 2 Γ 1 3 2 1 Γ 1 3 2 1 Δ 1 2 1 1 ΢Σ 1 2 1 1

΢ΤΝΟ ΛΟ ΧΡΧΝ 10 10 7 7 5 5

132 ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ «ΠΛΑΣΧΝ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Πιεπίαρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΓΤΜΝΑ΢ΣΗΚΖ Ζ/Τ ΥΑΛΑΡΧ΢Ζ ΢ΤΝΟΛ / ΑΤΘΟΡΜ. Ο ΧΡΧΝ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗ ΟΣΖΣΔ΢ ΝΖΠΗΑ 3 2 3 2 3 13 133. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΘΔΜΗ΢ΣΟΚΛΖ΢» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Πειπαιά) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΓΛΧ΢΢Α ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΑΓΓΛΗΚΑ Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 2 2 3 3 2 2 35


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

134. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΜΔΛΗ ΜΔΛΟ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Απκαδίαρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΣΔΝΗ΢ ΑΓΓΛΗΚΑ ΜΟΤ΢ΗΑΚΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΓΧΓΖ ΧΡΧΝ 1 1 1 1 4 135. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΒΗΧΜΑΣΗΚΖ΢ ΜΑΘΖ΢Ζ΢ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢» (Γιεύθςνζη Αναη. Θεζ/νίκηρ) ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΒΗΧΜΑΣΗΚΟ ΒΗΧΜΑΣΗΚΟ ΒΗΧΜΑΣΗΚΟ ΑΓΓΛΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗ ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΧΝ ΚΖΠΟΤΡΗΚΖ΢ ΓΗΑΣΡΟΦΖ΢ ΦΖΦΗΑΚΖ΢ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ΢ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ΢ Νηπια 4 1 2 3 10 136. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΗΟΝΗΟ΢ ΢ΥΟΛΖ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β’ Αθήναρ) ΣΑΞ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ Ζ ΝΖ ΦΤΥΟΚ ΔΗΚΑ΢Σ ΛΟΓΟΣΔΥ ΑΓΓΛΗΚΑ ΘΔΑΣΡΗ ΣΡΑΓΟΤ ΠΗΑ ΗΝΖΣΗΚ ΗΚΑ ΝΗΑ & ΣΡΑΓΟΤΓ ΚΟ ΓΗ Α& ΛΑΗΚΖ ΗΑ ΠΑΗΥΝΗΓ ΜΟΤ΢ΗΚ ΟΜΑΓΗ ΠΑΡΑΓΟ΢ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Η Ζ ΚΑ Ζ Α ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΥΝΗ ΓΗΑ 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1 1

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ

7. 30’

137. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «΢ΤΓΥΡΟΝΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΜΑΝΔ΢Ζ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β’ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ Σ.Π.Δ. (Ζ/Τ) ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α 3 1 4 Β 3 1 4 Γ 1 1 Γ 1 1 Δ 1 1 ΢Σ 1 1 138. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «΢ΤΓΥΡΟΝΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΜΑΝΔ΢Ζ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β’ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΣΠΔ (Ζ/Τ) ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΑ΢ΥΟΛΖ΢Ζ ΝΖΠΗΑ 1 2 2

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 5

139. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΑΓΗΟ΢ ΗΧ΢ΖΦ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β’ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΓΑΛΛΗΚΑ ΚΟΛΤΜΒΖ΢Ζ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ

36


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

ΝΖΠΗΑ

2

1

3

140. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΜΑΡΗΑ ΢ΔΡΓΑΡΖ &ΤΗΟΗ Δ Δ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Β’ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΝΖΠΗΑ 1 1 1 3 141. ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΑ 1Ο & 2Ο «ΑΠΟ΢ΣΟΛΟ΢ ΠΑΤΛΟ΢» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Θεζ/νίκη) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΦΤ΢ΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΝΖΠΗΑ

3

3

6

142. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «Η΢ΡΑΖΛΗΣΗΚΖ΢ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ΢ ΘΔ΢/ΝΗΚΖ΢» ( Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Θεζ/νίκηρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΔΒΡΑΨΚΖ ΑΓΓΛΗΚΑ ΑΓΧΓΖ ΚΗΝΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΛΧ΢΢ΑΤΓΔΗΑ΢ ΑΓΧΓΖ ΘΡΖ΢ΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖΗΟΤΓΑΗ΢ΜΟ΢ ΝΖΠΗΑ 2 5 2 2 4

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ

15

143. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΑΓΑΜΑΝΣΗΟ΢ ΢ΥΟΛΖ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Θεζ/νίκηρ) ΣΑΞ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ Ζ ΓΑΛΛΗΚΑ ΓΤΜΝΑ΢ΣΗΚΖ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

1

2 1 1

1

1 1

1

3 1 1

144. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΑΓΑΠΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Θεζ/νίκηρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΦΤ΢ΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΝΖΠΗΑ

5

5

145. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΑΗΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΝΖΠΗΑΚΟ΢ ΚΖΠΟ΢» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αν. Θεζζαλονίκηρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 5

5

37


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

146. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΝΖΠΗΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αν. Θεζζαλονίκηρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΜΟΤ΢ΗΚΟΚ ΚΟΛΤΜΒΖ΢Ζ ΥΑΛΑΡΧ΢Ζ / ΑΤΘΟΡΜ. ΢ΤΝΟΛΟ ΗΝΖΣΗΚΖ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΧΡΧΝ ΝΖΠΗΑ

5

5

5

15

147. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «Ο ΜΗΚΡΟΚΟ΢ΜΟ΢» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αν. Θεζζαλονίκηρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚ ΑΘΛΟΠΑΗΓΗΔ΢ ΜΟΤ΢ΗΚΟΚΗΝΖ Ζ/Τ ΢ΤΝΟΛΟ Α ΓΤΜΝΑ΢ΣΗΚΖ ΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΧΡΧΝ ΝΖΠΗΑ

1

1

1

1

4

148. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «Γ ΚΑΛΑΝΓΡΟΤ & ΢ΗΑ Δ.Δ.» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αν. Αηηικήρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΡΑΓΟ΢ΗΑΚΟΗ ΢ΤΝΟΛΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΥΟΡΟΗ ΧΡΧΝ ΝΖΠΗΑ

2

2

3

2

9

149. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ 1Ο & 2Ο «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΚΑΗ΢ΑΡΖ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Αηηικήρ) ΣΑΞ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ Ζ ΑΗ΢ΘΖΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Η΢ΠΑΝΗΚ ΦΤ΢ΗΚΖ ΑΓΓΛΗ ΢ΤΝΟΛΟ ΑΓΧΓΖ Ζ ΑΓΧΓΖ ΚΑ ΧΡΧΝ ΓΛΧ΢΢Α Α 2 1 2 5 10 Β 2 1 2 5 10 Γ 1 2 2 5 Γ 1 2 2 5 Δ 1 2 1 2 6 ΢Σ 1 2 1 2 6 150. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΚΑΗ΢ΑΡΖ» Γιεύθςνζη (Π.Δ. Αν. Αηηικήρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΓΛΧ΢΢ΗΚΔ΢ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΔ΢ ΚΑΗ ΦΤΥΟΚΗΝΖΣΗΚΔ΢ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΔ΢ ΓΡ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΓΡΑ΢Σ ΢ΣΖΝ ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧ΢΢Α ΝΖΠΗΑ 5 2

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ

7

151. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΠΑΛΛΑΓΗΟ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αν. Αηηικήρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ 38


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

ΝΖΠΗΑ

ΜΟΤ΢ΗΚ Ζ

ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ

ΚΑΛΛΗΣΔΥ ΝΗΚΑ

ΚΗΝΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ

ΚΟΛΤΜΒ Ζ΢Ζ

2

1

1

2

1

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 7

152. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΠΑΛΛΑΓΗΟ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Αηηικήρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΓΑΛΛΗΚΑ / ΑΓΓΛΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΧΡΧΝ Α 2 2 Β 2 2 Γ 1 1 Γ 2 2 4 Δ 2 2 ΢Σ 2 2 153. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «PLAYLAND» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Αηηικήρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΘΛΖΣΗΚΔ΢ ΦΤ΢ΗΚΖ ΑΓΓΛΗΚΑ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΘΔΑΣΡΗΚ ΢ΤΝΟΛΟ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣ ΑΓΧΓΖ Ζ ΑΓΧΓΖ ΧΡΧΝ ΖΣΔ΢ ΝΖΠΗΑ 3 2 2 2 1 10 154. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Αναη. Αηηικήρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΥΧΡΟΥΡΟΝΗ ΘΔΑΣΡΗ ΥΑΛΑΡΧ΢Ζ / ΜΟΤ΢ΗΚ ΔΗΚΑ΢ΣΗ ΚΔ΢ ΚΖ ΑΤΘΟΡΜ. Ζ ΚΑ ΔΝΝΟΗΔ΢ ΣΔΥΝΖ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣ ΣΔΥΝΖ ΖΣΔ΢ ΝΖΠΗΑ 1 1 1 1 1

΢ΤΝΟΛ Ο ΧΡΧΝ

5

155. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΜΑΤΡΟΜΑΣΑΚΖ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Υανίυν) ΣΑΞ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ Ζ ΓΛΧ΢΢Α ΜΑΘ ΑΓΓΛΗΚ ΠΛΖΡ ΦΤ΢ΗΚΖ ΔΗΚΑ΢Σ ΓΑΛΛΗΚΑ ΢ΤΝΟΛ (ΛΟΓΟΣΔ ΖΜΑΣ Α ΟΦΟ ΑΓΧΓΖ ΗΚΑ / Ο ΥΝΗΑ) ΗΚΑ ΡΗΚΖ ΓΔΡΜΑΝ ΧΡΧΝ ΗΚΑ Α 2 2 2 1 2 1 10 Β 2 2 2 1 2 1 10 Γ 2 1 1 1 5 Γ 2 1 1 1 5 Δ 2 1 3 ΢Σ 2 1 3 156. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΜΑΤΡΟΜΑΣΑΚΖ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Υανίυν) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ

39


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

ΑΓΓΛΗΚΑ ΝΖΠΗΑ

1

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚ Ζ 1

ΦΤ΢ΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 2

ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 1

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 5

157. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «Ζ ΠΑΡΔΟΤΛΑ» (Γιεύθςνζη Π.Δ Πειπαιά) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΜΤΘΟΛΟΓΗΑ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΝΖΠΗΑ 1 1 1 3 158. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΠΔΗΡΑΗΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Πειπαιά) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΥΟΡΧΓΗ ΑΓΓΛΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΑΛΛΗΚΑ/ ΦΤ΢ΗΚΖ Α ΓΔΡΜΑΝΗΚ Α Α 1 2 1 Β 1 2 1 Γ 1 1 1 Γ 1 1 1 2 Δ 1 1 1 1 ΢Σ 1 1 1 1

΢ΤΝΟΛ Ο ΧΡΧΝ 4 4 3 5 4 4

159. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΔΛΠΗΓΑ» (Γιεύθςνζη Π.Δ Γςη. Θεζ/νίκη) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΗ΢ΘΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΥΑΛΑΡΧ΢Ζ / ΑΤΘΟΡΜ. ΢ΤΝΟΛΟ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΧΡΧΝ ΝΖΠΗΑ 5 5 10 160. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΔΛΠΗΓΑ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γςη. Θεζ/νίκη) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΓΛΧ΢΢Α ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΔΣΖ ΔΤΔΛΗΚΣΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣ ΕΧΝΖ ΧΡΧΝ Ο΢ Α 1 1 2 1 5 Β 1 1 2 1 5 Γ Γ Δ ΢Σ 161. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΚΤΑΝΟΤ΢ ΢ΣΑΤΡΟ΢ ΑΡΜΔΝΟΠΑΗΓΧΝ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Α’ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΡΜΔΝΗΚΑ ΑΗ΢ΘΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α 9 3 12 Β 9 3 12 Γ 10 10 40


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

Γ 10 Δ 10 ΢Σ 10 (*) Το εβδομαδιαίο Ω.Π. δεν ςπεπβαίνει ηιρ 40 ώπερ

10 10* 10*

162. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΢ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Α’ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ ΓΑΛΛΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ Ζ ΧΡΧΝ Α 3 1 1 5 Β 3 1 1 5 Γ 1 1 1 3 Γ 1 1 1 3 6 Δ 1 1 1 1 4 ΢Σ 1 1 1 1 4 163. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «΢ΤΓΥΡΟΝΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Μαγνηζίαρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚ Ζ/Τ ΓΔΡΜΑ ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΔΤΔΛΗ ΓΛΧ΢΢Α ΢ΤΝΟ Α ΝΗΚΑ ΢ ΚΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΛΟ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗ ΕΧΝΖ ΦΗΛΑΝΑΓΝΧ΢Η ΧΡΧ ΟΣΖΣΔ΢ Α Ν Α 4 1 1 1 2 1 10 Β 4 1 1 1 2 1 10 Γ 4 1 2 1 1 1 10 Γ 4 1 2 1 1 1 10 Δ 4 1 2 1 1 1 10* ΢Σ 4 1 2 1 1 1 10* (*) Το ζσολείο είναι διθέζιο και ηο Ω.Π. ηων ηάξεων Ε΄ & ΣΤ΄ δεν ςπεπβαίνει ηιρ 40 ώπερ εβδομαδιαίωρ 164. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ Α’ & Β’ «ΥΡ. ΠΑ΢ΥΑΛΖ» (Γιεύθςνζη Π.Δ Γ’ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΝΖΠΗΑ 3 3 165. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΣΟ ΢ΠΗΣΗ ΣΧΝ ΜΗΚΡΧΝ» (Γιεύθςνζη Π.Δ Γ’ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΥΑΛΑΡΧ΢Ζ / ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΑΤΘΟΡΜ. ΑΤΘΟΡΜ. ΔΚΦΡΑ΢Ζ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ / ΑΝΑΥΧΡΖ΢Ζ ΝΖΠΗΑ 1 1 1 166. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «Γ. ΕΧΖ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ΄ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΥΑΛΑΡΧ΢Ζ/ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑ΢ΗΑ ΑΤΘΟΡΜ. ΔΚΦΡΑ΢Ζ ΑΠΟΥΧΡΖ΢Ζ΢ /

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 3

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 41


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ 1

1

ΑΤΘΟΡΜ. ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ 1

3

167. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΝΔΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ Γ. ΜΑΛΛΗΑΡΑ Α.Δ.» (Γιεύθςνζη Π.Δ Γ’ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΔ΢ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΝΖΠΗΑ 5 5 168. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΓΔΝΗΚΖ΢ ΑΡΜΔΝΗΚΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ ΑΓΑΘΟΔΡΓΗΑ΢» (Γιεύθςνζη Π.Δ Γ’ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΡΜΔΝΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΝΖΠΗΑ 5 5 169. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΓΔΝΗΚΖ΢ ΑΡΜΔΝΗΚΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ ΑΓΑΘΟΔΡΓΗΑ΢» (Γιεύθςνζη Π.Δ Γ’ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΡΜΔΝΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α 9 9 Β 9 9 Γ 9 9 Γ 9 9 Δ 9 9* ΢Σ 9 9* (*) ηο Ω.Π. ζηιρ ηάξειρ Ε΄& ΣΤ΄ δεν ςπεπβαίνει ηιρ 40 ώπερ εβδομαδιαίωρ 170. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΛΔΟΝΣΔΗΟ ΛΤΚΔΗΟ – ΝΔΑ΢ ΢ΜΤΡΝΖ΢ «ΑΓΗΟ΢ ΓΗΟΝΤ΢ΗΟ΢ Ο ΑΡΔΟΠΑΓΗΣΖ΢» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ’ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΓΓΛΗΚΑ ΘΡΖ΢ΚΔΤΣ ΘΔΑΣΡ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚ ΓΑΛΛΗΚΑ ΢ΤΝΟΛ ΗΚΑ ΗΚΖ Ζ Ο ΧΡΧΝ ΑΓΧΓΖ ΑΠΑ΢ΥΟΛΖ΢ Ζ Α 4 2 1 2 9 Β 4 2 1 2 9 Γ 4 4 Γ 4 4 Δ 2 2 ΢Σ 2 2

42


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

171. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΓΔΝΝΑΓΔΗΟ΢ ΢ΥΟΛΖ» & «ΓΔΝΝΑΓΔΗΟ΢ ΢ΥΟΛΖ Β. ΕΧΖ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ’ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ Ζ/Τ ΑΓΓΛΗΚΑ Β’ ΞΔΝΖ ΓΛΧ΢΢Α Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

1 1 1 1 1 1

4 4 1 1 1 1

3 3 1 1

΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 5 5 5 5 3 3

172. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ «ΓΔΛΑ΢ΑΛ» Η.Μ. ΑΓΗΟΤ ΠΑΤΛΟΤ & «Β’ ΓΔΛΑ΢ΑΛ» Η.Μ. ΑΓΗΟΤ ΠΑΤΛΟΤ (Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ’ Αθήναρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ Ζ/Τ ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΑΛΛΗΚΑ ΢ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α Β Γ Γ Δ ΢Σ

1 1 1 1 1

1 1 1

1 3 4 2 2

2 4 6 4 4

173. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ «ΑΤΣΔΝΔΡΓΧ» (Γιεύθςνζη Π.Δ. Απγολίδαρ) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΚΗΝΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΢ΤΝΟΛΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΧΡΧΝ ΝΖΠΗΑ 5 3 2 10 174. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΑΡΜΔΝΟΠΑΗΓΧΝ «ΚΤΑΝΟΤ ΢ΣΑΤΡΟΤ» ΝΗΚΑΗΑ΢ (Γιεύθςνζη Π.Δ. Πειπαιά) ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑ ΚΑΗ ΧΡΔ΢ ΠΟΤ ΕΖΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗ΢Ζ ΑΡΜΔΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟΤ ΢ΤΝΟΛΟ ΓΛΧ΢΢Α ΢ ΓΡΑΠΣΟ΢ ΚΑΗ Η΢ΣΟΡΗΑ΢ ΧΡΧΝ ΛΟΓΟ΢ ΝΖΠΗΑ 10

Β. Σελ εθαρκογή ηοσ προγράκκαηος παρέθθιηζες ηελ έτεη ο ζτοιηθός ζύκβοσιος ηες περηθέρεηας ποσ αλήθεη ε ζτοιηθή κολάδα. Γ. Ζ άδεηα παρέθθιηζες τορεγείηαη γηα ηρία (3) δηδαθηηθά έηε, κεηά ηο πέρας

43


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

ηωλ οποίωλ ζα πρέπεη λα δεηείηαη από ηο Ηδηωηηθό ΢τοιείο παράηαζή ηες. ΢ςν:

6 θ.

Δζυηεπική διανομή 1. Γπ. κ. Τποςπγού 2. Γπ. κ. Τθςποςπγού 3. Γπ. κ Γενικού Γπαμμαηέα 4. Γπ. κ. Διδικού Γπαμμαηέα ΢ποςδών, Δπιμόπθυζηρ και Καινοηομιών 5. Γ/νζη Ηδιυηικήρ Δκπ/ζηρ 6. Γ/νζη ΢ποςδών Π.Δ.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ΢

ΘΔΟΓΧΡΟ΢ ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ

44


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.Κ.Ε.Τ., Χςόχα 36, 11521, Ακινα 2.Αρμόδιουσ Φχολικοφσ Φυμβοφλουσ ( μζςω των αναφερόμενων ςτθ ςυνζχεια Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ ). 3.Δ/νςθ Τ.Ε. Αν. Αττικισ, Ξεωφ. Ξαυρίου 150 & Ανδρίκου 4, 15354, Γλυκά Περά.. 4.Δ/νςθ Τ.Ε. Αϋ Ακθνϊν, Δϊρου 9, 10432 Ακινα. 5.Δ/νςθ Τ.Ε. Βϋ Ακθνϊν, Διμθτρασ 8, 15124, Οαροφςι 6.Δ/νςθ Τ.Ε. Δϋ Ακθνϊν, Ναλαμακίου 97, 17455 Άλιμοσ. 7.Δ/νςθ Τ.Ε. Αν. Ιες/νίκθσ, Νατςιμίδθ & Οιλου 33, 54638 Ιες/νίκθ. 8.Δ/νςθ Τ.Ε. Δυτ. Ιες/νίκθσ, Νολοκοτρϊνθ 22, 56430 Φταυροφπολθ. 9.Δ/νςθ Τ.Ε. Κωαννίνων Ξ. Ακρίτα & Φ, Εταιρίασ 15Α 45444 Κωάννινα 10.Δ/νςθ Τ.Ε. Τειραιά, Ναραολι και Δθμθτρίου 50, 18532 Τειραιάσ. 11. Δ/νςθ Τ.Ε. Γ’ Ακθνϊν, Οάκρθσ 3, 12241 Αιγάλεω. 12.Δ/νςθ Τ.Ε. Δωδεκανιςου, Γ. Οαφρου 2, 85100 Υόδοσ. 13.Δ/νςθ Τ.Ε. Οαγνθςίασ, Γ. Ναρτάλθ 74 - Νοραι, 38333 Βόλοσ. 14.Δ/νςθ Τ.Ε. Νυκλάδων, Υάλλθ 6, 84100 Φφροσ. 15.Δ/νςθ Τ.Ε. Ξάριςασ, Διμθτρασ & Γαριβάλδθ 10, 41221 Ξάριςα. 16.Δ/νςθ Τ.Ε. Χανίων, Δωδεκανιςου 8β, 73132 Χανιά. 17.Δ/νςθ Τ.Ε. Ξακωνίασ Π.Α. Διοικθτιριο 2ο χλμ. Ε.΢. Φπάρτθσ – Γυκείου, 23100 Φπάρτθ. 18.Δ/νςθ. Τ.Ε. Αχαΐασ, Γοφναρθ 217, 26110 Τάτρα. 19.Δ/νςθ Τ.Ε. Αργολίδασ, Αμυμϊνθσ 7Β 21200 Παφπλιο. 20.Δ/νςθ Τ.Ε. Αρκαδίασ, Τλατεία .Αγ. Δθμθτρίου 4, 22100 Χρίπολθ. 21.Δ/νςθ Τ.Ε. Οεςςθνίασ, Τλ. Β. Γεωργίου (κτίριο ΢ΧΕ) 241 00 Ναλαμάτα. 22.Δ/νςθ Τ.Ε. Νορινκίασ, Νολοκοτρϊνθ 52, 201 00 Νόρινκοσ. 23. Δ/νςθ Τ.Ε. Ναβάλασ, Εκν. Αντίςταςθσ 20, 651 10 Ναβάλα. 24.Δ/νςθ Τ.Ε. Ράνκθσ, Οπρωκοφμθ 30, 671 00 Ράνκθ. 25.Δ/νςθ ΤΕ Αιτ/νιασ, Τ. Φοφλου 13, 30100, Αγρίνιο. 26.Δ/νςθ ΤΕ Τιερίασ Ταναγι Τ Χςαλδάρθ 8, 601 00, Νατερίνθ 27.Εκπαιδευτιρια «Νωςτζα-Γείτονα» 153 51 Ταλλινθ Αττικισ. 28.«Εκπαιδευτιρια Γεωργίου Ζϊθ Α. Ε.» Δθμοτικό-Πθπιαγωγείο, Αβζρωφ 1214, 16452 Αργυροφπολθ. 29.Κδιωτικά Εκπαιδευτιρια «Ε. Οαντουλίδθ Α.Ε.» Πθπιαγωγείο- Δθμοτικό, Πζα ΢δόσ Ιζρμθσ, 57001 ΧΙ:60151 Ιζρμθ Ιες/νίκθσ. 30.«Αρςάκεια - Χοςίτςεια Δθμοτικά Φχολεία & Πθπιαγωγεία Ακθνϊν – Τατρϊν Ιες/νίκθσ-Κωαννίνων» Νοκκϊνθ 18, 15452 Τ. Ψυχικό. 31.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Ξεόντειο Ξφκειο Τατθςίων», Πεϊγφ 17, 11143 Ακινα. 32.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Κορδανάκειον Εκπαιδευτιρια Α.Ε.», Χιρφνκου 1 και Ακροκορίνκου 24, 16561 Γλυφάδα. 33. Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Η Ελλθνικι Ταιδεία» Ηρακλείου, Τραςίνου Ξόφου και Ελλ. Ταιδείασ, 14121 Ηράκλειο Αττικισ. 34.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Η Ελλθνικι Ταιδεία» Αμαρουςίου, Νανάρθ 9, 15126 Οαροφςι Αττικισ. 35.Κδιωτικά Εκπαιδευτιρια Αντωνοποφλου, «Εκπαιδευτικι Αναγζννθςθ» Δθμοτικό-Πθπιαγωγείο, Χρυςανκζμων 11,19014 Αφίδνεσ Αττικισ. 36.Εκπαιδευτιρια Ο. Τετράκθ - Βαλςαμίδου, Δθμοτικό, Τραξιτζλουσ 66-68, 18532 Τειραιάσ.

45


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

37.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Τόλκα – Φροζλεν», Χατοΐου 101 και Ελπίδοσ 4, 14564 Π. Νθφιςιά. 38.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Κόνιοσ Φχολι», 1ο Δ.Φ., Ξουκι Ακρίτα 10, 15237 Φιλοκζθ 39.Κδιωτικό 2ο Δ.Φ Δθμοτικό Φχολείο -Πθπιαγωγείο «Κόνιοσ Φχολι Α.Ε» Φιςμανογλείου 29, 15126 Οαροφςι. 40.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Κόνιοσ Φχολι Αμαρουςίου»,. Αγ. Ειρινθσ 1, 15126 Οαροφςι. 41.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Νων. Τ. Οακρυγιάννθ» Ναραολι και Δθμθτρίου 46, 18122 Νορυδαλλόσ. 42.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Ξεόντειο Ξφκειο- Χρυςόςτομοσ Φμφρνθσ»& «Άγιοσ Διονφςιοσ ο Αρεοπαγίτθσ», Ι Φοφοφλθ 2, 17122 Π. Φμφρνθ. 43.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο 1ο & 2ο «Π. Οπακογιάννθ», 1ο χιλ. Τερ. Χρικάλων, 42100 Ξάριςα. 44.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Η Ιεομιτωρ», Ελ. Βενιηζλου 130 και Αγ. Ξαφρασ 8, 16345 Ηλιοφπολθ 45.Κδιωτικό Εκπαιδευτιριο Δθμοτικό Φχολείο-Πθπιαγωγείο «Τολυχρονάκου & ΦΚΑ Ε.Ε.», Αλκμάνοσ 1, 23100 Φπάρτθ. 46.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «ΑΦ΢Κ Κ. Διαμαντόπουλου ΢.Ε.», Οαρακϊνοσ 911, 12244 Αιγάλεω. 47.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο-Πθπιαγωγείο «Οοντεςςοριανά Φχολεία» Χατοΐου 87, 13677 Βαρυμπόμπθ. 48.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο 1ο & 2΢ «Οαίρθσ Π. Υάπτου», Ναρδίτςθσ 21, 41335 Ξάριςα. 49.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Άγιοσ Γεϊργιοσ», Ανδρζα Νάργα 12-14, 84100 Φφροσ. 50.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Νανάςθ - Ναντεμίρθ», Χαξίλου 97, 15772 Άνω Κλίςια. 51.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο -Πθπιαγωγείο Κςραθλιτικισ Νοινότθτασ Ιεςςαλονίκθσ, Φλζμιγκ 17, 54642 Ιες/νίκθ. 52.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο - Πθπιαγωγείο «Οοντεςςοριανι Αγωγι» Ιεςςαλονίκθσ, Χ.Ι. 21007, 55510 Τουρνάρι Τυλαίασ, (οδόσ Φπ. Οουςτακλι) 55510 Τυλαία Ιεςςαλονίκθσ. 53.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο-Πθπιαγωγείο «Γείτονα», Φτζρνιηεσ Νορωπίου, 16602. 54. 1ο και 2ο Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Πζα Γενιά Ζθρίδθ», Χριςτοφπολθ, 19004 Φπάτα. 55. Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Ζθρίδθ Α.Ε», Χριςτοφπολθ, 19004 Φπάτα. 56.1ο και 2ο Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο - Πθπιαγωγείο «Κ. Ο. Ταναγιωτόπουλου», Πικ. Οίλθςθ 3, 153 51 Ταλλινθ. 57.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο – Πθπιαγωγείο «Ευρωπαϊκό Τρότυπο» Ναριωτάκθ – Νόλλιασ & Φια Ε.Ε., Υοδοπόλεωσ 26, 16777 Ελλθνικό. 58.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Αφοί Ναλάνδρου και Φία ΢.Ε.», Ειρινθσ 4, 15351 Ταλλινθ. 59.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Δ. Ναλάνδρου και Φία Ε.Ε.», Ειρινθσ 4, 15351 Ταλλινθ. 60.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Νολλζγιο Ψυχικοφ», 15351 Νάντηα Αττικισ. 61.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Εκπαιδευτιρια Ζαγοριανάκου», Αγ, Κωάννου 20, 15354 Γλυκά Περά. 62.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Ελλθνογερμανικι Αγωγι», Δθμθτρίου Ταναγζα, 15351 Ταλλινθ Αττικισ.

46


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

63.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Φχολι Οωραΐτθ», Α. Ταπαναςταςίου και Αγ. Δθμθτρίου, 15452 Ψυχικό. 64.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Κςραθλιτικι Νοινότθτα Ακθνϊν», Ανκζων και Ναμελίων 36, 15452 Τ. Ψυχικό. 65.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Εκπαιδευτιρια Δοφκα Α.Ε. (Ταλλάδιον Ξφκειον)», Οεςογείων 151, 15126 Οαροφςι. 66.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο - Πθπιαγωγείο «Εράςμειοσ Ελλθνογερμανικι Φχολι Τ. Βόςςου Α.Ε.» οδόσ Αριςτείδου, 15351 Νάντηα Ταλλινθσ 67.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Φφγχρονθ Ελλθνοαγγλικι Αγωγι», ΢μορφοκλθςιάσ 21, 15122 Οαροφςι. 68.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Σλγα Πτότθ- ΢ικονόμου & Φία», Ο Αντφπα Ναρδαμίτςια, Κωαννίνων. 69.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Πζα Ταιδεία – Αφαίασ» Φπ. Πτάγκασ & Φια ΢.Ε., Πεφζλθσ 1 ,Αφαία Χαϊδαρίου. 70.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Πζα Ταιδεία – Αφαίασ» Φπ. Πτάγκασ & Φια ΢.Ε., Φατωβριάνδου 9,12462 Δάςοσ Χαϊδαρίου. 71.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Β. Ναργάκου & ΦΚΑ Ε.Τ.Ε» Ξεωφ. Δροςιάσ – Φταμάτασ 25Α 14575 Φταμάτα Αττικισ. 72.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Νολλζγιο Υόδου ΑΕΟΕ - Τυκαγόρασ»,10 χλμ Εκνικισ ΢δοφ Υόδου – Ξίνδου, 85105 Υόδοσ. 73.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο - Πθπιαγωγείο «Ελλθνογερμανικόσ Εκπαιδευτικόσ Φφλλογοσ», 25θσ Οαρτίου & Δ. Βερνάρδου 9, 15235 Βριλιςςια. 74.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Φταυράκθ», Χατάκθ 13-15 και Άλςουσ 1, 16675 Γλυφάδα. 75.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο-Πθπιαγωγείο «Φχολι Χιλλ», Ιουκυδίδου 9, 10557 Τλάκα, Ακινα. 76.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο-Πθπιαγωγείο «Οοντεςςοριανι Φχολι Ακθνϊν Οαρία Γουδζλθ», Χατηοποφλου 2, 11524 Π. Φιλοκζθ. 77.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο & Πθπιαγωγείο «Εκπαιδευτιρια Ταςχάλθ Α & Β», Ψψθλάντθ 9, 16452 Αργυροφπολθ. 78.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο – Πθπιαγωγείο «Οιχαλοποφλειον» Ευαγγ. Τλαφουτηι, Φιλικισ Εταιρείασ 30, 18539 Ναλλίπολθ, Τειραιάσ 79.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Jeanne d’ Arc», Ελευκερίου Βενιηζλου 10Α, 18531 Τειραιάσ. 80.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Ταιδαγωγικι», Διςτόμου 7-9, 18532 Τειραιάσ. 81.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Λδρυμα Τροςταςίασ Πεότθτασ Αγ. Τολφκαρποσ – Αγ. Γεϊργιοσ», Κεράσ Οθτροπόλεωσ Τειραιϊσ, Τατρϊν 122-124, 18546 Τειραιάσ. 82.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Τρότυπα Εκπαιδευτιρια Ιεςςαλονίκθσ», Ελαιϊνεσ Τυλαίασ, 55535 Τυλαία Ιες/νίκθσ. 83.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο – Πθπιαγωγείο, «Άγιοσ Κωςιφ», Τ. Υάλλθ 2, 15121 Τεφκθ. 84.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο - Πθπιαγωγείο «΢ Απόςτολοσ Ταφλοσ», Νζννεντι 119, 55535 Τυλαία Ιεςςαλονίκθσ. 85.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «ΔΔΟΠ Φοφδασ – Παυςτάκμου Νριτθσ», ΢ικιςμόσ Π.Ν., 73200 Χανιά. 86. Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο-Πθπιαγωγείο «Ελλθνογαλλικι Φχολι ΢υρςουλίνων», Ευκαλφπτων 20 και Φοινίκων, 15126 Οαροφςι. 87. Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Β. Οαντά», Αχαρνϊν 66, 14561 Νθφιςιά. 88. Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Φχολι Ναραβανα». 6ο χιλ. Τεριφερειακισ Κωαννίνων, 41500 Ξάριςα.

47


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

89.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Εκπαιδευτικόσ Σμιλοσ Ανατόλια», Φεβενίδθ 4α , 55510 Τυλαία Ιεςςαλονίκθσ. 90. Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο-Πθπιαγωγείο «Τρότυπα Εκπαιδευτιρια Αφϊν Οαλτζηου ΢.Ε.», Φλζμιγκ 8, 21200 Άργοσ. 91.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο - Πθπιαγωγείο «Αυτενεργϊ» Π. Τεριφερειακόσ Άργουσ, 21200 Άργοσ. 92.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο-Πθπιαγωγείο «΢ Οικρόσ Παυτίλοσ», Αιςχφλου 2, Αρχαίο Ξιμάνι, 201 00 Νόρινκοσ. 93. Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο-Πθπιαγωγείο «Φχολι Τοριϊτου», Άγιοι Τάντεσ, Νορωπί Χ.Ν 194 00 Χ.Ι 8022. 94. Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο-Πθπιαγωγείο «’Άξιον», 9ο χλμ. Επαρχιακισ οδοφ Ράνκθσ-Αβδιρων. ΧΙ520 , 67100 Ράνκθ. 95. Δθμοτικό Εκπαιδευτιριο-Πθπιαγωγείο «Γιαννόπουλου», Βαςιλζωσ Γεωργίου Β’ 39, 166 74 Γλυφάδα. 96. Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Εκπαιδευτιρια ΢ Τλάτων», Ελ. Βενιηζλου Ξόφοσ Φοφρεςι, Γλυκά Περά. 97. Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο 1ο & 2ο «Ξαμπίρθ», Νοραι 77 & Χαξιαρχϊν, 183 45 Οοςχάτο. 98. Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο –Πθπιαγωγείο «Τρότυπθ Ταιδαγωγικι», Φωκράτουσ 45, 124 62 Δάςοσ Χαϊδαρίου. 99. Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Φ.Αυγουλζα-Ξιναρδάτου Α.Ε.Ε.» Αρκαδίου 6365 12132 Τεριςτζρι. 100.Κδιωτικό Φχολείο Αϋ’ & Β’ «Δελαςάλ» (Ακινασ), Νυβζλθσ 19, 174 56 Αλιμοσ. 101.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο-Πθπιαγωγείο «Εκπαιδευτιρια Τάνου», Ταλαιοπαναγιά Παυπάκτου. 102.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο-Πθπιαγωγείο «Εκπαιδευτιρια Φφγχρονθ Ταιδεία», Οαράκι 84600 Οφκονοσ. 103.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Νωνςταντίνασ Ιωμά», Γ. Φτογιαννίδθ 23, Ταλθό Ναβάλασ. 104.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Οπλε Οπαλόνι», Φθλυβρίασ 23, 654 03 Ναβάλα. 65403 Ναβάλα. 105.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Φταματογιαννοποφλου», Άγιοσ Πικόλαοσ, 245 00 Νυπαριςςία Οεςςθνίασ . 106.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Νυριακίδθσ και Φια ΢.Ε.», , 570 13 Ωραιόκαςτρο Ιεςςαλονίκθσ. 107. Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Πζοσ Πθπιακόσ Νιποσ», Τεςτϊν 30, 544 53 Ν. Χοφμπα Ιεςςαλονίκθ. 108.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Τρότυπο Ταιδικό Νζντρο Πθπιακόσ Νιποσ» 18ο χιλ. Ιεςςαλονίκθσ-Οουδανιϊν. 109.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Πθπιακό Τανόραμα» Ουρτιάσ 9, Τανόραμα Ιεςςαλονίκθσ. 110.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Χα καινοφρια Οπαλόνια» (Ηλιάςκου Ακριβι), Θβθσ 34 Ταλαιό Φάλθρο. 111. Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Ε. Νοκκϊνθ», Γ. Υίτςου 5, 174 55 Άλιμοσ. 112. Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Χο Ναραβάκι», Χηίβα Αρκαδίασ 221 00 Χρίπολθ. 113. Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Χα Ζαρκαδάκια» Τ. Ξυμπεροποφλου & Φία Ε.Ε., Οακεδονίασ 74 Ταπάγου 114. Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Οοντεςςοριανι Φχολι Ζαφρανά» Αδ. Νοραι 49, Ναλαμαριά. 115. Κδιωτικό Πθπιαγωγείο & Δθμ. Φχολείο «Φχολι Χατηιβεθ», Αδάνων 17, Πζα Φιλαδζλφεια.

48


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

116. 1ο & 2ο Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Ελλθνογαλλικι Φχολι ΢υρςουλίνων», Φτρ. Φαράφθ 6, 15126 Οαροφςι. 117. Κδιωτικό 2/κ Πθπιαγωγείο Ταιδικοφ Νζντρου Α.Τ.Ι., Τανεπιςτθμιοφπολθ. Χ.Ι 542 Ντίριο Διοίκθςθσ Α.Τ.Ι. 118. Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Οζριμνασ Τοντίων Νυριϊν» , Οακροχωρίου 54, 55132 Ιες/νίκθ. 119. Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Η Νιβωτόσ», Άγιοσ Κωάννθσ Υθγανάσ, Αγρίνιο. 120. Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Χριανταφυλλίδθ Ελζνθ & Φια ΢.Ε,» Τολυμζρθ 51, 38222 Βόλοσ 121.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Σνειρο», Δαλαμανάρα Αργοσ 122.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Χο ςπιτάκι των Ιαυμάτων» Άνω Πεοχωρόπουλο , 45 500 Κωάννινα. 123.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Διάπλαςθ», Χίου 49, 16561 124.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο και Δθμοτικό «Γενικισ Αρμενικισ ζνωςθσ Αγακοεργίασ», Παφπλιου 11, Ταλαιό Φάλθρο. 125.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Οαλλιάρα», Χερψικζασ 23 & Φλζμινγκ, 175 63, Τ. Φάλθρο 126. Κδιωτικό Πθπιαγωγείο & Δθμοτικό « Γεννάδιοσ Φχολι» ,Γρ. Ξαμπράκθ 3, 17455, Αλιμοσ 127. Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Χο ςπίτι των μικρϊν», Επτανιςου 4, 17455, Αλιμοσ 128.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Ταλλάδιο Πζασ Φμφρνθσ», Νωνςταντινουπόλεωσ 3, Π. Φμφρνθ 129.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Ξιλιποφπολθ» Αδαμοποφλου& ΦΚΑ, Ναλλικζα – Ναλαμάτα, 24100 130.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Άγιοσ Κωςιφ», Φπ. Φπυρίδθ 130, 382 21 Βόλοσ 131.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Φφγχρονο Φχολείο», Γατηοποφλου 24, 38222, Βόλοσ 132.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο-Πθπιαγωγείο «Νυανοφσ Φταυρόσ Αρμενοπαίδων», Φαρκουδινοφ 120, Ακινα 133.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Φφγχρονθ Ταιδεία», Πεάρχου 52 -54, 16341, Ηλιοφπολθ. 134.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο-Πθπιαγωγείο «ΕΞΤΚΔΑ», Χ.Ι. 1113, Φίλυρο Ιεςςαλονίκθσ, 57 010 135.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «ΔΕΞΑΦΑΞ», Χ.Ι. 06, Τεφκα Ιεςςαλονίκθσ, 57 010 136.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Η ΤΑΥΕ΢ΨΞΑ», Οακεδονίασ 33, 18121 Νορυδαλλόσ 137.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο Αρμενοπαίδων «ΝΨΑΠ΢ΨΦ ΦΧΑΨΥ΢Φ» Πίκαιασ, Ουλαςςϊν 18, Χ.Ν 18450 138.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο Αρμενοπαίδων «ΝΨΑΠ΢ΨΦ ΦΧΑΨΥ΢Φ» Πίκαιασ, Φλωρίνθσ & Ξαμίασ 139.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «ΤΕΚΥΑΜΝΑ ΕΝΤΑΚΔΕΨΧΗΥΚΑ», Κάςονοσ & Φπφρου Ξάμπρου, 185 37 Τειραιάσ 140.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο-Πθπιαγωγείο «ΟΑΨΥ΢ΟΑΧΑΝΗ», Ταπαναςταςίου 220, Χανιά 141.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο-Πθπιαγωγείο « ΕΝΤΑΚΔΕΨΧΗΥΚΑ ΝΑΚΦΑΥΗ» Ξάμπτρων & Ξυςιμάχου 1, Νορωπί. 142.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο-Πθπιαγωγείο «ΤΑΞΞΑΔΚ΢» 28θσ ΢κτωβρίου & Οαρακωνομάχων. 143.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο « Χο Πθπιαγωγείο του PLAYLAND» Τανδϊρασ 15, Βάρκιηα 144.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «ΟΑΥΓΑΥΚΧΑ» Εφζδρων Τολεμιςτϊν 46, Οαρκόπουλο Αττικισ.

49


ΑΔΑ: Β4ΘΡ9-Β90

145.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «ΤΗΧΕΥ ΤΑΠ Ταπαβαςιλοποφλου Αδελαΐδα» Βαςιλζωσ Γεωργίου Βϋ19, 16673 Βοφλα. 146.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Αδαμάντιοσ Φχολι» Γεωργικισ Φχολισ 44, 55102 Ιεςςαλονίκθ. 147.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Αγάπθ & Αγωγι» Φιλικισ Εταιρείασ 3, Τυλαία Ιεςςαλονίκθ. 148.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο « ΢ Οικρόκοςμοσ» Τοςειδϊνοσ 5, Χ.Ν 55132 Ναλαμαριά. 149. Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «ΟΑΥΚΑ ΦΕΥΔΑΥΗ &ΨΚ΢Κ Ε.Ε» Φοφοκλι Βενιηζλου 15, 14123 Ξυκόβρυςθ. 150.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο-Πθπιαγωγείο «Φφγχρονα Εκπαιδευτιρια Οάνεςθ» Τραςίνου Ξόφου 49-51, Ηράκλειο Αττικισ. 151. Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «ΑΞΦΑΒΗΧΑΥΚ” ΑΠΠΑΦ Ο΢ΦΧ΢Ψ», Κ.Ναρζα 39, Ναρζασ Βφρωνασ. 152. Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο « Κ.Ι. Ξάςκαρθ», Οακεδονίασ 33, 15233 Χαλάνδρι. 153.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο του ομίλου ςχολείων Βιωματικισ Οάκθςθσ Ιεςςαλονίκθσ, Ο.Αντφπα (Εντόσ των εγκαταςτάςεων τθσ Α.Γ.Φ) Χ.Ι23 55102 Ιεςςαλονίκθ. 154.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «Οελί-Οελό», Διοτίμασ 19 & Διμθτροσ 22100 Χρίπολθ. 155.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Ιεμιςτοκλισ», Νουμουνδοφρου 175 18546 Τειραιάσ. 156.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο-Πθπιαγωγείο «Τλάτων» Χζρμα οδοφ Τλάτωνοσ Νατερίνθ. 157.Κδιωτικό Πθπιαγωγείο «ΔΚ΢ΠΨΦΚΑ ΑΠΑΦΧΑΦΑΧ΢Ψ», Γράμμου 14 Βριλιςςια. 158.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Εκπαιδευτιρια Ναντά», ΢μιρου 4, 15235 Βριλιςςια. 159.Κδιωτικό Δθμοτικό Φχολείο «Διονφςιοσ Φολωμόσ», Νανάρθ 33, Αγ.Ταραςκευι.

50

idiotika%20sxoleia  
idiotika%20sxoleia  

http://www.parentbook.gr/sites/default/files/idiotika%20sxoleia.pdf