Page 1

Δλεκέξσζε 2021 Διιάδα- Δπξώπε 2021

enewsletter Δβδνκαδηαία δηαγώληα ζύλνςε εηδήζεσλ γηα ηελ Βνπιή, ηελ Δπξσβνπιή, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηηο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο

Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο: 210 6549671 Web: www.koinoniapoliton.gr E-mail: info@paremvasi2021.gr

Ζιεθηξνληθή Έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ «ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΠΟΛΗΣΩΝ»

ΣΔΤΥΟ΢ ΝΟ 447

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζην σο άλσ Μλεκόλην Καηαλόεζεο». ΔΗ΢ΖΓΖΣΔ΢: Διέλε ΢ηακαηάθε θαη Αλαζηάζηνο Γεκνζράθεο. Ζκεξήζηα Γηάηαμε ΢ΤΝΔΓΡΗΑ΢Ζ ϟΖ΄ Σεηάξηε 18 Απξηιίνπ 2018 Ώξα 10.00΄ ΢ΥΔΓΗΑ ΝΟΜΩΝ ΔΘΝΗΚΖ΢ ΑΜΤΝΑ΢ 1. Μόλε ζπδήηεζε θαη ςήθηζε επί ηεο αξρήο, ησλ άξζξσλ θαη ηνπ ζπλόινπ ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ: «Κύξσζε ηεο ΢πκθσλίαο ΢ηξαηησηηθήο ΢πλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο ηνπ Υαζηκηηηθνύ Βαζηιείνπ ηεο Ηνξδαλίαο». ΔΗ΢ΖΓΖΣΔ΢: Διέλε Απισλίηνπ θαη ΢πκεώλ (΢ίκνο) Κεδίθνγινπ. 2. Μόλε ζπδήηεζε θαη ςήθηζε επί ηεο αξρήο, ησλ άξζξσλ θαη ηνπ ζπλόινπ ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ: «Κύξσζε ηνπ Μλεκνλίνπ Καηαλόεζεο» θαζώο θαη ηεο Σξνπνπνίεζεο ηνπ σο άλσ Μλεκνλίνπ Καηαλόεζεο κεηαμύ ησλ ηδίσλ ΢πκκεηερόλησλ κεηά ηεο Γηαθνίλσζεο Έληαμεο όζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ηεο

΢ΤΝΔΓΡΗΑ΢Ζ ϟΘ΄ Πέκπηε 19 Απξηιίνπ 2018 Ώξα 9.30΄ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Μόλε ζπδήηεζε θαη ςήθηζε επί ηεο αξρήο, ησλ άξζξσλ θαη ηνπ ζπλόινπ ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ: «Κύξσζε ηεο ΢πκθσλίαο κεηαμύ ηεο Αξκόδηαο Αξρήο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Αξκόδηαο Αξρήο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηεο Ακεξηθήο γηα ηελ Αληαιιαγή Δθζέζεσλ αλά Υώξα θαη δηαηάμεηο εθαξκνγήο». ΔΗ΢ΖΓΖΣΔ΢: Αιέμαλδξνο Μετθόπνπινο θαη Γεώξγηνο Βιάρνο. Δπηηξνπέο ΣΡΗΣΖ 1. Ώξα 11.00΄ - Αίζνπζα «Πξνέδξνπ Αζαλαζίνπ Κσλζη. Σζαιδάξε» Ζ ΓΗΑΡΚΖ΢ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔ΢ΔΩΝ ζα ζπλεδξηάζεη κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο: Δθινγή Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο.

17.04.2018

2. Ώξα 11.00΄ - Αίζνπζα «Πξνέδξνπ Γεκεηξίνπ Γεσξγ. Παπαζπύξνπ» Ζ ΔΗΓΗΚΖ ΜΟΝΗΜΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ΢ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ΢ ζα ζπλεδξηάζεη κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: Α) ΢πδήηεζε επί αηηήζεσλ άξζεσο αζπιίαο Βνπιεπηώλ, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 61 θαη 62 ηνπ ΢πληάγκαηνο θαη ηα άξζξα 43Α θαη 83 ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο. Β) ΢πδήηεζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 43Α ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο ησλ Μειώλ ηνπ Διιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ, θαηόπηλ ηεο αλαθνξάο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο ζηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ (16 Απξηιίνπ 2018) γηα ππόζεζε πνπ αθνξά ηνλ Βνπιεπηή, θ. Αξηζηείδε Φσθά θαη αθξόαζε απηνύ.

3. Ώξα 12.00΄ - Αίζνπζα Γεξνπζίαο Ζ ΓΗΑΚΟΜΜΑΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΟ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΡΚΖ΢ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔ΢ΔΩΝ ζα ζπλέιζνπλ ζε θνηλή ζπλεδξίαζε κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο: «Γεκνγξαθηθό θαη Κνηλσληθό Πνξηξαίην ηεο Διιάδαο 2016 - 2017: Σάζεηο, πξνθιήζεηο θαη πνιηηηθέο».


| ΤΕΥΧΟΣ #447 4. Ώξα 13.00΄ - Αίζνπζα «Πξνέδξνπ Γηάλλε Νηθ. Αιεπξά» Ζ ΔΗΓΗΚΖ ΜΟΝΗΜΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΗΑ΢ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ζα ζπλεδξηάζεη κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο: Δλεκέξσζε γηα ην «Πξόγξακκα γηα ηελ Δμάιεηςε ησλ Πιαζηηθώλ ΢αθνπιώλ θαη ηελ Πξνζηαζία ηεο Θαιάζζηαο Εσήο» πνπ αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνύ FIRST LEGO League». Σελ Δπηηξνπή ζα ελεκεξώζνπλ ε Οκάδα Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο Terminators ηνπ 1νπ ΓΔΛ Καξδίηζαο, θαζώο θαη εθπξόζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 5. Ώξα 14.30΄ - Αίζνπζα «Πξνέδξνπ Γεκεηξίνπ Γεσξγ. Παπαζπύξνπ» H ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟ΢ΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΔΩΝ, ΣΡΑΠΔΕΩΝ, ΟΡΓΑΝΗ΢ΜΩΝ ΚΟΗΝΖ΢ ΩΦΔΛΔΗΑ΢ ΚΑΗ ΦΟΡΔΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ΢ Α΢ΦΑΛΗ΢Ζ΢ ζα ζπλεδξηάζεη κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο: Αθξόαζε από ηα κέιε ηεο Δπη-

ηξνπήο, θαηά ην άξζξν 49 Α ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο, ηνπ πξνηεηλνκέλνπ, από ηνλ Τθππνπξγό Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, θ. Αλαζηάζην Πεηξόπνπιν, γηα δηνξηζκό ζηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ναπηηθνύ Απνκαρηθνύ Σακείνπ (ΝΑΣ), θ. Αλδξέα Κνκκαηά θαη δηαηύπσζε γλώκεο ηεο Δπηηξνπήο. 6. Ώξα 18.00΄ - Αίζνπζα «Πξνέδξνπ Γεκεηξίνπ Γεσξγ. Παπαζπύξνπ» Ζ ΔΗΓΗΚΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ «ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ΢ ΔΞΔΣΑ΢Ζ΢ ΢ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑ΢Ζ ΣΖ΢ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ΢ ΣΖ΢ ΒΟΤΛΖ΢ ΠΟΤ ΛΖΦΘΖΚΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΢ΤΝΔΓΡΗΑ΢Ζ ΣΖ΢ 21Ζ΢ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018 ΢ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΘΔ΢Ζ NOVARTIS» ζα ζπλεδξηάζεη κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: Α. Σειηθή ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο Δπηηξνπήο. Β. Γηαδηθαζηηθά ζέκαηα.

ΣΔΣΑΡΣΖ 1. Ώξα 12.00΄ - Αίζνπζα «Πξνέδξνπ Αζαλαζίνπ Κσλζη. Σζαιδάξε» Ζ ΓΗΑΡΚΖ΢ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ΢ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ζα ζπλεδξηάζεη κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο: Δλεκέξσζε από ηνλ Τπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, θ. Δπάγγειν Απνζηόινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 36§5 ηνπ Κ.η.Β., ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία Διιάδαο θαη Ηλδίαο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα. ΢ηε ζπλεδξίαζε ζα παξαζηεί θαη ν Τπνπξγόο Γεσξγίαο ηεο Ηλδίαο, θ. Gajendra Singh Shekhawat. 2. Ώξα 13.00΄ - Αίζνπζα «Πξνέδξνπ Γηάλλε Νηθ. Αιεπξά» Ζ ΔΞΔΣΑ΢ΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖ΢Ζ ΢ΚΑΝΓΑΛΩΝ ΢ΣΟΝ ΥΩΡΟ ΣΖ΢ ΤΓΔΗΑ΢ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΣΖ 1997 – 2014 ζα ζπλεδξηάζεη κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: A. Παξάηαζε ησλ εξγαζηώλ ηεο Δπηηξνπήο. B. Αληηθαηάζηαζε πξαγκαηνγλώκνλα.

2


| ΤΕΥΧΟΣ #447

3. Ώξα 16.00΄ - Αίζνπζα «Πξνέδξνπ Γεκεηξίνπ Γεσξγ. Παπαζπύξνπ» Ζ ΔΗΓΗΚΖ ΜΟΝΗΜΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΗΑ΢ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ζα ζπλεδξηάζεη κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο: ΢πδήηεζε γηα ηελ Δζληθή ΢ηξαηεγηθή γηα ηα Γάζε - ΢ρέδην ΢ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο ηεο Γαζνπνλίαο. ΠΔΜΠΣΖ 1. Ώξα 9.30΄- Αίζνπζα «Πξνέδξνπ Αζαλαζίνπ Κσλζη. Σζαιδάξε» 1. Ώξα 9.30΄- Αίζνπζα «Πξνέδξνπ Αζαλαζίνπ Κσλζη. Σζαιδάξε» (223) Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ΢ ΣΖ΢ ΒΟΤΛΖ΢ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΡΚΖ΢ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΟΡΦΩΣΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔ΢ΔΩΝ ζα ζπλέιζνπλ ζε θνηλή ζπλεδξίαζε κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: Α) Παξνπζίαζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο κε ηε Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οινθιεξσκέλεο Πιαηθόξκαο Γηαρείξηζεο θαη Γηάζεζεο ηνπ Καηαιόγνπ θαη Λεηηνπξγηώλ Βηβιηνζήθεο Open ΑΒΔΚΣ. Σα κέιε ησλ Δπηηξνπώλ ζα ελεκεξώζνπλ ε θπξία Δύε ΢αρίλε, Γηεπζύληξηα ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο (Δ.Κ.Σ.), ε θπξία Διέλε Γξνύιηα, Πξντζηακέλε ηεο Γηεύζπλζεο Βηβιηνζήθεο ηεο Βνπιήο, θαζώο θαη ε θπξία Αιεμία Παλαγνπνύινπ θαη ν θ. Νηθόιανο Βαζηινγακβξάθεο, ζπλεξγάηεο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο (Δ.Κ.Σ.). Β) Πξνηάζεηο γηα ηε δηεπζέηεζε ζεκάησλ ηεο Γηεύζπλζεο Βηβιηνζήθεο, ελ όςεη ηεο επηθείκελεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο, (Μέξνο Β΄ - ΦΔΚ 51 Α΄/1997, όπσο ηζρύεη). Σα κέιε ησλ Δπηηξνπώλ ζα ελεκεξώζεη ν θ. Γεώξγηνο Αγγειόπνπινο, Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Ζιεθηξνληθήο Γηνίθεζεο, Βηβιηνζήθεο θαη Δθδόζεσλ. 2. Ώξα 10.00΄ - Αίζνπζα «Πξνέδξνπ Γεκεηξίνπ Γεσξγ. Παπαζπύξνπ» Ζ ΔΗΓΗΚΖ ΜΟΝΗΜΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΘΔ΢ΜΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ΢ ζα ζπλεδξηάζεη κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: Α. ΢πδήηεζε επί ηεο, από 13 Μαξηίνπ 2018, γλσκνδόηεζεο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ ΢πκβνπιίνπ ηεο Βνπιήο (αξ. πξση. 402/13.3.2018). Β. ΢πδήηεζε επί ηεο Δηήζηαο Δθζέζεσο (έηνπο 2016) ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ θαη αθξόαζε ηνπ Πξνέδξνπ, θ. Υξήζηνπ Εακπίξα. 3. Ώξα 11.00΄ - Αίζνπζα «Πξνέδξνπ Αζαλαζίνπ Κσλζη. Σζαιδάξε» Ζ ΓΗΑΡΚΖ΢ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ΢ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ζα ζπλεδξηάζεη κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο: Δπεμεξγαζία θαη εμέηαζε ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ «΢ύζηαζε θνξέα αλαπιάζεσλ

Negotiations begin on a mandatory Transparency Register for the three EU Institutions Political negotiators from the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission met on 16 April 2018 to discuss how to strengthen the EU Transparency Register. Application of meaningful conditionality would make it mandatory for interest representatives to sign up to the Register and abide by its Code of Conduct if they wish to seek to influence the EU institutions. This principle would ensure for example that meetings and access to EU institutions' premises are subject to interest representatives fulfilling that condition. Πεξηζζόηεξα…

Γύν ζρέδηα λόκνπ ηεο ΔΔ πνπ ηίζεληαη ζε ςεθνθνξία ζην Κνηλνβνύιην ηελ Σξίηε πξνβιέπνπλ ηελ ζέζπηζε εζληθώλ δεζκεπηηθώλ ζηόρσλ γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξώλ, ηεο γεσξγίαο, ησλ θαηαζθεπώλ θαη ησλ απνβιήησλ, αιιά θαη ηελ αληηζηάζκηζε ηεο απνςίισζεο δαζώλ ζηελ ΔΔ κε ηελ θύηεπζε λέσλ δέλδξσλ. Πεξηζζόηεξα…

Έλαξμε ζπλόδνπ: νη πνιηηηθνί εγέηεο ηνπ EK θαηαδηθάδνπλ ηε ρξήζε ρεκηθώλ ζηε ΢πξία Ζ ζύιιεςε ησλ Διιήλσλ ζηξαηησηώλ ζηελ Σνπξθία: ζπδήηεζε ηελ Σξίηε κεηά ηηο 7κκ (ώξα Γαιιίαο) Κπθιηθή νηθνλνκία: λένη ζηόρνη ηεο ΔΔ γηα ηελ αλαθύθισζε Ζ ηζηνξία ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή (γξάθεκα)

Investment Plan for Europe: €640 million for Greek businesses as EIF and National Bank of Greece sign new EU guarantee agreements

CONSILIUM Eurogroup statement on the updated draft budgetary plans of Austria for 2018 Πξνζερώο ζην ΢ηξαζβνύξγν: Μαθξόλ, πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο, βηνινγηθά ηξόθηκα θαη ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ΢ηελ νινκέιεηα ηνπ Απξηιίνπ νη επξσβνπιεπηέο ζπδεηνύλ γηα ηελ ππόζεζε ησλ δύν Διιήλσλ ζηξαηησηηθώλ πνπ θξαηνύληαη ζηελ Σνπξθία θαη γηα ην κέιινλ ηεο ΔΔ κε ηνλ Δκαλνπέι Μαθξόλ.

G7 Leaders' Statement on Syria Indicative programme - General Affairs Council of 17 April 2018 Syria: Council adopts conclusions South Sudan: Council adopts conclusions

3


| ΤΕΥΧΟΣ #447

Public consultation: draft guidance on stunning methods Data mining algorithms needed. Second EFSA crowdsource challenge now live

Υξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο γηα επηρεηξήζεηο ζε εθδήισζε ηνπ EquiFund

EU recommendations for 2018/2019 seasonal flu vaccine composition

Γέθπξεο Γλώζεο θαη ΢πλεξγαζίαο Μηα πξσηνβνπιία γηα ηε δηαζύλδεζε όισλ ησλ Διιήλσλ

Increasing oversight of API manufacturing through international collaboration

Photo competition: Send us your best water pictures What comes to your mind when you think about water? Can you capture that in a photograph? The European Environment Agency (EEA) invites you to send your most creative shots.. The best entries will receive a cash prize. Πεξηζζόηεξα…

Redistribution of UK’s portfolio of centrally authorised products Tax breaks and incentives make Europeans buy cleaner cars

«Δπηζηήκε ρσξίο ζύλνξα» ζην Athens Science Festival 2018 κε θνξπθαίνπο επηζηήκνλεο θαη πιήζνο εθδειώζεσλ Eθδήισζε ηερλνινγηθώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ ζπλαληήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη ησλ Δπηζηεκώλ Εσήο Νένο θύθινο δηαιέμεσλ ζην ΔΗΔ κε ζέκα: «Διάζζνλα» πξόζσπα ηεο λεόηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο - βηνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο

Emissions of carbon dioxide from new passenger cars have dropped in a number of European countries where a range of taxes, subsidies and other incentives are used to encourage consumers to purchase lower-carbon-dioxide (CO2) emitting vehicles. The number of countries offering incentives for electric vehicles in particular, continues to grow, according to European Environment Agency (EEA) data published today. At the same time, emissions from trucks and buses are expected to increase further if new measures are not taken.

Ζιεθηξνζόθ από ην ειεθηξηθό ξεύκα Νέα ζπκθσλία γηα ηνπο θαηαλαισηέο: Ζ πξνζηαζία καο βειηηώλεηαη, αιιά όρη όζν ζα έπξεπε

Πεξηζζόηεξα…

Πξόζβαζε ζε ρξήζηκα βηβιηνζεθνλνκηθά εξγαιεία κέζσ ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΔΚΣ Γηεζλέο ΢πλέδξην “Open Scholarly Communication in Europe: Addressing the Coordination Challenge”

Δπξσπατθή Δπηηξoπή γηα ηελ Πξόιεςε ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο απάλζξσπεο ή ηαπεηλσηηθήο κεηαρείξηζεο ή ηηκσξίαο

4


| ΤΕΥΧΟΣ #447

Πξνηεηλόκελα εηδηθά θείκελα World Consumer Rights Day 2018 Briefing: e-commerce backgrounder For consumers, e-commerce means being able to buy anything from clothes, music and films, to gadgets and groceries online; booking and paying for transport, accommodation; or buying tickets to events. In just a couple of decades it‟s opened up a vast array of choice in products and services; all available from a connected device that can be used anywhere, anytime. For policy makers, „an e-commerce transaction is the sale or purchase of goods or services, conducted over computer networks by methods specifically designed for the purpose of receiving or placing of orders. Consumers‟ needs, wants and views have played a central role in shaping e-commerce. Consumers can respond directly to companies through social media and reviews, aggregating demand with such ease that new services can enter the market relatively quickly and cheaply. Through these new means of participation, consumers are shaping the economy in ways that couldn‟t be imagined when the first secure transactions took place in the mid-1990s. Πεξηζζόηεξα…

The evolution from 24-hour one-stop shops to 24-hour neighborhood centers The pressure is building as traffic is declining due to lower gallons of gas pumped and declining tobacco sales. Throw in the coming waves of electric vehicles and large, ubiquitous fleets of autonomous cars operated by the likes of Google and Uber, and we‟ll see many “Blockbustered” convenience stores ahead. For the last century, human beings have been on the move from rural to urban areas. The United Nations predicts that 66% of the world‟s population will live in urban areas by 2050 (up from 30% in 1950). Already, 82% of the population of North America lives in urban areas. Πεξηζζόηεξα…

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΚΓΟ΢Ζ| ΔΚΓΟΣΖ΢: Έλσζε Πνιηηώλ γηα ηελ ΠΑΡΔΜΒΑ΢Ζ | ΠΡΟΔΓΡΟ΢: Μνπδέιεο Νίθνο | ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ΢/ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ΢: Βαζηιόπνπινο Πεξηθιήο | ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΔΚΓΟ΢Ζ΢: Κιαίξε Γεσξγαθνπνύινπ | ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ: Αγγειηθή Μπισλά | ΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΣΖΚΑΝ: Σξηθνπλάθε Βαιεληίλα ,Μαξία- Μαξίλα Κπξηαθνπνύινπ, Νίηα Κπξηαθνπνύινπ, Οκάδα Βξπμειιώλ- Λνλδίλνπ | T/Φ: 210 6549671 | www.koinoniapoliton.gr | info@paremvasi2021.gr

5

E newsletter 17 04 2018  
E newsletter 17 04 2018  
Advertisement