Page 1

Taller d’iniciació a les NTIC

PAU REIG POLOP. Agost de 2010.


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

Índex

Introducció. Aqui va dirigit el taller i objectius generals.................................. 1 i 2

Continguts. L’ordinador i Internet................................................................... 4

Recursos......................................................................................................... 5 i 6

Metodologia..................................................................................................... 7

Temporalització:

Fase 1. Objectius específics.......................................................................... 3

Primera setmana.................................................................................8-11

Segona setmana..................................................................................12-14 Tercera setmana..................................................................................14 i 15

Quarta setmana...................................................................................16-18

Cinquena setmana..............................................................................18-20

Sisena setmana...................................................................................20 i 21

Setena setmana...................................................................................22 i 23

Vuitena setmana..................................................................................24-26

Novena setmana.................................................................................27-29

Decena setmana.................................................................................30 i 31

Onzena setmana.................................................................................32

Dotzena setmana................................................................................33

Fase 2. Conclusions........................................................................................34

Bibliografia...................................................................................................... 35


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

INTRODUCCIÓ. A qui va dirigit i objectius generals. A l’hora de dissenyar aquest prototip de taller de formació bàsica en TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), partim del concepte de “fractura digital”, terme ben conegut, però que pensem que convé reparar breument en ell. El terme esmentat fa referència a dues situacions. En primer lloc, a la diferència socioeconòmica entre les comunitats que disposen d’accés a les noves tecnologies i les que no. En segon lloc, fa referència a les diferències que hi ha entre grups segons la seva capacitat per a utilitzar les TIC de forma eficaç (Viquipèdia). A partir d’aquesta segona situació neix el denominat “analfabetisme digital” el qual és el desconeixement de les noves tecnologies que impedeix que les persones puguen interactuar amb elles. La premissa de partida per a la realització d’aquest projecte prové de l’estudi de l’Observatori (Informació Socioeconòmica de Gandia i la Safor): Penetració i ús de les TIC a la població, de 2007. Segons aquest estudi, basat en una comarca com la Safor: “Els grups d’entre 45 i 65 anys, les dones, els qui tenen estudis baixos, les mestresses de casa i les persones jubilades són els sectors menys permeables a la incorporació a la societat de la informació”. El projecte, doncs, va dirigit a aquestos sectors. Segons Julio Cabero Almenara en “Reflexiones sobre las tecnologías como instrumentos culturales” (Martínez Sánchez, Francisco, 2004), front als discursos sobre les tecnologies des de perspectives tècniques, les quals defensen les bondats de les TIC perquè presenten la informació de forma més atractiva i fan els actes comunicatius més motivadors i còmodes. O els discursos instrumentals i catastrofistes, que s’han centrat en les colonitzacions i manipulacions a les que ens sotmeten. L’autor proposa que les TIC no com a instruments tècnics sinó culturals, de la ment i formatius. Comenta també que comencen a agafar força teories sobre la interdependència entre la tecnologia i la societat, és a dir, tota innovació tecnològica neix en un context social específic. Front a la idea que les tecnologies determinen la història. Ens pareix una reflexió ben interessant però això seria un altre treball. Si el que pretenem és remeiar la “fractura digital”, la societat s’ha de formar si no vol ser part de la història. Els grups no alfabetitzats digitalment necessiten les eines bàsiques per a interactuar amb les tecnologies i aquest és el nostre objectiu.

-1-


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

Per tant, per finalitzar, sabem a qui va dirigit el taller (els grups esmentats anteriorment segons la font de L’Observatori). També l’objectiu: desenvolupar un prototip de taller de formació bàsica en NTIC, per als grups que pateixen la “fractura digital” (a partir d’ara, Sector 1) a través de l’aprenentatge col·laboratiu. Al final del taller, els alumnes hauran de tenir una sèrie de destreses que concretarem més endavant. Aquesta seria la Fase 1 del taller. Un cop acabat el taller, un grup de la població, anomenat Sector 2, farà una ullada i redissenyarà el taller segons els seus coneixements en l’àrea del seu interès. Aquest Sector 2 seria l’alfabetitzat digitalment i estaria format, per exemple, per: Músics, escultors, pintors, escriptors, fotògrafs, graffiters, dibuixants de còmics o artistes en general. Aquesta serà la Fase 2.

-2-


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

FASE 1. Taller dirigit al Sector 1. Objectius específics En la introducció hem parlat dels objectius, en general, d’aquest prototip de taller: introduir el Sector 1 en el món de les TIC per a què puguen adquirir unes destreses bàsiques i, tal vegada, algunes destreses més avançades. Però volem concretar un poc més els objectius basant-nos en les característiques generals d’aquest grup. No parlarem de les habilitats concretes, això ho farem en l’apartat de continguts. Els objectius específics podrien ser els següents: 1. Aconseguir que els alumnes “perden la por” a les tecnologies, a l’ordinador i a Internet amb totes les seves possibilitats. Açò de “perdre la por” pot sonar exagerat o col·loquial, però podem assegurar que hi ha persones que si bé no tenen por, tenen, almenys, respecte. 2. Fer possible que les TIC siguen útils en la seva vida diària. I així, aconseguir que se senten integrats en la societat i amb una autoestima més alta. En el cas d’alumnes joves amb un nivell d’estudis baixos, el taller podria ser una manera de motivar-los a continuar la seva formació en altres àmbits. 3. Hem de tenir en compte que el grup d’alumnes pot ser més o menys divers, és a dir, podem tenir persones amb un nivell zero i d’altres amb una mica més de nivell. Aleshores, haurem d’integrar-ho tot a través de l’aprenentatge col·laboratiu. 4. En el cas d’alumnes amb més nivell cultural però endarrerits en les noves tecnologies, es podria pensar en un taller d’un nivell més alt per a què pogueren reciclar-se. 5. Un altre objectiu és que els alumnes coneguen les diferents vessants de les noves tecnologies: la de l’oci, la del treball, la del treball en grup a través de xarxes, la comunicació telemàtica, com a eina per a trobar feina, etc. 6. Per últim, deurien ser conscients de tot el potencial de les noves tecnologies, tot i que al final del taller hagin assolit un nivell bàsic. És a dir, motivar-los per a què continuen el seu aprenentatge.

-3-


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

CONTINGUTS Es tracta d’un índex dels temes que s’impartiran, tant els teòrics com els pràctics. Quasi tots els temes tindran una combinació de teoria i pràctica. Aquest índex o temari no diferirà massa de les destreses bàsiques que ens han demanat que tinguen els alumnes a la finalització del curs. Suposarem que partim de zero, encara que el grup siga heterogeni. La metodologia, els recursos i la temporalització a l’hora d’impartir aquestos continguts tindran un apartat a banda. Ara esmentarem els continguts del taller:

L’ordinador. Maquinari i programari. 1. Què és un ordinador?. L’ordinador i els seus perifèrics. 2. Què és un sistema operatiu?. Quins tenim l’abast?. El sistema operatiu és l’enllaç entre el maquinari i el programari. Interfície, engegar i apagar l’ordinador. 3. Funcionament del ratolí i el teclat. Coneixement dels dos botons del ratolí, la roda, el clic i doble clic. Coneixement de les tecles bàsiques del teclat. 4. Què són les icones i com obrir i tancar programes. Obrir, tancar, minimitzar i maximitzar finestres. Dreceres de teclat útils i més utilitzades. 5. Pràctiques d’escriptura amb un editor de text, per exemple Word. Arxius i carpetes (desar en carpetes, crear-ne noves, moure continguts i desar en un llapis de memòria). Imprimir, conèixer les opcions de la impressora.

La xarxa. Internet i les seves possibilitats.

6. 7. 8. 9.

Què és Internet?. Conèixer les seues possibilitats. Una mica d’història. Navegadors. Quins tenim a l’abast, conèixer les seues funcions bàsiques. Introduir una adreça per entrar a una pàgina web. Si no coneixem l’adreça de la web, com podem trobar·la?. Concepte i pràctica amb els cercadors. Com trobar un cercador si no el tenim com a pàgina d’inici determinada a l’entrar amb el navegador. 10. Fer una cerca, interpretar·la i trobar allò desitjat. 11. Buscar imatges a Internet i desar·les on desitgem. 12. Cerca avançada. Més pràctiques de cerques. 13. Obrir un compte de correu electrònic, per exemple gmail. Funcionament i possibilitats.

-4-


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

RECURSOS Entenem per recursos els equips informàtics, material tecnològic, material analògic i humà necessaris per a poder dur endavant el taller de forma presencial. Així, caldria: . Una aula adequada amb taules, cadires, bona il·luminació, etc. Còmoda i dissenyada amb la fi d’aconseguir un bon contacte visual entre facilitador i alumnes i també entre alumnes. Pissarra i retoladors. . Una segona sala amb espai per a fer explicacions a partir de jocs “analògics”. Amb una pissarra imantada i retoladors. Sala d’usos múltiples l’anomenarem. . Material per als alumnes. Un quadern i un bolígraf per prendre notes i un llapis de memòria per a cada alumne. Tal vegada, repartir fotocòpies (apunts) de certs temes. . Material de papereria tant per als alumnes com per al facilitador: Cartolines de diferents colors, postits de diferents colors, retoladors de colors, llapis de colors, tisores, goma per enganxar, fil, etc. . Un ordinador nou i bastant potent amb accés a Internet per a cada alumne (12 en total). . Unes quantes impressores multi-tasca. . Apunts, informació en format electrònic de tot el que s’explicarà teòricament (penjats al bloc). D’aquesta forma, els alumnes poden atendre sense preocupar-se d’escriure tot el que puga dir el facilitador. . Un ordinador per al facilitador. . Altres materials ja preparats que tindrà el facilitadors abans de començar el taller, materials per als jocs o els jocs en si. . Un bloc o espai a la xarxa, creat expressament pel facilitador, d’on puga extraure material i continguts per a desenvolupar les sessions (presentacions, textos, enllaços, vídeos, àudio, etc). Els alumnes també hi podran accedir. . Pantalla i canó de projecció per veure la pantalla del facilitador o les seves presentacions.

-5-


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

. Una càmera fotogràfica i una altra de vídeo per al facilitador. . En cas ser un grup nombrós, diguem-ne més de 20, un ajudant per al facilitador. Podria ser un estudiant en pràctiques per a llevar-li feina al facilitador, per exemple, fer les fotos, gravar i també resoldre dubtes als alumnes. D’aquesta manera estaríem formant també un facilitador potencial. Aquest no seria el cas d’un grup de més de 20 alumnes, però no estaria malament un ajudant, almenys, per a alguns dies. No és essencial. . A banda, un tècnic informàtic per a resoldre possibles problemes, a l’abast.

-6-


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

METODOLOGIA GENERAL Combinarem teoria i pràctica. S’intentarà reduir la teoria al màxim, donant-li més importància a les pràctiques i a l’aprenentatge col·laboratiu (filosofia 2.0). Aquesta serà la filosofia del taller. El facilitador donarà unes nocions bàsiques i guiarà quan ho crega convenient. Seran els alumnes els qui, motivats pel facilitador, aprenguen per ells mateixos amb exercicis de prova-error. Serà important que s’enriqueixquen uns als altres. La dinàmica serà participativa i la relació amb el facilitador serà oberta. En conclusió, el prototip que s’aplicarà es transformarà segons les aportacions dels propis alumnes/usuaris i amb les novetats aportades pel Sector 2 (artistes) al nostre projecte de taller inicial, en una tercera fase que quedarà latent. No cal dir que el taller anirà de menys a més, acumulant coneixements i resumint allò vist el dia anterior per fixar coneixements. Així, establim des de ja dues rutines diàries fixes en cada sessió. La primera és la del resum breu del dia anterior per part del facilitador amb la col·laboració del grup. La segona és el resum personal que farà cadascun dels alumnes d’allò fet en cada sessió. Açò poden ser deures per a casa, molt senzills i que no els durà massa temps, o podem deixar uns minuts al final de cada sessió per a què ho facen. Amb una plana serà suficient. Aquells alumnes que no tinguen fluïdesa amb el teclat ni coneixements d’un editor de text, ho deuran fer al quadern i després ho passaran a ordinador quan ho puguen fer. Els qui sàpien usar el teclat i l’editor poden anar fent-ho directament a ordinador, a l’aula o a casa si en tenen. Serà el seu diari del taller i juntament amb els apunts, el material que podran consultar. A més, potenciarem la memòria i l’escriptura. Aquesta seria la metodologia general. Cada sessió tindrà la seva metodologia i recursos específics.

-7-


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

TEMPORALITZACIÓ Aquest programa està pensat per a un taller de 36 hores en mòduls de 1,5 hores, 2 dies per setmana, o siga, un total de 12 setmanes. Imaginem que les classes són dilluns i dimecres. Com pensem que no és massa temps per a què els alumnes aprenguen totes les destreses, encara que siga un taller d’iniciació, les sessions d’hora i mitja no tindran descans però intentarem fer-ho de manera amena i motivadora. Anem a imaginar que tenim un grup de 12 alumnes. Farem ara una descripció de cadascuna de les 24 sessions (metodologia, recursos i temporalització aproximada):

Primera Setmana Dia 1: (90 minuts a la sala d’usos múltiples). En aquesta primera sessió no emprarem els ordinadors per a res, de fet, no entrarem a l’aula d’ordinadors. Primer, farem un joc molt senzill que servirà per a què el facilitador es faça una idea dels coneixements dels alumnes. Dividirem els 12 alumnes en 4 grups de tres persones, ho decidirà el facilitador. El joc serà molt senzill i breu. Se repartiran a l’atzar 5 cartes imantades amb imatges i paraules relaciones amb les TIC. Necessitarem una pissarra adient per enganxar els imants. A la pissarra escriurem una sèrie de grups on col·locar els conceptes, per exemple: Internet, correu electrònic, teclat, ratolí, programari, entorn Windows i perifèrics. També volem amb açò que puguen adquirir el vocabulari específic bàsic. Es donarà inici al joc i en 5 minuts hauran d’haver posat els imants on creguen que corresponen. Aquest seria el llistat d’ imants (20 en total): . Icona d’ Internet Explorer. . Pàgina d’inici i paraula google. . Icona d’arrova. . Paraula spam. . Paraula gmail. . Imatge de la tecla shift. . Imatge del punter del ratolí.

-8-


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

. Imatge de la icona d’un arxiu word. . Imatge de la tecla enter del teclat. . Imatge d’una carpeta de l’entorn Windows. . Icona del Mozilla Firefox. . Imatge d’una finestra (maximitzar, minimitzar i tancar). . Imatge d’uns altaveus. . Paraula reenviar. . Una adreça electrònica inventada, http://www.capitanmorcillo.es . Una imatge d’un llapis de memòria. . Icona de connexió usb. . Icona guardar del word. . Imatge d’una impressora. . Icona de refrescar o recarregar pàgina. Una vegada posats tots els imants, s’obrirà un breu debat, corregint coses i explicantles breument. El temps total del joc serà de 30 minuts. A continuació, els alumnes s’asseuran en cercle de manera que tots puguen veure’s les cares. El facilitador, enmig del cercle, es presentarà breument sense entrar en detalls sobre el taller. A continuació, cadascun dels alumnes es presentarà: nom, una mica de currículum (estudis, si en tenen, en què han treballat, etc), aficions, quin és el seu grau de relació i coneixement de les noves tecnologies i què esperen del curs, és a dir, per què s’han decidit a realitzar-lo (uns 30 minuts). L’objectiu òbviament és conèixer mínimament el grup i recordar els seus noms. Pensem que és important que el facilitador cride els alumnes pel seu nom. Suposarem que quasi tots els alumnes parteixen quasi des de zero, solament quatre diuen tenir algunes nocions per haver fet algun curs anteriorment o per haver-se apropat a les tecnologies de manera autodidacta. Direm que tenim sis mestresses de casa, quatre jubilats i dos més joves amb un nivell baix d’estudis (no han acabat l’ESO però volen accedir a un mòdul mitjà). Els darrers 15 minuts seran per a què el facilitador presente el taller, la seua dinàmica i per a què repartisca i comente el programa de continguts. Es repartiran els quaderns, bolígrafs i els llapis de memòria. En acabar, els direm que han de fer a casa o a classe un resum d’allò vist en cada sessió al quadern o en l’ordinador. Poden fer-ho primer al quadern per a recordar-ho i quan tinguen habilitat amb el teclat i l’ordinador, aleshores, passar-ho a ordinador. Amb açò acabarem la primera sessió.

-9-


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

Dia 2: (90 minuts a la sala d’ordinadors) Després d’una primera sessió sense haver vist cap ordinador, els alumnes poden pensar que el taller els decebrà. Així que la segona sessió comença a l’aula d’ordinadors. Cadascú agafarà un lloc que serà el seu per a tot el taller i deixarà sobre la taula un paper amb el seu nom.

. 10 minuts per a que el facilitador faça un resum d’allò vist el dia anterior.

. 20 minuts perquè el facilitador explique per damunt què és un ordinador. No donarem dades massa complicades. No engegarem encara cap ordinador. S’explicarà d’una manera plana la diferència entre maquinari i programari, interfície i sistemes operatius (definició i els que hi podem trobar). Explicarem els perifèrics que hi tenim a l’abast a l’aula. S’explicaran, per acabar, algunes entrades que podem veure a la torre: connexions usb, del ratolí, del teclat, dels altaveus, del cable d’Internet i el botó d’engegar, per fer-ho breu. . 50 minuts tèoricopràctics. Engeguem els ordinadors i ens trobem amb el Windows. El monitor del facilitador serà projectat en una pantalla. Els alumnes seguiran les explicacions i faran el mateix al seu ordinador. Però abans, en primer lloc, veurem si algú té problemes amb el ratolí, simplement dirigir el punter cap on volen. Si açò passa, els ajudarem amb la participació dels companys que ja sàpien. Exercici (ús del ratolí) Dirigir el punter a carpetes o icones de l’escriptori i també el clic (seleccionar), el doble clic (obrir o executar) i la roda per a desplaçar-nos amunt i avall en una finestra. També com agafar el ratolí. De moment, deixarem el botó dret del ratolí. Els alumnes que no tinguen problemes amb açò poden ajudar els seus companys. Una vegada aconseguit l’ús bàsic del ratolí, passarem a un altre tema. Tindran més temps per practicar i perfeccionar l’ús del mateix. El facilitador farà un repàs als elements gràfics de Windows (icones, finestres, quadres de diàleg…), o siga, la interfície gràfica de l’usuari, segons la versió instal·lada. Ens mourem - 10 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

sobre l’escriptori. Atacarem aquestos quatre aspectes: carpetes, arxius, icones i finestres i practicarem més l’ús del ratolí. Definició d’icona i fer clic i doble clic sobre elles. Si fem clic amb el botó dret s’obrirà una finestra associada a l’objecte. Si passem el punter sobre l’icona sense fer clic, obtenim informació sobre eixa icona (suggeriment). Els alumnes practicaran amb açò. Explicarem les icones més importants de l’escriptori: El meu PC, els meus documents i la paperera de reciclatge (introduïm la tecla suprimir) i com buidar-la.

Exercici Tots els alumnes tindran una sèrie de carpetes ordenades segons el tipus d’arxiu (text i imatges). Es tracta d’obrir carpetes, obrir arxius, minimitzar, maximitzar, tancar, suprimir i recuperar de la paperera. Després d’aquest exercici, ja haurem tractat els conceptes de finestra, arxiu i carpeta. Fixarem les definicions de cadascun d’aquestes conceptes. Per finalitzar, els direm com tancar la seva sessió des del menú d’inici i com apagar l’ordinador degudament. . 10 minuts per a dubtes i començar el resum del dia.

- 11 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

Segona setmana Dia 3: . Comencem el tercer dia a la sala d’ordinadors. Hi estarem 1 hora. Engegarem els ordinadors i en 15 minuts repassarem allò vist la setmana anterior. El grup practicarà amb el ratolí, es mourà per l’escriptori, faran clic, doble clic, obriran carpetes, arxius (de moment solament de text) i practicaran amb les finestres. El facilitador comprovarà que els alumnes agafen i usen com cal el ratolí. . 45 minuts de nous conceptes (teoria i pràctica). Destreses: 1. Programes. Executar-los des del menú inici. Fins el moment han executat documents ja fets fent doble clic sobre la seva icona. Executarem el programa word, l’obrirem i el tancarem. 10 minuts. 2. Conèixer més algunes tecles en combinació amb el ratolí. Seleccions múltiples adjacents i de blocs d’arxius. Amb les carpetes i arxius que tenim, seleccionarem més d’un element, els arrastrarem, els copiarem o els enganxarem. Tecles shift i ctrl. 3. Botó dret del ratolí per a mostrar el menú contextual d’un element (allò que podem fer amb ell), ho provarem sobre arxius, carpetes, icones i sobre el mateix escriptori (per veure breument propietats de la pantalla). Botó dret per a crear noves carpetes. Total 30 minuts d’explicació i supervisió del que fan els alumnes. Dubtes i ajudes. 4. Passem a la sala d“usos múltiples”. 30 minuts per a una dinàmica. Tindrem una breu xerrada: “en la vostra vida vos agrada tenir les coses ben ordenades per trobarles?, com sou en eixe aspecte?” (a propòsit de tenir ben ordenat els elements de l’ordinador en carpetes, etc). Aquest joc serà individual. Es repartiran a cada persona unes 30 cartes amb imatges d’objectes del dia a dia. Es tracta de posar cada carta en un sobre, segons les característiques de l’objecte per després trobar-los ràpidament. Alguns objectes seran més difícils de catalogar. Es repartiran cinc sobres a cada persona. Tindran 5 minuts de rellotge per posar un nom a cada sobre i col·locar les cartes. Acabat el temps es tancarà el sobre. Després alumne per alumne es demanarà que troben tres cartes que demanarà el facilitador en un sol intent. L’exercici és senzill i no es tracta de guanyar o perdre. Arribarem a la conclusió que al principi, quan l’ordinador està buit, és relativament senzill trobar-ho tot, però quan comences a acumular informació és molt útil tenir-ho tot “catalogat” i ordenat.

- 12 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

Dia 4: (90 minuts a la sala d’ordinadors). . 30 minuts de repàs teòricopràctic d’allò vist el dia anterior. Practicaran amb l’ordinador i resoldrem dubtes. Es presentarà el treball final del curs. Un treball en grup (4 grups de 3 persones, cadascuna de les persones que tenen un nivell més avançat podria estar en un grup). Es tracta de confeccionar un diari de tot el curs amb l’aportació dels resums diaris de cadascú i amb reflexions i opinions personals. Haurà de tenir un bon aspecte: portada, índex, apartats, imatges, numeració de pàgines, conclusions i també una correcta redacció (coneixeran correctors i diccionaris online). No cal que comencen en aquest moment, a partir de la sisena setmana penjaran els resums al bloc. I tindran les tres darreres setmanes per a fer el diari en grup. . 45 minuts: coneixement i pràctiques amb el teclat. Com posicionar la mà dreta i l’esquerra sobre el teclat així com els dits. Tal vegada, molts alumnes ja tinguen certa pràctica per haver usat màquines d’escriure. Funció de tecles especials: - Enter o intro: Valida la informació introduïda. En un processador de textos, comencem un nou paràgraf. - Mayús o shift: Si la mantenim polsada obtenim els caracters que hi ha a la part superior de cada tecla. També és la tecla de majúscula inicial. - Bloq mayús: Fixa el teclat a majúscules. Si està activada s’encén una llumeta en la part superior del teclat. - Esborrar o retrocés: A partir de la posició del cursor esborra de dreta a esquerra. - Supr: Ja presentada anteriorment. Suprimir elements, enviar a la paperera. En un text borra el caracter a la dreta del punter. - Alt Gr: Per obtenir el caràcter de la part inferior dreta d’una tecla. Alt Gr ­y 2 obtenim @. . 15 minuts finals per obrir el word i escriure el resum del dia d’avui. Veurem el grau de facilitat dels alumnes amb el teclat. No cal acabar-ho. Finalment, com guardar el document a l’ordinador o al llapis (guardar, guardar com), tancar el programa, extraure correctament el llapis i apagar la màquina.

- 13 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

Tercera setmana Dia 5: Comencem a la sala d’ordinadors (1 hora). . 30 minuts per a fixar els coneixements del dia anterior de manera pràctica. El alumnes continuaran practicant amb el teclat. Introduir el llapis i recuperar l’arxiu word del dia anterior. El facilitador resoldrà dubtes i corregirà. Pot introduir alguna noció nova del processador: font, alineació, espai entre caràcters i línies i numeració de pàgines de moment. També copiar, tallar i enganxar (ctrl C, ctrl X i ctrl V). . 30 minuts. Exercicis pràctics de teclat, reparem els contingut de la setmana anterior. Obrim un nou document word en blanc i els demanem escriure. Per exemple: (@,&,%,?, #...). Els hi fem preguntes, ells han de respondre i provar-ho al document: Preguntes com: quina tecla fixa el teclat en majúscules?, quina tecla valida la informació introduïda?, com escrivim la majúscula inicial?, com s’escriu la titlla (accent gràfic), quina és la tecla tabulador?, què realitza la tecla Impr pant?. . 30 minuts a la sala d’usos múltiples. Dinàmica o joc no relacionat directament amb els continguts explicats aquest dia però sí amb la filosofia del curs. Intentarem potenciar el treball en grup, l’expressió d’idees i la capacitat de síntesi.

- 14 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

El facilitador proposa un tema de debat sobre un tema relacionat amb les noves tecnologies. Per exemple: què aconseguim amb el botó dret del ratolí?, què fem amb ctrl i c?, què és l’escriptori, què aconseguim al polsar el botó dret de ratolí sobre l’escriptori?, què és una icona?, etc. En una plana de la llibreta cada alumne haurà d’escriure preguntes breus sobre allò que no sap del tema proposat. Tornem a formar 4 grups de 3 persones, grups diferents dels formats anteriorment, per a que entren tots en contacte, cada grup fa un consens i elabora un nou llistat de preguntes (per si es repeteixen algunes). En plenari es llegeixen totes les preguntes, el grup que crega que pot donar resposta a una pregunta, la demana. Una vegada acabat aquest pas, se dóna un temps breu per a preparar les curtes i precises respostes. Al final, en un debat obert escoltem les preguntes i respostes. Volem aconseguir enriquir-nos uns als altres. Dia 6: Sala d’ordinadors (90 minuts). . 1 hora a la sala d’ordinadors de sessió teòrica/pràctica. Fixarem els coneixements anteriors d’entorn Windows i ofimàtica. Aprofundirem en les finestres, totes les seves possibilitats com moure-les o canviar el seu estat. Nocions sobre finestres: • Elements d’una finestra, nom i funció: barra de títol, botó minimitzar, botó maximitzar o restaurar, botó tancar, barra de menús (amb totes les seues funcions), barra de ferramentes, barra d’estat, barra de desplaçament, panell de tasques i solapes. . 30 minuts per practicar amb el processador de textos i el teclat. Podem anar passant a l’ordinador els resums de cada dia, desar-ho al llapis, etc. Tancar el programa i apagar la màquina, les rutines de sempre.

- 15 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

Quarta setmana Dia 7: Sala d’usos múltiples (30 minuts) i sala d’ordinadors (60 minuts) .Sala d’usos múltiples (30 minuts). Començarem amb un joc per acabar d’integrar el grup, que s’agafen confiança, se coneguen més i se deshibeixquen. Es tracta de descriure algun membre del grup i un ho ha d’endevinar. Podem relacionar la dinàmica amb el concepte d’identitat digital i així anar avançant continguts d’Internet que no veurem específicament fins la sisena setmana. Descripció del joc: Un dels 12 alumnes ix de la sala. La resta, els 11, decidiran qui definiran de manera indirecta, com dissenyant el seu perfil. Abans d’entrar la persona que ho ha d’endevinar, els qui estan dins hauran d’arribar a una mena d’acord sobre la persona en concret per a que no hi hagen massa contradiccions, però tindran 5 minuts per a fer-ho, també pot ser interessant jugar amb contradiccions. La descripció serà tant de trets físics com de la personalitat. Entra el participant i comença a fer preguntes del tipus: “si fóra…”. Per exemple: si fóra un arbre, quin seria?, si fóra un color?, si fóra un animal?, si fóra un personatge de còmic?, si fóra una pel·lícula?, etc. Té tres oportunitats per encertar-ho i posem que pot fer un màxim de 8 preguntes. Suposem que en aquesta quarta setmana ja s’han de conèixer i tindre certa confiança, amb aquest joc ho volem comprovar i reforçar. . Sala d’ordinadors (45 minuts). Sessió teòrica/pràctica. 25 minuts de teoria, els alumnes atendran les paraules del facilitador i la pantalla. El facilitador aprofundirà més en les finestres. Com organitzar-les en mosaics o cascades (botó dret del ratolí i menú contextual) i vistes del contingut de les finestres. 20 minuts per a que practiquen amb tot açò i amb continguts anteriors. . (15 minuts) per a actualitzar els seus resums. Ús del teclat, ratolí i processador.

- 16 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

Dia 8: Sala d’ordinadors (60 minuts) i sala d’usos múltiples (30 minuts). . Comencem en la sala d’ordinadors. Farem un repàs durant 30 minuts d’algunes coses fetes fins el moment a través d’una pràctica. Exercici: Els alumnes accediran a la carpeta “els meus documents”, allí trobaran vàries carpetes dins, veurem que en elles hi ha diferents icones, corresponents a arxius de diferents programes. Hauran d’obrir carpetes i moure arxius de manera que tots els arxius d’un mateix programa queden ordenats en la mateixa carpeta. Explicació de com canviar el nom d’una carpeta.

. 15 minuts d’exposició teòrica: 1. Arxius, tipus d’arxius, la seva extensió i arxius multimèdia (foto, vídeo i àudio). Com reproduir aquestos (Windows media player, Winamp, VLAN o Visor de fotos de Windows). 2. Com buscar carpetes i arxius amb l’opció buscar del menú inici (tecla f3). 3. Dreceres del teclat, com interpretar-ho.

. 15 minuts per a què el grup practique amb açò. . Sala d’usos múltiples. Joc o dinàmica (30 minuts). Volem promoure l’organització, el treball en grup i la capacitat de prendre decisions (10 minuts per a l’ explicació del joc i enllestir els llistats de tasques, 10 per resoldre-ho i el 10 últims minuts per avaluar i decidir el guanyador). Explicació del joc: - Dos voluntaris i el facilitador formaran un grup. La resta de 10 persones formaran 2 grups de 5 persones. - Els dos voluntaris i el facilitador prepararan dues llistes amb 5 tasques, cada llista amb tasques diferents per a cadascun dels dos grups. - Un cop preparades, es repartirà una llista a cada grup. Hauran de resoldre les 5 tasques de manera lògica, completa però breu i si es vol esquemàtica. Tindran 10 minuts per a fer-ho. - 10 minuts finals d’avaluació. No cal tenir-ho tot acabat, es tracta de saber com s’han repartit la feina i com són de resolutius. Per tancar una poc més el joc anomenarem algunes de les possibles tasques, de qualsevol àmbit, que hauran descriure cronològicament: com fer una paella, com preparar - 17 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

una maleta ben completa, com enviar un correu electrònic a vàries persones, preparar un aniversari sorpresa a una casa, com organitzar un congelador, preparar la rentadora per a roba blanca i de color, preparatius d’un dia de platja o preparar un àlbum de fotos en paper d’unes vacances.

Cinquena setmana Dia 9: (45 minuts a la sala d’ordinadors, 45 minuts a la d’usos múltiples). . Farem un repàs d’allò nou explicat el darrer dia. Els alumnes practicaran i reproduiran vídeo, àudio i imatges proporcionades pel facilitador. La resta del temps escriuran els seus resums per a agafar fluïdesa en l’ús del teclat. Recordem que encara no hem entrat en Internet. . Sala d’usos múltiples (45 minuts). Introducció a Internet. El facilitador demanarà al grup que explique amb les seues paraules què és Internet i anirà apuntant en la pissarra les idees. Després demanarà com explicarien un xiquet què és Internet per a què ho entenguera. Després es posaran idees en comú i el facilitador intentarà explicar una mica la història d’Internet i les seues possibilitats. Pot emprar el joc de la cadena de paper per a explica el concepte de xarxa. El joc és senzill i molt visual. Dividirem el grup en dos. A cada alumnes se li donen cinc cartolines on escriuran els noms de cins coneguts. Les cartolines tindran un foradet en un cantó. Aleshores cada grup començarà a unir les seues cartolines amb el fil, fent nusos. Després unirem les cadenes resultants de cada grup, això és una xarxa i així és com creix. El mateix passa amb Internet i les xarxes socials. El facilitador tindrà a mà la cadena completa a la vista en l’aula per si necessita usar-la en alguna expliació.

- 18 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

Dia 10: (90 minuts a la sala d’ordinadors). . Comencem amb els conceptes relacionats amb Internet (60 minuts). Començarem pel concepte de navegador i els seus elements. Els presentarem els més coneguts (Mozilla, Internet Explorer, Safari…) i els explicarem que es poden executar amb un doble clic sobre la seua icona com si fóra un programa, així estaran ja dins la xarxa. De fet, un navegador és un programa que permet veure la informació continguda en una pàgina web, d’ací no passarem. Els direm que a l’entrar amb el navegador, normalment, la pàgina d’inici predeterminada és la d’un cercador com google. Si no fóra així, els explicarem com determinem el cercador més conegut com a pàgina d’inici. Elements d’un navegador (com és la finestra):

1. Barra d’adreces: On escrivim l’adreça de la pàgina que volem visitar si la coneguem: - http://www.wordreference.com. - http://www.rae.es. - http://www.diccionarios.com. 2. Botó tornar. 3. Botó anar a pàgina següent. 4. Botó de parada de càrrega de la pàgina. 5. Botó de home, per a tornar a l’inici de la pàgina. 6. Botó de recàrrega de la pàgina, quan ha ocorregut algun error. 7. Finestra de visualització de la pàgina. 8. Barra d’estat. Pensem que aquesta és una bona manera de començar a navegar per Internet. Els explicarem què són els hipervincles, els quals ens duen a altres llocs en la xarxa i que açò és la navegació. També com obrir una finestra nova i una pestanya. Per últim, com agregar una pàgina a favorits i on desar-la.

- 19 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

. 30 minuts per a que practiquen i naveguen per Internet. Si algú sap usar el google pot ferho i explicar-ho als seus companys. Encara que aquest serà un contingut per al pròxim dia.

Sisena setmana Dia 11: (60 minuts a la sala d’ordinadors i 30 a la d’usos múltiples). . Comencem a la sala d’ordinadors, 5 minuts per repassar la matèria del dia anterior. - El facilitador explicarà que han de “pujar” els resums que tenen fets fins el moment a un bloc. El donarà l’adreça. Els alumnes l’escriuran a la barra d’adreces i hi accediran. Hauran d’enregistrar-se amb un nom i una contrasenya (açò els servirà, més endavant, per a fer el mateix al correu electrònic). - El facilitador els explicarà el funcionament bàsic del bloc: obrir sessió, on i com penjar resums, moure’s, consultar materials ja penjats i tancar. A partir d’aquest moment aquesta serà la dinàmica pel que fa als resums. Els alumnes posaran al dia els seus resums i començaran a penjar-los al bloc. (40 minuts). - Introducció al concepte de cercador. Podem començar i acabar pel més conegut: google. S’explicarà la seua manera de funcionar i les seues opcions bàsiques. Coneixeran l’adreça: www.google.com. (15 minuts). .(30 minuts per a un joc/dinàmica relacionat amb els cercadors). En 10 minuts el facilitador explicarà el joc tot recordant conceptes, acabats d’explicar en relació al concepte de cercador, com: motor de cerca, paraules claus i indexació. El joc no és massa original però creguem que bastant útil. Fem 4 grups de 3 persones, grups diferents, per a què tots entren en contacte. És com el concurs televisiu Password. En cada grup, un component és l’usuari d’un cercador “humà”, els altres dos components són el motor de cerca. Es reparteixen a l’atzar 3 conceptes a cada grup i l’usuari ha de dir paraules clau (una sola paraula, no frases) per a què els seus companys endevinen el concepte. Tindran 3 minuts. Guanyarà el grup que més conceptes encerte.

- 20 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

Dia 12: (90 minuts a l’aula d’ordinadors). Combinació de teoria i pràctica. . Farem un repàs d’allò vist el dia anterior (cercadors). Introduirem nous temes: la cerca avançada, interpretar resultats, fer una cerca correctament i buscar imatges per desar-les. Exercici pràctic: Els alumnes s’uniran en grups de tres segons estiguen asseguts i hauran de fer una cerca simple, amb el google, sobre un tema determinat. A cada grup se li assignarà un tema diferent. Els tres components es col·locaran en un sol ordinador. Hauran d’interpretar els resultats més interessants, escollir, filtrar, practicar el copia i enganxa i confeccionar un dossier sobre el tema. Deuran citar les fonts. Tinran 30 minuts, inclosos els 5 minuts de repàs del concepte cercador i cerca simple. Una vegada acabat el temps, cada grup exposarà el que ha trobat en 5 minuts (20 minuts). . Cerca avançada i cerca d’imatges (40 minuts). - Concepte de cerca avançada: a diferència de la cerca simple on solament tenim un quadre de text un escriure una llista de paraules, amb l’opció “avançada” que ens ofereix google, tenim més quadres, de manera que podem refinar molt més la nostra cerca i ser més efectius. Provaran de fer una cerca avançada. - Cerca d’imatges. Se’ls explicarà com fer-ho des de google imatges i ho posaran en pràctica. Individualment cercaran imatges que puguen fer servir per als seus resums (diari final del curs). Desaran les imatges al llapis i les penjaran al bloc en un altre apartat per a imatges fixes, posant el seu nom (imatges de Pep).

- 21 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

Setena setmana Dia 13: (90 minuts a la sala d’ordinadors). . Tindran 30 minuts “lliures” per a posar al dia els resums, retocar, entrar al bloc i penjar-los. També per a navegar i fer preguntes. Es contestaran entre ells, col·laboraran. El facilitador observarà però no intervindrà. . 60 minuts dedicats al correu electrònic: - Concepte i possibilitats. - S’obriran un compte en gmail. Usuari i contrasenya. - Coneixeran el funcionament: escriure un missatge i enviar-lo a una o vàries persones, assumpte, per a, cc, cco, adjuntar arxius, safata d’entrada, safata d’eixida, esborranys, spam, contactes i tancar sessió. Exercici pràctic: S’enviaran correus electrònics uns als altres i guardaran els contactes. Si tenen adreces d’altres amics o familiars, també provaran d’enviar-los un correu. Dia 14: (45 minuts sala d’ordinadors i 45 minuts d’aportació d’un artista). Quan diguem aportació, pot ser l’aportació que fan els artistes al programa del taller, després de parlar amb els autors del projecte de taller, o una visita a l’aula en la suposada fase 3 d’aplicació del prototip. . Els primers 45 minuts els dedicarem a practicar amb el correu electrònic i introduirem alguna opció més avançada com: google docs, google calendar, el xat, cercar missatges i convidar algú. . Aportació al taller d’un fotògraf. Ara que els alumnes ja entren habitualment al bloc del taller i carreguen i descarreguen continguts i, a més, s’han obert un correu electrònic. El fotògraf proposarà als qui estiguen interessats en la fotografia que coneguen la pàgina web: Flickr. Els explicarem com obrir-se un compte gratuït (tenim l’opció premium i la free). També les opcions i funcionament: - Penjar fotos o vídeos i eliminar-los. - Crear sets o carpetes per temes. - Afegir contactes. - Buscar fotos d’altres usuaris siguen contactes o no. Saber utilitzar el seu cercador. - Comentar fotografies. - 22 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

- Enganxar tags. - Posar títols a les fotografies. - Afegir a favorites. El fotògraf pot mostrar el seu flickr i explicar que és una manera social de compartir una afició. A més és una forma de mostrar el treball d’un en Internet, fer-se visible com artista fotogràfic i tal vegada pot ser una porta a un treball o a alguna col·laboració interessant. Si n’hi ha alumnes interessats en la fotografia però s’han quedat en l’analògica, el fotògraf i el facilitador poden explicar de manera senzilla i breu com descarregarles, organitzar-les i “pujar-les” a Flick. A més, aquesta ferramenta pot ser polivalent, per exemple, si algun alumne/a pinta, dibuixa, fa ganxet, gravats, escultures o grafittis; poden fotografiar les seues obres i posar-les al Flickr. És una forma de mostrar-se com artistes. Al final de la sessió, els alumnes que estiguen interessats s’obriran un compte en Flickr.

- 23 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

Vuitena setmana Dia 15: (30 minuts de pràctiques i fixació de coneixements, 1 hora de l’aportació d’un escriptor). . Els primers 30 minuts de la sessió serà per a què actualitzen els resums i practiquen per ells mateixos la navegació per Internet i el correu electrònic. Es determinaran el grups de treball per a presentar un diari final del curs, suma dels resums dels components. Formarem 4 grups de tres membres. I dels 4 alumnes una mica més avançats, cadascun d’ells estarà en un grup i s’escolliran els altres dos components a l’atzar. A partir d’ara, a més de penjar els resums individuals al bloc, s’enviaran el material per correu electrònic i així ja podran fer una ullada als textos dels altres (temes solapats, aportacions noves i també les imatges). . (1 hora, aportació d’un escriptor). El coordinador general d’un bloc literari el dóna a conèixer al grup. Entrem al bloc i li fem una ullada, quin estil té, quin colors, imatges i com està organitzat. Fem un breu debat i analitzem si la forma s’adequa al fons (literatura). Veurem que al bloc n’hi ha un espai per cada gènere: relat curt de ficció, poesia, peces teatrals, assaig, articles d’opinió sobre qualsevol tema, crítica musical, literària, cinematogràfica, culinària, etc.

L’objectiu és detectar, tal vegada ja ho sabíem, si tenim algun alumne qual li agrade escriure, un escriptor potencial. En aquest cas, l’alumne podrà posar-se en contacte amb el coordinador i enviar-li per correu electrònic el seu escrit. Els recordarem allò d’adjuntar i revisar el text amb el corrector del processador de textos i/o amb diccionaris. El coordinador el revisarà i, tal volta, proposarà alguna modificació i s’establirà, així, un diàleg que també pot ser via xat. El grau d’exigència no serà alt, l’escrit simplement haurà de tenir coherència i correcció. Se tracta de motivar, no d’enfonsar ni trobar un nou Kafka. D’aquesta manera els alumnes, finalment, veuran el seu escrit publicat al bloc. Açò, tal vegada els anime a obrirse’n un personal per escriure.

- 24 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

Dia 16: (45 minuts per a fixar conceptes i 45 minuts per a l’aportació o visita a l’aula d’un músic). . Als primers 45 minuts del dia, el facilitador obrirà un debat amb el grup i entre tots resumiran i opinnaran sobre les dues aportacions dels artistes. El facilitador comentarà que per al pròxim dia (sessió disetena), els alumnes interesats en la fotografia i que tinguen càmera poden dur-la a classe o dur les fotos ja descarregades al llapis i moure’s pel Flickr. Per a aquells més interesats en l’escriptura, i per a tots, explicarà com obrir-se un bloc (blogger o wordpress). Aquells que no els interesse ni una cosa ni l’altra podran avançar el diari del curs o navegar per Internet. A més d’açò, el facilitador comentarà un aspecte que s’haurà d’incorporar al treball en grup final. Al diari, després de les conclusions i opinions personals, els grups hauran d’escollir un tema i descriure, de manera esquemàtica però completa, com dissenyarien una pàgina web dedicada a un tema concret (receptes de cuina, música clàssica, venda de productes, viatges, etc). Els membres del grup poden tenir gustos molt diferents, hauran de cedir i decidir un tema. Faran una descripció de la forma (colors, tipografia, imatges…) i també del fons (apartats, serveis que ofereix, opcions per a navegar…). Es fixaran en pàgines per inspirarse però hauran de ser mínimament originals. No cal dir no l’han de dissenyar. . La resta dels 45 minuts es dedicaran a l’aportació d’un cantautor de Gandia d’uns 50 anys, amb bastant experiència, uns quants discos gravats però poc conegut fóra de Gandia. El tindrem presencialment a l’aula i parlarà del descobriment tardà de les noves tecnologies i la revolució que han suposat per a ell. Abans era reticent a Internet i els ordinadors. Un amic el qual disposa d’un estudi de gravació cassolà, li gravava els discos, els masteritzava i després a través d’una petita discogràfica valenciana dedicada al folk en valencià li treia els discos. En venia pocs i no feia concerts, solament per als amics. El músic (Enric) tampoc tenia més pretencions ja que viu d’una altra cosa, però la seua passió és la música. L’amic de l’estudi, finalment el va convèncer i Enric es va obrir un myspace, un espai en la xarxa on ser visible i penjar les seves cançons.

- 25 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

Els alumnes sabran el que és un myspace. A partir d’eixe moment es va obrir un món per a Enric. Se va fer amic a través del myspace d’altres músics d’altres parts del país que ell ja coneixia i admirava. Alguns d’estos músics van expressar la qualitat de les seues cançons i es van interessar pel disc per comprar-lo. A més, ha começat a fer algún concert fora de Gandia, convidat per estos artistes, per exemple a València, Tarragona, Palma de Mallorca, Xàtiva o Alcoi. Encara no viu de la música però ara la viu més intensament. També, podem comentar que se poden escoltar estacions radiofòniques per Internet, per exemple, en l’àmbit musical Radio 3. Se poden donar adreces de moltes altres. Els alumnes les visitaran i navegaran per elles.

Estarem introduint els alumnes en la web 2.0, amb els conceptes de bloc, flickr o myspace.

- 26 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

Novena setmana Dia 17: (60 minuts per a fixar continguts, usar flickr i obrir un bloc personal. 30 minuts per a l’aportació d’un pintor). . Als primers 60 minuts, els alumnes començaran a penjar fotografies en flickr i vore totes les seues possibilitats. Tindran 30 minuts, aquells no interessats podran anar avançant amb el projecte i usar el correu electrònic o cercar informació (els anomenarem la wikipedia i la seua filosofia col·laborativa). Els altres 30 minuts seran per a que el facilitador explique per a què tots com obrir-se un bloc gratuït, les opcions i la configuració. . Aportació d’un pintor local jove, estudiant de Belles Arts (cas real). Traslladarem la seua aportació al grup, resumint i adaptant les seues paraules. Avui en dia amb un pc, una tauleta gràfica (nou concepte) i un programa com photoshop, que els sonarà a quasi tots però en el qual no hi entrarem, es pot fer quasi tot partint de zero. Allò important és la mirada i el talent de l’artista que va acompanyat de treball, per descomptat, ell no creu en la inspiració. Les noves tecnologies no han fet més que ajudar i facilitar, tant els processos d’el·laboració com la forma de mostrar-se, de treure el cap en Internet i açò és una gran avantatge. Tot el que fa es pot digitalitzar, escanejar o fotografiar, retocar i penjar en Internet.

- 27 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

A banda de mostrar el seu treball, el pintor recomana les xarxes socials, com Twitter, per a fer contactes. Com quasi tots els artistes que hem tingut, aquest estudiant especialitzat en dibuix i pintura té el seu Flickr amb els seus treballs. Ens va comentar que encara no té una pàgina, però es comprarà un domini quan tinga més treballs. Els donarem el nom de l’artista en Flickr i els alumnes el cercaran. Un exercici pràctic per acabar. El grup cercarà (no saben l’adreça) les pàgines de les principals galeries o museus d’art (pintura) del món. Partiran del seu coneixement: National Gallery de Londres, Louvre de París, el Pradro de Madrid, el Moma de Nova York o el Museu Dalí a Figueres. Són alguns dels exemples clàssics, tal vegada, els alumnes més joves puguen cercar i trobar pàgines de museus més alternatius o de graffitis. Navegaran i finalment farem un plenari breu sobre allò que han trobat.

- 28 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

Dia 18: (45 minuts de sessió teòrica/pràctica i 45 minuts per a l’aportació d’un dibuixant de còmics). . Fixarem aspectes vistos el dia anterior. Els alumnes indagaran més sobre el Flickr, el bloc o avançaran amb el treball final. La idea és que tots els alumnes practiquen, almenys, amb el bloc personal. Ja que per al treball final tindran temps cap al final del taller i, a més a més, és un treball en grup. Després, el facilitador parlarà una mica sobre les xarxes socials i la web 2.0, intentarà aclarir conceptes i contestar els dubtes dels alumnes. Anomenarem, tot això que ens sona a tothom, facebook, Twitter o Skype i establirem el seu funcionament, les raons del seu èxit i les diferències entre diferents xarxes socials. També introduirem el concepte de domini relacionat amb pàgina web, de manera senzilla, visitarem la del fotògraf i alguna altra. Serà una introducció, no entrarem a fons. Aportació d’un dibuixant de còmics (45 minuts). Visita a l’aula d’un dibuixant consagrat, és la seua professió. El nostre convidat es dedica a dibuixar còmics per a xiquets, però també ha dibuixat story-boards per a curts d’animació i per a videojocs infantils. El dibuixant farà una exposició de com treballa, mostrarà els seus treballs en paper i també visitarem el seu flickr on té fotos dels seus dibuixos, algunes planes, esborranys i portades definitives. També ens comentarà que darrerament s’ha atrevit amb les noves tecnologies. Farà uns 5 anys es va obrir una pàgina web. Allí es presenta, es troba el seu currículum i molts dels seus treballs en imatge fixa. A més, des de fa poc, ha començat a fer curtetes animacions fent servir els dibuixos, l’escàner i un programa d’edició de video com el premiere. Ens explica com ho fa, serà senzill, perquè tothom coneix el principi dels dibuixos animats: successió d’imatges fixes a certa velocitat. Així, per acabar, els alumnes usen l’escàner de les impressores que encara no hem fet servir. Poden escanejar els dibuixos del nostre dibuixant i desar-les al llapis de memòria en format jpg.

- 29 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

Desena setmana Dia 19: (90 minuts perquè se reuneixquen els grups i comencen a treballar en el diari). . Els grups començaran a reunir els resums, faran una selecció i començaran a redactar. També podran anar pensant en l’esquema per a l’esquelet de la seua pàgina web. El facilitador inclourà un ingredient més, una sorpresa. L’últim dia de classe cada grup haurà d’exposar el seu treball ajudant-se d’una presentació en power point o similar. Pot ser el grup s’escandalitze: “Massa feina!, power point?”. No serà tanta feina, el facilitador ho explicarà. També els dirà com funciona el power point o el issuu per a fer presentacions. N’hi haurà temps per a tot. Allò important del diari no són tant els resums, que poden quedar en una cosa breu i general. No descriuran el dia a dia, ja que això ja està penjat al bloc per cada alumne. Seran més importants les opinions personals, les conclusions i el predisseny d’una pàgina web. Hauran de penjar els treballs col·lectius al bloc per a que el facilitador ho controle. Els grups que vegen que ho portem bé, poden parar i dedicar uns minuts al correu, el flickr o al bloc que s’han obert.

- 30 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

Dia 20: (60 minuts per a treballar el projecte final i 30 minuts d’aportació d’un graffiter valencià amb renom mundial). . Els alumnes treballaran en grup en el seu projecte final de curs. El facilitador resoldrà dubtes i veurà que tots hi participen, que no fa la feina solament un d’ells. A la vegada pot o, més bé, deu anar recollint les impressions i conclusions a les que ha arribat en aquest moment, quan el curs està a punt d’acabar. Ha aconseguit els seus objectius?. .Visita d’un grafiter a l’aula que parlarà de l’art del graffiti. Intentarà convèncer els més escèptics que el graffiti també és un art, una altra forma de pintar al carrer menys elitista. Tal vegada, entrem en el debat de si el graffiti és art o acte vandàlic. Pot ser ambdues coses conclourà el grafiter, suposadament. Els parlarà de l’East Side Gallery de Berlín, al mur de Berlín i d’altres grans graffiters. Els alumnes ho cercaran a Internet així com imatges. Per últim el graffiter els donarà el seu contacte: el seu flickr, la seua pàgina web i el correu electrònic.

- 31 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

Onzena setmana Dia 21: (90 minuts de treball del diari). . Si els sobra temps, tindran temps lliure per navegar, posar-se en contacte amb algun dels artistes, etc. El facilitador afegeix un nou contingut: els alumnes poden cercar material interessants (textos, vídeos, àudios…) relacionats amb el curs i afegir-los al bloc comú del curs. Els hi ensenyarem com fer-ho i també com enviar un correu a la resta de companys amb el l’enllaç de la pàgina que volen recomanar, de manera que fent clic accediran al lloc. Dia 22: . Tindran 50 minuts per al treball en grup i fixar la filosofia d’enviar correus amb enllaços per a compartir informació. El facilitador veurà com van els treballs i corregirà o suggerirà si cal. . 40 minuts per veure un documental de la pàgina Disonancias (www.disonancias. com), sobre la col·laboració entre el que hem definit com Sector 1 i Sector 2. Després s’obrirà un debat.

- 32 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

Dotzena setmana Dia 23: Sessió de 90 minuts perquè els alumnes rematen els seus diaris (projectes). Al final de la classe penjaran la versió defintiva al bloc i prepararan la presentació. El facilitador ajudarà en el que calgui. Qui no tinga temps a preparar una presentació no ho farà, no serà cap problema. Se resoldran dubtes concrets sobre tot allò vist si sobra temps.

Dia 24: . Presentació dels treballs. Cada grup de tres persones tindrà 20 minuts per a presentar el treball final que anat fent durant les darreres setmanes. Una mena de diari breu d’allò fet a les 24 sessions, amb una segona part en la qual expliquen com seria el prototip d’una pàgina web que dissenyarien sobre un tema acordat i un tercer punt final en el qual exposaran conclusions, opinions o reflexions, després de 24 dies de convivència. Seria interessant que intervinguen els tres components del grup, cadascun d’ells exposant una part. .10 minuts finals per a fer un debat sobre les exposions i defensa que cada grup ha fet del seu treball. Comiat.

- 33 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

FASE 2. Conclusions. Les aportacions del sector dels artistes ja les hem integrades a les sessions. D’aquesta manera el prototip del taller s’ha enriquit i ha crescut. El perill era fer-lo massa complicat, que comprenguera massa coses i que el grup se sentira desbordat. Però hem intentat que no fóra així, hem intentat basar-ho tot en allò que ja podia fer el Sector 1 després de les sis primeres setmanes. Bàsicament cerques en Internet i navegar i obrir-se comptes en altres serveis, a banda del correu electrònic. Hem intentat afavorir el contacte entre aquestos dos sectors, en principi tan separats, per a motivar aquells del Sector 1 amb interessos artístics que continuen i aprofiten les noves tecnologies per tenir una identitat digital. També hem sembrat possibles col·laboracions, contactes o amistats. Alguns conceptes tècnics aportats pel sector 2 (photoshop, escanejar, taula gràfica, premiere, etc), podrien ser recollits pels alumnes per acostar-se a ells en altres tallers més específics i anar creixent.

- 34 -


TALLER D’INICIACIÓ A LES NTIC

BIBLIOGRAFIA Martínez Sánchez, Francisco i Prendres Espinosa, Mª Paz (coords.), Nuevas tecnologías y educación. Madrid, Pearson Educación, 2004.

Orduña, Octavio Isaac et al (coord.), Web 2.0. Manual (no oficial) de uso. Madrid, Esic Editorial, 2007.

http://es.wikipedia.org/

- 35 -

Taller d'iniciació a les NTIC  

Prototip de taller bàsic de NTIC.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you