Page 1

AKADEMI CKÝOBČASNÍ K

. . . t v oj emi e s t opoddá ž dni kom

Vi v aLaCuba ! 1 . č í s l o2 01 7 / 2 01 8


EDI TORI ÁL

Obs a h

EDI TORI ÁL

Edi t or i ál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Hov or ís a ,ž ez a č i a t kys úv ž dy na j ť a ž š i e .

Čoj enovénaUCM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 YogaUp! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Akonov áš é f r e da kt or kat ol e n mus í m pot v r di ť ,a v š a kv š e t ko s adá z v l á dnuť .Poki a ľv š a k č l ov e kani e č oba v íana pĺ ňa , ne z á l e ž ínat om,a káť a ž káj e c e s t akc i e ľ u,pr e t ož es pr a v í v š e t kopr et o, a byhodos i a hol . e da lSt e v eMc Que e n: Akopov „ Akvni e č ov e r í m,pe ke l nez a t oboj uj e m. “

Mar t i nMachajaj ehopr oj ekt„ Cr eat i ve Cr eat ur es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Spi sovat eľ kaSi monaKut i šová: Naj l epši esapí šeoni ečom,čost e samipr eži l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Keďsazi makončíaj arzačí na. . . . . . . . . . .13 Sat ur nál i eal eboakosaosl avoval i Vi anocevRí me. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Vl akČeskosl ovenskýchl egi onár ovna Sl ovensku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Vi t aj t ev“ Al l Bl ackTowns“ ! . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Gr écko-br i gádavr aj i ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Vi vaLaCuba! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Kr át kepr edst aveni ef i l movQuent i na Tar ant i nazpohľ aduf i l mového nadšenca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Hor or yr oka2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Ser i álCudzi nka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Ča s opi sj et í mov ápr á c aake ďs om s apoč a st oht opr v é ho č í s l ani e č ona uč i l aj et o,t oa kov e ľ miz á l e ž ínat om,kt ov č a s opi s ej eaa kos as na ž í .A mymá met oš ť a s t i e ,ž ez a t ý mt oč í s l om s t oj as a míš i kov níľ udi a .Akoa jvpr e doš l ý c h č í s l a c h,a jvt omt omôž e t ená j s ťv e ľ az a uj í ma vý c hč l á nkov . Môž e t es is pol usna miz a v í t a ťnaKubu,s kús i ťbr i gá duv Gr é c ku, odha l i ťt a j upl né z vy ky s v i a t kov j a r i , ná j s ť i nš pi r á c i u na z a uj í ma v é fil my a mnohé ďa l š i e . So z a č i a t kom s e me s t r at e dapr i ná š a mea j t ot oč í s l oPa r a z ol ua dúf a me ,ž ev á mv ne s i ez opá rl úč ovs l nkadoz a mr a č e ný c h, č iunude ný c hdní .

Vývojmet al ovejhudby:mal áodbočka kvývoj upunkuažánr om napomedzí met al uapunku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 LI TERÁRNAPRÍ LOHA Jedi nýpohľ addoj ehoočíavi dí t e zmyselvšet kého. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

PARAZOL

Št ude nt s kýč a s opi s Fi l oz ofic káf a kul t aUCM vTr na v e Roč ní kVI ,1 . č í s l o Aka de mi c kýr ok2 01 7 / 2 01 8 Obč a s ní k I SSN1 3 3 897 85 VYDÁVA Uni v e r z i t as v .Cy r i l aaMe t odavTr na v e TLAČ Vy da v a t e ľ s t v oMi c ha l aVa š ka KONTAKT pa r a z ol . uc m@gma i l . c om ht t ps : / / www. f a c e book. c om/ Pa r a z ol Uc m ht t p: / / ff. uc m. s k/ s k/ s t ude nt s ke c a s opi s y www. i s s uu. c om/ pa r a z ol uc m

ŠÉFREDAKTOR Bi a nkaVe r e š ov á&SoňaVl kov á GRAFI CKÝDI ZAJ N SoňaVl kov á J AZYKOVÁKOREKTÚRA PhDr .Bož e naPe t r á š ov á ,PhD. REDAKČNÁRADA Ada m Ma gul a ,J a r os l a vUr a m,Ka t a r í na Sa s ha l mi ov á ,Ka t a r í naDr l i č kov á ,Luc i a Bi s t á r ov á ,Luc i aGa j doš ov á ,Lul aMa t úš ov á ,Ma r e kGa j doš í k,Ma r t i naCi nt ul ov á ,Mi c ha e l aCv a nc i ng e r ov á ,Mi c ha l Sa bol ,Pe t r aKor z uc hov á ,Pe t r aUl i č ná , Si monaJ e r i ov á ,Si monaSz a f a r z y ňs ká , Ve r oni kaVa l e nč í kov á ,Kl a udi aMi kol a s , Ma t úšBur da ,

Zaobs a hpubl i kov a ný c hč l á nkovs úz odpov e dnía ut or i . Ča s opi svy c há dz ae l e kt r oni c ky , t ot oč í s l obol ovy t l a č e népr ei nt e r núpot r e bu.

3

Ti t ul náf ot ogr a fia

Si monaS z af ar z y ňs k á


ČO J ENOVÉNAUCM?

POS LEDNÁROZLÚČKASP ÁNOM REKTOROM S úc hv í l e , a k oj ea j t á t o , k e ďb ys mes i ž e l a l i , a b ys ani k dyne s t a l a . J et oc hv í ľ apos l e dné hor oz l úč e ni asdr a hý mč l o v e k o m, v y ni k a j úc i mk ol e g o m, obľ úbe ný mpe da g óg o m, f ut ba l o v ý mna dš e nc o mavne pos l e dno mr a dedob r ý mpr i a t e ľ o mDr . h. c . doc . I ng . J oz e f o m Ma t úš o m, CS c . , mi m. pr o f . , r e k t o r o m na š e j Uni v e r z i t ys v . Cy r i l aaMe t odavTr na v e Pá nr e k t o rpôs ob i lnaUCM vTr na v eužodj e jv z ni k uvr ok u 1 9 9 7 . Oboha t e nýs k ús e nos ť a mi , k t o r éna b r a l poč a ss v o j hopôs obe ni av ov ý z na mný c hf unk c i á c hv e r e j ne js pr á v yme s t a , ok r e s uaTr na v s k é hok r a j a , s aa k ope da g ógnaFa k ul t ema s me di á l ne j k o muni k á c i epodi e ľ a l napr ol á c i i aodbo r ne j g a r a nc i i pr e dme t o vz a me r a ný c hnama r k e t i ng . Pr á v ev ďa k aj e hos c ho pnos t i pr e po j i ťt e o r e t i c k év e do mos t i s os k ús e nos ť a mi zpr a x e , bol uš t ude nt o vt a k obľ úbe ný . Hoc i dl hér ok yok r e m pe da g og i c k é hopôs obe ni apôs ob i l vr i a di a c e j f unk c i i , na j s k ô ra k opr ode k a napo t o ma k ode k a nnaFa k ul t ema s me di á l ne jk o muni k á c i e ,po v ol a ni epe da g óg abol opr ene ho na j pods t a t ne j š i e . Ani k e ďbol ne s k ô rvr ok u2 0 1 0na v r hnut ýame no v a nýnana j v y š š i upoz í c i unauni v e r z i t e , napos tr e k t o r aaj e hopo v i nnos t i s t á l epr i b úda l i , a ni v t e dynaš t ude nt o vne z a b udol . Vž dys i nani c h na š i e lč a s , č iužnapr e dme t oc h, k t o r éuč i l , a l e bos v o j o uúč a s ť o unar ôz ny c hdi s k us i á c h, pr e dná š k a c ha i ný c hml á de ž ní c k y c ha k c i á c h, nak t o r éhoš t ude nt i č a s t opr i z v a l i . S v o j o uz a ni e t e no upr á c o upe da g óg a , odbo r ní k aav e dúc e hopr a c o v ní k az a ne c ha l pá nr e k t o rnaUCM v Tr na v epoč a ss v o j ho2 0r oč né hopôs obe ni ape v nev r y t és t o py . Ajv ďa k aj e hos y s t e ma t i c k e jaus i l o v ne j pr á c i UCM vTr na v ez í s k a l aaobhá j i l as t a t usuni v e r z i t ysk o mpl e x no ua k r e di t á c i o uav ý z na mnémi e s t o vs l o v e ns k o ma k a de mi c k o m pr i e s t o r e . Poč a sj e hopôs obe ni anauni v e r z i t epr i š l okv ý r a z né mupos unu apok r ok uv ov š e t k ý c hobl a s t i a c hr oz v o j a . Vz ni kl ano v áf a k ul t a-Fa k ul t as oc i á l ny c hv i e d, pr e dhl a v no ub udo v o uuni v e r z i t ynaNá m. J . He r dus a odk r y l omo nume nt á l nes ús oš i epa t r ó no vS l o v e ns k a ,Eur ó py ,a l epr e do v š e t k ý m na š e juni v e r z i t y ,s v . Cy r i l aaMe t oda . Ús pe š nes auk o nč i l as t a v bani e l e nr e pr e z e nt a t í v ne j a ul y , a l ev š e t k ý c huč e b ný c hpr i e s t o r o vnaBuč i a ns k e jul i c i ,v y t v o r i l is apodmi e nk ypr ev z ni kDe t s k e juni v e r z i t yaUni v e r z i t y3 .v e k ua me noUni v e r z i t ys v . Cy r i l aaMe t odavTr na v es apoz i t í v nez a č a l os kl o ňo v a ťni e l e nnaS l o v e ns k u, a l ea j vz a hr a ni č í .Podv e de ní m pá nar e k t o r as aús pe š ner e a l i z o v a l ipr o j e k t ynapodpo r uv ý s k umu,v ý v o j aa v z de l á v a ni az oš t uk t ur o v a ný c hf o ndo vEÚadne ss amôž e met e š i ťzmode r nez a r i a de ný c hav y ba v e ný c h uč e b nísna j mode r ne j š í mipo môc k a mi . Pr epá nar e k t o r abol iv ž dynapr v o m mi e s t es pok o j níš t ude nt i . Podpo r o v a l i c hni e l e nvús pe š no mš t údi u, a l ea j vmi moš k ol s k ý c ha k t i v i t á c hapa mä t a l nai c h, a k os á m r á dho v o r i l , š t ude nt s k ýž i v o t , a b yma l i s po mi e nk y . Ná m pe da g óg o m, v š e t k ý mz a me s t na nc o m uni v e r z i t y , š t ude nt o m apr i a t e ľ o m ne z os t á v ai né , a k opo v e da ť , ž ea j ná m, pá nr e k t o r , bol oc ť o uVá spoz na ťapr a c o v a ťsVa mi ana v ž dyz os t a ne t evna š i c hs r dc i a c h. Če s ťVa š e j pa mi a t k e

Zdr oj : ht t p: / / www. uc m. s k / s k / a k t ua l i t y / de t a i l / 1 7 7 5 /

4


UCM me dz ina j l e pš í mi Uni v e r z i t as v . Cy r i l aaMe t odavTr na v es aumi e s t ni l ana7 . mi e s t eme dz i s l o v e ns k ý mi uni v e r z i t a miaobs a di l ac e l k o v é6 5 9 . mi e s t ome dz iuni v e r z i t a miav z de l á v a c í mii nš t i t úc i a mizc e l é hos v e t a . Podľ as t upni c ehodno t e ni aS CI ma g oI ns t i t ut i o nsRa nk i ng , k t o r áhodno t i l at a k me r30 0 0uni v e r z í t av z de l á v a c í c hi nš t i t úc i í ,s mes az a r a di l idoz oz na muna j l e pš í c huni v e r z í t .Pr v épr i e č k yobs a di l i uz ná v a néuni v e r z i t ya k oHa r v a r d,Ox f o r d,Ca mb r i dg e ,S t a nf o r da l e boUni v e r z i t aJ ohnaHo pk i ns a . S CI ma g oI ns t i t ut i o nsRa nk i ng sj es t upni c ahodno t e ni av z de l á v a c í c hav ý s k umnov e de c k ý c hi nš t i t úc i í , k t o r és úpos udz o v a nénaz á kl a det r oc hk r i t é r i í –v ý s k umnov e de c k ý c hpubl i k á c i í , na v r hnut ý c hi no v á c i í as oc i á l ne hov pl y v ume r a né honaz á kl a des l e do v a nos t i ar oz s a huwe bo v e j s t r á nk y . Gr a f ho dno t e ni av pl y v uj e dno t l i v ý c hk r i t é r i í

Kr i t é r i aho dno t e ni a : -Vý s k umnov e de c k épubl i k á c i e–hodnot ís apoč e tpubl i k o v a ný c hv e de c k ov ý s k umný c hpr á c ,v e de c k ý c hč l á nk o vpubl i k o v a ný c h vz a hr a ni č ný c h publ i k á c i á c h, me dz i ná r odnýdos a h, poč e tpubl i k uj úc i c h a ut o r o vvr á mc i uni v e r z i t y . . . -I no v á c i e–poč e tpoda ný c hpa t e nt o -S oc i á l nyv pl y vnawe be–poč e twe bov ý c hs t r á nokodk a z uj úc i c hnauni v e r z i t u

1 2r a nk e di ns t i t ut i o nsf r o mS l o v a k i a : 1 . ( 5 5 6 )Co me ni usUni v e r s i t yi nBr a t i s l a v a 2 . ( 5 7 9 )S l o v a kUni v e r s i t yo fTe c hnol og y 3 . ( 5 8 8 )Te c hni c a l Uni v e r s i t yo fKos i c e 4 . ( 6 2 4 )Uni v e r s i t yo fZi l i na 5 . ( 6 3 0 )Co ns t a nt i net hePhi l os o phe rUni v e r s i t yi nNi t r a 6 . ( 6 3 8 )Pa v ol J oz e fS a f a r i kUni v e r s i t yi nKos i c e 7 . ( 6 5 9 )Uni v e r s i t yo fS t . Cy r i l a ndMe t hodi usi nTr na v a 8 . ( 6 7 6 )Uni v e r z i t aMa t e j aBe l avBa ns k e j By s t r i c i 9 . ( 6 7 7 )Uni v e r s i t yo fPr e s o vi nPr e s o v 1 0 . ( 6 8 1 )S l o v a kUni v e r s i t yo fAg r i c ul t ur ei nNi t r a 1 1 . ( 6 8 2 )Te c hni c a l Uni v e r s i t yi nZv ol e n 1 2 . ( 6 8 5 )Uni v e r s i t yo fEc o no mi c si nBr a t i s l a v a

Zdr oj : ht t p: / / www. s c i ma g o i r . c o m/ r a nk i ng s . php? s e c t o r =Hi g he r %2 0 e duc . &c o unt r y =S VK

5


UCM naMa t i č ný c hná r odný c hs l á v nos t i a c h2017 Voš t v r t ok7 . s e pt e mb r a2 0 1 7s avTr na v es l á v nos t neo t v o r i l a2 . č a s ťMa t i č ný c hná r odný c hs l á v nos t í 2 0 1 7aUni v e r z i t as v . Cy r i l aaMe t odavTr na v ebol apr i t o ma k os pol uo r g a ni z á t o raodbo r nýg a r a nt v e de c k ý c hk o nf e r e nc i í -ot ov i a c , ž et i e t os l á v nos t i s ak o na l i i bapá rdní pr e dos l a v a mi 2 0 . v ý r oč i a z a l ož e ni aaús pe š né hopôs obe ni auni v e r z i t yva k a de mi c k o m pr i e s t o r e .

Ma t i č néná r odnés l á v nos t i2 0 1 7s l á v nos t neo t v o r i lpr e ds e daMa t i c eS l o v e ns k e j , I ng . Ma r i á nTk á č PhD. , s v o j í mpr í ho v o r o mpr e dpo mní k o mv ý z na mné honá r odo v c a , Ant o naBe r nol á k a . Me dz i poz v a ný c hhos t í pa t r i l i a j Dr . h. cdoc . J UDr . I v a nGa š pa r o v i č , CS c . , pr e z i de ntS l o v e ns k e j r e publ i k yv r ok oc h2 0 0 4a ž2 0 1 4 ,pr e ds e daTr na v s k é hos a mos pr á v ne hok r a j a ,I ng .Ti bo rMi k uš ,PhD. ,pá n r e k t o r , Dr . h. c . doc . I ng . J oz e fMa t úš , CS c . az á s t upc o v i aMe s t aTr na v aaa k a de mi c k é hos v e t a , k t o r í nac hv í ľ uodl ož i l i s v o j epo v i nnos t i , c hy t i l i s al o pá t apodľ as t a r é hos l o v a ns k é hoz v y k us pol uz a s a di l i vne ďa l e k o m pa r k uPa mä t núma t i č núl i pu. Na š ipr e dk o v i av e r i l i , ž el i pamáma g i c k úmocc hr á ni ť pr e dz l o m apo môc ťkbe z s t a r os t ne jb udúc nos t i .Ma t i c is l o v e ns k e jpr a j e me ,a b yt á t ol i pakt e j t o be z s t a r os t ne j b udúc nos t i po mohl a . Ma t i č náde l e g á c i as aná s l e dnepr e s unul adoZr k a dl o v e js á l yDi v a dl aJ á naPa l á r i k avTr na v e ,k de pr og r a m pok r a č o v a lv e de c k o uk o nf e r e nc i o usná z v o m„ S l o v e ns k ovs úr a dni c i a c hč a s u“ . ZaUCM pá nr e k t o rv y s t úpi lspoz dr a v ný m pr í ho v o r o m apa nipr o r e k t o r k adoc .PhDr .Ruž e naKoz mo v á , CS c .s os v o j í m podne t ný m pr í s pe v k o m:Vý c ho v nov z de l á v a c ípr oc e szhľ a di s k ahodno t o v é hoa k ul t úr ne hof o r mo v a ni aml a de j g e ne r á c i e . Dopr og r a muMa t i č ný c hná r odný c hs l á v nos t í 2 0 1 7s ana š auni v e r z i t az a po j i l ao pä ťvpi a t ok8 . s e pt e mb r a2 0 1 7 , k e ďnaa k a de mi c k e j pôdevs á l eKi noOKOhos t i l ak o nf e r e nc i usná z v o m„ Pr e z e nt á c i av e de c k ý c hús t a v o vaodbo r ný c hpr a c o v í s kMa t i c eS l o v e ns k e j “ . Ma t i č ný c hhos t í nana š e j a k a de mi c k e j pôdez auni v e r z i t us r de č nepr i v í t a l apa ni pr o r e k t o r k adoc . PhDr . Ruž e naKoz mo v á , CS c . s o s v o j í m poz dr a v ný m pr í ho v o r o m.

Zdr oj : ht t p: / / www. uc m. s k / s k / a k t ua l i t y / de t a i l / 1 7 0 8 / 6


Uni v e r z i t as v . Cy r i l aaMe t odavTr na v epr i v í t a l apá napr e z i de nt a Pr e z i de ntS l o v e ns k e jr e publ i k yAndr e jKi s k apr i j a lpoz v a ni e UCM v Tr na v e a dňa 1 4 . 1 1 . 2 0 1 7s az úč a s t ni ls t r e t nut i asna š i miš t ude nt miv pr i e s t o r oc h uni v e r z i t y na Buč i a ns k e j ul i c i . Pá na pr e z i de nt a pr i v í t a l r e k t o rDr . h. c . doc . I ng . J oz e f Ma t úš ,CS c . ,mi m.pr o f .az a pr í t o mnos t i pr o r e k t o r o vade k a no vodo v z da lv z á c ne jná v š t e v e pa mä t nú me da i l u UCM vTr na v epr i pr í l e ž i t os t i 2 0 .v ý r oč i az a l ož e ni auni v e r z i t y . Ak opa mi a t k unat e nt o de ňs apá npr e z i de ntpodpí s a ldok r o ni k yuni v e r z i t y ,at a kj es po mi e nk ananá v š t e v una j v y š š e jhl a v y S l o v e ns k e j r e publ i k y , pr e z i de nt aAndr e j aKi s k u, us c ho v a náa k odôl e ž i t áuda l os ťvde j i ná c huni v e r z i t y . Poo c i á l no m pr i v í t a nís apr e z i de ntpr e s unuldov e ľ k e ja ul y ,k des ak o na l ana j pods t a t ne j š i ač a s ťj e ho ná v š t e v y–s t r e t nut i eadi s k us i as oš t ude nt a mi . Pá npr e z i de ntKi s k a , k t o r ýpôs ob i lvs pol oč nos t iml a dý c huv oľ ne ne , r oz pr á v a l pr e do v š e t k ý m ob udúc nos t i . Nav l a s t no m pr í kl a des as na ž i l i nš pi r o v a ťml a dý c hľ udí , a b yus i l o v nepr a c o v a l i nat o m, č o muv e r i aane da l i s aodr a di ťne ús pe c hmi . Pr e t ož epr e k á ž k y s aob j a v i av ž dy , a l ei bat í , č os apos t a v i a , k e ďs pa dnú, môž unak o nc i us pi e ť . Pos l e dnémi nút yná v š t e v y pa t r i l i š t ude nt s k ý mo t á z k a m, poz odpo v e da ní k t o r ý c hpá npr e z i de ntná v š t e v uuni v e r z i t yuk o nč i l .

Zí s ka l is meoc e ne ni eodNá r odopi s ne js pol oč nos t iSl ov e ns kapr iSAV Te š í mes azc e nyAda ma Pr a nduodNá r odo pi s ne j s pol oč nos t i S l o v e ns k a pr i S AV, k t o r úz í s k a l k ol e k t í vKa t e dr ye t nol óg i e ami moe ur ó ps k y c h š t údi í FFUCM, z aS l á v nos t núa k a dé mi u s po j e núsme dz i ná r odno u v e de c k o uk o nf e r e nc i o u v e no v a no u s pol uz a kl a da t e ľ o v i NS SDr . h. c . pr o f . PhDr . J á no v i Podol á k o v i , Dr S c .

S pol uor g a ni z ov a l is me me dz i ná r odnúkonf e r e nc i uLLCE2017 Fi l oz oc k áf a k ul t aUCM vTr na v ebol a s pol uo r g a ni z á t o r o m me dz i ná r odne jv e de c k e jk o nf e r e nc i eLLCE2 0 1 7 :4 t hI nt e r na t i o na l Co nf e r e nc eo nLa ng ua g e , Li t e r a t ur ea ndCul t ur ei nEduc a t i o n,k t o r ás a k o na l av o Fl o r e nc i ivTa l i a ns k u,vj úl i 2 0 1 7 .Ko nf e r e nc i a bol az a me r a ná na j a z y k y ,k ul t úr ual i t e r a t úr uv ov z de l á v a ní , vr á mc i k t o r e j s mepr e z e nt o v a l i a j pr i e be ž név ý s l e dk yzpr o j e k t uHunc ok á r i vs a mos t a t ne js e k c i i„ Mul t i k ul t úr neahi s t o r i c k é a s pe k t ye duk á c i e . “

Zdr oj e : ht t p: / / www. uc m. s k / s k / a k t ua l i t y / de t a i l / 1 7 6 1 / ; ht t ps : / / g oo . g l / i Q2 YS k ; ht t p: / / ff. uc m. s k / s k / 1 1 1 3 0 7 2 0 1 7 / Aut or / ka : Uc m. s k , S c i ma g o i r . c o m, S l o v a k e du. c o m Fot og r ae : Uc m. s k 7


HOBBY

YOGAUP! Aj vt v o j o mš a t ní k us ač o r a z č a s t e j š i eob j a v uj ú“ pr e t e k á r s k e “noha v i c e ?Napr e dná š k a c hz a s pá v a š ,s e mi ná r k u s t á l eodkl a dá š , pr e t ož e s ane môž e šs ús t r e di ť ana hr o ma de nýs t r e sv e nt i l uj e šnas pol ub ý v a j úc i c h? Ta knač oe š t eč a k á š ! Vy s k úš a jj óg u!

Čoj et oj óg a ? J óg aj ehi ndui s t i c k éume ni e , k t o r év z ni kl opr i bl i ž nepr e d1 00 0 0r ok mi vI ndi i . Ná z o vt oht oc v i č e ni apoc há dz az os a ns k r i t uaz na me náz j e dno t e ni et e l aaduš e . Obč a ss amy l neuv á dz aa j a k odr uhná bož e ns t v a , pr e s ne j š i ej ua l eo pi s uj epo j e mž i v o t ná l oz oa .Zá kl a do mj óg ys úpóz y .Poi c hz v l á dnut ína s l e duj e os v o j e ni es i a s á n. As a nys úc ho r e og r ae , poz os t á v a j úc ezj e dno t l i v ý c hpóz , k t o r ý c hc i e ľ o mj ez e f e k t í v ni ť v pl y vpoz í c i ínat e l o .S úč a s ť o uc v i č e ni as úa jpr e s néi nš t r uk c i edý c ha ni a .Poť a ž š í c hc v i k oc hna s l e duj e k r á t k ame di t á c i a , poč a sk t o r e j s at e l oa j my s e ľ z r e g e ne r uj únaďa l š i uč i nnos ť .

Akés úv ý hodyj ógy ? 1 .Dy c ho v éc v i č e ni aapr a v i de l nýpohy b ť a na uč i az v l á da ťs t r e s .Ta k ž eť a už ne č a k áž i a dnepo t e ni es apr e ds k úš k o u. 2 . J epr ek a ž dé ho . Ne z á l e ž í , č i má špá rk í l na v y š e , môž e šj uz a č a ťr ob i ťk e dy k oľ v e k . Pods t a t o uj óg yj e , ž ev š e t k ypoz í c i er ob í š i badot a k e jmi e r y , a k ot ido v oľ uj ev l a s t nét e l o .Akť ani e č obol í ,pr e s t a ne š .Al e č os k o r os á m uv i dí š ,a k os at v o j apr už nos ťz l e pš uj eat oť ab udemo t i v o v a ť ďa l e j . 3 . Zmi z núbol e s t ic hr b t a .Vä č š i nabol e s t íc hr b t aj es pôs obe náne s pr á v ny m dr ž a ní mt e l aadl hý ms e de ní mz apoč í t a č o m. Po moc o ut oht ohi ndui s t i c k é hoc v i č e ni as is v a l ypo na ť a huj e šar oz c v i č í šidl hodobo s t uhnut éč a s t i . Auš e t r í šnama s á ž a c h! 4 . Zí s k a šv i a ce ne r g i e . To ut oa k t i v i t o us i zt e l av y pl a v í št o x í ny , a l ea j uv oľ ní še ndo r f í ny , k t o r éť ana pĺ ňa j ú dob r ý mpoc i t o mpoš po r t e . Zá r o v e ňs t i mul uj út v o j moz ogama j úv pl y va j nal e pš í s pá nk o v ýc y kl us . Uč i ť s ab ude še f e k t í v ne j š i e , l e pš i es as ús t r e dí šar á nob ude švš k ol ee x c e l o v a ť , pr e t ož evnoc i z a s pí ša k obá bä t k o . 5 . Vy t v a r uj e šs i k r á s nupos t a v u. Ke ďž ene c v i č í šsv á ha mi a l ei bav l a s t no uhmo t nos ť o u, v y t v a r uj e šs i k r á s e š t í hl es v a l y . Aot oná m dá ma mi de .

8


6 . Ne z r ui nuj eť a .Nar oz di e l odl y ž o v a ni ač i t e ni s u, ok r e m podl ož k yapohodl né hoobl e č e ni ane po t r e b uj e šž i a dneš pe c i á l nev y ba v e ni e .Aa ks at ine c hc eut r á c a ťz ahodi nyj óg yvš po r t o v o mc e nt r e , nai nt e r ne t ená j de šur č i t ev e ľ ai nš pi r a t í v ny c hc v i č e ní . 7 . Os v o j í šs i j uv e ľ mi r ý c hl o .Užpopá rl e k c i á c hs i v š i mne š , a k os i s az l e pš i l . S a moz r e j me , na j z l ož i t e j š i e poz í c i es i môž e šos v o j o v a ťa j ni e k oľ k or ok o v . Ta kč o , v i dí mes anaj óg e ?

Aut or / ka : S i mo naJ e r i o v á Fot og r ae : Uc m. s k

MARTI NMACHAJAJ EHOPROJ EKT, , CREATI VECREATURES“ Ma r t i nMa c ha j j ej e dný mzna j l e pš í c hs l o v e ns k ý c hf o t og r a f o vaj euz ná v a nýpoc e l o ms v e t e .Ve nuj es a r e kl a mne jamódne jf o t og r aiavt o mt omódno mb i z ni s es apohy bo v a l1 5r ok o v . Že nas as t a l aj e ho c e l ož i v o t no ui nš pi r á c i o u,k e ďž es apr e dj e hoob j e k t í v o mv y s t r i e da l it i ena j k r a j š i es v e t o v émode l k y . Vďa k as v o j mut a l e nt us ados t a l doPa r í ž aaj e hof o t og r aez dob i l i s t r á nk yr ôz ny c hč a s o pi s o v . To mut o s v e t uv š a kda lj e dné hodňaz boho m ar oz hodols av y da ťs adodi v oč i nyst úž bo upr i pr a v i ťpr o j e k t , v k t o r o mb yz dok ume nt o v a l na j e x t r é mne j š i ee x o t i c k ék me ne . " Chc e l s o ms pr a c o v a ťpr o j e k t , k t o r ýb ymav nút o r nena pĺ ňa l . Ni e č o , č ob udez a uj í ma v éane ok uk a né . Pr e t os o m mus e lí s ťdoe x t r é mu.S út oume l e c k é po r t r é t ye x t r é mnež i j úc i c hk me ňo vsk t o r ý mij ea j e x t r é mneť a ž k és pol upr a c o v a ť , "v y s v e t ľ uj eMa r t i n Ma c ha j . Na v š t í v i lBr a z í l i uaj e jAma z o ns k ýpr a l e s ,Ang ol u, Ke ňu,Na mí b i u,Ta nz á ni u,J už nýS udá n,Pa puuNo v úGui ne uaďa l š i ee x o t i c k émi e s t a . Poč a ss v o j ho c e s t o v a ni as as t r e t olsk a ni ba l mi ,ni e k oľ k ok r á tmu i š l oož i v o t , dok o nc ahoa j z a t kl i vKe ni a j vJ už no m S udá neapr e c há dz a l obl a s ť a mi , k dehr oz i l i v o j no v é k o ni k t y . Na pr i e kt o muv š a kna ďa l e j i š i e l z as v o j í m c i e ľ o m. Ka ž dé muj ez r e j mej a s né , ž epr í pr a v at e j t oe x pe dí c i ebol av e ľ mi ná r oč ná , pr e t ož ei š l oouz a v r e t ér e z e r v á c i e , dok t o r ý c hs ať a ž k ov y ba v uj epo v ol e ni e „ Ke ďs adot ý c ht ok me ňo vdos t a ne t e , mus í t es at a m pohy bo v a ťsob r o v s k o upok o r o uar e š pe k t o mk i c ht r a dí c i á m ai c hs pôs ob už i v o t a . Ľuds k os ťj ej e di námož nos ťa k os i kt ý mt oľ udo m ná j s ťc e s t uaa b y s o m dok á z a l naf o t og r aá c hz ob r a z i ťi c hpr í be hai c hduš u, “dodá v af o t og r a f . Vy t v o r i lf a nt a s t i c k épo r t r é t ydo mo r odc o v ,k t o r ís ihov pus t i l idos v o j e jbe z pr os t r e dne jbl í z k os t i . J e dno usna j z a uj í ma v e j š í c hs k ús e nos t í bol aná v š t e v ak me ňak a ni ba l o vvPa pue -No v e j Gui ne i . POKRAČOVANI ENAĎALŠ EJS TRANE

9


„ Vr ok u1 9 7 6vt e j t ok r a j i nev l á daz a k á z a l ak a ni ba l i z mus . Av š a kz os v o j i c hde bá tsdo mo r odc a mi s o m poc ho pi l ,ž et e nk a ni ba l i z musvne j a k e jf o r mes t á l ef ung uj e .My s l i as i ,ž ek e ďz j e di as r dc e a l e bomoz ogne pr i a t e ľ a , z í s k a j új e hos c ho pnos t i , “ho v o r í f o t og r a f . Pr if o t e ní z a ž i l a j ne be z pe č nés i t uá c i e–uhr y z ol hoha da j pa v úkas k o nč i l vne moc ni c i sne ur o t o x í no mvt e l e . Vt o mt opr o j e k t esná z v o m, , Cr e a t i v eCr e a t ur e s “c hc ena pr i e kt o muna ďa l e j pok r a č o v a ť aďa l e j c e s t o v a ť . J er á d,ž eodbo r ný mg a r a nt o mv ý s t a v yj ef a k ul t ae t nol óg i eami moe ur ó ps k y c hš t údi íFFUCM a na j mädoc . Ka t k aS l obodo v áNo v á k o v á , k t o r ápôs ob ínak a t e dr ea k ode k a nk a . Poz nák a ž dýj e de n k me ň, i c hz v y k yar oz poz na t e ľ néz na k y . Onaj ea ut o r k o ul i b r e t akv ý s t a v e , k t o r ús t es imohl ipoz r i e ťvpr i e s t o r oc hZo y aGa l l e r yvBr a t i s l a v e . Pr o j e k tCr e a t i v eCr e a t ur e sz ož a l ob r o v s k ýús pe c hab udeput o v a ťa j mi moS l o v e ns k a–doAms t e r da mu, doPr a hyadoďa l š í c hmi e s t , k dec hc eMa r t i nMa c ha j ďa l e j š í r i ťmy š l i e nk us v o j e j v ý s t a v y .

Aut or / ka : Luc i aGa j doš o v á Zdr oj / e : ht t ps : / / g oo . g l / k y y g bJ ; ht t ps : / / g oo . g l / hqNDS L Fot og r ae : Uc m. s k

S PI SOVATEĽKAS I MONAKUTI ŠOVÁ:NAJ LEPŠ I ESAPÍ Š EO NI EČOM,ČO S TESAMIPREŽI LI S pi s o v a t e ľ k aS i mo naKut i š o v á( 2 5 )j eš t ude nt k o uTr na v s k e juni v e r z i t yk a t e dr yps y c hol óg i e .Pí s a ni us av e nuj eodma l a , nov y da ni us v o j i c hpr v ý c hdv oc ht i t ul o vpr e dc há dz a l omnohoi ne jt v o r b y , k t o r úmôž e t ená j s ťnai nt e r ne t ea k oFa nc t i o naa k t í v net v o r ína ďa l e j . Ok r e ms a mo t né hopí s a ni a s av e nuj ea j o nk ol og i c k ý m pa c i e nt o m. Po má hai ma j i c hr odi ná m. Akout e bav z ni kl apr v ot námy š l i e nkaz a č a ťpí s a ť ? Vt r e ť o mr oč ní k unaz á kl a dne jš k ol es o ms iv y t v o r i l av l a s t núk ni ž k uodob r odr už s t v á c hBa r b i e . S a mas o ms ij ua ji l us t r o v a l aapopr v e jk a pi t ol ez a pa dl apr a c ho m.Kpí s a ni u,pr ik t o r o mb ys o m poc i ť o v a l ar a dos ťamož noiz r e l a x o v a ni e ,s o ms av r á t i l aa žnas t r e dne jš k ol e ,k e ďs o m pr e ž í v a l a ť a ž š i eobdob i e . Vt e dys o mdok á z a l apí s a ť ne us t á l e , e š t ea j nahodi ná c hma t e ma t i k y-k dea j v z ni k a l a v ä č š i naAdo ni s avt r i č k u, hoc i v t e dys ami e š t ea ni ne s ní v a l o , ž eb yzne hor a zmohl ab y ťs k ut oč ná k ni ha . 1 0


Vä č š i naa ut or ovz a č í napí s a ní m kr a t š í c hút v a r ov , č ipov i e dok. Za č í na l as it a ka j t ya l e bobol at v oj a c e s t akuv y da ni uv l a s t ne jkni hyi ná ? Áno ,t i e žs o ms as poč i a t k uv e no v a l ak r a t š í m út v a r o m,z a me r i a v a j úcs anaFa nFi c t i o n,č oj ec e l k o m dob r ýš t a r tpr eľ udí , k t o r íz a č í na j úpí s a ť , k e ďž es poč i a t k us imôž upr e pož i č a ťpr os t r e di eč ic ha r a k t e r y užv y t v o r e ný c hpos t á v . Noaodpo v i e doks o m pos t upnepr e c há dz a l anav i a c k a pi t ol o v épr í be hy , k t o r é má m dodne sr a dš e j . Akodl hos av e nuj e šs a mot né mupí s a ni u? Tov i e mc e l k o m pr e s ne-užt ob ude8r ok o v . Ve ľ mi dob r es i pa mä t á ms v o j pr v ýuv e r e j ne ný pr í s pe v ok na i nt e r ne t e ,k t o r ý odš t a r t o v a l mo j uc huťpí s a ť . Bol ot o9 . 1 . 2 0 1 0 . Pr a v de podobneka ž dýj e de nš t ude ntpoc i ť uj ene dos t a t okv oľ né hoč a s upopr iš kol ea s na hez a r obi ťs ine j a képe ni a z enat r e s kua r ož ky . Akos i s i popr i t om v š e t kom na š l ač a s napí s a ni e ? Mnes ana j l e pš i et v o r í ,k e ďmá mv e ľ aďa l š í c h a k t i v í t . Úpr a v ynak ni heAdo ni svt r i č k upr e b i e ha l i vč a s e , k e ďs o ms ac hy s t a l anaba k a l á r s k eš t á t ni c e . AŠ e po tdúhyt i e žv z ni k a lna j mä vč a s e , k e ďs o ms auč i l anama g i s t e r s k éš t á t ni c e . Vž dys o ms at e š i l anav e č e r , a k os i k o ne č ne „ a k t í v ne “oddý c hne m. Vi e me ,ž et v ojpr v ýv y da nýt i t ul ,kt or ýs a v ol áAdoni svt r i č kuj es kôrpr edi e v č a t áv t e e na g e r s kom v e ku,nonas v oj es imôž u pr í s ťa j s t a r š i eč i t a t e ľ ky . J epr et e bar oma nt i kač í s l om j e de npr ipí s a nípr í be hov ? Ke ďž euz ná v a mr o ma nt i k uva k e j k oľ v e kpodobe , do t e r a zs ami t a k me rvž i a dno m pr í be hu, č os o m na pí s a l a ,ne poda r i l ov y hnúťt e j t ot é me .Apr e č ob ys o ms aj e jma l av y hý ba ť ?Ni e k e dyj e jj evr e á l no m ž i v o t et a kmá l o , ž eni ej enaš k odus aa s po ňpr i k ni ž k ez a s ní v a ť . Pr e z r a ďná m, a kodl hot r v ác e l ýpr oc e sodna pí s a ni akni hya žpoj e jv y da ni e ? J et ov e ľ mii ndi v i duá l ne ,z á v i s ít oa jodv y da v a t e ľ s t v a ,v š e t k ý c h,č os anak ni hepodi e ľ a j ú( r e da k t o r , e di t o r , g r ak . . . )aoda ut o r o v . Ado ni svt r i č k ubolna pí s a nýz apol r ok a , po t o mt r ir ok yodpoč í v a lvz á s uv k eak e ďs o m hoodt i a ľv y t i a hl aapos l a l adov y da v a t e ľ s t v a , z at r ime s i a c ebolnapul t oc h. AŠ e po t dúhys apoz a poč a t ípr á cv ov y da v a t e ľ s t v eob j a v i lnapul t oc hk ní hk upe c t i e vdopol r ok a ,a l epí s a ni e t oht opr í be humi t r v a l ov e ľ mi dl ho . Ma l as iobč a spoc i t , ž es ane v i e špohnúťďa l e j v os v oj e j t v or beav z da ťt o?Aká no, č oť amot i v ov a l o pokr a č ov a ťďa l e j ? k dys o m ne ma l apoc i t ,ž eb ys o mt oc hc e l av z da ť .J epr a v da ,ž ena pr í kl a dpr v ét r ir ok yš t údi ana Ni v ý š k es o m ne pí s a l av ôbe c . POKRAČOVANI ENAĎALŠ EJS TRANE

1 1


Bolt oa k ý s ipr i r odz e nýpr oc e s , ž es o ms av e no v a l ai ný mv e c i a m, na j mäš k ol e , ane c hý ba l omit o . Po t o m pr i š i e l i mpul znav r á t e ni es akAdo ni s o v i , č oo pä ťna š t a r t o v a l oc huť S ka di a ľ č e r pá ši nš pi r á c i upr es v oj epr í be hy ? Tú č e r pá m v š a de .Buď z r oz ho v o r o vs ľ uďmi , zpoz o r o v a ni ai ný c ha l e boana j mäz v l a s t ný c ht r a pa s o vane pr í j e mnos t í .Ani e k e dypr í dei nš pi r á c i ac e l k o m ne č a k a ne : pr i pohľ a denak a l už epoda ž dia l e bok ohos i k ý c hnut i eva ut ob us es ami vmy s l i r oz be hnec e l ýpr í be h. Ne dá v no v y š l aa jt v oj a dr uhá kni ha , Še potdúhy ,kdes aužv e nuj e ša jť a ž š í m t é ma m at okonkr é t neonkol og i c ký m pa c i e nt om apomá ha ši mz á r ov e ňa jvka ž dode nnom ž i v ot e ,ke ďž es idobr ov oľ ní č kouvLi g epr ot ir a kov i neS R.Pr e ds t a v í š ná ma s poňvs kr a t kena č os amôž uč i t a t l i apoz a kúpe níkni ž kyt e š i ť ? j no v š e jk ni ž k es amôž uč i t a t e l i at e š i ťnapr í be h,vk t o r o m na k uk ne medodv oc hr odí n. V na Bude mes l e do v a ť , a k os aj e dno t l i v í č l e no v i av y r o v ná v a j úsoc ho r e ní maná s l e dk a mi t r a g é di e . Pr e ž i j e met i ena j ť a ž š i ee móc i e( s a me j mi ne us t á l epr i ur č i t ý c hpa s á ž a c ht e č ús l z y ) , a l ei t i es v e t l éc hv í l e , pr e ž i a r e nédúho v ý mif a r ba mi .Ná j de mevne jl á s k uvt ý c hna j r ôz ne j š í c hpodobá c h-ni e l e npa r t ne r s k ú, a l ei s úr ode ne c k ú, ma t e r s k ú, pr i a t e ľ s k ú. . .Noani e č opr e z r á dz aa j a no t á c i a . Má šne j a kéž i v ot némot t o, kt or ý ms ar i a di šas na ž í šs apodľ ane hož i ťapl ni ťs v oj et úž by ? Ne pr e s ní v a j s v o j ž i v o t , a l epr e ž i s v o j es ny !Ve ľ mi b ur c uj úc i v ý r okmo j e j ml a dos t i . : DTa k ž es o ms a podľ ane hoz a r i a di l aat o t oz ne ni ená j de t ea jvAdo ni s o v ivt r i č k u.Adr uhémo t t o ,pr emňav ý z na mné , poc há dz aodS ho pe nha ue r aat o: v ž dyb ys mema l i ma ť napa mä t i , ž edne š nýde ňpr í del e n r a zaužs ani k dyne v r á t i , k t o r és o mz a s az a k o mpo no v a l adok ni hyŠ e po tdúhy .

„ Ne p r e s ní v a js v o jž i v o t , a l ep r e ž is v o j es ny ! “ S ná ďpos l e dnáot á z kaj e , č obys ic hc e l aodká z a ťľ uďom, kt or íc hc úz a č a ťpí s a ť ? Za č ni t epí s a ť . Ak e ďužz a č ne t e , ne odkl a da j t epe r o , pí š t ev ž dy , k e ďt r oš k uv l á dz e t e . Av e ľ ač í t a j t e , a b ys t es i r oz š i r o v a l i s l o v núz á s ob u, ut v r dz o v a l i s avg r a ma t i k eapr e ž i l i množ s t v oi ný c hž i v o t o v . Z v l a s t ne j s k ús e nos t i môž e m po t v r di ť , ž ea ks o m dl hš i el e npí s a l aane č í t a l a , z a č í na l as o mt oa j poc i ť o v a ťvpí s o mno m pr e j a v e . Ak oná hl es o ms i da l aoddy c hvpí s a ní az a č a l al e nč í t a ť , poo pä t o v no m ná v r a t ekt v o r bes o ms iv š i ml av y už í v a ni ev i a c e r ý c hj a z y k o v ý c hpr os t r i e dk o v .A pos l e dnéodpo r úč a ni e-ž i t e . Na j l e pš i es apí š eoni e č o m, č os t es a mi pr e ž i l i , t a k ž ez b i e r a j t ez á ž i t k yapo t o mi c h r oz v í j a j t enapa pi e r i .Že l á mv š e t k ý mč i t a t e ľ o mv á š hoč a s o pi s uv š e t k ol e nt ope k néač ona j v i a c dúhyvž i v o t e .

Aut or / ka : Bi a nk aVe r e š o v á Fot og r ae : Ma r t i nus . s k , Tr na v s k y hl a s . s k 1 2


HI STÓRI A

KEĎSAZI MAKONČÍAJ ARZAČÍ NA. . . Obdob i ef a š i a ng o vt r v áodTr oc hk r á ľ o vdopol noc ipr e dPo pol c o v o us t r e do u.J et oobdob i ez á ba v y , ho j nos t i , t a nc aahl a v nedob r é hoj e dl aapi t i a . Fa š i a ng ys úpô v odo mpoha ns k ýs v i a t okz a s v ä t e nýbôž i k o v i v í naane s t r i e dmos t i Ba k c ho v i a l e boLi be r t o v i . Os l a v yna z ý v a néBa k c ha ná l i ea l e boLi be r á l i eos l obodz o v a l iods t a r os t ív š e dné hok a ž dode nné ho ž i v o t a . Poc há dz a j úzEg y pt a , odk i a ľ s apr e ni e s l i dog r é c k e hoTé b uaodt i a ľ pos t upnedoc e l e j Eur ó py . Vobdob íVe ľ k e jMo r a v ys avs po j i t os t isf a š i a ng a mipo už í v a lt e r mí nmj a s o pus t ,č i ž ek o ni e cj e de ni a mä s apr e dpôs t o m. VČe c há c hs at e nt ot e r mí nz a c ho v a la k oma s o pus t , nonaS l o v e ns k us mepr e b r a l i ne me c k ýná z o vf a š i a ng yz os l o v av a s t c ha ne , vpr e kl a dev ý č a p . S úč a s ť o uf a š i a ng o vbol i t i e ždi i pa r e nt e s , č i ž edni r odi č o v , k e dys anahr ob ykl á dl i j e dl á . V hos podá r s t v ebol ovobdob íf a š i a ng o vr e l a t í v nemá l opr á c e ,at a ks aľ udi aobl i e k a l idor ôz ny c h ma s i e k , k t o r éi c hma l i c hr á ni ť pr e dne g a t í v ny mi s i l a mi ama l i z a be z pe č i ť úr odnýr okapl odnos ť hos podá r s k y c hz v i e r a t . Ta k i s t ooz na č o v a l i obdob i e , k t o r éuk o nč o v a l opr i a dk yaz a č í na l os at k a ni e . Ča s t ý mi ma s k a mi bol i c i g á nk a , ž ob r á k , dr o t á r , k o mi ná r , k o v á č , a l ea j me dv e ďak oz a . Poč a sf a š i a ng o vs ak o na l ov e ľ as v a di e b , z a b í j a č i e kar ôz nei ni c i a č néob r a dy , a k opr i j í ma ni eml á de nc o v adi e v č a tdos pol oč nos t i a l e bopr i j í ma ni euč ňo vz at o v a r i š o v . S úč a s ť o uos l á vbol iobc hôdz k ypode di ná c hoddo mukdo mu, ľ udi abol i uv oľ ne nías pr í j e mňo v a l ide ňos t a t ný m ob y v a t e ľ o m. S pi e v a l i , t a nc o v a l iavr uk á c hma l i r a ž e ňa l e bo š a bľ u,k t o r és y mbol i z o v a l i muž s k ús i l uapl odnos ť .Zaodme nui m ľ udi anar a ž nena pi c ho v a l ij e dl oadá v a l i pe ni a z enas pol oč népos e de ni e .S y mbol i c k éz a bodnut i er a ž ňadopo v a l yma l o z ná z o r ňo v a ťpr e po j e ni ene bas oz e mo u. Ty pi c k ý m f a š i a ng o v ý m j e dl o m bol i s l a dk éš i š k yaf á nk y ,hus pe ni na ,v a j í č k a , s l a ni naape č e némä s o . Poč a sf a š i a ng o vne pl a t i l i ž i a dnepr a v i dl á , at a ks i muž i pr e obl e č e ní doma s i e kmohl i do v ol i ťt o , č oi nok e dyni e . S t r a š i l i de t i , na há ňa l i ž e nyas t a r ý m di e v k a m pr i v ä z o v a l i nanohukl á t . Vy v r c hol e ni es v i a t k o vbol ovut o r ok , k t o r ýbol s po j e nýspoc ho v á v a ní m ba s y . Bol at oľ udo v áhr apl ná k o mé di e , k t o r ápa r odo v a l apohr e b . Hl a v ný mipos t a v a mibol ik ňa z , r e c ht o ras mút i a c ipoz os t a l í . Pr i e be hhr ypoz os t á v a l zoz ná me ni aooc ho r e ní , v y š e t r o v a ni al e k á r o m, odv oz udone moc ni c e , oz ná me ni a os mr t i aná s l e dnýpohr e b nýs pr i e v ods po j e nýspl a č o mač í t a ní mt e s t a me nt u. He r c i ne ma l i pr i pr a v e né t e x t y , j e dna l os aoi mpr o v i z á c i uč a s t os po j e núshumo r ný mi pr í be hmi av l a s t nos ť a mi ob y v a t e ľ o vda ne j de di ny . Mo t í v o mt e j t ohr yj ek o ni e cz á ba v yaz a č i a t okpôs t u, pr e l o m me dz i z i mo uaj a r o u. Ok r e mt ohos ak o na l ov i a c e r or i t uá l o v . S l i e pk a ms as y pa l oz r nodok r uhu, a b yne z a bl údi l i ane z a ná š a l i až e nyvt e nt ode ňne s me l iš i ť , a b ys l i e pk ydob r ez ná š a l i . Ne ma l as av e š a ťb i e l i z e ňnapô j d, a b ys ane pr e množ i l i bl c hy . POKRAČOVANI ENAĎALŠ EJS TRANE

1 3


Zv y k yvde di ná c hs al í š i l i odz v y k o vvme s t á c h. Fa š i a ng o v éos l a v yvme s t á c ho r g a ni z o v a l i r e me s e l ní c k e c e c hyv ä č š i no uvdo moc hma j s t r o v , k des av í t a l ia jno v ít o v a r i š i , k t o r ý m bol opos k y t nut ék r á t k odobé ub y t o v a ni e .J e dno t l i v éc e c hyk o na l is pr i e v odyas na ž i l is aoč ona j v ä č š i ua t r a k t í v nos ť .Ml y ná r ibe ha l i nac hodúľ oc h, de b ná r i k r út i l i na dhl a v a mi ob r uč a mi . Re me s e l ní c k ef a š i a ng o v éz v y k yv š a kz a ni kl i pr e d 1 . s v e t o v o uv o j no u. Ni e k t o r éf a š i a ng o v ét r a dí c i es az a c ho v a l i dodne s . S úč a s ť o ut ý c ht os v i a t k o vs úv š e mož nébá l yapl e s y , na de di ná c hs ao r g a ni z uj úz á ba v yado mat ov o ni as v i a t oč ný mj e dl o m. Fa š i a ng ys úpos l e dný mk r á t k y m obdob í m ho j né hoj e dl apr e dpôs t o m, pr e ds t a v uj úa k ý s i pr o t i pól . Dne si c hužpoz ná mevt r oc huumi e r ne ne j podobe , noa j t a kpa t r i akv e s e l ý ms v i a t k o m naS l o v e ns k u. Aut or / ka :Pe t r aUl i č ná Zdr oj / e : ht t p: / / www. nmg . s k / c l a nk y / Fa s i a ng y . pdf ; ht t ps : / / g oo . g l / DMhds t Fot og r ae : Pe x e l s . c o m

SATURNÁLI EALEBOAKOSAOS LAVOVALIVI ANOCEVRÍ ME Vi a noc eužs í c es k o nč i l i , a l e v e de l i s t epr e č os ei c hv l a s t ne s l á v i l ia z č oho v y c há dz a j ú?Ak ni e ,č í t a j t e ďa l e j .As iVá spr e k v a pí ,ž e obdob uVi a nocma l ia jRi ma ni aat ovpodobeS a t ur ná l i í .Bol iv e ľ mipo pul á r ny m poha ns k ý ms v i a t k o m , at oa žna t oľ k o ,ž ei c hná s t upo mk r e s ť a ns t v ane z r uš i l i .Pr i da ls al e npr í be ho na r ode níJ e ž i š aKr i s t a ,a l e i c hz á kl a dz os t a la ž do dne š né hodňar o v na k ý . Pô v odne bol iS a t ur ná l i e t e dapoha ns k ý ms v i a t k o m s l á v e ný m1 7 .de c e mb r aa úč e l o mt oht os v i a t k ubol o uc t e ni es iboha S a t ur na . To t o bož s t v o bol o pa t r óno m poľ nohos podá r o va bol t opr á v eS a t ur n, k t oma l v l á dnuťvLa t i uvdobeho j nos t i ,k e ďma l iľ udi av š e t k é ho dos t a t ok a bol is i r o v ní .S a t ur n bols y no m boha ne b i e s Ur a na a bohy nez e meGa i e . Pô v odne bol iS a t ur ná l i e j e dnodňo v ý m s v i a t k o m

( 1 7 . de c e mbe r ) . Pos t upne bol i dá v a l onaz e mi ,k e ďž ebol ipr e ť a ha néa žpä ťdní aCi c e r os az mi e - s v e dč e níž es úkne jt a k t obl i ž š i e ňuj edok o nc aos i e dmy c hdňoc h. ( ma t k e z e mi ) . Ni e k t o r íc i s á r ipo t o mr ôz net i e t o s l á v nos t is k r a c o v a l i ,č os aľ uďo m Poč a st e j t os l á v nos t iz a s t a lno r ne pá č i l oat a kz aCl a udi as as l á v i l i má l ny ž i v o t ,z a v r e l is aš t á t ne z no v us e de m dní . út v a r y ,š k ol y ,ne k o na l is as údya ne f ung o v a la nibe ž nýpr a c o v ný Poč a sS a t ur ná l i ís as l á v i l aa js l á v - ž i v o t .Ti e t odnibol ipl név š e onos ťOpa l i anapoč e s ťs a b i ns k e j be c né ho v e s e l i a a hodo v a ni a . bohy neOps ,k t o r áj eS a t ur no v a Ko nz umo v a l os ahl a v nev e ľ av í na s v ok r a . Oc hr a nk y ňa pl odnos t i , apr ib uj a r o m po pí j a níboldoz e meaho j nos t i . Ča s t oj es t o t ož ňo- k o nc az v ol e ný k r á ľS a t ur ná l i í v a násbohy ňo uKy be l ea l e bog r é c - a l e bok r á ľpo pí j a ni a ,k t o r ý ms a k o uRhe o u.Ni e k e dybol auc t i e v a s t a l úda j nea j c i s á rNe r o .Ľudi as i náa jvS a t ur no v o mc hr á me . Za uj í - dá v a l ida r č e k y ,hr a l is aha z a r dné ma v os ť o uj ež epoč a sob r a dus as e - hr yat oa j nav e r e j nos t i , č obol ov 1 4


be ž ný c hdňoc hz a k á z a néa l e boa s po ňv ý r a z neob me dz o v a né . Obľ úbe nébol ihl a v nek oc k y . Ajv y s ok o pos t a v e ní ľ udi as amohl i s pr á v a ťne v i a z a ne , t ol e r o v a l i s ai mr ôz nepr e š ľ a py . Vol i l s aa j t z v . pá na na r c hi e č i užvdo má c nos t i a l ea j vme s t e . Te nt opá na na r c hi ema l r i a di ť os l a v y , a b yne na s t a l naul i c i a c hz mä t ok . Ľudi as ana v z á j o m obda r úv a l i , bol i uv oľ ne ní at oa žna t oľ k o , ž eo t r oc i bol i po v a ž o v a ní z as l obodný c ha v y š š i av r s t v ai c hpo v a ž o v a l az as e be r o v ný c h. Dok o nc avdo mes v o j hopá nama l i r o v na k épr á v aa k oo ni . Mohl inos i ťobl e č e ni es v o j i c hpá no v , l e ž a ťnapos t e l i a c haj e s ťs pol usos t a t ný mi . Mohl ik r i t i z o v a ťs v oj i c hpá no v , k t o r í i c hz oz á ba v yni e k e dya j obs l uho v a l i . Ve ďz av l á dyS a t ur nas i bol i v š e t c i r o v ní !Ot r oc i v š a kv e ľ mi dob r ev e de l i k a ma žmôž uz á j s ť , a b yi mt oi c hpá ni poos l a v á c hne s poč í t a l i . Čos aná š hoobľ úbe né hoobda r úv a ni apoč a s Vi a noct ý k a , na j s t a r š í mat a k t i e ža j na j č a s t e j š í m da r č e k o m u Ri ma no v bol iv os k o v é s v i e č k y .Ma l is y mbol i z o v a ťna dc há dz a j úc e z i mnéobdob i e .I c hpl a mi e noks as t a ls y mbol o m ná de j e ,s v e t l aar a dos t i .Ďa l š í m da r č e k o m bol ima l és oš k yzpá l e ne jhl i ny , k t o r é s avt o m obdob ípr e dá v a l inat r hu.Va r r o t v r dí ,ž et i e t os oš k ys adá v a l ina mi e s t opr a dá v ny c hľ uds k ý c hobe t í ,t a k ž edi a me t r á l ne odl i š né a k o poč a s„ na š i c h “ Vi a noc .S a moz r e j me ,ž et i e t oda r č e k yč a s o m ne s t a č i l i a niRi ma no m,hl a v net ý m boha t ý m.Pr i š l i domódypo nož k y ,dr a hél á t k y ,š a t k y ,obl e č e ni e ,t o pá nk y ,č a š e ,r ôz nená dob y ,pr e py c ho v év á z y .Ma l é de t it úž i l ipodr e v e ný c hg úr k a c h, k o ní k oc h, bá b i k á c hai ný c hhr a č k á c h. Kl i e nt ima l ine pí s a népr a v i dl oobda r o v a ťs v o j i c hpa t r ó no v . S t a č i l ob yi m pr i ni e s ťi bas k r o mnýda r , a l emnohís as na ž i l ipr e k o na ť oč a k á v a ni epa t r ó naapr e k v a pi l i ni e č í mdr a hý m, v ý ni moč ný m. Ta k ý mt os pôs obo ms ai mc hc e l i v o t r i e ť dopr i a z ne . Pa t r ó nis v o j i c hkl i e nt o vt a k t i e žobda r o v á v a l i . Dá v a l is av š a ka ji néa k ov e c néda r y , na pr í kl a dv e r š e . S l á v nye pi g r a mi kMa r t i a l i si c hpí s a l , k a ž dýr oks v o j i m pr i a t e ľ o m. S kl a db ya k oXe ni aa l e bo Apo pho r e t as úv e no v a néS a t ur ná l i á m. Za uj í ma v os ť o ubol a j ur č i t ý„ dr e s sc ode “ . Ni k t os i ne mohol obl i e c ťt óg u, a b yt ý m ne da l na j a v opo v ý š e ne c k os ť . Ľudi at a kc hodi l i v ov oľ no mne f o r má l no mobl e č e ní . Obľ úbe nébol i a j f r ý g s k eč i a pk y , k t o r év y j a dr o v a l i s l oboduč l o v e k a , hoc i l e ndoč a s nepoč a st ý c ht os l á v nos t í . Za s eni e č oúpl neodl i š néodna š i c h t r a dí c i í , k e ďs i v ä č š i naľ udí obl i e k anas l á v nos t núv i a noč núv e č e r uni e č oe l e g a nt néaľ udi as as na ž i ač o na j v i a cv y obl i e k a ť . S pol oč ný mz na k o mv š a kmôž eb y ť , ž es aľ udi as na ž i aobl i e c ťni e č ov ý ni moč néč ov be ž nédni ne nos i a . S a moz r e j mepoč a st ý c ht os l á v nos t ípr e b i e ha l iobe t yvS a t ur no v o mc hr á me . Kňa z i hodo v a l i vpr í t o mnos t i bohaanaFo r e Ro ma nepr e b i e ha l av e r e j náos l a v a .V t i e t o dnine mohl i c hý ba ťv e ľ k ol e pék a r ne v a l y , us po r a dúv a l is ag l a di á t o r s k éhr y . Obe t i t ý c ht ohi e rpr i ná š a l i naKa pi t ol ai c hl e bk yr oz v e š i a v a l i , mož nozt ohopoc há dz at r a dí c i av i a noč ný c hg úľ .

Dne ss aS a t ur ná l i es l á v i anani e k t o r ý c hne me c k ý c h v y s ok ý c hš k ol á c h,k e dys ivpr e dv i a noč no m obdob í v y me ni aš t ude nt i r ol us os v o j i mi k a nt o r mi .

Ak ov i di e ťhi s t ó r i aVi a nocs i a hamož nohl bš i edomi nul os t ia k ov ä č š i nazv á spr e dpokl a da l a .S a moz r e j me„ Vi a noc e “poč a sobdob i ar í ms k e j r í š ema l i i nýc ha r a k t e rai nú Av š a kt i e t os l á v nos t ipr i ná š a l ia jr ôz nes pr i s a ha ni a , pr ek t o r é pods t a t ua k ot i ena š e .Av š a kba da ťt ua jv e ľ as pol oč ný c h bolv š e obe c nýc ha osav e s e l i edob r o upr í l e ž i t os ť o u.Kt ob y č ŕ t . pr e ds apo my s l e l nani e č ot a k époč a st oht ov e s e l é hoobdob i a ? Pr á v epoč a sS a t ur ná l i i pl á no v a l i na pr í kl a dCa t i l i no v i s pi kl e n- Ka ž do pá dnet o t oobdob i ebol ov t e dy , aj ea j dne s , ov š e oc i š t á t nypr e v r a t . Ani e k oľ k oc i s á r o vs k o na l oná s i l no us mr ť o u be c no mv e s e l í , r a dos t i aoddý c hnut i aodbe ž né hož i v o t aa pr á v evt e nt ov i a noč nýč a s . pr obl é mo v .

Aut or / ka :Ka t a r í naS a s ha l mi o v á Zdr oj / e : ht t ps : / / g oo . g l / 9 S d9 KF; ht t ps : / / g oo . g l / 3 i 5 UBd; ht t ps : / / g oo . g l / e a 2 i o w; ht t ps : / / g oo . g l / QZJ LDh Fot og r ae : Pe x e l s . c o m 1 5


VLAKČES KOS LOVENS KÝCHLEGI ONÁROVNAS LOVENS KU Pr v ás v e t o v áv o j nas as t a l ane odmy s l i t e ľ no us úč a s ť o una š i c hná r odný c hde j í na v š a kpôs obe ní mr ôz ny c hf a k t o r o vs ados t a l avpr i e be humi nul ý c hde s a ť r oč ínaok r a js pol oč e ns k é hoz á uj mu. Pr á v evr ok u 2 0 1 8s ipr i po me ni e mehne ďv i a c e r ov ý z na mný c hv ý r oč í ,k t o r és úúz k os pä t ésna š i mide j i na mia os udmi pr e dk o v . Do v ol í ms i v y z dv i hnúťdv ekľ úč o v é v ý r oč i a ,at ok o ni e cdo v t e dyna j v ä č š i e hobo j o v é hok o ni k t u,k t o r ú v t e dyoz na č o v a l i a k oVe ľ k áv o j na , a v z ni kpr v e j Če s k os l o v e ns k e j r e publ i k y . Ov y t v o r e ni eno v é hoš t á t ne ho út v a r unama peEur ó pys az a s l úž i l i ni e l e n pol i t i c k ípr e ds t a v i t e l i a ,a l e v ý r a z no umi e r o ukuz na ni uČe s k os l o v e ns k apono v e mb r i1 9 1 8pr i s pe l ia jč e s k os l o v e ns k íl e g i o ná r iboj uj úc inas t r a nedohodo v ý c hmoc nos t í .Os ob i t úpoz o r nos ťmus í me upr i a mi ťnač e s k os l o v e ns k ý c hl e o ná r o vvRus k u. Za t i a ľ č ovEur ó pe z a v l á dol pok o j , č e s k os l o v e ns k í l e g i -s l o v e ns k íl e g i o ná r iv z di a l e nít i s í c k yk i l o me t r o vods v o j e j r odi ny , o ná r i e š t ena s l e duj úc edv ar ok ybo- pr í b uz ný c h,pr i a t e ľ o v ,do mo v i ny .Kz v ý š e ni uz á uj muopôs obe j o v a l inaTr a ns s i b í r s k e jma g i s t r á l e ni eč e s k os l o v e ns k ý c hl e g i o ná r o vvRus k umádo po môc ťa j a mb i vne ľ uds k ý c hpodmi e nk a c hov l a s t -c i óz nypr o j e k tČe s k os l o v e ns k e jobc el e g i o ná r s k e jsná z v o m néž i v o t y , aot o , a b ys amohl i dos t a ť Le g i e1 0 0 . Spo moc o umnohý c hs po nz o r o vapodpo r o v a t e ľ o vs a dos v o j e j r odne j v l a s t i poda r i l or e k o nš t r uo v a ť hi s t o r i c k év oz nedopodob yzr ok o v1 9 1 8 a ž1 9 2 0 . Dne ss iužl e nv e ľ miť a ž k ov i e me pr e ds t a v i ť , č ov š e t k oz a ž í v a l i č e s k oPoč a sa ug us t aas e pt e mb r at oht o r ok uz a v í t a l ar e pl i k al e g i o ná r s k e ho v l a k us1 3v a g ó nmidode v i a t i c h s l o v e ns k ý c h mi e s t( Ži l i na ,Dol ný Kub í n,Po pr a d,Me dz i l a bo r c e ,Hume nné ,Koš i c e ,Zv ol e n,Ni t r a ,Br a t i s l a v a ) . Ná v š t e v ní c i mohl i na hl i a d nuťdo ub y t o v a c i e ho v a g ó napr e v o j a k o v ,s a l ó nne ho v a g ó na pr e dôs t o j ní k o v , š t á b ne ho v a g ó na , z dr a v o t né ho v a g ó na , ob r ne né ho v a g ó na ,v a g ó napoľ ne jpoš t y ,k r a j č í r s k e ho v a g ó na a v e l i t e ľ s k é ho v a g ó na .V j e dno t l i v ý c hv oz ňoc h pr i pr a v i l io r g a ni z á t o r iz a uj í ma v ét e ma t i c k ée x poz í c i e .Vz dr a v o t no mv a g ó neur č i t ek a ž dé hoz a uj mú pr ená sur č i t edr a s t i c k éc hi r ur g i c k éná s t r o j eč ipr o t é z ak o nč a t i ny .V š t á b no mv oz nine s múc hý ba ť ma py , ná k r e s y , oc i á l nedok ume nt y , l i s t y , pí s a c í s t r o j č i v e ľ k ýs t ôl , k des as t r e t á v a l i v e l i t e l i av l a k uapl á no v a l i ďa l š í pos t upana s a de ni e . Ve ľ k ýv ý z na mma l v a g ó npoľ ne j poš t y , k e ďž epr í s l uš ní c i pos á dk yv l a k u z a be z pe č o v a l i k o muni k á c i usďa l š í mi č e s k os l o v e ns k ý mi l e g i o ná r mi , v e l i t e ľ s k ý mi š t á b mi č i s po j e nc a mi 1 6


v ov o j nez mi e t a no m Rus k u. Za uj í ma v ýpohľ a ds aná m na s k y t olpo v s t upedov a g ó nanapr e v ozv o j s k a , k t o r ýs aho v o r o v ona z ý v at e pl uš k a . Vs t r e det a k é ho t ov a g ó na ,k t o r ý pr v o t nes l úž i l napr e v ozná kl a dua a žúpr a v a mis azne hos t a lv a g ó n na pr e v oz v o j s k a ,s t á l a ma l á pi e c k a ,a b ys av o j a c imohl ipoč a s c hl a dný c hr us k ý c hdníanoc íz ohr i a ť . Ani t ov š a kne mi ni ma l i z o v a l oč a s t épr e c hl a dnut i aac ho r ob y , k e ďž el e g i o ná r ibol ič a s t ovbo j ov o m na s a de ní ane ma l i č a saa ni mož nos ťs t a r a ťs aos v o j epohodl i e . Mi l o v ní c ihi s t ó r i eana j mät e j v o j e ns k e j ne mohl iv y ne c ha ťa niob r ne nýv a g ó n, k t o r é hos t e nys úv y s t už e néni e k oľ k oc e nt i me t r o v o uv r s t v o uš t r k uavz a dne j č a s t i s ana c há dz a j úg uľ o me t y . Ta k t i e žbol i v y s t a v e néos t a t néz b r a ner ôz ne j r á ž e . J e de nv oz e ň, k o nk r é t nedi e l e ns k ý , s apoda r i l oz r e k o nš t r uo v a ťa jspodpo r o us l o v e ns k ý c hpa r t ne r o v , a t oNa dá c i eMi l a naRa s t i s l a v aŠ t e f á ni k avBr a t i s l a v eaKl ub uhi s t o r i c k e jt e c hni k ypr ir uš ňo v o m de pe Zv ol e n. J e de nv oz e ňs apr e me ni l napr e mi e t a c i umi e s t nos ť , k des i ná v š t e v ní c i mohl i poz r i e ťk r á t k edok ume nt á r ne l myona s a de níč e s k os l o v e ns k ý c hl e g i o ná r oc hvRus k uč iv t e da j š e js i t uá c i ivEur ó pea Rus k u. Ve r e j nos t i bol apoč a sc e l é hopoduj a t i akdi s poz í c i í pos á dk av l a k uz l ož e názhi s t o r i k o vač l e no v Če s k os l o v e ns k e j obc el e g i o ná r s k e j , k t o r ý c hodbo r nýv ý kl a dpo mohol z o r i e nt o v a ťs avda ne j pr obl e ma t i k e .Hi s t o r i c k époduj a t i evHume nno m aDol no m Kub í neoboha t i l iž e nyvdobo v o ms pol oč e ns k o m obl e č e ní ado t v o r i l i t a kt út ouda l os ť . Pr o j e k t Lé g i o v l a k na S l o v e ns k u ur č i t ez a uj a l a j š i r š i une odbo r núv e r e j nos ťavs po mí na ný c hs l o v e ns k ý c hme s t á c hhona v š t í v i l omnož s t v oná v š t e v ní k o v .Čoo r g a ni z á t or o vur č i t epo t e š i l obol v y s ok ýpoč e t de t íaml a dý c hľ udí ,uk t o r ý c hj e s úč a s nos t inut néz v y š o v a ťhi s t o r i c k épo v e do mi ear oz v í j a ťi c hpoz na t k yoná r odný c hde j i ná c h.Ur č i t ea j ž i a c ič iš t ude nt ipr i v í t a l imož nos ť v i di e ťa k or e á l nel e g i o ná r iž i l iač o v š e t k o mus e l iz ná š a ť .O t ov ä č š í v ý z na m ma l apr e z e nt á c i aLé g i o v l v l a k unaS l o v e ns k u, k e ďž enaúz e mís e v e r o v ý c hodné hoS l o v e ns k abo j o v a l ipr í s l uš ní c iČe s k e jdr už i ny , k t o r ábol apr e dc hodc o mč e s k os l o v e ns k ý c hl é g i í adok o nc adv a j apr í s l uš ní c i dr už i nyz a hy nul i vMe dz i l a bo r c i a c h, k dedodne ss t o j ípa mä t ní kpr i po mí na j úc iuda l os ť . Ml a de j g e ne r á c i ít a k t i e žmus í mepr i pomí na ť , ž ea j S l o v á c i ma l i ne z a s t upi t e ľ némi e s t ovč e s k os l o v e ns k ý c hl é g i á c h. J es mut né , ž ez a t i a ľ č ovČe c há c hs anal e g i o ná r o vs po mí nadodne saj ei mv e no v a náa js po mi e nk anar ôz ny c ha k c i á c h, uná sna S l o v e ns k ui m ne v e nuj e met a k me rž i a dnupoz o r nos Aut or / ka :Ma t úšBur ba , Kl ubv o j e ns k e j hi s t ó r i eBe s k y dy Fot og r ae : Pe x e l s . c o m 1 7


VI TAJ TEV„ALLBLACKTOWNS“ ! S pr i e v odc ana j z a uj í ma v e j š í mima l ý mime s t a mivUSA Te nt odi e lb udenar oz di e lodpr e dc há dz a j úc i c hni e č í mi ný . Ne b ude ms av e no v a ťi baj e dné mume s t u, a l er o v not r i ná s t i m.Pr i z ná v a m,z ni et omož not r oc huhr oz i v o ,a v š a kne mus í t es ipr e ds t a v o v a ťt r i ds a ť s t r a no v él i t á ni e . Nana s l e duj úc i c hs t r á nk a c hs i pr e č í t a t e , č oma j ús pol oč néme s t áBol e y , Br ook s v i l l e , Cl e a r v i e w,Gr a y s o n,La ng s t o n,Li ma ,Re dBi r d,Re nt i e s v i l l e ,Ta ,Ta t ums ,Tul l a ha s s e e ,Ve r no na We wok a . Pr e ds t a v uj e m Vá mš t á tOkl a ho muaj e j „ Al l Bl a c kTo wns “ ! Okl a ho ms k é„ Al l Bl a c kTo wns “pr e ds t a v uj úuni k á t nuk a pi t ol uva me r i c k ý c hde j i ná c h.Ni k dei ndes at o t i žne poda r i l ot oľ k ý ma f r i c k ý m Ame r i č a no ms po j i ť av y t v o r i ť , ok upo v a ť ar i a di ť s v o j es pol oč e ns t v áa k ovOkl a ho me . V r ok oc h1 8 6 5 1 9 2 0z a l ož i l iAf r oa me č a ni av i a ca k opä ť de s i a tmi e s tas í de l . Ni e k t o r éz a ni kl ik r á t k o po t o m č o v z ni kl i ani e k t o r ée x i s t uj údodne s . „ Al l Bl a c kTo wns “z a č a l iv z ni k a ťna úz e mi a c hI ndi á no vk r á t k opoObč i a ns k e j v o j nevr ok u1 8 6 5 . Vt o mt oč a s es a b ý v a l ío t r oc iPi a t i c hCi v i l i z o v a ný c hKme ňo v( Che r ok e e ,Choc t a w,Cr e e k ,Chi c k a s a w aS e mi nol e ) z a č a l ius á dz a ť , a b ys amohl ina v z á j o m oc hr a ňo v a ť . Vl á dai c hv š a knút i l aus a di ťs ana t r v a l o , apr e t os a mnohí zni c hr oz hodl i us a di ťs avbl í z k os t i Af r oa me r i č a no v . Ča s o m sni mi v y t v o r i l i s údr ž néapr os pe r uj úc ef a r má r s k ek o muni t y , k t o r épodpo r o v a l iobc hod, š k ol s t v oac i r k e v . Pos t upnet a kz a č a l iv y t v á r a ť me s t á . Dot ý c ht omi e s ts ana pok o npr e s ť a ho v a l omnohoďa l š í c hAf r oa me r i č a no v , pr e t ož et i e t ome s t á pr eni c hpr e ds t a v o v a l i i c h„ v y s ní v a núk r a j i nu“ . Ke ďv š a kvr ok u1 8 8 9a me r i c k áv l á dada r o v a l ano v époz e mk ynaos í dl e ni ene i ndi á ns k y miobč a nmi ( t a k z v a ný„ La ndRun “–k dodř í vpř i j de , t e ndř í vme l e ) , a f r i c k íAme r i č a ni abol ipr v í , k t os at uus a di l . Ma l it o t i žv í z i u,ž ev y t v o r i a„ Al l Bl a c kS t a t e “ .Vt ý c ht ome s t á c hmohl iž i ťs l obodne ,be zpr e ds udk o v a l e boi ný c hb r ut a l í t , sk t o r ý mi s abe ž nes t r e t á v a l i naS t r e doz á pa dea l e boJ uhuAme r i k y . Af r oa me r i č a ni as av š a kvOkl a ho me ne z dr ž a l idl ho .Ra s i s t i c k éz á k o ny J i maCr o waz a č a l iv y t v á r a ťvt ý c ht o ľ uďoc hde z i l úz i eoi c hž i v o t oc h.Na k oľ k oKa na davt o mč a s epo núk a l a s v o j e poz e mk y na z a ľ udne ni e , mnohozni c hs apr e s ť a ho v a l opr á v e doKa na dy .Ďa l š i ač a s ťt e j t opo pul á c i ebol av y s ť a ho v a návr á mc i„ Ba c k t oAf r i c amo v e me nt “z a č i a t k o m2 0 . s t o r oč i aač a s ťe mi g r o v a l adok ol ó ni í vMe x i k u. Ok ol nos t i2 0 t y c ha3 0 t y c hr ok o v 2 0 . s t o r oč i as me r o v a l ik uk o nc uv ä č š i neč e r noš s k ý c hk o muní t . Z„ Al l Bl a c kTo wns “s as t a l iv ä č š i no u 1 8


ma l éa g r á r nec e nt r á . Pr os pe r i t at ý c ht omi e s t z á v i s e l aodúr odyba v l nyai ný c hpl odí n. Pr á v ek v ôl i ne dos t a t k upr á c emnohoob y v a t e ľ o vodi š l onaz á pa danaj uh. Vt o mt oobdob ít a kvč e r noš s k ý c hme s t á c h pr udk okl e s l apo pul á c i aamnohédok o nc az a ni kl i .Vs úč a s nos t ie x i s t uj evOkl a ho meuži bat r i ná s ť „ Al l Bl a c kTo wns “–Bol e y ,Br ook s v i l l e ,Cl e a r v i e w,Gr a y s o n,La ng s t o n,Li ma ,Re dBi r d,Re nt i e s v i l l e , Ta , Ta t ums , Tul l a ha s s e e , Ve r no naWe wok a . Bol e y W. H.Bol e yaLa k eMoo r ez a l ož i l iBol e yv r ok u1 9 0 3 .Chc e l is it o t i žv y s k úš a ťvpr a x i my š l i e nk uv l á dy Če r noc ho v . V Bol e y v z ni kl omnohopo t r a v í n, ho t e l o v , r e š t a ur á c i i ab i z ni s us ada r i l o . Vr a nný c hr ok oc h2 0 . s t o r oč i at uv z ni kl apr v áč e r noš s k ába nk aa pr v íČe r nos is as t a l ima j i t e ľ mit e l e f ó nne ja l e k t r i c k e jt o v á r ne .Dor ok u1 9 1 1ž i l ov e Bol e ya ž7 0 0 0ob y v a t e ľ o v , č obol ov i a cč e r noš s k ý c hob y v a t e ľ o va k ovk t o r o mk oľ v e k i no m„ Bl a c kTo wn “ . Vs úč a s nos t it už i j euž i baok ol o7 5 0ľ udíak a ž do r oč nes at uk o ná Bol e y s k éč e r noš s k ér ode o .

La ng s t on La ng s t o nbol opo me no v a népodľ aJ ohnaH. La ng s t o na , č e r noš s k é hok o ng r e s ma nazVi r g í ni e . Vr a nný c h9 0 t y c hr ok oc h1 9 . s t o r oč i abol o t o t ome s t opr o pa g o v a néE. P . Mc Ca be m vno v i ná c hLa ng s t o nCi t yHe r a l d. Mc Ca bepr e z e nt o v a l La ng s t o na k o„ J e di néč e r noš s k éme s t ov Ame r i k e “av ďa k at e j t opr o pa g á c i i s adoLa ng s t o nupr e s ť a ho v a l omnohoč e r noc ho vz oš t á t o vAr k a ns a s , Te x a sazj uhuAme r i k y .S ľ ubo v a l i m pr os pe r i t uač e r noš s k ús e be s t a č nos ť . Vs k ut oč nos t iv š a kmnohoi mi g r a nt o vne pr e k v i t a l oboha t s t v o m aos t a l iž i ťvc hudobe . Vt e j t o dobes ana v y š epr í s nes e g r e g o v a l i Af r oa me r i č a ni a , k t o r í ne s me l i c hodi ť doš k ol ya l e bodos t á v a ť i név y š š i ev z de l a ni e . Na pr i e kt o muvr ok u 1 8 9 8bol avLa ng s t o ns k o mk os t ol ez a l ož e náLa ng s t o ns k áuni v e r z i t a , k t o r áe x i s t uj eaf ung uj edodne s . Mc Ca bes at i e žz a s l úž i loz a l ož e ni eč e r noš s k é home s t aVe r no nvr ok u1 8 9 5 . Vme s t eVe r no nbol az a l ož e nápr v áRos e nwa l ds k áš k ol av Okl a ho me–š k ol a , vk t o r e j s amohl i v z de l á v a ťa j Af r oa me r i č a ni a .

Re nt i e s v i l l e

Ta 

Re nt i e s v i l l ebol oz a l ož e névr ok u1 9 0 3 .Bol o Ta bol oz a l ož e névr ok u1 9 0 3ana c há dz as anaj uhuOkl a ho my .Chv á l i ťs amôž e do mo v o ms l á v ne hobl ue s o v é hos pe v á k aD. C. na j mäč i e r ny mt r ho m, k t o r ývňo m pr e k v i t a lz a č i a t k o m2 0 . s t o r oč i a . Pô v odnéme no Mi nne r a( * 1 9 3 5-† 2 0 0 8 ) ,k t o r ýodr ok u1 9 9 1 Ta f uj eTwi ne–podľ az ná me hopr á v ni k a , e di t o r aapol i t i k aW. H. Twi ne ho . Me s t os av k a ž do r oč neo r g a ni z o v a lDus k' Ti lDa wnBl ue sr ok u1 9 0 8pr e me no v a l onaTa , pr e t ož eob y v a t e l i as i t ý mc hc e l i uc t i ť v t e da j š i e hoa me Fe s t i v a l . Toht of e s t i v a l us az úč a s t ňo v a l omnoho r i c k é hopr e z i de nt aWi l l i a maHo wa r daTa a . To t ome s t oe x i s t uj edodne shl a v nepr e t o , bl ue s o v ý c hume l c o vana dš e nc o v .Fe s t i v a ls až ej et uz a me s t na ný c ht a kme r1 6 0 0ľ udí vná pr a v ný c hz a r i a de ni a c hJ e s sDunnaEddi e k o nádodne sapa t r í me dz i Okl a ho ms k ébl ue s o- Wa r r i o r .Ta j ez ná mya jt ý m,ž ej e hoob y v a t e l i as ia k opr v ívc e l e jkr a j i nez v ol i l iz a v éde di č s t v o . s t a r os t k ume s t aAf r oa me r i č a nk uLe l i uFol e y Da v i s .

Tul l a ha s s e e Tul l a ha s s e ej ena j s t r a r š i ez ov š e t k ý c h“ Bl a c kTo wns , ”k t o r év z ni kl inaúz e míI ndi á no v .Tul l a ha s s ez na me ná“ s t a r éme s t o ” .To t ome s t o v z ni kl ook ol or ok u1 8 5 0 , t e dapr i bl i ž nepä ť de s i a tr ok o vpr e dt ý m, a k obol aOkl a ho mauz na náz as a mos t a t nýš t á t . Pô v odnema l as l úž i ťa k o út oč i s k opr eCr e e k o v , a v š a kt ío pus t i l ime s t ovr ok u1 8 8 0pot o m, č ovňo mv y puk ol pož i a r . Za ne c ha l it a m pos e beTul l a ha s s e eMi s s i o n S c hool , vk t o r e j s adodne sz a c ho v a l i poz os t a t k yobc hoduA. J . Ma s o na .y Da v i s .

Aut or / ka :Luc i aMa t úš k o v á Zdr oj / e : ht t p: / / g ui de s . t ul s a l i b r a r y . o r g / c . php? g =6 9 5 4 4 7 &p=4 9 3 1 2 6 3 ; ht t ps : / / g oo . g l / q2 Zs VJ Fot og r ae : Pe x e l s . c o m, Pi x a ba y . c o m 1 9


CESTOVANI E

GRÉCKO-BRI GÁDAVRAJ I ? Akonat o? Pr i r oz hodo v a ní j ekľ úč o v ýv ý be rde s t i ná c i eadĺ ž k apob y t u. Mňat ov ž dyl á k a l odopr í mo r s k ý c hk r a j í n apr e t os o ms iz as v o j upr v úpr a c o v nús k ús e nos ťz v ol i l aGr é c k o .J e dný m zdô v odo vbola jv ý be rš t ude nt s k e ja g e nt úr y , k t o r ápos k y t uj epr á c upr á v evt e j t ooč a r uj úc e jk r a j i nesboha t o uhi s t ó r i o u. Pr eš t ude nt aj el e t ona j v hodne j š í č a sz ba l i ťs i k uf o rav y b r a ťs ados v e t a , at a ks o ms i z a č a l apí s a ťz oz na mv e c í , k t o r ébol opo t r e b néur ob i ť .

Môjz oz na mv y z e r a l a s ina s l e dov ne :

•v y b r a ťs i pr a c o v núpoz í c i u( č a š ní č k a ) •v y b r a ťs i obl a s ťaho t e l ( os t r o vKos , ho t e l Ma s t i c ha r i Ba yHo t e l ) •k úpi ťobo j s me r núl e t e nk u •ús pe š nes pr a v i ťv š e t k ys k úš k y •po i s t i ťs a •k úpi ťpohodl nét o pá nk yab i e l uk oš e ľ u •ne pr e k r oč i ťma x i má l nus t a no v e nú t nos ťk uf r a( 1 5k g ) hmo •z a be z pe č i ťs i t r a ns po r tnal e t i s k o

Poz ná t et e npoc i t , k e ďpr v ý k r á tl e t í t es a mydone z ná me j de s t i ná c i e ?J aá noaj et one z a b udnut e ľ nýz á ž i t ok , pr i k t o r o ms as a moz r e j met e š í t e , a l ez á r o v e ňmá t ea j t r oc hus t r a c ha k ot oc e l édo pa dne . Nal e t i s k u maužč a k a l c hl a pí kst a b uľ k o uMa s t i c ha r i Ba y , k des o ms az oz ná mi l asos t a t ný mi S l o v e nk a mi , sk t o r ý mis o ms t r á v i l ana s l e duj úc et r ime s i a c e . Gr é c is ús í c ev e ľ miz ho v o r č i v í , a l eni ev e ľ mipr a c o v i t íapr e t o z a me s t na nc i poc há dz a l i z ov š e t k ý c hk út o vEur ó py–Al bá ns k a , Poľ s k a , Uk r a j i ny , Ma ďa r s k a , Rumuns k a ai ný c h. Zame s i a cs o mma l aodpr a c o v a ný c hv y š e1 9 0hodí nas t á l et one s t a č i l o , pr e t ož eot ur i s t o vne bol apoč a s hl a v ne j s e z ó nynúdz a . Pr á c avz a hr a ni č í más v o j ev ý hodya j ne v ý hody . Má t emož nos ťs poz na ťi núk ul t úr uame nt a l i t uľ udí , na v š t í v i ťhi s t o r i c k yv ý z na mnépa mi a t k y , obdi v o v a ťpr í r odnék r á s yk r a j i ny , z dok o na l i ťs ia ng l i č t i nu,a l ená j des at a ma jz o pá rne v ý hod,ok t o r ý c ha g e nt úr ar a dš e jpo ml č ía l e bov á s my l nei nf o r muj e . Ub y t o v a ni e va r e á l iho t e l az ni es í c e pe k ne ,a l evs k ut oč nos t is av á m môž e s t a ť , ž ev á sub y t uj úvpi v ni c i be zok i e ns pl e s ni v e j úc i mis t e na mi .Hl a v nene z a č ni t epa ni k á r i ťav y v ol á v a ťspl a č o mr odi č o mdo mo v . Tr e bas avk a ž de j s i t uá c i i v e di e ťv y ná j s ť .Na š er i e š e ni ebol odo s a dr ok a r t ó nus pr a v i ťo t v o rapl e s e ňods t r á ni ť .As po ňs mene ma l ipr obl é mys ne ž e l a ný m hmy z o m.S t r a v upos k y t uj e ho t e l–pr i pr a v t es anaďa l š i es kl a ma ni e .Na č e r s t v éz e l e ni no v éš a l á t ya pok r myzr ý bmôž e t er o v noz a b udnúť . Podpo j mo ms t r a v as at o t i žmy s l i az b y t k ypohos ť oc hane č a k a j t ež i a de na l l i nc l us i v e . Ani t o t ov š a kni e j ene r i e š i t e ľ nás i t uá c i a , pr e t ož evt ur i s t i c k ý c hobl a s t i a c hb ý v amnož s t v or e š t a ur á c i í , s t á nk o vsobč e r s t 2 0


v e ní ma l e boa s po ňj e de nobc hodspo t r a v i na mi .Pe ni a z es úk a pi t ol as a maos e beat a m pl a t íľ udo v á múdr os ť , k t oš e t r í máz at r i . Čoz na me ná , ž ea kc hc e t eb y ťnak o nc i l e t avpl us e , ne s mi e t ec e l ýpl a tpr e á mo v a ťnaž úr k a c h, pr e t ož ea l k ohol vba r oc hj edr a ház á l e ž i t os ť . Ni e k e dys av á ma j t a kne poda r í v e ľ a uš e t r i ť , pr e t ož ev ý pl a t umi ni e t enav ý l e t ypook ol í , a k ot obol ovmo j o m pr í pa de . Pr e j di menas a mo t núpr a c o v núná pl ň, a s po ňot e j v á sv ä č š i no uoboz ná mi apr a v di v o . Pr á c aj et oná r oč náac e l ýde ňs t r á v i t enanohá c h, a l epo t e š i av á st r i ng e l t ynak o nc i dňa . Vr á ť mes aa l ena s pä ťkv ý hodá m,a b ys o mv á sužc e l k o m ne odr a di l aodpr í pa dné hov y c e s t o v a ni a . Os t r o vKosj es í c er oz l oho v oma l ýanapr v ýpohľ a dnudný , a l ea j t a kne ľ ut uj e m, ž es o mhoma l apr í l e ž i t os ťs poz na ť . OdTur e c k é hopob r e ž i aj ev z di a l e nýi ba4k m at r a j e k t o ms at a m dádo pr a v i ťz ahodi nu. J e hov y š e1 0 0k m dl hépob r e ž i ej el e mo v a néna j k r a j š í mipl á ž a miDode k a né z s k y c hos t r o v o v( s k upi na 1 2os t r o v o vvEg e j s k o m mo r i ) .

J as o mna v š t í v i l aa j z ná mupl á že r ma , nak t o r e j ok r a j i j ev y b udo v a nýk a me nnýba z é n, dok t o r é hov y v i e r at e r má l nypr a me ňboha t ýnav á pni k , s í r u, s odí k , dr a s l í kma j úc i t e pl o t ua s i 4 0-5 0° C. Naho t e l o v ú pl á žmápe r s o ná l s í c ev s t upz a k á z a ný , a l enas us e dnúpl á žs o ms ac hodi l ak úpa ťs k o r ok a ž dýde ň. Vi t a mí nuDs o m ma l ados ťnac e l ýr ok . Ve de l i s t e , ž eos t r o vKosj er odi s k o m Hi ppok r a t a ?Vc e nt r eme s t aKoss ana c há dz a l 5 0 0r oč nýpl a t a ns ob v odo mk me ňa1 2me t r o v , podk t o r ý m Hi ppok r a t e súda j neuč i l me di c í nu. Ná v š t e v aos t r o v amana pl ni l apoz i t í v no ue ne r g i o uak r á s ny mi s po mi e nk a mi , k t o r émav e di ar oz v e s e l i ť a jvť a ž k ý c hč a s o vpoč a ss k úš k o v é hoobdob i a .Ka ž dé muodpo r úč a ma s po ňr a zv y c e s t o v a ťas poz na ť s v e tv l a s t ný mioč a mi . Ce s t o v a ni ej emo j av á š e ň apr e t os o m pr a c o v a l aa j vho t e l inaCy pr eat o t ol e t o s ac hy s t á m doAme r i k y , a l et oj eužpr í be hnai nok e dy . Aut or / ka :Ma r t i naCi nt ul o v á Zdr oj / e : ht t ps : / / g oo . g l / XdF2 Nt Fot og r ae : Pe x e l s . c o m 2 1


Čos ade j enaUCM?

VI VA LA CUBA!

Po my s l e ni enakr á s nepl á ž esb i e l y mpi e s k o mat y r k y s o v ý mmo r o m, r um, c i g a r y , s t a r éa me r i c k év e t e r á nyak ubá ns k amuz i k anak a ž do m kr ok uv y v ol ávk a ž do mz ná spoc i tpohody , r e l a x uaoddy c huat úž b uv y da ťs anadob r odr už s t v odot e j t o e x o t i c k e jkr a j i nyna z ý v a ne jKuba . Napr v ýpohľ a ds amôž ez da ť , ž ej et oi de á l na do v ol e nk o v áde s t i ná c i anoo pa kj eni e k e dypr a v do u. Ke ďž enaKubepa nuj ek omuni z musj et á t okr a j i nani e k oľ k or ok o vz av ä č š i no uv y s pe l ý c hš t á t o vav e ľ av e c í j epr eKubá nc o vne z ná my c h. J et oi nýs v e t , noa jna pr i e kr ôz ny m ob me dz e ni a m s út uľ udi aš ť a s t ní , v e s e l í auž í v a j ús i s v o j pok o j nýž i v o t . 2 2


O Kubes amia nine s ní v a l o ,a ž pok i a ľ mipr i a t e ľ ne po v e da l , ž et a m c hc eí s ť š t udo v a ť nat r i me s i a c e . Aj a a k omi l uj úc af r a j e r k as o m hos a moz r e j memus e l apoc t i ťná v š t e v o u. DoHa v a nys o mc e s t o v a l aspr e s t upo m vMa dr i de ,ak e ďž es o mt a k ú di a ľ k uc e s t o v a l a pr v ý k r á ts a ma , bol ot opr emňas t r e s uj úc eac í t i l a s o ms aúpl nes t r a t e ná ,k e ďs o ms a v oz i l av ý ť a hmi ho r e dol e , v l á č i k o m ae š t ea ja ut ob us o m,k t o r ýmapr i v i e z ol a žkl i e t a dl u. Pode v i a t i c hhodi ná c hl e t us o m pr i s t á l avHa v a ne , k denamňaužč a k a l pr i a t e ľ . Pr i v ý c hodezl e t i s k amao v a l i l af a c k av l hk é hot e pl é hov z duc huaobkl o pi l t uc e tmi e s t ny c ht a x i k á r o v , k t o r í ná sc hc e l iodv i e z ť ,nomyužs met a x í kdohodnut ýma l i .Ub y t o v a nís mebol iupa niHe l e ny ,Če š k y , k t o r áž i j enaKubeuž5 0r ok o v .

Pi na rde l Ri o-Vi ña l e saná v š t e v at a ba kov e jpl a nt á ž e Tr e t í de ňs mes av r á t i l i o pä ť doHa v a ny , k des mea k opr v éna v š t í v i l i hi s t o r i c k év o j e ns k émúz e um. Ve dľ a múz e as ana c há dz ar e pl i k as oc hyJ e ž i š azRi odeJ a ne i r a , odk i a ľ s aná mna s k y t ol k r á s nyv ý hľ a dnano v ú a js t a r úHa v a nu.Ha v a napa t r ídor e z e r v á c i eUNES CO amys mema l imož nos ťpr e j s ťs aj e jul i c a mi , k t o r és ús í c es t a r éav e ľ mi š pi na v éa l ená j des at ua j v e ľ ape k ný c hmi e s t a k oná me s t i ePl a z aVi e j a , pa mä t ní kJ os éMa r t í ho ,Ca pi t ol i o–b udo v ak ubá ns k e jv l á dyč iz ná mar e š t a ur á c i aaba rLaFl o r i di t a ,k des i s pr í j e mňo v a l c hv í l epr i mi e š a no m dr i nk uda i qui r i Er ne s tHe mi ng wa y . Poul i c i a c hHa v a nys apr e má v a j ú k r á s ne a me r i c k éa ut áv š e t k ý c h mož ný c hf a r i e b ,k t o r éz a uj mú ni e l e na ut o mob i l o v ý c hna dš e nc o v , a l e k a ž dé ho ,k t o s a ul i c a mi Ha v a ny pr e c há dz a . Pr e hl i a dk u Ha v a nys meuk o nč i l i pr e c há dz k o u pr iMa l e c ó neč oj e8k m dl hápr ome ná dapo pr imo r i .Ke ďž es me bol iub y t o v a níu pa niHe l e ny , k t o r áb ý v avobl a s t i Nue v oVe da do –z hr ubapolhodi naod c e nt r a Ha v a ny ,r oz hodl is mes aí s ťk ubá ns k o u me s t s k o u hr o ma dno u do pr a v o u,k t o r ás av e ľ miod t e j na š e j ne l í š i l a . Nav e č e r us mes ar oz hodl i í s ťdor e š t a ur á c i eBa l c o ndeDi e g o , k ús okodub y t o v a ni apa ni He l e ny , abol o t oúž a s néz a k o nč e ni edňa . Ob j e dna l is meho má r aapa e l l u, č oj ej e dnozt r a di č ný c hk ubá ns k y c hj e dá l as a moz r e j mepi ña c ol a dane s me l ac hý ba ť . Tá t or e š t a ur á c i avná sz a ne c ha l ak r á s nes po mi e nk yane z a b udnut e ľ nýpoc i tzv y ni k a j úc e hoj e dl a .

POKRAČOVANI ENAĎALŠ EJS TRANE

2 3


Dúhov ýTr i ni da d VHa v a nes mes io pä ťz a v ol a l it a x í k , sk t o r ý ms meďa l š i uhodi nubl údi l iul i c a mime s t a , k ý mt a x i k á r na b r a l ďa l š í c ht ur i s t o v , a b ys amuc e s t av y pl a t i l a . Toa k ý ms pôs obo mk o muni k uj út a x i k á r i av ov š e obe c nos t i Kubá nc i me dz i s e bo u, t r e baa s po ňr a zvž i v o t ez a ž i ť . Ta k t os aná svt a x í k una z b i e r a l oos e ma mohl i s met r o j hodi no v úc e s t uv y už i ťnas poz ná v a ni e , č obol aďa l š i apr í j e mnás k ús e nos ťs poz na ťľ udí zr ôz ny c hk r a j í nak o nt i ne nt o va k oFr a nc úz i , Š pa ni e l i , Me x i č a ni a , Br i t ič iAus t r á l č a ni a , k t o r íma j ú6 me s i a c o vdo v ol e nk y , a kpr a c uj úpr ev l á du, ni ez l e , č opo v i e t e ? Vt e j t oz a c ho v a l e jb ý v a l e jš pa ni e l s k e jk ol ó ni i , k des aa k ob yvr ok u1 8 5 0z a s t a v i lč a s , s mes t r á v i l idv a dni .Po v e da l ab ys o m,ž et oj ek r á s naf a r e b náde di na ,k dee š t es t á l emôž e mev i di e ťt y pi c k ýž i v o tna de di nezobdob i a1 9 . s t o r oč i a , ak dena mi e s t oá utuv i dí t enac e s t ek oč ez a pr i a hnut ék o ňmi . Noat a k ý mt ok oč o ms mes av y da l inac e s t uz aob j a v o v a ní m pr í r odný c hk r á sme s t aTr i ni da d.Opä ť s mes iob j e dna l it o urus y mpa t i c k é hoKubá nc a ,k t o r ýsna mic hc e lt i e žv y ba b r a ťada ťná mi né ho s pr i e v odc u,a l ena k o ni e cš i e lsna mi ,pr e t ož ená m da ls l o v o .To t oamnohéi nés aminaKubá nc oc h pá č i , ž ev e di ab y ťs í c el e ni v í ak e ďni e č one f ung uj eat r e bat oo pr a v i ťpoč uj e mei bas l o v o„ ma ña na “ , a l e v e di adodr ž a ťs l o v o , č os aná m os v e dč i l oa j pr i t a x i k á r oc h, k t o r í pr i š l i vs t a no v e nýč a sanami e s t ot a k a k os mes adohodl i . Ke ďž ede ňpr e dt ý ma k os mepr i š l i doTr i ni da du, s i l nopr š a l o , pôdabol ar oz moč e náanaur č i t ý c hmi e s t a c hbol oba hnoa žpok ol e nák o ňaav t e dymapoc hy t i l apa ni k a , pr e t ož et ov y z e r a l o , ž et ok ô ňne z v l á dneaz r út is aa jsna midoba hna . Av š a kná šs pr i e v odc amádl hér ok ys k ús e nos t ist a k ý mi t oná s t r a ha mi c e s t yado pa dl ot ov š e t k obe zuj mynaz dr a v í . Za v i e dol ná snapl a nt á ž , k des ape s t uj ec uk r ov át r s t i naamohl i s mes i v y s k úš a ťa k os at á t ot r s t i nal i s uj eaoc hut na l i zne j š ť a v u. 2 4


Vr c hol o mv ý l e t ubolCuba naWa t e r f a l l , pr i k t o r o ms o ma j z a b udl anat ús t r a s t i pl núc e s t u, k t o r áná skne mus pr e v á dz a l a . Pos k o nč e níná š hov ý l e t uná ms pr i e v odc apo v e da l , ž emádne sna r ode ni nyav y pý t a ls ipr i a t e ľ o v epl a v k ya k o da r č e k , na č os apr i a t e ľohr a di l ,ž emái baj e dny , t a k ž es mes ar oz l úč i l iar oz hodl is ae š t e po pr e c há dz a ťpome s t e . Tr i ni da dj ej e dný m sna j s t a r š í c hk ubá ns k y c hmi e s t ,k t o r émáuž5 0 0r ok o v ,k de k a ž dául i c ahr ai ný mif a r ba mido mo v . Pl a z aMa y o rj ehl a v néná me s t i ea„ s r dc e “ Tr i ni da du,k t o r ét v o r i adl á ž de néul i c e , r e š t a ur á c i eč i t r hy . Kv e č e r uz a č a l ipr i b úda ťobl a k yaa js pŕ c hl o ,a l et oná sne odr a di l oaz v i e z l is mes at a x í k o m napl á ž Pl a y aAnc ó n, k des o ms i vKa r i bs k o mmo r i a s po ňna moč i l anohy , k úpa ťs o ms aužne c hc e l a , l e bos auž s t mi e v a l oaf úk a l s i l nýv i e t o r . Nopl á žbol av s k ut k uná dhe r ná , pr i e hľ a dnáv odaabl e dýpi e s okuk o nč i l i ná špob y tvTr i ni da dev e ľ mi pr í j e mne .

Ci e nf ué g os–„ Pe r l aJ uhu“ Ci e nf ué g oss mevpl á nene ma l i ,nonapos l e dnúc hv í ľ us mes ar oz hodl i ,ž et o t ome s t ona v š t í v i me , k e ďž ej eodTr i ni da dul e nk ús ok . Tá t of r a nc úz s k ak ol ó ni as apý š i k r á s no ukl a s i c k o ua r c hi t e k t úr o uaod r ok u2 0 0 5pa t r ídor e z e r v á c i eUNES CO. De ňs mes t r á v i l ipr e c há dz k o uvme s t ec e zná me s t i ePl a z ade Ar ma sa žkpa r k uJ os éMa r t í , k des memohl i v i di e ťni e k oľ k ov ý z na mný c hb udo va k ome s t s k émúz e um č i r a dni c u. Mus í ms po me núťa j r e š t a ur á c i uDo ñaNo r a , k des mes az a s t a v i l i naobe dav y c hut na l i o pä ť os v i e ž uj úc upi ña c ol a du. Ci e nf ué g oss ana c há dz apr i a mopr imo r iaz á v e rdňas meuk o nč i l ipr e c há dz k o upopr í s t a v e . S na ž i l i s mes aná j s ť a j de lná r i um, k t o r év r a j vCi e nf ué g osj e , novk ni ž k et ur i s t i c k é ho s pr i e v odc ua ni nama pev y z na č e néne bol o , t a k ž ede lná r i um z os t á v ado t e r a zz á ha do u. POKRAČOVANI ENAĎALŠ EJS TRANE

2 5


Uni v e r s i da ddeMa t a nz a s ZoCi e nf ué g oss mes ac hc e l ipr e s unúťdome s t aMa t a nz a ssa ut ob us o m s pol oč nos t i Vi a z ul , no c e nabol apr i bl i ž ner o v na k áa k o k e b ys mes i z ob r a l i t a x í k , at a ks me z j e dna l ist a x i k á r o m,ž ei baná s dv oc hodv e z i edoMa t a nz a s uz a me nš ípr í pl a t ok ,k t o r ýbolc e no v o s t á l ev ý hodne j š ía k oí s ťa ut ob us o m.Ta x i k á rná mt v r di l ,ž emá „ mode r nc oc he “ ,t e da mode r né a ut oa l evi c hz my s l es l o v at oj e a t k azde v ä ť de s i a t y c hr ok o v , k t o r ána š edi a ľ ni c euždá v none b r á z di as a moz r e j mehne ďa k os mev y r a z i l inac e s t us ani e č opok a z i l oaz os t a l is mes t á ť .Namo j epr e k v a pe ni ebol oa ut opo j a z dnéužpo1 0 mi nút a c ho pr a v yav y da l i s mes as me r o m nauni v e r z i t u, k deš t uduj epr i a t e ľ . Ana oz a j s mes adoc i e ľ aa j dos t a l i . Čobol opr emňami l ý mpr e k v a pe ní mj e , ž es o ms az oz ná mi l as oš t ude nt k a mi zUCM zFMK, k t o r épr i š l i naKub uš t udo v a ťnadv ame s i a c e . Tr oc hamaa j mr z e l o , ž ej as o m v y c e s t o v a ťzmo j e j f a k ul t yne mohl a . Ar e á l š k ol yj ev y b udo v a nýnami e s t eb ý v a l e j bo t a ni c k e j z á hr a dya v š a dena ok ol obol ak r á s naz e l e ňapa no r a ma t i c k ýv ý hľ a dnamo r e . Obč a sná ss v o j o uná v š t e v o upoc t i l i j a š t e r i č k y , k t o r ébe ha l i pos t e ná c h, my š i č i t a r a nt ul a , k t o r ás av y da l ana pr i e čos udo m di v oč i ny .

Pl á ž ov ýr a jVa r a de r o Tá t o2 0k i l o me t r o v ápl á žj ena j v ä č š í mr e z o r t o m vKa r i b i k u, k t o r ýpos k y t uj eub y t o v a ni ev„ l ux us ný c h “ ho t e l oc h, r ôz no r odéobc hodyč it r hy , r e š t a ur á c i eamnož s t v ov odný c ha k t i v í t . ZMa t a nz a s us mes ado Va r a de r apr e pr a v i l ia ut ob us o m aopol hodi nus o ms amohl ados l o v av y v a l i ťnapl á ž , k t o r ámipr ipohľ a denaňuv y r a z i l ady c h. Ke ďž enaKubevok t ób r i z a č í naz i ma , č oj es í c enaKubemi ni má l ne2 5s t upňo v , f úk a l s i l nýv i e t o rabol i v e ľ k év l ny ,č omia l ene b r á ni l oí s ťs aok úpa ť .Ne pr í j e mnáv e c ,č os aná m spr i a t e ľ o m pr i hodi l a ,bol i č r e v népr obl é my , k t o r éná spr i nút i l i z os t a ťt r i dni z a v r e t í naub y t o v a ní . Ke ďná mužbol ol e pš i e , i š l i s mepoz r i e ťs t á nk yana k úpi l i ne j a k és uv e ní r y . Dor e š t a ur á c i es mes aí s ťne 2 6


odv á ž i l i ,pr e t ož ea nij e de nzná s hl a d ne poc i ť o v a lane c hc e l is me dr á ž di ťt r á v e ni ee š t ev i a c . Roz hodl i s me s at e da í s ťdo obc hodu a z ohna ťs ine j a k és uc há r e , k t o r éna š ť a s t i ema l iav odu,k t o r ús mes i v ž dyk upo v a l i . Toane j a k éoc hut e némi ne r á l k y , k á v uaj og ur t y , k t o r é ne bol ivc hl a dni č k e , bol ot oj e di né č o v po t r a v i ná c h ma l i .Ži a dne o v oc i e ,ž i a dna z e l e ni na ,ž i a dne mä s o , ž i a de ns y r , ni ež eb ys mepo ni e č o m zt ohovda ne jc hv í l it úž i l i , a l et a k t ot ov y z e r ávpo t r a v i ná c hnaKube , t a k ž ek e ďs av á mb ude ni e k t os ť a ž o v a ť , a k oj aobč a s , ž evpo t r a v i ná c hni čne ma j ú, poš l i t ehonaKub uahne ďs ipo v i e„ z l a t é S l o v e ns k o “ . Na pr i e kne pr í j e mné muz á ž i t k usč r e v ný miť a ž k os ť a mis mes ae š t ez o pá r k r á tdoVa r a de r a v r á t i l i aj as o ms amohl as l ni ťnapl á ž i , a b ymi v ôbe cni e k t ouv e r i l , ž es o m vKa r i b i k ubol a .

S pä ťdoc i v i l i z á c i e Mo j edni naKubes apo ma l y k o nč i l iaj as o ms aužmohl a z a č a ťba l i ťapr i pr a v o v a ťs a naz i mu, k t o r ámaužnaS l ov e ns k u be z podmi e ne č ne č a k a l a .De ň pr e d odl e t o m s o m na pos l e dy na v š t í v i l a Va r a de r o ,k des o me š t ez ohna l a pá r ma g ne t i e k .Na ďa l š íde ňs o m užbol az ba l e ná ,t a x í kpr i s t a v e nýamo j e dob r odr už s t v os abl í ž i l ok u k o nc u, a l e na l e t i s k uv Ha v a ne bol oe š t ev e s e l o , pr e t ož es o m ma l al e t i e ťo hodi nus k ô ra k os o m ma l a oz na č e nénal e t e nk eat e t a pr ic he c k i nemis a moz r e j mene v e de l apo v e da ť , č os ade j e . Ke ďž es o ms ine bol ai s t áč ič a sos t á v ane z me ne nýa l e boodl i e t a ms k ô r , pr e s unul as o ms ak uk o nt r ol e , r ý c hl or oz l úč i l aspr i a t e ľ o m apr e š l ac e z k o nt r ol ua žk ug a t e u, k des o mč a k a l anas v o j l e t . Naz á v e rb ys o mc hc e l apo v e da ť , ž et e nt oos t r o vs l obodyvs e bene s i eni e č opoz i t í v nea j ni e č one g a t í v ne . Poz i t í v nehl a v nevob j a v o v a níi ne jk ul t úr y , s poz ná v a ni ar ôz no r odý c hmi e s taz v l á š t ny c hc hut i , č o s os e bo upr i ná š aa j r ôz nená s t r a hyas i t uá c i e , k t o r ý ms aobč a sč l o v e kne v y hne . Kubabol amo j o upr v o u e x o t i c k o ude s t i ná c i o uamôž e m po v e da ť , ž es as e m ur č i t eni e k e dyv r á t i m.

Aut or / ka :S i mo naS z a f a r z y ňs k á Fot og r ae : S i mo naS z a f a r z y ňs k á 2 7


FI LMY,SERI ÁL YAHUDBA

KRÁTKE PREDS TAVENI E FI LMOV QUENTI NA TARANTI NA Z POHĽADU FI LMOVÉHONADŠ ENCA Fi l mov é„ ma ni a c t v o “s om vs e be obj a v i lpr i bl i ž nepr e dv i a ca ko r okom az at út or e l a t í v nekr á t ku dobu mi v pa mä t i ut kv e l o ni e koľ ko r e ž i s é r ov – ž i a de nz ni c hv š a kumňane z a ne c ha lt a k v ý r a z nús t opua koQue nt i nTa a nt i no.V na s l e duj úc i c hr i a dr koc hs avkr á t kos t i ,be zs poi l e r ov ,v y j a dr í m kj e hoôs mi m l mov ý mdi e l a m, nakt or ý c hs apodi e ľ a la kohl a v nýr e ž i s é r ,s c e ná r i s t aavni e kt or ý c hzni c hs i v y s kúš a l a jr ol uhe r Vž i a dnom pr í pa des ane budej e dna ťoodbor núkr i t i kuč ir e c e nz i u,moj ous na houbudepr i bl í ž i ť t v or bus kv e l é hor e ž i s é r aj a z y kom „ oby č a j né ho “f a núš i ka l mov .

Re s e r v oi rDog s( 1992) Na j s t a r š íl ms po me dz i v y b r a ne j os mi č k y , not oa ni z ďa l e k a ne z na me ná ,ž eb ys as v o j o uk v a l i t o u ne moholr o v na ť no v š í m poč i no m. Vpr í be hus apo j e dná v aot o m, a k os i i s t ý maá nna j mäpa r t i ug a ng s t r o vnal úpe žkl e no t ní c t v a , k t o r á s av š a kz v r t nevne pr os pe c h„ g a une r o v “av š e t c i , k t o r ípr e ž i l i ,s ana k o ni e cs t r e t núvo pus t e ne jb udo v e ,k des as na ž i a z i s t i ť , k t ozi c hs k upi nyj ez r a dc aapa t r íkpol í c i i . Ga ng s t r i , t o r í s ane poz na j úpome neaos l o v uj ús af a r ba mi , ná s l e dne k ho v o r i as v o j ev e r z i eapohľ a dynane poda r e núv l á ma č k ua di v á ka ždopos l e dné homo me nt une v i e ,č os at ot a mz oml e l oaa k os at ona k o ni e cr oz uz l í . Vo l memôž e mes l e do v a ťv i a c e r él mo v épos t upy ,k t o r é Ta r a nt i noupl a t ňuj edodne s–ne č a k a néúmr t i a ,pr e l í na ni e č a s o v ý c hl i ni e k ,r e t r os pe k t í v ač ine č a k a néz v r a t yvde j i . Zr e j mek a ž dýr e ž i s é rb ys i ž e l a l v s t úpi ťna l mo v úpôdut a k pr e pr a c o v a ný m l mo m, a k ý mj eRe s e r v o i rDog s . v š a k os t a lv s k ut k uz mä t e ný .s úpr á v o m dodne sc i t o v a né( a j To t omáb y ťt e ns k v e l ýl m?Tá mno u) . Pr í be h poz os t á v az pe v o v a nák ul t o v áz á l e ž i t os ť ?t r oc hč a s o v ý c hl i ni e k ,k t o r és a Ak s apo v i eQue nt i n Ta r a nt i no , os da l omit oapoz r e l s o ms it o me dz i s e bo upr e l í na j úbe zt oho , t a ks iz r e j mev ä č š i nazná sv y ba v í Ne uhý k r á t ,t r e t í k r á ta r ý c hl oa b yč a s o v onas e bana dv ä z o v a l i k ul t o v ýpoč i nPul pFi c t i o n.Te nt o dr o ms i uv e do mi l , ž es as k ut oč ne apr á v epr e t os it e nt ol m pý t a l m bol av ôbe cmo j apr v á„ Ta r a n- s e dná o o r i g i ná l nu l mo v úv e ľ k úpoz o r nos ťac i tpr ede t a i t i no v k a “ak e ďž es o mv e de l ,a k éj á c u,s k v e l úhr usč a s o v ý mi l y . ohl a s ymáme dz if a núš i k mi ,t a ka j pr a miav ý k o nyahl á š k yS a mumo j e oč a k á v a ni a bol i v e ľ mi os l aL. J a c k s o naaJ ohnaTr a v ol t u y s ok é .Popr v o mz hl i a dnut ís o m e v

Pul pFi c t i on( 1994)

2 8


J a c ki eBr own( 1997) J a c k i eBr o wnj epr v ýaz a t i a ľj e di ný l m,k t o r ýTa r a nt i no s pr a c o v a l napodme tk ni ž ne j pr e dl ohy( El mo r eLe o na r d– Rum Punc h) .He r e č k aPa m Gr i e r ,k t o r áz ohr a l aúl ohu hl a v ne jpos t a v yJ a c k i eBr o wn,s imohl az a hr a ťužvPul p Fi c t i o n,noTa r a nt i nopr e dňo uupr e dnos t ni lUmuur ma n. Mož noa k o us if o r mo uk o mpe nz á c i ena pí s a lpr ePa n s c e ná rna l mJ a c k i eBr o wnaobs a di l j udohl a v ne júl ohy . Pos t a v aJ a c k i eBr o wnpr a c uj ea k ol e t uš k avma l e j me x i c k e j l e t e c k e js pol oč nos t i ,k dej us í c ez a me s t na l ia jna pr i e kj e j t ma v e j pl e t i , noj e j pl a ts ane pohy b uj ev ov y s ok ý c hč í s l a c h apr e t os ipr i v y r á bapa š o v a ní m dr ogdoAme r i k ypr eOr de l l aRobb i e ho ( S a mue lL.J a c k s o n) .Pr obl é m na s t á v a v t e dy , k e ďJ a c k i eodc hy t í pol í c i a , ná j deune j dr og yaj epos l a nádov ä z b y . J e j š é f Or de l l j uzv ä z e ni ados t a nel e npr e t o , a b ys aui s t i l , ž enane houžni čne pr e z r a dí aJ a c k i es ados t á v adopoz í c i e , vk t o r e j t omus í z a hr a ť nadv es t r a nyav y my s l i e ťpl á n, a k ookl a ma ťpol í c i uas v o j hoš é f a .

Ki l l Bi l l Vol 1&2( 2003, 2004) Užv ol mePul pFi c t i o nUmaur ma ndi v á k o mvs k r a t k epr e ds t a v i l as v o j el myKi l lBi l l , k e ďa k opos t a v aMi aho v o r i l aot o m, ž ena t oč i l api l o t nýdi e ls e r i á l uapr á v ej e jdení c i ebol ia žpr í l i š podob nét o mu, č os aná s l e dneodohr a l ovt e j t odi l óg i i o1 0r ok o v ne s k ô r .Pr í be h l mo vma puj ec e s t uml a de jž e ny ,k t o r ábol a s úč a s ť o uv r a ž di a c e hok o ma nda ,novde ňj e js v a db ys aj e jž i v o t pr e v r á t i lna r ub y .Nas v a dbes c hy t a l ag uľ k udohl a v y ,upa dl ado ó myapoš t y r oc hr ok oc h, k e ďs azne j pr e b r a l a , bol ana pl ne náa k pohá ňa nál e nj e di ný m –t úž bo upo ms t i ťs at ý m,k t o r íma j úna s v e do mík r v a v ýma s a k e rnaj e js v a dbe .Pos t upnez a č nel o v i ť v š e t k ý c hz odpo v e dný c haj e j k o ne č ný mc i e ľ o mb yma l ob y ť , a k o užná z o vpr e z r á dz a , z a b i ťBi l l a . Poč a sc e s t yz aj e j po ms t o upr e t e č i emnož s t v ok r v iapa dnek o paž i v o t o vapr e s net i e t ov e c i dok á ž eTa r a nt i nope r f e k t nes pr a c o v a ť .

I ngl our i ousBa s t e r ds( 2009) De j Ne s l á v ny c hBa s t a r do vs aodohr á v av oFr a nc úz s k u, k t o r éj eok upo v a néNe mc a mi poč a sdr uhe j s v e t o v e j v o j ny . Ba s t a r di s ús k upi nk av e de náAl do mRa i no m( Br a dPi t t )aj et v o r e náa me r i c k ý mi ž i do v s k ý mi v o j a k mi ab ý v a l ý m ne me c k ý ms e r ž a nt o m, k t o r ýz a v r a ž di l t r i ná s t i c hč l e no vGe s t a pa . I c hc i e ľ j ej e dnoduc hýnapoc ho pe ni e ,noj e hor e a l i z á c i aj eo v e ľ az l ož i t e j š i a–Ba s t a r dima j úvpl á nez a b i ťAdol f a Hi t l e r a . Eš t epr e dpr e ds t a v e ní mBa s t a r do vj evúv odez ob r a z e náS hos a nna–ml a dédi e v č a , k t o r éut e č i e pr e dne me c k ý m pl uk o v ní k o m Ha ns o m La ndo m.O pá rr ok o vne s k ô r ,S hos a nnapr e v á dz k uj ema l é k i no , vk t o r o ms ab udepr e mi e t a ťdok ume nt á r ny l mona c i s t i c k o mos t r e ľ o v a č o v i . Pos t upnes aBa s t a di aS hos a nnaz oz na muj úamôž us pol oč nev y my s l i e ťpl á n, a k oz už i t k o v a ťf a k t , ž enas po mí na nýdok ume nts apr í depoz r i e ťa j s á mHi t l e r . Fi l mo pl ý v ahv i e z dny mhe r e c k ý mobs a de ní mav ý k o nyBr a daPi t t a aChr i s t o phaWa l t z as ús k v e l o uoz dobo uj e dné hozna j l e pš í c hQue nt i no v ý c hl mo v . POKRAČOVANI ENAĎALŠ EJS TRANE

2 9


Dj a ng oUnc ha i ne d( 2012) VDi v ok o m Dj a ng o v i s apos úv a mevč a s edoz a dua Ta r a nt i nos iv y be r áobdob i eť a ž k é hoo t r ok á r s t v av S po j e ný c hŠ t á t oc h.J a mi eFo x xvúl oheDj a ng a pr e ds t a v o v a lpr emnohý c h l mo v ý c hpr i a z ni v c o v s upe r hr di nuapopoz r e t íl mus at o mut oná z o r u z r e j mene b ude t eč udo v a ťa ni v y . Dj a ng os as t r e t á v a s„ dok t o r o m“Ki ng o mS c hul t z o m ar ý c hl oz i s ť uj ú, ž ea jk e ďma j úr oz di e l nepl á ny ,t a kina pr i e kt o mu môž us po j i ťs i l yav z á j o mnes i po môc ť . Ki ngS c hul t zpo t r e b uj es t r e t núťľ udí , sk t o r ý mi má„ i s t épl á ny “ apr á v eDj a ng opoz nát v á r et ý c ht oos ôb . Nadr uhe j s t r a nej eDj a ng o , o t r ok , k t o r ýc hc ev y s l obodi ťs v o j u ma nž e l k uzo t r ok á r s k e jpl a nt á ž eCa ndy l a ndaž i ť s pol usňo ua k os l obodníľ udi a .Ne b udež i a dny m pr e k v a pe ní m,k e ďpr e z r a dí m,ž ec e s t o upr eBr oomhi l du, Dj a ng o v už e nu, umr i ev e ľ k émnož s t v oľ udí ak e ďs av o ná l ne jt r e t i neoboz ná mi mespos t a v a miS a mue l aL.J a c k s o naaLe o na r daDi Ca pr i a ,t a k z a č í napa r á dna l mo v ápa s á žz a v ŕ š e náúde r ný m ná l e

Ha t e f ul Ei ght( 2015)

Pul pFi c t i on( 1 9 9 4 )

Pos l e dný l m naz oz na mes pr e v á dz a l ine pr í j e mnos t i , k e ďž ez a č i a t k o mr ok a2 0 1 4uni k oldos v e t a s c e ná raTa r a nt i noz v a ž o v a l , ž el mv ôbe cne v y dá . S v o jná z o rv š a kz me ni laur ob i lv e ľ midob r e .De j s aodohr á v avpr a k t i c k yr o v na k o m pr os t r e día k o pr e doš l ýl m Di v ok ýDj a ng o .Tuužj ev š a kobč i a ns k av o j navS po j e ný c hŠ t á t oc huk o nč e ná , o t r oc t v oz r uš e né ,not i e t of a k t o r ys úl e npo t v r de ni a mi napa pi e r iaúč a s ťS a mue l aL.J a c k s o napr e dz na me ná v a ,ž er a s i s t i c k éna r á ž k yne b udúv o l me ni č í m ne ob v y kl ý m. Vúv ode l mus as t r e t á v at r oj i c aMa r qui sWa r r e n,J ohnRut haDa i s yDo me r g ueav š e t c i s ak oč o mdo pr a v i adoma l e j ub y t o v ni , k demus i apr e č k a ťs ne ho v úb úr k u. Tus po mí na n t r o j i c ana t r a f ínaďa l š í c hpä ťľ udí , č í ms aná mv y t v o r í „ Os e mhr oz ný c h “ . Zov z á j o mný c hdi a l óg o va s pr á v a ni apos t á vj ee v i de nt né ,ž enat o m mi e s t e ni e č one s e díaj el e no t á z k o uč a s u,k e dydô j dek po v e s t né mu„ t a r a nt i no v s k é mu“k r v i pr e l i e v a ni u.

Aut or / ka :J a r os l a vUr a m Zdr o j / e : ht t ps : / / g oo . g l / mwk LJ C; ht t ps : / / g oo . g l / MJ Wa As ; ht t ps : / / g oo . g l / qPo nq6 Fot og r ae : t a r a nt i no . i nf o , I mdb . c o m 3 0


HORORYROKA2017 Rá ds aboj í š ,av ž dys iná j de šč a spoz r i e ťs idobr ýhor or ?Te nt oč l á nokj et e das t v or e nýpr á v epr e t e ba ! Ná j de švňom pá rt ut ov i e kzt oht or oč ný c hhor or ov , kt or éma j úv y s okéhodnot e ni a , at a ka ko i c hodpor úč amnohos t r á nok, t ii c hodpor úč a ma jj a . Užni e koľ kor okovs om f a núš i kdobr ý c hhor or ovamá mi c ht e dana poz e r a ný c hne úr e kom ar ok2 0 1 7ná m pr i ni e s ol ne j e de nhor or ov ýs kv os t . Tuj ez oz na m TOP3 l mov , kt or ébys ine ma l z me š ka ť .

S pl i t( Roz pol t e ný )

I T( TO)

J i g Sa w

Hodnot e ni a: CS FD: 77% I MDB: 73%

Hodnot e ni a: CS FD: 78% I MDB: 77%

Hodnot e ni a : CS FD: 69% I MDB: 62%

Za č i a t k o mt oht or ok akná m pr i š i e lho r o r , k t o r ýmav e ľ mi os l o v i l . Ne j e dnás ao l mz a l ož e nýna„ j umps c a r e oc h “a l ei deopr í be h s c hi z o f r e ni k a , k t o r é hoďa l š i ea l t e re g áni es ú pr á v ena j l e pš i e .Hl a v núúl ohuKe v i nas t v á r ni lz ná my he r e cz l mo v Xma nJ a me s Mc Av o y .Ke v i nmá2 3os ob nos t ía v š a kl m ná m po núknel e npá r .De jl mus az v ä č š a odohr á v avj e hot a j ne j s kr ý š ik deuni e s ol t r i di e v č a t á ,k t o r ét a mt e r a zv ä z ní .Ke v i ni c h na v š t e v o v a l vi c hi z bá c hv e ľ mi č a s t o , noni e k e dyt obolo n,i nok e dyj e homa t k aa l e bo ma l ýc hl a pe cHe dwi g . J e dnozdi e v č a tpr i š l o nat o , ž ema l é hoc hl a pc aHe dwi g ab ymohl a ľ a hk oz ma ni pul o v a ť .Čis aj e jt opoda r íuž a l ez i s t í t es a mi a kt o mut ol mudá t eš a nc u.

S ná ďna j oč a k á v a ne j š íl mt oht o r oč ne js e z ó ny . Akn e pa t r í špr á v ekmi l o v ní k o m„ ps y c ho “ Zná myk ni ž nýho r o rodS t e pha naKi ng as av h o r o r o vpo t o mj et upr et e bapr á v eJ i g S a w. no v e j v e r z i í o pä ť dos t á v ana l mo v épl á t no . No v é Pokr a č o v a ni ek ul t o v e j ho r o r o v e j s é r i eS a w. he r e c k éobs a de ni e ,e š t es t r a š ne j š íkl a unPe nny My s l e l s i s i , ž e k e ď j e s l á v n y J i g S a w u ž wi s eas c é ny ,v ďa k ak t o r ý mb ude t ema ťz i mot v yv š e t k os as k o nč i l o?Opa kj epr a v mr i a v k yni er a z ,a l ehne ďv i a c k r á t .Aks t ev i de l i mŕ o u. Pr í be hs az a č í nana há ňa č k o uc hl a pa , pr v úl mo v úv e r z i ut oht ol muv i e t e , ž es aj e dná d ok a ma r á t o vzde t s t v a ,k t o r ís aponi e k oľ k ý c h k t o r ýdr ž ívr uk es púš ťav š e t k ý m na ok ol o r ok oc hs t r e t núas po mí na j únat oč os ai ms t a l o .s av y hr á ž as mr ť o u. Ke ďdô j deks t r e ľ be , z a No v ýI tv š a kni ej epr e s net a k ýi s t ý .Chy s t ás a k r i č í ,ž ehr ys apr á v ez a č a l i .Naodľ a hl o m t o t i ža jdr uhýdi e l ,k e dyuv i dí meuždos pe l ý c h mi e s t es az ob udípä ťks e bepr i v i a z a ný c h pr i a t e ľ o vv y s po r a dúv a ťs as os t r a š i de l ný m kl a uľ udíspl e c ho v ý miv e dr a minahl a v á c h.V no m. Podľ as t r á nk ye x pr e s s . c o . ukb ys medr uhú o mi m, ná mpo v e do mýhl a sz a č neho v o r i ť č a s ťl muma l i uv i di e ť6 . s e pt e mb r a2 0 1 9 . Pr í be h t č o ma j ú r o b i ť , a b y p r e ž i l i . T a k š t a r t u j e s aodohr á v avma l o ma me r i c k o m me s t eDe r r y . v r á t e náhr aohol ýž i v o t . J ea l ehl a s , k t o r ý Po v r á v as a ,ž epodj e hopo v r c ho ms pípr a s t a r é z z l o , k t o r és ani e k oľ k or ok o vpr a v i de l nenaur č i t ý v š e t c ipoč uj ú na oz a js l á v ne ho J i g s a wa č a sz ob údz a .Tút os i l une mož nona z v a ťni j a k o a l e bol e nni e k t ov e ľ mi pr e s nena podob ňui na ka k ol e n TO,oha v ný kl a un ma ni pul uj e j ej e hone c hut núhr u. ľ uďmi vc e l o mme s t e č k uana v y š ev r a ž dí ne v i nné de t i . Ke ďvme s t eo pä ť z a č a l i de t i mi z núť , s k upi nk as i e dmi c hk a ma r á t o vs ar oz hodnepot e j t o z á ha depá t r a ťnav l a s t núpä s ť .

Aut or / ka :Mi c ha e l aCv a nc i ng e r o v á Zdr oj / e : ht t ps : / / g oo . g l / X1 qTMA; ht t ps : / / g oo . g l / 2 z 7 x nJ; ht t ps : / / g oo . g l / 8 v LohP; ht t ps : / / g oo . g l / pni k 4 j ; ht t ps : / / g oo . g l / e e D5 FD; ht t ps : / / g oo . g l / q6 i k 5 G; ht t ps : / / g oo . g l / v di HL3 ; ht t ps : / / g oo . g l / WuDx 1 q Fot og r ae : I mdb . c o m 3 1


S ERI ÁLCUDZI NKA Naj e dne j s t r a nedy c hv y r á ž a j úc eadr s néŠ kót s ko, 8 . s t or oč i e , kr a j i naj et a kme rne dot knut á . Odv á ž ni muž i s úodhodl a ní pol ož i ťs v oj ež i v ot y , l e na byoc hr á ni l i s v oj i c hbl í z ky c h. Že ny , kt or éhý ba l i kul i s a mide j í naz á r ov e ňbol ibe z br a nnoukor i s ť ou. Nas t r a nedr uhe jAngl i c kov2 0 . S t or oč í , konč ís a 2 . s v e t ov áv oj na . Ži v ot ydv oc hľ udívr oz di e l ny c hč a s oc ht a kv z di a l e néapr e ds ana v ž dypr e poj e né . Pý t a t es aa koj et omož né?Čí t a j t eďa l e j . Cl a i r eRa nda l l o v á ,z dr a v o t nás e s t r as l úž i a c ava r má depoč a s dr uhe j s v e t o v e j v o j ny , s apoj e j s k o nč e ní oc i t ásma nž e l o m Fr a nk o mvŠ k ó t s k u, a b yt us t r á v i l i dr uhéme do v ét ý ž dneao pä ť ks e be na š l i c e s t u. Cl a i r e , naj e dne j z os v o j i c hpr e c há dz okpook ol í , na t r a f í nak a me nnýk r uhs t o j a c i nak o pc i , z v a nýCr a i g hnaDun. Po t o m, a k os ado t k nena j v ä č š i e homo nol i t u, pr e ne s i es as pä ťvč a s e dor ok u1 7 4 3 . Dos t á v as adoz a j a t i as k upi nk yš k ó t s k y c hho r a l o v , k t o r íj uz a c hr á ni az os pá r o vFr a nk o v hov z di a l e né hopr e dk aa dv o j ní k a ,k a pi t á naRa nda l l a .Pot o m,a k opr e uk á ž es v o j el i e č i t e ľ s k és c ho pnos t ipr iz á c hr a neml a dé hoJ a mi e hoFr a s e r a ,s t á v a s al i e č i t e ľ k o unahr a deLe oc h,c e nt r aMa c Ke nz i o v s k é hokl a nu. Vpl y v o m uda l os t í s úCl a i r eaJ a mi edo nút e ní z os obá š i ťs a , a b ys a oc hr á ni l i pr e dhr oz i a c i mne be z pe č e ns t v o mvpodobes a di s t i c k é hok a pi t á nač e r v e nok a bá t ni k o v . Pos t upnes ados e baz a mi l uj úa oba j as poz ná v a j úpr a v úl á s k u. Pr í be hz a č í nani e k oľ k or ok o vpr e d s l á v no ub i t k o upr i Cul l ode nevr ok u1 7 4 6 . Ná j devs e beCl a i r eodv a hupr i z na ť s aJ a mi e mu, k t ovs k ut oč nos t i j eaodk i a ľ pr i š l a?Poda r í s aj e j odv r á t i ťbl í ž i a c us ak a t a s t r o f ua z me ni ťt a kpr i e be hde j í n?

Môjná z or. . . Ne pa t r í mkpr i a z ni v c o mpr e s l a de ný c hs e r i á l o vahe r c o vume l opr e hr á v a j úc i c hna uč e nýt e x t . Pr í be hma mus íni e č í mz a uj a ťaCudz i nk at odok á z a l a .Pr i z ná ms a ,ž emauc hv á t i l aužodpr v ý c hč a s t í .Po núk a množ s t v opr í ť a ž l i v ý c hpodne t o v ,k t o r éc hy t i ado„ pa s c e “ne j e dné hos e r i á l o v é hohl t a č a ,t a ka k omňa . Dos t a l amaná dhe r no uš k ó t s k o uv y s oč i no u, pr ik t o r e jpos k oč ís r dc er a dos ť o uiv š e t k ý m mi l o v ní k o m pr í r ody . Cha r a k t e r mi pos t á v , vk t o r ý c hs ač a s t oná j de me . Zl ož i t o uane ľ a hk o udobo upr ež i v o t , dobo u, k e dyz á l e ž a l onapl ne nís ľ ubo v , v e r nos t i , nahr di ns k ý c hč i noc hodv á ž ny c hľ udí , odhodl a ný c hpos t a v i ť s ane be z pe č e ns t v u. Dode j apr í be humados l o v av t i a hl ir e a l i s t i c k ys pr a c o v a nés c é ny , vk t o r ý c hCl a i r e v ana dľ uds k év ý k o nypr i z a c hr a ňo v a ní al i e č e ní s v o j i c hpa c i e nt o v , v e ľ a k r á tl e nz apo moc i b y l i ni e k . podá Kďa l š í mpl us o ms e r i á l upa t r í ne poc hy b nea ut o r k i nema j s t r o v s k éz a k o mpo no v a ni ehi s t o r i c k ý c hf a k t o v dopr í be hu, t a k ž es apr i j e hos l e do v a ní r oz hodnene b ude t enudi ť . Ga ba l do no v ápút a v opr i bl i ž uj edá v ne t r a dí c i e , k ul t úr u, v t e da j š i ec há pa ni es v e t a , os udyť a ž k os k úš a ný c hľ udí i r e čob y v a t e ľ o vv y s oč i ny–š k ó t s k ug a e l č i nu. Ni e koľ koz a uj í ma v os t ínaz á v e r Di a naJ . Ga ba l do n, j ea me r i c k o ua ut o r k o ukni ž ne js é r i eCudz i nk a , za ng l i c k é hoo r i g i ná l uOut l a nde r , v ďa k ak t o r e jv z ni k olr o v no me nný s e r i á l . Ga ba l do no v ás pá j av os v o j e j s á g epr v k yhi s t o r i c k e j ar o ma nt i c k e j be l e t r i e , a l ea j s c i -. Za uj í ma v os ť o uj e , ž ea ut o r k ana š l as v o j ui nš pi r á c i ukv y t v o r e ni uCudz i nk y , k o nkr é t nepos t a v yJ a mi e ho , pr á v ev ďa k ai né mus e r i á l uat ý m bol z ná myDoc t o rWho . S e r i á l Cudz i nk ama l s v o j upr e mi é r u9 . a ug us t a2 0 1 4nab r i t s k e j TVs t a ni c i S t a r zavs úč a s nos t i uz r e l as v e t l os v e t aj e hot r e t i as é r i a .

Aut or / ka :Ka t a r í naDr l i č k o v á Fot og r ae : I mdb . c o m 3 2


VÝVOJ METALOVEJ HUDBY:MALÁ ODBOČKA K VÝVOJ U PUNKU A ŽÁNROM NAPOMEDZÍMETALUAPUNKU Punk o v áame t a l o v áhudbas aa jna pr i e kpô v odne jne z ná š a nl i v os t ime dz ii c hf a núš i k mina v z á j o m o v pl y v ňo v a l ipr a k t i c k yužodv z ni k uoboc hž á nr o v . Hudbaj e dne jzpr v ý c hme t a l o v ý c hk a pi e ldr uhe j pol o v i c e7 0 t y c hr ok o vMo t ö r he a dbol as i l nepoz na me na nápunk o m apoč a sNe w Wa v eOfBr i t i s h He a v yMe t a lmôž e mepoč uťpunk o v év pl y v ypr a k t i c k yuv š e t k ý c hv ý z na mne j š í c hk a pi e l , pôs ob i a c i c h ne s k ô rnav z ni ke x t r é mne hoapr og r e s í v ne home t a l u-Ve no m, I r o nMa i de n, S a t a n, Ra v e n, Di a mo nd He a dai né . Vz á j o mnéo v pl y v ňo v a ni epok r a č o v a l ov8 0 t y c hr ok oc hme dz i ž á nr a mi e x t r é mne home t a l u aha r dc o r epunk u. Dne sme dz iobo mie x i s t uj ev e ľ k émnož s t v os ubž á nr o v , pr i r a ďo v a ný c hkj e dné mui uhé muhudob né muž á nr uame t a l o v áa j punk o v ás ubk ul t úr ač a s t os pl ý v a . dr Punk o v á hudba v z ni kl a podob ne a k ome t a l o v áv7 0 t y c hr ok oc h2 0 . s t o r oč i a , a k oodpo v e ďnas t a g nuj úc u po po v ú a po mpé z nu pr og r e s í v nu r oc k o v ús c é nut oht oobdob i a .Vy z na č uj es ahl a v ner ý c hl y mt e mpo m, hl a s ný mis k r e s l e ný mir i ffmi ,j e dnoduc ho uš t r uk t úr o u,k r á t k y mipi e s ňa mi ,č a s t ý m v y už i t í m s i l o v ý c h a k o r do vaa g r e s í v ny m v ok á l ny m pr e j a v o m.L y r i c k y užod z a č i a t k u punk o v ámuz i k az a uj í ma l as i l népol i t i c k éaa nt i i nš t i t uc i o ná l nes t a no v i s k o . Ča s t os as t á v a l anos i t e ľ o m my š e nokr ôz ny c hhnut í ,a k ona pr í kl a d s ubž á ne rr i o t g r r r l , z v a nýa j que e r c or e ,s pá j a ný s f e mi ni z mo m a l e bo a na r c ho punkz a me r a nýnaa na r c hi s t i c k ét e x t ypi e s ní . Punkr oc ks av y v i nul z ož á nr u, k t o r ý dne s na z ý v a me pr o t o punk .To t o oz na č e ni es pá j amnohok a pi e l , k t o r é ne s k o r š ípunkv ý z na mneo v pl y v ni l i . Ra di as as e ms k upi nypunk uhudobnev e ľ mibl í z k e ,a k ona pr í kl a de S t oog e s ,Mo nk sa l e bo MC5 .Pa t r í s e ma js pe v á č k až á nr us i ng e r / s o ng wr i t e rPa t t iS mi t h, k t o r áj et uz a r a ďo v a nál e nnaz á kl a des v o j i c hpol i t i c k ý c ht e x t o vpi e s níaa s oc i á c i o us punk o v o uk ul t úr o u a punk o v ý mi muz i k a nt mi s v o j e j dob y . Punkbolodz a č i a t k uunde r g r o undo v éhnut i e ,sna j s i l ne j š o uf a núš i k o v s k o uz á kl a dňo uv oVe ľ k e jBr i t á ni í ,k dea jz ož a ls v o jpr v ýk o me r č ný ús pe c h.J e dna l os aos k upi nu S e x

k t o r e ja l b um Ne v e rMi nd r oc k uag o t i c k é mur oc k une ž t heBol l oc k sHe r e ´ st heS e x pô v odné mu punk u,k t o r é ho Pi s t ol s bol ni e l e n v e ľ mi me nov y už í v as k ô rpr ena z na ús pe š ný , a l es t a ls aj e dný ms č e ni es po j e ni aspunk o v o uk ul na j v pl y v ne j š í c h a l b umo vt úr o u,ne žpr ehudob nú poc e l é ho ž á nr u.Aj na pr i e k dob nos ť .Ajk e ďmnohépos t r ý c hl e mur oz pa duS e xPi s -punk o v ék a pe l yz a č a l is v o j t ol sna s l e do v a l iďa l š i ek o- k a r i é r uv y da ní m punkr oc k ome r č né ús pe c hy mnohý c h v é hoa l b umu,ne s k ô rs at r a ns i ný c hk a pi e l ,a k ona pr í kl a d f o r mo v a l i na pl nohodno t né e Cl a s h, e Da mne d po po v ék a pe l yz a l ož e nénapoa l e bo Ra mo ne s .Už t us a po v o m v ok á l no m pr e j a v e . uk a z uj e pos t upný v pl y v Me dz ina j v ý z na mne j š i ek a pe l y ma i ns t r e a mo v e j po po v e jt oht ož á nr upa t r i aS i o ux s i ea n hudb ynapunk ,hl a v net r a -t heBa ns he e s , Wi r e , J o yDi v i s i di č né hopo pu,s ur fr oc k ua o n,Ki l l i ngJ ok e ,Pe r eUb ua f unk u,k t o r ýmôž e mepoč uť mnohéďa l š i e . Po pi z á c i apunk u naa l b umoc hRa mo ne sae v y v r c hol i l av9 0 t y c hr ok oc h2 0 . Cl a s h. s t o r oč i av z ni k o m po ppunk u, k t o r ýj ev l a s t nepo pr oc khr a ný Po pi z á c i apunk upok r a č o v a - vr ý c hl o mt e mpe .Ka pe l ya k o l avdr uhe jpol o v i c i7 0 t y c h Gr e e n Da y ,Bl i nk 1 8 2č ie r ok o vv z ni k o mž á nr upos t - Offs pr i ng z a z na me na l iv e ľ k ý punk .Te n bolhudob no u k o me r č nýús pe c h apr ec e l ú s kl a dbo upodob nýv i a cpo p j e dnu g e ne r á c i us as t a l is t e POKRAČOVANI ENAĎALŠ EJS TRANE

3 3


s t e l e s ne ní m punk o v e j muz i k y , a j k e ďsňo uhudob nema j ús pol oč nél e nmi ni mum.Por ok u 2 0 1 0s adok o nc aob j a v i l as k upi napo ppunk ov ý c hk a pi e la k oJ o y c eMa no rč ieWo nde r Ye a r s ,k t o r és pá j a j úpo ppunk o v úhudb us o ž á nr o me mo . Nak o nc i7 0 t y c haz a č i a t k u8 0 t y c hr ok o vs a punk o v áhudbar oz de l i l anadv ahl a v népr údy , podob nea k ohudbame t a l o v á . J e dnas me r o v a l a kpo pi z á c i íž á nr uakma i ns t r e a mu.Dr uhás a z a me r a l anae š t er ý c hl e j š i et e mpo ,s k r e s l e ne j š í z v ukg i t á raa g r e s í v ne j š ív ok á l nypr e j a v-v z ni k olt a kž á ne rha r dc o r epunk .Bolkľ úč o v o u ož k o u, k t o r ás t á l apr i v z ni k ut hr a s hme t a l u, a z l t ý m pá do ma jv š e t k ý c hž á nr o ve x t r é mne ho me t a l u. Ha r dc o r epunk o v ás c é nas av i a cme ne j s pá j a sunde r g r o undo m a na j v ý z na mne j š i e k a pe l yj e j z a č i a t k o vs úG. B. H. , De a dKe nne dy s , Ba dBr a i ns ,Bl a c kFl a ga l e boCi r c l eJ e r k s .Na r oz di e lodpô v odne jhudb ypunkr oc k u,k de na j v i a ck a pi e lpoc há dz a l ozVe ľ k e jBr i t á ni e , ha r dc o r epunks apr e s unula jdoi ný c hz e mí . Na j v ý z na mne j š i abol aa me r i c k ás c é na ,hl a v ne t ávNe wYo r k u, a l ek a pe l ys ana š l ivmnohý c h ďa l š í c hk r a j i ná c h, na pr í kl a dpr e k v a pi v ov e ľ k é množ s t v ok a pi e l bol ovJ a po ns k u, k depôs ob i l o hnut i et z v . j a po ns k é hoha r dc o r epunk u. Podob nea k obol t hr a s hme t a l o v pl y v ne nýpr v o uv l no uha r dc o r epunk o v ý c hk a pi e l , dr uháv l naha r dc or epunk ubol az a ss i l neo v pl y v ne nát hr a s hme t a l o m.Vz ni kl is ubž á nr ec r os s o v e rt hr a s hme t a l u,č oj e v l a s t net hr a s hsv i a cc ha o t i c k o uš t r uk t úr o uhudob ne j s kl a db y , punk o v ý mi v ok á l mi ak r á t k os ť o upi e s ní . Ve ľ apô v odneha r dc o r epunk o v ý c hk a pi e l z a č a l ov y dá v a ťa l b umyvt o mt ož á nr i , na pr í kl a deEx pl o i t e d, eAc c üs e da l e boS ui c i da lTe nde nc i e s . Me dz ina j v ý z na mne j š i ek a pe l yt oht ož á nr upa t r i aS . O. D. , M. O. D. ,Nuc l e a rAs s a ul t ,Ex c e l ,Ludi c hr i s t ,La nwmo v e rDe t h,Ca r ni v o r e ,Cr oMa g s ,Ac i dDr i nk e r s , Cr umbs uc k e r samnohoďa l š í c h.Nac r os s o v e rt hr a s hme t a lna v i a z a lž á ne rt hr a s hc o r ese š t ek r a t š í mi pi e s ňa mi ,r ý c hl e j š í mt e mpo m ač a s t ý mv y už í t í m bl a s tbe a t o vpr ib ub no v a ní .Za l ož i l ihok a pe l ya k o D. R. I . , S e pt i cDe a t h, S i e g eč i Cr y pt i cS l a ug ht e r . To mut ož á nr us ani e k e dyho v o r í a j f a s t c o r e . Tr e t i av l naha r dc o r epunk unak o nc i 8 0 t y c haz a č i a t k u9 0 t y c hr ok o vna ďa l e jč e r pa l ai nš pi r á c i uz me t a l o v e j hudb y , hl a v nezno v ov z ni k a j úc i c hs ubž á nr o va l t e r na t í v ne home t a l u, a l et i e žna pr í kl a dz r a po v e jhudb y .Tv o r i l ij uhudob nés k upi nya k o Bi oha z a r d,Cr o wno fo r nz ,Re f us e d,Po i s o n i de aai né .

k debol ana j v ý z na mne š i ak a pe l aBa dRe l i g i o n,a t i e žv e ľ mipodob nýs ubž á ne rs k a t epunk u,k t o r ý r oz v i nul ik a pe l ya k oS ui c i da lTe nde nc i e s ,Ga ng Gr e e na l e boBi gBo y s .Obaž á nr es úme dz is e bo u ť a ž k or oz oz na t e ľ néahudob nevs e bemi e š a j ú po po v év pl y v ypo ppunk usr ý c hl os ť o uaa g r e s i v i t o upô v odné hoha r dc o r epunk u.

Podob nea k opr e dní m punkr oc k ,a jha r dc o r e punkok r e ma g r e s í v ne j š e j ar ý c hl e j š e j hudb ypr oduk o v a la js k upi nyz a l ož e nés k ô rnav y už i t íj e mne j š í c h me l ódi ía v i a c po po v ý c hv ok á l oc h. Vz ni kl it a ks ubž á nr eme l odi cha r dc o r epunk u,

S ubž á ne r be a t do wn ha r dc o r e punk má s v o j e k o r e nevne wy o r k s k e jha r dc o r es c é neaj e ho z na k mis úob v y kl epo ma l š i et e mpoaj e hoč a s t á z me na ,at i e žs k r e s l e ne j š íz v ukg i t á r .Vz ni k olv 9 0 t y c hr ok oc hana j v pl y v ne j š i ek a pe l ybol i Bl ood3 4


Bl oodt hi t s t , Bul l doz eaBo ne s a w. us tpunk j es ubž á ne r ha r dc o r e Cr punk u,s i l neo v pl y v ne nýme t a l o v o u hudbo u.Vz ni k olv oVe ľ k e jBr i t á ni iv pol o v i c i8 0 t y c hr ok o v ,v y t v o r e nýk a pe l a mia k oAme b i xa l e boAnt i s e c t . V 9 0 t y c hr ok oc hs ac r us tpunkv y v í j a l pr i j í ma ní mv pl y v o vzno v ov z ni k nut ý c hž á nr o ve x t r é mne home t a l u,a k o j ede a t ha l e bobl a c kme t a l ,ac r us t punk o v ék a pe l ysde a t hme t a l o v ý mi v ok á l mis ú dne sno r mo u.Ta k i s t o v z ni k olme ne jr oz š í r e ný s ubž á ne r c r us t c o r e ,k t o r ýj ev l a s t ner ý c hl e j š o u v e r z i o uc r us tpunk usč a s t e j š í mv y už i t í m bl a s tbe a t o v . Cr us tpunk uv e ľ mi podob nýs ubž á ne rj edbe a t , k t o r ýj ev l a s t nej e hov a r i a nt o usv y už i t í m dbe a t o v é hov z o r ub i c í c h. Za kl a da t e ľ s k o uk a pe l o udbe a tj e Di s c ha r g e . Na j r ý c hl e j š í miana j a g r e s í v ne j š í mis ubž á nr a miha r dc o r epunk u, k t o r és únapol c e s t eme dz ipunk o ma me t a l o m,pa t r i až á nr eg r i ndc o r e ,c o r e g r i nd,de a t hg r i nd,c y be r g r i nd,g o r e g r i nd,po r nog r i nd a po we r v i ol e nc e . Pr v ýzni c h,g r i ndc o r e ,v z ni k ol v8 0 t y c hr ok oc hv oVe ľ k e jBr i t á ni i , z a l ož e ný k a pe l a mi Na pa l m De a t h,Re pul s i o na Ca r c a s s .J e dná s ao k r á t k e pi e s ne ,ni e k e dy i ba ni e k oľ k o s e k únddl hé , amá l ok e dyt r v a j úc ena ddv emi nút y , hr a névč o na j r ý c hl e j š o mt e mpenač ona j s k r e s l e ne j š íz v ukg i t á r , z a t i a ľ č o v ok á l nypr e j a vpoz os t á v azk r i č a ni aaa g r e s í v ny c hde a t hme t a l o v ý c hv ok á l oc h.Vy z na č uj e s ač a s t ý mv y už i t í mbl a s tbe a t o vt e c hni k ehr a ni a na b i c í c h. Ni e k e dy ne ma j ú s kl a db y ž i a dnu ur č i t e ľ nú š t r uk t úr u. Te nt os ubž á ne rs aďa l e jde l í , pr i č o m hl a v ný m z na k o m b ý v a j út e x t ypi e s ní :k ug o r e g r i ndpa t r i ak a pe l yst e ma t i k o u z a obe r a j úc o us at a k me rme di c í ns k y po pí s a ný m ná s i l í m č i ná s l e dk a mic ho r ôbaupo r nog r i ndui deot e x t yspo r nog r a c k o ut e ma t i k o u.U k a pi e ls oz na č ní m de a t hg r i nd pr e v l á da j ú hl bok é de a t h me t a l o v ok á l y . Cy be r g r i nds av y z na č u-

j ehl a v nez a po j e ní m poč í t a č o mt v o r e ne j hudb ydos kl a di e bav y už i t í mb ub no v ý c hs t r o j o v . Ti e t ož á nr es úunde r g r o undo v é hoc ha r a k t e r u. Dos i a hl i r oz ma c hhl a v nevno v o mt i s í c r oč í , ame dz i na j v pl y v ne j š i epa t r i ana pr í kl a dPi gDe s t r o y e r , Na s um, Ca t t l eDe c a pi t a t i o n, Dy s c o r da nc eAx i s , Ce pha l i cCa r na g eaďa l š i e . Zr ôz ny c hs ubž á nr o vg r i ndc o r ev z ni k olnak o nc i8 0 t y c haz a č i a t k u 9 0 t y c hr ok o vs ubž á ne rpo we r v i ol e nc e .Vy už í v a le š t ev i a cz me ny t e mpaa k opô v odnés ubž á nr eg r i ndc o r e ,apos t upnepr e be r a ls t á l e v i a c me t a l o v ý c h pr v k o v .Za l ož i l iho k a pe l ya k oS P AZZ,No Co mme nt ,I nf e s t ,a t ď.Pi e s nemôž ub y ťv e ľ mik r á t k e ,na pr í kl a du k a pe l yNa i l st r v a j úa l b umyi bapoddv a ds a ťmi nút . S po j e ní mž á nr o v g r i ndc o r eano i s er oc k uv z ni kl ono i s e c o r e . Hl a v ný mz na k o mt oht o POKRAČOVANI ENAĎALŠ EJS TRANE

3 5


t oht os ubž á nr uj eč a s t év y už i t i eb ub no v ý c hs t r o j o vat i e žs a mpl o v a ný c hne hudob ný c hč a s t ívs kl a dbe t r a c k o v .Al b umys úob v y kl et v o r e néde s i a t k a mi ,ni e k e dya js t o v k a mič a s t oi bani e k oľ k os e k undo v ý c h t r a c k o v .

Naz a č i a t k u9 0 t y c hr ok o vv z ni k olďa l š íž á ne rk o mb i nuj úc iha r dc o r esme t a l o m. J e dnás aome t a l c o r e . Pô v odnebol oodde ľ o v a néodna pr í kl a dc r os s o v e rt hr a s hme t a l uat hr a s hc o r ehl a v nepo už i t í mni ž š i e ho podl a de ni ahudob ný c hná s t r o j o vao v e ľ ač a s t e j š í m po už i t í mz me nyt e mpavs kl a dbá c h. Pr v áv l name t a l c o r es at i e žna z ý v ame t a l l i cha r dc o r eaz a hŕ ňak a pe l ya k oI nt e g r i t y , S ha i Hul udč i Ea r t hCr i s i s . J epr e k v a pi v é ,ž evno v o mt i s í c r oč ís aná z v o m me l odi c k éme t a l c o r eoz na č uj úpo pme t a l o v ék a pe l y ,k t o r é š t ý l o mb r e a k do wno vs pá j a j úpo pr oc k o v úhudb u,s kl a dbo upodob núma i ns t r e a mo v ý m po po v ý mk a pe l á m,sobč a s ný m me t a l o v ý mr i ffo m nas k r e s l e nég i t a r y .I c hv ok á l ys úodv ode néodr e b r í č k o v é ho po pu. J e dnás aov i a c me ne j k o me r č néhnut i e , pos t a v e nénai ma g y„ c hl a pč e ns k ý c hk a pi e l “9 0 t y c hr ok o v aspô v odný m ha r dc o r epunk o m ne máhudob net a k me rni čs pol oč né .Pa t r i as e mk a pe l ya k oAs k i ng Al e x a ndr i a , Be t we e nt heBur i e da ndMe , Po i s o nt heWe l l , a t ď. Ve r z i o ume l odi cme t a l c o r esde a t hme t a l o v ý mi v ok á l mi j ede a t hc o r e . Zná my mi k a pe l a mi s úna pr í kl a dS ui c i deS i l e nc ea l e boyAr ti sMur de r . S po j e ní m me l odi c k é home t a l c o r eshudob ný ms ubž á nr o me l e k t r o ni c k e j t a ne č ne j hudb yt r a nc eat i e žs v pl y v mi s y nt hpo puv z ni kl ot r a nc e c o r e , k t o r éj es ubž á nr o m pr a k t i c k ynane r oz oz na ni eodk o me r č né ho po puv ov š e t k o m ok r e m obč a s né hov y už i t i ade a t hme t a l o v ý c hv ok á l o vuni e k t o r ý c hk a pi e l . Hudob né k a pe l yt r a nc e c o r es úna pr í kl a dFa i l Emo t i o ns , Aba ndo nAl l S hi ps , At t a c kAt t a c k !amnohéďa l š i e .

POKRAČOVANI EVĎALŠ OM ČÍ S LE Aut or / ka :Ma r e kGa j doš í k Fot og r ae : Pe x e l s . c o m 3 6


LI TERÁRNA PRÍ LOHA

3 5


J EDI NÝPOHĽADDOJ EHOOČÍAVI DÍ TEZMYS ELVŠ ETKÉHO Poďme s at r oc ha pohr a ťs os l o v o m l á s k a . J et ol e nj e dnos l o v o . Nopr á v et o j e dnos l o v omát a kne s k ut oč nes i l ný v ý z na m,ž es l o v ánat one s t a č i a .Ajk e ď á no , ť a ž k oi c hpoba da ť . Lá s k as as kl a dá i bazpi a t i c hpí s me n, ni ej eť a ž k ov y s l ov i t e ľ náaa nini č í mz v l á š t na ,pok i a ľs a poz r i e mel e nnas l o v o . Novk o ne č no m dôs l e dk umávs e bene s k ut oč nús i l u, k r á s u aj ene odmy s l i t e ľ no us úč a s ť o u ná š hož i v o t a . Obč a ss apo pá l i me , z l y há me ,s kl a me me .Ni e k t ovpr a v úl á s k u ne v e r íani e k t oz a sč a k ánapr i nc ana b i e l o mk o ni . Ni e k t oč a k ánas v o j ul á s k u c e l ýž i v o tani e k t oj uná j deav z á pä t í s t r a t í .J et oz v l á š t ne .Mávs e bes i l u, k t o r áoboha c uj eos t a t ný c h.My s l í m,ž e k a ž dýzná sbol užvž i v o t eni e k e dyz a ľ úbe ný . J ej e dnova k o mv e k upr í de . Vž dy dáč l o v e k ut o ,č omádos t a ť .Dámu v e ľ k ýv ý z na m ac huťž i ť .Mámnoho podôb . Či užj et ol á s k ama t k yks v o j mu di e ť a ť ua l e bona o pa k . J et oa s i na j s i l ne j š íc i t ,k t o r ýe x i s t uj enat e j t oz e mi .Pr v ý mo me nt ,k e dyz a č a l os l o v ol á s k ana be r a ťg r á dybolk o nt a k tma t k yadi e ť a ť a . Pr á v epr i ne j s mez i s t i l i , č ot os l o v oz na me ná . Lá s k us imôž e mev y t v o r i ťk u ž dé mu, k t oná mj ev e ľ mibl í z k yak t oj e dôl e ž i t ývna š o mž i v o t e .Már ôz neobdob i a , k e dyj upr e j a v uj e me . Vde t s t v es ú t ona š ir odi č i aar odi na .Pr idos pi e v a ní s út os k ô rk a ma r á t iapr v él á s k y ,v t e dy s aodna š i c hr odi č o vv z ďa ľ uj e meav y t v á r a mes i v l a s t nýs v e t . Má memnož s t v ot e ó r i í , č oj et ol á s k a . J a b ys o mv á mr a dapr e ds t a v i l ak ús okzt e j mo j e j .Čo z na me ná l á s k a pr emňa ? Os ob net one v i e m po pí s a ťúpl nepr e s ne a ni j as a ma .Lá s k az na me ná ľ úb i ť s r dc o m ani eoč a mi .Dôl e ž i t ýj eobs a h k ni hyani ej e j oba l . Chý ba j úmi t i eč a s y , k t o r éz a ž í v a l i na š i r odi č i aas t a r í r odi č i a . Ča s y , k e dys al á s k apr e j a v o v a l as l o v a mi , k v e t mia g e nt l e ma ns k ý mis k ut k a mi . Ak ýb ybolpoc i t ,k e b ys mes ina š l iv s c hr á nk el i s tod na š e jl á s k y ?Bolb y o v e ľ ak r a j š ía k ok e ďt ina pí š epá rs l o v c e zs pr á v unai nt e r ne t e .Dobai des t á l e

ďa l e j ,nomy s l í ms i ,ž et a k é t oz v y k yb yne ma l iz a ni k a ť . Ži j e mevdobe , k des l o v o„ l á s k a “užne mát a k ýv ý z na ma k o k e dy s i . Bo j í mes az a ľ úb i ť , pr e t ož es aobá v a meďa l š i e hos kl a ma ni aaubl í ž e ni a .Vz ť a hynapá rdní ,č it ý ž dňo vs út e r a z c e l k o mno r má l ne . Pr e č ot ot a ka l ej e ?Má mev y s ok éná r ok y , č i s al e nhr á me ? J et os t a vdok o na l os t i vne dok o na l o ms v e t e . Dok o na l os ťni e j eni č ,č o mu b ys mene r oz ume l i ,no na pr i e kt o mu j u c hc e mev š e t c i dos i a hnuťama ťpe r f e k t nýž i v o t , be zhá doka z b y t oč ný c hne do r oz ume ní . Noa k ýb ybolž i v o tbe zpr e k á ž okas kl a ma ní ?Ne ma l b yt a k ýz my s e l a k omát e r a z . Ne v á ž i l ib ys mes iv ôbe cni čaž i v o tb ybolpr í l i šf á dnyanudný . Ne poz ná m ni k oho k t ob ys ipr e š i e lž i v o t o ma k opope s t r o f a r e b ne jl úk ebe z pr e k á ž ok . Ne má v ž dy v š e t k o t a k pe k nýar oz pr á v k o v ýk o ni e ca k ovt e l e no v e l á c h a l e bo pr i e be ha k ovr o ma nt i c k ý c h l moc h.Novk o ne č no m dôs l e dk ub yt ot a ka jmohl ob y ť .Zá l e ž íl e nnaná sa k ý m s me r o ms av y be r i e meak oľ k oús i l i av l ož í medot ohoč o c hc e mema ť . Nomy s l í ms i , ž ea jne v y da r e nál á s k adáč l ov e k uv e ľ miv e ľ a .Ni e k e dys ič l o v e kmus ína j pr vni e č í m pr e j s ť , a b ys ados t a lkt o muč ona oz a jpo t r e b uj e . Ajk e ďt o vmo me nt á l ne j s i t uá c i i ne dá v apr í l i šv e ľ k ýv ý z na m, pos t upo mč a s us auk á ž epr e č os at ot a kudi a l o . Ho r š i eužj e , a k s azl á s k ys t a nez v y k . Ni e k e dyj uč l o v e kne č a k áapr í depr á v evt e nna j ne v hodne j š íok a mi h, noni e k e dya j odí depr á v ev t e dy , k e ďb ys me t ona j me ne jč a k a l i .Na j ho r š i ej e ,a kpr í de ,k e ďni es t epr i pr a v e nýnav z ť a h, ne v i e t ea k os as pr á v a ťa l e boč opo v e da ť 3 8


Li t e r á r napr í l oha

Ni e k e dyj uč l o v e kne č a k áapr í depr á v ev t e nna j ne v hodne j š íok a mi h, noni e k e dya j odí depr á v ev t e dy , k e ďb ys met ona j me ne j č a k a l i .Na j ho r š i ej e ,a kpr í de ,k e ďni es t e pr i pr a v e nýnav z ť a h, ne v i e t ea k os as pr á v a ť a l e boč opo v e da ťa žna pok o nz i s t í t e , ž es t e s v o j uš a nc upr e mr ha l i .S pol oč nédnis a po ma l ys t r á c a j úav yne v i e t ea k oďa l e j .J e t a kť a ž k éz a b udnúť . Áno , k a ž dýv á m po v i e „ z a b udni , pr í deďa l š í “ , a l et o t omôž epo v e da ťi bač l o v e k , k t o r ýt one z a ž i l . Lá s k us i z o s r dc ač l o v e kne môž ev y t r hnúť .Toni ej e a k oboľ a v ýz ub .Ni e k e dys aob j a v ídr uhá š a nc a , noni e k e dyz a sni e . As i t ot a kma l ob y ť . Aks t r a t í t eni e k oho , k t obol v ov a š o mž i v o t e , bol pr ev á s dôl e ž i t ýadá v a l muz my s e l , t a kj eť a ž k épos t a v i ťs aaí s ťďa l e j . J eť a ž k él e nt a kz a b udnúť . J et oa k ok e b y s mes t r a t i l ik uss e ba .Uv i e dl ab ys o m pr í kl a d,k t o r ýs amipr á v ekt e j t ot é mehodí .Puz z l e .Aks t r a t í t e j e de nk ús ok , j eť a ž k éna hr a di ťho , pr e t ož ek a ž dýj e de nj ei nýav ý ni moč ný . J e de nsdr uhý ml a dí ane na hr a díhož i a dnyi ný .Vt e dyt oč l o v e kz a hodíaz a č neuv a ž o v a ťna di ný mi .Nos t o j ít odos t a t okč a s ua ús i l i a ,k ý ms ar oz hodnev y k o na ťt a k út ov e c .Hľ a dák ús okzpuz z l e ,k t o r ýs t r a t i l .Poc i t ypr is k ut oč ne j l á s k es úpodob né . Čl o v e k a , k t o r ýv ov á sz a ne c ha l s t o puj eť a ž k éo pus t i ťane c ha ťhoí s ťs v o j o uc e s t o u, no a kt ohoč l o v e k ana oz a jľ úb i t e ,ne c há t ehoí s ťl e na b ybolš ť a s t ný ,a jk e ďbe zv á s .Toj es k ut oč nál á s k a . Čoz na me nál á s k apr e Dôk a z yl á s k yv i dí me v á s ? Ve r í t e v pr a v ú k a ž dýde ň,nopos t ul á s k u?Vi e t es i pr e ds t a po mč a s uč ov z ť a ht r v á v i ťž i v o t be zl á s k y ? ne j a k út údob u, v š e t k o Ka ž dý má v ž i v o t e s a po ma l y me ní a s v o j epr i o r i t y .Pr eni e s t r á c as a .Ti ek r á s ne k ohoj et ob y ťdos t a mo me nt ypl nél á s k ys a t oč nez dr a v ý ,š ť a s t ný , me ni anak a ž dode nný ma ťpr is e bena oz a j s t bo japr e ž í v a ni e .J et o núl á s k uč ipe ňa ž e nk u v e ľ k ác hy ba , a ks ine upl nú pe ňa z í ,v e ľ k ý v e do muj e meč omá me do m apodob ne .Vä č abe r i e met onaľ a hk ú š i nac hc et ov š e t k o , no v v á h u . T a k ý t o p r í s t u p ý ho v o r i e k . Ke ďobe t uj e t eni e č opr et ohodr uhé hoa naz á kl a del á s k ys it os a r uč e nýk r a c ha na ž í t es aot o ,a b ybolk a ž dýj e de nde ňs t r á v e nýs máz v i eďa l e ja js pl ni ť .Ak ní má b udúc nos ť . m,t e n na j dok o na l e j š íde ň.Ke ďs a us mi e v a , ne má č l o v e k o po r u, us Č l o v e k , k t o r ý p r e s t a n e mi e v a t es asní m, a kpl a č e , pl a č e t ea jv y . J e dnodudok á ž ea j ne mož né . c úb i ťa z no v az a č ne , hodos e baz a pa dá t eaj ev á m úpl neuk r a dnut éč os iľ n i k d y a n i n e ľ ú b i l . my s l i ai ní .Lá s k ane po t r e b uj ea ni t a ks l o v áa k oč i ny . s k az na me ná ľ úb i ť Lá s k aj ev t e dy ,a kne -S a moz r e j mej ek r á s nepoč uť„ Ľúb i mť a “ , a l eč oa kt o Lá my s l í t e na do t y č nú ľ pr e t r ž i t e , ne c h s a úb i mť as úl e npr á z dnes l o v á ?Lá s k umož nov y j a dr i ť ne os ob ul e nv t e dy ,k e ďa d e j e č o k o ľ v e k . V o ji ný mipodoba mi ,at ona pr í kl a dk e ďv á m po v i e má t eč a s , a l ev t e dy , k e ď„ v z ť a hu s ú mo me nt y dá v a j s i poz o r , da j s i t e npá s “apodob ne . s t ena j v i a cz a ne pr á z dk r í z ,nopr á v enaz á ne ní .Ke ďs t epohá da - Ho a det a k ý c ht os i t uá c i í v o r ís a , ž enapr v úl á s k us ane z a b úda . My s l í m, ž e kl ys mes ima l iuv e doní ,noa jna pr i e kt o mu t ot a ka j j e . By ťz a ľ úbe nýj ez v l á š t nypoc i t , k r á s nya l eb s aj e de n o dr uhé ho a mi ť , a k ý j e v z ť a h pr e jbol e s t i v ý .Te n,k t oná j des k ut oč núl á s k ub yt o s t a r á t e a bo j í t es a o ne sdôl e ž i t ýabo j o v a ť ma l b r a ťnaľ a hk úv á hu, pr e t ož et oč oľ a hk opr í de , ná t ohodr uhé ho .Vy hľ a - môž o t o , a b y s a n e s k o n č i l , ea jv e ľ miľ a hk oodí s ť .Má met e nde nc i us pr á v a ť l ena o pa ks t á l ena pr e dá v a t es i t uá c i ea k ob y ťs apr i a m dok o na l enaz a č i a t k uk a ž dé ho v z ť a hu. a s pol una mi e s t ov ý hoPOKRAČOVANI ENAĎALŠ EJS TRANE

3 9


na pr e do v a l . Vž dys adáč ov y l e pš o v a ťak a ž dás i t uá c i amás v o j dô v od, pr e č oj et ot a k , a k ot oj e . Ve r í m vos ud, nov e r í ma j vt o , ž emumus í meni e k e dydo po môc ť . Ka ž dýzná sj es t r o j c o ms v o j hoš ť a s t i a , l e n ni e k e dys it oa nine uv e do muj e meas pol i e ha mes ananá hodya l e bonat ohodr uhé ho . Noč o , a ks ana t os pol i e haa j t ádr uhás t r a na ?Pr e s nepr e t os ak o nč i at i ena j k r a j š i ev z ť a hy . Ni e k e dy j e dnoduc ho po t r e b uj e me os ob u, k t o r e j môž e mev e r i ťav ov š e t k o ms aj e jz dô v e r i ť .Os ob upr ik t o r e j s amôž e meodv i a z a ťab y ťs a mi s e bo u. Po t r e b upa t r i ťni e k o muav e di e ť , ž ej e t uni e k t o ,k t os aov á sbo j í ,t e š ís az v a š i c hús pe c ho vav i eupok o j i ťapov z b udi ťpr ine v y da r e ný c hs i t uá c i á c h. Te š i ťs anak a ž dýj e de nmo me nts t r á v e nýsní m.Chc i e ťj e mua k opr v é mu po v e da ťne j a k ýús pe c ha l e bona o pa k ne ús pe c h. J e di nýpohľ a ddoj e hooč í a v i dí t ez my s e lv š e t k é ho .Noč név ol a ni a ,pr e c há dz k y ,s e de ni apr il mev ob ý v a č k ea žpopr e b údz a ni es apr i t o m dr uho m. S v e tbe zl á s k yb yne ma l v ý z na m,pr e t ož el á s k aj et o ,nač os a k a ž dýv e č e rt e š í mek e ďz a s pá v a me . Ka ž dýzná ss ní v aaho v o r ís ič o „ k e b y “ , a l eč opr et our ob í me ?Za č ni mek o na ťani es ní v a ť .Lá s k aj ev š a de ok ol oat a k i s t omož nos ťz a č a ťz no v a . Lá s k a be há po ob ý v a č k e ,k ý m v y s e dí t eadí v a t es anaňu. J e j pr v ék r ok y doš k ol y ,pr v éús pe c hys új e dný m zna j k r a j š í c hmo me nt o v ,k t o r émôž e t ea k or odi č i az a ž i ť .Vý v i na v š e t k os po j e nésní m. Za ž í v a ni ej e j pr v e j l á s k y , pr v és kl a ma ni aapá dy . Al es t et uv y , k t o r íj ut o ul á s k o u obk ol e s uj e t eadá v a t ej e jz my s e lv š e t k oz v l á da ť .Po má ha t ej e jv s t a ťauč i ťs anav l a s t ný c hc hy bá c h. Dá v a t ej e j dô v odnaús me vak o pe cúpr i mne j l á s k y . Vi di e ťúpr i mnýús me vnaľ uďoc h, k t o r ý c hľ úb i t ea e š t edok o nc av e di e ť , ž ev ys t ej e hot v o r c o m, j et ona j v ä č š i eš ť a s t i e , k t o r émôž e t ea k oč l o v e kz a ž i ť . Ti e t o v e c i s úz a da r moas úna j k r a j š i e . Bol as o m vdo me , k t o r ýbol ma l ý , ne bol ni č í mv ý ni moč nýaľ udi avňo m ne ma l i dos t a t okpe ňa z í , noa j na pr i e kt o mudá v a l i ani čne ž i a da l i . Tí ľ udi abol i t a kš ť a s t ní a k omnohoľ udí ni e . Vi e t ea k os o ms at a m c í t i l a ?Ve ľ mipr í j e mne . Opt i mi z musac huťdož i v o t a , k t o r ás ane v i dík a ž dýde ň. Tíľ udi at ohone ma l i v e ľ a , noma l i t ona j dôl e ž i t e j š i e . Ma l i pl nýdo mz dr a v ý c hde t í al á s k uv y ž a r uj úc uzni c h. At os ane dána hr a di ťž i a dny mi pe ni a z mi a ni ni č í mi ný m. Pr i l á s k ene po t r e b uj e t edr a héa ut o , v e ľ k ýdo mč i mi l i ó nynaúč t e . Vš e t k oč opo t r e b uj e t ej et o , a b yv ov á s v i de l a j opá rr ok o vt úi s t úak r á s nuos ob ua k onaz a č i a t k u.

Aut or / ka :Ve r o ni k aVa l e nč í k o v á Fot og r ae : Pe x e l s . c o m 40


Rá d/ apí š e šos voj om ps ovi ? Za uj í ma j úť ae xot i c kékr a j i ny? Al e bos ar á d/ ane c há šuni e s ť dokr a j i nypoé z i eč ipr óz y?

Každýmámi es t ovnaš om uni ver zi t nom č as opi s e!

P o mô ž e šn á m v yf a r b i ťs v e t?

Na pí šná m napa r a z ol . uc m@gma i l . c om adoz vi e šs avi a c . Užt e r a zs anat e bat e š í me !: )

Parazol, 1. číslo 2017/2018  
Parazol, 1. číslo 2017/2018  
Advertisement