Page 1

รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551 

สารบัญ คำปรารภ คำนำ บทนำ หมวดที่ 1 พระโสทรเชษฐภคินี หมวดที่ 2 พระประวัติ หมวดที่ 3 ทรงเป็นครูของแผ่นดิน และด้านวิชาการ หมวดที่ 4 ยอดขัตติยกัลยาณี หมวดที่ 5 สืบสานโครงการสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และด้านการแพทย์ หมวดที่ 6 เกื้อกูลประชากรด้านสังคมสงเคราะห์ หมวดที่ 7 เกื้อกูลประชากรด้านดนตรี การแสดง และศิลปะทุกแขนง หมวดที่ 8 ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ หมวดที่ 9 เจ้าฟ้านักประพันธ์ หมวดที่ 10 ทรงเมตตาสัตว์น้อยใหญ่ หมวดที่ 11 พระเกียรติคุณ สดุดี ทำเนียบศิลปินในโครงการ 84 พระชันษาฯ จิตรกรรมโครงการศิลปกรรมฯ โครงการศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 38/2551 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 5/2551 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 10/2551 คำสั่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ 19/2551

2 4 6 10 40 60 81 91 104 114 129 144 152 162 179 188 190 194 196 199 201 202
คำปรารภ รัฐบาลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระโสทรเชษฐภคินี ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรง บำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการอันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอเนกอนันต์ ทรงเป็นแบบอย่างของขัตติยนารีผู้มีพระหฤทัยมั่นคงที่จะเกื้อหนุนดำรงพระเกียรติยศแห่ง พระบรมราชจักรีวงศ์ให้รุ่งเรือง ด้วยพระจริยาวัตรอันงดงาม ดำรงมั่นอยู่ในสุจริตธรรม ทรงแบ่ง เบาพระราชภารกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในหลายวาระ ทรงรับพระภาระปฏิบัติบำรุงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอย่างใกล้ชิด ทั้งใน การส่ ว นพระองค์ แ ละพระราชกิ จ ต่ า งๆ แม้ เ มื่ อ สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี เ สด็ จ สู่ สวรรคาลัยแล้ว ก็ยังทรงสืบสานพระราชกิจแทนด้วยพระวิริยอุตสาหะ เช่น งานของมูลนิธิ พอ.สว. ในจังหวัดต่างๆ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกองทุนการกุศลสมเด็จ ย่า เป็นต้น นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ยังมีพระหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา ทรงปรารถนาที่จะให้ชนทุกชั้นได้มีวิชาความรู้ มีฐานะ ความเป็นอยู่ดีและมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ถ้วนหน้า จึงทรงพระอุตสาหะรับเป็นอาจารย์สอนใน สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทรงทำนุบำรุงการศึกษาในชนบทให้พัฒนาขึ้น ทรงรับกองทุน มูลนิธิ และ สมาคมทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การสังคมสงเคราะห์ การแพทย์และสาธารณสุข ไว้ในพระอุปถัมภ์เป็นจำนวนมาก ด้วยพระอุปถัมภ์ทำให้กิจการขององค์กรเหล่านั้นก้าวหน้าและ มั่นคง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างใหญ่หลวง ด้วยพระอัจฉริยภาพ ด้านภาษาและการประพันธ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ได้ทรงพระนิพนธ์และรวบรวมเรียบเรียงหนังสืออันทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์

และด้านอื่นๆ ไว้จำนวนมาก สามารถใช้อ้างอิงประกอบการศึกษาค้นคว้าได้ พระเกียรติคุณดังกล่าว เป็นที่ประจักษ์เด่นชัดแก่ชาวโลกและชาวไทย มหาวิทยาลัยต่างๆ จึงได้ขอพระราชทานถวาย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในหลายสาขาวิชา และรัฐบาลต่างประเทศได้ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องอิสริยาภรณ์ รวมทั้งทรงได้รับการเทิดทูนพระเกียรติจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) บัดนี้ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้สนิ้ พระชนม์ลง รัฐบาลเห็นเป็นโอกาสที่จะได้สนองพระกรุณาธิคุณ จึงนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ตามแบบแผนโบราณราชประเพณีให้สมพระเกียรติยศแห่งสมเด็จพระโสทรเชษฐภคินีในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ที่เคารพเทิดทูนของพสกนิกรชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาต ซึ่งรัฐบาล ได้น้อมรับไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม และแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส 


ราชนครินทร์ และได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นที่ปรึกษา มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้านเป็นกรรมการ รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ขึ้น รับผิดชอบการดำเนินงาน 7 คณะ คือ คณะกรรมการฝ่ายจัดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิง พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะ กรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและ พระยานมาศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานการจัดพระราชพิธีพระราชทาน เพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุ และหนังสือที่ระลึก คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณการจัดงานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส- ราชนครินทร์ คณะกรรมการดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ และแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการและ คณะทำงานเพื่อดำเนินภารกิจสำคัญ และส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งรัฐบาล คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต่างปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถด้วยความจงรักภักดี เพื่อสนองพระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งล่วงลับสู่สวรรคาลัยให้จารึกยั่งยืนอยู่ตราบกาลนาน ขอมหิ ท ธานุ ภ าพแห่ ง สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั่ ว สากล พระราชกุ ศ ลกฤดาธิ ก ารที่ ส มเด็ จ พระเจ้ า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงบำเพ็ญมาอย่างสืบเนื่อง ตลอดพระชนม์ชีพ และมโนสำนึกอันตั้งมั่นในกตัญญุตาธรรมของรัฐบาลและผองพสกนิกรที่มีต่อ เบื้องพระยุคลบาท จงเป็นพลวปัจจัยให้พระองค์เสด็จสถิตเสถียรในทิพยสถานอันสมบูรณ์พรั่งพร้อม ทิพยสมบัติทุกเมื่อเทอญ

(นายสมัคร สุนทรเวช) นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
คำนำ เนื่องในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา- ณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ ณ พระเมรุ ท้ อ งสนามหลวง ในวั น เสาร์ ที่ 15พฤศจิ ก ายน พุ ท ธศั ก ราช 2551 รั ฐ บาลและประชาชนซึ่ ง ล้ ว นแต่ จ งรั ก ภั ก ดี แ ละสำนึ กใน พระกรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงพระวิริยอุตสาหะประกอบพระกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์มาโดยตลอดพระชนม์ชีพ รัฐบาลจึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ขึ้น เพื่อขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานพระราชทานเพลิง พระศพฯ ให้สำเร็จลุล่วงตามแบบแผนโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติ ในการนี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ได้

มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก จัดทำจดหมายเหตุและ พิจารณาคัดสรรจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ที่มีคุณค่าเกี่ยวเนื่องในพระประวัติ พระกรณียกิจ และ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิ ว าสราชนครินทร์ ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกพิจารณา เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ หลายหน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ สำนั ก ราชเลขาธิ ก าร สำนั ก งานปลั ด สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์เอกสารหนังสือที่ระลึกและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวม 9 รายการ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้แผ่ไพศาลยั่งยืนตลอดกาล ได้แก่ 1. แผ่นพับพระประวัติ พระกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2. หนังสือพระประวัติ และพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 3. หนังสือพระปิยโสทรเชษฐภคินี : ร้อยกรองน้อมสำนึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้า

พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 4. หนั ง สื อ จดหมายเหตุ พ ระราชพิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง พระศพสมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 5. หนังสื อ เครื่องประกอบพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6. หนังสือจดหมายเหตุประชาชน : ข่าวสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สิ้นพระชนม์ จากหนังสือพิมพ์ 7. หนั ง สื อ ศิ ล ปกรรมพระประวั ติ แ ละพระกรณี ย กิ จในสมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
8. หนังสือพระประวัติและพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉบับอักษรเบรลล์ 9. ดีวีดี สารคดี พระประวัติและพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา- ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รัฐบาลจะแจกจ่ายหนังสือเหล่านี้ไปยังแหล่งความรู้ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค เพื่อยังประโยชน์แก่ ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกระดับ ทั้งนี้ โดยตระหนักแน่ชัดว่าการสนองพระกรุณาธิคุณ ด้วยความร่วมมือร่วมใจสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า อำนวยประโยชน์เกื้อกูลแก่สาธารณชน เช่นนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมแล้ว ยังเป็นการสร้างสิ่งอนุสรณ์ที่เป็น ทรัพย์สินทางปัญญาของชาติไว้ในแผ่นดินด้วย ขอมหิทธานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระราชกุศลกฤดาธิการที่พระองค์ได้ทรงพระวิริย อุตสาหะบำเพ็ญตลอดพระชนม์ชีพ และความกตัญญูกตเวทีที่รัฐบาลและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีต่อเบื้องพระยุคลบาท จงเป็นพลวปัจจัยดลบันดาลให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา- ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จสถิตเสถียรในทิพยสถานอันสมบูรณ์พรั่งพร้อมด้วย ทิพยสุขารมณ์สมบัติทุกเมื่อเทอญ

(นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก
บทนำ เมื่อมีการสร้างพระเมรุมาศหรือพระเมรุตั้งแต่อดีตกาลตราบปัจจุบัน กล่าวกันว่า เป็นโอกาส ในการรวมช่างศิลปกรรมทุกแขนงอันมีปรากฏในทำเนียบของงานช่างไทยทั้งปวง ซึ่งอยู่ในที่ต่างๆ ให้มาทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เป็นการระดมฝีมือช่างเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปกรรมตามความ ถนัดของตนไว้ในพระเมรุมาศหรือพระเมรุอย่างเต็มกำลังความสามารถ เริ่มตั้งแต่งานสถาปัตยกรรม ซึ่งต้องออกแบบลักษณะอาคารและปริมณฑล ให้มีความหมายตามคติความเชื่อและสอดคล้องกับ เจ้าของผู้ใช้พระเมรุมาศหรือพระเมรุนั้นๆ เป็นเบื้องต้น งานก่อสร้างประกอบด้วย โครงสร้างของ เครื่องไม้ เครื่องเหล็ก เครื่องปูน ตั้งแต่พื้นฐานถึงเครื่องยอด งานตกแต่งอาคารเพื่อความงดงาม อลังการ มีการประดิษฐ์ ประดับให้เกิดความวิจิตรสวยงามตามแบบช่างศิลป์ไทย มีทั้งลวดลาย และวัสดุ ทีม่ สี สี นั ของ ทอง กระจก กระดาษเลือ่ มลาย การประดับประดาจัดแต่งผังบริเวณโดยรอบ ด้วยเครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณ์อาคาร ตลอดถึงเครื่องสูงอันประกอบพระราชอิสริยยศ รวมทั้ง งานที่เกี่ยวเนื่องด้วยการพระราชพิธี อันเป็นโบราณราชประเพณีที่แสดงวัฒนธรรมสูงส่งดีงาม ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นความงามที่อยู่ในกรอบแบบแผนของศิลปกรรมไทย ล้วนต้อง เกณฑ์ช่างฝีมือเยี่ยมทั้งหลายมาปฏิบัติงานอย่างเร่งด่วนทั้งสิ้น งานทั้งปวงสร้างอย่างชั่วคราว เมื่อ เสร็จงานแล้ว ศิลปกรรมอันงดงามทั้งหลายก็จะกระจายไปอยู่ ณ แหล่งต่างๆ เมื่อพุทธศักราช 2430 ในงานออกพระเมรุ เจ้านาย 4 พระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารี รัตน์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าตรีเพชรุตม์ธำรง สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราช กกุธภัณฑ์และพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์ ซึ่งสิ้นพระชนม์ในพุทธศักราช 2430 พร้อมกัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศิลปิน เขียนภาพพระราชพงศาวดาร สมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน 92 ภาพ ใส่กรอบ อย่างงดงาม และให้เจ้านายและข้าราชการที่มีความรู้แต่งคำประพันธ์เป็นคำโคลงพรรณนาเกี่ยวกับ เหตุการณ์ของแต่ละภาพ โปรดให้ตงั้ แสดงในงานพระเมรุครัง้ นัน้ ต่อมาภาพเขียนและคำประพันธ์นนั้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์เผยแพร่ เรียกว่า หนังสือโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพระราชพงศาวดารแสดงในงานพระเมรุครัง้ นัน้ แสดงให้เข้าใจว่าการเขียนภาพประดับผนังน่าจะ เริ่มนิยมอย่างจริงจังในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ภาพทั้งหมดได้ติดตั้งแสดงไว้ ณ พระราชวัง บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร หนังสือโคลงภาพ พระราชพงศาวดารเล่มนี้ ในรัชกาลปัจจุบนั พุทธศักราช 2526 เมือ่ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ทรงเลือกมา จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเพื่อประโยชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปกรรม ดั ง นั้ น ในโอกาสที่ รั ฐ บาลกราบบั ง คมทู ล ขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตจั ด งาน พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดำเนินงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำ จดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง พระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีความ เห็นให้จัดแสดงภาพเขียนที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระประวัติและพระกรณียกิจของพระองค์ท่าน พร้อมทั้ง
จัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกด้วย โดยมอบหมายให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง วัฒนธรรม สนองงานสร้างสรรค์ศลิ ปะเช่นทีท่ รงโปรดเพือ่ ประโยชน์ทางการศึกษา และเป็นการเผยแพร่ พระเกียรติคุณที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองไว้อย่างอเนกอนันต์ให้ปรากฏแผ่ไพศาล ทั้งนี้ ได้กำหนดภาพ 84 ภาพ ตามพระชนมายุ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ศิลปิน ร่วมสมัยสาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 84 คน ได้แสดงความจำนง ขอมีส่วนร่วมในงาน สร้างสรรค์งานศิลป์พระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ถ่ายทอดเรื่องราวลงบนแผ่นผ้าใบ ขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร จำนวน 80 ภาพ และขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 2.40 เมตร จำนวน 4 ภาพ ทั้งนี้ได้ลำดับภาพพระประวัติและพระกรณียกิจตลอดพระชนม์ชีพ ตามกาลเวลา จำแนกเนื้อหาสำหรับการสร้างสรรค์ภาพไว้ 11 หมวด คือ เมื่อทรงพระเยาว์ พระโสทรเชษฐภคินี ทรงเป็นครูของแผ่นดิน และด้านวิชาการ ยอดขัตติยกัลยาณี ทรงสืบสาน โครงการสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและการแพทย์ ทรงเกื้อกูลประชากรด้านสังคมสงเคราะห์ ทรงสนับสนุนการดนตรี การแสดงและศิลปะทุกแขนง ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ เจ้าฟ้านักประพันธ์ ทรงเมตตาสัตว์น้อยใหญ่ และพระเกียรติคุณสดุดี ศิลปินร่วมสมัย 84 คน ได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานอันทรงคุณค่า ร้อยเรียงเล่าเรื่องด้วย แรงบันดาลใจที่เกิดจากการตระหนักรู้ถึงพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา- ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีแก่ประชาชนชาวไทยตลอดเวลาอันยาวนาน อย่างตั้งใจและเปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจ เป็นการเทิดทูนและแสดงกตเวทิตาอันเป็นวัฒนธรรมที่ดี งามของชาวไทย เป็นสื่อกระตุ้นให้ดำเนินตามพระปณิธาน และที่สำคัญเป็นศิลปกรรมที่เป็นอนุสรณ์ ในการประดับพระเมรุที่ให้มีความสมบูรณ์เช่นอดีตกาล

(ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์) ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
พระโสทรเชษฐภคินี

เนติกร ชินโย Netikorn Chinyo แนวความคิด ภาพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา-

ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์เป็นภาพที่แสดง

ถึ ง ความรั ก ความผู ก พั น ของทั้ ง สามพระองค์ ซึ่ ง ประทั บใจ

พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ ข้าพเจ้าจึงวาดภาพนี้ขึ้นจาก ความประทั บใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุ ณและพระ-

กรุณาธิคุณที่ทั้งสามพระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย

10


“เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์” สีน้ำมันบนผ้าใบ 11


ประสงค์ ลือเมือง Prasong Luemuang แนวความคิด เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต ความรัก ความผูกพัน ของยุวกษัตริย์ทั้ง 2 พระองค์ และสมเด็จพระพี่นางฯ ซึ่งเป็น

ภาพของความประทั บใจที่ ผ มเห็ น และรั บ รู้ เ รื่ อ งราวตั้ ง แต่ ส มั ย

ผมเป็นเด็ก เปรียบเสมือนบันทึกที่ผ่านออกมาเป็นงานจิตรกรรม

“พระโสทรเชษฐภคินี” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 12


13


“พระทรงเป็นที่รักยิ่ง” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 14


สุภร พรินทรากุล Suporn Printarakul แนวความคิด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นที่รักยิ่งและสถิต

อยู่ในดวงใจไทยทุกคน ปวงประชาได้นำดอกไม้เป็นเครื่อง สักการะ เพื่อแสดงความรักและเทิดทูนพระองค์

15


ยุทธกิจ ประสมผล Yutakit Prasompol แนวความคิด ต้องการถ่ายทอดให้เห็นถึงความรักที่มีให้แก่กัน ระหว่าง 2 พระองค์ มีความรู้สึกว่าภาพที่เลือกมามีความหมาย ในตั ว เองอยู่ แ ล้ ว เพี ย งแต่ พ ยายามถ่ า ยทอดอารมณ์ ภ าพของ

ทั้งสองพระองค์ออกมาให้มากที่สุด สายพระเนตรของสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอฯ ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ทรง ทอดพระเนตรอย่ า งเอ็ น ดู แ ละเสมื อ นว่ า ท่ า นมี ค วามหวั ง และ

มองเห็นอะไรบางอย่า งในพระอนุ ช า ส่ ว นสายพระเนตรของ

พระอนุชา ทรงมีความตั้งมั่นและมองไกล มีความครุ่นคิดด้วย สายพระเนตรอันยาวไกล

16


“สายพระเนตร” สีน้ำมันบนผ้าใบ 17


18


ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์ Thammanoon Ruengsawat แนวความคิด ความรักและความผูกพันระหว่ างพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ นั้นมีมา ตลอดตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงปัจจุบัน มีมากมายจนมิอาจหยิบยก นำมาเสนอได้หมด จึงได้นำเสนอเพียงบางส่วนมาเป็นสื่อให้ เห็นความผูกพันจากบัตรเชิญ ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเชิญสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มาร่วมงานเลี้ยง

“ความรักและความผูกพัน” สีนํ้ามันบนผ้าใบ 19


วิศเวท วัฒนสุข Wisawej Watanasuk แนวความคิ ด ปี 2488 พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทร

มหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี ได้เสด็จ

นิวัติประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 พร้อมด้วย พระราชชนนี และ พระอนุชา (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช หรือรัชกาลที่ 9) ในขณะที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนามิได้ตามเสด็จ เนื่องจากทรงพระครรภ์ และมีพระธิดา คือท่านผู้หญิงทัศนาวลัย และยังประทับอยู่ ที่ ส วิ ต เซอร์ แ ลนด์ ระหว่ า งนั้ น ทั้ ง 3 พระองค์ เ จริ ญ ด้ ว ย

พระชันษา พระสิริโฉมงดงามทั้ง 3 พระองค์ แต่เป็นที่น่า เสียดายว่าในระหว่างนั้น ปวงชนชาวไทยไม่มีโอกาสชื่นชม

พระสิ ริ โ ฉม ทุ ก พระองค์ ป ระทั บ อยู่ ด้ ว ยกั นในประเทศไทย

ขณะนั้น แม้ว่าที่ผ่านมาชาวไทยมักจะคุ้นตากับภาพ ทั้ง 3 พระองค์ฉายพระรูปด้วยกันเสมอๆ เมื่อครั้งปฐมวัยก็ตาม ด้วยเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงใฝ่ฝันที่จะเห็นภาพทั้ง 3 พระองค์ ในช่วงเจริญพระชันษา ก่อนที่รัชกาลที่ 8 สวรรคต ประทับ ร่วมกันอีกครัง้ หนึง่ จึงได้จนิ ตนาการในการเขียนภาพนี้ โดยเป็น ภาพที่สมเด็จพระพี่นางฯ ได้ทรงประทับร่วมกับ 2 ยุวกษัตริย์ แห่งปวงชนชาวไทยนั่นเอง

“สมเด็จพระพี่นางฯ และสองยุวกษัตริย์” สีน้ำมันบนผ้าใบ 20


21


22


พิชิต ไปแดน Pichit Paidan แนวความคิด สายฝนที่ชุ่มฉ่ำเย็นต้องแสงรุ้งที่งดงามด้วยสายธาร สายใย แห่งความผูกพันดูช่างงดงามนำสู่ความชุ่มเย็น แม้แสงรุ้งนั้นจะลาลับดับ หายไป แต่แสงแห่งความงดงามยังเปล่งประกายความงามอยูใ่ นดวงใจของ ปวงชนชาวไทยตลอดกาล สายฝนเปรียบแทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว แสงรุ้งเปรียบแทนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

“สายฝน แสงรุ้งงามแห่งความผูกพันชั่วนิรันดร” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 23


24


สัมฤทธิ์ เพชรคง Samrit Petchkong แนวความคิด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ ทรงมี พ ระอนุ ช าที่ เ ป็ น

พระมหากษัตริยถ์ งึ 2 พระองค์ และพระนัดดาทีจ่ ะสืบสันตติวงศ์ต่อไป ในขณะที่ทรงพระชนม์ชีพ ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆ ซึ่งล้วนสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ “พระโสทรเชษฐภคินี สองกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่” สีน้ำมันบนผ้าใบ

25


สมภพ บุตราช Sompop Budtarad แนวความคิด ข้าพเจ้าเลือกที่จะเขียนภาพพระองค์ท่านด้วย

ท่าประทับยืนครึ่งพระองค์ ท่าทางรอยยิ้มและแววตาของภาพนี้ แสดงให้เห็นถึงความมีพระเมตตา พระกรุณา สงบ สุขุม และ ทรงภูมิปัญญาสง่างาม เป็นภาพที่ข้าพเจ้าประทับใจมาก แสดง ให้เห็นบุคลิกลักษณะความเป็นพระองค์ท่านอย่างชัดเจน พระกรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ส่วนด้านหลังของภาพเขียนด้วยสีโทนเดี่ยว ประกอบด้วยภาพ เล็กๆ ของพระองค์ทา่ นในอดีตวัยเยาว์ ซึง่ เป็นภาพของความสุข กับพระบรมราชชนก พระบรมราชชนนีและพระอนุชา เป็น ความสุขความอบอุ่นในครอบครัว

“พระองค์ผู้ทรงด้วยเมตตา” สีน้ำมันบนผ้าใบ

26


27


“ธ สานแสงแห่งพระเมตตา” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 28


ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง Paiwalya Dakleng แนวความคิด ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกเพื่อเทิดพระเกียรติ ในคุณความดีของสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กับพระบาทสมเด็จพระเจ้า-

อยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ที่ท่านมีจิตใจงดงามเปี่ยมไปด้วย ความเมตตาแด่พสกนิกร

29


“ความรัก ความผูกพัน” สีน้ำมันบนผ้าใบ 30


พิสิษฐ์ พันธ์เทียน Pisit Puntien แนวความคิด ความรัก ความผูกพัน ที่ทรงมีต่อครอบครัวของพระองค์เอง และมีต่อครอบครัวของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ

31


ไพฑูรย์ สิงห์คำ Paitoon Singkam แนวคิด จากอดีต สู่ปัจจุบัน ความผูกพันคือสิ่งที่ยั่งยืน

32


“จากอดีต สู่ปัจจุบัน” สีน้ำมันบนผ้าใบ 33


“แสงสุดท้าย” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 34


เกรียงไกร เมืองมูล Kriengkrai Muangmool แนวความคิด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงดำเนินตาม รอยทางสมเด็จย่า เปรียบเสมือนเป็นแสงสว่างนำทางให้แก่

ผู้ยากไร้

35


36


ประทีป คชบัว Prateep Kodchabuo แนวความคิด ในช่วงชีวิตของข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นในพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรของทั้ง 2 พระองค์ คุณูปการอัน

ยังประโยชน์ต่อแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ช่างสุดล้นพ้น พรรณนา ภาพในอดีตที่น่าประทับใจของทั้ง 2 พระองค์ ที่ เป็นที่พึ่งร่วมทุกข์ร่วมสุข เคียงบ่าเคียงไหล่ ปกครองประเทศ ชาติบ้านเมืองให้สงบสุข อยู่รอดตลอดมานานแสนนาน มา บัดนี้............... สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงจากไปอย่าง ไม่มีวันหวนคืน ยังความโศกสลด สุดแสนอาลัยต่อเหล่าพสก นิกรทั่วหล้า ขอปวงชนชาวไทยจงใช้โอกาสนี้ร่วมกันทำความ ดีน้อมเกล้าถวาย ขอให้ดวงวิญญาณอันประเสริฐทรงเสด็จสู่ สวรรคาลัย........... “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข” สีน้ำมันบนผ้าใบ 37


38


สุวัฒน์ วรรณมณี Suwat Wanmanee แนวความคิด ประทับใจและซาบซึ้งในพระกรณียกิจที่มีต่อ ปวงชนชาวไทย อี ก ทั้ ง ทรงเป็ น พระเชษฐภคิ นี ก ษั ต ริ ย์ 2 พระองค์ เปรียบเสมือนเป็นแสงสว่างแห่งกษัตริย์และปวงชน ชาวไทย ภาพ “สู่แสงสวรรค์” ถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพัน ระหว่ า งสมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอฯ และพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ทรงเยาว์วัยจนปัจจุบัน แสดงถึงความรัก ความห่วงใยที่ยิ่งใหญ่ ตลอดจนความรัก ความเมตตาต่อ

ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

“สู่แสงสวรรค์” สีอะคริลิคบนผ้าใบ

39


พระประวัต ิ

“ขัตติยราชนารี” สีน้ำมันบนผ้าใบ 40


ศักย ขุนพลพิทักษ์ Sakaya Khunpolpitak แนวความคิ ด ภาพแรกประวั ติ ศ าสตร์ แ ห่ ง ขั ต ติ ย ราชนารี ที่บริสุทธิ์ บริบูรณ์ อันทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ ล้วนเพื่อประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์ ต่อประเทศชาติและ ชนชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพ

41


“24 กันยายน 2472” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 42


วิรัญญา ดวงรัตน์ Wiranya Duangrat แนวความคิด พรหมเทพเทวดาทุกทิศ ทุกถิ่นสถานต่างมาร่วม อัญเชิญดวงพระวิญญาณสถิตสูส่ รวงสวรรคาลัยท่ามกลางบรรยากาศ แห่ ง ความสงบ แฝงไว้ ซึ่ ง ความเศร้ า สะเทื อ นใจ อาลั ย ร่ ำไห้ ใ น เหตุการณ์แห่งการจากไปของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดช วิกรม พระบรมราชชนก เป็นเหตุแห่งความอาลัยของพระธิดาและ พระโอรส

43


“เจ้าหญิงพระองค์น้อย” สีน้ำมันบนผ้าใบ 44


เปี่ยมสุข เหรียญรุ่งเรือง Piamsook Rienrungroeng แนวความคิ ด แสดงถึ ง อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ของเจ้ า หญิ ง พระองค์น้อย อารมณ์ความรู้สึกนั้นคือ ความไร้เดียงสา เต็ ม ไปด้ ว ยความสุ ข มี ชี วิ ต ชี ว า บริ สุ ท ธิ์ แ จ่ ม ใส ซึ่ งได้ แสดงออกทางพระพักตร์และพระอิริยาบถ

45


วัชระ กล้าค้าขาย Wachara Klakakai แนวความคิ ด ภาพสมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอฯ ตอนทรง พระเยาว์และมีสุนัขอยู่ในอ้อมกอด เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึง ความอ่อนโยนเปีย่ มไปด้วยความเมตตากรุณา ในขณะเดียวกัน ก็ทรงเรียบง่ายและดูติดดิน ข้าพเจ้าวาดรูปนี้ขึ้นมาจากความเชื่อที่ว่าพระองค์เสด็จลงมา จากเบื้องบน และเมื่อถึงเวลาพระองค์ก็เสด็จกลับขึ้นไปสู่ที่ๆ พระองค์เสด็จลงมา โดยข้าพเจ้าวาดบันไดแทนสัญลักษณ์ ของการเดินทางจากพื้นดินสู่ท้องฟ้าซึ่งก็หมายถึงสรวงสวรรค์ นั้นเอง

“เสด็จสู่สวรรคาลัย” สีน้ำมันบนผ้าใบ 46


47


อุดมลักษณ์ ทรงสุวรรณ Udomluxs Songsuwarn แนวความคิ ด ท่ า นมี ค วามเมตตาบำเพ็ ญ ประโยชน์ ช่ ว ย พสกนิกรชาวไทยเป็นพื้ น ฐานเมื่ อ ครั้ ง ทรงพระเยาว์ ท่ า นอยู่ ในสิ่งแวดล้อมที่งดงามของธรรมชาติดินแดนกลางของโลก คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้ลึกซึ้งในความงดงามของ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อเจริญพระชนมพรรษามากขึ้น ความลึกซึ้งและจิตใจที่งดงามที่ฝังลึกในพระองค์ท่าน ทำให้ พระองค์ทรงให้ความเมตตาความอบอุ่นและความช่วยเหลือ ปวงชนชาวไทย โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ข้าพเจ้าจึงได้มโนภาพของความรู้สึกสร้างผลงานชิ้นนี้ออกมา เมื่อพระองค์มีความสุขในครั้งทรงพระเยาว์อยู่ท่ามกลางภูเขา และมวลดอกไม้บนหุบเขาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

48


“Princess and Edelweiss” สีน้ำมันบนผ้าใบ 49


ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต Teerawat Ngamchechit

แนวความคิด สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงโปรดกีฬาหลายประเภท การขับเครื่องบินเล็ก เป็นพระอัจฉริยภาพอีกด้านหนึ่งของ พระองค์

50


“เจ้าฟ้าหญิงนักบิน” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 51


“ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨้Ò¾Õè¹Ò§à¸ÍÏ ¡Ñºม้าÊÕ¢ÒÇ” ÊÕ¹éÓÁѹº¹¼้า㺠52


จินตนา เปี่ยมศิริ Jintana Piamsiri á¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ä´้·Ã§ºÓà¾ç­¾ÃСóÕ¡Ԩ ÁÒ¡ÁÒÂãË้ á¡่ »ÃÐà·Èä·Â ã¹Íѹ·Õè¨Ð¢ÂÒÂÍÒ³ÒáË่ § ¾ÃÐà¡ÕÂõԤس ¾ÃÐàÁµµÒºÒÃÁÕãË้á¼่ä¾ÈÒÅ ·Ñé§Âѧ·Ã§·Ó ˹้Ò·Õè¼Ù¡¾Ñ¹ »ÃÐÊÒ¹äÁµÃաѺ¹Ò¹ÒÍÒûÃÐà·ÈãË้¡ÃЪѺ á¹่¹á¿้¹ÂÔè§æ ¢Öé¹ ã¹¾ÃÐÀÒÃÐÍѹÁÒ¡ÁÒ¹Õé¢้Ò¾à¨Òµ ้ ͧ¡Òà ้ àʹÍÁØÁÁͧã¹ÍÕ¡´้ҹ˹Ö觢ͧ¾ÃÐͧ¤์·ÕèÍÂÙèã¹¾ÃÐÍÔÃÔÂÒº¶·Õè ·Ã§¼่͹¤ÅÒÂ㹡ÒáÕÌÒáÅÐÊѵÇ์¾Ò˹Р·Õè·Ã§Ê¹¾ÃзÑ áÅзçÁÒáµ่ÇÑÂàÂÒÇ์

53


กำจร สุนพงษ์ศรี Kamchorn Soonpongsri แนวความคิด ทรงชื่นชมและเห็นคุณค่าในงานศิลปะทุกสาขา ซึ่งสะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่งอารยชน

54


“ลีลาชีวิต” สีน้ำมันบนผ้าใบ 55


56


จำนันต์ สารารักษ์ Chamnan Sararak แนวความคิด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นพระธิดาพระองค์ แรก ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรม ราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมี พระอนุชา 2 พระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ได้กำเนิดมาด้วย บุญญาบารมี เพื่อสร้างคุณความดีแห่งแผ่นดินไว้เป็นเอนก อนันต์นานัปการ ตลอดพระชนม์ชีพแห่งพระองค์ ชีวิตทุกชีวิต และสรรพสิ่งเกิดมาตั้งอยู่แล้วดับไปตามกาล เวลา อันเป็นสัจธรรม แต่คุณงามความดีแห่งพระชนม์ชีพ ของสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอฯ นัน้ ย่อมสถิตอยูใ่ นความทรงจำ ในดวงใจ และจิตวิญญาณแห่งผองไทยเป็นนิรันดร์ “ความทรงจำแห่งเวลา ของพระผู้ทรงความดีงาม” สีน้ำมันบนผ้าใบ

57


ชัยรัตน์ แสงทอง Chairat Seangthong แนวความคิด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จะสถิตอยู่ในหัวใจของทวยราษฎร์ชาวไทยสืบนานเท่านานอย่างมิรู้ลืม

“สมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิราชนครินทร์” สีอะคิริคบนผ้าใบ 58


59


ทรงเป็นครูของแผ่นดิน

สุรเดช แก้วท่าไม้ Suradej Keawthamai แนวความคิด ผมชอบหนังสือพระนิพนธ์ของพระองค์มาก โดยเฉพาะ “แม่เล่าให้ฟัง” และ “เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย์” ทุกครั้งที่ได้หยิบขึ้นมาเปิดอ่านดู ทำให้ผมเกิดความปีติ ภาพ

ทุกภาพตอนที่พระองค์สามพี่น้องอยู่ร่วมกันเล่นด้วยกัน โดยมี สมเด็จย่าคอยดูแล ช่างเป็นความสุขในหัวใจของเหล่าพสกนิกร ของพระองค์เกินจะหาคำบรรยายใด ผมจึงนำภาพต้นแบบใน ช่วงเวลาที่ประทับใจดังกล่าว มาเป็นข้อมูลในการเขียนภาพ ของพระองค์ในครั้งนี้

60


“เจ้านายพระองค์น้อย” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 61


“ครูของแผ่นดิน” สีน้ำมันบนผ้าใบ 62


อิทธิพล ตั้งโฉลก Ithipol Tangchalok แนวความคิ ด “น้ ำ พระทั ย แสดงถึ ง ความมี วิ ญ ญาณครู

อันเต็มเปี่ยม” สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงให้ความสำคัญกับความ เป็นครู ทรงรักความเป็นครู และทรงมีความผูกพันกับวิชาชีพ ครู โดยทรงเริ่มต้นจากการเป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส ใน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และในมหาวิทยาลัยอื่นๆ หลาย แห่ง พระเกียรติคุณในการศึกษานี้เป็นที่ชื่นชม โดยทรงได้รับ

การทู ล เกล้ า ฯ ถวายปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ส าขา

ต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อพุทธศักราช 2515 และรัฐบาลฝรัง่ เศส ได้ประกาศเกียรติคณ ุ และทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดด้านศิลปะและอักษร ศาสตร์ ในปีพุทธศักราช 2522 และ 2540 ตามลำดับ คือ Croix de Commandeur des Arts et des lettres และ Croix de Commandeur de l’Ordre national du Me´rite

ต่อมาในปี 2536 UNESCO ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญ Victor Hugo อันเป็นเครื่องหมายสูงสุดด้านอักษรศาสตร์

63


64


พรชีวินทร์ มลิพันธุ์ Pornchewin Malipan แนวความคิด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นพระอาจารย์สั่งสอน ความรู้ ด้ า นภาษาต่ า งประเทศให้ แ ก่ ศิ ษ ย์ ใ นสถาบั น ต่ า งๆ หลายแห่ ง จนเมื่ อ พ.ศ. 2519 ได้ ล าออกจากตำแหน่ ง

พระอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากทรงมี พระภารกิจด้านอืน่ ๆ เพิม่ มากขึน้ อย่างไรก็ตามยังทรงเสด็จไป เป็นองค์บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาอยูห่ ลายแห่ง พระจริ ย วั ต รอั น แน่ ว แน่ ใ นความเป็ น พระอาจารย์ เปรี ย บ ประดุ จ แสงประที ป ที่ ส่ อ งประทานความรู้ ใ ห้ แ ก่ เ หล่ า นิ สิ ต

นักศึกษา ให้เกิดศักยภาพทัง้ ในส่วนพัฒนาทักษะ แนวความคิด และความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านภาษาต่างประเทศ

“ทรงเป็นประทีปฉายความรู้สู่เยาวชนไทย” สีน้ำมันบนผ้าใบ

65


66


มูฮำมัด โรจนอุดมศาสตร์ Muhammad Rojana–udomsat แนวความคิด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชคนรินทร์ ทรงมีพระกรุณาธิคณ ุ อย่างยิง่ ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในด้านการศึกษา โดยเฉพาะ ต่อสาขาวิชาภาษาฝรัง่ เศส ในปี พ.ศ. 2533 ได้ทรงมีพระเมตตา เสด็จมาทรงสอนภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสที่มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อันนำความปลาบปลื้ม และสำนึกในพระกรุณาธิคุณมาสู่บุคลากรและนักศึกษาในขณะ นั้นเป็นอย่างมาก

“ความทรงจำที่ ม.อ. ปัตตานี” เทคนิคผสมบนผ้าใบ 67


ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ Paiboon Dhamreungrit แนวความคิด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและ อุปถัมภ์ชุมชนการเรียนรู้ เปรียบได้ดั่งแสงสว่างแห่งการศึกษา ด้วย พระกรณียกิจของพระองค์ เหล่าครู นักเรียนพร้อมพสกนิกรชาวไทย ทั่วหล้า สำนึกในพระกรุณาธิคุณ เทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม

น้อมถวายพิธีไหว้ครูเพราะพระองค์ทรงเป็นครูของแผ่นดิน

68


“น้อมถวายแด่ครูของแผ่นดิน” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 69


70


กมล ทัศนาญชลี Kamol Tassananchalee แนวความคิด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระกรณียกิจที่เป็น คุ ณ อเนกอนั น ต์ ต่ อ ประชาชน ทั้ งในด้ า นการส่ ง เสริ ม การ สาธารณสุข การศึกษา เป็นองค์อุปถัมภ์หน่วยงาน สถาบัน องค์กรต่างๆ มากมาย ตลอดจนการให้การสนับสนุนด้าน

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

“ทำนุบำรุงศิลปะ” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 71


“ครูของแผ่นดิน” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 72


เสกสรรค์ สิงห์อ่อน Seksarn Sing-on แนวความคิด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระกรณียกิจ ที่เป็น คุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาของไทยมากมาย พระองค์ทรง ห่วงใยและเห็นความสำคัญของการพัฒนาชาติด้วยการวาง รากฐานด้านการศึกษาให้ประชากรของชาติเป็นผู้ที่มีความรู้ สติปญ ั ญา ความสามารถเพือ่ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติ ให้ดีขึ้น เหล่าปวงประชาขอน้อมถวายพานดอกไม้ ธูปเทียน แด่ครูของแผ่นดิน

73


ทวี เกศางาม Tawee Kesa-ngam แนวความคิด พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบระดับปัญญา การเรียนรู้ของมนุษย์แตกต่างกัน จัดเป็น 4 กลุ่มเปรียบดุจ การเกิดขึ้น เบ่งบาน และโผล่พ้นน้ำ ของดอกบัวตามลำดับ ดังนี้ บัวใต้น้ำ-จมปลักอยู่ใต้โคลนตม บัวปริ่มน้ำ-พร้อมรับแสงแห่งตะวัน บัวพ้นน้ำ-รับสัมผัสสรรพมวลธาตุรอบข้างพร้อมที่จะเบ่งบาน บัวเหนือน้ำ-เบ่งบานเต็มที่ แผ่รัศมี ให้ความสว่างแห่งปัญญา และศรัทธาต่อผู้พบเห็น มนุษย์จะผุดทะยานตนเองให้ห ลุ ด จากโคลนตมแห่ งอวิ ช ชา

ทั้ ง หลาย เพื่ อโผล่ ใ ห้ เ หนื อ น้ ำ พบกั บ วิ ช ชาแห่ ง การรอบรู้

สัจธรรมการศึกษา เป็นสายใยเดียวที่เหนียวแน่น หากมนุษย์ใฝ่รู้ในวิชชา จึงจะสามารถผุดโผล่พ้นน้ำเพื่อปลด ปล่อยความไม่รู้ทั้งมวลได้ 74


“ครูของแผ่นดิน” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 75


สมพงษ์ สารทรัพย์ Sompong Sarasap แนวความคิด ครูคือผู้ให้...........คือผู้เสียสละ พระองค์ทรง เปี่ยมด้วยพระกรุณา และพระเมตตา

76


“ครูของแผ่นดิน” สีอะคริลิคบนผ้าใบ

77


78


อุตสาห์ ไวยศรีแสง Ut-sa Waiyasrisaeng แนวความคิด แม่ยิ่งใหญ่และอบอุ่นสำหรับลูกเสมอ

“ผูกพัน” สีน้ำมันบนผ้าใบ

79


“ยอดขัตติยกัลยาณี” สีน้ำมันบนผ้าใบ 80


ยอดขัตติยกัลยาณี

กรุณา ภาณุเมศ Karuna Panumes แนวความคิด ได้เห็นความงามในความห่วงใยดูแล ที่สมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงมีต่อสมเด็จย่าฯ ภาพได้แสดงแสงเงา ลอดผ่ า นจากร่ ม ไม้ เ พื่ อ สื่ อ ถึ ง การเป็ น ร่ ม เงาแก่ กั น ภายใต้ บรรยากาศแสงสีทองของยามเย็น แสงงามก่อนตะวันลับ

81


อลงกรณ์ หล่อวัฒนา Alongkorn Lauwatthana แนวความคิ ด ถึ ง แม้ ว่ า สมเด็ จ ย่ า ฯ และสมเด็ จ พระเจ้ า

พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าส- ราชนคริ น ทร์ ได้ จ ากเราไปแล้ ว แต่ คุ ณ งามความดี ที่ ทั้ ง สองพระองค์ ได้ทรงกระทำไว้ ยังคงอยู่ในใจของพวกเรา และปรากฏให้เห็นจนทุกวันนี้ ถือได้ว่าเป็นสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ เปรี ย บประดุ จ ดวงดาวที่ ยั ง คงส่ อ งแสงประกายอยู่ ทั่ ว ท้ อ ง นภากาศ

82


“ยอดขัตติยา” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 83


บุญชนะ ไชยจิตต์ Boonchana Chaiyajit แนวความคิด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ ทรงตามเสด็ จ สมเด็ จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโครงการต่างๆ เสด็จถิ่น ทุรกันดารเพื่อสงเคราะห์ตำรวจตระเวนชายแดน โครงการ แพทย์ พอ.สว. ตามเสด็จต่างประเทศ เช่นเมื่อเสด็จพระตำหนักที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทรงพักผ่อน ทรงอยู่ ใกล้ชิดไม่ห่าง ไม่ว่าจะเสด็จไปแห่งใด ทรงสนองพระกรุณา สมเด็ จ พระบรมราชชนนี ทุ ก ประการตราบเสด็ จ สวรรคต พระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ สร้าง ความประทับใจและซาบซึ้งใจแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

84


“กตัญญุตา” สีน้ำมันบนผ้าใบ 85


“สำนึกในพระเกียรติคุณ” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 86


สมบูรณ์ สูงขาว Somboon Soong-klaw แนวความคิด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนครินทร์ ทรงตามเสด็จสมเด็จย่า อย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ทรงงานในโครงการต่ า งๆ ในท้ อ งถิ่ น ทุรกันดารและพระองค์ได้ทรงส่งเสริมด้านการอาชีพให้แก่ ประชาชนทำให้ เ กิ ด รายได้ ม าสู่ ค รอบครั ว องค์ ป ระกอบ ของภาพ เป็นบ้านในชนบทช่วงฤดูฝนมีสายฝนโปรยปราย เปรียบดั่งน้ำพระทัยที่ทรงมีแก่ประชาชน ประชาชนได้จุดเทียนบูชาถวาย ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ทีพ่ ระองค์พระราชทานพระเมตตาแก่ประชาชนในถิน่ ทุรกันดาร แม้สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอฯ ได้เสด็จสูส่ วรคาลัยไปแล้ว แต่ พระเกียรติคุณของพระองค์ ยังคงสถิตอยู่ในใจของประชาชน ตลอดไป

87


“แสงแห่งศรัทธา” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 88


เทอดศักดิ์ พลซา Terdsak Polsa แนวความคิด ข้าพเจ้านำเสนอภาพของผูค้ นในชนบทกลุม่ หนึง่ กำลังจุดเทียนเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและเพื่อ เป็นการรำลึกถึง สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่เมื่อครั้งยังทรงพระชนม์ อยู่นั้น พระองค์ได้ตามเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรม- ราชชนนีในโครงการต่างๆ ในท้องถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยด้าน ส่งเสริมอาชีพ การศึกษา และอีกมากมายหลายโครงการ ทีม่ ี อยู่ทั่วประเทศไทย

89


“ดอกแก้วกัลยา” สีน้ำมันบนผ้าใบ 90


สืบสานโครงการสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

และด้านการแพทย์

พิชิต ตั้งเจริญ Pichit Tangchareon แนวความคิด ดอกแก้วกัลยา เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งมาจากการ พระราชทานเพื่อจำหน่าย นำรายได้มาช่วยเหลือคนพิการ

91


92


ธารา วงศ์รัตน์ Thara Wongratana แนวความคิด ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพ ทรงสืบสาน พระปณิ ธ านของสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี (พอ.สว. มูลนิธิขาเทียม) น้ำพระทัยเปี่ยมล้น มิเหือดหาย จึง ทรงงานสังคมสงเคราะห์ ทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข สิ่ ง แวดล้ อ ม และด้ ว ยพระปณิ ธ านอั น แน่ ว แน่ ท รงอุ ทิ ศ พระองค์เพื่อส่วนรวม ภาพที่ประชาชนชาวไทยต่างคุ้นเคย และอยู่ในความทรงจำจนทุกวันนี้คือ เสด็จเยี่ยมราษฎรตาม ถิ่ น ทุ ร กั น ดารพร้ อ มหน่ ว ยแพทย์ อ าสาเพื่ อไปให้ ก ารรั ก ษา ผู้เจ็บป่วย

“น้ำพระทัยสู่ปวงประชา” สีน้ำมันบนผ้าใบ 93


ทินกร กาษรสุวรรณ Tinnakorn Kasornsuwan แนวความคิด แม้เสด็จสูส่ วรรคาลัยไปแล้ว แต่พระเกียรติคณ ุ ของ พระองค์ยงั คงสถิตถาวร อยูใ่ นความทรงจำของพสกนิกรตลอดนิรนั ดร์ กาล

94


“พระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดพระชนม์ชีพล้วนงดงาม” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 95


96


สาธิต เทศนา Satit Tesana แนวความคิด พระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่มีต่อปวง ชนชาวไทยผู้ทุกข์ยาก พระองค์ปรารถนาให้ปวงชนชาวไทย พ้นทุกข์ และมีความสุขกันถ้วนหน้าทุกคนตลอดไป

“สรวงสวรรค์บนแผ่นดินไทย” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 97


98


รัตนชัย ไชยรัตน์ Ratanachai Chaiyaratana แนวความคิด เสด็จพระดำเนินในทุกที่แม้จะทุรกันดาร ทรงอุปถัมภ์ โครงการในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเกือ้ กูลประชากร ด้ า นการแพทย์ และสาธารณสุ ข อุ ป ถั ม ภ์ น านั ป การแก่ ผู้ ย ากไร้ ด้อยโอกาส

“เป็นพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้น” สีอะคริลิคบนผ้าใบ

99


โชคชัย ตักโพธิ์ Chokchai Tukpoe แนวความคิด สะท้อนพระกรณียกิจด้านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และมูลนิธิขาเทียม แสดงให้เห็นภาพชีวิตเด็กพิการ ตามชนบท มีทั้งพิการมาแต่กำเนิด พิการจากผลพวงของ สงครามที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามพื้ น ที่ ช ายแดน ตลอดจนภาวะความ พิการอันเกิดจากข้อจำกัดด้านความเจริญของประเทศไทย กลุ่มน้ำหนักสีน้ำตาลแทนค่าพื้นที่ชนบท กลุ่มสีฟ้าอมเทาและ สีฟ้าใสสื่อถึงนัยของจิตใจที่บริสุทธิ์ สัญลักษณ์ของ “เมฆขาว” หมายถึงพระกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และภาพ เด็กพิการกำลังอยู่ในภวังค์ เหม่อมองไปที่ปลายสุดขอบฟ้า นัยแห่ง “สีฟา้ ” มาจากสัญลักษณ์เครือ่ งหมาย “กว” อุปกรณ์ ขาเทียมของเด็กพิการซึ่งดัดแปลงมาจากวัสดุอุปกรณ์ขาเทียม ของผู้ใหญ่ สะท้อนถึงภาวะขาดแคลนในสมัยนั้น

100


“เด็กพิการ” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 101


อานันท์ ราชวังอินทร์ Arnan Rajchawang-In แนวความคิด ข้าพเจ้านำเสนอภาพบุคคล แม่กำลังดูแลลูก

ที่เพิ่งหายจากการป่วย โดยการรักษาและยาพระราชทานจาก หน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ พอ.สว. โครงการในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี ส มเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สืบทอดและ อุปถัมภ์โครงการเพื่อประชาชนต่อไป

102


“ด้วยพระกรุณาธิคุณ” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 103


เกื้อกูลประชากรด้านสังคมสงเคราะห์

ปริทรรศ หุตางกูร Paretas Hutanggura แนวความคิด ณ ที่มืดมิด ฉันอาศัยอยู่กับลูกน้อยสองคน และสามีที่ทำงานหนัก ชีวิตดำเนินไปตามสภาพของความ

เพลี่ยงพล้ำ ทำมาหากินทีละบาท ทีละร้อย ประคบประหงม กว่าจะครบพัน ฉันมีความฝันอยู่ในทีวีเหมือนคนอื่น อยากมี สุขภาพดีเหมือนคนอื่น ชีวิตช่างเหมือนกลางคืนที่เต็มไปด้วย ฝันร้าย ยกเว้นเพียงบางคื นเท่ า นั้นที่ พ ระองค์ ท่ า นปรากฏ

ส่องสว่างให้กบั ชีวติ ทีม่ ดื มิดชัว่ นาตาปี ด้วยความเมตตา กรุณา ปรานี ที่มอบให้เด็กน้อยๆ หรือลูกของฉันได้ชื่นฉ่ำใจ

104


“ไดอารี่ของฉัน” สีน้ำมันบนผ้าใบ 105


จำเนียร ทองมา Jamnien Thongma แนวความคิด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ ทรงบำเพ็ ญ พระกรณี ย กิ จ อั น ทรงคุ ณ ประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอเนกประการ ทรงมีน้ำพระทัยเสียสละ สูงส่ง ทรงอุปถัมภ์งานหลายด้านอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทรงสน พระทัยในเรื่องเด็ก โดยทรงรับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมไว้ในพระอุปถัมภ์ พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์จัดตั้งกองทุนนมและอาหาร พร้อมทั้ง รณรงค์ ใ ห้ แ ม่ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนม ทรงให้ ค วามช่ ว ยเหลื อในเรื่ อ งอาหาร เสื้อผ้า อีกทั้งยังเสด็จเยี่ยมประชาชนในชุมชนแออัด ยังความปลื้มปีติ แก่พสกนิกร พระองค์เปรียบเสมือนแสงที่ส่องให้แก่ชีวิต อบอุ่น และปีติ ตราบเท่านานแสนนาน

106


“แสงสว่างเพื่อชีวิตเด็กในสลัม” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 107


สุรพล แสนคำ Surapol Saenkham แนวความคิด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นครูนักต่อสู้และ

นักพัฒนา พระองค์ทรงสนพระทัยดูแลเด็กเล็ก เด็กตามแหล่ง สลั ม ชุ ม ชนแออั ด ยากจน และมู ล นิ ธิ เ ด็ ก อ่ อ น ทรงร่ ว ม

พัฒนามูลนิธิเด็กในพื้นที่ยากจนในแหล่งชุมชนแออัด ซึ่งไม่มี คุณภาพชีวิตเพื่อเติบโตอย่างสมบูรณ์ ชีวิตความเป็นอยู่ของ สังคมเมืองในแหล่งชุมชนแออัดย่านสลัม มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ตามความเจริญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และมี การอพยพจากต่างพื้นที่ ต่างถิ่นฐานเพื่อหาที่อยู่ใหม่ เป็นผล ให้เกิดช่องว่างทางฐานะและสภาพความเป็นอยู่ ทำให้เกิด ชุมชนสังคมใหม่ที่เป็นแหล่งชุมชนแออัดในด้านการดำรงชีวิต และสภาพแวดล้ อ มทางสั ง คมที่ เ สื่ อ มโทรม ไม่ มี ค วามเป็ น ระเบียบของสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันมีแหล่งมั่วสุมทุกๆ ด้าน เช่น ยาเสพติด อบายมุข เชื้อโรคต่างๆ กลายเป็น สังคมเมืองใหม่ที่ค่อนข้างอันตรายต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ เด็กและคนที่อาศัยอยู่ ในผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้านั้นได้อาศัยรูปแบบของแหล่ง สลั ม ซึ่ ง เสี่ ย งต่ อ อั น ตรายโดยเสนอแง่ มุ ม ที่ พ ระองค์ ท่ า น

เสด็จเยีย่ มตามแหล่งสลัมต่างๆ เพือ่ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศ และการทรงงานของพระองค์ท่านที่เสียสละและทรงทำเพื่อ

ประเทศชาติ และเพื่อให้เห็นถึงความยากลำบากตลอดจน ความเสี ย สละของพระองค์ ท่ า นที่ มี ต่ อ เด็ ก และคนในแหล่ ง

สลัมอันยากจน ข้าพเจ้านำความรู้สึกดังกล่าวมาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม โดยใช้รูปทรงของบ้านแหล่งชุมชนแออัดเพื่อสะท้อนให้เห็น

รูปแบบของที่อยู่อาศัยตามชุมชนแออัด แหล่งสลัมเพื่อแสดง ให้เห็นถึงสภาวะอันเป็นวิถีชีวิตของคนในแหล่งสลัม ยากจน แออั ด วิ ถี ชี วิ ต ของเด็ ก ที่ อ าศั ย อยู่ แ ละวิ ธี ก ารดำรงชี วิ ต ที่ พระองค์ท่านให้ความสนใจต้องการแก้ปัญหา ให้มีคุณภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อแก้ปัญหาสิ่งต่างๆ ที่ตามมา และเพื่อคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไม่เบียดเบียนซึ่ง กันและกัน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่อบอุ่น มีจิตใจที่บริสุทธิ์

108


“สายใยแห่งความผูกพันที่มีต่อครอบครัวในแหล่งชุมชนแออัด แหล่งสลัม” สีน้ำมันบนผ้าใบ 109


สัมพันธ์ สารารักษ์ Samphan Sararak แนวความคิ ด ท่ า มกลางเมื อ งหลวงแหล่ ง ที่ เ จริ ญ ทาง เทคโนโลยีและวิวัฒนาการที่ก้าวหน้า หากแต่สลัมคือชุมชน แออัด ขาดแคลนทั้งทางกายภาพและจิตภาพ สุขอนามัย

อันเป็นปัญหาหลักของสังคมและเพื่อการเจริญเติบโตอย่าง

สมบรูณ์ ทั้งต้องมีสุขภาพพลานามัยที่ดี โดยเฉพาะเด็กเล็ก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมองเห็นและห่วงใยถึงปัญหานี้ จึงทรงเกือ้ กูลประชากร ด้านสังคมสงเคราะห์ มูลนิธสิ งเคราะห์ เกี่ยวกับเด็ก “มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม” ภาพของข้าพเจ้าแสดงออกถึงความประทับใจและซาบซึ้งใน พระกรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและทรงเห็น ปัญหาในพืน้ ทีด่ ว้ ยพระองค์เอง ด้วยนํา้ พระทัยทรงพระเมตตา ห่วงใยถึงความทุกข์ยากของประชาราษฎร์ 110


“นํ้าพระทัย พระผู้ทรงเมตตา ถิ่นยากไร้” สีน้ำมันบนผ้าใบ 111


“มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” สีน้ำมันบนผ้าใบ 112


ชัยวิชิต สิทธิวงค์ Chaiwichit Sittiwong

แนวความคิ ด สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ พระองค์ทรงมีพระกรณียกิจมากมาย เสด็จออกไปฝึกสอน สาธิ ตให้ แ ก่ เ ด็ ก เล็ กในชนบทบนดอยที่ ห่ า งไกลความเจริ ญ ในสลั ม ต่ า งๆ ทั่ ว ประเทศ พระองค์ทรงอุปถัมภ์ จัดตั้งกองทุนนมและอาหารเสริมช่วยเด็กผู้ยากไร้

ในสลัม ทรงจัดตั้งมูลนิธิเด็กอ่อน มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

113


เกื้อกูลประชากรด้านดนตรี การแสดง และศิลปะทุกแขนง

114


พีระพงษ์ คีรีวงศ์ Perapong Kireewongse แนวความคิด พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประชาราษฎร์ให้มีความ “อยู่ดีมีสุข” ทุกหมู่เหล่า ข้าพเจ้านำเสนอผลงานโดยใช้เทคนิคที่สอดคล้องกับความ รู้สึกส่วนตัว แสดงออกถึง รูปธรรม นามธรรม

“หนึ่งในพระกรุณาธิคุณ” สีอะครีลิคบนผ้าใบ

115


ทวีศักดิ์ ศรีทองดี Thaweesak Srithongdee แนวความคิ ด ข้ า พเจ้ า รู้ สึ ก ซาบซึ้ งในพระราชหฤทั ย ของ พระองค์ที่มีต่อวงการดนตรี ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ประทานการสนับสนุนดนตรีคลาสสิก เพื่อพัฒนาและส่งเสริม ให้เยาวชนไทยได้มโี อกาสศึกษาและฝึกอบรมเรือ่ งดนตรีคลาสสิก ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงในต่างประเทศ เพื่อจะได้นำกลับมา ถ่ายทอดและพัฒนาการดนตรีในประเทศไทย

116

“สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับดนตรี” สีอะคริลิคบนผ้าใบ


117


“เสียงใต้ปีก” สีน้ำมันบนผ้าใบ 118


พีระ ศรีอันยู้ Phira Srianyu แนวความคิด การที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา-

ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระเมตตา อุปถัมภ์สนับสนุน ส่งเสริมศิลปินในการศึกษาดนตรีคลาสสิก ซึ่งมีความไพเราะ งดงาม เป็นดนตรีของมวลมนุษยชาติซึ่ง

คีตกวีเอกของโลกได้ประพันธ์ไว้ พระองค์เปรียบเสมือนปีกที่

โอบอุ้มประคับประคอง นำพาเสียงสวรรค์ของดนตรีคลาสสิก มาสู่ ค วามเบิ ก บานของปวงชนชาวไทย ให้ ไ ด้ ซึ ม ซั บ ความ ไพเราะงดงามเช่นเดียวกับนานาอารยประเทศในโลก

119


วุฒิกร คงคา Wutigorn Kongka แนวความคิ ด ข้ า พเจ้ า มี ค วามประทั บใจที่ ส มเด็ จ พระเจ้ า

พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าส

ราชนคริ น ทร์ ทรงรั ก และสนั บ สนุ น ดนตรี ค ลาสสิ กโดย พระองค์ทรงเริ่มจากการเรียน เปียโน และทรงโปรดที่จะฟัง เพลงคลาสสิกมาโดยตลอด จนมาถึงการอุปถัมภ์เยาวชนไทย ในการศึกษาดนตรีคลาสสิก โดยในปี พ.ศ. 2547 พระองค์

ได้ทรงจัดตั้งกองทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก โดยทรงเป็นองค์ ประธานและองค์อุปถัมภ์ เพื่อสงเสริมให้เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องทั้งการให้ทุนการศึกษาแก่นักดนตรีไทยสนับสนุนให้ เกิดการแสดงในระดับประเทศและนานาชาติ จากความประทับใจดังกล่าวข้าพเจ้าได้นำภาพของพระองค์มา จัดวางรวมกับภาพเครือ่ งดนตรีคลาสสิก เช่น เปียโน ไวโอลิน ได้ จั ด วางโครงสี ใ ห้ อ ยู่ ใ นบรรยากาศของความคลาสสิ ก ที่ ดู คล้ า ยกั บ ภาพย้ อ นยุ ค เพื่ อ แสดงความสวยสดงดงามและ

สง่างามในตัวพระองค์และความงดงามของดนตรีคลาสสิก เหมือนกับว่าเสียงดนตรีที่พระองค์สนับสนุนยังคงลอยล่องอยู่ บนฟากฟ้าของแผ่นดินไทย

120


“เสียงจากฟากฟ้า” สีอะครีลิคบนผ้าใบ 121


“สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กับหุ่นโจหลุยส์” สีน้ำมันบนผ้าใบ 122


อรัญ หงส์โต Arun Hongto แนวความคิด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงสนพระทัยงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ หุ่นละครเล็กคณะ โจหลุยส์

123


มณเฑียร ชูเสือหึง Monthien Chusuahueng แนวความคิ ด พระองค์ ท รงบำเพ็ ญ พระกรณี ย กิ จ อั น ทรง

คุ ณ ประโยชน์ ต่ อ ประเทศชาติ เ ป็ น อเนกประการ ทรงมี

น้ำพระทัยเสียสละสูงส่งต่อปวงพสกนิกร ทรงเกื้อกูลอุปถัมภ์ งานในหลายด้านอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งงานที่ทรง

รับสืบทอดจากสมเด็จพระบรมราชชนนี และงานที่ทรงสน พระทัยด้วยพระองค์เอง ดังจะเห็นจากหน่วยงานหลายแห่ง มูลนิธิ กองทุน หรือโครงการต่างๆ ที่ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ พระองค์ ท รงสนพระทั ย สนั บ สนุ น ทำนุ บ ำรุ ง กิ จ กรรมทาง

ศิลปวัฒนธรรม ทรงเป็นแบบอย่างให้ประชาชนเห็นความ สำคัญของศิลปะการแสดงของไทย โดยเฉพาะหุ่นละครเล็ก คณะ “โจหลุ ย ส์ ” ได้ ท รงพระกรุ ณ ารั บ มู ล นิ ธิ น าฏยศาลา

หุ่ น ละครเล็ กไว้ ใ นพระอุ ป ถั ม ภ์ พระราชทานชื่ อโรงละคร พร้ อ มทั้ ง เสด็ จ ทอดพระเนตรการแสดงหุ่ น ละครเล็ ก เรื่ อ ง

รามเกียรติ์ ซึ่งเป็นการสืบสานศิลปะของชาติ

124


“อุปถัมภ์เกื้อกูลศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 125


126


วศิน กำเหนิดรัตน์ Vasin Kamnirdratana แนวคิด การจากไปของพระองค์ท่าน เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ ของวงการดนตรีคลาสสิกเมืองไทย เหมือนย่างเข้าสู่ Movement “Largo” ซึ่งเป็นลีลา ที่ช้า และเงียบเหงา

“Largo” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 127


“แสงทองแสงธรรม” สีน้ำมันบนผ้าใบ 128


ทำนุบำรุงพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ

ศักชัย อุทธิโท Sakchai Uttito แนวความคิด พระจริยวัตรที่งดงาม ทรงผสานสัมพันธไมตรี กับนานาประเทศโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน พระองค์ใช้ องค์ความรู้การอนุรักษ์ การทำนุบำรุงด้านศิลปวัฒนธรรมให้ เจริญงอกงาม ดั่งความอบอุ่นด้วยแสงแห่งธรรมของแผ่นดิน ที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา

129


ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ Pradit Tongprasartwongse แนวความคิด พระผู้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เสด็จสู่ สวรรคาลัย

“เสด็จสู่สวรรคาลัย” สีน้ำมันบนผ้าใบ

130


131


132


ทรงเดช ทิพย์ทอง Songdej Thipthong แนวความคิด ต้องการแสดงถึงความปีติและความงดงาม ของวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งถือว่า เป็นวัดเดียวที่ทรงรับเป็นวัดในพระองค์พร้อมกับพระราชทาน ทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมสมทบการก่อสร้างและทรงรับเป็น

องค์ประธานในการจัดสร้างเจดีย์ศรีพุทธคยาจำลองเพื่อถวาย แด่พระอนุชาผู้เป็นที่รักและเป็นดวงใจของพสกนิกรชาวไทย

“วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์” สีอะคริลิค ทองคำเปลว

133


“ทรงอุปถัมภ์วัดทับไทร จ.จันทบุรี” สีน้ำมันบนผ้าใบ 134


ประศาสน์ จันทร์สุภา Prasart Chandrasupa แนวความคิด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงมี พ ระกรณี ย กิ จ มากมายตลอดสมั ย พระชนมายุ ข อง พระองค์ท่าน หนึ่งในพระกรณียกิจของพระองค์คือทรงทำนุ บำรุงพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงเป็นองค์อปุ ถัมภ์ วัดทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ตัง้ แต่เมือ่ วันที่ 15 กรกฏาคม 2547 วัดทับไทรเป็นวัดพัฒนาดีเด่น ตัวอย่างของกรมการศาสนา เป็นที่ตั้งของหน่วยอบรมประชาชน เช่น เป็นสำนักเรียน

นักธรรมบาลี เป็นที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรม เป็นที่ตั้งศูนย์ฝึก อาชีพในวัด เป็นต้น

135


สมยศ ไตรเสนีย์ Somyosh Trisanee แนวความคิด เอกองค์ ขัตติยา พระเพริศแพร้ว ให้ทั่วโลก ประจักษ์เกียรติ ขจรไกล ทรงทะนุ บำรุง ทุกศาสนา ค้ำชูเชิด เทิดศาสน์ ราษฎร์น้อมนำ

136

ดุจดวงแก้ว ส่องทาง สว่างไสว ด้วยฤทัย เปี่ยมล้น คุณธรรม ตามปรัชญา พอเพียง อุปถัมภ์ เจริญธรรม ตามรอย พระภูมินทร์


“ดุจดวงแก้ว ส่องทาง สว่างไสว” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 137


“ดั่งแสงส่องธรรม” สีน้ำมันบนผ้าใบ 138


วีระศักดิ์ สัสดี Weerasak Sadsadee แนวความคิด ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงมองเห็น คุณค่าและทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนคู่สังคมไทย สืบไป

139


“ทรงอุปถัมภ์ วัดสิริวัฒนาวิสุทธิ์” สีน้ำมันบนผ้าใบ 140


สุรสิทธิ์ เสาว์คง Surasit Saokong แนวความคิด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ ท รงสนั บ สนุ น อนุ รั ก ษ์

ศิลปวัฒนธรรม ศาสนสถาน ทรงอุปถัมถ์ ทำนุบำรุงศาสนา มาโดยตลอด โดยเฉพาะวัดสิริวัฒนาวิสุทธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ เจดีย์ศรีพุทธคยา วัดป่าสิริวัฒนาวิสุทธิ์ ได้ถูกสร้าง ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ฉลอง 80 พรรษา แด่องค์ท่านเพื่อรองรับวันวิสาขบูชาโลก มีความสูง 28 เมตร เท่าจำนวนพระพุทธเจ้า 28 องค์ มีความกว้าง

16 x 20 เมตร มีลกั ษณะเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มทรงกรวย ยอดเจดีย์ เป็นทรงระฆังคว่ำ ประดับด้วยปูนปัน้ อันงดงามและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวพุทธ

141


“ถวายผ้าพระกฐิน” สีน้ำมันบนผ้าใบ 142


สาคร โสภา Sakorn Sopa แนวความคิด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระองค์ทรงเจริญพระศรั ท ธาปสาทะ ในบวรพระพุ ท ธศาสนาเป็ น อั น มาก เช่ น เสด็จไปในการพระราชกุศลทอดผ้าพระกฐินเป็นประจำไม่เคย ขาด โดยมิได้ทรงเลือกว่าเป็นวัดใหญ่โต หรือวัดเล็ก มีหรือ ไม่มีชื่อเสียงแต่ ประการใดนั้น แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรง เลือ่ มใสในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

143


เจ้าฟ้านักประพันธ์

พิชัย นิรันต์ Pichai Nirun แนวความคิด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสนพระทัยด้านการอ่าน และการเขียนมาแต่ทรงพระเยาว์ ได้ทรงนิพนธ์สารคดีเชิง ท่องเที่ยวและบทความทางวิชาการไว้เป็นจำนวนมาก และ พระนิพนธ์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและ สร้างความจรรโลงใจ ความประทับใจแก่ผทู้ ไี่ ด้อา่ นอย่างมิรลู้ มื

144


“ทรงอ่านและทรงเขียน” สีน้ำมันบนผ้าใบ 145


“เจ้าฟ้านักประพันธ์” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 146


เด่น หวานจริง Den Warnjing แนวความคิด ความประทับใจในพระปรีชาสามารถเชิงการประพันธ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนคริ น ทร์ พระนิ พ นธ์ ข องพระองค์ มี ค วามสำคั ญ และมี คุ ณ ค่ า ต่ อ

วงวิชาการด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและวรรณกรรมของไทย ภาพที่ ปรากฏเป็นทิวทัศน์ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว เขาหมิงชา เขตตุนหวง มณฑลกานชู สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ปรากฏใน บทพระนิพนธ์

147


โชติ แก้วละเอียด Chote Kaew-la-ied

แนวความคิด สมเด็จพระพี่ นางเธอเจ้า ฟ้ า กัล ยาณิวั ฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสนพระทัยด้านการอ่าน การเขียนมาแต่ทรงพระเยาว์ พระปรีชาด้านการประพันธ์เป็น ที่ประจักษ์ จากผลงานอันประกอบด้วยพระนิพนธ์เกี่ยวกับ พระราชวงศ์ 12 เรื่อง พระนิพนธ์แปล 3 เรื่อง พระนิพนธ์ สารคดี เ ชิ ง ท่ อ งเที่ ย ว 10 เรื่ อ งและพระนิ พ นธ์ บ ทความ ทางวิชาการ 2 เรื่อง ซึ่งในการนิพนธ์แต่ละเรื่อง สมเด็จ

พระพี่ น างเธอเจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าส ราชนครินทร์ ทรงรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วย พระองค์เอง

148


12

“เจ้าฟ้านักประพันธ์” สีน้ำมันบนผ้าใบ 149


“พระเจ้าพี่นางเธอฯ ในสวนอักษร” สีน้ำมันบนผ้าใบ 150


ธีรยุทธ จีนประชา Terayut Jeanpracha แนวความคิด “ประทับใจในพระปรีชาด้านการทรงพระอักษร ของพระองค์ท่าน ทั้งในด้านการท่องเที่ยวหรือการรวบรวม ข้อมูลที่สำคัญรวมถึงการนำเรื่องต่างๆ มาเล่าได้อย่างครบ อรรถรส ทั้งสาระ และอ่านสนุก นับเป็นพระอัจฉริยภาพ อีกด้านหนึ่งของพระองค์ท่าน”

151


ทรงเมตตาสัตว์น้อยใหญ่

รุ่งศักดิ์ ดอกบัว Rungsak Dokbuo แนวความคิด พระองค์ท่านทรงโปรดสุนัขหลากพันธ์และ

ทรงเป็นพระอุปถัมภ์สถาบันคชบาลแห่งชาติ

152


“ทรงเมตตาสัตว์น้อยใหญ่” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 153


“องค์อุปถัมภ์สถาบันคชบาลแห่งชาติ” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 154


วิชิต ชมทวีวิรุตน์ Wichit Chomtaveewiroot แนวความคิ ด สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสนพระทัยโครงการอนุรักษ์ ช้างไทยของการอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปาง เพื่อสนับสนุน ขอบเขตการอนุรักษ์และการบริบาลช้างให้ครอบคลุมปัญหาต่างๆ ตลอดทั้งอนุรักษ์ประเพณีชุมชนการเลี้ยงช้าง ศาสตร์วิทยาการที่ บรรพชนสร้างสรรค์อันเป็นมรดกให้สามารถสืบทอดต่อได้ ทรงตั้ง สถานที่อนุรักษ์ใหม่ว่า “สถาบันคชบาลแห่งชาติ”

155


คมกริช สวัสดิรมย์ Komkrit Sawatdirom แนวความคิด ข้าพเจ้ามีความรู้สึกศรัทธาและประทับใจเป็น อย่างสูงในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชคนรินทร์ ที่ทรงมีต่อสัตว์น้อยใหญ่

ทั้งหลายในด้านความรัก ความเมตตา ห่วงหาอาทร

“ประทับใจในพระกรณียกิจ” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 156


157


“ทรงพระเมตตา” สีน้ำมันบนผ้าใบ 158


ประทีป สว่างสุข Pratheep Sawangsuk แนวความคิด ด้วยความประทับใจที่พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา จิตแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนอกจากจะทรงพระเมตตาต่อพสกนิกร ของพระองค์แล้วจะเห็นได้ว่าบางครั้งจะเห็นภาพสุนัขติดตามพระองค์ ไปในที่ต่างๆและทรงเป็นธุระเกี่ยวกับช้างที่ทรงพระเมตตาดูแลให้ความ สนพระทัยที่ทรงพบเห็นในการเสด็จไปในที่ต่างๆ จึงเสนอภาพสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอฯ ทีช่ อื่ ว่า ทรงพระเมตตา อันเป็น ภาพที่ แสดงถึงสุนัข รุมล้อมพระองค์ด้ว ยความรักใคร่แ ละถูกเลี้ยงดู อย่างดี นอกจากนี้ยังมีภาพช้างที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมอันเป็น ธรรมชาติที่น่ารื่นรมย์อีกด้วย

159


วิษุวัติ พีสะระ Wisuwat Peesara แนวความคิด ย้อนไปสู่อดีตพระองค์ทรงมีความโอบอ้อมอารี และทรงมีความเมตตาต่อสัตว์อันดูได้จากภาพสุนัขทรงเลี้ยง สมัยพระองค์ยังทรงพระเยาว์ ซึ่งย่อมแสดงถึงความละเอียด อ่อนและเข้าใจในธรรมชาติของสัตว์มิใช่เพียงสุนัขที่ทรงเลี้ยง เท่านั้น ยังรวมไปถึงช้างและลูกช้าง ซึ่งมีความสำคัญต่อชาติ บ้ า นเมื อ งมาแต่ อ ดี ต พระองค์ ท รงแผ่ พ ระเมตตาอั น หาที่ เปรียบมิได้ต่อสัตว์ทั้งหลาย ความประทับใจนี้จึงได้ถ่ายทอด เป็นผลงานจิตรกรรม

160


“พระเมตตาแผ่ไพศาลตราบนานเท่านาน” สีน้ำมันบนผ้าใบ 161


พระเกียรติคุณ สดุด ี

นาวิน เบียดกลาง Nawin Biadklang แนวความคิด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจ อันทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอเนกประการ ทรงมี น้ำพระทัยสูงส่งต่อปวงพสกนิกร ทรงเกื้อกูล อุปถัมภ์งาน ในหลายด้าน อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งงานที่ทรงรับ สื บ ทอดจากสมเด็ จ พระบรมราชชนนี และงานที่ ท รงสน พระทัยด้วยพระองค์เอง ทรงเป็ น พระราชวงศ์ ที่ พ สกนิ ก ร ชาวไทยเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม

“สดุดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” สีอะคริลิคบนผ้าใบ 162


163


“ดั่งความอาลัย” สีน้ำมันบนผ้าใบ 164


ธณฤษภ์ (ศักดา) ทิพย์วารี Thanarit (Sakda) Thipwaree แนวความคิด อันสงบเงียบในความงดงามและความอาลัย คือความ รู้สึกเมื่อนึกถึงพระกรุณาธิคุณ

165


ยงยุทธ รุยันต์ Youngyuth Ruyant แนวความคิด สายพระเนตรอันอบอุ่นที่ทรงจับจ้องพระนัดดาพระองค์น้อย รอยยิ้มที่ เบื้องพระโอษฐ์ แสดงถึงความเอื้อเอ็นดูและเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา ทรงประทาน ความรัก ความห่วงใยอย่างถ้วนทั่ว ทรงเสด็จมาจากเบื้องบนเพื่อทรงเป็น ‘ผู้ให้’ และ เมื่อเสร็จสิ้นพระภารกิจทรงเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์ แต่พระองค์ยังคงสถิตอยู่ในความ ทรงจำชั่วนิรันดร์กาล

“จากฟ้าสู่ดินคืนสวรรค์” สีน้ำมันบนผ้าใบ

166


167


“พระโสทรเชษฐภคินี” สีน้ำมันบนผ้าใบ 168


อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ Aphiruk Punmoonsilp แนวความคิด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นพีส่ าวของพระมหากษัตริย์ถึง 2 รัชกาล คือรัชกาลที่ 8 และรัชกาลปัจจุบัน “พระโสทรเชษฐภคิน”ี มีความหมายว่า พีส่ าวร่วมอุทรเดียวกัน

169


ปรีชา เถาทอง Preecha Thaothong แนวความคิ ด ภาพทรงกรมสื่ อ ถึ ง พระอิ ส ริ ย ยศของสมเด็ จ พระเจ้ า -

พี่นางเธอฯ ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้นำ ความประทับใจเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำสังข์

ใบมะตูม เจิมพระพักตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ครั้งสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้า ฟ้า กัลยาณิวั ฒนา กรมหลวงนราธิว าส

ราชนคริ น ทร์ เมื่ อ วั น ที่ 6 พฤษภาคม 2538 ในวโรกาสทรงเจริ ญ พระชนมพรรษา 6 รอบ การสถาปนาดังกล่าว เป็นการเฉลิมพระเกียรติยศ พระบรมวงศ์ผู้ทรงทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและต่อพระราชวงศ์ ส่วน อีกภาพคือภาพทรงเครื่องตามพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ ทรงฉายพระรูปร่วมกัน เป็นภาพที่หาดูได้ยาก ลั ก ษณะภาพเป็ น แบบตะวั น ตกพบตะวั น ออก มี ค วามเป็ น ฝรั่ ง ปนไทย เนื่องจากบรรยากาศแบบไทยๆ ใช้เทคนิคสีและแสงสมัยใหม่เข้ามาโดยใช้ โทนสีครีม เพื่อสื่อให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระราชพิธี

“ทรงกรมฯ” สีอะคริลิคบนผ้าใบ ขนาด 1.80 x 2.40 ม. 170


171


สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ Somsak Ruksuwan แนวความคิด การถ่ายทอดพระประวัติเมื่อครั้งทรงพระเยาว์นั้น ต้องการสื่อให้เห็นความ สดใส สดชืน่ เปล่งปลัง่ ประกอบไปด้วยความฝัน ความหวัง จึงได้คดั เลือกพระฉายาลักษณ์ ที่ทรงฉายในโอกาสต่างๆ มาเป็นต้นแบบ อาทิ ขณะที่ทรงเล่นกับพระอนุชา ซึ่งเป็นภาพ ทีม่ พี ระอารมณ์ขนั พระอิรยิ าบถต่างๆ กับสัตว์ทรงเลีย้ ง พระกรณียกิจทีแ่ สดงถึง ความ เป็นไทย เช่น ทรงฉลองพระองค์ในชุดนาฏศิลป์ไทย นำมาวาดด้วยสีขาวดำและสี

ซีเปียเพื่อแสดงถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา เลือกใช้สีสันสดใสเพื่อถ่ายทอดพระอิริยาบถ อันงดงามของสตรีผู้สูงศักดิ์ ที่ทรงเปรียบเสมือนตัวแทนของความทันสมัยในช่วงวัย

ดังกล่าว ส่วนตรงกลางของภาพเสนอให้เห็นพระสิริโฉมงดงามล้อมรอบด้วยลวดลาย

อ่อนช้อยเพื่อไว้อาลัยถวายแด่พระองค์ท่าน เส้นรุ้งสื่อถึงความฝัน ความหวัง และเป็น สัญลักษณ์ที่นำไปสู่สรวงสวรรค์ นอกจากนี้ยังได้นำดอกแก้วกัลยา สื่อถึงน้ำพระทัยอัน สดใส เป็นดอกไม้ในจินตนาการที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ประทานเพื่อเป็นดอกไม้ สัญลักษณ์ของคนพิการ “ทรงพระเยาว์” สีน้ำในบนผ้าใบ ขนาด 1.80 x 2.40 ม. 172


173


ธีระวัฒน์ คะนะมะ Teerawat Kanama แนวความคิด นำเสนอภาพประวัติศาสตร์จากอดีต ปัจจุบัน จนเสด็จ

สู่ ส วรรคาลั ย ภาพเล็ ก เป็ น ภาพทรงฉายกั บ ท่ า นผู้ ห ญิ ง ทั ศ นาวลั ย

ศรสงคราม ผนวกกับความทรงจำที่ตนเองและศิลปินในโครงการฯ ได้ เข้าไปสักการะพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ 19 มี น าคม 2551 พร้ อ มสื่ อ ให้ เ ห็ น ความจงรั ก ภั ก ดี ข องประชาชน จินตนาการให้เห็นภาพควันลอยขึ้นสู่สวรรค์ มีเหล่าเทวดามารองรับ ดวงพระวิญญาณ สีที่ใช้เป็นโทนสีเข้ม สีน้ำตาลเข้ม แดง ที่ทำให้ บรรยากาศดูหนักและเป็นทางการ จากนั้นค่อยๆ ไล่สีให้เบาและจางลง จนเป็นสีเหลือง และทำให้สุกสว่างในตอนบนสุดที่เป็นชั้นเทพ ซึ่งมา

รองรับดวงพระวิญญาณ “พระชันษาสูง” สีอะคริลิกบนผ้าใบ ขนาด 1.80 x 2.40 ม. 174


175


176


พรชัย ใจมา Pornchai Jaima แนวความคิด พระกรณียกิจมากมายที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเกื้อกูลปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและ ประชาชนด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา การแพทย์ สาธารณสุข การอุปถัมภ์ บำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิต่างๆ ทรงสืบสานโครงการในสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้น ใช้เทคนิคสีอะคริลิค สีฝุ่น และทองคำเปลว ผสมผสานกันเพื่อทำให้ภาพสว่างไสว สูงส่ง สะอาดและงดงาม สีทองสว่างบ่งบอกถึงความสูงส่งและความเรืองรองที่สมเด็จพระเจ้า-

พี่นางเธอฯ ประทานแก่ปวงชนชาวไทย การกระจายออกของสีทองรอบนอก เปรียบ เสมือนรัศมีและพระบารมีที่แผ่ออกมาอย่างถ้วนทั่วถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า แกนหลักและ จุดเด่นของภาพจะเป็นพระนามย่อ กว. เป็นการเล่าเรือ่ งโดยไม่มพี ระฉายาลักษณ์ แต่เสนอ ถึงความสุขของประชาชนของพระองค์ “พระกรณียกิจ” สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 1.80 x 2.40 ม. 177


ทำเนียบศิลปินในโครงการ


180

กมล ทัศนาญชลี Kamol Tassananchalee เกิด 17 มกราคม 2487 ที่อยู่ 838 N. San Vicente Building, West Hollywood, CA 90069 U.S.A. โทรศัพท์ (213)652-5352

กรุณา ภาณุเมศ Karuna Panumes เกิด 26 มีนาคม 2510 ที่อยู่ 30 หมู่ 1 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัทพ์ 08-6640-2449 E-mail dinlay101@gmail.com

กำจร สุนพงษ์ศรี Kamchorn Soonpongsri เกิด 13 กุมภาพันธ์ 2480 ที่อยู่ 70/8 ซ.สุขุมวิท 63 เอกมัย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 08-1848-5003

เกรียงไกร เมืองมูล Kriengkrai Muangmool เกิด 14 มิถุนายน 2511 ที่อยู่ ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 08-9553-2545

คมกริช สวัสดิรมย์ Komkrit Sawatdirom เกิด 27 ตุลาคม 2510 ที่อยู่ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 08-1915-4570

จินตนา เปี่ยมศิริ Jintana Piamsiri เกิด 10 กันยายน 2509 ที่อยู่ 164/776 ม.ดิเอมเมอรัลด์พาร์ค 2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-2927-9069, 08-6908-0961

จำนันต์ สารารักษ์ Chamnan Sararak เกิด 30 สิงหาคม 2507 ที่อยู่ 46/1415 หมู่บ้านพฤกษา 3 หมู่ที่ 8 ถ.บางไผ่ ต.คูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-2927-2935, 08-9771-5614

จำเนียร ทองมา Jamnien Thongma เกิด 2 ตุลาคม 2513 ที่อยู่ 339/101 หมู่ 4 ซ.เทพไพเราะนิมิต ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 08-5102-6535

ชัยรัตน์ แสงทอง Chairat Seangthong เกิด 22 กุมภาพันธ์ 2520 ที่อยู่ 75/245 หมู่บ้านถาวรนิมิต ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 08-1896-3449 e-mail:june_manee@hotmail.com

ชัยวิชิต สิทธิวงค์ Chaiwichit Sittiwong เกิด 1 ตุลาคม 2520 ที่อยู่ 26 หมู่ 2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.ชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5370-2647, 08-6670-9581

โชคชัย ตักโพธิ์ Chokchai Tukpoe เกิด 17 พฤศจิกายน 2496 ที่อยู่ ศิลปะสถาน โชคชัย ตักโพธิ์ วิถี 628 หมู่ 18 บ.ดอนกลาง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 04-5317-743, 08-9947-4200, 08-1977-6636

โชติ แก้วละเอียด Chote Kaew-la-ied เกิด 21 ตุลาคม 2511 ที่อยู่ 40/2 หมู่ 3 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 โทรศัพท์ 0-7539-4255, 08-1895-6030


เด่น หวานจริง Den Warnjing เกิด 4 มิถุนายน 2510 ที่อยู่ 33 หมู่ 9 ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3572-0030, 08-9898-2689 e-mail den-warnjing@windowslive.com

ทรงเดช ทิพย์ทอง Songdej Thipthong เกิด 5 มกราคม 2512 ที่อยู่ 68/1หมู่ 1 บ้านแม่คำสบเปิน ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240 โทรศัพท์ 0-5377-9494, 08-9555-0758 E-mail: s.thipthong@gmail.com

ทวี เกศางาม Tawee Kesa-ngam เกิด 28 กุมภาพันธ์ 2508 ที่อยู่ บ้านศิลปินหัวหิน ศิลปวนาสถาน เลขที่ 81 หมู่ 14 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3253-4830 มือถือ 08-9069-0896 Email : taweeartist@yahoo.co.th

ทวีศกั ดิ์ ศรีทองดี Thaweesak Srithongdee เกิด 2 กุมภาพันธ์ 2513 ที่อยู่ เลขที่ 111/33 ถ.นครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 e-mail : lolaytoon@yahoo.com

ทินกร กาษรสุวรรณ Tinnakorn Kasornsuwan เกิด 10 กรกฎาคม 2512 ที่อยู่ 50/910 บางคูรัด บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 08-1408-1971

เทอดศักดิ์ พลซา Terdsak Polsa เกิด 29 พฤษภาคม 2519 ที่อยู่ 92 หมู่ 8 ถ.ภูมิวิถี ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทรศัพท์ 08-1836-290-1

ธณฤษภ์ (ศักดา) ทิพย์วารี Thanarit (Sakda) Thipwaree เกิด 21 พฤษภาคม 2516 ทีอ่ ยู่ มทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง เลขที่ 86 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 มือถือ 08-9047-3119, 08-3696-0359 e-mail: Yak_Sakda@hotmail.com Website: http://www.myspace.com/ thipwareegallery

ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์ Thammanoon Ruengsawat เกิด 2501 ที่อยู่ 164/226 ดิเอมเมอรัล พาร์ค 2 ซอยราชพฤกษ์ 3 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0-2924-3835 มือถือ 08-1312-7857

ธารา วงศ์รัตน์ Thara Wongratana เกิด 25 ธันวาคม 2506 ที่อยู่ 683/21 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 43 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 08-1738-6968 e–mail: wongratana–art@hotmail.com

ธีระยุทธ จีนประชา Terayut Jeanpracha เกิด 2511 ที่จังหวัดตรัง ที่อยู่ 29 หมู่ 13 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 โทรศัพท์ 08-1771-7712

ธีระวัฒน์ คะนะมะ Teerawat Kanama เกิด 30 ธันวาคม 2507 ที่อยู่ 10 ถ.เทศบาลอาชา ซ.8 อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4372-3411, 08-1670-0676

ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต Teerawat Ngamchechit เกิด ธนบุรี ที่อยู่ 18/26 เพชรเกษม 53 บางแค ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 08-9767-6195

181


182

นาวิน เบียดกลาง Nawin Biadklang เกิด 23 มกราคม 2516 ที่อยู่ 61/169 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 4 ซ.แก้วอินทร์ ถ.กาญจนาภิเษก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 08-1582-9071

เนติกร ชินโย Netikorn Chinyo เกิด 8 ธันวาคม 2509 ที่อยู่ 300/165 หมู่บ้านบุศรินทร์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-2920-7548, 08-9432-6988

บุญชนะ ไชยจิตต์ Boonchana Chaiyajit เกิด 1 สิงหาคม 2506 ที่อยู่ 171/37 ซอยวัดอัมพวา ถ.จรัญสนิทวงศ์ 22 บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2866-7759, 08-9112-1906

ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ Pradit Tongprasartwongse เกิด 23 กันยายน 2511 ที่อยู่ 277 ซอยศรีย่าน 3 ถ.นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2243-3823

ประทีป คชบัว Prateep Kodchabuo เกิด กรุงเทพฯ ที่อยู่ 9/362 หมู่บ้านนภาวัลย์ ถ.พหลโยธิน ซ. ก.ม. 25 แขวง/เขต สายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0-2531-9264, 0-2990-3065, 08-1274-7976

ประทีป สว่างสุข Pratheep Sawangsuk เกิด 30 มกราคม 2476 ที่อยู่ เลขที่ 1258 หมู่ 3 ซ.สินสมบูรณ์ ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2382-8669, 08-6797-9132

ประศาสน์ จันทร์สุภา Prasart Chandrasupa เกิด 25 กรกฎาคม 2505 ที่อยู่ 11/91-92 ซ.ชินเขต 1/29 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2954-0138

ประสงค์ ลือเมือง Prasong Luemuang เกิด 5 เมษายน 2505 ที่อยู่ 123/4 บ.พันตาเกิน ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 05-3520-298

ปริทรรศ หุตางกูร Paretas Hutanggura ที่อยู่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 08-7537-7440, 08-6595-3572

ปรีชา เถาทอง Preecha Thaothong เกิด 27 เมษายน 2497 ที่อยู่ 549/188 ซ.วัดเพลงวิปัสสนา แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 08-6905-0950

เปี่ยมสุข เหรียญรุ่งเรือง Piamsook Rienrungroeng เกิด พ.ศ. 2483 กรุงเทพฯ ที่อยู่ 261 ซอย 21 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 08-1849-1744, 0-2435-1635 โทรสาร 0-2433-7285

พรชัย ใจมา Pornchai Jaima เกิด 12 พฤศจิกายน 2513 ที่อยู่ 40 หมู่ 2 บ้านสันต้นม่วงเหนือ ต.สำราญ-ราษฎร์ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 0-5388-7509

e-mail: netikorn@hotmail.com http://www.netikorn.com


พรชีวินทร์ มลิพันธุ์ Pornchewin Malipan เกิด 2 เมษายน 2506 ที่อยู่ 33/121 หมู่บ้านพรรณิภา 2 ถ.รังสิต-องครักษ์ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2583-5506, 08-6167-2033

พิชัย นิรันต์ Pichai Nirun เกิด 7 กุมภาพันธ์ 2579 ที่อยู่ 181/42 ซ.อยู่เย็น ม.2 หมู่บ้านเกศแก้ว ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 08-9206-1657

พิชิต ตั้งเจริญ Pichit Tangchareon เกิด 4 ตุลาคม 2499 ที่อยู่ 39/579 หมู่ 13 ถ.โชคชัย 4 ซอย 78 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2373-6605

พิชิต ไปแดน Pichit Paidan เกิด 5 ธันวาคม 2507 ที่อยู่ 193 หมู่ 3 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 e-mail : paidan_art@yahoo.com โทรศัพท์ 08-5431-0426

พิสิษฐ์ พันธ์เทียน Pisit Puntien เกิด 26 มีนาคม 2512 ที่อยู่ 39/579 หมู่ 13 ถ.โชคชัย 4 ซอย 78 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 08-1441-0626 E-mail : pisitwin@yahoo.com

พีระ ศรีอันยู้ Phira Srianyu เกิด 5 เมษายน 2505 ที่อยู่ 9/92 ซ.21/21 ม.บัวทอง 3 ต.เสาธงหิน อ. บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 08-7701-7797

พีระพงษ์ คีรีวงศ์ Perapong Kireewongse เกิด 10 กุมภาพันธ์ 2515 ที่อยู่ 206/65 หมู่บ้านเพชรอมรฮิลล์ ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.แม่เหนียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 08-9838-3121

ไพฑูรย์ สิงห์คำ Paitoon Singkam เกิด 20 กุมภาพันธ์ 2512 ทีอ่ ยู่ 4 ซ.เจริญกรุง 66 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2675-1308, 08-7924-3284

ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ Paiboon Dhamreungrit เกิด 1 ตุลาคม 2510 ที่อยู่ 98/73 หมู่บ้านหลักสี่วิลล่า ซ.มีสุข ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 08-9746-0066 โทรสาร 02-574-6220

ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง Paiwalya Dakleng เกิด 6 มิถุนายน 2500 ที่อยู่ 122/57 หมู่บ้านชมเพลินการ์เด้น ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 08-1822-8992

มณเฑียร ชูเสือหึง Monthien Chusuahueng เกิด 7 มีนาคม 2512 ที่อยู่ 93/45 กรมศิลปากร ม.3 ต.ศาลายา ถ.พุทธมณฑลสาย 5 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 08-9026-7470 e-mail : pugun.51@gmail.com

มูฮำมัด โรจนอุดมศาสตร์ Muhammad Rojana-Udomsat เกิด 15 มิถุนายน 2502 ที่อยู่ 405/57 หมู่ 4 ถ.สุธาทิพย์ 3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 08-9737-8879 e-mail : rmumad@medicine.psu.ac.th

183


184

ยงยุทธ รุยันต์ Youngyuth Ruyant เกิด 14 กุมภาพันธ์ 2513 ที่อยู่ สยามอาร์ตแกลลอรี เลขที่ 95 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ. ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 08-7881-4887

ยุทธกิจ ประสมผล Yutakit Prasompol เกิด วันที่ 7 สิงหาคม 2517 ทีอ่ ยู่ 36/6 หมูบ่ า้ นพรจิรา ถ.เลียบคลอง 7 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 0-2618-4725, 08-6370-4069, 08-9283-9591

รัตนชัย ไชยรัตน์ Ratanachai Chaiyaratana เกิด 8 มกราคม 2508 ที่อยู่ 13/85 หมู่ 7 ซ.นางทอง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 โทรศัพท์ 08-9872-3770

รุ่งศักดิ์ ดอกบัว Rungsak Dokbuo เกิด 18 สิงหาคม 2519 ที่อยู่ 79/88 หมู่ 2 เจ็ดยอด 1 ต.ช้าง เผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5341-243, 08-1028-2104

วศิน กำเหนิดรัตน์ Vasin Kamnirdratana เกิด 25 มิถุนายน 2493 ที่อยู่ 66/55 ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2965-6655 โทรสาร 0-2965-5335 มือถือ 08-18266543 E-mail : vasin7k@yahoo.com, vasin7k@gmail.com

วัชระ กล้าค้าขาย Wachara Klakakai เกิด 1 พฤศจิกายน 2510 ที่อยู่ 2/127 หมู่บ้านจิตกาญจน์ ถ.กาญจนภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 08-5126-6666, 0-2926-7728

วิชิต ชมทวีวิรุตน์ Wichit Chomtaveewiroot เกิด 4 กันยายน พ.ศ.2494 ที่อยู่ บ้านบ่อสร้าง เลขที่ 12 หมู่ 3 ต.ต้นเป้า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-5396-1097 มือถือ 08-1287-1014

วิรัญญา ดวงรัตน์ Wiranya Duangrat เกิด 6 พฤษภาคม 2519 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 609 หมู่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 25 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 08-9002-2947

วิศเวท วัฒนสุข Wisawej Watanasuk เกิด 30 กันยายน 2515 ที่อยู่ 71 ปรีชาพืช อพาร์ทเมนท์ ห้อง 416 ถ.ลำพู แขวงสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 08-1831-8532 e-mail : wisavej@yahoo.com

วิษุวัติ พีสะระ Wisuwat Peesara เกิด 18 กรกฎาคม 2507 ที่อยู่ 132/185 ธารารินเจ้าพระยา หมู่ 5 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 08-9981-1169

วีระศักดิ์ สัสดี Weerasak Sadsadee เกิด 14 ตุลาคม 2522 ที่อยู่ 44 หมู่ 6 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 08-1594-2920

วุฒิกร คงคา Wutigorn Kongka เกิด 30 พฤศจิกายน 2512 ที่อยู่ 45 ซ.อิสรภาพ 3 ถ.อิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 08-1612-7709


ศักชัย อุทธิโท Sakchai Uttito เกิด 3 ตุลาคม 2511 สถานที่ทำงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 08-4981-5114

ศักย ขุนพลพิทักษ์ Sakaya Khunpolpitak เกิด 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 ที่อยู่ 90/77 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 08-6500-3162, 0-2888-5418

สมบูรณ์ สูงขาว Somboon Soong-klaw เกิด 27 กันยายน 2520 ที่อยู่ 9/70 หมู่ 9 หมู่บ้านสวนดอกหมาก ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 08-7181-2070

สมพงษ์ สารทรัพย์ Sompong Sarasap เกิด 19 มิถุนายน 2504 ที่อยู่ 29 หมู่ 11 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 โทรศัพท์ 0-5366-6565, 0-5371-9110 e-mail: artgallery9@yahoo.com

สมภพ บุตราช Sompop Budtarad เกิด 26 สิงหาคม 2500 ที่อยู่ 7/504 ซ.12 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน แขงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0-2889-3368, 08-5108-5756

สมยศ ไตรเสนีย์ Somyosh Trisanee เกิด 2500 ที่อยู่ 388 ถ.จำปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์ 0-4233-1497, 08-7052-5011

สัมพันธ์ สารารักษ์ Samphan Sararak เกิด 9 กุมภาพันธ์ 2509 ที่อยู่ 549/404 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 08-1913-5989 samphan@kitcatart.com

สัมฤทธิ์ เพชรคง Samrit Petchkong เกิด 20 กรกฎาคม 2512 ที่อยู่ 111 อาร์ตแกลลอรี่ ถ.พังงา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 08-6273-5440

สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ Somsak Ruksuwan เกิด 23 ธันวาคม 2505 ที่อยู่ 101/580 ชลลดา ซ.7 บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 08-1841-7738

สาคร โสภา Sakorn Sopa เกิด 24 กรกฎาคม 2498 ที่อยู่ 202 หมู่ 10 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์ 08-1836-4212

สาธิต เทศนา Satit Tesana เกิด พ.ศ. 2506 ที่อยู่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321-40 ต่อ 2079, 08-6074-7244

สุภร พรินทรากุล Suporn Printarakul เกิด 1 กุมภาพันธ์ 2509 ที่อยู่ 204 หมู่ 8 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 08-1472-7171, 08-5126-4444

185


สุรเดช แก้วท่าไม้ Suradej Keawthamai เกิด 1 พฤษภาคม 2506 ที่อยู่ 84/23 ซ.หมู่บ้านกอบแก้ว ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0-2885-8248, 08-1622-8060

186

สุรพล แสนคำ Surapol Saenkum เกิด 15 กุมภาพันธ์ 2497 ที่อยู่ 191 หมู่ 7 ต.มาบแค ถ.เศรษฐวิถี อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3420-3293, 08-1838-3699

สุรสิทธิ์ เสาว์คง Surasit Saokong เกิด 13 พฤศจิกายน 2492 ที่อยู่ 126/7 ซ.โพธาราม 2 หลังวัดเจ็ด ยอด ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 08-1885-8454, 0-5321-7656

สุวัฒน์ วรรณมณี Suwat Wanmanee เกิด 15 มีนาคม 2505 ที่อยู่ 112 ใกล้ ซ.วัดระฆัง ถ.อรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 08-1440-9727

เสกสรรค์ สิงห์อ่อน Seksarn Sing-on เกิด 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ที่อยู่ 139/220 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 0-5322-1493

อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ Aphiruk Punmoonsilp เกิด 14 กุมภาพันธ์ 2513 ที่อยู่ บ้านจิตรกรอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ 40 หมู่ 1 ดอยแม่สลอง บ้านสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-53765464, 08-1603-2758 e-mail punmoonsilp@yahoo.com www.rama9art.org/aphiruk

อรัญ หงส์โต Arun Hongto เกิด 22 พฤศจิกายน 2507 ทีอ่ ยู่ 164/126 หมู่ 1 เอมเมอรัลด์ปาร์ค 2 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 08-1552-0153 และ 08-1906-3106

อลงกรณ์ หล่อวัฒนา Alongkorn Lauwatthana เกิด วันที่ 14 กรกฎาคม 2507 ที่อยู่ 137/137 หมู่บ้านบดินทร์รักษา 3

ซอย 4 ถ.รามอินทรา กม. 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 02-945-0697, 081-844-4952

อานันท์ ราชวังอินทร์ Arnan Rajchawang-In เกิด 21 กรกฎาคม 2516 ที่อยู่ 21/3 ม.2 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 08-9850-0266

อิทธิพล ตั้งโฉลก Ithipol Tangchalok เกิด 12 มีนาคม 2489 ที่อยู่ 49 หมู่ 13 ถ.อ่อนนุช 17 แยก 16 กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2717-8276, 08-1820-2106

อุดมลักษณ์ ทรงสุวรรณ Udomluxs Songsuwarn เกิด 1 ธันวาคม 2483 ที่อยู่ 4 ลาดพร้าว 15 หมู่บ้านสันตินิเวศน์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-734-2049

อุตสาห์ ไวยศรีแสง Ut-sa Waiyasrisang เกิด 29 มีนาคม 2514 ที่อยู่ 86 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 08-6779-2921


84 พระชันษา กับการทรงงานด้านวิชาการการสนับสนุนส่งเสริม ด้านศาสตร์ - ศิลป์ - และความผาสุก ของพสกนิกรชาวไทย โดย ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระผู้มี ความสนพระทัย และรอบรู้ในศาสตร์ทางวิชาการด้านภาษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านประวัติศาสตร์ และทรงมีพระเมตตา บำบัดทุกข์บำรุงสุขต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย ตลอดเวลาในพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงมีความอุตสาหะตั้งพระทัยมั่นในการ ทรงงานตลอดเวลาทัง้ ด้านการศึกษาการวิจยั การสาธารณสุข การสนับสนุนดูแลด้านศิลปวัฒนธรรม แบบครบวงจร ซึง่ การทรงงานของพระองค์ ได้ทรงทำงานด้วยพระองค์เองมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน อย่างเป็นทางการก็ว่าได้ อาจกล่าวได้ว่าพระองค์ได้ทรงงานในทุกด้านที่เหมือนกับว่า ทรงงานอยู่ เบื้องหลังมากกว่าการเปิดเผยพระองค์ อาจกล่ า วได้ ว่ า สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าส ราชนครินทร์ พระผู้ทรงงานแบบบูรณาการทางวิชาการด้านศาสตร์และศิลป์ รวมไปถึงการทรงงาน ด้านความผาสุกของปวงชนชาวไทย จากความพากเพียรในการทรงงานด้านต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว พระองค์ท่านยังทรงดำรงพระองค์ในตำแหน่งพระเจ้าพี่นางเธอที่ถวายงาน สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน และทรงงานถวายการรับใช้ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในทุกด้าน จนตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน จากการที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จสวรรคต ณ วันที่ 2 มกราคม พุทธศักราช 2551 จึงเป็นเหตุของการสูญเสียเจ้านาย ในพระราชวงศ์จักรี องค์สำคัญของชาวไทย นับเป็นการสูญเสียอันนำมาซึ่งความเศร้าโศก อาลัย

ต่อพสกนิกรชาวไทยในทุกหมู่เหล่า คณะรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ เอกชน รวมถึงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จึงเข้าไปมีส่วนร่วม ในการร่วมส่งเสด็จสูส่ วรรคาลัยในงานพระราชพิธพี ระราชทานเพลิงพระศพ ทีจ่ ะจัดถวายพระองค์ทา่ น ในเดือนพฤศจิกายนศกนี้ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ณ การนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดทำโครงการร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณใน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ในงานออกพระเมรุในครั้งนี้ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ร่วมกับ คณะศิลปินทางทัศนศิลป์ทั่วประเทศได้ระดมความคิดคัดสรรศิลปินตัวแทนจากทั่วประเทศ จำนวน 84 ท่าน ซึ่งมีความหมายเท่ากับจำนวนปีในพระชนม์ชีพ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ศิลปินทั้ง 84 ท่าน ที่ได้รับเชิญมาร่วมโครงการ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ จะมีประสบการณ์ความสามารถในการนำเสนอรูปแบบ แนวเรื่อง วิธีการ ที่จะสื่อความหมาย ในสาระเนื้อหาพระกรณียกิจด้านต่างๆ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยที่ศิลปินแต่ละท่านจะสร้างสรรค์ผลงานตาม 188


ทัศนะแนวคิด จินตนาการส่วนบุคคล อันอาจกล่าวได้วา่ โครงการสร้างสรรค์ดงั กล่าวเป็นจดหมายเหตุ ครั้งสำคัญที่สะท้อนพระกรณียกิจ พระประวัติ พระจริยวัตร ในด้านต่างๆ ตลอดพระชนม์ชีพแห่ง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เป็นงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์และภาพผลงาน ดังกล่าว จะถูกนำมาจัดแสดงประกอบในมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวง และจะจัดแสดงต่อ เนื่องไปหลังพระราชพิธีออกพระเมรุให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมต่อไป และมีโครงการที่จะนำผลงาน ทั้ง 84 ชิ้น สัญจรไปในจังหวัดต่างๆ ต่อไป โครงการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ครั้งนี้ ศิลปิน 84 ท่าน จะได้เลือกสรรแนว เรื่องที่ประทับใจของแต่ละศิลปินจากหัวเรื่องต่างๆ ในด้านพระประวัติ พระกรณียกิจ พระจริยวัตร ที่ทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และที่ปรึกษาเลขาธิการพระราชวัง ได้จัดเตรียมเนื้อหา สาระไว้ให้คณะศิลปิน และศิลปินเป็นผู้คัดสรรเรื่องเหตุการณ์ในด้านต่างๆ ที่เป็นที่ประทับใจของ ศิลปินแต่ละบุคคลตามทัศนะแนวคิด จินตนาการ และความประทับใจส่วนตัวของศิลปิน ผลงาน สร้างสรรค์ของศิลปินจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ในกลุ่มที่ 1 ศิลปินจำนวน 80 ท่าน ผลงานจะมี ขนาด 80 x 100 ซม. ผลงานกลุ่มที่ 2 จะเป็นการคัดสรรศิลปินที่เป็นตัวแทนจาก 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ สำหรับศิลปินตัวแทน 4 ภาค จะเป็นการเขียนภาพ ที่มีขนาดใหญ่พิเศษขึ้นมาจากศิลปินกลุ่มที่ 1 ผลงานจะมีขนาด 1.80 ม. x 2.40 ม. ศิลปินทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ตัวแทนศิลปินภาคกลาง เป็นผู้เขียนภาพเหตุการณ์ตอน ทรงกรมฯ 2. นายพรชัย ใจมา ตัวแทนศิลปินภาคเหนือ เป็นผู้เขียนภาพเหตุการณ์ตอนทรงงาน หรือ พระกรณียกิจ 3. นายธี ร ะวั ฒ น์ คะนะมะ ตั ว แทนศิ ล ปิ น ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เป็ น ผู้ เ ขี ย นภาพ เหตุการณ์เมื่อทรงมีพระชนมายุ และงานพระศพ พระเมรุมาศ หรือตอนพระชันษาสูง 4. นายสมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ตัวแทนศิลปินภาคใต้ เป็นผู้เขียนภาพเหตุการณ์ตอนทรง พระเยาว์ หรือพระประวัติ หลั ก การเหตุ ผ ลที่ เ ป็ น จุ ด มุ่ ง หมายสำคั ญ ของโครงการนี้ มุ่ ง หวั ง ที่ จ ะสร้ า งจดหมายเหตุ ผ่านพระประวัติ พระกรณียกิจ พระจริยวัตร ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บันทึกไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ด้วยงานทัศนศิลป์เป็น ภาพจิตรกรรม ภาพต่างๆ เหล่านี้สร้างขึ้นด้วยศรัทธา ความผูกพัน ความจงรักภักดีผ่านแนวคิด จินตนาการของคณะศิลปิน งานสร้างสรรค์ดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ร่วมเทิดพระเกียรติในสมเด็จ พระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชม โดยจะจัดแสดงเผยแพร่ในงานพระเมรุ และทั่วประเทศต่อไป งานสร้างสรรค์ดังกล่าวจะแสดง เจตนาของศิลปินแต่ละบุคคลและเป็นตัวแทนของงานสร้างสรรค์ศิลปะในยุคสมัยปัจจุบันที่จะถูก บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ทางศิลปะของยุคสมัยและของชาติต่อไป

189


จิตรกรรมโครงการศิลปกรรมพระประวัติ และพระกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์

ภาพเขียนสีหรือจิตรกรรม เป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งมีวิวัฒนาการ เก่าแก่ ยาวนาน นับย้อนหลังไปถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์เขียนภาพบนเพิงผา ผนังถํ้า หรือเขียนสีตกแต่ง ร่ า งกายของตนเอง เพื่ อ สนองตอบต่ อ ความรู้ สึ ก ภายใน ทั้ งในแง่ ข องสุ น ทรี ย ภาพ หรื อ เป็ น สัญลักษณ์ในการถ่ายทอดความหมายต่างๆ งานจิตรกรรมได้พัฒนาไปพร้อมๆ กับความรุ่งเรืองของ อารยธรรมทั้งในซีกโลกตะวันออกและตะวันตก เป็น “สื่อ” ที่บ่งบอกความคิด ความรู้สึก พร้อมทั้ง บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกภาษา มาอย่างต่อเนื่อง และทรงคุณค่ายิ่ง ในอดีตสมัย รูปแบบงานจิตรกรรมของแต่ละเชื้อชาติ อาจมีวัตถุประสงค์ แนวคิด รูปแบบ ที่แตกต่างกัน แต่เมื่อได้มีการติดต่อสัมพันธ์ด้านการทูต การค้า การศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างนานาประเทศลุล่วงมาถึงปัจจุบัน งานจิตรกรรมร่วมสมัยจึงมีความเป็นสากล ซึ่งคนทุกชาติ ทุกภาษา สามารถรับรู้ชื่นชมร่วมกันได้ วิวัฒนาการของงานจิตรกรรม ถ้าจะกล่าวถึงในเชิงประวัติศาสตร์ศิลป์ ได้ผ่านกระบวนแบบ การนำเสนอ ตลอดจนกลวิธี (Technique) ในการสร้างสรรค์ ซึ่งมีแบบอย่างเป็นของแต่ละสมัย แต่ละลัทธิ แต่ละรูปแบบ ตามสภาพสังคม การเมือง ความรู้ และค่านิยมในแต่ละยุคที่ผ่านมา จิตรกรผู้สร้างงานต้องเป็นผู้ที่มีทักษะฝีมือ ความชำนาญประสบการณ์ในการที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ ตนเองรู้สึกออกมาเป็น “ภาพ” เพื่อสื่อสารไปถึงผู้ชม จิตรกร อาจวาดภาพ บุคคล สัตว์ พืช

ทิวทัศน์ หรือเหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ตามความรู้สึก จินตนาการด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็น แบบสัจจนิยม (Realistic) หรือตามแบบอุดมคติ (Idealistic) หรือแบบนามธรรม (Abstract)

ในความหมายโดยทั่วไป จิตรกรรม จะหมายถึงภาพที่ใช้เครื่องมือในการวาด เช่น แปรง พู่กัน เกรียง แต่ในปัจจุบัน งานจิตรกรรมร่วมสมัยได้พัฒนาการใช้วัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ตลอดจนกลวิธี (Technique) ใหม่ๆ ในการแสดงออกอย่างไม่มีขีดจำกัด แม้แต่กรอบพื้นที่ซึ่งเป็นสนามรองรับภาพ ก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงขยายขอบเขตต่างไปจากเดิม อย่างไรก็ตามกลวิธีในการสร้างงานจิตรกรรม ที่ยึดถือเป็นแบบฉบับ (Prototype) ดั่งเดิมตลอดมา ได้แก่ จิตรกรรมสีฝุ่น ถือเป็นสีเริ่มแรกที่มนุษย์นำมาวาดภาพ สีฝุ่นเป็นผงสีที่ได้จากวัสดุใน ธรรมชาติ เช่น ดิน หิน แร่ธาตุ ซากสัตว์ พืช เขม่าไฟ ขี้เถ้าฯ ผสมกับกาวที่ได้มาจากหนัง หรือ กระดูกสัตว์ ในยุโรปใช้สีฝุ่นผสมกาวยาง สีฝุ่นผสมไข่ขาว สีฝุ่นผสมขี้ผึ้ง (Wax) สีฝุ่นผสมเคซีน (Casein) ซึ่งเป็นตะกอนโปรตีนจากนํ้านม สีฝุ่นมีลักษณะทึบแสง มีเนื้อสีเหมาะที่จะเขียนทับซ้อนกัน ได้ และนิยมเขียนลงบนผนัง โดยเฉพาะภาพผนังปูนเปียก (Fresco) ซึ่งเขียนลงบนผนังฉาบปูนที่ยัง ไม่แห้ง เนื้อสีจะซึมเข้าไปในเนื้อปูน ทำให้สีติดสนิทไม่หลุดลอก ส่วนจิตรกรรมฝาผนังของไทยใช้ 190


สีฝุ่นผสมด้วยยางมะขวิดกับนํ้าอ้อย สีฝุ่นเมื่อแห้งแล้ว สีจะจางลงและมีผิวด้าน แต่เมื่อเคลือบด้วย นํ้ายาชักเงา จะมีสีสดและเงางามขึ้น จิตรกรรมสีนํ้า เป็นสีที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณ ทั้งในทวีปยุโรปและเอเซีย โดยเฉพาะจีนและ ญี่ปุ่นใช้สีนํ้า หรือ หมึก เขียนลงบนผ้าไหม ผ้าแพร หรือ กระดาษ สีนํ้ามีลักษณะเนื้อสีที่โปร่งใส อันเกิดจากส่วนผสมของสารสีที่ได้จากพืชและแร่ธาตุในธรรมชาติ ผสมกับสารยึดที่ละลายนํ้าได้ดี เช่น กาวอาระบิค หรือ ยางไม้ การเขียนสีนํ้ามี 2 ลักษณะ คือ การใช้สีบาง สะอาด ดูเปียกชุ่ม เป็นแบบโปร่งใส (Transparency) และการใช้สีขาวเป็นส่วนผสม ซึ่งจะทำให้เป็นแบบทึบแสง (Opaque) จิตรกรรมสีนํ้านิยมเขียนลงบนกระดาษที่มีเม็ดหยาบ ซึ่งดูดซึมนํ้าได้ดี จิตรกรต้องมี ความชำนาญและแม่นยำ ถ้าเขียนพลาดแล้วแก้ไขยาก เพราะการระบายสีทับซ้อนกันหลายครั้ง

จะทำให้สีชํ้าและสกปรก จิ ต รกรรมสีนํ้ามัน สีนํ้ามันเกิดจากการผสมสารสีกับนํ้ามันเพื่อให้เหลวและลื่น เนื้อสี มีลักษณะเข้มข้นและเหนียว จับติดกับวัสดุรองรับได้ง่าย แห้งช้า สามารถเขียนทับได้ไม่สิ้นสุด

ทั้งแบบเกลี่ยเนื้อสีให้ผิวเรียบเนียน หรือ แต้ม ป้าย เนื้อสีให้หนา นูน ( Impasto) การเขียนภาพ สีนํ้ามันต้องใช้นํ้ามันที่ผลิตจากพืช เช่น นํ้ามันลินซีด (Linseed Oil) หรือนํ้ามันสน เป็นตัวผสม สีนํ้ามันเป็นสีทึบแสง เวลาระบายต้องผสมสีขาว เพื่อให้ได้นํ้าหนักอ่อน - แก่ สีนํ้ามันเมื่อแห้งแล้ว จะมีความแข็ง และติดแน่นคงทน นิยมวาดลงบนผืนผ้าใบ ผ้าลินิน แผ่นไม้ สีนํ้ามันเริ่มผลิตขึ้นใช้ เมื่อราวคริสต์ศตวรรษที่ 15 และนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก จวบจนปัจจุบัน จิตรกรรมสีอะคริลิค เป็นสีเกิดใหม่ ผลิตขึ้นใช้เมื่อราวปี ค.ศ. 1940 เนื้อสีมีส่วนผสมของ พลาสติก โพลีเมอร์ (Polymer) จำพวกอะคริลิค (Acrylic) และไวนิล (Vinyl) ซึ่งช่วยให้เนื้อสี มีลักษณะพิเศษที่สามารถเขียนได้ทั้งแบบโปร่งใสอย่างสีนํ้า และแบบสีทึบ ทับซ้อนกันได้อย่างสีนํ้า มันโดยใช้นํ้าเป็นตัวละลาย นอกจากนี้สียังแห้งเร็วกว่าสีนํ้ามันมาก ช่วยให้สะดวกต่อการเขียนภาพ ได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อสีแห้งแล้ว สีจะมีความสด มีความคงทนไม่ละลายนํ้า สามารถเขียนลงบนวัสดุ ทุกชนิด ยกเว้นพื้นผิวที่มีความลื่น เงามัน เช่น พลาสติก แก้ว และผิวพื้นที่เคลือบด้วยนํ้ามัน ผลงานจิตรกรรมในโครงการ ศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 84 ภาพ (กำหนดตาม พระชนมายุของพระองค์) เป็นงานจิตรกรรมสีนํ้ามันและสีอะคริลิค โดยจิตรกร 84 คน จากทั่วทุก ภูมิภาคของประเทศ ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เป็นผู้เขียนภาพ เพื่อร่วมถวาย สักการะและแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน เนื่องในงานราชพิธี พระราชทานเพลิงพระ ศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ถือเป็นเกียรติ ประวัติสูงสุดของจิตรกรที่ต่างตั้งใจบรรจงสร้างสรรค์ขึ้นอย่างงดงาม คุณค่าของผลงานแต่ละชิ้น มีความโดดเด่นในแนวความคิด (Concept) การแสดงออก (Expression) การสือ่ ความหมาย (Interpretation) การจัดองค์ประกอบ (Composition) ตลอดจน ฝีมือและกลวิธี (Technique) ซึ่งสามารถแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจิตรกรแต่ละคนได้ไม่มาก ก็น้อย หากวิเคราะห์ในภาพรวมจะเห็นรูปแบบในการนำเสนอเป็นกลุ่มดังนี้ 1. ภาพเหมือนบุคคล แสดงภาพพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าพระพี่นางเธอฯ โดย จิตรกรจะเลือกภาพถ่ายในแต่ละช่วงพระชนมายุของพระองค์ เช่น ขณะทรงพระเยาว์ หรือเจริญ พระชนมายุ ทรงพระสิริโฉม สง่างาม และขณะทรงพระชนมายุสูง เพื่อสื่อให้เห็นนํ้าพระทัย

พระจริยวัตรและพระกรณียกิจรวมทั้งสิ่งที่พระองค์ทรงโปรด อาจมีภาพสัตว์เป็นส่วนประกอบ เช่น ช้าง ม้า สุนัข หรือสิ่งของอื่นๆ เช่น เครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ตัวโน๊ตเพลง ถ้อยคำ อักษร ตัวหุ่น 191


ละครเล็ก ลวดลาย ช่อดอกไม้ ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ หรือการอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ ภาพในลักษณะนี้มีทั้งแบบที่เขียนจากภาพถ่ายต้นฉบับโดยตรง กับลักษณะที่จิตรกรผสมผสานเพิ่มเติมส่วนประกอบอื่นๆ ขึ้นจากจินตนาการให้ดูสมจริง มีชีวิตเป็น ธรรมชาติ คล้ายกับทรงประทับเป็นแบบให้จริงๆ ผลงานในกลุ่มนี้ นอกจากวิธีการเขียนเหมือนจริง อย่ า งตาเห็ น แล้ ว บางภาพอาจมี ลั ก ษณะการใช้ ห ลั ก การออกแบบ (Design) จั ด วางรู ป ทรง องค์ประกอบ จังหวะ ช่องไฟ การใช้สี พื้นผิว เป็นแบบระนาบง่ายๆ ซึ่งสามารถสื่อความหมาย มีอรรถรสและคุณค่าอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สะท้อนเอกลักษณ์วิธีคิดของจิตรกรได้อย่างน่าสนใจ 2. การนำภาพหลายภาพมารวมเป็นภาพเดียว (Montage) จิตรกรหลายคนใช้วิธีนำภาพ พระฉายาลักษณ์ ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ที่ฉายพระรูปทั้งแบบพระองค์เดี่ยว หรือร่วมกับ พระบรมราชชนก พระบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรเมนทรมหาอานันทมหิดล หรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือภาพที่กำลังทรงงาน หรือ พระกรณียกิจต่างๆ ในแต่ละสถานที่ ต่างเหตุการณ์ ต่างวาระ รวบรวม จัดวาง ประกอบอยู่ ในภาพเดียวกัน เพื่อนำเสนอให้เห็นพระอุตสาหะ ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อประเทศ การออกไปเยี่ยมเยือนราษฎร การพระราชทานสิ่งของ การอุปถัมภ์ด้านการแพทย์ สาธารณสุข การกีฬา ความเป็นเจ้าฟ้านักประพันธ์ ความเป็นพระอาจารย์ การส่งเสริมการศึกษาด้านภาษา ฝรั่ ง เศส วิ ท ยาศาสตร์ อั ก ษรศาสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ อารยธรรม ศิ ล ปะการแสดง ดนตรี ภาพเขียนลักษณะนี้ จิตรกรจะคำนึงถึงองค์รวมของการจัดองค์ประกอบ และมักจะวางตำแหน่ง

ของจุดเด่นให้เป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์ทั้งหมด โดยมีกลวิธี เน้นรูปทรงภาคประธานให้มี ขนาดใหญ่ ใช้สี - แสง - เงา ตลอดจนรายละเอียดที่ชัดเจน สดใส ส่วนภาคประกอบอื่นๆ จะเป็น พื้นหลังมีขนาดเล็กลง จิตรกรบางคนใช้วิธีระบายสีให้เลือนลาง หรือเขียนเป็นลายเส้น บางคนใช้ วิธีแบบปะติด (Collage) พื้นภาพฉากหลัง (Background) ส่วนใหญ่จะระบายเป็นสีบรรยากาศให้มี ความประสานกลมกลืน เชื่อมต่อให้มวลรวมขององค์ประกอบเป็นเอกภาพเดียวกัน 3. แสดงเรื่องผ่านตัวละครที่สร้างขึ้น เป็นลักษณะของภาพที่จิตรกรสร้างตัวบุคคล ซึ่ง เป็นตัวแทนของประชาราษฎร์ กำลังอยู่ในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เช่น ภาพกลุ่มคนจุดเทียนชัย เพื่อถวายสักการะระลึกถึงคุณความดีที่ทรงมีต่อแผ่นดิน ภาพคนในครอบครัว ที่มีความรัก ความ อบอุ่น ความสุข อยู่ภายในบ้าน ที่บนหิ้งบูชาจะมีภาพฉายาลักษณ์ปรากฏอยู่ ภาพชายขาพิการ นั่งรถเข็นมีขาเทียมวางอยู่ใกล้ๆ ในมือถือกรอบรูปที่เป็นภาพพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน ภาพครูและนักเรียนของโรงเรียนในชนบท จัดกิจกรรมถวายสักการะแด่พระองค์ บางภาพแสดงให้ เห็นทิวทัศน์ สถานที่ ในแต่ละภูมิภาคที่บ่งบอกให้เห็นถึง ปูชนียสถาน วัด พระ และศาสนาที่ พระองค์ทรงอุปถัมภ์ เหล่านี้เป็นเนื้อหาที่จิตรกรเขียนขึ้นจากมโนภาพ ความรู้สึกและความสำนึก ในพระกรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา พระบารมีที่ทรงมีต่อประชาราษฎร์ และในตัวของ จิตรกรเอง 4. แสดงภาพแบบจิตรกรรมไทยแนวประเพณี มีจิตรกรจำนวนหนึ่งที่ใช้วิธีการเขียนภาพ โดยใช้รูปแบบจิตรกรรมไทยตามแนวประเพณีแสดงเรื่องราวพระประวัติ สดุดีพระเกียรติคุณของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ โดยเฉพาะภาพขนาดใหญ่ 4 ภาพ ที่ถูกกำหนดให้ติดตั้งตกแต่งภายใน อาคารประกอบพระเมรุที่เรียกว่า “ทับเกษตร” จิตรกรได้ใช้พระประวัติเป็นจุดนำเรื่อง ผ่านการ ใช้รูปทรง พื้นที่ว่าง และการจัดวางแบ่งลำดับเหตุการณ์ เรื่องราวแต่ละตอนจากด้านบนสู่ด้านล่าง หรือซ้ายไปขวา แสดงความต่อเนื่องของเวลา และระยะใกล้ - ไกล แบบ 2 มิติ ไม่เน้นความลึก ตามหลักทัศนียวิทยาของตะวันตก การระบายสี ตัดเส้น ปิดทอง การเขียนรูปคน สัตว์ สิ่งต่างๆ 192


ได้ประยุกต์ลักษณะท้องถิ่น เช่น แบบล้านนา ภาคกลาง และพื้นถิ่นอีสาน ผสานกับแบบที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของจิตรกรเอง แต่ละภาพมีองค์ประกอบที่โอ่อา สง่างาม เมื่อมองในระยะไกล และเมื่ อ พิ นิ จในรายละเอี ย ด ก็ จ ะพบความประณี ต อ่ อ นหวาน น้ อ มนำจิ ตใจของผู้ ช มให้ เ กิ ด จินตนาการและพัฒนาไปสู่ความซาบซึ้งในศิลปะรส จิตรกรรม 84 ภาพนี้ เป็นภาพเขียนแห่งประวัติศาสตร์ ที่จิตรกรได้สร้างสรรค์ขึ้นจาก มโนภาพความเชี่ยวชาญและอัจฉริยะภาพในทางศิลปะของแต่ละคน เพื่อเทิดทูนพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรและประเทศชาติอย่างหาที่เปรียบมิได้ ผลงานทุกชิ้น มีความงดงาม สะเทือนใจในแง่มุมของสุนทรียภาพ และความปีติในการที่จะดำเนินรอยตามแบบ อย่างการสร้างสมคุณความดี ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ได้ทรงบำเพ็ญมาตลอดพระชนม์ชีพ

193


โครงการศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธพี ระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีคำสั่งที่ 5/2551 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุ และหนังสือที่ระลึก วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำจดหมายเหตุและพิจารณาคัดสรรจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ ที่มีคุณค่าเกี่ยวเนื่องในพระประวัติ พระกรณียกิจ และพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งคณะกรรมการฝ่าย จัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกพิจารณาเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักราชเลขาธิการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์เอกสาร หนังสือที่ระลึกและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวม 9 รายการ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกฯ ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 24 มี น าคม 2551 เห็ น ชอบให้ ส ำนั ก งานศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทำหนั ง สื อ “ศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจ” ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รายการของหนังสือที่ระลึกและ จดหมายเหตุ โดยมีแนวคิดให้มีลักษณะเป็นหนังสือภาพร้อยเรียงเล่าเรื่องราวพระประวัติและ พระกรณียกิจ ตั้งแต่ประสูติจนถึงเสด็จสู่สวรรคาลัย เชิดชูพระปณิธาน แสดงความสำนึกใน พระกรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ผ่านผลงานจิตรกรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงได้ดำเนิน “โครงการศิลปกรรมพระประวัติและ พระกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” กำหนดผลผลิตสำคัญคือ “หนังสือศิลปกรรมพระประวัตแิ ละพระกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เนื้อหาหนังสือประกอบด้วยภาพผลงาน ศิลปกรรมอันทรงคุณค่า เล่าเรื่องพระประวัติและพระกรณียกิจ จำนวน 84 ภาพ ตามจำนวน พระชันษา สร้างสรรค์ผลงานโดยเครือข่ายศิลปินทัศนศิลป์ จิตรกรรม จากทั่วประเทศไทย ทั้งที่ เป็ น ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ ศิ ล ปิ น ยอดเยี่ ย ม ศิ ล ปิ น รุ่ น กลาง รุ่ นใหม่ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ส ำคั ญ คื อ วาด ภาพเหมือนบุคคลได้ดี สามารถสื่อสารบรรยากาศของภาพได้ดี สร้างสรรค์ให้ผู้ชมภาพเกิดความ รู้สึกคล้อยตามจินตนาการ ภายใต้การคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะและที่ปรึกษาเลขาธิการ สำนักพระราชวังได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดและเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงาน เรียบเรียงจากพระประวัติและพระกรณียกิจ จำแนกเป็น 11 หมวด ประกอบด้วย หมวดที่ 1 พระโสทรเชษฐภคินี หมวดที่ 2 พระประวัติ หมวดที่ 3 ทรงเป็นครูของแผ่นดิน และด้านวิชาการ หมวดที่ 4 ยอดขัตติยกัลยาณี หมวดที่ 5 สืบสานโครงการสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และด้านการแพทย์ หมวดที่ 6 เกื้อกูล ประชากรด้านสังคมสงเคราะห์ หมวดที่ 7 เกื้อกูลประชากรด้านดนตรี การแสดง และศิลปะ ทุกแขนง หมวดที่ 8 ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ หมวดที่ 9 เจ้าฟ้านักประพันธ์ 194


หมวดที่ 10 ทรงเมตตาสัตว์น้อยใหญ่ หมวดที่ 11 พระเกียรติคุณ สดุดี ผลงานในหมวดต่างๆ จะ สร้างสรรค์บนผืนผ้าใบขนาด 80 ซม. x 100 ซม. จำนวน 80 ภาพ ด้วยเทคนิควิธีการของศิลปิน ซึ่งมีทั้งการใช้สีน้ำมันและสีอะคริลิค สำหรับผลงานขนาดพิเศษคือ 1.80 ม. x 2.40 ม. จำนวน 4 ภาพ กำหนดเนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์เป็น 4 ช่วง คือ ทรงพระเยาว์ ทรงกรมฯ พระกรณียกิจ และทรงพระชันษาสูง ผลงานศิลปกรรม 84 ภาพนั้น จะเป็นผลงานศิลปกรรมครั้งประวัติศาสตร์ที่เหล่าศิลปิน ได้ ร่ ว มกั น แสดงความสำนึ กในพระกรุ ณ าธิ คุ ณ และพระเมตตาคุ ณ แห่ ง สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ เป็ น สื่ อในการเผยแพร่ พ ระประวั ติ พระกรณี ย กิ จ และพระเกี ย รติ คุ ณ นำไปสู่ ก ารตระหนั ก รู้ ใ นเรื่ อ งการประกอบคุ ณ งามความดี

และการทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติบ้านเมือง

195


คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๘/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ------------------------- ด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ได้สิ้นพระชนม์ในวันพุธที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐบาลจึงรับดำเนินการจัดงานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ โดยที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ตามประกาศ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลให้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และคำสั่งสำนัก นายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ สิ้นสุดลง ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑(๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทาน เพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้ ๑. องค์ประกอบ คณะที่ปรึกษา ๑.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ปรึกษา ๑.๒ ประธานรัฐสภา ที่ปรึกษา ๑.๓ ประธานศาลฎีกา ที่ปรึกษา ๑.๔ ประธานวุฒิสภา ที่ปรึกษา ๑.๕ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ที่ปรึกษา คณะกรรมการ ๑.๖ นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ ๑.๗ รองนายกรัฐมนตรีทุกท่าน รองประธานกรรมการ ๑.๘ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทุกท่าน กรรมการ ๑.๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรรมการ 196


๑.๑๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ ๑.๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ ๑.๑๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ ๑.๑๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ กรรมการ และเทคโนโลยี ๑.๑๔ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการ ๑.๑๕ เลขาธิการพระราชวัง กรรมการ ๑.๑๖ ราชเลขาธิการ กรรมการ ๑.๑๗ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการ ๑.๑๘ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการ ๑.๑๙ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ ๑.๒๐ ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ ๑.๒๑ ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ ๑.๒๒ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ ๑.๒๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ ๑.๒๔ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ ๑.๒๕ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ ๑.๒๖ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ ๑.๒๗ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ ๑.๒๘ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ ๑.๒๙ รองราชเลขาธิการ กรรมการ (ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ) ๑.๓๐ คุณหญิงดรุณี พูลทรัพย์ กรรมการ ๑.๓๑ นาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น กรรมการ ๑.๓๒ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ ๑.๓๓ อธิบดีกรมการศาสนา กรรมการ ๑.๓๔ อธิบดีกรมศิลปากร กรรมการ ๑.๓๕ อธิบดีกรมธนารักษ์ กรรมการ ๑.๓๖ เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี กรรมการ นครินทราบรมราชชนนี ๑.๓๗ เลขาธิการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย กรรมการ ๑.๓๘ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการและเลขานุการ ๑.๓๙ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (นายจาดุร อภิชาตบุตร) ๑.๔๐ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (นางปราณี สริวัฒน์) ๑.๔๑ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

197


๑.๔๒ ๑.๔๓ ๑.๔๔

ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักพระราชวัง ผู้อำนวยการสำนักพิธีการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๒. อำนาจหน้าที ่ ๒.๑ ดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม ราชประเพณี และสมพระเกียรติ ๒.๒ ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้สมพระเกียรติ ๒.๓ มีอำนาจแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะ ทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น ๒.๔ ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

198

สั่ง ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายสมัคร สุนทรเวช) นายกรัฐมนตรี


คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ ๕/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก ------------------------- ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และให้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ

มีอำนาจแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือ การปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น นั้น เพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ สมพระเกี ย รติ จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการฝ่ า ยจั ด ทำจดหมายเหตุ แ ละหนั ง สื อ ที่ ร ะลึ ก โดยมี

องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้ ๑. องค์ประกอบ ๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการ ๑.๒ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ ๑.๓ ผู้ช่วยราชเลขาธิการ กรรมการ (นายประสพโชค อ่อนกอ) ๑.๔ คุณหญิงดรุณี พูลทรัพย์ กรรมการ ๑.๕ คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ กรรมการ ๑.๖ รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ กรรมการ พินัยนิติศาสตร์ ๑.๗ ที่ปรึกษาเลขาธิการพระราชวัง กรรมการ (นางสายไหม จบกลศึก) ๑.๘ อธิบดีกรมศิลปากรหรือผู้แทน กรรมการ ๑.๙ รองอธิบดีกรมศิลปากร กรรมการ (นายเขมชาติ เทพไชย) ๑.๑๐ รองอธิบดีกรมศิลปากร กรรมการ (นายปรารพ เหล่าวานิช) ๑.๑๑ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรรมการ กรมศิลปากรหรือผู้แทน 199


๑.๑๒ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรรมการ หรือผู้แทน ๑.๑๓ ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ กรรมการ ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน ๑.๑๔ นางสาวทรงสรรค์ นิลกำแหง กรรมการ ๑.๑๕ นางสาวฉวีงาม มาเจริญ กรรมการ ๑.๑๖ นางณัฏฐภัทร จันทวิช กรรมการ ๑.๑๗ นางสาววีณา โรจนราธา กรรมการ ๑.๑๘ นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ กรรมการ ๑.๑๙ รองอธิบดีกรมศิลปากร กรรมการและเลขานุการ (นางสมลักษณ์ เจริญพจน์) ๑.๒๐ ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ๑.๒๑ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรมศิลปากร ๑.๒๒ ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๒. อำนาจหน้าที ่ ๒.๑ ดำเนินการจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกในงานพระราชพิธี พระราชทาน เพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒.๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ตามที่เห็น สมควร ๒.๓ รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ ทราบ ๒.๔ ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส ั่ง ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 200

(นายสมัคร สุนทรเวช) นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ ๑๐/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและกรรมการเพิ่มเติม ในคณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก ------------------------- ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง คำสั่ง

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ที่ ๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกนั้น เพื่ อให้ ก ารจั ด ทำจดหมายเหตุ แ ละหนั ง สื อ ที่ ร ะลึ ก เนื่ อ งในงานพระราชพิ ธี พ ระราชทาน เพลิ ง พระศพฯ ดำเนิ นไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย จึ ง แต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาและกรรมการเพิ่ ม เติ ม ใน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกดังนี้ “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษาและกรรมการ” ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายสมัคร สุนทรเวช) นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

201


คำสั่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ ๑๙/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิลปิน โครงการศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ------------------------- ตามที่ ส ำนั ก งานศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย กระทรวงวั ฒ นธรรม ได้ รั บ มอบหมายจาก คณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ให้จัดทำหนังสือศิลปกรรม พระประวัติและพระกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นั้น เพื่ อให้ ก ารจั ด ทำหนั ง สื อ เป็ นไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและสมพระเกี ย รติ จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะ กรรมการคัดเลือกศิลปินในโครงการศิลปกรรมพระประวัติ และพระกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจ หน้าที่ดังนี้ 202

๑. องค์ประกอบ ๑.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประธานกรรมการ ๑.๒ รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายปรารพ เหล่าวานิช) กรรมการ ๑.๓ นางสายไหม จบกลศึก กรรมการ ๑.๔ นายจิระ ศิริสัมพันธ์ กรรมการ ๑.๕ นายนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน กรรมการ ๑.๖ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง กรรมการ ๑.๗ นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ กรรมการ ๑.๘ นายสมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ กรรมการ ๑.๙ นายธีระวัฒน์ คะนะมะ กรรมการ ๑.๑๐ ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม (นายไพบูลย์ ผลมาก) กรรมการ ๑.๑๑ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เลขานุการ ๑.๑๒ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้ช่วยเลขานุการ ๑.๑๓ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ผู้ช่วยเลขานุการ ๑.๑๔ นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้ช่วยเลขานุการ ๑.๑๕ นางสาวสรัลกร พุฒนวล ผู้ช่วยเลขานุการ


๑.๑๖ นางสาวอลิษา ไชยชวคุปต์ ๑.๑๗ นางสาวชนิภา กลินณศักดิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่ ๒.๑ กำหนดคุณสมบัติในการคัดเลือกศิลปิน ๒.๒ สรรหาและคัดเลือกศิลปินเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมในโครงการฯ ๒.๓ ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่างๆและพิจารณาความเหมาะสมของภาพ ผลงาน ๒.๔ ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายอภินันท์ โปษยานนท์) ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

203


ออกแบบ ISBN พิมพ์ที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ 978-974-389-108-3 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด (มหาชน) 65/16 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-2422-9000, 0-2882-1010 โทรสาร 0-2434-1385 E-Mail : info@amarin.co.th Homepage : http://www.amarin.com

phapeenang  

bookhistory