Page 1

‫‪www.IrPDF.com‬‬

‫ﻮ‬

‫ﮕ‬ ‫ﻐﺎت و ا ﻄﻼﺣﺎت ﮐﺎر دی زﺑﺎن ا ﯽ‬

‫ﺷﺎ ﻞ ‪ ۵۰۰۰‬ﮐ ﻪ و ا ﻄﻼح‬ ‫ﮕ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻞ ﺐ ا ﯽ)دا ﺘﺎن ‪ ،‬ﯽ و ‪(...‬‬

‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﮔﺮد آورﻧﺪه‪ :‬رﺿﺎ ﺑﻬﺮوزي‬ ‫‪www.IrPDF.com‬‬


‫‪www.IrPDF.com‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‪:‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ‪.‬‬

‫در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻟﻐﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺎل ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﯽ)ﻣﺘﺮادف( ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﻟﻐﻮي‬

‫ﺑﺎ ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻐﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ‪.‬‬

‫اوﻟﯿﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮدارﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾـﻦ‬

‫ﮐﺎر را در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‬‬

‫ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻟﻐﺎت را ﺟﻤﻊ آوري ﮐﺮدم در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻟﻐﺎت را ﺟﻠﻮي آﻧﻬﺎ ذﮐﺮ‬ ‫ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪم‪ .‬ﭼﻮن ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﻟﻐﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻌﻨـﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺪاري از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ و ﻟﻐﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎدآورﯾﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ در‬ ‫ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﻟﻐﺖ ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑـﻪ داﻣﻨـﻪ ي ﻟﻐـﺎت اﻧﮕﻠﯿـﺴﯽ ﺧـﻮد ﻣـﯽ‬

‫اﻓﺰاﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ!‬

‫ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﯾﮏ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر رو از ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾـﻦ ﻟﻐـﺎت را ﯾـﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ‬

‫ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ و ﺗﮑﺮار ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﺑـﻪ‬

‫ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﯾﺎد ﮔﯿﺮي زﺑﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘـﺎب ﻫـﺎ و ﻣﺠـﻼت‬

‫اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي داﺳﺘﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد‪.‬‬

‫رﺿﺎ ﺑﻬﺮوزي‬ ‫‪١٣٨٨/۶/۴‬‬

‫‪www.IrPDF.com‬‬


www.IrPDF.com

Translator Unusual Valuate Unable Under Rational Sense Childless Troublesome Manlike Careful Faithful Restless Fearless Changeable Aggressive Active Vanquisher Torturer Loosen Present Lessen Plenty Scarcity Fasten Unite Blind Weak Whiteness Hardship Timidity Torpidity Wisdom Neighborhood Membership Citizenship Kingdom Careless Aid Actual Nearly

Translate Ordinary Ventilator Capable Below Familiarize Hopeless Child Trouble Man Care Faith Rest Fear Change Aggress Act Vanquish Torture Loose Away Attentive Less Abundance Scarce Aggressive Happening Discovery Faintness White Hard Timid Torpid Wise Neighbourhood Member Citizen King Care Help Accordance with Almost

Violator Normal Natural Able Over Familiar Hope Sensible Childhood Foolish Lawful Doubtful Comfortable Tireless Readable Eatable Exceptive Player Lecturer Shorten Absent Forgetful Fasten

Violate Usual Abnormal Valuator Above Family Rationalize Senseless Childish Fool Law Doubt Comfort Tire Read Eat Except Play Lecture Short *lose Absent-minded Fast

Plentiful Toughen Happen Discover Faint

Abundant Tough Fastening Unity Blindness Weakness Fat False Scarce Free Neighbour Man Leader Friend Faith Peace Assist Real

Fatness Falsehood Scarcity Freedom Neighbor Manhood Leadership Friendship Faithless Peaceful According to Virtual

www.IrPDF.com


www.IrPDF.com

Preserve Alive Try Forbid Arrangement Investment Movement Consideration Invention Translation Connivance Existence Refer Insist Arrive Approve Begin Cruelty Humanity Entertain Bare Clothed New Combat Declare Dream Exceptionally Agreement Application Support Realize Absorb Altitude Include Behind Reply Confirm Arrest Profit Artificial Large

Destroy Change Attempt Permit Arrange Invest Move Consider Invent Translate Connive Exist Assurance Difference Arrayal Proposal Building Barbarity Together Amuse Tedious Clothe Historical Battle Announce Pretty Weight Melt At once Ultraviolet Promise Flood Stand out Length Behalf Answer Approve Start Discussion Benefit Expenditure Big

Annihilate Alter Dead Let Statement Arrestment Improvement Examination Information Protection Description Appearance Assure Differ Array Propose Build Beginning Lonely Civilization Entertaining Clothes Ancient War Inform Fair Transport Wax Discussion Sun’s Radiation Belong Extinguish Quick Previously Prevent Census Title Question Begin Argument Capture Loss Real www.IrPDF.com

Approximately Conserve Living Allow State Arrest Improve Examine Inform Protect Describe Appear Reference Insistence Arrival Approval Start Alone Culture Amusing Naked Old Modern Peace Beautiful Wing Extremely Radiation Pick Eagerness Visible Hamper Conclude Escape Ask Reject Catch Release Unreal


www.IrPDF.com

Active My appointment Cause To be based on Round Spin Story Result Product Relatively Wet Evil Borrow Interest Small Brief Situation Pretend Different Thin Give back Remember Contest Promptly Where as Express Free Buy Careful Fascinate Inexpensive Freedom Guide Skill Reflex Bring back Because Strong Courage Disease

Duplicate Record Publish Put out Glow At a speed

Small The same as Put away Put off Pull Cycle Solid Possibility Appropriate Feeling Wet Bad Blank Benefit Big Summit

Appropriate Procession Dry Wicked Empty Profit Large Timid Fortune Vary Tiny Give in Believe Test Defeat As In the presence Busy Vast Narrow Captivate Cheap Slavery Help Voluntary Price Revive Cause Storm To make understand Bravery

Great Let off Wander Take away Push

Spining

Expense Construction Previous Put on Restore Trial Examination Regularly Globe Excavate Wide Sell Careless Expensive Captivity Deceive Obligatory Prize Reflection Decision Proud Suggestion

Impression Relatively Relatively Dry Good Lend Loss Top Summary Remain Constantly Indifferent Put down Require Quite Exam Regular Diameter Complain Board Purchase Watchful Repulse Precious Cheat Compulsory Committee Reflexion Pack up Dull Calm

Brave Arrow

Courageous Spear

www.IrPDF.com


www.IrPDF.com

1. Antarctic 5. abbreviation 9. abolish 13. abound 17. absorb 21. abuse 25. access 29. accompany 33. accordance 37. accumulate 41. achieve 45. acquaint 49. activate 53. address 57. adjacent 61. administer 65. adolescence 69. adore 73. adverbial 77. aerial 81. affect 85. affirmative 89. afford 93. aggregate 97. agreeable 101. air 105. aisle 109. alcohol 113. alienate 117. allegation 121. alleviate 125. allowance 129. ally 133. alphabet 137. alternate 141. amateur 145. ambiguity 149. ambivalent 153. amid 157. ammunition 161. amplify

2. Arabic 6. abet 10. aboriginal 14. abrasion 18. abstract 22. academic 26. accessory 30. accomplish 34. account 38. accuracy 42. acid 46. acquaintance 50. acute 54. adept 58. adjoin 62. administration 66. adopt 70. adrenalin 74. adverse 78. aerodynamics 82. affection 86. affix 90. agency 94. aggressive 98. agreement 102. air-conditioning 106. alarm 110. ale 114. alight 118. allege 122. alliance 126. alloy 130. almond 134. alphabetical 138. alternative 142. amaze 146. ambiguous 150. ambulance 154. amidst 158. amount 162. amputate

3. abandon 7. ability 11. abort 15. abridge 19. absurd 23. accelerate 27. acclaim 31. accomplishment 35. accountant 39. accurate 43. acidity 47. acquire 51. adapt 55. adequate 59. adjudicate 63. administrative 67. adoption 71. adult 75. advertise 79. aerosol 83. affiliate 87. afflict 91. agenda 95. agitation 99. agriculture 103. aircraft 107. album 111. alga 115. alkali 119. allegiance 123. allocate 127. allude 131. alone 135. alpine 139. altitude 143. ambassador 147. ambition 151. amend 155. aminoacid 159. amphibian 163. amuse

www.IrPDF.com

4. abbreviate 8. abnormal 12. abortion 16. abrupt 20. abundance 24. accelerator 28. accommodation 32. accord 36. accounting 40. accuse 44. acknowledge 48. acquisition 52. addict 56. adhere 60. adjust 64. admission 68. adoptive 72. advent 76. advocate 80. aesthetic 84. affirm 88. affluent 92. aggravate 96. agony 100. aid 104. airing 108. alchemy 112. alien 116. all 120. allergy 124. allot 128. alluvial 132. alongside 136. alter 140. amalgamate 144. amber 148. ambitious 152. amends 156. ammonia 160. ample 164. analogous


www.IrPDF.com

165. analogy 169. anatomy 173. anguish 177. annual 181. antecedent 185. anthropology 189. anticlockwise 193. anxiety 197. apologetic 201. appeal 205. appliance 209. appointment 213. appreciate 217. appropriate 221. aptitude 225. arbitrary 229. arch 233. architecture 237. arduous 241. arise 245. arouse 249. arrogant 253. articulate 257. ascend 261. ashamed 265. assassination 269. assess 273. assimilate 277. assortment 281. assure 285. astound 289. asymmetric 293. attach 297. attend 301. attractive 305. audience 309. auditorium 313. authoritative 317. automation 321. auxiliary 325. average 329. aware 333. axis

166. analysis 170. ancestor 174. annihilate 178. annuity 182. antenna 186. antibiotic 190. antiquated 194. anyhow 198. apparatus 202. appendix 206. applicable 210. appraisal 214. apprehension 218. approve 222. aquarium 226. arbitrate 230. archaeology 234. archives 238. arena 242. arithmetic 246. arrange 250. artery 254. artificial 258. ascent 262. aspiration 266. assault 270. asset 274. assist 278. assume 282. assured 286. astrology 290. asymmetry 294. attack 298. attendance 302. attribute 306. audio-visual 310. augment 314. authority 318. automobile 322. avail 326. avert 330. awesome 334. Bible

167. analytic 171. anchor 175. anniversary 179. anonymous 183. anthem 187. anticipate 191. antique 195. aphorism 199. apparel 203. appetite 207. applicant 211. appraise 215. apprentice 219. approximate 223. aquatic 227. arboreal 231. archaic 235. arctic 239. argue 243. armour 247. arrangement 251. arthritis 255. artillery 259. ascertain 263. aspire 267. assemble 271. assign 275. associate 279. assumption 283. asterisk 287. astronomy 291. athlete 295. attain 299. attendant 303. auction 307. audit 311. aupair 315. authorize 319. autonomous 323. available 327. aviation 331. awful 335. bachelor

www.IrPDF.com

168. analytical 172. anecdote 176. annoy 180. antagonism 184. anthology 188. anticipation 192. antonym 196. apiece 200. apparent 204. applaud 208. apply 212. appreciable 216. approach 220. apt 224. arable 228. arc 232. architect 236. ardent 240. argument 244. aroma 248. array 252. article 256. as 260. ascribe 264. aspirin 268. assert 272. assignment 276. assorted 280. assurance 284. asthma 288. asylum 292. atlas 296. attempt 300. attorney 304. audible 308. audition 312. authentic 316. automatic 320. autonomy 324. avalanche 328. avoid 332. awkward 336. back


www.IrPDF.com

337. backward 341. badminton 345. bake 349. ballet 353. band 357. bankrupt 361. bar 365. barely 369. barn 373. barricade 377. basement 381. bathe 385. bead 389. bearing 393. beforehand 397. beloved 401. bent 405. bespectacled 409. better 413. bibliography 417. bill 421. bite 425. blame 429. bleach 433. bless 437. block 441. blot 445. blush 449. boast 453. bolt 457. bookcase 461. boost 465. botany 469. boundary 473. boutique 477. bracket 481. brash 485. breadwinner 489. breed 493. bribe 497. brink 501. bronchitis 505. bruise

338. bacon 342. baffle 346. balance 350. ballot 354. bandage 358. bankruptcy 362. barbecue 366. bargain 370. barometer 374. barrier 378. basic 382. batter 386. beam 390. beat 394. behalf 398. bend 402. benzene 406. best 410. beverage 414. bid 418. bind 422. bitter 426. blank 430. bleak 434. blindfold 438. blonde 442. blunder 446. board 450. bob 454. bond 458. bookkeeper 462. booth 466. bother 470. bounty 474. bowel 478. brainstorm 482. brashness 486. break 490. breeze 494. briefcase 498. brisk 502. bronze 506. brutal

339. bacterium 343. baggage 347. balcony 351. bamboo 355. bang 359. banner 363. barber 367. barge 371. barrel 375. barter 379. basis 383. bay 387. bear 391. beautician 395. behave 399. beneficial 403. berth 407. bet 411. bewilder 415. bilateral 419. biodegradable 423. bitumen 427. blast 431. bleed 435. blink 439. bloom 443. blunt 447. boarding card 451. boil 455. bonus 459. bookstall 463. border 467. bounce 471. bouquet 475. boycott 479. brake 483. brass 487. breakdown 491. brew 495. brilliant 499. brittle 503. brood 507. bubble

www.IrPDF.com

340. badge 344. bait 348. bald 352. ban 356. banish 360. banquet 364. bare 368. bark 372. barren 376. baseball 380. batch 384. beach 388. beard 392. become 396. belly 400. benefit 404. beset 408. betray 412. bias 416. bilingual 420. biography 424. bizarre 428. blaze 432. blend 436. bloc 440. blossom 444. blur 448. boarding school 452. bold 456. book 460. boom 464. bore 468. bound 472. bout 476. brace 480. brand 484. breach 488. breakthrough 492. brewery 496. bring 500. brochure 504. browse 508. buck


www.IrPDF.com

509. bucket 513. buffalo 517. bulb 521. bulletin 525. bunch 529. buoyant 533. burial 537. bust 541. buzz 545. Christian 549. cafe 553. calculate 557. call 561. canal 565. candle 569. canteen 573. capillary 577. caption 581. carbohydrate 585. carp 589. carrot 593. cartography 597. cash 601. casting 605. catalyst 609. catching 613. caterpillar 617. cautious 621. cellar 625. cemetery 629. centennial 633. ceremony 637. cervix 641. champion 645. chapel 649. charity 653. chase 657. check 661. chew 665. chime 669. chisel 673. choral 677. chromosome

510. buckle 514. buffet 518. bulge 522. bully 526. bundle 530. bureaucracy 534. burrow 538. bustle 542. buzzword 546. cabin 550. cafeteria 554. calculator 558. calorie 562. cancel 566. candy 570. canvas 574. capital 578. captive 582. cardinal 586. carpenter 590. carry 594. carton 598. cashier 602. casual 606. cataract 610. categorize 614. cathedral 618. cavity 622. cellular 626. censor 630. centrifugal 634. certainty 638. challenge 642. chant 646. characteristic 650. charm 654. chasm 658. checkup 662. chic 666. chimney 670. choir 674. chord 678. chronic

511. bud 515. bug 519. bulk 523. bump 527. bungalow 531. burgeon 535. bursar 539. butcher 543. bypass 547. cabinet 551. calamity 555. calendar 559. campaign 563. cancer 567. cane 571. capacity 575. capitulate 579. capture 583. carnivore 587. carpentry 591. cart 595. cartoon 599. cassette 603. casualty 607. catastrophe 611. category 615. caustic 619. cease 623. cellulose 627. census 631. ceramic 635. certificate 639. chamber 643. chaos 647. characterize 651. chart 655. chaste 659. cheer 663. chief 667. chin 671. choke 675. chore 679. chronological

www.IrPDF.com

512. budget 516. bugbear 520. bull 524. bumper 528. bunk 532. burglar 536. business 540. butterfly 544. Catholic 548. cable 552. calcium 556. calibrate 560. campus 564. candidate 568. cannon 572. cape 576. capsule 580. caravan 584. carousel 588. carrier 592. cartilage 596. carve 600. cast 604. catalogue 608. catch 612. cater 616. caution 620. cell 624. cement 628. centenary 632. cereal 636. certify 640. champagne 644. chap 648. charge 652. charter 656. chat 660. cherish 664. chill 668. chip 672. chop 676. chorus 680. chronology


www.IrPDF.com

681. chunk 685. circumstance 689. civilian 693. clamp 697. clash 701. classify 705. clear 709. client 713. clinging 717. clockwise 721. cluster 725. coarse 729. code 733. cog 737. coil 741. collaborate 745. collision 749. colonnade 753. combat 757. combustion 761. comic 765. comment 769. commercialize 773. commitment 777. commonwealth 781. communication 785. compact 789. compartment 793. compensate 797. competitive 801. complexion 805. compliment 809. composite 813. compress 817. compute 821. conceive 825. concern 829. conclusive 833. condense 837. conduct 841. confidence 845. confine 849. conform

682. circuit 686. circus 690. claim 694. clan 698. clasp 702. clatter 706. clearance 710. climactic 714. clinic 718. closet 722. clutch 726. coastal 730. coed 734. cognitive 738. coin 742. collaboration 746. colloquial 750. colony 754. combination 758. come 762. commemorate 766. commentary 770. commission 774. committee 778. commotion 782. community 786. company 790. compass 794. compensation 798. compile 802. compliance 806. comply 810. composition 814. comprise 818. conceal 822. concentrate 826. concerted 830. concoct 834. condition 838. confer 842. confident 846. confirm 850. confront

683. circulate 687. cite 691. clam 695. clarify 699. classic 703. clause 707. clich¨Œ 711. climax 715. clinical 719. clue 723. coach 727. coax 731. coeducation 735. coherent 739. coincide 743. collapse 747. colonial 751. colossal 755. combine 759. comedy 763. commence 767. commentate 771. commissioner 775. commodity 779. communal 783. commute 787. comparable 791. compatible 795. competence 799. complement 803. complicated 807. component 811. compound 815. compromise 819. concede 823. concentric 827. concession 831. concrete 835. condolence 839. confess 843. confidential 847. conflict 851. confuse

www.IrPDF.com

684. circumference 688. civic 692. clamor 696. clarity 700. classical 704. clay 708. click 712. cling 716. clip 720. clumsy 724. coalition 728. cocaine 732. coerce 736. cohesion 740. coincidence 744. collide 748. colonialism 752. column 756. combustible 760. comet 764. commend 768. commercial 772. commit 776. commonplace 780. communicate 784. commuter 788. comparison 792. compel 796. competition 800. complex 804. complication 808. compose 812. comprehensive 816. compulsory 820. conceivable 824. conception 828. concise 832. condemn 836. conducive 840. confession 844. configuration 848. confluence 852. confusion


www.IrPDF.com

853. congested 857. congruent 861. conquer 865. conscious 869. consent 873. conservative 877. considerate 881. consistent 885. consonant 889. constabulary 893. constitution 897. consult 901. consumption 905. contemporary 909. contention 913. contingency 917. contradiction 921. contrive 925. convenience 929. converse 933. convey 937. cooperate 941. cordial 945. corporation 949. correlation 953. corresponding 957. cosmetic 961. cosset 965. council 969. counterbalance 973. courier 977. crack 981. cramp 985. craze 989. creation 993. creep 997. criminal 1001. criterion 1005. crooked 1009. crude 1013. crumple 1017. crystal 1021. cuff

854. congestion 858. conjunction 862. conquest 866. consciousness 870. consequence 874. conservatory 878. consideration 882. consolation 886. conspicuous 890. constant 894. constrain 898. consultant 902. contact 906. contempt 910. contest 914. continuity 918. contrast 922. controversial 926. convention 930. conversely 934. convict 938. coordinate 942. core 946. corps 950. correspond 954. corrode 958. cosmic 962. costume 966. counsel 970. counterfeit 974. courtesy 978. cradle 982. crash 986. crazy 990. credentials 994. crevice 998. cripple 1002. critical 1006. crouch 1010. cruise 1014. crush 1018. cube 1022. cuisine

855. congregate 859. connect 863. conscience 867. consecutive 871. consequent 875. conserve 879. consign 883. console 887. conspiracy 891. constituent 895. constrict 899. consultation 903. contaminate 907. contend 911. contestant 915. contract 919. contribute 923. controversy 927. conventional 931. conversion 935. conviction 939. copyright 943. cork 947. corpse 951. correspondence 955. corrupt 959. cosmopolitan 963. cosy 967. counselor 971. counterpart 975. coverage 979. craft 983. crater 987. crease 991. credible 995. crew 999. crisis 1003. criticism 1007. crown 1011. crumb 1015. crust 1019. cucumber 1023. culminate

www.IrPDF.com

856. congress 860. connection 864. conscientious 868. consensus 872. conservation 876. considerable 880. consist 884. consolidate 888. constable 892. constitute 896. construction 900. consumer 904. contemplate 908. content 912. context 916. contradict 920. contribution 924. convene 928. converge 932. convert 936. convince 940. coral 944. corporate 948. correlate 952. correspondent 956. corruption 960. cosmos 964. couch 968. counter 972. coupon 976. coward 980. cram 984. crawl 988. create 992. credit 996. cricket 1000. crisp 1004. croissant 1008. crucial 1012. crumble 1016. crutch 1020. cue 1024. culprit


www.IrPDF.com

1025. cultivate 1029. cumulative 1033. curl 1037. curriculum vitae 1041. cushion 1045. cut 1049. cyclic 1053. Dutch 1057. dart 1061. dawn 1065. deadlock 1069. dearth 1073. decay 1077. decimal 1081. declare 1085. decorate 1089. decrepit 1093. deduct 1097. defect 1101. defiance 1105. definite 1109. deflect 1113. defy 1117. delectable 1121. delicate 1125. delirium 1129. deluge 1133. demolish 1137. denial 1141. dense 1145. depart 1149. deplore 1153. deprive 1157. descend 1161. deserve 1165. desolate 1169. despise 1173. destiny 1177. detain 1181. detergent 1185. detest 1189. deuterium

1026. cultural 1030. cunning 1034. currency 1038. curse

1027. culture 1031. cupboard 1035. current 1039. curtail

1028. cumbersome 1032. curb 1036. curriculum 1040. curve

1042. custodian 1046. cute 1050. cylinder 1054. dairy 1058. dash 1062. day 1066. deadly 1070. debris 1074. deceive 1078. decipher 1082. decline 1086. decoration 1090. dedicate 1094. deem 1098. defence 1102. deficiency 1106. definition 1110. deform 1114. degenerate 1118. delegate 1122. delicious 1126. deliver 1130. democracy 1134. demolition 1138. denomination 1142. dental 1146. depict 1150. deposit 1154. deputy 1158. descent 1162. design 1166. despair 1170. dessert 1174. destructive 1178. detect 1182. deteriorate 1186. detract 1190. devastate

1043. custom 1047. cutting 1051. cynic 1055. dam 1059. database 1063. dazzle 1067. deaf 1071. debtor 1075. decent 1079. deck 1083. decode 1087. decrease 1091. dedicated 1095. default 1099. defendant 1103. deficit 1107. definitive 1111. defraud 1115. degrade 1119. delete 1123. delight 1127. delta 1131. democratic 1135. demonstrate 1139. denote 1143. dentist 1147. deplete 1151. depress 1155. derelict 1159. description 1163. designate 1167. despatch 1171. destination 1175. detach 1179. detective 1183. determination 1187. detriment 1191. devastating

1044. customary 1048. cyanide 1052. cynical 1056. dangle 1060. date 1064. deadline 1068. dean 1072. decade 1076. decentralize 1080. declaration 1084. decompose 1088. decree 1092. deduce 1096. defeat 1100. defer 1104. defile 1108. deflate 1112. deft 1116. degree 1120. deliberate 1124. delinquency 1128. delude 1132. demography 1136. demonstrative 1140. denounce 1144. deny 1148. depletion 1152. depression 1156. derive 1160. desert 1164. desirable 1168. desperate 1172. destine 1176. detail 1180. deter 1184. determine 1188. detrimental 1192. deviance

www.IrPDF.com


www.IrPDF.com

1193. deviate 1197. devour 1201. dial 1205. diarrhea 1209. diet 1213. digest 1217. dignify 1221. dilemma 1225. dimension 1229. dingy 1233. diplomat 1237. disarm 1241. discard 1245. disclose 1249. discrepancy 1253. disdain 1257. dismay 1261. dispel 1265. disposable 1269. disprove 1273. disrupt 1277. distend 1281. distinguish 1285. distress 1289. ditch 1293. diversity 1297. division 1301. doctrine 1305. dole 1309. domestic 1313. donation 1317. dose 1321. downfall 1325. draft 1329. drastic 1333. dreary 1337. drill 1341. drowsy 1345. dubious 1349. dumb 1353. dwarf 1357. dynamic 1361. Easter

1194. deviation 1198. diagnose 1202. dialect 1206. dictate 1210. differ 1214. digestion 1218. dignity 1222. diligent 1226. diminish 1230. dinosaur 1234. diplomatic 1238. disarray 1242. discern 1246. discord 1250. discrete 1254. disentangle 1258. dismiss 1262. disperse 1266. disposal 1270. dispute 1274. dissertation 1278. distil 1282. distort 1286. distribute 1290. diverge 1294. divert 1298. dizzy 1302. dodge 1306. dolphin 1310. dominant 1314. doom 1318. dot 1322. downpour 1326. drain 1330. drawback 1334. dredge 1338. drought 1342. drudgery 1346. due 1350. dump 1354. dwell 1358. dynamite 1362. earnest

1195. devise 1199. diagnosis 1203. diameter 1207. diction 1211. differentiate 1215. digit 1219. dilapidated 1223. dilute 1227. din 1231. dip 1235. directory 1239. disaster 1243. discharge 1247. discount 1251. discriminate 1255. disguise 1259. disorder 1263. displace 1267. dispose 1271. disregard 1275. dissipate 1279. distinct 1283. distract 1287. disturb 1291. diverse 1295. dividend 1299. do 1303. dogged 1307. domain 1311. dominate 1315. dormant 1319. doubtful 1323. downtown 1327. drainage 1331. dread 1335. drench 1339. drown 1343. dual 1347. dull 1351. duplicate 1355. dwelling 1359. dynasty 1363. earthquake

www.IrPDF.com

1196. devote 1200. diagram 1204. diaphragm 1208. diesel 1212. diffuse 1216. digital 1220. dilate 1224. dim 1228. dine 1232. diploma 1236. disable 1240. disc 1244. discipline 1248. discreet 1252. discussion 1256. disgust 1260. dispatch 1264. display 1268. disposition 1272. disreputable 1276. dissolve 1280. distinction 1284. distraction 1288. disturbance 1292. diversion 1296. divine 1300. dock 1304. dogma 1308. dome 1312. donate 1316. dorsal 1320. doubtless 1324. doze 1328. dramatic 1332. dreadful 1336. drift 1340. drowse 1344. dub 1348. duly 1352. durable 1356. dwindle 1360. dysentery 1364. ease


www.IrPDF.com

1365. eccentric 1369. economic 1373. ecosystem 1377. edit 1381. efficient 1385. eject 1389. elastic 1393. electrical 1397. elegant 1401. elevator 1405. elite 1409. embankment 1413. embassy 1417. embryo 1421. eminent 1425. emphasis 1429. empower 1433. enclosure 1437. end 1441. endow 1445. enforce 1449. engross 1453. enormously 1457. enrol 1461. ensue 1465. enterprise 1469. entice 1473. entreat 1477. environment 1481. enzyme 1485. epoch 1489. equilibrium 1493. equivalent 1497. erect 1501. errand 1505. escalate 1509. essence 1513. esteem 1517. ethereal 1521. evacuate 1525. even 1529. evoke 1533. exaggerate

1366. echo 1370. economical 1374. eddy 1378. edition 1382. effluent 1386. eke 1390. elated 1394. electrician 1398. element 1402. elicit 1406. eloquent 1410. embargo 1414. embed 1418. emerge 1422. eminently 1426. emphasize 1430. enable 1434. encounter 1438. endanger 1442. endurance 1446. engage 1450. enhance 1454. enquire 1458. enroll 1462. ensure 1466. entertainment 1470. entitle 1474. entrenched 1478. envisage 1482. ephemeral 1486. equal 1490. equipment 1494. equivocal 1498. erode 1502. erratic 1506. escalator 1510. essential 1514. estimate 1518. ethnic 1522. evade 1526. eventually 1530. evolution 1534. exasperate

1367. eclipse 1371. economics 1375. edge 1379. editorial 1383. egalitarian 1387. elaborate 1391. elbow 1395. electronic 1399. elementary 1403. eligible 1407. elsewhere 1411. embark 1415. embody 1419. emergency 1423. emit 1427. empirical 1431. enact 1435. encroach 1439. endeavour 1443. endure 1447. engagement 1451. enlighten 1455. enquiry 1459. enrolment 1463. entail 1467. enthusiasm 1471. entity 1475. entrepreneur 1479. envision 1483. epidemic 1487. equation 1491. equitable 1495. eradicate 1499. erosion 1503. erroneous 1507. escort 1511. establish 1515. estuary 1519. etiquette 1523. evaluate 1527. everlasting 1531. evolve 1535. excavate

www.IrPDF.com

1368. ecology 1372. economy 1376. edible 1380. effective 1384. ego 1388. elapse 1392. elderly 1396. electronics 1400. elevate 1404. eliminate 1408. elusive 1412. embarrass 1416. embrace 1420. emigrate 1424. emotion 1428. employment 1432. enclose 1436. encyclopedia 1440. endorse 1444. energetic 1448. engrave 1452. enormous 1456. enrich 1460. ensemble 1464. entangle 1468. enthusiastic 1472. entrant 1476. entry 1480. envy 1484. episode 1488. equator 1492. equity 1496. erase 1500. err 1504. erupt 1508. essay 1512. estate 1516. eternal 1520. eucalyptus 1524. evaporate 1528. evict 1532. exacerbate 1536. exceed


www.IrPDF.com

1537. exceedingly 1541. excerpt 1545. exclude 1549. excursion 1553. exemplify 1557. exhaust 1561. exorbitant 1565. expedient 1569. expenditure 1573. explanatory 1577. exploration 1581. exponent 1585. expulsion 1589. extent 1593. extinct 1597. extort 1601. extreme 1605. fabric 1609. facet 1613. factor 1617. faint 1621. fall 1625. falter 1629. famine 1633. fantasy 1637. fascinating 1641. fatigue 1645. fauna 1649. feat 1653. fee 1657. fellowship 1661. fend 1665. fertile 1669. festivity 1673. feud 1677. fiction 1681. figure 1685. filth 1689. finite 1693. fitting 1697. flake 1701. flare 1705. flaunt

1538. excel 1542. excess 1546. exclusive 1550. execute 1554. exempt 1558. exhilarate 1562. exotic 1566. expedition 1570. expert 1574. explicit 1578. explore 1582. export 1586. exquisite 1590. exterior 1594. extinguish 1598. extra 1602. exuberant 1606. fabricate 1610. facilitate 1614. factual 1618. fairly 1622. fallacy 1626. fame 1630. fanatic 1634. fare 1638. fastidious 1642. fatty 1646. favour 1650. feature 1654. feeble 1658. female 1662. fermentation 1666. fervent 1670. fetch 1674. fiance 1678. fidelity 1682. filament 1686. finance 1690. firearm 1694. fixture 1698. flame 1702. flash 1706. flavour

1539. exception 1543. exchange 1547. exclusively 1551. execution 1555. exert 1559. exhort 1563. expand 1567. expel 1571. expertise 1575. explode 1579. explosion 1583. expose 1587. extend 1591. exterminate 1595. extinguisher 1599. extract 1603. eye 1607. fabulous 1611. facility 1615. faculty 1619. faith 1623. fallible 1627. familiar 1631. fancy 1635. farewell 1639. fatal 1643. fatuous 1647. feasible 1651. federal 1655. feedback 1659. feminine 1663. ferocious 1667. fester 1671. fetter 1675. fibre 1679. fidget 1683. file 1687. financial 1691. fist 1695. flabby 1699. flank 1703. flask 1707. flaw

www.IrPDF.com

1540. exceptional 1544. exclaim 1548. excrement 1552. executive 1556. exhale 1560. exile 1564. expansion 1568. expend 1572. expire 1576. exploit 1580. explosive 1584. exposition 1588. extensive 1592. external 1596. extol 1600. extravagant 1604. Fahrenheit 1608. face 1612. facsimile 1616. fade 1620. fake 1624. falsify 1628. familiarity 1632. fantastic 1636. fascinate 1640. fathom 1644. fault 1648. feast 1652. federation 1656. feel 1660. femur 1664. ferry 1668. festival 1672. fetus 1676. fickle 1680. fierce 1684. filter 1688. finicky 1692. fit 1696. flagstone 1700. flap 1704. flatter 1708. flee


www.IrPDF.com

1709. fleet 1713. flick 1717. flip 1721. flora 1725. flu 1729. fluid 1733. flux 1737. foible 1741. foremost 1745. foreseeable 1749. formality 1753. formidable 1757. forte 1761. forum 1765. foundation 1769. fracture 1773. fragrant 1777. fraud 1781. fret 1785. frontier 1789. fruition 1793. fulfil 1797. funeral 1801. furnish 1805. fuse 1809. galaxy 1813. gang 1817. garbage 1821. gaudy 1825. gender 1829. generate 1833. genial 1837. genuine 1841. gesture 1845. giggle 1849. given 1853. glare 1857. glimpse 1861. glorious 1865. glue 1869. goad 1873. gossip 1877. gracious

1710. fleeting 1714. flicker 1718. flirt 1722. flour 1726. fluctuate 1730. fluorescent 1734. flyover 1738. foil 1742. forensic 1746. forfeit 1750. format 1754. formula 1758. forthcoming 1762. fossil 1766. fountain 1770. fragile 1774. frail 1778. fraught 1782. friction 1786. frost 1790. frustrate 1794. fume 1798. funnel 1802. furor 1806. fusion 1810. gale 1814. gaol 1818. garlic 1822. gauge 1826. gene 1830. generic 1834. genius 1838. geology 1842. get 1846. gimmick 1850. glacier 1854. gleam 1858. glitter 1862. gloss 1866. glutinous 1870. goal 1874. gown 1878. gradual

1711. flesh 1715. flimsy 1719. float 1723. flourish 1727. fluent 1731. flush 1735. foam 1739. forecast 1743. forerunner 1747. forge 1751. formation 1755. formulate 1759. fortify 1763. foster 1767. fraction 1771. fragment 1775. framework 1779. freak 1783. fridge 1787. frown 1791. fry 1795. function 1799. furious 1803. furrow 1807. fuss 1811. gallery 1815. gap 1819. garment 1823. gaunt 1827. generality 1831. generous 1835. genocide 1839. geometry 1843. ghastly 1847. gist 1851. glamour 1855. glide 1859. global 1863. glossary 1867. glycerin 1871. good 1875. grab 1879. graduate

www.IrPDF.com

1712. flexible 1716. fling 1720. flock 1724. flow 1728. fluff 1732. flutter 1736. focus 1740. forefront 1744. foresee 1748. forgive 1752. former 1756. fort 1760. fortnight 1764. foul 1768. fractionally 1772. fragrance 1776. frantic 1780. freight 1784. fringe 1788. frugal 1792. fuel 1796. fundamental 1800. furnace 1804. fury 1808. gaily 1812. gamble 1816. gape 1820. gasp 1824. gear 1828. generalize 1832. genetic 1836. gentle 1840. germ 1844. gigantic 1848. give 1852. gland 1856. glimmer 1860. gloomy 1864. glow 1868. go 1872. gorgeous 1876. grace 1880. granary


www.IrPDF.com

1881. grand 1885. granule 1889. gratitude 1893. graveyard 1897. grease 1901. grieve 1905. grind 1909. groove 1913. grudge 1917. guideline 1921. gust 1925. habitable 1929. halt 1933. handcuff 1937. hang 1941. harassment 1945. hardy 1949. haste 1953. haul 1957. hawk 1961. heal 1965. heave 1969. heed 1973. helium 1977. hence 1981. herbivorous 1985. heretic 1989. highlight 1993. hillside 1997. historian 2001. hitherto 2005. hold 2009. homicide 2013. horizon 2017. hose 2021. host 2025. hover 2029. huddle 2033. humble 2037. hump 2041. husky 2045. hypnosis 2049. identical

1882. granite 1886. graph 1890. gratuity 1894. gravitation 1898. greedy 1902. grill 1906. grip 1910. grope 1914. grumble 1918. guild 1922. guy 1926. hail 1930. hamper 1934. handicap 1938. haphazard 1942. harbour 1946. harmony 1950. hasty 1954. haunt 1958. hazard 1962. heap 1966. hectare 1970. heighten 1974. hell 1978. hepatitis 1982. herculean 1986. heritage 1990. hijack 1994. hinder 1998. historic 2002. hive 2006. hold-all 2010. homogeneous 2014. hormone 2018. hospitable 2022. hostage 2026. howl 2030. hug 2034. humdrum 2038. hurdle 2042. hydraulic 2046. hypothesis 2050. identification

1883. grant 1887. graphic 1891. grave 1895. gravity 1899. grid 1903. grim 1907. grit 1911. gross 1915. guarantee 1919. gullible 1923. gymnasium 1927. halibut 1931. hand 1935. handle 1939. harangue 1943. hard 1947. harness 1951. hatch 1955. haven 1959. hazardous 1963. hearing 1967. hectic 1971. heir 1975. helmet 1979. herb 1983. herd 1987. heterogeneous 1991. hike 1995. hinge 1999. hit 2003. hobby 2007. holocaust 2011. honeymoon 2015. horrible 2019. hospital 2023. hostile 2027. hub 2031. hum 2035. humidity 2039. hurl 2043. hydrogen 2047. hysterical 2051. identify

www.IrPDF.com

1884. granular 1888. grate 1892. gravel 1896. graze 1900. grief 1904. grin 1908. groan 1912. growl 1916. guardian 1920. gush 1924. gypsum 1928. hallmark 1932. handbook 1936. handsome 1940. harass 1944. hardware 1948. harsh 1952. hatchback 1956. havoc 1960. headstrong 1964. heart 1968. hedge 1972. helicopter 1976. hemisphere 1980. herbalist 1984. hereditary 1988. hierarchy 1992. hilarious 1996. hint 2000. hitchhike 2004. hoist 2008. homestay 2012. hop 2016. horticulture 2020. hospitality 2024. hound 2028. hubbub 2032. humanity 2036. humiliate 2040. hurricane 2044. hygiene 2048. ideal 2052. identity


www.IrPDF.com

2053. ideology 2057. idle 2061. ignorance 2065. illuminate 2069. imaginative 2073. immense 2077. immune 2081. impede 2085. impetus 2089. impose 2093. impromptu 2097. inadequate 2101. inaugurate 2105. incinerator 2109. inclination 2113. incongruous 2117. increment 2121. indemnity 2125. indifferent 2129. individual 2133. inert 2137. inexorable 2141. infection 2145. infernal 2149. infinitesimal 2153. inflation 2157. inform 2161. ingenuous 2165. inhabitant 2169. initial 2173. inland 2177. innocuous 2181. inquiry 2185. inshore 2189. insoluble 2193. inspire 2197. instantaneous 2201. instrument 2205. insult 2209. intake 2213. intellect 2217. intense 2221. intention

2054. idiom 2058. idyll 2062. illegal 2066. illusion 2070. imitate 2074. immerse 2078. impact 2082. imperative 2086. implant 2090. imposing 2094. improvise 2098. inalienable 2102. incentive 2106. incipient 2110. incline 2114. incorporate 2118. incur 2122. indicate 2126. indigenous 2130. induce 2134. inertia 2138. inextricable 2142. infectious 2146. infertile 2150. infinity 2154. inflict 2158. informative 2162. ingot 2166. inherent 2170. initiate 2174. inmate 2178. innovation 2182. insane 2186. insight 2190. insolvent 2194. inspiring 2198. instinct 2202. instrumental 2206. insurance 2210. integral 2214. intellectual 2218. intensify 2222. interact

2055. idiosyncrasy 2059. ignite 2063. illiterate 2067. illustrate 2071. imitation 2075. immigrant 2079. impair 2083. imperial 2087. implement 2091. impressive 2095. impulse 2099. inapt 2103. incidence 2107. incision 2111. inclusive 2115. increase 2119. indefinite 2123. indicative 2127. indignant 2131. indulge 2135. inestimable 2139. infant 2143. inference 2147. infest 2151. infirmary 2155. influence 2159. infringe 2163. ingredient 2167. inherit 2171. initiative 2175. innards 2179. innumerable 2183. inscribe 2187. insipid 2191. inspection 2195. install 2199. institution 2203. insubstantial 2207. insure 2211. integrate 2215. intelligible 2219. intensive 2223.

www.IrPDF.com

2056. idiot 2060. ignition 2064. illogical 2068. illustration 2072. immediate 2076. imminent 2080. impart 2084. impetuous 2088. implicit 2092. imprison 2096. inactive 2100. inattention 2104. incidentally 2108. incite 2112. income 2116. incredible 2120. indelible 2124. indicator 2128. indispensable 2132. inept 2136. inevitable 2140. infect 2144. inferior 2148. infinite 2152. inflammable 2156. influx 2160. ingenious 2164. inhabit 2168. inhibit 2172. inject 2176. innocent 2180. inquire 2184. insert 2188. insolent 2192. inspiration 2196. instalment 2200. instruction 2204. insulate 2208. intact 2212. integrity 2216. intend 2220. intent 2224. interdependent


www.IrPDF.com

2225. interim 2229. internal 2233. interpreter 2237. intersperse 2241. intimidate 2245. intricate 2249. inundate 2253. invariably 2257. investigate 2261. invisible 2265. ironic 2269. irrigate 2273. isolate 2277. itinerary 2281. jam 2285. jelly 2289. jog 2293. judgement 2297. jungle 2301. justification 2305. keen 2309. ketchup 2313. kindle 2317. knot 2321. lack 2325. lamb 2329. lane 2333. larynx 2337. latitude 2341. laundry 2345. lay 2349. layout 2353. leap 2357. legal 2361. legion 2365. lenient 2369. lethal 2373. lexicographer 2377. liaison 2381. light 2385. limitation 2389. linen

2226. interior 2230. interplanetary 2234. interrogate 2238. interval 2242. intonation 2246. intrigue 2250. invade 2254. inventory 2258. inveterate 2262. invoice 2266. irony 2270. irrigation 2274. issue 2278. ivory 2282. janitor 2286. jellyfish 2290. jolt 2294. judicial 2298. junior 2302. justify 2306. keep 2310. kidnap 2314. kit 2318. label 2322. laden 2326. lame 2330. languid 2334. lash 2338. latter 2342. lavish 2346. layer 2350. leaflet 2354. lease 2358. legend 2362. legislate 2366. lens 2370. lever 2374. lexicography 2378. liberal 2382. likelihood 2386. limp 2390. liner

intercontinental 2227. intermediate 2231. interpret 2235. interrupt 2239. intervene 2243. intractable 2247. intrinsic 2251. invalid 2255. invert 2259. invigilate 2263. involve 2267. irrelevant 2271. irritate 2275. item 2279. jagged 2283. jealous 2287. jeopardise 2291. journal 2295. jumble 2299. junk 2303. juvenile 2307. kernel 2311. kidney 2315. knit 2319. laborious 2323. lag 2327. lament 2331. lap 2335. latent 2339. laudable 2343. lawn 2347. layman 2351. leafy 2355. leave 2359. legendary 2363. legislation 2367. lesser 2371. levy 2375. liability 2379. licence 2383. likewise 2387. line 2391. linger

www.IrPDF.com

2228. intermittent 2232. interpretation 2236. intersection 2240. intimate 2244. intransigent 2248. intuition 2252. invaluable 2256. invest 2260. invincible 2264. iodine 2268. irrespective 2272. isle 2276. itemize 2280. jail 2284. jeer 2288. jerk 2292. journalist 2296. junction 2300. jury 2304. kangaroo 2308. kerosene 2312. kin 2316. knob 2320. lace 2324. lagoon 2328. landscape 2332. lapse 2336. lateral 2340. launch 2344. lax 2348. layoff 2352. leak 2356. lecture 2360. legible 2364. legitimate 2368. let 2372. lewd 2376. liable 2380. lick 2384. limb 2388. linear 2392. lint


www.IrPDF.com

2393. liqueur 2397. literature 2401. loaf 2405. locality 2409. lodging 2413. logistics 2417. loom 2421. lotus 2425. lubricate 2429. lukewarm 2433. lunar 2437. luxury 2441. machinery 2445. magnanimous 2449. magnificent 2453. maim 2457. maize 2461. making 2465. mall 2469. maltreat 2473. mandate 2477. manhole 2481. manifestation 2485. mannerism 2489. manufacture 2493. marble 2497. marine 2501. marsh 2505. marvelous 2509. masquerade 2513. match 2517. mature 2521. meagre 2525. mechanic 2529. mediate 2533. meditate 2537. melodious 2541. memento 2545. mentality 2549. mercurial 2553. merit 2557. metabolism 2561. meteoric

2394. liquor 2398. litter 2402. loan 2406. locker 2410. lofty 2414. loll 2418. loop 2422. lounge 2426. lucid 2430. lull 2434. lure 2438. Mexican 2442. mackintosh 2446. magnate 2450. magnify 2454. main 2458. majestic 2462. malaria 2466. malleable 2470. mammal 2474. mandatory 2478. mania 2482. manifold 2486. mansion 2490. manure 2494. march 2498. marital 2502. martial 2506. masculine 2510. massacre 2514. maternal 2518. maximize 2522. mean 2526. mechanism 2530. medication 2534. medium 2538. melody 2542. memorandum 2546. mention 2550. mercy 2554. mesh 2558. metallic 2562. meteorologist

2395. literacy 2399. live 2403. loath 2407. locomotive 2411. log 2415. longitude 2419. loth 2423. lowland 2427. lucrative 2431. luminous 2435. lurk 2439. macabre 2443. madden 2447. magnet 2451. magnitude 2455. maintain 2459. majority 2463. malice 2467. malnutrition 2471. manacle 2475. maneuver 2479. maniac 2483. manila 2487. mantle 2491. manuscript 2495. margin 2499. maritime 2503. martyr 2507. masculinity 2511. massive 2515. matriculate 2519. maximum 2523. means 2527. medal 2531. medieval 2535. meek 2539. melt 2543. menace 2547. mercantile 2551. merge 2555. mess 2559. metallurgy 2563. meteorology

www.IrPDF.com

2396. literally 2400. livestock 2404. lobby 2408. lodge 2412. logic 2416. look 2420. lottery 2424. loyal 2428. ludicrous 2432. lump 2436. luxurious 2440. macaque 2444. magistrate 2448. magnetic 2452. maiden 2456. maintenance 2460. make 2464. malignant 2468. malpractice 2472. managerial 2476. mangrove 2480. manifest 2484. manipulate 2488. manual 2492. mar 2496. marginal 2500. marrow 2504. marvel 2508. mask 2512. masterpiece 2516. matrimony 2520. meadow 2524. measure 2528. meddle 2532. mediocre 2536. melancholy 2540. membrane 2544. mental 2548. mercenary 2552. meringue 2556. messy 2560. metaphor 2564. methodical


www.IrPDF.com

2565. methodology 2569. metropolitan 2573. microwave 2577. mighty 2581. mildew 2585. mimic 2589. mingle 2593. minor 2597. minute 2601. misappropriate 2605. mischief 2609. misery 2613. mishap 2617. mist 2621. mobilize 2625. moderate 2629. modulate 2633. mole 2637. momentous 2641. monitor 2645. monsoon 2649. moped 2653. moreover 2657. most 2661. motivate 2665. mourn 2669. multifarious 2673. multitude 2677. muscular 2681. mutter 2685. myth 2689. naked 2693. narrative 2697. national 2701. naval 2705. necessitate 2709. negligence 2713. neurosis 2717. nevertheless 2721. nickname 2725. nitrogen 2729. nominate

2566. meticulous 2570. microbe 2574. midst 2578. migrant 2582. militant 2586. mind 2590. minimal 2594. minority 2598. miracle 2602. miscarriage

2567. metric 2571. microcosm 2575. mien 2579. migrate 2583. military 2587. mineral 2591. minimum 2595. mint 2599. mirage 2603. miscellaneous

2568. metro 2572. microfilm 2576. might 2580. migratory 2584. millennium 2588. mineralwater 2592. minister 2596. minus 2600. mire 2604. mischance

2606. misconceive 2610. misfortune 2614. misrepresent 2618. misuse 2622. mock 2626. modest 2630. module 2634. molecule 2638. momentum 2642. monologue 2646. monster 2650. moral 2654. mortal 2658. motel 2662. motto 2666. moustache 2670. multilateral 2674. mundane 2678. mushroom 2682. mutual 2686. mythical 2690. namely 2694. nasal 2698. nationality 2702. navigable 2706. negation 2710. negligible 2714. neurotic 2718. nibble 2722. nightmare 2726. nobility 2730. nominee

2607. misdeed 2611. misgiving 2615. missile 2619. mitigate 2623. mode 2627. modify 2631. moist 2635. molest 2639. monarchy 2643. monopoly 2647. monstrous 2651. morality 2655. mortgage 2659. motif 2663. mould 2667. mucous 2671. multiple 2675. municipal 2679. muster 2683. myriad 2687. mythology 2691. nap 2695. nasty 2699. nausea 2703. navigation 2707. negative 2711. negotiable 2715. neutral 2719. nicety 2723. nil 2727. nomad 2731. norm

2608. miserable 2612. misguided 2616. mission 2620. mobile 2624. model 2628. modish 2632. mold 2636. molten 2640. monetary 2644. monotonous 2648. monumental 2652. morbid 2656. mosaic 2660. motion 2664. mount 2668. muddle 2672. multiply 2676. murmur 2680. mutation 2684. mystify 2688. naive 2692. narcotic 2696. natal 2700. nautical 2704. neat 2708. neglect 2712. negotiate 2716. neutralize 2720. nickel 2724. nitrate 2728. nominal 2732. normalize

www.IrPDF.com


www.IrPDF.com

2733. nostalgia 2737. notary 2741. notify 2745. notorious 2749. novel 2753. noxious 2757. nuisance 2761. numerate 2765. nurture 2769. oasis 2773. obese 2777. obligate 2781. obliging 2785. obnoxious 2789. observatory 2793. obsolete 2797. obtain 2801. occupant 2805. occurrence 2809. odometer 2813. offence 2817. offshore 2821. omit 2825. one 2829. onus 2833. opponent 2837. oppress 2841. optics 2845. optional 2849. ordeal 2853. organism 2857. orientation 2861. ornament 2865. ostensible 2869. outbreak 2873. outdated 2877. outlet 2881. outrageous 2885. outspoken 2889. ovation 2893. overdue 2897. overlap 2901. overrule

2734. nostril 2738. notation 2742. notion 2746. nought 2750. novelty 2754. nozzle 2758. null 2762. numerical 2766. nutrition 2770. oath 2774. object 2778. obligation 2782. oblique 2786. obscene 2790. observe 2794. obstacle 2798. obvious 2802. occupational 2806. octagon 2810. odour 2814. offend 2818. offspring 2822. on 2826. ongoing 2830. opaque 2834. opportunity 2838. opt 2842. optimism 2846. orbit 2850. orderly 2854. organization 2858. origin 2862. orthodox 2866. ostentation 2870. outcast 2874. outdo 2878. outline 2882. outright 2886. outstrip 2890. overall 2894. overflow 2898. overload 2902. overrun

2735. notable 2739. notch 2743. notional 2747. nourish 2751. novice 2755. nuance 2759. nullify 2763. numerous 2767. nylon 2771. oatmeal 2775. objection 2779. obligatory 2783. oblivious 2787. obscure 2791. obsess 2795. obstinate 2799. occasion 2803. occupy 2807. odd 2811. odyssey 2815. offer 2819. omen 2823. once 2827. onlooker 2831. opening 2835. oppose 2839. optic 2843. optimum 2847. orchard 2851. ore 2855. oriental 2859. original 2863. orthopedic 2867. otherwise 2871. outcome 2875. outfit 2879. outlying 2883. outset 2887. outweigh 2891. overcome 2895. overhaul 2899. overlook 2903. overseas

www.IrPDF.com

2736. notably 2740. nothing 2744. notoriety 2748. nourishment 2752. nowhere 2756. nucleus 2760. numb 2764. nursery 2768. oar 2772. obedient 2776. objective 2780. oblige 2784. oblong 2788. observance 2792. obsession 2796. obstruct 2800. occasional 2804. occur 2808. odds 2812. off-hand 2816. offset 2820. ominous 2824. oncoming 2828. onset 2832. opinion 2836. opposite 2840. optical 2844. option 2848. orchestra 2852. organ 2856. orientate 2860. originate 2864. oscillate 2868. oust 2872. outcry 2876. outlaw 2880. output 2884. outskirts 2888. oval 2892. overdose 2896. overhear 2900. override 2904. oversee


www.IrPDF.com

2905. overt 2909. overweight 2913. ownership 2917. pace 2921. paddle 2925. painstaking 2929. pamper 2933. panel 2937. pants 2941. paradox 2945. paralysis 2949. paraphrase 2953. part 2957. participate 2961. pass 2965. passport 2969. patch 2973. pathetic 2977. patriotism 2981. pave 2985. peak 2989. pedal 2993. peer 2997. penetrate 3001. perceive 3005. percussion 3009. perfume 3013. periphery 3017. permanent 3021. peroxide 3025. perplex 3029. persist 3033. personnel 3037. persuasive 3041. pervade 3045. pester 3049. petroleum 3053. pharmaceutical 3057. phenomenal 3061. phoenix 3065. physician 3069. picnic

2906. overtake 2910. overwhelm 2914. oxide 2918. pacify 2922. paddock 2926. palatable 2930. pamphlet 2934. panic 2938. parachute 2942. parakeet 2946. paramount 2950. parasite 2954. partake 2958. particle 2962. passage 2966. pastime 2970. patent 2974. pathological 2978. patrol 2982. pavement 2986. pebble 2990. pedestal 2994. pellet 2998. peninsula 3002. percentage 3006. perennial 3010. peril 3014. periscope 3018. permeate 3022. perpendicular 3026. perplexity 3030. persistent 3034. perspective 3038. pertain 3042. perverse 3046. pesticide 3050. petty 3054. pharmaceutist

2907. overthrow 2911. overwrought 2915. oxidize 2919. package 2923. pageant 2927. palm 2931. pan 2935. panorama 2939. parade 2943. parallel 2947. paranoia 2951. parliament 2955. partial 2959. partisan 2963. passion 2967. pastry 2971. patently 2975. pathos 2979. patron 2983. pay 2987. peculiar 2991. pedestrian 2995. penalty 2999. pension 3003. perceptible 3007. perform 3011. perimeter 3015. perish 3019. permissible 3023. perpetual 3027. persecute 3031. personal 3035. perspire 3039. pertinent 3043. pervert 3047. petal 3051. petunia 3055. pharmacy

2908. overture 2912. owe 2916. ozone 2920. pad 2924. pains 2928. palpitate 2932. panacea 2936. pant 2940. paradise 2944. paralyse 2948. paraphernalia 2952. parody 2956. participant 2960. partition 2964. passive 2968. pasture 2972. paternity 2976. patio 2980. pause 2984. payroll 2988. peculiarity 2992. peel 2996. pendulum 3000. penury 3004. perception 3008. performance 3012. periodical 3016. perishable 3020. permit 3024. perpetuate 3028. persevere 3032. personality 3036. persuade 3040. perturb 3044. pessimism 3048. petition 3052. pharaoh 3056. phase

3058. phenomenon 3062. phonetic 3066. physiological 3070. picturesque

3059. philosophy 3063. phony 3067. physique 3071. piecemeal

3060. phobia 3064. phosphorus 3068. pick 3072. pier

www.IrPDF.com


www.IrPDF.com

3073. pierce 3077. pilchard 3081. pilot 3085. pine 3089. piston 3093. pivot 3097. plague 3101. plankton 3105. plateau 3109. plausible 3113. plethora 3117. plough 3121. plume 3125. plural 3129. poise 3133. polarity 3137. polish 3141. pollutant 3145. porcelain 3149. porpoise 3153. portion 3157. possession 3161. postgraduate 3165. postscript 3169. potion 3173. poultry 3177. practicable 3181. pragmatic 3185. precedence 3189. precious 3193. precisely 3197. predisposition 3201. preface 3205. prehistoric 3209. premise 3213. prerequisite 3217. presence 3221. prestige 3225. pretentious 3229. prevent 3233. prime 3237. prior 3241. probation

3074. piety 3078. pilgrim 3082. pimple 3086. pinnacle 3090. pit 3094. placard 3098. plaintive 3102. plantation 3106. platform 3110. plea 3114. pliable 3118. ploy 3122. plummet 3126. plus 3130. poke 3134. pole 3138. politic 3142. pompous 3146. porch 3150. port 3154. portray 3158. postage 3162. posthumous 3166. posture 3170. potluck 3174. pounce 3178. practical 3182. preach 3186. precedent 3190. precipice 3194. predecessor 3198. predominant 3202. prefix 3206. prejudice 3210. premium 3214. prerogative 3218. presentation 3222. prestigious 3226. pretext 3230. previous 3234. primitive 3238. priority 3242. probe

3075. piggyback 3079. pillar 3083. pin 3087. pinpoint 3091. pitch 3095. placid 3099. planetarium 3103. plasma 3107. platitude 3111. plead 3115. plight 3119. plug 3123. plunder 3127. pointed 3131. poker 3135. policy 3139. poll 3143. ponder 3147. pore 3151. portable 3155. pose 3159. poster 3163. postmortem 3167. potent 3171. potter 3175. pour 3179. practically 3183. precarious 3187. preceding 3191. precipitate 3195. predict 3199. predominantly 3203. pregnancy 3207. preliminary 3211. preoperative 3215. prescribe 3219. preserve 3223. presumably 3227. prevail 3231. prey 3235. principal 3239. privacy 3243. problematic

www.IrPDF.com

3076. pigment 3080. pillow 3084. pinch 3088. piracy 3092. pitfall 3096. plagiarize 3100. plank 3104. plaster 3108. platypus 3112. pledge 3116. plot 3120. plumb 3124. plunge 3128. pointless 3132. polar 3136. poliomyelitis 3140. pollinate 3144. ponderous 3148. porous 3152. portfolio 3156. positive 3160. posterity 3164. postpone 3168. potential 3172. pottery 3176. poverty 3180. practitioner 3184. precaution 3188. precinct 3192. precise 3196. predictable 3200. prefabricate 3204. pregnant 3208. prelude 3212. preparatory 3216. prescription 3220. pressure 3224. presumption 3228. prevalent 3232. primary 3236. printout 3240. privilege 3244. procedure


www.IrPDF.com

3245. proceed 3249. procure 3253. profane 3257. profile 3261. prohibit 3265. prolong 3269. promote 3273. propagate 3277. prophet 3281. proposition 3285. prosecute 3289. prospectus 3293. protein 3297. protract 3301. provisional 3305. pry 3309. publicity 3313. punctual 3317. pupil 3321. pursuit 3325. pyre 3329. qualification 3333. quandary 3337. quarry 3341. quench 3345. quirk 3349. quote 3353. radar 3357. raft 3361. rail 3365. ramify 3369. ranking 3373. rational 3377. raw 3381. realm 3385. reasonable 3389. recede 3393. recipe 3397. recite 3401. recline 3405. recommendation 3409. recreation

3246. proceeding 3250. prodigious 3254. professional 3258. profit 3262. project 3266. prominent 3270. prompt 3274. propel 3278. proportion 3282. propriety 3286. prosecution 3290. prosperous 3294. protest 3298. protrude 3302. provoke 3306. pseudonym 3310. pull 3314. punctuation 3318. purchase 3322. put 3326. pyrite 3330. qualify 3334. quantify 3338. quarterly 3342. quest 3346. quit 3350. racism 3354. radiate 3358. rage 3362. rally 3366. rampant 3370. ransom 3374. raucous 3378. react 3382. reap 3386. reassure 3390. receipt 3394. recipient 3398. reckless 3402. recognize 3406. reconcile

3247. process 3251. productive 3255. proficiency 3259. profound 3263. prolific 3267. promise 3271. prone 3275. property 3279. proposal 3283. propulsion 3287. prospect 3291. prostitute 3295. protocol 3299. provided 3303. proximity 3307. psychiatry 3311. pulp 3315. puncture 3319. purge 3323. puzzle 3327. quagmire 3331. qualitative 3335. quantitative 3339. quash 3343. questionnaire 3347. quiver 3351. rack 3355. radical 3359. ragged 3363. ramble 3367. random 3371. rarely 3375. ravage 3379. readily 3383. reappraisal 3387. recall 3391. reception 3395. reciprocal 3399. reckon 3403. recollect 3407. reconsider

3248. proclaim 3252. productivity 3256. proficient 3260. profuse 3264. prologue 3268. promising 3272. propaganda 3276. prophecy 3280. propose 3284. prosaic 3288. prospective 3292. prostrate 3296. prototype 3300. provision 3304. proxy 3308. psychology 3312. pump 3316. pungent 3320. purity 3324. pygmy 3328. quaint 3332. quality 3336. quarantine 3340. queer 3344. queue 3348. quota 3352. racket 3356. radius 3360. raid 3364. ramification 3368. range 3372. ratio 3376. rave 3380. realistic 3384. rear 3388. recapture 3392. recession 3396. recital 3400. reclaim 3404. recommend 3408. recover

3410. recruit

3411. rectangle

3412. rectify

www.IrPDF.com


www.IrPDF.com

3413. recur 3417. reduce 3421. reel 3425. refine 3429. refreshing 3433. refund 3437. regardless 3441. register 3445. rehearse 3449. reiterate 3453. relate 3457. release 3461. reliant 3465. reluctant 3469. remedy 3473. remnant 3477. render 3481. renovation 3485. repent 3489. reproach 3493. request 3497. resemblance 3501. reserve 3505. residue 3509. resilient 3513. resort 3517. respiratory 3521. restorative 3525. resultant 3529. retention 3533. retrial 3537. revelation 3541. reverse 3545. revive 3549. rhetoric 3553. rickety 3557. rig 3561. rim 3565. ripen 3569. rivet 3573. robust 3577. rotate 3581. routine

3414. recycle 3418. redundancy 3422. referee 3426. refinement 3430. refreshment 3434. refusal 3438. regeneration 3442. registrar 3446. reign 3450. reject 3454. related 3458. relentless 3462. relief 3466. rely 3470. remind 3474. remorse 3478. rendezvous 3482. renowned 3486. repertoire 3490. reptile 3494. require 3498. resemble 3502. reservoir 3506. resign 3510. resolution 3514. resource 3518. respond 3522. restore 3526. resume 3530. reticent 3534. retrieve 3538. revenge 3542. revert 3546. revolt 3550. rheumatic 3554. ridge 3558. righteous 3562. rinse 3566. ripple 3570. roam 3574. role 3578. rough 3582. rub

3415. redeem 3419. redundant 3423. reference 3427. reflect 3431. refrigerator 3435. refute 3439. regime 3443. regulate 3447. reimburse 3451. rejoice 3455. relative 3459. relevant 3463. relieve 3467. remainder 3471. remission 3475. removal 3479. renew 3483. repatriate 3487. repetition 3491. reputable 3495. rescue 3499. resent 3503. reshuffle 3507. resignation 3511. resolve 3515. respectively 3519. responsive 3523. restrain 3527. retail 3531. retort 3535. retrospect 3539. revenue 3543. review 3547. revolve 3551. rhythm 3555. ridiculous 3559. rigid 3563. riot 3567. ritual 3571. roar 3575. roll 3579. rouse 3583. rubric

www.IrPDF.com

3416. redistribute 3420. reef 3424. referendum 3428. refrain 3432. refugee 3436. regarding 3440. region 3444. rehabilitate 3448. reinforce 3452. relapse 3456. relay 3460. reliable 3464. relinquish 3468. remarkable 3472. remittance 3476. renaissance 3480. renovate 3484. repel 3488. represent 3492. reputation 3496. research 3500. resentment 3504. residence 3508. resilience 3512. resonant 3516. respiration 3520. restless 3524. restrict 3528. retain 3532. retreat 3536. reveal 3540. reverent 3544. revise 3548. reward 3552. ribbon 3556. rift 3560. rigorous 3564. rip 3568. rival 3572. roast 3576. rot 3580. route 3584. ruffle


www.IrPDF.com

3585. rug 3589. rural 3593. sack 3597. safeguard 3601. salmon 3605. sane 3609. saturate 3613. scale 3617. scant 3621. scarf 3625. scenery 3629. schedule 3633. sclerosis 3637. score 3641. scrape 3645. scroll 3649. scum 3653. seclude 3657. section 3661. security 3665. seep 3669. selection 3673. seminar 3677. sentiment 3681. series 3685. setback 3689. sewage 3693. shack 3697. shamble 3701. shatter 3705. sheer 3709. shelve 3713. shimmer 3717. shovel 3721. shrimp 3725. shutter 3729. sieve 3733. signal 3737. signpost 3741. simulate 3745. singular 3749. skeleton 3753. skip

3586. ruinous 3590. rust 3594. sacred 3598. sail 3602. salute 3606. sanitary 3610. sauce 3614. scalpel 3618. scapegoat 3622. scatter 3626. scenic 3630. scheme 3634. scold 3638. scorn 3642. scratch 3646. scrupulous 3650. scurry 3654. secluded 3658. sectional 3662. sediment 3666. segment 3670. selective 3674. seniority 3678. separate 3682. serpent 3686. setting 3690. sewer 3694. shaft 3698. shampoo 3702. shave 3706. sheet 3710. shepherd 3714. shiver 3718. shower 3722. shrink 3726. shuttle 3730. sigh 3734. signature 3738. silt 3742. simultaneous 3746. sink 3750. sketch 3754. slab

3587. rumour 3591. ruthless 3595. sacrifice 3599. sake 3603. salvage 3607. sanity 3611. savage 3615. scan 3619. scar 3623. scenario 3627. scent 3631. scholarship 3635. scoop 3639. scout 3643. screw 3647. scrutiny 3651. seal 3655. secondary 3659. sector 3663. seductive 3667. segregate 3671. semblance 3675. sensible 3679. septic 3683. session 3687. settle 3691. sexual 3695. shallow 3699. shanty 3703. shear 3707. shell 3711. shield 3715. shoal 3719. shred 3723. shrub 3727. sicken 3731. sightseeing 3735. significant 3739. similar 3743. sincere 3747. site 3751. skew 3755. slack

www.IrPDF.com

3588. rupture 3592. sabotage 3596. saddle 3600. saline 3604. sanction 3608. sarcasm 3612. say 3616. scandal 3620. scarcely 3624. scene 3628. sceptical 3632. scissors 3636. scorch 3640. scrap 3644. script 3648. sculpture 3652. seam 3656. secretion 3660. secular 3664. seemingly 3668. seismic 3672. semester 3676. sensitive 3680. sequence 3684. set 3688. severe 3692. shabby 3696. sham 3700. shape 3704. shed 3708. shelter 3712. shift 3716. shock 3720. shrewd 3724. shrug 3728. siege 3732. sign 3736. signify 3740. simplify 3744. single 3748. situated 3752. skim 3756. slag


www.IrPDF.com

3757. slam 3761. slaughter 3765. slide 3769. slippery 3773. slot 3777. smart 3781. smuggle 3785. snatch 3789. soar 3793. socket 3797. sole 3801. solidarity 3805. soluble 3809. somewhat 3813. sore 3817. source 3821. spacious 3825. sparkle 3829. speciality 3833. specification 3837. spectator 3841. sphinx 3845. spin 3849. splash 3853. spoil 3857. spontaneous 3861. sprawl 3865. sprout 3869. squat 3873. stability 3877. staff 3881. stain 3885. stammer 3889. staphylococcus 3893. startle 3897. stationary 3901. statistics 3905. steadfast 3909. steep 3913. stereotype 3917. steward 3921. stigma 3925. stipulate

3758. slander 3762. sled 3766. slight 3770. slit 3774. sluggish 3778. smash 3782. snack 3786. snout 3790. sober 3794. sodium 3798. solely 3802. solidify 3806. solution 3810. soot 3814. sort 3818. souvenir 3822. span 3826. sparse 3830. specialize 3834. specimen 3838. spectrum 3842. spicy 3846. spiral 3850. splendid 3854. spokesman 3858. sporadic 3862. spray 3866. spur 3870. squeal 3874. stabilize 3878. stagger 3882. stake 3886. stand 3890. staple 3894. starve 3898. stationer 3902. statue 3906. steady 3910. steer 3914. sterilize 3918. stewardship 3922. stimulate 3926. stir

3759. slap 3763. slender 3767. slim 3771. slogan 3775. sluice 3779. smooth 3783. snag 3787. snowbound 3791. sociable 3795. soil 3799. solemn 3803. solitary 3807. solvent 3811. soothe 3815. sound 3819. sovereign 3823. spare 3827. spatial 3831. species 3835. spectacle 3839. speculate 3843. spike 3847. spiritual 3851. splint 3855. sponge 3859. spotlight 3863. spring 3867. square 3871. squeeze 3875. stack 3879. stagnant 3883. stale 3887. standard 3891. starch 3895. statesman 3899. stationery 3903. status 3907. steak 3911. stem 3915. sterling 3919. stick 3923. stimulus 3927. stitch

www.IrPDF.com

3760. slate 3764. slice 3768. slip 3772. slope 3776. slum 3780. smother 3784. snap 3788. soak 3792. sociology 3796. solar 3800. solicit 3804. solo 3808. somehow 3812. sophisticated 3816. sour 3820. sow 3824. spark 3828. specialist 3832. specific 3836. spectacular 3840. sphere 3844. spill 3848. spit 3852. split 3856. sponsor 3860. spouse 3864. sprint 3868. squash 3872. squirt 3876. stadium 3880. staid 3884. stall 3888. standing 3892. starfish 3896. static 3900. statistician 3904. statute 3908. steamer 3912. stereo 3916. stern 3920. stiff 3924. sting 3928. stock


www.IrPDF.com

3929. stoop

3930. storage

3931. storey

3933. strain 3937. strategy 3941. stretch 3945. string 3949. stroke 3953. studious 3957. stuntman 3961. subject 3965. submerge 3969. subscribe 3973. subsidize 3977. substitute 3981. suburb 3985. succumb 3989. sufficient 3993. suitcase 3997. summary 4001. superb 4005. superior 4009. superstructure 4013. support 4017. supreme 4021. surgery 4025. surrender 4029. suspect 4033. suspicious 4037. swamp 4041. sweater 4045. swift 4049. syllable 4053. symmetry 4057. symptom 4061. synopsis 4065. systematic 4069. tackle 4073. talcumpowder 4077. tamper 4081. tantalize 4085. tariff 4089. tease 4093. teddybear

3934. strait 3938. strengthen 3942. strew 3946. strip 3950. structural 3954. stuff 3958. sturdy 3962. subjective 3966. submission 3970. subsequent 3974. subsidy 3978. subtitle 3982. suburbia 3986. suck 3990. suffix 3994. suite 3998. summit 4002. superficial 4006. supersede 4010. supervise 4014. supposedly 4018. surcharge 4022. surmount 4026. survey 4030. suspend 4034. sustain 4038. swarm 4042. sweep 4046. swing 4050. syllabus 4054. sympathetic 4058. synchronize 4062. synthesis 4066. tablet 4070. tactic 4074. talented 4078. tangible 4082. tap 4086. tarnish 4090. technical 4094. tedious

3935. strap 3939. strenuous 3943. stride 3947. stripe 3951. stubborn 3955. stuffing 3959. style 3963. subliminal 3967. submit 3971. subside 3975. substantial 3979. subtle 3983. succession 3987. sue 3991. suicide 3995. sulphide 3999. summon 4003. superfluous 4007. supersonic 4011. supplement 4015. supposition 4019. surge 4023. surpass 4027. survival 4031. suspense 4035. sustenance 4039. sway 4043. swell 4047. swirl 4051. symbol 4055. symphony 4059. syndrome 4063. synthesize 4067. taboo 4071. tag 4075. tally 4079. tangle 4083. tar 4087. taxation 4091. technician 4095. teem

www.IrPDF.com

3932. straightforward 3936. strategic 3940. stress 3944. striking 3948. strive 3952. studio 3956. stumble 3960. subdue 3964. submarine 3968. subordinate 3972. subsidiary 3976. substantiate 3980. subtract 3984. succinct 3988. suffer 3992. suitable 3996. sulphur 4000. sunshine 4004. superintend 4008. superstition 4012. supplementary 4016. suppress 4020. surgeon 4024. surplus 4028. susceptible 4032. suspension 4036. swallow 4040. swear 4044. swerve 4048. switch 4052. symbolize 4056. symposium 4060. synonym 4064. synthetic 4068. tacit 4072. take 4076. tame 4080. tank 4084. target 4088. tear 4092. technique 4096.


www.IrPDF.com

4097. telex 4101. temperate 4105. tempt 4109. tenancy 4113. tension 4117. terminal 4121. terrestrial 4125. territory 4129. testimony 4133. thaw 4137. thereby 4141. thesaurus 4145. thirst 4149. thrill 4153. throng 4157. thunder 4161. tide 4165. tilt 4169. timidity 4173. title 4177. toddler 4181. tolerance 4185. tonic 4189. torch 4193. torture 4197. tourism 4201. toxic 4205. traction 4209. trainee 4213. trample 4217. transaction 4221. transform 4225. transit 4229. transmission 4233. trap 4237. treatment 4241. tremble 4245. trend 4249. tributary 4253. trifle 4257. trite 4261. trophy

4098. telling 4102. tempo 4106. temptation 4110. tend 4114. tentacle 4118. terminate 4122. terrific 4126. terror 4130. tetrad 4134. theft 4138. thermal 4142. thesis 4146. thorough 4150. thrive 4154. throughout 4158. thyroid 4162. tidy 4166. timber 4170. tinge 4174. toad 4178. toil 4182. toll 4186. topmost 4190. torment 4194. toss 4198. tournament 4202. trace 4206. tradition 4210. trait 4214. tranquil 4218. transcend 4222. transfuse 4226. transition 4230. transparent 4234. trauma 4238. treaty 4242. tremendous 4246. trespass 4250. trick 4254. trigger 4258. triumph 4262. tropic

4099. temper 4103. temporal 4107. tenable 4111. tendency 4115. tentative 4119. terrace 4123. terrify 4127. terse 4131. textile 4135. theme 4139. thermometer 4143. thigh 4147. thoughtful 4151. throat 4155. thrust 4159. tibia 4163. tighten 4167. time 4171. tinker 4175. toast 4179. token 4183. toneless 4187. topple 4191. tornado 4195. touchy 4199. tow 4203. track 4207. tragedy 4211. traitor 4215. tranquility 4219. transcript 4223. transgress 4227. transitive 4231. transplant 4235. traverse 4239. treble 4243. tremor 4247. trial 4251. trickle 4255. trim 4259. trivial 4263. troupe

www.IrPDF.com

telecommunication 4100. temperament 4104. temporary 4108. tenacious 4112. tender 4116. term 4120. terrain 4124. territorial 4128. tertiary 4132. texture 4136. therapy 4140. thermostat 4144. thinner 4148. threshold 4152. throbbing 4156. thumb 4160. tick 4164. tile 4168. timely 4172. tissue 4176. toddle 4180. tolerable 4184. tongue 4188. topsoil 4192. torrent 4196. tough 4200. towel 4204. tract 4208. trail 4212. tramp 4216. tranquilizer 4220. transfer 4224. transistor 4228. translucent 4232. transport 4236. treatise 4240. trek 4244. trench 4248. triangle 4252. tricky 4256. triple 4260. trochanter 4264. truant


www.IrPDF.com

4265. truce 4269. truth 4273. tug 4277. tumult 4281. turbot 4285. turnover 4289. twig 4293. typhoon 4297. ubiquitous 4301. ultrasonic 4305. uncap 4309. undercharge 4313. underline 4317. undertake 4321. undue 4325. unemployment 4329. unicorn 4333. unique 4337. unravel 4341. up-to-date 4345. uphold 4349. uprising 4353. utilize 4357. vacancy 4361. vacuum 4365. valley 4369. vanish 4373. variable 4377. variegated 4381. vast 4385. vehement 4389. velocity 4393. vent 4397. verbal 4401. vernacular 4405. versus 4409. veterinary 4413. viable 4417. vice versa 4421. vigorous 4425. vineyard 4429. virtual 4433. visa

4266. trumpet 4270. tube 4274. tuition 4278. tune 4282. turbulent 4286. tutor 4290. twilight 4294. typical 4298. ugly 4302. ultraviolet 4306. unconditional 4310. underestimate 4314. underlying 4318. underwrite 4322. undulate 4326. uneven 4330. uniform 4334. universal 4338. unrest 4342. upbringing 4346. upholster 4350. upset 4354. utmost 4358. vacant 4362. vain 4366. valuation 4370. vanity 4374. variant 4378. variety 4382. vat 4386. vehicle 4390. venerable 4394. ventilate 4398. verdict 4402. versatile 4406. vertical 4410. veto 4414. vibrate 4418. vicinity 4422. vindicate 4426. violate 4430. virtually 4434. visible

4267. trunk 4271. tuberculosis 4275. tumble 4279. tunnel 4283. turf 4287. tutorial 4291. twinkle 4295. tyrannical 4299. ultimately 4303. unanimous 4307. unconscious 4311. undergo 4315. undermine 4319. undo 4323. unduly 4327. unfold 4331. unify 4335. unlikely 4339. unthinkable 4343. update 4347. upkeep 4351. urbane 4355. utter 4359. vacation 4363. valid 4367. value 4371. vanquish 4375. variation 4379. various 4383. vegetarian 4387. veil 4391. venerate 4395. ventilation 4399. verge 4403. versed 4407. vessel 4411. vex 4415. vibration 4419. vicious 4423. vine 4427. violent 4431. virtuous 4435. visual

www.IrPDF.com

4268. trustworthy 4272. tuck 4276. tumour 4280. turbine 4284. turmoil 4288. tweezers 4292. twist 4296. tyre 4300. ultimatum 4304. uncalled-for 4308. undeniable 4312. undergraduate 4316. underneath 4320. undoubtedly 4324. uneasy 4328. ungainly 4332. unilateral 4336. unofficial 4340. untold 4344. upgrade 4348. upright 4352. utility 4356. utterly 4360. vaccine 4364. validity 4368. valve 4372. vapor 4376. varied 4380. vary 4384. vegetation 4388. vein 4392. vengeance 4396. venture 4400. verify 4404. version 4408. veteran 4412. via 4416. vice 4420. vigilant 4424. vinegar 4428. virile 4432. virus 4436. visualize


www.IrPDF.com

4437. vital 4441. vogue 4445. volcanic 4449. voluntary 4453. vortex 4457. vulnerable 4461. wail 4465. ward 4469. warrior 4473. wax 4477. web 4481. weld 4485. whence 4489. whip 4493. whistle 4497. wicked 4501. wilderness 4505. wither 4509. womb 4513. worship 4517. wreck 4521. wrinkle 4525. yacht 4529. yearn 4533. zeal

4438. vivid 4442. voice 4446. volcano 4450. volunteer 4454. voucher 4458. wage 4462. wallaby 4466. warden 4470. wary 4474. wean 4478. wedge 4482. welfare 4486. whereas 4490. whirl 4494. whiting 4498. width 4502. wisdom 4506. withhold 4510. word-processor

4514. worthwhile 4518. wrench 4522. wrought 4526. yard 4530. yelp 4534. zest

4439. vocabulary 4443. void 4447. voltage 4451. voluptuous 4455. vow 4459. wager 4463. wander 4467. warehouse 4471. wasp 4475. weary 4479. weed 4483. well-to-do 4487. whereby 4491. whirlwind 4495. wholesale 4499. wield 4503. wit 4507. withstand 4511. wording 4515. wrap 4519. wrestle 4523. X-ray 4527. yarn 4531. yield 4535. zinc

4440. vocational 4444. volatile 4448. volume 4452. vomit 4456. vulgar 4460. waggon 4464. wane 4468. warranty 4472. waver 4476. weave 4480. weird 4484. whatever 4488. whilst 4492. whisky 4496. wholesome 4500. wiggle 4504. withdraw 4508. witness 4512. workaholic 4516. wreathe 4520. wretched 4524. as yet 4528. yawn 4532. yoke 4536. zoology

www.ohm.blogfa.com :‫وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه‬

www.IrPDF.com

abkhiz-lu.blogfa  

abkhiz-lu.blogfa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you