Aarsrapport 2021

Page 1

Årsrapport 2020-2021

Viby J

w w w.c afe-parasol le n .dk


Café Parasollen 2020 - nærvær på god afstand

ÅRSREGNSKAB 2020 Nettoomsætning:

2.197.082

Personaleomkostninger:

1.663.028

Af- og nedskrivninger:

36.873

Andre eksterne omkostninger: 850.143 Årets resultat:

-352.961 kr.

Café Parasollens værdier:

Året 2020 var i høj grad præget af Covid19 pandemien. Vores formål, at være et alkohol- og rusmiddelfrit værested, blev udfordret af en enkelt lille begivenhed på et marked i Kina. Dette har dog ikke forhindret os i at yde en diakonal og social indsats der kan bidrage til at skabe værdige kår for udsatte, ensomme og psykisk sårbare. Der blev etableret en række tiltag for at imødekomme gæsters behov for kontakt, såsom: virtuel café, walk’n’talks, besøgstjeneste og hjælp med indkøb. I forhold til cafédrift blev der tilbudt take away, hvilket var med til at fastholde en kontakt med borgere.

• Vi kalder alle ved navn • Vi viser hensyn • Vi enerkender behov

Covid19 og den krise som pandemien har medført har rejst en række obs-punkter, som i kommende år kan drages lære af; Bl.a. vi er frontkæmpere mod ensomhed og marginalisering og for sundhed og samvær. Vi er fortsat afhængige af et godt samarbejde med andre aktører og bidragsydere. Vores økonomiske polstring kan ikke blive for stor, hvis vi under alle forhold skal møde udsatte, ensomme og psykisksårbare.

• Vi laver sjov • Vi mødes som ligeværdige • Vi danner nye relationer

• NADA akupunktur • Gældsrådgivning ”På fode igen”

2021

Café Parasollen tilbyder også

2020

- Allan F. B. Majholm, daglig leder

• Juridisk rådgivning ”Råd til ret” • Mægling i børnehøjde • Konflikt mægling

Café Parasollen

havde i gennemsnit hver dag:

60-80 gæster

Café Parasollen

havde i gennemsnit hver dag:

40-60 gæster

Gæste aktiviteten for 2020 var højere end i 2021 på grund af Covid19 og de restriktioner de har medført. Vi ser frem til at have mulighed for at have flere gæster igen i den nærmeste fremtid!


Velkommen til Malene Jørgensen - ny madmor Jeg hedder Malene, er 45 år, og bor i Solbjerg med min mand og datter. Jeg er uddannet pædagog, og en kombination af madlavning, pædagogisk praksis og socialt arbejde er lige mig. Det er det jeg brænder for, og det jeg har arbejdet med en stor del af mit liv. Jeg brænder for at gøre en forskel og elsker at arbejde med mennesker. Jeg er født og opvokset på vestkysten og sømandsmissionen og sømandshjemmene har været en kæmpe del af mit liv fra barns ben. Mit arbejdsliv har været med mad og kreativitet, og jobbet på Parasollen er den helt rette hylde for mig. Parasollen er en fantastisk arbejdsplads; Der er højt til loftet, plads til den enkelte, plads til forskellighed, og ikke mindst der er plads til at sprede sine vinger og turde flyve for en stund.

KRAFTERNE BAG PARASOLLEN BESTYRELSEN:

MEDARBEJDERE:

Vera Hareskov (formand) Jan Danielsen (næstformand) Jannie Hauerslev Olesen Ingrid Bjergely Christensen Peter Sporleder Henrik Vinther Olesen Mia Knudsen Bent Ulrikkeholm

Allan F. B. Majholm (daglig leder) Malene Jørgensen (køkkenleder) Dorthe Pihl Outsen (terapeaut samt NADA) Kristian Glargaard (socialrådgiver og praktikvejleder) Kirsten Van der Werf (café assistent, solstrålen) Thomas Graabæk (servicemedarbejder) Karin Iversen (servicemedarbejder) Tina Klit (afklarings- og opkvalificeringsforløb) Jesper M. (café assistent)


Café Parasollens fokus på FN’s verdensmål

Åbningstider Mandag k l . 09.30-21.30 Ti rsdag k l . 9.30-15.30 Onsdag k l . 9.30-15.30 Torsdag k l . 9.30-15.30 Fre dag k l . 9.30-15.30 Lørdag

LUKKET

Søndag k l . 11.30-15.00 He l ligdage k l . 11.30-15.00

Sols t råle n Ti rsdag k l . 10.00-13.00 Torsdag 10.00-12.00

Som en del af KFUMs Sociale Arbejde er vi i proces med FN’s vedensmål. Der er 70 st yregrupper fra sociale caféer og institutioner, som hver byder ind med deres bud på, hvordan KFUMs Sociale Arbejde løf ter med på en bæredygtig fremtid. På Café Parasollen i Viby er vi ved at pejle os ind der hvor vi gør en forskel.

Cafépræs te n t ræf fe s: Ti rsdag k l . 11.30-13.00 Torsdag 12.30-14.00

Indtil videre er ser vi nærmere på: 1. Afskaf fattigdom:

Vi tilbyder gratis gældsrådgivning og alm. støtte i hverdagen. 2. Stop sult: Vi tilbyder mad til billige penge, og vi giver gratis måltider samt poser med dagligvarer når behovet er der. 3. Sundhed og trivsel: Vores fokus på værdige kår for alle indbefatter også støtte og hjælp til at træffe sunde valg samt aktiviteter der skaber glæde og trivsel. 10. Mindre ulighed: Vores menneskesyn, der bygger på folkekirkelig grund, viser os at alle mennesker har en evig umistelig værdi - uanset evner, kompetancer, køn eller tro. Derfor er der plads til alle på Café Parasollen.

w w w.c afe-parasol le n .dk

Læs mere om FN’s verdensmål på: www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Te le f on: 86 11 77 03

G r und t v igs ve j 4 8260 Viby J