Page 1

*fcAf**i

l

i/

p

>,

mm

o

-'

w

so

f*"

a. ~,T

.-'/ '

yg^S^y ^^P^-^fi&CSS^^o* Cf>-O9

^5T ^o. r

>&

5

fit

)iwi(i

111 ,^. 7 9 9 V 9


.

%te^r


O

t

^AJ*

v N

V

o

S5

6

"\ S s5bo

t

o

,

O eo

erc w efo sto ^tfv sSa o woe?o. cr fc

T


O

c TT

CO

o

<?:?&

H

Q

o

on 2307

3

6

-

SD

03 o K>oex> 9

o/TP,?o


3 so

o)

SO <jX>

00

o e>S>.

Si

"e?

O*'

o w

-&

o

f

o tV)

r..

DEv

^

u

o l

^

8o c&asss'S'oaaopa


or*

O -5)

ex>

'

J2)O

"S OCJSc

-

5S

~S>

*i5

-

09

ro

99

oS


el 2)

3o

y

tj

S9

ri

to v '

.

^0230^0

^s5oo

-

pjss-o

.o

O

e)

:-

o

Q

0"! 3 -#0230 if

S^>X)e)

O MM


gj cD O>

&'

Q

3 ^$ s,-0ej ^

XT-

f

O ,,

-

53

o If O

v iJi

o

O *""''

o \

oJ

C

S -y

'

6-

TO*';

.

tfc

^-

<

^N

;\* njoJ.

3 (^i-

O

O

r

S3

.?x


oooatf

o

..ef>-s\c

\*J

tJ

?X3~^ 5fc Or^fJO^-S'x

7J

eo

Q

Q

o \

O

"

TO

'#-

O

:o S5

;:;

O

8

x

o

C CC33

-

.

023090 "3-25 o%v

tJ

o

r^ o) CC5cb "SS^

?< ra

o ^^ if ?>


cr

ew-

eo

o ZJ

O

-

3 4 *

'

-tJ

55"

e;


35b

So a

S^ S5w KS5" iSbv So O 55

,

) .

eJ*\

\

.o

oo

*J

ro

os_

feS

& S| S) 55"

250

TJ

O^

sSr

a

JC, fe'CJ

OCO J^ S OSCO 12n> SJ^S'W O 230

W V

So -zy sf* 2f ra o zDoew .

i


,

*cS

\

o

"?5

S

o 9 3'O

3-5)

ioS.,^sSr??O

S$

t

33

c5 s5b ^5c

30

^; ?T o


II

Co

so

*3

D

o

-

O

ISP so

sir*

<?00wv

- -fr O

*

>o

T

so

^

9 <>.

55

^ ?

02X)

-

LJ

o

9

o 2ae) Coo

s-

3

~

Q":

ex> -

o

-

^ 2)

5 gj


<

KOfiX). .

^o

o3o tf\

o

o \

o

8-

Kc o wo ex> 55 -^\ ssi -

X cv


Jit*

n

..

r*>

g)

035^0 ^ 035 Sfc 8)

eo

S

-

"S3

,

tf 5530 ex> satf

iJsstf

-"H-B-

../I

,--

-

JVl


8

.. "Sodfo

O

ro

O &n> o cr V __

>5b X; 55

/

rv>

-oco-

cs

SS2X) g'c

2^0 X>

eo

-59

9 *.

'

-X

(

..

o

sS


6-

9

O

-

^b 5) ^020000 - ^^" 5^-15*05*0 200?^ D

a-

O -U

no 1*3

TUJ

55 -S" <

O

D

?5"

^

55" -i3b i

oo "W i>^


oe

%J

"w 57)

u

O


o 3 3

-

O2

ix

*

o do IJ

^ "V

o 0200

336-*--

9>

S5

-TT*

a

<%

tJ

Q Q

75

"U


5a

o ^ex> - ^ ooo S' ^ a

51

$ cSa dSo 55on> ^S o

o

sf.-e* -

O2

*

& fo SSw KSS" tSb\ 60

^ ?


if tr*> ?6

5

."

O

u-

u-

SS-S^vl

V..

o

O33 o <iSo bcn> 53 o

ef cr 7^> .

f9

.

y

H

o o

55"


sS

.

y

o

d

T*

*i* v

tS

w

xi

4 v 13

tj

tj

o 200 ew

o

.


21 *

*

m ^ o 23>e> G35 o <bb so VtF" ,,-

S__g

-35

i

4 "

C

OD & &P

SS

O ^k; 5)0

<-

*rvT> eflO

o

T>

^O

w


TJ

O 200 gx> sfc ^n> ^ o ZM ex> "S er ^o

230 ex>. o

83

O

-

S

8^ o in o

F~

So

O

230 SX>

0X0233 r)

OSS

S o^

& CBS 0259

\ s-

1?


\

o 250 "ef tn>

^o

?cc o

s

.

-IS? T5

U~

16

T^>

5* e^

o

o 20000.

x

r^ So 25

55 "if c^

O WO e> OS?

25

"w

cr"o

""

3

e>

a-


-fi

o

o

o

w v

15 c

"W .

IT"

x


25

-

"q?

So

-

$

ft^CT&OO-

TJ~

..

-5

O

V

"

"Soo

<y ?So

7T>

^ 2) o

o e) So c Tfb

^

53

Sx O 200 .

-

V. -^

-SJ S

a

ssr

n


F"cr

CO 00

oo3

5^) e^

So

r5^

ex) s? ra E- sSx) tf

Sx

O 2W

4

rj

OOO o &o g~ - X o &>

~ Sl

"3oo

^ e; ooo

o

00-

ooo

a o ao GO ^3 Q

008 6 o e>

rp

o

.


27

no

occr-

TJT*

&\

ex*> -

S)

i^> &\

nor" o soo e

e

.o

OOO 9

OOX o

SS-SD *T

"3 o e *

ooo 550200 cx>

So

y

eso e>

o 35"

o 200 ex> -

55"

\

-

^

O O-jB^yS 7(3.

oo 200 "e?


28

no-r

^"^

o o o

O o

o

ITo

fe 4)3

p e?

^* f^^b o wo ex> -TV

oo ex> SJ

s5o

o 2^b ;do

.

-xSb \

IJ .

CP

f

(^J

eo


r>o

Q

O

03

^ w

o


6

085 02So-

^ d

C)

vi

ocr

o o ^

HI

25bCx 3

6

xy

or" -^5 So

^ "SM? iJ

It)

to

5O

"KTof ?j gJIO

;

3v'

~_

Sa

"^

^ O 'cJO i) GO C

,

/

T . S30

O

S^J

02X> "7T -

3

ZJ

O

-

o


31

ra

n

0^^oJcsx) e$ So

o O

250

^

&3 S5-> P J

O & O 230 OC

?3

\

g)

.

O

"CT

cp

\

cp

o

o

o

V o \


02)0 &OC

O

tfo

--3r>$

52"*

00

9

tw

Q5 73^0

K^O tto

SSO

on

^

^o Ke\> ^ a TT'Q -sY o

0-2)

86 to

O

w

B


o BOSS'

OO

\-l\*

o e^ & o c

T^b

X)

egj

;

eo

co 6

Si

J5cn>

^ o SOX

1$ &*

,.

-

F"

^

.

f


34 eo

03 no ^b S 45*0

eo

'

on eo

00-

6

"U

O (O

OF"

SO

o5bcro

c

\ef

v- O

O

s;

a


c

0^39030^ TJ

'

^

O

fe

o

o X o vx> <syo

.


v

vo

fe

..

O ,

o

>5o

ex>

^ o Xfj-

t

.

<<ZJ

\

no &:oK^7^^#rao>oeto-25o5a>c&-

/..

no

v

O W

a^.


37

Q

-

S5cn> Kitr

T* C X s&

Tt

^

9

^ o 23 o

o

-x> \

or-

O>

-.25b.

^

TS

.

oe

IT"

JW

3Pc


38

I 05*5

V-

COO"

if

W

"S>a r


39

O

2s c

$

s^>

3 a <a

S5w

-so

o 5 B ,*

y#o

O So

9 9

+

j

TJ

^

?*>.

s

eo

=s

n >*.. > ^ f \

v


3


55

CD

X CO

Oo u~


03

O

50

o O

a -s-"a'^ <*

o

O So

o

If s5

JgcSbtf^SMf CA.

y

2?

08 3

19

o


So

sdbs S53

^cfi^

sfc

o

OSS O

O ^X) f^So

Q o 235 ?5

v~ _.

xr

*s.

XT"

ir

1

XT"

So

*x

<^o

o ^'iX> -

o ra

5^)

p*i

K

*<\ ^<s _ tg)

^0

?C

v

<^ *<>

,^^550 Sg

d3

c


1*3

-.SS

-

-55"

or*

ra

?j

,

So

_

e

O 2 OO

$ ,>vSSr

Vo fx c^

w


-*i

g

c

o 200 e. 4

o $& - 22 x o

.

*^n^

m

55

>

o


O Q

a'fr

,*

-

c *

eo

v-' S

o

rJ

XT" 0-

9

o

y


tr~

O

oS

-

u

<v>

5C2*

%*.. -^

ir

oo^ss^,\ j3o-

V

u _a>

tr

"^

S

-


48

or*

or

.

LJ

,

5>

V.J

"ST16

^O

^ OO S5 i^> v fSo -

v /*

$" ^fboceScSb'

/I

prasnottaravyakaranam  

fit o so 9 ^5T ^o. a. 5 Cf&gt;-O- .-'/ f*" &gt;&amp; *fcAf**i l i/ p ' r ~,T &gt;, %te^r . T V cr o v eo fc N ^AJ* t , Q &lt;?:?&amp; H c TT...