Page 1

BIURO PARAFIALNE CZYNNE: Od poniedziałku do piątku 8:00 am - 4:30 pm W sobotę: 9:30 am - 2:00 pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Proboszcz − Ks. Tadeusz Winnicki TChr, Wikariusz − Ks. Ryszard Czerniak TChr, Rezydent − Ks. Konrad Urbanowski TChr

Niedziela Miłosierdzia Bożego 30 marca 2008

Dla siebie miłosierdzie – dla innych sprawiedliwość! Kiedy dowiadujemy się o popełnieniu przez kogoś obcego przestępstwa lub innego złego czynu np.grzechu to pierwsza nasza reakcja związana jest z domaganiem się wymierzenia sprawiedliwości. Zresztą w porządku moralnym jest normą podstawową, że za zło popełnione należy ponieść karę i jej wymierzeniu trzeba się poddać. Człowiek sprawiedliwy nie unika przyjęcia odpowiedzialności za skutki swoich błędów i złych czynów, nawet dostrzega w wymierzonej karze logikę działania praw obowiązujących w danej społeczności. Natomiast człowiek niesprawiedliwy uczyni wszystko, aby uniknąć osobistej odpowiedzialności za popełnione zło lub nawet będzie tak mataczył, aby kto inny został niesprawiedliwie ukarany za jego czyny. Jest to postawa bardzo niegodna i wyjątkowo krzywdząca osoby niewinne. Należy jednak zauważyć, że już w porządku społecznym wymierzania kar za popełnione zło spotykamy się z praktyką zastosowania form miłosierdzia, którymi stają się zwyczajne lub nadzwyczajne elementy złagodzenia kary lub kiedy wymierzający bierze pod uwagę okoliczności zmniejszające poczytalność sprawcy, a więc odpowiedzialność człowieka za popełnione zło. Nieco inna logika stosowania zasad odnoszących się do sprawiedliwości i miłosierdzia obowiązuje w porządku zbawczym i nadprzyrodzonym. Źródłem tej nowości jest sam Zmartwychwstały Zbawiciel, który proponuje najpierw działanie miłosierdzia, jako poprzedzające wymierzenie sprawiedliwości. Pan Jezus stawia jednak człowiekowi podstawowy warunek, a mianowicie wyrażenie autentycznej skruchy (żal za grzechy) i osobistej gotowości do naprawienia zła przez odnowę moralną (postanowienie poprawy i zadośćuczynienie). Zbawiciel daje więc człowiekowi szansę na poprawę i zmianę życia, jak również szansę na wynagradzające zadośćuczynienie

za uprzednio popełnione zło. Odnowa moralna musi jednak dokonać się w atmosferze pełnego zaufania, co praktycznie wyraża zawołanie: Jezu, ufam Tobie. W ufności wyrażonej w taki sposób zawiera się logika Bożego serca i miłości, bowiem jak oświadczyła św. Siostra Faustyna wtedy Pan posyła dzień miłosierdzia przed dniem sprawiedliwości. W takich okolicznościach ufający zawsze otrzymuje szansę powstania ze swoich słabości, podjęcia próby zadośćuczynienia i wynagrodzenia wobec Boga i bliźnich. Ufający doświadcza także mocy przebaczającego Boga, który wypełniając jego wnętrze podejmuje się trudu kształtowania miłością nowego już okresu życia. Ufający nie musi oglądać się wstecz, skoro razem z przebaczającym Bogiem obejmuje horyzont wiary naznaczony Jego żywą Obecnością. Potwierdza się prawda, że nawet ochrzczony do postawy ufności i zawierzenia wobec Zbawiciela dochodzi nieraz krętymi drogami. Nie reaguje na dobre rady i wiarygodne świadectwa wypowiadane przez osoby bliskie i go kochające, podobnie jak św. Tomasz z dzisiejszej Ewangelii. Dopiero osobiste i pełne bezpośredniości spotkanie we wspólnocie z Chrystusem Zmartwychwstałym i pokazanie mu świeżych śladów po ukrzyżowaniu – stygmatów Męki Pańskiej – prowadzi do osobistego wewnętrznego i zewnętrznego zawstydzenia. Wtedy to jest w stanie nawet upaść na kolana i we wspólnocie apostolskiej wiary wyznać: Pan mój i Bóg mój. Prawdziwa i pełna hojność Zbawiciela objawiła się ósmego dnia po Zmartwychwstaniu, kiedy to Jezus udzielił wszystkim, prawdziwie poszukującym i ufającym, swego błogosławieństwa. Na słowa Tomasza wyznającego wiarę w Jego miłość, bóstwo i powstanie z martwych odpowiedział: Tomaszu uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś. Lecz błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Obdarzeni mocą tego wielkanocnego błogosławieństwa trwajmy w pokoju i łasce Zmartwychwstałego Pana, który jest naszym Życiem! Ks. Wiesław Wenz


Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

2

INTENCJE

MSZALNE

Sobota 29 mar ca w Oktawie W ielka no cy marca Wielka ielkan oc

4:00 = Józef Puławski 4:00 = Mieczysław Czaplicki 5 rocz. śm. .......................... żona

Niedziela 30 mar ca – Niedziela Miłosier dzia Bożego marca Miłosierdzia 8:00 O Boże bł. dla Ireny Gardocki ................................ family 8:00 = Henryk Dąbrowski ................................................. córka 9:30 = Jerzy Śliwecki .......................................................... żona 11:15 = Stanisław Ledziński ................................. S. J. Ledziński 1:00 = Józef Puławski - 25 rocz. śm. ............................. synowa 6:00 = Brian Dillard 6:00 = Jan Pikus w 30 dzień po śm. ................ córka z rodziną

Po niedziałek 31 mar ca –Zwiastowa nie Pańskie oniedziałek marca –Zwiastowanie 9:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. dla Jolanty i Stanisława Śleboda z okazji 57 rocz. ślubu 9:00 = Ks. Tadeusz Błaszczyk ................................. I. Gardocki 9:00 == Józefę i Antoninę .............................................. siostra

Wtor ek 1 kwietnia Wtorek 9:00 O Boże bł. dla męża Zbigniewa z okazji im. i syna Piotra z okazji urodzin ....................................................... rodzina 9:00 O Boże bł. dla Marianny Sroka z okazji ur. .... mąż z dziećmi 9:00 = Ks. Kazimierz Jasiński .................................. przyjaciele

Śr o da 2 kwietnia Śro

9:00 = Stanisław Górniak ................................. żona z dziećmi 7:00 O rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II ......... 7:00 Za zmarłych z rodziny Bidoczków

Czwartek 3 kwietnia

9:00 = Stanisław Malec ....................................... brat z rodziną 9:00 = Cathrine Rice ................................................ I. Gardocki

Piątek 4 kwietnia – Św a i Pierwszy Piątek Miesiąca Św.. Izydor Izydora 9:00 = Ryszard Basior ...................................... żona z dziećmi 9:00 = Edward Langiewicz ............................................ rodzina 7:00 Za Dobrodziejów

Sobota 5 kwietnia – Pierwsza Sobota Miesiąca

9:00 = Stanisław Lukowski ........................ rodzina Bieńkowski 4:00 = Regina Pietrzak i za zmarłych z rodzin Kowalczyk i Pietrzak 4:00 = Jadwiga Horodecka ............................................ rodzina

Niedziela 6 kwietnia – III Niedziela W ielka no cna Wielka ielkan ocna 8:00 Za zmarłych z rodzin Janiszewski i Kabat 8:00 = Antoni Banak 1 rocz. śm. 9:30 = Aleksandra Wyszyńska ......................................... córka 11:15 O Boże bł. dla Stanisławy Lewkowicz w 80 rocz. ur. ........ ................................................................... córka z rodziną 1:00 O Boże bł. dla Ireny i Mariana Kurzątkowskich z okazji 40 rocz. ślubu 6:00 == Anna, Stanisław i Zygmunt Szok ......... rodzina Kuzia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonuje nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Napełnieni paschalną radością, mamy teraz głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Sługi Bożego Jana Pawła II wypowiedziane w Światowym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 2002: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia.

Służba Liturgiczna LEKTORZY Sobota /Niedziela− 5/6 kwietnia 4:00pm – Celina Pultanis, Stefan Gust 8:00am – Weronika Kraska, Edward Wajszczuk 9:30am – Barbara Kawałek, Jolanta Gmurowska, Teresa Płachyńska 11:15am – Kl. IVa 1:00pm – Józefa Hołowińska, Eugenia Czaja, Maria Wilczyńska 6:00pm – Młodzież

KOLEKTORZY Sobota /Niedziela− 5/6 kwietnia 4:00pm – Andrzej Bieciuk, Franciszek Gac 8:00am – Stefan Gust, Zbigniew Paluszek 9:30am – Stanisław Dutka, Paweł Karlic, Stanisław Kwiek, Andrzej Łopatowski 11:15am – Marek Bieciuk, Augustyn Nytko, Paweł Szymczakowski, Krzysztof Zadrożny 1:00pm – Jan Berent, Tadeusz Byra, Zdzisław Wolan, Janusz Wolkowicz, Mariusz Przydział 6:00pm – Adam Jasiński, Kazimierz Modzelewski, Leszek Parciak W miłosierdziu Boga świat znajduje pokój, a człowiek szczęście! Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Z Dzienniczka Siostry Faustyny Kowalskiej, zapytała kiedyś Jezusa − czytamy w jej dzienniczku: jak może znieść tyle występków i różnych zbrodni i nie karze ich, wówczas Pan Jezus jej odpowiedział: „ Na ukaranie mam wieczność, a teraz przedłużam im czas miłosierdzia, ale biada im, jeżeli nie poznają czasu nawiedzenia Mego”.   W innym miejscu: „Sekretarko Moja, napisz, że jestem hojniejszy dla grzeszników, niżeli dla sprawiedliwych. Dla nich zstąpiłem na ziemię...dla nich przelałem Krew, niech się nie lękają do Mnie zbliżyć, oni najwięcej potrzebują Mojego Miłosierdzia „Zrozumiałam wtedy, dalej napisze −  jak bardzo Bóg ukochał człowieka, jak bardzo pragnie jego zbawienia, a wzbrania się przed jego ukaraniem. I mimo, że ludzie tak często na miłość Boga, miłość, której nigdy nie będą w stanie mogli zrozumieć  odpowiadają niewdzięcznością, to On nigdy nie zrezygnuje ze swojego stworzenia, które odkupił. Dlatego tak bardzo naturalne wydaje się dzisiejsze Święto Bożego Miłosierdzia.  Miłosierdzia, które przewija się nad rodzajem ludzkim jako nić złota przez całe jego dzieje.  Tak wygląda, jakoby w swej doczesnej ekonomii Bóg zastrzegł sobie sprawiedliwość na czas w wieczności, a w swoich rządach na ziemi zostawił miłosierdzie.  Toteż dzisiejsza Niedziela, która zamyka cykl naszego Odkupienia, które najpełniej okazało się na ziemi we Wcieleniu i Męce Syna Bożego jest jakby ukoronowaniem Bożej miłości do człowieka. W dzienniczku s. Faustyny Kowalskiej można spotkać 14 razy słowa Pana Jezusa mówiącego o ustanowieniu Święta Miłosierdzia ‘ „święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego...pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy...W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Dusza, która przystąpi do spowiedzi i Komunii św. w ten lub najbliższy dzień przed Niedzielą dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat”. Nadto Pan Jezus nakazał s. Faustynie odprawić Nowennę przed Świętem Miłosierdzia, którą powinna rozpocząć się w Wielki Piątek i przez dziewięć dni polecać Mu każdego dnia odmienną grupę dusz: grzeszników, kapłanów, pogan, dusze w czyśćcu itd.  I zanurzać je w morzu miłosierdzia Jego. A na koniec w każdej intencji polecił Faustynie odmawiać Koronkę


Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights do Miłosierdzia Bożego, której jej nauczył, ponieważ, kiedy się ją odmawia, uśmierza się gniew Boży, i miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę. Warto przy tej okazji dodać, że Jezus przywiązał szczególne obietnice do KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO dla tych, którzy będą ją odmawiać: „ Przez odmawianie tej koronki, podoba Mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych; gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni przed jej oczyma duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona Mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. Dusze te mają pierwszeństwo do Mojego litościwego Serca, one mają pierwszeństwo do Mojego miłosierdzia. Jezus zna cenę za jaką nas Odkupił, dla tego tak wiele mówi o Swojej miłości, o Miłosierdziu. Stąd dzisiejsza niedziela to krzyk o opamiętanie się ludzkości i zwrócenia się do kochającego Ojca. Jakże są wzruszające słowa Jezusa, który pragnie wszystkich zapewnić, że każdy, kto się do Niego zwróci otrzyma pomoc, a żałującemu zostanie wybaczone. Słowa Jezusa do s. Faustyny: „Mów światu o moim miłosierdziu, o mojej miłości. Palą mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie. O, jaki mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą. Córko moja, czyń, co jest w twej mocy w sprawie rozszerzenia czci miłosierdzia mojego, a ja dopełnię, czego ci nie dostawa. Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca mojego, a ja ich napełnię pokojem. Powiedz, córko moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje na inne dusze. Dzisiaj każdy ma okazję odpowiedzieć Jezusowi na jego miłość przez spowiedź i przyjęcie Go do serca, by mieć udział w morzu Jego miłosierdzia, a przez to dostąpić odpuszczenia wszelkich win i kar, które nagromadziliśmy w swoim życiu.” Amen. PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA − z okazji Pierwszego Piątku miesiąca poświęconego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu, Litanię do Serca Pana Jezusa wynagradzającą za brak miłości i lekceważenie Bożych darów, a zwłaszcza Eucharystii oraz o miłosierdzie Boże za tych, którzy trwają w grzechach ciężkich. Rano przed mszą św. i wieczorem od godz. 6:00 będzie możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. W Pierwszy Piątek miesiąca kapłani odwiedzą z posługa sakramentalną chorych parafian. PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA − 5 kwietnia z okazji pierwszej soboty miesiąca poświęconej Najświętszemu Sercu Maryi polecać będziemy nasze rodziny, dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii świętej oraz młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Rano o godz. 8:30 zapraszamy na śpiewanie godzinek do NMP oraz po Mszy św. porannej na Adorację Najświętszego Sakramentu i wspólną modlitwę różańcową. WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO − dla dzieci w niedzielę 6 kwietnia po Mszy św. o godz. 11:15 am w kaplicy Św. Maksymiliana, natomiast dla dorosłych ze względu na święconkę parafialną została przeniesiona na niedzielę 13 kwietnia. ŚWIĘCONKA PARAFIALNA − odbędzie się w przyszłą niedzielę 6 kwietnia o godz. 2:30 pm w Sali Jana Pawła II. Podczas święconki dzieci ze szkoły Języka Polskiego przedstawią program świąteczny. Można jeszcze zakupić zakupić bilety lub telefonicznie. Ceny biletów od osoby dorosłej $ 20.00 (w dzień „święconego” $ 25.00 od osoby dorosłej). Dzieci do lat pięciu za darmo. Młodzież do lat 14 lat $ 10.00. Rezerwacja biletów telefonicznie u państwa Lucyny i Antoniego Malarz, tel. (248) 828−3496.

3

SAKRAMENT BIERZMOWANIA − dla młodzieży w naszej parafii, którego udzieli ks. bp. Daniel Flores, odbędzie się w środę 30 kwietnia o godz. 7:00 wieczorem. SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ − Grupa Modlitewna zaprasza na spotkania w każdy piątek po mszy św. wieczornej o godz. 7:00 wieczorem do sali obecnego Domu Parafialnego. PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII − przypominamy, że na terenie Archidiecezji Detroit obowiązuje wszystkich wiernych przynależność do parafii. Dlatego zwracamy się z prośbą do tych wszystkich, którzy nie należą do żadnej parafii, o uregulowanie swojej przynależności i zapisanie się do parafii. Przynależność wiąże się nie tylko z obowiązkiem utrzymania parafii, ale i korzystaniem z posługi duchowej i sakramentalnej; udzielaniem chrztów, ślubów, pogrzebów, wysyłaniem korespondencji itd. Uwaga! Prosimy, aby Ci wszyscy, którzy zawarli związek małżeński w naszej parafii, a przed ślubem należeli do parafii i chcą dalej należeć o uregulowanie swojej przynależność przez nowe zapisanie się do parafii z zaznaczeniem, że już wcześniej tutaj należeli razem z rodzicami lub sami. ZMIANA ADRESU − Parafian, którzy zmienili adres zamieszkania lub numer telefonu, prosimy o uaktualnienie w biurze parafialnym. Umożliwi to lepsze funkcjonowanie biura, jak również sprawne dotarcie naszej korespondencji do Państwa domów. OFIARY ZŁOŻONE NA ADAPTACJĘ STAREGO DOMU SIÓSTR, REMONTY I NOWY DOM SIÓSTR Ofiary wpłacone $190, 693.04 Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisać na: Society of Christ− Building Fund. OFIARY z 22/ 23 marca 2008 Ofiary z 951 kopert: $11,039.00 Ofiary bez kopert: $3, 668.00 Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

OGŁOSZENIA RÓŻNE KONFERENCJA DLA MĘŻCZYZN – Archidiecezja Detroit zaprasza po raz szósty mężczyzn na doroczną konferencję pod hasłem „Brothers in Christ Standing Together”. Konferencja odbędzie się w sobotę 12 kwietnia 2008 r. Koszt $40.00, studenci $25.00 w dzień konferencji $50.00. NOWA STRONA INTERNETOWA PARAFII – zapraszamy do odwiedzenia uaktualnionej strony internetowej parafii. Adres: www.olcsh.org EWTN’ S Fr. JACQUES DALEY AT ST. RENE Mark your calendar for Saturday, April 19, 2008. Fr. Daley will be at St Rene Goupil in Sterling Heights for a Day of Reflection. The day begins with Mass at 9:30am and concludes at 2:15pm with Benediction. Fr. Daley’s talks will include St. Therese, St. Faustina, blessed Teresa of Calcutta and the Power of the Rosary. Cost $15.00 per person and includes a box lunch, cut off for registration is April12th. Mail check to St. Rene Goupil, 35955 Ryan Rd., Sterling Heights, MI 48310. For more information call Mary at 586. 979−1469. ZAPROSZENIE NA ZABAWY: RYCERZE KOLUMBA − zapraszają na Wiosenna Zabawę w sobotę 12 kwietnia do Sali Jana Pawła II. Sprzedaż i rezerwacja biletów w cenie $13.00 od osoby w loby kościoła po Mszach św. 29, 30 marca, oraz 5 i 6 kwietnia Przy drzwiach w dzień zabawy $15.00. TYGODNIK CZAS POLSKI – zaprasza na zabawę w sobotę 19 kwietna do Amerykańsko – Polskiego Centrum Kulturalnego przy 15 mili. Więcej informacji pod nr tel. 313. 721−3369.


sr. Jadwiga Kokolus MChr (przełożona sióstr) sr. Franciszka Keler MChr tel. domu sióstr 586−979−0255 Program Radiowy Księży Chrystusowców Sobota 8:00 am – 8:30 am ze stacji WNZK 690AM prowadzony przez księdza Ryszarda Czerniaka, TChr RADA DUSZPASTERSKA Stasia Ledzińska (przew.) 586−726−0636 Janusz Wolski (w−ce przew) 586−749−7707 Alicja Karlic (sekr.) 248−375−8942 Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Lucyna i Antoni Malarz Organista Janusz Głaz «586−268−5795 Lektorzy Józef Ledziński «586−726−0636 Kolektorzy Albert Ciesielski «586−247−4217 Ministranci Opiekun – ks. Ryszard Czerniak, TChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy – ks. Tadeusz Winnicki, TChr Lider – Halina Kocz «248−723−5078 Linia Modlitewna Elwira Czajkowska «586−412−0581 Róże Różańcowe Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr Radio Maryja Elżbieta Bieciuk «586−677−9385 Koło Seniorów „Złota Róża” Franciszek Gac «586−268−0765 Rycerze Kolumba Alfred Jaworowski «586−751−5361 Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Elżbieta Ciesielska «586−247−4217 Finanse Celina Pultanis «586−731−0355 Katecheza − ks. Proboszcz Tadeusz Winnicki, Tchr Komitet Rodzicielski d/s Katechezy Mariola Vanderest «248−879−5898 Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza Dyrektor − Jolanta Gmurowska «248−652−1875 Strona internetowa www.szkolamickiewicza.org Język Polski dla Amerykanów (Polish for Adults) − Antoni Walawender «586−751−1224 Język Angielski − ESL Mariusz Szajnert «248−689−0180 Harcerze Druh − Jerzy Czaja «586−247−5344 Grupa AA Roman «248−421−6454

Niedzielne Msze święte Sobota – 4:00 pm Niedziela – 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am (z udziałem dzieci), 1:00 pm, 6:00 pm (z udziałem młodzieży) Codzienne Msze święte Od poniedziałku do soboty – 9:00 am W środę i piątek – 7:00 pm (oraz w okresie Oktawy Bożego Narodzenia i Wielkanocy; w Maju i Październiku od poniedziałku do piątku o godz. 9:00 am i 7:00 pm) Adoracja Najświętszego Sakramentu W środę i piątek: 6:00 pm – 7:00 pm Liturgia Godzin Jutrznia – modlitwa poranna: od poniedziałku do piątku 8:45 am Nieszpory – modlitwa wieczorna: środa i piątek − 6:45 pm Sakramenty Pojednania – codziennie pół godziny przed każdą Mszą św. Chrztu – do uzgodnienia: w sobotę po Mszy św. o godz. 4:00 pm, w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00 pm Przygotowanie rodziców i chrzestnych – każdy drugi piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy Św. Maksymiliana Bierzmowania – Całoroczna katecheza przygotowująca młodzież w klasie 8. Małżeństwa – należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. Chorych – pierwszy piątek miesiąca − w sprawach nagłych o każdej porze.

Muzyczny Zespół Dziecięcy „Hosanna” Sobota – 12:00 pm Osoby prowadzące – Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler, MChr Muzyczny Zespół Młodzieżowy „Ichtis” Lobby – Piątek – 8:00 pm Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler Zespół Taneczny „Mireczki” Wtorek – 5:30 pm (Sala Jana Pawła II) Zespół Taneczny „Mireczki II” Wtorek – 6:15 pm (Sala Jana Pawła II) Zespół Taneczny „Mały Dunajec” Wtorek – 7:30 pm (Sala Jana Pawła II) Zespół Taneczny „Dunajec” Grupa I Środa – 8:30 pm, Sobota − 8:30 am Grupa II Wtorek – 8:30 pm (Sala Jana Pawła II) Choreograf – Tomasz Kielar «313−333−4469 Dyrektor – Elżbieta Gramek «586−977−9337 Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr

3-30-08  
3-30-08  

4:00 Józef Puławski 4:00 Mieczysław Czaplicki 5 rocz. śm. .......................... żona Sobota /Niedziela− 5/6 kwietnia Sobota /Niedzie...

Advertisement