Page 1

www.paradnicole.ru


2010

Brand qе2ь м=г=ƒ,…%" Parad & Nicole ƒ…=*%м= це…,2ел м ю"ел,!…/. 3*!=ше…,L , ш"еLц=!“*,. ч=“%" 2ем, ч2% Parad & Nicole “%K,!=е2 …= “"%,. ",2!,…=. л3чш,е *%лле*ц,, ,ƒ"е“2…/. K!=ƒ,ль“*,. , ш"еLц=!“*,. K!е…д%", 2=*,. *=* &Brune[, &Danielle[, &Denoir[, &Manoel Bernardes[, &Vianna Joias[, &Maurice Lacroix[, &Nubeo[, &Huguenot[, &MareMonti[, &Pequignet[, &Catorex[, &Swiza[. )3де“…/е ю"ел,!…/е ,ƒдел, "/C%л…е…/ ,ƒ ƒ%л%2= 750 C!%K/ “% "“2="*=м, ,ƒ !ед*,., ц"е2…/., C!,!%д…/. *=м…еL K!=ƒ,ль“*%г% C!%,“.%›де…, , = ш"еLц=!“*,е ч=“/, *=* "“егд=, 2%ч…/, …=-

`д!е“= м=г=ƒ,…%" l%“*"=, 3л. Š"е!“*= , д.27 2ел.: +7 (495) 699-72-72

“=м, C% “еKе C!%,ƒ"еде…,ем ,“-

l%“*"=, m%",…“*,L K3ль"=!, д. 8 (Š0 &Lotte Plaza[),

*3““2"=

2ел.: +7 (495) 926-85-26

де›…/, ,ƒ/“*=……/ , "л ю2“


www.paradnicole.ru


2010


www.paradnicole.ru

l%“*"=, 3л. Š"е!“*= , д.27 2ел.: +7 (495) 699-72-72


2010

j=!м=……/е ч=“/ &Catorex[


www.paradnicole.ru

Š=…г%


2010

)=“/ MareMonti


www.paradnicole.ru

)=“/ Maurice Lacroix


2010


www.paradnicole.ru


2010

MAREMONTI. ADVENTURE CLASSIC ZODIAC. lе.=…,ƒм: *"=!це"/L, RONDA 706B. t3…*ц,,: ч=“/, м,…32/, “е*3…д/, C%л…/L *=ле…д=!ь (д=2=, де…ь …едел,, ме“ ц, -=ƒ= л3…/), ƒ…=* ƒ%д,=*=. j%!C3“: …е!›="ею?= “2=ль 316L, d 36 мм, h 11 мм. b/C3*л%е “=C-,!%"%е “2е*л% “ =…2,Kл,*%"/м C%*!/2,ем. g=",…ч,"=ю?= “ ƒ=д…

*!/ш*=, ƒ=",…ч,"=ю?=-

“ ƒ="%д…= г%л%"*=, "%д%…еC!%…,ц=ем%“2ь 100 м. pемеш%*: ,ƒ *%›,, !=“*л=д/"=ю?= “ ƒ=“2е›*=. qе!, %г!=…,че…= 100 .*ƒ.

67 860 =!2.: 162.267.611


www.paradnicole.ru

Precision VALJOUX 7751 with unbreakable Nivarox mainspring, Nivaflex hairspring, Glucydur balance.

114 260

=!2.: 163.367.311

114 260

=!2.: 163.367.691

MAREMONTI. ADVENTURE BIG CLASSIC. lе.=…,*=, “=C-,!%"%е “2е*л%, "%д%…еC!%…,ц=ем%“2ь 100 м.

ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ Ñòðàòåãèÿ ÷àñîâîãî áðåíäà îñíîâàíà íà ñîçäàíèè ëèìèòèðîâàííûõ ñåðèé ÷àñîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàðèòåòíûõ ñòàðèííûõ ìåõàíèçìîâ.  80-õ ãîäàõ ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè àêòèâíî ïðèîáðåòàëè êàëèáðû ó ôàáðèê, ðàñïðîäàâàâøèõ àêòèâû âî âðåìÿ êðèçèñà, ïîýòîìó ó MareMonti îáðàçîâàëñÿ áîëüøîé çàïàñ ñòàðûõ êàëèáðîâ A.Schild, DuboisDepraz è Valjoux, âûïóùåííûõ äî 70-ãî ãîäà. Ñåãîäíÿ ýòè êëàññè÷åñêèå êàëèáðû ðàçáèðàþòñÿ, ïðîõîäÿò äåêîðàòèâíóþ îáðàáîòêó, à òàêæå óñòàíîâêó íîâûõ óçëîâ, ïîâûøàþùèõ çàùèòó áàëàíñà îò ñîòðÿñåíèé è óñòàíàâëèâàþòñÿ â ìîäåëè MareMonti.

59740 =!2.:162.267.451

67860 =!2.: 162.267.611

67860 =!2.: 162.267.551

MAREMONTI. ADVENTURE CLASSIC ZODIAC. lе.=…,*=, “=C-,!%"%е “2е*л%, "%д%…еC!%…,ц=ем%“2ь 100 м. ×àñû, ìèíóòû, ñåêóíäû, ïîëíûé êàëåíäàðü (äàòà, äåíü íåäåëè, ìåñÿö, ôàçà ëóíû), çíàê çîäèàêà.


2010

j!еCле…,е !емеш*= * *%!C3“3 - %д…= ,ƒ %“%Kе……%“2еL ч=“%" MareMonti. }2% *!еCле…,е …= д"3. “C,ц=. "ме“2% %д…%L " %“%K%L -%!м%"=……%L "“2="*е …= !емеш*е , "л е2“ ƒ=C=2е…2%"=……%L “,“2ем%L MareMonti.

82360 =!2.: 163.267.413 MAREMONTI. ADVENTURE CLASSIC. lе.=…,*=, “=C-,!%"%е “2е*л%, "%д%…еC!%…,ц=ем%“2ь 100 м. ч=“/, м,…32/, “е*3…д/, д=2=.

82360 =!2.: 163.267.453

120640

120640

110780

=!2.: 166.367.251

=!2.: 166.367.351

=!2.: 166.367.451

MAREMONTI. ADVENTURE BIG CLASSIC SKELETON. lе.=…,*=, “=C-,!%"%е “2е*л%, "%д%…еC!%…,ц=ем%“2ь 100 м. )=“/, м,…32/.


www.paradnicole.ru

MAREMONTI. ADVENTURE BIG CLASSIC SKELETON. lе.=…,ƒм: !3ч…%L ƒ="%д, *=л,K! UT 6565, d 19.4 мм, h 3.3 мм; 17 *=м…еL; 21 600 vph, де*%!,!%"=… "!3ч…3ю. t3…*ц,,: ч=“/, м,…32/. j%!C3“: …е!›="ею?= “2=ль 316L, d 42 мм, h 12 мм. b/C3*л%е “=C-,!%"%е “2е*л% “ =…2,Kл,*%"/м C%*!/2,ем. g=",…ч,"=ю?= “ , C!%ƒ!=ч…= ƒ=д…

*!/ш*=, ƒ=",…ч,"=ю?= “ ƒ=-

"%д…= г%л%"*=, "%д%…еC!%…,ц=ем%“2ь 100 м. pемеш%*: ,ƒ *%›,, !=“*л=д/"=ю?=“ ƒ=“2е›*=. qе!, %г!=…,че…= 50 .*ƒ.

120 640 =!2.: 166.367.251


2010

57420 =!2.: 153.167.411

62930 =!2.: 153.157.410

MAREMONTI. SAIL LADIES CLASSIC ROUND. lе.=…,*=, “=C-,!%"%е “2е*л%, "%д%…еC!%…,ц=ем%“2ь 50 м.

MAREMONTI. SAIL LADIES CLASSIC TONNEAU. lе.=…,*=, “=C-,!%"%е “2е*л%, "%д%…еC!%…,ц=ем%“2ь 50 м.

243310 =!2.: 158.357.411

MAREMONTI. SAIL GENTS CLASSIC TONNEAU. lе.=…,*=, “=C-,!%"%е “2е*л%, "%д%…еC!%…,ц=ем%“2ь 100 м. ч=“/, м,…32/, м=ле…ь*= “е*3…д…= “2!ел*=, .!%…%г!=-, C%л…/L *=ле…д=!ь (д=2=, де…ь …едел,, ме“ ц, -=ƒ= л3…/), "!ем "2%!%г% ч=“%"%г% C% “=.


www.paradnicole.ru

MAREMONTI. SAIL GENTS CLASSIC ROUND. lе.=…,*=, “=C-,!%"%е “2е*л%, "%д%…еC!%…,ц=ем%“2ь 50 м.

63800 =!2.: 153.367.411

63800 =!2.: 153.367.451

MAREMONTI. SAIL GENTS CLASSIC SKELETON. lе.=…,*=, “=C-,!%"%е “2е*л%, "%д%…еC!%…,ц=ем%“2ь 50 м.

120350

116580

=!2.: 156.368.431

=!2.: 156.367.421


2010

MAREMONTI. SIMPLY ONE. POWER RESERVE lе.=…,*=, “=C-,!%"%е “2е*л%, "%д%…еC!%…,ц=ем%“2ь 100 м.

154 860 =!2.: 014.366.419

MAREMONTI. SIMPLY ONE. CHRONOGRAPH. lе.=…,*=, “=C-,!%"%е “2е*л%, "%д%…еC!%…,ц=ем%“2ь 100 м. u!%…%г!=-.

139490 =!2.: 018.267.492

154 860 =!2.: 014.367.459

MAREMONTI. SIMPLY ONE. CHRONOGRAPH. lе.=…,*=, “=C-,!%"%е “2е*л%, "%д%…еC!%…,ц=ем%“2ь 100 м. u!%…%г!=-.

139490 =!2.: 018.267.412 MAREMONTI. SIMPLY ONE. POWER RESERVE lе.=…,*=, “=C-,!%"%е “2е*л%, "%д%…еC!%…,ц=ем%“2ь 100 м.


www.paradnicole.ru

420 700

Chronograph Механизм: автоматический, калибр ETA 2894-2, d 28,6 мм, h 6,1 мм, 37 камней, 28 800 vph, декорирован вручную. Функции: часы, минуты, маленькая секундная стрелка, хронограф, дата. Корпус: нержавеющая сталь 316L, d 40 мм, h 12 мм. Сапфировое стекло. Завинчивающаяся, прозрачная задняя крышка, завинчивающаяся заводная головка, водонепроницаемость 100 м. Рант украшен 54 бриллиантами (1,25 карат). Ремешок: из кожи (теленок, крокодил), раскладывающаяся застежка.


2010

33500

=!2.: 44501.522.6.061

33500

=!2.: 41501.522.6.061

33500 =!2.: 73501.522.6.031

33500

=!2.: 41501.522.6.031

33500

=!2.: 73501.522.6.061

MAREMONTI. DRIVE I, CHRONOGRAPH. j"=!ц, “=C-,!%"%е “2е*л%, "%д%…еC!%…,ц=ем%“2ь 100 м. u!%…%г!=- .


www.paradnicole.ru ÝÏÎÕÀ MAREMONTI Áðåíäó MareMonti ÷óòü áîëåå 30 ëåò, íî èñòîðèÿ ýòîé ñðàâíèòåëüíî ìîëîäîé ìàðêè íåîáû÷íà äàæå ïî øâåéöàðñêèì ìåðêàì. Íà÷àëàñü îíà, êîãäà ãðóïïà åäèíîìûøëåííèêîâ ñîâåðøèëà ïóòåøåñòâèå â Ãèìàëàè. Èìåííî òàì äèçàéíåðàì ïðèøëà â ãîëîâó íîâàòîðñêàÿ èäåÿ ñîçäàíèÿ íåîáû÷íûõ ÷àñîâ, ñïîñîáíûõ âûäåðæèâàòü ýêñòðåìàëüíûå íàãðóçêè. ×àñû Maremonti ñîçäàíû ïðåæäå âñåãî äëÿ ëþáèòåëåé àêòèâíîãî îòäûõà, òåõ êòî ëþáèò ïîêîðÿòü ãîðíûå âåðøèíû è ìîðÿ. Èäåÿ ïðèêëþ÷åíèÿ è ïóòåøåñòâèé, ëåãøàÿ â îñíîâó ìàðêè ïðèíåñëà êîìïàíèè çàñëóæåííûé óñïåõ. «Ìîðå» è «ãîðû» ñòàëè ñèìâîëîì ìàðêè è ëåãëè â îñíîâó íàçâàíèÿ áðåíäà MareMonti. Ïîýòîìó ïîæåëàåì ïîïóòíîãî âåòðà, æàðêîãî ñîëíöà è êðóòûõ ñêëîíîâ!

MareMonti


2010

ÊËÓÁÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

ÎÄÍÈ ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÂËÀÄÅËÜÖΠ×ÀÑΠMAREMONTI

Èçíà÷àëüíî ïðîäàæà ÷àñîâ MareMonti îñóùåñòâëÿëàñü òîëüêî íà òåððèòîðèè Øâåéöàðèè íå ÷åðåç ìàãàçèíû, à ïóòåì âèçèòà íà ôàáðèêó è ëè÷íûõ âñòðå÷ ñ îñíîâàòåëÿìè êîìïàíèè. Ïîýòîìó êàæäîìó ïîêóïàòåëþ ÷àñîâ ïðåäëàãàëîñü çàïîëíèòü àíêåòó, ãäå óêàçûâàëñÿ (ïî æåëàíèþ) ðîä çàíÿòèé, îáðàçîâàíèå, âîçðàñò è óâëå÷åíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, áûë ñîñòàâëåí ïîðòðåò âëàäåëüöà MareMonti: óñïåøíûé ìóæ÷èíà ñðåäíåãî âîçðàñòà, ïðåäïî÷èòàþùèé àêòèâíûé îòäûõ. Äî ñèõ ïîð â êîìïàíèè õðàíÿòñÿ ìíîãîëåòíèå ñïèñêè çíàìåíèòûõ âëàäåëüöåâ ÷àñîâ MareMonti ñ èíäèâèäóàëüíûì íîìåðîì êàæäîé ìîäåëè.

 ðàçíûå ãîäû îáëàäàòåëÿìè ÷àñîâ MareMonti ñòàíîâèëèñü âðà÷è, àäâîêàòû, ìåíåäæåðû è ñïîðòñìåíû, ñðåäè êîòîðûõ åñòü ñëåäóþùèå èìåíà: Ñòåôàí Øàïüþçà (Stephane Chapuisat), ôóòáîëèñò, Øâåéöàðèÿ (Chronoraph 59/300) Ðîëàí Ïüåððî (Roland Pierroz), øåô-ïîâàð ðåñòîðàíà Pierroz â Le Rosalp Verbier, Øâåéöàðèÿ (Chronoraph 19/300) Ðèøàð Áîñüîí (Richard Bocion), âëàäåëåö àðõèòåêòóðíîãî áþðî Bocion â Æåíåâå, Øâåéöàðèÿ (Chronoraph 08/300) Àëåí Ðîøà (Alain Rochat), äèðåêòîð Allianz Suisse Agence, Æåíåâà, Øâåéöàðèÿ (Chronoraph 31/300) Äèäüå Ìàðèîòòè (Didier Mariotti), ãëàâà âèíîäåëüíè Mumm PerrierJouet, Øàìïàíü, Ôðàíöèÿ (28/300) Ìèøåëü Âàëüòåð (Michel R.Walter) äèðåêòîð Clinique de la Source, Ëîçàííà, Øâåéöàðèÿ (13/300) Àáåëü Äæåíè (Abel Jeney), ðàäèîñòàíöèÿ NRJ, Æåíåâà, Øâåéöàðèÿ (232/300)


www.paradnicole.ru

MAREMONTI. DRIVE II, QUARTZ. j"=!ц, “=C-,!%"%е “2е*л%, "%д%…еC!%…,ц=ем%“2ь 50 м.

17400

=!2.: 73501.518.6.061

17400

=!2.: 44501.518.6.061

MAREMONTI. DRIVE II, CHRONOGRAPH. j"=!ц, “=C-,!%"%е “2е*л%, "%д%…еC!%…,ц=ем%“2ь 50 м. u!%…%г!=-.

24940

=!2.: 41501.520.6.061

24940

=!2.: 41501.520.6.031


qeĹ | ~bekhpm{u rjp`xemhi h xbei0`pqjhu )`qnb

www.paradnicole.ru


l`c`ghm{ l%“*"=, 3л. Š"е!“*= , д.27 2ел.: +7 (495) 699-72-72 l%“*"=, m%",…“*,L K3ль"=!, д. 8 (Š0 &Lotte Plaza[), 2ел.: +7 (495) 926-85-26

Parad&Nicole  

Jewellery and watches. Ювелирные украшения и швейцарские часы

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you