Page 1


Spis treÊci 2

Zastosowania osprz´tu termokurczliwego

6

Poliolefiny sieciowane radiacyjnie 6

NowoÊç

strona

16 GruboÊcienne, standardowe +105°C, zwyk∏e - RG 16 GruboÊcienne, standardowe +105°C, zwyk∏e, z klejem - RGK 16 GruboÊcienne, standardowe +105°C, samogasnàce - RGS 16 GruboÊcienne, standardowe +105°C, samogasnàce, z klejem - RGKS

Porównanie w∏asnoÊci polietylenu nieusieciowanego z usieciowanym radiacyjnie

16 7

Instrukcje obkurczania 7 7 8 8

Obkurczanie rur termokurczliwych

Dane techniczne i w∏asnoÊci eksploatacyjne rur termokurczliwych 9

10

W∏asnoÊci techniczno-eksploatacyjne rur termokurczliwych

Dane techniczne i w∏asnoÊci eksploatacyjne kleju dla rur RPK, RGK, RDK

10

Dane techniczne i w∏asnoÊci eksploatacyjne mastiku

19

Rury termokurczliwe poliolefinowe, bardzo elastyczne, samogasnàce, skurcz 3:1 i 4:1

Rury termokurczliwe poliolefinowe, bardzo elastyczne, z klejem, skurcz 3:1 i 4:1 20 Rury termokurczliwe poliolefinowe, bardzo elastyczne, z klejem, skurcz 3:1 - RC3K 20 Rury termokurczliwe poliolefinowe, bardzo elastyczne, z klejem, skurcz 4:1 - RC4K

Rury termokurczliwe cienkoÊcienne, pogrubione, gruboÊcienne i du˝ych Êrednic 11 Rodzaje rur termokurczliwych 12 CienkoÊcienne, standardowe +105°C, zwyk∏e - RC 12 CienkoÊcienne, standardowe +105°C, zwyk∏e, z klejem - RCK 13 CienkoÊcienne, standardowe +105°C, samogasnàce - RCS 13 CienkoÊcienne, standardowe +105°C, elastyczne - RCE 13 CienkoÊcienne, standardowe +105°C, elastyczne, samogasnàce - RCES 13 CienkoÊcienne, ciep∏oodporne +125°C, zwyk∏e - RCH1 13 CienkoÊcienne, ciep∏oodporne +125°C, elastyczne, szybko obkurczajàce - RCEH1 13 CienkoÊcienne, ciep∏oodporne +125°C, samogasnàce - RCH1S, 14 CienkoÊcienne, ciep∏oodporne +125°C, elastyczne, samogasnàce - RCEH1S 14 CienkoÊcienne, ciep∏oodporne +135°C, elastyczne, szybko obkurczajàce, samogasnàce - RCEH2S 14 CienkoÊcienne, ciep∏oodporne +135°C, elastyczne, szybko obkurczajàce, samogasnàce, z klejem - RCEH2KS 15 Pogrubione, standardowe +105°C, zwyk∏e - RP 15 Pogrubione, standardowe +105°C, zwyk∏e, z klejem - RPK 15 Pogrubione, standardowe +105°C, samogasnàce - RPS 15 Pogrubione, standardowe +105°C, samogasnàce, z klejem - RPKS 15 Pogrubione, ciep∏oodporne +125°C, zwyk∏e - RPH1 15 Pogrubione, ciep∏oodporne +125°C, zwyk∏e, z klejem - RPKH1 15 Pogrubione, ciep∏oodporne +125°C, samogasnàce - RPH1S 15 Pogrubione, ciep∏oodporne +125°C, samogasnàce, z klejem - RPKH1S

Rury termokurczliwe du˝ych Êrednic

19 Rury termokurczliwe poliolefinowe, bardzo elastyczne, samogasnàce, skurcz 3:1 - RC3S 19 Rury termokurczliwe poliolefinowe, bardzo elastyczne, samogasnàce, skurcz 4:1 - RC4S

20

11

Blistry - PRC 1, PRC 2, PRC 3 Stojak z kompletem blistrów - PRC BOX - Rury termokurczliwe cienkoÊcienne Pude∏ka - ZDM Ekspozytor z rurami termokurczliwymi - KRC-1/1

18 Du˝ych Êrednic, standardowe +105°C - RD 18 Du˝ych Êrednic, standardowe +105°C, z klejem - RDK 18 Du˝ych Êrednic, standardowe +105°C, z mastikiem - RDM

Dane techniczne i w∏asnoÊci eksploatacyjne kleju dla rur RCK

10

Zestawy rur termokurczliwych cienkoÊciennych 16 16 17 17 17

cienkoÊciennych, pogrubionych i gruboÊciennych Obkurczanie rur termokurczliwych du˝ych Êrednic na s∏upach ju˝ stojàcych (renowacja) Obkurczanie palczatek termokurczliwych Obkurczanie kapturków termokurczliwych

18 8

14, 17, 38, 39, 45, 50, 58

21

Rury termokurczliwe bezhalogenowe, o bardzo niskiej temperaturze obkurczania, minimum 65°C 21 Rury termokurczliwe bezhalogenowe, o bardzo niskiej temperaturze obkurczania - RLT

22

Rury termokurczliwe poliolefinowe, bardzo cienkie 22 Rury termokurczliwe bardzo cienkie - RUC

23

Rury termokurczliwe gruboÊcienne, z klejem, wysoki skurcz 6:1 23 Rury termokurczliwe gruboÊcienne, z klejem, wysoki skurcz 6:1 - RBG

24

Rury termokurczliwe pogrubione z mastikiem uszczelniajàcym 24 Rury termokurczliwe pogrubione z mastikiem uszczelniajàcym - RPM

25

Rury termokurczliwe pogrubione, izolacyjne, na Êrednie napi´cia do 36kV, odporne na pràdy pe∏zajàce 25 Rury termokurczliwe pogrubione, izolacyjne, na Êrednie napi´cia do 36kV, odporne na pràdy pe∏zajàce - RPAT

26

Rury termokurczliwe pogrubione i gruboÊcienne, do izolowania szyn zbiorczych Êredniego napi´cia 26 Rury termokurczliwe pogrubione, do izolowania szyn zbiorczych Êredniego napi´cia - RBM 26 Rury termokurczliwe gruboÊcienne, do izolowania szyn zbiorczych Êredniego napi´cia - RBH


strona

27

Spis treÊci

12, 15, 33, 35

TaÊmy izolacyjne do szyn zbiorczych

38

27 TaÊmy izolacyjne do szyn zbiorczych - RTBB

28

Rury termokurczliwe pó∏sztywne z PVDF, o du˝ej odpornoÊci chemicznej

38 Kszta∏tki typu „End-Cap” - REC

39

o izolacji polimerowej typu Y(A)KY, Y(A)KXS 40 Mufy kablowe przelotowe 0,6 / 1kV do kabli o izolacji polimerowej typu Y(A)KY, Y(A)KXS ze z∏àczkami gruboÊciennymi aluminiowymi 40 Mufy kablowe przelotowe 0,6 / 1kV ze z∏àczkami Êrubowymi do kabli o izolacji polimerowej typu Y(A)KY, Y(A)KXS 40 Mufy kablowe przelotowe 0,6 / 1kV do kabli o izolacji polimerowej typu KFtA, AKFtA 41 Mufy kablowe przelotowe 0,6 / 1kV do kabli i przewodów górniczych typu YnOGY 41 Mufy kablowe przelotowe 0,6 / 1kV do kabli i przewodów górniczych typu HO7RN-F 41 Mufy kablowe przelotowe 0,6 / 1kV do kabli i przewodów górniczych typu OnGc-G 41 Mufy kablowe ˝ywiczne przelotowe 0,6 / 1kV-JKZ 42 Mufy kablowe przelotowe 0,6 / 1kV do kabli trakcyjnych 42 Mufy kablowe przelotowe 0,6 / 1kV do pomp g∏´binowych - JOP 43 Mufy kablowe przelotowe 0,6 / 1kV do kabli sygnalizacyjnych - JSP 44 Mufy kablowe przejÊciowe 0,6/1kV z kabla polimerowego na kabel papierowy ze z∏àczkami Êrubowymi 45 Mufy przelotowe do kabli jedno˝y∏owych o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych z ˝y∏à powrotnà z drutów 46 Mufy przelotowe do kabli trój˝y∏owych o izolacji papierowej z syciwem nieÊciekajàcym i pow∏okà metalowà, opancerzonych 46 Mufy przelotowe do kabli trój˝y∏owych o nieekranowanej izolacji polimerowej 47 Mufy przelotowe do kabli trój˝y∏owych o nieekranowanej izolacji polimerowej, opancerzonych 47 Mufy przelotowe do przewodów o ekranowanej izolacji gumowej, z trzema ˝y∏ami roboczymi oraz z trzema ˝y∏ami ochronnymi 48 Mufy kablowe przejÊciowe 3,6/6kV z trzy˝y∏owego kabla o izolacji polimerowej na kabel trzy˝y∏owy o izolacji papierowej

Rury termokurczliwe ze zmodyfikowanego elastomeru 29 Ze zmodyfikowanego elastomeru - REL

30

Rury termokurczliwe ze zmodyfikowanego fluoroelastomeru, bardzo elastyczne 30 Ze zmodyfikowanego fluoroelastomeru - RFE

31

Rury termokurczliwe teflonowe 31 Rury termokurczliwe teflonowe - RTE

32

Rury zimnokurczliwe 32 Rury zimnokurczliwe 0,6 / 1kV - RZK 32 Rury zimnokurczliwe do 10 kV - RHZK

33

Palczatki termokurczliwe 33 Palczatki dwupalczaste, trzypalczaste, czteropalczaste i pi´ciopalczaste - AK 33 Palczatki trzypalczaste - AKR, AKB, AKF 33 Palczatki trzypalczaste na Êrednie napi´cie do 36kV - AKR

34

Palczatki zimnokurczliwe 34 Palczatki zimnokurczliwe 0,6 / 1kV - AKZ 4 34 Palczatki zimnokurczliwe do 10kV - AKZ 3

35

Klosze termokurczliwe 35 Klosze termokurczliwe - CES

35

Mufy kablowe 40 Mufy kablowe przelotowe 0,6 / 1kV do kabli

28 Pó∏sztywne z PVDF, du˝ej odpornoÊci chemicznej - RKY

29

Termokurczliwe kszta∏tki uszczelniajàce typu „End-Cap”

Kapturki termokurczliwe 35 Kapturki termokurczliwe - KTK

49 36

36 Do kabli cztero˝y∏owych o izolacji polimerowej - ZO 4 36 Do kabli pi´cio˝y∏owych o izolacji polimerowej - ZO 5

G∏owice kablowe 49 - 56 G∏owice kablowe

Termokurczliwe zestawy ochronne do kabli 0,6 / 1kV (mufy koƒcowe) 57

Zestawy uziemiajàce 57 Zestawy uziemiajàce - PEK

57

R´czne opalarki gazowe 57 R´czne opalarki gazowe

36

Termokurczliwe oznaczniki faz 36 Termokurczliwe oznaczniki faz - ZOK, ZOK˝t

37

Termokurczliwe przepusty murowe 37 Termokurczliwe przepusty murowe - TPM

37

58

Narz´dzia do obróbki kabli

Komputerowy program doboru produktów termokurczliwych Uaktualniona wersja dotychczasowego programu doboru muf i g∏owic kablowych - szczegó∏owe informacje na stronie 44.

P∏aty termokurczliwe 37 P∏aty termokurczliwe - RM

37

TaÊmy termokurczliwe 37 Elektroizolacyjne - T 38 Elektroizolacyjne, z klejem - TKT 38 Elektroizolacyjne, z klejem i masà butylokauczukowà - TKTK

Program dost´pny jest w wersji CD. Prosimy o kontakt z naszym Dzia∏em Marketingu.

1


Zastosowanie osprz´tu termokurczliwego

Oznaczanie faz przewodów zakoƒczonych koƒcówkami Zakaƒczanie i uszczelnienie koƒców kabli Wykonywanie muf i g∏owic kablowych Uszczelnianie miejsca wyjÊcia kabli z mechanicznej os∏ony zamontowanej na s∏upie napowietrznym

l

l l l

l l l l

GruboÊcienne, z klejem, wysoki skurcz 6:1

Naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli

l l l

Poliolefinowe, bardzo cienkie

Izolowanie i uszczelnienie rozga∏´zieƒ kabli

l l

Bezhalogenowe, o bardzo niskiej temperaturze obkurczania, min. 65°C

Izolowanie d∏awików

16

Poliolefinowe, bardzo elastyczne, z klejem skurcz 3:1 i 4:1

Izolowanie z∏àczek i koƒcówek

15

Poliolefinowe, bardzo elastyczne, samogasnàce, skurcz 3:1 i 4:1

Odtwarzanie ˝y∏ z izolacjà ochronnà

12

Du˝ych Êrednic

Oznaczanie i izolowanie szyn pràdowych

GruboÊcienne

Patrz strona ENERGETYKA

Pogrubione

Zastosowanie osprz´tu termokurczliwego

CienkoÊcienne

RURY TERMOKURCZLIWE

18

19

20

21

22

23

l l

l

l

l

l

l

l

l l

l l l

Zabezpieczanie rury os∏onowej przed wnikaniem wody, py∏ów, insektów i innych zanieczyszczeƒ

l

l l l

l

Zabezpieczenie metalowych s∏upów oÊwietleniowych i masztów Zabezpieczanie zacisków przebijajàcych na kablach linii napowietrznych Zabezpieczanie Êrub przy s∏upach oÊwietleniowych, mostach, itp. nara˝onych na warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przejÊcia kabla przez mur oraz stropy

ELEKTRONIKA Izolowanie koƒcówek przewodów na z∏àczkach i listwach zaciskowych ¸àczenie i zgrzewanie wiàzek przewodów Izolowanie d∏awików i elementów elektronicznych

MOTORYZACJA ¸àczenie i zgrzewanie wiàzek przewodów Izolowanie koƒcówek przewodów na z∏àczkach i listwach zaciskowych Zabezpieczenie batów antenowych Zabezpieczenie przewodów wychodzàcych przy lusterkach

AGD Oznaczanie przy∏àczy wiàzek kablowych Izolacja po∏àczeƒ elektrycznych ¸àczenie i zgrzewanie wiàzek przewodów Izolowanie koƒcówek przewodów na z∏àczkach i listwach zaciskowych

TELEKOMUNIKACJA Izolacja i usztywnianie zacisków, koƒcówek i z∏àcz wtykowych ¸àczenie rur os∏onowych do kabli o ró˝nych Êrednicach

l l l l l l l l l l l l l

Zakaƒczanie i uszczelnienie koƒców kabli Wykonywanie muf na kablach telekomunikacyjnych

ELEKTROTECHNIKA Naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli ¸àczenie i zgrzewanie wiàzek przewodów Izolowanie koƒcówek przewodów na z∏àczkach i listwach zaciskowych Os∏ony ciÊnieniowe i wilgocioszczelne

KOLEJNICTWO ¸àczenie sprz´g przy wagonach Odtwarzanie pow∏oki zewn´trznej na kablach

l l l l l

BUDOWNICTWO

¸àczenie i zgrzewanie wiàzek przewodów Izolowanie koƒcówek przewodów na z∏àczkach i listwach zaciskowych

2

l

l

l

l l

l l

l l l l

l l l

l l l

l

l

l

l

l

l l

l

l l l

l l

l

Wodo- i gazoszczelne przeprowadzenie kabli i innych instalacji w budynkach

LOTNICTWO

l

l

l l

l l

l


Rury termokurczliwe pogrubione z mastikiem uszczelniajàcym Pogrubione, izolacyjne, na Êrednie napi´cie do 36kV, odporne na pràdy pe∏zajàce Pogrubione i gruboÊcienne do izolowania szyn zbiorczych Êredniego napi´cia TaÊmy izolacyjne do szyn zbiorczych Pó∏sztywne z PVDF, o du˝ej odpornoÊci chemicznej Ze zmodyfikowanego elastomeru Ze zmodyfikowanego fluoroelastomeru, bardzo elastyczne Teflonowe Rury zimnokurczliwe Palczatki termokurczliwe Palczatki zimnokurczliwe Klosze termokurczliwe Kapturki termokurczliwe Termokurczliwe zestawy ochronne do kabli 0,6/1kV (mufy ko˜cowe) Termokurczliwe oznaczniki faz Termokurczliwe przepusty murowe P∏aty termokurczliwe na napi´cie do 36kV TaÊmy termokurczliwe Termokurczliwe kszta∏tki uszczelniajàce typu „End-Cap“ Mufy kablowe G∏owice kablowe Zestawy uziemiajàce

Zastosowanie osprz´tu termokurczliwego

RURY TERMOKURCZLIWE

l

l

l l l

l l

l

l l l l

l

l

l

l l

l

l

l

INNE

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 36 37 37 37 38 39 49 57

l

l l

l

l

l

l l l l

l

l

l l

l l

l

l

l l

l l

l l l l

l

l l l

l

3

l

l

l

l

l

l

l

l l

l

l

l

l l l


Zastosowanie osprz´tu termokurczliwego

GruboÊcienne

Du˝ych Êrednic

Poliolefinowe, bardzo elastyczne, samogasnàce, skurcz 3:1 i 4:1

Poliolefinowe, bardzo elastyczne, z klejem skurcz 3:1 i 4:1

Bezhalogenowe, o bardzo niskiej temperaturze obkurczania, min. 65°C

Poliolefinowe, bardzo cienkie

GruboÊcienne, z klejem, wysoki skurcz 6:1

Patrz strona

Pogrubione

Zastosowanie osprz´tu termokurczliwego

CienkoÊcienne

RURY TERMOKURCZLIWE

12

15

16

18

19

20

21

22

23

l

l

l

l

l

l

GÓRNICTWO Wykonywanie muf na kablach górniczych Oznaczanie faz przewodów

PRZEMYS¸ OKR¢TOWY Wykonywanie muf i g∏owic kablowych

CIEP¸OWNICTWO Odtwarzanie p∏aszcza zewn´trznego na po∏àczeniach odcinków rur preizolowanych Zabezpieczanie koƒców rur preizolowanych Uszczelnienie miejsc po∏àczeƒ rur preizolowanych ¸àczenie rur preizolowanych Izolowanie z∏àczek rur do ciep∏ej i zimnej wody

INNE Os∏ona sp∏awików, haczyków Mocowanie przelotek na w´dziskach Zabezpieczanie lin na ringu bokserskim Os∏ona ràczek motolotni, kosiarek, rowerów, urzàdzeƒ fitness, itp. Os∏ona ràczek w wózkach w hipermarketach, przy zastosowaniu rury bezbarwnej widoczne jest logo lub inne dane Os∏ona tyczek geodezyjnych Os∏ona ràczki ko∏owrotka s∏u˝àcego do napinania sznura od bielizny Zakoƒczenie nó˝ek w ∏ó˝kach szpitalnych, stolikach metalowych Zakoƒczenie nóg banerów reklamowych Po∏àczenie i zakoƒczenie przewodów grzejnych z przewodami instalacyjnymi przy produkcji mat grzejnych Pokrywanie pr´tów przegradzajàcych szyby samochodowe poddawane procesowi autoklawizacji Obkurczenie na zaczepie spr´˝ystym zamka pirotechnicznego (element pasów bezpieczeƒstwa) Zabezpieczanie spr´˝yn w roletach okiennych Zabezpieczanie lin ˝eglarskich Utworzenie pow∏oki zabezpieczajàcej w rolkach urzàdzeƒ transportujàcych Zakaƒczanie sznurów, linek np. przy banerach i plandekach oraz sznurowade∏ Zabezpieczanie przed rozwijaniem si´ nici w ga∏àzkach choinek sztucznych Zabezpieczanie s∏upków ogrodzeniowych Zabezpieczanie i odtworzenie pow∏oki w r´kojeÊciach narz´dzi ¸àczenie bukietów sztucznych kwiatów Pokrywanie fluoroscencyjnymi rurami choràgiewek przy rowerach, poprawiajàce widocznoÊç rowerzysty w ciemnoÊciach

4

l l l l l l

l l

l l l l l l l l l l l l

l

l

l

l


Rury termokurczliwe pogrubione z mastikiem uszczelniajàcym Pogrubione, izolacyjne, na Êrednie napi´cie do 36kV, odporne na pràdy pe∏zajàce Pogrubione i gruboÊcienne do izolowania szyn zbiorczych Êredniego napi´cia TaÊmy izolacyjne do szyn zbiorczych Pó∏sztywne z PVDF, o du˝ej odpornoÊci chemicznej Ze zmodyfikowanego elastomeru Ze zmodyfikowanego fluoroelastomeru, bardzo elastyczne Teflonowe Rury zimnokurczliwe Palczatki termokurczliwe Palczatki zimnokurczliwe Klosze termokurczliwe Kapturki termokurczliwe Termokurczliwe zestawy ochronne do kabli 0,6/1kV (mufy ko˜cowe) Termokurczliwe oznaczniki faz Termokurczliwe przepusty murowe P∏aty termokurczliwe na napi´cie do 36kV TaÊmy termokurczliwe Termokurczliwe kszta∏tki uszczelniajàce typu „End-Cap“ Mufy kablowe G∏owice kablowe Zestawy uziemiajàce

Zastosowanie osprz´tu termokurczliwego

RURY TERMOKURCZLIWE INNE

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 36 37 37 37 38 39 49 57

l

l

l l

l

5

l

l l

l l l


Poliolefiny sieciowane radiacyjnie

Poliolefiny sieciowane radiacyjnie Co to sà poliolefiny? Poliolefiny powstajà w wyniku polimeryzacji w´glowodorów nienasyconych. Do najcz´Êciej u˝ywanych poliolefin zaliczamy np.: - polietylen (PE), - kopolimer etylen / octan winylu (EVA). Rodzaje polietylenów Liniowany polietylen ma∏ej g´stoÊci (LLDPE). Polietylen ma∏ej g´stoÊci (LDPE). Polietylen Êredniej g´stoÊci (MDPE). Polietylen du˝ej g´stoÊci (HDPE). Polietylen nieusieciowany Mimo wielu zalet (doskona∏e w∏aÊciwoÊci dielektryczne, dobre w∏aÊciwoÊci mechaniczne i chemiczne, ∏atwoÊç przetwarzania), polietylen niesieciowany ma równie˝ wiele wad. Skutecznym sposobem poprawienia parametrów polietylenu jest sieciowanie polietylenu metodà radiacyjnà.

¸aƒcuchy w´glowe polimeru przed sieciowaniem

Na czym polega proces sieciowania radiacyjnego? Tworzywa termoplastyczne (np. polietylen) zbudowane sà z d∏ugich ∏aƒcuchów w´glowych u∏o˝onych w sposób nieuporzàdkowany. Radiacja powoduje odszczepienie niektórych atomów wodoru od polimeru. W efekcie dwa sàsiadujàce ∏aƒcuchy polimerów ∏àczà si´ w miejscach, gdzie nastàpi∏o odszczepienie atomów wodoru. Tworzy si´ silne po∏àczenie ∏aƒcuchów nazywane „siecià” (patrz rysunki obok). Je˝eli tak usieciowany polietylen ogrzejemy powy˝ej temperatury topnienia kryszta∏ów, to otrzymamy mi´kki kauczuko-elastyczny materia∏, a nie ciàgliwo-p∏ynnà mas´, w jakà zamieni∏by si´ polietylen niesieciowany. Firma Radpol posiada jedyny w Polsce akcelerator atomowy do sieciowania radiacyjnego wykorzystywany przemys∏owo.

Odszczepienie atomów wodoru podczas sieciowania radiacyjnego

Pami´ç kszta∏tu Polietylen w wyniku sieciowania radiacyjnego uzyskuje w∏aÊciwoÊç zwanà „pami´cià kszta∏tu”, która wykorzystywana jest do produkcji wyrobów termokurczliwych. Najpierw z polietylenu wykonuje si´ przedmiot o kszta∏cie, jaki ma przyjàç po obkurczeniu (np. rura o Êrednicy 100 mm). Potem przedmiot ten poddaje si´ sieciowaniu radiacyjnemu pod akceleratorem. Polietylen zostaje usieciowany, przedmiot „zapami´tuje” kszta∏t. Je˝eli nast´pnie przedmiot ten nagrzejemy powy˝ej temperatury topnienia kryszta∏ów, to powraca on do swojego pierwotnego kszta∏tu (rura o Êrednicy 150 mm obkurcza si´ do Êrednicy 100 mm). Wyroby termokurczliwe obkurczajàc si´, przyjmujà kszta∏t przedmiotu, na którym sà obkurczane i tworzà szczelnie przylegajàcà warstw´ o charakterze izolacyjnym, ochronnym, antykorozyjnym i dekoracyjnym.

Po∏àczone ∏aƒcuchy w´glowe polimeru

Porównanie w∏asnoÊci polietylenu nieusieciowanego z usieciowanym radiacyjnie Polietylen nieusieciowany

6

Polietylen usieciowany radiacyjnie

w temperaturze powy˝ej 120°C mi´knie i zachowuje si´ jak ciàgliwo-p∏ynna masa

w temperaturze powy˝ej 120°C utrzymuje wyjÊciowy kszta∏t (posiada tzw. „pami´ç kszta∏tu”), staje si´ mi´kki i elastyczny

maks. temperatura eksploatacji do +70°C

maks. temperatura eksploatacji nawet do +135°C

nie wytrzymuje szoku cieplnego (4 godziny)

wytrzymuje szok cieplny do +200°C (a nawet do +250°C)

podatny na korozj´ napr´˝eniowà

ca∏kowicie odporny na korozj´ napr´˝eniowà

ma∏a odpornoÊç na pe∏zanie materia∏u

wi´ksza odpornoÊç na pe∏zanie na zimno

odporny na czynniki chemiczne

odporny na czynniki chemiczne agresywne

rozpuszczalny w rozpuszczalnikach

prawie ca∏kowicie nie rozpuszczalny w rozpuszczalnikach (co najwy˝ej mniej lub bardziej p´cznieje)

ma∏a wytrzyma∏oÊç mechaniczna

du˝a wytrzyma∏oÊç mechaniczna

odporny na wy∏adowania niezupe∏ne

du˝a odpornoÊç na wy∏adowania niezupe∏ne


Instrukcje obkurczania

Instrukcje obkurczania Monta˝ osprz´tu termokurczliwego Radpol jest szybki i ∏atwy. Aby osiàgnàç trwa∏à i skutecznà izolacj´ nale˝y stosowaç si´ do poni˝szych zasad. Narz´dzia Osprz´t termokurczliwy obkurcza si´ za pomocà dmuchaw na goràce powietrze, palników na gaz propan-butan (∏agodny, ˝ó∏ty p∏omieƒ) lub innych êróde∏ ciep∏a, zdolnych ogrzaç osprz´t powy˝ej +120°C.

Obkurczanie rur termokurczliwych cienkoÊciennych, pogrubionych i gruboÊciennych Przygotowanie powierzchni przedmiotu, na który ma byç obkurczona rura 1. Powierzchni´ oczyÊciç i odt∏uÊciç, np. za pomocà chusteczki nasàczonej niezawierajàcym t∏uszczu rozpuszczalnikiem. 2. Powierzchnie kabli o oponie z PCV oczyÊciç drobnym papierem Êciernym, a powierzchnie kabli o oponie z PE wst´pnie ogrzaç. 3. Powierzchnie metalowe oczyÊciç papierem Êciernym i przez podgrzanie p∏omieniem. Przygotowanie rury termokurczliwej 1. Wybraç rur´ o wymaganych parametrach izolacyjnych oraz rozmiarze (rozmiar rury po obkurczeniu musi byç mniejszy od obwodu przedmiotu na który ma byç za∏o˝ona). Obkurczanie 1. Nasunàç rur´ nad izolowanà powierzchni´. 2. Ustawiç temperatur´ dmuchawy lub p∏omienia pomi´dzy +120 a +200°C. Temperatura obkurczania nie powinna przekraczaç +200°C - mo˝e nastàpiç przegrzanie materia∏u, z którego wykonana jest rura termokurczliwa. 3. Obkurczanie rozpoczàç od Êrodka rury. Rur´ ogrzewaç dooko∏a, starajàc si´ o uzyskanie równomiernego skurczu. Ârodkowa cz´Êç rury musi obkurczyç si´ i ÊciÊle przylgnàç do powierzchni izolowanego przedmiotu. 4. Obkurczaç rur´ kierujàc si´ od Êrodka ku koƒcom. Rur´ podgrzewaç równomiernie, ca∏y czas poruszajàc êród∏em ciep∏a po jej powierzchni, aby nie spowodowaç miejscowych przegrzaƒ. Prawid∏owo obkurczona rura powinna byç g∏adka, bez wybrzuszeƒ i karbów. 5. Je˝eli rura pokryta jest wewnàtrz klejem, to po zakoƒczeniu obkurczania klej powinien wyp∏ynàç po obu koƒcach rury. 6. Pozostawiç izolowany przedmiot do ca∏kowitego ostygni´cia.

Obkurczanie rur termokurczliwych du˝ych Êrednic na s∏upach ju˝ stojàcych (renowacja) Przygotowanie s∏upa 1. Zdemontowaç elementy s∏upa, np. oprawy oÊwietleniowe uniemo˝liwiajàce za∏o˝enie rury termokurczliwej. 2. Ods∏oni´tà podstaw´ s∏upa oczyÊciç i zagruntowaç. Przygotowanie rury termokurczliwej. 1. Wybraç rur´ o wymaganych parametrach izolacyjnych oraz rozmiarze (patrz strona 18). Obkurczanie 1. Nasunàç rur´ nad izolowanà powierzchni´. 2. Ustawiç temperatur´ dmuchawy lub p∏omienia pomi´dzy +120 a +200°C. Temperatura obkurczania nie powinna przekraczaç +200°C - mo˝e nastàpiç przegrzanie materia∏u, z którego wykonana jest rura termokurczliwa. 3. Obkurczanie rozpoczàç od do∏u rury. Rur´ ogrzewaç dooko∏a, starajàc si´ o uzyskanie równomiernego skurczu. Dolna cz´Êç rury musi obkurczyç si´ i ÊciÊle przylgnàç do powierzchni s∏upa. 4. Obkurczaç rur´, kierujàc si´ od do∏u ku górze. Rur´ podgrzewaç równomiernie, ca∏y czas poruszajàc êród∏em ciep∏a po jej powierzchni, aby nie spowodowaç miejscowych przegrzaƒ. Prawid∏owo obkurczona rura powinna byç g∏adka, bez wybrzuszeƒ i karbów. 5. Je˝eli rura pokryta jest wewnàtrz klejem, to po zakoƒczeniu obkurczania klej powinien wyp∏ynàç po obu koƒcach rury. 6. Pozostawiç izolowany s∏up do ca∏kowitego ostygni´cia.

7


Instrukcje obkurczania Dane techniczne i w∏asnoÊci eksploatacyjne rur termokurczliwych

Obkurczanie palczatek termokurczliwych Sposób post´powania oraz kolejnoÊç czynnoÊci przy obkurczaniu palczatek sà identyczne jak dla obkurczania rur termokurczliwych cienkoÊciennych, pogrubionych i gruboÊciennych (patrz strona 7).

Obkurczanie kapturków termokurczliwych Obkurczanie rozpoczàç od zaÊlepionej cz´Êci kapturka i kierowaç si´ ku otwartemu koƒcowi. Kapturek ogrzewaç dooko∏a starajàc si´ o uzyskanie równomiernego skurczu. Po zakoƒczeniu obkurczania na koƒcu kapturka powinien wyp∏ynàç klej.

Dane techniczne i w∏asnoÊci eksploatacyjne rur termokurczliwych Materia∏ Rury termokurczliwe wykonane sà z poliolefin (m.in. z polietylenu) sieciowanych radiacyjnie. Doskonale izolujà i uszczelniajà. Tworzà warstw´ ochronnà, antykorozyjnà i dekoracyjnà. Zastosowane jako cz´Êç produktu finalnego podwy˝szajà koƒcowy poziom techniczny. Chronià rur´ przewodowà przed korozjà atmosferycznà i ziemnà. Majà wysokà odpornoÊç na zmienne warunki atmosferyczne. Chronià przed wilgocià. Przyjmujà kszta∏t przedmiotu, na którym sà obkurczane i zwi´kszajà jego ochron´ mechanicznà. Majà du˝à si∏´ obkurczania oraz nieograniczony czas sk∏adowania. Nie podlegajà korozji zm´czeniowej. Sà odporne na grzyby, pleÊnie, czynniki agresywne, np. mocz zwierzàt, roztwory soli stosowanej zimà na drogach. Rury czarne sà odporne na promieniowanie UV. Pe∏nià funkcj´ ochrony katodowej, polegajàcà na przesuni´ciu potencja∏u chronionego przedmiotu (rura stalowa) w kierunku potencja∏ów bardziej ujemnych. Kolorystyka Standardowe kolory rur termokurczliwych cienkoÊciennych, pogrubionych i gruboÊciennych przedstawione zosta∏y tabelarycznie (patrz strony 12 do 16). Rury o innych kolorach (np. popielate, fluoroescencyjne) wykonujemy na specjalne zamówienie. Rury termokurczliwe du˝ych Êrednic majà kolor czarny. D∏ugoÊç Standardowo rury termokurczliwe majà d∏ugoÊç 1 metra. Mo˝liwe jest wykonanie rur w odcinkach o d∏ugoÊci np. 20 cm, 50 cm lub na szpulach 100 i 300 metrowych (do rozmiaru 51 mm dla RC oraz do 40 mm dla RP). Rury o Êrednicach powy˝ej 50 mm mogà byç wykonane w odcinkach o d∏ugoÊci maksymalnie 1,2 metra. Na zamówienie specjalne wykonujemy rury o innych Êrednicach i parametrach izolacyjnych. Gwarantujemy krótkie terminy wykonania zamówieƒ specjalnych. Temperatura obkurczania Temperatura obkurczania rur termokurczliwych wynosi od +90 do +200°C. W przypadku u˝ycia temperatury wy˝szej od +200°C mo˝e nastàpiç przegrzanie si´ materia∏u, z którego wykonane sà rury termokurczliwe.

8


Dane techniczne i w∏asnoÊci eksploatacyjne rur termokurczliwych

Temperatura pracy - temperatura pracy zawiera si´ w przedziale od -55 do 105°C. W przypadku rur ciep∏oodpornych zakres wzrasta do 135°C - (patrz tabela poni˝ej). Zmiana d∏ugoÊci po obkurczeniu - dla wszystkich rodzajów rur termokurczliwych wynosi maksymalnie 10%. Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie - minimalna wytrzyma∏oÊç na rozciàganie, w zale˝noÊci od rodzaju rury, waha si´ pomi´dzy 9, a 15 MPa - (patrz tabela poni˝ej). Wyd∏u˝enie przy zerwaniu - minimalne wyd∏u˝enie przy zerwaniu, w zale˝noÊci od rodzaju rury, przyjmuje wartoÊci od 100 do 300% - (patrz tabela poni˝ej). OdpornoÊç na starzenie cieplne - badana jest w czasie 168 h, w temperaturach od +136 do +160°C (w zale˝noÊci od rodzaju rury - patrz tabela poni˝ej). Wytrzyma∏oÊç na zerwanie wynosi 70% wartoÊci poczàtkowej, a wyd∏u˝enie przy zerwaniu minimum 100%. Próba ograniczonego skurczu - wykazuje brak p´kni´ç i rozdarç. OdpornoÊç na udar cieplny - mierzona jest w czasie 4 h, w temperaturach +175 lub +250°C (w zale˝noÊci od rodzaju rury - patrz tabela poni˝ej) i wykazuje brak p´kni´ç, deformacji, kroplenia i p∏yni´cia. OdpornoÊç na nawijanie w niskich temperaturach - brak p´kni´ç na powierzchni (próba w czasie 4 h w temperaturze -55°C). OdpornoÊç na korozj´ w kontakcie z miedzià - mierzona jest w czasie 168 h w temperaturach od 136 do 160°C (w zale˝noÊci od rodzaju rury - patrz tabela poni˝ej). Wynik: brak w˝erów i ubytków oraz zaczernieƒ na drucie miedzianym, wyd∏u˝enie przy zerwaniu: min. 100%. NasiàkliwoÊç wodà - w zale˝noÊci od rodzaju rury (patrz tabela poni˝ej) wynosi od 0,1 do 0,5% wagi (czas: 24 h, temperatura +23°C ±2). Wytrzyma∏oÊç dielektryczna - minimum 15kV/mm. RezystywnoÊç skroÊna - minimalna wartoÊç od 1014 do 1016 Ωcm (w zale˝noÊci od rodzaju rury - patrz tabela poni˝ej). PrzenikalnoÊç dielektryczna - w zale˝noÊci od rodzaju rury zamyka si´ w przedziale od 2,8 do 4,0. Próba palnoÊci - dotyczy rur samogasnàcych (z opóêniaczem rozprzestrzeniania si´ p∏omienia). Przeprowadzana jest metodà B (na trzpieniu). Nie mo˝e byç czàstek palàcych i ˝arzàcych, które zapalajà wat´. Maksymalny czas palenia rury po od∏o˝eniu p∏omienia wynosi 60 sekund.

W∏asnoÊci techniczno-eksploatacyjne rur termokurczliwych W∏asnoÊci techniczno-eksploatacyjne Minimalna temperatura obkurczania Temperatura pracy Wytrzyma∏oÊç przy zerwaniu min.

RC

RCH1

RCE

RCEH1

RCS

RCH1S

RCES

RCEH1S

RCEH2S

°C

115

115

90

90

105

105

90

90

90

°C

-55 do +105

-55 do +125

-40 do +105

-40 do +125

-55 do +105

-55 do +125

-55 do +105

-55 do +125

-55 do +135

MPa

15

15

15

15

12

12

12

12

12

%

350

350

450

450

200

200

300

300

350

°C

136

158

136

158

136

158

136

158

175

MPa

12

12

15

15

10

10

10

10

10

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu po starzeniu cieplnym min.

%

250

250

300

300

100

100

150

150

200

OdpornoÊç na korozj´ w kontakcie z miedzià po starzeniu cieplnym; czas 168 godzin; temperatura

°C

136

158

136

158

136

158

136

158

160

Udar cieplny, czas 4 godziny, temperatura

°C

175

175

250

250

175

175

250

250

250

Nawijanie w niskich temperaturach czas 4 godziny, temperatura

°C

-55

-55

-40

-40

-55

-55

-55

-55

-55

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu min. Starzenie cieplne: czas 168 godzin; temperatura Wytrzyma∏oÊç na zerwanie po starzeniu cieplnym min.

Wytrzyma∏oÊç dielektryczna min.

kV/mm

16

16

20

20

16

16

16

16

20

NasiàkliwoÊç wodà

% wagi

0,1

0,1

0,5

0,5

0,5

0,2

0,5

0,5

0,5

Ωcm

1016

1016

1014

1014

1014

1014

1014

1014

1014

RP

RPH1

RPS

RPH1S

RG

RGS

RD

°C

120

120

120

120

120

120

120

°C

-55 do +105

-55 do +125

-55 do +105

-55 do +125

-55 do +105

-55 do +105

-55 do +105

RezystywnoÊç skroÊna

W∏asnoÊci techniczno-eksploatacyjne Minimalna temperatura obkurczania Temperatura pracy Wytrzyma∏oÊç przy zerwaniu min.

MPa

14

14

12

12

14

12

14

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu min.

%

350

350

200

200

350

200

350

Starzenie cieplne: czas 168 godzin; temperatura

°C

136

158

136

158

136

136

136

MPa

12

12

9

9

12

10

12

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu po starzeniu cieplnym min.

%

250

250

100

100

250

250

250

OdpornoÊç na korozj´ w kontakcie z miedzià po starzeniu cieplnym; czas 168 godzin; temperatura

°C

136

158

136

158

136

136

136

Udar cieplny, czas 4 godziny, temperatura

°C

175

175

175

175

175

175

175

Nawijanie w niskich temperaturach czas 4 godziny, temperatura

°C

-55

-55

-55

-55

-55

-55

-55

Wytrzyma∏oÊç na zerwanie po starzeniu cieplnym min.

Wytrzyma∏oÊç dielektryczna min.

kV/mm

16

16

15

15

16

16

16

NasiàkliwoÊç wodà

% wagi

0,1

0,1

0,5

0,2

0,1

0,5

0,1

Ωcm

1016

1016

1014

1014

1016

1014

1016

RezystywnoÊç skroÊna

9


Dane techniczne i w∏asnoÊci eksploatacyjne kleju i mastiku

Dane techniczne i w∏asnoÊci eksploatacyjne kleju dla rur RCK Materia∏ Topliwy klej termoplastyczny na bazie poliamidu. Temperatura topnienia kleju +115°C ±10 (wg ASTM E28). LepkoÊç w stanie stopionym Badana w temperaturze +160°C lepkoÊç wnosi 275.000 mPas ± 70.000 (wg ASTM D3236). OdpornoÊç na oddzieranie kàtowe Badana w temperaturze +22°C wynosi: • dla PE / PE: 250 N / 25 mm (wg DIN 53282), • dla PE-X / PE-X: 250 N / 25 mm (wg DIN 53539). Wch∏anianie wody Mniej ni˝ 0,5%. OdpornoÊç na ciep∏o +85°C ±5. OdpornoÊç na korozj´ Nie koroduje (wg ASTM D2671).

Dane techniczne i w∏asnoÊci eksploatacyjne kleju dla rur RPK, RGK, RDK Materia∏ Topliwy klej termoplastyczny na bazie kopolimeru EVA. Si∏a odrywania od polietylenu Minimum 60 N/cm (wg PN-EN-12068:2002). LepkoÊç 22 x 103 mPas (wg PN-ISO-2555:1999). Temperatura mi´knienia Minimum +85°C (wg PN-EN-1238:2001). Temperatura pracy Od -30 do +70°C. Odporny na Êrodowiska agresywne.

Dane techniczne i w∏asnoÊci eksploatacyjne mastiku Ci´˝ar w∏aÊciwy Od 1,25 do 1,6 g/cm3 (wg PN-ISO 2781). PrzyczepnoÊç do odt∏uszczonej p∏ytki stalowej 0,8 MPa (badana w temp. 25°C). Sp∏ywnoÊç z blachy aluminiowej Maksymalnie 2 mm (badana w temp. 90°C po 2 h, kàt 90°, wg PN-92/B-30177). Zmiany starzeniowe po dzia∏aniu w temperaturze +120°C przez 2 h: - zmiana konsystencji w temperaturze +25°C wynosi ±5 (wg PN-88/C-04133), - zmiana powierzchni (p´cherze, p´kni´cia) - niedopuszczalna.

10


Rury termokurczliwe cienkoÊcienne, pogrubione, gruboÊcienne i du˝ych Êrednic

Rury termokurczliwe cienkoÊcienne, pogrubione, gruboÊcienne i du˝ych Êrednic Rodzaje rur termokurczliwych

CienkoÊcienne

Typ rury

Bez kleju

Pogrubione

Z klejem

Bez kleju

GruboÊcienne

Z klejem

Bez kleju

Z klejem

Du˝ych Êrednic Bez kleju

Z klejem

Z mastikiem

Standardowe +105°C zwyk∏e

RC, RCE

RCK

RP

RPK

RG

RGK

RD

RDK

RDM

Standardowe +105°C samogasnàce

RCS, RCES

_

RPS

RPKS

RGS

RGKS

_

_

_

Ciep∏oodporne +125°C zwyk∏e

RCH1, RCEH1,

_

RPH1

RPKH1

_

_

_

_

_

Ciep∏oodporne +125°C samogasnàce

RCH1S, RCEH1S,

_

RPH1S

RPKH1S

_

_

_

_

_

Ciep∏oodporne +135°C samogasnàce

RCEH2S

RCEH2KS

-

-

_

_

_

_

_

CienkoÊcienne

NowoÊç

CienkoÊcienne, standardowe

+105°C, zwyk∏e

RC

CienkoÊcienne, standardowe

+105°C, elastyczne, szybko obkurczajàce

RCE

CienkoÊcienne, standardowe

+105°C, zwyk∏e, z klejem

RCK

CienkoÊcienne, standardowe

+105°C, samogasnàce

RCS

CienkoÊcienne, standardowe

+105°C, elastyczne, szybko obkurczajàce, samogasnàce

RCES

CienkoÊcienne, ciep∏oodporne

+125°C, zwyk∏e

RCH1

CienkoÊcienne, ciep∏oodporne

+125°C, elastyczne, szybko obkurczajàce

RCEH1

CienkoÊcienne, ciep∏oodporne

+125°C, samogasnàce

RCH1S

CienkoÊcienne, ciep∏oodporne

+125°C, elastyczne, szybko obkurczajàce, samogasnàce

RCEH1S

CienkoÊcienne, ciep∏oodporne

+135°C, elastyczne, szybko obkurczajàce, samogasnàce,

RCEH2S

CienkoÊcienne, ciep∏oodporne

+135°C, elastyczne, szybko obkurczajàce, samogasnàce, z klejem

RCEH2KS

Pogrubione, standardowe

+105°C, zwyk∏e

RP

Pogrubione, standardowe

+105°C, zwyk∏e, z klejem

RPK

Pogrubione, standardowe

+105°C, samogasnàce

RPS

Pogrubione, standardowe

+105°C, samogasnàce, z klejem

RPKS

Pogrubione, ciep∏oodporne

+125°C, zwyk∏e

RPH1

Pogrubione, ciep∏oodporne

+125°C, zwyk∏e, z klejem

RPKH1

Pogrubione, ciep∏oodporne

+125°C, samogasnàce

RPH1S

Pogrubione, ciep∏oodporne

+125°C, samogasnàce, z klejem

RPKH1S

GruboÊcienne, standardowe

+105°C, zwyk∏e

RG

GruboÊcienne, standardowe

+105°C, zwyk∏e, z klejem

RGK

GruboÊcienne, standardowe

+105°C, samogasnàce

RGS

GruboÊcienne, standardowe

+105°C, samogasnàce, z klejem

RGKS

Du˝ych Êrednic, standardowe

+105°C

RD

Du˝ych Êrednic, standardowe

+105°C, z klejem

RDK

Du˝ych Êrednic, standardowe

+105°C, z mastikiem

RDM

Pogrubione

GruboÊcienne

Du˝ych Êrednic

11


Rury termokurczliwe cienkoÊcienne

CienkoÊcienne, standardowe +105°C, zwyk∏e - RC Produkt

Kolor bia∏y

Kolor bezbarwny

Kolor czarny

Kolor fioletowy

Kolor czerwony

Nazwa

Nr ref.

Nr ref.

Nr ref.

Nr ref.

Nr ref.

RC 1,6 / 0,8

4-001-00

4-002-00

4-004-00

4-005-00

RC 2,4 / 1,2

4-015-00

4-016-00

4-018-00

RC 3,2 / 1,6

4-029-00

4-030-00

4-032-00

RC 4 / 1

x

x

RC 4,8 / 2,4

4-057-00

RC 6,4 / 3,2 RC 8 / 2

Wymiary [mm]

Pakow.

Szpule

D

d

s

[szt. 1 m]

[m]

4-006-00

1,6

0,8

0,43

100

500 i 250

4-019-00

4-020-00

2,4

1,2

0,51

100

500 i 250

4-033-00

4-034-00

3,2

1,6

0,51

100

500 i 250

4-046-00

x

x

4,0

1,0

1,00

100

100

4-058-00

4-060-00

4-061-00

4-062-00

4,8

2,4

0,51

100

300,100

4-075-00

4-076-20

4-078-00

4-079-00

4-080-00

6,4

3,2

0,64

100

300,100

4-093-00

4-094-00

4-096-00

x

4-098-00

8,0

2,0

1,00

100

150 i 100

RC 9,5 / 4,8

4-108-00

4-109-00

4-111-00

4-112-00

4-113-00

9,5

4,8

0,64

100

150 i 100

RC 12,7 / 6,4

4-123-00

4-124-00

4-126-00

4-127-00

4-128-00

12,7

6,4

0,64

100

150 i 100

RC 15,8 / 7,9

x

x

4-050-00

x

x

15,8

7,9

0,76

50

100 i 50

RC 19 / 9,5

4-138-00

4-139-00

4-141-00

4-142-00

4-143-00

19,0

9,5

0,76

50

100 i 50

RC 25,4 / 12,7

x

4-153-00

4-155-00

x

4-157-00

25,4

12,7

0,89

50

100 i 50

RC 31,8 / 15,9

x

x

4-070-00

x

x

31,8

15,9

1,02

50

50 i 25

RC 38 / 19

x

4-168-00

4-170-00

x

4-172-00

38,0

19,0

1,02

50

50 i 25

RC 51 / 25,5

x

4-182-00

4-184-00

x

4-186-00

51,0

25,5

1,14

40

50 i 25

RC 76 / 38

x

x

4-198-00

x

x

76,0

38,0

1,27

20

-

RC 102 / 51

x

x

4-208-00

x

x

102,0

51,0

1,40

20

-

Pakow.

Szpule

Standardowe odcinki 1 m. Produkt

Kolor niebieski

Kolor mieszany

Kolor zielony

Kolor ˝ó∏ty

Kolor ˝ó∏to-zielony

Nazwa

Nr ref.

Nr ref.

Nr ref.

Nr ref.

Nr ref.

RC 1,6 / 0,8

4-007-00

4-009-00

4-010-00

4-011-00

RC 2,4 / 1,2

4-021-00

4-023-00

4-024-00

RC 3,2 / 1,6

4-035-00

4-037-00

4-038-00

RC 4 / 1

x

4-051-00

RC 4,8 / 2,4

4-063-00

RC 6,4 / 3,2 RC 8 / 2

Wymiary [mm] D

d

s

[szt. 1 m]

[m]

x

1,6

0,8

0,43

100

500 i 250

4-025-00

x

2,4

1,2

0,51

100

500 i 250

4-039-00

4-040-00

3,2

1,6

0,51

100

500 i 250

x

x

x

4,0

1,0

1,00

100

100

4-065-00

4-067-00

4-069-00

4-071-00

4,8

2,4

0,51

100

300,100

4-081-00

4-083-00

4-085-00

4-087-00

4-089-00

6,4

3,2

0,64

100

300,100

4-099-00

4-101-00

4-102-00

4-103-00

4-104-00

8,0

2,0

1,00

100

150 i 100

RC 9,5 / 4,8

4-114-00

4-116-00

4-117-00

4-118-00

4-119-00

9,5

4,8

0,64

100

150 i 100

RC 12,7 / 6,4

4-129-00

4-131-00

4-132-00

4-133-00

4-134-00

12,7

6,4

0,64

100

150 i 100

RC 19 / 9,5

4-144-00

4-146-00

4-147-00

4-148-00

4-149-00

19,0

9,5

0,76

50

100 i 50

RC 25,4 / 12,7

4-158-00

4-160-00

4-161-00

4-162-00

4-163-00

25,4

12,7

0,89

50

100 i 50

RC 38 / 19

4-173-00

4-175-00

4-176-00

4-177-00

x

38,0

19,0

1,02

50

50 i 25

RC 51 / 25,5

4-187-00

4-189-00-2

4-190-00

4-189-00

x

51,0

25,5

1,14

40

50 i 25

RC 76 / 38

x

x

x

x

x

76,0

38,0

1,27

20

-

RC 102 / 51

x

x

x

x

x

102,0

51,0

1,40

20

-

x - produkt niestandardowy, dost´pny na zamówienie specjalne. Kolor mieszany - mix 5 kolorów. Dostarczane na szpulach. Rury do wymiarów 12,7 mm w∏àcznie mogà byç nawijane z powietrzem lub bez (rura sp∏aszczona). Rury o wymiarach powy˝ej 12,7 mm nawijane sà bez powietrza. Na ˝yczenie Klienta istnieje mo˝liwoÊç wykonania niestandardowych d∏ugoÊci rur (ci´te na odcinki). Prosimy o kontakt z naszym Dzia∏em Marketingu. Standardowe odcinki 1 m.

CienkoÊcienne, standardowe +105°C, zwyk∏e, z klejem - RCK Produkt

Kolor bezbarwny Kolor czarny

Kolor czerwony Kolor niebieski Kolor zielony

Kolor ˝ó∏ty

Kolor mieszany

Wymiary [mm]

Nazwa

Nr ref.

Nr ref.

Nr ref.

Nr ref.

Nr ref.

Nr ref.

Nr ref.

D

d

s

GruboÊç kleju po obkurcz. [mm] - S1

Pakow. [szt. 1 m]

RCK 3 / 1

4-963-01

4-963-03

4-963-05

4-963-06

4-963-08

4-963-09

4-963-11

3

1

1,00

0,40

10

RCK 4 / 1

4-964-01

4-964-03

4-964-05

4-964-06

4-964-08

4-964-09

4-964-11

4

1

1,00

0,40

10

RCK 6 / 2

4-965-01

4-965-03

4-965-05

4-965-06

4-965-08

4-965-09

4-965-11

6

2

1,20

0,50

10

RCK 8 / 2

4-966-01

4-966-03

4-966-05

4-966-06

4-966-08

4-966-09

4-966-11

8

2

1,20

0,50

10

RCK 12 / 3 4-967-01

4-967-03

x

x

x

x

4-967-10

12

3

1,20

0,50

10

x - produkt niestandardowy, dost´pny na zamówienie specjalne. Kolor mieszany - mix 5 kolorów. Na ˝yczenie Klienta istnieje mo˝liwoÊç wykonania niestandardowych d∏ugoÊci rur (ci´cie na odcinki). Prosimy o kontakt z naszym Dzia∏em Marketingu. Standardowe odcinki 1 m.

Nadruk na rurach termokurczliwych Na ˝yczenie klienta wykonujemy na rurach termokurczliwych nadruk metodà atramentowà w kolorze bia∏ym lub czarnym. Prosimy o kontakt z naszym Dzia∏em Marketingu.

12

D - minimalna Êrednica wewn´trzna rury przed skurczeniem d - maksymalna Êrednica wewn´trzna rury po ca∏kowitym skurczeniu s - gruboÊç Êcianki po ca∏kowitym skurczeniu S1 - gruboÊç kleju po obkurczeniu


Rury termokurczliwe cienkoÊcienne

CienkoÊcienne, standardowe +105°C, samogasnàce - RCS CienkoÊcienne, standardowe +105°C, elastyczne, szybko obkurczajàce - RCE CienkoÊcienne, standardowe +105°C, elastyczne, szybko obkurczajàce, samogasnàce - RCES Produkt

Kolor czarny

Produkt

Kolor czarny

Produkt

Kolor czarny

Nazwa

Nr ref.

Nazwa

Nr ref.

Nazwa

Nr ref.

RCS 1,6 / 0,8

4-254-00

RCE 1,6 / 0,8

4-10-001

RCES 1,6 / 0,8

RCS 2,4 / 1,2

4-269-00

RCE 2,4 / 1,2

4-10-002

RCS 3,2 / 1,6

4-284-00

RCE 3,2 / 1,6

4-10-003

RCS 4 / 1

4-471-00

RCE 4 / 1

RCS 4,8 / 2,4

4-299-00

RCS 6,4 / 3,2 RCS 8 / 2

Wymiary [mm]

Pakow.

Szpule

D

d

s

[szt. 1 m]

[m]

4-970-03-00

1,6

0,8

0,43

100

500 i 250

RCES 2,4 / 1,2

4-971-03-00

2,4

1,2

0,51

100

500 i 250

RCES 3,2 / 1,6

4-972-03-00

3,2

1,6

0,51

100

500 i 250

4-10-004

RCES 4 / 1

4-974-03-00

4,0

1,0

1,00

100

100

RCE 4,8 / 2,4

4-10-005

RCES 4,8 / 2,4

4-973-03-00

4,8

2,4

0,51

100

300 i 150

4-317-00

RCE 6,4 / 3,2

4-10-006

RCES 6,4 / 3,2

4-975-03-00

6,4

3,2

0,64

100

300 i 150

4-335-00

RCE 8 / 2

4-096-05-1

RCES 8 / 2

4-976-03-00

8,0

2,0

1,00

100

150 i 100

RCS 9,5 / 4,8

4-350-00

RCE 9,5 / 4,8

4-108-05-00 RCES 9,5 / 4,8

4-977-03-00

9,5

4,8

0,64

100

150 i 100

RCS 12,7 / 6,4

4-365-00

RCE 12,7 / 6,4

4-126-05-00 RCES 12,7 / 6,4

4-978-03-00

12,7

6,4

0,64

100

150 i 100

RCS 19 / 9,5

4-380-00

RCE 19 / 9,5

4-10-007

4-979-03-00

19,0

9,5

0,76

50

100 i 50

RCS 25,4 / 12,7

4-395-00

RCE 25,4 / 12,7 4-10-008

RCES 25,4 / 12,7 4-980-03-00

25,4

12,7

0,89

50

100 i 50

RCS 38 / 19

4-410-00

RCE 38 / 19

4-10-009

RCES 38 / 19

4-981-03-00

38,0

19,0

1,02

50

50 i 25

RCS 51 / 25,5

4-425-00

RCE 51 / 25,5

4-10-010

RCES 51 / 25,5

4-982-03-00

51,0

25,5

1,14

40

50 i 25

RCS 76 / 38

4-440-00

RCE 76 / 38

4-10-011

RCES 76 / 38

4-983-03-00

76,0

38,0

1,27

20

-

RCS 102 / 51

4-455-00

RCE 102 / 51

4-10-012

RCES 102 / 51

4-984-03-00

102,0

51,0

1,40

20

-

RCES 19 / 9,5

Dostarczane na szpulach. Rury do wymiarów 12,7 mm w∏àcznie mogà byç nawijane z powietrzem lub bez (rura sp∏aszczona). Rury o wymiarach powy˝ej 12,7 mm nawijane sà bez powietrza. Na ˝yczenie Klienta istnieje mo˝liwoÊç wykonania niestandardowych d∏ugoÊci rur (ci´te na odcinki). Prosimy o kontakt z naszym Dzia∏em Marketingu. Standardowe odcinki 1 m.

Nadruk na rurach termokurczliwych Na ˝yczenie klienta wykonujemy na rurach termokurczliwych nadruk metodà atramentowà w kolorze bia∏ym lub czarnym (patrz strona 12). Prosimy o kontakt z naszym Dzia∏em Marketingu.

CienkoÊcienne, ciep∏oodporne +125°C, zwyk∏e - RCH1 CienkoÊcienne, ciep∏oodporne +125°C, elastyczne, szybko obkurczajàce - RCEH1 CienkoÊcienne, ciep∏oodporne +125°C, samogasnàce - RCH1S Produkt

Kolor czarny

Produkt

Kolor czarny

Produkt

Kolor czarny

Nazwa

Nr ref.

Nazwa

Nr ref.

Nazwa

Nr ref.

RCH1 1,6 / 0,8

4-534-00-1

RCEH1 1,6 / 0,8

x

RCH1S 1,6 / 0,8

RCH1 2,4 / 1,2

4-519-00

RCEH1 2,4 / 1,2

x

RCH1 3,2 / 1,6

4-534-00

RCEH1 3,2 / 1,6

x

RCH1 4 / 1

4-703-00-1

RCEH1 4 / 1

RCH1 4,8 / 2,4

4-550-00

RCH1 6,4 / 3,2 RCH1 8 / 2

Wymiary [mm]

Pakow.

Szpule

D

d

s

[szt. 1 m]

[m]

4-754-00

1,6

0,8

0,43

100

500 i 250

RCH1S 2,4 / 1,2

4-769-00

2,4

1,2

0,51

100

500 i 250

RCH1S 3,2 / 1,6

4-784-00

3,2

1,6

0,51

100

500 i 250

x

RCH1S 4 / 1

4-947-12

4,0

1,0

1,00

100

100

RCEH1 4,8 / 2,4

x

RCH1S 4,8 / 2,4

4-799-00

4,8

2,4

0,51

100

300 i 150

4-568-00

RCEH1 6,4 / 3,2

x

RCH1S 6,4 / 3,2

4-817-00

6,4

3,2

0,64

100

300 i 150

4-704-03

RCEH1 8 / 2

x

RCH1S 8 / 2

4-809-00

8,0

2,0

1,00

100

150 i 100

RCH1 9,5 / 4,8

4-586-00

RCEH1 9,5 / 4,8

x

RCH1S 9,5 / 4,8

4-835-00

9,5

4,8

0,64

100

150 i 100

RCH1 12,7 / 6,4

4-601-00

RCEH1 12,7 / 6,4

x

RCH1S 12,7 / 6,4

4-850-00

12,7

6,4

0,64

100

150 i 100

RCH1 19 / 9,5

4-616-00

RCEH1 19 / 9,5

x

RCH1S 19 / 9,5

4-865-00

19,0

9,5

0,76

50

100 i 50

RCH1 25,4 / 12,7

4-631-00

RCEH1 25,4 / 12,7

x

RCH1S 25,4 / 12,7

4-880-00

25,4

12,7

0,89

50

100 i 50

RCH1 38 / 19

4-646-00

RCEH1 38 / 19

x

RCH1S 38 / 19

4-895-00

38,0

19,0

1,02

50

50 i 25

RCH1 51 / 25,5

4-661-00

RCEH1 51 / 25,5

x

RCH1S 51 / 25,5

4-794-01

51,0

25,5

1,14

40

50 i 25

RCH1 76 / 38

4-676-00

RCEH1 76 / 38

x

RCH1S 76 / 38

4-975-02

76,0

38,0

1,27

20

-

RCH1 102 / 51

4-691-00

RCEH1 102 / 51

x

RCH1S 102 / 51

4-946-00-1

102,0

51,0

1,40

20

-

X - Produkt niestandardowy, dost´pny na zamówienie specjalne Dostarczane na szpulach. Rury do wymiarów 12,7 mm w∏àcznie mogà byç nawijane z powietrzem lub bez (rura sp∏aszczona). Rury o wymiarach powy˝ej 12,7 mm nawijane sà bez powietrza. Na ˝yczenie Klienta istnieje mo˝liwoÊç wykonania niestandardowych d∏ugoÊci rur (ci´te na odcinki). Prosimy o kontakt z naszym Dzia∏em Marketingu. Standardowe odcinki 1 m.

Nadruk na rurach termokurczliwych Na ˝yczenie klienta wykonujemy na rurach termokurczliwych nadruk metodà atramentowà w kolorze bia∏ym lub czarnym (patrz strona 12). Prosimy o kontakt z naszym Dzia∏em Marketingu.

D - minimalna Êrednica wewn´trzna rury przed skurczeniem d - maksymalna Êrednica wewn´trzna rury po ca∏kowitym skurczeniu s - gruboÊç Êcianki po ca∏kowitym skurczeniu

13


Rury termokurczliwe cienkoÊcienne

NowoÊç

NowoÊç

CienkoÊcienne, ciep∏oodporne +125°C, elastyczne, samogasnàce - RCEH1S Nazwa produktu

Kolor czarny

RCEH1S 1,6 / 0,8 RCEH1S 2,4 / 1,2

Wymiary [mm] D

d

s

Pakowanie [szt.]

Szpule [m]

4-985-00

1,6

0,8

0,43

100

500, 250

4-985-01

2,4

1,2

0,51

100

500, 250

RCEH1S 3,2 / 1,6

4-985-02

3,2

1,6

0,51

100

500, 250

RCEH1S 4 / 1

4-985-03

4,0

1,0

1,00

100

100

RCEH1S 4,8 / 2,4

4-985-04

4,8

2,4

0,51

100

300, 100

RCEH1S 6,4 / 3,2

4-985-05

6,4

3,2

0,64

100

300, 100

RCEH1S 8 / 2

4-985-06

8,0

2,0

1,00

100

150, 100

RCEH1S 9,5 / 4,8

4-985-07

9,5

4,8

0,64

100

150, 100

RCEH1S 12,7 / 6,4

4-985-08

12,7

6,4

0,64

100

150, 100

RCEH1S 19 / 9,5

4-985-09

19,0

9,5

0,76

50

100, 50

RCEH1S 25,4 / 12,7

4-985-10

25,4

12,7

0,89

50

100, 50

RCEH1S 38 / 19

4-985-11

38,0

19,0

1,02

50

50, 25

RCEH1S 51 / 25,5

4-985-12

51,0

25,5

1,14

40

50, 25

RCEH1S 76 / 38

4-985-13

76,0

38,0

1,27

20

-

RCEH1S 102 / 51

4-985-14

102,0

51,0

1,40

20

-

nr ref.

CienkoÊcienne, ciep∏oodporne +135°C, elastyczne, szybko obkurczajàce, samogasnàce - RCEH2S Nazwa produktu

Kolor czarny

RCEH2S 1,6 / 0,8 RCEH2S 2,4 / 1,2

Wymiary [mm] D

d

s

Pakowanie [szt.]

Szpule [m]

x

1,6

0,8

0,43

100

500, 250

x

2,4

1,2

0,51

100

500, 250

RCEH2S 3,2 / 1,6

x

3,2

1,6

0,51

100

500, 250

RCEH2S 4 / 1

x

4,0

1,0

1,00

100

100

RCEH2S 4,8 / 2,4

x

4,8

2,4

0,51

100

300, 100

RCEH2S 6,4 / 3,2

x

6,4

3,2

0,64

100

300, 100

RCEH2S 8 / 2

x

8,0

2,0

1,00

100

150, 100

RCEH2S 9,5 / 4,8

x

9,5

4,8

0,64

100

150, 100

RCEH2S 12,7 / 6,4

x

12,7

6,4

0,64

100

150, 100

RCEH2S 19 / 9,5

x

19,0

9,5

0,76

50

100, 50

RCEH2S 25,4 / 12,7

x

25,4

12,7

0,89

50

100, 50

RCEH2S 38 / 19

x

38,0

19,0

1,02

50

50, 25

RCEH2S 51 / 25,5

x

51,0

25,5

1,14

40

50, 25

RCEH2S 76 / 38

x

76,0

38,0

1,27

20

-

RCEH2S 102 / 51

x

102,0

51,0

1,40

20

-

nr ref.

x - Produkt niestandardowy, dost´pny na zamówienie specjalne.

NowoÊç

D - minimalna Êrednica wewn´trzna rury przed skurczeniem d - maksymalna Êrednica wewn´trzna rury po ca∏kowitym skurczeniu s - gruboÊç Êcianki po ca∏kowitym skurczeniu S1 - gruboÊç kleju po obkurczeniu

CienkoÊcienne, ciep∏oodporne +135°C, elastyczne, szybko obkurczajàce, samogasnàce, z klejem - RCEH2KS Nazwa produktu

Kolor czarny

RCEH2KS 3 / 1 RCEH2KS 4 / 1

nr ref.

Wymiary [mm]

GruboÊç kleju po Pakowanie Szpule obkurczeniu [mm] - S1 [szt.] [m]

D

d

s

x

3

1

1,00

0,40

10

100

x

4

1

1,00

0,40

10

100

RCEH2KS 6 / 2

x

6

2

1,20

0,50

10

100

RCEH2KS 8 / 2

x

8,0

2,0

1,20

0,50

10

100

RCEH2KS 12 / 3

x

12,0

3,0

1,20

0,50

10

100

x - Produkt niestandardowy, dost´pny na zamówienie specjalne.

Nadruk na rurach termokurczliwych Na ˝yczenie klienta wykonujemy na rurach termokurczliwych nadruk metodà atramentowà w kolorze bia∏ym lub czarnym (patrz strona 12). Prosimy o kontakt z naszym Dzia∏em Marketingu.

14


Rury termokurczliwe pogrubione

Pogrubione, standardowe +105°C, zwyk∏e - RP Pogrubione, standardowe +105°C, zwyk∏e, z klejem - RPK Produkt

Kolor czarny

Produkt

Kolor czarny

Nazwa RP 9 / 3 RP 12 / 4 RP 17 / 3 RP 18 / 6 RP 25 / 10 RP 32 / 12 RP 40 / 16 RP 52 / 20 RP 63 / 27 RP 80 / 35 RP 103 / 45 RP 132 / 58

Nr ref. 5-004-00 5-018-00 5-033-01 5-033-00 5-048-00 5-063-00 5-078-00 5-093-00 5-107-00 5-119-00 5-132-00 5-147-00

Nazwa RPK 9 / 3 RPK 12 / 4 RPK 17 / 3 RPK 18 / 6 RPK 25 / 10 RPK 32 / 12 RPK 40 / 16 RPK 52 / 20 RPK 63 / 27 RPK 80 / 35 RPK 103 / 45 RPK 132 / 58

Nr ref. 5-503-00 5-518-00 5-871-00 5-533-00 5-548-00 5-563-00 5-578-00 5-593-00 5-608-00 5-623-00 5-638-00 5-653-00

Wymiary [mm] D 9 12 17 18 25 32 40 52 63 80 103 132

d 3 4 3 6 10 12 16 20 27 35 45 58

Pakow. s 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

[szt. 1 m] 50 50 50 50 50 30 50 40 30 20 15 10

Standardowe odcinki 1 m.

Pogrubione, standardowe +105°C, samogasnàce - RPS Pogrubione, standardowe +105°C, samogasnàce, z klejem - RPKS Produkt

Kolor czarny

Produkt

Kolor czarny

Nazwa RPS 9 / 3 RPS 12 / 4 RPS 17 / 3 RPS 18 / 6 RPS 25 / 10 RPS 32 / 12 RPS 40 / 16 RPS 52 / 20 RPS 63 / 27 RPS 80 / 35 RPS 103 / 45 RPS 132 / 58

Nr ref. 5-203-00 5-218-00 5-233-00-1/1 5-233-00 5-248-00 5-263-00 5-278-00 5-293-00 5-306-00 4-319-00-100 5-332-80-100 5-333-00

Nazwa RPKS RPKS RPKS RPKS RPKS RPKS RPKS RPKS RPKS RPKS RPKS RPKS

Nr ref. 5-704-00 5-719-00 5-734-00-1/2 5-734-00 5-749-00 5-764-00 5-779-00 5-794-00 5-809-00 5-824-00 5-839-00 5-854-00

9/3 12 / 4 17 / 3 18 / 6 25 / 10 32 / 12 40 / 16 52 / 20 63 / 27 80 / 35 103 / 45 132 / 58

Wymiary [mm] D 9 12 17 18 25 32 40 52 63 80 103 132

d 3 4 3 6 10 12 16 20 27 35 45 58

Pakow. s 2,00 2,00 2,0 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

[szt. 1 m] 50 50 50 50 50 30 50 40 30 20 15 10

Standardowe odcinki 1 m.

Pogrubione, ciep∏oodporne +125°C, zwyk∏e - RPH1 Pogrubione, ciep∏oodporne +125°C, zwyk∏e, z klejem - RPKH1 Produkt

Kolor czarny

Produkt

Kolor czarny

Nazwa RPH1 RPH1 RPH1 RPH1 RPH1 RPH1 RPH1 RPH1 RPH1 RPH1 RPH1 RPH1

Nr ref. 5-203-00/1 5-218-00/1 5-233-00-1/1 5-233-00/1 5-248-00/1 5-263-00/1 5-278-00/1 5-293-00/1 5-306-00/1 5-319-00/1 5-332-00/1 5-345-00/1

Nazwa RPKH1 RPKH1 RPKH1 RPKH1 RPKH1 RPKH1 RPKH1 RPKH1 RPKH1 RPKH1 RPKH1 RPKH1

Nr ref. 5-203-00/2 5-218-00/2 5-233-00-1/2 5-233-00/2 5-548-02 5-263-00/2 5-278-00/2 5-293-00/2 5-306-00/2 5-319-00/2 5-332-00/2 5-345-00/2

9/3 12 / 4 17 / 3 18 / 6 25 / 10 32 / 12 40 / 16 52 / 20 63 / 27 80 / 35 103 / 45 132 / 58

9/3 12 / 4 17 / 3 18 / 6 25 / 10 32 / 12 40 / 16 52 / 20 63 / 27 80 / 35 103 / 45 132 / 58

Wymiary [mm] D 9 12 17 18 25 32 40 52 63 80 103 132

d 3 4 3 6 10 12 16 20 27 35 45 58

Pakow. s 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

[szt. 1 m] 50 50 50 50 50 30 50 40 30 20 15 10

Pogrubione, ciep∏oodporne +125°C, samogasnàce - RPH1S Pogrubione, ciep∏oodporne +125°C, samogasnàce, z klejem - RPKH1S

D - minimalna Êrednica wewn´trzna rury przed skurczeniem d - maksymalna Êrednica wewn´trzna rury po ca∏kowitym skurczeniu s - gruboÊç Êcianki po ca∏kowitym skurczeniu

Produkt

Kolor czarny

Produkt

Kolor czarny

Nazwa RPH1S RPH1S RPH1S RPH1S RPH1S RPH1S RPH1S RPH1S RPH1S RPH1S RPH1S RPH1S

Nr ref. 5-881-00 5-881-01 5-881-02-1/1 5-881-02 5-881-03 5-881-04 5-881-05 5-881-06 5-881-07 5-881-08 5-881-09 5-881-10

Nazwa RPKH1S RPKH1S RPKH1S RPKH1S RPKH1S RPKH1S RPKH1S RPKH1S RPKH1S RPKH1S RPKH1S RPKH1S

Nr ref. 5-882-00 5-882-01 5-882-02-1/2 5-882-02 5-882-03 5-882-04 5-882-05 5-882-06 5-882-07 5-882-08 5-882-09 5-882-10

9/3 12 / 4 17 / 3 18 / 6 25 / 10 32 / 12 40 / 16 52 / 20 63 / 27 80 / 35 103 / 45 132 / 58

9/3 12 / 4 17 / 3 18 / 6 25 / 10 32 / 12 40 / 16 52 / 20 63 / 27 80 / 35 103 / 45 132 / 58

15

Wymiary [mm] D 9 12 17 18 25 32 40 52 63 80 103 132

d 3 4 3 6 10 12 16 20 27 35 45 58

Pakow. s 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

[szt. 1 m] 50 50 50 50 50 30 50 40 30 20 15 10


Rury termokurczliwe gruboÊcienne Zestawy rur termokurczliwych cienkoÊciennych

GruboÊcienne, standardowe +105°C, zwyk∏e - RG GruboÊcienne, standardowe +105°C, zwyk∏e, z klejem - RGK Produkt

Kolor czarny

Produkt

Kolor czarny

Nazwa

Nr ref.

Nazwa

Nr ref.

D

Wymiary [mm] d

s

[szt. 1 m]

RG 50 / 18

5-901-00

RGK 50 / 18

5-931-00

50

18

3,50

40

RG 60 / 25

5-904-00

RGK 60 / 25

5-934-00

60

25

3,50

30

RG 80 / 32

5-907-00

RGK 80 / 32

5-937-00

80

32

4,00

15

RG 100 / 42

5-910-00

RGK 100 / 42

5-940-00

100

42

4,00

12

RG 128 / 55

5-913-00

RGK 128 / 55

5-943-00

128

55

4,00

8

Pakow.

Standardowe odcinki 1 m.

GruboÊcienne, standardowe +105°C, samogasnàce - RGS GruboÊcienne, standardowe +105°C, samogasnàce, z klejem - RGKS

D - minimalna Êrednica wewn´trzna rury przed skurczeniem d - maksymalna Êrednica wewn´trzna rury po ca∏kowitym skurczeniu s - gruboÊç Êcianki po ca∏kowitym skurczeniu

Produkt

Kolor czarny

Produkt

Kolor czarny

Nazwa

Nr ref.

Nazwa

Nr ref.

D

Wymiary [mm] d

s

[szt. 1 m]

Pakow.

RGS 50 / 18

5-948-00

RGKS 50 / 18

5-945-00

50

18

3,5

40

RGS 60 / 25

5-948-01

RGKS 60 / 25

5-945-01

60

25

3,5

30

RGS 80 / 32

5-948-02

RGKS 80 / 32

5-945-02

80

32

4,0

15

RGS 100 / 42

5-948-03

RGKS 100 / 42

5-945-03

100

42

4,0

12

RGS 128 / 55

5-948-04

RGKS 128 / 55

5-945-04

128

55

4,0

8

Produkt niestandardowy, dost´pny na zamówienie specjalne.

Zestawy rur termokurczliwych cienkoÊciennych Z myÊlà o wygodnej pracy elektroinstalatorów, majsterkowiczów, mechaników samochodowych i innych Klientów rury termokurczliwe cienkoÊcienne dostarczane sà tak˝e w por´cznych zestawach. Zestawy zawierajà krótkie odcinki rur w ró˝nych kolorach.

Blistry - PRC 1, PRC 2, PRC 3 Rodzaj blistra Nazwa

PRC 1

PRC 2

PRC 3

Rurki termokurczliwe

Nr ref.

Rodzaj

6-009-01

6-009-02

6-009-03

D∏ugoÊç [mm]

IloÊç [szt.]

RC 2,4 / 1,2

50

6

RC 3,2 / 1,6

50

6

RC 4,8 / 2,4

50

5

RC 6,4 / 3,2

50

5

RC 4,8 / 2,4

70

5

RC 6,4 / 3,2

70

5

RC 9,5 / 4,8

70

3

RC 12,7 / 6,4

70

3

RC 2,4 / 1,2

90

6

RC 3,2 / 1,6

90

6

RC 4,8 / 2,4

90

6

RC 6,4 / 3,2

90

6

RC 9,5 / 4,8

90

6

RC 12,7 / 6,4

90

6

Stojak z kompletem blistrów - PRC Produkt Nazwa PRC

16

Blistry na stojaku Nr ref. PRC

Rodzaj

IloÊç [szt.]

PRC 1

18

PRC 2

15

PRC 3

9


Zestawy rur termokurczliwych cienkoÊciennych

NowoÊç

BOX - Rury termokurczliwe cienkoÊcienne Rury termokurczliwe nawijane na szpulki w por´cznych kartonikach. Praktyczne w u˝yciu, pozwalajà na dozowanie wymaganej d∏ugoÊci rury. Nr ref.

Nazwa

4-004-31-020 4-018-31-020 4-032-31-020 4-060-31-010 4-078-31-010 4-111-31-010 4-126-31-010 4-141-31-005 4-155-31-005

BOX BOX BOX BOX BOX BOX BOX BOX BOX

RC RC RC RC RC RC RC RC RC

Wymiary [mm] D 1,6 2,4 3,2 4,8 6,4 9,5 12,7 19 25,4

1,6/0,8x20-C 2,4/1,2x20-C 3,2/1,6x20-C 4,8/2,4x10-C 6,4/3,2x10-C 9,5/4,8x10-C 12,7/6,4x10-C 19/9,5x5-C 25,4/12,7x5-C

Szpula

d 0,8 1,2 1,6 2,4 3,2 4,8 6,4 9,5 12,7

s 0,43 0,51 0,51 0,51 0,64 0,64 0,64 0,76 0,89

[m] 20 20 20 10 10 10 10 5 5

Kolor standardowy - czarny. Pozosta∏e kolory dost´pne na specjalne zamówienie. W∏aÊciwoÊci - patrz tabela w∏asnoÊci techniczno-eksploatacyjne rur termokurczliwych.

Pude∏ka - ZDM Rodzaj elementu

Element zestawu

Rurki termokurczliwe

Rodzaj zestawu Nazwa

Nr ref.

ZDM 1

6-015-01

ZDM 2

6-015-01

ZDM 3

6-015-01

Elementy zestawów pakowane sà w por´czny kaseton o wymiarach 210 x 105 x 50 mm.

Koƒcówki kablowe miedziane Koƒcówka kablowa oczkowa Z∏àczki konektorowe Z∏àczki kablowe miedziane Cyna z kalafonià

Zestaw ZDM 1

Zestaw ZDM 2

Zestaw ZDM 3

D∏ugoÊç

IloÊç

D∏ugoÊç

IloÊç

D∏ugoÊç

IloÊç

[mm] 95 95 95 95 95 95 95 195 195 195 195 195 195 -

[szt.] 60 40 24 14 2 2 2 3 2 3 2 1 1 -

[mm] 55 55 55 55 100 100 100 100 100 -

[szt.] 60 30 25 15 15 8 3 8 6 10 -

[mm] 55 55 55 55 100 100 100 100 100 -

[szt.] 30 20 14 10 14 5 5 8 4 10

KOS 10

-

-

-

-

-

10

wsuwki nasuwki Z 2,5 Z4

-

-

350

10 10 3

1000

10 10 20 20 1

RC 1,6 / 0,8 RC 2,4 / 1,2 RC 3,2 / 1,6 RC 4,8 / 2,4 RC 6,4 / 3,2 RC 12,7 / 6,4 RC 19 / 9,5 RC 25,4 / 12,7 RC 2,4 / 1,2 RC 3,2 / 1,6 RC 4,8 / 2,4 RC 6,4 / 3,2 RC 9,5 / 4,8 RC 12,7 / 6,4 RP 12 / 4 K 2,5 K6

Ekspozytor z rurami termokurczliwymi - KRC-1/1 Element zestawu

Rodzaj elementu

Rurki termokurczliwe

RC 1,6 / 0,8 RC 2,4 / 1,2 RC 3,2 / 1,6 RC 4 / 1 RC 4,8 / 2,4 RC 6,4 / 3,2 RC 8 / 2 RC 9,5 / 4,8 RC 12,7 / 6,4 RC 19 / 9,5 RC 25,4 / 12,7 RC 38 / 19 RCK 4 / 1 RCK 6 / 2 RCK 8 / 2 RCK 12 / 3

D∏ugoÊç [mm]

IloÊç [szt.]

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 500 500 500 500

30 40 70 40 70 60 45 40 30 15 15 5 10 10 10 10

NowoÊç Ekspozytor z rurami Nazwa KRC-1/1

Nr ref. KRC-1/1

Temperatura obkurczania rur termokurczliwych wynosi od +90°C do +200°C. Szybki i ∏atwy monta˝. Du˝a si∏a obkurczania. Ochrona przed wilgocià. Wysoka odpornoÊç na zmienne warunki atmosferyczne. Poprawa bezpieczeƒstwa i estetyki wyrobu finalnego.

Wygodny karton ekspozycyjny dla hurtowni i sklepów zawiera zestaw rurek termokurczliwych cienkoÊciennych bez kleju i z klejem o ró˝nych Êrednicach oraz kolorach. Nowe trwalsze opakowanie wykonane z p∏yty polipropylenowej odpornej na wilgoç. Stojak jednoznacznie kojarzàcy si´ z produktem i jeszcze lepiej prezentujàcy ró˝norodnoÊç rurek termokurczliwych. Dodatkowy rozmiar rurki w zestawie - RCK 12 / 3. Wyró˝nienie rurek RCK (z klejem) w krótkich odcinkach (0,5 m). Rury termokurczliwe przyjmujà kszta∏t przedmiotu, na którym sà obkurczane i tworzà szczelnie przylegajàcà warstw´ o charakterze izolacyjnym, ochronnym, antykorozyjnym i dekoracyjnym.

17


Rury termokurczliwe du˝ych Êrednic

Rury termokurczliwe du˝ych Êrednic Przeznaczenie Rury termokurczliwe du˝ych Êrednic RD przeznaczone sà do wykonywania izolacji elementów metalowych s∏upów oÊwietleniowych, masztów, rurociàgów, elementów konstrukcyjnych mostów, itp. Dzi´ki du˝emu wspó∏czynnikowi skurczu doskonale sprawdzajà si´ przy uszczelnianiu wyprowadzeƒ kabli energetycznych z os∏on przepustowych, np. pod jezdniami. Rury RDM sà uszczelnione na koƒcach paskami mastiku z kauczuku izobutylowego, a rury RDK pokryte sà wewnàtrz na ca∏ej d∏ugoÊci klejem. Mastik oraz klej dajà szczelnà izolacj´ i zapobiegajà wnikaniu wilgoci pod powierzchni´ rury termokurczliwej. Wymiary rur RDM i RDK zosta∏y specjalnie dobrane do wymiarów s∏upów oÊwietleniowych. Skutecznie chronià s∏upy i maszty przed wilgocià, zwiàzkami soli u˝ywanych zimà na drogach, moczem zwierzàt, gazami rozpuszczonymi w powietrzu, itd. W∏aÊciwoÊci Temperatura pracy: od -55°C do +105°C. Odporne na promieniowanie UV. Kolor standardowy: czarny. Standardowe odcinki 1 m. Maksymalna d∏ugoÊç rur typu RD 1,2 m.

Du˝ych Êrednic, standardowe +105°C - RD Du˝ych Êrednic, standardowe +105°C, z klejem - RDK Du˝ych Êrednic, standardowe +105°C, z mastikiem - RDM Produkt bez kleju i mastiku

Produkt z klejem

Produkt z mastikiem

Wymiary [mm]

Pakowanie

Nazwa

Nr ref.

Nazwa

Nr ref.

Nazwa

Nr ref.

D

d

s

[szt. 1 m]

RD 70 / 18

5-966-00

RDK 70 / 18

5-966-01

RDM 70 / 18

5-966-02

70

18

3,5

15

RD 80 / 25

5-967-00

RDK 80 / 25

5-967-01

RDM 80 / 25

5-967-02

80

25

3,5

15

RD 100 / 32

5-968-00

RDK 100 / 32

5-968-01

RDM 100 / 32

5-968-02

100

32

4,0

12

RD 130 / 42

5-969-00

RDK 130 / 42

5-969-01

RDM 130 / 42

5-969-02

130

42

4,0

8

RD 155 / 77

5-989-00-2

RDK 155 / 77

5-989-01-1

RDM 155 / 77

5-963-02-2

155

77

2,4

1

RD 175 / 77

5-989-00-3

RDK 175 / 77

5-989-01-2

RDM 175 / 77

5-971-02-1

175

77

2,4

1

RD 195 / 90

5-965-00-3

RDK 195 / 90

5-965-01-4

RDM 195 / 90

5-965-02

195

90

2,5

1

RD 225 / 90

5-964-00

RDK 225 / 90

5-964-01

RDM 225 / 90

5-964-02-2

225

90

2,5

1

RD 245 / 125

5-975-00-1

RDK 245 / 125

5-974-01

RDM 245 / 125

5-974-02

245

125

2,8

1

RD 255 / 125

5-975-00

RDK 255 / 125

5-975-01

RDM 255 / 125

5-975-02

255

125

2,8

1

RD 275 / 125

5-976-00

RDK 275 / 125

5-976-01

RDM 275 / 125

5-976-02

275

125

2,8

1

RD 300 / 125

5-977-00

RDK 300 / 125

5-977-01

RDM 300 / 125

5-977-02

300

125

2,8

1

RD 350 / 125

5-979-00-1

RDK 350 / 125

5-978-01

RDM 350 / 125

5-978-02

350

125

3,0

1

RD 390 / 200

5-979-00

RDK 390 / 200

5-979-01

RDM 390 / 200

5-979-02

390

200

3,0

1

RD 400 / 200

5-980-00

RDK 400 / 200

5-980-01

RDM 400 / 200

5-980-02

400

200

3,0

1

RD 440 / 200

5-981-00

RDK 440 / 200

5-981-01

RDM 440 / 200

5-981-02

440

200

3,0

1

RD 460 / 200

5-982-00

RDK 460 / 200

5-982-01

RDM 460 / 200

5-982-02

460

200

3,0

1

RD 500 / 200

5-983-00

RDK 500 / 200

5-983-01

RDM 500 / 200

5-983-02

500

200

3,0

1

RD 530 / 200

5-984-00

RDK 530 / 200

5-984-01

RDM 530 / 200

5-984-02

530

200

3,0

1

RD 560 / 250

5-988-00

RDK 560 / 250

5-988-01

RDM 560 / 250

5-988-02

560

250

3,2

1

RD 620 / 250

5-986-00

RDK 620 / 250

5-986-01

RDM 620 / 250

5-986-02

620

250

3,2

1

RD 710 / 250

5-987-00

RDK 710 / 250

5-987-01

RDM 710 / 250

5-987-02

710

250

3,2

1

*RD 820 / 250

5-991-00

RDK 820 / 250

5-991-00-1

RDM 820 / 250

5-991-00-2

820

250

4,0

1

*RD 920 / 250

5-992-00

RDK 920 / 250

5-992-00-1

RDM 920 / 250

5-992-00-2

920

250

4,0

1

*RD 1040 / 250

5-993-00

RDK 1040 / 250

5-993-00-1

RDM 1040 / 250

5-993-00-2

1040

250

4,0

1

* Produkt niestandardowy, dost´pny na zamówienie specjalne. Na ˝yczenie istnieje mo˝liwoÊç wykonania niestandardowych wymiarów rur.

D - minimalna Êrednica wewn´trzna rury przed skurczeniem d - maksymalna Êrednica wewn´trzna rury po ca∏kowitym skurczeniu s - gruboÊç Êcianki po ca∏kowitym skurczeniu

18


Rury termokurczliwe poliolefinowe, bardzo elastyczne, samogasnàce, skurcz 3:1 i 4:1

Rury termokurczliwe poliolefinowe, bardzo elastyczne, samogasnàce, skurcz 3:1 i 4:1 Przeznaczenie RC3S: szerokie zastosowanie w wykonywaniu izolacji elektrycznej, ∏àczeniu wiàzek kablowych i oznakowaniu w celu zabezpieczenia przed korozjà i zapewnienia mechanicznej os∏ony. Skurcz 3:1 jest bardziej odpowiedni do zastosowaƒ do nieregularnych kszta∏tów. RC4S: szerokie zastosowanie w przemyÊle militarnym, lotniczym, elektronicznym. Stosowane równie˝ do izolowania i naprawy wiàzek przewodów, kabli i ∏àczy. Rury produkowane przy wykorzystaniu specjalnej formu∏y u˝ytkowej i technologii. ¸atwo nasunàç je na du˝à Êrednic´, a nast´pnie obkurczyç na ma∏à Êrednic´ z∏àczki lub przejÊcia. W∏aÊciwoÊci Znakomite w∏aÊciwoÊci fizyczne, chemiczne i elektryczne. Samogasnàce (za wyjàtkiem bezbarwnej). Temperatura pracy: od -55°C do +135°C. Minimalna temperatura obkurczania: 70°C. Kolor standardowy: czarny. Kolory niestandardowe: RC3S: czerwony, niebieski, ˝ó∏ty, zielony,

Rury termokurczliwe poliolefinowe, bardzo elastyczne, samogasnàce, skurcz 3:1 - RC3S Produkt Nazwa

Nr ref.

RC3S 1,6 / 0,5

Wymiary [mm]

Standardowa d∏ugoÊç

D

d

s

szpuli [m]

0-10-16-05

1,6

0,5

0,45

200

RC3S 3,2 / 1

0-10-32-1

3,2

1,0

0,55

200

RC3S 4,8 / 1,5

0-10-48-15

4,8

1,5

0,60

100

RC3S 6,4 / 2

0-10-64-2

6,4

2,0

0,65

100

RC3S 9,5 / 3

0-10-95-3

9,5

3,0

0,75

100

RC3S 12,7 / 4

0-10-127-4

12,7

4,0

0,80

50

RC3S 19,1 / 6

0-10-191-6

19,1

6,0

0,90

50

RC3S 25,4 / 8

0-10-254-8

25,4

8,0

1,00

50

RC3S 39 / 13

0-10-39-13

39,0

13,0

1,25

50

Rury termokurczliwe poliolefinowe, bardzo elastyczne, samogasnàce, skurcz 4:1 - RC4S

D - minimalna Êrednica wewn´trzna rury przed skurczeniem d - maksymalna Êrednica wewn´trzna rury po ca∏kowitym skurczeniu s - gruboÊç Êcianki po ca∏kowitym skurczeniu

Produkt Nazwa

Nr ref.

RC4S 19,1 / 4,6

Wymiary [mm]

Pakowanie

Ci´te na odcinki

D

d

s

[szt.]

[m]

0-11-191-46

19,1

4,6

1,7

50

1,22

RC4S 25,4 / 7

0-11-254-7

25,4

7,0

1,7

50

1,22

RC4S 38,1 / 9,5

0-11-381-95

38,1

9,5

1,7

50

1,22

RC4S 50,8 / 14

0-11-508-14

50,8

14,0

1,7

20

1,22

RC4S 76,2 / 20,6

0-11-762-206

76,2

20,6

1,7

20

1,22

RC4S 102 / 26,7

0-11-102-267

102,0

26,7

1,7

20

1,22

RC4S 115 / 36,8

0-11-115-368

115,0

36,8

1,7

20

1,22

W∏aÊciwoÊci

Metoda badaƒ

Typowy wynik

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie

ASTM D 2671

14 MPa

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu

ASTM D 2671

800%

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie po starzeniu (+175°C, 168 h)

ASTM D 2671

14 MPA

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu po starzeniu (+175°C, 168 h)

ASTM D 2671

350% Pozytywna

Udar cieplny (+250°C, 4 h)

UL 224 VW1 SAE-AMS-DTL-23053/5 ASTM D 2671

Test zginania na zimno (-55°C, 4 h)

ASTM D 2671

Brak p´kni´ç

Wytrzyma∏oÊç dielektryczna

ASTM D 150

20kV/mm

RezystywnoÊç skroÊna

ASTM D 876

1014 Ωcm

Oddzia∏ywanie na miedê

UL 224

Nie powoduje korozji

NasiàkliwoÊç wody

ASTM D 570

0,15%

OdpornoÊç chemiczna

SAE-AMS-DTL-23053/5

Pozytywna

Zmiana d∏ugoÊci po obkurczeniu

UL 224

0 ±5%

Próba palnoÊci

19

Brak p´kni´ç


Rury termokurczliwe poliolefinowe, bardzo elastyczne, z klejem, skurcz 3:1 i 4:1

Rury termokurczliwe poliolefinowe, bardzo elastyczne, z klejem, skurcz 3:1 i 4:1 Przeznaczenie Polecane do zabezpieczania przed wodà i wilgocià przewodów samochodowych, wiàzek kabli oraz rur metalowych. Zaprojektowane, aby zapewniç zarówno izolacj´, jak i uszczelnienie. W∏aÊciwoÊci Wytwarzane przez wspó∏wyt∏aczanie poliolefin i kleju termotopliwego. Temperatura pracy: od -45°C do +125°C. Minimalna temperatura obkurczania: 80°C. Kolor standardowy: czarny. Kolory niestandardowe: czerwony, niebieski, ˝ó∏ty. Pow∏oka zewn´trzna - samogasnàca (za wyjàtkiem bezbarwnej).

Rury termokurczliwe poliolefinowe, bardzo elastyczne, z klejem, skurcz 3:1 - RC3K GruboÊç kleju po

Standardowa

D

d

s

obkurczeniu [mm]

d∏ugoÊç szpuli [m]

0-12-3-06

3,0

0,6

1,0

0,50

200

0-12-48-15

4,8

1,5

1,1

0,50

100

RC3K 6 / 2

0-12-6-2

6,0

2,0

1,2

0,50

100

RC3K 9 / 3

0-12-9-3

9,0

3,0

1,3

0,60

50

RC3K 12 / 4

0-12-12-4

12,0

4,0

1,7

0,80

25

RC3K 19 / 6

0-12-19-6

19,0

6,0

2,0

0,80

25

RC3K 24 / 8

0-12-24-8

24,0

8,0

2,2

1,05

25

RC3K 30 / 10

0-12-30-10

30,0

10,0

2,4

1,05

ci´te na odcinki 1,22 m

RC3K 40 / 13

0-12-40-13

40,0

13,0

2,5

1,05

25

RC3K 50 / 19

0-12-50-19

50,0

19,0

2,5

1,05

ci´te na odcinki 1,22 m

Produkt Nazwa

Nr ref.

RC3K 3 / 0,6 RC3K 4,8 / 1,5

Wymiary [mm]

Rury termokurczliwe poliolefinowe, bardzo elastyczne, z klejem, skurcz 4:1 - RC4K

D - minimalna Êrednica wewn´trzna rury przed skurczeniem d - maksymalna Êrednica wewn´trzna rury po ca∏kowitym skurczeniu s - gruboÊç Êcianki po ca∏kowitym skurczeniu

20

GruboÊç kleju po

Standardowa

D

d

s

obkurczeniu [mm]

d∏ugoÊç szpuli [m]

0-13-4-1

4

1,00

1,00

0,50

100

0-13-6-127

6

1,27

1,20

0,60

100

RC4K 8 / 1,65

0-13-8-165

8

1,65

1,55

0,75

50

RC4K 12 / 2,41

0-13-12-241

12

2,41

1,95

1,00

25

RC4K 16 / 4

0-13-16-4

16

4,00

2,10

1,05

25

RC4K 18 / 4,45

0-13-18-445

18

4,45

2,40

1,20

25

RC4K 24 / 6

0-13-24-6

24

6,00

2,50

1,25

25

RC4K 32 / 8

0-13-32-8

32

8,00

2,50

1,25

25

RC4K 52/13

0-13-52-13-122

52

13,00

2,50

1,25

ci´te na odcinki 1,22 m

Produkt Nazwa

Nr ref.

RC4K 4 / 1 RC4K 6 / 1,27

Wymiary [mm]

W∏aÊciwoÊci

Metoda badaƒ

Typowy wynik

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie

ASTM D 2671

Minimum 10,4 MPa

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie po starzeniu (+158°C, 168 h)

ASTM D 2671

Pozostaje 70%

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu

ASTM D 2671

Minimum 200%

Zmiana d∏ugoÊci po obkurczeniu

UL 224

0 -10%

Udar cieplny (+250°C, 4 h)

ASTM D 2671

Brak p´kni´ç

Test zginania na zimno (-30°C, 1 h)

ASTM D 2671

Brak p´kni´ç

Próba napi´ciowa AC (2500 V, 60 s)

ASTM D 2671

Brak przebiç

RezystywnoÊç skroÊna

ASTM D 876

Minimum 1014 Ωcm

Próba palnoÊci

SAE-AMS-DTL-23053/5

Samogasnàce po 30 s

Oddzia∏ywanie na miedê (+158°C, 168 h)

UL 224

Nie powoduje korozji

NasiàkliwoÊç wody

ASTM D 570

Pozytywna

Zmiana d∏ugoÊci po obkurczeniu

UL 224

< 0,5%


Rury termokurczliwe bezhalogenowe, o bardzo niskiej temperaturze obkurczania, minimum 65°C

Rury termokurczliwe bezhalogenowe, o bardzo niskiej temperaturze obkurczania, minimum 65°C Przeznaczenie Odpowiednie do zastosowaƒ, gdzie istotna jest ochrona komponentów wra˝liwych na temperatur´ (np. przewody w os∏onie PCV) oraz szybkoÊç obkurczania. PalnoÊç rur jest zgodna ze standardem MVSS 302 o rozprzestrzenianiu p∏omieni w samochodach (rury samogasnàce). Specjalnie zaprojektowana bezhalogenowa formu∏a sprawia, ˝e rury sà bardzo elastyczne i obkurczajà si´ w bardzo niskiej temperaturze, zachowujàc dobre w∏aÊciwoÊci mechaniczne i elektryczne. W∏aÊciwoÊci Wykonywane ze zmodyfikowanego radiacyjnie usieciowanego poliolefinu. Wspó∏czynnik skurczu: 2:1. Temperatura pracy: od -45°C do +125°C. Minimalna temperatura obkurczania: +65°C. Kolor standardowy: czarny.

Rury termokurczliwe bezhalogenowe, o bardzo niskiej temperaturze obkurczania - RLT

D - minimalna Êrednica wewn´trzna rury przed skurczeniem d - maksymalna Êrednica wewn´trzna rury po ca∏kowitym skurczeniu s - gruboÊç Êcianki po ca∏kowitym skurczeniu

Produkt Nazwa

Nr ref.

RLT 3,2 / 1,6

Wymiary [mm]

Standardowa d∏ugoÊç

D

d

s

szpuli [m]

0-14-32-16

3,2

1,6

0,5

200

RLT 4,8 / 2,4

0-14-48-24

4,8

2,4

0,5

200

RLT 6,4 / 3,2

0-14-64-32

6,4

3,2

0,6

100

RLT 9,5 / 4,8

0-14-95-48

9,5

4,8

0,6

50

RLT 12,7 / 6,4

0-14-127-64

12,7

6,4

0,6

50

RLT 19,1 / 9,5

0-14-191-95

19,1

9,5

0,8

50

RLT 25,4 / 12,7

0-14-254-127

25,4

12,7

0,9

50

W∏aÊciwoÊci

Metoda badaƒ

Typowy wynik

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie

ASTM D 2671

15 MPa

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu

ASTM D 2671

450%

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie po starzeniu (+158°C, 168 h)

ASTM D 2671

11 MPA

Wyd∏u˝enie po starzeniu (+175°C, 168 h)

ASTM D 2671

350%

Udar cieplny (+200°C, 4 h)

ASTM D 2671

Brak p´kni´ç

Test zginania na zimno (-55°C, 4 h)

ASTM D 2671

Brak p´kni´ç

Oddzia∏ywanie na miedê

UL 224

Nie powoduje korozji

Próba palnoÊci

MVSS 302

Pozytywna

23°C/24h ISO 37

200%

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie

11 MPa

Wyd∏u˝enie

200%

UL 224

0±5%

OdpornoÊç na p∏yny

Zmiana d∏ugoÊci po obkurczeniu

21


Rury termokurczliwe poliolefinowe, bardzo cienkie

Rury termokurczliwe poliolefinowe, bardzo cienkie Przeznaczenie Szczególnie polecane w miejscach, gdzie ma znaczenie szybkie obkurczenie i oszcz´dnoÊç miejsca. Niska temperatura obkurczania redukuje czas instalacji i ryzyko uszkodzenia elementów wra˝liwych na temperatur´. W∏aÊciwoÊci Ognioodporne rury poliolefinowe. Przyjazne dla Êrodowiska. Bardzo cienkie i elastyczne. Wspó∏czynnik skurczu 2:1. Temperatura pracy: od -55°C do +125°C. Minimalna temperatura obkurczania: 70°C. Kolor standardowy: czarny.

Rury termokurczliwe bardzo cienkie - RUC

D - minimalna Êrednica wewn´trzna rury przed skurczeniem d - maksymalna Êrednica wewn´trzna rury po ca∏kowitym skurczeniu s - gruboÊç Êcianki po ca∏kowitym skurczeniu

22

Produkt Nazwa

Nr ref.

RUC 1,4/0,6

Wymiary [mm]

Standardowa d∏ugoÊç

D

d

s

szpuli [m]

0-15-14-06

1,4

0,6

0,20

200

RUC 1,9/0,8

0-15-19-08

1,9

0,8

0,20

200

RUC 3/1,2

0-15-3-12

3,0

1,2

0,25

200

RUC 3,5/1,6

0-15-35-16

3,5

1,6

0,25

200

RUC 5,5/2,4

0-15-55-24

5,5

2,4

0,25

100

RUC 6,5/3,2

0-15-65-32

6,5

3,2

0,28

100

RUC 10,5/ 4,8

0-15-105-48

10,5

4,8

0,28

100

RUC 13,5/6,4

0-15-135-64

13,5

6,4

0,28

50

RUC 20/9,5

0-15-20-95

20,0

9,5

0,35

50

RUC 26/12,7

0-15-26-127

26,0

12,7

0,40

50

W∏aÊciwoÊci

Metoda badaƒ

Typowy wynik

Temperatura pracy

IEC 216

-55°C do +125°C

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie

ASTM D 2671

> 14 MPa

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu

ASTM D 2671

> 400%

Zmiana d∏ugoÊci po obkurczeniu

UL 224

0 ±5%

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu po starzeniu cieplnym

158 °C, 168 h

> 300%

Próba palnoÊci

VW-1

Pozytywna

Wytrzyma∏oÊç dielektryczna

IEC 243

> 20 kV/mm

RezystywnoÊç skroÊna

IEC 93

>1014 Ωcm

Oddzia∏ywanie na miedê

ASTM D 2671

Nie powoduje korozji


Rury termokurczliwe gruboÊcienne, z klejem, wysoki skurcz 6:1

Rury termokurczliwe gruboÊcienne, z klejem, wysoki skurcz 6:1 Przeznaczenie Idealne w zastosowaniach, gdzie wyst´pujà bardzo du˝e ró˝nice pomi´dzy Êrednicami kabli, z∏àczkami i innymi komponentami. Bardzo silny skurcz zapewnia Êcis∏e przyleganie do szerokiego zakresu nieregularnych kszta∏tów. Doskonale chronià mechanicznie mufy i g∏owice. Zapewniajà ca∏kowità ochron´ przed wp∏ywami Êrodowiska. W∏aÊciwoÊci Wspó∏czynnik skurczu 6:1. Odporne na UV. Bardzo wysoka ochrona mechaniczna. Temperatura pracy: od -55°C do +110°C (IEC 216). Kolor standardowy: czarny. Minimalna temperatura obkurczania: +120°C

Rury termokurczliwe gruboÊcienne, z klejem, wysoki skurcz 6:1 - RBG

D - minimalna Êrednica wewn´trzna rury przed skurczeniem d - maksymalna Êrednica wewn´trzna rury po ca∏kowitym skurczeniu s - gruboÊç Êcianki po ca∏kowitym skurczeniu

Wymiary [mm]

Pakowanie

D

d

s

[szt.]

[m]

0-16-190-32

19,0

3,2

3,2

20

1,22

RBG 33,0 / 5,5

0-16-330-55

33,0

5,5

3,4

20

1,22

RBG 44,4 / 7,4

0-16-444-74

44,4

7,4

3,6

20

1,22

RBG 50,8 / 8,3

0-16-508-83

50,8

8,3

4,3

20

1,22

RBG 69,8 / 11,7

0-16-698-117

69,8

11,7

4,8

20

1,22

RBG 88,9 / 17,1

0-16-889-171

88,9

17,1

4,8

20

1,22

RBG 119,4 / 22,9

0-16-1194-229

119,4

22,9

4,8

10

1,22

RBG 235 / 40

0-16-235-41

235,0

40,0

4,8

1

1,22

Produkt Nazwa

Nr ref.

RBG 19,0 / 3,2

Ci´te na odcinki

W∏aÊciwoÊci rur RBG

Metoda badaƒ

Typowy wynik

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie

ASTM D 2671

> 14 MPa

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu

ASTM D 2671

> 400%

G´stoÊç

ASTM D 792

1,05 g/cm3

Zmiana d∏ugoÊci po obkurczeniu

UL 224

0 -10%

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu po starzeniu cieplnym

+150°C, 168 h

> 300%

Wytrzyma∏oÊç dielektryczna

IEC 243

> 20 kV/mm

RezystywnoÊç skroÊna

IEC 93

>1014 Ωcm

Oddzia∏ywanie na miedê

ASTM D 2671

Nie powoduje korozji

OdpornoÊç na p´kni´cia napr´˝eniowe (+50°C)

ASTM D 1 693

Nie p´ka

NasiàkliwoÊç wody

ISO 62

< 0,15%

W∏aÊciwoÊci kleju

Metoda badaƒ

Typowy wynik

NasiàkliwoÊç wodà

ISO 62

< 0,2%

Temperatura mi´knienia

ASTM D E8

85°C

Si∏a odrywania (wytrzyma∏oÊç na odrywanie)

DIN 30672

4 N/cm

Oddzia∏ywanie na miedê

ASTM D 2671

Nie powoduje korozji

OdpornoÊç na grzyby

ISO 846

Odporny

23


Rury termokurczliwe pogrubione z mastikiem uszczelniajàcym

Rury termokurczliwe pogrubione z mastikiem uszczelniajàcym Przeznaczenie RPM to rura termokurczliwa pokryta na ca∏ej d∏ugoÊci mastikiem przeznaczona do ochrony po∏àczeƒ rur metalowych oraz innych z∏àczy wymagajàcych uszczelnienia. Sieciowana radiacyjnie os∏ona zapewnia efektywnà mechanicznà ochron´. Warstwa mastiku zabezpiecza przed wodà i wilgocià W∏aÊciwoÊci Odporne na UV Na ca∏ej d∏ugoÊci pokryte mastikiem uszczelniajàcym Dobre w∏aÊciwoÊci izolacyjne Temperatura pracy: od -35°C do +110°C (IEC 216) Minimalna temperatura obkurczania 120°C Kolor standardowy: czarny

Rury termokurczliwe pogrubione z mastikiem uszczelniajàcym - RPM

D - minimalna Êrednica wewn´trzna rury przed skurczeniem d - maksymalna Êrednica wewn´trzna rury po ca∏kowitym skurczeniu s - gruboÊç Êcianki po ca∏kowitym skurczeniu

24

Produkt Nazwa

Nr ref.

RPM 30/6

Wymiary [mm]

Pakowanie

D

d

s

[szt. 1m]

0-19-00-1

30

6

2,5

10

RPM 33/8

0-19-00-2

33

8

2,5

10

RPM 40/12

0-19-00-3

40

12

2,5

10

RPM 55/20

0-19-00-4

55

20

2,0

10

RPM 75/25

0-19-00-5

75

25

2,0

10

RPM 95/30

0-19-00-6

95

30

2,0

10

RPM 120/40

0-19-00-7

120

40

2,0

1

RPM 140/50

0-19-00-8

140

50

2,3

1

RPM 160/50

0-19-00-9

160

50

2,3

1

RPM 180/66

0-19-00-10

180

66

2,5

1

RPM 205/66

0-19-00-11

205

66

2,5

1

RPM 235/70

0-19-00-12

235

70

2,5

1

RPM 265/75

0-19-00-13

265

75

3,0

1

RPM 300/85

0-19-00-14

300

85

3,0

1

RPM 350/100

0-19-00-15

350

100

3,0

1

W∏aÊciwoÊci rur RPM

Metoda badaƒ

Typowy wynik

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie

ASTM D 2671

≥ 14MPa

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu

ASTM D 2671

≥ 400%

Zmiana d∏ugoÊci po obkurczeniu

UL 224

0-10%

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu po starzeniu cieplnym

+150°C, 168h

≥ 300%

Wytrzyma∏oÊç dielektryczna

IEC 243

≥ 20kV/mm

RezystywnoÊç skroÊna

IEC 93

≥ 1014 Ωcm

Oddzia∏ywanie na miedê

ASTM D 2671

Nie powoduje korozji

OdpornoÊç na p´kni´cia napr´˝eniowe (+50°C)

ASTM D 1693

Nie p´ka

Test zginania na zimno (-55°C, 4h)

ASTM D 2671

Nie p´ka

W∏aÊciwoÊci mastiku uszczelniajàcego

Metoda badaƒ

Typowy wynik

NasiàkliwoÊç wodà

ISO 62

< 0,1%

Temperatura mi´knienia

ASTM D E8

80°C

Wytrzyma∏oÊç na odrywanie

ASTM D 1000

50N/25 mm

Oddzia∏ywanie na miedê

ASTM D 2671

Nie powoduje korozji

OdpornoÊç na grzyby

ISO 846

Odporny


Rury termokurczliwe pogrubione, izolacyjne, na Êrednie napi´cia do 36kV, odporne na pràdy pe∏zajàce

Rury termokurczliwe pogrubione, izolacyjne, na Êrednie napi´cia do 36kV, odporne na pràdy pe∏zajàce Przeznaczenie Do zapewnienia ochrony izolacyjnej w g∏owicach kablowych, mufach na Êrednie napi´cie do 36kV. Wysoka odpornoÊç na Êcie˝ki przewodzàce zapewnia maksymalnà niezawodnoÊç eksploatacyjnà. W∏aÊciwoÊci Wykonywane ze specjalnej formu∏y polietylenu usieciowanego radiacyjnie. Bezhalogenowe. Temperatura pracy: od -55°C do +125°C. Minimalna temperatura obkurczania: +110°C.

Rury termokurczliwe pogrubione, izolacyjne, na Êrednie napi´cia do 36kV, odporne na pràdy pe∏zajàce - RPAT

D - minimalna Êrednica wewn´trzna rury przed skurczeniem d - maksymalna Êrednica wewn´trzna rury po ca∏kowitym skurczeniu s - gruboÊç Êcianki po ca∏kowitym skurczeniu

Produkt Nazwa

Nr ref.

RPAT 19 / 6

Wymiary [mm]

Standardowa d∏ugoÊç

D

d

s

szpuli [m]

0-17-19-6

19

6

2,5

15

RPAT 30 / 10

0-17-30-10

30

10

3,0

15

RPAT 35 / 12

0-17-35-12

35

12

3,0

15

RPAT 40 / 16

0-17-40-16

40

16

3,0

15

RPAT 45 / 18

0-17-45-18

45

18

3,0

15

RPAT 54 / 24

0-17-54-24

54

24

3,0

15

RPAT 60 / 29

0-17-60-29

60

29

3,0

15

RPAT 76 / 38

0-17-76-38

76

38

3,0

15

RPAT 100 / 49

0-17-100-49

100

49

3,0

15

RPAT 130 / 50

0-17-130-50

130

50

4,0

ci´te na odcinki 1 m

W∏aÊciwoÊci

Metoda badaƒ

Typowy wynik

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie

ASTM D 2671

Minimum 11 MPa

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu

ASTM D 2671

Minimum 400%

Zmiana d∏ugoÊci po obkurczeniu

ASTM D 2671

0 - 10%

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie po starzeniu (+120°C,168 h)

ASTM D 2671

Minimum 13 MPa

Wyd∏u˝enie po starzeniu (+120°C,168 h)

ASTM D 2671

Minimum 350%

Wytrzyma∏oÊç dielektryczna

IEC 243

Minimum 15kV/mm

OdpornoÊç na pràdy pe∏zajàce

ASTM D 2303

3,75kV, 1 h, brak

Sta∏a dielektryczna

IEC 250

Maksimum 3,0

RezystywnoÊç skroÊna

ASTM D 2303

Minimum 1013 Ωcm

PalnoÊç (indeks tlenowy)

IEC 93

Minimum 25

Oddzia∏ywanie na miedê (+120°C, 168 h)

ASTM D 2671

Nie powoduje korozji

Test zginania na zimno (-40°C, 4 h)

ASTM D 2671

Nie p´ka

25


Rury termokurczliwe pogrubione i gruboÊcienne, do izolowania szyn zbiorczych Êredniego napi´cia

Rury termokurczliwe pogrubione i gruboÊcienne, do izolowania szyn zbiorczych Êredniego napi´cia Przeznaczenie U˝ywane do polepszania w∏aÊciwoÊci izolacyjnych szyn w rozdzielnicach i podstacjach. Zapewniajà wysokà odpornoÊç na pràdy pe∏zajàce i wy∏adowania ∏ukowe. Forma ciàg∏ej rury, jakà ma produkt, pozwala zastosowaç go w sposób bardziej wygodny i ekonomiczny. W∏aÊciwoÊci Wykonywane ze zmodyfikowanego radiacyjnie usieciowanego poliolefinu. Bezhalogenowe. Temperatura pracy: od -40°C do +125°C. Minimalna temperatura obkurczania: +110°C.

Rury termokurczliwe pogrubione, do izolowania szyn zbiorczych Êredniego napi´cia - RBM Zalecany rozmiar

Standardowa d∏ugoÊç

D

d

s

szyn [mm]

szpuli [m]

0-01-25-10

25

10

2

25 x 3

30

RBM 30 / 12

0-01-30-12

30

12

2

35 x 4

30

RBM 35 / 14

0-01-35-14

35

14

2

35 x 4

30

RBM 40 / 16

0-01-40-16

40

16

2

40 x 5

30

RBM 50 / 20

0-01-50-20

50

20

2

50 x 5

15

RBM 65 / 25

0-01-65-25

65

25

2

65 x 8

15

RBM 75 / 30

0-01-75-30

75

30

2

75 x 8

15

RBM 100 / 40

0-01-100-40

100

40

2

100 x 10

15

Produkt Nazwa

Nr ref.

RBM 25 / 10

Wymiary [mm]

Rury termokurczliwe gruboÊcienne, do izolowania szyn zbiorczych Êredniego napi´cia - RBH

D - minimalna Êrednica wewn´trzna rury przed skurczeniem d - maksymalna Êrednica wewn´trzna rury po ca∏kowitym skurczeniu s - gruboÊç Êcianki po ca∏kowitym skurczeniu

26

Wymiary [mm]

Zalecany rozmiar

Standardowa d∏ugoÊç

D

d

s

szyn [mm]

szpuli [m]

0-02-15-6

15

6

3

15 x 3

15

RBH 25 / 10

0-02-25-10

25

10

3

25 x 3

15

RBH 30 / 12

0-02-30-12

30

12

3

35 x 4

15

RBH 40 / 16

0-02-40-16

40

16

3

40 x 5

15

RBH 50 / 20

0-02-50-20

50

20

3

50 x 5

15

RBH 65 / 25

0-02-65-25

65

25

3

65 x 8

15

RBH 75 / 30

0-02-75-30

75

30

3

75 x 8

15

RBH 85 / 35

0-02-85-35

85

35

3

85 x 10

15

RBH 100 / 40

0-02-100-40

100

40

3

100 x 10

15

RBH 120 / 50

0-02-120-50

120

50

3

120 x 12

ci´te na odcinki 1 m

RBH 150 / 60

0-02-150-60

150

60

3

150 x 15

ci´te na odcinki 1 m

Produkt Nazwa

Nr ref.

RBH 15 / 6

W∏aÊciwoÊci

Metoda badaƒ

Typowy wynik

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie

ASTM D 2671

Minimum 11,8 MPa

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie po starzeniu (+120°C,168 h)

ASTM D 2671

Minimum 10 MPa

Zmiana d∏ugoÊci po obkurczeniu

ASTM D 2671

0 -10%

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu

ASTM D 2671

700,00%

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu po starzeniu (+120°C,168 h)

ASTM D 267 1

Minimum 500%

Wytrzyma∏oÊç dielektryczna

IEC 243

Minimum 20kV/mm

Sta∏a dielektryczna

IEC 250

Maksimum 3,0

RezystywnoÊç skroÊna

IEC 93

Minimum 1013 Ωcm

PalnoÊç (indeks tlenowy)

ASTM 4589

Minimum 25

Oddzia∏ywanie na miedê (+120°C, 168 h)

ASTM D 2671

Nie powoduje korozji

Test zginania na zimno (-40°C, 4 h)

ASTM D 2671

Nie p´ka

NasiàkliwoÊç wody (+23°C, 14 dni)

ISO 62

Minimum 0,5%


TaÊmy izolacyjne do szyn zbiorczych

TaÊmy izolacyjne do szyn zbiorczych Przeznaczenie Bardzo elastyczne i ∏atwe w instalacji. U˝ywane do zabezpieczania kompleksów szyn wsz´dzie tam, gdzie nie mo˝na zastosowaç rury. Struktura dwuwarstwowa (izolacja i klej) zapewnia skutecznà izolacj´ elektrycznà oraz izolacj´ udarowà szyn zbiorczych do 24kV. Wewn´trzna warstwa topi si´ i uszczelnia taÊm´ w trakcie instalacji. ¸atwe do usuni´cia w przypadku przeglàdu lub konserwacji. W∏aÊciwoÊci Wykonywane z polietylenu usieciowanego radiacyjnie. Temperatura pracy: od -55°C do +105°C. Kolor standardowy: czerwony. Minimalna temperatura obkurczania: +100°C

TaÊmy izolacyjne do szyn zbiorczych - RTBB Wymiary [mm]

Pakowanie

Standardowa d∏ugoÊç

SzerokoÊç

GruboÊç po obkurczeniu

[szt.]

[m]

0-03-25

25

1,0 +0,1

1

5

0-03-50

50

1,0 +0,1

1

5

Produkt Nazwa

Nr ref.

RTBB-1 RTBB-2

W∏aÊciwoÊci

Metoda badaƒ

Typowy wynik

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie

ASTM D 638

Minimum 11 MPa

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie po starzeniu (+120°C, 168 h)

ASTM D 2671

Minimum 10 MPa

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu

ASTM D 638

550%

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu po starzeniu (+120°C, 168 h)

ASTM D 2671

Minimum 450%

Wytrzyma∏oÊç dielektryczna

IEC 243

Minimum 20kV/mm

Sta∏a dielektryczna

IEC 250

Maksimum 3,0

RezystywnoÊç skroÊna

IEC 93

Minimum 1013 Ωcm

PalnoÊç

ASTM D 2671

Samogasnàca w 60 s

Oddzia∏ywanie na miedê (+120°C, 168 h)

ASTM D 2671

Nie powoduje korozji

NasiàkliwoÊç wody (+23°C, 14 dni)

ISO 62

Minimum 0,5 %

Wspó∏czynnik skurczu

30%

27


Rury termokurczliwe pó∏sztywne z PVDF, o du˝ej odpornoÊci chemicznej

Rury termokurczliwe pó∏sztywne z PVDF, o du˝ej odpornoÊci chemicznej Przeznaczenie Zalecane w warunkach wymagajàcych odpornoÊci na wysokie temperatury pracy, nadzwyczajne zu˝ycie, Êcieranie lub nadzwyczajnej odpornoÊci chemicznej na rozpuszczanie. Doskonale zabezpieczajà przewody, po∏àczenia, z∏àcza lutowane przed dzia∏aniem rozpuszczalników, paliw oraz chemikaliów. W∏aÊciwoÊci Pó∏sztywne rury termokurczliwe z PVDF (fluorek poliwinylidenu) o doskona∏ej odpornoÊci chemicznej. Temperatura pracy: od -55°C do +175°C. Minimalna temperatura obkurczania: +175°C. Kolor standardowy: bezbarwny.

Rury termokurczliwe pó∏sztywne z PVDF, o du˝ej odpornoÊci chemicznej - RKY

D - minimalna Êrednica wewn´trzna rury przed skurczeniem d - maksymalna Êrednica wewn´trzna rury po ca∏kowitym skurczeniu s - gruboÊç Êcianki po ca∏kowitym skurczeniu

28

Wymiary [mm]

Ci´te na odcinki

Standardowa d∏ugoÊç

D

d

s

[m]

szpuli [m]

0-04-12-06

1,2

0,6

0,20

-

200

RKY 1,6 / 0,8

0-04-16-08

1,6

0,8

0,20

-

200

RKY 2,4 / 1,2

0-04-24-12

2,4

1,2

0,23

-

200

RKY 3,2 / 1,6

0-04-32-16

3,2

1,6

0,23

-

100

RKY 4,8 / 2,4

0-04-48-24

4,8

2,4

0,23

-

100

RKY 6,4 / 3,2

0-04-64-32

6,4

3,2

0,28

1,22

-

RKY 9,5 / 4,8

0-04-95-48

9,5

4,8

0,28

1,22

-

RKY 12,7 / 6,4

0-04-127-64

12,7

6,4

0,28

1,22

-

RKY 19,1 / 9,5

0-04-191-95

19,1

9,5

0,36

1,22

-

RKY 25,4 / 12,7

0-04-254-127

25,4

12,7

0,41

1,22

-

Produkt Nazwa

Nr ref.

RKY 1,2 / 0,6

W∏aÊciwoÊci

Metoda badaƒ

Typowy wynik

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie

ASTM D 2671

Minimum 34,5 MPa

Wyd∏u˝enie po starzeniu

+250°C, 168 h

Minimum 50%

Udar cieplny

+300°C, 1 h

Brak p´kni´ç

Test zginania na zimno

-55°C, 1 h

Brak p´kni´ç

Wytrzyma∏oÊç dielektryczna

ASTM D 2671

Minimum 30kV/mm

RezystywnoÊç skroÊna

ASTM D 876

1014 Ωcm

Próba palnoÊci

VW-1

Wyrób niepalny


Rury termokurczliwe ze zmodyfikowanego elastomeru

Rury termokurczliwe ze zmodyfikowanego elastomeru Przeznaczenie Wytrzyma∏e i odporne na d∏ugotrwa∏e dzia∏anie wysokotemperaturowych p∏ynów. Zapewniajà skutecznà ochron´ w miejscach splotów i po∏àczeƒ. Posiadajà doskona∏e w∏aÊciwoÊci mechaniczne. Odporne na otarcia. W∏aÊciwoÊci Rury wykonane ze zmodyfikowanego elastomeru sieciowanego radiacyjnie. Samogasnàce. Odporne na substancje chemiczne i olej nap´dowy. Temperatura pracy: od -55°C do +150°C (IEC 216). Kolor standardowy: czarny. Minimalna temperatura obkurczania: +150°C

Rury termokurczliwe ze zmodyfikowanego elastomeru - REL

D - minimalna Êrednica wewn´trzna rury przed skurczeniem d - maksymalna Êrednica wewn´trzna rury po ca∏kowitym skurczeniu s - gruboÊç Êcianki po ca∏kowitym skurczeniu

Produkt Nazwa

Nr ref.

REL 3,2 / 1,6

Wymiary [mm]

Standardowa d∏ugoÊç

D

d

s

szpuli [m]

0-05-32-16

3,2

1,6

0,76

50

REL 4,8 / 2,4

0-05-48-24

4,8

2,4

0,85

50

REL 6,4 / 3,2

0-05-64-32

6,4

3,2

0,90

50

REL 9,5 / 4,8

0-05-95-48

9,5

4,8

1,02

50

REL 12,7 / 6,4

0-05-127-64

12,7

6,4

1,22

50

REL 19,1 / 9,5

0-05-191-95

19,1

9,5

1,45

50

REL 25,4 / 12,7

0-05-254-127

25,4

12,7

1,80

20

REL 38,1 / 19,1

0-05-381-191

38,1

19,1

2,40

20

REL 50,8 / 25,4

0-05-508-254

50,8

25,4

2,80

20

W∏aÊciwoÊci

Metoda badaƒ

Typowy wynik

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie

ASTM D 2671

Minimum 13 MPa

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu po starzeniu cieplnym

+160°C, 168 h

Minimum 220%

Udar cieplny

+215°C, 4 h

Brak p´kni´ç

Modu∏ sieczny (przy 2% wyd∏u˝eniu)

ASTM D 882

Maksimum 50 MPa

RezystywnoÊç skroÊna

ASTM D 876

1014 Ωcm

Próba palnoÊci

ASTM D 2671

Samogasnàce w 15 s

29


Rury termokurczliwe ze zmodyfikowanego fluoroelastomeru, bardzo elastyczne

Rury termokurczliwe ze zmodyfikowanego fluoroelastomeru, bardzo elastyczne Przeznaczenie Zalecane do miejsc, gdzie wymagana jest wysoka odpornoÊç na p∏yny korozyjne, paliwa, smary, rozpuszczalniki, w podwy˝szonych temperaturach. Doskona∏a wytrzyma∏oÊç na ci´cie i otarcia. Bardzo elastyczne w niskich i wysokich temperaturach, nie p´kajà. W∏aÊciwoÊci Rury wykonane ze zmodyfikowanego fluoroelastomeru sieciowanego radiacyjnie. Samogasnàce. Temperatura pracy: od -55°C do +200°C (IEC 216). Minimalna temperatura obkurczania: +150°C. Kolor standardowy: czarny.

Rury termokurczliwe ze zmodyfikowanego fluoroelastomeru, bardzo elastyczne - RFE

D - minimalna Êrednica wewn´trzna rury przed skurczeniem d - maksymalna Êrednica wewn´trzna rury po ca∏kowitym skurczeniu s - gruboÊç Êcianki po ca∏kowitym skurczeniu

30

Produkt Nazwa

Nr ref.

RFE 3,2 / 1,6

Wymiary [mm]

Standardowa d∏ugoÊç

D

d

s

szpuli [m]

0-07-32-16

3,2

1,6

0,76

50

RFE 4,8 / 2,4

0-07-48-24

4,8

2,4

0,90

50

RFE 6,4 / 3,2

0-07-64-32

6,4

3,2

0,90

50

RFE 9,5 / 4,8

0-07-95-48

9,5

4,8

0,90

50

RFE 12,7 / 6,4

0-07-127-64

12,7

6,4

1,10

30

RFE 19,1 / 9,5

0-07-191-95

19,1

9,5

1,30

30

RFE 25,4 / 12,7

0-07-254-127

25,4

12,7

1,65

30

RFE 38,1 / 19,1

0-07-381-191

38,1

19,1

1,90

15

RFE 50,8 / 25,4

0-07-508-254

50,8

25,4

2,80

15

W∏aÊciwoÊci

Metoda badaƒ

Typowy wynik

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie

ASTM D 2671

Minimum 8,5 MPa

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu po starzeniu cieplnym

+250°C, 168 h

Minimum 200%

Udar cieplny

+300°C, 4 h

Brak p´kni´ç

Modu∏ sieczny

ASTM D 412

Maksimum 13,8 MPa

Wytrzyma∏oÊç dielektryczna

ASTM D 2671

Minimum 7,9kV/mm

RezystywnoÊç skroÊna

ASTM D 876

1014 Ωcm

Oddzia∏ywanie na miedê (+175°C, 16 h)

SAE-AMS-DTL-23053/13

Nie powoduje korozji

Próba palnoÊci

ASTM D 2671

Samogasnàca w 15 s


Rury termokurczliwe teflonowe

Rury termokurczliwe teflonowe

Przeznaczenie Zalecane do miejsc, gdzie wymagana jest bardzo dobra odpornoÊç na wysokie temperatury i zwiàzki chemiczne. W przemyÊle motoryzacyjnym, wojskowym i lotniczym w miejscach, w których wymagana jest skrajna izolacja elektryczna i bardzo wysoka ognioodpornoÊç. W∏aÊciwoÊci Temperatura pracy: od -65°C do +260°C. Kolor standardowy: bezbarwny. Temperatura obkurczania: +350°C

Rury termokurczliwe teflonowe - RTE

D - minimalna Êrednica wewn´trzna rury przed skurczeniem d - maksymalna Êrednica wewn´trzna rury po ca∏kowitym skurczeniu s - gruboÊç Êcianki po ca∏kowitym skurczeniu

Produkt Nazwa

Nr ref.

RTE 2,36 / 1,45

Wymiary [mm]

Pakowanie

Ci´te na odcinki

D

d

s

[szt.]

[m]

0-09-236-145

2,36

1,45

0,30

10

1,22

RTE 3,05 / 1,82

0-09-305-182

3,05

1,82

0,30

10

1,22

RTE 3,81 / 2,26

0-09-381-226

3,81

2,26

0,30

10

1,22

RTE 4,85 / 2,80

0-09-485-280

4,85

2,80

0,30

10

1,22

RTE 6,10 / 3,55

0-09-610-355

6,10

3,55

0,38

10

1,22

RTE 7,67 / 4,40

0-09-767-440

7,67

4,40

0,38

10

1,22

RTE 9,40 / 5,45

0-09-940-545

9,40

5,45

0,38

10

1,22

RTE 10,92 / 6,90

0-09-1092-690

10,92

6,90

0,38

10

1,22

RTE 11,94 / 8,56

0-09-1194-856

11,94

8,56

0,38

10

1,22

W∏aÊciwoÊci

Metoda badaƒ

Typowy wynik

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie

ASTM D 2671

17 MPa

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu

ASTM D 2671

200%

Ci´˝ar w∏aÊciwy

ASTM D 792

2,3

Udar cieplny (+400°C, 4 h)

ASTM D 2671

Brak p´kni´ç

Test zginania na zimno (-65°C, 4 h)

ASTM D 2671

Brak p´kni´ç

RezystywnoÊç skroÊna

ASTM D 2671

1018 Ωcm

Wytrzyma∏oÊç dielektryczna

ASTM D 2671

34kV/mm

Oddzia∏ywanie na miedê

UL 224

Nie powoduje korozji

Próba palnoÊci

ASTM D 2671

Samogasnàca

OdpornoÊç chemiczna

SAE-AMS-DTL-23053/12

Doskona∏a

NasiàkliwoÊç wodà

ASTM D 570

Maksimum 0,1

31


Rury zimnokurczliwe Palczatki termokurczliwe

Rury zimnokurczliwe Przeznaczenie Rury zimnokurczliwe stosowane sà w warunkach szczególnie wra˝liwych na ciep∏o. S∏u˝à do odtworzenia izolacji oraz zewn´trznej pow∏oki kabla w mufach i g∏owicach. Doskona∏e do izolacji elektrycznych i wszelkiego rodzaju uszczelnieƒ. Zakresy stosowania: RZK napi´cie 0,6 / 1kV; RHZK napi´cie do 10kV. W∏aÊciwoÊci Wykonane z silikonu. W rozciàgni´tej formie z usuwalnà spiralà plastikowà. Charakteryzujà si´ wysokà temperaturà pracy. Odporne na dzia∏anie UV. Monta˝ nie wymagajàcy u˝ycia êród∏a ciep∏a. Wysoka elastycznoÊç i odpornoÊç na uszkodzenia mechaniczne. Kolor standardowy: szary.

Rury zimnokurczliwe 0,6 / 1kV - RZK Produkt Nazwa

Nr ref.

RZK 33/13,8 RZK 37/15,8

Wymiary [mm]

Pakowanie Standardowa d∏ugoÊç

D

d

s

[szt.]

[mm]

0-23-33-138

33 ±0,5

13,8 ±0,3

2

1

300

0-23-37-158

37 ±1,0

15,8 ±0,3

2

1

300

Rury zimnokurczliwe do 10kV - RHZK

D - minimalna Êrednica wewn´trzna rury przed skurczeniem d - maksymalna Êrednica wewn´trzna rury po ca∏kowitym skurczeniu s - gruboÊç Êcianki po ca∏kowitym skurczeniu

Produkt Nazwa

Nr ref.

RHZK 33/13,8

Wymiary [mm]

Pakowanie Standardowa d∏ugoÊç

D

d

s

[szt.]

[mm]

0-24-33-138

33,0 ±0,5

13,8 ±0,3

2

1

450

RHZK 37/15,8

0-24-37-158

37,0 ±1,0

15,8 ±0,3

2

1

450

RHZK 43/18,8

0-24-43-188

43,0 ±1,0

18,8 ±0,3

2

1

450

RHZK 57,5/23

0-24-575-23

57,5 ±1,0

23,0 ±0,3

2

1

450

Palczatki termokurczliwe W∏aÊciwoÊci Wieloletnia i niezawodna praca palczatek zapewniona jest przez odpornoÊci na promieniowanie UV, agresywne czynniki chemiczne i pràdy pe∏zajàce. Wykonywane z wysokiej jakoÊci sieciowanego polimeru, dzi´ki czemu sà odporne na pràdy pe∏zajàce i erozj´ (ang. anti-tracking). Posiadajà doskona∏e w∏asnoÊci izolacyjne i uszczelniajàce. Wewn´trzne powierzchnie palczatek pokryte sà warstwà kleju termotopliwego. Temperatura pracy: AK: od -30°C do +135°C, AKB: od -30°C do +135°C, AKR: od -40°C do +120°C, AKF: od -30°C do +135°C. Temperatura obkurczania: > +125°C. Wyd∏u˝enie przy zerwaniu: minimum 300%. RezystywnoÊç skroÊna: AK: minimum 1013 Ωcm, AKB: minimum 1013 Ωcm, AKR: minimum 1012 Ωcm, AKF: minimum 1013 Ωcm. Samogasnàce. Nie wywo∏ujà korozji w kontakcie z miedzià. Odporne na dzia∏anie promieniowania UV. Odporne na pràdy pe∏zajàce (palczatki w kolorze czerwonym - AKR). Wytrzyma∏oÊç dielektryczna: minimum 10kV/mm. OdpornoÊç na udar cieplny: brak p´kni´ç i p∏yni´cia materia∏u (pomiar w czasie 4 h w temperaturze +250°C). Starzenie cieplne: brak p´kni´ç i p∏yni´cia materia∏u (pomiar w czasie 500 h w temperaturze +120°C). Kolory standardowe: AK, AKB, AKF: kolor czarny AKR: kolor czerwony.

32


Palczatki termokurczliwe

Palczatki dwupalczaste, trzypalczaste, czteropalczaste i pi´ciopalczaste - AK Przeznaczenie Palczatki termokurczliwe AK przeznaczone sà do wykonywania uszczelnieƒ koƒców kabli przy rozdzielonych ˝y∏ach. S∏u˝à te˝ do wykonywania g∏owic (wn´trzowych i napowietrznych) oraz muf kablowych na kablach z izolacjà polimerowà i papierowà. Na napi´cia 0,6 / 1kV i 3,6 / 6kV.

Uwaga: wymiary A1, a1, H1, h1 dotyczà palczatki po obkurczeniu.

IloÊç palców

A

A1

a

a1

Wymiary [mm] H H1

0-072-00

2

30,0

10,0

12,0

4,0

70,0

0-073-00

2

50,0

24,0

21,0

7,0

85,0

AK2 120-240

0-079-00

2

98,0

42,6

28,4

8,2

AK3 1,5-16

0-076-00

3

25,0

9,0

9,0

AK3 4-35

0-077-01

3

37,0

13,0

AK3 25-120

0-078-01

3

65,0

AK3 95-300

0-082-01

3

AK4 1,5-10

0-084-00/1

AK4 6-35

Produkt Nazwa

Nr ref.

AK2 1,5-25 AK2 25-120

h

h1 28,0

gr. Êciany 2,0

gr. palca 2,0

95,0

18,0

120,0

32,0

147,4 165,3

65,8

40,0

3,0

3,0

68,8

3,3

3,0

45,0

76,0

3,3

14,0

20,0

2,5

14,0

4,0

85,0

1,2

117,0

18,0

31,0

2,2

25,1

27,0

1,4

5,5

165,4 164,3

31,0

50,0

3,5

75,0

30,0

2,2

35,0

13,0

190,0 220,0

55,0

60,0

3,5

4

28,0

2,7

9,0

9,0

1,8

50,0

78,0

16,0

21,0

2,7

0-086-00

4

2,7

35,0

16,0

12,0

5,0

85,0

105,0

14,0

20,0

2,3

AK4 25-95

0-093-01

1,4

4

55,0

20,0

20,0

6,0

140,0 150,0

30,0

38,0

3,0

AK4 35-150

2,5

0-093-00

4

70,0

23,0

26,0

7,5

154,5 187,4

38,4

51,5

5,6

2,5

AK4 95-300

0-096-00

4

100,0

32,3

36,5

13,9

170,0 218,0

51,0

58,0

4,0

2,8

AK4 240-400

0-097-00

4

135,0

50,6

51,5

13,9

213,2 241,8

68,0

78,7

4,2

4,2

AKF 1

0-094-00

4

162,0

70,0

64,0

18,0

240,0 260,0

75,0

80,0

4,2

4,2

AK5 10-16

0-095-00

5

42,0

17,0

12,2

2,7

85,1

95,7

25,1

26,0

3,6

2,4

AK5 25-50

0-095-01

5

55,3

23,5

16,6

3,9

145,1 155,7

40,0

45,3

3,9

3,3

AK5 70-120

0-095-02

5

81,3

31,7

24,6

5,7

153,0 180,0

57,8

63,1

3,9

3,0

AK5 150-240

0-095-03

5

102,0

41,8

33,6

7,7

162,9 196,7

64,5

71,3

4,1

3,2

h

h1

gr. palca 2,2

Palczatki - AKR, AKB, AKF Przeznaczenie Palczatki termokurczliwe AKR (czerwone) AK, AKB i AKF (czarne) przeznaczone sà g∏ównie do uszczelnienia miejsca wyjÊcia kabli z mechanicznej os∏ony (rury z tworzywa sztucznego lub metalu) zamontowanej na s∏upie napowietrznej linii Êredniego napi´cia. Obkurczona na kablach palczatka zabezpiecza przed wnikaniem do wn´trza rury os∏onowej: wody, py∏ów, insektów oraz innych zanieczyszczeƒ. Palczatki przeznaczone sà do kabli niskiego i Êredniego napi´cia.

Uwaga: wymiary A1, a1, H1, h1 dotyczà palczatki po obkurczeniu.

IloÊç palców

A

A1

a

a1

Wymiary [mm] H H1

0-098-02

3

110

45

55

21

160

230

53

55

gr. Êciany 3,5

0-098-03

3

135

55

64

27

230

250

52

56

3,8

2,8

AKR 5

0-098-04

3

175

56

64

28

230

250

40

65

3,8

2,8

AKB 3

0-100-00

3

110

46

52

22

160

230

40

60

3,8

2,5

AKB 4

0-100-01

3

135

56

64

28

230

250

40

65

3,8

2,8

AKB 5

0-100-02

3

175

56

64

28

230

250

40

65

3,8

2,8

AK 4 240-400 0-097-00

4

135

50,6

51,5

13,9

68

78,7

4,2

4,2

0-084-00

4

162

70,0

64

18

75

80

4,2

4,2

gr. palca 2,5

Produkt Nazwa

Nr ref.

AKR 3 AKR 4

AKF1

213,2 241,8 240

260

Palczatki trzypalczaste na Êrednie napi´cie do 36kV - AKR Przeznaczenie Palczatki AKR przeznaczone sà do uszczelniania koƒców kabli Êredniego napi´cia przy rozdzielonych ˝y∏ach. Sà integralnà cz´Êcià g∏owic wn´trzowych i napowietrznych Êrednich napi´ç.

Uwaga: wymiary A1, a1, H1, h1 dotyczà palczatki po obkurczeniu.

Produkt Nazwa

Nr ref.

AKR 1 AKR 2

a1

Wymiary [mm] H H1

25

8

180

32

13

160

45

55

21

135

55

64

175

55

64

IloÊç palców

A

A1

a

0-098-01

3

60

24

0-098-00

3

75

30

AKR 3

0-098-02

3

110

AKR 4

0-098-03

3

AKR 5

0-098-04

3

33

h

h1

187

45

50

gr. Êciany 3,0

210

56

60

4,0

2,2

165

230

53

55

3,5

2,2

27

225

250

52

56

3,8

2,8

27

225

250

52

56

3,8

2,8


Palczatki zimnokurczliwe

Palczatki zimnokurczliwe Przeznaczenie Palczatki AKZ przeznaczone sà do uszczelniania koƒców kabli przy rozdzielonych ˝y∏ach oraz do wykonywania wn´trzowych i napowietrznych g∏owic kablowych. Skutecznie zabezpieczajà przed wnikaniem wilgoci. Zakresy stosowania: AKZ 4 napi´cie 0,6 / 1kV AKZ 3 napi´cie do 10kV. W∏aÊciwoÊci Doskona∏e w∏asnoÊci mechaniczne i izolacyjne palczatek zimnokurczliwych zapewniajà wieloletnià prac´ linii kablowej. Wykonane z silikonu. W rozciàgni´tej formie z usuwalnà spiralà plastikowà. Odporne na promieniowanie UV. Monta˝ nie wymagajàcy u˝ycia êród∏a ciep∏a. Kolor: szary.

Palczatki zimnokurczliwe 0,6 / 1kV - AKZ 4 Produkt Nazwa

Nr ref.

AKZ 4 70-120 AKZ 4 150-240

IloÊç

Wymiary [mm]

palców

A

A1

a

0-22-70-120

4

66,0

20

30

a1 8

0-22-150-240

4

87,5

24

37

11

Palczatki zimnokurczliwe do 10kV - AKZ 3 Produkt Nazwa

Nr ref.

AKZ 3 25-50

IloÊç

Wymiary [mm]

palców

A

A1

a

a1

0-21-25-50

3

74,5

35

33

14

AKZ 3 70-120

0-21-70-120

3

87,5

42

37

16

AKZ 3 150-240

0-21-150-240

3

103,0

49

43

19

AKZ 3 300-400

0-21-300-400

3

118,0

58

47

23

Uwaga: wymiary A1, a1 dotyczà palczatki po obkurczeniu.

34


Klosze termokurczliwe Kapturki termokurczliwe

Klosze termokurczliwe - CES Przeznaczenie Klosze termokurczliwe stanowià integralnà cz´Êç g∏owic termokurczliwych wn´trzowych i napowietrznych do napi´ç 72kV. Zadaniem kloszy jest zapobieganie tworzeniu si´ Êcie˝ek pràdów pe∏zajàcych. Klosze CES cechujà si´ korzystnymi w∏aÊciwoÊciami fizycznymi, trwa∏oÊcià starzeniowà i bardzo dobrà odpornoÊcià na chemikalia. W∏aÊciwoÊci temperatura eksploatacji: od -40 do 120°C temperatura obkurczania: >120°C rezystywnoÊç skroÊna: minimum 1012 Ωcm wytrzyma∏oÊç dielektryczna: minimum 10kV/mm starzenie cieplne: badane w czasie 500 h w temperaturze 120°C wykazuje brak p´kni´ç i p∏yni´cia materia∏u

Klosze termokurczliwe - CES

d1 - Êrednica wewn´trzna klosza po obkurczeniu s - gruboÊç Êcianki po ca∏kowitym obkurczeniu

Wymiary [mm] D

d

d1

s

H

Kàt nachylenia klosza

0-114-00

92

35

13

2,5

17

10°

0-114-01

124

47

21

2,5

20

10°

CES-3

0-114-02

142

57

31

2,8

24

10°

CES-4

0-114-03

142

72

31

2,8

28

10°

Produkt Nazwa

Nr ref.

CES-1 CES-2

Kapturki termokurczliwe Przeznaczenie Kapturki s∏u˝à do uszczelniania koƒców kabli oraz przewodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Znakomicie sprawdzajà si´ przy zabezpieczaniu Êrub nara˝onych na warunki atmosferyczne, np. przy s∏upach oÊwietleniowych, mostach. Sà odporne na warunki atmosferyczne oraz dzia∏anie kwasów i zasad. Wewn´trzne powierzchnie kapturków pokryte sà klejem termotopliwym, który zwi´ksza szczelnoÊç izolacji. W∏aÊciwoÊci Wykonywane z polietylenu sieciowanego radiacyjnie. Temperatura pracy: od -55 do 105°C. Temperatura obkurczania: od 120 do 200°C. Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie: minimum 10 MPa. Wyd∏u˝enie przy zerwaniu: minimum 350%. OdpornoÊç na starzenie cieplne: badana jest w czasie 168 h, w temperaturze +136°C. Wytrzyma∏oÊç na zerwanie wynosi 70% wartoÊci poczàtkowej, a wyd∏u˝enie przy zerwaniu minimum 100%. OdpornoÊç na udar cieplny: mierzona jest w czasie 4 h, w temperaturze +200°C i wykazuje brak p´kni´ç, deformacji, kroplenia i p∏yni´cia. OdpornoÊç na korozj´ w kontakcie z miedzià: brak w˝erów i ubytków oraz zaczernieƒ na drucie miedzianym. NasiàkliwoÊç wodà: 0,1% wagi (czas: 24 h, temperatura +25°C ±2). Wytrzyma∏oÊç dielektryczna: minimum 16kV/mm. RezystywnoÊç skroÊna: minimum 1016 Ωcm. Kolor: czarny.

Kapturki termokurczliwe - KTK

Uwaga: d - maksymalna Êrednica wewn´trzna po ca∏kowitym obkurczeniu

Kapturki o wymiarach niestandardowych Na zamówienie specjalne wykonujemy kapturki o innych wymiarach.

Produkt Nazwa

Nr ref.

KTK 10 / 4

Wymiary [mm]

Pakowanie

D

d

s

L

[szt.]

6-718-00

11,0

4,0

2,4

48,5

100

KTK 14 / 4

6-719-00

14,5

4,0

2,4

48,5

100

KTK 16 / 8

6-720-00

16,0

7,9

2,9

85,0

100

KTK 18 / 6

6-731-00

18,0

6,0

2,1

20,0

100

KTK 21 / 6

6-732-00

21,0

6,0

2,1

20,0

100

KTK 23 / 8

6-721-00

23,0

7,9

2,9

85,0

100

KTK 33 / 15

6-722-00

33,0

14,6

3,5

106,0

100

KTK 40 / 15

6-723-00

40,0

14,6

3,5

106,0

100

KTK 52 / 25

6-724-00

53,0

24,2

3,5

160,0

50

KTK 70 / 25

6-725-00

70,0

24,2

3,5

115,0

50

KTK 90 / 45

6-726-00

91,0

43,8

4,7

160,0

10

KTK 120 / 45

6-727-00

121,0

43,8

4,7

160,0

10

KTK 145 / 60

0-6-728-00

145,0

60

4,0

150,0

10

KTK 160 / 82

0-6-729-00

160,0

82

4,0

150,0

10

KTK 200 / 90

0-6-730-00

200,0

90

4,2

160,0

10

35


Termokurczliwe zestawy ochronne do kabli 0,6 / 1kV (mufy koƒcowe) Termokurczliwe oznaczniki faz

Termokurczliwe zestawy ochronne do kabli 0,6 / 1kV (mufy koƒcowe) Przeznaczenie Zestawy ochronne (nazywane potocznie mufami koƒcowymi) s∏u˝à do zakaƒczania koƒców kabli. Umo˝liwiajà prac´ kabla „pod napi´ciem” do 1kV. Wchodzàca w sk∏ad zestawu chusteczka czyszczàca s∏u˝y do odt∏uszczania powierzchni kabli przed obkurczeniem kapturka izolacyjnego.

Do kabli cztero˝y∏owych o izolacji polimerowej - ZO 4 Elementy zestawu

Przekrój ˝y∏y [mm2]

Produkt Nazwa

Nr ref.

ZO 4 16-25

6-004-00

ZO 4 35

6-004-01

ZO 4 50-70

6-004-02

50

70

ZO 4 95-120

6-004-03

95

120

ZO 4 150

6-004-04

ZO 4 185

6-004-05

ZO 4 240

6-004-06

Kapturek izolacyjny

Chusteczka czyszczàca

Kapturek pow∏okowy

od

do

Typ

IloÊç [szt.]

Typ

16

25

10 / 4 x 48,5

4

33 / 15 x 106

1

1

16 / 8 x 50

4

40 / 15 x 106

1

1

16 / 8 x 50

4

52 / 25 x 160

1

1

23 / 8 x 50

4

52 / 25 x 160

1

1

150

23 / 8 x 50

4

70 / 25 x 160

1

1

185

33 / 15 x 50

4

70 / 25 x 160

1

1

240

33 / 15 x 50

4

90 / 45 x 160

1

1

35

IloÊç [szt.] IloÊç [szt.]

Do kabli pi´cio˝y∏owych o izolacji polimerowej - ZO 5 Elementy zestawu

Przekrój ˝y∏y [mm2]

Produkt Nazwa

Nr ref.

ZO 5 16-25

6-005-00

ZO 5 35

6-005-01

ZO 5 50-70

6-005-02

50

ZO 5 95-120

6-005-03

95

ZO 5 150

6-005-04

ZO 5 185-240

6-005-05

Kapturek izolacyjny

Chusteczka czyszczàca

Kapturek pow∏okowy

od

do

Typ

IloÊç [szt.]

Typ

16

25

10 / 4 x 48,5

5

40 / 15 x 106

1

1

16 / 8 x 50

5

52 / 25 x 160

1

1

70

16 / 8 x 50

5

70 / 25 x 160

1

1

120

23 / 8 x 50

5

70 / 25 x 160

1

1

23 / 8 x 50

5

90 / 45 x 160

1

1

33 / 15 x 50

5

90 / 45 x 160

1

1

35

150 185

240

IloÊç [szt.] IloÊç [szt.]

Termokurczliwe oznaczniki faz - ZOK, ZOK˝t Przeznaczenie Do oznaczania faz przewodów zakoƒczonych koƒcówkami aluminiowymi lub miedzianymi w terenie otwartym, w ziemi oraz w pomieszczeniach. Znakomicie izolujà elektrycznie, chronià mechanicznie i antykorozyjnie. Dzi´ki pokryciu wewnàtrz klejem termotopliwym zapewniajà ca∏kowità szczelnoÊç izolacji. Kolorystyka Zestaw ZOK - 4 Zestaw ZOK˝t - 4

oznaczniki w kolorze czarnym z bia∏ymi nadrukami: L1, L2, L3 i N. oznaczniki w kolorze czarnym z bia∏ymi nadrukami: L1, L2, L3 i N oraz 1 oznacznik w kolorze ˝ó∏to-zielonym.

Materia∏ Oznaczniki wykonane sà z rur termokurczliwych RPK (pogrubione, z klejem).

Termokurczliwe oznaczniki faz - ZOK, ZOK˝t Produkt Nazwa

Nr ref.

Produkt Nazwa

Nr ref.

ZOK-1

6-001-01

ZOK˝t-1

ZOK-2

6-001-02

ZOK-3

6-001-03

ZOK-4 ZOK-5

Rodzaj koƒcówki

Wymiary oznacznika [mm]

Al

Cu

D

d

L

6-002-01

-

16, 25

12

4

40

ZOK˝t-2

6-002-02

16, 25, 35

35, 50, 70

18

6

50

ZOK˝t-3

6-002-03

50, 70, 95

95, 120, 150, 185

25

10

80

6-001-04

ZOK˝t-4

6-002-04

120, 150, 185

240

32

12

100

6-001-05

ZOK˝t-5

6-002-05

240

-

40

16

120

36


Termokurczliwe przepusty murowe P∏aty termokurczliwe TaÊmy termokurczliwe

Termokurczliwe przepusty murowe Przeznaczenie Do wykonywania szczelnych przepustów przez mury, Êciany, stropy. Przepusty gwarantujà wodoszczelnà i gazoszczelnà izolacj´. Sà odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Chronià mechanicznie przewody. Zamykajà drog´ insektom i gryzoniom. Budowa Przepusty murowe zbudowane sà z rury termokurczliwej oraz z ocynkowanej, stalowej spirali wzmacniajàcej. Pow∏oka wewn´trzna przepustów pokryta jest klejem termotopliwym.

Termokurczliwe przepusty murowe - TPM Produkt Nazwa

Nr ref.

TPM 14 / 10

Wymiary przepustu [mm]

Wymiary [mm]

D

d

L

Maks. gruboÊç muru

Ârednica otworu w murze

6-760-00

14

10

800

500

50

TPM 23 / 12

6-761-00

23

12

800

500

55

TPM 28 / 16

6-762-00

28

16

800

500

60

TPM 38 / 20

6-763-00

38

20

800

500

70

TPM 48 / 27

6-764-00

48

27

800

500

85

TPM 86 / 45

6-765-00

86

45

800

500

125

P∏aty termokurczliwe Przeznaczenie P∏aty termokurczliwe sà stosowane przy wykonywaniu po∏àczeƒ pojedynczych ˝y∏ w kablach wielo˝y∏owych. S∏u˝à tak˝e do wykonywania muf tradycyjnych i rozga∏´ênych w elektroenergetyce oraz telekomunikacji. Cechà charakterystycznà p∏atów sà zielone kropki (wskaêniki temperatury obkurczania), które po wp∏ywem dzia∏ania palnika znikajà. W ten sposób chronià p∏at przed miejscowym przegrzaniem.

P∏aty termokurczliwe - RM Produkt Nazwa

Nr ref. p∏ata przy d∏ugoÊci

Wymiary [mm]

250 mm

500 mm

750 mm

1000 mm

1500 mm

D

d

s

RM 42 / 8

0-122-04

0-122-03

0-122-02

0-122-01

0-122-00

42

8

3

RM 62 / 22

0-123-06

0-123-05

0-123-02

0-123-01

0-123-00

62

22

3

RM 92 / 30

0-124-06

0-124-05

0-124-02

0-124-01

0-124-00

92

30

3

RM 122 / 38

0-125-04

0-125-03

0-125-02

0-125-01

0-125-00

122

38

3

RM 160 / 55

0-126-04

0-126-03

0-126-02

0-126-01

0-126-00

160

55

3

RM 210 / 55

0-127-04

0-127-03

0-127-02

0-127-01

0-127-00

210

55

3

TaÊmy termokurczliwe Przeznaczenie Do g∏ównych zastosowaƒ taÊm termokurczliwych T nale˝à wiàzkowanie przewodów i kabli elektrycznych, izolowanie po∏àczeƒ i usuwanie uszkodzeƒ izolacji przewodów i kabli oraz zabezpieczanie mechaniczne elementów konstrukcyjnych nara˝onych na Êcieranie, uszkodzenia mechaniczne i korozj´.

Elektroizolacyjne - T Produkt Nazwa

Nr Ref.

D∏ugoÊç taÊmy [m]

T - 25 / 05

0-631-00

T - 50 / 05

0-632-00

T - 100 / 05

0-633-00

Wymiary [mm] SzerokoÊç taÊmy

GruboÊç samej taÊmy

GruboÊç warstwy kleju

GruboÊç warstwy butylokauczuku

30

25

0,5

-

-

30

50

0,5

-

-

30

100

0,5

-

-

37


TaÊmy termokurczliwe Termokurczliwe kszta∏tki uszczelniajàce typu „End-Cap”

Elektroizolacyjne, z klejem - TKT Przeznaczenie Polecane sà w miejscach, gdzie wymagane jest wykonanie trwa∏ego i szczelnego po∏àczenia elementów konstrukcyjnych. Dobra przyczepnoÊç kleju termotopliwego do metalu, drewna, ceramiki i tworzyw sztucznych daje mo˝liwoÊç u˝ycia taÊm TKT przy wykonywaniu po∏àczeƒ rur wentylacyjnych, rur os∏onowych, przewodów, kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych. Po∏àczenia wykonane za pomocà TKT sà odporne na uszkodzenia mechaniczne i korozj´.

Produkt Nazwa

Nr Ref.

Wymiary [mm]

D∏ugoÊç taÊmy [m]

SzerokoÊç taÊmy

GruboÊç samej taÊmy

GruboÊç warstwy kleju

GruboÊç warstwy butylokauczuku

TKT - 25 / 05 / 03

0-634-00

30

25

0,5

0,3

-

TKT - 50 / 05 / 03

0-635-00

30

50

0,5

0,3

-

TKT - 100 / 05 / 03

0-636-00

30

100

0,5

0,3

-

TKT - 150 / 05 / 03

0-637-01

30

150

0,5

0,3

-

TKT - 50 / 1 / 03

0-661-00

30

50

1,0

0,3

-

Elektroizolacyjne, z klejem i masà butylokauczukowà - TKTK Przeznaczenie S∏u˝à g∏ównie do zabezpieczania z∏àczy rur preizolowanych. Produkt Nazwa

Nr Ref.

Wymiary [mm] D∏ugoÊç SzerokoÊç GruboÊç samej GruboÊç warstwy GruboÊç warstwy taÊmy [m] taÊmy taÊmy kleju butylokauczuku

TKTK - 150 / 1 / 03 / 2

0-638-00

30

150

1,0

0,3

2

TKTK - 220 / 1 / 03 / 2

0-639-00

30

220

1,0

0,3

2

Termokurczliwe kszta∏tki uszczelniajàce typu „End-Cap” Przeznaczenie S∏u˝à do uszczelnienia wyjÊcia pojedynczego kabla z os∏ony mechanicznej i do izolowania koƒców rur, np. preizolowanych. Skutecznie uszczelniajà i zabezpieczajà rur´ przed wnikaniem wilgoci. Stosowane sà w ciep∏ownictwie, energetyce, budownictwie i telekomunikacji. Odporne na dzia∏anie promieniowania UV, czynniki agresywne, grzyby i pleÊnie.

Kszta∏tki typu „End-Cap” - REC Produkt Nazwa

Nr ref.

REC 50

6-0000-13

REC 75 REC 90

NowoÊç

60

D1 30

6-0000-14

85

6-0000-01

105

REC 110

6-0000-02

REC 125

Wymiary kszta∏tki [mm] d1 d 45

10

L1 70

L2 50

20

42

20

60

40

27

45

27

60

40

125

27

65

27

60

40

6-0000-03

140

35

76

35

60

40

REC 140

6-0000-04

156

45

95

45

60

40

REC 160

6-0000-05

178

58

105

58

80

50

REC 200

6-0000-06

220

77

128

77

80

50

REC 225

6-0000-07

245

77

155

77

80

50

REC 250

6-0000-08

270

90

185

90

80

50

REC 315

6-0000-09

335

90

236

90

80

50

REC 400

6-0000-10

420

200

290

200

80

50

REC 450

6-0000-11

475

200

340

200

80

50

D

Uwaga: wymiary D1, d1 Êrednica wewn´trzna po ca∏kowitym obkurczeniu.

38


Mufy kablowe

Mufy kablowe Przeznaczenie Mufy kablowe s∏u˝à do po∏àczenia ze sobà dwóch lub wi´kszej liczby kabli. Mufy przelotowe ∏àczà kable o jednakowej izolacji oraz jednakowej iloÊci i przekroju ˝y∏. Mufy przejÊciowe ∏àczà kable z ró˝nych materia∏ów o ró˝nych przekrojach i liczbie ˝y∏ (standardowo wyposa˝one sà w z∏àczki kablowe). Na zamówienie specjalne wykonujemy mufy na przekroje kabli podane przez Klienta. Instrukcja monta˝u muf kablowych Instrukcja monta˝u dostarczana jest razem z produktem.

Elementy wchodzàce w sk∏ad mufy przelotowej

Instrukcja monta˝u mufy przelotowej dostarczana jest razem z produktem.

Elementy wchodzàce w sk∏ad mufy przejÊciowej

Instrukcja monta˝u mufy przejÊciowej dostarczana jest razem z produktem.

Komputerowy program doboru produktów termokurczliwych

NowoÊç

Uaktualniona wersja dotychczasowego programu doboru muf i g∏owic kablowych szczegó∏owe informacje na stronie 44. Program dost´pny jest w wersji CD. Prosimy o kontakt z naszym Dzia∏em Marketingu.

39


Mufy kablowe

Mufy kablowe przelotowe 0,6 / 1kV do kabli o izolacji polimerowej typu Y(A)KY, Y(A)KXS Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2]

0,6/1kV

35-70 95 120-150 185-240 16-25 35-70 95 120-150 185-240 16-25 35-70 95 120-150 185-240 16-25 35-70 95 120-150 185-240

Liczba ˝y∏

Rodzaj mufy kablowej

4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5

ZRM-2 / JLP-CX4 35-70 ZRM-3 / JLP-CX4 95 ZRM-4 / JLP-CX4 120, 150 ZRM-5 / JLP-CX4 185, 240 ZRMj-1 / JLP-CX1 16-25 ZRMj-2 / JLP-CX1 35-70 ZRMj-3 / JLP-CX1 95 ZRMj-4 / JLP-CX1 120, 150 ZRMj-5 / JLP-CX1 185, 240 ZRMt-1 / JLP-CX3 16-25 ZRMt-2 / JLP-CX3 35-70 ZRMt-3 / JLP-CX3 95 ZRMt-4 / JLP-CX3 120, 150 ZRMt-5 / JLP-CX3 185, 240 ZRMp-1 / JLP-CX5 16-25 ZRMp-2 / JLP-CX5 35-70 ZRMp-3 / JLP-CX5 95 ZRMp-4 / JLP-CX5 120, 150 ZRMp-5 / JLP-CX5 185, 240

Komplet na 4 pojedyncze ˝y∏y

Mufy kablowe przelotowe 0,6 / 1kV do kabli o izolacji polimerowej typu Y(A)KY, Y(A)KXS ze z∏àczkami gruboÊciennymi aluminiowymi Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2]

0,6/1kV

16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

Liczba ˝y∏ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rodzaj mufy kablowej ZRMZ-16 / JLP-CX4 16 (KA, Z) ZRMZ-25 / JLP-CX4 25 (KA, Z) ZRMZ-35 / JLP-CX4 35 (KA, Z) ZRMZ-50 / JLP-CX4 50 (KA, Z) ZRMZ-70 / JLP-CX4 70 (KA, Z) ZRMZ-95 / JLP-CX4 95 (KA, Z) ZRMZ-120 / JLP-CX4 120 (KA, Z) ZRMZ-150 / JLP-CX4 150 (KA, Z) ZRMZ-185 / JLP-CX4 185 (KA, Z) ZRMZ-240 / JLP-CX4 240 (KA, Z)

Mufy kablowe 0,6 / 1kV ze z∏àczkami Êrubowymi do kabli o izolacji polimerowej typu Y(A)KY, Y(A)KXS Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2]

0,6/1kV

16-35 50-95 120-185 240-300

Liczba ˝y∏ 4 4 4 4

Rodzaj mufy kablowej JLP-CX4 JLP-CX4 JLP-CX4 JLP-CX4

16-35 (s) 50-95 (s) 120-185 (s) 240-300 (s)

Mufy kablowe przelotowe 0,6 / 1kV do kabli o izolacji papierowej typu KFtA, AKFtA

40

Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2]

0,6/1kV

16-25 35-50 70-95 120-150 185-240 16-25 35-50 70-95 120-150 185-240

Liczba ˝y∏ 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

Rodzaj mufy kablowej JLP-CF3 JLP-CF3 JLP-CF3 JLP-CF3 JLP-CF3 JLP-CF4 JLP-CF4 JLP-CF4 JLP-CF4 JLP-CF4

16-25 35-50 70-95 120-150 185-240 16-25 35-50 70-95 120-150 185-240


Mufy kablowe

Mufy kablowe przelotowe 0,6 / 1kV do kabli i przewodów górniczych typu YnOGY Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2]

0,6/1kV

2,5-6 10-16 25-35 50-120 2,5-6 10

Liczba ˝y∏

Rodzaj mufy kablowej

4 4 4 4 5 5

JLPG-CXY-4 JLPG-CXY-4 JLPG-CXY-4 JLPG-CXY-4 JLPG-CXY-5 JLPG-CXY-5

2,5-6 10-16 25-35 50-120 2,5-6 10

Mufy kablowe przelotowe 0,6 / 1kV do kabli i przewodów górniczych typu HO7RN-F Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2]

0,6/1kV

2,5 4-6 10-25 2,5-4 6-10 16-25 2,5-4 6-10 16-25

Liczba ˝y∏

Rodzaj mufy kablowej

3 3 3 4 4 4 5 5 5

JLPG-CGH-3 JLPG-CGH-3 JLPG-CGH-3 JLPG-CGH-4 JLPG-CGH-4 JLPG-CGH-4 JLPG-CGH-5 JLPG-CGH-5 JLPG-CGH-5

2,5 4-6 10-25 2,5-4 6-10 16-25 2,5-4 6-10 16-25

Mufy kablowe przelotowe 0,6 / 1kV do kabli i przewodów górniczych typu OnGc-G Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2]

0,6/1kV

16-25 35-50 70-120 6 10-25 35-50

Liczba ˝y∏

Rodzaj mufy kablowej

4 4 4 5 5 5

JLPG-CGO-4 JLPG-CGO-4 JLPG-CGO-4 JLPG-CGO-5 JLPG-CGO-5 JLPG-CGO-5

16-25 35-50 70-120 6 10-25 35-50

Mufy kablowe ˝ywiczne przelotowe 0,6 / 1kV - JLZ Przeznaczenie S∏u˝à do ∏àczenia kabli o jednakowej izolacji, przekroju i liczbie ˝y∏. Zastosowanie do kabli typu: Y(A)KY, Y(A)KXS, YKSY, YKSYy, YKSX, YNKSY, OG¸, OG¸p, OW, OPd, OWY. Sk∏ad mufy Mufa ˝ywiczna sk∏ada si´ z: dwucz´Êciowej formy, ˝ywicy poliuretanowej, taÊmy izolacyjnej, r´kawic oraz z∏àczek (na zamówienie specjalne). W∏aÊciwoÊci Dwucz´Êciowa mieszanka ˝ywicy poliuretanowej (˝ywica, utwardzacz) dostarczana w dwucz´Êciowym opakowaniu umo˝liwiajàcym ∏atwe i szybkie zmieszanie sk∏adników. Mieszanka ˝ywiczna ca∏kowicie wype∏nia muf´, skutecznie zaizolowuje, uszczelnia i zabezpiecza z∏àcze. R´kawice chroniàce skór´ d∏oni w kontakcie z ˝ywicà. Prosty monta˝ bez u˝ycia êród∏a ciep∏a. Instrukcja monta˝u muf ˝ywicznych Instrukcja monta˝u dostarczana jest razem z produktem. Nazwa Produkt

Nr ref.

JLZ1 JLZ2

Wymiary [mm]

Ârednica zewn´trzna kabla - C [mm]

L

D

0-115-00

189

40

6 - 28

0-115-01

275

50

12 -32

JLZ3

0-115-02

355

72

26 - 45

JLZ4

0-115-03

547

108

37 - 67

JLZ5

0-115-04

800

132

48 - 88

41


Mufy kablowe

Mufy kablowe przelotowe 0,6 / 1kV do kabli trakcyjnych Przeznaczenie Mufy stosowane do ∏àczenia kabli trakcyjnych: YKY, YAKY, YKXS, YAKXS, XAKXS, XKXS. Na zamówienie specjalne wykonujemy zestaw wyposa˝ony w z∏àczk´ aluminiowà. Kabel trakcyjny: kabel jedno˝y∏owy o izolacji i pow∏oce polimerowej, z ekranem lub ˝y∏à powrotnà w postaci oplotu z taÊm lub drutów (YAKY 630/25). Kabel YAKY-˝p: kabel YAKY z ˝y∏ami probierczymi (YAKY 630 + 2x2,5).

Przyk∏ad Nazwa JLP-CT1 630 Opis mufy mufa kablowa przelotowa niskiego napi´cia 0,6 / 1kV do kabli trakcyjnych jedno˝y∏owych o przekroju ˝y∏ 630 mm2

Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2]

0,6/1kV

500-630 630 630

Liczba ˝y∏ 1 1 1+2

Rodzaj mufy kablowej JLP-CX1 500-630 JLP-CT1 630 JLP-CX1+2 1x630+2x2,5

Mufy kablowe przelotowe 0,6 / 1kV do pomp g∏´binowych - JOP Przeznaczenie Mufy na kablu oponowym do pomp g∏´binowych charakteryzujà si´ tym, ˝e mogà pracowaç w Êrodowisku o podwy˝szonej wilgotnoÊci powietrza. Sà one zaprojektowane tak, aby do Êrodka mufy nie dostawa∏a si´ wilgoç. Do tego celu wykorzystano specjalnà mas´ uszczelniajàcà. Ponadto mufy wyposa˝ane sà w z∏àczki o podwójnej d∏ugoÊci, które gwarantujà odpowiednià wytrzyma∏oÊç mechanicznà na rozciàganie, a tym samym zapewniajà stabilne po∏àczenie przewodów i niezawodnà prac´ urzàdzenia. Mufy typu JOP umo˝liwiajà ∏àczenie kabli p∏askich z okràg∏ymi. Zastosowanie do kabli typu: OG¸, OG¸p, OW, OPd, OWY. Na powy˝sze kable wykonujemy równie˝ mufy przejÊciowe. Prosimy o kontakt z naszym Dzia∏em Marketingu i Dzia∏em Rozwoju.

Zakres napi´ç

Przyk∏ad Nazwa JOP-CG3 1,5-2,5 (K, Z) Opis mufy

0,6/1kV

mufa kablowa przelotowa niskiego napi´cia 0,6/1kV do przewodów oponowych miedzianych trzy˝y∏owych o przekroju ˝y∏ 1,5-2,5 mm2 ze z∏àczkami miedzianymi o podwójnej d∏ugoÊci

42

Przekrój ˝y∏ [mm2]

Liczba ˝y∏

Rodzaj mufy kablowej

1,5-2,5

3

JOP-CG3- 1,5-2,5 ( K,Z )

4

3

JOP-CG3- 4 ( K,Z )

6

3

JOP-CG3- 6 ( K,Z )

10

3

JOP-CG3- 10 ( K,Z )

16

3

JOP-CG3-16 (K,Z)

25

3

JOP-CG3-25 (K,Z)

35

3

JOP-CG3-35 (K,Z)

50

3

JOP-CG3-50 (K,Z)

1,5-2,5

4

JOP-CG4-1,5-2,5 ( K,Z )

4

4

JOP-CG4-4 ( K,Z )

6

4

JOP-CG4-6 ( K,Z )

10

4

JOP-CG4-10 ( K,Z )

16

4

JOP-CG4-16 ( K,Z )

1,5-2,5

5

JOP-CG5-1,5-2,5 (K,Z)

4

5

JOP-CG5- 4 (K,Z)

6

5

JOP-CG5-6 (K,Z)

10

5

JOP-CG5-10(K,Z)

16

5

JOP-CG5-16 (K,Z)


Mufy kablowe

Mufy kablowe przelotowe 0,6 / 1kV do kabli sygnalizacyjnych - JSP Zastosowanie do kabli typu: YKSY, YKSYy, YKSX, YNKSY

Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2]

0,6/1kV

1,5-2,5 0,5-1,5 1,5-2,5 10 0,5-1,5 1,5-2,5 4-6 10 1,5-2,5 4-6 10 0,5-1,5 0,5-1,5 1,5-2,5 4-6 0,5-1,5 1,5-2,5 4-6 0,5-1,5 1,5-2,5 1,5-2,5 1,5-2,5 1,5-2,5 0,5-1,5 1,5-2,5 1,5-2,5 0,5-1,5

Liczba ˝y∏ 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 10 10 10 14 14 19 24 30 37 37 40 75

Rodzaj mufy kablowej JSP-CX2 1,5-2,5 (K,ZZ) JSP-CX3 0,5-1,5 (K,ZZ) JSP-CX3 1,5-2,5(K,ZZ) JSP-CX3 10 (K,Z) JSP-CX4 0,5-1,5(K,ZZ) JSP-CX4 1,5-2,5 (K,ZZ) JSP-CX4 4-6 (K, ZZ ) JSP-CX4 10 (K,Z ) JSP-CX 5 1,5-2,5(KZZ) JSP-CX 5 4-6(KZZ) JSP-CX 5 10 (K,Z) JSP-CX 6 0,5-1,5 (K,ZZ) JSP-CX 7 0,5-1,5 (K,ZZ) JSP-CX 7 1,5-2,5(K,ZZ) JSP-CX 7 4-6(K,ZZ) JSP-CX 10 0,5-1,5 (K,ZZ) JSP-CX 10 1,5-2,5 (K,Z,Z,) JSP-CX10 4-6(K,ZZ) JSP-CX 14 0,5-1,5 (K,ZZ) JSP-CX14 1,5-2,5(K,ZZ) JSP-CX 19 1,5-2,5(K,ZZ) JSP-CX 24 1,5-2,5 (K,ZZ) JSP-CX30 1,5-2,5(K,ZZ) JSP-CX 37 0,5-1,5(K,ZZ) JSP-CX 37 1,5-2,5(K,ZZ) JSP-CX40 1,5-2,5 (K,ZZ) JSP-CX75 0,5-1,5(K,ZZ)

Mufy zawierajà z∏àczki miedziane z izolacjà termokurczliwà.

Zastosowanie do kabli typu: KSY, KSYy, KSYFt, Ksywo, KSYFtA, KSYFoA, KSYFty, KSYFoy, YKSYFpy, YKSYFty, YKSYFoy, YKSXFpy, YKSXFty, YKSXFoy, Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2]

0,6/1kV

10 1,5-2,5 4-6 10 1,5-2,5 4-6 1,5-2,5 4-6 1,5-2,5 1,5-2,5 1,5-2,5 1,5-2,5 1,5-2,5

Liczba ˝y∏

Rodzaj mufy kablowej

3 4 4 4 5 5 7 7 10 14 19 24 37

JSP-CA 3 10 (K,Z) JSP-CA 4 1,5-2,5 ( K,ZZ) JSP-CA 4 4-6 ( K,ZZ) JSP-CA 4 10 (K,Z) JSP-CA 5 1,5-2,5 ( K,ZZ) JSP-CA 5 4-6( K,ZZ) JSP-CA 7 1,5-2,5( K,ZZ) JSP-CA 7 4-6( K,ZZ) JSP-CA 10 1,5-2,5( K,ZZ) JSP-CA 14 1,5-2,5 (K,ZZ) JSP-CA 19 1,5-2,5 (K,ZZ) JSP-CA 24 1,5-2,5(K,ZZ) JSP-CA37 1,5-2,5(K,ZZ)

Mufy zawierajà z∏àczki miedziane z izolacjà termokurczliwà Na kable sygnalizacyjne wykonujemy równie˝ mufy przejÊciowe.

Przyk∏ad Nazwa

Opis mufy

JSP-CX7 1,5-2,5 (K,ZZ)

mufa kablowa przelotowa niskiego napi´cia 0,6 / 1 kV do kabli sygnalizacyjnych miedzianych siedmio˝y∏owych o przekroju ˝y∏ 1,5-2,5 mm2 i izolacji polimerowej (PE, XLPE, PCV); ze z∏àczkami miedzianymi

43


Mufy kablowe

Mufy kablowe przejÊciowe 0,6/1kV z kabla polimerowego na kabel papierowy ze z∏àczkami Êrubowymi

Zastosowanie: do po∏àczenia kabli cztero˝y∏owych o izolacji polimerowej z kablami trzy lub cztero˝y∏owymi o izolacji papierowej np. YAKY z AKFtA

Zakres napi´ç

0,6/1kV

Przekrój ˝y∏ [mm2]

Liczba ˝y∏ Kabel o izolacji polimerowej

Kabel o izolacji papierowej

Rodzaj mufy kablowej

10 - 35

4

3

JLP – CX/CF 4/3 35/10-35 (S)

50 - 150

4

3

JLP – CX/CF 4/3 150/50-150 (S)

10 - 35

4

4

JLP – CX/CF 4/4 35/10-35 (S)

50 - 150

4

4

JLP – CX/CF 4/4 150/50-150 (S)

Mufy zawierajà z∏àczki Êrubowe z urywanym ∏bem Wykonujemy tak˝´ mufy przejÊciowe 0,6/1kV ze z∏àczkami prasowanymi. Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç po∏àczeƒ kabli zamówienia na mufy przejÊciowe 0,6/1kV ustalane sà indywidualnie. Prosimy o kontakt z naszym Dzia∏em Marketingu.

Komputerowy program doboru produktów termokurczliwych Program pomaga u˝ytkownikowi w tworzeniu symboli produktów termokurczliwych oferowanych przez firm´ Radpol S.A. poprzez zaznaczanie w∏aÊciwych odpowiedzi na pytania pojawiajàce si´ w kolejnych oknach. Po wyborze odpowiedniego produktu u˝ytkownik ma mo˝liwoÊç automatycznego stworzenia zapytania, które mo˝e wys∏aç pocztà, faksem lub pocztà elektronicznà. Program dost´pny jest w wersji CD. Prosimy o kontakt z naszym Dzia∏em Marketingu.

44


Mufy kablowe

NowoÊç

Mufy przelotowe do kabli jedno˝y∏owych o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych z ˝y∏à powrotnà z drutów Zastosowanie: przeznaczone do ∏àczenia kabli typu: YH(A)KXS, XUH(A)KXS, XH(A)KXS, X(RU)H(A)KXS

6/10kV 8,7/15kV 12/20kV

Informacje techniczne: w sk∏ad zestawu wchodzà masy sterujàce, które oprócz sterowania rozk∏adem pola elektrycznego dok∏adnie wype∏niajà przestrzeƒ mi´dzy koƒcami izolacji a z∏àczkà, a nak∏adane równie˝ na z∏àczk´ w celu wyrównania jej powierzchni. Mufa zawiera rur´ sterujàcà, rur´ izolacyjnà oraz rur´ podwójnà, posiadajàcà zintegrowane ze sobà wewn´trznà warstw´ izolacyjnà oraz zewn´trznà warstw´ pó∏przewodzàcà. Warstwa pó∏przewodzàca odpowiednio kszta∏tuje rozk∏ad linii si∏ pola elektrycznego oraz zwi´ksza si∏´ docisku warstwy izolujàcej, zapewniajàc przy tym doskona∏e przyleganie wszystkich rur w mufie. Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2] 50-70

JHP-10-CX1 50-70

6/10kV

95-150

JHP-10-CX1 95-150

185-240

JHP-10-CX1 185-240

8,7/15kV

12/20kV

Rodzaj mufy kablowej

35-50

JHP-15-CX1 35-50

50-120

JHP-15-CX1 50-120

150-240

JHP-15-CX1 150-240

35-95 120-240

JHP-20-CX1 35-95 JHP-20-CX1 120-240

Na obkurczonà rur´ podwójnà nawijana jest siatka miedziana stanowiàca ochron´ mechanicznà i polepszajàca odprowadzenia ciep∏a z ˝y∏y powrotnej. ˚y∏a powrotna jest ∏àczona z∏àczkà miedzianà zabezpieczanà dodatkowo rurà termokurczliwà. Odtworzenie pow∏oki kabla nast´puje za pomocà gruboÊciennej termokurczliwej rury z klejem termotopliwym, zapewniajàcym dobre przyleganie rury do zewn´trznej pow∏oki kabla. Mufy uszczelniane sà na koƒcach plastycznà masà, chroniàcà przed wnikaniem wilgoci. Mufy przeznaczone sà do ∏àczenia kabli z∏àczkami prasowanymi. Zestawy wykonane jako jednofazowe, nie zawierajà z∏àczek. W∏aÊciwoÊci muf: • obejmujà pe∏en zakres przekrojów kabli, • zastosowane termoplastyczne masy sterujàce zapobiegajà powstawaniu i rozwijaniu si´ procesów wy∏adowaƒ niezupe∏nych, • posiadajà warstw´ izolacyjnà o du˝ej sile docisku, • charakteryzujà si´ wysokà wytrzyma∏oÊcià elektrycznà i mechanicznà, • gwarantujà d∏ugotrwa∏à, niezawodnà prac´ linii kablowej, • zapewniajà krótki czas monta˝u dzi´ki nieskomplikowanej budowie i za∏àczonej instrukcji monta˝u, • posiadajà pozytywnà ocen´ technicznà wydanà przez Instytut Energetyki na zgodnoÊç z wymaganiami norm PN-90/E-06401 i PN-HD 629.1.S1(U) lipiec 2003.

45


Mufy kablowe

3.6/6kV 6/10kV

Mufy przelotowe do kabli trój˝y∏owych o izolacji papierowej z syciwem nieÊciekajàcym i pow∏okà metalowà, opancerzonych Zastosowanie: przeznaczone do ∏àczenia kabli typu: AKnFtA, AKnFpA, AKnFt, AKnFp, AKnFty, AKnFpy, KnFtA, KnFpA, KnFt, KnFp Informacje techniczne: uszczelnienie izolacji poszczególnych ˝y∏ kabla wykonane jest przy pomocy bezbarwnych rur odpornych na dzia∏anie syciwa kablowego. Palczatka termokurczliwa wraz z masà wype∏niajàcà uszczelnia miejsce wyprowadzenia ˝y∏ i zakoƒczenia pow∏oki metalowej. Izolacja z∏àczek i ˝y∏ odtworzona jest za pomocà gruboÊciennych rur termokurczliwych z klejem termotopliwym. Dodatkowy odst´p izolacyjny zapewnia przek∏adka polietylenowa umieszczana pomi´dzy ˝y∏ami fazowymi. Wype∏nienie wn´trza mufy stanowià trójkàtne masy uszczelniajàce. Metalowa pow∏oka i pancerz odtworzone sà za pomocà cynowanego r´kawa miedzianego mocowanego zaciskami spr´˝ynowymi. Os∏on´ mufy stanowi gruboÊcienna rura termokurczliwa z klejem.

Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2] 16-50

JHP-6-CF3 16-50

3,6/6kV

70-120

JHP-6-CF3 70-120

150-240

JHP-6-CF3 150-240

16-50

JHP-10-CF3 16-50

70-120

JHP-10-CF3 70-120

150-185

JHP-10-CF3 150-185

6/10kV

240

Rodzaj mufy kablowej

Mufy przeznaczone sà do ∏àczenia kabli z∏àczkami prasowanymi. Zestawy nie zawierajà z∏àczek.

JHP-10-CF3 240

W∏aÊciwoÊci muf: • obejmujà pe∏en zakres przekrojów kabli, • charakteryzujà si´ wysokà wytrzyma∏oÊcià elektrycznà i mechanicznà dzi´ki zastosowanym gruboÊciennym rurom termokurczliwym, • zaprojektowane i wykonane z materia∏ów odpornych na syciwo kablowe, • gwarantujà d∏ugotrwa∏à, niezawodnà prac´ linii kablowej, • posiadajà pozytywnà ocen´ technicznà wydanà przez Instytut Energetyki na zgodnoÊç z wymaganiami norm PN-90/E-06401.

3.6/6kV

Mufy przelotowe do kabli trój˝y∏owych o nieekranowanej izolacji polimerowej Zastosowanie: przeznaczone do ∏àczenia kabli typu: YKY, YAKY Informacje techniczne: izolacja z∏àczek i ˝y∏ odtworzona jest za pomocà gruboÊciennych rur termokurczliwych z klejem termotopliwym. Dodatkowy odst´p izolacyjny zapewnia przek∏adka polietylenowa umieszczana pomi´dzy ˝y∏ami fazowymi. ˚y∏a powrotna odtworzona jest za pomocà cynowanego r´kawa miedzianego mocowanego zaciskami spr´˝ynowymi. Os∏on´ mufy stanowi gruboÊcienna rura termokurczliwa z klejem.

Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2]

Rodzaj mufy kablowej

25-35

JHP-6-CX3 25-35

50-95

JHP-6-CX3 50-95

3,6/6kV 120-185 240

JHP-6-CX3 120-185

Mufy przeznaczone sà do ∏àczenia kabli z∏àczkami prasowanymi. Zestawy nie zawierajà z∏àczek.

JHP-6-CX3 240

W∏aÊciwoÊci muf: • obejmujà pe∏en zakres przekrojów kabli, • posiadajà warstw´ izolacyjnà o du˝ej sile docisku, • charakteryzujà si´ wysokà wytrzyma∏oÊcià elektrycznà i mechanicznà dzi´ki zastosowanym gruboÊciennym rurom termokurczliwym, • zastosowana rura termokurczliwa z klejem termotopliwym chroni przed wnikaniem wilgoci.

46


Mufy kablowe

Mufy przelotowe do kabli trój˝y∏owych o nieekranowanej izolacji polimerowej, opancerzonych

3,6/6kV

Zastosowanie: przeznaczone do ∏àczenia kabli typu: YAKYFty, YKYFty, YAKYFpy, YKYFpy, YAKYFoy, YKYFoy Informacje techniczne: izolacja z∏àczek i ˝y∏ odtworzona jest za pomocà gruboÊciennych rur termokurczliwych z klejem termotopliwym. Dodatkowy odst´p izolacyjny zapewnia przek∏adka polietylenowa umieszczana pomi´dzy ˝y∏ami fazowymi. ˚y∏a powrotna i metalowy pancerz odtworzone sà za pomocà cynowanego r´kawa miedzianego mocowanego zaciskami spr´˝ynowymi. Os∏on´ mufy stanowi gruboÊcienna rura termokurczliwa z klejem.

Zakres napi´ç

3,6/6kV

Przekrój ˝y∏ [mm2]

Rodzaj mufy kablowej

25-50

JHP-6-CA3 25-50

70-120

JHP-6-CA3 70-120

150-240

JHP-6-CA3 150-240

Mufy przeznaczone sà do ∏àczenia kabli z∏àczkami prasowanymi. Zestawy nie zawierajà z∏àczek.

W∏aÊciwoÊci muf: • obejmujà pe∏en zakres przekrojów kabli, • posiadajà warstw´ izolacyjnà o du˝ej sile docisku, • charakteryzujà si´ wysokà wytrzyma∏oÊcià elektrycznà i mechanicznà dzi´ki zastosowanym gruboÊciennym rurom termokurczliwym, • zastosowana rura termokurczliwa z klejem termotopliwym chroni przed wnikaniem wilgoci.

Mufy przelotowe do przewodów o ekranowanej izolacji gumowej, z trzema ˝y∏ami roboczymi oraz z trzema ˝y∏ami ochronnymi

3,6/6kV

Zastosowanie: przeznaczone do ∏àczenia przewodów typu: OGb, OGc, OnGcekg˝-G, OnGbekg˝-G. Informacje techniczne: ˝y∏y robocze i ochronne ∏àczone sà za pomocà z∏àczek górniczych cynowanych. Ekrany z gumy pó∏przewodzàcej na ˝y∏ach roboczych, na izolacji ˝y∏ roboczych i na ˝y∏ach ochronnych odtwarzane sà za pomocà pó∏przewodzàcych taÊm samospajalnych. Izolacj´ na z∏àczkach odtwarzajà gruboÊcienne rury termokurczliwe z klejem termotopliwym. Obszar z∏àcza wype∏niony jest masà uszczelniajàcà. Dzielonà opon´ kabla odtwarzajà dwie gruboÊcienne rury termokurczliwe, samogasnàce, z podwójnym uszczelnieniem - masà i klejem termotopliwym.

Zakres napi´ç

3,6/6kV

Przekrój ˝y∏ [mm2]

Rodzaj mufy kablowej

3x25+3x6

JHP-6-CG4 3x25+3x6 (K,Z)

3x50+3x16

JHP-6-CG4 3x50+3x16 (K,Z)

3x70+3x16

JHP-6-CG4 3x70+3x16 (K,Z)

3x95+3x16

JHP-6-CG4 3x95+3x16 (K,Z)

Zestawy zawierajà górnicze z∏àczki miedziane cynowane.

W∏aÊciwoÊci muf: • zapewniajà trwa∏e po∏àczenie ˝y∏ kabli dzi´ki gwintowanym z∏àczkom górniczym, • gwarantujà elastycznoÊç z∏àcza i mo˝liwoÊç pracy w trudnych warunkach takich jak kopalnie odkrywkowe, • charakteryzujà si´ wysokà wytrzyma∏oÊcià elektrycznà i mechanicznà dzi´ki zastosowanym gruboÊciennym rurom termokurczliwym, • zapewniajà odtworzenie pow∏oki kabla gruboÊciennà rurà termokurczliwà nierozprzestrzeniajàcà p∏omienia, • posiadajà barier´ przeciwwilgociowà w postaci mas wype∏niajàco-uszczelniajàcych, • posiadajà pozytywnà opini´ technicznà wydanà przez EMAG 03/04.

47


Mufy kablowe

3,6/6kV

Mufy kablowe przejÊciowe 3,6/6kV z trzy˝y∏owego kabla o izolacji polimerowej na kabel trzy˝y∏owy o izolacji papierowej

Zastosowanie: do po∏àczenia kabli trzy˝y∏owych o nieekranowanej izolacji polimerowej np. typu YAKY z kablami trzy˝y∏owymi o izolacji papierowej z syciwem nieÊciekajàcym pow∏okà metalowà, opancerzonych np. AKnFtA, AKnFpA, AKnFt, AKnFp, AKnFty, AKnFpy

Zakres napi´ç

3,6/6kV

Przekrój ˝y∏ [mm2]

Liczba ˝y∏ Rodzaj mufy kablowej

35

Kabel o izolacji polimerowej 3

Kabel o izolacji papierowej 3

50

3

3

JHP-6-CX/CF 3/3 50/50 (KA/KA,Z)

JHP-6-CX/CF 3/3 35/35 (KA/KA,Z)

70

3

3

JHP-6-CX/CF 3/3 70/70 (KA/KA,Z)

95

3

3

JHP-6-CX/CF 3/3 95/95 (KA/KA,Z)

120

3

3

JHP-6-CX/CF 3/3 120/120 (KA/KA,Z)

150

3

3

JHP-6-CX/CF 3/3 150/150 (KA/KA,Z)

185

3

3

JHP-6-CX/CF 3/3 185/185 (KA/KA,Z)

240

3

3

JHP-6-CX/CF 3/3 240/240 (KA/KA,Z)

Mufy zawierajà z∏àczki aluminiowe gruboÊcienne do zaprasowania.

Zastosowanie: do po∏àczenia kabli trzy˝y∏owych o nieekranowanej izolacji polimerowej opancerzonych np. typu YAKYFty YAKYFpy, YAKYFoy, YAKXSFty z kablami trzy˝y∏owymi o izolacji papierowej z syciwem nieÊciekajàcym i pow∏okà metalowà, opancerzonych np. AKnFtA, AKnFpA, AKnFt, AKnFp, AKnFty, AKnFpy.

Zakres napi´ç

3,6/6kV

Przekrój ˝y∏ [mm2]

Liczba ˝y∏

35

Kabel o izolacji polimerowej 3

Kabel o izolacji papierowej 3

50

3

3

Rodzaj mufy kablowej JHP-6-CA/CF 3/3 35/35 (KA/KA,Z) JHP-6-CA/CF 3/3 50/50 (KA/KA,Z)

70

3

3

JHP-6-CA/CF 3/3 70/70 (KA/KA,Z)

95

3

3

JHP-6-CA/CF 3/3 95/95 (KA/KA,Z)

120

3

3

JHP-6-CA/CF 3/3 120/120 (KA/KA,Z)

150

3

3

JHP-6-CA/CF 3/3 150/150 (KA/KA,Z)

185

3

3

JHP-6-CA/CF 3/3 185/185 (KA/KA,Z)

240

3

3

JHP-6-CA/CF 3/3 240/240 (KA/KA,Z)

Mufy zawierajà z∏àczki aluminiowe gruboÊcienne do zaprasowania.

Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç po∏àczeƒ kabli zamówienia na mufy przejÊciowe 3,6/6kV ustalane sà indywidualnie. Prosimy o kontakt z naszym Dzia∏em Marketingu.

48


G∏owice kablowe

G∏owice kablowe Przeznaczenie S∏u˝à do zakaƒczania i odprowadzania mocy do ró˝nego typu urzàdzeƒ elektroenergetycznych. Sprawdzajà si´ w d∏ugotrwa∏ym u˝ytkowaniu nawet w najci´˝szych warunkach. Dzi´ki swojej konstrukcji sà ca∏kowicie szczelne i odporne na warunki Êrodowiskowe, napi´ciowe oraz przecià˝enia elektryczne sieci.

G∏owice kablowe 0,6 / 1kV - TLP

G∏owice kablowe 0,6/1kV do kabli o izolacji polimerowej typu YAKY, YKY… Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2]

0,6/1kV

16-35 50-70 95-120 150-240 16-35 50-70 95-120 150-240 16-35 50-70 95-120 150-240

Liczba ˝y∏

Rodzaj g∏owicy kablowej

4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5

TLP-CX4 TLP-CX4 TLP-CX4 TLP-CX4 TLP-CX3 TLP-CX3 TLP-CX3 TLP-CX3 TLP-CX5 TLP-CX5 TLP-CX5 TLP-CX5

16-35 50-70 95-120 150-240 16-35 50-70 95-120 150-240 16-35 50-70 95-120 150-240

G∏owice kablowe 0,6/1kV do kabli o izolacji papierowej typu KFtA, AKFtA Zakres napi´ç

0,6/1kV

Zakres napi´ç

0,6/1kV

Przekrój ˝y∏ [mm2]

Liczba ˝y∏

D∏ugoÊç g∏owicy [mm]

16-35

3

450

TLP-CF3/450 16-35

50-70

3

450

TLP-CF3/450 50-70

95-150

3

450

TLP-CF3/450 95-150

185-240

3

450

TLP-CF3/450 185-240

16-35

4

450

TLP-CF4/450 16-35

50-70

4

450

TLP-CF4/450 50-70

95-150

4

450

TLP-CF4/450 95-150

185-240

4

450

TLP-CF4/450 185-240

Przekrój ˝y∏ [mm2]

Przekrój ˝y∏y dodatkowej [mm2]

70 95

Rodzaj g∏owicy kablowej

Liczba ˝y∏

D∏ugoÊç g∏owicy [mm]

35

3+1

450

TLP-CF3+1/450 70+35

50

3+1

450

TLP-CF3+1/450 95+50

185

95

3+1

450

TLP-CF3+1/450 185+95

240

120

3+1

450

TLP-CF3+1/450 240+120

Rodzaj g∏owicy kablowej

Przyk∏ady Nazwa

Opis g∏owicy

TLP-CX4 95-120

g∏owica kablowa niskiego napi´cia 0,6 / 1kV do kabli cztero˝y∏owych o przekroju ˝y∏ 95-120 mm2 i izolacji polimerowej (PE, XLPE, PCV)

TLP-CF3+1/450 35-70

g∏owica kablowa niskiego napi´cia 0,6 / 1kV do kabli opancerzonych cztero˝y∏owych (3+1) o przekroju ˝y∏ 35-70 mm2 i izolacji papierowej z syciwem nieÊciekajàcym i pow∏okà metalowà; d∏ugoÊç g∏owicy 450 mm

49


G∏owice kablowe

6/10kV 8,7/15kV 12/20kV

G∏owice wn´trzowe do kabli jedno˝y∏owych o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych z ˝y∏à powrotnà z drutów

NowoÊç

Z a s t o s o w a n i e : przeznaczone do zakaƒczania kabli typu: YH(A)KXS, XUH(A)KXS, XH(A)KXS, X(RU)H(A)KXS I n f o r m a c j e t e c h n i c z n e : zestawy oparte sà na technologii termokurczliwej tj.: rura do odtworzenia izolacji pow∏oki kabla odporna na powierzchniowe pràdy pe∏zajàce, rura sterujàca i masa sterujàca rozk∏adem pola elektrycznego oraz masy uszczelniajàce zapobiegajàce przed wnikaniem wilgoci. Zestawy wyposa˝ono w dodatkowe dwie warstwy mas uszczelniajàcych stosowanych przy zakoƒczeniu ˝y∏y powrotnej, a zwi´kszajàcych szczelnoÊç g∏owicy nawet przy wielokrotnych procesach nagrzewania i sch∏adzania w przypadku pracy przerywanej.

Zakres napi´ç 6/10kV 8,7/15kV 12/20kV

Rodzaj g∏owicy kablowej

D∏ugoÊç [mm]

35-95

THP-I-10-CXd1 35-95

450

95-240

THP-I-10-CXd1 95-240

450

35-95

THP-I-15-CXd1 35-95

450

95-240

THP-I-15-CXd1 95-240

450

35-95

THP-I-20-CXd1 35-95

450

70-240

THP-I-20-CXd1 70-240

450

W∏aÊciwoÊci g∏owic: • odporne na trudne warunki Êrodowiskowe, • posiadajà warstw´ izolacyjnà o du˝ej sile docisku, • uniwersalne - dwa typy g∏owic pokrywajà pe∏en zakres przekrojów ˝y∏ kabli, • zastosowane w g∏owicy rury termokurczliwe tworzà ochron´ izolacyjnà zapobiegajàcà powstawaniu wy∏adowaƒ Êlizgowych, • odporne na dzia∏anie promieniowania UV, • zapewniajà maksymalne uszczelnienie przeciwwilgociowe, • charakteryzujà si´ wysokà wytrzyma∏oÊcià elektrycznà i mechanicznà, • zapewniajà krótki czas monta˝u dzi´ki nieskomplikowanej budowie i za∏àczonej instrukcji monta˝u, • posiadajà pozytywnà ocen´ technicznà wydanà przez Instytut Energetyki na zgodnoÊç z wymaganiami norm PN-90/E-06401 i PN-HD 629.1.S1(U) lipiec 2003.

Zestawy umo˝liwiajà wykonanie trzech g∏owic jednofazowych, nie zawierajà koƒcówek kablowych.

6/10kV 8,7/15kV 12/20kV

Przekrój ˝y∏ [mm2]

G∏owice napowietrzne do kabli jedno˝y∏owych o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych z ˝y∏à powrotnà z drutów

NowoÊç

Z a s t o s o w a n i e : przeznaczone do zakaƒczania kabli typu: YH(A)KXS, XUH(A)KXS, XH(A)KXS, X(RU)H(A)KXS I n f o r m a c j e t e c h n i c z n e : budowa analogiczna jak w przypadku g∏owicy wn´trzowej. Dodatkowo w zale˝noÊci od poziomu napi´cia na rurze izolacyjnej obkurczane sà klosze termokurczliwe, zapobiegajàce tworzeniu si´ Êcie˝ek pràdów pe∏zajàcych. Zakres napi´ç 6/10kV 8,7/15kV 12/20kV

Przekrój ˝y∏ [mm2]

Rodzaj g∏owicy kablowej

D∏ugoÊç [mm]

35-95

THP-N-10-CXd1 35-95

450

95-240

THP-N-10-CXd1 95-240

450

35-95

THP-N-15-CXd1 35-95

450

95-240

THP-N-15-CXd1 95-240

450

35-95

THP-N-20-CXd1 35-95

450

70-240

THP-N-20-CXd1 70-240

450

W∏aÊciwoÊci g∏owic: • odporne na trudne warunki Êrodowiskowe, • posiadajà warstw´ izolacyjnà o du˝ej sile docisku, • uniwersalne - dwa typy g∏owic pokrywajà pe∏en zakres przekrojów ˝y∏ kabli, • zastosowane w g∏owicy rury termokurczliwe tworzà ochron´ izolacyjnà zapobiegajàcà powstawaniu wy∏adowaƒ Êlizgowych, • odporne na dzia∏anie promieniowania UV, • zapewniajà maksymalne uszczelnienie przeciwwilgociowe, • charakteryzujà si´ wysokà wytrzyma∏oÊcià elektrycznà i mechanicznà, • zapewniajà krótki czas monta˝u dzi´ki nieskomplikowanej budowie i za∏àczonej instrukcji monta˝u, • posiadajà pozytywnà ocen´ technicznà wydanà przez Instytut Energetyki na zgodnoÊç z wymaganiami norm PN-90/E-06401 i PN-HD 629.1.S1(U) lipiec 2003

Zestawy umo˝liwiajà wykonanie trzech g∏owic jednofazowych, nie zawierajà koƒcówek kablowych. W przypadku g∏owic napowietrznych nale˝y stosowaç koƒcówki kablowe szczelne.

50


G∏owice kablowe

G∏owice wn´trzowe do kabli trój˝y∏owych o izolacji papierowej z syciwem nieÊciekajàcym i pow∏okà metalowà, opancerzonych

3,6/6kV 6/10kV

Zastosowanie: przeznaczone do zakaƒczania kabli typu: AKnFtA, AKnFpA, AKnFt, AKnFp, AKnFty, AKnFpy, KnFtA, KnFpA, KnFt, KnFp Informacje techniczne: uszczelnienie izolacji poszczególnych ˝y∏ kabla wykonane jest przy pomocy bezbarwnych rur odpornych na dzia∏anie syciwa kablowego. Miejsce wyprowadzenia ˝y∏ i zakoƒczenia pow∏oki metalowej uszczelniane jest palczatkà termokurczliwà wraz z masà wype∏niajàcà.

Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2]

25-50

3,6/6kV

70-120

150-240

35-50

6/10kV Po∏àczenie metalowego pancerza i pow∏oki wykonane jest przy pomocy zestawu uziemiajàcego. Izolacja ˝y∏ kabla wzmacniana jest termokurczliwymi oznacznikami faz L1, L2 i L3 wykonanymi z materia∏u odpornego na pràdy pe∏zajàce. Dodatkowà barier´ przeciwwilgociowà zapewniajà masy uszczelniajàce. Minimalna d∏ugoÊç g∏owicy 300 mm. Zestawy g∏owic wykonane jako trójfazowe, zawierajà zestaw uziemiajàcy, nie zawierajà koƒcówek kablowych. Nale˝y u˝ywaç koƒcówek szczelnych.

70-120

150-240

Rodzaj g∏owicy kablowej

D∏ugoÊç [mm]

THP-I-6-CF3/300 25-50

300

THP-I-6-CF3/650 25-50

650

THP-I-6-CF3/800 25-50

800

THP-I-6-CF3/300 70-120

300

THP-I-6-CF3/650 70-120

650

THP-I-6-CF3/800 70-120

800

THP-I-6-CF3/300 150-240

300

THP-I-6-CF3/650 150-240

650

THP-I-6-CF3/800 150-240

800

THP-I-10-CF3/450 35-50

450

THP-I-10-CF3/650 35-50

650

THP-I-10-CF3/800 35-50

800

THP-I-10-CF3/450 70-120

450

THP-I-10-CF3/650 70-120

650

THP-I-10-CF3/800 70-120

800

THP-I-10-CF3/450 150-240

450

THP-I-10-CF3/650 150-240

650

THP-I-10-CF3/800 150-240

800

W∏aÊciwoÊci g∏owic: • zastosowane w g∏owicy zaciski spr´˝ynowe w ∏atwy i pewny sposób ∏àczà taÊm´ uziemiajàcà z pancerzem kabla, • odporne na trudne warunki Êrodowiskowe, • charakteryzujà si´ wysokà wytrzyma∏oÊcià elektrycznà i mechanicznà, • odporne na dzia∏anie promieniowania UV, • posiadajà barier´ przeciwwilgociowà w postaci palczatki termokurczliwej oraz mas wype∏niajàco-uszczelniajàcych, • zaprojektowane i wykonane z materia∏ów odpornych na syciwo kablowe.

G∏owice napowietrzne do kabli trój˝y∏owych o izolacji papierowej z syciwem nieÊciekajàcym i pow∏okà metalowà, opancerzonych

3,6/6kV 6/10kV

Zastosowanie: przeznaczone do zakaƒczania kabli typu: AKnFtA, AKnFpA, AKnFt, AKnFp, AKnFty, AKnFpy, KnFtA, KnFpA, KnFt, KnFp. Informacje techniczne: budowa analogiczna jak w przypadku g∏owicy wn´trzowej. Dodatkowo na oznacznikach faz obkurczane sà klosze termokurczliwe, zapobiegajàce tworzeniu si´ Êcie˝ek pràdów pe∏zajàcych. Minimalna d∏ugoÊç g∏owicy 450 mm.

W∏aÊciwoÊci g∏owic: • zastosowane w g∏owicy zaciski spr´˝ynowe w ∏atwy i pewny sposób ∏àczà taÊm´ uziemiajàcà z pancerzem kabla, • odporne na trudne warunki Êrodowiskowe, • charakteryzujà si´ wysokà wytrzyma∏oÊcià elektrycznà i mechanicznà, • odporne na dzia∏anie promieniowania UV, • posiadajà barier´ przeciwwilgociowà w postaci palczatki termokurczliwej oraz mas wype∏niajàco-uszczelniajàcych, • zaprojektowane i wykonane z materia∏ów odpornych na syciwo kablowe.

51


G∏owice kablowe

Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2]

25-50

3,6/6kV

70-120

150-240

35-50

6/10kV Zestawy g∏owic wykonane jako trójfazowe, zawierajà zestaw uziemiajàcy, nie zawierajà koƒcówek kablowych. Nale˝y u˝ywaç koƒcówek szczelnych.

70-120

150-240

Rodzaj g∏owicy kablowej

D∏ugoÊç [mm]

THP-N-6-CF3/450 25-50

450

THP-N-6-CF3/650 25-50

650

THP-N-6-CF3/800 25-50

800

THP-N-6-CF3/450 70-120

450

THP-N-6-CF3/650 70-120

650

THP-N-6-CF3/800 70-120

800

THP-N-6-CF3/450 150-240

450

THP-N-6-CF3/650 150-240

650

THP-N-6-CF3/800 150-240

800

THP-N-10-CF3/450 35-50

450

THP-N-10-CF3/650 35-50

650

THP-N-10-CF3/800 35-50

800

THP-N-10-CF3/450 70-120

450

THP-N-10-CF3/650 70-120

650

THP-N-10-CF3/800 70-120

800

THP-N-10-CF3/450 150-240

450

THP-N-10-CF3/650 150-240

650

THP-N-10-CF3/800 150-240

800

G∏owice wn´trzowe do kabli jedno˝y∏owych o nieekranowanej izolacji polimerowej z ˝y∏à powrotnà z taÊm

3,6/6kV

Zastosowanie: przeznaczone do zakaƒczania kabli typu: YKY, YAKY. Informacje techniczne: po∏àczenie ˝y∏y powrotnej wykonane jest za pomocà zestawu uziemiajàcego. Barier´ przeciwwilgociowà stanowià masy uszczelniajàce. Na izolacji obkurczany jest termokurczliwy oznacznik fazy odporny na pràdy pe∏zajàce i wp∏ywy atmosferyczne. Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2] Rodzaj g∏owicy kablowej 25-70

3,6/6kV

95-120 150-240

D∏ugoÊç [mm]

THP-I-6-CX1/300 25-70

300

THP-I-6-CX1/450 25-70

450

THP-I-6-CX1/300 95-120

300

THP-I-6-CX1/450 95-120

450

THP-I-6-CX1/300 150-240

300

THP-I-6-CX1/450 150-240

450

W∏aÊciwoÊci g∏owic: • odporne na trudne warunki Êrodowiskowe, • ochrona izolacyjna zapobiega powstawaniu wy∏adowaƒ Êlizgowych, • odporne na dzia∏anie promieniowania UV, • zapewniajà krótki czas monta˝u dzi´ki nieskomplikowanej budowie.

Zestawy umo˝liwiajà wykonanie trzech g∏owic jednofazowych, zawierajà zestaw uziemiajàcy, nie zawierajà koƒcówek kablowych.

G∏owice wn´trzowe do kabli jedno˝y∏owych o nieekranowanej izolacji polimerowej z ˝y∏à powrotnà z drutów

3,6/6kV

Zastosowanie: przeznaczone do zakaƒczania kabli typu: YKY, YAKY. Informacje techniczne: na izolacji obkurczany jest termokurczliwy oznacznik fazy odporny na pràdy pe∏zajàce i wp∏ywy atmosferyczne. Barier´ przeciwwilgociowà stanowià masy uszczelniajàce. Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2] Rodzaj g∏owicy kablowej 25-70

3,6/6kV

95-120 150-240

THP-I-6-CXd1/450 25-70

450

THP-I-6-CXd1/650 25-70

650

THP-I-6-CXd1/450 95-120

450

THP-I-6-CXd1/650 95-120

650

THP-I-6-CXd1/450 150-240

450

THP-I-6-CXd1/650 150-240

650

W∏aÊciwoÊci g∏owic: • odporne na trudne warunki Êrodowiskowe. • ochrona izolacyjna zapobiega powstawaniu wy∏adowaƒ Êlizgowych. • odporne na dzia∏anie promieniowania UV. • zapewniajà krótki czas monta˝u dzi´ki nieskomplikowanej budowie, • charakteryzujà si´ wysokà wytrzyma∏oÊcià elektrycznà i mechanicznà.

Zestawy umo˝liwiajà wykonanie trzech g∏owic jednofazowych, zawierajà zestaw uziemiajàcy, nie zawierajà koƒcówek kablowych.

52

D∏ugoÊç [mm]


G∏owice kablowe

G∏owice wn´trzowe do kabli trój˝y∏owych o nieekranowanej izolacji polimerowej z ˝y∏à powrotnà z taÊm

3,6/6kV

Zastosowanie: przeznaczone do zakaƒczania kabli typu: YKY, YAKY. Informacje techniczne: po∏àczenie ˝y∏y powrotnej wykonane jest za pomocà zestawu uziemiajàcego. Miejsce wyprowadzenia ˝y∏ zabezpiecza palczatka termokurczliwa z klejem termotopliwym. Dodatkowà barier´ przeciwwilgociowà stanowià masy uszczelniajàce. Na izolacji poszczególnych ˝y∏ obkurczany jest termokurczliwy oznacznik fazy odporny na pràdy pe∏zajàce i wp∏ywy atmosferyczne.

Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2] Rodzaj g∏owicy kablowej

25-50

3,6/6kV

Zestawy g∏owic wykonane jako trójfazowe, zawierajà zestaw uziemiajàcy, nie zawierajà koƒcówek kablowych.

70-120

150-240

D∏ugoÊç [mm]

THP-I-6-CX3/300 25-50

300

THP-I-6-CX3/650 25-50

650

THP-I-6-CX3/800 25-50

800

THP-I-6-CX3/300 70-120

300

THP-I-6-CX3/650 70-120

650

THP-I-6-CX3/800 70-120

800

THP-I-6-CX3/300 150-240

300

THP-I-6-CX3/650 150-240

650

THP-I-6-CX3/800 150-240

800

W∏aÊciwoÊci g∏owic: • odporne na trudne warunki Êrodowiskowe, • ochrona izolacyjna zapobiega powstawaniu wy∏adowaƒ Êlizgowych, • odporne na dzia∏anie promieniowania UV, • charakteryzujà si´ wysokà wytrzyma∏oÊcià elektrycznà i mechanicznà, • posiadajà barier´ przeciwwilgociowà w postaci palczatki termokurczliwej oraz mas wype∏niajàco-uszczelniajàcych.

G∏owice wn´trzowe do kabli trój˝y∏owych o nieekranowanej izolacji polimerowej z ˝y∏à powrotnà z drutów

3,6/6kV

Zastosowanie: przeznaczone do zakaƒczania kabli typu: YKY, YAKY. Informacje techniczne: miejsce wyprowadzenia ˝y∏ zabezpiecza palczatka termokurczliwa z klejem termotopliwym. Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2]

25-50

3,6/6kV

70-120

150-240 Dodatkowà barier´ przeciwwilgociowà stanowià masy uszczelniajàce. Na izolacji poszczególnych ˝y∏ obkurczany jest termokurczliwy oznacznik fazy odporny na pràdy pe∏zajàce i wp∏ywy atmosferyczne. Zestawy g∏owic wykonane jako trójfazowe, zawierajà zestaw uziemiajàcy, nie zawierajà koƒcówek kablowych.

Rodzaj g∏owicy kablowej

D∏ugoÊç [mm]

THP-I-6-CXd3/300 25-50

300

THP-I-6-CXd3/650 25-50

650

THP-I-6-CXd3/800 25-50

800

THP-I-6-CXd3/300 70-120

300

THP-I-6-CXd3/650 70-120

650

THP-I-6-CXd3/800 70-120

800

THP-I-6-CXd3/300 150-240

300

THP-I-6-CXd3/650 150-240

650

THP-I-6-CXd3/800 150-240

800

W∏aÊciwoÊci g∏owicy: • odporne na trudne warunki Êrodowiskowe, • ochrona izolacyjna zapobiega powstawaniu wy∏adowaƒ Êlizgowych, • odporne na dzia∏anie promieniowania UV, • charakteryzujà si´ wysokà wytrzyma∏oÊcià elektrycznà i mechanicznà, • posiadajà barier´ przeciwwilgociowà w postaci palczatki termokurczliwej oraz mas wype∏niajàco-uszczelniajàcych.

53


G∏owice kablowe

G∏owice napowietrzne do kabli trój˝y∏owych o nieekranowanej izolacji polimerowej z ˝y∏à powrotnà z taÊm

3,6/6kV

Zastosowanie: przeznaczone do zakaƒczania kabli typu: YKY, YAKY. Informacje techniczne: po∏àczenie ˝y∏y powrotnej wykonane jest za pomocà zestawu uziemiajàcego. Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2] 25-50

3,6/6kV

70-120 150-240

Rodzaj g∏owicy kablowej

D∏ugoÊç [mm]

THP-N-6-CX3/450 25-50

450

THP-N-6-CX3/650 25-50

650

THP-N-6-CX3/450 70-120

450

THP-N-6-CX3/650 70-120

650

THP-N-6-CX3/450 150-240

450

THP-N-6-CX3/650 150-240

650

Zestawy g∏owic wykonane jako trójfazowe, zawierajà zestaw uziemiajàcy, nie zawierajà koƒcówek kablowych. Nale˝y u˝ywaç koƒcówek szczelnych. W∏aÊciwoÊci g∏owicy: • odporne na trudne warunki Êrodowiskowe, • ochrona izolacyjna zapobiega powstawaniu wy∏adowaƒ Êlizgowych, • odporne na dzia∏anie promieniowania UV, • charakteryzujà si´ wysokà wytrzyma∏oÊcià elektrycznà i mechanicznà, • posiadajà barier´ przeciwwilgociowà w postaci palczatki termokurczliwej oraz mas wype∏niajàco-uszczelniajàcych.

Miejsce wyprowadzenia ˝y∏ zabezpiecza palczatka termokurczliwa z klejem termotopliwym. Dodatkowà barier´ przeciwwilgociowà stanowià masy uszczelniajàce. Na izolacji poszczególnych ˝y∏ obkurczany jest termokurczliwy oznacznik fazy odporny na pràdy pe∏zajàce i wp∏ywy atmosferyczne wraz z kloszem termokurczliwym.

G∏owice napowietrzne do kabli trój˝y∏owych o nieekranowanej izolacji polimerowej z ˝y∏à powrotnà z drutów

3,6/6kV

Zastosowanie: przeznaczone do zakaƒczania kabli typu: YKY, YAKY. Informacje techniczne: miejsce wyprowadzenia ˝y∏ zabezpiecza palczatka termokurczliwa z klejem termotopliwym. Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2] 25-50

3,6/6kV

70-120 150-240

Rodzaj g∏owicy kablowej

D∏ugoÊç [mm]

THP-N-6-CXd3/450 25-50

450

THP-N-6-CXd3/650 25-50

650

THP-N-6-CXd3/450 70-120

450

THP-N-6-CXd3/650 70-120

650

THP-N-6-CXd3/450 150-240

450

THP-N-6-CXd3/650 150-240

650

Zestawy g∏owic wykonane jako trójfazowe, zawierajà zestaw uziemiajàcy, nie zawierajà koƒcówek kablowych. Nale˝y u˝ywaç koƒcówek szczelnych. W∏aÊciwoÊci g∏owicy: • odporne na trudne warunki Êrodowiskowe, • ochrona izolacyjna zapobiega powstawaniu wy∏adowaƒ Êlizgowych, • odporne na dzia∏anie promieniowania UV, • charakteryzujà si´ wysokà wytrzyma∏oÊcià elektrycznà i mechanicznà, • posiadajà barier´ przeciwwilgociowà w postaci palczatki termokurczliwej oraz mas wype∏niajàco-uszczelniajàcych.

Dodatkowà barier´ przeciwwilgociowà stanowià masy uszczelniajàce. Na izolacji poszczególnych ˝y∏ obkurczany jest termokurczliwy oznacznik fazy odporny na pràdy pe∏zajàce i wp∏ywy atmosferyczne wraz z kloszem termokurczliwym.

54


G∏owice kablowe

G∏owice wn´trzowe do kabli trój˝y∏owych o nieekranowanej izolacji polimerowej, opancerzonych z ˝y∏à powrotnà z taÊm

3,6/6kV

Zastosowanie: przeznaczone do zakaƒczania kabli typu YAKYFty, YKYFty, YAKYFpy, YKYFpy, YAKYFoy, YKYFoy Informacje techniczne: po∏àczenie ˝y∏y powrotnej i pancerza wykonane jest za pomocà zestawu uziemiajàcego.

Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2] Rodzaj g∏owicy kablowej

25-50

3,6/6kV

70-120

150-240 Miejsce wyprowadzenia ˝y∏ zabezpiecza palczatka termokurczliwa z klejem termotopliwym. Dodatkowà barier´ przeciwwilgociowà stanowià masy uszczelniajàce. Na izolacji poszczególnych ˝y∏ obkurczany jest termokurczliwy oznacznik fazy odporny na pràdy pe∏zajàce i wp∏ywy atmosferyczne. Zestawy g∏owic wykonane jako trójfazowe, zawierajà zestaw uziemiajàcy, nie zawierajà koƒcówek kablowych.

D∏ugoÊç [mm]

THP-I-6-CA3/300 25-50

300

THP-I-6-CA3/650 25-50

650

THP-I-6-CA3/800 25-50

800

THP-I-6-CA3/300 70-120

300

THP-I-6-CA3/650 70-120

650

THP-I-6-CA3/800 70-120

800

THP-I-6-CA3/300 150-240

300

THP-I-6-CA3/650 150-240

650

THP-I-6-CA3/800 150-240

800

W∏aÊciwoÊci g∏owic: • zastosowane w g∏owicy zaciski spr´˝ynowe w ∏atwy i pewny sposób ∏àczà taÊm´ uziemiajàcà z pancerzem kabla, • odporne na trudne warunki Êrodowiskowe, • ochrona izolacyjna zapobiega powstawaniu wy∏adowaƒ Êlizgowych, • odporne na dzia∏anie promieniowania UV, • charakteryzujà si´ wysokà wytrzyma∏oÊcià elektrycznà i mechanicznà, • posiadajà barier´ przeciwwilgociowà w postaci palczatki termokurczliwej oraz mas wype∏niajàco-uszczelniajàcych.

G∏owice napowietrzne do kabli trój˝y∏owych o nieekranowanej izolacji polimerowej, opancerzonych z ˝y∏à powrotnà z taÊm

3,6/6kV

Zastosowanie: przeznaczone do zakaƒczania kabli typu: YAKYFty, YKYFty, YAKYFpy, YKYFpy, YAKYFoy, YKYFoy Informacje techniczne: po∏àczenie ˝y∏y powrotnej i pancerza wykonane jest za pomocà zestawu uziemiajàcego.

Zakres napi´ç

Przekrój ˝y∏ [mm2] Rodzaj g∏owicy kablowej

25-50

3,6/6kV

70-120

150-240 Miejsce wyprowadzenia ˝y∏ zabezpiecza palczatka termokurczliwa z klejem termotopliwym. Dodatkowà barier´ przeciwwilgociowà stanowià masy uszczelniajàce. Na izolacji poszczególnych ˝y∏ obkurczany jest termokurczliwy oznacznik fazy odporny na pràdy pe∏zajàce i wp∏ywy atmosferyczne. Zestawy g∏owic wykonane jako trójfazowe, zawierajà zestaw uziemiajàcy, nie zawierajà koƒcówek kablowych. Nale˝y u˝ywaç koƒcówek szczelnych.

D∏ugoÊç [mm]

THP-N-6-CA3/300 25-50

300

THP-N-6-CA3/650 25-50

650

THP-N-6-CA3/800 25-50

800

THP-N-6-CA3/300 70-120

300

THP-N-6-CA3/650 70-120

650

THP-N-6-CA3/800 70-120

800

THP-N-6-CA3/300 150-240

300

THP-N-6-CA3/650 150-240

650

THP-N-6-CA3/800 150-240

800

W∏aÊciwoÊci g∏owic: • zastosowane w g∏owicy zaciski spr´˝ynowe w ∏atwy i pewny sposób ∏àczà taÊm´ uziemiajàcà z pancerzem kabla, • odporne na trudne warunki Êrodowiskowe, • ochrona izolacyjna zapobiega powstawaniu wy∏adowaƒ Êlizgowych, • odporne na dzia∏anie promieniowania UV, • charakteryzujà si´ wysokà wytrzyma∏oÊcià elektrycznà i mechanicznà, • posiadajà barier´ przeciwwilgociowà w postaci palczatki termokurczliwej oraz mas wype∏niajàco-uszczelniajàcych.

55


G∏owice kablowe

3,6/6kV

G∏owice wn´trzowe do przewodów o ekranowanej izolacji gumowej, z trzema ˝y∏ami roboczymi oraz z trzema ˝y∏ami ochronnymi Zastosowanie: przeznaczone do zakaƒczania przewodów typu: OGb, OGc, OnGcekg˝-G, OnGbekg˝-G Informacje techniczne: miejsce wyprowadzenia ˝y∏ zabezpieczajà palczatki termokurczliwe z klejem termotopliwym (czteropalczasta i trzypalczasta - dla trzech ˝y∏ ochronnych). Dodatkowà barier´ przeciwwilgociowà stanowià masy uszczelniajàce. Zakoƒczenia ekranów pó∏przewodzàcych owijane sà masà sterujàcà. Na izolacji poszczególnych ˝y∏ obkurczany jest termokurczliwy oznacznik fazy odporny na pràdy pe∏zajàce i wp∏ywy atmosferyczne.

Zakres napi´ç

3,6/6kV

Przekrój ˝y∏ [mm2]

Rodzaj g∏owicy kablowej

3x16+3x6

THP-I-6-CG4/450 3x16+3x6

450

3x50+3x10

THP-I-6-CG4/450 3x50+3x10

450

3x50+3x16

THP-I-6-CG4/450 3x50+3x16

450

3x70+3x16

THP-I-6-CG4/450 3x70+3x16

450

THP-I-6-CG4/450 3x95+3x16

450

3x95+3x16

D∏ugoÊç [mm]

THP-I-6-CG4/800 3x95+3x16

800

THP-I-6-CG4/1200 3x95+3x16

1200

Zestawy nie zawierajà koƒcówek kablowych. W∏aÊciwoÊci g∏owic: • posiadajà masy sterujàce regulujàce rozk∏ad napr´˝eƒ elektrycznych na koƒcach ekranów przewodzàcych, • odporne na trudne warunki Êrodowiskowe, • zapewniajà maksymalne uszczelnienie przeciwwilgociowe, • ochrona izolacyjna zapobiega pe∏zaniu ∏adunków elektrycznych, • odporne na dzia∏anie promieniowania UV.

56


Zestawy uziemiajàce R´czne opalarki gazowe

Zestawy uziemiajàce Przeznaczenie S∏u˝à do uziemienia pow∏oki metalowej (o∏owianej i aluminiowej) i pancerza stalowego kabli o izolacji papierowej z syciwem nieÊciekajàcym i pow∏okà metalowà, opancerzonych np. typu AKnFtA, AKnFpA, AKnFt, AKnFp, AKnFty, AKnFpy

Zestawy uziemiajàce - PEK

Zakres napi´ç 3,6/6kV , 6/10kV 8,7/15kV , 12/20kV

Przekrój ˝y∏ [mm2]

Liczba ˝y∏

Rodzaj zestawu uziemiajàcego

16-35

3

PEK-20-CF3 16-35

50-95

3

PEK-20-CF3 50-95

120-240

3

PEK-20-CF3 120-240

Przyk∏ad Nazwa

Opis zestawu uziemiajàcego

PEK-20-CF3 16-35

zestaw uziemiajàcy Êredniego napi´cia 3,6 / 6kV ÷ 12 / 20kV do kabli opancerzonych trzy˝y∏owych o przekroju ˝y∏ 16-35 mm2 i izolacji papierowej z syciwem nieÊciekajàcym i pow∏okà metalowà

R´czne opalarki gazowe Przeznaczenie Obkurczanie wyrobów termokurczliwych. Usuwanie warstw farby, pow∏ok lakierniczych.

Opalarka R770

Opalarka R850

Wyposa˝enie R´czna opalarka gazowa wyposa˝ona jest w: zapalnik piezoelektryczny, regulacj´ temperatury, pojemnik z gazem z mo˝liwoÊcià wielokrotnego nape∏niania. W∏aÊciwoÊci Maksymalna temperatura: 1300°C. Temperatura (grot lutowniczy): od +200°C do +450°C. Pojemnik z gazem (butan): opalarka R850 pojemnoÊç 94 ml, opalarka R770 pojemnoÊç 64 ml. Âredni czas pracy: 60-70 minut.

Nazwa

Nr ref.

Nazwa

Nr ref.

Opalarka R850

0-20-00-00

Opalarka R770

0-20-00-01

57


Narz´dzia do obróbki kabli

Narz´dzia do obróbki kabli NowoÊç

No˝yce krà˝kowe do izolacji - PR AIS 17190 No˝yce wyposa˝one sà w no˝e krà˝kowe, które ∏atwo przecinajà nawet bardzo twardà izolacj´ (równie˝ w niskich temperaturach). Model ten mo˝na stosowaç do przecinania izolacji wraz z pancerzem. Wykonujàc ci´cie wokó∏ osi kabla wystarczy wykonaç niewielki ruch, a cztery no˝e przecinajà izolacje na ca∏ym obwodzie. Zamontowanie na osi no˝y krà˝ków dystansowych pozwala na regulacj´ g∏´bokoÊci ci´cia 0,5 ÷ 5 mm. No˝yce wyposa˝one sà w u˝ebrowane kó∏ko prowadzàce, co znacznie u∏atwia wykonanie ci´cia wzd∏u˝ osi kabla, szczególnie w niskich temperaturach oraz metalowe „pazury” do rozwierania rozci´tej izolacji. No˝yce przystosowane sà do obróbki kabli w zakresie 16 ÷ 52 mm Êrednicy zewn´trznej.

Zakres

gruboÊç izolacji

∅ 25 ÷ 60 mm

0,5 ÷ 5,0 mm

ZawartoÊç zestawu: - no˝yce krà˝kowe, - grzechotka, - zestaw krà˝ków dystansowych, - klucz trzpieniowy, - zapasowe Êruby, - kaseta z tworzywa.

Przyrzàd do zdejmowania izolacji zewn´trznych z kabli - PR AV 6220 Przyrzàd do zdejmowania izolacji zewn´trznej (równie˝ z pancerzem) z kabli o Êrednicy zewn´trznej powy˝ej 25 mm. Sprawdza si´ zarówno przy ci´ciu wzd∏u˝nym jak i po obwodzie kabla. Nó˝ (z regulacjà g∏´bokoÊci ci´cia 0 ÷ 5 mm) zakoƒczony jest stopkà, co zabezpiecza ˝y∏y kabli przed uszkodzeniem. Jest to bardzo bezpieczne narz´dzie dla u˝ytkownika praktycznie uniemo˝liwiajàce zranienie si´ podczas pracy.

Zakres

gruboÊç izolacji

∅ 0,08 ÷ 10 mm

0 ÷ 5,0 mm

Przyrzàd do usuwania ekranu - PR 17220 Profesjonalne urzàdzenie do obróbki kabli Êrednich napi´ç. P∏ynna i precyzyjna regulacja Êrednicy zewn´trznej (∅ 10 ÷ 52 mm) i gruboÊci ekranu (0 ÷ 1,4 mm) daje mo˝liwoÊç wszechstronnego zastosowania. Urzàdzenie umo˝liwia szybkie usuni´cie ekranu z odcinka o dowolnej d∏ugoÊci. U˝ebrowana powierzchnia prowadnicy o zmiennym kàcie po∏o˝enia u∏atwia prowadzenie urzàdzenia. Urzàdzenie umo˝liwia usuni´cie ekranu w dwóch kierunkach od czo∏a kabla i w kierunku przeciwnym. Zwarta i solidna konstrukcja gwarantuje d∏ugie i bezawaryjne u˝ytkowanie.

58

Zakres

gruboÊç izolacji

∅ 10 ÷ 52 mm

0 ÷ 1,4 mm

ZawartoÊç zestawu: - przyrzàd, - klucz trzpieniowy, - pasta silikonowa, - kaseta z tworzywa.


Narz´dzia do obróbki kabli

Przyrzàd do zdejmowania izolacji - seria AV Przyrzàd do zdejmowania izolacji serii PR-AV to najprostszy i najtaƒszy sposób na usuni´cie izolacji z ˝y∏y kablowej w zakresie 25-240 mm2. Regulowane pokr´t∏o pozwala na ustawienie d∏ugoÊci odizolowanego odcinka do 10 cm. Jest to idealne rozwiàzanie do obróbki kabli przed zaprasowaniem koƒcówki. Ca∏a operacja odizolowania odbywa si´ bardzo szybko i bezpiecznie.

G∏owice do usuwania izolacji podst. z kabli PR-AV63025 / 25 mm2 PR-AV63035 / 35 mm2 PR-AV63050 / 50 mm2 PR-AV63070 / 70 mm2 PR-AV63095 / 95 mm2 PR-AV63120 / 120 mm2 PR-AV63150 / 150 mm2 PR-AV63185 / 185 mm2 PR-AV63240 / 240 mm2

Pokr´t∏o do g∏owic - PR AV6300

59


60


Radpol osprzęt termokurczliwy  

Radpol osprzęt termokurczliwy

Radpol osprzęt termokurczliwy  

Radpol osprzęt termokurczliwy

Advertisement