Page 1

ISO 9001

AC 070 QMS


P.P. BEZPOL Sp.J. 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21 www.bezpol.pl tel. 034 / 313 07 77 do 80 wew. 34 fax 034 / 313 06 76 e-mail: bezpol@bezpol.pl

Ograniczniki przepiêæ nN klasy A typu BOP/R ( z roz³¹cznikiem i wizualn¹ sygnalizacj¹ uszkodzenia) Zastosowanie. Ochrona linii i urz¹dzeñ nN pr¹du przemiennego atmosferycznych i ³¹czeniowych.

przed skutkami przepiêæ

Budowa. Warystor z ZnO zatopiony w obudowie z tworzywa sztucznego .Wyposa¿ony w od³¹cznik termiczny stanowi¹cy jednoczeœnie wskaŸnik uszkodzenia. Styk liniowy œruba M8 ocynkowana. Styk uziomowy- zacisk œrubowy p³aski lub izolowany przewód Cu wielodrutowy.

Ogranicznik BOP-R z otwartymi wskaŸnikiem uszkodzenia

Warunki pracy. ! Zakres temperatur -40 do +80 °C ! Max wysokoœæ zastosowania do 2000 m n.p.m. ! Odporne na zagro¿enia œrodowiskowe (wilgoæ, ozon , promieniowanie UV) Zalety. ! szerokie mo¿liwoœci monta¿owe umo¿liwiaj¹ce zale¿nie od osprzêtu stosowanie dla przekrojów torów g³ównych do 120 mm dla linii go³ych i izolowanych, ! mo¿liwoœæ adaptacji ogranicznika dla sieci z przewodami izolowanymi bez koniecznoœci zmiany konstrukcji ogranicznika, ! ³atwa lokalizacja uszkodzenia i zapewnienie ci¹g³oœci pracy linii przez zastosowanie roz³¹cznika umo¿liwiaj¹cego w przypadku uszkodzenia trwa³e od³¹czenie ogranicznika od sieci zasilaj¹cej i sygnalizacjê optyczn¹ uszkodzenia ogranicznika przez odchylenie dolnej ods³ony.

BOP-R wersja (b;z)

Badania i normy. Badanie typu ogranicznika przepiêæ BOP/R zosta³y przeprowadzone w Instytucie Energetyki w Warszawie. Ograniczniki spe³niaj¹ wymogi nastêpuj¹cych norm i przepisów. ! PN-EC 60099-4: 2005 (U) ! IEC 60099-4 Ed.2.0 2004 ! PN-EN 61643-11: 2006 ! wytyczne PTPiREE p.t. „Ochrona sieci energetycznych od przepiêæ” Poznañ 2005 BOP-R wersja (b;p)

Dane techniczne. ! max napiêcie systemu 1000 V ! zakres czêstotliwoœci znamionowej 48 - 60 Hz ! graniczny pr¹d wy³adowczy dla 4/10 µs : - dla In 5 kA - 50 kA - dla In 10 kA - 100 kA

Typ ogranicznika

Nr katalogowy

Uc Napiêcie trwa³ej pracy ogranicznika, wartoœæ skuteczna

Up Napiêciowy poziom ochrony przy In (8/20)

BOP/R 0,28/5

1115-003-000-000

280 V

< 1000 V

BOP/R 0,44/5

1115-007-000-000

440 V

< 1500 V

BOP/R 0,5/5

1115-011-000-000

500 V

< 1730 V

BOP/R 0,66/5

1115-015-000-000

660 V

< 2465 V

BOP/R 0,28/10 1115-004-000-000

280 V

930 V

BOP/R 0,44/10 1115-008-000-000

440 V

1460 V

BOP/R 0,5/10

1115-012-000-000

500 V

1660 V

BOP/R 0,66/10 1115-016-000-000

660 V

2191 V

Maksymalny pr¹d wy³adowczy I max 8/20 µs

In Znamionowy pr¹d wy³adowczy 8/20 µs

Wersja SE 46

40 kA 5 kA 35 kA

10 kA

40 kA

Wersja SE 45 Przyk³ad zamówienia: BOP/R

0,44

Typ ogranicznika

Napiêcie trwa³ej pracy

/

10

(b

Znamionowy Osprzêt pr¹d monta¿owy wy³adowczy górny

;

z) Osprzêt monta¿owy dolny

Wersje z zaciskami przebijaj¹cymi izolacjê oferujemy zgodnie z oznaczeniami okreœlonymi w katalogu firmy ENSTO: SE

30

.3

44

BZ

Zacisk typu 30 - SL 9.22 45 - SE 45.1 46 - SE 46.1

Ogranicznik BOP/R z od³¹cznikiem i odejœciem 3 - zaciskiem p³askim 4 - przewodem izolowanym lub BOPi 1 - zaciskiem p³askim 2 - przewodem izolowanym

Napiêcie trwa³ej pracy Uc 28 - 0,28 kV 44 - 0,44 kV 50 - 0,5 kV 66 - 0,66 kV

Oznaczenie producenta

-

5

Znamionowy pr¹d wy³adowczy In 5 - 5 kA 10 - 10 kA

Wersja SE 30


P.P. BEZPOL Sp.J. 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21 www.bezpol.pl tel. 034 / 313 07 77 do 80 wew. 34 fax 034 / 313 06 76 e-mail: bezpol@bezpol.pl

Beziskiernikowe ograniczniki przepiêæ nN klasy A typ BOP i typ BOPi BOP wersja (b;z)

Zastosowanie. Ochrona linii i urz¹dzeñ nN pr¹du przemiennego przed skutkami przepiêæ atmosferycznych i ³¹czeniowych. Zale¿nie od u¿ytego osprzêtu przy³¹czeniowego: w wersji BOP do linii nieizolowanych , w wersji BOPi do linii izolowanych. Budowa. Warystor z ZnO zatopiony w obudowie z ¿ywicy epoksydowej z wype³niaczem SiO2 i dodatkiem FeO. Styk liniowy œruba M8 ocynkowana. Styk uziomowy - zacisk œrubowy p³aski lub izolowany przewód Cu wielodrutowy. Warunki pracy. ! Zakres temperatur -40 do +80 °C ! Max wysokoœæ zastosowania do 2000 m n.p.m. ! Odporne na zagro¿enia œrodowiskowe (wilgoæ, ozon , promieniowanie UV)

Ogranicznik BOPi wersja (f;z)

Zalety. ! szerokie mo¿liwoœci monta¿owe umo¿liwiaj¹ce zale¿nie od osprzêtu stosowanie dla przekrojów torów g³ównych do 120 mm dla linii go³ych i izolowanych, ! mo¿liwoœæ adaptacji ogranicznika dla sieci z przewodami izolowanymi bez koniecznoœci zmiany konstrukcji ogranicznika, ! d³uga ¿ywotnoœæ ogranicznika uzyskana dziêki wysokiemu wspó³czynnikowi przenikalnoœci termicznej obudowy ¿ywic epoksydowych wype³niaczem SiO2 i dodatkiem FeO. Umo¿liwia ona szybkie i skuteczne odprowadzanie ciep³a, co zapewnia stabilnoœæ ciepln¹ warystora nawet przy du¿ych wartoœciach energii udaru i wysokiej temperaturze otoczenia. Badania i normy. Badanie typu ogranicznika przepiêæ BOP zosta³y przeprowadzone w Instytucie Energetyki w Warszawie. Ograniczniki spe³niaj¹ wymogi nastêpuj¹cych norm i przepisów. ! PN-EC 60099-4: 2005 (U) ! IEC 60099-4 Ed.2.0 2004 ! PN-EN 61643-11: 2006 ! wytyczne PTPiREE p.t. „Ochrona sieci energetycznych od przepiêæ” Poznañ 2005 Dane techniczne. ! max napiêcie systemu 1000 V ! zakres czêstotliwoœci znamionowej 48 - 60 Hz ! graniczny pr¹d wy³adowczy dla 4/10 µs : - dla In 5 kA - 50 kA - dla In 10 kA - 100 kA

Nr katalogowy

Uc Napiêcie trwa³ej pracy ogranicznika, wartoœæ skuteczna

Up Napiêciowy poziom ochrony przy In (8/20)

BOP 0,28/5

1115-001-000-000

280 V

< 1000 V

BOP 0,44/5

1115-005-000-000

440 V

< 1500 V

BOP 0,5/5

1115-009-000-000

500 V

< 1730 V

BOP 0,66/5

1115-013-000-000

660 V

< 2465 V

Typ ogranicznika

Ogranicznik BOP/R wersja (fr;z) zamontowany na transformatorze

Maksymalny pr¹d wy³adowczy I max 8/20 µs

In Znamionowy pr¹d wy³adowczy 8/20 µs

25 kA

5 kA

Przyk³ad zamówienia: analogicznie jak dla ogranicznika BOP/R.

Ogranicznik przepiêæ nN klasy A do linii izolowanych zespolony z zaciskiem przebijaj¹cym izolacjê Wersja beziskiernikowa typ IOZb ..../5 Wersja iskiernikowa typ IOZi 0,66/2,5 Zastosowanie. Ochrona urz¹dzeñ elektroenergetycznych pr¹du przemiennego o czêstotliwoœci 4860 Hz przed przepiêciami atmosferycznymi i ³¹czeniowymi w samonoœnych sieciach izolowanych z przewodami o przekroju 25-120 mm². Budowa.

Ogranicznik typu IOZ

Typ IOZb: warystor z ZnO zalany szczelnie ¿ywic¹ w identycznej jak IOZi obudowie z tworzywa o w³asnoœciach samogasn¹cych odpornego na warunki œrodowiskowe, wp³yw ozonu i promieniowanie UV. Ogranicznik wyposa¿ony w zintegrowany z obudow¹ zacisk przebijaj¹cy izolacjê. Typ IOZi: zespó³ warystor ZnO i iskiernik zamkniêty hermetycznie w identycznej jak IOZb obudowie z tworzywa o w³asnoœciach samogasn¹cych odpornego na warunki œrodowiskowe, wp³yw ozonu i


P.P. BEZPOL Sp.J. 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21 www.bezpol.pl tel. 034 / 313 07 77 do 80 wew. 34 fax 034 / 313 06 76 e-mail: bezpol@bezpol.pl Badania i normy. IOZb - PN-IEC 99-4,1993 IOZi - PN-IEC 99-1,1993; IEC TC 37

500 V

5 kA

beziskiernikowa

660 V

5 kA

iskiernikowa

660 V

2,5 kA

IOZi 0,66/2,5 1115-720-005-023

Zdolnoœæ poch³aniania energii

beziskiernikowa

1115-720-005-053

Znamionowy pr¹d wy³adowczy 4/10 µs

Napiêcie trwa³ej pracy ogranicznika

1115-720-005-052

IOZb 0,66/5

Znamionowy pr¹d wy³adowczy 8/20 µs

Budowa

IOZb 0,5/5

Typ ogranicznika

Nr katalogowy

Osprzêt górny

50 kA

1,5 kJ

zacisk typu “b” zacisk typu “z”

osprzêt typu “r”, tzw. sztywny wysiêgnik do mocowania ogranicznika na TRAFO osprzêt typu “f” do wspó³pracy z zaciskami przebijaj¹cymi izolacjê

Osprzêt przy³¹czeniowy ograniczników typu BOP i BOP/R

oznaczenie

Przy³¹cze uziomowe izolowane z przewodem LGY 1x16 d³. 500mm

Przy³¹cze uziomowe izolowane z przewodem LGY 1x16 d³. 700mm

“z”

Przy³¹cze uziomowe izolowane z przewodem LGY 1x6 d³. 1000mm

Zacisk do przewodów nieizolowanych 6-120 mm²

oznaczenie

“p”

“f 16/50”

“f 16/70”

zacisk przebijaj¹cy izolacjê SL 9.22

Przy³¹cze uziomowe z przewodem LGY 1x16 d³. 500mm i koñcók¹ oczkow¹

Przy³¹cze uziomowe z przewodem LGY 1x16 d³. 1000mm i koñcówk¹ oczkow¹

(tylko dla BOP i BOPi) (tylko dla BOP i BOPi) (tylko dla BOP i BOPi)

Przy³¹cze uziomowe z przewodem LGY 1x6 d³. 1000mm i koñcók¹ oczkow¹

Typ osprzêtu

Typ osprzêtu

Osprzêt przy³¹czeniowy dolny (uziomowy)

“p 6/100 + k”

“p 16/50 + k”

“p 16/100 + k”

(tylko dla BOP/R)

(tylko dla BOP/R)

(tylko dla BOP/R)

zacisk przebijaj¹cy izolacjê SE 45

Uwaga: Na specjalne zamówienie mo¿emy wykonaæ przy³¹cze uziomowe w dowolnej wersji o d³ugoœci dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta.

Zacisk ENSTO dwudro¿ny obustronnie przebijaj¹cy izolacjê typ SE 46.1

“fr”

Zacisk ENSTO jednodro¿ny jednostronnie przebijaj¹cy izolacjê typ SE 45.1

“f 70”

Zacisk ENSTO dwudro¿ny jednostronnie przebijaj¹cy izolacjê typ SL 9.22

“f”

Typ osprzêtu

Sztywny wysiêgnik izolowany typu WOP (rurka AL w izolacji PCV)

“z” (tylko dla BOP)

Przy³¹cze pr¹dowe izolowane ASXSn 1x25 d³. 700 mm

“b”

Przy³¹cze pr¹dowe izolowane ASXSn 1x25 d³. 250 mm

Zacisk do przewodów go³ych 6-120 mm²

oznaczenie

Zacisk p³aski do przewodów go³ych 6-50 mm²

Typ osprzêtu

Osprzêt przy³¹czeniowy górny (pr¹dowy)

oznaczenie

“SE 30”

“SE 45”

“SE 46”

zacisk przebijaj¹cy izolacjê SE 46

Osprzêt dolny

zacisk typu “z” osprzêt typu “p”

osprzêt typu “po”

katalog_1ograniczniki  

ISOO9001 ACC070 QMS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you