Page 1

1 2007-11-10

Bestämmelser om spelrätt på Snöå Golfklubb. Vid extra årsmöte i Snöå Golfklubb 2007-10-28 har beslutats, att styrelsen snarast möjligt skall genomföra en omvandling av medlemmarnas lån till klubben till spelrätter. 1. Medlemmar med medlemslån/investeringslån erhåller en(1) spelrätt för varje 3500 kr i lån. 7000 kr= två (2) spelrätter osv. Om lånebeloppet inte är jämnt delbart med 3500 kr, har medlemmen möjlighet att fylla ut till närmast delbara belopp. Om tex lånet är 8500 kr erhålls två (2) spelrätter, inbetalning av 2000 kr, ger ytterligare en(1) spelrätt. Äkta makar/ sambos kan slå ihop sina kapitalinsatser/investeringslån för att komma närmare jämnt delbart belopp. 2. Medlemmar med inträdesavgift kan förvärva spelrätt för 3500 kr och därvid använda den inträdesavgift som tidigare betalats som delbetalning. Exempel : Inträdesavgift 2000 kr kräver ytterligare inbetalning av 1500 kr för erhållande av en (1) spelrätt. Snöå Golfklubb förbinder sig för närvarande , att inte utfärda fler än tusen (1000) spelrätter. Följande bestämmelser kommer att gälla för av Snöå Golfklubb (SGK) utfärdade spelrätter: § 1 SGK upprätthåller Spelrättsregister innehållande, spelrättens nummer, spelrättshavare, medlemsnummer, upplåtelse och överlåtelse till ny spelrättshavare. § 2 Spelrättshavare har rätt att avyttra spelrätt, som inte används personligen, genom överlåtelse till annan. Överlåtelsen skall meddelas SGKs kansli. § 3 SGK kommer att upprätthålla marknad för köpare och säljare och öppet redovisa prisbilden beträffande saluförda spelrätter, samt senast avslutade köp. § 4 Spelrättshavare erlägger årligen årsavgift som fastställs på SGKs årsmöte, samt medlemsavgift till föreningen. Spelrättshavare kan övergå till att vara passiv medlem, genom att inte utnyttja sin spelrätt och endast erlägga avgift för passivt medlemskap till föreningen. Spelrättshavare som inte önskar eller kan utnyttja de spelrätter som de förvärvat genom eftergift av kapitalinsatser/investeringslån, behöver inte erlägga någon avgift för outnyttjade spelrätter. § 5 Spelrätt kan endast förvärvas av fysisk person och är personlig. En spelrättshavare som vill överlåta spelrätten skall meddela SGKs kansli, vem som är den tilltänkta förvärvaren. Om spelrätt överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende årsavgifter eller andra avgifter, som är hänförliga till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden betalats.


2

§ 6 Spelrättshavare är skyldig att betala årlig årsavgift. Underlåter han eller hon det och har avgiften inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan, har SGK rätt att skriftligen häva spelrätten, varvid SGK är skyldig att betala lösen- efter avräkning av spelrättshavarens skuld på årsavgift eller annat till SGKför spelrättens värde på hävningsdagen. Om enighet inte kan uppnås om lösenbeloppet skall det fastställas av allmän domstol. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt. § 7 Spelrättshavaren får för helt kalenderår- varken kortare eller längre tid- upplåta spelrätten till annan, med verkan att den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, under förutsättning att upplåtelsen sker till fysisk person samt att denne beviljas medlemskap i SGK och att stadgade medlemsavgifter och årsavgifter betalas. Sådan upplåtelse har ingen inverkan på upplåtarens medlemskap i SGK. Den till vilken upplåtelsen sker:

• Skall kunna uppvisa en av upplåtaren undertecknad handling, som visar att spelrätten upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser.

• Får inte vidareupplåta sin rätt.

spelratt1  

§ 3 SGK kommer att upprätthålla marknad för köpare och säljare och öppet redovisa prisbilden beträffande saluförda spelrätter, samt senast a...

Advertisement