Page 1

~1~


~2~

ÍNDEX

· AVALUACIÓ D’USABILITAT D’UN LLOC WEB AMB USUARIS

3

· PASOS PER A REALITZAR UN TEST D’USUARIS

4

· DISSENY D’AVALUACIÓ DE LA PÀGINA DE DISNEYLAND PARIS

6

· PREPARACIÓ I EXECUCIÓ DEL TEST · ANNEX

7 9

· QÜESTIONARI PRE-TEST PER A TEST D’USABILITAT

10

· EXECUCIÓ DEL TEST D’USABILITAT

12

· RECOLLIDA DE DADES DEL TEST

14

· QÜESTIONARI D’USABILITAT WAMMI

15

· QÜESTIONARI POST-TEST PER A TEST D’USABILITAT

16

· CARTA D’AUTORITZACIÓ PER A TEST D’USABILITAT

17

· BIBLIOGRAFIA

18


~3~

AVALUACIÓ D’USABILITAT D’UN LLOC WEB AMB USUARIS Les proves d’usabilitat amb usuaris se enfoquen en avaluar la capacitat que té un producte o un servei en complir amb les expectatives de l’usuari. Un test amb usuaris avalua la capacitat d’ús. Consisteix a seleccionar un grup d’usuaris que encaixin amb el target requerit i demanar-los que portin a terme unes tasques. L’avaluació es fa a partir de l’observació dels usuaris mentre executen aquestes tasques sota condicions reals d’ús. En un test d’usuaris hi participen els següents rols: -

Usuari – Consumidor potencial del producte/servei que avaluem.

-

Facilitador o moderador – Persona encarregada de conduir el test i acompanyar l’usuari durant tot el procés. El moderador ha de ser capaç de fer sentir l’usuari còmode durant tot el test, i animar-lo a que manifesti el que pensa en veu alta. No pot donar cap resposta que influeixi en les decisions de l’usuari, ja que si fos així el test seria nul.

-

Observador – És la persona (o persones) encarregades de registrar les dades del test per a la seva anàlisi posterior, com per exemple, els clics que fa l’usuari, el temps o les reaccions emocionals.

Les proves d’usabilitat amb usuaris es poden realitzar en: -

Laboratoris fixos o estables – Que són espais adaptats especialment per a aquest fi. Disposen d’habitacions separades i equips d’enregistrament ja muntants i s’adapten al context del producte interactiu.

-

Laboratoris portàtils – Pensats per a desplaçar-se. Són més còmodes per al usuari ja que aquest no s’ha de desplaçar. Permeten realitzar el test en l’entorn real d’ús del producte/servei.

Els test poden ser: -

Presencials o remots, on l’usuari es troba a un lloc físic distant de l’expert

-

Formals (en laboratori i equips adequats) o de guerrilla (només amb un ordinador amb programari adequat i una web cam).

-

Amb prototips d’alta fidelitat (similars al producte final) o de baixa fidelitat (dibuixats a ma o mitjançant wireframes).


~4~

PASOS PER A REALITZAR UN TEST AMB USUARIS 1 – Definició dels objectius del test – Definir quin producte/servei es vol avaluar i quina part o parts s’avaluen. 2 – Preparació del test -

Qüestionaris pre-test – Ens ajuden a recopilar les dades sociodemogràfiques que ens serviran per a la selecció i en el procés d’anàlisi dels resultats.

-

Definició dels escenaris – Els escenaris descriuen un usuari imaginari dintre d’una situació i un context d’ús amb la fi que doni sentit a l’acció.

-

Creació de tasques – Són el punt principal dels test, ja que són les tasques que han de portar a terme els usuaris amb la fi d’esbrinar si els objectius s’assoleixen. Les tasques han de ser raonables, específiques, realistes i orientades a la tasca.

3 - Selecció de participants – Una vegada definits els objectius, els perfils del possible usuari, els escenaris i les tasques es procedeix a la selecció dels participants del test. El nombre de participants recomanable és de cinc a deu. 4 – Realització dels test -

Carta d’autorització – És un document que l’usuari ha de firmar per a tenir el seu consentiment previ per a capturar les seves imatges i la utilització de la informació que s’obté amb el seu test. També s’ha de definir l’ús que es donarà a aquestes dades.

-

Execució del test - Una vegada que l’usuari ha comprés l’escenari on es troba, és la primera presa de contacte amb el producte/servei. Si es tracta d’una pàgina web, l’usuari mirarà la pantalla durant 5 segons i després, amb la pantalla minimitzada ha de dir el què recorda i les seves primeres impressions del contingut.

-

Recol·lecció de mètriques – Són les dades quantitatives i qualitatives que es recullen durant el test: èxit o fracàs de la tasca, temps que triga l’usuari en ferla, quantitat d’errors, comportaments, experiència emocional, etc.


~5~ -

Qüestionaris finals – Existeixen varis tipus de qüestionari final, però a continuació detallaré els més usuals per a l’avaluació de llocs web: o Qüestionari posttest senzill – Recull el grau de satisfacció de l’usuari després de la realització de les tasques o Qüestionari WAMMI – És un qüestionari orientat a la usabilitat de llocs web. Consisteix en 20 preguntes que l’usuari ha de respondre com “completament d’acord” i “completament en desacord” en una escala de l’1 al 5.

4 – Anàlisi dels resultats – Per a poder analitzar correctament totes les dades obtingudes primerament s’ha d’organitzar la informació, en segon lloc s’han de passar les dades a mètriques per a poder realitzar anàlisis numèrics o estadístics. Finalment s’interpreten les dades segons els resultats obtinguts. 5 – Creació de l’informe del test d’usabilitat.


~6~

DISSENY D’AVALUACIÓ DE LA PÀGINA DE DISNEYLAND PARIS En aquesta pràctica es realitzarà el disseny d’un test d’usabilitat del lloc web del parc d’atraccions DineyLand Paris ( http://www.disneylandparis.es).

Rols En aquest cas, els rols de moderador i observador se conjugaran en una sola persona. Es a dir, la meva funció serà seleccionar els perfils d’usuari, preparar i realitzar els tests, analitzar les reaccions dels usuaris, els clics i els temps. Finalment traduir les dades i realitzar l’informe.

Tipus de test El tipus de test que portaré a terme es pot classificar com a presencial, informal o de guerrilla i el podríem definir amb prototip d’alta fidelitat (ja que es tracta d’una pàgina web actualment en funcionament).

Enregistraments Per a portar a terme el test serà necessari enregistrar els clics i les emocions dels usuaris mentre executen les tasques. Per aquest motiu s’utilitzarà un programari de captura de pantalla per a seguir tots els moviments. A més, amb una web cam s’enregistrarà la cara dels participants. Amb aquest darrer sistema també es podran recopilar el so d’ambient.


~7~ PREPARACIÓ I EXECUCIÓ DEL TEST -

Objectiu - Amb aquesta pràctica es pretén descobrir l’eficàcia de la navegació de la pàgina web de DisneyLand Paris, així com la claredat de la presentació i si el contingut és pràctic per l’usuari.

-

Qüestionari pre-test – S’ha aprofitat aquest qüestionari per a tenir dades sociodemogràfiques de l’usuari , com l’edat, la professió, el sexe o el nombre de fills. També és important saber la freqüència d’ús d’Internet i amb qui ho fa; i molt especialment si utilitza la xarxa de forma habitual per a recopilar informació a l’hora de viatjar o de preparar les vacances amb la família. Aquest document ens facilitarà l’elecció de candidats i ens ajudarà en les anàlisis posteriors. *[Per a més informació, consultar el qüestionari pre-test adjunt en el annex d’aquesta pràctica.]

-

Escenaris – “Has de començar a organitzar les vacances en família. Enguany has pensat donar-li una sorpresa als nens amb un viatge a DisneyLand Paris. Has triat aquest parc perquè t’han dit que pot gaudir tota la família dels serveis”

-

Tasques – Per a poder esbrinar si els objectius han estat assolits es portaran a terme les següents tasques durant el test: o 1-Descobrir les atraccions que es poden gaudir en el parc per als diferents membres de la teva família. o 2-Consultar els horaris d’apertura del servei. o 3-Consultar els preus del servei o 4-Esbrinar les diferents possibilitats d’allotjament que ofereix el parc o 5-Contactar amb l’empresa a través del correu electrònic que facilita la web

-

Perfil sociodemogràfic del participant - Pare o mare de família integrada per un o dos fills (o més) d’edats compreses entre 3 i 12 anys. Nivell socioeconòmic mitjà-alt. Utilitza les seves vacances per a visitar llocs on pugui gaudir tota la família.

-

Selecció dels participants – Per a aquesta pràctica s’han seleccionat cinc participants que coincideixen amb el perfil sociodemogràfic esmentat en el punt anterior.


~8~ -

Carta d’autorització – Una vegada seleccionats els participants, aquests han de firmar un document que m’autoritza a utilitzar els enregistraments i les dades obtingudes amb la realització del test. *[Per a més informació, consultar la carta d’autorització adjunta en el annex d’aquesta pràctica.]

-

Execució del test o Una vegada que ens hem presentat, l’usuari té la primera presa de contacte amb la pàgina web. Ha de mirar la pantalla durant 5 segons i després contestar a una sèrie de preguntes. o Després d’explicar-li l’escenari se li formulen les tasques que ha de dur a terme. o S’executa el test . *[Per a més informació, consultar el document “Execució del test” adjunt en el annex d’aquesta pràctica.]

o Les dades se recullen en un full on es van anotant el temps i el nombre de clics fins a aconseguir la tasca, així com si la tasca ha estat assolida per l’usuari. *[consultar annex d’aquesta pràctica.] -

Qüestionaris o Qüestionari post-test – Una vegada fet el test realitzarem un qüestionari per a conèixer el grau de satisfacció de l’usuari. *[Per a més informació, consultar el qüestionari post-test adjunt en el annex d’aquesta pràctica.]

o Qüestionari WAMMI – Ens permetrà conèixer de primera ma les sensacions que l’usuari ha tingut mentre desenvolupava les tasques. *[Per a més informació, consultar el qüestionari WAMMI adjunt en el annex d’aquesta pràctica.]


~9~

ANNEX


~ 10 ~ QÜESTIONARI PRE-TEST PER A TEST D’USABILITAT Edat:

Sexe:

Professió: Número de fills:

Edats:

Quantes hores a la setmana et connectes a Internet?

Des d’on et connectes habitualment?

Has utilitzat Internet per a fer algun tipus de compra? SI

NO

Què has comprat?

Quan de temps fa que ho has fet?

Abans de viatjar, utilitzes Internet com a font d’informació per a conèixer el lloc on aniràs? SI

NO

Quan va ser l’última vegada que vas consultar alguna cosa referent a vacances o viatges?

Has comprat bitllets d’avió alguna vegada en línia? SI

NO

Especifica web on has comprat

Has organitzat les teves vacances per Internet alguna vegada? SI Si és si, especifica la web que has fet servir

NO


~ 11 ~

Quines vegades utilitzes Internet sol i quines vegades en companyia i amb qui.

Utilitzes el telèfon mòbil per a realitzar tasques a traves d’Internet? SI

NO

Quines? Consultar correu electrònic Enviar missatges Xarxes socials Navegar per Internet per a cercar informació Comprar a través d’Internet Qui aparell prefereixes usar a l-hora de connectar/te a Internet? Un ordinador o un mòbil?


~ 12 ~ EXECUCIÓ DEL TEST D’USABILITAT 1 – Benvinguda i explicació del test, així com els passos que es seguiran per a executar-lo. 2 – Qüestionari pre-test 3 – L’usuari ha de mirar la pantalla durant cinc segons i minimitzar-la immediatament després. Es formularan les següents preguntes: Quina és la temàtica de la pàgina web o quin tipus de contingut té?

Què recordes de la pàgina web que acabes de veure?

Quina és la primera impressió que has tingut quan l’has vist?

4 – Explicació de l’escenari a l’usuari: -

“Has de començar a organitzar les vacances en família. Enguany has pensat donar-li una sorpresa als nens amb un viatge a DisneyLand Paris. Has triat aquest parc perquè t’han dit que pot gaudir tota la família dels serveis”


~ 13 ~ 5 – Formulació de tasques: -

1 -Descobrir les atraccions que es poden gaudir en el parc per als diferents membres de la teva família 2 -Consultar els horaris d’apertura del servei 3 -Consultar els preus del servei 4 -Esbrinar les diferents possibilitats d’allotjament que ofereix el parc 5 -Contactar amb l’empresa a través del correu electrònic que facilita la web

6 – Execució del test a partir de les tasques esmentades en el punt anterior. 7 – Qüestionaris post-test -

Qüestionari d’usabilitat WAMMI Qüestionari post-test senzill

8 – Firma de l’autorització


~ 14 ~ RECOLLIDA DE DADES DEL TEST TASCA 1 USUARI

TEMPS

CLICS

TASCA 2 ERRORS

ASOLIDA

TEMPS

CLICS

ERRORS

ASOLIDA

ERRORS

ASOLIDA

ERRORS

ASOLIDA

A B C D E mitjana mediana moda desv. esta. TASCA 3 USUARI

TEMPS

CLICS

TASCA 4 ERRORS

ASOLIDA

TEMPS

CLICS

A B C D E mitjana mediana moda desv. esta. TASCA 5 USUARI A B C D E mitjana mediana moda desv. esta.

TEMPS

CLICS

TASCA 6 ERRORS

ASOLIDA

TEMPS

CLICS


~ 15 ~ QUESTIONARI D’USABILITAT WAMMI Completament d’acord

1 – Aquest lloc web té moltes coses d’interès per a mi 2 –És difícil moure’s per aquest lloc web 3 – Puc trobar ràpidament el que vull en aquest lloc web 4 – Aquest lloc web me sembla bastant lògic 5 – Aquest lloc necessita més explicacions introductòries 6 – Les pàgines d’aquest lloc són molt atractives 7 – Sento que tinc el control quan navego per aquest lloc web 8 - Aquest lloc web és massa lent 9 – Aquest lloc web m’ajuda a trobar el que busco 10 – Situar-me en aquest lloc web és un autèntic problema 11 – No m’agrada utilitzar aquest lloc web 12 – És fàcil trobar el contacte d’aquest lloc web 13 – Me sento eficient quan utilitzo aquest lloc web 14 – Es difícil afirmar que aquest lloc web té el que vull 15 – És fàcil utilitzar aquest lloc web per primera vegada 16 – Aquest lloc web té algunes característiques molestes 17 – Mentre navego, es difícil recordar on estic del lloc web 18 – Utilitzar aquest lloc web és una pèrdua de temps 19 – Quan segueixo els vincles d’aquest lloc me porten on jo buscava 20 – En aquest lloc web tot és fàcil d’entendre

Completament en desacord


~ 16 ~ QÜESTIONARI POST-TEST PER A TEST D’USABILITAT 0

1

En general, creus que és fàcil utilitzar el lloc web? La teva impressió general sobre l’ús del lloc web és: Has sabut en quina pàgina estaves en tot moment? Consideres que el disseny gràfic t’ha ajudat a trobar el que buscaves? El lloc web t’ha permès complir les teves tasques? Què és el que és t’ha agradat del lloc web?

Què és el que menys t’ha agradat del lloc web?

Què t’ha semblat el disseny gràfic?

Creus que tornaries a fer servir aquesta pàgina en altres ocasions? SI

0 = POC / PÈSSIMA / MAI 7 = MOLT / EXCEL·LENT / SEMPRE

NO

2

3

4

5

6

7


~ 17 ~ CARTA D’AUTORITZACIÓ PER A TEST D’USABILITAT Jo, ________________________________________________________________________________ amb DNI número___________________________, autoritzo la captació de la imatge, veu i testimoni, així com les dades obtingudes amb el test d’usabilitat a Paquita Ribas Tur amb NIF / DNI 41.000.000H les quals podran utilitzar-se amb l’única i exclusiva finalitat següent: L’anàlisi de l’estudi de la pàgina web de DisneyLand Paris per a la pràctica de l’assignatura d’Usabilitat, del Grau Multimèdia de la Universitat Oberta de Catalunya. Accepto que tota la informació recollida en aquest test és propietat exclusiva de Paquita Ribas Tur. En cas de revocació del consentiment, s’ha d’avisar per escrit al correu electrònic: paquitaribas@gmail.com Firmat:


~ 18 ~

BIBLIOGRAFIA CALVO-FERNÁNDEZ A. ORTEGA SANTAMARÍA S. VALLS SAEZ A. ZAPATA LLUCH M. (2011) Avaluació de la usabilitat. Barcelona: UOC

FLORIA CORTÉS A. (2013). Ejemplos de cuestionarios para la evaluación de un sitio web [en línia] http://www.disenomovil.mobi/multimedia_un/trabajo_final/03_cuestionarios_modelo_ usabilidad_web.pdf [Octubre/2013]

PAQUITA RIBAS TUR, 2013 Pràctica 1, USABILITAT, UOC

Llicència: Creative Commons: Reconeixement – No comercial – Sense obra derivada http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

Disseny d'un test d'usabilitat amb usuaris  
Disseny d'un test d'usabilitat amb usuaris  

Pràctica 1 de l'assignatura d'Usabilitat, del Grau Multimèdia de la UOC. Més PACs sobre Usabilitat en Racó Vermell de Paquita Ribas http://b...

Advertisement