Page 1

1


2


ÍNDEX

3

MAPES CONCEPTUALS DE L’EMPRESA

PÀG. 3

-

CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES

PÀG. 3

-

ÀREES D’ACTIVITAT (DEPARTAMENTS)

PÀG. 4

-

SECTORS

PÀG. 5

-

TIPUS D’ORGANITZACIONS

PÀG. 5

-

DISSENYS ORGANITZATIUS

PÀG. 5

-

MODELS DE DEPARTAMENTACIÓ

PÀG. 5

-

TIPUS DE PROJECTES

PÀG. 5

-

ESTRUCTURES D’ORGANITZACIÓ DE PROJECTES

PÀG. 5

-

NATURALESA DE L’AUTORITAT

PÀG. 6

-

TIPUS D’AUTORITAT

PÀG. 6

-

ROLS DE DIRECCIÓ

PÀG. 6

-

ESTIS DE DIRECCIÓ

PÀG. 6

-

SISTEMES D’AUTORITAT

PÀG. 6

PREGUNTES TEÒRIQUES

PÀG. 7

-

PREGUNTA 1

PÀG. 7

-

PREGUNTA 2

PÀG. 8

PREGUNTES TEST

PÀG. 9

EXERCICIS

PÀG. 11

-

EXERCICI 1

PÀG. 11

-

EXERCICI 2

PÀG. 13

BIBLIOGRAFIA

PÀG. 14


MAPES CONCEPTUAL DE L’EMPRESA

4


5


6


7


PREGUNTES TEÒRIQUES PREGUNTA 1

La imatge a sota representa l’organigrama del departament

AVANTATGES:

-

de serveis de la Universitat Pompeu Fabra. L’estructura és de disseny organitzatiu modern,

col·laboració de professionals. -

exactament l’estructura matricial. Aquest tipus

Permet una major eficiència en la utilització de recursos.

d’estructures es caracteritzen per combinar diversos

-

Millora la flexibilitat

criteris de departamentalització: un funcional i un altre (o

-

Incrementa el desenvolupament professional a través

altres) que poden ser de processos, projectes, clients, productes, territori, etc. L’estructura organitzativa de l’exemple disposa d’un 8

Incrementa la resposta al mercat gràcies a la

d’un ampli rang de responsabilitat. INCONVENIENTS:

-

Pot generar conflictes entre els gerents funcionals i els gerents territorials. Relacions laborals complicades i

departament funcional i un altre territorial.

guerres de poder. -

Competició per recursos limitats o l’ambigüitat dels seus rols.

-

Sobrecàrrega i estrès addicional

-

Falta d’equilibri entre l’autoritat o direcció i els directius dels departaments.

-

Increment de costos d’administració pel doble rendiment.

-

Duplicitat de recursos humans.

-

Necessitat de moltes reunions.


PREGUNTA 2 Nom del departament de l’empresa on es portarien a terme les següents activitats:

9

ACTIVITAT

DEPARTAMENT

Supervisió del producte fabricat

TÈCNIC / Producció / Control de qualitat

Pressupost de tresoreria

FINANCER-COMPTABLE / Àrea financera

Elaboració d’una nòmina

PERSONAL O RECURSOS HUMANS / Selecció de personal

Preparar els comptes de resultats

FINANCER-COMPTABLE / Àrea financera

Convocatòria de reunions

ADMINISTRATIU / Preparació d’informes

Recepció del correu

ADMINISTRATIU

Control d’inventaris del magatzem

LOGÍSTIC-COMPRES / Logística / Magatzem i control d’inventaris MÀRQUETING-COMERCIAL / Àrea de màrqueting / Promocions

Política de descomptes

MÀRQUETING-COMERCIAL / Àrea comercial / de l’empresa al mercat / Informació sobre preu i descomptes

Venda dels seus productes

MÀRQUETING-COMERCIAL / Àrea comercial / Venda MÀRQUETING-COMERCIAL / Àrea de màrqueting / Gestió del producte (estudiaria l’aspecte extern del producte més adequat a les necessitats del client).

Disseny de l’envàs

TÈCNIC / Recerca i desenvolupament / Enginyeria del producte (dissenyaria físicament el producte).


PREGUNTES TEST 1- Quina és la tècnica per a la resolució efectiva de conflictes que implica conèixer la diversitat d’interessos entre les diferents parts i saber que es pot cedir a canvi de contrapartides? a) Negociació – Procés pel qual les parts interessades resolen conflictes, acorden línies de conducta, busquen avantatges o procuren obtenir resultats. b) Lideratge - Conjunt de capacitats que una persona té per influir en la ment d’un grup de persones. c) Assertivitat – Capacitat de plantejar i defensar els propis arguments sense deixar-se manipular i sense manipular els demés. d) Empatia - Capacitat d'entendre la postura dels altres i viure com a propis els seus sentiments. 2- Quants socis cal que tingui, com a mínim, una comunitat de béns?

10

a) b) c) d)

1 2 3 4

3- Tenint en compte la titularitat del capital quin tipus d'empresa és Seat? a) b) c) d)

Pública Privada Mixta Cap de les anteriors

4-Indica quines de les següents afirmacions corresponen a la teoria X de Mc Gregor: a) b) c) d)

Les persones tenen tendència natural a l’oci i el treball és una mena de càstig. A l’esser humà no li agrada treballar Els treballadors necessiten ser controlats i dirigits Totes tres es corresponen amb la teoria X


5- El Corte Inglés és una empresa: a) b) c) d)

Privada sense ànim de lucre Privada amb ànim de lucre Publica sense ànim de lucre Publica amb ànim de lucre

6- En quins tipus d'empreses més del 50% del capital pertany a l'Estat, l'Administració pública o al Govern autonòmic? a) b) c) d)

Privades Públiques Mixtes Cap de les anteriors és correcta

7- Segons la dimensió de l'empresa, quin nombre de treballadors han de tenir les anomenades petites empreses?

11

a) b) c) d)

Entre 0-9 Menys de 50 *Segons Bit 11, pàg. 4 dels materials en paper Entre 50-250 Cap de les anteriors és correcta *Segons la pàgina 5 de la guia d’aprenentatge, on figura que una petita empresa té <=50 treballadors

8- El soci d'una societat anònima, té una responsabilitat: a) b) c) d)

Il·limitada Limitada Anònima Cap resposta és correcta


EXERCICIS EXERCICI 1

Quin tipus d’empresa t’agradaria crear quan acabis els estudis a la UOC?

a) Quin serà l'objectiu de la teva empresa? L’objectiu principal és establir-se com a empresa dedicada a les arts gràfiques de forma global (disseny gràfic i web, impressió digital, publicitat, community management i projectes de decoració dels negocis) amb la fi de satisfer les necessitats dels clients en un àrea determina on no existeix ninguna impremta. b) Quins valors consideres importants per la teva empresa? El valor més important és fugir de les “plantilles” oferint al client una atenció personalitzada. La idea seria d’obrir el 12

negoci de forma contínua de 9 a 16 i dedicar la tarda a la visita al client al seu propi espai de treball, fent-li sentir importat. Els clients no són números, són persones i l’enfocament del futur que jo sento és la humanització de les empreses. c) Quin servei o producte vols oferir? Actualment, els tipus de serveis que ofereix l’illa dintre de nínxol del disseny i la publicitat es troben fragmentats en diferents empreses (impremtes, agències de publicitat o decoradors); la meva empresa s’enfocarà en oferir un servei integral on un grup de professionals dissenyaran l’espai del client, el seu logotip, la seva marca i la trajectòria de la seva publicitat. d) Quina forma jurídica és més adient per la teva empresa? En el cas de no tenir cap soci, podria constituir l’empresa com empresària individual. L’avantatge és que no necessita un procés previ de constitució, els tràmits s’inicien al començament de l’activitat empresarial i l’empresari pot aportar el capital que consideri oportú, perquè no existeixen límits legals. Això el fa ideal per una petita empresa.


L’inconvenient és que hauria de respondre amb el meu patrimoni personal, afectant al cònjuge en particular i a l’àrea familiar en general. A més, la idea és tenir un soci i algun treballador. La societat Limitada (S.L.) és ideal, ja que el mínim de capital a aportar no és una xifra elevada. Els dos socis integraríem per igual l’empresa i no respondríem amb els nostres bens personals. En el cas que no tingués soci també existeix la modalitat unipersonal. e) Quin estil de lideratge vols desenvolupar a la teva empresa? Sóc una persona que simpatitzo amb la teoria y de F.W. Taylor, que considera que l’esforç físic i mental és tant natural com el joc i el descans. També defèn que les persones per naturalesa saben dirigir-se i controlar-se a elles mateixes i accepten de bon grau noves responsabilitats. Per això penso que l’estil de direcció més adequat amb el meu caràcter i les meves creences és l’estil democràtic i participatiu on les decisions se sotmeten prioritàriament al grup. Aquest pot rebre algun tipus de recompensa econòmica o de reconeixement. 13

El fet de deixar participar els treballadors determina que aquests sentin l’empresa com cosa seva i treballin amb il·lusió i esforç.


EXERCICI 2

L'empresa "Pastetes, SL" és una petita tenda dedicada a la comercialització i degustació de pans i petites pastes. Es troba ubicada en un barri residencial de Mataró, amb molta gent jove acostumada esmorzar fora de casa. En aquest barri hi ha una estació d'autobusos molt utilitzada als matins. Aquesta empresa està formada per 2 socis que han aportat 2000 € cadascun. Els seus clients habituals són els veïns del barri i els usuaris de l'estació d'autobusos. És la única empresa d'aquestes característiques a la zona. A la ciutat hi han 5 empreses similars, però situades a barris allunyats. a) Quina és la forma jurídica de l'empresa Pastetes, SL? Tal i com el seu nom indica, Pastetes SL és una Societat de responsabilitat Limitada. b) Amb la forma societària actual quin tipus de responsabilitat tenen els socis? En aquest tipus de societat la responsabilitat dels socis està limitada a les aportacions que aquests hagin realitzat. El 14

mínim de capital és de 3.012 € i el màxim 120.202 €. Els socis han aportat conjuntament 4.000 € c) Quin avantatge presenta aquesta forma jurídica front a una societat anònima? L’avantatge d’aquesta forma jurídica és que en cas de deute els socis no responen amb el seu patrimoni personal. d) Podrien els socis haver constituït una societat anònima? El problema més gran de la Societat Anònima és el alt capitat que es necessita per a la constitució d’aquesta (mínims de 60.101,21 €) i tots els socis tenen l’obligació d’aportar capital. No és recomanable per a una empresa petita com Pastetes S.L. e) Un dels socis ha decidit abandonar l'empresa perquè amb l'actual context de crisi considera que és millor treballar per compte d’atri. Pot vendre lliurament les seves participacions a un amic aliè a l'empresa?. Aquest és un dels majors inconvenients que té la Societat Limitada, ja que el capital social es compon de participacions i voler transferir a una altra persona aliena a l’empresa suposa certes dificultats burocràtiques.


BIBLIOGRAFIA CORCOY COSTALAGO J., ARIZTOY AJURIA I. (2010) Administració i gestió d’organitzacions. Bit 11. Barcelona: UOC IGLÉSIAS PIÉ M. (2010) Administració i gestió d’organitzacions. Bit 12. Barcelona: UOC CORCOY COSTALAGO J., ARIZTOY AJURIA I. (2010) Administració i gestió d’organitzacions. Bit 13. Barcelona: UOC GIL ESTALLO M. DEL ÀNGELS (2010) Administració i gestió d’organitzacions. Bit 14. Barcelona: UOC CODOLÀ VILAHUR S. (2010) Administració i gestió d’organitzacions. Bit 15. Barcelona: UOC GIL ESTALLO M. DEL ÀNGELS (2010) Administració i gestió d’organitzacions. Bit 16. Barcelona: UOC

15

SCRIPD. B14DY. (2012). Ventajas y Desventajas [en línia] http://es.scribd.com/doc/11052169/Ventajas-y-Desventajas [Octubre/2013] VIQUIPÈDIA (2013). Negociació [en línia] https://ca.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3 [Octubre/2013] VIQUIPÈDIA (2013). Lideratge [en línia] https://ca.wikipedia.org/wiki/Lideratge [Octubre/2013] VIQUIPÈDIA (2013). Assertivitat [en línia] https://ca.wikipedia.org/wiki/Assertivitat [Octubre/2013] VIQUIPÈDIA (2013). Empatia [en línia] https://ca.wikipedia.org/wiki/Empatia [Octubre/2013] OFICINA DE TRANFERENCIA DE RESULADOS DE INVESTIGACIÓN (2013). Tipos de empresas/formes jurídicas [en línia] http://otri.ugr.es/creacion-de-empresas-basadas-en-el-conocimiento/tipos-de-empresasformas-juridicas/ [Octubre/2013] WIKIPEDIA (2013). Teoría X y Teoría Y [en línia] https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_X_y_Teor%C3%ADa_Y [Octubre/2013]

La Empresa, conceptes i classificacions  

Pac 1 de l'assignatura Administració i Gestió d'Organitzacions del Grau Multimèdia de la UOC.

La Empresa, conceptes i classificacions  

Pac 1 de l'assignatura Administració i Gestió d'Organitzacions del Grau Multimèdia de la UOC.

Advertisement