Page 1

Υαξαθηηθή – Πνιηηηζκόο Παξάδνζε & Παξόλ

ΔΠΗ΢ΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  ΞΔΝΖ΢ ΢ΑΥΗΝΖ΢, ραξάθηεο, Καζεγεηήο Σρνιήο Δηθαζηηθώλ θαη    

Δθαξκνζκέλωλ Τερλώλ Α.Π.Θ. ΜΑΝΟΛΖ΢ ΓΗΑΝΝΑΓΑΚΖ΢, ραξάθηεο, Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο Σρνιήο Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλωλ Τερλώλ Α.Π.Θ. ΔΛΛΖ ΚΑΠΛΑΝΖ - ΚΟΚΚΗΝΖ, ηζηνξηθόο, θξηηηθόο Τέρλεο, Πξνϊζηακέλε Πνιηηηζηηθώλ θαη Δηθαζηηθώλ Δθδειώζεωλ Βαθνπνύιεηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, AICA ΗΩΑΝΝΖ΢ Σ΢ΟΤΣ΢Α΢, Γηεπζπληήο Πηλαθνζήθεο Δηαηξείαο Μαθεδνληθώλ Σπνπδώλ

ΔΡΡΗΚΑ - ΜΑΡΗΑ ΓΚΟΤΝΣΔΝ΢ΒΑΓΚΔΡ, Δ.Δ.Ι.Γ.Π. ζηα Δηθαζηηθά ζην Τκήκα Αξρηηεθηόλωλ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο

ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  ΜΑΝΟΛΖ΢ ΓΗΑΝΝΑΓΑΚΖ΢, ραξάθηεο, Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο Σρνιήο Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλωλ Τερλώλ Α.Π.Θ.  ΞΔΝΖ΢ ΢ΑΥΗΝΖ΢, ραξάθηεο, Καζεγεηήο Σρνιήο Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλωλ Τερλώλ Α.Π.Θ.     

ΔΛΛΖ ΚΑΠΛΑΝΖ - ΚΟΚΚΗΝΖ, ηζηνξηθόο, θξηηηθόο Τέρλεο, Πξνϊζηακέλε Πνιηηηζηηθώλ θαη Δηθαζηηθώλ Δθδειώζεωλ Βαθνπνύιεηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, AICA ΗΩΑΝΝΖ΢ Σ΢ΟΤΣ΢Α΢, Γηεπζπληήο Πηλαθνζήθεο Δηαηξείαο Μαθεδνληθώλ Σπνπδώλ ΜΑΡΗΑ ΓΔΡΑΡΓΖ - ΠΑ΢΢ΑΛΖ, ραξάθηξηα, δωγξάθνο, ππεύζπλε Δξγαζηεξίνπ Φαξαθηηθήο Δ΄ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Θεζζαινλίθεο Α΢ΠΑ΢ΗΑ ΓΑΪΝΑ, Υπεύζπλε Γεκνζίωλ Σρέζεωλ Δηαηξείαο ΑΥΛΑΙΑ – ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΚΓΟΣΔΙΣ ΢ΣΑΜΑΣΖ΢ ΚΑΣ΢ΗΚΑ΢, Έθδνηεο Πεξηνδηθνύ ΑΥΛΑΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ  ΔΛΛΖ ΚΑΠΛΑΝΖ - ΚΟΚΚΗΝΖ, ηζηνξηθόο, θξηηηθόο Τέρλεο, Πξνϊζηακέλε   

Πνιηηηζηηθώλ θαη Δηθαζηηθώλ Δθδειώζεωλ Βαθνπνύιεηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, AICA ΜΑΡΗΑ ΓΔΡΑΡΓΖ - ΠΑ΢΢ΑΛΖ, ραξάθηξηα, δωγξάθνο, ππεύζπλε Δξγαζηεξίνπ Φαξαθηηθήο Δ΄ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Θεζζαινλίθεο ΔΛΗ΢ΑΒΔΣ ΚΔΛΔ΢Ζ, Project Manager ΑΥΛΑΙΑ – ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΚΓΟΣΔΙΣ ΜΑΡΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ, ζενιόγνο, κνπζεηνιόγνο

΢πλεξγάηεο 

ΥΑΡΑ ΜΠΟΤΚΑ, ραξάθηξηα


Υαξαθηηθή – Πνιηηηζκόο Παξάδνζε & Παξόλ ΢άββαην 20 Φεβξνπαξίνπ 2010 ΑΗΘΟΤ΢Α ΢ΤΝΔΓΡΗΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ

-

Δπίζεκε έλαξμε ζπλεδξίνπ Φαηξεηηζκνί

Υαξαθηηθή – Πνιηηηζκόο Παξάδνζε & Παξόλ Κπξηαθή 21 Φεβξνπαξίνπ 2010 ΑΗΘΟΤ΢Α ΢ΤΝΔΓΡΗΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ Πξόεδξνο: ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ΢ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 09. 30 - Φσηεηλή Μπεδηξγηαλλίδνπ, κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Καιώλ Τερλώλ, ραξάθηξηα «Η έλλνηα ηεο ραξαθηηθήο ζε έλαλ ςεθηαθό θόζκν» 10. 00 - Γεώξγηνο Πάιιεο, ραξάθηεο - δωγξάθνο «Η ραξαθηηθή κνπ;» 10. 30 - Οπξαλία Φξαγθνπιίδνπ, ραξάθηξηα - δωγξάθνο «Η ραξαθηηθή κνπ» 11. 00 - Άλλα Μνζρνλά - Καιακάξα, Πξόεδξνο Δπηκειεηεξίνπ Δηθαζηηθώλ Τερλώλ Διιάδνο (Δ.Τ.Δ.) «Γιώζζα Γξαθή θαη Τέρλε: θνξπθαίεο κνξθέο πνιηηηζκνύ θαη επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ» 11. 30 - Miroslaw Pawlowski , Καζεγεηήο Καιώλ Τερλώλ ηνπ Τκήκαηνο Φαξαθηηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Poznan «Young Polish Printmaking» 12. 00 - Pawel Frackiewicz Καζεγεηήο Καιώλ Τερλώλ ηνπ Τκήκαηνο Φαξαθηηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Bydgoszcz «Printmaking Garden – Contemporary Methods of Cultivation » 12. 30 - ΢πδήηεζε 13. 00 - Λήμε Πξόεδξνο: ΓΗΑΝΝΑΓΑΚΖ΢ ΜΑΝΟΛΖ΢ 17. 00 - Βαζίιεο Εεπγόιεο, κηθξνβηνιόγνο - ηαηξόο, ζπιιέθηεο «Ex libris. Μηα άγλσζηε ηέρλε» 17. 30 - Γεκήηξεο Βιάζζεο, ζπληεξεηήο έξγωλ Τέρλεο, ηδηνθηήηεο γθαιεξί «Η ζπληήξεζε ησλ έξγσλ ζε ραξηί»


18. 00 - Μπειηκπαζάθεο Ησάλλεο, επίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Kingston University, ραξάθηεο – δωγξάθνο «Σθέςεηο γύξσ από ηε ζύγρξνλε ραξαθηηθή θαη ηελ πνιηηηθή ηεο δηάζηαζε» 18. 30 - Βίθπ Σζαιακαηά, επίθνπξε θαζεγήηξηα Σρνιήο Καιώλ Τερλώλ Αζήλαο «Μεηαμύ ύιεο θαη εηθόλαο» 19. 00 - Αγγειηθή ΢αρίλε, ηζηνξηθόο Τέρλεο, AICA «Τν εξγαζηήξην ραξαθηηθήο ηεο Νεάπνιεο Ήιηνο (2006 - 2009) » 19. 30 - ΢πδήηεζε 20. 00 - Λήμε Υαξαθηηθή – Πνιηηηζκόο Παξάδνζε & Παξόλ Γεπηέξα 22 Φεβξνπαξίνπ 2010 ΑΗΘΟΤ΢Α ΢ΤΝΔΓΡΗΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ

11. 00 - Κώζηαο ΢νπέξεθ, πξνϊζηάκελνο ΚΘ΄ Δθνξίαο Αξραηνηήηωλ, δηεπζπληήο ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ ζηε Φιώξηλα Ξελάγεζε ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν « Αξραηνινγηθό κνπζείν Φιώξηλαο θαη ηνπηθή θνηλσλία»

Πξόεδξνο: ΞΔΝΖ΢ ΢ΑΥΗΝΖ΢ 17. 00 - ΢ηέιια Λάββα, αξραηνιόγνο, ηζηνξηθόο, επίθνπξε Καζεγήηξηα Σρνιήο Καιώλ Τερλώλ ηνπ ηκήκαηνο Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλωλ Τερλώλ Α.Π.Θ. «Η άιιε κνξθή ηεο Χαξαθηηθήο: Η ρξήζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ όξνπ ζηελ θιαζηθή ηέρλε » 17. 30 - Νηθόιανο Μπιηάηθαο, δωγξάθνο - ραξάθηεο «Ίρλνο, Γξάκκα, Γξαθή σο εηθαζηηθή επηθνηλσλία¨ - έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα γηα ην ζρνιείν» 18. 00 - Μαλόιεο Γηαλλαδάθεο, ραξάθηεο, Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο Σρνιήο Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλωλ Τερλώλ Α.Π.Θ. «Χαξαθηηθέο θαη εθηππσηηθέο δηεξγαζίεο, ζέκα ζηηο ζπλζεηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ θαηαζθεπώλ ζε έξγα κεγάιεο θιίκαθαο » 18. 30 - Έξξηθα - Μαξία Γθνπληελζβάγθεξ, Δ.Δ.Ι.Γ.Π. ζηα Δηθαζηηθά ζην Τκήκα Αξρηηεθηόλωλ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο «Πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο κε ηνμηθήο ραξαθηηθήο » 19. 00 - Δκκαλνπήι Μαπξνκκάηεο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Σρνιήο Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλωλ Τερλώλ Α.Π.Θ.


«Γηα πνηα ραξαθηηθή, γηα πνηα ηερληθή, γηα πνηα ζεσξία; Η κεζνδνινγηθή θαηάζηαζε ηεο Ειιεληθήο Χαξαθηηθήο» 19. 30 - ΢πδήηεζε 20. 00 - Λήμε

Υαξαθηηθή – Πνιηηηζκόο Παξάδνζε & Παξόλ Σξίηε 23 Φεβξνπαξίνπ 2010 ΑΗΘΟΤ΢Α ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ

Πξωί Δθδξνκή ζην Νπκθαίν

Πξόεδξνο: Σ΢ΟΤΣ΢Α΢ ΗΩΑΝΝΖ΢ 17. 30 - Ξελήο ΢αρίλεο, ραξάθηεο, Καζεγεηήο Σρνιήο Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλωλ Τερλώλ Α.Π.Θ. «Η αλαπαξαγσγεκόηεηα σο παξάκεηξνο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Έξγνπ Τέρλεο » 18. 00 - Έιιε Καπιάλε - Κνθθίλε, ηζηνξηθόο, θξηηηθόο Τέρλεο, Πξνϊζηακέλε Πνιηηηζηηθώλ θαη Δηθαζηηθώλ Δθδειώζεωλ Βαθνπνύιεηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, AICA « Σύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ ειιεληθή ραξαθηηθή από ηνλ 15ν αηώλα έσο ηελ Ειιεληθή Επαλάζηαζε. Ο ξόινο ηεο ηππνγξαθίαο » 18. 30 - Κώζηαο Καζβίθεο, ιέθηνξαο ηνπ Τκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο «Πξνζεγγίδνληαο ηελ Τέρλε ζηελ ηππηθή θαη άηππε Εθπαίδεπζε. ΋ςεηο ηεο Ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο» 19. 00 - Αληώλεο Σνζνπλίδεο, Dr. Δπηζηήκεο ηνπ Διεύζεξνπ Φξόλνπ ηνπ Αζιεηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κνιωλίαο, Δ.Δ.Γ.Ι.Π. Φπζηθήο Αγωγήο Παλεπηζηεκίνπ Ιωαλλίλωλ «Η Σπκκεηνρή ησλ καζεηώλ δεκνηηθνύ ζε πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο» 19. 30 - Υξπζνύια Βνζθνπνύινπ, Dr. Αξρηηέθηωλ - Μεραληθόο, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Μνπζείνπ Σύγρξνλεο Τέρλεο ηεο Φιώξηλαο, δηδάζθνπζα Π.Γ. 407 ζην Τκήκα Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλωλ Τερλώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. «Ο πνιηηηζκόο σο κνριόο αλάπηπμεο ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο» 20. 00 - ΢πδήηεζε 20. 30 - Λήμε


Υαξαθηηθή – Πνιηηηζκόο Παξάδνζε & Παξόλ Σεηάξηε 24 Φεβξνπαξίνπ 2010 ΑΗΘΟΤ΢Α ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ Πξόεδξνο: ΈΛΛΖ ΚΑΠΛΑΝΖ – ΚΟΚΚΗΝΖ

10. 00 - Γηάλλεο Καςηδάθεο, ραξάθηεο, εθπαηδεπηηθόο «Καςηδάθεο θαη καζεηέο ζηηο ηερληθέο ηεο ραξαθηηθήο » 10. 30 - Αλαζηαζία Βαιαβαλίδνπ, Dr. αξρηηέθηωλ - κνπζεηνιόγνο, δηδάζθνπζα Π.Γ. 407 ζην Τκήκα Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλωλ Τερλώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο « Η Χαξαθηηθή σο πεγή Πιεξνθνξίαο θαη ηεθκεξίσζεο γηα ηελ Ιζηνξία ηεο Αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο Τερλνινγίαο» 11. 00 - Μαξία Οηθνλνκίδνπ, ζενιόγνο, κνπζεηνιόγνο «Η νηθνλνκηθή θαη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κέζσ ηνπ πνιηηηζκνύ. Η πεξίπησζε ησλ κνπζείσλ» 11. 30 - Ξελήο ΢αρίλεο, ραξάθηεο, Καζεγεηήο Σρνιήο Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλωλ Τερλώλ Α. Π. Θ. - Ησάλλεο Σζνύηζαο, Γηεπζπληήο Πηλαθνζήθεο Δηαηξείαο Μαθεδνληθώλ Σπνπδώλ - Έιιε Καπιάλε - Κνθθίλε, ηζηνξηθόο, θξηηηθόο Τέρλεο, Πξνϊζηακέλε Πνιηηηζηηθώλ θαη Δηθαζηηθώλ Δθδειώζεωλ Βαθνπνύιεηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, AICA - Μαξία Γεξάξδε - Παζζαιή, ραξάθηξηα, δωγξάθνο, ππεύζπλε Δξγαζηεξίνπ Φαξαθηηθήο Δ΄Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Γήκνπ Θεζζαινλίθεο - Έξξηθα - Μαξία Γθνπληελζβάγθεξ, Δ.Δ.Ι.Γ.Π. ζηα Δηθαζηηθά ζην Τκήκα Αξρηηεθηόλωλ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο «Αλαθνξά ζην εξγαζηήξη ησλ Μεζηώλ Χίνπ» 12. 00 - ΢πδήηεζε 12. 30 - Λήμε ΢πλεδξίνπ


Υαξαθηηθή – Πνιηηηζκόο Παξάδνζε & Παξόλ Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα: Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηελ αίζνπζα ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Τερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηηο εκέξεο θαη ηηο ώξεο ηνπ ζπλεδξίνπ.

- Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα ηεο Έξξηθαο - Μαξίαο Γθνπληελζβάγθεξ, Δ.Δ.Ι.Γ.Π. ζηα Δηθαζηηθά ζην Τκήκα Αξρηηεθηόλωλ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. « Εξγαζηήξην κε ηνμηθήο ραιθνγξαθίαο» - Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα ηεο Μαξία Γεξάξδε - Παζζαιή, ραξάθηξηαο, δωγξάθνπ, ππεύζπλεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φαξαθηηθήο Δ΄ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη εηζήγεζε ηνπ Ησάλλε Σζνύηζα, Γηεπζπληήο Πηλαθνζήθεο Δηαηξείαο Μαθεδνληθώλ Σπνπδώλ «Η Χαξαθηηθή θαη νη ηερληθέο ηεο» - «΋ςεηο ηεο Χίνπ» - «Από ηελ μπινγξαθία ζηελ εγράξαθηε ραξαθηηθή ησλ πξνζόςεσλ ηεο Χίνπ » - Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα ηεο Μαξία Γεξάξδε - Παζζαιή, ραξάθηξηαο, δωγξάθνπ, ππεύζπλεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φαξαθηηθήο Δ΄ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Μαξίαο Οηθνλνκίδνπ, ζενιόγνπ – κνπζεηνιόγνπ θαη ηεο Υαξά Μπνύθα, ραξάθηξηαο «Παξαδνζηαθά κνηίβα ηεο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο» - Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ Εσγξάθνπ - ραξάθηε Γηάλλε Καςηδάθε θαη ησλ καζεηώλ ηνπ από ην ¨Μήινλ ηεο Έξηδνο¨ εξγαζηήξη Δηθαζηηθώλ Τερλώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Βαζηιηθώλ. Παξνπζηάδνπλ ηηο ηερληθέο ηεο μπινγξαθίαο θαη ηεο ραιθνγξαθίαο

Έθζεζε - Έθζεζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Υαξαθηηθήο ηνπ Σκήκαηνο Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ ηεο ΢ρνιήο Καιώλ ηερλώλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο «ΥΑΡΑΚΣΗΚΖ» Σηέγε Φηιόηερλωλ Φιώξηλαο – Μνπζείν Σύγρξνλεο Τέρλεο

Θα δνζνύλ βεβαηώζεηο ζπκκεηνρήο

Χαρακτική και Πολιτισμός  
Χαρακτική και Πολιτισμός  

Χαρακτική και Πολιτισμός. Παρελθόν και Παρόν. Φλώρινα