Page 1

ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ΢ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΢ΠΟΤΓΩΝ Πξνθήξπμε ΠΜ΢ 2010

Έλαξμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ:01/09/2010 - 09:00 Λήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ: 30/09/2010 - 14:00 Πιεξνθνξίεο: θα. Βνπηζά Μαξία -Διέλε. Σει. 2385055207 email: bs_grammateia_master2@uowm. gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΢ΠΟΤΓΩΝ «΢ΠΟΤΓΔ΢ ΢ΣΙ΢ ΓΛΩ΢΢Δ΢ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΗ΢ ΝΟΣΙΑΝΑΣΟΛΙΚΗ΢ ΔΤΡΩΠΗ΢»

Γηεηήο θνίηεζε (4 εμάκελα) κε δίδαθηξα Γηαδηθαζία Δηζαγσγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ

ΑΝΑΚΟΙΝΩ΢Η-ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ ΢πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ ΢πνπδψλ (Π.Μ.΢.) κε ηίηιν: «΢πνπδέο ζηηο γιψζζεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ ρσξψλ ηεο Ν. Α. Δπξψπεο» θαη ζα δερζεί ππνςήθηνπο γηα εγγξαθή ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ ΢πνπδψλ ζε δχν θαηεπζχλζεηο: Ι. Καηεχζπλζε: Γιψζζεο, Φηινινγία θαη Πνιηηηζκφο ηεο Ν. Α. Δπξψπεο ΙΙ. Καηεχζπλζε: Κνηλσληθέο, Πνιηηηζκηθέο θαη Πνιηηηθέο Γνκέο ζηε Ν. Α. Δπξψπε

Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ζην Π.Μ.΢. νξίδεηαη ζε 30 θαη' έηνο ήηνη 15 αλά θαηεχζπλζε. Σα ζπλνιηθά δίδαθηξα αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 1600 €. Καηά ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ θάζε εμακήλνπ, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηαβάιινπλ η' αληίζηνηρα δίδαθηξα (400 €). ΢ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο θνίηεζεο, ηα θαηαβιεζέληα δίδαθηξα δελ επηζηξέθνληαη.

1.

Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών Σποσδών «Σποσδές ζηις Γλώζζες και ηον πολιηιζμό ηων τωρών ηης ΝΑ. Εσρώπης, Τηλ: 2385055207, E-mail: bs grammateia master2@uowm.gr


Γηα ην κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο «΢πνπδέο ζηηο γιψζζεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ ρσξψλ ηεο Ν.Α. Δπξψπεο» ηνπ Σ.Β.΢. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο θαη πξνέξρνληαη απφ ηα αθφινπζα Σκήκαηα: α)Βαιθαληθψλ ΢πνπδψλ, β) Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ ησλ Παξεπμεηλίσλ ρσξψλ γ)Σνπξθηθψλ θαη ΢ιαβηθψλ ΢πνπδψλ, δ) Βαιθαληθψλ ΢ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ ΢πνπδψλ, ε) Παηδαγσγηθά Σκήκαηα, ζη) Φηινινγίαο, ε) Ξέλσλ Γισζζψλ θαη Φηινινγηψλ, ζ) Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο, η) Κνηλσληθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, θ) Δπηθνηλσλίαο, Γεκνζηνγξαθίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο

Δλεκέξσζεο,

θαζψο

θαη

άιισλ

Σκεκάησλ

ζπλαθψλ

επηζηεκνληθψλ

πεδίσλ

Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο θαη αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ Ιδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Η αίηεζε, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε επηινγή θαηεχζπλζεο, ζπλνδεχεηαη απφ θάθειν ππνςεθηφηεηαο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο ηα αθφινπζα: 1. Έληππε αίηεζε (δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Μ.΢., http://ls.balkan.uowm.gr) 2. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 3. Δπίζεκν αληίγξαθν πηπρίνπ. Δάλ ην πηπρίν έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ΓΌ.Α.Σ.Α.Π./πξψελ ΓΙ.Κ.Α.Σ.΢.Α. 4. Δπηθπξσκέλν πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο 5. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ζηελ θαηεχζπλζε "Γιψζζεο, Φηινινγία θαη Πνιηηηζκφο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο" απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε γλψζε ζε επίπεδν επάξθεηαο κηαο εθ ησλ πέληε γισζζψλ ηεο Ν.Α. Δπξψπεο: Αιβαληθή, Βνπιγαξηθή, Ρνπκαληθή, ΢εξβνθξναηηθή θαη Σνπξθηθή ή ηεο Ρσζηθήο γιψζζαο. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ζηελ θαηεχζπλζε "Κνηλσληθέο, Πνιηηηζκηθέο θαη Πνιηηηθέο Γνκέο ζηε Ν.Α. Δπξψπε" απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε γλψζε ζε επίπεδν επάξθεηαο κηαο εθ ησλ πέληε γισζζψλ ηεο Ν.Α. Δπξψπεο: Αιβαληθή, Βνπιγαξηθή, Ρνπκαληθή, ΢εξβνθξναηηθή θαη Σνπξθηθή ή ηεο Ρσζηθήο Γιψζζαο ή κηαο εθ ησλ ηξηψλ δπηηθνεπξσπατθψλ γισζζψλ: Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή.

Η απόδειξη καηοσήρ ή επάπκειαρ ηων γλωζζών πιζηοποιείηαι:_ α) Με ηελ θαηνρή Πηπρίνπ Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο απφ ηηο αληίζηνηρεο ρψξεο, β) κε γξαπηέο εμεηάζεηο νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ ην Σκήκα Βαιθαληθψλ ΢πνπδψλ, γ)κε πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο απφ ην νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη φηη ν ππνςήθηνο έρεη παξαθνινπζήζεη γηα ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) αθαδεκατθά εμάκελα κηα νξηζκέλε γιψζζα, δ) κε ηελ θαηνρή πηπρίνπ γισζζνκάζεηαο.

Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών Σποσδών «Σποσδές ζηις Γλώζζες και ηον πολιηιζμό ηων τωρών ηης ΝΑ. Εσρώπης, Τηλ: 2385055207, E-mail: bs grammateia master2@uowm.gr


6. Οη αιινδαπνί ππνςήθηνη πξέπεη λα πηζηνπνηνχλ ηελ ειιελνκάζεηά ηνπο κε ηελ θαηάζεζε ησλ νξηδνκέλσλ απφ ην λφκν Πηζηνπνηεηηθψλ Δπάξθεηαο θαη Βεβαίσζε Διιελνκάζεηαο. 7. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο, δηαθξίζεηο, ινηπνί ηίηινη ζπνπδψλ πιελ ηνπ πξψηνπ πηπρίνπ (εάλ ππάξρνπλ). 8. Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο. Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ ΢πνπδψλ δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίδνπλ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο. 9. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ. 2. Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ Η ΢.Δ. ηνπ Π.Μ.΢., ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε Γ.Δ.Π. θαη Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο πνπ παξέρνπλ δηδαθηηθφ έξγν ζην Π.Μ.΢. θαη νξίδεη ε Γ.΢.Δ.΢. απνηεινχλ ηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, νη νπνίνη πξνζθφκηζαλ εκπξφζεζκα φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, πνπ έρνπλ πξνζθνκίζεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο, γίλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο. 1. Η πξψηε θάζε είλαη πξνθξηκαηηθή. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξφθξηζεο ζηε δεχηεξε θάζε είλαη ηφζν ε θαηάζεζε φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ, φζν θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ησλ ππνςεθίσλ ζε επίπεδν επάξθεηαο κηαο εθ ησλ πέληε γισζζψλ ηεο Ν. Α. Δπξψπεο: Αιβαληθή, Βνπιγαξηθή, Ρνπκαληθή, ΢εξβνθξναηηθή θαη Σνπξθηθή ή ηεο Ρσζηθήο Γιψζζαο ή κηαο εθ ησλ ηξηψλ δπηηθνεπξσπατθψλ γισζζψλ: Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή. 2. Η δεχηεξε θάζε ζπλίζηαηαη απφ γξαπηή εμέηαζε αλά θαηεχζπλζε ζπνπδψλ, ε νπνία νξίδεηαη απφ ηελ Π.Γ.΢.Δ.΢. θαη ε νπνία δηελεξγείηαη εληφο ηνπ κελφο Οθησβξίνπ. 3. Η ηξίηε θάζε πεξηιακβάλεη ζπλέληεπμε ελψπησλ ηεο επηηξνπήο εμεηάζεσλ. Η δηαδηθαζία επηινγήο νινθιεξψλεηαη εληφο ηνπ κελφο Οθησβξίνπ θαη ε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ κέρξη ηηο 31 Οθησβξίνπ. Η βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ γίλεηαη απφ δχν βαζκνινγεηέο κεηά απφ επηθάιπςε ησλ νλνκάησλ, ηα νπνία απνθαιχπηνληαη κφλνλ απφ ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ κεηά ηε βαζκνιφγεζε. Αλαβαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δελ επηηξέπεηαη. Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα ησλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ Π.Μ.΢. κε ηελ επίδεημε δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή δηπιψκαηνο νδήγεζεο. Η ηειηθή θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δέθα πέληε (15) δηαζέζηκσλ ζέζεσλ θνίηεζεο αλά θαηεχζπλζε ζην Π.Μ.΢. δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο: 1. Σα εμεηαδφκελα καζήκαηα (κφξηα = άζξνηζκα ησλ αθεξαίσλ βαζκψλ ησλ καζεκάησλ, κέγηζην 20). 2. Πξψην πηπρίν (κφξηα = ην δηπιάζην ηνπ αθεξαίνπ βαζκνχ πηπρίνπ, κέγηζην 20). 3. Γεχηεξν πηπρίν (κφξηα 20). Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών Σποσδών «Σποσδές ζηις Γλώζζες και ηον πολιηιζμό ηων τωρών ηης ΝΑ. Εσρώπης, Τηλ: 2385055207, E-mail: bs grammateia master2@uowm.gr


4. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ (κφξηα 20). 5. Πηζηνπνίεζε δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο εθ ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ γισζζψλ (κφξηα 10). 6. Δξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα (εθηφο ηεο πηπρηαθήο ή κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο) ηνπ ππνςεθίνπ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε δεκνζηεχζεηο ή κε πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο γηα ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα (αλψηαηνο αξηζκφο κνξίσλ 10). 7. ΢πζηαηηθέο επηζηνιέο (κφξηα= 5 θάζε ζπζηαηηθή επηζηνιή). Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ ΢πνπδψλ πηζηψλνληαη απεπζείαο ηα ζρεηηθά κφξηα ζηελ ηειηθή ηνπο αμηνιφγεζε θαη ζπλεπψο δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίδνπλ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο. 8. Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.΢. (κφξηα 10). 9. Αμηνιφγεζε ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ απφ ΢πλέληεπμε (κφξηα = αθέξαηνο βαζκφο ζηελ θιίκαθα ηνπ 20). Γεληθφ ΢χλνιν Μνξίσλ: 140 Καηψηεξνο βαζκφο επηηπρίαο γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ θχθιν ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε Μ. Γ.Δ. είλαη ην 60% ησλ πξνβιεπφκελσλ κνξίσλ ήηνη 84 κφξηα. ΢ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο επηηπρίαο ε ΢.Δ. απνθαζίδεη θάζε θνξά αλαιφγσο κε ηηο επηδφζεηο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ εηζαγσγή ή κε θαη ησλ ηζνβαζκνχλησλ ή ησλ επηιαρφλησλ. ΢ε πεξίπησζε ππνβνιήο ιηγφηεξσλ ππνςεθηνηήησλ απφ ηηο ζέζεηο ησλ εηζαθηέσλ ηφηε κεηά ηελ πξψηε θάζε αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη απεπζείαο ζηε ηξίηε θάζε. Ο θαηάινγνο ηεο ζπλνιηθήο κνξηνδφηεζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη ε επηινγή ησλ πξψησλ 15 αλά θαηεχζπλζε ηνπ Π.Μ.΢. αλαθνηλψλεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Η φιε δηαδηθαζία επηινγήο θαη εγγξαθήο ππνςεθίσλ νινθιεξψλεηαη εληφο ηνπ Οθησβξίνπ 2010.

Ο Γ/ΝΣΗ΢ ΣΟΤ Π.Μ.΢.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΣΟΤ

Νηρσξίηεο Κσλ/λνο

Σ.Β.΢. Αξγχξεο Κπξίδεο

Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο

Καζεγεηήο

Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών Σποσδών «Σποσδές ζηις Γλώζζες και ηον πολιηιζμό ηων τωρών ηης ΝΑ. Εσρώπης, Τηλ: 2385055207, E-mail: bs grammateia master2@uowm.gr


ΤΛΗ ΔΙ΢ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑ΢ΔΩΝ ΠΜ΢ "΢ΠΟΤΓΔ΢ ΢ΣΙ΢ ΓΛΩ΢΢Δ΢ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΗ΢ ΝΟΣΙΑΝΑΣΟΛΙΚΗ΢ ΔΤΡΩΠΗ΢" ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ΢ 2010-2011

Ι. Καηεύθςνζη: Γλώζζερ, Φιλολογία και Πολιηιζμόρ ηηρ Ν.Α. Εςπώπηρ 1. Dimitri Obolensky, Η Βπδαληηλή Κνηλνπνιηηεία. Η Αλαηνιηθή Δπξψπε 500 - 1453, Δθδφζεηο . Βάληαο Θεζζαινλίθε 1991. (ζει. 335 - 598) 2. Νηρσξίηεο Κσλζηαληίλνο, Οη Άγηνη Κχξηιινο θαη Μεζφδηνο: Οη Αγψλεο θαη ην έξγν ηνπο γηα ηελ έληαμε ησλ ΢ιάβσλ ζηνλ Βπδαληηλφ Πνιηηηζκφ θαη ηα ειιεληθά γξάκκαηα, Δθδφζεηο Αλη. ΢ηακνχιεο. Θεζζαινλίθε 2003. (ζει. 19-39, 47-64,141-146) 3. Βαζίιε Κνπηζηβίηε, Η ζεσξία ηεο κεηάθξαζεο, Διιεληθέο Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο, Αζήλα 1994. (ζει. 26-31,35-40, 49-63, 66-76, 83-88) 4. Ινξδάλνγινπ Αλαζηάζηνο. Πεξίνδνη ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο. Δθδφζεηο: Αλη. ΢ηακνχιεο. Θεζζαινλίθε 2008. ( ζει. 17-57, 286-366)

ΙΙ. Καηεύθςνζη: Κοινωνικέρ, Πολιηιζμικέρ και Πολιηικέρ Δομέρ ζηη Ν. Α. Εςπώπη

1. Θάλνο Βεξέκεο, Βαιθάληα απφ ηνλ 19ν σο ηνλ 21 ν αηψλα. Γφκεζε θαη απνδφκεζε θξαηψλ, Δθδφζεηο Παηάθε, 2005. ( θεθάιαηα 8 έσο θαη 13) 2. Γεψξγηνο Υξεζηίδεο, Σα Κνκκνπληζηηθά Βαιθάληα, Δθδφζεηο Βάληαο., Θεζζαινλίθε 2003, (θεθάιαηα 3 θαη 4) 3. Σνληφξνθ Νηθνιάτ, Η βαιθαληθή πφιε - 15νο-19νο αηψλαο, ηφκνο Α', κέξνο Α' (Πφιεηο θαη αζηηθφο πιεζπζκφο ζηα Βαιθάληα ην 15ν θαη 16ν αηψλα). (ζει..27-118) 4. Todorova Maria, Βαιθάληα: Η δπηηθή θαληαζίσζε, κεηάθξαζε Ινπιία Κνινβνχ, επηκέιεηα Παζράιεο Μ. Κηηξνκειίδεο, Θεζζαινλίθε : Δπίθεληξν, 2007. (Όιν ην Βηβιίν)

Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών Σποσδών «Σποσδές ζηις Γλώζζες και ηον πολιηιζμό ηων τωρών ηης ΝΑ. Εσρώπης, Τηλ: 2385055207, E-mail: bs grammateia master2@uowm.gr

Προκήρυξη ΠΜΣ  

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών