Page 1

ANÀLISI D’UNA PLANIFICACIÓ DOCENT Cas3. La implementació del b-learning mitjançant el campus virtual i els blogs


ÍNDEX 0.Presentació de l’activitat………………………………………………..pàg 3 1. Pla Docent………………………………………………………………...pàg 3 1.1. Introducció…………………………………………………………..pàg 3 1.2. Descripció de l’assignatura………………………………………..pàg 4 1.3 Objectius ,competències i continguts……………………………..pàg 4-7 Competències………………………………………………………..pàg 4-6 Objectius……………………………………………………………...pàg 6-7 Continguts……………………………………………………………pàg 8 1.4. Metodologia i estratègies………………………………………….pàg 9,10 1.5. Activitats……………………………………………………………..pàg 10 1.6. Recursos i materials………………………………………………..pàg 11,12 Recursos………………………………………………………………pàg 11 Materials………………………………………………………………pàg 11,12 1.7. Temporització…………………………………………………….....pàg 12-15 Calendari………………………………………………………………pàg 13 Dates clau………………………………………………………….....pàg 14 1.8. Avaluació……………………………………………………………..pàg 15,16 2. Conclusió………………………………………………………………….pàg 16

2


0.Presentació de l’activitat Després de la guia desenvolupada en la primera part de l’activitat per fer l’anàlisi d’una acció docent, el present document reflecteix tant el dit anàlisi, com l’elaboració del Pla docent de l’assignatura “Intervenció a l’aula d’educació infantil” Descriurem els diferents elements que ha d’incloure el pla docent (definició dels objectius d'aprenentatge i les competències a desenvolupar, selecció dels continguts mitjançant els quals s'aconseguiran

els

objectius

i

competències,

disseny

resumit

d'e-activitats

d'aprenentatge, incloent els recursos i materials d'aprenentatge, temporització i avaluació) i afegirem les propostes d’evolució i millora que considerem necessàries.

1. Pla Docent 1.1. Introducció La situació educativa que es planteja respon a una iniciativa de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i centres d'educació infantil i primària de la ciutat. L'escenari necessari per al seu desenvolupament és format per la interrelació entre el context acadèmic i el context professional. La proposta d’actuació és una experiència b-learning que pretén assolir els següents objectius generals: 1. Incorporar metodologies formatives de pràctica reflexiva dins els nous plans docents 2. Relacionar coneixements teòrics amb l’exercici docent a les aules 3. Assegurar l’adquisició de noves competències docents per facilitar la inserció laboral dels estudiants i l’actualització dels docents en actiu Aquesta proposta es concreta en: 1. Intervenció dels participants en diferents entorns d’aprenentatge: escola, universitat, aula virtual, ... 3


2. Diferents moments i temps de pràctica, anàlisi i reflexió compartida per la creació de coneixement compartit 3. Utilització de noves estratègies i nous recursos didàctics Tot açò amb l´ajuda de una nova proposta metodològica, que busca l´aprenentatge més alla de les aules, que compta amb el suport de les TIC i que es recolza en l´aprenentatge col.laboratiu que fomenta l´aprenentatge significatiu..

1.2. Descripció de l’assignatura L'assignatura obligatòria Intervenció a l'aula d'educació infantil del grau d'Educació Infantil està adscrita al Departament de Didàctica i Organització Educativa i té 6 crèdits ECTS. Les hores estimades de dedicació són 150, distribuïdes de la següent manera: 

45 són presencials i de caràcter teoricopràctic

15 hores de treball tutelat o dirigit

90 hores d'aprenentatge autònom

1.3 Objectius i competències Competències Són dos els tipus de competències que es volen desenvolupar en l’assignatura: competències transversals als diferents mòduls del curs i competències específiques de l’assignatura. Les competències transversals queden definides a continuació: ●

Desenvolupar l’autoaprenentatge, prenent consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

Cercar, usar i integrar la informació necessària en cada moment amb responsabilitat i amb plena consciència del propi aprenentatge, de manera autònoma.

Reconeixer la diversitat i la multiculturalitat, valorant positivament la diversitat de tot tipus, respectant altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals a fí d’enriquir-se mútuament. 4


Desenvolupar les habilitats en les relacions interpersonals

Com a competències específiques, estan classificades en tres tipus i destaquem les següents:

a) Competències personals i relacionals

Fomentar la convivència i la resolució pacífica de conflictes, creant contextos de benestar i tranquil·litat dins i fonra de l’aula. Adquirir estratègies per al treball col·laboratiu, desenvolupant actituds de respecte a la pluralitat de perspectives, el contrast d’opinions i el respecte a la diversitat. Promoure una imatge digna de la infància i el respecte vers els drets dels infants. Promoure valors educatius en defensa de la igualtat entre gèneres i foment de la cultura de la pau.

b) Competències acadèmiques i disciplinàries

Analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació. Adquirir estratègies per a l’aplicació en l’educació infantil i desenvolupar una actitud crítica i ètica. Analitzar i desenvolupar els objectius, continguts curriculars i criteris d’avaluació de l’educació infantil. Analitzar des d’una visió crítica i constructiva els models organitzatius i contextos educatius actuals. Reconèixer i analitzar els eixos claus del desenvolupament social i emocional, adquirint estratègies per afavorir la regulació i expressió d’emocions.

5


c) Competències professionals amb TIC

Identificació i anàlisi del paper que tenen els actors del procés formatiu en entorns d'aprenentatge en línia amb una proposta de b-learning a la universitat. Reflexió i anàlisi de la selecció i l'aplicació dels entorns, dels recursos i de les estratègies pedagògiques apropiades per a promoure la participació i la interacció en la situació plantejada. Apropiació de les tecnologies, concretament amb l'ús del Moodle, els fòrums, el blog, etc. Valoració de les estratègies de planificació de l'aprenentatge mitjançant b-learning per a formar futurs professionals de l'educació des del model universitat-escola.

Objectius Dins els objectius, diferenciarem entre els objectius del curs i els objectius específics de l’assignatura. Els objectius del curs són els següents:

Analitzar el paper del docent universitari en la planificació dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge des de la modalitat del b-learning. El primer objectiu mostra la clara importància que l’avaluació i la panificació tenen en l’anàlisi d’aquest cas; establir com a a objectiu l’avaluació del professor; reflexa un interès per millorar, per reflexionar i per analitzar el treball propi del professor. Per a poder planificar i reconèixer tots els elements, cal primer també, saber que necessita el professor. Identificar els principals elements que condicionen la planificació de la docència universitària en un entorn semipresencial de formació.

6


El fet d’apropar les dues realitats (universitat i escola) és clau per a la identificació d’aquests elements. No obstant aquesta identificació recau molt en el treball dels professors que han de planificar prèviament tota la feina i totes les possibilitats de treball. Avaluar les possibilitats i els límits de la planificació curricular i els recursos adoptats en el cas, tenint en compte els objectius i les competències que cal aconseguir en l'assignatura.

Els objectius concrets de l’assignatura són els següents:

Aconseguir una comprensió pròpia dels processos educatius de l'educació infantil, dins i fora de l'aula, de la seva varietat de pràctiques, del seu significat i de les seves conseqüències.

Desenvolupar una mirada i una escolta sensibles cap a la singularitat i una comprensió a la diversitat de necessitats de l'alumnat, i veure com es poden tenir en compte.

Construir una actitud reflexiva i de construcció de creixement personal, respecte de l'anàlisi de la pràctica docent, i desenvolupar una actitud flexible i oberta al canvi.

Comprendre des d'una perspectiva pràctica, crítica i reflexiva els processos d'ensenyament i aprenentatge i la seva planificació atenent les necessitats educatives, els espais, el temps i els ritmes d'aprenentatge a l'aula.

Desenvolupar criteris i recursos necessaris d'ensenyament acollidors que afavoreixin la comunicació i la relació.

Comprendre i saber pensar, planificar i dinamitzar la vida de l'aula i del grup classe, en la seva complexitat social, relacional i educativa.

Construir una visió crítica sobre els diversos sabers culturals i les seves potencialitats per al desenvolupament en nens i nenes d'una comprensió del

7


món en el qual viuen i del seu creixement personal, social i cultural. ●

Prendre consciència de la seva importància i crear una actitud favorable (com a estudiant d'aquesta assignatura i com a futur mestre) de maneres de conèixer, aprendre, pensar i reflexionar més enllà de les reproductives, informatives, obligades i impersonals, i posar en joc experiències, sabers i inquietuds propis.

1.3. Continguts Per a assolir els objectius i les competències definits en l’apartat anterior, s’estableixen els següents continguts de l’assignatura:

● Les relacions educatives. La intervenció didàctica en el traspàs i l'adaptació de la família a l'escola, i de l'etapa d'infantil a primària. Els drets de la infància. Els diversos referents de persona adulta i els tipus de relacions que s'estableixen. L'escolta als nens i les relacions educatives. La intervenció pedagògica multiprofesional.

● La pràctica docent. La funció educadora. El desenvolupament professional dels educadors i de les educadores d'educació infantil. La resposta a les necessitats educatives individuals de cada infant. L'acolliment de les identitats individuals i de grup. La necessitat de potenciar totes les intel·ligències de manera equilibrada. La detecció precoç des de l'aula.

● Les necessitats dels infants. Necessitats bàsiques: fisiològiques, afectives, de seguretat. La curiositat, l'experimentació, el joc, la creativitat. Els límits, els hàbits, les normes, les actituds, els valors. Les diferències de gènere. Singularitat, subjectivitat, diferència i necessitats educatives.

● Disseny d'intervencions educatives. Planificació i programació en l'educació infantil en un marc de flexibilitat. Recursos, materials i tecnologies en

8


l'educació infantil: criteris per a la seva selecció, reflexió sobre els valors afegits que ha de comportar usar certs recursos. La diversitat evolutiva i multicultural com a font de riquesa en l'educació infantil.

● Les metodologies. Metodologies per a l'educació infantil: centres d'interès, projectes, metodologies globalitzades, transversals i per descobriment, afavoridores de l'adquisició de capacitats. Estratègies per a l'aprenentatge autònom i per a l'aprenentatge cooperatiu. El paper de la narració, la imaginació, l'expressió i el cos. Aportacions d'experiències innovadores.

● L'organització de l'ambient educatiu. Espais i ambients d'experiència i activitat en l'educació infantil. Temps per a viure dins i fora de les aules. De la seguretat de les rutines a la màgia de la improvisació. El joc simbòlic i el joc heurístic.

● El procés avaluador. Més enllà dels informes: l'avaluació en l'educació infantil com a activitat d'aprenentatge i creixement. La recerca, el raonament i l'anàlisi. L'observació i el registre com a estratègies per a l'avaluació. L'avaluació i l'actitud reflexiva en la pràctica docent

1.4. Metodologia i estratègies L’eix fonamental de l’assignatura és aprendre fent, a través d’activitats d’ensenyament i aprenentatge dins i fora del campus. Per tant, per assolir aquest objectiu, s’hauran de tindre en compte els següents aspectes: 1. L’aprenentatge estarà sempre enfocat a l’alumne. És aquest el que participa i intervé. El mestre i el professor acompanyen a l’alumne en el seu procés i el faciliten tota la sèrie de recursos que necessiti. 2. S’establiran classes presencials i classes no presencials (blended learning) 3. Es facilitaran moments i temps de pràctica 4. La part teòrica es realitzarà amb explicacions a classe, per tal que l’alumne formalitze allò que, potser, ja ha experimentat a les escoles.

9


5. Anàlisi i reflexió a través d’activitats en petit i en gran grup (cotutories i trobades amb mestres). 6. Es promourà l’aprenentatge col.laboratiu, mitantçant el plantejament de diferents activitats d´interacció entre els membres del grup. 7. Es realitzarà una part de treball autònom, a través d´activitats individuals d´anàlisis.

1.5. Activitats L’aprenentatge virtual implica la posada en marxa d’una sèrie de processos que porten a la construcció del coneixement, a aprendre a aprendre, processos que han de ser estimulats pel docent i que s’han de caracteritzar per ser vertaderes experiències d’aprenentatge. Per tant, les tasques no es poden limitar a adquirir informació, també han de desenvolupar habilitats de comprensió i expressió, resoldre problemes utilitzant un pensament crític o la creativitat. En definitiva, cal explorar, indagar, descobrir, comprovar o discutir. Diferenciarem, per tant, diferents tipologies d’activitats per tal de desenvolupar les habilitats citades.

TIPOLOGIA D’ACTIVITATS

Activitats d´analisis/sistesis

Visites a les escoles i anàlisi de l’experiència en les aules

Trobada amb mestres, per reflexionar sobre el procés d’aprenentatge

 Activitats d´interacció

Diari d’aprenentatge

Realització de cotutories on, per parelles, cada alumne explicarà a l’altre que ha aprés. Visita a la universitat dels nens d’educació infantil 10


Colònies Activitats col.laboratives

Elaboració, per parelles, d’una presentació a mode de resum del que s’ha parlat en les cotutories. Aquesta presentació es farà a la resta del grup per tal de compartir els continguts apressos.

1.6. Recursos i materials

Materials Els diferents materials estan recollits dins l’apartat “materials” del campus virtual. A més, en l’apartat de cada unitat , trobareu els materials relacionats amb aquésta. Recursos Pel que fa referència als recursos, hi ha diferents eines digitals que com alumnes haureu d’aprendre i utilitzar.

EINES DIGITALS

Campus Virtual 

Basat en la plataforma Moodle

Aula virtual específica

Espai ordenat i sistemàtic per a l’aprenentatge, amb accés a tota la informació de l’assignatura i als diferents espais d’interacció i comunicació.

11


De comunicació / interacció sincròniques 

Xat

De comunicació / interacció asincròniques 

Fòrums de discussió virtuals

Fòrums d’intercanvi i resolució de dubtes

Correu electrònic

Compartició d’experiències

Reflexió individual del procés d’aprenentatge

Blog

1.7. Temporització

L'assignatura obligatòria Intervenció a l'aula d'educació infantil del grau d'Educació Infantil està adscrita al Departament de Didàctica i Organització Educativa i té 6 crèdits ECTS. S’impartirà en el segon semestre del curs i les hores estimades de dedicació són 150 , de les quals 45 són presencials i de caràcter teoricopràctic, 15 hores de treball tutelat o dirigit i 90 hores d'aprenentatge autònom. La temporització està dissenyada pensant en un alt grau d’implicació entre la universitat i l’escola, com es pot veure a continuació:

12


Calendari El calendari de les hores presencials engloba tant la distribució del grup en les seues hores presencials i les visites a les escoles, com les cotutories i la visita dels mestres. Hi ha establerts sis dies per a les cotutories (dels quals 3 són d’intercanvi d’informació i tres d’elaboració de les presentacions a mode de resum) i 3 matins de visita dels mestres a la universitat. El calendari detallat es mostra a continuació.

13


Dates clau

Inici Assignatura

16-Febrer

Fi Assignatura

4-Juny

14


Títol

Dimarts

Dijous

Cotutoria 1

16-Març

18-Març

Visita mestres 1 Cotutoria 2

19 Març 27-Abril

29-Abril

Visita mestres 2 Cotutoria 3

Divendres

30-Abril 25-Maig

27-Maig

Visita mestres 3

28-Maig

1.8. Avaluació

Podem planificar tres tipus d´avaluació: 

Avaluació diagnòstica, que té com a objectiu recaptar informació sobre els coneixements i competències dels alumnes en un moment determinat.

Avaluació formativa per objectiu obtenir i sintetitzar informació sobre el procès d´ensenyament- aprenentatge dels alumnes i proporcionar-los feedback.

Avaluació sumativa comprobar l´assoliment dels objectius i competències del curs per part dels alumnes.

Avaluació diagnostica: en la primera sessió presencial realitzarem varies activitats, entre elles una dinàmica de grup que ens serviran per recaptar informació dels coneixements previs dels participants. Avaluació formativa: es realitzara al llarg del curs, es tracta d´un procés continu a través de la recollida d’informacions i anotacions durant tot el procés. Algunes de les eines de seguiment que han ajudat a aquesta recollida d’informació han estat:

15


Les Cotutories: cada quatre setmanes es farien cotutories a les sessions de classe corresponents, en les quals per parelles (integrades per un estudiant que anava els dimarts a les escoles i un estudiant dels dijous) s'explicaria el que s'havia après, tant a les classes presencials a la universitat com en la participació directa a les escoles.

Fòrums de discussió virtuals, com a continuació de les posades en comú i dels debats presencials.

El Diari d'aprenentatge: cada estudiant faria un blog personal en què aniria reflexionant sobre els aprenentatges, tant del que havia succeït a l'escola com a la universitat.

Avaluació sumativa: estarà formada per els resultats obtinguts de l´avaluació formativa més el resultat de la prova d´avaluació que es realitzarà a final del semestre, en la següent proporció: 50% resultats de l´avaluació formativa+50% resultat de la prova de final de semestre. 2. Conclusió

La societat està en una evolució constant, això fa que no poguem seguir ensenyant de la mateixa manera que es feia tradicionalment, hem d’actualitzar també la forma que ensenyem utilitzant nous recursos, estratègies, mètodes, etc.

El que volem amb aquest curs és que els estudiants aprenguin de manera significativa, que s’adonin del què estan aprenent i que siguin capaços d’adaptar els coneixements adquirits per elaborar o complementar el seu propi aprenentatge

16


17

PAC FINAL  
PAC FINAL  

practica conjunta

Advertisement