Page 1

Routines To start the classes; each day (almost each day) the teacher chooses two children to make and answer some questions; at the beginning of the course are always the same: Per iniciar les classes, cada dia (gairebé cada dia) el mestre escull a dos nens a realitzar i contestar algunes preguntes, al començament del curs són sempre els mateixos:

­What’s your name? ­ Are you a boy or a girl? ­ What’s your favourite colour? ­ What’s your mother’s name? ­ What’s your father’s name? ­ Do you have any brother or sister? ­ How are you? ­ Com et dius? ­ Ets un nen o una nena? ­ ¿Quin és el teu color preferit? ­ Com es diu la teva mare? ­ Com es diu el teu pare? ­ Tens algun germà o germana? ­ Com estàs?

With the time and the new topics, the questions become different and more difficult Amb el temps i els nous temes, les preguntes es fan diferent i més difícil


­ What do you like? ­ What you don’t like? ­ Do you help at home? What do you do? Do you wash the dishes? Do you set the table? Do you help to cook the food?... ­ What do you want to be in the future? ­ Què t'agrada? ­ Què no t'agrada? ­ Ajudes a casa? Què vols fer? Es renta els plats? ¿Estableix la taula? ¿Ajudes per cuinar els aliments? ... ­ ¿Què vols ser en el futur?

The point is that the teacher, tries to reinforce their communicative skills in english; respecting always the individual rhyme of each child. If the kid is not ready to remember the questions, he will just answer; showing the real level of comprehension. El punt és que el mestre, tracta de reforçar les seves habilitats comunicatives en anglès, respectant sempre la rima individual de cada nen. Si el nen no està preparat per recordar les preguntes, només respondré, mostra el nivell real de comprensió

routines  

taule for teachers

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you