Page 1

N o m de L’ al u m ne Habilitats entorn la llengua Re cor da les par aul es pri nci pal s tre bal lad es an ys ant


eri ors Sa p par aul es no ve s No rec or da ca p par aul a de les tre bal lad es

Habilitats entorns les TAC Es sen t


cò mo de enf ron ta la PDI Mo str a du bte si a veg ade s es blo qu eja Sel ecc ion ar obj ect es de ma ner a


àgil

Arr oss ega r obj ect es am b faci lita t Es cri ure am b el llap is int era cti u àgil me nt

Avaluació inicial (coneixements previs dels alumnes)

Avaluació inicial  

Avaluació incial dels conceptes dels alumnes sobre anglès i TAC

Advertisement