Issuu on Google+

b r o o c h e san de ar r i n g s


o r d e rm i n i m u m :5 0 â‚Ź s h i p p i n g : wi t ht r ac k e dm ai l c o s twi l ld e p e n do nq u an t i t y s h i p p i n gt i m e : I T AL Y :2d ay s E U R O P E :5-7d ay s U S J AP AN I N D I AAF R I C aAU S T R AL I A:7 -2 0d ay s

p ay m e n tm e t h o d s :

I nt h i sc at al o gy o uc anf i n di l l u s t r at i o n s an du n i q u eh an d m ad ej e we l r yan d ac c e s s o r i e s .

c o n t ac t s :

P ay p al

( f o ro t h e r sp ay e m e n tm e t h o d sp l e as ec o n v om e )

M ai l g i u l i a. r i p a@g m ai l . c o m F AC E B O O K www. f ac e b o o k . c o m / p ap i k i h an d m ad e e t s y p ap i k i . e t s y . c o m


o r i g am iB R O O C H E S T h e s el i t t l eO r i g am iwo o d e nb r o o c h e sar el as e rc u t f r o mp o p l arp l y wo o d ,p ai n t e dwi t hwat e rb as e d ac r y l i c san df i n i s h e dwi t hawat e r p r o o fac r y l i c v ar n i s ht op r o t e c tt h e mf r o mt h ee l e m e n t s .

wh o l e s al ep r i c e6â‚Ź


o r i g am iB R O O C H E Ss e t o r i g i n ald i g i t al l yd r awnp ap i k id e s i g n !e v e r yb r o o c h wi l lar r i v ep r e s e n t e do naj e we l e r yc ar D . av ai l ab l eal s oasm ag n e t s !

0 1 -u n i c o r n

0 2 -C am e l

0 3 aar d v ar k

0 4 -d i n o s au r

0 5 -f o x

0 6 -tr e x

0 7 -B E AR

0 8 -r h i n o c e r o s

0 9 -C AT

1 0 -B I R D


1 1 -c r an e

1 2 -b i r d

1 3 -s q u i r r e l

1 4 -g o o s e


ab r o o c hc l as pi sf i x e d o n t ot h eb ac kwi t hs u p e r s t r e n g t had h e s i v e .E ac h p i e c ei sh an d m ad ean dh as i t so wnu n i q u ec h ar ac t e r .

p ac k ag i n g p ac k ag i n gi n c l u d e di ne v e r y o r d e r . f o rm o r ep h o t o so r p ac k ag i n ge x am p l e sv i s i tm yo n l i n e s h o po rm yf ac e b o o kp ag e .


S M AL LT R I AN G U L ARE AR R I N G S M ad ef r o ml as e rc u two o d ,an dp r o t e c t e dwi t h g l o s sr e s i n ,t h e s es i m p l ean dc u t et r i an g l ee ar r i n g s ar ep e r f e c tf o re v e r yd aywe aro ras p e c i al e v e n t .T h ee ar r i n gp o s ti sm ad eo fs u r g i c aln i c k e l f r e es t e e L .

wh o l e s al ep r i c e4â‚Ź


av ai l ab l ec o l o r san dp at t e r n s

s 0 1

s 0 2

s 0 3

s 0 4

p 0 1

p 0 2

p 0 3

p 0 4

S i z e :ap p r o x2 0 m mx1 5 m m

g 0 1

g 0 2

g 0 3

g 0 4

g 0 5

g 0 6

P l e as eb e ari nm i n dt h att h ee ar r i n g swi l ls l i g h t l yv ar yf r o mt h e o n e si nt h ep i c t u r e sasal lh an d m ad et h i n g sar eab s o l u t e l yu n i q u e


s m al l e rs i z e :d i am e t e r1 0 m m

wh o l e s al ep r i c e6â‚Ź


p ac k ag i n g p ac k ag i n gi n c l u d e di ne v e r y o r d e r . f o rm o r ep h o t o so r p ac k ag i n ge x am p l e sv i s i tm yo n l i n e s h o po rm yf ac e b o o kp ag e .


Papiki catalogo 2012