Page 1


สารบัญ การเปลี่ยนสีพื้นหลังแบบทึบ... 4 การเปลี่ยนสีพื้นหลังแบบไล่ระดับสี... 5 การใส่พื้นหลังแบบรูปภาพ... 6 การใส่กล่องข้อควา...7 การใส่ภาพและการตกแต่งภาพตัดปะ...8 การใช้เครื่องมือรูปภาพ...10 การใช้เมณูรูปแบบ-เอาพื้นหลังออก...11 การใช้เครื่องมือรูปร่างใส่รูปภาพ...12 การใช้ตัวอักษรตกแต่ง...13 การใช้ลักษณะอักษรศิลป์-การแปลง...14 การใช้ Smart Art...15 การใช้แผนภูมิ...16


การใช้ลักษณะอักษรศิลป์-การแปลง


ตัว หนอน ระยะ ฟัก

ดักแด้

วงจรชีวิต หนอนนก ไข่

ตัวเต็ม วัย

การใช้ Smart Art


จานวนนักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา 3% 18%

27%

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2

25%

ชั้นปีที่ 3 27%

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีทื่ 5

การใช้แผนภูมิ


น ส ปภาวี เภาพาน