Page 1

Hantering av avfall frรฅn papper & massaindustriframtidsutmaningar Miljรถ- & Energimรถtet 2012-11-07 Clarion Hotel Plaza, Karlstad

Anders Kihl, Ragn-Sells AB

En del av kretsloppet


Industriavfall i Sverige 2010

Ca 45% av industriavfallet (ex gruvorna.) kommer fr책n Papper & Massa!

K채lla: Naturv책rdsverket rapport 6520, Oktober 2012 2

En del av kretsloppet


Potentialen i avfallet (kr/ton) •  Va=Vs-Qa-La-Ta •  •  •  •  • 

Va= Ekonomiskt värde i avfall Vs= Värde av det som substitueras Qa= Kostnader relaterat till kvalitet (behandling, tillstånd, risker etc). La= Kostnad för lagring Ta= Transportkostnad

Avfallets maximala ekonomiska potential som resurs = värdet av det material som substitueras (dvs alternativkostnaden för den som använder materialet) 3

En del av kretsloppet


Den bistra sanningen… •  Avfall från papper & massaindustrin har låg (eller mycket låg) inneboende potential i termer av energi & näringsinnehåll som t ex kväve & fosfor samtidigt som föroreningsinnehållet är relativt högt. à I bästa fall kan avfallen substituera jord eller grus.

4

En del av kretsloppet


Sten & grus är ingen bristvara i Sverige!

Låg betalningsvilja för ballastmaterial! Va ≈ 100 kr/ton

5

En del av kretsloppet


Pudelns kärna… Produkter – höga krav

Råvaror

Emissioner – höga krav

Energi

Avfall Avfall = konsekvens av val av råvaror & energi + teknik ”blir vad det blir” utgör buffert för kvalitetsäkring av produkter & emissioner à hög variation och oförutsägbarhet i avfallets egenskaper à svårt att nyttiggöra! En del av kretsloppet


”Konstruktionsåtervinning” 2010 3,4 Miljoner ton - Främst till deponitäckning

(ca 330 våtvikt)

En del till deponitäckning men även återfyllning på plats vid t ex rivning

Källa: Naturvårdsverket rapport 6520, Oktober 2012 7

En del av kretsloppet


Anv채ndning av aska i Sverige 2010

K채lla: Askor i Sverige, Svenska Energiaskor, 2010 8

En del av kretsloppet


Askmängderna ökar…

Källa: PROFU, 2012 9

En del av kretsloppet


Utmaningen •  Mängden aska och slagg kan förväntas stiga de närmsta åren till följd av ökad avfallsförbränning. •  Antalet kvadratmeter deponiyta som behöver sluttäckas minskar stadigt. à I vissa regioner är tillgången på askor, slam, jordar etc >> sluttäckningsbehovet på befintliga deponier redan idag. à Viktigt att hitta användningsområden utanför deponierna. 10

En del av kretsloppet


Anläggningsbranschen •  Anläggningsbranschen omsätter stora volymer material (84,5 Miljoner ton ballastmaterial år 2009 etc) à attraktiv ”mottagare” /sektor för återvunna material MEN •  Det finns 80 000 förorenade områden i Sverige. Ett av riksdagens miljömål är att alla förorenade områden skall vara åtgärdade (riskbedömda och vid behov sanerade 2050). •  För att avgöra om ett område är förorenat används i praxis riktvärden inte platsspecifika riktvärden. Riktvärden är tillfälliga sanningar. •  PAH-asfalt är ett problem vi har idag som vi inte förutsåg på 50-60 talet… kostar pengar idag. •  Förorenaren betalar… vem betalar framtida sanering? •  Listade bolag skall följa redovisningsreglerna i IFRS à framtida miljökostnader skall upp i balansräkningen som en skuld. En del av kretsloppet


Vad menas med en förorenat område? Ur Naturvårdsverkets Rapport 6501 Efterbehandlingsansvar – En vägledning om miljöbalkens regler och praxis, Juni 2012:

12

En del av kretsloppet


Strängare bedömning över tid Provisoriska riktvärden Provisoriska riktvärden Generella Generella Generella träskyddsanläggningar träskyddsanläggningar rikvtärden Sverige rikvtärden Sverige rikvtärden Riktvärde Riktvärde Finland 1991 Finland 1991   Sverige 1995   Sverige 1995   1996   1996   Sverige 2008   Ämne /Skyddsnivå   "Säker Nivå"   "Åtgärd krävs"   KM   MKM   KM   MKM   KM   Bensen   0,5   25   iu   iu   0,06   0,4   0,012   Zink   150   700   500   700   350   700   250   Koppar   100   400   100   200   100   200   80   Kvicksilver   0,2   5   1   5   1   5   0,25  

Generella rikvtärden Nivå mindre än ringa risk Sverige 2008 Sverige 2010   MKM   "Fri användning"   0,04   iu   500   120   200   40   2,5   0,1  

Slutsats: Det som för 15-20 år sedan betraktades som rent betraktas idag som förorenade områden. à Mycket stor sannolikhet att ”utfyllnadsåtervinning” är morgondagens saneringsprojekt. à Till följd av Miljöbalken kommer kostnaden för framtida sanering att belasta någon annan än staten nämligen verksamhetsutövaren, fastighetsägaren eller leverantören av material .

13

En del av kretsloppet


Ur fรถrarbetet till Miljรถbalken

14

(Prop 1997/98:45 sid 359)

En del av kretsloppet


Kritiska frågor •  Hur stor är riskpremien? •  Idag kostar det ca 1000 kr/ton att sanera ett förorenat område. •  Med 10% ränta och 50% sannolikhet behöver någon reservera 192 kr/ton för att ta höjd för en eventuell sanering om 10 år. •  Vems balansräkning skall belastas? /

15

En del av kretsloppet


Grad av framtida risk & resurshushållning

Trade off Resurshushållning VS Giftfri miljö

Hög 12 Krav  på  material  som   används   (kvalitetssäkring,   förbehandling)  

10 8  

FramFda risker  

6 4  

Resurshushållning (energi  råvaruutag  )  

2

Låg

0 1  

2

Enkelt – direkt från ”producent till vägbygge”

3

4

5

6

7

8

9 10   11  

Svårt – källsortering, eftersortering, rening, lakning etc

Grad av svårighet för att återvinna En del av kretsloppet


Vad gör vi inom R-S? •  Vi arbetar för att få fram kvalitetssäkrade lösningar där totalkostnaden (inklusive riskpremie för framtida saneringar) är så låg som möjligt. •  Vi arbetar med flera material och arbetar långsiktigt. •  Vi har kommit längst med är utvinning av fosfor ur aska från avloppsslam. 17

En del av kretsloppet


Orealistiska förväntningar Det här med avfall är inget problem för mig eftersom alla tippar skall sluttäckas – jag får nog t o m betalt...

Det här med kostnaden för sluttäckning blir inget problem – bruket har massor med material som de måste bli av med…. Jag får nog betalt!

Lysande!

Deponi/gruvföretaget tänker om framtiden

Konsulten

18

Massabruket tänker om framtiden

En del av kretsloppet


Sanningen… •  Betalningsviljan för avfall är vanligen väsentligt lägre än vad avfallsproducenterna tror och kostnaden för slutåterställning av avfalls- och gruvupplag (på ett korrekt sätt) är väsentligt större än vad ägarna tror!

19

En del av kretsloppet


Tack för uppmärksamheten!

20

En del av kretsloppet

Återvinning av aska - möjligheter och hinder  

Föredrag under Miljö- och energimötet för Skogsindustrin 2012, där Anders Kihl, utvecklingschef på Ragn-Sells, berättar om framtida utmaning...

Advertisement