Page 1

Mรถte om Hรฅllbar Kemi 2030 Paper Province Miljรถ- och energimรถtet 2012 Karlstad 2012-11-07 Lars Lind, Perstorp AB


Fem företag med en gemensam vision för framtiden

2030 är Stenungsund navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. Vår verksamhet är baserad på förnybara råvaror och energi och bidrar till ett hållbart samhälle.


Ett kluster hårt nischat mot värdeskapande produkter:

Borealis är världsledande på polyeten till högspänningskabel och rör Ineos tillverkar polyvinylklorid för konstruktionsoch hygientillämpningar samt lut till svensk skogsindustri. AkzoNobel och Perstorp är världsledande på flera specialkemiprodukter som ger unika egenskaper till hygien-, färg-, bygg-, bil- och konstruktionsprodukter samt RME. Aga är en ledande europeisk leverantör av industrigaser. Insatsvaran elkraft har svensk produktionsprofil och är i huvudsak fossilfri. De första omställningsstegen med förnybara råvaror och leverans av överskottsvärme är genomförda.


Ett integrerat kluster med stor potential


FĂśrnybara rĂĽvaror

Dagens och framtidens produkter

Ă…tervinning


Sockerrör

Den Gröna Kemin 2030 Grön plast: Polyeten PVC

Vegetabiliska oljor

Träråvara

Avfall

Alger

Gräs/Strå

Bioetanol

Förgasning

Eten (grön) Biogas Syntesgas (grön)

Gröna Kemiprodukter Gröna Fordons bränslen Fjärrvärme


Goda förutsä-ningar  i   Stenungsund   •  Kemiföretagen i Stenungsund

50 år av kompetens kunskap och erfarenheter Existerande anläggningar med omsättning på 20 Miljarder SEK Anställda (direkt 2500, indirekt 2500)

•  Växande och attraktiv ort •  Närhet till Chalmers •  Riksintresse för kemisk industri samt god infrastruktur •  Molekylverkstan – Science Centre •  Tuna – Gymnasieutbildning – Process/Underhåll mm •  Säkerhet Industribrandkår, brandträning, kommunikation


Då, nu och i framtiden 1990

2010

2030

• Råvaror från fossila källor • Högre utsläpp per kilo som produceras • Lägre miljökrav och kortare livslängd på produkterna

• Mer av råvaror från förnybara källor • Mål för minskade utsläpp av koldioxid • Fjärrvärmeleverans väletablerad • Återvinning av material och fler hållbara produkter

• Råvarorna vi använder är förnybara • Alla våra produkter bidrar till hållbar utveckling • Alla plaster vi producerar återvinns • Västkustnät för fjärrvärme och fjärrkyla • Biogas, bioetanol och biovätgas produceras


Exempel på hur vi arbetar för att förverkliga visionen:

Förnybart bränsle från rapsolja Perstorp har Skandinaviens största anläggning för produktion av biodiesel (RME). Där tillverkas huvuddelen av den förnybara bränslekomponent som idag ingår i svensk diesel. Perstorps RME utmärker sig ur ett hållbarhetsperspektiv. Livscykelanalys har visat att mer än 60 % av fossil koldioxid ersätts vilket kan jämföras med EU:s kriterier för biobränsle på 35%. Med en tankstation för RME i Stenungsund, i samarbete med Biofuel Express, kan företagens tunga transporter börja köras på förnybart bränsle.


Exempel på hur vi arbetar för att förverkliga visionen:

Hållbara kablar Borealis nya högtrycksfabrik, en investering på 4 miljarder kronor, tillverkar hållbara kabelprodukter. Borealis satsar nu ytterligare på att utveckla material för högklassiga elkablar, inte minst för långväga elkraftöverföring, med en livslängd på minst 50 år. Borealis i Stenungsund är världsledande på utveckling av kabelmaterial och har en forskningsavdelning på cirka 100 personer. Elkablar för starkström är mycket efterfrågade och hjälper till att lösa världens energiförsörjning.


Exempel på hur vi arbetar för att förverkliga visionen:

Plaståtervinning Att återvinna plast från kablar var tidigare inte möjligt på grund av för mycket metallföroreningar. Men nu använder Stena Recycling en ny återvinningsteknik så att tusentals ton kabelplast återvinns varje år och går till nya produkter. INEOS och Borealis är med, driver och stöttar detta utvecklingsarbete.


Exempel på hur vi arbetar för att förverkliga visionen:

Miljövänlig biltvätt AkzoNobel lägger 80 miljoner kronor på forskning och utveckling årligen i Stenungsund. AkzoNobel har till exempel utvecklat produkter för vattenbaserade avfettningsmedel som gör det möjligt att använda mer än 97% vatten i vanliga biltvättar. Produkterna har revolutionerat rengöringen av hårda ytor, från lösningsbaserade till vattenbaserade avfettningsmedel.


Exempel på hur vi arbetar för att förverkliga visionen:

Biogas AGA satsar tillsammans med andra aktörer på att kunna leverera mer biogas. I framtiden kommer biogas levereras i flytande form då det optimerar mängden gas. AGA är delaktig i ett projekt för att utveckla fordon som drivs med Dualfuel, en kombination av diesel och biogas. I framtiden vill AGA låta alla sina fordon drivas så.


Exempel på långsiktiga projekt:

Förgasning i Stenungsund Tillgång till biogas eller grön syntesgas – en nyckel till den förnybara kemin •  •  •  •  •  • 

Biogas eller grön syntesgas som råvara i Stenungsund Första stora industriella användaren av biogas Möjliggör förnybara kemi- och materialprodukter Möjliggör också förnybara transportbränslen som metanol, DME och syntetisk diesel En förgasningsanläggning har många synergier med kemiföretagen En förgasningsanläggning möjliggör ökad energiintegrering Grön syntesgas för direkt användning Grön syntesgas

Biogas Biogas

Förgasning på annan ort i anslutning till gasnätet

Förgasning i Stenungsund

Förgasningen i Stenungsund blir enklare, billigare och effektivare jämfört med på annan ort.


Exempel på långsiktiga projekt:

Bioeten i Stenungsund Ett stort steg mot förnybara material-, kemi- och drivmedelsprodukter •  Eten är en central råvara för kemiföretagen •  Bygger på betydande samarbete och synergier •  Projektet är under utredning

Polymerer Biomassa

Nya anläggningar

Bioetanol Biogas

Befintliga och nya anläggningar

Bioeten

Befintliga och nya Syntesgas anläggningar

PE, PP, PVC

Kemikalier EO, Butanol

Drivmedel Jetbränsle


Exempel på långsiktiga projekt:

Biovätgas i Stenungsund Utvecklad användning av vätgas – ett framtida bränsle och byggsten •  Vätgas produceras idag av INEOS, Borealis och Perstorp •  I framtiden: biovätgas från förnybara råvaror •  Vätgastankstationer som en del av det skandinaviska nätverket (SHHP) •  Effektivare användning av biovätgas som framtida bränsle och byggstenar i Stenungsund


Exempel på aktuella projekt:

Energiintegrering i Stenungsund Kemiföretagen och Chalmers har genomfört en studie finansierad av Energimyndigheten: •  En realistisk besparingspotential på 89 MW värme är identifierad, motsvarar ett värde av 200 MSEK per år. •  Innefattar ång- och hetvattenintegration och viss omflyttning av pannbränsle. I en andra pågående studie utvärderas hur man kan gå vidare: •  Komplexiteten med integrering över företagsgränserna är en utmaning


Starka synergier mellan ! skogen och kemin! Bioråvaran måste användas effektivt!! Pappersmassa Utvecklad fiberprodukt viskos mm

Kemi- och materialprodukter Energibränsle

Virkesprodukter

M.fl…


2030 - Kemi av skogsr책varans best책ndsdelar Specialkemiprodukter

Utvecklad bearbetningsbar fiberprodukt

Bioeten


The ”SkogsKemi”  project    

A 20  MSEK  coopera9on  between  the  forestry-­‐  and  chemical  industriy,  sponsored  and  supported   by  Vinnova     Targe9ng  studies  of  value  chains,  supporteb  by  technology  plaForms     Choosen  value  chains;  methanol,  butanol  and  ethylene.  PlaForms  are  ethanoö  from  cellulose   and  syn  gas  from  gasifica9on

+


Framgångsfaktorer För att vår vision Hållbar Kemi 2030 ska bli verklighet behöver många goda krafter samarbeta: •  •  •  •  •  • 

Marknad - Våra kunder fortsätter att efterfråga innovativa, gröna produkter Spelregler - Modiga politiker som vågar satsa på nästa generations kemi/processindustri Kompetens - En forskningspolitik som möjliggör en utveckling av vårt samarbete med universitet och högskolor Kapital - Våra företag fortsätter att investera Partners - Öppenhet mot entreprenörer (nya idéer, teknik) och samarbete med partners Förtroende - Vi, Stenungsundsföretagen, fortsätter att stärka våra relationer med lokalsamhället


Vår vision • 

Ekonomisk utveckling och jobb

• 

Hållbar och klimatsmart industri

• 

En stegvis revolution – som kan bli verklighet med er hjälp


Industripolitiska aspekter •  Kemi- och materialprodukter från bioråvara är ett attraktivt alternativ •  En unik chans för svensk industri •  Hur kan en positiv utveckling stimuleras


Kemi- och materialprodukter från bioråvara är ett attraktivt alternativ ü  Högre underliggande förädlingsvärde ü  Seriell användning (cascading use) ger bättre resursutnyttjande ü  Optimal användning av bioråvara (från skogen till avfallet) är ett utvecklingsområde ü  Långsiktigt lägre klimatpåverkan


Unik chans för svensk industri •  Sverige har en befintlig industristruktur med unika förutsättningar •  Kemin, skogen, kraft/värme, fordonsbränsle, biogasen, återvinning och avfallshantering – alla ligger i startgroparna med olika initiativ men behöver utveckla samarbetet •  Breddningen från energi till kemi/material är avgörande •  •  Användning av ”cascading use” •  Samarbetet näringslivet, akademien och politiken


Hur kan en positiv utveckling stimuleras? Genom robusta ramverk med: •  En kemiindustripolitik som möjliggör och skapar trygghet för de investeringar som skapar klimatnytta och hållbar tillväxt •  Samproduktion fossilt/förnybart som metod är ok (att jämföra med distribution av elkraft) •  Investeringsstöd till pilot- och demonstrationsanläggningar •  Riktade statliga riskkapitalfonder •  Offentlig upphandling baserad på klimatnytta •  Tullar som fördyrar import av bioråvaror tas bort eller minskas •  Regional planering och högre prioritet kring tillvaratagande av industriellspillvärme i fjärrvärmesystemen •  En utbildnings- och forskningspolitik som ger välutbildade ingenjörer och forskare och som ger förutsättningar för ett närmare och mer utvecklat samarbete mellan industrin och akademin


Kontakta gärna oss Lars Josefsson Styrelseordförande, INEOS

070-558 76 73 lars.josefsson@ineos.com

Lars Lind VD, Perstorp BioProducts

070-5755878 lars.lind@perstorp.com

Anders Fröberg VD, Borealis

070-259 39 35 anders.froberg@borealisgroup.com

Robert Onsander Projektledare, Business Region Göteborg

070-236 98 50 r.onsander@telia.com

Göran Lindqvist Business Development manager, Akzo Nobel

073-385 53 30 goran.lindqvist@akzonobel.co

Jonas Thelaus Applikationsingenjör Kemi, massa & papper, Aga Gas

076-7234752 jonas.thelaus@se.aga.com

Caroline Olsson Koordinatör Hållbar Kemi 2030

072-59 32 03 caroline@kemiforetagenistenungsund.se

Du hittar oss på www.kemiforetagenistenungsund.se


Från skog till kemiprodukter - del 2  

Föredrag vid Miljö- och energimötet för skogsindustrin 2012, där Lars Lind gläntar på dörren till vilka produkter framtidens pappers- och ma...