Page 1

Kalfaret Behandlingssenter

1


Innhold

Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk

2

Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike nivå Beliggenhet Brukermedvirkning

4

Poliklinikk og døgnklinikk Utredning Behandling Familie- og nettverksarbeid Individuell plan Rusfri behandling

7

Målsetting

8

Litt mer om døgnklinikken Miljøterapi Ukeprogram Selvstendighet

9

Kirkens Sosialtjeneste Bakgrunn Diakonalt arbeid

12

Henvisningen

15


Det finnes alltid muligheter Visjon

3


Kalfaret Behandlingssenter “Jeg har fått mot til Målgruppe Tjenester på tilbyr behandling til unge ­mennesker ulike nivå å leve. På Kalfaret Vimed alvorlige rusmiddelvansker. Behandlingssenter arbeider ­begynte jeg å tro på ­Alderen er fra 18 til 35 år, men vi Kalfaret på oppdrag fra Helse Vest RHF og har et spesielt ansvar for å prioritere er en del av tilbudet innen tverrfaglig meg selv igjen” ­pasienter under 25 år. ­Behandlingen Veronica, 22 år

er på frivillig grunnlag. Lengden på oppholdet varierer fra pasient til ­ pasient, men behandlingstiden kan være lang (over ett år). Pasienter som henvises til døgnklinikken skal kunne nyttiggjøre seg en behandlings­hverdag med mye aktivitet, et ­ i nnholdsrikt ukeprogram og gruppebehandling. Pasienter som har behov for et sterkt tilrettelagt miljø/opplegg, eller om­ fattende ­ medisinering, faller utenfor målgruppen.

4

spesialiserte behandlingstjenester (TSB). Vi har poliklinikk, døgnklinikk (15 plasser) og ambulante tjenester. Et behandlingsforløp kan bestå av kun polikliniske samtaler eller en kombinasjon av de ulike behandlings­ nivåene.

Beliggenhet Institusjonen ligger ti minutter fra Bergen sentrum. Det kan bety enkel tilgang på rusmidler. Vi jobber bevisst med dette sammen med pasientene. Mange ­ønsker å være i behandling nettopp her hvor de kan møte på u ­ tfordringer, men også byens muligheter! Vi ­ønsker at pasientene får lære seg å bedømme situasjoner, sette grenser og stole på egne krefter.


Brukermedvirkning Vi fokuserer mye på brukermedvirkning i hverdagen. Det ­styrker ­motivasjonen når ­pasientene får påvirke omgivelsene, bidra aktivt i ­behandlingen og bruke egne ressurser på en positiv måte.

5


6


Poliklinikk og døgnklinikk Utredning I poliklinikken og i døgn­ k linikken s tarter vi med utredning. Vi har ­ e rfarne og ­ ­ e ngasjerte ­b ehandlere som sam­ arbeider med pasienten om å kartlegge rus­ problematikk, ­l ivs­s ituasjon, ­ressurser, sosiale p roblemer, somatisk og psykisk ­ helsetilstand. Utredningen gir retning ­ for den videre ­behandlingen.

Behandling Vi tar utgangspunkt i anerkjent kunnskapsbaserte behandlings­ metoder. Det er viktig for oss å tilpasse ­behandlingen til pasientens ­behov, heller enn å tilpasse ­ p asientens ­b ehandling til en ideologi. Kalfaret Behandlingssenter har sosionomer, psykologer, lege og sykepleiere. I tillegg har vi flere andre faggrupper for å kunne tilrettelegge for variert miljø­ terapi, inkludert fysisk aktivitet, kulturog naturopplevelser, musikk og kunst­ uttrykk.

Behandlingstiltakene består av ­m otiverende samtaler, ­ trening på praktisk hverdagsliv, sosial ­ trening, ­somatiske helsetjenester og ­psykologisk behandling. I individualterapien kan pasienten for eksempel få hjelp med angst og depresjon, traumer, aggresjonsproblematikk og søvnvansker.

Familie- og nettverksarbeid Ofte ser vi at det nære nett­ verket har vært overbelastet av forskjellige ­ årsaker. Ikke minst fører rusavhengighet til slitasje hos nære ­familiemedlemmer. Vi tilbyr kartlegging, nettverksmøter og ­ handlingsplaner knyttet til de mål­ settinger pasienten har for utvikling av eget nettverk.

Individuell plan Vi ønsker å identifisere åpenbare ­hindringer for at pasienten kan lykkes med å leve rusfritt. Flere står uten gode nettverk rundt seg, de har ofte en svært dårlig økonomi, mangler 7

gjerne bosted og utdannelse, og de trenger kunnskap om hva slags ­jobber og støtte­ ordninger de eventuelt kan sikte seg inn mot. ­ Samarbeid med hjemkommunen og annen spesialist­ helsetjeneste er ofte helt ­nødvendig. I en individuell plan sammenfattes pasientens målsettinger og det fremkommer i planen hvordan ansvarsfordelingen skal være.

Rusfri behandling Endringsarbeidet blir enklere dersom pasienten unngår bruk av rusmidler under behandlingen. Vi vet at det ikke er enkelt. Pasienter blir ikke auto­matisk avsluttet i forbindelse med rus­episode, men alvorlig utagering og trusler vil kunne medføre utskrivning fra døgn­ klinikken. Det er viktig at pasienten har en “kriseplan” ved ­ eventuell ­p er­m ittering. I behandlingsmiljøet fokuserer vi på hvordan den enkelte kan gjøre hensynsfulle valg og skjerme sine medpasienter ved eventuell rusepisode.


Gi pasienten muligheter for en bedret psykisk og fysisk helse, samt n ­ ødvendige og varige endringer i forhold til rusmiddelbruk og ­livssituasjon Målsettingen vår på Kalfaret Behandlingssenter

8


Litt mer om døgnklinikken

Alle pasientene får sitt eget rom

Miljøterapi

Ukeprogram

Pasienter fra Bergen som har ­ mottatt

Vi tilrettelegger for samspill i det ­daglige og aktiv deltakelse i et rusfritt fellesskap. God miljøterapi har effekt og gir rom for personlig vekst. Vi har et ukeprogram med faste rammer og struktur. Regler og rutiner har ikke nødvendigvis verdi i seg selv, men forutsigbarhet i døgnklinikken skaper trygghet. Mange er helt avhengige av denne tryggheten for å kunne jobbe med vanskelige temaer og bearbeide traumer. Ukeprogrammet gir mulighet for god døgnrytme. Pasientene får trene på sosiale situasjoner og gis mulighet for å komme i bedre fysisk form. Dessuten gis det rikelig med tid til å øve på hverdagslivets gjøremål, som hushold, matlaging, klesstell og økonomiplanlegging.

Gjennom uken deltar pasienten i morgenmøter, undervisnings­ grupper, temagrupper, manns- og kvinnegrupper, ulike aktivitetsdager, kjøkken­ tjeneste og annet praktisk arbeid, oppfølging fra hovedkontakt i miljøet, psykologsamtaler og kontakt med eget nettverk. Vi tilrettelegger for ­fysisk aktivitet i vårt flotte nær­ område, i Vikinghallen, i klatreveggen på ­Fantoft og på institusjonens eget treningsrom.

behandling andre steder i landet, kan overføres til Kalfaret Behandlings­ senter for siste perioden av sin behandling. Etter utskrivning fra døgnklinikken kan vi tilby opp­ følging i poliklinikken. For de som har etablert kontakt med ­ ­ Psykiatrisk U ngdomsteam før oppholdet på ­ Kalfaret Behandlingssenter, kan det være en målsetting å holde fast på denne kontakten gjennom hele døgnoppholdet og i tiden etterpå.

Selvstendighet

Det er lett å slutte å ruse seg. Det ­vanskelige er å la være å begynne ­igjen!

I begynnelsen er det tette felles­skapet viktig, men gradvis får den enkelte mer frihet til aktiviteter utenfor ­avdelingen. Mot slutten av oppholdet kan en gå på skole/jobb på dagtid. Vi har tro på en gradvis utflytting. Overgangen til egen bolig kan ofte være en sårbar tid hvor ensomhetsfølelse og ønske om å ruse seg kan komme tilbake. Vi vil gjerne følge pasienten gjennom slike faser.

9


“Jeg ønsker en hverdag uten rus og kaos. Jeg trenger tid, må endre på så mye. Jeg klarer det ikke alene” Andreas, 27 år

10


11


Kirkens Sosialtjeneste Bakgrunn

Diakonalt arbeid

Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende ­diakonal stiftelse som driver 17 virksomheter innen helse- og ­sosialfeltet. Kalfaret Behandlingssenter er en av disse virksom­hetene.

Kirkens Sosialtjeneste har det kristne menneskesynet som grunnlag for arbeidet. Vi ønsker å gi plass for religiøse ­lengsler og eksistensielle spørsmål i møte med brukerne. ­Ordet diakoni – som er det greske ordet for tjeneste – b ­ etyr praktisk omsorgstjeneste for mennesker som trenger å forbedre sin livskvalitet. Fordi mennesker er sammensatte er også behovene sammensatte. Diakonien må derfor tenke tverrfaglig og helhetlig. Både de fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behovene skal tas på alvor.

Organisasjonen ble stiftet i 1987. Stifterens hovedmål var å etablere en organisasjon som kunne avdekke hjelpe­behov i befolkningen og bidra med konkrete tiltak for å bedre enkelt­menneskers liv, basert på den enkeltes målsettinger. Dette har forpliktet stiftelsen til å utvikle tiltak som lytter til brukerne og som ser verdien av høy faglig kvalitet.

Respekt, kompetanse, dristighet, håp Kjerneverdiene

12


Det er så fint her… Skal jeg virkelig bo i dette huset.. Therese, 28 år

13


Henvisningen

Henvisningen danner grunnlaget for den faglige saksbehandlingen og bør inneholde følgende informasjon: •

Navn, adresse, fødselsnummer

Telefonnummer som pasienten kan nås på

• Tiltak som er iverksatt, planlagte tiltak og tidligere behandlingserfaring

Familiesituasjon/bakgrunn

Rusmiddelhistorikk

Historikk og vurdering av psykisk og somatisk helse

• Behov for innleggelse til avgiftningsopphold (alternativt kan vi ha poliklinisk avrusning med urinprøvetaking)

Medisinering

Mål for behandlingen

Sysselsetting/trygdestatus

Status i forhold til individuell plan

Ressursene og ønskene til pasienten

• Involverte instanser, inkludert beskrivelse av samarbeidsrelasjoner

Situasjoner som kan gi brudd i behandlingen

Lege, sosialtjeneste eller spesialisthelsetjeneste kan ­henvise. Ferdig rettighetsvurderte henvisninger kan sendes direkte til Kalfaret Behandlingssenter, de andre sendes til en vurderingsenhet innen TSB.

Nærmeste vurderingsenhet: Nærmeste vurderingsenhet: Avdeling for for Rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus, Avdeling Rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen. (www.helse-bergen.no/rusmedisin) 5021 Bergen. (www.helse-bergen.no/rusmedisin)

14


Ønsker du mer ­informasjon om målgruppen og tilbudet ved Kalfaret Behandlingssenter? Se ­­www.s-ks.no og klikk deg inn på ”rusbehandling”.

15


Kalfaret Behandlingssenter Kalfarveien 88a, 5018 Bergen Tlf. 55 33 77 00 Fax 55 33 77 01 kalfaret@s-ks.no www.s-ks.no

16

Kalfaret Behandlingssenter  

Brosjyre for Kalfaret Behandlingssenter

Advertisement