Pbro uge 23 2016

Page 20

l 20 l 7. JUNI 2016

Byens hus danner ramme om NExTWORKs netværksgrupper, hvor de unge og virksomhederne mødes på henholdsvis ugentlig og månedlig basis. I spidsen for beskæftigelsesndsatsen står projektleder Ulrik Lund-Sørensen fra Rockwool Fonden.

Ny indsats mod ungeledighed giver resultater Rockwool Fonden har i samarbejde med Roskilde Kommune haft 24 ledige unge og 20 virksomheder med i udviklingen af en ny ungeindsats, NExTWORK. De første resultater er positive, og nu skal beskæftigelsesindsatsen op i stor skala. Af Holger Vincents

Mange uafsluttede uddannelser, problemer med at få struktur på hverdagen og et selvværd der kører på pumperne. Til trods for, at Danmark for længst er blevet meldt ude af krisen af både politikere og økonomiske vismænd, ender 5000 fra hver ungdomsårgang iføl-

ge tal fra Rockwool Fonden på langvarig offentlig forsørgelse og med øget risiko for aldrig at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor rekrutterede den almennyttige fond i samarbejde med Roskilde Kommune sidste år 20 lokale virksomheder og satte dem overfor 24 ledige unge i Byens hus, i et forsøg på at matche po-

tentielle praktikanter med praktiksteder. Siden starten i oktober måned har otte ud af 24 forladt NExTWORK til fordel for et arbejde eller uddannelse, og fire unge er blevet afklaret til anden støttet indsats. Hovedparten har fundet en retning mod uddannelse eller job, og hele 21 ud af 24 svarer, at de har fået mere tro på sig selv og egne evner. ”Med det forbehold at det har været et afprøvningsforløb med et begrænset antal deltagere, ser vi positive tegn, der fortæller, at NExTWORK har gjort en forskel for de unge. Men det er endnu for tidligt at sige noget om indsatsens effekt, for målet er jo netop at de

unge starter og fastholdes i uddannelse og beskæftigelse”, siger projektleder Ulrik Lund-Sørensen fra Rockwool Fonden.

”Borgeren før systemet” NExTWORK adskiller sig blandt andet fra traditionelle praktikforløb ved, at de unge og repræsentanterne fra virksomhederne mødes for at lære hinanden at kende, i et forsøg på at finde frem til, hvilke konstellationer der har basis for et videre samarbejde. Undervejs i praktikforløbet mødes de unge hver uge i mindre netværksgrupper og udveksler arbejdserfaringer, mens virksomhederne lige-

Hvad er NExTWORK

De unge prøver sig selv af i konkrete praktikforløb hos virksomhederne for at finde mål og retning

De unge mødes ugentligt til et netværksmøde, hvor de deler erfaringer med hinanden og får støtte fra deres ungevejleder

Det langsigtede mål for den unge er at finde fodfæste på arbejdsmarkedet

En gruppe af ledige unge Ung 1

Virksomhed 1

Ung 5

Ung 2

Virksomhed 5

Virksomhed 2

Starter og fastholdes i uddannelse eller job Jobcenter: Jobcenter: Visitation, opfølgning Visitation, opfølgning og dokumentation og dokumentation

Virksomhedskoordinator

Ungevejleder

Ung 4

Ung 3

Virksomhed 4

Løbende måling af deaf unges progression Løbende måling de unges progression

Målet med virksomhedernes engagement er at give de unge et tilhørsforhold til arbejdsmarkedet som et skridt mod job eller uddannelse

De unge harmulighed mulighed forfor De unge har fortsat væretilknyttet tilknyttet fortsat at at være deres netværksgruppe ogog deres netværksgruppe hente støttefra fraungevejungevejleder hente støtte leder

Virksomhed 3

Et netværk af lokale virksomheder

De unge har mulighed for at rotere mellem virksomhederne når der er behov for at blive eksponeret for nye arbejdsmuligheder

Virksomhederne mødes én gang om måneden i deres netværksgruppe for at få sparring og dele erfaringer

NExTWORK-modellen er først og fremmest designet med tanke på, at den enkelte unge skal opleve selv at have indflydelse og ansvar for sit praktikforløb. Undervejs i processen mødes de unge ugentligt for at udveksle erfaringer og støtte hinanden under ledelse af en vejleder, mens repræsentanterne fra de deltagende virksomheder mødes cirka én gang om måneden. Skulle de unge have behov for at skifte praktiksted undervejs i forløbet, er der også mulighed for det. Grafik: Rockwool Fonden.

ledes mødes cirka én gang der ikke vil afvise at NExTom måneden. Ifølge pro- WORK kan føre til ændringer i den jektledek o m ren er det munale centrale ”De bliver en aktiv part beskæfdog først i forløbet på deres egne tigelsesog frempræmisser. På den måde er indsats. mest, at NExTWORK et forsøg at sætte ” J e g de unge fra starborgeren i centrum og i mindre kan godt forestille ten komgrad systemet” mig, at vi mer ud med de på en arbejdsplads, som de selv positive erfaringer fra forløhar været med til at vælge. bet tænker metodikken ind På den måde opnås en grad i fremtiden”, siger formanaf medbestemmelse, der er den for Beskæftigelses- og atypisk i den traditionelle Socialudvalget. indsats mod ledighed. ”De bliver en aktiv part Nyt forløb til efteråret i forløbet på deres egne Med de positive resultater præmisser. På den måde fra afprøvningsforløbet i er NExTWORK et forsøg at hånden, går Roskilde Komsætte borgeren i centrum mune i samarbejde med og i mindre grad systemet”, Rockwool Fonden til efterforklarer Ulrik Lund-Søren- året op i stor skala, hvor det sen. efter planen er meningen, at 120 unge og 60 virksomheder over en toårig perioPolitiker: Andre skal de og i etaper skal gennemhave mere støtte Fra politisk side får NExT- føre et mere omfattende WORK rosende ord med på pilotprojekt i Roskilde. Ifølge projektlederen bliver udvejen. ”Den afgørende forskel er, fordringen i de kommende at det ofte er kommunen, måneder først og fremmest der sender de unge ud i pro- at fastholde og ikke mindst jekter. I NExTWORK vælger udbygge det eksisterende de unge i samarbejde med virksomhedsnetværk. ”Vi skal arbejde videre virksomhederne en løsning, der er bedst for alle parter, med at gøre det attraktivt og det er en afgørende mo- og værdiskabende for virktivationsfaktor for den en- somhederne at være med. kelte”, siger Bent Jørgensen Og så skal vi fortælle de po(V), formand for Beskæfti- sitive historier vi har fået fra dem, der har deltaget gelses- og Socialudvalget. Får de foreløbige resultater siden oktober. Blandt andet fra NExTWORK dig til at ge- at man ved at give en ung noverveje beskæftigelsesind- mulighed for at finde fodfæste, også kan give nogle nye satsen i Roskilde? ”Det er et rigtig godt kompetencer til virksomhespørgsmål, for det er hele dens egne medarbejdere”, tiden en balancegang. Den siger Ulrik Lund-Sørensen. Virksomheder der er interesher gruppe unge befinder sig i den motiverede ende serede i at få mere information af spektret, og så er der en om det nye NExTWORK-forløb anden gruppe, der skal have kan møde op til informationsandre redskaber til rådig- møde i Byens hus torsdag den hed”, siger Bent Jørgensen, 16. juni fra klokken 16-18.