Page 1

Μάρτιος M Απρίλιος 2010

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ PORT PAYE Κοζάνης Αρ. Αδ. 1 ΕΛΛΑΣMHELLAS

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

N. A. KOZANHΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ “ΑΕΠΕΚ”

ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

‰ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ‰Α ΤΗΣ Α.Ε.Π.Ε. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Αρ. Φύλλου: 4

Τιµή Πώλησης: 0,01

«5η Ανθοκοµική Έκθεση & Ειδών Κήπου» & «3η Εικαστικών Τεχνών Ν. Κοζάνης» Πανέτοιµη και εφέτος να ανοίξει τις πύλες της η 5η κατά σειρά ετήσια «Ανθο; κοµική έκθεση & ειδών κήπου», που διοργανώνεται από το Επιµελητήριο & το Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, στο ‰ηµοτικό ‰ιαµέρισµα Κοίλων. Η έκθεση που θα έχει διάρκεια 5 ηµερών, θα αποτελέσει για άλλη µια φορά όαση πράσινου, οµορM φιάς και τέχνης για την περιοχή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι η µόνη ΠεριφεM ρειακή Ανθοκοµική Έκθεση της περιοχής µας όπου οι εκθέτες της είναι παραγωγοί και επιχειρηµατίες κυρίως της ευρύτερης ‰υτ. Μακεδονίας. Παράλληλα, θα διεξαχθεί και η «Έκθεση Εικαστικών Τεχνών», που καθιερώM θηκε και αυτή και θα διοργανωθεί για 3η φορά και την ίδια περίοδο. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 11

Σε αυτό το τεύχος: Το ΕΒΕ Κοζάνης στο Ζάππειο σελίδα 3 ‰ύο Νέα Προγράµµατα στήριξης των ΜµΕ µέσω ΤΕΜΠΜΕ σελίδα 4 Μεγάλη επιτυχία η 2η κλαδική έκθεση «Εορδαία 2010» στην Πτολεµαΐδα σελίδα 8 Ο Γ.Γ. Καταναλωτή ΥΠΟΙΑΝ κ. Σπυράκος ενηµέρωσε τα µέλη για το Ν3816/2008 σελίδα 9

Το ΕΒΕ Ν. Κοζάνης προωθεί µε τη νέα του αφίσα το

«Σύµφωνο Στήριξης της Τοπικής Οικονοµίας» Το Επιµελητήριο Κοζάνης µε τη νέα του αφίσα προM ωθεί το «Σύµφωνο Στήριξης της Τοπικής Οικονο; µίας», που µε πρωτοβουλία της ‰ιοίκησης του ΕΒΕ συζητήθηκε στη σύσκεψη που έγινε στο ΕΒΕ στα µέσα Μαρτίου µε τη συµµετοχή επαγγελµατικώνM βιοτεχνικών Mεµπορικών Φορέων και καταναλωτών, συνταξιούχων, εργαζοµένων σε ‰ΕΗ, ‰ηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα και αποφασίστηκε να γίνει προσπάM θεια εφαρµογής του µε κοινή βούληση των εµπλεM κοµένων µερών και ευαισθητοποίηση προς τούτο και των πολιτών του Νοµού. Με το «Σύµφωνο» ζητείται: M από τα µέλη του Επιµελητηρίου, τους βιοτέχνες, τους εµπόρους και επαγγελµατίες του Νοµού, να στηρίξουν έµπρακτα την προM σπάθεια µε συγκράτηση τιµών και δη µείωση αυτών, όπου και εφόσον είναι εφικτό, και απορρόφηση της αύξησης του Φ.Π.Α. και M από τους καταναλωτές να στηρίζουν και να εµπιστεύονται την τοπική αγορά. Η αφίσα διανεµήθηκε στα εµπορικά κέντρα όλης της περιοχής του Νοµού και παραµένει αναρτηµένη σε πολλά καταστήµατα και ‰ηµόσιους χώρας προτρέM ποντας τους πολίτες στην στήριξη της τοπικής οικονοµίας. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7


Απαιτείται σαφής και ξεκάθαρη αναπτυξιακή πολιτική για να βγει η οικονοµία από το τέλµα

Τ

ο ζητούµενο αυτή την ώρα, που η Χώρα προσφεύγει στο µηχανισµό στήριξης Ε.Ε.M Ν‰Τ, που αποτελεί επώδυνη λύση για όλους µας, είναι µια σαφής και ξεκάθαρη αναπτυξιακή πολιτική που θα αποκαταστήσει τη χαM µένη αξιοπιστία της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές και θα τονώσει το ηθικό όλων µας για µια νέα πορεία εµπρός. Η στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και η βελτίωση του περιβάλλοντος ανάπτυξης της επιχειρηµατικής δραστηριόM τητας θα πρέπει άµεσα να αποτελέσουν προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Στόχος, να ξαναγεννηθεί η ελπίδα και να αποM φευχθεί ο σοβαρός κίνδυνος να διαρραγεί η κοινωνική και οικονοµική συνοχή µε την εκτίναξη της ανεργίας που µποM ρεί να προκληθεί από το δυσµενές οικονοµικό κλίµα που επηρεάζει την ψυχολογία όλων. Ας παρθούν επιτέλους οι αποφάσεις που θα κινητοποιήσουν τις αναπτυξιακές δυνάµεις του τόπου. Που θα τονώσουν την επιχειρηµατικότητα. Που θα µειώσουν τη γραφειοκρατία, ιδιαίτερα αυτή που συνδέεται άµεσα µε την ίδρυση νέων επιM χειρήσεων και δηµιουργεί εµπόδια στην ανάπτυξη της επιM χειρηµατικότητας. Ας δοθούν επιτέλους οι αρµοδιότητες για την ανάπτυξη υπηρεσιών «µιας στάσης» για τον επιχειρηM µατικό κόσµο στα Επιµελητήρια. Οι συνεχείς αναβολές λειM τουργίας του ΓΕΜΗ, που θα έπρεπε να εφαρµοστεί ήδη εδώ και µια πενταετία, δεν είναι ό,τι καλύτερο για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας, αλλά και των Επιµελητηρίων. Τα Επιµελητήρια έχουν δώσει πολλές φορές εξετάσεις γνώM σης και εµπειρίας στα πλαίσια των θεσµοθετηµένων αρµοM διοτήτων τους και πάντα µε επιτυχία, καθώς κανένας δεν µπορεί να γνωρίζει καλύτερα τα του οίκου του από τον ίδιο τον νοικοκύρη. Και «νοικοκύρης» στα Επιµελητήρια ας µη ξεχνάµε ότι είναι ο επιχειρηµατίας, ο έµπορος, ο βιοτέχνης,

ο επαγγελµατίας. Όλοι εµείς δηλαδή, που δικαιούµαM στε να έχουµε και άποψη και φωνή, όλοι εµείς που καλούµαστε να στηρίξουµε το οικοδόµηµα της οικοM νοµίας, είτε Εθνικό, είτε περιφερειακό, αναπτύσσοM ντας τις όποιες πρωτοβουλίες και δραστηριότητές µας στο σηµερινό αβέβαιο οικονοµικό και κοινωνικό πεM ριβάλλον, προς όφελος πρώτα απ’ όλα του τόπου. Ας παρθούν επιτέλους οι πολιτικές αποφάσεις που θα στηρίM ξουν τις προσπάθειες µας. Ας ανοίξει επιτέλους το ΕΣΠΑ, για να µη χαθούν πολύτιµοι πόροι για την επιχειρηµατική επενδυτική ανάκαµψη της Χώρας και το πιο βασικό για να µη παρουσιαστεί το φαινόµενο της απραξίας και αδράνειας εκ µέρους του επιχειρηµατικού κόσµου που θέλει και µπορεί να αλλάξει την κατάσταση, έχοM ντας την πραγµατική ικανότητα να προχωρήσει µπροστά, αρκεί να µην υπάρξουν νέες καθυστερήσεις, γιατί κάθε καθυστέM ρηση κοστίζει ακριβά. Ίσως όχι µόνο σε χρήµα. Κυρίως, και το πιο βασικό, στη διαµόρφωση ενός ακόµα πιο επιβαρυµένου από το σηµερινό ψυχολογικό κλίµα, που αναπόφευκτα θα αποτελέσει λανθασµένο σύµβουλο αναπτυξιακών αποφάσεων. Τα Επιµελητήρια, ως Σύµβουλοι της Πολιτείας, γνωρίζουν και έχουν να πουν πολλά. Ας ακουστούν, όσο είναι καιρός, γιατί στις δύσκολες µέρες που ζούµε το συµφέρον της εκάστοτε τοπικής και συνολικά της Εθνικής οικονοµίας το επιβάλλει περισσότερο από ποτέ! Χρήστος Σάββας Πρόεδρος Επιµελητηρίου Ν. Κοζάνης

Ο rικτυακός τόπος του ΕΒΕ Κοζάνης:

www.evekozani.gr

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ‰ιµηνιαία Εφηµερίδα Ιδιοκτήτης έκδοσης: Αστική Εταιρία Προώθησης της Επιχειρηµατικότητας Ν. Κοζάνης (Α.Ε.Π.Ε.Κ) Ι. Φαρµάκη 2, Τ.Κ. 50100 Κοζάνη Τηλ: 24610 33356, 41693 Fax: 24610 33976 eMmail: chambers@otenet.gr Υπεύθυνος σύµφωνα µε τον Νόµο: Χρήστος Σάββας, Πρόεδρος Ε.Β.Ε. Κοζάνης Επιµέλεια των κειµένων: Χρήστος Σάββας, Πρόεδρος Ε.Β.Ε. Κοζάνης Σταύρος Θεοφράστου, Α΄ Αντιπρόεδρος Μαρία Ασµανίδου, Β΄ Αντιπρόεδρος Κων/νος Κυριακίδης, Γεν. γραµµατέας Αντώνης Σιαµπανόπουλος, Οικονοµικός Επόπτης Κατερίνα Καρακουλάκη, ‰ιευθύντρια Ε.Β.Ε. Κοζάνης

2 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Το δικτυακό τόπο του Επιµελητηρίου Κοζάνης µπορούν να επισκέπτονται ηλεκτρονικά τα µέλη, αλλά και όσοι ενM διαφέρονται για την πληρέστερη και επίκαιρη ενηµέρωσή τους, τόσο για τις πρωτοβουλίες και δραστηριότητες της ‰ιοίκησης, όσο και για τα τελευταία νέα σχετικά µε µέτρα και αποφάσεις που προωθούνται από κάθε κατεύθυνση αρµοδίων για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. Υπενθυµίζεται ακόµα ότι στην ιστοσελίδα του ΕΒΕ καταM χωρούνται ‰ιακηρύξεις και περιλήψεις διαγωνισµών που πραγµατοποιούνται από ‰ηµόσιους Οργανισµούς και ΦοM ρείς, στους οποίους µπορούν να λαµβάνουν µέρος οι ενM διαφερόµενες επιχειρήσεις.


Έντονο το ενδιαφέρον και µεγάλη η συµµετοχή των επισκεπτών στην 1η rιαδραστική Πολυέκθεση «Γεύσεις και Ζωή» στο Ζάππειο Μέγαρο Επιτυχηµένη κρίνεται σύµφωνα µε δηλώσεις εκθετών αλλά και µελών της ‰ιοίκησης του ΕΒΕ Ν. Κοζάνης η συµµετοχή τοπικών επιχειρήσεων στην πρώτη διαδραστική Έκθεση τροφίµων και ποτών που διοργανώθηκε στην Αθήνα, στο Ζάππειο Μέγαρο, µε τον τίτλο «Γεύσεις & Ζωή» από την Εκθεσιακή εταιρεία ATOΥ ΑΕ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίM µων και τη συνδιοργάνωση του Νοµαρχιακού ‰ιαµερίσµατος Έβρου. Η Έκθεση πραγµατοποιήθηκε από 8 έως 11 Απριλίου 2010.Το περίπτερο του Επιµελητηρίου, που ήταν ένα από τα εντυM πωσιακότερα της Έκθεσης από άποψη ποικιλίας εκθεµάτων, αλλά και γενικής εικόνας, στο οποίο συµµετείχαν επτά (7) επιχειρήσεις του Νοµού, επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μιχάλης Καρχιµάκης, ο οποίος ήταν ο επίσηµος προσκεκληµένος των εγκαινίων, µαζί µε την κα Νίνα Βλάχου, Πρόεδρο Πολιτιστικού Τοµέα του ‰ήµου Κηφισιάς. Στα εγκαίνια παραβρέθηκε επίσης ο Νοµάρχης Ανατολικής Αττικής κύριος ΛεM ωνίδας Κουρής. Αξίζει να σηµειωθεί ότι χιλιάδες κόσµου επισκέφθηκαν την Έκθεση και πολλοί δηµοσιογράφοι και Μ.Μ.Ε., από όλη την ΕλM λάδα, κάλυψαν δηµοσιογραφικά το γεγονός. Επίσης την Έκθεση επισκέφθηκαν και πολλοί συντοπίτες µας που βρέθηκαν στην Αθήνα, όπως ο πρώην Πρόεδρος του ΕΒΕ και Πρόεδρος του ΕκM θεσιακού Κέντρου κ. Παν. Αποστολίδης µε το Γεν. ‰/ντη της ΣυM νεταιριστικής Τράπεζας κ. Παν. Νέστορα, αλλά και πολλοί απόδηµοι του Νοµού που κατοικούν στην πρωτεύουσα. Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου κος Χρήστος Σάββας, σε δηM λώσεις του είπε χαρακτηριστικά ότι: «Το Επιµελητήριο Κοζάνης συµµετέχοντας σε µια κλαδική Έκθεση που έγινε στην καρδιά της Αθήνας και σε ένα µεγαλοπρεπή χώρο, όπως το Ζάππειο Μέγαρο, όπου οι επισκέπτες προέρχονταν από κάθε γωνιά της Ελλάδας, έδωσε την ευκαιρία στις επιχειρήσεις M µέλη του που συµµετείM χαν να προβάλουν και να κάνουν γνωστά τα προϊόντα τους σε χιM λιάδες καταναλωτές, αλλά και να κλείσουν επωφελείς εµπορικές συµφωνίες για τις επιχειρήσεις τους, συνάπτοντας νέες συνεργαM σίες. Θεωρούµε σαν Επιµελητήριο ότι η επιλογή συµµετοχής µας στη συγκεκριµένη Έκθεση ήταν απολύτως επιτυχής και σίγουρα αυτό µας ικανοποιεί ιδιαίτερα και καλούµε τα µέλη µας να λαµM βάνουν µέρος σ’ όλες τις εκθέσεις στις οποίες η ‰ιοίκηση κρίνει σκόπιµη προς όφελος της τοπικής επιχειρηµατικότητας, τη συµM µετοχή του ΕΒΕ. Οι εκθέσεις δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήM σεις να τολµούν και να ενισχύουν την εξωστρέφεια τους και αυτό ακριβώς είναι το ζητούµενο για όλους µας». Οι επιχειρήσειςMµέλη του Επιµελητηρίου που συµµετείχαν είναι οι: ;ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ «ΜΙΝΕΡΒΑ» ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ M ΒΟΤΑΝΑ M ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ;ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ M ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ M ΖΥΜΑΡΙΚΑ ;ΜΠΕΛΙrΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ «ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ ΜΠΕΛΙΑ» ΟΙΝΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ ΜΠΕΛΙΑ» ;ΒΑΣΙΛΕΙΑrΟΥ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΒΕΡΜΙΟΥ ΓΗΣ» (ΠΑΡΑ‰ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟjΟΝΤΑ: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ M ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ – ΖΥΜΑΡΙΚΑ) ;ΑΦΟΙ Α. ΠΙΤΕΝΗ ΑΒΕΕ (ΠΑΡΑ‰ΟΣΙΑΚΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ‰ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ) ;ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ο.Ε. (ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ – ΗΛΙΑΣΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ) ;rΙΑΜΑΝΤΗΣ rΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣMΗΛΙΑΣΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ |

3


Προδηµοσίευση Προγραµµάτων

«Πράσινη Επιχείρηση 2010» & «Πράσινες Υποδοµές 2010» Στην αναµόρφωση και προδηµοσίευση των δύο προγραµµάM των «πράσινης» ανάπτυξης προχώρησε το Υπουργείο ΟικονοM µίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ µε συνολικό προϋπολογισµό 60,0 εκατ. ευρώ, Τα προγράµµατα είναι η «Πράσινη Επιχείρηση 2010» και «Πράσινες Υποδοµές 2010», µε προϋπολογισµό 30 εκατ. ευρώ το καθένα και τα οποία εντάσσονται στο Επιχειρησιακό ΠρόM γραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007; 2013. Στόχος του προγράµµατος «Πράσινη Επιχείρηση 2010» είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων ενσωµάτωσης της περιβαλM λοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, προκειM µένου να κάνουν παρεµβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας. Επιλέξιµες είναι οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις της µεταποίησης και των υπηρεσιών, ενώ οι επιλέξιµες ενέργειες περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, επενδύσεις σε διαχείριση/αναM κύκλωση/διάθεση αποβλήτων, παρακολούθηση εκποµπών ρύπων, και ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών. Το ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης διαµορφώνεται από 35% έως 45%. Στο πλαίσιο της Προγράµµατος «Πράσινη Επιχείρηση 2010» ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €200.000,00 ανά αίτηση. Αντίστοιχα στόχος του προγράµµατος «Πράσινες Υποδοµές 2010» είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τοµέας της προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Επιλέξιµες είναι µικρές, πολύ µικρές και µεσαίες επιχειρήM σεις, ενώ κύριες επιλέξιµες ενέργειες, εκ των οποίων µία τουM λάχιστον πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο, αφορούν επενδύσεις σε διαχείριση ή/και εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν δραστηριότητα που αντιM στοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κάτωθι κωδικούς Κ.Α.M. 2008 (NACE M αναθεώρηση 2 όπως ισχύει), • 37: Επεξεργασία λυµάτων • 38: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάM κτηση υλικών • 39: ‰ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων Το ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης για την περιφέρεια ‰υτ. Μακεδονίας ανέρχεται σε 35% του επιλέξιµου προυπολοM

γισµού για τις ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και στο 40% για τις ΜΙM ΚΡΕΣ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Στο πλαίσιο της Προγράµµατος «Πράσινες Υποδοµές 2010» ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από €300.000,00 έως €2.500.000,00 ανά αίτηση.

4 Νέα Προγράµµατα Επιδότησης για Μεταποιητικές Επιχειρήσεις µέσω του ΕΣΠΑ Τέσσερα νέα προγράµµατα επιδοτήσεων ύψους 275 εκ. ευρώ, χρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ, θα είναι τις επόµεM νες µέρες διαθέσιµα στις µικροµεσαίες µεταποιητικές επιM χειρήσεις. Το ποσοστό επιδότησης θα φθάνει µέχρι 45%, ανάλογα µε την περιοχή και αναµένεται να ενισχύσει περίM που 6.000 επιχειρήσεις. Συνοπτικά, οι δράσεις είναι οι εξής: Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες Αφορά επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονίσουν την παM ραγωγική τους διαδικασία, να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους, να εισάγουν µεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον, να υιοθετήσουν τεχνολογίες πληροφορικής και να καινοτοµήσουν. Εντάσσονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισµού από 40.000 έως 200.000 ευρώ. Πράσινη Επιχείρηση 2010 Αφορά επιχειρήσεις που επιθυµούν να εισάγουν στην παραM γωγή και λειτουργία τους µεθόδους και τεχνολογίες προM στασίας του περιβάλλοντος. Εντάσσονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισµού από 30.000 έως 200.000 ευρώ. Πράσινες Υποδοµές Στοχεύει στην τόνωση της επιχειρηµατικότητας στους τοµείς της απορρύπανσης βιοµηχανικών αποβλήτων, των εγκαταM στάσεων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων και της αξιοποίησης ανακυκλώσιµων υλικών. Εντάσσονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισµού από 300.000 έως 2.500.000 ευρώ. Ένδυση και Υπόδηση: Νέες Προοπτικές Στοχεύει στην ενίσχυση της προβολής των προϊόντων των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγοM ρές, στον αναπροσανατολισµό της παραγωγής από παραδοM σιακούς τοµείς σε τοµείς µε µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία και στην εισαγωγή καινοτοµίας. Εντάσσονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισµού από 30.000 έως 150.000 ευρώ.

Ρύθµιση οφειλόµενων ασφαλιστικών οφειλών σύµφωνα µε το νόµο 3833/2010 Νέο σύστηµα πάγιας ρύθµισης οφειλών προς τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών καθορίζεται µε τον Νόµο 3833/2010 που δηM µοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως(ΦΕΚ.40/τ.Α΄/15M3M2010), και ιδιαίτερα βάσει του άρθρου 19.Με την νέα ρύθµιση, οι ασφαλισµένοι που έχουν πάσης φύσεως οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ, µετό την εγγραφή τους στα µητρώα του Οργανισµού και την υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών: M έχουν τη δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων απαιτητών εισφορών, µε έκπτωση 40% στα πρόσθετα τέλη, µε την προϋπόθεση της καM ταβολής του συνόλου της οφειλής µέχρι τον επόµενο µήνα από την έκδοση

4 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

της απόφασης ρύθµισης. M έχουν την δυνατότητα τµηµατικής καταβολής των ληξιπρόθεσµων απαιM τητών εισφορών, µέχρι 18 διµηνιαίες δόσεις, µε έκπτωση 20% στα πρόσθετα τέλη, χωρίς προκαταβολή, ενώ το ποσό της δόσης δεν µπορεί να είναι µιM κρότερο των 200 ευρώ ευρώ. Στους ασφαλισµένους που θα υπαχθούν στην ρύθµιση θα χορηγείται βεM βαίωση ταµειακής ενηµερότητας Ν.3833/2010 διάρκειας ενός µήνα, ενώ το βιβλιάριο ασθενείας θα θεωρείται αρχικό µε την υποβολή της αίτησης για ένα τρίµηνο, στην συνέχεια ανά τρίµηνο, υπό την προϋπόθεση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων


rυο νέα προγράµµατα ΤΕΜΠΜΕ προς 100.000 επιχειρήσεις 1ον ) εξόφληση ασφαλιστικών και φορο; λογικών υποχρεώσεων 2ον) κάλυψης δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων, υπηρεσιών και άλλων άυλων αγαθών ‰άνεια ύψους 2 δισ. ευρώ µε την εγM γύηση του ΤΕΜΠΜΕ προς 100.000 επιχειM ρήσεις, προκειµένου να καλύψουν τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους εισφοM ρές αλλά και για να καλύψουν τις οφειλές τους προς τους προµηθευτές τους, προβλέM πουν δύο νέα σχετικά προγράµµατα. Με το πρώτο πρόγραµµα καλύπτονται, µε εγγυηM µένα από το ΤΕΜΠΜΕ χαµηλότοκα δάνεια, οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεM ώσεις χιλιάδων µικροµεσαίων επιχειρήM σεων. Είναι πρόγραµµα έκτακτου χαρακτήρα για να στηρίξει λόγω της κρίσης βιώσιµες επιχειρήσεις. Ένα πρόγραµµα το οποίο ανταποκρίνεται στο αίτηµα όλων των παραγωγικών φορέων, όπως τα επιµελητήM ρια, η ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΣΕΕ και συνδυάζει ταυτόχρονα τη στήριξη επιχειρήσεων και τη ταµειακή ενίσχυση του ‰ηµοσίου και των ασφαλιστικών ταµείων. Επιχειρήσεις, για τις οποίες σήµερα έχει σταµατήσει η ροή πιστώσεων επειδή δεν διαθέτουν ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα, µπορούν µε χαµηλότοκο δάM νειο µέσω του ΤΕΜΠΜΕ να εκπληρώσουν µέχρι και το 100% των υποχρεώσεών τους προς την εφορία και τους ασφαλιστικούς φορείς. Τους δίνεται έτσι η δυνατότητα να αποκτήσουν και πάλι φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα και να συνεχίM σουν απρόσκοπτα την παραγωγική και λειM τουργική τους δραστηριότητα. Τους δίνεται ακόµα η δυνατότητα, και θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα, να είναι πλέον επιλέξιµες στον νόµο για τη ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών οφειλών προς τις τράπεM ζες. Με τον τρόπο αυτό, σε µια ιδιαίτερα δύM σκολη δηµοσιονοµική συγκυρία, αυξάM νουµε επιπλέον τα φορολογικά έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού µε την εξόφληση οφειλών που έχουν χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις προς τις εφορίες, ενώ παρέM χουµε µια ταµειακή "ένεση" και προς τα ασφαλιστικά ταµεία, τα οποία όπως γνωρίM ζετε αιµορραγούν. Ο αρχικός προϋπολογισµός του προM γράµµατος είναι 1 δισ. ευρώ και αφορά σε οφειλές επιχειρήσεων προς εφορίες και ασφαλιστικά ταµεία που δεν έχουν εξοφληM θεί µέχρι τις 28/2/2010. Το πρόγραµµα λήγει στις 31/12/2010, δηλώνοντας ακριβώς τον έκτακτο, λόγω της κρίσης, χαρακτήρα του. ‰ικαιούχοι είναι µικροµεσαίες επιχειρήM σεις όλων των κλάδων της οικονοµίας (οποιασδήποτε ηλικίας M νέες ή υφιστάµεM νες) και όλων των εταιρικών µορφών (ατοM µικές επιχειρήσεις, οµόρρυθµες εταιρίες,

ετερόρρυθµες εταιρίες, ΕΠΕ, Α.Ε.) που απαM σχολούν λιγότερο από 50 άτοµα και κατά την τελευταία χρήση είχαν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που έχουν λάβει κεφάλαια κίνησης από τα προγράµµατα της α΄ φάσης του ΤΕΜΠΜΕ και επιχειρήσεις που έχουν ή θα λάβουν κεφάλαια κίνησης από τη β΄ φάση του ΤΕM ΜΠΜΕ και απασχολούν από 10 εργαζοµέM νους και πάνω. Εξαιρούνται επίσης επιχειρήσεις που είναι προβληµατικές σύµM φωνα µε τους κοινοτικούς κανονισµούς. Το ανώτατο ύψος δανείου ανέρχεται σε 100.000 ευρώ και το κατώτατο σε 5.000 ευρώ, ανάλογα µε τον αριθµό των απασχοM λουµένων ως εξής: • Για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 5 εργαζόµενους, δάνειο έως 40.000 ευρώ • Από 5 έως 20 εργαζόµενους, δάνειο έως 70.000 ευρώ • Από 20 έως 50 εργαζόµενους, δάνειο έως 100.000 ευρώ Το ποσό του δανείου θα διοχετεύεται αυM τόµατα στις ‰ΟΥ και στα ασφαλιστικά ταM µεία. Η διάρκεια του δανείου είναι 6 χρόνια, µε 2 χρόνια περίοδο χάριτος, κατά τα οποία δηλαδή οι επιχειρήσεις θα καταβάλλουν µόνο τους τόκους, ώστε να διευκολυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η αποπληρωµή του δανείου τους κατά την περίοδο της κρίM σης. Το ποσοστό κάλυψης του ΤΕΜΠΜΕ ανέρM χεται σε 80%, ενώ για δάνεια άνω των 40.000 ευρώ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις έως 10% του δανείου. ‰εύτερο πρόγραµµα ΤΕΜΠΜΕ: κάλυψης δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων, υπηρεσιών και άλλων άυλων αγαθών Το δεύτερο πρόγραµµα δίνει µια ουσιαM στική ανάσα ρευστότητας τόσος προς µιM κροµεσαίες επιχειρήσεις για να καλύψουν τις δαπάνες αγοράς πρώτων υλών και άλλων άυλων αγαθών όσο και προς τους προµηM θευτές, οι οποίοι σήµερα είτε πληρώνονται µε µεγάλη καθυστέρηση είτε βρίσκονται εγκλωβισµένοι σε ακάλυπτες επιταγές. ‰ίM νουµε έτσι τη δυνατότητα σε χιλιάδες µιM

κροµεσαίες επιχειρήσεις να προγραµµατίM σουν και πάλι πάνω σε στέρεες βάσεις την παραγωγική τους διαδικασία, διευκολύνοM ντάς τες µε χαµηλότοκα εγγυηµένα µέσω του ΤΕΜΠΜΕ δάνεια. Ο συνολικός προϋπολογισµός και αυτού του προγράµµατος είναι 1 δισ. ευρώ και η λήξη του είναι σε δύο περίπου χρόνια από τώρα, δηλαδή µέχρι τις 31/12/2011. ‰ικαιούχοι είναι µικροµεσαίες επιχειρήM σεις όλων των κλάδων της οικονοµίας (οποιασδήποτε ηλικίας M νεοσύστατες, νέες ή υφιστάµενες) και όλων των εταιρικών µορφών (ατοµικές επιχειρήσεις, οµόρρυθM µες εταιρίες, ετερόρρυθµες εταιρίες, ΕΠΕ, Α.Ε.), που απασχολούν ή θα απασχολήσουν λιγότερο από 50 άτοµα και κατά την τελευM ταία χρήση είχαν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που έχουν λάβει κεφάλαια κίνησης από τα προM γράµµατα της α΄ φάσης του ΤΕΜΠΜΕ και επιχειρήσεις που έχουν ή θα λάβουν κεφάM λαια κίνησης από τη β΄ φάση του ΤΕΜΠΜΕ και απασχολούν από 10 εργαζοµένους και πάνω. Εξαιρούνται επίσης επιχειρήσεις που είναι προβληµατικές σύµφωνα µε τους κοιM νοτικούς κανονισµούς. Το ύψος του δανείου ξεκινάει από τις 5.000 ευρώ και µπορεί να φτάσει σωρευτικά για τη διάρκεια του προγράµµατος τις 300.000 ευρώ. Το ποσό του δανείου θα διοM χετεύεται αυτόµατα στους προµηθευτές βάσει τιµολογίων και άλλων νόµιµων παραM στατικών. Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του δανείου και το ποσοστό κάλυψης του ΤΕΜΠΜΕ, ισχύει ό,τι και στην περίπτωση της κάλυψης φοροM λογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. ‰ηλαδή: M ‰ιάρκεια του δανείου 6 χρόνια, µε 2 χρόνια περίοδο χάριτος, κατά τα οποία δηλαδή οι επιχειρήσεις θα καταβάλλουν µόνο τους τόκους. M Ποσοστό κάλυψης του ΤΕΜΠΜΕ στο 80%. M Για δάνεια άνω των 40.000 ευρώ η επιM χείρηση, εφόσον ζητηθεί από την τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις έως 10% του δαM νείου. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ |

5


Χαιρετισµός του Προέδρου του Επιµελητηρίου Κοζάνης, κ. Χ. Σάββα, σε ηµερίδα µε θέµα:

Σ

«Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των νέων ως λύση για τη βελτίωση των όρων εργασίας ; ίδρυση και χρηµατοδότηση επιχειρήσεων»

ε ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στα µέσα Απριλίου στο Αµφιθέατρο του Σχολικού Συγκροτήµατος 1ου, 4ου ΕΠΑ.Λ Κοζάνης, ΕΠΑ.Σ, ΣΕΚ και Ι.Ε.Κ. Κοζάνης και διοργανώθηκε από το ΙΕΚ Ν. Κοζάνης, το 4ο Επαγγελµατικό Λύκειο ΚοM ζάνης και τους συνεργάτες των Θυρίδων νεανικής Επιχειρηµατικότητας στο Νοµό µας µε θέµα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ; ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΩΣ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ; ΙrΡΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟrΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙ; ΡΗΣΕΩΝ», παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού ΕπιµεM λητηρίου Ν. Κοζάνης, κ. Χρήστος Σάββας. Ο κ. Σάββας, αφού συνεχάρη θερµά τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία, στον σύντοµο χαιρετισµό που απεύθυνε προς το ακροατήριο που αποτελούσαν κυρίως νέοι και νέες, τόνισε ιδιαίτερα ότι «αξίζει στους µελλοντικούς επαγγελµατικούς τους σχεM διασµούς να συµπεριλάβουν και την πιθαM νότητα να γίνουν οι ίδιοι επιχειρηµατίες», καθώς όπως είπε «η επιχειρηµατικότητα αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυM λώνες για την οικοδόµηση ισχυρής οικοM νοµίας στη Χώρα που να µπορεί να αντέχει ακόµα και σε κλυδωνισµούς σαν αυτούς που αντιµετωπίζει, δυστυχώς, η χώρα µας το τελευταίο χρονικό διάστηµα» Ειδικότερα στον χαιρετισµό του ο ΠρόεM δρος του ΕΒΕ κ. Χρήστος Σάββας είπε: «Χαίροµαι πολύ που συµµετέχω σήµερα στην ηµερίδα που πραγµατοποιείται µε θέµα την «Επιχειρηµατικότητα των Νέων» στο χώρο αυτό, που ανήκει σε σχολικά συM γκροτήµατα, καθώς το ακροατήριο αποτεM λούν νέοι και νέες, σπουδαστέςM σπουδάστριες, µαθητές και µαθήτριες που αποτελούν το καµάρι και την ελπίδα όλων µας για το αύριο της πατρίδας µας. Αφού συγχαρώ θερµά τους διευθυντές του ΙΕΚ και του 4ου Επαγγελµατικού Λυκείου ΚοM ζάνης, αλλά και τους συνεργάτες των ΘυM ρίδων νεανικής επιχειρηµατικότητας του Νοµού για την πρωτοβουλία, θα ήθελα να πω λίγα λόγια, απευθυνόµενους ιδιαίτερα στους νέους και στις νέες που βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ, για να τους µεταδώσω το µήνυµα ότι αξίζει στους σχεδιασµούς τους για το µέλλον να έχουν κατά νου την περίπτωση να γίνουν οι ίδιοι επιχειρηµα; τίες. Αγαπητά µου παιδιά, Ως Πρόεδρος του Εµπορικού και ΒιοµηM χανικού Επιµελητηρίου του Νοµού µας που εκπροσωπεί περίπου 12.000 ενεργές επιχειρήσεις και προσωπικά ως έµποροςM

6 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

επιχειρηµατίας µε περισσότερα από 35 χρόνια στο χώρο, µε βεβαιότητα µπορώ να σας πω ότι η επιχειρηµατικότητα αποτελεί ένα θεµελιώδη θεσµό για την κοινωνία στην οποία όλοι συµβιώνουµε. Αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες για την οικοδόµηση ισχυρής οικονοµίας στη Χώρα που να µπορεί να αντέχει ακόµα και σε κλυδωνισµούς σαν αυτούς που αντιµεM τωπίζει, δυστυχώς, η χώρα µας το τελευM ταίο χρονικό διάστηµα. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει απλά και νοµίζω είναι καταM νοητό σε όλους σας, είτε από την µέχρι τώρα εµπειρία σας στη ζωή και τις συναλM λαγές σας µε επιχειρήσεις, είτε γιατί προM έρχεσθε από οικογένειες επαγγελµατιών, βιοτεχνών, εµπόρων, επιχειρηµατιών γεM νικά, ότι για να διασφαλιστεί η δυναµική και βιώσιµη ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Χώρα, για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικόM τητα της Ελληνικής οικονοµίας, προϋπόM θεση µε λίγα λόγια είναι η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. Η επιχειρηµατικότητα είναι «οδηγός» για την ανάπτυξη των λαών. Είναι ο κινητήριος µοχλός για την παραM γωγή εθνικού πλούτου, θέσεων εργασίας και εισοδήµατος για τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. Η δηµιουργία συνεπώς νέων επιχειρήσεων, αποτελεί το ζητού; µενο. Ωστόσο, και θα το τονίσω, πάντα µε βάση υγιείς οικονοµικές και θεσµικές δοµές, µε τεχνοκρατική προσέγγιση, µε εξωστρέφεια, µε σεβασµό στο περιβάλλον, στις ανθρώπινες αξίες, στον άνθρωπο και στον πολιτισµό. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι πολύ σηµαντικό να ενθαρρύνονται οι νέοι άνθρωποι να αναλάβουν επιχειρηµαM τικές πρωτοβουλίες, να δηµιουργήσουν, να παράγουν, να συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο µε φρέσκιες ιδέες και πολύ όρεξη για δουλειά. Είναι γεγονός ότι οι νέοι επιχειρηµατίες µπορούν να ανταποκριθούν µε ιδιαίτερο ζήλο στις νέες οικονοµικές ευκαιρίες και τάσεις και συνάµα είναι βέβαιο ότι το µορM

φωτικό επίπεδο και η παιδεία γενικά ενιM σχύει την επιχειρηµατικότητα. Θα ήθελα, ειλικρινά να σας πω περισσόM τερα, για τις αξίες της επιχειρηµατικότηM τας, για τα οφέλη ή ακόµα και τα προβλήµατα που προκύπτουν, καθώς πάντα στη ζωή, οτιδήποτε κι αν κάνουµε, αντιµετωπίζουµε προβλήµατα που όµως µε αισιοδοξία και γνώση θα πρέπει να ξεπερM νάµε και να κοιτάµε µπροστά. Είµαι βέβαιος, ωστόσο, ότι οι κ.κ. εισηM γητές της σηµερινής Ηµερίδας θα σας µιM λήσουν ακριβώς για αυτά που πρέπει να γνωρίζετε και ότι στο τέλος της ηµερίδας θα έχετε σχηµατίσει µια πλήρη εικόνα για το µαγικό κόσµο του «επιχειρείν», στην ανάπτυξη του οποίου η Πολιτεία επενδύει το µέλλον της οικονοµίας της Χώρας. Θέτει, για το λόγο αυτό, στη διάθεση των νέων επιχειρηµατιών ιδιαίτερα, ένα θεσµικό και νοµοθετικό πλαίσιο, αλλά και µηχανισµούς και µέσα, καθώς και χρηµατοδοτικά προM γράµµατα (όπως του ΕΣΠΑ), που ευνοούν και στηρίζουν, σε πολλές περιπτώσεις, την ανάληψη πρωτοβουλιών, τις επενδύσεις και την υλοποίηση επιχειρηµατικών σχεM δίων. Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό ΕπιµεM λητήριο, ως επίσηµος θεσµικός φορέας στήριξης της επιχειρηµατικότητας, θα είναι πάντα στη διάθεσή σας, αν κάποτε αποφαM σίσετε να γίνετε και εσείς επιχειρηµατίες, για να σας παρέχει κάθε είδους ενηµέM ρωση και συµπαράσταση, που θα σας ήταν χρήσιµη στο ξεκίνηµα και στην µετέπειτα εξέλιξή σας. Κι αν, όταν θα πάρετε τη µεγάλη απόM φαση του επαγγελµατικού σας προσανατοM λισµού, η ζυγαριά κλίνει προς την επιχειρηµατικότητα, µην ξεχάσετε ποτέ πως έχετε όλα τα εφόδια και τις προϋποM θέσεις για να πετύχετε. Η ευρηµατικότητα και ο θετικός τρόπος σκέψης που χαρακτηρίζει τους νέους ανM θρώπους, η θέληση για ζωή, το πείσµα και η διάθεση για δηµιουργία και προσφορά, αλλά και η αυτοπεποίθηση που σας προM σφέρει το γεµάτο γνώσεις και πρωτοπόρες ιδέες µυαλό σας, είναι τα στοιχεία της προM σωπικότητας σας που εγγυώνται, Mαρκεί να βασιστείτε σε αυτάM, την επιτυχία σε ότι και αν κάνετε στη ζωή σας. Προσωπικά, εύχοµαι το καλύτερο για όλους σας στο µέλλον και µακάρι κάποια στιγµή στη ζωή σας να ενταχθείτε στην επιM χειρηµατική κοινότητα και να εργαστείτε µέσα από αυτή για την ευηµερία του τόπου. Γιατί, όταν ευηµερεί ο τόπος ευηµερούν και τα άτοµα, κι όλοι εµείς!»


Προώθηση «Συµφώνου Στήριξης της Τοπικής Οικονοµίας» από το Επιµελητήριο Κοζάνης Η ‰ιοίκηση του Επιµελητηρίου, µε αφορµή τα οικονοµικά µέτρα της Κυβέρνησης, πραγµατοM ποίησε έκτακτη σύσκεψη αµέσως µετά την αναM κοίνωση τους, τη ‰ευτέρα 15 Μαρτίου 2010 παγκόσµια ηµέρα Καταναλωτή, µε τη συµµετοχή από τη µια πλευρά του Επιµελητηρίου, της ΟµοM σπονδίας Επαγγελµατιών M βιοτεχνών Ν. Κοζάνης και των Εµπορικών Συλλόγων του Νοµού, και από την άλλη των Οργανισµών και φορέων καταναM λωτών, εργαζοµένων, υπαλλήλων και συνταξιούM χων ‰ΕΗ, αλλά και ‰ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα, προκειµένου να αποφασίσουν από κοινού τη δυM νατότητα της προώθησης, µε κοινή βούληση, ενός «Συµφώνου στήριξης της τοπικής Οικονοµίας». Για την πρωτοβουλία αυτή του Επιµελητηρίου που σκοπό είχε την άµεση αντιµετώπιση, ιδιαίM τερα εν όψει του Πάσχα, των συνεπειών που θα προκύψουν στην αγορά και στην οικονοµία εν γένει νοµού µας από τη συρρίκνωση των εισοδηM µάτων των µικροµεσαίων γενικώς, µίλησε στους συµµετέχοντες και στα ΜΜΕ ο Πρόεδρος κ. ΧρήM στος Σάββας που µεταξύ άλλων είπε: «αποφασίM σαµε εκτάκτως: 1ον) Να καλέσουµε σε σύσκεψη, στο κτίριο του Επιµελητηρίου το απόγευµα της ‰ευτέρας 15 Μαρτίου 2010 όλους τους ΈµποροM βιοτεχνικούς και Επαγγελµατικούς Οργανισµούς και Φορείς του Νοµού από τη µια πλευρά, και από την άλλη, τους εκπροσώπους των καταναλωτών, των εργαζοµένων και υπαλλήλων στον Ιδιωτικό και ‰ηµόσιο τοµέα, προκειµένου από κοινού να προωθήσουµε ένα «Σύµφωνο στήριξης της τοπιM κής οικονοµίας» . Στόχος του Συµφώνου αυτού που θέλουµε να προωθήσουµε µε κοινή βούληση όλων όσων έχουν προσκληθεί και θα συµµετέχουν στη σύM σκεψη είναι να απαντήσουµε δυναµικά, µε δηµιM ουργική σκέψη και λύσεις και όχι µε αδράνεια και στασιµότητα στα νέα οικονοµικά µέτρα που µειM ώνουν το εισόδηµα των εργαζοµένων και µάλιστα πλήττουν αποδοχές που µέχρι σήµερα αξιοποιούM νται για απαραίτητες καταναλωτικές δαπάνες (όπως ο 13ος και 14ος µισθός) και απειλούν µε συρρίκνωση κάθε επιχείρηση. Εκτιµούµε, ως Σύµβουλος της Πολιτείας που είναι και η επίσηµη αρµοδιότητα του Φορέα µας, ότι η συρρίκνωση του εισοδήµατος της µικροµεσαίας τάξης γενικά, των χιλιάδων εργαζοµένων στα εργοστάσια της ‰ΕΗ στην περιοχή µας, αλλά και στον Ιδιωτικό και ‰ηµόσιο Τοµέα θα έχει άµεσο αντίκτυπο στην βιωσιµότητα πολλών επιχειρήσεων µε µεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας. Για να αποφύγουµε λοιπόν τα χειρότερα, παίρM νουµε την πρωτοβουλία να συγκαλέσουµε την σύM σκεψη της ‰ευτέρας και οι προτάσεις που έχουµε να κάνουµε θα ανακοινωθούν αµέσως µετά. Εκείνο που µπορώ να σας πω ότι θα ζητήσουµε από τις εµπορικές επιχειρήσεις µικρές και µεγάM λες, αλλά και τη µεταποίηση όπου και όσο είναι δυνατό να απορροφήσουν, καταρχάς, εν όψει του Πάσχα και βέβαια θα εξεταστεί και για αργότερα, την αύξηση του Φ.Π.Α., απαλλάσσοντας τους καM ταναλωτές από µία επιβάρυνση, η οποία σύµφωνα µε το ύψος της ετήσιας ιδιωτικής κατανάλωσης στη χώρα µας ξεπερνά το 1,3 δις ευρώ. Θα ήθελα να σας πω ακόµα ότι το Επιµελητήριό µας θέτει υπόψη των αρµοδίων της Κυβέρνησης µε κάθε τρόπο τις ανησυχίες και τους προβληµαM

τισµούς των επιχειρήσεων µελών του, ζητώντας µέτρα που θα ενεργοποιήσουν όλους τους διαθέM σιµους µηχανισµούς για τη στήριξη της επιχειρηM µατικότητας. Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι πολλά από τα υποµνήµατα µε προτάσεις µας για την αντιM µετώπιση άµεσων θεµάτων ρευστότητας και οφειλών προς ΟΑΕΕ και ‰.Ο.Υ που στείλαµε, τόσο ως Επιµελητήριο νοµού Κοζάνης, όσο και δια µέσου της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων ΕλM λάδας στα αρµόδια Υπουργεία Οικονοµικών, ΟιM κονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Απασχόλησης και άλλα, φαίνεται ότι ελήφθησαν σοβαρά υπόψη. Η ρύθµιση που ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΑΝ για την ενίσχυση της ρευστότητας των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, µέσω του ΤΕΜΠΜΕ, µε εγγυηµένα δάνεια ύψους 2 δις ευρώ, για την κάM λυψη ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώM σεων, αλλά και την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών είναι σηµαντική και θα δώσει ανάσα τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στα ασφαλιστικά και δηµόM σια ταµεία. 2ον) Τα σκληρά µέτρα λιτότητας µπορεί να είναι απαραίτητα για την αντιµετώπιση του προβλήµαM τος του δανεισµού της χώρας µας από τις αγορές του εξωτερικού, σε καµιά περίπτωση από µόνα τους όµως δεν θα είναι αποτελεσµατικά χωρίς την προώθηση και ενεργοποίηση παράλληλων µέM τρων ανάπτυξης. Εµείς καλούµε την κυβέρνηση να δώσει µεγαM λύτερη έµφαση στην περιστολή δηµοσίων δαπαM νών Mόχι µέσω της περιστολής των αµοιβών µισθωτών και συνταξιούχωνM αλλά µέσω του ελέγχου της σπατάλης που γίνεται σε άσκοπες προµήθειες και σε φορείς που δεν προσφέρουν τίποτα, παρά διογκώνουν τη γραφειοκρατία και την διαφθορά. Επίσης πιστεύουµε ότι άµεσα θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα προγράµµατα ενίσχυM σης της επιχειρηµατικότητας µέσω του ΕΣΠΑ, ώστε να δηµιουργηθούν επενδύσεις στη Χώρα, ικανές να φέρουν την ανάπτυξη και να ενισχύM σουν την απασχόληση».

Ο κ. Γιώργος Βουχάρας, εκπρόσωπος της ΕνωM σης Καταναλωτών Ν. Κοζάνης, αφού συνεχάρη κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τον κ. Σάββα για την πρωτοβουλία του Επιµελητηρίου, µίλησε για την παγκόσµια ηµέρα Καταναλωτή δίνοντας έµM φαση στην ανάγκη οι καταναλωτές να κηρύξουν ανηλεή πόλεµο, όπως είπε, στους φοροδιαφυγόM ντες και κερδοσκόπους. Κατόπιν εξέθεσε τη θέση του ΚΕΠΚΑ που ζητά απορρόφηση της αύξησης του Φ.Π.Α από τους εµπόρους, τονίζοντας ακόµη ότι η αγορά του Νοµού Κοζάνης µπορεί και πρέπει να είναι ποιοM τική και φθηνή για όλους. Το λόγο έλαβαν όλοι οι συµµετέχοντες στην σύM σκεψη, ήτοι οι εκπρόσωποι της ΕΝΩΣΗΣ εργαζοM µένων, αλλά και συνταξιούχων της ‰ΕΗ και του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, αλλά και της ΟµοM σπονδίας επαγγελµατιών & Βιοτεχνών και των Εµπορικών Συλλόγων του Νοµού, εκθέτοντας και αναλύοντας θέσεις και προτάσεις που µπορούν στην πράξη να οδηγήσουν σε διαµόρφωση ενός γενικού πλαισίου Συµφώνου στήριξης της τοπιM κής οικονοµίας. Ζητούµενο σε κάθε περίπτωση αναδείχθηκε η υιοθέτηση κοινής στάσης αλληλεγγύης ενώπιον της απειλής της περαιτέρω συρρίκνωση του εισοM δήµατος όλων των µικροµεσαίων του Νοµού, είτε αυτοί είναι βιοτέχνες M έµποροι M επαγγελµατίες που αντιµετωπίζουν όλα τα γνωστά προβλήµατα ρευστότητας και πτώσης του τζίρου συνεπεία της οικονοµικής κρίσης, είτε εργαζόµενοι και συνταM ξιούχοι, καταναλωτές, των οποίων µειώνεται αιM σθητά το εισόδηµα. Μετά το πέρας της συζήτησης, η ‰ιοικητική ΕπιM τροπή του Επιµελητηρίου δεσµεύτηκε, αφού ληM φθούν αποφάσεις σχετικά στην επόµενη συνεδρίαση του ‰.Σ του φορέα, να διερευνηθούν περαιτέρω οι δυνατότητες λήψης µέτρων που µπορούν να τοποθετήσουν σταθερές βάσεις για τη διαµόρφωση ενός κοινά αποδεκτού «συµφώM νου». Προς τούτο στη συνεδρίαση του ‰.Σ του ΕΒΕ της 22ας Μαρτίου 2010 αποφασίστηκε να ζητηθεί: M από τα µέλη του Επιµελητηρίου, τους βιοτέM χνες, τους εµπόρους και επαγγελµατίες του Νοµού, να στηρίξουν έµπρακτα την προσπάθεια για την προώθηση του «Συµφώνου» µε συγκράM τηση τιµών και δη µείωση αυτών, όπου και εφόM σον είναι εφικτό, και απορρόφηση της αύξησης του Φ.Π.Α. και M από τους καταναλωτές να στηρίζουν και να εµπιστεύονται την τοπική αγορά. Κατόπιν αυτού το ΕΒΕ προχώρησε, εν όψει του Πάσχα, στην εκτύπωση αφίσας, η οποία διανεµήM θηκε στα Εµπορικά κέντρα όλου του νοµού προM κειµένου να την αναρτήσουν οι έµποροι σε εµφανή σηµεία των καταστηµάτων τους, συµφωM νώντας έτσι για τη συµµετοχή τους στο «Σύµφωνο Στήριξης της τοπικής Οικονοµίας» που προωθεί το Επιµελητήριο, ώστε να αναπτυχθεί µεταξύ των εµπλεκοµένων πλευρών η «αλληλεγγύη» που οφείλουµε όλοι σαν πολίτες αυτού του τόπου να επιδείξουµε για να διατηρήσουµε την κοινωνική και οικονοµική συνοχή του και µετά το πέρας της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής κρίσης της Χώρας µας, που το ΕΒΕ εύχεται να τελειώσει το συντοµότερο. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ |

7


Μ

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η 2η κλαδική έκθεση «Εορδαία 2010» στην Πτολεµαΐδα

ε µεγάλη επιτυχία έκλεισε τις πύλες της την Κυριακή 25 Απριλίου 2010 η 2η κλαδική έκθεση Κατοικίας και Γεωργικών ΜηχανηM µάτων και Εργαλείων «ΕΟΡrΑΙΑ 2010» που για πέντε ολόκληρες ηµέρες από 21 ως 25 Απριλίου 2010 έδωσε δυναµική απάντηση στην οικονοµική κρίση που πλήττει και την ευρύτερη περιοχή του Νοµού ΚοM ζάνης, παρέχοντας την ευκαιρία της δηµιουργίας µιας ισχυρής γέφυρας επικοινωνίας µεταξύ των περίπου 100 επιχειρήσεων που συµµετείχαν µε τους καταναM λωτές, προς όφελος και των δύο πλευρών και της τοM πικής οικονοµίας γενικότερα. Στα εγκαίνια της Έκθεσης που πραγµατοποιήθηκαν το απόγευµα της Πέµπτης 23 Απριλίου 2010 παραM βρέθηκε πλήθος κόσµου και το σύνολο σχεδόν των εκπροσώπων των φορέων και Αρχών του Νοµού οι οποίοι και µίλησαν µε τα καλύτερα λόγια για την έκM θεση, ευχόµενοι κάθε επιτυχία στη διοργάνωση που ήταν αποτέλεσµα της άριστης συνεργασίας που αναM πτύχθηκε µεταξύ του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, του Εκθεσιακού Κέντρου και του Εµπορικού Συλλόγου Πτολεµαίδας. Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψαν ο Γενικός Γραµµατέας της ΠεριM φέρειας ‰υτικής Μακεδονίας, κ. Γιώργος Κίρκος, ο νοµάρχης Κοζάνης κ. Γιώργος ‰ακής, ο δήµαρχος Πτολεµαίδας κ. Γρηγόρης Τσιούµαρης και ο Γενικός Γραµµατέας του ΕΒΕ κ. Κων/νος Κυριακίδης. Η εκδήλωση ξεκίνησε µε την οµιλία του Προέδρου του Εµπορικού Συλλόγου Πτολεµαίδας κ. Ματθαίου Καλαϊτζόπουλου, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι «σήµερα εδώ χτυπάει η καρδιά του υγιούς εµπορίου της περιοχής µας και όχι µόνο. Άξιοι συνάδελφοί µας πήραν το ρίσκο και µε επιθετική εµπορική πολιτική βγήκαν από τις επιχειρήσεις τους µε οικονοµικό και προσωπικό κόστος, αφήνοντας πίσω τη µιζέρια, για να προβάλλουν αποφασιστικά τα προϊόντα τους και σ’ αυτούς οφείλεται η επιτυχία της έκθεσης». Αφού ευM χαρίστησε όλους όσους συνέβαλλαν για την πραγµαM τοποίηση της έκθεσης, ζήτησε απευθυνόµενος στο ‰ήµαρχο Πτολεµαίδας να εξετάσει σοβαρά το θέµα της δηµιουργίας µιας µόνιµης και σύγχρονης εγκαM τάστασης, στην πόλη της Πτολεµαίδας, για τέτοιου είM δους εκθέσεις. Στο χαιρετισµό του ο δήµαρχος Πτολεµαίδας, απαM ντώντας στην πρόταση του κ. Καλαϊτζόπουλου υπέM δειξε ως καταλληλότερο χώρο για δηµιουργία εκθετηρίου χώρου τις εγκαταστάσεις της ΑΕΒΑΛ και του στρατοπέδου. Ο Νοµάρχης Κοζάνης, κ. Γιώργος ‰ακής, συνεχάρη του διοργανωτές και πρόσθεσε ότι «η Έκθεση αυτή αποτελεί µια νότα αισιοδοξίας και δυναµικής για όλους, που καταδεικνύει πως µε τη σύνθεση των δυνάµεων και τη συνειδητή αλληλοϋM ποστήριξη θα µπορέσουµε να ξεπεράσουµε τις δύM σκολες οικονοµικές συγκυρίες και να παραδώσουµε στα παιδιά µας ένα πιο ελπιδοφόρο µέλλον. Είναι ξεκάθαρο ότι η περιοχή µας µε την ανάπτυξη οικονοµικής, εµπορικής και επιχειρηµαM τικής δράσης µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στα Βαλκάνια. Να πρωταγωνιστήσουµε µε όρους εξωM στρέφειας στην ανάπτυξη συνεργασίας, αλληλεγM γύης, αλληλοκατανόησης στα Βαλκάνια της Ειρήνης και της ‰ηµοκρατίας. Αυτή τη δύσκολη εποχή πρέM πει όλοι να είµαστε ενωµένοι, να στηρίξουµε την τοM πική αγορά και έτσι στηρίζουµε και τον εαυτό µας.» Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ‰υτικής ΜαM κεδονίας, κ. Γιώργος Κίρκος, στον χαιρετισµό του χαM ρακτήρισε σηµαντική πρωτοβουλία την έκθεση «ΕΟΡrΑΙΑ 2010», τονίζοντας την ιδιαιτερότητά της

8 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

«γιατί αυτή γίνεται σε µια δύσκολη περίοδο που διέρM χεται η χώρα µας και η οικονοµική κρίση επηρεάζει τόσο το δηµόσιο, όσο και το ιδιωτικό τοµέα. Ωστόσο, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια εκ µέρους της ΚυβέρM νησης, ώστε µε προσεκτικά βήµατα να ξεπεραστούν τα προβλήµατα» Επισήµανε ακόµα, πως «θα αναπτυχθούν σηµαντικές πρωτοβουλίες που θα συµβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας την ανάπτυξή της, αλλά και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας που έχει ανάγκη πολύ περισσότερο η περιοχή µας, η οποία είναι πρωταθλήτρια στην ανεργία και αυτό είναι ένα στοίχηµα που πρέπει να το κερδίσουµε». Στα εγκαίνια της έκθεσης παραβρέθηκε και ο βουM λευτής Ν, Κοζάνης κ. Αλέκος Αθανασιάδης, ο οποίος τόνισε ότι «οι άνθρωποι τολµούν και καµιά οικονοµική κρίση δεν µπορεί να σταµατήσει την πρόοδό τους». Εκ µέM ρους του Επιµελητηρίου Κοζάνης χαιM ρετισµό απεύθυνε ο Γενικός γραµµατέας, κ. Κων/νος Κυριακίδης, ο οποίος και µεM τέφερε τους χαιρετισµούς του Προέδρου, κ. Σάββα, αλλά και του Προέδρου του Εκθεσιακού Κέντρου κ. Παναγιώτη Αποστολίδη που βρίσκονταν στην Αθήνα. Ο κ. Κυριακίδης στο χαιρετισµό του είπε «ΠροσωM πικά, είµαι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος που βρίσκοµαι σήµερα εδώ στα εγκαίνια της κλαδικής έκθεσης ««ΕΟΡrΑΙΑ 2010» ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗ; ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ», που διοργανώθηκε σε συM νεργασία του Εµπορικού συλλόγου Πτολεµαίδας, του «Εκθεσιακού Κέντρου» και του Εµπορικού και ΒιοM µηχανικού Επιµελητηρίου του Νοµού µας. Η πρωτοβουλία βέβαια για τη διοργάνωση, οφείλω να πω, ανήκει στον Εµπορικό Σύλλογο Πτολεµαίδας και γιαυτό θα ήθελα πρώτα από όλα να συγχαρώ θερµά τον Πρόεδρο, κύριο Ματθαίο Καλαϊτζόπουλο, και τα µέλη της ‰ιοίκησης του Συλλόγου που προωM θούν την υλοποίηση τέτοιων σχεδιασµών που είναι προς όφελος τόσο της τοπικής κοινωνίας, όσο και της εµπορικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας. ΠιM στεύω, ότι η µεταξύ µας συνεργασία, που υπήρξε άψογη από κάθε πλευρά, θα έχει το αναµενόµενο αποτέλεσµα. Όλοι, εκθέτες, έµποροι και επισκέπτες, να µείνουν ευχαριστηµένοι από τη συµµετοχή τους και εµείς ως διοργανωτές, που προσπαθήσαµε όπως πάντα για το καλύτερο, να δικαιωθούµε για την προM σπάθειά µας. Με την ευκαιρία των σηµερινών εγκαιM νίων, θα ήθελα να επισηµάνω ότι η συνεργασία του Επιµελητηρίου µας µε όλους τους τοπικούς Φορείς, αλλά και Οργανισµούς που στοχεύουν στην προώM θηση της «Ανάπτυξης» είναι για µας µονόδροµος. Σ’ αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο που η ελληM

νική οικονοµία αντιµετωπίζει, όπως όλοι γνωρίζουµε, µια οξύτατη και πολυδιάστατη κρίση και οι περισσόM τερες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι πιο µικρές και οι µεσαίες δίνουν αγώνα για να ξεπεράσουν τα προM βλήµατα που δηµιουργούνται από το δυσµενέστατο περιβάλλον που επικρατεί (και χαρακτηρίζεται από την πιστωτική ασφυξία, τις διαδοχικές φορολογικές επιδροµές, την κάµψη της κατανάλωσης, τη µείωση της παραγωγής και του κύκλου εργασιών και άλλα), θα πρέπει όλοι ενωµένοι να πούµε: ;ΟΧΙ στην αδράνεια, ;ΟΧΙ στην απραξία! ;ΝΑΙ σε πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που µας βγάζουν από το «καβούκι µας», ενισχύουν την εξωστρέφεια των επιχειρήσεών µας, ανοίγουν δρόM µους για νέες συνεργασίες, δηµιουργούν γέφυρες επικοινωνίας µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, προς όφελος και των δύο πλευρών και της τοπικής οικονοµίας γενικότερα. ;ΝΑΙ στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, ;ΝΑΙ στην αισιοδοξία που ενισχύεται από τις αναM πτυξιακές πρωτοβουλίες των Φορέων µας, αλλά και της Πολιτείας, κυρίως της Πολιτείας, που οφείλει ιδιM αίτερα τώρα, Mκαι αναφέροµαι στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο που η Εθνική Οικονοµία αντιµετωM πίζει µια από τις µεγαλύτερες δοκιµασίες στην ιστοM ρία της,M να κινητοποιήσει τις αναπτυξιακές της δυνάµεις. Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου βρίM σκεται στην Αθήνα για να ενηµερωθεί για τα δύο νέα προγράµµατα που µέσω ΤΕΜΠΜΕ θα δώσουν ανάσα σε χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις µας κάνει να αισιοδοξούµε. Το ίδιο και η ανακοίνωση, λίγο πριν το Πάσχα, ότι ξεκλειδώνει το ΕΣΠΑ. Τα µηνύµατα ότι η Πολιτεία, ότι οι αρµόδιοι, τέλος πάντων, δεν µένουν άπραγοι µπροστά στη δύσκολη συγκυρία που αντιµετωπίζουν σχεδόν όλοι οι έµποροι, βιοτέχνες και επαγγελµατίες από την αρνητική ψυχοM λογία που δηµιούργησε στους καταναλωτές και σε όλους τους έλληνες το άσχηµο διεθνές παιχνίδι των κερδοσκόπων ενάντια στην πατρίδα µας, είναι αυτά που περιµένουµε. Έχουµε ανάγκη και οφείλουµε να πιστέψουµε ότι για να περάσει η Χώρα την κρίση πρέM πει όλοι να δώσουµε εξετάσεις για τον εαυτό µας, έστω κι αν το ποσοστό ευθύνης που εµείς έχουµε είναι µιM κρότερο από τα λάθη που έκαναν άλλοι. Με τις δυναM τότητες και τους µηχανισµούς ανάπτυξης που µας παρέχονται θα πρέπει να στηρίξουµε τις υγιείς επιχειM ρήσεις µας, πάνω στις οποίες στηρίζεται το οικονοµικό µέλλον του τόπου µας και η ελπίδα για πάταξη της ανεργίας. Τελειώνοντας και αφού σας ευχαριστήσω όλους για τη συµµετοχή σας στην έκθεση αυτή, αλλά και γενικά στις εκδηλώσεις του Επιµελητηρίου µας που πάντα έχουν στόχο τη στήριξη της επιχειρηµατιM κότητας, θα ήθελα να σας υπενθυµίσω να µην ξεχνάτε ότι για οποιαδήποτε ενηµέρωση, για οποιαδήποτε πληM ροφόρηση ή κατεύθυνση τυχόν χρειαστείτε για τα µέτρα και τις πολιτικές που προωθεί αυτόν τον καιρό η Κυβέρνηση για τη στήριξη των επιχειρήσεων, να µη διστάζετε να απευθύνεστε στο Επιµελητήριο, το οποίο είναι και θα παραµείνει στο πλευρό σας την τόσο δύM σκολη αυτή χρονιά. Πιστεύω και εύχοµαι από καρδιάς η κλαδική έκM θεση «ΕΟΡrΑΙΑ 2010» να είναι επιτυχηµένη Mαπό κάθε άποψηM και να αναδείξει, για άλλη µια φορά, την πόλη της Πτολεµαίδας ως ένα Κέντρο Εµπορικής δράσης από τα πλέον αξιόλογα στην ευρύτερη πεM ριοχή της ‰υτικής Μακεδονίας. Καλή επιτυχία σε όλους».


Σ

Ενηµερωτική Εκδήλωση µε πρωτοβουλία του ΕΒΕ Ν. Κοζάνης και κεντρικό οµιλητή τον Γ.Γ. Καταναλωτή του ΥΠΟΙΑΝ, κ. rηµήτρη Σπυράκο, για τον «ΝΟΜΟ ΑΝΑΣΑ»

το Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης πραγµατοποιήM θηκε την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010 το απόγευµα ενηµερωτική εκδήλωση για το νέο νόµο 3816/2010 που αφορά «ρύθµιση οφειλών επιχειρήM σεων, επαγγελµατιών και αγροM τών προς τα Πιστωτικά Ιδρύµατα», και έχει χαρακτηριM στεί ως «Νόµος Ανάσα». Στην εκδήλωση που διοργαM νώθηκε µε πρωτοβουλία του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου του Νοµού ΚοM ζάνης κεντρικός οµιλητής ήταν ο Γενικός Γραµµατέας ΚαταναM λωτή του Υπουργείου ΟικονοM µίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. ‰ηµήτρης ΣπυράM κος. Ο κ. Σπυράκος µιλώντας στους επιχειρηµατίες και ενM διαφερόµενους γενικά, που έδωσαν το παρόν στην εκδήM λωση, εξήγησε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους η κυM βέρνηση προχώρησε στην εν λόγω ρύθµιση, στοχεύοντας κατ’ αρχήν στο να δοθεί από την εφαρµογή των διατάξεών του «ανάσα» στους δανειολήπτες Πιστωτικών Ιδρυµάτων, ώστε να επωφεληθούν από την ευM νοϊκή ρύθµιση των ληξιπρόθεM σµων χρεών τους και συνάµα να διευκολυνθούν στην αποM πληρωµή των δανείων τους προς την τράπεζα. Τόνισε

ακόµα ότι οι διευκοM λύνσεις που παρέχει ο νόµος διοχετεύουν ρευστότητα στην αγορά, καθώς επίσης η εφαρµογή του θέτει περιορισµούς στην επεξεργασία δεδοµένων από τον Τειρεσία. Μετά την Ο Γ.Γ. Καταναλωτή ΥΠΟΙΑΝ παρουσίαση του κ. ‰ηµ. Σπυράκος νόµου ακολούθησε διάλογος µεταξύ των ενδιαφεροµένων και του ΓενιM Αξίζει να σηµειωθεί ότι πριν κού Γραµµατέα καταναλωτή, ο την έναρξη της ενηµέρωσης οποίος και απάντησε στις ερωM των παρισταµένων από τον κ. τήσεις που του τέθηκαν, τονίζοM Σπυράκο, χαιρετισµό απεύθυνε ντας ιδιαίτερα ότι για κάθε εκ µέρους του Γενικού ΓραµM πρόβληµα που τυχόν προκύψει µατέα της Περιφέρειας ‰υτικής από την εφαρµογή του Νόµου ή Μακεδονίας κ. Γιώργου ΚίρM ακόµα και από άρνηση ΠιστωM κου, ο κ. Καραντίνος. Επίσης, τικού Ιδρύµατος να προχωρήM χαιρέτησαν την εκδήλωση ο σει σε τυχόν ρύθµιση αυτού Πρόεδρος του Επιµελητηρίου υπέρ κάποιου αιτούντα αυτήν Φλώρινας κ, Αριστείδης ΑριM νοµίµως, αρµόδια για να δώσει στείδου, ο Πρόεδρος της ΤΕ‰Κ άµεση λύση είναι η Γενική κ. Ζαµανίδης, ο Πρόεδρος της Γραµµατεία Καταναλωτή του Ένωσης καταναλωτών Ν. ΚοM ΥΠΟΙΑΝ στην οποία θα πρέπει ζάνης κ. Θεοφύλακτος, ο ΓενιM να απευθύνεται άµεσα ο ενδιαM κός Γραµµατέας του φερόµενος. Επιµελητηρίου Κοζάνης κ. Ως προθεσµία υποβολής αίM Κων/νος Κυριακίδης. Ο ΠρόεM τησης στις τράπεζες έχει οριM δρος του Επιµελητηρίου ΚοζάM σθεί η 15 Απριλίου 2010, νης κ. Χρήστος Σάββας, ο ωστόσο όµως πληροφορίες χοM οποίος αφού ευχαρίστησε τον ρηγούνται και από την τηλεφωM Γ.Γ. Καταναλωτή που άµεσα νική γραµµή 8011197367 ή την ανταποκρίθηκε στην πρόM ηλεκτρονική διεύθυνση σκληση του ΕΒΕ Κοζάνης για www.ypoian.gr. πραγµατοποίηση µε τη συµµεM

τοχή του της συγκεκριµένης εκδήλωσης, τόνισε ιδιαίτερα στο σύντοµο χαιρετισµό του ότι για να βγεί η χώρα από τη δύM σκολη οικονοµική συγκυρία στην οποία βρίσκεται είναι απαραίτητο να ληφθούν µέτρα από την Κυβέρνηση σαν αυτό του «Νόµου Ανάσα» που θα συµβάλλουν στην ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά και κυρίως θα ενισχύσουν τις επιM χειρηµατικές επενδύσεις. Είναι ανάγκη να ανοίξει το «ΕΣΠΑ» είπε ο κ. Σάββας και να προωM θηθεί εκ µέρους της ΚυβέρνηM σης ένα µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης που θα στηρίξει την επιχειρηµατικότητα πού είναι ικανή να δηµιουργήσει απαM σχόληση και να πατάξει την ανεργία. «Αυτό το µήνυµα έχουµε να στείλουµε στην Αθήνα» είπε κλείνοντας ο ΠρόM εδρος του ΕΒΕ.

Παράταση προθεσµίας για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων και ενήµερων οφειλών του «Νόµου Ανάσα» 3816/2010 ζήτησε το ΕΒΕ Ν. Κοζάνης

Επιστολή στην Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Λούκα Κατσέλη, απέστειλε ο Πρόεδρος του ΕπιµεM λητηρίου Κοζάνης, κ. Χρήστος Σάββας µε την οποία ζητά παράM ταση τουλάχιστον για ένα δίµηνο ακόµα της υπαγωγής των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στις ρυθµίσεις του «Νόµου Ανάσα» που αφορά ληξιπρόθεσµες και ενήµερες οφειλές προς τα ΠιστωM τικά Ιδρύµατα. Στην επιστολή αναγράφονται τα εξής: «Αξιότιµη κυρία Υπουργέ, Στις 15 Απριλίου έληγε η ηµεροµηνία για τη υποβολή αιτήσεων στις Τράπεζες για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων και ενήµερων οφειλών των ΜιM κροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜµΕ) στις ευνοϊκές ρυθµίσεις του ν. 3816/2010 του γνωστού ως «Νόµου Ανάσα». Ωστόσο, µε δεδοµένα: Mτην καθυστερηµένη εκ µέρους των Τραπεζών αποστολή προς τα υποκαταM στήµατά τους των υποδειγµάτων αιτήσεων, που εξέδωσε το Υπουργείο αλλά και Mτην αναµονή έναρξης εφαρµογής του 3ο κύκλου του προγράµM µατος ΤΕΜΠΜΕ για τακτοποίηση οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταµεία για λήψη ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας από τους

ενδιαφεροµένους, έγγραφα που είναι απαραίτητα για να υπαχθούν οι ενδιαφερόµενοι στη ρύθµιση. Εκτιµούµε ότι είναι αναγκαίο να δοθεί παράταση τουλάχιστον δύο µηνών για να καταστεί επιπλέον δυνατή η ρύθµιση, µέσω εγγυηµέM νων από το ΤΕΜΠΜΕ δανείων, των ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών. Πιστεύουµε, ότι η παράταση θα λειτουργήσει θετικά για τις επιχειρήσεις, που αντιµετωπίζουν πλήθος προβληµάτων που δυM στυχώς επιτείνονται από την γενικά παρατηρούµενη υποτονική κίνηση στην αγορά και την έλλειψη ρευστότητας, αλλά και τα γραφειοκρατικά και άλλα γνωστά εµπόδια, που προβάλλονται από τις Τράπεζες και θα δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερες ΜµΕ να σπεύσουν και να ρυθµίσουν τις οφειλές τους και κυριολεκτικά να «ανασάνουν» από το βάρος των υποM χρεώσεών τους που εµποδίζει αναπτυξιακούς σχεδιασµούς για το µέλM λον. Για τις ενέργειες και αποφάσεις σας, σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων. Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Κοζάνης ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ |

9


O Πρόεδρος του ΕΒΕ µίλησε στην rιηµερίδα για την Ενέργεια και την Επιχειρηµατικότητα στο rήµο Πτολεµαΐδας (Eco;Inno;Energy Days 2010)

Η

Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Βιώσιµης Ενέργειας αποτελεί µέρος της πρωM τοβουλίας της Ευρωπαϊκής Καµπάνιας για την αειφόρο και βιώσιµη ενέργεια στην Ευρώπη και συστάθηκε το 2005. Βασική επιδίωξη της εβδοµάδας αυτής είναι να πραγµατοποιηθούν ηµέρες αφιερωµένες στην ενέργεια και στις βιώσιµες µορφές αυτής, σε όλη την Ευρώπη, έτσι ώστε οι πολίτες, οι φορείς και οι επιχειρήσεις να ενηµερωθούν για θέµατα ορθολοM γικοποίησης της χρήσης των ενεργειακών πόρων, για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειες και παράλληλα για όλες τις δράσεις των τοπικών φορέων, µε στόχο την ορθολογική χρήση της ενέργειας, του περιβάλλοντος και των ευM καιριών ανάπτυξης πράσινης επιχειρηµατικότητας. Στο πλαίσιο αυτό και µε γνώµονα την µεταλιγνιτική εποχή και τις επιδράM σεις της στην ευρύτερη περιοχή αλλά και των ευκαιριών που αναδύονται από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την πράσινη επιχειρηµατικότητα, ο ‰ήµος Πτολεµαΐδας σε συνεργασία µε την ΑΝΚΟ, µέλος του Ευρωπαϊκού ‰ικτύου Επιχειρηµατικής Υποστήριξης «Enterprise Europe NetworkMHelM las» συνδιοργάνωσαν µία 2ήµερη ενηµερωτική εκδήλωση για την ενέργεια και την επιχειρηµατικότητα µε θέµα:"Ενέργεια & Επιχειρηµατικότητα στο rήµο Πτολεµαΐδας". Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν όλες οι πρωτοβουλίες και τα προγράµµατα που υλοποιούνται από τον ‰ήµο Πτολεµαΐδας προς όφελος της ενεργειακής αειφορίας και της στήριξης της επιχειρηµατικότητας. Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Κοζάνης, κ. Χρήστος Σάββας, στο σύντοµο χαιM ρετισµό που απεύθυνε την πρώτη ηµέρα της Ηµερίδας που έγινε στις 19 Μαρτίου 2010 στο Ξενοδοχείο «Παντελίδης» ανέφερε σύντοµα µεν, εύστοχα δε τις προτάσεις του ΕΒΕ για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας στην πόλη της Πτολεµαίδας, αλλά και σ΄όλο το νοµό.

Χαιρετισµός του προέδρου του επιµελητηρίου Κοζάνης, κ. Χρήστου Σάββα στη rιηµερίδα του rήµου Πτολεµαΐδας και της ΑΝΚΟ Α.Ε µε θέµα:«Ενέργεια & Επιχειρηµατικότητα στο rήµο Πτολεµαίδας» Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ κ. Χρήστος Σάββας στο χαιρετισµό που απεύθυνε στους συµµετέM χοντες στην διηµερίδα την πρώτη ηµέρα της έναρξής της αφού συνεχάρη θερµά τον ‰ήM µαρχο Πτολεµαϊδας κ. Γρηγόρη Τσιούµαρη και την ΑΝ.ΚΟ Α.Ε για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης είπε µεταξύ άλλων: «Σε µια πεM ρίοδο µε παγκόσµια οικονοµική κρίση, στην οποία η Χώρα µας εναγωνίως αναζητά τρόM πους ευνοϊκού εξωτερικού δανεισµού για να καλύψει τα δηµοσιονοµικά της ελλείµµατα, η ανάγκη λήψης και άµεσης εφαρµογής µέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα, τόσο σε Εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο, φαίνεται να είναι πεM ρισσότερο επιτακτική από ποτέ. Σε τοπικό επίπεδο είναι γνωστό σε όλους µας πως τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήµατα περιµένουν άµεσες λύσεις. Η µη επίλυσή τους λειτουργεί ανασταλτικά για την επενδυτική δραστηριότητα για προφανείς λόM γους. Είναι χρέος όλων µας, συνεπώς, και αναφέM ροµαι αρχικά στα τοπικά κέντρα λήψης αποM φάσεων, να καταλήξουµε «Ε‰Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ» στο τι επιτέλους θέλουµε. Και ακόµα, τι από αυτά που θέλουµε είναι εφικτό να γίνει.

10 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Τι είναι πραγµατοποιήσιµο δηλαδή, πάντα µε γνώµονα την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής σε συνθήκες ανταγωνιστικής οικονοM µικής ανάπτυξης και όχι υπανάπτυξης του Νοµού µας. Για να το πετύχουµε αυτό, θα πρέπει M το δίχως άλλο Mνα αποφασίσουµε ποιά είναι τα καταλληλότερα υποστηρικτικά µέτρα που πρέM πει να παρθούν από τους τοπικούς Φορείς και ποιες αναπτυξιακές υποδοµές µπορούν άµεσα να υλοποιηθούν µε στόχο την ορθολογική χρήση της ενέργειας, του περιβάλλοντος και των ευκαιριών ανάπτυξης πράσινης επιχειρηM µατικότητας». Πρόσθεσε ακόµα ότι «πέρα και πάνω από τα όποια µέτρα και αποφάσεις προM κύψουν από την διηµερίδα ότι πρέπει να παρM θούν, θα ήθελα για άλλη µια φορά να επισηµάνω τη θέση του ΕΒΕ ότι είναι ανάγκη επιτέλους µε κάθε τρόπο να δηµιουργηθεί επιM τέλους στην περιοχή ένα δίκτυο επιχειρήM σεων, ικανό να ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες προµηθειών των µεγάλων ενεργειαM κών µονάδων της ‰ΕΗ στην περιοχή» αναφεM ρόµενος στις «‰ορυφορικές Επιχειρήσεις της ‰ΕΗ» για τις οποίες τόσος λόγος έγινε και αποτέλεσµα µηδέν». Συµπληρώνοντας ο ΠρόM εδρος στον χαιρετισµό του ότι «Η εποχή, η οιM

κονοµική συγκυρία, οι ανάγκες της περιοχής απαιτούν έργα και πράξεις Όχι λόγια. Και πολύ περισσότερο αδιαφορία ή υποσχέσεις που υποτιµούν την νοηµοσύνη του επιχειρηM µατία και του κάθε πολίτη της περιοχής µας» τελείωσε το λόγο του επισηµαίνοντας ότι: «θα πρέπει όλοι µαζί, µε κάθε τρόπο να ζητήM σουµε και να πετύχουµε: MΤην αντικατάσταση των πεπαλαιωµένων µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή µας µε σύγχρονες , µε καύσιµο το λιγνήτη (χάρη στον οποίο η Χώρα µας καM τάφερε να διατηρήσει χαµηλές της τιµές του ηλεκτρικού ρεύµατος ) MΤη δηµιουργία επιχειρηµατικών επενδύM σεων µε αντικείµενο εργασιών την κάλυψη των πάσης φύσης προµηθειών των ενεργειαM κών µονάδων της ‰ΕΗ της περιοχής µας από τοπικές επιχειρήσεις. MΤην προώθηση της περιβαλλοντικής αξιοM ποίησης των καταστραµµένων εδαφών σε συνδυασµό µε δράσεις πράσινης επιχειρηM µατικότητας. MΤην άµεση υιοθέτηση των µέτρων και των καλών πρακτικών που θα παρουσιαστούν µε τη σηµερινή πρωτοβουλία για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στο ‰ήµο Πτολεµαίδας».


«5η Ανθοκοµική Έκθεση & Ειδών Κήπου» & «3η Εικαστικών Τεχνών Ν. Κοζάνης»

Π

ανέτοιµη και εφέτος να ανοίξει τις πύλες της η 5η κατά σειρά ετήσια «Ανθοκοµική έκθεση & ειδών κήπου», που διοργανώνεται από το Επιµελητήριο & το Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, στο ‰ηµοτικό ‰ιαµέρισµα Κοίλων. Η έκθεση που θα έχει διάρκεια 5 ηµερών, θα αποM τελέσει για άλλη µια φορά όαση πράσινου, οµορφιάς και τέχνης για την περιοχή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι η µόνη Περιφερειακή Ανθοκοµική Έκθεση της περιοχής µας όπου οι εκθέτες της είναι παραγωγοί και επιχειρηµατίες κυρίως της ευρύτερης ‰υτ. Μακεδονίας. Παράλληλα, θα διεξαχθεί και η «Έκθεση Εικαστικών Τεχνών», που καθιερώθηκε και αυτή και θα διοργανωθεί για 3η φορά και την ίδια περίοδο. Πολλές επιχειρήσεις, από τις πλέων δραστήM ριες θα δώσουν και φέτος το παρών τους, παρουσιάζοντας στους επισκέπτες τα προϊόντα τους. Τα εγκαίνια θα γίνουν την Τετάρτη 5 Μαΐου και οι ώρες λειτουργίας της ως και την Κυριακή 9 Μάιου που θα παραµείνει ανοικτή θα είναι: Τετάρτη 5 Μάιου 2010 ως Παρασκευή 7 Μάιου θα είναι ανοικτή µόνο το απόγευµα από ώρα 17:00 ως 22:00 ενώ το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Μάιου θα παραµείνει ανοικτή για τους επισκέπτες από 11:00 το πρωί ως 10:00 το βράδυ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΤΩΝ: • Παραγωγοί & Έµποροι Καλλωπιστικών Φυτών Εσωτερικού και Εξωτερικού χώρου καθώς και κηπευτικών φυτών • Παραγωγοί & Έµποροι Καλλωπιστικών & Οπωροφόρων ‰ενδρυλλίων • Παραγωγοί & Έµποροι Αρωµατικών Φυτών • Σύµβουλοι & Τεχνικοί ‰ιαµόρφωσης Εξωτερικών χώρων • Κατασκευαστές & Έµποροι ‰ιακοσµητικών & Χρηστικών Ειδών Εξωτερικού χώρου (γλάστρες, διακοσµητικά, πέργκολες, κούνιες & παιχνίδια, φούρνοι, βρύσες, κ.α.) • Κατασκευαστές & Έµποροι Επίπλωσης Εξωτερικού χώρου ΕΙrΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ • Παραγωγοί & Έµποροι Παραδοσιακών Τροφίµων & Ποτών • Είδη Λαϊκής Τέχνης Καλούνται όλοι οι πολίτες του Νοµού και της ευρύτερης περιοχής ‰υτικής Μακεδονίας, αλλά και κάθε ενδιαφερόµενος να επισκεφθεί την έκθεση που θα είναι για 5 ηµέρες µια όαση πράσινου, οµορφιάς και τέχνης.

«Πλήθος κόσµου αναµένεται να επισκεφθεί την «ανοιξιάτικη γιορτή», που έχει καθιερωθεί ως «θεσµός» για την περιοχή» «Ανοιξιάτικη γιορτή» χαρακτηρίζει στο χαιρετισµό του, που καταχωρήM θηκε στο βιβλιαράκι M οδηγό της 5ης Ανθοκοµικής Έκθεσης Ειδών Κήπου και στα πλαίσια της φιλοξενεί και την δυναµικά αναπτυσσόµενη 3η ετήσια Έκθεση Εικαστικών Τεχνών Ν. Κοζάνης, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου, κ. Χρήστος Σάββας, την έκθεση που διοργανώθηκε από το ΕΒΕ και το ΕκM θεσιακό Κέντρο Κοζάνης και θα παραµείνει ανοικτή για τους επισκέπτες από 5 έως 9 Μαΐου 2010. Συγκεκριµένα ο χαιρετισµός του Προέδρου είναι ο εξής: «Η 5η «Ανθοκοµική Έκθεση & Ειδών Κήπου» και η 3η Έκθεση «Εικαστικών» Τεχνών που συνδιοργανώνονται από το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ν. Κοζάνης και το «ΕκM θεσιακό Κέντρο» είναι γεγονός. Για λίγες ηµέρες, από 5 έως και 9 Μαΐου 2010, πλήθος κόM σµου αναµένεται να επισκεφθεί την «ανοιξιάτικη γιορτή», που έχει καθιερωθεί ως «θεσµός» πια για την περιοχή και γίνεται στον προαύλιο χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου, στο δηµοτικό διαµέρισµα Κοίλων. Οι φετινές συµµετοχές αξιόλογων επιχειρήσεων – εκθετών και στις δύο παράλληλες εκθέσεις δικαιώνει την προσπάθειά µας για προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων, αλλά και ανάπτυξης των τοπικών επιχειρήσεων µέσα από Εκθεσιακές διοργανώM σεις, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και κάνουν ευρύτερα γνωστά τα προϊόντα τους στους καταναλωτές. Για άλλη µια φορά το οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν, να θαυµάσουν και να προµηθευτούν άνθη, φυτά, είδη κήπου και προϊόντα τέχνης και να ενηµερωθούν για την κλαM δική αυτή αγορά που παρουσιάζει πολύ καλές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη στον τόπο µας. Πιστεύουµε, και έχουµε κάθε λόγο, ότι η εφετινή διοργάνωση θα δηµιουργήσει συναισθήM µατα ικανοποίησης σ’ όλους, εκθέτες και επισκέπτες, και θα συµβάλλει στην µεγαλύτερη ευM αισθητοποίηση όλων µας για το περιβάλλον και την προστασία του «πράσινου», αλλά και για την «τέχνη» που οµορφαίνει τη ζωή και ανεβάζει τη διάθεση για δηµιουργία. Με την ευχή κάθε έκθεση να είναι αφορµή για νέες συνεργασίες, εύχοµαι Καλή Επιτυχία σ’ όλους τους συµµετέχοντες».

Σεµινάρια επιµόρφωσης γυναικών επιχειρηµατιών και στελεχών γυναικείων επιχειρήσεων προωθεί το ΕΒΕ Ν. Κοζάνης

Το Επιµελητήριο Κοζάνης, στα πλαίσια των προσπαθειών του για την ενίσχυση της Γυναικείας ΕπιχειρηM µατικότητας, σε συνεργασία µε το ΙνM στιτούτο ‰ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ν. Κοζάνης της Γενικής Γραµµατείας ‰ια Βίου Μάθησης, του Υπουργείου Παιδείας, ‰ια Βίου ΜάM θησης & Θρησκευµάτων, ξεκίνησε τη διοργάνωση Προγραµµάτων ΕπιµόρM φωσης στην πόλη της Κοζάνης για γυναίκες επιχειρηµατίες – µέλη του Επιµελητηρίου, ή στελέχη των επιM χειρήσεων τους. Συγκεκριµένα ξεκίνησε το πρώτο Τµήµα µε τη συµµετοχή είκοσι (20) γυναικών και γνωστικό αντικείµενο τη «Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις». Ωστόσο, επειδή το ενδιαφέρον που επιδείχθηκε εκ µέρους των γυναικών επιχειρηµατιών για τη συµµετοχή σε τέτοιου είδους σεµινάρια υπήρξε µεM γάλο, το ΕΒΕ σε συνεργασία και πάλι µε το Ινστιτούτο ‰ιαρκούς ΕκπαίδευM σης Ενηλίκων Ν. Κοζάνης της ΓενιM κής Γραµµατείας ‰ια Βίου Μάθησης. διοργανώνει δεύτερο νέο Τµήµα µε θέµα τη «Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις». Η διάρκεια του προγράµµατος θα είναι είκοσι πέντε (25) ώρες (απογευM µατινές ώρες, 2 ή 3 φορές την εβδοM µάδα) και θα ξεκινήσει µόλις συµπληρωθεί ο απαιτούµενος αριθM µός εκπαιδευοµένων. Οι ενδιαφερόµενες που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο νέο Τµήµα, µπορούν να παραλάβουν την Αίτηση Συµµετοχής από την Υπηρεσία του Επιµελητηρίου Κοζάνης, τις εργάσιM µες ηµέρες και ώρες (κα ‰ούσιου), όπως και για περισσότερες πληροφοM ρίες στο τηλ.: 24610 41693. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ |

11


Η αξιοποίηση του τοπικού πόρου ανάπτυξης

Η

θεσµοθέτηση µε τον Ν. 2446/1996 του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης, µετά από πολλά χρόνια διεκδικήσεων από το σύνολο των πολιτών και των Φορέων της περιοχής µας, ως «ανταποδοτικό» τέλος από τη ‰ΕΗ για την εκµετάλλευση του λιγνίτη του υπεδάφους του Νοµού µε τις γνωστές συνέπειες στο περιβάλλον, στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και στην αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου εν γένει, υπήρξε χωρίς καµιά αµφιβολία µια εξαιρετικά θετική εξέλιξη για τον τόπο, καθώς στο άρθρο 20 αναφέρεται ρητά ότι «τα κονδύλια που θα προκύψουν από την επιβολή του τέλους (0,4 % επί του κύκλου ερM γασιών της ‰ΕΗ) θα χρησιµοποιM ηθούν για τη χρηµατοδότηση έργων Υποδοµής, Ανάπτυξης και προστασίας του Περιβάλλοντος» στους δικαιούχους νοµούς. Από µόνη της η διατύπωση του νόµου είναι ξεκάθαρη. Ο νοµός µας, από την έναρξη ισχύος του, είχε και έχει στα «χέρια» του ένα επιπλέον εργαM λείο ανάπτυξης. Ένα χρήσιµο χρηµατοδοτικό µέσο για τη δηµιM ουργία έργων που προάγουν την ποιότητα ζωής και δηµιουργούν ασφαλείς συνθήκες ή προϋποθέM σεις συγκράτησης του πληθυM σµού στον τόπο. Όµως, πάντα σε σχέση µε τη διατήρηση των απαM ραίτητων ισορροπιών που επιM βάλλεται να υπάρχουν µεταξύ του οριζόµενου στο άρθρο 20 «τρίM πτυχου» ΥΠΟrΟΜΕΣ ; ΑΝΑ; ΠΤΥΞΗ ; ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, για λόγους ευκόλως εννοούµενους και σίγουρα αποδεκτούς τόσο από τους αρµοδίους της Πολιτείας, όσο και από το κοινωνικό σύνολο. Είναι απαραίτητο, συνεπώς, για να λειτουργήσει ο Πόρος, µε τρόπο τέτοιο που θα φέρει πολλαM πλασιαστικά οφέλη στην κοινωνία του Νοµού και θα δικαιώσει αποM λύτως το σκοπό της θεσµοθέτηM σής του, να γίνει αντιληπτό από τους φορείς που τον διαχειρίζοM νται ότι η ισοµερής τήρηση των αναλογιών του παραπάνω τρίπτυM χου θα πρέπει µε ευλάβεια να λαµβάνεται υπόψη, τόσο κατά την επιλογή συγκεκριµένων προτάM σεων για χρηµατοδότηση, όσο και

12 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

(Άρθρο του Προέδρου του Επιµελητηρίου Κοζάνης, κ. Χρήστου Σάββα ) κατά την κατανοµή των κονδυλίων του Πόρου σε αυτά Και σίγουρα η επιλογή θα πρέπει να γίνεται, αφού εξεταστούν ενδεM λεχώς και συζητηθούν εµπεριστατωµένα οι εκάστοτε προτάσεις, που υποβάλλονται στο τραπέζι των διαβουλεύσεων, για χρηµατοδότηση έργων από τον «Πόρο», µε κοινή συνεργασία όλων των Φορέων ή και ΟργανιM σµών του Νοµού µας που προωM θούν την «ανάπτυξη» και την «περιβαλλοντική αναβάθµιση». Σε κάθε περίπτωση, για την όποια επιλογή των προτάσεων M έργων που θα χρηµατοδοτούνται θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι αναπτυξιακές ανάγκες, τόσο του τόπου, όσο και των ανθρώπων που του δίνουν ζωή, όπως αυτές διαµορφώνονται κατά περιόδους από τη συνδροµή διαφόρων παM ραγόντων, έκτακτων ή εξαιρετιM κών κοινωνικόMοικονοµικών δεδοµένων. Η σηµερινή, για παράδειγµα δυM σµενής οικονοµική συγκυρία που πλήττει τη Χώρα και συνεπώς και το Νοµό µας έχει σαν αποτέλεσµα να καταγράφονται στην περιοχή µας ποσοστά ανεργίας που αποM τελούν «ρεκόρ» σε σύγκριση µε άλλων περιφερειακών περιοχών. Οι επιχειρηµατικές επενδύσεις σταµάτησαν. Οι υποδοµές που θα στηρίξουν την επιχειρηµατική πρωτοβουλία λιµνάζουν. Η αγορά βουλιάζει, ακόµα περισσότερο η ψυχολογία όλων. Ο Πρωθυπουργός της Χώρας στο διάγγελµα του προς τον ΕλληM νικό λαό τονίζει: «Είναι εθνικό χρέος να ακυρώσουµε στην πράξη όλες τις προσπάθειες που γίνονται για να σπρώξουν τη χώρα µας στο γκρεµό…» Ναι, όλα καλά, αλλά ΠΩΣ; ΠΩΣ θα µπορέσουµε να ανταποM κριθούµε στο κάλεσµα του ΠρωM θυπουργού χωρίς ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, χωρίς νέες επενδύσεις, χωρίς δυναµική πάM ταξη της ανεργίας που µόνο από τον Ιδιωτικό τοµέα µπορεί να προέλθει; ΠΩΣ χωρίς ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Απαιτείται λοιπόν σήµερα, πεM ρισσότερο από ποτέ, ενεργοποίM ηση της Ιδιωτικής πρωτοβουλίας,

τόνωση της επιχειρηµαM τικότητας, κίνητρα. Προς την κατεύθυνση αυτή, τα κονδύλια του Πόρου µπορούν το δίχως άλλο να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση προβληµάM των και να συµβάλλουν στην στήM ριξη µέτρων και έργων που θέτουν βάσεις για το καλύτερο αύριο του τόπου µας. Η ΥπουρM γική Απόφαση του Γενάρη του 2008, αλλάζοντας τα ποσοστά καM τανοµής του τοπικού Πόρου ΑνάM πτυξης στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στους ΟΤΑ, άλM λαξε και τα µέχρι τότε ισχύοντα στη διαχείρισή του, κατά τρόπο που να εξυπηρετεί δικαιότερα τις ανάγκες της περιοχής για ταχύM τερη αντιµετώπιση προβληµάτων ΥΠΟ‰ΟΜΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Είναι γνωστό πως για την απόM φαση αυτή έγινε λόγος πολύς. ‰ιατυπώθηκαν αρνητικές κριτιM κές. Ερωτήµατα του τύπου «ποιος είναι καταλληλότερος φορέας για τη διαχείριση του πόρου» και συM ναφή σχόλια. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η χρήση του Πόρου θα πρέπει να απασχολεί όλους (και όχι η µοιM ρασιά) µαζί βέβαια µε την εξάM λειψη όλων των αρνητικών παραγόντων που καθυστερούν συχνά το «άνοιγµά» του. Για τη χρήση του Πόρου το Εµπορικό και Βιοµηχανικό ΕπιM µελητήριο που εκπροσωπεί σήM µερα περισσότερες από 15.000 ενεργές επιχειρήσεις στο Νοµό µε τεράστια συµβολή στη στήριξη της τοπικής οικονοµίας και τη δηM µιουργία θέσεων εργασίας, έχει θέσεις ξεκάθαρες. Το αρ. 20 του Ν 2446/96 αναφέM ρει ρητά ότι ο πόρος θα χρησιµοM ποιηθεί για τη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής, ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτή ακριβώς είναι η θέση µας: Να κατανεµηθούν εξ ίσου και ισοµερώς τα κονδύλια στο τρί; πτυχο που συνιστά το σκοπό της θεσµοθέτησής του, ήτοι στις Υποδοµές, την Ανάπτυξη και το περιβάλλον. Πιστεύουµε πως το κλειδί της ανάπτυξης είναι η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. Η πρότασή

µας είναι να ενεργοποιηθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, να τονωM θεί η επιχειρηµατικότητα, να δηM µιουργηθούν τα απαραίτητα κίνητρα για «Ανάπτυξη και ΠοιόM τητα ζωής», ώστε να είναι εφικτή η ακλόνητη ανταπόκριση στο κάM λεσµα στήριξης της ΚυβερνητιM κής προσπάθειας των Παραγωγικών Τάξεων, που αποM τελούν αναµφίβολα τη ραχοκοκαM λιά της Οικονοµίας. Η χρηµατοδότηση από τον πόρο επιχειρηµατιών υποδοµών αφεM νός, και αφετέρου, ενός επιχειM ρησιακού σχεδίου δράσεων που συµπεριλαµβάνει ενέργειες, εγM χειρήµατα, µέτρα στήριξης του επιχειρηµατία γενικά, που µποM ρούν να ανοίξουν νέους ορίζοντες στα τοπικά και κλαδικά προϊόντα, θεωρούµε απόλυτα ότι συµβάλλει τα µέγιστα, στην επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης, ιδιαίτερα τη συγκεκριµένη χρονική πεM ρίοδο της έντονης οικονοµικής κρίσης. Ειδικότερα στην πρόταση µας συµπεριλαµβάνεται, η προώM θηση νέων επιχειρηµατικών συM νεργασιών για τις επιχειρήσεις του Νοµού, εκτός των ορίων αυτού. Η συµβολή στον εκσυγM χρονισµό των τοπικών επιχειρήM σεων. Η µε κάθε εφικτό τρόπο ενηµέρωση για την ανάπτυξή τους κ.α. Συµφωνούµε, ακόµα, µε την από καιρό διατυπωθείσα πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας και ΟιM κονοµικών κ. Γιώργου ΠαπακωνM σταντίνου για χρηµατοδότηση νέων καινοτόµων εργαλείων, όπως τα µικτά κεφάλαια επιχειM ρηµατικών συµµετοχών που µποM ρούν να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη, δηµιουργώντας πολλές νέα δυναµικές επιχειρήσεις. Με βάση τα παραπάνω, η «αποM τελεσµατική» διαχείριση του ΤοM πικού Πόρου Ανάπτυξης, αποτελεί υποχρέωση όλων µας. Τόσο σ’ ότι αφορά την οικονοµική του διάσταση, όσο και στην επίM τευξη των στόχων του, που εξ ορισµού µας κατευθύνουν στη λήψη αποφάσεων για τη χρηµαM τοδότηση αναπτυξιακών δράσεων που θα πρέπει να προωθούν µε κάθε τρόπο το πρότυπο µιας αειM φόρου για την περιοχή µας ανάM πτυξης.


Ενηµέρωση στα µέλη της rιοίκησης του ΕΒΕ Κοζάνης για τη 75η rΕΘ από rιευθυντικό κλιµάκιο της Helexpo Α.Ε.

Σ

τα µέσα Απριλίου πραγµατοποιήθηκε στα µέλη της ‰ιοίκησης του Επιµελητηρίου Κοζάνης και Επιχειρηµατίες του Νοµού από διευθυντικό κλιµάκιο της HELEXPO Α.Ε. η παρουσίαση της 75ης ‰ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (75ης ‰ΕΘ), που θα πραγµατοποιηθεί από 11 έως 19 Σεπτεµβρίου 2010. Στόχος της HELEXPO, όπως τόνισε σχετικά ο ΓενιM κός ‰ιευθυντής της εταιρείας, κ. Ιωάννης ΠαπακωνM σταντίνου, είναι η δυναµική συµµετοχή των τοπικών επιχειρήσεων όλης της χώρας και η προβολή των τοM πικών παραδοσιακών προϊόντων, µέσω συνεργασίας µε τα αρµόδια Επιµελητήρια, στην εκθεσιακή ενότητα «Η Ελλάδα των Εθνών». Η «Ελλάδα των Εθνών» θα αποτελέσει την εθνική συµµετοχή της Ελλάδας στο αφιέρωµα «Global ExM change», όπου κάθε τόπος εστιάζει στην παρουσίαση της «Ταυτότητάς» του, αυτό για το οποίο φηµίζεται: Ιστορία – Μνηµεία, Πολιτισµός – Λαϊκές Γιορτές – Παράδοση, Τουρισµός (Νησιά – Τουρισµός Υπαίθρου – Θαλάσσιος & Χειµερινός Τουρισµός), ΕπιχειρηµατιM κότητα – Τεχνολογία – Καινοτοµία. «Στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα µας – πρόσθεσε ο κ. Παπακωνσταντίνου M εµείς στη HELM EXPO σχεδιάζουµε µε αισιοδοξία την 75η ‰ιεθνή ΈκM θεση Θεσσαλονίκης, γνωρίζοντας ότι πάντοτε η «Έκθεση», όπως την ξέρουν οι εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι και επισκέπτες, αποτελεί µοχλό ανάπτυξης για τον τόπο. Μέσα από την ενότητα «Η Ελλάδα των Εθνών» η ΕλM λάδα προβάλλει την «ταυτότητα» των περιοχών της και αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προϊόντα τους. Πρόθεσή µας είναι, επίσης, να συM µπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις οµογενών, µε σηM µείο αναφοράς τη γενέτειρά τους. Στόχος µας είναι, στη γιορτή µας, την 75η ‰ΕΘ, τη µεγαλύτερη επιχειρηµατική γιορτή της Ελλάδας, οι καλύτεροι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, εντός αλλά και εκτός συνόρων, να είναι µαζί µας, για να δείξουµε ότι υπάρχουν και στη σύγχρονη Ελλάδα επιχειρήσεις, που επενδύουν στα ζητούµενα: την επιχειρηµατικόM τητα, την ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα, την καινοM τοµία, την επιτυχία». Υπενθυµίζεται ότι η 75η ‰ΕΘ έχει τιµώµενη χώρα την Ουγγαρία, καθώς και άλλα τρία νέα εκθεσιακά αφιερώµατα: το αφιέρωµα στη Γυναίκα, το τριήµερο αφιέρωµα «Νέος ΕπιχειρηµαM τίας και Ηµέρες Franchise Β. Ελλάδος» (17M19 ΣεM πτεµβρίου) και το αφιέρωµα στο Ποδήλατο. Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Κοζάνης, κ. Χρήστος Σάββας, χαιρέτισε µε ικανοποίM ηση την πρωτοβουλία αυτή της HELEXPO, τονίζοντας τη σηµασία της ‰ΕΘ για την προβολή και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς και τη µεγάλη επιτυχία που είχε η περσινή συµµετοχή τοπικών επιχειρήσεων της Κοζάνης στο εκθεσιακό αφιέρωµα «Taste Land» της 74ης ‰ΕΘ, και εξέφρασε την αµέριστη στήριξη του Επιµελητηρίου στο εγχείρηµα. εφόσον υπάρξει εκM δήλωση ενδιαφέροντος συµµετοχής από τοπικές επιM χειρήσεις M µέλη. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ |

13


Εκθέσεις στην Ελλάδα Το Επιµελητητήριο Κοζάνης ενηµερώM νει τα µέλη του για τις παρακάτω Εκθέσεις που θα λάβουν χώρα το προσεχές χρονικό διάστηµα: «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2010» Θα πραγµατοποιηθεί υπό την αιγίδα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων από 8 έως 16 Μαΐου 2010 στο Εκθεσιακό Κέντρο Ε.Α.Ν.Κ.Ι. MΛιµνοπούλα. Η Έκθεση στεγάζεται σε έκταση 8.000τ.µ., σε ειδικά διαµορφωµένους, άνετους και καλαίσθητους χώρους, καλύM πτοντας απόλυτα όλες τις ανάγκες προβοM λής προϊόντων και υπηρεσιών, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που θα συµM µετέχουν να έρθουν σε επαφή µε τους επισκέπτες της έκθεσης. Η Έκθεση προσελκύει χιλιάδες επισκέM πτες όχι µόνο από την Ήπειρο, αλλά από όλη την χώρα καθώς και από τη γειτονική Αλβανία, οι οποίοι πέρυσι ξεπέρασαν τους 50.000. 44η Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας 2010 Θα πραγµατοποιηθεί από 8 έως 16 Μαΐου 2010 στους χώρους της Π.Ε.Λ. στη Λαµία. Η Έκθεση έχει καθιερωθεί σαν τόπος συνάντησης παραγωγών και εµπόρων, µε ένα ευρύ καταναλωτικό κοινό και όπως είναι φυσικό συγκεντρώνει το ιδιαίτερα µεγάλο ενδιαφέρον. Λειτουργεί σαν ένας µοχλός ανάπτυξης ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας και προώθησης των προϊόντων ενώ τα εκM θέµατα της διαµορφώνουν µια ευρεία γκάµα προϊόντων από αγροτικά – βιοµηM χανικά – βιοτεχνικά προϊόντα και µηχανήM µατα µέχρι παραδοσιακά προϊόντα, έπιπλα, συστήµατα ψύξης και θέρµανσης, συστήµατα κινητής τηλεφωνίας και ηλεM

κτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλιM σµό. 19η Πανελλήνια Γενική Έκθεση «ΘΡΑΚΗ 2010» Θα πραγµατοποιηθεί από 27 έως 30 Μαΐου 2010 στο ‰ιεθνές Εκθεσιακό ΚέM ντρο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στη Βιοµηχανική Περιοχή της Κοµοτηνής. Η Έκθεση προβάλει και προωθεί µια µεγάλη γκάµα εκθεµάτων από ΒιοµηχαM νικά και βιοτεχνικά προϊόντα, είδη λαϊκής τέχνης, γεωργικά µηχανήµατα, αγροτικά προϊόντα, χαρτοποιία, τρόφιµα M ποτά, είδη και υλικά συσκευασίας, συσκευές και σκεύη οικιακής χρήσεως, έπιπλα, ενM δύµατα, αξεσουάρ ενδυµάτων, δερµάτινα είδη, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συστήM µατα µηχανοργάνωσης, ταµειακές µηχαM νές, εκδόσεις. 6η Περιφερειακή Έκθεση «ΑΡΚΑrΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» Θα πραγµατοποιηθεί από 9 έως 13 ΙουM νίου 2010 υπό την αιγίδα του ΕπιµελητηM ρίου Αρκαδίας, σε έκταση 8.000τ.µ. και σε ειδικά διαµορφωµένο κτήριο στη ΒιοµηM χανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) Τρίπολης. Η Έκθεση στοχεύει εκτός από την προM βολή των τοπικών παραγόµενων προϊόM ντων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην εξωστρέφεια όλων των επιχειρήM σεων που θα συµµετάσχουν, καθώς το «Αρκαδικό Πανόραµα» αποτελεί συνάM ντηση εκθετών από τον χώρο της βιοµηM χανίας, των δοµικών υλικών, της κατοικίας, των ειδών σπιτιού, των τροφίM µωνMποτών, του αυτοκινήτου, των εκδόM σεων, των συστηµάτων πληροφορικής, της κινητής τηλεφωνίας, των υπηρεσιών και πολλών άλλων τοµέων.

Ψηφίστηκε από την ολοµέλεια της Βουλής το φορολογικό νοµοσχέδιο Σύµφωνα µε τις τελευταίες τροποποιήσεις του ΥΠΟΙΚ: • ‰ίνεται η ευχέρεια στους εργαζοµένους και στους συνταξιούM χους, στους οποίους επιδικάζονται δεδουλευµένες αποδοχές ή και συντάξεις, να επιλέγουν είτε την φορολόγησή τους στα έτη στα οποία ανάγονται οι αποδοχές αυτές ή οι συντάξεις, είτε στο τέλος της είσπραξής τους µε µη υπολογισµό του 20% των αποδοχών τους. • Γίνονται πιο αυστηρά τα πρόστιµα που προβλέπονται για τη µη τήρηση φακέλου τεκµηρίωσης ενδοοµιλικής συναλλαγής ή για την ελλιπή τήρηση ή για τη µη υποβολή του φακέλου αυτού µέσα σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα ζητηθούν τα στοιχεία αυτά από την φορολογική αρχή. • ‰ιευκρινίζεται ότι η ισχύς της ρύθµισης για την ενθάρρυνση επαM ναπατρισµού κεφαλαίων αρχίζει από χθες, 15M4M2010. • «Παγώνουν» για δύο χρόνια τα δάνεια που χορηγήθηκαν χωρίς εγγύηση του ‰ηµοσίου, σε επιχειρήσεις και επαγγελµατίες των πυM ρόπληκτων νοµών στις πυρκαγιές του 2007. (ΕΞΠΡΕΣ, 16M4M10).

14 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

9η Πανελλήνια Γενική Έκθεση «ΚΡΗΤΗ 2010» Θα διοργανωθεί από 30 Σεπτεµβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2010 στο ‰ιεθνές ΕκθεM σιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες ΗραM κλείου. Στόχος της Έκθεσης είναι να προβάλει και να προωθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Κρήτης αλλά και της ελληνικής επικράτειας γενικότερα, να δηM µιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για επιχειρηµατικές επαφές, καθώς και να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής παραγωγής ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην ευρύτερη διεθνή αγορά. Στα 4500 τ.µ. του στεγασµένου ΕκM θεσιακού Κέντρου Κρήτης εκτίθενται ΓεM ωργικά µηχανήµατα, αγροτικά προϊόντα, τρόφιµαMποτά, µηχανήµατα, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ηλιακή, υδροηλεκτρική, αιολική, γεωθερµική ενέργεια), φωτοβολM ταϊκά, θέρµανση M ψύξη M κλιµατισµός, θερµοµονωτικά υλικά, ηλεκτρολογικό υλικό, δοµικά υλικά (είδη υγιεινής, χρώM µατα, βερνίκια), τζάκια M ενεργειακά τζάM κια, βιοµηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα, µεταφορικά µέσα, ηλεκτρονικός και τηλεM πικοινωνιακός εξοπλισµός, βιολογικά προϊόντα, κουφώµατα, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα, οικιακός εξοπλισµός, διακοσµηM τικά είδη, εκδόσεις. Καλούµε τα µέλη που επιθυµούν να συµµετέχουν σε ενιαίο περίπτερο του ΕπιM µελητηρίου Κοζάνης στις εκθέσεις τη «ΘΡΑΚΗ 2010» και «ΑΡΚΑrΙΚΟ ΠΑΝΟ; ΡΑΜΑ» και «ΚΡΗΤΗ 2010» να το δηλώM σουν το συντοµότερο δυνατόν. Οι Υπηρεσίες του ΕΒΕ Ν. Κοζάνης είναι στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφοM ρίες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, και στο τηλέφωνο 24610 41693.

rάνεια σε ΜµΕ µέσω του JEREMIE ‰άνεια έως 100.000 € θα µποM ρούν να λαµβάνουν ελληνικές µικροµεM σαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν για τουλάχιστον τρία χρόνια, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ΕπενM δύσεων µέσω του προγράµµατος JEREMIE, το οποίο αναµένεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές Μαΐου. Ο αρχικός προϋπολογισµός του προγράµµατος JEREMIE ανέρM χεται σε 100 εκατ. €. Εξάλλου, εντός του 2010 θα ενεργοποιηM θούν δύο νέα προγράµµατα, που αφορούν µικροπιστώσεις και venture capital (κεφάλαια ανάληψης επιχειρηµατικού κινδύνου). (ΕΞΠΡΕΣ, 16M4M10).


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑrΟΣ Συνέλευση της ΚΕΕΕ στη Χαλκιδική, Πολύγυρος, 16 & 17 Απριλίου 2010

Μ

ε τη σύσσωµη παρουσία όλων των Επιµελητηρίων της χώρας πραγµατοποιήθηκε στο ΕπιµεληM τήριο Χαλκιδικής η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων ΕλλάM δος στις 16 και 17 Απριλίου 2010. Τις ερM γασίες της τακτικής συνάντησης των Επιµελητηρίων της χώρας τίµησε µε την παρουσία του ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μάρκος Μπόλαρης, ο Υφυπουργός ΥποM δοµών, Μεταφορών και ‰ικτύων, κ. ΙωάνM νης Μαγκριώτης και άλλοι. Από το Επιµελητήριο Κοζάνης συµµεM τείχε ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Σάββας και ο Οικονοµικός Επόπτης, κ. Αντώνης ΣιαM µπανόπουλος, ενώ τις εργασίες της ΓενιM κής Συνέλευσης παρακολούθησε και η Β΄ Αντιπρόεδρος, κα Μαρία Ασµανίδου, η οποία συµµετείχε στη Γενική ΣυνέM λευση του Ελληνικού ‰ικτύου Γυναικών Επιχειρηµατιών και Στελεχών ΕπιχειρήM σεων που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της γεν. συνέλευσης της ΚΕΕΕ στη ΧαλM κιδική. Ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος ΚαM σιµάτης, στον εναρκτήριο λόγο του αναM φερόµενος στο φορολογικό νοµοσχέδιο µεταξύ άλλων ανέφερε: «Πρέπει οι αποM φάσεις που θα ληφθούν από τη συνέM λευση να αντιπροσωπεύουν το σύνολο της επιχειρηµατικότητας και πρέπει να γίνουν γνωστές στον Πρωθυπουργό, στο οικονοM µικό επιτελείο, στην αξιωµατική αντιποM λίτευση, σε όλα τα πολιτικά κόµµατα. Είµαστε πλέον αποφασισµένοι να µην ανεχθούµε άλλες εκπλήξεις και άλλους αιφνιδιασµούς. Εµείς µε τις προτάσεις µας θα προσπαθήσουµε να σώσουµε ό,τι

έχει αποµείνει από τις µικροµεσαίες επιM χειρήσεις. Γιατί πολύ φοβούµαι πως «θα θρηνήσουµε πολλά θύµατα», τα οποία θα έχουν άµεσο αντίκτυπο στην κοινωνία, γιατί θα µείνει κόσµος άνεργος» Όσον αφορά στις εργασίες της 2ης µέρας, το µεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το νέο Φορολογικό Νοµοσχέδιο, καθώς και η εν γένει κατάσταση της ελληνικής οικοM νοµίας, οπότε και εκφράστηκε καθολικά η αγωνία του επιχειρηµατικού κόσµου της χώρας για την ενίσχυση της ρευστότητας και των µέτρων στήριξης, κυρίως, των µιM κροµεσαίων επιχειρήσεων. «Η Οικονοµία είναι κλίµα και το κλίµα χρειάζεται αισιοδοξία, που πρέπει να διαM κατέχει το σύνολο των πολιτών. Γιατί το κρίσιµο είναι να ξέρουµε το πρόβληµα, να

Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών σε δηµόσιο ως 31/5/2010 Εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ που απεM στάλη στις ‰ΟΥ θέτει προθεσµία έως 31/5/2010 µέχρι την οποία οι υπόχρεοι µε ληξιπρόθεσµα χρέη προς το ‰ηµόσιο (οφειλές προς το ‰ηµόσιο, βεβαιωµένες στις ‰ΟΥ και τα Τελωνεία καθώς και οφειM λές υπέρ τρίτων που εισπράττονται µέσω ‰ΟΥ) µπορούν να τα ρυθµίσουν µε σχετική αίτηση προς την αρµόδια ‰ΟΥ και να τύM χουν ευνοϊκών διατάξεων του νέου φορολογικού νόµου 3842/10. Για εξ’άπαξ εξόφληση έως 31/5 προβλέπεται απαλλαγή 80% των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής ενώ για εφάπαξ καταM βολή του 50% των ληξιπρόθεσµων οφειλών, η απαλλαγή κατεβαίM νει στο 60% των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής (ΠΟΛ 1047/24M4M2010).

ξέρουµε την ασθένεια και να έχουµε τη συνταγή για να την καταπολεµήσουµε, και στη συνέχεια τη βούληση για να το ολοM κληρώσουµε. Νοµίζω ότι είµαστε σε αυτή τη φάση» δήλωσε – µεταξύ άλλων – στο περιθώριο της Συνέλευσης ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και ΝαυM τιλίας, κ. Μάρκος Μπόλαρης. Επιπλέον, ο κ. Μπόλαρης υπενθύµισε τις πρωτοβουM λίες του ΥΠΟΙΑΝ σχετικά µε το νοµοσχέM διο απλοποίησης ίδρυσης των επιχειρήσεων, που µπαίνει σε δηµόσια διαβούλευση. Η άποψη που εκφράστηκε είναι πως τα Επιµελητήρια µπορούν να συµβάλουν στη διαβούλευση, όπως έχει συµβεί και µε τα δύο προηγούµενα νοµοM σχέδια που έχει ολοκληρώσει το ΥπουρM γείο».

Υπηρεσίες µιας στάσης για ίδρυση επιχειρήσεων στα Επιµελητήρια Τα Επιµελητήρια και επιλεγµένα ΚΕΠ, θα αποτελούν τις υπηρεM σίες µιας στάσης για την ίδρυση προσωπικών επιχειρήσεων (ΟΕ, ΕΕ), ενώ για τις ΕΠΕ και ΑΕ, το ρόλο αυτό αναλαµβάνουν οι συµM βολαιογράφοι. Τα παραπάνω προβλέπει το νοµοσχέδιο για την διευκόλυνση στην ίδρυση των επιχειρήσεων, το οποίο ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συµβούλιο. Ειδικότερα, το δίκτυο εξυπηρέτησης που συγκροτείται αποτελείται από: • 100 καταστήµατα και υποκαταστήµατα Επιµελητηρίων • Επιλεγµένα ΚΕΠ για την εξυπηρέτηση των µικρότερων δήµων • 3.200 συµβολαιογράφους. Οι υπηρεσίες µιας στάσης αναλαµβάνουν να κάνουν όλες τις ερM γασίες για να δώσουν νοµική οντότητα και οικονοµική ταυτότητα στις ιδρυόµενες επιχειρήσεις. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ |

15


ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

N. A. KOZANHΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ “ΑΕΠΕΚ”

Αστική Εταιρία Προώθησης της Επιχειρηµατικότητας Ν. Κοζάνης (Α.Ε.Π.Ε.Κ) Ι. Φαρµάκη 2, Τ.Κ. 50100 Κοζάνη Τηλ: 24610 33356, 41693 M Fax: 24610 33976 e;mail: chambers@otenet.gr

ΤΕΥΧΟΣ 4  

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 4

ΤΕΥΧΟΣ 4  

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 4

Advertisement