__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ΒΗΧΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑ΢Ζ (PROJECT) «Σέτνη και Πολιηιζμός»

«Γιερεύνηζη ηφν ζσναιζθημάηφν, όπφς ασηά αποησπώνονηαι ζηα έργα ηέτνης, από ηην αρταιόηηηα έφς ηις μέρες μας, ζηην Δλληνική ηέτνη».

Μαρία Εακσνθινάκη ΠΔ08 Καλλιηετνικών Γσμνάζιο Πλαηανιά 2014-2015


΢ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ : Γσμνάζιο Πλαηανια ΢ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ΢ : 2014-2015 (ηρίμηνο Α-Β -Γ) ΔΠΗ΢ΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ «Σέτνη και Πολιηιζμός» ΣΑΞΖ : Β ΣΜΖΜΑΣΑ 3 (Β1-Β2-Β3) ΟΜΑΓΔ΢ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ : 11 (ζύνολο μαθηηών 60) Δκπαιδεσηικός : Μαρία Εακσνθινάκη ΠΔ08 Καλλιηετνικών ΢κοπός θέμαηος Η ζπλεηδεηνπνίεζε θαη αλαγλώξηζε ησλ δηαθνξεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ςπρηθώλ θαηαζηάζεσλ ησλ καζεηώλ, όπσο απηέο απνηππώλνληαη κε δηαθνξεηηθέο εθθξαζεηο, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζώπνπ. Παξαηεξώληαο θαη αλαιύνληαο απηέο ηηο εθθξάζεηο, ζε πξόζσπαπνξηξέηα γλσζηώλ Διιεληθώλ έξγσλ ηέρλεο από ηηο εηθαζηηθέο-πιαζηηθέο ηέρλεο αλά ηνπο αηώλεο, θαη έπεηηα δσγξαθίδνληαο ζε κεγέζπλζε ηα έξγα απηά κέζα ζηελ ηάμε. Κριηήρια επιλογής θέμαηος Αθνξκή γηα απηό ην ζέκα ήηαλ ην θεθάιαην «κεγέζπλζε κε θαλαβν» ηνπ βηβιίνπ Δηθαζηηθώλ ηεο Β ηάμεο θαη ηα αλακελόκελα, καζεζηαθά νθέιε είλαη όηη ε έξεπλα, ε αλάιπζε θαη ε αληηγξαθή ελόο έξγνπ ηέρλεο ζα βνεζήζεη ζηελ θαηαλόεζε, ησλ πεξηόδσλ ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, ηελ εμέιημε θάζε πεξηόδνπ θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ έξγσλ ηερλεο. λα θαηαλνήζνπλ επίζεο Σα δηαθνξεηηθά πιηθά θαη ηερληθέο ζηελ ηέρλε,(γιππηό-δσγξαθηθό-ςεθηδσηόραξαθηηθό-ιατθή ηέρλε- κάζθα-ξεαιηζηηθό-αθαηξεηηθό θ.ι.π.),άιιεο ελόηεηεο από ηελ ύιε ησλ Δηθαζηηθώλ ζην γπκλαζην. Καζσο θαη δηθή ηνπο δεμηόηεηα ζα αλαβαζκηζηεί αηζζεηά. Πηγέρ αναζήηηζηρ επεξεπγαζία δεδομένων Φάμηκν ζε βηβιία ηέρλεο θαη internet, αθνύ ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο ησλ 5-6 καζεηώλ, ώζηε λα θέξνπλ ζην ζρνιείν θσηνγξαθίεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν ηέρλεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νκάδα ηνπο θαη παξνπζίαζε απηώλ ησλ δεδνκέλσλ ζηελ ηάμε, ζπδήηεζε θαη αλάιπζε έξγνπ θαη ζπλαηζζεκάησλ. Έπεηηα αθνινπζεί ην ζρεδηαζηηθό κεξνο,ζρεδηαζκνο θαλαβνπ ζηελ θσηνηππηα θαη ζην ραξηί κεγέζπλζεο θαη αληηγξαθή ζηγά ζηγά, από ηελ θσηνηππία ζην ραξηί από θάζε καζεηή ηνπ δηθνύ ηνπ «αληηγξάθνπ». Αναμενόμενα αποηελέζμαηα και παποςζίαζη Αλαγλώξηζε θαη θαηνλνκαζε ζπλαηζζεκάησλ, ζα κάζνπλ λα δεκηνπξγνύλ έξγα αλαβαζκηζκέλα αηζζεηηθα. Οιν ην πιηθό, ζρόιηα γηα ηελ ηαπηόηεηαζπλαηζζήκαηα θάζε έξγνπ ηέρλεο θαζώο θαη ηα 60 αληίγξαθα ησλ καζεηώλ ζα αλαξηεζνύλ ζηε ζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη ζα εθηεζνύλ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.

1


2


Από ηην έκθεζη ζηο ζτολείο

3


Σμήμα Β1 ζύνολο μαθηηών 14 ομάδες 3 Β1-Ομάδα 1η μαθηηές 4 1 ΒΛΑΥΟΤ ΢ΣΡΑΣΗΑΝΝΑ 2 ΒΟΤΡΑΚΖ΢ ΜΑΝΧΛΖ΢ 3 ΚΑΛΛΗΠΟΛΗΣΖ΢ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ΢ 4 ΚΟΛΟΜΠΑΚΖ΢ ΑΝΣΡΔΑ΢

Πρφηόησπο Έργο: Γιππηηθή, θεθάιη γίγαληα Αιθπνλέα από ηε Εσθόξν ηνπ βσκνύ ηεο Πεξγάκνπ (180-150πΥ) Τλικά μεγέθσνζης Λεπθό ραξηόλη canson, δηαζηάζεσλ 50ρ35εθ. θαη καιαθά κνιύβηα ζρεδίνπ. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ-΢ΤΝΑΗ΢ΘΖΜΑΣΑ: Ο γίγαληαο Αιθπνλέαο είλαη έλα γιππηό από ζύκπιεγκα γιππηώλ ζηελ κεγάιε δσθόξν ηνπ βσκνύ ηνπ Γία ζηελ Πέξγακν ηεο Μ. Αζίαο. Γεκηνπξγήζεθε ην 164-156 πΥ. ΢ήκεξα βξίζθεηαη «εθ ζεκειίσλ» ζην θξαηηθό κνπζείν Βεξνιίλνπ ζηε Γεξκαλία. Απηόο πνπ έρηηζε ηνλ βσκό ήηαλ ν Δπκέλεο ν Β’ (197-159 πΥ) πξνο ηηκήλ ηνπ παηέξα ηνπ. Όηαλ θνηηάκε ην έξγν ζπλαηζζαλόκαζηε καδί κε ηνλ Αιθπνλέα ηνλ πόλν, ηε ζιίςε θαη ηελ νδύλε ηνπ θαζώο πέθηεη θάησ από ηα ρηππήκαηα ηεο ζεάο Αζελάο. Φωηογπαθίερ από ηην ποπεία ηηρ μεγέθςνζηρ ηος έπγος, μεζα ζηην ηάξη:

4


5


Β1-Ομάδα 2η μαθηηές 5 1 ΓΧΝΗΧΣΑΚΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ 2 ΓΟΤΡΟΤΝΣΟΤΓΑΚΖ΢ ΢ΖΦΖ΢ 3 Η΢ΟΤΦΑΗ ΔΝΡΗΚΟ 4 ΚΑΣΕΟΤΡΑΚΖ ΑΝΣΧΝΗΑ 5 ΚΗ΢ΚΖΡΑ΢ ΠΔΣΡΟ΢

Πρφηόησπο Έργο: Δγθαπζηηθή (ηερληθή δσγξαθηθήο), θεθάιη από παηδηθό λεθξηθό πνξηξέην Φαγηνύκ (1νο -3νο αη. κ Υ) Τλικά μεγέθσνζης Λεπθό ραξηόλη canson, δηαζηάζεσλ 50ρ35εθ. θαη μπινκπνγηεο – ιαδνπαζηει.

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ-΢ΤΝΑΗ΢ΘΖΜΑΣΑ: Σα Φαγηνύκ ήηαλ λεθξηθά πνξηξέηα (πξννξηζκέλα γηα ηαθηθή ρξήζε) ησλ θαηνίθσλ ηεο Αηγύπηνπ πνπ ηα δσγξάθηδαλ ελώ ήηαλ δσληαλνί θαη όηαλ πέζαηλαλ νη δηθνί ηνπο ηνπο ηα θόξαγαλ ζαλ κάζθεο θαη ηνπο έζαβαλ. Γίλνληαλ κε ηελ ηερληθή ηεο εγκασζηικής ζφγραθικής ε αιιηώο ‘’ζφγραθική με ζεζηό κερί’’. Γεκηνπξγνύζαλ δειαδή δσγξαθηθά έξγα κε ηε ρξήζε ζεξκαζκέλνπ θεξηνύ ζην νπνίν έρεη πξνζηεζεί ρξσζηηθή νπζία. Σν πιηθό απηό, ζηελ πγξή ε ζηελ πην ζπκππθλσκέλε κνξθή ηνπ (πάζηα), απιώλεηαη ζηελ επηθάλεηα, ζπλήζσο μύιηλε, αιιά θαη ζε θακβά ε άιια πιηθά. Όηαλ θνηηάκε ην έξγν απηό ζπλαηζζαλόκαζηε καδί κε ην παηδάθη λα αλαινγίδεηαη κε ηα κεγάια ηνπ κάηηα ην κέιινλ πνπ ην πεξηκέλεη. Φωηογπαθίερ από ηην ποπεία ηηρ μεγέθςνζηρ ηος έπγος, μέζα ζηην ηάξη:

6


7


Β1-Ομάδα 3η μαθηηές 5 1 ΑΛΔΞΗΔΒ ΢ΣΗΛΗΑΝ 2 ΓΚΔΟΡΓΚΗΔΒ ΜΗΛΔΝ 3 ΓΔΡΜΗΣΕΑΚΖ ΟΛΓΑ 4 ΗΒΑΝΟΒΑ ΘΔΟΓΧΡΑ 5 ΚΛΔΜΑΝ ΔΜΗΛΤ Πρφηόησπο Έργο: Υαξαθηηθό (αζπξόκαπξε μπινγξαθία),ιεπηνκέξεηα θεθάιηα γπλαηθώλ από ην ηξίπηπρν έξγν ΔΜΦΤΛΗΟ΢ ΠΟΛΔΜΟ΢ ε ΔΠΗΣΑΦΗΟ΢ (Α.Σαζζνο,Αζελα,1961) Τλικά μεγέθσνζης Λεπθό ραξηόλη canson, δηαζηάζεσλ 35ρ50εθ. θαη ζηληθή κειάλε.

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ-΢ΤΝΑΗ΢ΘΖΜΑΣΑ: Λεπηνκέξεηα ηνπ αξηζηεξνύ ηκήκαηνο Υαξαθηηθνύ ηξίπηπρνπ(ζπλνιηθήο δηάζηαζεο 2.70 εθ.) πνπ απεηθνλίδεη ηελ Σαθή ηνπ Η .Υξηζηνύ, πιαηζησκέλεο από αξηζηεξά από νκάδα 3 γπλαηθώλ θαη δεμηά από νκάδα αλδξώλ. Απεηθνλίδεη κηα ζθελή ζξήλνπ, θαη ηαθήο θαη γηα ηελ ζξεζθεία αιιά θαη γηα ηελ Διιάδα(εκθύιηνο πόιεκνο).Ο Α. Σαξζόο ηύπσζε κόλν 5 αληίηππα, έλα από απηά βξίζθεηαη ζην Γήκν Νίθαηαο Αηηηθήο γηα λα ηηκήζεη ηελ ηζηνξία ηεο πόιεο .ΣΔΥΝΗΚΖ ΞΤΛΟΓΡΑΦΗΑ΢ μπινγξαθία είλαη ε ηερληθή ηεο Υαξαθηηθήο ραξαγκέλε πάλσ ζε κηα επίπεδε επηθάλεηα μύινπ. Σν μύιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο πξνέξρεηαη από δέληξν νμηάο, κειηάο ε θεξαζηάο επεηδή απηά είλαη πην καιαθά από άιια μύια. Ζ επηθάλεηα ηνπ μύινπ θαιύπηεηαη κε κειάλη κε ηε βνήζεηα θπιίλδξνπ, έπεηηα ηνπνζεηνύκε ην ραξηί θαη κε κεγάιε πίεζε, ζπλήζσο ζε πηεζηήξην, απνηππώλεηαη ην κειαλσκέλν κέξνο ηνπ μύινπ, αληίζηξνθα, πάλσ ζην ραξηί θαη έηζη έρνπκε ην Υαξαθηηθό. Δίλαη από ηηο αξραηόηεξεο κνξθέο εθηύπσζεο. ΢ήκεξα ζπλήζσο κε ηνλ όξν Υαξαθηηθή αλαθεξόκαζηε ζηελ εγράξαμε ζρεδίσλ ζε κηα επηθάλεηα ε νπνία θαηόπηλ ζα ρξεζηκεύζεη σο πιάθα γηα ηελ παξαγσγή αληηηύπσλ-Υαξαθηηθώλ ζε ραξηί. Όηαλ θνηηάκε απηό ην έξγν ζπλαηζζαλόκαζηε καδί κε ηηο καπξνθνξεκέλεο, ραξνθακέλεο γπλαίθεο ηεο αληίζηαζεο ε ηηο κπξνθόξεο ηνπ Παλάγηνπ Σάθνπ ηε βαζεηά ζιίςε, ηνλ πόλν, ηελ απειπηζία θαη ην δένο γηα ην αλαπόηξεπην πνπ ηνπο έρεη ζπκβεί, ζε θάζε πεξίπησζε.

8


Φωηογπαθίερ από ηην ποπεία ηηρ μεγέθςνζηρ, ηος έπγος, μέζα ζηην ηάξη

9


Σμήμα Β2, ζύνολο μαθηηφν22,ομαδες 4. Β2-Ομάδα 4η, μαθηηες 5 1.ΛΟΤΛΟ ΡΟΕΑΛΗΝΣΑ 2.ΜΗΥΔΛΑΚΖ΢ ΡΑΦΑΖΛ 3.ΜΠΟΣΟΝΑΚΖ΢ ΓΗΑΝΝΖ΢ 4.ΝΗΚΟΛΟΦ ΓΖΜΖΣΡΖ΢ 5.ΟΡΝΔΡΑΚΖ ΑΜΑΛΗΑ

Πρφηόησπο έργο Υαξαθηηθό (Ξπινγξαθία),αληξηθό θεθάιη(.Βάζσ Καηξαθε,Αζελα,1944) Τλικά μεγέθσνζης Λεπθό ραξηόλη canson δηαζηάζεσλ 50ρ35εθ. θαη ζηληθή κειάλε.

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ-΢ΤΝΑΗ΢ΘΖΜΑΣΑ Ζ Βάζσ Καηξάθε γελλήζεθε ζην Αηησιηθό (1914-1988),ήηαλ δηαθεθξηκέλε δσγξάθνο θαη ραξάθηξηα. Ζ θαηαγσγή ηεο από ην Νεζάθη ηνπ Αηησιηθνύ ζεκάδεςε ηε δσή θαη ην έξγν ηεο. Σα έξγα ηεο απεηθνλίδνπλ θπξίσο ηε ιηκλνζάιαζζα, ηνπο ςαξάδεο, ηηο βάξθεο ηα «γηνθύξηα» ηνπ Αηησιηθνύ αιιά θαη ηηο κνξθέο ηεο επαξρίαο, αλζξώπνπο ηνπ κόρζνπ θαη απιέο γπλαίθεο όπσο επίζεο ζθελέο από ηελ Καηνρή, ηνλ Δκθύιην θαη αξγόηεξα ηελ δηθηαηνξία. Γηα ηα πνιηηηθά ηεο πηζηεύσ εμνξίζηεθε Οη μπινγξαθίεο ηεο θαη νη ιηζνγξαθίεο ηεο ζεσξνύληαη ππνδεηγκαηηθέο. Σν θεθάιη πνπ δσγξαθίζακε ζε κεγέζπλζε, κε κειάλη,(όηη πνην θνληηλό ζε απνηέιεζκα κε ην αζπξόκαπξν ηεο μπινγξαθίαο),είλαη ην θεθάιη ελόο θξεκαζκέλνπ ,θαίλεηαη θαη ην ζθνηλί ηεο αγρόλεο, δίπια ζην απηί ηνπ λα ηεληώλεη ην ιαηκό, θαηά ηα Γεθεκβξηαλά ην 1944 ζηελ Αζήλα. Όηαλ βιέπνπκε απηό ην έξγν αηζζαλόκαζηε ηε θξίθε κπξνζηά ζε έλα ηέηνην απνηξόπαην θαη βίαην ζάλαην. Φωηογπαθίερ καηά ηην εξέλιξη ηηρ μεγέθςνζηρ ηος έπγος ζηην ηάξη

10


11


Β2-Ομάδα 5η, μαθηηες 5 1.ΛΗΓΟΦΤΥΑΚΖ ΝΔΚΣΑΡΗΑ 2.ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΔΡΡΗΚΑ 3.ΜΑ΢ΣΟΡΑΚΑΚΖ ΑΡΓΤΡΧ 4.ΜΑ΢ΣΟΡΑΚΑΚΖ ΓΗΧΣΑ 5.ΠΑ΢ΚΑΛΔΒΑ ΜΑΡΗΑ Πρφηόησπο έργο Εσγξαθηθή, θεθάιη, ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ΢ από ηνλ Σνύξθν ΢εηρ Κηνπζηεξη γύξσ ζην 1300, (ν Δμειιεληζκόο ηνπ έγηλε ηελ επνρή Σνπξθνθξαηίαο ζηελ Διιάδα) Τλικά μεγέθσνζης Λεπθό ραξηόλη canson δηαζηάζεσλ 50ρ35εθ. θαη μπινκπνγηεο ιαδνπαζηει ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ-΢ΤΝΑΗ΢ΘΖΜΑΣΑ Ο Καξαγθηόδεο είλαη ε βαζηθή θιγούπα ηος θεάηπος ζκιων.Δγηλε γλσζηόο ζηνπο Έιιελεο ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο, (πξώηε παξάζηαζε δόζεθε ζηα Διιεληθά ζηα Γηάλλελα ην 1809), από ηνπο Σνύξθνπο θαηαθηεηέο θαη «ειιελνπνηεζεθε». Ήηαλ ε βαζηθή ςπραγσγία ηνπ θόζκνπ, έμππλα ζρεδηαζκέλνο ώζηε λα ππεξηζρύεη ε αζηεία ηνπ πιεπξά, κε έλα καθξύηεξν ρέξη λα θιέβεη γηα λα επηβηώζεη, κηα ηεξάζηηα κύηε γηα λα ηε ρώλεη παληνύ, κε ηα ιακπεξά ηνπ καύξα κάηηα (θαξαγθηνδ ζηα Σνύξθηθα ζεκαίλεη καπξνκάηεο) θαη κε δηαιόγνπο αληάμηνπο ηνπ Αξηζηνθάλε, γηα λα ηα ιέεη αιιά θαη λα κελ παξεμεγείηαη. Θεσξείηαη ν εξσαο ηεο ιατθήο καο παξάδνζεο θαη θιεξνλνκηάο. Όηαλ ηνλ βιέπνπκε, ζπλαηζζαλόκαζηε ηελ θαιή ςπρηθή ηνπ δηαζεζε,πνπ ρακνγειάεη παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ πεξλάεη θαη κπνξεί θαη λα ζθεθηνύκε αθόκα βιέπνληαο ηνλ όηη αληηπξνζσπεύεη ηελ Διιεληθή ςπρή κε ηα ειιαησκαηα θαη ηα πξνηεξήκαηα ηεο. Φωηογπαθίερ καηά ηην εξέλιξη ηηρ μεγέθςνζηρ ηος έπγος ζηην ηάξη

12


13


Β2-Ομάδα 6η μαθηηές 5 1.ΜΑΘΗΔΛΖ΢ ΓΖΜΖΣΡΖ΢ 2.ΜΑΘΗΟΤΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΑ 3.ΜΑΝΑΡΧΛΖ΢ ΥΑΡΖ΢ 4.ΜΑΡΑΚΖ΢ ΓΗΑΓΚΟ΢ 5.ΠΑΓΧΝΑΚΖ΢ ΛΔΤΣΔΡΖ΢ Πρφηόησπο έργο Βπδαληηλή ΑγηνγξαθίαΦεθηδσηό, ΠΑΝΑΓΗΑ ΓΛΤΚΟΦΗΛΟΤ΢Α,(δσγξαθηθό αληίγξαθν Φώηεο Κνληνγινπ 20νο αηώλαο Τλικά μεγέθσνζης Λεπθό ραξηόλη canson δηαζηάζεσλ 50ρ35εθ. θαη μπινκπνγηεο,ιαδνπαζηει. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ -΢ΤΝΑΗ΢ΘΖΜΑΣΑ Σν απζεληηθό έξγν είλαη ςεθηδσηό, θηηαγκέλν κε ηελ Βπδαληηλή ηερληθή. Οη ςεθίδεο πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ είλαη κηθξνζθνπηθέο, όρη κεγαιύηεξεο από κηζό εθαηνζηό έηζη ώζηε ην θελό αλάκεζα ηνπο λα εμαθαλίδεηαη θαη λα κνηάδεη δσγξαθηζκέλν κε πηλέιν. Ζ εηθόλα βξίζθεηαη ζηελ Αγία Φηινζέε, θηηάρηεθε ζηα ηέιε ηνπ13νπ αηώλα. Ο Φώηεο Κνληνγινπ, ζπνπδαίνο αγηνγξάθνο θαη δσγξάθνο 1895-1965, αληέγξαςε ηελ ςεθηδσηή εηθόλα, δελ μέξνπκε ηελ αθξηβή ρξνλνινγία πνπ ηελ δσγξάθηζε. Ζ ςπρηθή θαηάζηαζε ηεο Παλάγηαο θαη ηνπ Υξηζηνύ είλαη γαιήληα θαη ήξεκε. ΢ηελ ρξηζηηαληθή ηέρλε ν ηύπνο ηεο κεηέξαο κε ην βξέθνο ζηελ αγθαιηά ηεο ζπκβόιηδε ηελ αηώληα αλαγέλλεζε, ηελ ζπλέρεηα ηεο δσεο θαη ηε λίθε θαηά ηνπ ζαλάηνπ. Όηαλ θνηηάκε απηή ηελ εηθόλα, εθηόο από ηα ζξεζθεπηηθά καο πηζηεύσ, ζπλαηζζαλόκαζηε ηε γαιήλε, ηελ εξεκία ηελ αγάπε θαη ηε ζηνξγή ηεο κάλαο πξνο ην παηδί ηεο θαη καο θπξηεύεη ε γιπθύηεηα πνπ εθπέκπεη. Φωηογπαθίερ από ηη μεγέθςνζη ηηρ εικόναρ ζηην ηάξη

14


15


Β2-Ομάδα 7η μαθηηές 6 1.ΛΤΣΡΟ΢ΤΓΓΟΤΝΖ΢ ΛΔΤΣΔΡΖ΢ 2.ΜΗΡΣΔΒ ΜΗΡΣ΢Ο 3.ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ 4.ΝΗΚΟΛΟΤΓΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 5.ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΠΔΣΡΟ΢ 6.ΦΔΛΔ΢ΑΚΖ ΑΡΣΔΜΗ΢

Πρφηόησπο έργο Μάζθα Σξαγσδίαο –Κσκσδίαο, αξραίνπ Διιεληθνύ νο ζεάηξνπ (5 έσο θαη1νο αηώλαο π.Υ..) Τλικά μεγέθσνζης Λεπθό ραξηόλη canson δηαζηάζεσλ 50ρ35εθ. θαη καιαθά κνιύβηα ζρεδίνπ. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ-΢ΤΝΑΗ΢ΘΖΜΑΣΑ Οη αξραηνειιεληθέο κάζθεο ,ιέγνληαλ « πξνζσπίδεο»,ήηαλ κέξνο ζεκαληηθό ηεο ζηνιήο ηνπ εζνπνηνύ, ηόηε ιέγνληαλ «ππνθξηηήο». θάιππηαλ όιν ην θεθάιη ζαλ ηεξάζηην θξάλνο, ήηαλ από μύιν, δέξκα ε ύθαζκα εληζρπκέλν κε γύςν, πνπ κεηά ηα έβαθαλ. Καηά θαηξνύο νη «ζεαηξάλζξσπνη» ηηο ηειεηνπνηνύζαλ εξγνλνκηθά θαη αηζζεηηθά, π.ρ πξνζζεζαλ εζσηεξηθά έλα «ρσλί» γηα λα απμάλεη ηελ έληαζε ηεο θσλήο, θαη ν ίδηνο ν Αηζρύινο πξόζζεζε θπζηθά καιιηά. Ήηαλ πνιύ κεγάιεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνιύ έληνλα γηαηί νη ζεαηέο θάζνληαλ καθξηά από ηελ ζθελή θαη κε απηό ηνλ ηξόπν ν ξόινο θαη ε έθθξαζε γίλνληαλ πην εύθνια αληηιεπηά. Τπήξραλ κόλν άληξεο εζνπνηνί νη νπνίνη έπαηδαλ θαη ηνπο γπλαηθείνπο ξόινπο. . Κάζε ζίαζνο δηέζεηε έλα απόζεκα ‘πξνζσπίδσλ ’θαη θάζε εζνπνηόο έπαηδε δπν θαη ηξεηο ξόινπο αιιάδνληαο κάζθα ΢ε θάζε γηνξηή πξνο ηηκήλ ηνπ ζενύ Γηόλπζνπ έπαηδαλ θαη κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε είηε δξακαηηθή είηε ζαηπξηθή-θσκηθή, κπνξνύκε λα πνύκε δειαδή όηη ην αξραίν Διιεληθό ζέαηξν είλαη άκεζν πξντόλ ησλ Γηνλπζίσλ. Ζ κάζθα ηεο αξραίαο θσκσδίαο (Αξηζηνθάλεο) είλαη πνην γθξνηεζθα, πξσηόγνλε Γελ έρνπλ δηαζσζεί κάζθεο, έρνπκε κόλν δσγξαθηέο πάλσ ζε θεξακηθά θαη πεξηγξαθέο ηνπ Πνιπδεύθε ν νπνίνο θαηαγξάθεη 28 κάζθεο αξραίαο ηξαγσδίαο θαη 44 ζαηπξηθνύ δξάκαηνο, όιεο δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο. Ζ κάζθα ηξαγσδίαο πνπ κεγεζύλνπκε είλαη ην καξκάξηλν πξόηππν ηξαγηθνύ πξνζσπείνπ ηνπ 1νπ αηώλα π.Υ θαη βξίζθεηαη ζην Δζληθό Αξραηνινγηθό κνπζείν ζηελ Αζήλα, θαη ην πήιηλν πξσηόηππν ζαηπξηθνύ πξνζσπείνπ, είλαη, ην θεθάιη ηνπ Γηόλπζνπ, ζηεθαλσκέλν κε θύιια θηζζνύ ε θεθάιη ζάηπξνπ. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνληαη ζηελ κάζθα ηεο ηξαγσδίαο είλαη ηξόκνο απνξία, άγλνηα θαη θόβνο, ζηελ κάζθα ηεο θσκσδίαο είλαη πνλεξηά θαη γέιην..

16


Φωηογπαθίερ από ηην εξέλιξη ηηρ μεγέθςνζηρ ζηην ηάξη

17


Σμήμα Β3, ζύνολο μαθηηφν24, ομαδες4 Β3-Ομάδα 8η μαθηηές 6 1.ΚΟΤΣ΢ΑΚΖ΢ ΓΗΟΝΤ΢Ζ΢ 2.ΝΣΟΜΠΡΔΒ ΝΑΗΝΣΔΝ 3.ΠΔΡΟΓΗΑΝΝΖ ΛΤΓΗΑ 4.ΠΔΣΡΟΤΣ΢Α΢ ΘΟΓΧΡΖ΢ 5.ΠΡΧΗΜΟΤ ΔΗΡΖΝΖ 6.ΣΟΤΠΑΗ ΑΝΓΡΟΝΗΚΖ Πρφηόησπο έργο Κεθάιη αγάικαηνο, ΔΡΜΖ΢ (Πξαμηηέιεο, Οιπκπία 340-330π.Υ.,πζηεξε Κιαζζηθή επνρή) Τλικά μεγέθσνζης Λεπθό ραξηόλη canson δηαζηάζεσλ 50x35εθ. θαη καιαθά κνιύβηα ζρεδίνπ.

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ – ΢ΤΝΑΗ΢ΘΖΜΑΣΑ Σν άγαικα είλαη ιαμεπκέλν ζε Παξηαλό κάξκαξν από ην γιππηή Πξαμηηέιε, κεηαμύ 340-330 π.Υ.Δηλαη ην κόλν απζεληηθό έξγν ηνπ Πξαμηηέιε πνπ έρεη δηαζσζεί. Βξέζεθε ζηελ Οιπκπία .Ήηαλ αθηεξσκέλν από ηνπο Ζιείνπο θαη Αξθάδεο ζην ηεξό Αιηηο, γηα λα γηνξηάζνπλ ηελ ζπλζήθε ηεο εηξήλεο. Αξγόηεξα, είρε ηνπνζεηεζεί ζην λαό ηήο Ζξαο, όπνπ θαη βξέζεθε ην1877.Ο ζεόο Δξκήο , θξαηά ζην αξηζηεξό ηνπ ρέξη ηνλ ζεό Γηόλπζν κηθξό, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα πάξεη έλα ηζακπί ζηαθύιη, από ην δεμί ρέξη ηνπ ζενύ Δξκή. Καζώο βιέπνπκε ηνλ Δξκή, κε απηή ηελ αξραηνειιεληθή νκνξθηά λα ζηεθεηαη ραιαξά θαη ήξεκα, ληώζνπκε ραξά, ελζνπζηαζκό θαη ππεξεθάλεηα αθνύ έλα ηέιεην απζεληηθό έξγν ησλ πξνγόλσλ καο βξίζθεηαη ζηνλ ηόπν καο, θαη δελ ην πήξαλ ηα μέλα κνπζεία. Δπίζεο αηζζαλόκαζηε ηη ζεκαίλεη ε θξάζε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ «παλ κεηξνλ αξηζηνλ» ζηε ραιαξόηεηα θαη εξεκία πνπ αθηηλνβνιεί ην πξόζσπν ηνπ.

18


Φωηογπαθίερ από ηην ποπεία ηηρ μεγέθςνζηρ ζηην ηάξη.

19


Β3-Ομάδα 9η μαθηηές 6 1.ΠΔΝΣΑΡΖ ΟΛΓΑ 2.ΠΔΡΒΟΛΗΑΝΑΚΖ ΝΗΚΖ 3.΢ΔΡΓΑΚΖ΢ ΓΗΧΡΓΟ΢ 4.ΣΔΡΔΕΑΚΖ ΑΜΑΛΗΑ 5.ΥΑΕΗΡΑΚΖ΢ ΣΑ΢Ο΢ 6.ΥΑΣΕΗΜΑΝΧΛΑΚΖ ΜΑΡΗΑ

Πρόησπο έργο θεθάιη ΗΟΤ΢ΣΗΝΗΑΝΟΤ ςεθηδσηό,(Ραβέλλα Ηηαιία, 540-547κ.Υ.) Τλικά μεγέθσνζης Γθξη-ιαδί ραξηόλη canson, δηαζηάζεσλ 50ρ35εθ.θαη μπινκπνγηεο -ιαδνπαζηει. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ-΢ΤΝΑΗ΢ΘΖΜΑΣΑ ΢ε κηα επνρή πνπ ζξεζθεία θαη πνιηηηθή δηαπιεθνληαη ηόζν πνιύ κεηαμύ ηνπο, ε ζξεζθεπηηθή ηέρλε δελ κπνξεί παξά λα παξεκβαίλεη θαη ζηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρεο.Σν ςεθηδσηό ηνπ Ηνπζηηληαλνπ,εγηλε ηα έηε 540κε 547κ.Υ.σζηνζν παξακέλεη άγλσζηνο ν δεκηνπξγόο ηνπ,ζην λαό ηνπ Αγίνπ Βηηαιηνπ,ζηε Ραβέλλα ηεο Ηηαιίαο λαόο θαη ε ςεθηδνγξαθία ηνπ απνηππώλνπλ ηηο δνγκαηηθέο έξηδεο θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπο πξνεθηάζεηο .Ο Ηνπζηηληαλόο παξνπζηάδεηαη κε ην ζηέκκα ηνπ Απηνθξάηνξα, αιιά, θαη κε ην θσηνζηέθαλν ησλ Αγίσλ. Όηαλ βιέπνπκε ην έξγν καο θπξηεύεη δένο γηα ηε ιακπξόηεηα ηεο επνρήο ηνπ Βπδαληίνπ, θαη ζαπκαζκόο γηα ηνλ ηξόπν θαη ηε ιεπηόηεηα πνπ είλαη θηηαγκέλν ην ςεθηδσηό θαη καο θαλεξώλεη ην πςειό επίπεδν ηεο ηέρλεο ηόηε αιιά θαη πόζν ζεκαληηθό πξόζσπν ήηαλ ν Ηνπζηηληαλόο. Πφς γίνεηαι ηο υηθιδφηό 1.Αληηγξαθε ηνπ ζπλόινπ ησλ ςεθίδσλ ζε δηαθαλέο ραξηί κε θαηάιιειν κειάλη. 2..Μεηαθνξα ηεο απνηύπσζεο ησλ ςεθίδσλ ζε πξνζσξηλό ππόζηξσκα πδξαζβεζηνπ (εηδηθό πιηθό.) 3.Κνπε ςεθίδσλ κε ηα εξγαιεία ζρεκαηηζκνύ ςεθίδσλ 4.Toπνζεηεζε ησλ ςεθίδσλ κε βάζε ην ζρέδην πνπ έρεη απνηππσζεί ζηελ επηθάλεηα ηνπ πδξαζβεζηνπ, κε ηπρόλ δηακόξθσζε ηνπο, σο πξνο ην ζρήκα ηνπο όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. 5.Σνπνζεηεζε πθαζκάησλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ςεθηδσηνύ, κε ηε ρξήζε πδαηνδηαιπηεο νξγαληθήο θόιιαο. 6.Απνθνιιεζε ηεο ςεθηδσηήο επηθάλεηαο από ην πξνζσξηλό ππόζηξσκα ηεο πδξαζβεζηνπ, κεηά ηελ ζθιήξπλζε ηεο θόιιαο. 7.Αθαηξεζε ηεο πδξαζβεζηνπ από ηελ πίζσ πιεπξά ησλ ςεθίδσλ, δηαηεξώληαο κόλν ηα ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη κεηαμύ ησλ ςεθίδσλ. 8.Σνπνζεηεζε ηνπ ςεθηδσηνύ ζην κόληκν ππόζηξσκα. 9.Αθαηξεζε ησλ πθαζκάησλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηηο ςεθίδεο, αθνύ ζθιεξπλεη ην κόληκν ππόζηξσκα, θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο από ππνιείκκαηα θνιιαο,θαη εηδηθό ινπζηξάξηζκα γηα ην ηειηθό θηλίξηζκα.

20


Φωηογπαθίερ από ηην ποπεία ηηρ μεγέθςνζηρ ζηην ηάξη

21


Β3-Ομάδα 10η μαθηηές 6 1.ΠΟΝΣΗΚΑΚΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ 2.ΡΑΝΣΔΒ ΝΣΗΜΗΣΑΡ ηοσ Β. 3.ΡΑΝΣΔΒ ΝΣΗΜΗΣΑΡ ηοσ Η 4.ΣΡΟΤΛΑΚΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ 5.ΦΟΤ΢ΚΗΣΑΚΖ΢ ΠΔΣΡΟ΢ 6.ΥΑΕΗΡΖ ΢ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ Πρφηόησπο έργο Εσγξαθηθή ,θεθάιη από ηηο 4 επνρέο ηνπ Γηάλλε Σζαξνύρε Μάηνο (1967) Τλικά μεγέθσνζης Λεπθό canson, ραξηόλη δηαζηάζεσλ 50ρ35εθ. θαη μπινκπνγηεο – ιαδνπαζηει.

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ – ΢ΤΝΑΗ΢ΘΖΜΑΣΑ Ο Γηάλλεο Σζαξνύρεο (1910-1989),ήηαλ ζπνπδαηόηαηνο δσγξάθνο θαη ζθελνγξάθνο ηνπ 20νπ αηώλα. Μαδί κε ηνπο Πηθησλε, Κνληνγινπ θαη Αγγ.Υαηδεκηραιε πξσηνζηάηεζε ζην αίηεκα ηεο επνρήο γηα ηελ ειιεληθόηεηα ηεο ηέρλεο, αθνύ πνιινί θαιιηηέρλεο ηεο επνρήο απιώο αληέγξαθαλ ηα μέλα θαιιηηερληθά ξεύκαηα. Εσγξάθηδε λαηνπξαιηζηηθά κε αλαθνξέο ζηνλ Αξρατζκό, κε δηάρπηε ηελ «εξσνπνηεζε» θαη ηελ «κλεηκηαθνηεηα» ησλ κνληέισλ ηνπ πνπ ήηαλ θνηλνί ιατθνί άλζξσπνη. Σν έξγν πνπ κεγεζύλνπκε είλαη ν κήλαο Μάηνο θαη δσγξαθίζηεθε ην 1967. Όηαλ θνηηάκε ην πνξηξέην αηζζαλόκαζηε όηη ην κνληέιν είλαη θάπσο ιππεκέλν από ηνλ ηξόπν πνπ θνηηάεη θαη από ηα ρείιε ηνπ παξόιν πνπ είλαη ζηνιηζκέλν κε ηηο θνξδέιεο θαη ηα ινπινύδηα ηνπ Μαγηνπ.

22


Φωηογπαθίερ από ηην ποπεία ηηρ μεγέθςνζηρ ζηην ηάξη

23


Β3-Ομαδα11η μαθηηές 5 1.ΠΡΧΗΜΑΚΖ΢ ΥΡΖ΢ΣΟ΢ 2.΢ΑΡΡΖ΢ ΢ΣΔΛΗΟ΢ 3.΢ΚΟΤΜΠΑΚΖ΢ ΓΖΜΖΣΡΖ΢ 4.΢ΜΤΡΛΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 5.΢ΦΑΚΗΑΝΑΚΖ΢ ΥΡΖ΢ΣΟ΢ Πρφηόησπο έργο Νεθξηθό πνξηξέην άλδξα θνηιάδα Φαγηνύκ Αίγππηνο (1νο -3νο αη.κ.Υ.) Τλικά μεγέθσνζης Λεπθό ραξηόλη canson, δηαζηάζεσλ 50ρ35εθ. θαη μπινκπνγηεο – ιαδνπαζηει.

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ – ΢ΤΝΑΗ΢ΘΖΜΑΣΑ Με ηνλ όξν πνξηξέηα Φαγηνύκ ελλννύκε ην ζύλνιν ησλ πξνζσπνγξαθηώλ πνπ θηινηερλήζεθαλ ηνπο δπν πξώηνπο αηώλεο κ.Υ., από ζπλερηζηέο ηεο ύζηεξεο Διιεληζηηθήο παξάδνζεο ηεο Αιεμαλδξηλήο ζρνιήο, ηα νπνία αλαθαιύθηεθαλ ζηελ θνηιάδα Φαγηνύκ ηεο Αηγύπηνπ, εμνπ θαη ην όλνκα, ηπραία. Δίλαη άξηζηα δηαηεξεκέλα ιόγσ ηνπ μεξνύ θιίκαηνο ηεο Αηγππηηαθήο εξήκνπ, έρνπλ βξεζεί πεξίπνπ 50 έξγα. Δίλαη δσγξαθηζκέλα είηε κε ηελ εγθαπζηηθή ηερληθή είηε κε ηελ ηερληθή ηεο ηέκπεξαο. Καη νη δπν ηερληθέο πξνέξρνληαη από ηελ αξραηνειιεληθή δσγξαθηθή παξάδνζε. Αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα ηνπ παξαγγειηνδόρνπ, ρξεζηκνπνηνύληαλ θαη θύιια ρξπζνύ, ν νπνίνο πόδαξε ζηνλ θαιιηηέρλε, θξεκνύζε ην πνξηξέην ζην ζπίηη ηνπ θαη όηαλ πέζαηλε, νη ζπγγελείο ηνπ ηνπ θάιππηαλ κε απηό ην πξόζσπν, εμνπ θαη ιέγνληαη λεθξηθά πνξηξέηα. Όηαλ βιέπνπκε Φαγηνύκ καο γνεηεύεη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν έγηλαλ, έπεηηα καο πξνθαινύλ κηα πεξηέξγεηα θαη έλα κπζηήξην δηόηη όια ηα πξόζσπα ,αλδξώλ, παηδηώλ θαη γπλαηθώλ έρνπλ ηελ ίδηα έθθξαζε, κε απηά ηα ζθηρηά ζθξαγηζκέλα ρείιε θαη ηα θινγεξά κάηηα, ζαλ λα καο θξαηάλε κπζηηθά. Φωηογπαθίερ από ηην ποπεία ηηρ μεγέθςνζηρ ζηην ηάξη

24


25

Profile for vasilis papastamos

Project εικαστικών Β Γυμνασίου  

Η εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικών Ζακυνθινάκη Μαρία καταθέτει τη διδακτική της πρόταση για το μάθημα του Project Β' Γυμνασίου στην ενότητα "Τέχν...

Project εικαστικών Β Γυμνασίου  

Η εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικών Ζακυνθινάκη Μαρία καταθέτει τη διδακτική της πρόταση για το μάθημα του Project Β' Γυμνασίου στην ενότητα "Τέχν...

Advertisement