Page 1


ตัวของเราเอง จะเป็นอย่างไร จะร้ายหรือดี มันขึ้นอยู่กับการกระทำ�ของเราเอง เพราะฉะนั้น หากเราทำ�อะไร สิ่งที่เราทำ�มันก็เหมือน กระจกสะท้อนตัวเราเอง


Shortword-deepsense  

Shortword-deepsense

Shortword-deepsense  

Shortword-deepsense