Issuu on Google+


ตัวของเราเอง จะเป็นอย่างไร จะร้ายหรือดี มันขึ้นอยู่กับการกระทำ�ของเราเอง เพราะฉะนั้น หากเราทำ�อะไร สิ่งที่เราทำ�มันก็เหมือน กระจกสะท้อนตัวเราเองShortword-deepsense