Page 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ξξάμε Σσξίο Ιφγηα Samuel Beckett Πρεμιέρα Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011


«Πράξη χωρίσ Λόγια» Σάμουελ Μπέκετ Πθελνζεζία: Αζπαζία Θξάιιε Κεηάθξαζε : Θαλάζεο Ληάξρνο Πθεληθά Θνζηνχκηα: Καξγαξίηα Σαηδετσάλλνπ Κνπζηθή : Θνξλήιηνο Πειακζήο Βηφια : Κάξηνο Γαπέξγνιαο Φσηηζκνί : Θαηεξίλα Καξαγθνπδάθε. Everyman ν Κάλνο Θαξαηδνγηάλλεο Ν απφ κεραλήο Ηάζσλ - Βitter Θνπξνχλεο . Θαηαζθεπή ζθεληθνχ Guy Πηεθάλνπ Ξαξαγσγή Θέαηξν ηεο Πησπήο – Θέαηξν Πνθνχιε Δπηθνηλσλία Θαηεξίλα Γξπιιάθε Φσηνγξαθίεο Stefanos Δπηκέιεηα χιεο Πχιβηα Πνιαθίδε Πρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο Ξαχινο Γ. Ιάκπξνπ Δθηππψζεηο ΑΛΑΓΟΑΚΚΑ


Σκηνοθετικό ςημείωμα για την παράςταςη «Πράξη Χωρίσ Λόγια» του Σάμιουελ Μπέκετ. Πσπαίλσ θαη δξσ κπνξεί λα ζεκαίλεη θαη αληη-ζηέθνκαη.Ζ Πησπή είλαη δηθαίσκα θαη ζπγρξφλσο πνηεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δσή. Ν ζησπειφο ζεαηξηθφο ρξφλνο, είλαη ζπκππθλσκέλνο ρξφλνο. Άξα πνηεηηθφο ρξφλνο. Ζ «Ξξάμε Σσξίο Ιφγηα» ζήκεξα, είλαη ε απνζηνκσηηθή απάληεζε ζην παξάινγν παξαιήξεκα ησλ «αλψηεξσλ», δήζελ άγλσζησλ θαη δήζελ αφξαησλ, δπλάκεσλ, πνπ καο θέξνληαη ζαλ καξηνλέηεο, καο νδεγνχλ ζηελ απειπηζία, καο απαγνξεχνπλ λα νλεηξεπφκαζηε θαη λα δηςάκε γηα ηε δσή. Ξξηλ απφ 34 ρξφληα, φηαλ εξκήλεπα ην βαζχηαηα ππαξμηαθφ κνλφπξαθην ηνπ Κπέθεη, δελ είρα ηελ σξηκφηεηα λα ην θαηαλνήζσ, έμσ απφ ηα πιαίζηα ηεο πξνζσπηθήο κνπ, ππαξμηαθήο θαη θαιιηηερληθήο αλαδήηεζεο. Πήκεξα ην έξγν απνθηά θαη κηά πνιηηηθή δηάζηαζε. Ρν γεγνλφο απηφ, απνδεηθλχεη ηε εζσηεξηθή ηνπ δχλακε θαη ηελ θιαζηθφηεηα ηνπ. 35 ιεπηά, βίαηεο απνκφλσζεο. 35 ιεπηά, πξνζαξκνγήο ζηα δεδνκέλα. 35 ιεπηά αληίζηαζεο ελδπλάκσζεο.

θαη

35 ιεπηά... πξάμεο ρσξίο ιφγηα. Ασπασία Κράλλη

εζσηεξηθήο


Βιογραφικά ςτοιχεία για τον Samuel Beckett O Samuel Barclay Beckett γελλήζεθε ζηηο 13 Απξηιίνπ ηνπ 1906 ζην Foxrock ζηα λφηηα ηνπ Γνπβιίλνπ, ζηελ Ηξιαλδία Γηαηεηλφηαλ φηη είρε δηαπγείο αλακλήζεηο ηεο δσήο πξηλ ηελ γέλλα, απφ ηφηε πνπ βξηζθφηαλ ζηελ κήηξα ηεο κεηέξαο ηνπ […] είρε κία αίζζεζε φηη είλαη παγηδεπκέλνο, αλήκπνξνο λα δξαπεηεχζεη, δεζκψηεο θαη πάζρσλ «(ηνπ γηνπ κνπ) ηνπ άξεζε λα θνηκάηαη κε κηα βεγηέδα δίπια ηνπ […] Κέρξη πξφηηλνο δελ κπνξνχζε λα θνηκεζεί αλ δελ έπαηξλε αγθαιηά ην αξθνπδάθη ηνπ, ην Εαλφ» Ιεπηνκέξεηεο ηεο παηδηθήο κπζηζηφξεκα Molloy

ειηθίαο

πνπ

πέξαζαλ

αλαιινίσηεο

ζην

Απφ ην 1920 θνίηεζε κε ηνλ αδεξθφ ηνπ Franklin ζε δηαθεθξηκέλν νηθνηξνθείν ηεο Βφξεηαο Ηξιαλδίαο φπνπ δηαθξίζεθε ζην θξίθεη αιιά θαη έδσζε ηα πξψηα δείγκαηα ησλ ζηνραζηηθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ Ρν 1923 μεθίλεζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ γαιιηθή θαη ηελ ηηαιηθή γιψζζα ζην Θνιέγην Trinity ηνπ Γνπβιίλνπ «Ξεξίιεςηο πξνεγνπκέλσλ Θεθαιαίσλ: Γελ ππάξρνπλ πξνεγνχκελα Θεθάιαηα» Stephen Leacock, Nonsense novels Ρν είδνο ηεο γξαθήο πνπ δηαζθέδαδε ηνλ Beckett φηαλ ήηαλ καζεηήο, ππαηλίζζεηαη έλαλ πηζαλφ θξίθν κε ηελ εθ κέξνπο ηνπ αλαηξνπή νξηζκέλσλ ζπκβάζεσλ ηεο ηέρλεο ηεο κπζνπιαζίαο Μαθληθά άξρηζε λα δηαβάδεη Nat Gould, ν νπνίνο έγξαθε κπζηζηνξήκαηα κε ηζηνξίεο απ’ ηνλ ηππφδξνκν. Ίζσο ηα βηβιία απηά ηνπ πξφζθεξαλ ην είδνο ηεο θπγήο πνπ αξγφηεξα βξήθε ζηα ζξίιεξ ηεο γαιιηθήο série noire. Ήηαλ έλα ππλσηηθφ πνπ ηνλ βνεζνχζε λα θαηεβάζεη ηνλ δηαθφπηε ηνπ κπαινχ ηνπ φηαλ δνχιεπε ππεξβνιηθά ζθιεξά Κηα κέξα επέζηξεςε ζην δηακέξηζκα πνπ κνηξαδφηαλ κε ηνλ ζπκθνηηεηή ηνπ Gerald Stewart ζην Θνιέγην Trinity, κε κηα αινπκηλέληα ηαηλία απφ θάπνηα ηππνγξαθηθή κεραλή, απφ θείλεο πνπ θνζκνχζαλ ηηο απνβάζξεο ζηνπο ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο, ζηελ νπνία είρε ηππψζεη ηηο ιέμεηο «ΞΝΛΝΠ ΞΝΛΝΠ ΞΝΛΝΠ» θαη ηελ νπνία θξέκαζε ζηνλ ηνίρν Ρν 1927 απνθνίηεζε πξψηνο θαη ηνπ απελεκήζε ην ρξπζφ κεηάιιην ηνπ Θνιεγίνπ Ν solitaire ηνπ Beckett δελ έρεη απιψο ζπκθηιησζεί κε ηελ κνλαμηά ηνπ Ρελ έρεη επηδεηήζεη δξαζηηθά, θαζψο δελ βξήθε θακία παξεγνξηά ζηνλ έμσ θφζκν Ρν 1928 δηνξίζηεθε θαζεγεηήο ηεο γαιιηθήο θαη ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζην Θνιέγην Campbell ηνπ Belfast. Ρνλ Νθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο αλέιαβε θαζήθνληα ιέθηνξα ζηελ École Normale Supérieure ζην Ξαξίζη,


δηαδερφκελνο ηνλ Thomas MacGreevy, ν νπνίνο ηνλ ζχζηεζε ζηνλ James Joyce Γελ άξγεζε λα ζπλαηλέζεη ζην λα βνεζήζεη ηνλ Joyce θάλνληαο θάπνηεο έξεπλεο γηα ην «έξγν ελ εμειίμεη» πνπ έκειιε λα απνηειέζεη ην Finnegans wake H δνπιεηά ηνπ Beckett κε ηνλ Joyce ζπλίζηαην ζην λα ηνπ δηαβάδεη δπλαηά απφ ηα βηβιία πνπ ν «Ππγγξαθέαο», φπσο ηνλ θψλαδαλ νη θίινη ηνπ, ζεσξνχζε φηη ζα κπνξνχζαλ λα ηνλ βνεζήζνπλ. Αιιά, πνιχ πεξηζηαζηαθά, ν Joyce ηνπ ππαγφξεπε θηφιαο Απηφο (ν Beckett) θαη ν Joyce βάδηδαλ ζπρλά ακίιεηνη, ζηελ Λήζν ησλ Θχθλσλ: «δελ κηινχζακε πνιχ, Ήκνπλ λεαξφο, πνιχ αθνζησκέλνο ζ’απηφλ, θαη κε ζπκπαζνχζε […] Θνιαθεχηεθα πνιχ φηαλ ζηακάηεζε πηα ην θχξηε»

έηνπο

Ρν 1931 επέζηξεςε ζε ζέζε ιέθηνξα ζην Θνιέγην Trinity, απφ ηελ νπνία παξαηηήζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ

΋ηαλ γχξηζε ζην ζπίηη, ν Beckett βξήθε ηε κεηέξα ηνπ ζε έμαιιε θαηάζηαζε. Μέζπαζε έλαο άγξηνο θαπγάο, θη εθείλε ηνπ είπε φηη είρε θξηθηάζεη κε φζα είρε κφιηο δηαβάζεη θαη φηη δελ αλερφηαλ λα γξάθεη ηέηνηα ηεξαηψδε πξάγκαηα κέζα ζην ζπίηη ηεο. To 1932 μεθίλεζε ηελ πξψηε ζνβαξή πξνζπάζεηα ζπγγξαθήο κπζηζηνξήκαηνο Κνινλφηη άληζν ινγνηέρλεκα, ην Dream of Fair to Middling Women είλαη κηα αμηνζεκείσηε tour de force. Δπηδεηθλχεη κηαλ εθπιεθηηθή επξπκάζεηα θαη έλαλ πξψηκν έιεγρν ηεο γιψζζαο θαη ησλ γισζζψλ γεληθφηεξα. Αιιά είλαη επίζεο ζπάληα απεξίθξαζην σο πξνο ηηο ηδέεο ηνπ Beckett γηα ηελ ηέρλε, πξνεμνθιψληαο νξηζκέλα απφ ηα πιένλ αγαπεκέλα ηνπ ζέκαηα θαη πξνεηθνλίδνληαο απφ νξηζκέλεο απφςεηο ηε κεηέπεηηα ζπγγξαθηθή ηνπ εμέιημε Ρν 1934 κεηαθφκηζε ζην Ινλδίλν κε ζηφρν λα αλαδεηήζεη ηαηξηθή βνήζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κειαγρνιίαο απφ ηελ νπνία ππέθεξε Δμσηεξηθεχνληαο θάπνηεο απφ ηηο ςπρηθέο ηνπ παξνξκήζεηο ζην έξγν ηνπ – ηα αηζζήκαηα καηαίσζεο θαη ηελ απσζεκέλε βηαηφηεηα, επί παξαδείγκαηη – ζα


ηνπ ήηαλ επθνιφηεξν λα θαηαπνιεκήζεη ηελ εγσπάζεηα πνπ είρε θαλεί πηα λνζεξή θαη νιέζξηα ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή. Έηζη, ην γξάςηκν έγηλε θάηη νπζηψδεο ζηελ κεηέπεηηα πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή ηνπ επκάξεηα Ζ δσγξαθηθή βνήζεζε απνθαζηζηηθά ηνλ Beckett λα ζθεθηεί βαζηά ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ θαιιηηέρλε θαη ηνλ έμσ θφζκν. Απηφ πνπ είδε λα ζπκβαίλεη ζηελ ηέρλε ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ελίζρπε ηε δηθή ηνπ θνζκνζεψξεζε θαη ηνλ ελζάξξπλε λα αλαδεηήζεη λένπο ηξφπνπο εχξεζεο κηαο πξνζήθνπζαο θαιιηηερληθήο κνξθήο ψζηε λα πξνζαξκφζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζην έξγν ηνπ Ρν 1935, ελψ θαηνηθνχζε αθφκε ζην Ινλδίλν, μεθίλεζε ην κπζηζηφξεκα Murphy Θαζψο πεξπαηνχζε θξαηνχζε ζεκεηψζεηο γηα πξάγκαηα πνπ ζα ηνπ ήηαλ κειινληηθψο ρξήζηκα ζην γξάςηκφ ηνπ: νλφκαηα δξφκσλ ή ηνπηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ πνπ ζα ηνπ πξνθαινχζαλ ελδηαθέξνλ ράξε ζηηο ρηνπκνξηζηηθέο ζπζρεηίζεηο ησλ επηγξαθψλ ηνπο (Ζ «Απιή ηεο Θαξηεξίαο θαη ηεο Δγθξάηεηαο», ην «Αξηνπνηείνλ Vis Vitae», ε «Βηνκεραλία Marx, Φειινί Τάζεο Δίδε Κπάληνπ» θαηαγξάθνληαη φια ζην κπζηζηφξεκα Murphy) Ρν 1936 ηαμίδεςε ζηε Γεξκαλία Ξέξαζε κία νιφθιεξε εκέξα ζηελ Alte Akademie, φπνπ ηξάβεμαλ ηελ πξνζνρή ηνπ ηα έξγα ηνπ Caspar David Friedrich∙ εμνκνινγήζεθε φηη είρε κηαλ «επράξηζηε πξνηίκεζε γηα δχν κηθξνζθνπηθνχο λσζξνχο αλζξψπνπο ζηα ηνπία ηνπ, φπσο ζην κηθξφ θεγγαξφινπζην ηνπίν, πνπ είλαη ην κνλαδηθφ αλεθηφ ελφο ξνκαληηθνχ ζηηγκηνηχπνπ, ν bémolisé (ειάζζσλ ηφλνο)» Απηή ηνπ ε πξνηίκεζε γηα ηνλ ελ ιφγσ πίλαθα, κε ηίηιν Γχν άλζξσπνη ζεψληαη ην θεγγάξη, έκειιε λα απνθηήζεη πξφζζεηε ζεκαζία κεηά ηνλ πφιεκν, φηαλ άξρηζε λα γξάθεη ην Ξεξηκέλνληαο ηνλ Godot Ρν 1938 ηνλ ηξαπκάηηζε έλαο καζηξνπφο ζην Montparnasse. Πην λνζνθνκείν ηνλ επηζθέθηεθε ε Suzanne Deschevaux-Dumesnill, ε κειινληηθή ζχληξνθφο ηνπ. Ν Beckett είρε πιένλ σο κφληκν ηφπν δηακνλήο ην Ξαξίζη θαη μεθίλεζε λα γξάθεη (ζηελ αξρή πνηήκαηα) ζηα γαιιηθά. Κεγάιν κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ ην ζπλέγξαςε πξψηα ζηα γαιιηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ην κεηέθξαζε ν ίδηνο ζηελ αγγιηθή γιψζζα «Ρνπο πήγαηλα ζην ζπίηη ηνπο ζηελ Cœur-de-Vey…Δίρακε πεξάζεη ην βξάδπ καο καδί, ν Duncan, ε γπλαίθα ηνπ θη εγψ, νη ηξεηο καο. Θη απηφο ν καζηξνπφο μεπξφβαιε θη άξρηζε λα καο ελνριεί θαη λα καο θνξηψλεηαη θαη λα καο ιέεη λα πάκε καδί ηνπ. Γελ μέξακε ηη ήηαλ, ην κάζακε αξγφηεξα φηη ήηαλ καζηξνπφο… Ρέινο πάλησλ, κε καραίξσζε∙ επηπρψο δελ πέηπρε, παξαιίγν, ηελ θαξδηά. Θαη ζσξηάζηεθα ζην πεδνδξφκην θαη αηκνξξαγνχζα. Κεηά δελ ζπκάκαη πνιιά απφ ην ηη έγηλε» Απφ ην 1941 ζπκκεηείρε ζηελ Αληίζηαζε θαηά ηεο λαδηζηηθήο θαηνρήο ηεο Γαιιίαο. Απφ ην 1942 ν Beckett θαη ε Suzanne αλαγθάζηεθαλ λα θξχβνληαη ιφγσ ηεο ζχιιεςεο ελφο ζπληξφθνπ ηνπο. Ρν 1945 ηνπ απνλεκήζεθε ν Πηαπξφο ηνπ Ξνιέκνπ γηα ηελ αληηζηαζηαθή ηνπ δξάζε


Νη κεξίδεο πεξηνξίζηεθαλ θη άιιν κεηά ηελ θαθή ζνδεηά ηνπ θζηλνπψξνπ ηνπ 1940 θαη ηνλ δξηκχ ρεηκψλα ηνπ 1940-1. Νη αληαιιαγέο, πνπ πξνβιέπνπλ θαη εκπλένπλ εθείλεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε θαξφηα, ξαπαλάθηα θαη γνγγχιηα αλάκεζα ζηνλ Estragon θαη ηνλ Vladimir ζην κεηαπνιεκηθφ ζεαηξηθφ έξγν Ξεξηκέλνληαο ηνλ Godot, έγηλαλ θαζεκεξηλή ζπλήζεηα γηα ηνλ Beckett θαη ηε Suzanne Ρν 1945 αλέιαβε θαζήθνληα κεηαθξαζηή ζην Λνζνθνκείν ηνπ Ηξιαλδηθνχ Δξπζξνχ Πηαπξνχ ζηελ Λνξκαλδία Ζ «απνθάιπςε» πνπ είρε εθείλε ηελ επνρή ζην δσκάηην ηεο κεηέξαο ηνπ ζην Foxrock έρεη ζεσξεζεί νξζψο σο θεληξηθή ζηηγκή ζε φιε ηε ινγνηερληθή ηνπ ζηαδηνδξνκία. Ρν «φξακα, επηηέινπο» ηνπ Θξαπ έρεη επξέσο ζεσξεζεί σο κηα πηζηή αληαλάθιαζε ηεο απνθάιπςεο ηνπ ίδηνπ ηνπ Beckett. Υζηφζν, δηαθέξνπλ. Ζ άγξηα, ζπειιψδεο λχρηα θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ ιηκαληνχ θαηά ηε κπζνπιαζηηθή εκπεηξία ηνπ Θξαπ απερνχλ, σο έλα βαζκφ εζθεκκέλα, ηε κπζηηθηζηηθή εκπεηξία ηνπ ξνκαληηθνχ, κε ηε θχζε λα ζπληαηξηάδεηαη κε ηελ έμαςε ηνπ κχρηνπ καξηπξίνπ ηνπ, απνθαιχπηνληαο ηελ αιήζεηα ζε έλαλ άλζξσπν πνπ παζρίδεη λα βξεη ηνλ δηθφ ηνπ δξφκν. Κηιψληαο γηα ηε δηθή ηνπ απνθάιπςε, ν Beckett έηεηλε λα εζηηάζεη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ίδηαο ηνπ ηεο αλνεζίαο θαη ζην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ αλεκπφξηα θαη ηελ άγλνηα Ρν 1947 μεθίλεζε λα γξάθεη ζέαηξν. Ζ πξψηε ζνβαξή πξνζπάζεηά ηνπ ζηε δξακαηνπξγία είρε γίλεη πξηλ κία δεθαεηία Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1947, ν Beckett ζηξάθεθε, ηφζν σο αλαθνχθηζε φζν θαη σο πξφθιεζε, ζην ζέαηξν. Ρν πξψην κεγάιεο δηάξθεηαο έξγν ηνπ γξάθηεθε αξθεηά γξήγνξα ζηα γαιιηθά. Ρν έιεγε Eleutheria, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ειιεληθή ιέμε. Πε φιε ηνπ ηε δσή, αξλήζεθε θαηεγνξεκαηηθά είηε λα δεκνζηεπηεί είηε λα αλεβεί ην έξγν ζηε ζθελή […] ελφζσ έγξαθε ηελ πξψηε εθδνρή ηνπ Fin de partie, ν Beckett δηάβαδε ην βηβιίνλ ηεο Γελέζεσο («δηαβάδσ ηελ ηζηνξία ηνπ Θαηαθιπζκνχ θαη εχρνκαη λα κελ ήηαλ πνηέ ηφζν επλντθφο πξνο ηνλ Λψε ν Ξαληνδχλακνο») θαη ηελ πνίεζε ηνπ Baudelaire (ζνλέην Recueillement: «ην βξάδπ πνπ έθξπςεο λα’ξζεη, θαη λα πψο πέθηεη ηψξα») Απηή ε θαζεκεξηλή ηνπ επαθή κε ηελ ξαθηληθή θιεηζηνθνβία ψζεζε ηνλ Beckett ζην λα ζπγθεληξσζεί ζηα πξαγκαηηθά νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεάηξνπ: ην Σξφλν, ην Σψξν θαη ην Ιφγν. Ρνπ έδεημε ηελ θαηεχζπλζε πνπ θαηέζηεζε δπλαηή ηε ζχλζεζε ελφο ζθηρηνδεκέλνπ κνλνινγηθνχ ζεαηξηθνχ έξγνπ φπσο ην Happy Days ή ην Play. Θαη ηειηθψο ηνλ νδήγεζε ζηε ζπγγξαθή ησλ ζχληνκσλ κνλνιφγσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 Ρν 1957 έγξαςε ην πξψην ηνπ έξγν γηα ην ξαδηφθσλν «Κνπ δήηεζαλ λα γξάςσ έλα ζεαηξηθφ έξγν γηα ην Ρξίην (All that fall – απηνί πνπ πέθηνπλ) θαη έρσ κπεη ζηνλ πεηξαζκφ, βάδσ πφδηα λα ζέξλνληαη θαη θνκκέλεο αλάζεο θαη θάξα θαη βιαζηήκηεο απφ Brighton Rd ίζακε ην ζηαζκφ Foxrock θαη πίζσ μαλά, άςπρεο γέξηθεο θνξάδεο κε πνπιάξηα λα


βνπξδνπιηάδνληαη απφ ηνπο αγξφηεο θαη ν Γηάβνινο λα παξαπαίεη ζην ραληάθη – αλακλήζεηο απ’ ηα παηδηθά κνπ ρξφληα» Ζ πξφζθιεζε ηνπ Ρξίηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ ξαδηνθψλνπ ηνπ BBC παξαθίλεζε ηνλ Beckett λα ζθεθηεί γηα πξψηε θνξά ηελ ηερληθή πνπ απαηηεί έλα κέζνλ ηνπ νπνίνπ ηα κνλαδηθά ζπζηαηηθά είλαη ν ήρνο θαη ε ζησπή Ζ δηεηία 1956-1958 ζεκαδεχηεθε απφ αίζζεκα αδηεμφδνπ θαη θαηάζιηςεο Ήηαλ 52, θαη, γηα ηα γελέζιηά ηνπ, αλάκεζα ζηα άιια δψξα ησλ θίισλ θαη γλσζηψλ, έιαβε θαη θάκπνζα καληήιηα∙ γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη φια, είπε, ζα έπξεπε λα αξρίζεη λα θιαίεη μαλά. Θαη είρε πνιιά λα θιάςεη: «΋ινη κνπ νη θίινη είλαη ζηα λνζνθνκεία», έγξαςε, «θαη ζε ιίγν ζα πξέπεη λα θάλσ ηε βάξδηα κνπ, λα πεξλάσ θαη λα ηνπο θιείλσ ηα κάηηα.» Ρν 1958 ε πξψηε παξάζηαζε ηνπ Ρέινπο ηνπ Ξαηρληδηνχ ζηελ Αγγιία δπζρεξαίλεηαη απφ ηε ινγνθξηζία Ρν θπξηφηεξν πξφβιεκα πνπ είρε ν άγγινο ινγνθξηηήο κε ην Ρέινο ηνπ Ξαηρληδηνχ εληνπηδφηαλ ζηε «ζθελή ηεο πξνζεπρήο», φπνπ ν Hamm δηαηάδεη ηνλ Clov λα πξνζεπρεζνχλ ζηνλ Θεφ. Ν Hamm βιέπνληαο φηη ην ΢πέξηαην Νλ δελ αληαπνθξίλεηαη, ζπκπεξαίλεη: «Α, ηνλ κπάζηαξδν! Γελ ππάξρεη!»… Ν Beckett απάληεζε: «Φνβάκαη φηη απιψο δελ κπνξψ λα δερηψ παξάιεηςε ή ηξνπνπνίεζε […] Ζ παξάγξαθνο δελ είλαη πεξηζζφηεξν βιάζθεκε απφ ην Θεέ κνπ, Θεέ κνπ ίλα ηη κε εγθαηέιεηπεο;» Ρν 1959 ηνπ απελεκήζε ηηκεηηθφ Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα απφ ην Θνιέγην Trinity Ρν 1961 επηζεκνπνίεζε ηνλ δεζκφ ηνπ κε ηελ Suzanne Γηα κέλα ην ζέαηξν δελ είλαη έλαο εζηθφο δεζκφο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Schiller. Γελ ζέισ κήηε λα θαζνδεγήζσ κήηε λα βειηηψζσ κήηε λα απνκαθξχλσ ηνπο αλζξψπνπο απφ ηελ αλία. Θέισ λα θέξσ ηελ πνίεζε ζηε δξακαηνπξγία, κηα πνίεζε πνπ πέξαζε κέζα απφ ην θελφ θαη θάλεη κηα λέα αξρή ζε έλαλ θαηλνχξγην ρψξν. Πθέθηνκαη ζε λέεο δηαζηάζεηο θαη θαη’ νπζίαλ δελ αλεζπρψ πνιχ γηα ην εάλ γίλνκαη ή φρη θαηαλνεηφο. Γελ ζα κπνξνχζα λα δψζσ ηηο επηζπκεηέο απαληήζεηο. Γελ ππάξρνπλ εχθνιεο ιχζεηο Ρν 1964 επηζθέθηεθε γηα κνλαδηθή θνξά ηηο ΖΞΑ, γηα λα παξαζηεί ζηα θηλεκαηνγξαθηθά γπξίζκαηα ηνπ Film, ζην νπνίν βαζηθφο πξσηαγσληζηήο ήηαλ ν Buster Keaton


Ζ πινθή ηνπ Film είλαη πνιχ απιή. Δίλαη κηα ηαηλία ζρεηηθά κε ην βιέκκα πνπ παξαηεξεί, κε ηνλ παξαηεξνχκελν θαη ηνλ παξαηεξεηή – δχν πιεπξέο ηνπ ίδηνπ αλζξψπνπ. Ν παξαηεξεηήο επηζπκεί ζαλ ηξειφο λα παξαηεξεί, θαη ν παξαηεξνχκελνο παζρίδεη απεγλσζκέλα λα θξπθηεί. Κεηά, ζην ηέινο, ν έλαο θεξδίδεη. […] Πην Film ν πξσηαγσληζηήο δηράδεηαη ζε έλα αληηθείκελν (Α) θαη ζε έλα κάηη πνπ παξαηεξεί (Κ,) «ην κελ ζε θπγή, ην δε ζε θαηαδίσμε», θαη νξηζκέλα πιάλα ζπλειήθζεζαλ έηζη ψζηε λα θέξλνπλ ζε αληηπαξάζεζε δχν «απνιχησο δηαθνξεηηθά νπηηθά πξνβιήκαηα» […]

Ρα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ν Beckett βξηζθφηαλ ζε θαηάζηαζε ζσκαηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάπησζεο, θαίηνη ζηνλ θφζκν ζα πξέπεη λα θαηλφηαλ φηη βξίζθεηαη «ζηελ θνξπθή ηνπ θχκαηνο… – ή πεξίπνπ», φπσο ην είρε δηαηππψζεη ν Θξαπ Ρν 1969 απελεκήζε ζηνλ Beckett ην βξαβείν Λφκπει Ινγνηερλίαο. Δθείλνο φκσο θαηέθπγε ζηελ Ρπλεζία γηα λα δηαθχγεη απφ ηελ θαηαδίσμε ηνπ δηεζλνχο ηχπνπ


Ν Lindon ηειεθψλεζε ζην μελνδνρείν ηνπο ζηε Nabeul θαη κίιεζε πξψηα ζηελ αλαζηαησκέλε Suzanne, ε νπνία ζεψξεζε θπξηνιεθηηθά ην βξαβείν «θαηαζηξνθή». Ν Beckett δελ ήηαλ ιηγφηεξν ηαξαγκέλνο. Έβιεπε νινθάζαξα πφζν ζα δηαηαξαζζφηαλ ην κέιινλ ηνπ απφ ηε δηαζεκφηεηα, θαη πφζν ζα δηαιπφηαλ ε ζεκεξηλή ηνπ εξεκία θαη γαιήλε Ρν 1972, κεηά απφ επηηπρεκέλε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε γιαπθψκαηνο, ηαμίδεςε ζην Καξφθν «Ζ εηθφλα ηνπ ΋ρη εγψ κνχ ππνβιήζεθε ελ κέξεη απφ ηνλ Απνθεθαιηζκφ ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Βαπηηζηνχ ηνπ Caravaggio» Ζ δεχηεξε πεγή έκπλεπζεο γηα ην ΋ρη εγψ αλαθαιχθζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ δηαθνπψλ ηνπο ζην Καξφθν […] Θαζηζκέλνο ζε έλα θαθελείν, ν Beckett, παξαηήξεζε κηα κνλαρηθή κνξθή θαιπκκέλε νιφθιεξε ζε κηα θειεκπία. Ρνπ θάλεθε φηη απηή ε κνξθή θάηη άθνπγε κε πξνζνρή κεγάιε […] ήηαλ ν απξνζδηφξηζηνο αθξναηήο επί ζθελήο Ρν 1976 μεθίλεζε λα γξάθεη ην πξψην ηνπ έξγν γηα ηελ ηειεφξαζε Ρν έξγν…but the clouds… (…κα ηα ζχλλεθα…, φπσο ην ηηηινθφξεζε ηειηθψο, αθνχ ηνπ είρε δψζεη ηνλ πξνζσξηλφ ηίηιν «Ξνίεζε κφλε αγάπε»), πξάγκαηη έρεη θάηη απφ ηελ αηκφζθαηξα ηνπ Ρξίηνπ ηνπ Φαληάζκαηνο. Δπίζεο, θαλεξψλεη θάηη απφ ηε ραξαθηεξηζηηθή κέξηκλα ηνπ Beckett γηα ηηο αληηζέζεηο θσηφο θαη ζθνηαδηνχ θαζψο θαη γηα ηηο παξαιιαγέο θαη ηηο θηλήζεηο. Θαίηνη ν άληξαο κάο ιέεη πσο, φιε ηελ εκέξα πεξπαηνχζε ζηνπο δξφκνπο απφ ην ράξακα, ζαλ ραξαθηήξαο απφ έξγν ηνπ Synge, απηφ πνπ, πάλσ απ’ φια, έρεη ζεκαζία, είλαη φηη «εθείλε» ζα πξέπεη λα έξζεη ηε λχρηα λα ηνλ βξεη ΋ιν ην δηάζηεκα απφ ην 1976 έσο ην ζάλαηφ ηνπ, δεθαηξία ρξφληα αξγφηεξα, ν Beckett έδεημε έληνλν ελδηαθέξνλ γηα φια φζα δηαδξακαηίδνληαλ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Έθαλε ζρεδφλ ηα πάληα γηα εθείλνπο πνπ είραλ θαηαθέξεη λα θχγνπλ απφ ηηο ρψξεο απηέο ή γηα εθείλνπο πνπ πεξέκελαλ εθεί κφλν θαη κφλν γηα λα ππνζηνχλ ηειηθψο δηψμεηο απφ ην θαζεζηψο ιφγσ ησλ ηδεψλ ή ησλ γξαπηψλ ηνπο. Γηα ηνλ Beckett δελ είρε ζεκαζία εάλ ην θαζεζηψο πνπ εμαθνινπζνχζε λα αζθεί θαηαπηεζηηθή πνιηηηθή ήηαλ αξηζηεξφ (φπσο ζπλέβαηλε κε ηνπο θνκκνπληζηέο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε) ή δεμηφ (φπσο νη θαζίζηεο ζηελ Ηζπαλία ή ην Δζληθφ Θφκκα ζηε Λφηηα Αθξηθή). Αξθνχζε ην φηη ζπκπεξηθέξνληαλ κε απαλζξσπηά, βαξβαξφηεηα ή αδηθία Ν αλαζηνραζκφο ηνπ Beckett πάλσ ζην ξφιν πξνζέδσζε κηαλ αίζζεζε ηνπ αιιφθνηνπ, έληαζε θαη αζπλέρεηα ζηηο ζθέςεηο θαη ζηηο πξάμεηο ηεο Winnie […] ζηηο Δπηπρηζκέλεο Κέξεο «Δίλαη ζαλ έλα πνπιί, ζαλ πνπιί κε ηξειά θηεξά» Δθθηλψληαο κε ην ελδηαθέξνλ ηνπ, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ζρεηηθά κε ην λα ζπιιάβεη κε ηε θαληαζία ηνπ «έλα ζψκα» θαη «έλαλ ρψξν» εθεί φπνπ δελ ππήξρε ηίπνηε απφ ηα δχν, έγξαςε: «΋ια πξηλ. Ρίπνηε άιιν πνηέ. Ξάληα λα πξνζπαζείο. Ξάληα λ’ απνηπγράλεηο. Γελ πεηξάδεη. Λα πξνζπαζήζεηο μαλά. Λ’ απνηχρεηο μαλά. Λ’ απνηχρεηο θαιχηεξα» (πεδνγξάθεκα Worstward Ho) […]


Ζ ζέιεζε ηνπ «λ’ απνηχρεηο θαιχηεξα» πξνζέθεξε ζην θείκελν απηφ ηελ ελαξθηήξηα ψζεζή ηνπ. Θαη πξνθεηκέλνπ λα απνηχρεηο θαιχηεξα, ε ζηξαηεγηθή πνπ πηνζεηείο ζα πξέπεη λα είλαη ν κφρζνο γηα ην ρεηξφηεξν. […] Ν Beckett πήξε απηή ηε «θφξκνπια» απφ ην ιφγν ηνπ Edgar ζηνλ Βαζηιηά Ιεξ Δίρε δήζεη πάξα πνιχ θαηξφ κε ηνλ αθαηάπαπζην θφβν φηη θάπνηε ε έκπλεπζε ζα ηνλ εγθαηέιεηπε. Ρψξα ηνπ θαηλφηαλ φηη απηφ είρε ζπκβεί. Ζ απνγνήηεπζή ηνπ δελ έγηλε πην ππνθεξηή απφ ηελ επηκνλή ηεο πεπνίζεζήο ηνπ φηη ηα γεξνληάκαηα ζα έπξεπε λα είλαη ν θαηξφο ηεο πην εχθνιεο δηεπζέηεζεο ηεο «χπαξμεο» […] Ζ απνηπρία ηνπ λα γξάςεη θάηη νπζηψδεο ήηαλ κηα κφληκε πεγή απνγνήηεπζεο θαη ελφριεζεο γηα ηνλ Beckett Ζ ζχληξνθφο ηνπ Suzanne πέζαλε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1989 Ρν «αγαπεκέλν πξφζσπν», ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν Αλαγλψζηεο ζην Απηνζρεδίαζκα ηνπ Ohio, έξγν ηνπ 1981, […] είλαη ε Suzanne. «Ρελ έρσ θαληαζηεί λεθξή ηφζν πνιιέο θνξέο. Κε έρσ θαληαζηεί λα βγαίλσ θαη λα ζέξλνκαη σο ηνλ ηάθν ηεο». Ζ Suzanne ήηαλ πηα 80 εηψλ […] Θαίηνη είραλ νδεγεζεί κε ηνλ θαηξφ, θαηά πνιινχο ηξφπνπο, λα δνπλ εληειψο αλεμάξηεηνη ν έλαο απφ ηνλ άιινλ είραλ κνινληνχην παξακείλεη δεπγάξη γηα πάλσ απφ 40 ρξφληα […] Θαη ηφζν ν απφ θνηλνχ βίνο φζν θαη ε δσή πνπ είρε επηδηψμεη λα δήζεη κφλνο θαίλεηαη λα αλαθέξνληαη ζην έξγν Ρν 1989 εληάζεθαλ ηα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ Ξνιινί θίινη ηνπ Beckett έθξηηηαλ ζαλ έβιεπαλ πφζν ιηηά δνχζε θαη έλησζαλ φηη ζα κπνξνχζε λα […] έρεη ην πην αθξηβφ δσκάηην ζε θάπνηα πνιπηειή θιηληθή ή λα δηαζέηεη απνθιεηζηηθή ηαηξηθή θξνληίδα. Υζηφζν, ην δσκάηηφ ηνπ (ζην Le Tiers Temps) αληαλαθινχζε ηε ιηηφηεηα ζηελ νπνία αλέθαζελ δνχζε. Θαη δελ ήηαλ ζε θακία πεξίπησζε ειεεηλφ Ν Samuel Beckett πέζαλε ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1989 Ρηο ηειεπηαίεο 48 ψξεο ηεο δσήο ηνπ ν Beckett ήηαλ πνιχ ήξεκνο θαη πέζαλε γαιήληα ηελ Ξαξαζθεπή 22 Γεθεκβξίνπ 1989. Ήηαλ Παββαηνθχξηαθν ησλ Σξηζηνπγέλλσλ, θαη ε νηθνγέλεηα απνθάζηζε λα γίλεη ε θεδεία ζε ζηελφ νηθνγελεηαθφ θχθιν θαη θξπθά. Ζ απφθαζε απηή ειήθζε γηα λα απνθεπρζεί κηα πνιππιεζήο δεκφζηα ηειεηή πνπ ν Beckett δελ ζα είρε πνηέ ηνπ ζειήζεη… Δηάθε ήζπρα πιάη ζηε Suzanne ζην Cimitière de Montparnasse […] Δπί βδνκάδεο κεηά ν ηάθνο ηνπ ήηαλ ζηξσκέλνο φρη κνλάρα κε ινπινχδηα αιιά θαη κε κηθξά κελχκαηα, γξακκέλα ζε δεθάδεο γιψζζεο Ξεγή ρξνλνινγίνπ: The Cambridge Companion to Beckett, John Pilling (επηκειεηήο),Cambridge University Press, 2006 Ξαξαηίζεληαη απνζπάζκαηα απφ ην βηβιίν ηνπ James Knowlson, Πάκνπει Κπέθεη: Ζ θαηάξαηεο δφμαο, Κεηάθξαζε: Γ.Η.Κπακπαζάθεο, Δθδφζεηο Scripta, Αζήλα, 2001


Εργογραφία Samuel Beckett Θεαηξηθά έξγα: Διεπζεξία (Eleutheria – άξρηζε λα γξάθεηαη ην 1947, πξψηε έθδνζε: 1995) Ξεξηκέλνληαο ηνλ Γθνληφ (Waiting for Godot – 1952, 1ε παξάζηαζε ζηελ Γαιιία ην 1953) Ρν ηέινο ηνπ παηρληδηνχ (Endgame, 1ε παξάζηαζε ζηελ Αγγιία ζηα γαιιηθά, 1957) Δπηπρηζκέλεο κέξεο (Happy days – 1961, 1ε παξάζηαζε ζηελ Λέα ΢φξθε, 1961) Ξξάμε ρσξίο ιφγηα Η (Act without words I – 1956, 1ε παξάζηαζε ζηελ Αγγιία, 1957) Ξξάμε ρσξίο ιφγηα ΗΗ (Act without words I – 1956, 1ε παξάζηαζε ζηελ Αγγιία, 1960) Ζ ηειεπηαία καγλεηνηαηλία ηνπ Θξαππ (Krapp’s last tape – 1958, 1ε παξάζηαζε ζηελ Αγγιία, 1958) Ιφγηα θαη κνπζηθή, ζεαηξηθφ έξγν γηα ην ξαδηφθσλν (Words and music – 1961, 1ε κεηάδνζε απφ ην BBC, 1962) Θέαηξν (Play – 1962-3, 1ε παξάζηαζε ζηε Γεξκαλία, 1963) Ξεγαηλέια (Come and go – 1965, 1ε παξάζηαζε ζηε Γεξκαλία, 1966) Αλαπλνή (Breath – 1969, 1ε παξάζηαζε ζηελ Λέα ΢φξθε, 1969) ΋ρη εγψ (Not I – 1972, 1ε παξάζηαζε ζηελ Λέα ΢φξθε, 1972) Ρφηεο πνπ (That time – 1974-5, 1ε παξάζηαζε ζηελ Αγγιία, 1976) Βήκαηα (Footfalls – 1975, 1ε παξάζηαζε ζηελ Αγγιία, 1976) Ρν ηξίν ησλ θαληαζκάησλ, ζεαηξηθφ έξγν γηα ηελ ηειεφξαζε (Ghost trio – 1975, 1ε κεηάδνζε απφ ην BBC2, 1977) Κνλσδία (A piece of monologue – 1979, 1ε παξάζηαζε ζηελ Λέα ΢φξθε, 1980) Ιίθληζκα (Rockaby – 1980, 1ε παξάζηαζε ζηελ Λέα ΢φξθε, 1981) Απηνζρεδίαζκα ηνπ Νράην (Ohio impromptu – 1981, 1ε παξάζηαζε ζην Ξαλεπηζηήκην ηνπ Νράην, 1981) Θαηαζηξνθή (Catastrophe – 1982, 1ε παξάζηαζε ζην Φεζηηβάι ηεο Αβηληφλ, 1982) Ρη πνπ (What where – 1ε παξάζηαζε ζηελ Λέα ΢φξθε, 1983) Έξγα γηα ην ξαδηφθσλν: ΋ινη εθείλνη πνπ πέθηνπλ (All that fall, 1956), Embers (1959/0, Rough for radio I (1961), Rough for radio II (1960), Cascando (1963), The old tune (1963), Quad (1982), Nacht und Träume (1983) Έξγα γηα ηελ ηειεφξαζε: Eh Joe (1975), …but the clouds… (1976) Έξγν γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν: Film (1963) Γνθίκηα: Dante…Bruno…Vico…Joyce (1929), Proust (1931), Les deux besoins (1938), Ν θφζκνο θαη ην παληειφλη (Le monde et le pantalon, 1946), Εσγξάθνη ηνπ εκπνδίνπ (Peintres de l’empêchement, 1948) Κπζηζηνξήκαηα: Dream of fair to middling women (1932), Murphy (1938), Watt (1941-1944), Κεξζηέ θαη Θακηέ (Mercier and Camier, 1945), Κνιιφπ (Κolloy, 1951), Ν Καιφλ πεζαίλεη (Malone dies, 1951), Ν αθαηαλφκαζηνο (The unnamable, 1953), Ξψο είλαη (How it is, 1961) Λνπβέιεο: Assumptions (1929), More picks than kicks (1934), A case in a thousand (1934), Ππξηγκνί (Echo’s bones, 1934), The expulsed, 1945), The Calmative (1945), The End (1945), First love (1945), Suite (1946)


Θείκελα (επηινγή): Θείκελα γηα ην ηίπνηα (Texts for Nothing, 1950), Ν εξεκσηήο (The lost ones, 1967), Σσξίο (Lessness, 1969), Ππληξνθηά (Company, 1980), Mal vu mal dit (1981), Wastward ho (1983), Πθηξηήκαηα (Stirrings still, 1986), Ξψο λα πσ (What is the word, 1988) Ξνηεηηθέο ζπιινγέο (επηινγή): Ξνηήκαηα ζπλνδεπφκελα απφ ζαρινθνπβέληεο (Poèmes suivi de mirlitonnades, 1978) Ξεγέο: Samuel Beckett, The complete dramatic works, Faber and Faber, 1990 Samuel Beckett – J-M Place (επηκέιεηα), Numéro hors-série ηνπ πεξηνδηθνχ Revue d’esthétique, 1990 Νη ειιεληθέο κεηαθξάζεηο πξνέξρνληαη απφ ειιεληθέο εθδφζεηο ή/θαη παξαζηάζεηο. Πε έξγα πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα δηαηεξήζεθαλ νη πξσηφηππνη ηίηινη


Για την Πράξη χωρίσ Λόγια Ι … Θη φκσο, κηα κέξα1, ηνπ πξνζθέξζεθε θάπνηα επθαηξία κέζσ ηνπ πξσηλνχ ηαρπδξνκείνπ. Ιίγνπο κήλεο πξηλ απφ ην ηαμίδη ηνπ Beckett κε ηνλ Schneider ζην Ινλδίλν, έλαο λεαξφο επαγγεικαηίαο ρνξεπηήο ηνπ Sadlers Wells, ν Deryk Mendel, παξνπζίαζε έλα ρνξεπηηθφ θιννπλίζηηθν λνχκεξν, κε ηνλ ίδην ήξσα, ην νπνίν απνθαινχζε «Frollo» – απφ ηνλ ήξσα πνπ θξφληηδε ηνλ Θνπαζηκφδν ζηελ Ξαλαγία ησλ Ξαξηζίσλ ηνπ Victor Hugo – ν Mendel έγξαςε ζε νξηζκέλνπο ζπγγξαθείο, ηνπο Ionesco, Schéhadé, Audiberti, Adamov θαη Beckett, γηα λα ξσηήζεη εάλ ζα κπνξνχζαλ λα γξάςνπλ έλα κηθξφ ζελάξην γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. ΋ηαλ έιαβε ηελ επηζηνιή απηή, ν Beckett έζπεπζε λα αλαζέζεη ζηε Suzanne λα πάεη ζην θακπαξέ θαη λα δεη ηελ παξάζηαζε ηνπ ρνξεπηή. Δληππσζηαζκέλε απφ ηνλ Mendel θαη γλσξίδνληαο πφζν ζεκαληηθφ ζα ήηαλ γηα ηνλ Beckett λα δεκηνπξγήζεη θάηη θαηλνχξγην, ηνλ ελζάξξπλε λα πξνζπαζήζεη λα γξάςεη έλα θνκκάηη παληνκίκαο γηα ηνλ Mendel. Όζηεξα απφ κεξηθέο εβδνκάδεο, ν Beckett έζηεηιε ζηνλ ρνξεπηή έλα θείκελν κε ηνλ ηίηιν Acte sans paroles (Ξξάμε ρσξίο Ιφγηα2). Ζ παληνκίκα απηή πξνήιζε απφ ηα λεαληθά ηνπ ελδηαθέξνληα γηα ηνλ βσβφ θηλεκαηνγξάθν, γηα ηηο θσκσδίεο ησλ Buster Keaton, Ben Turpin θαη Harry Langdon. Αιιά ην ζέκα ήηαλ πηθξφ: ε αλαπφθεπθηε καηαίσζε θαη απνγνήηεπζε ηεο δσήο, θαζψο έλαο θαη κφλνλ ήξσαο πξνθαιείηαη αδηάθνπα απφ κηα δηαθεχγνπζα θαξάθα κε λεξφ, ηελ νπνία παζρίδεη λα θηάζεη αιιά δελ θηάλεη πνηέ ζηνηβάδνληαο θχβνπο δηαθφξσλ κεγεζψλ. Ζ παληνκίκα επίζεο θαλεξψλεη ηα δηάθνξα δηαβάζκαηα ηνπ Beckett ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ςπρνινγίαο φηαλ ήηαλ λένο ζηε δεθαεηία ηνπ 1930 θαη κειεηνχζε ην βηβιίν ηνπ Wolfgang Köhler Ζ Λνεκνζχλε ησλ Ξηζήθσλ ζρεηηθά κε κηαλ απνηθία πηζήθσλ ζηελ Ρελεξίθε φπνπ είραλ δηεμαρζεί πεηξάκαηα θαηά ηα νπνία ζηνηβάδνληαλ θχβνη πξνθεηκέλνπ νη πίζεθνη λα θηάζνπλ θαη λα πηάζνπλ κηα κπαλάλα. Αθφκε θη αλ δείρλεη κεγαιχηεξε επηλνεηηθφηεηα απφ φ,ηη νη πίζεθνη, ν άλζξσπνο ζηελ παληνκίκα ηνπ Beckett πνηέ δελ θαηαθέξλεη λα επηηχρεη ην ζθνπφ ηνπ γηαηί ε θαξάθα κε ηνλ λεξφ πνπ πξνθαιεί ηφζε δίςα ηξαβηέηαη ζηα ππέξζθελα θαη ράλεηαη θάζε θνξά πνπ θνληεχεη λα ηελ πηάζεη. Δθ ησλ πζηέξσλ, κπνξνχκε λα δνχκε ηελ Ξξάμε ρσξίο Ιφγηα σο πξνάγγειν ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε παληνκίκα έθηαζε λα απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν πνιιψλ απφ ηα επηθείκελα κείδνλα έξγα ηνπ Beckett. (Πηε δεχηεξε εθδνρή ηνπ Fin de partie ηδηαίηεξα, πνπ γξάθηεθε ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ παληνκίκα, επεμεξγάδεηαη ηα κηκηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ.) Ρν θνκκάηη απηφ ζεσξήζεθε αθαηάιιειν γηα ην θακπαξέ, θαζφζνλ γηα λα ιεηηνπξγήζεη δεφλησο απαηηνχζε ηα παξαζθήληα θαη, θπξίσο, ηα ππέξζθελα ελφο θαλνληθνχ ζεάηξνπ. Θη έηζη, κε ηελ έγθξηζε ηνπ Beckett, ν Mendel απνθάζηζε λα πεξηκέλεη ηελ πξνζήθνπζα ζεαηξηθή επθαηξία. Ν Beckett ζέιεζε λα βνεζήζεη ηνλ λεαξφ εμάδεξθφ ηνπ John Beckett, ν νπνίνο ήηαλ κνπζηθφο, θη έηζη θαλφληζε λα έξζεη ν John ζην Ξαξίζη θαη λα γξάςεη θάπνην κνπζηθφ θνκκάηη ζπλεξγαδφκελνο κε ηνλ Mendel. Ν κνπζηθφο θη ν ρνξεπηήο έθαλαλ καδί εληαηηθέο πξφβεο επί κία εβδνκάδα ζε έλα κεγάιν ζηνχληην πίζσ απφ ηελ Boulevard de Clichy ζηε Κνλκάξηξε, ζπληνλίδνληαο ηε κνπζηθή κε ηηο θηλήζεηο ηεο παληνκίκαο. Ν John Beckett πεξηέγξαςε κε ζεκλφηεηα ηε κνπζηθή ζπκβνιή ηνπ:


Έγξαςα έλα κηθξφ πξεινχδην – δηαξθνχζε πεξίπνπ είθνζη ιεπηά φιν – απιψο θάηη ζαλ νριαγσγία, θαη κεηά αθνινπζνχζε ε κνπζηθή πνπ ήηαλ φιε βαζηζκέλε ζ’ απηφ ην είδνο θαιεηδνζθνπηθψλ παξαιιαγψλ ελφο κηθξνχ αξηζκνχ ηδεψλ [ζην πηάλν], ελψ αθνπγφηαλ ην θνπδνχληζκα ηνπ μπιφθσλνπ θαη έλα ηξαρχ ηχκπαλν. Ήζαλ πνιχ εχζξαπζηνη ήρνη. Δίραλ ηελ ειπίδα λα παξνπζηάζνπλ ηελ παληνκίκα ην θζηλφπσξν, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κνπζηθήο βξαδηάο ζην Θέαηξν Royal Court. Αιιά φηαλ ηελ είραλ ζρεδφλ νινθιεξψζεη, ήηαλ πηα πνιχ αξγά γηα λα ελζσκαησζεί ζην πξφγξακκα θαη έηζη έπξεπε λα πεξηκέλνπλ πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν έσο ηελ πξψηε παξνπζίαζή ηεο3. Απφζπαζκα απφ ην Θεθάιαην 7 (ζει.491-2)ηνπ βηβιίνπ ηνπ James Knowlson, Πάκνπει Κπέθεη: Ζ θαηάξα ηεο δφμαο, Κεηάθξαζε: Γ.Η.Κπακπαζάθεο, Δθδφζεηο Scripta, Αζήλα, 2001 1Ρν

θείκελν αλαθέξεηαη ζε γεγνλφηα ηνπ 1956

ηίηινο ηνπ έξγνπ απνδίδεηαη απφ ηνλ κεηαθξαζηή σο Ξξάμε δίρσο Ιφγηα. Ζ αιιαγή έγηλε γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο κε ηνλ ηίηιν ηεο παξάζηαζεο 3Ζ

πξψηε παξάζηαζε ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Θέαηξν Royal Court ζηηο 3 Απξηιίνπ ηνπ 1957. Ζ Ξξάμε ρσξίο Ιφγηα Η εθδφζεθε ζην Ξαξίζη ην 1957. Κεηαθξάζηεθε απφ ηνλ ζπγγξαθέα θαη εθδφζεθε ζηα αγγιηθά, ζηελ Λέα ΢φξθε ην 1958


Να λεσ τα λόγια «τησ φυλήσ» Οι αμίλητοι μεταφυςικοί κλόουν του Samuel Beckett R.C.Lamont (Aποςπάςματα) ……………………………………………………………………………………………………………….. Νη ζησπεξνί θιφνπλ ηνπ Beckett κνηάδνπλ κε πξσηφγνλνπο πνπ εμεξεπλνχλ ηνλ θφζκν. Νη κπζηεξηψδεηο, ππεξθπζηθέο δπλάκεηο είλαη θαηαθαλείο θαη κεηαδίδνπλ κία αίζζεζε θαηάπιεμεο. Υζηφζν, απνχζα είλαη ε ηξαγηθή αίζζεζε φηη «ν πξαγκαηηθφο πξσηαγσληζηήο είλαη ε ζετθή ηάμε». ΢πάξρεη, βεβαίσο, ν κπζηθφο θφβνο φηη «κφλν ν ζάλαηνο κπνξεί λα ηειεηψζεη ηελ ηξαγηθή ακθηζπκία ηεο αλζξψπηλεο θχζεο», αιιά ε κνξθή βαξηεηέ πξνζδίδεη ζηελ Ξξάμε Σσξίο Ιφγηα Η εηξσληθή απφρξσζε. Αλ θαη ην ςαιίδη, ν θνίληθαο, ε κηθξή θαξάθα κε ην λεξφ θαη νη θχβνη πνπ θαηεβαίλνπλ απφ ηελ νξνθή ηεο ζθελήο θαη ζηε ζπλέρεηα εμαθαλίδνληαη κπνξεί λα κνηάδνπλ κπζηεξηψδε ζηνλ πξσηαγσληζηή, εκείο, ην θνηλφ, ζπιιακβάλνπκε ηνλ πξνθαλή κεραληζηηθφ ηνπο ραξαθηήξα. Δπνκέλσο, δελ ππάξρεη πξαγκαηηθφηεηα πνπ λα ππξπνιείηαη απφ ηελ αλζξψπηλε θαληαζία, παξά κφλν κία ζεηξά απφ παξάινγεο ήηηεο. Ν θιφνπλ είλαη δπλαηφλ λα βηψλεη φ,ηη ηνπ ζπκβαίλεη κε ηξφπν παξφκνην κε απηφλ πνπ ν πξσηφγνλνο αληηδξά ζην καγηθφ ζηνηρείν, αιιά εκείο, νη ζεαηέο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ πνπ αλαδεηάκε ηηο απινπζηεπηηθέο ηνπ ξίδεο, γειάκε αθφκα θη φηαλ ληψζνπκε νίθην γη’ απηφλ. Αλ ζηνλ θφζκν ηνπ κχζνπ «ν άλζξσπνο πξέπεη λα είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ζχκα ησλ δπλάκεσλ πνπ δελ πεγάδνπλ απφ απηφλ, λα είλαη ν ππνζεηηθφο ηνπο θπξίαξρνο», ηφηε ην ζχκπαλ ηνπ Beckett ζπγθξνηείηαη απφ απνηπρεκέλεο ηειεηνπξγίεο. Υζηφζν, ε αίζζεζε ηεο ηειεηνπξγίαο δηαπνηίδεη απηή ηε ζησπεξή, κηκηθή επηηέιεζε, ζαλ ν άλζξσπνο λα πξέπεη λα εγείξεη κία επίθαζε αζθάιεηαο κέζσ ηεο επαλάιεςεο, αθφκα θαη ζην ρείινο ηεο αβχζζνπ, αληηκέησπνο κε ηελ έιιεηςε, ην ζάλαην θαη ηελ θαηαζηξνθή. ……………………………………………………………………………………………………………..... Ρα έξγα ηνπ Beckett ρσξίο ιέμεηο πινπνηνχλ ην φλεηξν ηνπ ζπκβνιηζηή πνηεηή Mallarmé, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ «αλαπαξαγσγή ησλ θαίξησλ ζηάζεσλ ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο πλεπκαηηθήο πιαζηηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ ζε έλαλ ρψξν ηνπ πνπζελά ή ζε ρψξν πνπ νκνηάδεη πξνο ην πνπζελά». ………………………………………………………………………………………............................. Έλαο πεληρξφο θφζκνο κνξθνπνηείηαη ζηαδηαθά γχξσ απφ ηνλ ηζαθηζκέλν άλζξσπν ζηελ Ξξάμε Σσξίο Ιφγηα Η, ζηε ζπλέρεηα εμαθαλίδεηαη ζαλ λα δεκηνπξγήζεθε θαη λα αθπξψζεθε απφ κία άινγε δχλακε. […] Ήδε απφ ηα πξψηα δεπηεξφιεπηα ηνπ έξγνπ θαζίζηαηαη ζαθέο, ηφζν ζηνλ άλζξσπν φζν θαη ζηνπο ζεαηέο, φηη ν κφλνο δηαζέζηκνο ρψξνο είλαη απηφο πνπ παξνπζηάδεηαη εκπξφο καο∙ δελ ππάξρεη δηαθπγή. Ν Beckett, ινηπφλ,


παξνπζηάδεη αλάγιπθα ηελ χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ θφζκν. Νη πηψζεηο ηνπ θιφνπλ πνπ ζθνληάθηεη αληηζηνηρνχλ ζηε ζπλείδεζε ηνπ Kierkegaard, φζνλ αθνξά ηελ αδπλακία ηεο ζθέςεο λα θαηαλνήζεη ηελ χπαξμε. Ν πξσηαγσληζηήο δελ είλαη έλα πιάζκα ρσξίο λνπ. Αληηζέησο, ν Beckett επαλαιακβάλεη ζπλερψο ζηηο ζθεληθέο νδεγίεο φηη ζθέθηεηαη θαη ζηνράδεηαη. Ξαξαθνινπζνχκε, φπσο θαη ζε πνιιά άιια έξγα ηνπ Beckett, κία θαξηθαηνχξα ηνπ θαξηεζηαλνχ cogito. […] Δπηπιένλ, ε ινγηθή ηνπ θιννπληθνχ πξσηαγσληζηή πεξηβάιιεηαη απφ κία ηδαζπεξηαλή θαη ρατληεγθεξηαλή χπαξμε, απφ έλα αζήκαλην αιιά αλαπφθεπθην Umgreifende1. ……………………………………………………………………………………………………………… Ρν ηέινο ηεο παληνκίκαο έξρεηαη κε κία εηθφλα απφγλσζεο, κία ζησπεξή απειπηζία πνπ παξνπζηάδεηαη σο πιήξεο αδηαθνξία. […] Ν άλζξσπνο «θνηηάδεη ηα ρέξηα ηνπ». Απηή ε ηειεπηαία θξάζε ππνδειψλεη ηε θπιάθηζε ηνπ αλζξψπνπ ζηα φξηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ζψκαηφο ηνπ. ΋ια έρνπλ εμαθαληζηεί εθηφο απφ ηε θζαξηή ζάξθα πνπ γηα ιίγν αθφκα έρεη γιηηψζεη απφ ηνλ ζάλαην. ……………………………………………………………………………………………………………….. Ρα ζεαηξηθά έξγα ρσξίο ιφγηα ηνπ Beckett ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο πιένλ εχγισηηεο δεκηνπξγίεο ηνπ. Απεπζχλνληαη ζ’ εκάο θαηά πξφζσπν, αγγίδνληαο ηα βάζε ηεο χπαξμήο καο. Π’ απηά, φπσο θαη ζε φιν ην έξγν ηνπ Beckett, ην ηξαγηθφ θαη ην θσκηθφ ζηνηρείν αιιεινεπηθαιχπηνληαη θαη δηαπιέθνληαη. Απηνί νη ζχγρξνλνη αξιεθίλνη θαη πηεξφηνη καο κεηαδίδνπλ ρεηξνλνκηαθά ηε ζχγρπζε θαη ηελ απνμέλσζε πνπ ληψζνπλ. Πην ηέινο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνλ Οήηνξα ηνπ Ηνλέζθν ζηηο Θαξέθιεο, δελ εθπέκπνπλ κήλπκα, εληνχηνηο θάηη κέλεη: ε γλψζε ηνπ θελνχ. Απηά ηα έξγα ρσξίο ιφγηα ζπλδένληαη κε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ είρε δηαηππψζεη ν ζπγγξαθέαο ζην δνθίκην Dante…Bruno…Vico…Joyce, ην 1929. Απφ ηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπ ν Beckett-ζπγγξαθέαο θαη ν Beckettζηνραζηήο αληηκεηψπηζε ην πξφβιεκα ηεο δηάζσζεο ηεο γιψζζαο απφ ηελ ππεξβνιηθή αθαίξεζε. Έλησζε φηη ηδηαηηέξσο ε αγγιηθή γιψζζα είρε αθπδαησζεί θαη λεθξσζεί, είρε ππνζηεί «αθαίξεζε κέρξη ζαλάηνπ». […] Ν Beckett ζαπκάδεη ηνλ Γάληε θαη ηνλ Joyce επεηδή δεκηνχξγεζαλ δηθέο ηνπο γιψζζεο πιεζηάδνληαο έηζη «ην πξψην ηεξφ ζηάδην» ηεο ξεηήο έθθξαζεο, φπσο ίζσο απηφ αλαδχζεθε απφ ηελ ππφγεηα δψλε ηεο πξνγισζζηθήο έθθξαζεο. ……………………………………………………………………………………………………………..... Ήδε ζην πξψην ηνπ κπζηζηφξεκα (Dream of Fair to Middling Women) ν Beckett απνβιέπεη ζε κία εχγισηηε ζησπή. Ζ πξφζεζή ηνπ είλαη νη ιέμεηο λα κνηάδνπλ κε δάθηπια πνπ δείρλνπλ. Πε απηφ ην πιαίζην ν Beckett αλαπηχζζεη βαζηά ζρέζε κε ηνλ κχζν, θαζψο ε ειιεληθή ιέμε κχζνο έρεη ηελ ίδηα ξίδα κε ηε ιαηηληθή mutus, πνπ ζεκαίλεη ζησπή. […] Κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα δξακαηνπξγήκαηα ρσξίο ιφγηα απνηεινχλ κχζνπο ηνπ θαηξνχ καο γηα φιεο ηηο


επνρέο. Ν Beckett αθήλεη ζηελ άθξε ηα ιφγηα θη έηζη αλα-δεκηνπξγεί ζηε ζθελή εθείλνπο ηνπο «ζησπεξνχο θαηξνχο» ζηνπο νπνίνπο ν άλζξσπνο άξρηζε λα ακθηζβεηεί ηε δεκηνπξγία θαη ηνλ ξφιν πνπ ν ίδηνο δηαδξακαηίδεη ζ’ απηή. Νη κεηαθπζηθνί θιφνπλ, φπσο νη αθξνβάηεο ηνπ Rilke, θάλνπλ άικαηα θαη πέθηνπλ θαζψο ηεληψλνληαη θαη πιεζηάδνπλ θάπνην ζηφρν. Θαζψο παξαθνινπζνχκε ηηο θαηαδηθαζκέλεο, αλ θαη αμηνπξεπείο πξνζπάζεηέο ηνπο, αλαδπφκαζηε καδί ηνπο πέξα απφ ηελ Έξεκε Σψξα ηεο αθαίξεζεο ζηελ πεξηβάιινπζα δψλε ησλ παγθφζκησλ κχζσλ. To speak the words of “the tribe”- The Wordlessness of Samuel Bekett’s Metaphysical Clowns ζην: Myth and Ritual in the Plays of Samuel Beckett (ζει.56-70), Katherine H.Berkman (επηκέιεηα), Fairleigh Dickinson University Press, Ινλδίλν, 1987 Δπηινγή θαη κεηάθξαζε απνζπαζκάησλ: Πχιβηα Πνιαθίδε 1das

Umgreifende: φξνο ζηε θηινζνθηθή ζθέςε ηνπ Karl Jaspers


«Γέννηςη ςτη ράχη ενόσ τάφου»1 Η Πράξη Χωρίσ Λόγια Ι του Samuel Beckett S.E.Gontarski (Αποςπάςματα) ……………………………………………………………………………………................................ Ρν έξγν δελ έρεη ιέμεηο. Ή κάιινλ, αθξηβέζηεξα, έρεη κφλν κία ζηνηρεηψδε ιέμε, ηε ιέμε «λεξφ», ε νπνία φκσο γξάθεηαη ζε κία θαξάθα ρσξίο λα ιέγεηαη. ……………………………………………………………………………………………………………… Πχκθσλα κε θάπνηνπο θξηηηθνχο ε Ξξάμε Σσξίο Ιφγηα Η κνηάδεη κε κπηρεβηνξηζηηθφ πείξακα ζην πιαίζην ελφο θιαζηθνχ κχζνπ. Ν πξσηαγσληζηήο (Αδάκ, Ράληαινο, Έλαο Άλζξσπνο), ξίρλεηαη, ππνρξεψλεηαη λα κπεη, γελληέηαη, ζε έλα ερζξηθφ πεξηβάιινλ απφ ην νπνίν δελ κπνξεί λα δηαθχγεη θαη ζην νπνίν δελ κπνξεί ηίπνηα λα θαηαθέξεη. […] Ν κχζνο ηνπ Ραληάινπ, ηνπ Ξαηξηάξρε ησλ Αηξεηδψλ, παξέρεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δξακαηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηξφπν πνπ, ζε κηθξνγξαθία, δελ δηαθέξεη απφ ηε ρξήζε ηνπ κχζνπ ηνπ Νδπζζέα απφ ηνλ Joyce θαηά ηε κνξθνπνίεζε ηνπ Ulysses. Δπηπιένλ, ην έξγν πεξηιακβάλεη θάπνηεο αθφκε ηδνυζηθέο αληερήζεηο. Ν αγψλαο αλάκεζα ζηνλ πξσηαγσληζηή θαη ζηελ ηζρπξφηεξε απφ απηφλ εμσγελή δχλακε, ππνδειψλεη φρη κφλν ηελ πάιε ηνπ Ηαθψβ, ηνπ Ξαηξηάξρε ηνπ Ηζξαήι, κε ηνλ Άγγειν, αιιά θαη ηελ αλαδήηεζε ηνπ Joyce (ηνπιάρηζηνλ ζηα κάηηα ηνπ Beckett) γηα θαιιηηερληθή παληνγλσζία θαη παληνδπλακία. Ν πξσηαγσληζηήο ηνπ κηκηθνχ έξγνπ, φπσο ν Stephen Dedalus, ηειηθά ιέεη non serviam, απερεί (θαη ίζσο παξσδεί) ηηο αηζζεηηθέο ζεσξίεο ηνπ Stephen. Παλ ηνλ Dedalus είλαη έλαο επηλνεηήο θαη σο εθ ηνχηνπ έλαο θαιιηηέρλεο, έλαο «ζαπκάζηνο ηερλνπξγφο». Αλ νη επηλνήζεηο απνηπγράλνπλ ζηελ ηέρλε, απηή ε απνηπρία είλαη αλαπφθεπθηε θαη ζχκθσλε κε ηε ζηάζε ηνπ Beckett απέλαληη ζηελ ηέρλε. ΋πσο έρεη ππνζηεξίμεη, ν Joyce είλαη απηφο «πνπ ηείλεη σο θαιιηηέρλεο πξνο ηελ παληνγλσζία θαη ηελ παληνδπλακία. Δγψ εξγάδνκαη κε αδπλακία θαη άγλνηα». Νη θαιιηηερληθνί ζπζρεηηζκνί ηνπ πξσηαγσληζηή εληζρχνληαη πεξαηηέξσ απφ ηελ αλαθνξά ζην ςαιίδη ηνπ ξάθηε. Ν ξάθηεο είλαη έλαο ηερλίηεο θαη ην ςαιίδη αλαθαιεί ζηε κλήκε ηελ Ηζηνξία ηνπ Nagg γηα ηνλ Δγγιέδν θαη ηνλ ξάθηε απφ ηνλ Ρέινο ηνπ Ξαηρληδηνχ, πνπ ην επηκχζηφ ηεο αθνξά ηηο αηέιεηεο ηνπ θφζκνπ ζε ζχγθξηζε κε ηηο αλζξψπηλεο δεκηνπξγίεο. Δπνκέλσο, ην ςαιίδη κπνξεί λα είλαη έλαο απφ ηνπο ζθνηεηλνχο ηξφπνπο κε ηνλ νπνίν ε Ξξάμε Σσξίο Ιφγηα Η, ζχκθσλα κε ηνλ Beckett, «ιεηηνπξγεί σο θσδίθειινο ζην Ρέινο ηνπ Ξαηρληδηνχ», ζην έξγν ηνπ νπνίνπ πξνεγείηαη ηφζν ζηηο γαιιηθέο φζν θαη ζηηο αγγιηθέο εθδφζεηο.


Ζ Ξξάμε Σσξίο Ιφγηα Η δελ απνηειεί, επνκέλσο, ζπλεζηζκέλε δξακαηνπξγηθή εηθφλα ηεο ήηηαο, φπσο ππνζηεξίδνπλ θάπνηνη θξηηηθνί, αιιά ηε δπλακηθή, αλ θαη κάηαηε, εηθφλα ηεο εμέγεξζεο, θαη ηεο θαιιηηερληθήο εμέγεξζεο, ηνπ αλζξψπνπ ηνπ Sartre πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ εμσηεξηθέο δπλάκεηο, φπσο ν ζεφο, ην έλζηηθην, ε παξάδνζε, ε κπζνινγία, ε αλζξψπηλε θχζε ή νη βαζηθέο αλάγθεο. Ν αγψλαο ππνγξακκίδεηαη κε κία ζεηξά νπηηθψλ εηθφλσλ πνπ ππνδειψλνπλ ηελ νηθηξή θαηάζηαζε ηνπ θαιιηηέρλε. ΋ζν πξνρσξάεη ην έξγν, νη άλζξσπνη απειεπζεξψλνληαη απφ ην έλζηηθην ηεο επηβίσζεο, απφ ηνλ πεξηνξηζκφ λα δξνπλ ζχκθσλα κε ηε θχζε ηνπο. Ζ ειεπζεξία κπνξεί λα είλαη κφλν ε θαθεληξερήο ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ ηνπ ΢πνγείνπ ηνπ Ληνζηνγηέθζθη θαη ε λίθε, θνχθηα. ΋κσο, ζε κία αληηεξσηθή επνρή ίζσο δελ ππάξρνπλ λίθεο πνπ λα έρνπλ λφεκα. “Birth Astride of a Grave”:Samuel Beckett’s Act Without Words I ζην: The Beckett Studies Reader (ζει.29-34), S.E.Gontarski (επηκέιεηα), University Press of Florida, 1993 Δπηινγή θαη κεηάθξαζε απνζπαζκάησλ: Πχιβηα Πνιαθίδε 1Απφ

ηε δεχηεξε πξάμε ηνπ έξγνπ ηνπ Samuel Beckett Ξεξηκέλνληαο ηνλ Γθνληφ


Ελληνική παραςταςιογραφία του έργου Πράξη Χωρίσ Λόγια Ι Δζληθφ Θέαηξν – Θεληξηθή Πθελή, Θεαηξηθή πεξίνδνο: 1976-1977 Ξξψηε παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ζηελ Διιάδα, ζε εληαίν πξφγξακκα κε Ρν Ρέινο ηνπ Ξαηρληδηνχ Κίκνο-εζνπνηφο: Αζπαζία Θξάιιε Πθελνζεζία: Αιέμεο Κηλσηήο Κεηάθξαζε ζθεληθψλ νδεγηψλ: Θσζηήο Πθαιηφξαο Πθεληθά-Θνζηνχκηα: Γηψξγνο Ξάηζαο Σνξνγξαθία: Καξία Κ.Σνξο Κνπζηθή επηκέιεηα: Νιπκπία Θπξηαθάθε Βνεζφο ζθελνζέηε: Γηψξγνο Κεζζάιαο Δπαλάιεςε ηεο παξάζηαζεο ζε εληαίν πξφγξακκα κε Ρν Ρέινο ηνπ Ξαηρληδηνχ, κε ηνπο ίδηνπο ζπληειεζηέο, ζηνλ ίδην ρψξν, θαηά ηε ζεαηξηθή πεξίνδν 1986-1987 ΓΖΞΔΘΔ Ξάηξαο – Γεκνηηθφ Θέαηξν «Απφιισλ», Θεαηξηθή πεξίνδνο: 19921993 Πε εληαίν πξφγξακκα κε ην έξγν ΋ρη εγψ Ζζνπνηφο: Σξήζηνο Αλαζηφπνπινο Πθελνζεζία: Γεκήηξεο Γαθηπιάο Κεηάθξαζε ζθεληθψλ νδεγηψλ: Θσζηήο Πθαιηφξαο Πθεληθά: Ζιίαο Ιεδάθεο Θνζηνχκηα: Βαζίιεο Εεδηαλάθεο Θέαηξν «Πθελδφλε» - Φεζηηβάι Κπέθεη: Ρα κηθξά ζεαηξηθά, 8-31 Νθησβξίνπ 2003 Ξαληνκίκα κε ηελ Πηαπξνχια Πηάκνπ Πθελνγξαθία: Θέιιπ Βξεηηνχ Θνζηνχκηα: Γηψξγνο Εηάθαο Πρεδηαζκφο θψησλ: Αλδξέαο Πηλάλνο Διιεληθφ Φεζηηβάι 2006 – «Πρνιείνλ, Σψξνο Β΄», 1-2 Ηνπιίνπ 2006 Πε εληαίν πξφγξακκα κε ηα έξγα ΋ρη εγψ θαη Ιίθληζκα Κε ηελ Οέλε Ξηηηαθή Κεηάθξαζε ζθεληθψλ νδεγηψλ-Πθελνζεζία: Διπίδα Πθνχθαινπ Πθεληθά-Θνζηνχκηα: Καγηνχ Ρξηθεξηψηε Σνξνγξαθία: Αγγειηθή Πηειιάηνπ Πρεδηαζκφο ήρνπ: Λίθνο Γηνλπζφπνπινο Φσηηζκνί: Διεπζεξία Ληεθψ


ΓΖΞΔΘΔ Ξάηξαο – Γεκνηηθφ Θέαηξν «Απφιισλ», Θεαηξηθή πεξίνδνο: 20072008 Πε εληαίν πξφγξακκα κε Ρν Ρέινο ηνπ Ξαηρληδηνχ Γηαλνκή: Σξήζηνο Αλαζηφπνπινο, Έιελα Καξζίδνπ Κεηάθξαζε ζθεληθψλ νδεγηψλ-Πθελνζεζία: Ιπδία Θνληφξδνπ Πθεληθά-Θνζηνχκηα-Καθηγηάδ: Άγγεινο Κέληεο Κνπζηθή: Δπγέληνο Βνχιγαξεο Δπηκέιεηα θίλεζεο: Camilo Bentancor Φσηηζκνί: Λίθνο Πσηεξφπνπινο Νπηηθφ πιηθφ: Γηψξγνο Ρξηαληαθχιινπ Βνεζφο ζθελνγξάθνπ: Πηεθαλία Κνγδαλνπνχινπ Βνεζνί ζθελνζέηε: Θεκειίλα Γθνπληξνπκπή, Γεκήηξεο Κπακπίιεο Γεχηεξν Γηεζλέο Φεζηηβάι Θεάηξνπ Γξφκνπ – Αζήλα, 2010 Ξιαηεία Κνλαζηεξαθίνπ, 2-3 Νθησβξίνπ 2010 Νκάδα: Ζ Πησπή ησλ Ακλψλ Ππληειεζηέο: Γεκήηξεο Θαθαβνχιαο, Θσλζηαληίλνο Κνπηαθηζήο, Θψζηαο Μπδηάο Ξεγή πιεξνθνξηψλ: Αξρείν Θέληξνπ Κειέηεο Διιεληθνχ Θεάηξνπ


Αςπαςία Κράλλη Ζ Ασπασία Κράλλη γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε θαη είλαη Ξηπρηνχρνο ηεο Λνκηθήο Πρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. Ππνχδαζε θνληά ζην κεγάιν δάζθαιν ηεο Ξαληνκίκαο Marcel Marceau. Απνθνίηεζε απφ ηελ Γξακαηηθή Πρνιή ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ θαη απφ ηφηε έρεη ππεξεηήζεη φια ηα είδε ηνπ ζεάηξνπ, ζπρλά ζε πξσηαγσληζηηθνχο ξφινπο (αξραίν δξάκα, ζχγρξνλν θαη θιαζζηθφ ξεπεξηφξην, κνπζηθφ ζέαηξν, επηζεψξεζε, κπνπιβάξ, παληνκίκα). Ππλεξγάζηεθε κε πνιινχο ζηάζνπο

ηνπ

ειεχζεξνπ

ζεάηξνπ, κε ηηο δχν θξαηηθέο ζθελέο (Δζληθφ Θέαηξν θαη Θ.Θ.Β.Δ.) θαζψο θαη κε ην εκηθξαηηθφ ζέαηξν Θξήηεο. Κεηαμχ άιισλ, έπαημε ζην ζέαηξν «’Δξεπλαο» ηνπ Γεκ Ξνηακίηε, Ρέρλεο

ζην ζε

Θέαηξν

ζθελνζεζία

Θάξνινπ Θνπλ ην έξγν ηνπ Κπ. Κπξερη «Ρξφκνο θαη αζιηφηεηα

ηνπ

Γ΄

Οάτρ.

Δπίζεο έπαημε κε κεγάιε επηηπρία

ην

παληνκηκηθφ

έξγν γηα έλαλ κίκν εζνπνηφ ηνπ

Πάκηνπει

«Ξξάμε

ρσξίο

Κπέθεη ιφγηα»

(Δζληθφ Θέαηξν, ζθελ. Α. Κηλσηήο). Πην «Ζκέξσκα ηεο Πηξίγγιαο» ηνπ Παίμπεξ, (ζθελ. Π. Ληνπθεμή) έπαημε ην ξφιν ηεο Θαηεξίλαο. Ππκκεηείρε ζηηο παξαζηάζεηο «Ζ ηξειή ηνπ Παγηψ» (Θ.Θ.Β.Δ. ζθελ. Α. Βνπηζηλάο), «Ξαηδηά ελφο θαηψηεξνπ Θενχ» (ζίαζνο Έιιεο Ιακπέηε, ζθελ. Ξ. Βνχιγαξεο). «Αρ


απηά ηα θαληάζκαηα» ηνπ Δ. Ληε Φίιηππν (Δζληθφ Θέαηξ, ζθελ. Α. Βνπηζηλάο). Πην έξγν «Talking Heads» ηνπ Άιαλ Κπέλεη έπαημε ην κνλφινγν «Ζ Θπξία ησλ γξακκάησλ». Ππκπξσηαγσλίζηεζε ζην έξγν «Φπιισζηέο» ηνπ Ιαξο Λνξέλ θαη ζην έξγν «Αληίζηξνθε Τπρνινγία» ηνπ Ρζαξιο Ιάληιακ. Ππκκεηείρε ζηελ παξάζηαζε «Ράλγθν» ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Ππχξνπ Δπαγγειάηνπ, επίζεο ζηηο «Βάθρεο» ηνπ Δπξηπίδε ζε ζθελνζεζία Γηάλλε Καξγαξίηε θαη ζηα πιαίζηα ησλ εθδειψζεσλ «Ξάηξα – Ξνιηηηζηηθή Ξξσηεχνπζα2006». Ρν 1992 ίδξπζε ην Θέαηξν ηεο Πησπήο κε ζθνπφ ηελ αλαβίσζε θαη ηελ θαζηέξσζε ηνπ ζεαηξηθνχ είδνπο ηεο Ξαληνκίκαο. Θαη ην 1995 δεκηνχξγεζε κε ην ζχδπγφ ηεο Σξήζην Βαιαβαλίδε, ην ΑΞΝ ΚΖΣΑΛΖΠ ΘΔΑΡΟΝ, κεηαζθεπάδνληαο έλα παιηφ εξγνζηάζην ζε ζεαηξηθφ ρψξν. Γεκηνχξγεζε θαη ζθελνζέηεζε έμε παξαζηάζεηο ηνπ Θεάηξνπ ηεο Πησπήο: 

Κήδεηα απφ Πησπή

Άδεο Γσκαηίνπ (Νξθέαο θαη Δπξπδίθε)

Ξελζέαο Ξάζρσλ (Βάθρεο)

Άηαθηε Ράμε

Ν Έξσηαο δαγθψλεη

Αλαδεηψληαο ηνλ Νηδίπνδα.

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά ζην www.seekingoedipus.blogspot.com Πην ζέαηξν ιφγνπ, ζθελνζέηεζε ην κνλφινγν «Δίζαη ε Κεηέξα κνπ» ηνπ Γηφνπ Άληκηξαι, κε πξσηαγσληζηή ην Σξήζην Βαιαβαλίδε, ζηα πιαίζηα ηεο Ξνιηηηζηηθήο Νιπκπηάδαο - Θεαηξηθνί Κνλφινγνη (2002). Ζ παξάζηαζε επαλαιήθζεθε κε κεγάιε εκπνξηθή επηηπρία ην ηελ πεξίνδν 2009 – 2010 ζην Απφ Κεραλήο Θέαηξν.

Πθελνζέηεζε επίζεο ηελ παξάζηαζε «Νδφο

Κεηζάλζθαγηα Λνχκεξν 3» κε ην ζίαζν «Νη Σξπζνζήξεο», πνπ παίρηεθε κε κεγάιε

επηηπρία

θαη

ζην

Γνπβιίλν

ην

2006.


Έρεη παίμεη ζηελ ηειεφξαζε ζε πνιιά ζήξηαι θαη άιιεο κεκνλσκέλεο εθπνκπέο, θαζψο επίζεο ζην ξαδηφθσλν θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Ππκκεηείρε ζηε μέλε παξαγσγή ηεο ηαηλίαο «Ρν καληνιίλν ηνπ ινραγνχ Θνξέιιη». Ρν θαινθαίξη ηνπ 2008 ζπκκεηείρε ζην Φεζηηβάι Αζελψλ κε ην έξγν ηεο “Αλαδεηψληαο ηνλ Νηδίπνδα”, κε ην νπνίν θαη πεξηφδεπζε θαιεζκέλε απφ ην Θξαηηθφ Θέαηξν ηνπ Καθάν ζηελ Θίλα (Νθηψβξηνο 2008) θαη απφ ην Γηεζλέο Φεζηηβάι Ξαληνκίκαο ηνπ Ινλδίλνπ (International Mime Festival of London Ηαλνπάξηνο 2009). Έρεη δηδάμεη ζε Γξακαηηθέο Πρνιέο θαη ζε ζεκηλάξηα ζην Απφ Κεραλήο Θέαηξν (ππνθξηηηθή θαη ηερληθή ηνπ Πησπεινχ ζεάηξνπ) ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 100 καζεηέο.


Μάνοσ Καρατζογιάννησ Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Αξηζηνχρνο ηεο Αλσηέξαο Πρνιήο Γξακαηηθήο Ρέρλεο Γηψξγνπ Αξκέλε. Υο Ζζνπνηφο έρεη ζπλεξγαζηεί κε ην Δζληθφ Θέαηξν: Ξαξακχζη Σσξίο ΋λνκα – Ξ.Γέιηα, ζθελ. Ρ. Ρδακαξγηά (Βαζηιφπνπιν), ην Φεζηηβάι Αζελψλ: Ρν αλείπσην- γηα ηνλ Γηψξγν Σεηκσλά, ζθελ. Ρ. Ρδακαξγηά, ην Θέαηξν Γεκήηξεο Σφξλ: Απφςε ηξψκε ζηεο Ηνθάζηεο – Α.Γήκνπ, ζθελ. Π.Φαζνπιή (Πηέθαλνο), ην ζέαηξν Ξνξεία θαη ην Φεζηηβάι Θαβάιαο: Ζ Ξάρλε ησλ Α.& Θ. Θνχθαιε, ζθελ. Ρ.Ρδακαξγηά (Πηέθαλνο), ην 104 Θέληξν Ιφγνπ & Ρέρλεο: Ν Ήρνο ηνπ ΋πινπ – Ι.Αλαγλσζηάθε, ζθελ. Δ.Ξαπαθσλζηαληίλνπ (Κηράιεο) θαη Πνλέηα – Ν. Παίμπεξ, ζθελ.Ι. Γηνβαλλίδεο (2009), ην Θέαηξν ηνπ Λένπ Θφζκνπ: Κηα επνρή ζηελ Θφιαζε – Α.Οεκπφ, ζθελ. Θ.Αλαζηφπνπινο (2008), ην Αλνηρηφ Θέαηξν: Κπιε Κειαγρνιία ησλ Κ.Θνπκαληαξέα – Κ.Γνχθα – Κ.Διεπζεξίνπ, ζθελ. Γ.Κηραειίδε (Αιηίλ), ην Θέαηξν Αζελψλ: Φσλέο – Θ.Ξ.Θαβάθε, ζθελ. Κ.Πππξάηνπ (2006), ην Θέαηξν Σπηήξην: Ρν πην γξήγνξν ξνιφη ηνπ θφζκνπ – P. Ridley, ζθελ. Κ.Γθίλνο (Foxtrot), ην Λέν Διιεληθφ Θέαηξν: Ζ θαζέηα – Ι.Αλαγλσζηάθε (Γησξγάθεο), Ζ πξφβα- Γ.Αξκέλε (Ξαξαζθεπάο), Ηάθσβνο ε ππνηαγή – Δ.Ηνλέζθν (Ονβέξηνο Ξαηέξαο), ζε ζθελνζεζία Γ.Αξκέλε, ην Κέγαξν Κνπζηθήο: Ξιάησλ – Θ.Ξειεγξίλε, ζθελ. Γ.Καληψηε (2007), Ρν Δζληθφ Θέαηξν ηεο Αγγιίαο: Βάθρεο – Δπξηπίδε, ζθελ. P. Hall (Φεζηηβάι Δπηδαχξνπ), ηελ Δ.Ι.Π.: Έλα θαπέιν απφ ςάζα Ηηαιίαο – Δ.Ιακπίο, ζθελ. Γ.Ηνξδαλίδε, ηελ Δηαηξία Θεάηξνπ Commedia: Ν κηθξφο ήξσο – Π.Αλεκνδνπξά, ζθελ. Γ.Ξηαηά (Ιπθαβεηηφο ), ηα ΓΖ.ΞΔ.ΘΔ. Πεξξψλ θαη Βέξνηαο: Καληδνπξάλα ζην θαηψθιη – Γ.Αξκέλε, ζθελ. Γ.Αξκέλε (Ζξψδεην), ην θεζηηβάι Γειθψλ: Πχλνιν κνπζηθήο θαη πνίεζεο, ζθελ. Κ.Πππξάηνπ (2006) θαζψο θαη ην Θέαηξν Ακφξε. Πηνλ θηλεκαηνγξάθν έρεη ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Benoit Jacquot - A tout de suite, ηελ Ηζαβέιια Καπξάθε – Κελ πεξλάο αλάβεη θφθθηλν (Φεζηηβάι Θεζ/λίθεο) θαη ηνλ Κηράιε Γθίλν – Απνθφκκαηα (Φεζηηβάι Ξάηξαο 2010). Πηελ ηειεφξαζε έρεη ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Σξήζην Γήκα, ηελ Ξεγή Γεκεηξαθνπνχινπ, ηνλ Βαζίιε Λεκέα, ηνλ Ράζν Ταξξά, ηνλ Αιέμαλδξν Οήγα, ηελ Βίθπ Καλψιε θαη ηνλ Ξαλαγηψηε Γθξάβα.


Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ινγνηερληθέο εθδειψζεηο γηα ηνπο Αλαγλσζηάθε, Σεηκσλά, Γεκνπιά, Οίηζν, Διεπζεξίνπ, Θνπκαληαξέα, Θνληφ, Αιεμίνπ,Ληάξρν, Φπληαλίδε θ.ά Δδψ θαη δχν ρξφληα παξαθνινπζεί ην εξγαζηήξην θσλήο θαη ιφγνπ ηνπ Ππχξνπ Παθθά. Ρν 2009 ήηαλ ππνςήθηνο γηα ην βξαβείν Σφξλ. Κε ην Θέαηξν ηεο Πησπήο ζπλεξγάδεηαη γηα πξψηε θνξά.


ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ

Γελλήζεθε ζηα Σαληά Θξήηεο. Ππνχδαζε δηεχζπλζε θσηνγξαθίαο ζε θηλεκαηνγξαθηθέο ζρνιέο ηεο Διιάδαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Απζηξαιίαο. Απφ ην 1990 εξγάδεηαη σο δηεπζχληξηα θσηνγξαθίαο ζε ηαηλίεο κεγάινπ θαη κηθξνχ κήθνπο – γηα πνιιέο απφ ηηο νπνίεο έρεη βξαβεπηεί ζε δηεζλή θεζηηβάι, φπσο ηεο Γξάκαο, ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Αιεμάλδξεηαο θα. – Θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ ηειεφξαζε, ζε ληνθηκαληέξ, ζεηξέο θαη δηαθεκηζηηθά. Απφ ην 1992 έρεη αλαιάβεη ην ζρεδηαζκφ ησλ θσηηζκψλ ζε πάλσ απφ 190 ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ζπλαπιίεο, κνπζηθέο παξαζηάζεηο θαη ρνξνζέαηξα, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Δπηπιένλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2004 αλέιαβε ην ζρεδηαζκφ θσηηζκψλ ηεο ηειεηήο ιήμεο ηεο ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο ζηνπο Νιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο Αζήλαο 2004.

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΣΕΛΑΜΣΗΣ

Ν Θνξλήιηνο Πειακζήο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1981. Πην δηάζηεκα 1998-2002 κειέηεζε ζεσξεηηθά κε ηνλ Λίθν Θαξηψηε θαη πηάλν κε ηελ Ληνξα Κπαθνπνχινπ θαη ηνλ Γηψξγν Κάλεζε. Ρν δηάζηεκα 2004-2010 ζπνχδαζε ζχλζεζε [Bachelor, Master of Arts] ζην Βαζηιηθφ Υδείν ηεο Σάγεο κε ηνλ Gilius van Bergeijk ηνλ Martijn Padding θαη ηνλ Cornelis de Bondt. Έξγα ηνπ έρνπλ παηρζεί απφ ηελ Νξρήζηξα ησλ Σξσκάησλ, ην Διιεληθφ Ππγθξφηεκα Πχγρξνλεο Κνπζηθήο, ην Ensemble Artefacts, ην Nieuw Ensemble, ην ASKO Ensemble, ην Ensemble Ereprijs θ.α. Πεκαληηθή γηα ηνλ ζπλζέηε έρεη ππάξμεη ε ελαζρφιεζε ηνπ κε ην ζέαηξν θαη εηδηθά ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ Θσκά Κνζρφπνπιν ζε έμη παξαγσγέο ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα [Ζιέθηξα ηνπ Hoffmanstahl, Βάθρεο, Άιθεζηηο ηνπ Δπξηπίδε, Ξαξακπζissimo, Ν,ηη Ξξνηηκάηε, Ν ηπρεξφο ζηξαηηψηεο].

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

Απφθνηηνο ηεο Πρνιήο Θαιψλ Ρερλψλ ηνπ Sheffield θαη ηνπ ηκήκαηνο Πθελνγξαθίαο ηνπ Wimbledon School of Art ηνπ Ινλδίλνπ. Ππλεξγάζηεθε κε ηνλ ζθελνζέηε Steven Stead (English National Opera) ζην Rinaldo ηνπ Hendel θαη κε ην Place Dance Theatre γηα ην Growing into Being ζε ρνξνγξαθία M. Jensen. Απφ ην 2004 έρεη ζπλεξγαζηεί κε ηνπο ζθελνζέηεο: Γεκήηξε Ράξιννπ - Νιεάλλα ηνπ Ληέηβηλη Κάκεη (Θέαηξν Ξνξεία), Αζαλαζία Θαξαγηαλνπνχινπ - ΋λνξ ηεο Ρδνάλλα Κάξεη Πκηζ (Θέαηξν Άικα)(θνζηνχκηα), Λίθν Σαηδφπνπιν - Γπζαξκνλίεο ηεο Ρδφπο Θάξνι ΋νπηο (Θέαηξν Ξφξηα), Βαζίιε Καπξνγεσξγίνπ - Κηα Λχρηα ηνπ Φιεβάξε ηνπ Πηάθαλ Γθφηε (Θέαηξν Ξφξηα), Αθνχο ηε Βξνρή; ηνπ Πηέξγηνπ Γθάθα, Κφλν ηελ αιήζεηα, Καζήκαηα Βίαο, Κηα Ρεξάζηηα Έθξεμε ηνπ Β.Καπξνγεσξγίνπ (Θέαηξν ηνπ Λένπ Θφζκνπ), Ζ Υξαηφηεξε Ηζηνξία ηνπ Θφζκνπ (Δζληθφ Θέαηξν-Ξαηδηθφ Πηέθη), Γηάλλε Κφζρν - Ζ Ξαξέιαζε ηεο Ινχιαο Αλαγλσζηάθε (Θέαηξν Ακφξε), Ηεξά Ρέξαηα ηνπ Εαλ Θνθηψ (Θέαηξν Άικα) (θνζη.), Βαγγέιε Θενδσξφπνπιν - Θαζφινπ Θαιά ηεο Νχξζνπια Οαλί Πάξκα, Κotortown ηνπ Πάηκνλ Πηήβελο, Πθαγείν ηνπ Ηιαλ Σαηζνξ, Νξθαλά ηνπ Πηήβελ Θέιιπ (Θέαηξν ηνπ Λένπ Θφζκνπ), Γιπθεξία Θαιατηδή - Νη Έξσηεο ηεο Θαο Καγθνπάηαξ ηνπ Κπξάηαλ Φξίει (Θεαηξηθφο Νξγαληζκφο Θχπξνπ), Ξέπε Νηθνλνκνπνχινπ Λχρηεο Σακέλσλ Δξψησλ ηνπ Γηνχθην Κηζίκα (Θέαηξν Νδνχ Αληηνρείαο), Πηακάηε Φαζνπιή Ν Κεγάινο θαη ν Κηθξφο ηνπ Ρέξελο Οάηηηγθαλ, (θνζη.) Απφςε Ρξψκε ζηεο Ηνθάζηεο ηνπ Άθε Γήκνπ (ζθελ.), (Θέαηξν Γεκήηξεο Σνξλ), Κηράιε Θσλζηαληάην - Ζ Ξηψζε ηνπ Αικπέξ Θακχ (Bios), Ιεπηέξε Γηνβαλλίδε - Πνλέηα Παίμπεξ (104 Θέληξν Ιφγνπ θαη Ρέρλεο), Θέκηδα Καξζέιινπ - Rent ηνπ Ρδφλαζαλ Ιάξζνλ (Θέαηξν Σψξα, Πθεληφλα)(θνζη.), Γηάλλε Παξαθαηζάλε - I Will Survive, devised (Θέαηξν Πνθνχιε).


Ευχαριςτούμε Ρνλ Ξξχηαλε ηεο Α.Π.Θ.Ρ. θ Γηψξγν Σαξβαιηά, ηνλ θ Ληθφιαν Ρζακφπνπιν θαζψο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ζρνιήο. Ρνλ Θσκά Σαξέια θαη ηελ Δηξήλε Κνπληξάθε. Ρνλ Καλψιε Ησλά, ηελ Δηξήλε Ξαπαδεκάηνπ θαη ην ζέαηξν Αιθκήλε. Ρε Ληθφι Κνπδάθε. Ρν Δζληθφ Θέαηξν. Ρνλ Ξαλαγηψηε Θνληφ Ρελ Εσή Σαηδεαλησλίνπ θαη ηνλ Σξήζην Βαιαβαλίδε Ρνλ Γησξγή Ρζνπξή Ρελ Κπξηψ Κπαιή Ρελ Ακάιηα Κπέλεη Ρελ Ηζαβέιια Καπξάθε Ρελ Πίβπιια Θαηζνπξίδε Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζην Λίθν Θξαζπβνχινπ.

Act Without Words  

Theater Program

Act Without Words  

Theater Program

Advertisement