Page 1

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานอยูด่ ว้ ยกันมานาน แต่พวกเขาก็ไม่มีลูก พวกเขาอยากมีลูกมากจึงสวดมนต์ต่อเทวดาวิงวอนขอให้ได้ลูกสัก คน และแล้ววันหนึ่งความฝันของทั้งคู่กเ็ ป็ นจริ งเมื่อทั้งสองเปิ ดประตูบา้ นในตอนเช้า ก็ พบตระกร้าเล็กๆใบหนึ่งวางอยูห่ น้าบ้าน ในตะกร้านั้นมีกบน้อยตัวหนึ่งนอนตาใสแป๋ วอยู่ สองสามีภรรยานึกเอ็นดูจึงเลี้ยงดูกบ ตัวนั้นเป็ นลูกสาวและดูแลสัง่ สอนทุกสิ่ งทุกอย่างที่มนุษย์ทาำ ให้แก่เธอ กบสาวเธอชอบ ร้องเพลงมาก ที่น่ามหัศจรรย์คือเธอมีนาเสี ้ ำ ยงไพเราะ หวานใส จนทำาให้ผคู ้ นละแวกนั้น พากันคิดว่าเจ้าของเสี ยงต้องเป็ นหญิงสาวแสนสวยแน่ๆ อยูม่ าวันหนึ่งมีเจ้าชายรู ปงามขี่มา้ ผ่านมา เจ้าชายได้ยนิ เสี ยงเพลงของกบสาวเข้า พระองค์ตกหลุมรักเจ้าของเสี ยงนั้นทันที เจ้าชายหยุดม้าลงมาพบกับสองสามีภรรยาเพื่อ ขอแต่งงานกับลูกสาวของพวกเขา กบสาวที่แอบดูอยูก่ ห็ ลงรักเจ้าชายในทันทีเช่นกันจึงรี บซ่อนตัวอยูห่ ลังผ้าม่าน และส่ ง เสี ยงตอบไปว่า “หม่อมฉันยินดีแต่งงานกับเจ้าชาย แต่มีขอ้ แม้วา่ จะปรากฏตัวให้ พระองค์เห็นในห้องที่จดั เตรี ยมไว้เป็ นการส่ วนตัวเท่านั้นเพคะ” เมื่อวันแต่งงานมาถึง เจ้าสาวกบก็นงั่ รถที่ปิดมิดชิดมายังปราสาท เจ้าชายตกใจแทบสิ้ น สติเมื่อรู้วา่ เจ้าสาวของพระองค์คือกบ พระองค์จึงจับกบสาวโยนทิ้งออกไปนอกปราสาท ทันที แต่ทว่าพระองค์ไม่สามารถตัดใจจากเสี ยงอันไพเราะของกบสาวได้ พระองค์จึง ตัดสิ นใจขอเธอแต่งงานใหม่อีกครั้ง คราวนี้ กบสาวใช้ไก่โต้งเทียมรถเปิ ดประทุนของเธอ ขับไปยังปราสาท ระหว่างทางมี นางฟ้ าสององค์กาำ ลังช่วยกันหาวิธีเอาก้างปลาซึ่งติดคอเพื่อนนางฟ้ าอีกองค์ออกอยู่ เมื่อ นางฟ้ าองค์น้ นั เหลือบเห็นเจ้าสาวกบขับรถ เทียมไก่โต้งแล่นตะบึงผ่านไปก็หวั เราะ เสี ยงดัง ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ๋ า จนก้างปลากระเด็นหลุดจากคอ นางฟ้ าทั้งสามดีใจมากที่กบสาวมีส่วนสำาคัญในการช่วยพวกนาง จึงให้รางวัลแก่กบสาว


นางฟ้ าผูส้ วมชุดสี ชมพู พูดว่า “ฉันจะเนรมิตรรถม้าสี ทองคันงามให้แก่เธอนะจ๊ะ” แล้ว รถของกบสาวก็กลายเป็ นรถสี ทองหรู หราสวยงามที่สุด นางฟ้ าผูส้ วมชุดสี ฟ้า พูดว่า “ฉันจะเนรมิตรชุดเจ้าสาวที่สวยที่สุดให้แก่เธอ” ทันใดชุดที่ กบสาวสวมอยูก่ ก็ ลายเป็ นชุดเจ้าสาวแสนสวย และนางฟ้ าผูส้ วมชุดสี เหลือง ซึ่งเป็ นองค์ที่กา้ งติดคอ พูดว่า “ส่ วนฉันผูท้ ี่เธอได้ช่วย เหลือมากที่สุด ฉันก็จะมอบสิ่ งที่วิเศษที่สุดให้แก่เธอเช่นกัน” แล้วนางฟ้ าก็โบกคทาดาว ประกายระยิบระยับพร่ างพรมลงมาบนตัวของกบสาว แล้วกบสาวก็กลายร่ างเป็ นหญิง สาวผิวเข้มที่สวยบาดตาบาดใจไปในทันที เมื่อกบสาวไปถึงพระราชวังเจ้าชายแทบจะไม่เชื่อสายตาว่าเจ้าสาวกบของพระองค์กลาย ร่ างเป็ นหญิงสาวที่สวยงามขนาดนี้ และที่สาำ คัญเธอมีเสี ยงเพลงไพเราะที่ทาำ ให้ทุกคนที่ได้ ฟังมีความสุ ข

กบสาวแต่งงาน  

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานอยู่ด้วยกันมานานแต่พวกเขาก็ไม่มีลูก พวกเขาอยากมีลูกมากจึงสวดมนต์ต่อเทวดาวิงวอนขอให้ได้ลูก...

กบสาวแต่งงาน  

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานอยู่ด้วยกันมานานแต่พวกเขาก็ไม่มีลูก พวกเขาอยากมีลูกมากจึงสวดมนต์ต่อเทวดาวิงวอนขอให้ได้ลูก...

Advertisement