Page 1

*MY WORK *SINCE 2015-2018


PANUPONG PUTHONG


COMMUNICATION DESIGN SRINAKARINWIROT UNIVERSITY


RESUME


SELF PROMOTION

*3-*4

ADVERTISING

*5-*16

STREET

PHOTOGRAPHY

PHOTOGRAPHY

*17-*22

*23-*34

*41-*44

*45-*54

BRANDING

FASHION

ILLUSTRATION


STATIONARY DESIGN

*55-*58

PICTOGRAM

PANUPONG*S PORTFOLIO

*35-*40

*59-*66

*67-*74

POSTER

TYPOGRAPHY


PANUPONG*S PORTFOLIO

โจทย์ ค ื อ นำ � เสนอความเป็ น ตั ว เอง ผ่ า น โปสการ์ ด ขนาดเล็ ก โดยใช้ กราฟฟิ ค ดี ไ ซน์ ผม จึ ง นำ � เอาบางส่ ว นบนใบหน้ า ของนั ก แสดงห้ า คน jesse eisenberg(ผม) joseph gordon-levitt(ตา) will smith(จมู ก ) suraj shama(ปาก) zac effron(คาง) มารวมเข้ า ด้ ว ยกั น กั น โดยใช้ เทคนิ ค กราฟฟิ ค แบบ collage เพื ่ อ สื ่ อ ถึ ง ความ ชอบในศาสตร์ ภ าพยนตร์ และการที ่ ภ าพยนตร์ ์ ที ่ ม ี อ ิ ท ธิ พ ลกั บ ผม

*3


SELF PROMOTION


*5

เป็ น โปสเตอร์ ที่ ทำ � ออกมาเพื่ อ รณรงค์ ให้วัยรุ่นหันมาใช้ถุงยางเพื่อป้องกันการท้องในวัย เรียนและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ โดยได้รับแรง บันดาลใจมาจากศาสนาคริสต์ ในเรื่อง ADAM & EVE โดยเกิดจากการตั้งคำ�ถาม ว่าจะเกิดอะไร กับโลกใบนี้ ถ้า ADAM แลพ EVE มีเพศสัมพันธุ์ โดยการใช้ถุงยาง คำ�ตอบคือจะไม่มีมนุษยชาติและ ธรรมชาติก็จะยังไม่ถูกทำ�ลาย

PANUPONG*S PORTFOLIO


ADVERTIS- GROUP PROJECT ING

THIS IS WHAT HAPPEN WHEN ADAM WEAR CONDOMS.


PANUPONG*S PORTFOLIO

WHY SO SERIOUS?


ADVERTISING

เป็นโปสเตอร์ ซอสมะเขือเทศ..ที่ได้รับแรง บั น ดาลใจมาจากการที่ เ ด็ ก ๆชอบกิ น อาหารเลอะ ปาก นำ�เสนอรวมกับความคิดสร้างสรรค์ ความไร้ เดียงสา และความซุกซนของเด็กๆ เช่นการเอาซอส มาทาปากให้เหมือน Joker หรือ การอามาทาจมูก เพื่อแกล้งทำ�เป็นเลือดกำ�เดาไหล

*8


ADVERTISING

CHALIE! WHERE IS MY KETCHUP?!

*9


ข

GIRL LIKE BAD BOYS?

PANUPONG*S PORTFOLIO


PANUPONG*S PORTFOLIO

ได้ แ รงบั น ดาลใจจากการใช้ ช้ อ นวาดซอสบนจานอาหาร เล่น..แล้วจะเป็นไปได้มั้ยว่าศิลปินระดับโลกก็ค้นพบผลงานศิลปะชิ้น เอกบนจานอาหารมื้อธรรมดาๆหนึ่งมื้อ

*11

MASTERPIECE CAN HAPPEN JUST ONE MEAL


ADVERTISING


PANUPONG*S PORTFOLIO


ADVERTISING

ออกแบบแบรนด์ลูกจากแบรนดแม่โก๋แก่ ชื่อแบรนด์ TOOBTUB เพราะหมายถึง ผลิตภัณฑ์ได้อย่างตรงตัว เป็นขนมเวเฟอร์ถั่วลิสง บดอบน้ำ�ตาลเคลือบช๊อคโกแลต

แบรนด์ TOOBTUB by โก๋แก่ โดยแบรนด์มีภาพ ลักษณ์เป็นวัยรุ่น ขบถ และตลก โดย relationship ที่ต้องการมีกับผู้บริโภคคือการบอกกับผู้บริโภคว่า Be yourself “รูปถ่ายนักเรียน” คือรูปแรกที่เราต้องถ่าย เพื่อเป็นการบอกตัวตน หน้าตาของเราเป็นอย่างไร เป็นรูปภาพที่ต้อง หน้าตรง มีระเบียบ และ สุภาพ เรียบร้อย ซึ่งอาจมองได้อีกมุมว่า เป็นรูปที่เราไม่มี ความเป็นตัวของตัวเองเลย ด้วยภาพลักษณ์ของ แบรนด์ ที่ต้องการจะสื่อกับผู้บริโภคว่า Be yoursef จึงเลือกออกแบบโปสเตอร์นำ�เสนอผ่านรูปถ่าย นักเรียน ที่ตัวแบบแสดงท่าท่าง ทะเล้น ขบถ และเป็น ตัวของตัวเองมากที่สุด BE SILLY BE CRAZY BE YOURSELF

*14


ข

*15


PANUPONG*S PORTFOLIO ADVERTISING


ค

*17


PHOTOGRAPHY

PANUPONG*S PORTFOLIO

STREET

SUKHUMWIT TO YAOWARAT


*20


ค

*21


PANUPONG*S PORTFOLIO

STREET PHOTOGRAPHY


FASHION PHOTOGRAPHY

*23

PHOTOGRAPHER PANUPONG PUTHONG

BLACK SWAN

PANUPONG*S PORTFOLIO


ง


*28


FASHION PHOTOGRAPHY

PHOTOGRAPHER ART DIRECTOR MODEL

CAROLINE

ภาพถ่ายแฟชั่นชุดนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมากจากเพลง CAROLINE ของศิลปิน AMINE ซึ่งในเนื้อเพลงมีความหมายเล่าถึงการที่ผู้ชายมองผู้หญิง เหมือนเป็น sex object โดยภาพแฟชั่นชุดนี้ต้องการสะท้อนกลับกันผ่านสายตา MRs.Caroline ผู้หญิงที่ถูกกล่าวถึง ในเพลง โดยในชุดก็จะมี symbol ต่างๆที่เข้ามาสื่อสารความสัมพันธ์และการถูกมองว่าเป็น sex object ยกตัวอย่างถุงมือสีเหลืองที่สื่อถึง เพศชาย ที่คอยเข้ามาควบคุมและ control เพศ หญิง และดอกไม้ ผลไม้ต่างๆ โดยมีการใช้สีที่สื่อถึงความเป็นเพศหญิง ซึ่งตรงข้ามกับสีเหลือง ของ MV ที่สื่อถึงมุมมองเพศชาย KAWINPOP LEELAONYAM PANUPONG PHUTONG NURINE

*29

PANUPONG*S PORTFOLIO


ง


CAROLINE


*32


*34


STATIONARY DESIGN

*35

PANUPONG*S PORTFOLIO


ออกแบบ Stationary ให้กับแบรนด์ Call Creamie(แบรนด์สมมุติ) แบรนด์ผลิตนมวัว


ออกแบบ Stationary ให้กับแบรนด์ Ice Ice Baby(แบรนด์สมมุติ) แบรนด์ร้านไอศครีม ผลไม้ไทย Homemade กลิ่นอายชนบท


STATIONARY DESIGN

โดยแนวคิดในการออกแบบ Graphic คือ นำ�เอาลายน้ำ�ของไทย ผสมผสานเส้นที่ร่วมสมัย เป็น ลักษณะของโลโก้ และ Graphic บนนามบัตรรูปไอศ ครีม

*38

PANUPONG*S PORTFOLIO


STATIONARY DESIGN

THE CONQUEROR DESIGN CONTEST by Antalis Thailand เข้ารอบ finalists

เซียนขี่สิงฆ์

ออกแบบให้ กั บ ยาเส้ น ตราเซี ย นขี่ สิ ง ฆ์ ซึ่งเดิมมีภาพลักษณ์เก่าจึงต้องการรีแบรนด์ใหม่ให้มี ความทันสมัย โดยการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจ การจัดวาง และการใช้สีจากบรรจุภัณฑ์แบบเดิม


*41

แป้งเย็นตราเภสัช ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้กับแบรนด์แป้ง เย็นตราเถสัช ที่ต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์เดิมที่ ค่อนข้างเก่า มีกลุ่มเป้าหมายอายุอยู่ในช่วง 40 ปีขึ้นไป ให้เป็นกลุ่มวัยรุ่น จึงต้องทำ�ให้้แบรนด์มีภาพลักษณ์ ทันสมัยมากยิ่งขึ้น จากจุดนี้จึงปรับเปลี่ยน graphic ที่จากเดิมมีรูป มาดาม ลายเส้นเก่า เป็นภาพประกอบ รูปผู้หญิง 3 สไตล์เพื่อนำ�เสนอกลิ่นทั้ง 3 กลิ่นของ แป้ง Madam Aroma , Camilla Aroma , Princess Aroma ให้เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่ม วัยรุ่น BRANDING PANUPONG*S PORTFOLIO


MADAM AROMA


CAMILLA AROMA


PRINCESS AROMA


THE WATER BUFFALO AGRICULTURAL SCHOOL

*45

ILLUSTRATION

ออกแบบ infographic ให้ความรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์โรงเรียนสอนควาย ตำ�บล ศาลาลำ�ดวน จังหวัดสระแก้ว


PANUPONG*S PORTFOLIO


SKETCH

THE WATER BUFFALO AGRICULTURAL SCHOOL

การออกแบบลวดลาย tableware ให้กับ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์โรงเรียนสอนควาย ตำ�บล ศาลาลำ�ดวน จังหวัดส ระแก้ว โดยได้รับแรงบันดาล ใจมาจากองค์ ป ระกอบที่ อ ยู่ ใ นโรงเรี ย นกาสรกสิ วิทย์ เช่น หญ้า โคลน คันนา และออกแบบโดยใช้ ศิลปะแนวแอบสแตรค การสอนความคือการสอน สัตว์ ที่ไม่ใช่ มนุษย์ เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งในการใช้ภาษาสื่อสาร กับควายให้สามารถเข้าใจนำ�ควายมาใช้งาน ทำ�นา ซึ่งนอกจากการสื่อสารกับควายแล้ว สายสัมพันธ์ ระหว่ า งคนและควายก็ คื อ ความเป็ น น  ามธรรมเช่ น เดียวยกัน..จึงเลือกนำ�ศิลปะแบบ..abstract มาใช้ ในการออกแบบ INSPIRE FROM ต้นข้าว ควาย โคลน คันนา

แปลงนา บ้านดิน แปลงเกษตร

THE WATER BUFFALO AGRICULTURAL SCHOOL

DESIGN

1

ABSTRACT

WHY?

2

INSPIRE FROM

*47


PANUPONG*S PORTFOLIO

ILLUSTRATION


ILLUSTRATION

ออกแบบ Back drop จากหนังเรื่อง Harry Potter


PANUPONG*S PORTFOLIO

ช

*50


CHARECTER DESIGN ออกแบบคาเรกเตอร์ดีไซน์์ โดยได้รับแรง บันดาลใจจาก เขตหัวลำ�โพง โดยเลือก แดง ไบเล ที่เคย ใช้ชีวิตอยู่ที่โรงงานน้ำ� ไบเล่ หลังสถานีรถไฟหัวลำ�โพง

โดยแนวคิดในการออกแบบคือ ต้องการนำ�เสนอ ภาพลักษณ์ของ แดง ในอีกมุมมองหนึ่งที่หลายคน อาจจะยังไม่รู้จัก ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากเรื่องราว ในภาพยนตร์ เช่น แดงชอบดื่ม milkshake ชอบ แต่งตัวสไตล์ James dean ซึ่งในจุดนี้เองจึงเห็นว่า ถ้าแดงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ก็น่าจะเป็นวัยรุ่นที่แต่ง ตัวเก่ง มีรสนิยม สะพายกระเป๋าผ้าสไตล์วัยรุ่น เป็น เหตุผลที่เลือกเอา แดง มาไว้บนปก looker นิตสาร แฟชั้่นสำ�หรับวัยรุ่น ฉบับ December 2499 โดยมี Marilyn monroe ซึ่งเป็นนักแสดงที่ได้รับความ นิยมในสมัยนั้น เป็น pin up girl

*52

PANUPONG*S PORTFOLIO

ILLUSTRATION


*54

MICKLE NEILSEN FROM “DARK” NETFLIX ORIGINAL SERIES

PANUPONG*S PORTFOLIO

ILLUSTRATION


PANUPONG*S PORTFOLIO

PICTOGRAM


SANN SABB ออกแบบ Pictogram ให้กับเรือโดยสาร คลองแสนแสบ

*56


PANUPONG*S PORTFOLIO

ซ

PICTOGRAM


*58


PANUPONG*S PORTFOLIO

ออกแบบโปสเตอร์ แ ละแผ่ น Cd จาก ภาพยนร์ 3 เรื ่ อ ง ของ ผู ้ ก ำ � กั บ David Fincher ประกอบด้ ว ย Fight Club, Seven , Gone Girl


FIGHT CLUB

*60

POSTER


SEVEN

POSTER

PANUPONG*S PORTFOLIO


GONE GIRL

*62


POSTER

Children Fashion Trade Show 2017

โปสเตอร์ชิ้นนี้เกิดจากการออกแบบ แบบ cross over เนื่องจาก นำ�เอาองค์ประกอบ การใช้สี จากภาพถ่ายเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ โดยออกแบบให้กับงาน Children Fashion Trade Show 2017

*63


PANUPONG*S PORTFOLIO


ออกแบบโปสเตอร์ ให้กบ ั งาน The Bangkok Design Festival 2018 ในหัวข้อ All Thing Design

POSTER

The Bangkok Design Festival


*66

ซึ่งกราฟิคดีไซน์ ที่อยู่ใกล้ตัวคนกรุงเทพฯ และ บ่งบอกถึง ความเป็น Bangkok ได้ชัดที่สุดในชีวิตประจำ�วัน ในความคิดของ ผมคือเสื้อวินมอเตอร์ไซต์ จึงได้นำ�มาเป็นแรงบันดาลใจในการออก แบบโปสเอตร์ชิ้นนี้ และออกแบบโดยการจัดวางองค์ประกอบ การ วางตัวอักษร การใช้ตัวอักษรที่สื่อสารความเป็นไทย รวมทั้งการ ใช้สีสัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งสีส้ม และชมพู ให้คล้ายเสื้อวินมอเตอไซต์

PANUPONG*S PORTFOLIO


FRUTIGER

TYPOGRAPHY

PANUPONG*S PORTFOLIO

เป็ น โปสเตอร์ ท ี ่ อ อกแบบเพื ่ อ นำ � เสนอ ฟอนต์ Frutiger ของ Adrain Frutiger โดย เป็ น ฟอต์ ท ี ่ เ ดิ ม ออกแบบเพื ่ อ ใช้ เ ป็ น Signage ของสนามบิ น charles de gaulle ฝรั ่ ง เศส เพราะเป็ น ฟอนต์ ท ี ่ ม ี ค วามชั ด เจน อ่ า นง่ า ยแม้ ้ ใ น ระยะไกล เหมาะกั บ การใช้ ง านเพื ่ อ บอกทิ ศ ทาง จึ ง เลื อ กเอาลู ก ศร มาใช้ ใ นการออกแบบ เ พื ่ อ สื ่ อ ถึ ง จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ เ ดิ ม แ ล ะ ที ่ ม า ใ น ก า ร ออกแบบ คื อ เพื ่ อ ใช้ เ ป็ น Signage และนำ � มาเรี ย งซ้ อ นทั บ กั น เพื ่ อ สื ่ อ ถึ ง สถาปั ต ยกรรม ภายในของสนามบิ น charles de gaulle

*68


Thai-Laos Food Fusion “SOMTUM”

TYPOGRAPHY

*70

PANUPONG*S PORTFOLIO

ออกแบบตัวอักษรในหัวข้อ Thai-Laos Food Fusion “SOMTUM” ส้มตำ� กรรมวิธีการทำ�ส้มตำ�ก็คือ “การตำ�” ซึ่งจุดนี้เองเลยนำ�มาเป็นกระบวนการในการออกแบบ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาตัวอักษรไทยไปตำ�ลงในครก แบบตำ�ส้มตำ� ซึ่งผลที่ออกมาเมื่อเราลองเอาฟอนต์ ไปตำ�จริงๆ ก็ได้ฟอนต์ ที่มีหน้าตาแตกต่างไปจากเดิม ฟอนต์ที่ออกมาได้นำ�เสนอความเป็นส้มตำ� วิถีส้มตำ� ได้อย่างตรงตัวและไม่อ้อมค้อม


TYPOGRAPHY

PANUPONG*S PORTFOLIO การออกแบบตัวอักษร โดยการใช้วัสดุที่ อยู่ใน 7-11 ซึ่งสิ่งที่กลุ่มผมเลือกคือ กาวตราช้าง จึงเอากาวตราช้างไปหยอดบนโฟมเป็นรูปตัว อักษรภาษาอังกฤษ เพื่อดูผลที่เกิดจากการที่กาวทำ� ปฎิกิริยาเคมีกัดกับโฟม ว่าจะเกิดเป็นฟอนต์รูปแบบ ไหน

*71


THANK YOU


PANUPONG*S PORTFOLIO


Panupong's portfolio  
Panupong's portfolio  

Here's my portfolio for collected my work since 2015-2018

Advertisement