Page 1

1

10/11/2018 11:41 AM

ลอง 45 ปี มร.ชร. จัด “เดินั ่ ชิงถ้วย-9.45 ก.ม. วิง่ -ปน”


2

ลอง 45 ปี มร.ชร. จัด “เดินั ่ ชิงถ้วย-9.45 ก.ม. วิง่ -ปน”


3

ร.ชร. ย้อนอดีตจัดการแข่งวิ่งประเพณีเพื่อสุขภาพ เดิน-วิ่ง ปั่นเพื่อ สุขภาพ “45th Anniversary CRRU” ครบรอบ 45 ปี วันสถาปนา 29 ก.ย. นี้ เริ่ม ตี 5 จาก อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายฯ ห้าแยก - หอปรัชญา ร.9 มร.ชร. ชิงถ้วยรางวัล ทั้ง ชาย หญิง และ ทีม ระยะทาง 9.45 ก.ม. ส่วนจักรยานเพื่อสุขภาพปั่น 45 ก.ม. ตามเส้นทางกาหนด เชิญผู้รัก สุขภาพร่วมกิจกรรมสนใจติดต่อด่วนรับสมัครแล้ว

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า มร.ชร. จะจัดโครงการ th เดิน-วิ่ง ปั่นเพื่อสุขภาพ “45 Anniversary CRRU” ครบรอบ 45 ปี วันสถาปนา มหาวิทยาลัย (วค.เชียงราย) ใน วันที่ 29 ก.ย. (61) นี้ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป เริ่มจากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช – หอปรัชญา ร. 9 มร.ชร. ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่สนใจกิจกรรมดังกล่าว ทาง มร.ชร. ได้จัดเป็น ประจาทุกๆ ปี เป็นประเพณีมาตั้งแต่ ปี 2519 และเป็นการฉลอง 45 ปี ของ มร.ชร. ในปีนี้ด้วย จากเดิมที่เคยเป็น วิทยาลัยครูเชียงราย แล้วพัฒนามาเป็นสถาบันราชภัฏ และ มร.ชร. ในปัจจุบัน จึงขอเชิญผู้รักสุขภาพและผู้สนใจ กิจกรรมต่างๆ โดยทั่วกัน รับสมัครตั้งแต่วันนี-้ 26 ก.ย. 61 ด้าน อ.อนันต์ รูปงาม ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มร.ชร. ฐานะประธานฝ่ายจัดการ แข่งขัน กล่าวว่า มีกิจกรรมให้เลือกหลายอย่างตามถนัด เช่น “เดิน-วิ่ง-ปั่น เพื่อ สุขภาพ” ส่วนระยะทางที่กาหนดนั้น จัดเป็นตัวเลขมงคล คือ ระยะทางการวิ่ง 9.45 ก.ม. นั้นหมายถึง ตัวเลขที่บวกเลขหน้า (4) และ เลขหลังกัน(5) รวมกันแล้วได้ 9 หมายถึงความก้าวหน้าที่ มร.ชร. มีอายุ 45 ปี ส่วนเลขหน้าและ หลัง หมายถึงความสุข ความอบอุน่ ของครอบครัวชาวราชภัฏเชียงราย สาหรับการแข่งขันแบ่งเป็นประเภททีม 9 คน (Fun-Run) เดิน-วิ่ง ระยะทาง 9.45 ก.ม. แบ่งเป็นดังนี้ ประเภททีม และทีม ผสม 9 คน ชาย-หญิง (ไม่จากัดอายุอาจารย์ หรือ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า) ประเภทครอบครัว หรือ ครอบครัวศิษย์เก่า พ่อ แม่ ลูก หรือคนในทะเบียนบ้านไม่จากัดอายุ อย่างน้อย 3 คน และ ประเภทโรงเรียน โดยมี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือศิษย์เก่า มร.ชร. อยู่ในทีม 1 หรือ 2 คน และโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนที่มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณะครุศาสตร์ส่งนักศึกษาไปฝึกสอน ไม่จากัดอายุ ไม่จากัดเพศ ผู้เข้าเส้นชัยลาดับ 1 – 3 ทุกประเภท ชิง ถ้วยรางวัล ส่วนประเภทจักรยานเพื่อสุขภาพนั้นระยะทาง 45 ก.ม. ตามเส้นทางที่กาหนดไว้แล้ว ส่วนประเภทชิง ชนะเลิศ ระยะ ทาง 9.45 ก.ม. เหมือนการเดิน-วิ่ง” อ.อนันต์ กล่าว จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่ง ปั่นเพื่อสุขภาพ “45th Anniversary CRRU” “ครบรอบ 45 ปี วันสถาปนามร.ชร.” เริ่มรายงานตัวตั้งแต่เวลา 03.45 – 04.45 น. และเริ่มปล่อยตัวจากจุดสตาร์ท ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไปจากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายฯ ถึงหอปรัชญา รัชกาล ที่ 9 มร.ชร. รวมระยะทาง 9.45 ก.ม. สมัครได้ตงั้ แต่วันนี้ – 26 กันยายน 2561 ที่ โปรแกรมวิชาพลศึกษา ได้ทุกวัน รายงานข่าวเปิดเผยว่า การรับ สมัครการแข่งขันและการนัดหมายต่างๆ ของผู้สมัครเป็นไปตามกาหนดเดิม ที่ประกาศทางออนไลน์แล้ว สาหรับ ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิม่ เติมที่ อ.อนันต์ รูปงาม ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มร.ชร. โทร. 084 -175-9119 ตั้งแต่บัดนี้

ฉลอง 45 ปี มร.ชร. จัด “เดิน-วิ่ง-ปั่น” ชิงถ้วย-9.45 ก.ม.  

-ข่าวสาร ฉลอง 45 ปี มร.ชร. จัด “เดิน-วิ่ง-ปั่น” ชิงถ้วย-9.45 ก.ม.

ฉลอง 45 ปี มร.ชร. จัด “เดิน-วิ่ง-ปั่น” ชิงถ้วย-9.45 ก.ม.  

-ข่าวสาร ฉลอง 45 ปี มร.ชร. จัด “เดิน-วิ่ง-ปั่น” ชิงถ้วย-9.45 ก.ม.

Advertisement