Page 1

[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

KERAJAAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGUMPULAN DATA ASET TIDAK ALIH (PeDATA) untuk BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR LAIN

VERSI 2.0 JUN 2011

Disediakan oleh: Urusetia JPAK,

Muka

0

Pejabat Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia.

VERSI 2.1 Feb 2012


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

KANDUNGAN

Perkara

Muka Surat

Definisi .....................................................................................................

2

Singkatan .................................................................................................

3

1.0

Pengenalan...............................................................................................

4

2.0

Latar Belakang.........................................................................................

4

3.0

Objektif.....................................................................................................

5

4.0

Skop ........................................................................................................

5

5.0

Peranan Dan Tanggungjawab ................................................................

6

6.0

Tujuan Aktiviti Pengumpulan Data ..........................................................

6

7.0

Peringkat Pendaftaran Dan Identifikasi Aset ...........................................

7

8.0

Pengumpulan Data Premis Aset (DPA) .................................................. 22

8.2 Proses Kerja .....................................................................................

23

Pengumpulan Data Aset Khusus (DAK) .................................................. 9.1 Carta Alir Proses ...............................................................................

28

9.2 Proses Kerja .....................................................................................

29

10.0

Penutup ...................................................................................................

63

11.0

Rujukan....................................................................................................

63

12.0

Lampiran..................................................................................................

63

1

9.0

8.1 Carta Alir Proses ...............................................................................

Muka

Topik


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

DEFINISI -

Sesuatu binaan bangunan dan semua komponen serta fasiliti berkaitan yang terdapat di dalam sesuatu premis.

Binaan Luar

-

Binaan Luar merupakan suatu binaan yang berada di dalam premis yang tidak termasuk dalam takrifan Blok.

Blok

-

Blok merupakan bangunan atau suatu binaan yang mempunyai bumbung, dinding, pintu masuk dan boleh diakses dengan sempurna dalam sesuatu premis.

Daftar Aset Khusus

-

Daftar Aset Khusus (DAK) merupakan satu struktur kod berperingkat (tahap kedua) dalam pendaftaran aset sesebuah premis.

Daftar Premis Aset

-

Daftar Premis Aset (DPA) merupakan satu struktur kod berperingkat (tahap pertama) dalam pendaftaran sesebuah premis aset.

Kategori Premis Aset

-

Kategori premis sepertimana di dalam MS 1759 : 2004 (Built Environment).

Kumpulan Agensi

-

Merujuk pada jenis kumpulan agensi Kerajaan seperti di dalam Data Dictionary Sektor Awam (DDSA)

Nombor ID DPA

-

Nombor unik untuk Daftar Premis Aset (DPA) yang diperolehi selepas pendaftaran ke dalam mySPATA

Pasukan Pengumpul Data

-

Pasukan yang dilantik untuk melaksanakan kerja mengumpul data dan maklumat aset.

Pihak Pelaksana

-

Kementerian, jabatan termasuk badan berkanun atau pihak luar yang telah dipilih/dilantik untuk menguruskan pelaksanaan pengurusan aset.

Premis

-

Sesuatu tapak tanah yang menempatkan bangunan dan kawasan berkaitan.

Muka

2

Aset Bangunan


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

-

Daftar Premis Aset

DAK

-

Daftar Aset Khusus

KHA

-

Kitar Hayat Aset

KSU

-

Ketua Setiausaha

mySPATA

-

Sistem Pengurusan Aset Tak Alih

PAM

-

Pengurusan Aset Menyeluruh

PeDATA

-

Pengumpulan Data Aset Tak Alih

PDF

-

Pegawai Daftar & Data Fasiliti

PIF

-

Pegawai Inspektorat Fasiliti

POF

-

Pegawai Operasi Fasiliti

PTF

-

Pegawai Teknikal Fasiliti

PTP

-

Pesuruhjaya Tanah Persekutuan

SKATA

-

Sistem Kod Aset Tak Alih

UPF

-

Unit Pengurusan Fasiliti

Muka

DPA

3

SINGKATAN


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

1.0

PENGENALAN

1.1

Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih (PeDATA) Bangunan ini merupakan dokumen sokongan kepada manual dan tatacara Pengurusan Aset Menyeluruh (PAM) kerajaan.

1.2

Dokumen ini diwujudkan sebagai panduan dalam mengumpul data aset tak alih (Aset Bangunan) milik Kerajaan Persekutuan untuk tujuan pendaftaran ke dalam aplikasi mySPATA dan sebagai rekod rasmi Kementerian/ Jabatan.

2.0

LATAR BELAKANG

2.1

Integriti data bergantung kepada kualiti data yang dikumpul semasa pendaftaran aset. Sebelum ini, terdapat pelbagai kaedah pengumpulan data yang digunakan oleh agensi-agensi dan tiada garis panduan khusus dalam mengumpul data aset-aset tak alih kerajaan. Ini menyebabkan data-data yang dikumpul tidak tepat, tidak sistematik dan tidak seragam. Oleh yang demikian, satu garis panduan khusus perlu diwujudkan.

2.2

Pengurusan data aset semasa yang dipraktikkan oleh agensi-agensi kerajaan adalah tidak diurus dengan baik dan tidak teratur. Ini menyebabkan Pengurusan Aset Menyeluruh (PAM) tidak dapat diamalkan dengan berkesan. Oleh itu adalah penting aset yang diwujudkan perlu didaftarkan secara lengkap, sistematik dan bersepadu selaras dengan Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan.

2.3

Pengumpulan data aset merupakan salah satu proses penting di dalam menguruskan aset kerajaan secara menyeluruh. Ia merupakan proses yang

Muka

4

kompleks dan memerlukan perancangan, kawalan dan penyelarasan.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

3.0

OBJEKTIF

3.1

Dokumen ini diwujudkan bertujuan untuk :

a)

PeDATA : Bangunan

Menjadi Panduan dalam pelaksanaan proses pengumpulan data aset tak alih kerajaan (Aset Bangunan) untuk tujuan pendaftaran aset tak alih kerajaan;

b)

Memastikan data aset yang dikumpul dan direkod adalah lengkap, seragam dan berintegriti;

c)

Memastikan data aset yang dikumpul dan direkod mengikut format Sistem Kod Aset Tak Alih (SKATA) bagi tujuan pendaftaran ke dalam aplikasi Sistem Pengurusan Aset Tak Alih (mySPATA); dan

d)

Menyediakan data yang lengkap untuk pengurusan dan penyenggaraan aset.

4.0

SKOP

4.1

Meliputi aset tak alih milik Kerajaan Persekutuan.

4.2

Merangkumi aset tak alih kerajaan iaitu aset bangunan dan infrastruktur TIDAK TERMASUK rizab / premis jalan, premis saliran dan premis pembetungan.

Dokumen ini dikhususkan untuk menjelaskan kaedah pengumpulan data untuk

5

tujuan pendaftaran aset tak alih.

Muka

4.3


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

5.0

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

5.1

Pegawai Teknikal Fasiliti (PTF)

5.2

5.3

a)

Melantik Ketua Pasukan Pengumpul Data

b)

Memastikan premis mendapat nombor DPA / ID DPA

c)

Memastikan pendaftaran aset tak alih dilaksanakan

d)

Menyelaras laporan dan maklumat aset tak alih

PeDATA : Bangunan

Pegawai Daftar & Data Fasiliti (PDF) a)

Menubuh Pasukan Pengumpul Data

b)

Menyelaras aktiviti pengumpulan data

c)

Mengesahkan data yang dikumpul

Pegawai Operasi Fasiliti (POF) a)

Menyediakan pelan pengumpulan data

b)

Menjalankan pengumpulan data

c)

Merekod data aset tak alih

6.0

TUJUAN AKTIVITI PENGUMPULAN DATA

6.1

Aktiviti pengumpulan data dijalankan bagi mendapatkan maklumat yang berguna yang boleh digunakan di dalam pengurusan aset menyeluruh.

6.2

Proses ini bertujuan memastikan rekod bertulis yang akan didaftarkan dalam sistem adalah sama dan selaras dengan aset fizikal di dalam premis. Ini menjamin integriti dan ketelusan maklumat dan membolehkan fakta-fakta yang tepat diberikan kepada

Muka

6

pihak berkaitan dalam membuat keputusan ke atas pengurusan aset.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

7.0

PERINGKAT PENDAFTARAN DAN IDENTIFIKASI ASET

7.1

Peringkat Pendaftaran Aset Bangunan

PeDATA : Bangunan

Struktur pendaftaran aset tak alih kerajaan terbahagi kepada 2 peringkat pendaftaran iaitu:

DPA

Tahap Pertama (9 Peringkat )

(Daftar Premis Aset)

DAK

Tahap Kedua (7 hingga 9 Peringkat)

(Daftar Aset Khusus)

Muka

7

Rajah 1: Struktur Pendaftaran Aset Bangunan


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

7.2

PeDATA : Bangunan

Daftar Premis Aset (DPA) Bangunan

Daftar Premis Aset (DPA) merupakan satu struktur berperingkat (tahap pertama) dalam pendaftaran sesebuah premis aset. Identifikasi Daftar Premis Aset (ID DPA) adalah unik dan menjadi nombor identifikasi rujukan sesebuah premis aset bangunan. Struktur pengekodannya terdiri daripada 9 peringkat hasil kombinasi kod seperti ditunjukkan Rajah 2.

Premis Aset Bangunan merupakan suatu kawasan binaan blok bangunan / binaan luar bangunan milik agensi kerajaan di atas lot tanah diwartakan Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP) / tanah milik agensi kerjaan dalam lingkungan sempadannya.

Kumpulan Pemilik Aset

Lokasi Aset

Fungsi Aset

Muka

8

Rajah 2 : Struktur Berperingkat Kod DPA


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

PREMIS KEMENTERIAN KERJA RAYA

PREMIS JABATAN KERJA RAYA PREMIS AKADEMI SENI KEBANGSAAN

Rajah 3 : Contoh Menunjukkan Tiga (3) Daftar Premis Aset (DPA) Bangunan

Daftar Aset Khusus (DAK)

Daftar Aset Khusus (DAK) adalah satu struktur kod berperingkat (tahap kedua). DAK terdiri daripada maklumat khusus sesuatu aset seperti blok, aras, ruang, binaan luar, jenis sistem, subsistem dan bilangannya, komponen kejuruteraan dan bilangannya.

Nombor DAK terdiri daripada kod-kod yang memberi maksud kepada maklumat khusus sesuatu aset . Nombor DAK adalah unik dan akan digunakan sebahagiannya sebagai nombor untuk label dan teg setiap sistem atau komponen yang berkaitan.

9

Struktur pengekodannya terdiri daripada tujuh hingga sembilan peringkat. Muka

7.3


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

DPA DAK

PeDATA : Bangunan

Premis (Bangunan & Infrastruktur lain)

Blok

Binaan Luar

Rajah 4: Struktur Pendaftaran Blok dan Binaan Luar Untuk Satu (1) DPA

Muka

10

Rajah 5: Contoh DAK Aset Bangunan


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

7.3.1 Takrifan Blok Blok merupakan bangunan atau suatu binaan yang mempunyai bumbung, dinding, pintu masuk dan boleh diakses dengan sempurna dalam sesuatu premis.

7.3.2 Takrifan Binaan Luar Merupakan binaan luar selain dari takrifan blok di dalam sesuatu premis. Binaanbinaan ini dilabelkan dengan label BJ0370, BJ0150 dan seterusnya mengikut jenis binaan merujuk kepada SKATA.

7.4

Identifikasi Aset

Proses identifikasi berlaku dalam dua peringkat seperti berikut:

i.

Peringkat Mewujudkan Lukisan

ii.

Peringkat Meletakkan Teg Pada Aset

7.4.1 Peringkat Mewujudkan Lukisan a. Semasa penyediaan lukisan reka bentuk, setiap aset / komponen untuk setiap kategori fasiliti dalam lukisan perlu dilabel dan ianya mestilah unik dalam lukisan tersebut. Label pada lukisan (lukisan reka bentuk, lukisan pembinaan, lukisan siap bina dan sebagainya) perlu sentiasa dikemas kini.

b. Maklumat-maklumat tambahan khususnya bagi tujuan operasi dan penyenggaraan setiap aset / komponen perlu dimasukkan sebagai atribut dalam lukisan. Contohnya seperti pintu; atribut yang dimasukkan adalah seperti saiz, jenis bahan, jenis fungsi, kemasan, dan sebagainya.

c. Data-data untuk (a) dan (b) perlu dipastikan wujud dalam bentuk salinan

mana-mana format (Contoh:- ASCII, MySQL dan sebagainya) bagi tujuan migrasi.

Muka

memastikan data tersebut adalah fleksibel untuk dipindahkan ke dalam

11

cetak (hardcopy) dan salinan skrin (softcopy). Agensi juga perlu


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

7.4.2 Peringkat Meletakkan Teg Pada Aset (Premis Bangunan) a. Bagi tujuan identifikasi aset di Premis Bangunan, teg perlu diwujudkan mengikut keperluan operasi dan penyenggaraan agensi

dan premis

tersebut.

b. Teg perlu mempunyai ciri-ciri berikut: i. Jelas dan mudah dikesan. ii. Tahan lasak dan berkualiti. iii. Unik dalam premis tersebut. iv. Mengikut format seperti dijelaskan di bawah perkara 7.4.3.

c. Format yang diguna pakai dalam memberikan teg pada aset Bangunan dibahagikan kepada 2 bahagian: i. Untuk identifikasi premis, blok, aras, ruang / bilik. ii. Untuk identifikasi sistem, subsistem dengan turutan bilangan dan

Muka

12

komponen dengan turutan bilangan.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

7.4.3 Teg Premis, Blok, Binaan Luar , Aras, Ruang / Bilik

Teg Premis i.

Setiap premis perlu diberikan teg dengan kod Daftar Premis Aset (DPA). Teg DPA tersebut perlu diletakkan bersama dalam papan tanda nama premis seperti Rajah 6.

ii.

Bagi papan tanda yang sedia ada, teg perlulah diletakkan juga dengan

menggunakan

kaedah

yang

bersesuaian

seperti

menggunakan pelekat nama (sticker) yang memenuhi keperluan perkara 7.4.2.b.

iii.

Tema tulisan adalah dari jenis Arial, Futura, Gothic, Trebuchet MS atau mana-mana tulisan yang bukan dari jenis ‘san serif’ dan saiz minimum adalah 80 atau saiz yang bersesuaian dengan rekabentuk papan tanda oleh pemilik aset dengan mengambil kira keperluan perkara 7.4.2.b.

KUARTERS SRI NILAM JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIA Jalan Kebun Teh, Johor Bahru 1101113MYS.010202.BA0003

Teg No DPA

13

Rajah 6: Contoh Teg Bagi DPA

Muka

a.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

b.

PeDATA : Bangunan

Teg Blok

i.

Bagi blok, teg yang perlu diletak adalah sebagaimana kod abjad yang digunakan untuk pengekodan blok tersebut. Bagi agensi yang melabel blok dengan nama lain, contoh Blok Kenanga; abjad kod perlu juga disertakan bersama seperti Rajah 7 dan Rajah 8.

ii.

Saiz bagi teg aras ini adalah bergantung dengan keputusan pemilik aset namun teg yang disediakan mestilah memenuhi keperluan asas seperti yang dinyatakan pada perkara 7.4.2.b di atas.

BLOK KENANGA A

BLOK KENANGA

A Teg Blok

Muka

14

Rajah 7 : Teg Blok Bersekali Dengan Nama Blok


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

BLOK KENANGA

A

BLOK KENANGA

A Teg Blok

Rajah 8 : Teg Blok Berasingan Dengan Nama Blok

Teg Binaan Luar

i.

Bagi binaan luar, teg binaan luar hendaklah di letakkan pada bahagian pada binaan luar / akses utama / papan tanda binaan luar tersebut yang membolehkan teg binaan luar tersebut jelas dan mudah dikesan. Contoh Teg bagi Binaan Luar adalah seperti Rajah 9.

Saiz bagi teg ni adalah bergantung dengan keputusan pemilik aset namun teg yang disediakan mestilah memenuhi keperluan asas seperti yang dinyatakan pada perkara 7.4.2.b.

15

iii.

Muka

c.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

GELANGGANG BG0020.1 Teg Binaan Luar

Rajah 9 : Contoh Teg Bagi Binaan Luar - Gelanggang

d.

Teg Aras

i.

Bagi aras, teg perlu diletakkan pada ruang yang dicadangkan iaitu susur keluar aras ke arah tangga atau ruang yang bersesuaian yang dapat menunjukkan dengan jelas aras tersebut seperti Rajah 10 termasuk teg bagi aras bumbung.

ii.

Bagi aras yang telah mempunyai nama tersendiri, teg aras perlulah diletakkan pada bahagian bawah nama tersebut seperti Rajah 11.

iv.

Saiz bagi teg ni adalah bergantung dengan keputusan pemilik aset namun teg yang disediakan mestilah memenuhi keperluan

Muka

16

asas seperti yang dinyatakan pada perkara 7.4.2.b.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

04 Teg Aras 3

03 Tingkat 2

Teg Aras 2

02 Teg Aras 1

01

(Nota: Teg aras bumbung diletakkan merujuk kepada perkara 7.4.3.d.i)

Rajah 10 : Contoh Teg Aras Pada Setiap Aras

Tingkat 2 03

03

Teg Aras

Teg Aras

17

Contoh Teg Aras (Bersekali atau Berasing)

Muka

Rajah 11 :

Tingkat 2


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

e.

Teg Ruang / Bilik

i.

Bagi ruang/bilik, teg yang digunakan adalah perlu selaras dengan label yang digunakan dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih (TPA). Cetakan label adalah melalui Sistem Pengurusan Aset Alih (SPA).

ii.

Sekiranya perlu (pilihan), pemilik boleh membuat penambahan untuk meletakkan teg sebagaimana kod yang digunakan untuk pengekodan blok, aras dan ruang

tersebut seperti Rajah 12. Abjad pertama

menunjukkan blok bangunan di mana ruang / bilik itu berada. Dua angka seterusnya merupakan aras di mana ruang / bilik tersebut. Padanan abjad dan angka terakhir mewakili bilangan ruang / bilik tersebut.

C01.002 Teg Ruang

Blok C Aras satu Bilik kedua dalam aras tersebut Rajah 12 : Contoh Teg Aras Pada Setiap Aras

iii.

Kedudukan teg bagi ruang hendaklah diletakkan di atas penjuru sebelah kanan jenang pintu (akses) pada ruang tersebut seperti pada Rajah 13.

iv.

Bagi ruang yang tidak mempunyai pintu (akses) seperti ruang koridor,

Muka

18

ruang tangga, ruang lif dan lain-lain ruang seumpamanya, teg ruang hendaklah diletakkan pada dinding ruang tersebut yang membolehkan teg ruang tersebut jelas dan mudah di kesan.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

v.

PeDATA : Bangunan

Material/bahan bagi teg ruang adalah bergantung dengan keputusan pemilik aset dan memenuhi keperluan asas seperti yang dinyatakan pada perkara 7.4.2.b. Teg yang dicadangkan adalah berwarna hitam atau warna yang telah ditentukan oleh pemlik aset bergantung keperluan warnanya. Bagaimanapun, bagi tujuan estetik, tema tertentu boleh digunakan selaras dengan tema ruang/bangunan.

Akses Ruang/ Bilik

C01.002 Teg Ruang

Rajah 13 : Contoh Teg Ruang

vi.

Saiz piawai bagi teg ruang ini adalah berketinggian 25mm dengan keluasan margin untuk tulisan kod ruang adalah 5mm seperti Rajah 14 di bawah.

5mm

C01.002 Teg Ruang

5mm

Panjang Teg mengikut Kod Ruang

Rajah 14 : Saiz Piawai Teg Ruang

19

5mm

Muka

25mm


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

1.5

PeDATA : Bangunan

Teg Komponen i.

Asas format yang digunakan adalah merujuk kepada kaedah pengekodan aset khusus berdasarkan SKATA.

ii.

Bagi tujuan di atas, nombor kod untuk kategori aset, sistem dan subsistem

berserta

komponen

digabungkan

dengan

turutan

bilangannya. Untuk menjadikan ianya unik, kod blok dan aras diletakkan di hadapan. Contoh teg adalah seperti ditunjukkan seperti Rajah 15. iii.

Kedudukan teg komponen ini adalah diletakkan mana-mana bahagian yang sesuai pada aset tersebut seperti Rajah 16 dengan memenuhi keperluan asas seperti yang dinyatakan pada perkara 7.4.2.b di atas.

iv.

Senarai aset yang perlu di teg adalah merujuk kepada Garis Panduan SKATA. (peringkat Sistem, Subsistem dan Komponen)

C01.002.E 0103.44.02.002 Blok Aras Ruang KategoriAset Khusus Kod Sistem Kod Sub-Sistem Bilangan Turutan

20

Kod Komponen

Muka

Bilangan Turutan Rajah 15 : Contoh Teg Komponen


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

Penyaman Udara (unit dalam)

C01.002.M 0105.01.08.001

Teg Komponen Rajah 16 : Contoh Teg Komponen bagi unit dalam penyaman udara

v.

Saiz piawai bagi teg komponen adalah berketinggian 25mm dengan keluasan margin untuk tulisan kod aset khusus adalah 5mm seperti Rajah 17.

vi.

Material / jenis bahan untuk pembuatan teg adalah perlu merujuk pada garis panduan “Specification For The Registration Of The Government Immovable Assets�.

C01.002.E 0103.44.02.002 5mm

5mm

Rajah 17 : Contoh Teg Komponen bagi unit dalam penyaman udara

21

Panjang Teg mengikut Kod Aset Khusus

Muka

25mm

5mm


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

8.0

PENGUMPULAN DATA DAFTAR PREMIS ASET (DPA)

8.1

Carta Alir Proses

1

PeDATA : Bangunan

Terima Arahan Mendaftar Premis Aset

2

Tentukan ID DPA

3

Rancang Pelaksanaan Pengumpulan Data dan Maklumat Premis

4

Kumpul Data Premis Aset

5

Semak Maklumat

Tidak lengkap

Muka

22

Lengkap 6 6

Sahkan Maklumat yang Telah Lengkap

7

Cetak dan Simpan Rekod .


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

Proses Kerja

Langkah 1 : Terima Arahan Mendaftar Premis Aset

a)

Pegawai menerima arahan untuk mendaftar premis aset. Pegawai perlu mendapatkan maklumat asas premis tersebut tujuan pendaftaran No DPA seperti berikut : i.

Nama Premis

ii. Pemilik iii. Negara / Negeri / Daerah iv. Kategori Fungsi Premis (rujuk : SKATA)

b) Punca maklumat tersebut boleh diperolehi dengan merujuk:i.

Dokumen Kontrak

ii. Lukisan Siap Bina iii. Rekod-rekod berkaitan

Langkah 2 : Tentukan ID DPA a)

Menggunakan maklumat daripada Langkah 1, tentukan ID DPA premis tersebut melalui pendaftaran di sistem mySPATA. Perlu dipastikan maklumat mandatori seperti di Langkah 1 (a) diperolehi dahulu sebelum daftar ke dalam sistem

Langkah 3 : Rancang Pelaksanaan pengumpulan data dan maklumat premis a)

Sediakan

senarai

aktiviti–aktiviti

utama

yang

berkaitan

untuk

mengumpul data DPA dengan menggunakan Borang D.A.1.

Tetapkan

tempoh

pelaksanaan

menggunakan Borang D.A.2

yagn

bersesuaian

dengan

23

b)

Muka

8.2

PeDATA : Bangunan


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

Langkah 4 : Pengumpulan Maklumat Lanjut Data DPA

Bagi tujuan pengumpuian data lanjut DPA, Borang D.A 3 digunakan.

a)

Data DPA 1. Nama Premis Aset Nama Premis Aset merujuk kepada nama rasmi premis yang telah dipersetujui oleh pemilik premis. Contoh : KUARTERS

SRI

NILAM

JABATAN

PERDANA

MENTERI

MALAYSIA

2. Alamat Premis Alamat Premis Aset adalah alamat yang menunjukkan lokasi premis aset. Sekiranya pemilik premis tidak pasti dengan alamat premis, boleh merujuk kepada alamat bagi lot tanah yang menentukan lokasi premis tersebut.

3. Kumpulan Agensi Pemilik Kumpulan Agensi pemilik adalah seperti dalam DDSA iaitu sama ada Perkhidmatan Awam Persekutuan, Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan atau Badan-badan Berkanun. Rujuk DDSA.

4. Kementerian Pemilik Nama kementerian yang menjadi pemilik premis aset. Rujuk DDSA.

Contoh :

Muka

24

Kementerian Kerja Raya


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

5. Jabatan Pemilik Nama jabatan di bawah kementerian yang diberi tanggungjawab sebagai pemilik dan mempunyai kawalan terhadap premis aset. Rujuk DDSA. Contoh : Jabatan Kerja Raya, Jabatan Kebajikan Masyarakat.

6. Negara, Negeri, Daerah, Mukim Lokasi bagi premis aset yang hendak didaftarkan. Rujuk DDSA.

7. Kategori Premis Kategori premis merujuk kepada fungsi umum bagi premis aset tersebut. Terdapat sebelas (11) kategori telah ditetapkan. Rujuk SKATA. Contoh : Pejabat, Kediaman, Kesihatan, Pendidikan dan lain-lain.

8. Jenis Premis Jenis Premis Bangunan merujuk kepada fungsi bagi premis diwujudkan. Jenis ini terpulang pada penggunaan pemilik premis. Contoh Sekolah menengah, pejabat kerajaan dan lain-lain.

9. Jumlah Keluasan Premis Jumlah Keluasan Premis Aset (m2) yang telah dibangunkan merangkumi blok dan binaan luar. Keluasan ini boleh ditakrifkan sebagai kawasan yang memerlukan operasi dan penyenggaraan.

aktif atau tidak aktif. Aktif bermaksud premis tersebut dalam penggunaan atau wujud perbelanjaan operasi dan senggara ke

Muka

Status premis merujuk kepada keadaan semasa premis tersebut iaitu

25

10. Status Penggunaan Premis


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

atasnya. Status tidak aktif pula bermaksud premis tidak digunakan dan tiada perbelanjaan operasi dan senggara ke atasnya.

11. Aset Warisan Aset yang telah digazetkan sebagai warisan negara. Sekiranya keseluruhan premis digazetkan sebagai warisan, tandakan di borang D.A.3. Jika hanya blok atau binaan tertentu, sila tandakan pada borang D.A. 5 dan D.A. 8.

12. Kos Siap Bina Asal Kos pewujudan premis aset yang asal berdasarkan tahun siap bina asal.

13. Kos Tambahan Pertambahan terhadap kos asal. Contoh adalah seperti kos ubah suai blok.

14. Tahun Siap Bina Asal Tahun siap bina premis mengikut sijil siap bina yang pertama semasa premis diwujudkan.

15. Bilangan Blok Jumlah blok yang terdapat di dalam kawasan premis aset. Blok merupakan bangunan atau suatu binaan yang mempunyai bumbung, ruang / bilik , pintu masuk dan boleh diakses dengan sempurna dalam sesuatu premis. Contohnya Pejabat, Dewan, Asrama, Kuarters, Parkir bertingkat dan seumpamanya.

16. Bilangan Binaan Luar Jumlah binaan luar yang terdapat di dalam kawasan premis aset. Binaan luar adalah binaan selain daripada blok yang terdapat dalam

Muka

26

premis aset seperti gelanggang, tangki air,padang, wakaf, lanskap, kawasan parkir dan seumpamanya.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

17. Maklumat Tanah Hak Milik tanah adalah seperti mana terkandung dalam Pekeliling PTP iaitu hak milik / rizab / strata dan lain-lain. Status lain-lain adalah termasuk tanah milik negeri yang diberi kebenaran untuk diguna, tanah yang belum mendapat hakmilik persekutuan dan sebagainya.

18. Catatan Butiran atau ulasan lain yang perlu dicatit sebagai maklumat tambahan kepada premis aset.

19. Nombor ID DPA Nombor yang diperolehi dari sistem mySPATA.

8.2.4 Langkah 4: Semak Data Premis DPA

a)

Data yang telah dikumpul perlu disemak bagi memastikan data yang diperolehi adalah tepat dan lengkap

b)

Semakan perlu juga dibuat oleh ketua pasukan pengumpul data.

8.2.5 Langkah 5: Sahkan Data Premis Aset yang Telah Lengkap

a)

Data hendaklah disahkan oleh PTF/ PDF atau pegawai yang diberi kuasa mengesahkan data.

8.2.6 Langkah 6 : Rekod dan Simpan

a)

Maklumat perlu direkod dan disimpan. Data sedia untuk dimasukkan ke dalam mySPATA. Kemas kini berang senarai keseluruhan premis aset yang berdaftar

27

dengan menggunakan Borang D.A.10.

Muka

b)


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

9.0

9.1

PeDATA : Bangunan

PENGUMPULAN DATA DAFTAR PREMIS ASET (DAK)

Carta Alir Proses

1

Tubuh Pasukan

2

Sedia Pelan Pelaksanaan Pengumpulan Data

3

Kumpul Data Aset Khusus

4

Semak Data

5

Sahkan Maklumat yang Telah Lengkap

Tidak lengkap

Lengkap

Muka

28

6

Cetak dan Simpan Rekod


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

Proses Kerja

9.2.1

Langkah 1 : Tubuh Pasukan

a) PTF

melantik

ketua

pasukan

bagi

tujuan

penubuhan

pasukan

pengumpulan data.

b) Ahli pasukan boleh dilantik dari kalangan kakitangan teknikal kumpulan sokongan. Minimum komposisi ahli pasukan adalah perlu dari tiga bidang utama kejuruteraan iaitu Kejuruteraan Awam (Sivil), Mekanikal dan Elektrik. Sekiranya wujud komponen aset tak alih yang lebih khusus seperti melibatkan bidang kejuruteraan atom / nuklear, maka pegawai teknikal berkaitan perlu dilantik sama.

9.2.2

Langkah 2 : Sediakan Pelan Pelaksanaan Pengumpulan Data

a) Pelan Pelaksanaan Pengumpulan Data hendaklah mengandungi tempoh pelaksanaan, aktiviti-aktiviti dan pihak yang terlibat

Langkah 3 : Pengumpulan Data Aset Khusus

a) Data-data Aset Khusus terdiri daripada sistem, subsistem dan komponen aset seperti dalam garis panduan SKATA.

b) Tahap perincian data yang perlu dikumpulkan bergantung kepada tujuan kegunaan

data

contohnya

dalam

perancangan,

belanjawan,

penyenggaraan dan sebagainya tertakluk kepada kehendak polisi dan persetujuan agensi masing-masing.

29

9.2.3

Muka

9.2

PeDATA : Bangunan


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

c)

PeDATA : Bangunan

Data Blok Bangunan Kumpul data aset bangunan mengikut format borang D.A 4 dan D.A 5.

1. Blok 2. Aras 3. Ruang / Bilik 4. Kategori Aset Khusus: A, E, M & T 5. Sistem 6. Subsistem 7. Bilangan 8. Komponen 9. Bilangan

Rajah 18: Struktur Peringkat di dalam DAK untuk Blok

Data Ruang

1.

Nama Premis Nama Premis Aset merujuk kepada nama premis yang telah dipersetujui oleh pemilik premis.

Contoh

Muka

30

KUARTERS SRI NILAM JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIA


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

2.

PeDATA : Bangunan

Nombor ID DPA Nombor premis aset yang dijana oleh sistem mySPATA apabila premis aset telah didaftarkan.

Contoh Kod DPA : 1101113MYS.010202.BA0003

Kod Blok Merujuk kepada kod blok premis tersebut. Pemilik boleh mendaftar kod blok berdasarkan mana-mana perkara atau gabungan dari rujukan berikut:-

(a)

Lukisan siap bina (as-built) – Rajah 19;

(b)

Jika lukisan siap bina tiada atau tidak lengkap, kod blok boleh diberi mengikut arah jam; atau

(c)

Mengikut keperluan pentadbiran / pengurusan pemilik.

31

Rajah 19: Penentuan Kod Blok Mengikut Lukisan Siap Bina

Muka

3.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

J I H

Bermula dari pintu masuk

A

G

B

D E F

C

Rajah 20: Penentuan Kod Blok Mengikut Arah Jam

4.

Nama Blok Nama bagi blok seperti yang telah dipersetujui oleh pemilik aset.

Contoh : Blok Kenanga, Blok Pentadbiran.

5.

Bilangan Aras Atas Tanah Jumlah aras yang berada di atas tanah. Rujuk Rajah 21, 22 dan 23.

6.

Bilangan Aras Bawah Tanah

Muka

32

Jumlah aras yang berada di bawah tanah. Rujuk Rajah 21, 22 dan 23.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

Tanah

PeDATA : Bangunan

Tanah

Rajah 21: Penentuan Aras Atas Tanah dan Aras Bawah Tanah

Pintu Masuk Utama

Tanah

Muka

Rajah 22: Penentuan Aras Atas Tanah dan Aras Bawah Tanah

33

Tanah


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

Aras Atas Tanah 2

Pintu Masuk Utama

Aras Atas Tanah 1

Tanah

Aras Bawah Tanah 1

Aras Bawah Tanah 2

Tanah

Aras Bawah Tanah 3

Rajah 23: Penentuan Aras Atas Tanah dan Aras Bawah Tanah

7.

Jangka Hayat Blok Jangkaan hayat blok mengikut pembinaan asal dalam unit tahun.

8.

Tahun Siap Bina Asal Tahun blok berkenaan siap dibina.

9.

Kontraktor Utama Pihak kontraktor yang menjalankan kerja pembinaan blok.

10.

Bidang Kerja Kontraktor Utama Bidang kerja kontraktor yang menjalankan kerja pembinaan blok

Muka

34

11.

Kontraktor Tambahan Pihak

kontraktor

yang

menjalankan

perkhidmatan untuk blok berkenaan.

kerja-kerja

sistem


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

12.

PeDATA : Bangunan

Bidang Kerja Kontraktor Tambahan Bidang kerja kontraktor yang menjalankan kerja-kerja sistem perkhidmatan untuk blok berkenaan

13.

Juruperunding Utama Pihak perunding yang terlibat dalam kerja pembinaan blok.

14.

Bidang Juruperunding Utama Bidang perunding yang terlibat dalam kerja pembinaan blok

15.

Juruperunding Tambahan Pihak

perunding

yang

terlibat

dalam

kerja-kerja

sistem

perkhidmatan untuk blok berkenaan.

16.

Bidang Juruperunding Tambahan Bidang perunding yang terlibat dalam kerja-kerja sistem perkhidmatan untuk blok berkenaan

17.

Kegunaan Blok Merujuk kepada kegunaan utama blok tersebut berdasarkan Garispanduan dan Peraturan Bagi Perancangan Bangunan (EPU)

18.

No. Siri Pendaftaran Merujuk kepada No. Siri Pendaftaran blok tersebut (sekiranya ada). Contoh : No. JKR

Jenis Struktur

seperti konkrit, keluli, kayu atau gabungan mana-mana struktur.

35

Merujuk kepada jenis struktur utama blok tersebut. Contoh

Muka

19.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

20.

PeDATA : Bangunan

Aset Warisan Aset yang telah digazetkan sebagai warisan negara. Sekiranya keseluruhan premis digazetkan sebagai warisan, tandakan di borang D.A.3. Jika hanya blok atau binaan tertentu, sila tandakan pada borang D.A. 5 dan D.A. 8.

21.

Penggunaan Tenaga Merujuk kepada purata penggunaan tenaga elektrik tahunan blok tersebut dalam unit kiloWatt.

22.

Penggunaan Air Merujuk kepada purata penggunaan air tahunan blok tersebut dalam unit mÂł

23.

Luas Lantai Jumlah keluasan semua lantai blok tersebut

24.

Luas Tapak Keluasan tapak blok tersebut

25.

Status Blok Status blok merujuk kepada keadaan semasa penggunaan blok tersebut iaitu aktif atau tidak aktif. Aktif bermaksud blok tersebut dalam penggunaan atau wujud perbelanjaan operasi dan senggara ke atasnya. Status tidak aktif pula bermaksud blok tidak digunakan dan tiada perbelanjaan operasi dan senggara ke atasnya.

26.

Nama Aras Nama bagi aras di blok berkenaan. “Aras� ialah aras lantai bagi

Muka

36

setiap tingkat bangunan termasuk aras paling atas (bumbung). Contoh:

Tingkat 1, Basement 1


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

27.

PeDATA : Bangunan

Nama Ruang Nama bagi ruang di setiap aras. Ruang merupakan suatu bahagian bangunan yang dikepung oleh dinding atau bahagian bangunan yang terbuka tetapi sebahagian daripada binaan bangunan atau bahagian bangunan yang mempunyai elemenelemen yang memerlukan penyenggaraan Ruang-ruang ini dinomborkan dengan ‘001’, ‘002’, ‘003’ dan seterusnya, bermula dari pintu masuk utama, mengikut arah jam. Bagi kuarters / kediaman jenis apartment, 1 unit kuarters ditakrifkan sebagai 1 ruang walaupun terdapat banyak ruang di dalam unit kuarters tersebut. Rujuk Rajah 24 dan Rajah 25.

Contoh : Bilik Pengarah, Ruang Legar

010 003

004

005

009

011 002

007

001

006

008 Rajah 24: Penetapan Ruang Bagi Bangunan Selain Daripada Kuarters / Kediaman

37

002

Muka

001


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

Rajah 25: Penetapan Ruang / Unit Bagi Kuarters

Aras 5 - Bumbung

Aras 4

001

002

Aras 3

001 002

003

003

004

Mezzanine

Aras 2 – (Biru)

Aras 1- (Kuning)

001 002 002 001

Lobi Utama

Rajah 26: Penetapan Ruang Unik – Mezzanine

28.

Fungsi Ruang Merujuk kepada kegunaan utama ruang tersebut berdasarkan dokumen Kod Fungsi Mengikut Ruang. Contoh : Surau, stor senjata.

Data Aset Khusus Kumpul data aset khusus mengikut format borang D.A 6

1.

Perkara Nama aset yang berkenaan sama ada komponen, sub-sistem dan sistem. Contoh : lampu, pintu, AHU.

2.

Nama Premis Nama yang telah didaftarkan di dalam DPA. Merujuk kepada

Muka

38

nama premis yang telah dipersetujui oleh pemilik premis.

Contoh : KUARTERS SRI NILAM JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIA


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

3.

PeDATA : Bangunan

Nombor DPA Nombor premis aset yang dijana oleh sistem mySPATA apabila premis aset telah didaftarkan. Rujuk SKATA.

Contoh : Kod DPA : 1101113MYS.010202.BA0003

4.

Nama Blok Nama bagi blok seperti yang telah dipersetujui oleh pemilik aset. Rujuk pelan susun atur dan garis panduan SKATA Contoh : Blok Kenanga, Blok Pentadbiran.

5.

Nama Aras Nama bagi aras di mana aset berada yang ingin didaftarkan. “Aras� ialah aras lantai bagi setiap tingkat bangunan termasuk aras paling atas (bumbung). Contoh Tingkat 1, Basement 1.

6.

Nama Ruang Nama bagi ruang di mana aset berada yang ingin didaftarkan yang terdapat pada satu-satu aras. Contoh Bilik Pengarah, Ruang Legar.

Kategori Aset Khusus kumpulan

kejuruteraan

kerja

yang

merujuk

kepada

disiplin

iaitu Awam / Arkitektur (A), Mekanikal (M),

Elektrikal (E) dan ICT / ELV (T). Rujuk SKATA.

39

Mewakili

Muka

7.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

Contoh:

8.

BIL

PERKARA

KATEGORI ASET KHUSUS

1

Pintu

Awam / Arkitek

2

Lampu

Elektrikal

3

Penyaman Udara

Mekanikal

4

Telefon

ICT / ELV

Jenis Sistem Sistem adalah merujuk kepada satu set kumpulan aset yang berfungsi bersama untuk memberi sesuatu perkhidmatan bagi sesuatu kategori aset khusus. Rujuk SKATA. Contoh

9.

BIL

PERKARA

SISTEM

1

Pintu

Bukaan dan Binaan Ruang

2

Lampu

Pencahayaan

3

Gelung Hos

Pencegah Kebakaran

Jenis Subsistem Subsistem merupakan satu set kumpulan komponen yang berfungsi bersama dengan set kumpulan komponen yang lain bagi membentuk satu sistem. Rujuk SKATA.

Muka

40

Contoh BIL

PERKARA

1

Pintu

2

Kipas

3

Gelung Hos

SISTEM Sistem Bukaan dan Binaan Ruang Sistem Kipas Angin dan Pelawas

SUB-SISTEM Pintu

Peranti

Sistem Pencegah

Sistem

Kebakaran

Gegelung Hos


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

10.

PeDATA : Bangunan

Nombor Bilangan Subsistem Merupakan bilangan kepada subsistem yang berada dalam kategori sistem yang sama.

11.

Jenis Komponen “Komponen� adalah terdiri daripada bahagian-bahagian yang menjadikan satu subsistem. Rujuk SKATA Contoh

12.

BIL

KOMPONEN

1

Duty Pump

2

Soket

3

Cistern

SISTEM

SUBSISTEM

Sistem Pencegah

Sistem Gegelung

Kebakaran

Hos

Sistem Agihan Mata

Kabel

Kuasa Kumbahan

Lekapan Tandas

Nombor Bilangan Komponen Merupakan bilangan kepada komponen yang dalam kategori sistem yang sama. Rujuk SKATA.

Teg Ruang Kod yang mewakili ruang bagi setiap aras. Rujuk SKATA.

Contoh:

C01.002 Aras satu Bilik kedua dalam aras tersebut

41

Blok C

Muka

13.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

14.

PeDATA : Bangunan

Jenis Pembahagian pelbagai kategori sistem / subsistem / komponen. Rujuk manual penggunaan jika ada. Contoh:

15.

BIL

PERKARA

1

Pintu

2

Lampu

3

Menara Penyejuk

JENIS Gelangsar, Lipat, Rintangan Api, swing door dll. Kalimantang, Lampu Kecemasan, Lampu Pentas, dll. Cross Flow, Counter Flow, dll

Jenama Jenis barang yang memakai nama khas yang dikeluarkan oleh pengeluar tertentu. Contoh BIL

PERKARA

JENAMA

1

Mentol

Philips

2

Gelung Hos

SRI

3

Lampu Kecemasan

Econlite

Rujuk label pengilang pada aset atau manual penggunaan sekiranya ada.

16.

Model Dapatkan nombor model sesuatu aset sekiranya ada. Model ialah jenis barang yang mempunyai jenama yang sama, tetapi

Muka

42

spesifikasi yang berlainan.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

Contoh BIL

PERKARA Penghawa

1

Dingin Lampu

2

Kecemasan

3

JENAMA

MODEL 30HK036

Carrier

30HK065

Econlite

EM-11R

SRI

BS-EN-671-1-1995

Gelung Hos

Rujuk sumber-sumber berkaitan (label pada aset, manual penggunaan)

17.

Nombor Siri Nombor identiti yang diberi oleh pengilang pada aset. Unik untuk setiap aset. Contoh BIL

PERKARA

JENAMA

MODEL

NO SIRI

1

Pam Air

TECO

6308ZZ

HI 48001113

Menara

Nihon

Penyejuk

Spindle

CTA800UN

14072910

2

Pintu

3

Automatik

Dortel

Dortel AutoDoor

SD-806

Rujuk sumber-sumber berkaitan (label pada aset, manual penggunaan)

Pengilang Nama pihak asal yang bertanggungjawab menghasilkan aset.

BIL

PERKARA

JENAMA

MODEL

PENGILANG

1

Pam Air

Grundfos

6308ZZ

Grundfos

2

Chiller

Carrier

CTA800UN

Carrier

3

Pintu Automatik

Dortel

Dortel AutoDoor

-

43

Contoh

Muka

18.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

19.

PeDATA : Bangunan

Nombor Pendaftaran Nombor yang diberikan setelah pembelian aset. Unik untuk setiap aset bagi agensi. Rujuk kad pendaftaran aset dan surat arahan pembelian / dokumen tender.

20.

Tarikh Beli Tarikh pembelian aset. Rujuk surat arahan pembelian / dokumen tender.

21.

Kos Beli Harga sebenar aset. Rujuk surat arahan pembelian / dokumen tender

22.

Tarikh Mula Guna Tarikh aset telah digunakan. Rujuk surat arahan pembelian / dokumen tender dan kad pendaftaran aset.

23.

Tarikh Waranti Mula Tarikh permulaan jaminan ke atas aset ke atas aset (kefungsian / aksesori / rupa bentuk) oleh pengilang. Rujuk surat arahan pembelian / dokumen tender.

24.

Tarikh Waranti Tamat Tarikh tamat jaminan ke atas aset ke atas aset (kefungsian / aksesori / rupa bentuk) oleh pengilang. Rujuk surat arahan pembelian / dokumen tender.

25.

No LPO/ Kontrak Nombor untuk surat arahan pembelian atau dokumen tender.

Muka

44

Rujuk surat arahan pembelian / dokumen tender.

26.

Tarikh Lupus Tarikh pelupusan / hapus kira aset. Rujuk sijil lupus aset.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

27.

PeDATA : Bangunan

Nombor Teg (jika ada) Kenalpasti nombor teg pada aset.

28.

Keadaan/prestasi Keadaan aset beroperasi bagi mencapai fungsi kewujudannya. Contoh BIL

KEADAAN/PRESTASI

1

Sangat Baik

2

Baik

3

Sederhana Baik

4

Lemah / Buruk

5

Sangat Lemah / Buruk

Nota : Sila rujuk Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan Bab E.

29.

Status Aset Taraf semasa kegunaan aset.

BIL 1

Tidak digunakan

2

Aktif digunakan

3

Sedang disenggara

4

Lupus / hapus kira

Bahan Bahan ialah merupakan sejenis atau beberapa material untuk

45

menghasilkan aset/komponen tersebut.

Muka

30.

STATUS


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

Contoh : BIL

PERKARA

BAHAN

1

Pintu

Kayu Keras gred A

2

Dinding Pembahagi

Gypsum Board

3

Lampu Kecemasan

-

Rujuk sumber-sumber berkaitan (katalog, pengeluar, manual penggunaan, laman web).

31.

Aksesori Kelengkapan yang menyokong kefungsian aset.

32.

Ukuran Ukuran Luas / Kapasiti / Kadar untuk setiap aset . Contohnya: BIL

PERKARA

UKURAN

1

Pintu

2.2m x 0.85m

2

Lampu

40Watt

3

Motor

12 hp

Rujuk sumber-sumber berkaitan (label pada aset, manual penggunaan)

33.

Kemasan Sesuatu benda yang diperelokan penampilan supaya rapi.

Muka

46

Contohnya:

34.

BIL

PERKARA

KEMASAN

1

Dinding

Kambi, kertas dinding, cat

2

Siling

Kornis, cat

3

Lantai

Permaidani, jubin, cat

Kuantiti Bilangan aset yang terdapat di sesuatu ruang.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

35.

PeDATA : Bangunan

Jangka Hayat Tempoh aset berfungsi mengikut jaminan pengeluar / pengilang.

36.

Nilai Terkini Harga pasaran atau anggaran nilai aset sekarang dalam Ringgit Malaysia (RM).

37.

No Sijil Lupus Nombor pelupusan seperti di dalam sijil lupus aset. Rujuk sijil lupus aset.

38.

Catatan Lain-lain data atau ulasan boleh dicatatkan sebagai data tambahan.

39.

Pengumpul Data Pihak yang bertanggungjawab dalam mengumpul semua data bagi aset yang hendak didaftarkan. Pengumpul data DAK mestilah terdiri daripada pihak yang mempunyai pengetahuan dan kompeten terhadap aset yang hendak dikumpul datadatanya.

Pengesah Data Pihak

yang

bertanggungjawab

mengesahkan

data

yang

dikumpul oleh pengumpul data sebelum didaftarkan. Pengesah data mestilah mempunyai pengetahuan terhadap data yang

47

hendak disahkan.

Muka

40.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

d)

PeDATA : Bangunan

Binaan Luar Kumpul data aset bangunan mengikut format borang D.A 7 dan D.A 8

1. Binaan Luar 2. Kategori Aset Khusus: A, E, M & T 3. Sistem 4. Subsistem 5. Bilangan 6. Komponen 7. Bilangan

Rajah 27: Struktur Peringkat di dalam DAK untuk Binaaan Luar

Data Binaan Luar

1.

Nama Premis Nama yang telah didaftarkan di dalam DPA. Merujuk kepada nama premis yang telah dipersetujui oleh pemilik premis.

Contoh KUARTERS SRI NILAM JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIA

Muka

48

2.

Nombor ID DPA Nombor premis aset yang dijana oleh sistem mySPATA apabila premis aset telah didaftarkan.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

Contoh Kod DPA : 1101113MYS.010202.BA0003

3.

Nama Binaan Luar “Binaan Luar� di sini merupakan binaan luar dalam sesuatu premis.

Binaan-binaan

BJ0430,BG0020

dan

ini

dilabelkan

seterusnya

dengan

mengikut

jenis

label binaan.

Berdasarkan SKATA. Contoh:

4.

BIL

KOD BINAAN

BINAAN LUAR

1

BJ0430

Cerun

2

BJ0420

Papan Tanda Dan Grafik

3

BG0020

Gelanggang /Padang

4

HD0040

Jeti

Tahun Siap Bina Asal Tahun binaan luar berkenaan siap dibina.

5.

Kod Binaan Luar Nombor yang mewakili binaan luar yang terdapat dalam sesuatu premis mengikut jenisnya. Berdasarkan SKATA

6.

Kontraktor Utama Pihak kontraktor yang menjalankan kerja pembinaan binaan luar.

7.

Bidang Kerja Kontraktor Utama Bidang kerja kontraktor yang menjalankan kerja pembinaan

Kontraktor Tambahan Pihak

kontraktor

yang

menjalankan

perkhidmatan untuk binaan luar berkenaan.

kerja-kerja

sistem

Muka

8.

49

binaan luar


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

9.

PeDATA : Bangunan

Bidang Kerja Kontraktor Tambahan Bidang kerja kontraktor yang menjalankan kerja-kerja sistem perkhidmatan untuk binaan luar berkenaan

10.

Juruperunding Utama Pihak perunding yang terlibat dalam kerja pembinaan binaan luar.

11.

Bidang Juruperunding Utama Bidang perunding yang terlibat dalam kerja pembinaan binaan luar.

12.

Juruperunding Tambahan Pihak

perunding

yang

terlibat

dalam

kerja-kerja

sistem

perkhidmatan untuk binaan luar berkenaan.

13.

Bidang Juruperunding Tambahan Bidang perunding yang terlibat dalam kerja-kerja sistem perkhidmatan untuk binaan luar berkenaan

14.

No. Siri Pendaftaran Merujuk kepada No. Siri Pendaftaran binaan luar tersebut (sekiranya ada). Contoh : No. JKR

15.

Aset Warisan Aset yang telah digazetkan sebagai warisan negara. Sekiranya keseluruhan premis digazetkan sebagai warisan, tandakan di borang D.A.3. Jika hanya blok atau binaan tertentu, sila tandakan pada borang D.A. 5 dan D.A. 8.

Muka

50

16.

Jenis Struktur Merujuk kepada jenis struktur utama binaan luar tersebut. Seperti contoh Konkrit, Keluli dan Kayu.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

17.

PeDATA : Bangunan

Status Binaan Status binaan merujuk kepada keadaan semasa penggunaan binaan tersebut iaitu aktif atau tidak aktif. Aktif bermaksud binaan tersebut dalam penggunaan atau wujud perbelanjaan operasi dan senggara ke atasnya. Status tidak aktif pula bermaksud binaan tidak digunakan dan tiada perbelanjaan operasi dan senggara ke atasnya.

18.

Jangka Hayat Binaan Jangkaan hayat binaan mengikut rekabentuk dan pembinaan asal. Dalam unit tahun.

19.

Kegunaan Binaan Luar Merujuk kepada kegunaan utama binaan luar tersebut.

20.

Penggunaan Tenaga Merujuk kepada purata penggunaan tenaga elektrik tahunan binaan luar tersebut dalam unit kiloWatt.

21.

Penggunaan Air Merujuk kepada purata penggunaan air tahunan binaan luar tersebut dalam unit m続.

22.

Luas Tapak Jumlah keluasan tapak binaan luar tersebut.

Saiz Binaan Saiz binaan diambil jika parameter yang digunakan selain dari perkara 22. Parameter lain adalah seperti panjang dan tinggi

51

untuk binaan seperti pagar, menara dan seumpamanya.

Muka

23.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

24.

PeDATA : Bangunan

Kapasiti Binaan Merupakan kapasiti perkhidmatan yang disediakan oleh binaan mengikut rekabentuk asal. Contoh seperti meter padu air untuk tangki air, nisbah bilangan penduduk untuk loji pembetungan dan seumpamanya.

Data Aset Khusus Binaan Luar Kumpul data aset khusus mengikut format borang D.A 9 1.

Perkara Nama aset yang berkenaan sama ada komponen, sub-sistem dan sistem. Contoh : lampu, pintu, AHU.

2.

Nama Premis Nama yang telah didaftarkan di dalam DPA. Merujuk kepada nama premis yang telah dipersetujui oleh pemilik premis.

Contoh KUARTERS SRI NILAM JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIA

3.

Nombor DPA Nombor premis aset yang dijana oleh sistem mySPATA apabila premis aset telah didaftarkan. Rujuk SKATA.

Contoh

Muka

52

Kod DPA : 1101113MYS.010202.BA0003


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

4.

PeDATA : Bangunan

Kategori Aset Khusus Mewakili

kumpulan

kerja

yang

merujuk

kepada

disiplin

kejuruteraan iaitu Awam / Arkitektur (A), Mekanikal (M), Elektrikal (E) dan ICT / ELV (T). Rujuk SKATA.

Contoh:

5.

BIL

PERKARA

KATEGORI ASET KHUSUS

1

Kolam Hiasan

Awam / Arkitek

2

Lampu

Elektrikal

3

Pam

Mekanikal

4

Telefon Awam

ICT / ELV

Kategori Sistem “Sistem” adalah merujuk kepada satu set kumpulan aset yang berfungsi bersama untuk memberi sesuatu perkhidmatan bagi sesuatu kategori aset khusus. Rujuk SKATA. Contoh PERKARA

SISTEM

1

Kolam Hiasan

Lanskap Kejur

2

Lampu

Pencahayaan Kawasan dan Taman

3

Pam

Sistem Air Pancut

Kategori Sub-sistem Kenal pasti jenis sub-sistem bagi sesuatu aset semasa pengumpulan data dilakukan. “Sub-sistem” adalah merupakan satu set kumpulan komponen yang berfungsi bersama dengan set kumpulan komponen yang lain bagi membentuk satu sistem.

53

Rujuk SKATA.

Muka

6.

BIL


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

Contoh

7.

BIL

PERKARA

SISTEM

SUB-SISTEM

1

Kolam Hiasan

Lanskap Kejur

Kolam Hiasan

2

Tiang Lampu

3

Pump Bearing

Pencahayaan Kawasan dan Taman Sistem Air Pancut

Lampu Pam

Nombor Bilangan Subsistem Merupakan bilangan kepada subsistem yang dalam kategori sistem yang sama.

8.

Komponen “Komponen� adalah terdiri daripada bahagian-bahagian yang menjadikan satu sub-sistem. Rujuk SKATA. Contoh

9.

BIL

KOMPONEN

SISTEM

SUB-SISTEM

1

Pump Bearing

Sistem Air Pancut

Pam

2

Tiang Lampu

3

Cistern

Pencahayaan Kawasan dan Taman Kumbahan

Lampu Lekapan Tandas

Nombor Bilangan Komponen Merupakan bilangan kepada komponen yang dalam kategori sistem yang sama.

10.

Jenis Pembahagian pelbagai kategori sistem / subsistem / komponen.

Muka

54

Rujuk manual penggunaan jika ada.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

Contoh: BIL 1

PERKARA Permukaan Gelanggang

SISTEM Permukaan

JENIS Berumput, Hardcourt, Pavement, dll

Sistem 2

Lampu

Pencahayaan

Lampu Limpah,

Kawasan dan

Lampu Taman, dll.

Taman 3

11.

Pam

Sistem air pancut

Positive Displacement

Jenama Jenis barang yang memakai nama khas yang dikeluarkan oleh pengeluar tertentu. Rujuk label pengilang pada aset atau manual penggunaan sekiranya ada. Contoh PERKARA

JENAMA

1

Mentol

Philips

2

Pam

TECO

Model Dapatkan nombor model sesuatu aset sekiranya ada. Model ialah jenis barang yang mempunyai jenama yang sama, tetapi spesifikasi yang berlainan. Rujuk sumber-sumber berkaitan (label pada aset, manual penggunaan)

BIL

PERKARA

JENAMA

MODEL

1

Pam Air

TECO

6308ZZ

2

Pintu Automatik

Dortel

SD-806 SD-702

55

Contoh:

Muka

12.

BIL


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

13.

PeDATA : Bangunan

Nombor Siri Nombor identiti yang diberi oleh pengilang pada aset. Unik untuk setiap aset. Rujuk sumber-sumber berkaitan (label pada aset, manual penggunaan) Contoh BIL

PERKARA

JENAMA

MODEL

NO SIRI

1

Pam Air

TECO

6308ZZ

HI 48001113

Dortel

SD-806

-

2

14.

Pintu Automatik

Pengilang Nama pihak asal yang bertanggungjawab menghasilkan aset.

15.

No Pendaftaran Nombor yang di berikan setelah pembelian aset. Unik untuk setiap aset bagi agensi. Rujuk kad pendaftaran aset dan surat arahan pembelian / dokumen tender.

16.

Tarikh Beli Tarikh pembelian aset. Rujuk surat arahan pembelian / dokumen tender.

17.

Kos Beli Harga sebenar aset. Rujuk surat arahan pembelian / dokumen tender

18.

Tarikh Mula Guna Tarikh aset telah digunakan.Rujuk surat arahan pembelian /

Muka

56

dokumen tender dan kad pendaftaran aset.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

19.

PeDATA : Bangunan

Tarikh Waranti Mula Tarikh permulaan jaminan ke atas aset (kefungsian / aksesori / rupa bentuk) oleh pengilang. Rujuk surat arahan pembelian / dokumen tender.

20.

Tarikh Waranti Tamat Tarikh tamat jaminan ke atas aset (kefungsian / aksesori / rupa bentuk) oleh pengilang mengikut. Rujuk surat arahan pembelian / dokumen tender.

21.

Nombor Letter of Purchase Order (LPO) / Kontrak Nombor untuk surat arahan pembelian atau dokumen tender. Rujuk surat arahan pembelian / dokumen tender.

22.

Tarikh Lupus Tarikh pelupusan / hapus kira aset. Rujuk sijil lupus aset.

23.

Nombor Teg (jika ada) Kenalpasti nombor teg pada aset.

24.

Keadaan/prestasi Keadaan aset beroperasi bagi mencapai fungsi kewujudannya.

1

Sangat Baik

2

Baik

3

Sederhana Baik

4

Lemah / Buruk

5

Sangat Lemah / Buruk

Status Aset Taraf semasa kegunaan aset.

57

25.

KEADAAN/PRESTASI

Muka

BIL


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

BIL

26.

PeDATA : Bangunan

STATUS

1

Tidak digunakan

2

Aktif digunakan

3

Sedang disenggara

4

Lupus / hapus kira

Bahan Bahan ialah merupakan sejenis atau beberapa material untuk menghasilkan aset/komponen tersebut. Rujuk sumber-sumber berkaitan (katalog, pengeluar, manual penggunaan, laman web) Contohnya

27.

BIL

PERKARA

BAHAN

1

Tiang

Kayu Keras gred A

2

Pintu Pagar

Besi

3

Lampu Limpah

-

Aksesori Kelengkapan yang membantu kefungsian aset.

28.

Ukuran Ukuran Luas / Kapasiti / Kadar untuk setiap aset. Rujuk sumbersumber berkaitan (label pada aset, manual penggunaan).

Muka

58

Contohnya:

29.

BIL

PERKARA

UKURAN

1

Pintu Pagar

2.2m x 0.85m

2

Lampu

40Watt

3

Motor Pam

12 hp

Kemasan Sesuatu benda yang diperelok permukaannya supaya rapi.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

30.

PeDATA : Bangunan

BIL

PERKARA

KEMASAN

1

Pagar

Cat, Jubin

2

Tiang Lampu

Cat, varnis

Kuantiti Bilangan aset yang terdapat di sesuatu ruang.

31.

Tahap Kepentingan Tahap yang diberi untuk tujuan keutamaan penyenggaraan. Bergantung pada keputusan / polisi agensi pemilik.

32.

Jangka Hayat Tempoh aset berfungsi mengikut jaminan pengeluar / pengilang.

33.

Nilai Terkini Harga pasaran atau anggaran nilai aset sekarang.dalam Ringgit Malaysia.

34.

Nombor Sijil Lupus Nombor pelupusan seperti di dalam sijil lupus aset. Rujuk sijil lupus aset.

35.

Pembekal Pihak yang membekalkan aset.

36.

Alamat / Nombor Telefon Pembekal Alamat dan nombor telefon pihak yang membekalkan aset.

37.

Kontraktor

Alamat / Nombor Telefon Kontraktor Alamat dan nombor telefon pihak yang mewujudkan aset.

Muka

38.

59

Pihak yang mewujudkan aset.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

39.

PeDATA : Bangunan

Catatan Lain-lain data atau ulasan boleh dicatatkan sebagai data tambahan.

40.

Pengumpul Data Pihak yang bertanggungjawab dalam mengumpul semua data bagi aset yang hendak didaftarkan. Pengumpul data DAK mestilah terdiri daripada pihak yang mempunyai pengetahuan dan kompeten terhadap aset yang hendak dikumpul datadatanya.

41.

Pengesah Data Pihak

yang

bertanggungjawab

mengesahkan

data

yang

dikumpul oleh pengumpul data sebelum didaftarkan. Pengesah data mestilah mempunyai pengetahuan terhadap data yang hendak disahkan.

5.2.4 Langkah 4 : Semak Data Aset Khusus

a)

Data yang telah dikumpul perlu disemak bagi memastikan data yang diperolehi adalah tepat, lengkap dan berintegriti.

b)

Semakan perlu dibuat oleh ketua pasukan pengumpul data.

5.2.5 Langkah 5 : Sahkan Data Aset Khusus yang Telah Lengkap

a)

Data hendaklah disahkan oleh PDF

Muka

60

5.2.6 Langkah 6 : Cetak dan simpan

a)

Maklumat perlu dicetak dan disimpan. Data sedia untuk dimasukkan ke dalam mySPATA.


[Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih]

PeDATA : Bangunan

10.0 PENUTUP Berpandukan

kepada

garis

panduan

ini,

adalah

diharapkan

pihak

yang

bertanggungjawab dapat melakukan tugas mengumpul data dengan lancar. Walau bagaimanapun, garis panduan ini bukanlah bersifat mutlak dan boleh diperkukuhkan lagi dari masa ke semasa.

11.0

RUJUKAN •

Manual Pengurusan Aset Menyeluruh Kerajaan (MPAM) ;

Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan (TPATA) ;

Sistem Kod Aset Tak Alih (SKATA);

Kod Fungsi Mengikut Ruang;

Specification For The Registration Of The Government Immoveable Assets;

Garispanduan dan Peraturan Bagi Perancangan Bangunan; dan

MS:1759 Geographic Information/Geomatics – Features and Attribute Codes.

12.0 LAMPIRAN -

Format Borang Pelan Aktiviti Pengumpulan Data

D.A 2

-

Format Jadual Tempoh Pelaksanaan

D.A 3

-

Format Borang Pengumpulan Data Daftar Premis Aset

D.A 4

-

Format Borang Senarai Blok Bangunan Dalam Premis

D.A 5

-

Format Borang Pengumpulan Data Aset Khusus Blok, Aras dan Ruang

D.A 6

-

Format Borang Pengumpulan Data Daftar Aset Khusus Bangunan

D.A 7

-

Format Borang Senarai Binaan Luar Dalam Premis

D.A 8

-

Format Borang Pengumpulan Data Aset Khusus Binaan Luar

D.A 9

-

Format Borang Pengumpulan Data Daftar Aset Khusus Binaan Luar

D.A 10

-

Format Senarai Keseluruhan Premis Aset Yang Berdaftar

Muka

61

D.A 1


D.A. 1

[Format Borang Pelan Aktiviti Pengumpulan Data]

PELAN AKTIVITI PENGUMPULAN DATA

Nama Projek : ..................................................................................................................................... Kos Anggaran / Projek

Bil

: RM.................................................

Aktiviti

Tanggungjawab / Tindakan

Pihak Berkaitan

1 2 3

Tandatangan & Cop ..................................................................... (Pegawai Yang Diberi Kuasa)

62

Tempoh Masa

Keperluan Sumber

Keperluan Pematuhan


D.A. 2

[Format Borang Jadual Tempoh Pelaksanaan] JADUAL TEMPOH PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA ASET TAK ALIH

Nama Projek : .....................................................................................................................................

Tempoh Pelaksanaan Kerja (Bulan/Minggu) Bil 1

Aktiviti

1

2

3

4

(Seperti bil 1 di atas)

Tandatangan & Cop ..................................................................... (Ketua Pasukan Pengumpul Data)

63

5

6

7

8

9

10

11

Catatan 12


D.A.3 BORANG PENGUMPULAN DATA ASET TAK ALIH Nama Premis : Alamat Premis : Poskod : Kumpulan Agensi Kementerian Jabatan Negara Negeri

Koordinat :

: : : : :

Daerah Mukim Kategori Premis Jenis Premis Jumlah Keluasan Premis

Aset Warisan :

Status Premis : *Aktif / Tidak Aktif Kos Siap Bina : RM Asal Tahun Siap Bina : Asal Maklumat Tanah

: : : : : (tandakan jika Ya)

Bil. Blok Bangunan : Bil. Binaan Luar :

: Sila isi di helaian 2 borang ini (lampirkan salinan hak milik jika ada)

Catatan : Gambar Premis : Pastikan gambar premis diambil dan dimuat naik ke dalam mySPATA ***NO ID DPA : mySPATA

Tandatangan :

***diperolehi selepas pendaftaran ke dalam mySPATA

PENGUMPUL DATA:

Tandatangan :

Nama : Jawatan : Tarikh :

PENGESAH DATA :

Nama : Jawatan : Tarikh :

Nota: * potong yang tidak berkenaan Helaian 1 dari 2

64


Maklumat Tanah Status Hak Milik Tanah Bil

No. Lot

* Persendirian,

Warta, Sewa/Pajak, Tumpang, Perundangan

Jenis Pegangan Jika lain-lain, nyatakan

No. Hakmilik

*Kekal / Pajak ( ) Tahun

Kegunaan Tanah

Helaian 2 dari 2

65


D.A. 4 SENARAI BLOK BANGUNAN DALAM PREMIS Maklumat Premis Nama Premis

:

No. ID DPA

:

Senarai Blok

KOD BLOK

NAMA BLOK

FUNGSI BLOK

BIL ARAS

KOS BINA (RM)

CATATAN

A B C D E F G H

Muka surat ____ dari ____

66


D.A. 5 BORANG PENGUMPULAN DATA ASET KHUSUS MAKLUMAT BANGUNAN (BLOK) MAKLUMAT PREMIS Nama Premis

:

No. ID DPA

:

MAKLUMAT BLOK Kod Blok

:

*Kod Binaan Luar : *Diisi sekiranya blok merupakan infrastruktur binaan luar (mempunyai aras dan ruang).

Nama Blok

:

Gambar Blok

:

Kontraktor Utama

:

*Kontraktor

:

Juru Perunding Utama

:

*Juru Perunding

:

Pastikan dua (2) gambar blok diambil (pandangan sudut hadapan dan pandangan sudut belakang) bagi setiap blok dan dimuat naik ke dalam mySPATA

1.

Bidang Kerja

:

*Bidang Kerja

:

1.

2.

2.

3.

3.

1.

Bidang Kerja

:

*Bidang Kerja

:

1.

2.

2.

3.

3.

Nota: *Sila sediakan lampiran jika ada tambahan

Tahun Siap Bina Asal

:

Jangka hayat (Tahun)

:

Fungsi Asal

:

Kos Bina (RM)

:

Jenis Struktur

:

Penggunaan Tenaga

:

(kiloWatt/jam)/tahun

No. Siri Pendaftaran

:

Penggunaan Air

:

m続/tahun

Status Blok

:

Aset Warisan :

(tandakan jika Ya)

Bil. Aras Atas Tanah

:

Luas Lantai Blok

:

Bil. Aras Bawah Tanah

:

Luas Tapak Blok

:

67

Aktif / Tidak Aktif


MAKLUMAT ARAS Blok :

KOD RUANG

Aras

:

Nama Aras

:

LUAS RUANG (m²)

NAMA RUANG

TINGGI RUANG (m)

*FUNGSI RUANG

Nota: * Sila rujuk dokumen Kod Fungsi Mengikut Ruang

Tandatangan : Nama : Jawatan : Tarikh :

PENGUMPUL DATA :

Tandatangan :

PENGESAH DATA :

Nama : Jawatan : Tarikh : Muka surat ____ dari ____

68


D.A 6 BORANG PENGUMPULAN DATA DAFTAR ASET KHUSUS BANGUNAN (BLOK) – Peringkat Komponen Perkara Nama Premis Nombor ID DPA Nama Blok

: : : : Maklumat Utama

*Kod Blok

*Kategori Sistem

*Kod Aras *Kod Ruang / Unit *Kategori Aset Khusus

*Kategori Subsistem *Bilangan Ke Berapa? *Komponen *Bilangan Ke Berapa?

Catatan:

Sistem / Komponen Yang Berhubungkait (Jika Ada) 1. Kategori Sistem / Sub Sistem / Komponen

2. Kategori Sistem / Sub Sistem / Komponen

Teg Aset

Teg Aset

Teg Ruang

Teg Ruang

3. Kategori Sistem / Sub Sistem / Komponen

4. Kategori Sistem / Sub Sistem / Komponen

Teg Aset

Teg Aset

Teg Ruang

Teg Ruang

Nota: * Perlu dilengkapkan

Catatan:

69


Maklumat Tambahan *Teg Ruang

Teg Aset (jika ada)

Jenis

*Keadaan/prestasi

*Jenama

*Status Aset

*Model

Bahan

No Siri

Aksesori

Pengilang

*Unit/Bahagian

No Pendaftaran

*Ukuran

Tarikh Beli

Keluasan Kapasiti

Kos Beli

Kemasan

Tarikh Mula Guna

*Kuantiti

Tarikh Waranti Mula

Tahap Kepentingan

Tarikh Waranti Tamat

Jangka Hayat

No LPO/Kontrak

Nilai Terkini

Tarikh Lupus

No Sijil Lupus

Pembekal Alamat / No. Telefon Kontraktor Alamat / No. Telefon Nota: * Perlu dilengkapkan Catatan:

Tandatangan :

PENGUMPUL DATA :

Nama : Jawatan : Tarikh :

70

Tandatangan

:

Nama Jawatan Tarikh

: : :

PENGESAH DATA :


D.A 7 BORANG SENARAI BINAAN LUAR DALAM PREMIS Maklumat Premis Nama Premis

:

No. ID DPA

: Senarai Binaan Luar

KOD BINAAN LUAR

LUAS TAPAK (m²)

NAMA BINAAN LUAR

CATATAN

Muka surat ____ dari ____

71


D.A. 8 BORANG PENGUMPULAN DATA ASET KHUSUS MAKLUMAT BINAAN LUAR MAKLUMAT PREMIS Nama Premis

:

No. ID DPA

:

MAKLUMAT BINAAN LUAR Kod Binaan Luar

:

Jenis Binaan Luar

:

Nama Binaan Luar

:

Nota : Pastikan dua (2) gambar binaan diambil (pandangan sudut hadapan dan pandangan sudut belakang) bagi setiap binaan dan dimuat naik ke dalam mySPATA. Kontraktor Utama

:

*Kontraktor

:

Juru Perunding Utama

:

*Juru Perunding

:

1.

Bidang Kerja

:

*Bidang Kerja

:

1.

2.

2.

3.

3.

1.

Bidang Kerja

:

*Bidang Kerja

:

1.

2.

2.

3.

3.

Nota: *Sila sediakan lampiran jika ada tambahan Kegunaan Binaan Luar

:

Tahun Siap Bina

:

Kos Binaan (RM)

:

Jangkahayat (Tahun)

:

Jenis Struktur

:

Penggunaan Tenaga

:

(kiloWatt/jam)/tahun

No. Siri Pendaftaran

:

Penggunaan Air

:

m続/tahun

Luas Tapak Binaan Luar

:

Kapasiti Binaan

:

Saiz Binaan (Luas/ Panjang/ Tinggi)

:

Aset Warisan

:

Status Binaan

:

Tandatangan :

PENGUMPUL DATA :

Nama : Jawatan : Tarikh :

72

Tandatangan

:

Nama Jawatan Tarikh

: : :

(tandakan jika Ya)

Aktif / Tidak Aftif

PENGESAH DATA :


D.A. 9 BORANG PENGUMPULAN DATA DAFTAR ASET KHUSUS (BINAAN LUAR) – Peringkat Komponen Perkara Nama Premis Nombor ID DPA Nama Blok

: : : : Maklumat Utama

*Kod Blok

*Kategori Sistem

*Kod Aras *Kod Ruang / Unit *Kategori Aset Khusus

*Kategori Subsistem *Bilangan Ke Berapa? *Komponen *Bilangan Ke Berapa?

Catatan:

Sistem / Komponen Yang Berhubungkait (Jika Ada) 1. Kategori Sistem / Sub Sistem / Komponen

2. Kategori Sistem / Sub Sistem / Komponen

Teg Aset

Teg Aset

Teg Ruang

Teg Ruang

3. Kategori Sistem / Sub Sistem / Komponen

4. Kategori Sistem / Sub Sistem / Komponen

Teg Aset

Teg Aset

Teg Ruang

Teg Ruang

Nota: * Perlu dilengkapkan

Catatan:

73


Maklumat Tambahan *Teg Ruang

Teg Aset (jika ada)

Jenis

*Keadaan/prestasi

*Jenama

*Status Aset

*Model

Bahan

No Siri

Aksesori

Pengilang

*Unit/Bahagian

No Pendaftaran

*Ukuran

Tarikh Beli

Keluasan Kapasiti

Kos Beli

Kemasan

Tarikh Mula Guna

*Kuantiti

Tarikh Waranti Mula

Tahap Kepentingan

Tarikh Waranti Tamat

Jangka Hayat

No LPO/Kontrak

Nilai Terkini

Tarikh Lupus

No Sijil Lupus

Pembekal Alamat / No. Telefon Kontraktor Alamat / No. Telefon Nota: * Perlu dilengkapkan Catatan:

Tandatangan :

PENGUMPUL DATA :

Nama : Jawatan : Tarikh :

74

Tandatangan

:

Nama Jawatan Tarikh

: : :

PENGESAH DATA :


D.A 10 FORMAT SENARAI KESELURUHAN PREMIS ASET YANG BERDAFTAR

Kementerian Jabatan / Agensi Kategori

Bil

: …………………………………………………………... : …………………………………………………………... : Bangunan / Infrastruktur ……………………………… (nyatakan)

ID DPA

No Geran / No Lot

Nama Premis

Tahun Siap Bina Asal

Kos Asal

Catatan

Disediakan oleh:

Disemak / Disahkan:

................................................................

.....................................................................

(t.t, cap nama & jawatan)

(t.t, cap nama & jawatan)

75

Garispanduan pengumpulan data Aset  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you