Page 1

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ EãÎ·È ™Ùã¢ËÌÔÙÈÎÔ‡


™À°°ƒ∞º∂π™

∫ƒπ∆∂™-∞•π√§√°∏∆∂™

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏ ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞ À¶∂À£À¡√π ∆√À ª∞£∏ª∞∆√™ ∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏

∂ÈÚ‹ÓË ºÈÏÈ¿ÎË-Warburton, √ÌfiÙÈÌË ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Reading U.K. ªÈ¯·‹Ï °ÂˆÚÁȷʤÓÙ˘, °ÏˆÛÛÔÏfiÁÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫ÔÙ˙fiÁÏÔ˘, °ÏˆÛÛÔÏfiÁÔ˜ ª·ÚÁ·Ú›Ù· §Ô˘Î¿, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ °ÂˆÚÁ›· ∫·ÙÛÈÌ·Ï‹, ∞Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °ÎfiÏÈ·Ú˘, Ù. ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶.∂. µ·ÛÈÏÈ΋ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ªÔ˘ÏÔ‡Ì·Û˘, ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ – ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚ· ∆Û›Áη, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ªÂÚÂÚ‹˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··Ú›˙Ô˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Â.Ù. ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

À¶∂À£À¡O™ ∆√À À¶√∂ƒ°√À

ÃÚ›ÛÙÔ˜ ¶··Ú›˙Ô˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Â.Ù. ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

¶ƒ√∂∫∆À¶ø∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™

ACCESS °ƒ∞ºπ∫∂™ ∆∂á∂™ ∞.∂.

°ã ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·: «∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ» ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. µÏ¿¯Ô˜ √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ:

«™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ NËÈ·ÁˆÁ›Ի ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∆‡·˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.


À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√

∂ÈÚ‹ÓË ºÈÏÈ¿ÎË-Warburton

ªÈ¯·‹Ï °ÂˆÚÁȷʤÓÙ˘

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫ÔÙ˙fiÁÏÔ˘

ª·ÚÁ·Ú›Ù· §Ô˘Î¿

ANA¢OXO™ ™Y°°PAºH™:

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ EãÎ·È ™Ùã¢ËÌÔÙÈÎÔ‡

OP°ANI™MO™ EK¢O™Eø™ ¢I¢AKTIKøN BIB§IøN A£HNA


¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ Â›Ó·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ì ÙÚfiÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ·ÈÁÓÈÒ‰Ë ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ∏ ËÏÈΛ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿, Î·È Ë Ê‡ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ˆ˜ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ (Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ô˘‰ÒÓ), ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ηÙ‡ı˘Ó·Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì·˜. ™ÎÔfi˜ Ì·˜, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ¤Ó· Â˘Û‡ÓÔÙÔ, ‡¯ÚËÛÙÔ Î·È ÌÂıÔ‰ÈÎfi ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô. ∆· ȉȷ›ÙÂÚ· ·˘Ù¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ∂ãÎ·È ™Ùã¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ˘·ÁfiÚÂ˘Û·Ó Î¿ÔȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ÙfiÛÔ ·fi ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÁψÛÛÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· (Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂȉÈÎÔ‡˜) fiÛÔ Î·È ·fi ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜. ŒÙÛÈ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Û ٤ÙÔÈÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· ÙËÓ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›· / ÁψÛÛÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÙË ™‡ÓÙ·ÍË Î·È ÙË ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›·. ∂›Û˘, Û fiÏÔ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÁψÛÛÔÏÔÁÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· Î·È ÛÙÔÓ ‚·ıÌfi Ô˘ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È ·È‰·ÁˆÁÈο ÂÊÈÎÙfi. ¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÈ· Ó¤· ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ¯ÚÔÓÈ΋˜ ‚·ıÌ›‰·˜ / ÔÈÔ‡ ÂÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ì Â·ÚΤÛÙÂÚË ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Ù‡ˆÓ Ù˘ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜), Û˘ÓÔÙÈ΋ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÊÚ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘, Î·È Ï‹ıÔ˜ ¿ÏÏˆÓ ‚ÂÏÙÈÒÛÂˆÓ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÔÚÈṲ̂ӷ ‰‡ÛÎÔÏ· ÁψÛÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÏÔ˘ÛÙÂ˘Ì¤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ, ÒÛÙ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÌÈ· ÚÒÙË Á‡ÛË ÁÈ· ÁψÛÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙȘ Ôԛ˜ ı· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û¯ÔÏÈ΋ ‚·ıÌ›‰·. ŒÙÛÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 3, ÂÓÒ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ٷ ʈӋ̷ٷ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔÓ fiÚÔ

ÊıfiÁÁÔÈ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·ÊËÚË̤Ó˘ ÁψÛÛÔÏÔÁÈ΋˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÊÒÓËÌ·. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙÔ˘˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ‰Â ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔηϤÛÔ˘Ì ۇÁ¯˘ÛË Û ̷ıËÙ¤˜ Î·È ‰·ÛοÏÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ·ÏÏÔʈӛ·˜. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘, Ë °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ∂ãÎ·È ™Ùã¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ¢›ÓÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛΤ„˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ŒÙÛÈ, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜, Ë ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ Ì ÂÓ·Ï-

5


Ï·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ÁψÛÛÈο Û˘Ó·Ê›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ‰È·ÎÚÈÙÔ‡˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ÂÍÔÈÎÂȈı› Ô ÌÈÎÚfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ Ì ʷÈÓfiÌÂÓ· ÔÏ˘Ù˘›·˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰· ÏfiÁÔ˘ (.¯. ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÏÂÎÙÈÎÒÓ ڿ͈Ó, ÔÏ˘Ù˘›· ÛÙȘ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈΤ˜ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ ÎÏÈÙÒÓ ÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰· ‡ÊÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÂÚ›ÛÙ·ÛË). ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ¤ÓÙ ̤ÚË (·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›·, ‚. ºˆÓËÙÈ΋ – ºˆÓÔÏÔÁ›·, Á. ∫ÏÈÙÈ΋ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·, ‰. ™‡ÓÙ·ÍË, Â. ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›· – ™‡ÓıÂÛË – ¶·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·), Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Â›‰· ÁψÛÛÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘. ∞˜ ‰Ô‡Ì ÙÒÚ· ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘:

∂›Ì·È Ô √Ú¤ÛÙ˘ Î·È ı¤Ïˆ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ˆ Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ™˘¯Ó¿ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È Î·È „¿¯Óˆ. ∞Ó ‰ÂÓ Í¤Úˆ οÙÈ, Ì ‚ÔËıÔ‡Ó Ô ı›Ԙ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ¯ÂψӿÎÈ.

∫È ÂÁÒ Â›Ì·È Ô µÚ·Û›‰·˜. ™˘¯Ó¿, ‚ÔËı¿ˆ ÙÔÓ √Ú¤ÛÙË Ó· ÂÍȯÓÈ¿ÛÂÈ Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÍËÁÒ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜.

∫È ÂÁÒ ÂÈÛËÌ·›Óˆ ÌÂÚÈο ‰‡ÛÎÔÏ· ÛËÌ›· Î·È Î¿ÔȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ.

6


¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ¶ƒø∆√ ª∂ƒ√™ ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹Ûˆ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›· – °ÏˆÛÛÈ΋ ¯Ú‹ÛË

∂ÓfiÙËÙ· 1: ∆È Î¿Óˆ Ì ٷ ÏfiÁÈ·; ...............................................................................................12 ∂‡¯ÔÌ·È, ˘fiÛ¯ÔÌ·È, ‰ËÏÒÓˆ, Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ, ·Ú·Î·ÏÒ – ˙ËÙÒ, ‰È·Ù¿˙ˆ – ··ÁÔÚ‡ˆ, ÂÎÊÚ¿˙ˆ ÊÈÏÈ΋ Î·È Â˘ÁÂÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË (.¯. ¤·ÈÓÔ, Û˘Ì¿ıÂÈ·) ∂ÓfiÙËÙ· 2: ¶Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ; ..................................................................................20 2.1 ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ.....................................................................................20 ¶ÂÚÈÁڿʈ, ·ÊËÁԇ̷È, ‰›Óˆ Ô‰ËÁ›Â˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· 2.2 ™˘Óı¤Ùˆ ΛÌÂÓÔ .................................................................................................................25 ™˘Óı¤Ùˆ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ, ÎÂÈÌÂÓÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ 2.3 ∂ÈϤÁˆ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‡ÊÔ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË ................................................28 ∂›ÛËÌÔ (Ù˘ÈÎfi) – ·ÓÂ›ÛËÌÔ (ÔÈΛÔ) ‡ÊÔ˜ 2.4 ∞ÎÔÏÔ˘ıÒ Î·ÓfiÓ˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ................................................................................29 ∫·ÓfiÓ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ηÓfiÓ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜

¢∂À∆∂ƒ√ ª∂ƒ√™ ªÈÏÒ Î·È Áڿʈ - ºıfiÁÁÔÈ, ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Û˘ÏÏ·‚¤˜ ºˆÓÔÏÔÁ›· Î·È ÁÚ·Ê‹

∂ÓfiÙËÙ· 3: ¶Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒ Ï¤ÍÂȘ; ...........................................................................................34 3.1 ºıfiÁÁÔÈ ...............................................................................................................................34 3.2 °Ú¿ÌÌ·Ù·.............................................................................................................................39 ∂ÓfiÙËÙ· 4: ¶Ò˜ ÚÔʤڈ Î·È Áڿʈ ϤÍÂȘ Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ; .......................................................44 4.1 §¤ÍÂȘ, Û˘ÏÏ·‚¤˜, Û˘ÏÏ·‚ÈÛÌfi˜ ........................................................................................44 4.2 ∞·ÏÔÈÊ‹ ʈӋÂÓÙÔ˜ .........................................................................................................46 4.3 ∆fiÓÔ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÔÚıÔÁÚ·ÊÈο ÛËÌ›·.................................................................................48 ŒÁÎÏÈÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘, ‰È·Ï˘ÙÈο – ·fiÛÙÚÔÊÔ˜ – ˘ԉȷÛÙÔÏ‹ 4.4 ™ËÌ›· ÛÙ›Í˘ ......................................................................................................................52 4.5 ∆ÂÏÈÎfi -Ó ..............................................................................................................................55

∆ƒπ∆√ ª∂ƒ√™ ™¯ËÌ·Ù›˙ˆ ϤÍÂȘ ∫ÏÈÙÈ΋ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·

∂ÓfiÙËÙ· 5: ¶Ò˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ˆ ϤÍÂȘ;............................................................................................58 5.1 ∆· ̤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘..............................................................................................................58

7


5.2 ∆‡ÔÈ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ – £¤Ì·, ηٿÏËÍË.................................................................................59 5.3 °¤ÓÔ˜, ·ÚÈıÌfi˜, ÙÒÛË........................................................................................................59 5.4 ∆· ¿ÚıÚ· .............................................................................................................................60 ∂ÓfiÙËÙ· 6: ªÈÏÒ ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜, ˙Ò·, Ú¿ÁÌ·Ù·, ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È È‰ÈfiÙËÙ˜................................................................................................................................63 ∆Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi 6.1 ∂›‰Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ................................................................................................................64 6.2 ∫Ï›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ..............................................................................................................64 ∞ ∞ÚÛÂÓÈο ........................................................................................................................65 ∞.1 πÛÔÛ‡ÏÏ·‚· Û -˘, -·˜, -Ô˜ ...............................................................................65 ∞.2 ∞ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚· Û -·˜, -˘, -˜, -Ô˘˜..................................................................71 ∞.3 ∞ÓÒÌ·Ï· ·ÚÛÂÓÈο .............................................................................................72 µ £ËÏ˘Î¿ ...........................................................................................................................73 µ.1 πÛÔÛ‡ÏÏ·‚· Û -·, -Ë, -ˆ ....................................................................................73 µ.2 ∞ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚· Û -·, -Ô˘ ...................................................................................78 µ.3 §fiÁÈ· ÎÏ›ÛË ıËÏ˘ÎÒÓ Û -Ô˜ .............................................................................79 µ.4 √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÎÔÈÓÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ .................................................................................81 ° √˘‰¤ÙÂÚ·........................................................................................................................82 °.1 πÛÔÛ‡ÏÏ·‚· Û -Ô, -È, -Ô˜....................................................................................82 °.2 ∞ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚· Û -Ì·, -ÈÌÔ, -˜ , -Ó, -˘ ................................................................86 ¢ ∞ÓÒÌ·Ï· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο .....................................................................................................91 ∂ÓfiÙËÙ· 7: ¢›Óˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜, ˙Ò·, Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ................................................................................................................................93 ∆Ô Â›ıÂÙÔ 7.1 ∫Ï›ÛË ÂÈı¤ÙˆÓ ...................................................................................................................96 ∞ ∂›ıÂÙ· Û -Ô˜, -Ë/-·, -Ô ................................................................................................96 µ ∂›ıÂÙ· Û -Ô˜, -È·, -Ô....................................................................................................98 ° ∂›ıÂÙ· Û -‡˜, -È¿, -‡ ...................................................................................................99 ¢ ∂›ıÂÙ· Û -‹˜, -È¿, -› ..................................................................................................100 ∂ ∂›ıÂÙ· Û -˘, -·, -ÈÎÔ................................................................................................101 ™∆ ∂›ıÂÙ· Û -¿˜/-‹˜, -Ô‡, -¿‰ÈÎÔ/-Ô‡‰ÈÎÔ/-‹‰ÈÎÔ ...........................................................102 ∑ ∂›ıÂÙ· Û -ˆÓ, -Ô‡Û·, -ÔÓ Î·È Û -ˆÓ/-ÔÓ·˜, -ÔÓ.......................................................103 ∏ ∂›ıÂÙ· Û -‡˜, -›·, -‡ Î·È Û -˘, -˜ ......................................................................104 £ ∆Ô Â›ıÂÙÔ Ôχ˜.........................................................................................................105 7.2 ÕÎÏÈÙ· Â›ıÂÙ· ................................................................................................................. 105 7.3 ¶·Ú·ıÂÙÈο ÂÈı¤ÙˆÓ .......................................................................................................107 ∞ µ·ıÌÔ› Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ.................................................................................107 µ ™˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ .....................................................................................................108 ° ÀÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ....................................................................................................108 ¢ ∂Í·ÈÚ¤ÛÂȘ ÛÙ· ·Ú·ıÂÙÈο.........................................................................................110 ∂ÓfiÙËÙ· 8: ªÈÏÒ ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜, ˙Ò·, Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ..............112 √È ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ 8.1 ¶ÚÔÛˆÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜...................................................................................................114 8.2 ∫ÙËÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜.........................................................................................................115 8.3 ∞˘ÙÔ·ı›˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜....................................................................................................116 8.4 √ÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ .......................................................................................................117 8.5 ¢ÂÈÎÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜........................................................................................................118 8.6 ∞Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ...................................................................................................119 8.7 ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜................................................................................................120 8.8 ∞fiÚÈÛÙ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜........................................................................................................121 ∂ÓfiÙËÙ· 9: ªÂÙÚÒ, ‰ËÏÒÓˆ ÔÛfiÙËÙ· Î·È ÛÂÈÚ¿ ....................................................................122 ∆· ·ÚÈıÌËÙÈο 9.1 ∞fiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο..........................................................................................................123

8


9.2 9.3 9.4 9.5

∆·ÎÙÈο ·ÚÈıÌËÙÈο............................................................................................................124 ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈο ·ÚÈıÌËÙÈο .........................................................................................127 ∞Ó·ÏÔÁÈο ·ÚÈıÌËÙÈο .......................................................................................................128 ¶ÂÚÈÏËÙÈο ·ÚÈıÌËÙÈο ....................................................................................................128

∂ÓfiÙËÙ· 10: ∫¿Óˆ οÙÈ, ·ı·›Óˆ οÙÈ ‹ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ...................................130 ∆Ô Ú‹Ì· 10.1 °ÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.....................................................................................................131 ∞ ¶ÚfiÛˆÔ Î·È ·ÚÈıÌfi˜ ................................................................................................131 µ ¶ÔÈfiÓ ÂÓÂÚÁ›·˜ Î·È ¯ÚfiÓÔÈ.......................................................................................131 ° ºˆÓ‹ Î·È ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· ..........................................................................................138 ¢ ŒÁÎÏÈÛË ......................................................................................................................141 10.2 ∫Ï›ÛË ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜............................................................................................................142 ∞ ∆Ô Ú‹Ì· ¤¯ˆ ...............................................................................................................143 µ ∞ã Û˘˙˘Á›·..................................................................................................................144 ° µã Û˘˙˘Á›· ..................................................................................................................149 ¢ ™¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÚËÌ¿ÙˆÓ Û -¿Áˆ, -‚¿Ïψ ...................................................................153 ∂ ™˘ÓËÚË̤ӷ Ú‹Ì·Ù· ...................................................................................................155 ™∆ ∂ÏÏÂÈÙÈο, ·ÚfiÛˆ· & ·ÓÒÌ·Ï· Ú‹Ì·Ù· ..............................................................155 ∂ÓfiÙËÙ· 11: ¢›Óˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜, ˙Ò·, Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ÙÚfiÔ ..........................................................................................158 √È ÌÂÙÔ¯¤˜ 11.1 ∫ÏÈÙ‹ ÌÂÙÔ¯‹ ....................................................................................................................160 11.2 ÕÎÏÈÙË ÌÂÙÔ¯‹ ..................................................................................................................160 ∂ÓfiÙËÙ· 12: ¢›Óˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ηٿÛÙ·ÛË .....................162 ∆Ô Â›ÚÚËÌ· 12.1 ∂›‰Ë ÂÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ ............................................................................................................163 12.2 ∂ÈÚÚ‹Ì·Ù· Û -· Î·È -ˆ˜ ................................................................................................164 12.3 ¶·Ú·ıÂÙÈο ÂÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ ................................................................................................165 ∂ÓfiÙËÙ· 13: ¢ËÏÒÓˆ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÊÚ¿ÛÂȘ...............................................................167 ∏ ÚfiıÂÛË 13.1 ∞Ϥ˜ Î·È Û‡ÓıÂÙ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ .......................................................................................167 13.2 §fiÁȘ ÚÔı¤ÛÂȘ.............................................................................................................168 ∂ÓfiÙËÙ· 14: ¶Ò˜ ÂÓÒÓˆ ϤÍÂȘ, ÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ;.......................................................169 ™‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Î·È ÌfiÚÈ· 14.1 ™‡Ó‰ÂÛÌÔÈ.........................................................................................................................169 ∞ ¶·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ .............................................................................................170 µ ™‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÂÍ·ÚÙË̤Ó˜ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ..........................171 14.2 ªfiÚÈ·................................................................................................................................171 ∂ÓfiÙËÙ· 15: ¶Ò˜ ‰ËÏÒÓˆ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·; ...............................................................................173 ∂ÈʈӋ̷ٷ

∆∂∆∞ƒ∆√ ª∂ƒ√™ ™˘Óı¤Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ™‡ÓÙ·ÍË

∂ÓfiÙËÙ· 16: ¶Ò˜ Û˘Óı¤Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ; ................................................................176 16.1 ªÂ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Û˘Ó‰¤ˆ ‰‡Ô ÊÚ¿ÛÂȘ ...........................................................................176 16.2 ∆· ›‰Ë ÙˆÓ ÊÚ¿ÛÂˆÓ ......................................................................................................181 ∞ √ÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË .......................................................................................................181

9


µ ° ¢ 16.3 ∆· A

ƒËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË .........................................................................................................182 ¶ÚÔıÂÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË .......................................................................................................184 ∂ÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ..................................................................................................184 ›‰Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ...................................................................................................185 •Â¯ˆÚ›˙ˆ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ‚¿ÛË Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ..............................................185 ∞.1 ∏ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ù˘ ·Ï‹˜ ÚfiÙ·Û˘................................................188 µ •Â¯ˆÚ›˙ˆ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·Ó ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ¿ÏϘ ‹ fi¯È ..............190 16.4 ∂Í·ÚÙË̤Ó˜ / ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ......................................................................192 ∞ ∂ȉÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ......................................................................................................192 µ ¶Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.............................................................................193 ° µÔ˘ÏËÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ...............................................................................................193 ¢ ∂Ó‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ............................................................................................194 ∂ ∞Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ..............................................................................................195 ™∆ ÀÔıÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ...............................................................................................196 ∑ ÃÚÔÓÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ...................................................................................................196 ∏ ∞ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ .............................................................................................197 £ ∂Ó·ÓÙȈ̷ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ – ·Ú·¯ˆÚËÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.........................................198 π ∆ÂÏÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ .....................................................................................................199 π∞ ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ‹ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ....................................................199 16.5 ∂˘ı‡˜ – Ï¿ÁÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ...................................................................................................200

¶∂ª¶∆√ ª∂ƒ√™ µÚ›ÛΈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ¶·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· – ™‡ÓıÂÛË – ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›·

∂ÓfiÙËÙ· 17: ¶Ò˜ ÊÙÈ¿¯Óˆ Ӥ˜ ϤÍÂȘ; ...................................................................................202 ¶·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· – ™‡ÓıÂÛË 17.1 ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ........................................................................................................................203 17.2 ™‡ÓıÂÛË............................................................................................................................206 17.3 ∞ÚÎÙÈÎfiÏÂÍ· – ™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ ......................................................................................207 ∂ÓfiÙËÙ· 18: TÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ; ........................................................................................209 √È ÛË̷ۛ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ 18.1 ∫˘ÚÈÔÏÂÍ›· – ªÂÙ·ÊÔÚ¿ .................................................................................................209 18.2 ™˘ÓÒÓ˘Ì· – ∞ÓÙÒÓ˘Ì· (·ÓÙ›ıÂÙ·).................................................................................. 210 18.3 √ÌÒÓ˘Ì· – ¶·ÚÒÓ˘Ì· ....................................................................................................210 18.4 ¶ÔχÛËÌ· ........................................................................................................................211

¶·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ∞. ¶›Ó·Î·˜ ·ÓÒÌ·ÏˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ...............................................................................................213 µ. °ÏˆÛÛ¿ÚÈ ..............................................................................................................................217

10


¶ƒø∆√ ª∂ƒ√™ XÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹Ûˆ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›· - °ÏˆÛÛÈ΋ ¯Ú‹ÛË


ENOTHTA 1

∆È Î¿Óˆ Ì ٷ ÏfiÁÈ·;

∆È ·Ú¿ÍÂÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ Â›Ó·È Ë ÁÏÒÛÛ·! ŸÏÔÈ ÁÂÓÓÈfiÌ·ÛÙ Ì ·˘Ù‹…

…ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠οı ÛÙÈÁÌ‹, Ì ·˘Ù‹ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓԇ̠̠ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ Ì·˜.

M·Ì¿! O OÚ¤ÛÙ˘ Ì›ÏËÛÂ!

M ÙË ÁÏÒÛÛ· ·ÊËÁԇ̷ÛÙ ÁÂÁÔÓfiÙ· ‹ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÚfiÛˆ·, ˙Ò· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù·. Ta aÔÁ‡̷ٷ ËÁ·›Óˆ ÛÙ· Í·‰¤ÏÊÈ· ÌÔ˘ Ì ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÌÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ.

∞ÏÏ¿ Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· ÌÔÚÒ Â›Û˘ Ó· οӈ Ú¿ÁÌ·Ù·: Ó· ηϤۈ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘, Ó· ÙÔ˘˜ ¢¯ËıÒ, Ó· ˘ÔÛ¯ÂıÒ Î¿ÙÈ ÛÙË Ì·Ì¿ ÌÔ˘, Ó· ‰ÒÛˆ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘ ·‰ÂÚÊ‹, Ó· Ù˘ ˙ËÙ‹Ûˆ Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ Î·È –ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ– Ó· Ù˘ ··ÁÔÚ‡ۈ Ó· Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÌÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì ڈًÛÂÈ. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ì·›ÓÂÈ Ê¤ÚÓÂÈ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹!

∞˜ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÙȘ ÏÂÎÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ: ™˘¯Ó¿, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙË ÁÏÒÛÛ· fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì Ú¿ÁÌ·Ù· ‹ Ó· ·ÊËÁËıÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ‰È¿ÊÔÚ˜ Ú¿ÍÂȘ (.¯. Ó· ¢¯ËıÔ‡ÌÂ, Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï¤„Ô˘ÌÂ, Ó· ˘ÔÛ¯Âıԇ̠οÙÈ).

12


ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔ ÔÔÈÒ ÙË Ì È Û Ë Ú ÈÓˆÓ X ‹Ûˆ

™Ù¤ÊÂÙ·È Ô ‰Ô‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙË ‰Ô‡ÏË ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ¢·Ó¿Ë...

µ·Ù›˙ÂÙ·È Ô ‰Ô‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ √Ú¤ÛÙ˘.

∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ˘ÂڈοÓÈÔ ™∞¡∆√ƒπ¡∏.

∂‡¯ÔÌ·È ¡· ¯·›ÚÂÛ·È ÙÔÓ Ì·Ì¿ ÛÔ˘, √Ú¤ÛÙË. ∫ÒÛÙ· ‰ÂÓ ÙÔÓ Ï¤ÓÂ;

™ÙË ÁÏÒÛÛ· Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ÔÏϤ˜ ¢¯¤˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ͤڈ ÎÈ ÂÁÒ!

∫·Ïfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ! ∫·Ï‹ ‚‰ÔÌ¿‰·! ∫·Ïfi Ì‹Ó·! ∫·Ïfi ¯ÂÈÌÒÓ·! ∫·Ïfi ηÏÔη›ÚÈ! ∫·Ïfi ÌÂÛË̤ÚÈ! ∫·Ïfi ·fiÁÂ˘Ì·! ∫·Ïfi ‚Ú¿‰˘! ∫·Ï‹ fiÚÂÍË! ∫·Ï‹ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË! ∫·Ïfi Ì¿ıËÌ·! ∫·Ï¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜! ∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·! ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜!

13

GRAMMATIKH 001-013  

Πολύ καλή γραμματική

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you