Page 1

ONE SHOT

HISTORY OF LOMO BLACK AND WHITE LOME กับ วิถีชีวิตที่แตกต่าง

RETOUCH PICTURE LOMO STYLE ONE SHOT Magazine isssue 1

1


2

ONE SHOT Magazine isssue 1


Welcome

กล้องถ่ายรูปที่กำ�ลังเป็นที่นิยมในหมู่นักถ่ายภาพที่ต้องการความแปลกใหม่ โลโม่เป็นกล้องที่มี ที่มา น่าสนใจมากเพราะ เป็นมรดกจากสงครามเย็น เดิมทีโลโมออกแบบมาเพื่อใช้ในหน่วยงานสายลับ หลายคนที่ใช้กล้องส่วนมากติดใจในความสดของสีที่ได้ บางคนถือว่าเป็นความสุขที่ได้กดชัดเตอร์แบบไม่ต้องคิดอะไร เบลอๆ หลุดๆ สีเพี้ยน ต่างๆนานา ถ่ายเสร็จไปลุ้นเอาเองตอนล้าง ฟิล์ม ซึ่งส่วนมากจะได้ภาพที่สวยเกินความคาดหวังเสมอ โลโม่มักรู้ดีในเรื่องการถ่ายภาพเชิงทดลอง อย่างที่ทราบกันว่า don’t think, jost shoot. ไไม่ต้องคิดถ่ายเลยคงมีหลายคนที่ใช้ชีวิตนอกกรอบ ไร้กฎเกณฑ์ สนุก หลากหลาย เราขอต้อนรับท่านผู้อ่าน ทุกคน ร่วมสัมผัสถึง เสน่ห์ของกล้องโลโม่ ที่เป็นอะไรที่มากกว่าภาพถ่าย ไม่ว่าจะเป็นความรู้ใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นมา เรื่อยๆโดยที่คุณไม่รู้ตัว

บรรณาธิการ พรพรรณ กันสม นภัทร นิมมานเดชากร

ONE SHOT Magazine isssue 1

3


4

ONE SHOT Magazine isssue 1


Contents

22 Retouch Picture

Lomo Style

การแปลงรูปธรรมดาเป็นโลโม่

32 Applications Mobile Instagram ถ่ายแหลก แชร์ให้สะใจ

36 Film

แนะนำ�ฟิล์มถ่ายภาพ Lomo

39 Best Seller

กล้อง lomo ที่ขายดีที่สุด

40 Lomography Bangkok

History

ประวัติของกล้องโลโม

สถานฑูตกล้อง Lomo

4

Black and White 10

พลังแห่งความเรียบง่าย

วิถีชีวิตที่แตกต่าง

12

Interview

14

Photharam

20

ชีวิตไร้กฎเกณฑ์ นอกกรอบ

มุมมองแนวๆของ พี่แดง มณีแดง กุลทวีทรัพย์ ย่านเก่าเล่าใหม่ในโพธาราม

ONE SHOT Magazine isssue 1

5


History

LOMO HISTORY OF

ประวัติเท่ห์ของกล้องโลโม่

เดิมทีกล้องโลโม่ออกแบบมาเพื่อใช้ในหน่วยงาน สายลับของกองทัพรัสเซีย โดย LOMO ย่อมาจาก Leningrad Optical-Machanical Organization ซึ่งเป็นหน่วย งานที่ทำ�หน้าที่ผลิตเลนส์เพื่อใช้ในโครงการอวกาศของ กิจการกองทัพและผลิตเลนส์ที่ใช้ในกล้องโทรทัศน์

6

ONE SHOT Magazine isssue 1


History

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2526 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ความมั่นคงและอุตสาหกรรมของสหภาพโซเวียตในขณะนั้นมี คำ�สั่งให้หน่วยงานLOMOผลิตกล้องเลียนแบบกล้องคอมแพคท์ ของญี่ปุ่นขึ้นมาให้เร็วที่สุดถูกที่สุดและมากที่สุดเพื่อแจกจ่าย ให้ พ ลเมื อ งรั ส เซี ย ทุ ก คนได้ รู้ จั ก การถ่ า ยรู ป โดยมี คำ � ขวั ญ ว่ า “คอมมิวนิสต์อันทรงเกียรติทุกคนควรมีกล้อง Lomo Kompakt Automat LC-A เป็นของตัวเอง” โดยผู้ผลิตกล้อง Lomo Kompakt Automat LC-A คือ Michail Aronowitsch Radionov อดีตหน่วยตำ�รวจลับของสหภาพโซเวียตต่อมาเมื่อในปีพ.ศ. 2534 Matthias Fiegl และ Wolfgang Stranzinger

หนึ่งในผู้บริหารบริษัท Lomographische AG เดิน ทางไปท่องเที่ยวที่เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก แต่ลืมนำ�กล้องถ่าย รูปไปด้วย จึงไปซื้อและได้รู้จักกับกล้อง Lomo Kompakt Automat โดยบังเอิญและหลังจากได้ถ่ายและล้างรูปจากร้านล้างรูป ธรรมดาในซุเปอร์มาร์เก็ต ผลออกมาพบว่าภาพถ่ายมีสีสันจัด จ้านดูผิดเพี้ยนแต่มีความสวยงามจนทำ�ให้พวกเขาได้หลงใหล กับภาพที่ปรากฏขึ้น และในปี 2535 Fiegl และเพื่อนได้จัดตั้ง บริษัท Lomographische AG ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังจากนั้นไม่นานกระแสความนิยมในโลโม่กระจายไปทั่วโลก ภายใต้แนวความคิดว่า “Lomography is an analog lifestyle product

ONE SHOT Magazine isssue 1

7


History

โลโมกราฟีเน้นการถ่ายภาพจากระดับเอว การใช้สีจัดเกิน สิ่งปนเปื้อนบนเลนส์ และจุดตำ�หนิ อย่างจงใจ เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นศิลปะ เป็น นามธรรม เหล่านี้เป็นสิ่งที่นักถ่ายภาพโลโมกราฟี นิยมชมชอบ. ด้วยขนาดที่เล็ก ทำ�ให้กล้องโลโมเป็น ที่นิยมสำ�หรับการพกพา และใช้บันทึกภาพในชีวิต ประจำ�วัน. นอกจากนี้ ความสามารถในการถ่ายใน ที่ ๆ มีแสงน้อยได้ ทำ�ให้มันเป็นที่นิยมสำ�หรับการ ภาพทีเผลอ (แคนดิด) การรายงานด้วยภาพ และ ภาพเหตุการณ์จริง

คุ ณ สมบั ติของโลโมแต่ ละรุ่ นมี เ อกลั ก ษณ์ แตกต่างกัน เช่น Holka และ Diana เป็นกล้อง Medium Format, Actionsampler และ Supersampler สร้างภาพได้หลายเฟรมหลายแอคชั่นใน การกดชัตเตอร์ครั้งเดียว, Pop- 9 จะให้ภาพซ้ำ�แบบ Pop Art, Colorsplash มีแฟลชที่เปลี่ยนสีได้, Fisheye ลักษณะภาพจะดูนูน ขอบรูปวงกลม ดีไซน์ กล้องที่ดูกึ่งๆ คลาสสิก, LC-A+ มีการ Recite ใน เชิงประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นกล้องโลโม่รุ่นแรก ตั้งแต่สมัยสายลับรัสเซีย

"don't think, just shoot"

8

ONE SHOT Magazine isssue 1


History

“ไม่ต้องคิด ถ่ายไปเลย”

ONE SHOT Magazine isssue 1

9


BLACK AND WHITE

BLACK AND WHITE

พลังแห่งความเรียบง่าย

10

ONE SHOT Magazine isssue 1


BLACK AND WHITE เสน่ห์ของกล้องอยู่ที่พอถ่ายภาพออกมาแล้วจะเห็นขอบดำ�ๆอยู่ที่มุมของภาพ และถ้าใช้ฟิส์มที่มี ISO สูงๆ หรือฟิส์มเก่าๆ ที่หมดอายุไปแล้วก็จะถ่ายติดเกรนอีกด้วย ทำ�ให้ผลที่ออกมารูปภาพจะดูขลัง (ในมุมมองของนักเล่นกล้องแนวโลโม่)ภาพจะดูเก่าๆ

ONE SHOT Magazine isssue 1

11


12

ONE SHOT Magazine isssue 1


วิถีชีวิตที่แตกต่าง คงมีหลายคนที่ชอบการดำ�เนินชีวิตที่ไม่เหมือนใคร หรือถ้าจะให้เข้าใจง่ายกันหน่อย ก็คงเรียกว่า นอกกรอบ ไร้ กฎเกณฑ์ ความกล้า ถ้าไม่เดินออกจากความกลัว... นั่นสิ ถ้า เราเอาแต่กลัว ชีวิตเราคงอยู่กับที่นับแต่นั้นมา ฉันก็ได้เรียนรู้ สิ่งที่สมควรที่สุดคือควรกลัวในสิ่งที่ควรจะกลัวและควรกล้าใน สิ่งที่สร้างสรรค์ไม่รู้เคยได้ยินกันหรือเปล่าว่า สิ่งที่ทำ� ก็เหมือน สะท้อนความเป็นตัวเอง เมื่อเราทำ�ดี สิ่งดีๆ เหล่านั้น ก็จะ สะท้อนมาที่ตัวเรา หรือหากเราทำ�ไม่ดีไป ก็จะสะท้อนกลับมา อีกเช่นกัน ทำ�ให้เราดูไม่ดีไปด้วย ฉันจึงมองว่า ทุกภาพถ่ายที่ได้ ถ่ายไปนั้น ก็ไม่ต่างจากมุมมองชีวิตของเราเท่าไหร่เราเดินตาม กรอบ เราเดินตามทางที่มีคนปูไว้ให้ และดำ�เนินชีวิตซ้ำ�รอยวิถี ชีวิตผู้อื่น

จนบางทีเราก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่า แท้จริงนั้น เรา อาจจะกำ�ลังพยายามทำ�ชีวิตตัวเองให้เหมือนผู้อื่นอยู่ก็ได้... ก็ไม่ต่างอะไรกันกับการถ่ายภาพ ภาพทุกภาพย่อมสะท้อน ในบางแง่มุมของผู้ถ่ายไม่ว่าจะถ่ายด้วยกล้องชนิดใดภาพ มักจะสื่อบางสิ่งออกสู่ผู้ชมอยู่เสมอบางภาพอาจสะสะกดผู พบเห็นบางคนให้หยุดดู หยุดคิด และทบทวนถึงบางสิ่ง ในตนเอง แต่บางรูป ก็เป็นเพียงงานสร้างสรรค์ที่ไม่มีนัย ให้คิดลึกอะไรมากนักเน้นเอาความพอใจของคนถ่ายเป็น สำ�คัญ แต่บังเอิญสร้างแง่คิดให้แก่ผู้พบเห็นซะนี่!!

ONE SHOT Magazine isssue 1

13


Scoop

มุมมองแนวๆ

ของ

พี่แดง มณีแดง กุลทวีทรัพย์ ทูตประจำ�สถานทูตโลโม ประจำ�ประเทศไทย

14

ONE SHOT Magazine isssue 1


Scoop

เมื่อเล่นโลโมมาได้ระยะหนึ่ง ฉันจึงได้ตัดสินใจไปยัง สถานทูตโลโม เพื่อไปหาความรู้เพิ่มเติมและจะได้ถือโอกาสพูด คุยกับคนคอเดียวกันซะเลย ซึ่งถือได้ว่าโชคดีเอามากๆ ที่ได้ พบกับทูตประจำ�สถานทูตโลโมประจำ�ประเทศไทยตัวจริงเสียง จริง พี่แดง-มณีแดงกุลทวีทรัพย์ พี่แดงถือได้ว่าเป็นอีกบุคคล หนึ่งที่ชื่นชอบการถ่ายภาพแบบโลโม ดังนั้น ย่อมมีมุมมองในแง่ ของการมองชีวิต ผ่านมุมมองในแบบโลโมอย่างแน่นอน“สำ�หรับ พี่มองว่า กล้องโลโมมันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราได้นะ มันคือความ อิสระสำ�หรับเรา เพราะว่าส่วนหนึ่งกล้องโลโม่มัน ค่อนข้างให้เราเป็นยังไงก็ได้ สามารถเป็นศิลปินจากตัวเราเอง ก็ได้ เคยได้ยินไหม “Don’t think just shoot” ไม่ต้องคิด ลอง ถ่ายไปโดยที่เราไม่ต้องคำ�นวณกับค่าใดๆ ไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ เป็นแสนหรือกล้องตัวใหญ่ๆ เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีมัน วิ่ง เราทุกคนต่างพยายามวิ่งตามเทคโนโลยี เพื่อให้ตัวเองได้มี เทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุด แล้วเคยลองตั้งคำ�ถามให้กับตัวเองไหมว่า แล้วเมื่อไหร่เราจะหยุดวิ่งตามสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด... จริงๆ กล้อง โลโมมันเป็นกล้องที่มีเสน่ห์มาก แต่ต้องการคนที่มีเสน่ห์มาเล่น เหมือนกัน ก็คือคนที่รู้ว่าตนเองต้องการอะไร และก็หามัน เป็น ไงกันบ้างคะ เมื่อได้รู้ถึงมุมมองในแบบโลโมของพี่แดงเราแล้วถึง กับอึ้งกันเลยหรือเปล่า

ไม่น่าเชื่อเลยว่า การถ่ายรูปในแบบโลโมจะสอดแทรกแง่คิดบาง อย่างให้เราได้ขบคิดกันยังมีอีกหนึ่งมุมมองจาก พี่จิ๊บ-อิศรา เจษฎาพงศ์ภักดี นักศึกษาชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บอกไว้ ว่า “โลโมมันมีนิยามอยู่ไม่กี่คำ� ก็คือ สนุก หลากหลาย ปลด ปล่อยและเป็นตัวของตัวเอง พี่เองก็เล่นโลโมมานานจนรู้สึกว่า ได้อะไรจากโลโมเยอะมาก เป็นอะไรที่มากกว่าภาพถ่าย ไม่ว่า จะเป็นความรู้ใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ที่เกดขึ้นมาเรื่อยๆ โดยที่เราไม่รู้ตัวก็อยากถึงคนที่สนใจอยากลองเล่นกล้องโลโมว่า ไม่อยากให้คนที่สนใจมองโลโมเป็นแค่ค่านิยม เพราะในความ เป็นจริงโลโมไม่ได้ให้อะไรเลยนอกจากความสุข เพียงแต่ความ สุขนั้น พาเราไปสู่ความคิดดีๆ เท่านั้นเอง มุมมองของทั้งสองคน ถือว่าไม่ได้แตกต่างกันเสียทีเดียว แต่ถ้าให้สังเกตกันดีๆ ก็ไม่ได้ มีความเหมือนกันอย่างสิ้นเชิง อีกคนมองในมุมของความสุขที่ จะได้ถ่าย อีกคนมองในมุมของความเหมือนที่แตกต่าง และคุณ คิดว่าตัวเองมองในมุมไหนคะ... แต่สำ�หรับฉันนั้น ไม่ว่า จะมุมไหนๆ ก็ดูมีประโยชน์ในการประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำ�วันของเราทั้งนั้น ถ้าเรานำ�มาใช้ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ย่อมเกิดคุณค่าด้วยตัวของมันเองอย่างแน่นอน การ ถ่ายภาพด้วยกล้องโลโม มันก็เหมือนกับการถ่ายภาพด้วยกล้อง ฟิล์มทั่วไป แต่ที่มันไม่เหมือนกล้องตัวใด ก็เพราะมันคือกล้อง สะท้อนแงคิด เป็นกล้องที่ตอบโจทย์ได้อย่างดี ให้กับคนที่มีชีวิต ที่แตกต่าง และมีคุณค่า... แล้วคุณล่ะ พร้อมรึยัง ที่จะก้าวไปสู่ ความแตกต่างที่งดงามนี้...

ONE SHOT Magazine isssue 1

15


Scoop

16

ONE SHOT Magazine isssue 1


Scoop

ONE SHOT Magazine isssue 1

17


Scoop

18

ONE SHOT Magazine isssue 1


Scoop

ONE SHOT Magazine isssue 1

19


Photharam

20

ONE SHOT Magazine isssue 1


Photharam

ย่านเก่าเล่าใหม่

ใน โพธาราม และเมืองราชบุรี ลองหันมาใช้จ่ายวันหยุดใกล้ๆ กรุุงกันบ้าง นอกจาก ไม่เหนื่อยกับการคุมพวงมาลัยระยะใกล้ๆถูกใจคนชอบถ่ายภาพ ผู้คนก็อัธยาศัยดีมีมิตรไมตรีสร้างความประทับใจไม่น้อยไปกว่า สถานที่เก๋ๆ โพธาราม เดินดูบ้านเก่าสิ่งปลูกสร้างสมัยก่อน และ ที่นี่ยังมีความเป็นชุมชนจีนอยู่บ้าง โพธาราม อำ�เภอใหญ่ของราชบุรีที่รุ่งเรืองด้วยการค้า ดังปรากฏหลักฐานในบันทึกพระ ราชหัตถเลขา ฉบับที่ 4 ใน รัชกาลที่ 5 กล่าวไว้ว่า “ตำ�บลโพธารามนี้เป็นที่ตลาดอย่างสำ� เพ็ง ยืดยาวมาก ผู้คนหนาแน่น จำ�นวนคนไทยในโพธารามมีถึง 40,000 มากกว่าอำ�เภอเมืองราชบุรีเสียอีก” เรื่องราวอันมากมายทางวัฒนธรรม รวมถึงเสน่ห์ของ ย่านการค้าที่ยังหลงเหลือ “ชีวิต” แท้ๆ อันไม่ได้ปรุงแต่งแต่ อย่างไร ล้วนทำ�ให้การมาเยือนเมืองเล็กๆ แห่งนี้มากมายไปด้วย ความรู้และความประทับใจสำ�หรับคนหลงรัก “อดีต” จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 วิ่งผ่านอำ�เภอ นครชัยศรี ตัวเมืองนครปฐม เข้าสู่ราชบุรีที่อำ�เภอหนองโพ เมื่อ มาถึงแยกบางแพ เลี้ยวขวาใช้ทางหลวงหมายเลข 3357 เข้าสู่ตัว อำ�เภอโพธาราม

ONE SHOT Magazine isssue 1

21


Retouch Picture

LOMO Style 22

ONE SHOT Magazine isssue 1


แปลงรูปธรรมดา กลายเป็น Lomo ไม่ยากอย่างที่คิด

ONE SHOT Magazine isssue 1

23


Retouch

Adobe Photoshop หลายคนอาจจะงงว่ า ภาพโลโม (LOMO) มันคืออะไร บ้างก็ว่าเป็นแนวทาง การถ่ายภาพอย่างหนึ่งบ้างก็ว่ามันคือภาพ ที่ ไ ด้ จ ากกล้ อ งโลโมซึ่ ง เป็ น กล้ อ งฟิ ล์ ม แต่ เอาเป็นว่าภาพแนวโลโมก็คือภาพที่มี contrast จัดๆ ขอบรูปมืดๆ ประมาณรูปด้าน ล่ า งแม้ ว่ า เราจะไม่ มี ก ล้ อ งโลโมที่ จ ะถ่ า ย ภาพให้ออกมาแปลกตาอย่างในภาพแต่เรา ก็สามารถนำ�ภาพจากกล้องดิจิตอลของเรา มาดัดแปลงแต่งเติมให้เป็นภาพแนวโลโมได้ ไม่ยากครับ วิธีที่จะแนะนำ�นี้เป็นวิธีการทำ� ภาพแนวโลโมแบบไม่ต้องออกแรงมาก ครับ เพราะเราจะใช้ script ซึ่งเป็นวิธีแบบ สำ�เร็จรูปที่ซู๊ดดด..

24

ONE SHOT Magazine isssue 1


Retouch

1 โหลด script CHLomoScript ที่ http://www.flickr.com/groups/technique/discuss/34317 2.2 แตกไฟล์ เราจะได้ไฟล์มา 2 ไฟล์ที่ ชื่อว่า CHHolga และ CHLomoScript (เรา ใช้เฉพาะ CHLomoScript เท่านั้น) 3.3 ก๊อปปี้ไฟล์ทั้งสองไปวางที่ C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Presets\Scripts 4. 4 เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมา 5.5 เปิดภาพที่ต้องการครับ หากใครจะ resize ก็ resize ได้ตามต้องการ 6. ไปที 6 ่เมนูเลือก File > Scripts > CHLomoScript 7. 7 รอแป๊บนึงให้มันจัดการรูปของเรา ก่อน จะได้รูปออกมาแบบนี้ 8.8 จากรูปที่ได้จะเห็นว่าสีมันจัดจ้าน แสบตามาก เราต้องมาลดสีมันนิดหน่อย โดยคลิกที่เลเยอร์ Background ที่ palette “Layer” คลิกปุ่มรูปวงกลมผ่าครึ่ง และ เลือก Hue/Saturation...จากนั้นปรับแถบ ตรงกลาง (Saturation) ให้เลื่อนไปทางซ้าย มือครับ จะปรับเท่าไหร่ก็ได้ตามความชอบ ONE SHOT Magazine isssue 1

25


Retouch

Photoscape Photoscape เป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง ที่สามารถ Retouch ภาพธรรมดาให้เป็น ภาพแนวโลโม่ได้ส่วนใหญ่โปรแกรมเหล่านี้ จะปรั บ แสงสี ท่ีต่า งกั น ในแต่ ล ะโปรแกรม บางโปรแกรมก็ มี ลู ก เล่ น อี่ น ๆที่ เ ราไม่ รู้ โปรแกรมนี้จะเน้นให้ผู้ใช้สามารถทำ�งานได้ ง่ายเพราะเป็นโปรแกรมทีม่ ภี าษาไทยสำ�หรับ คนที่ไม่โปรมากนัก

เริ่มต้นด้วยการใส่ฟิลเตอร์

เลือกใส่กรอบได้ตามใจชอบ

ปรับภาพและสีเพิ่มเติม หรือปรับค่าอื่นๆ 26

ONE SHOT Magazine isssue 1


Retouch

ONE ONE SHOT SHOT Magazine Magazine isssue isssue 11

27


Retouch

PICNIK โปรแกรมตกแต่งภาพ ออนไลน์ ในการตกแต่งภาพถ่ายให้สวยงาม เพื่อ นำ�ขึ้นบล็อก หรือนำ�ไปใช้ประโยชน์อื่นใด นั้นใน โลกดิจิตอลปัจจุบัน ไม่จำ�เป็นต้องซื้อหาโปรแกรม ที่มีราคาแพง มาใช้อีกต่อไปแล้ว เราสามารถนำ� โปรแกรมตกแต่งภาพที่อยู่ในโลกออนไลน์มาใช้งาน ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ได้ภาพสวย ใช้งานง่ายแล้ว ไม่เสียเงินอีกด้วย โปรแกรมตกแต่งภาพออนไลน์ฟรี ที่จะ แนะนำ�เป็นโปรแกรมแรก ได้แก่ โปรแกรม Picnik

28

ONE SHOT Magazine isssue 1

โปรแกรม Picnik เป็นโปรแกรมตกแต่งภาพออนไลน์ ฟรี โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ โปรแกรม Picnik http://www.picnik.com และนำ�ภาพถ่ายของท่าน มาตกแต่งได้เลย ท่านไม่จำ�เป็นต้องลงทะเบียนใน การใช้โปรแกรมนี้แต่อย่างใด โปรแกรม Picnik นี้ ท่านสามารถแก้ไขภาพถ่าย ตัดต่อภาพ เพิ่มตัว หนังสือ และอื่น ๆ อีกในการใช้โปรแกรมนี้ ท่านจะ ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต


Retouch

โปรแกรม Picnikทำ�อะไรได้บ้าง

วิธีใช้งานเบื้องต้น

*

เปิดโปรแกรม Picnik ขึ้นมา http://www. picnik.com แล้วกดปุ่ม Get started now !! รอสักครู่ จากนั้น กดปุ่ม Upload a photo นำ�ภาพถ่ายที่ต้องการ ตกแต่งขึ้นมาตกแต่งภาพ ไปที่เมนู Edit จะมีเมนูย่อยให้เลือก ดังนี้ Auto-fix Rotate Crop Resize Exposure Colors Sharpen Red-Eye แล้วแต่จะเลือกใช้ ให้เหมาะกับ งาน และแต่ละเมนูย่อย ก็จะมีเมนูย่อยลงไปอีก พร้อม คำ�อธิบายประกอบใช้งานง่าย เช่นเดียวกับการใช้งาน โปรแกรมตกแต่งภาพอื่น ๆ เหมือนกัน เมื่อตกแต่งเสร็จ แล้ว ก็ไปที่เมนู Save & Share เพื่อทำ�การ save ไฟล์ ต่อไปหรือไปที่เมนู Create ซึ่งมีเมนูย่อย Featured Effects Text Stickers Touch-up Frames Advanced Seasonal (แต่บางเมนูย่อย ก็ไม่สามารถใช้งานได้ ต้อง upgrade เป็นระดับ Permium ก่อน) เมื่อเสร็จแล้ว ก็ไป ที่เมนู Save & Share เพื่อทำ�การ save ไฟล์เช่นเดียวกัน

ตกแต่งภาพของท่าน เพียงแค่คลิกเดียว ด้วย Auto-fix * ใช้ปุ่มควบคุมแบบก้าวหน้า เพื่อผลในการปรับแต่งอย่าง สวยงาม * ตัดต่อ ปรับขนาดของภาพ และหมุนภาพ ให้ผลในทันที * สร้างผลพิเศษมากมาย จากศิลปะ จนถึงเพื่อความ สนุกสนาน * สร้างผลงุนงงมากมาย ในเบ๊าซ์เซอร์ของท่าน * ตัวหนังสือสวยงาม และ type tool ระดับคุณภาพ สูงสุด * รูปแบบมากมาย จากนักออกแบบที่พิถีพิถัน * ทำ�งานบน Mac., Windows และ Linux * ไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งอะไรเพิ่ม

ONE SHOT Magazine isssue 1

29


Retouch

มาเล่นสนุกกับ การภาพถ่าย Poladroid

วิธีการใช้งานโปรแกรม Poladroid

แค่เพียง download และติดตั้งโปรแกรม จากนั้น ให้รันโปรแกรมขึ้นมา จะเห็นเป็นตัวกล้อง ถ่ายภาพ Poladroid จากนั้นให้หารูปภาพมาวางใน ตำ�แหน่ง “Drag & Drop your picture here”? แค่นี้ ให้รอสักครู่ โปรแกรมก็จะแสดงภาพให้เห็น แต่ต้องรอ สักครู่เพื่อให้ภาพค่อยๆ แสดงให้เห็นชัดขึ้นมา สำ�หรับการแปลงไฟล์ภาพที่ต้อง การเป็น JPG ให้เราคลิกที่เครื่องหมาย “วงกลม” ด้าน บน จะมีเมนูให้เลือกคำ�สั่ง Convert JPEG File

30

ONE SHOT Magazine isssue 1

สนุกกับลูกเล่นภาพถ่าย Poladroid สำ�หรับ กล้อง Poladroid เป็นกล้องสำ�หรับถ่ายภาพปุ๊บ ได้ ปั๊บ แต่ภาพที่ได้ จะต้องนำ�มาสะบัด เพื่อให้สีของภาพ แสดงขึ้นมา(ต้องรอประมาณ 5 นาที) ปัจจุบันกล้อง Polaroid อาจไม่เป็นที่นิยมมากนัก เพราะราคาค่อน ข้างแพง แถมราคาฟิล์มแบบ Poladroid ก็แพงอีกด้วย เช่นกัน แต่วันนี้ เรามาทดสอบเล่นกันหน่อยดูไหม ที่ หน้าเครื่องคอมฯ ของคุณเอง


Retouch

ONE SHOT Magazine isssue 1

31


Instagram ถ่ายแหลก แชร์ให้สะใจ ถ้าพูดถึง Instagram แล้ว คงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จัก app นี้ โดยเฉพาะคนชอบถ่ายรูปอย่างเรา ไม่มีทางพลาด app แบบนี้ ไปได้อย่างแน่นอน แต่ไม่ใช่แค่ Instagram จะได้รับความสนใจ ในวงการกล้อง แต่ Intagram หรือที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า IG ยัง ทำ�ลายสถิติที่ Social Network อย่าง Facebook หรือ Twitter ทำ�เอาไว้ด้วยการมีผู้ใช้ 100,000 คนภายในอาทิตย์เดียวและ มากกว่า 1,000,000 คนภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน แต่ตัวเลข นี้ก็ไม่น่าแปลกใจเลยเมื่อได้ลองเล่นด้วยตัวเอง มันเป็น app ที่ เล่นแล้วติดงอมแงมกว่า Facebook ซะอีก ที่เป็นแบบนี้คงเพราะ ว่ามันมีระบบ popular ที่เชื่อมคนจากทั่วทุกมุมโลกเข้าไว้ด้วยกัน ทำ�ให้เราเข้าถึงภาพที่มีความหลากหลายมาก ไอเดียดีๆ ใหม่ๆ มีให้เราดูอยู่ตลอดเวลา ด้วยการออกแบบ app ที่เรียกว่าดีเยี่ยมเลย ภายใต้ทุน เริ่มต้นที่สูงถึง $500,000 กับการให้โหลดแบบฟรี ทำ�ให้หลายคน อดสงสัยไม่ได้ว่า IG ได้อะไรจากการเขียน app ออกมา IG เกิด มาได้เพราะมี back up คอยให้เงินสนับสนุนครับ เป็นเหมือน 32

ONE SHOT Magazine isssue 1

พวกนักลงทุนทำ�นองนั้น ผมคิดว่า IG คงไม่ได้ต้องการให้บริษัท ใหญ่อย่าง Facebook หรือ Google มาซื้อไป เพราะถ้าดูจาก ตอนนี้แล้วการเติบโตของ IG ถือว่ากำ�ลังไปได้สวยเลย แม้จะมี คู่แข่งอย่าง PicPlz และ Burstn แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีผลอะไร ต่อ IG เท่าไหร่ สิ่งที่ IG ทำ�ตอนนี้คงเป็นการหา partner กับ บริษัทใหญ่ซึ่งไม่กี่เดือนก่อนก็ได้ National Geographic มาเป็น partner รายแรกซึ่ง IG เองก็กำ�ลังทำ�ช่องทางให้บรรดา partner เข้ามามีส่วนร่วมใน IG มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใส่ link ลงไปใน ภาพและ comment การสร้าง API ของตัวเองเพื่อให้ third-party app เชื่อมต่อและ share รูปภาพได้จากใน app นั้นๆเลย นอกจากนั้นยังมีข่าวว่าทีมงานกำ�ลังเร่งทำ� IG บน Android อยู่ ซึ่งนั่นหมายถึงตัวเลขของผู้ใช้ที่กำ�ลังจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ใน อนาคตอันใกล้ ส่วนเรื่องที่เขาได้เงินมากน้อยจากการทำ� app นี้คงไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมานั่งสนใจกันมากนักขอแค่มันไม่ หมดเงินมาพัฒนา app ดีๆให้เราได้เล่นกันแค่นั้นพอ ทีนี้มาถึง คำ�ถาม ยอดฮิตของชาว IG ว่า ทำ�ยังไงให้รูปขึ้น Popular


ผม ก็ไม่รู้วิธีคำ�นวณการนำ�รูปเข้า Popular เหมือนกัน เท่าที่ผม รู้คือ IG จะใช้วิธีคำ�นวณจำ�นวน like และ comment เทียบกับ จำ�นวน follower และเวลาที่ลงรูปไป แต่เท่าที่ผมสังเกตมามัน ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของแต่ละวันด้วย บางช่วงแค่ 10 กว่า like ก็ ขึ้น Pop แล้ว แต่บางช่วงก็ต้องประมาณ 20-30 like หรือบางที อาจจะสูงถึง 40 like เวลาลงรูปก็ไม่ต้องลงทีละหลายๆรูปครับ ลงทีละรูปนี้แหละครับ ผมคิดว่าเราจะได้ like เยอะกว่าการลงที ละหลายๆรูป ผม unfollow พวกฝรั่งที่ลงรูปทีทั้งหน้า feed ผม ไปหลายคนแล้ว

เพราะมันเป็นการทำ�ให้ผมไม่ได้ดูรูปคนอื่น ถ้ามีหลายๆรูปก็เว้น ระยะสักครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อย แต่จะให้ดีก็สักชั่วโมงหนึ่ง ตรง นี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้รูปขึ้น Pop ง่ายขึ้น แต่ถ้ารูปไม่ Pop ก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจ มันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่ารูปเราสวย หรือไม่สวย เพราะจริงๆแล้วหน้า Popular ก็ไม่ได้มีแต่รูปสวยๆ รูปบางรูปไม่น่าจะขึ้น Pop ด้วยซ้ำ�ไป บางคนที่มี follow เยอะๆ บางครั้งก็ถ่ายอะไรมาเล่นๆก็มีคนกด like ให้ขึ้น Pop เหมือนกัน

ONE SHOT Magazine isssue 1

33


“MOLOME” แชะ &

แชร์ ฟีเจอร์เด็ด ฝีมือคนไทย

ใครที่กำ�ลังใช้งาน Android อยู่ในขณะนี้ อาจต้องมองตาปริบๆ เมื่อเห็นเพื่อนคุณแชร์ภาพกันโครมๆ ผ่าน Instagram ! ซึ่งมันรองรับ เฉพาะบน iOS เท่านั้น แต่วันนี้คุณไม่ต้องน้อยใจอีกต่อไป เมื่อ Android ก็มีแอพฯ แชร์ภาพ พร้อมตกแต่ง – แชร์ – คอมเม้นท์ในตัวแล้ว ! นั่น ก็คือ “MOLOME” พัฒนาโดย HLP (หัวลำ�โพง) บริษัทของคนไทย ซึ่งเปิด ทดลองก่อนหน้านี้บน Symbian^3 จนมีผู้ใช้แล้วมากกว่า 50,000 ราย ด้วย จุดเด่นด้าน UI น่ารัก, มีระบบ Badge – Social, ถ่าพ-อัพโหลดภาพ พร้อมฟิลเตอร์ต่างๆ ได้ครบเครื่อง และที่สำ�คัญคือ ฟรี !! หลังจากที่เปิด บริษัทมาได้ไม่นานนักสำ�หรับ “หัวลำ�โพง” สำ�นักสร้างแอพพลิเคชั่นบน สมาร์ทโฟนคุณภาพของไทย ล่าสุดเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “Molome” แอพ พลิเคชั่นบนมือถือแนวเดียวกับ Instragram ที่เปิดให้ผู้ใช้ถ่ายรูปผ่านฟิล เตอร์แบบ Lomo สวยๆ และแชร์รูปภาพได้สะดวกดาย วันนี้เราคุยกับทีม งานหัวลำ�โพงในแง่ของธุรกิจและเป้าหมายที่วางไว้ในใจ “ตอนนี้เราเปิดตัว Molome ใน Ovi Store ของ Nokia ก่อนเพราะ เราต้องการเข้าแข่งขันในรายการ Calling All Innovators ของทาง Nokia” อาร์ท – ชัยยส ชัยยามานนท์ ผู้บริหารหนุ่มกล่าว พร้อมกับเล่าถึงที่มาที่ ไปของ Molome ต่อไปว่า

34

ONE SHOT Magazine isssue 1


“ที่มาที่ไปคือคุณเนย (สิทธิพล พรรณวิไล) หัวหน้า ทีมพัฒนาแอพพลิเคชั่นหลังจากกลับมาจากงาน Mobile World Congress ที่บาเซโลน่า กลับมาบอกกับทีมงานว่าจริงๆ แล้ว หัวลำ�โพงไม่ต้องเร่งทำ�แอพพลิเคชั่นเป็นร้อยๆ ตัวก็ได้ แต่ทำ� ดีๆ เยี่ยมๆ สักตัวให้เกิดก็พอ เราก็เลยเตรียมงานกัน 2 อาทิตย์ ลงมือทำ�อีก 3 อาทิตย์ก็ได้เป็น Molome ออกมา” ปัจจุบัน Molome เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีผ่าน Ovi store ของ Nokia เท่านั้น แต่ทางทีมงานวางแผนว่าจะเปิดตัวใน Android และ iOS เร็วๆ นี้ โดยปัจจุบันยอดดาวน์โหลดอัพเดตล่าสุดเมื่อ วานอยู่ที่กว่า 5,000 ครั้ง และทางทีมงานวางแผนไว้ตั้งแต่แรก แล้วว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ขายได้ ทั่วโลก และมีความ ต้องการที่จะทำ�ให้แอพพลิเคชั่นตัวนี้มียอดดาวน์โหลดให้ถึง 100 ล้านครั้ง เมื่อบอกตัวเลข เราถึงกับถามว่า คุณคิดว่ามันดูมาก เกินไปไหม เพราะเมืองไทยไม่ได้มีสื่อโหมมากแบบนั้น ชัยยศก็ กล่าวว่า “เราคุยกับ Nokia และทราบว่าในอีกปีกว่าๆ จะโทรศัพท์มือ ถือออกมาอีกร่วม 150 ล้านเครื่อง ถ้า

หากว่ามีแอพพลิเคชั่นของเราอยู่ใน 10-20 ล้านเครื่องก็ไม่น่า เกินตัวนัก ถ้าบวกลบคูณหารดีๆ ถ้าเราเปิดทุกแพลตฟอร์มเราก็ มีลุ้นที่จะไปถึงยอดนั้น” ส่วนในแง่ธุรกิจเมื่อสอบถามว่าจะเป็นการขายแอพพลิเคชั่น หรือไม่ ชัยยศกล่าวว่าทางทีมงานตั้งใจที่จะทำ�เป็น advertising based ซึ่งนักการตลาดออนไลน์ในเมืองไทยอย่างทาง Thoth Media ก็เขียนถึงเรื่องการใช้แอพพลิเคชั่นแนวนี้ในการทำ�การ ตลาดออกมาบ้างแล้ว มากกว่าการขายแอพพลิเคชั่นตรงๆ หลังจากที่ Instagram ซึ่งเป็นแอพแต่งรูปและแชร์รูป บน iPhone ประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างมาก ทำ�ให้คนทีีใช้งาน Platform อื่นต่างก็อยากใช้ไปตามๆ กัน แต่ทาง Instagram ก็ ไม่ออกแอพสำ�หรับ Platform อื่นเลย วันนี้ผมมีแอพแนวนี้มา แนะนำ�ให้ได้ใช้กันครับ แอพนี้ชื่อว่า Molome สามารถใช้งาน ได้บน Android, Symbian และล่าสุดคือ BlackBerry 9900/9930 (รุ่นอื่นผมไม่แน่ใจครับ) และที่สำ�คัญ Molome เป็นแอพของคน ไทยครับ ซึ่งตอนนี้ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลาย

ONE SHOT Magazine isssue 1

35


Film Film

36

ONE SHOT Magazine isssue 1


Film

ฟิล์มถ่ายภาพ อารมณ์เก่าๆ ย้อนยุคนิดๆ

ฟิล์มขนาด 35 mm เป็นฟิล์ม ขนาดปกติทั่วไปที่สามารถหาซื้อได้ตาม ร้านล้างรูปภาพที่ออกมาจะเป็นภาพที่ได้ จากการล้างรูปปกติ ฟิล์มขนาด 120 mm เป็นฟิล์มขนาดใหญ่กว่าและสามารถใช้ กับกล้อง Holga , Diana เพราะกล้อง รุ่นนี้ มีพื้นที่บรรจุที่ใหญ่พอกับฟิล์มชนิด นี้ เช่นกันกล้องรุ่นนี้ยังสามารถใช้กับ ฟิล์มปกติ 35 mm ได้อีกด้วย สำ�หรับ ฟิล์ม 120 นี้จะให้ภาพที่ออกมาเป็นภาพ สี่เหลี่ยม จตุรัสเท่ากัน ฟิล์มเนกกาทีฟ เป็นฟิล์มที่ใช้ถ่ายภาพกันทั่วๆไปเช่นฟิล์ม ของFuji, Kodak,Konicaฟิล์มเหล่านี้สาม ารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป

แต่เมื่อเอาไปล้างแล้ว ภาพที่ออกมาจะ มีสีที่ออกตุ่นๆ ฟิล์มสไลด์ เป็นฟิล์มที่มี ทั้ง ขนาด 35 และ 120 ฟิล์มชนิดสไลด์ นี้เป็นฟิล์มที่คนนิยมใช้สำ�หรับถ่ายภาพโล โม่มากที่สุด เพราะภาพที่ออกมาจะสีสัน สวยงาม สีสดจัด เป็นที่ชื่นชอบและถูกใจ ชาวโลโม่มาก และสามารถหาซื้อได้ตาม ร้ า นขายฟิ ล์ ม ทั่ ว ไปยี่ ห้ อ ที่ นิ ย มก็ จ ะเป็ น ของ kodak slide 100 ฟิล์มสไลด์นี้ยิ่ง เมื่อถ่ายในที่ที่มีแสงแดดจัด สีของภาพที่ ออกมาก็จะยิ่งมีสีสันที่สดมากยิ่งขึ้น ฟิล์มขาวดำ� เป็นฟิล์ม ที่ถ่ายภาพออกมา เป็นสีขาว ดำ�และเทา ฟิล์มแต่ละชนิดนั้นยังสามารถแบ่ง ค่า

ISO (ค่าความไวแสง) ได้อีก ซึ่ง ถ้า ISO ยิ่งสูง (ความไวแสงสูง) นั้น ก็จะสามารถ ถ่ายภาพได้ที่มืดได้ดีขึ้น ดังนั้นขณะที่ซื้อ ฟิล์มนั้น ควรทราบถึงขนาด ,ประเภท การใช้งาน และ ISOค่ะและก็ยังมีบางคน ที่ใช้ฟิล์มบูดหรือฟิล์มที่หมดอายุไปแล้วน ำ�มาใช้ในการถ่ายภาพโลโม่ ซึ่งเหตุผลที่ ใช้ฟิล์มที่หมดอายุแล้วมาใช้ถ่ายภาพนั้น ก็เพราะว่าราคาถูก และราคาก็จะถูกลง ไปเรื่อย ๆ ขึ้นอยู่กับจำ�นวนปีที่หมดอายุ แต่อาจจะหาได้ยากในสมัยนี้ซึ่งอาจหา ได้ตามร้านถ่ายรูปตามต่างจังหวัด หรือ ร้านในบางร้านซึ่งเดี๋ยวนี้อาจไม่มีเหลือ แล้ว

ONE SHOT Magazine isssue 1

37


Best Seller

Best Seller ฿ 15,800.00

ตัวกล้องทำ�จากพลาสติก ABS อย่างดี สามารถปรับรู รับแสง และความเร็วชัตเตอร์ได้อย่างเต็มรูปแบบ 2 สิ่ง นี้ทำ�ให้คุณปรับตั้งค่าการบันทึกแสง การถ่ายภาพ ได้ อย่างแม่นยำ�และพิถีพิถัน โดยเลนส์แบบพิเศษ OF-28P ที่สามารถหมุน เหวี่ยง กวาดหน้าเลนส์ ในระนาบที่เรา ต้องการ มันถ่ายภาพได้กว่า 120 องศาเลยทีเดียว!

฿ 14,000.00

Lomo LC-A+ Russia Day Limited Edition ตั ว กล้ อ งหุ้ ม ด้ ว ยหนั ง แพะสี แ ดงสดจากอิ ต าลี แ ละ ตกแต่งด้วยลวดลายแห่งการก่อกำ�เนิด กล้อง Russia Day Lomo LC-A+ มาพร้อมเลนส์ดั้งเดิมจากรัสเซีย Minitar 1 และผลิตเพียงแค่ 2,000 ตัวทัว่ โลกเท่านัน้

฿ 14,000.00

฿ 9,900.00

Lomo LC-Wide! มาพร้อมเลนส์ไวด์ 17มม. Minigon สุดกว้างตัวใหม่ และเลือกถ่ายภาพได้ถึง 3 ขนาด เจ้า กล้องขนาดพกพาตัวนี้จะให้ภาพถ่ายที่กว้างยิ่งขึ้นกว่า เดิมกับคุณแน่นอน LC-A+มีระบบวัดแสงซึ่งจะปรับรูรับแสงให้สัมพันธ์กับ ความเร็วชัตเตอร์แบบอัตโนมัตเิ หมือนรุน่ ดัง้ เดิมประเทศ จีนได้ผลิตเลนส์สัญชาติรัสเซียMinitar-1 32/2.8 ขึ้นมา ใหม่ ที่ให้เฉดสีสด คอนทราสต์จัด ขอบวิกเนตสวยงาม เลนส์แก้วที่ผลิตมาอย่างดีเยี่ยม และปรับเปลี่ยนโฟกัส ได้ง่ายดายเหมือนเช่นเดิม ด้านล่างของตัวกล้องยังมี ปุ่มสำ�หรับถ่ายภาพซ้อน ปรับค่า ISO ได้สูงถึง 1600 และสามารถต่อสายลั่นชัตเตอร์ได้อีกด้วย Lomographic Society International ภูมใิ จนำ�เสนอ Lubitel 166+ กล้องสุดฮิตจากยุคคลาสสิกของโซเวียต

฿ 13,000.00 38

ONE SHOT Magazine isssue 1


Best Seller

฿ 3,500.00

฿ 3,900.00

฿ 3,900.00

ยั่วให้น้ำ�ลายสอกับสุดยอดเลนส์ wide-angle บน ฟิล์ม 35มม. กล้องจะจับภาพยาวที่จะกว้างงงง…เท่า ความกว้างของฟิล์ม สามารถเลื่อนฟิล์มเดินหน้า หรือ ถอยหลัง และถ่ายภาพซ้อนได้ง่ายๆ แน่นอนต้องรวม รูหนามเตยมาด้วย! In honour of the Lomography Exhibition at the Times Square Hong Kong, we proudly introduce you to the Sprocket Rocket White HK Times Square Edition!

Cyan, Magenta, Yellow และ Black – ทั้ง 4 สี เป็นแม่สีที่สำ�คัญสำ�หรับวงการสิ่งพิมพ์ที่เราทุกคนล้วน รู้จักกันดี และด้วยแม่สีเหล่านี้ทำ�ให้เราได้ให้กำ�เนิดร่าง โคลนร่างใหม่ของ Diana F+ ที่มาพร้อมกับความสดใส ของสีสันนั่นก็คือ Diana F+ CMYK Edition ที่พร้อมจะ สะกดสายตาของทุกคนที่ได้พบเห็น!

ก้าวล้ำ�ไปกับการถ่ายภาพทัศนียภาพแบบพาโนราม่า จับทุกภาพรอบตัว 360 องศาในช็อตเดียวด้วยกล้อง Lomography Spinner 360!

฿ 5,600.00

ONE SHOT Magazine isssue 1

39


Lomography Embassy Store Bangkok

y h p a r e g r o o t m S Lo bassy Em ngkok Ba

40

ONE SHOT Magazine isssue 1


ONE SHOT Magazine isssue 1

41


ONE SHOT ชื่อ - สกุล

.................................................

ที่อยู่ในการจัดส่ง โทรศัพท์

ONE SHO T

.......................................... Retouvh Black an Picture Lomo Style d White Lomo กับ

..........................................

วิถีชีวิตที่แต

กต่าง

E - mail :

..........................................

รหัสสมาชิก (ถ้ามี)

1 ปี 12 ฉบับ 960 บาท

เริ่ิมฉบับที่

................

สมัครสมาชิกใหม่

1 ปี 12 ฉบับ 960 บาท

เริ่ิมฉบับที่

................

ต่ออายุสมาชิก

สั่งชื้อฉบับที่

รวมจำ�นวน......................................เล่ม

..........................................

รวมเป็นเงิน....................บาท

สมาชิก 1 ปี 12 ฉบับ ราคา 960 บาท

ชำ�ระเงินโดย ธนาณัติ เลขที่........... สั่งจ่ายในนาม น.ส. ขวัญจิตร มิตรยอดวงศ์ (ป.ณ. สวนหลวง 10253) เช็คธนาคาร.............................สาขา.............................................. เลขที่เช็ค..................................วันที่.............................................. สั่งจ่ายในนาม น.ส. ขวัญจิตร มิตรยอดวงศ์ * กรุณาส่งธนานัติ / เช็คธนาคาร มาที่ บริษัท Lomography จำ�กัด 20 / 9 ซ. สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์ คลองตันเหนือ วัฒนา กทม ฯ 10110) โทร.0-2 662-6892

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ น.ส. ขวัญจิตร มิตรยอดวงศ์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาซีคอนสแควร์ เลขบัญชี 232-0-906502 ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ เลขบัญชี 132-0-996506 * กรุณาแฟ็คซ์ใบโอนเงินพร้อมใบสั่งชื้อมาที่ FAX. 0-2 662-6892

42

ONE SHOT Magazine isssue 1

ONE SHOT สั่งชื้อนิตยสารฉบับย้อนหลัง ฉบับที่ 100 -130 ฉบับละ 40 บาท ฉบับที่ 131 -160 ฉบับละ 50 บาท ฉบับที่ 161 -212 ฉบับละ 60 บาท


next...

ONE SHO

T

ONE SHOT Magazine isssue 1

43


44

ONE SHOT Magazine isssue 1


ONE SHOT Magazine isssue 1

45


46

ONE SHOT Magazine isssue 1


ONE SHOT Magazine isssue 1

47


48

ONE SHOT Magazine isssue 1


ONE SHOT Magazine isssue 1

49


50

ONE SHOT Magazine isssue 1


ONE SHOT Magazine isssue 1

51


52

ONE SHOT Magazine isssue 1


ONE SHOT Magazine isssue 1

53


54

ONE SHOT Magazine isssue 1


SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS

BANGKOK UNIVERSITY

ONE SHOT Magazine isssue 1

55

ONE SHOT magazine  

วิชา editural design