Page 1


Ç̲ÑÒ

1

ЗМІСТ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ . . . . . . . . . . . . . 3

A Àâòîâîêçàëè, çàë³çíè÷í³ âîêçàëè òà ñòàíö³¿ . . 3 Àâòîçàïðàâí³ ñòàíö³¿, íàôòîïðîäóêòè . . . . . 3 Àâòîçàï÷àñòèíè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Àâòîìàéñòåðí³, àâòîñåðâ³ñ . . . . . . . . . . . . . . . 4 Àâòîìèéêè, øèíîìîíòàæ . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Àâòîìîá³ë³-ïðîäàæ, ïðîêàò . . . . . . . . . . . . . . . 5 Àâòîïåðåâåçåííÿ âàíòàæí³ . . . . . . . . . . . . . . . 5 Àâòîïåðåâåçåííÿ ïàñàæèðñüê³, òàêñ³. . . . . . . . 6 Àâòîñòîÿíêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Àâòîøêîëè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Àäâîêàòñüêà äîïîìîãà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Àëêîãîëüí³ íàïî¿, òþòþí . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Àïòåêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Àðõ³âè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Àòåëüº /äèâ.ðóáðèêó “Îäÿã-ïðîäàæ, ïîøèòòÿ, ðåìîíò”/ . . . . . . . 37

Б Áàíêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Á³áë³îòåêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Áóäèíêè êóëüòóðè, ãàëåðå¿ . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, êîíñòðóêö³¿ . . . . . . . . . . 8 Áóä³âåëüí³ ïîñëóãè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

В Âåñ³ëüí³ ñàëîíè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Âåòåðèíàðí³ ïîñëóãè, ìàòåð³àëè . . . . . . . . . . 11 Âçóòòÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ³éñüêêîìàòè, âèïðàâí³ çàêëàäè . . . . . . . . . . . 11 ³êíà, äâåð³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ÂÍÇ ²-²² ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ÂÍÇ III-IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ . . . . . . . . . . . . . . 12 Âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ. . . . . . . . . . 12

Г Ãàç, ãàçèô³êàö³ÿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ãàçåòè, æóðíàëè-ðåäàêö³¿ . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ãîòåë³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Д Äèòÿ÷³ òîâàðè, ³ãðàøêè. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Äèòÿ÷³ öåíòðè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Äåðåâîîáðîáêà /äèâ.ðóáðèêó "Còîëÿðí³ âèðîáè, äåðåâîîáðîáêà"/. . . . . . . 49 Äîðîãè-áóä³âíèöòâî, ðåìîíò . . . . . . . . . . . . . 14 Äîøê³ëüí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè . . . . . . . . . . . . . 15 Äðóêàðí³ /äèâ.ðóáðèêó “Ïîë³ãðàô³ÿ, ðåêëàìà”/ . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Е Åêñïåðòíà îö³íêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Åëåêòðîòåõí³÷íà òà êàáåëüíî-ïðîâ³äíèêîâà ïðîäóêö³ÿ /äèâ.ðóáðèêó “Îñâ³òëþâàëüí³ ïðèëàäè, åëåêòðîòåõí³÷íà òà êàáåëüíî-ïðîâ³äíèêîâà ïðîäóêö³ÿ”/ . . . . . . . 38

Ж Æàëþç³, ðîëåòè /äèâ.ðóáðèêó "Ñîíöåçàõèñí³ ñèñòåìè"/. . . . . . . . . . . . . . . . 48

З Çàë³çíè÷í³ ïåðåâåçåííÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Çâ’ÿçîê, ³íòåðíåò-ïîñëóãè . . . . . . . . . . . . . . . 16 Çåìëåâïîðÿäêóâàííÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Çîîìàãàçèíè, çîîòîâàðè . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

І ²íñòðóìåíò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ²íòåðíåò /äèâ.ðóáðèêó "Çâ’ÿçîê, ³íòåðíåò-ïîñëóãè"/ . . . . . . . . . . . . 16

К Êàì³íü, êàìåíåîáðîáêà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Êàíöòîâàðè /äèâ.ðóáðèêó “Êíèãàðí³, êàíöåëÿðñüê³ òîâàðè”/ . . . . . . . . . 19 Êàôå, êàâ’ÿðí³, ïèâí³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Êâ³òè, ôëîðèñòèêà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ʳíîòåàòðè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Êíèãàðí³, êàíöåëÿðñüê³ òîâàðè . . . . . . . . . . . . 19 Êîìï’þòåðè /äèâ.ðóáðèêó “Öèôðîâà òåõí³êà, êîìï’þòåðè”/ . . . . . . . . . 53 Êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî, ÆÊà . . . . . . . . . . . 19 Êîíäèòåðñüê³ âèðîáè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Êîíäèö³îíåðè, âåíòèëÿö³ÿ . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Êîñìåòèêà, ïàðôóìè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Êóð’ºðñüêà äîñòàâêà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Л Ë³êàð³, ïðèâàòíà ïðàêòèêà . . . . . . . . . . . . . . . 21 ˳êàðí³, äèñïàíñåðè, ìåäè÷í³ óñòàíîâè . . . . . 21 ˳ñîâå ãîñïîäàðñòâî /äèâ.ðóáðèêó “ѳëüñüêå òà ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî”/ . . . . . . 46 Ëîìáàðäè, êðåäèòí³ ñï³ëêè . . . . . . . . . . . . . . . 21


2

Ç̲ÑÒ

М Ìàãàçèíè “ñåêîíä-õåíä” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Ìàãàçèíè áóäìàòåð³àë³â . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Ìàãàçèíè ïðîäóêòîâèõ òîâàð³â . . . . . . . . . . . 23 Ìàãàçèíè ñïîðòèâíèõ òîâàð³â . . . . . . . . . . . . 23 Ìàòåð³àëè äëÿ ðóêîä³ëëÿ. Hand Made . . . . . . 23 Ìåáë³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ìåäèöèíà íåòðàäèö³éíà . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Ìåäè÷í³ òîâàðè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Ìåäè÷í³ öåíòðè òà ëàáîðàòîð³¿. . . . . . . . . . . 33 Ìåòàëè òà ìåòàëîâèðîáè . . . . . . . . . . . . . . . 33 Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ âèðîáè . . . . . . . . . . . . . . . 34 Ìèñëèâñòâî òà ðèáàëüñòâî . . . . . . . . . . . . . . 35 Ìèòíî-áðîêåðñüê³ ïîñëóãè . . . . . . . . . . . . . . . 35 Ìîá³ëüí³ òåëåôîíè-ïðîäàæ, ñåðâ³ñ . . . . . . . . 35 Ìîòî- òà âåëîòåõí³êà-ïðîäàæ, ïðîêàò . . . . 35 Ìóçå¿. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè òà àïàðàòóðà . . . . . . . 35 Ì’ÿñí³ òà êîâáàñí³ âèðîáè . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Н Íàâ÷àëüí³ öåíòðè, êóðñè . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Íàñ³ííÿ, ñàäæàíö³, çàñîáè çàõèñòó ðîñëèí, ñàäîâî-ãîðîäí³é ³íâåíòàð”/ . . . . . . . . . . . . . . . 36 Íåðóõîì³ñòü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Íîòàð³àëüí³ ïîñëóãè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

О Îäÿã-ïðîäàæ, ïîøèòòÿ, ðåìîíò . . . . . . . . . . 37 Îïàëåííÿ-ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ . . . . . . . . . . 37 Îïòèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Îðåíäà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Îñâ³òëþâàëüí³ ïðèëàäè, åëåêòðîòåõí³÷íà òà êàáåëüíî-ïðîâ³äíèêîâà ïðîäóêö³ÿ. . . . . . 38 Îõîðîíí³ ïîñëóãè /äèâ.ðóáðèêó “Ñèñòåìè áåçïåêè òà îõîðîíè”/. . . . . . . . . . 46

П

Ïàðêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ïåðåêëàäè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ïåðóêàðí³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ϳöå𳿠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Ïîáóòîâà õ³ì³ÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Ïîçàøê³ëüí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè . . . . . . . . . . . . 40 Ïîë³ãðàô³ÿ, ðåêëàìà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Ïîë³êë³í³êè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, òåêñòèëü . . . . . . . . . . . . . 41 Ïîøòà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Ïðàöåâëàøòóâàííÿ, â³çîâà ï³äòðèìêà. . . . . . 42 Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Ïðîåêòí³ òà êîíñòðóêòîðñüê³ ðîáîòè . . . . . 43 Ïðîìèñëîâ³ñòü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íà îñâ³òà. . . . . . . . . . . . . . 43

Р ÐÀÖÑè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Ðåêëàìà /äèâ.ðóáðèêó "Ïîë³ãðàô³ÿ, ðåêëàìà"/ . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Ðåñòîðàíè, í³÷í³ êëóáè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Ðèíêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

С Ñàëîíè êðàñè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Ñàíàòîð³¿, áàçè â³äïî÷èíêó . . . . . . . . . . . . . . . 45 Ñàíòåõí³êà-ïðîäàæ, ñåðâ³ñ . . . . . . . . . . . . . . . 45 Ñâÿòêîâ³ àãåíö³¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Ñèñòåìè áåçïåêè òà îõîðîíè . . . . . . . . . . . . . 46 ѳëüñüêå òà ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî. . . . . . . . . . 46 ѳëüñüêîãîñïîäàðñüêà òåõí³êà . . . . . . . . . . . . 48 Ñîíöåçàõèñí³ ñèñòåìè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Ñïåöîäÿã /äèâ.ðóáðèêó “Îäÿã-ïðîäàæ, ïîøèòòÿ, ðåìîíò”/. . . . . . . . 37 Ñïîðòèâí³ øêîëè, êëóáè . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Ñòàä³îíè, òåí³ñí³ êîðòè . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Còîëÿðí³ âèðîáè, äåðåâîîáðîáêà . . . . . . . . . . 49 Ñòîìàòîëîã³÷í³ ïîñëóãè . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Ñòðàõîâ³ ïîñëóãè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ñóïåðìàðêåòè. Òîðãîâ³ öåíòðè . . . . . . . . . . . 50 Ñóâåí³ðè /äèâ.ðóáðèêó “Þâåë³ðí³ âèðîáè, ñóâåí³ðè”/ . . . . . . . . . . . . . 55

Т Òàêñ³ /äèâ.ðóáðèêó “Àâòîïåðåâåçåííÿ ïàñàæèðñüê³, òàêñ³”/ . . . . 6 Òåëå- òà ðàä³îêîìïàí³¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Òåíòè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Òåõí³êà äëÿ äîìó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Òåõí³÷íà ³íâåíòàðèçàö³ÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Òîðãîâåëüíå îáëàäíàííÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Òîðãîâî-ðîçâàæàëüí³ öåíòðè /äèâ.ðóáðèêó “Ñóïåðìàðêåòè. Òîðãîâ³ öåíòðè”/ . . . . . . . . 50 Òóðèñòè÷í³ ïîñëóãè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Ф Ô³òíåñ-öåíòðè, òðåíàæåðí³ çàëè . . . . . . . . . 52 Ôîíäè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Ôîòî- òà â³äåîïîñëóãè . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Х Õ³ì÷èñòêè òà ïðàëüí³, êë³í³íãîâ³ ïîñëóãè . . . 53

Ц Öåðêîâí³ êðàìíèö³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Öèôðîâà òåõí³êà, êîìï’þòåðè . . . . . . . . . . . . 53

Ш Øêîëè, ë³öå¿, ã³ìíà糿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Øòîðè, ãàðäèíè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Ю Þâåë³ðí³ âèðîáè, ñóâåí³ðè . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Þðèäè÷í³ ïîñëóãè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55


ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

3

СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОВОКЗАЛИ, ЗАЛІЗНИЧНІ ВОКЗАЛИ ТА СТАНЦІЇ Àâòîâîêçàë Êîâåëü

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-04-95, 5-03-76

Àâòîñòàíö³ÿ Ãîëîáè

45071, ñìò Ãîëîáè, âóë.Êîâåëüñüêå Øîñå, 1.. (3352) 9-29-60

Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Ãîëîáè

45071, ñìò Ãîëîáè, âóë.Âîêçàëüíà, 46 à . . . . (3352) 9-21-78

Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Êîâåëü

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âåòåðàí³â, 1 à, (3352) 6-22-68, 6-22-98

Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Ïîâîðñüê

45050, ñ.Ïîâîðñüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 4 . . . . (3352) 9-51-43

Çàë³çíè÷íèé âîêçàë ñòàíö³¿ Êîâåëü

45000, ì.Êîâåëü, Ïðèâîêçàëüíà ïëîùà . . . . . (3352) 6-22-68

АВТОЗАПРАВНІ СТАНЦІЇ, НАФТОПРОДУКТИ ÀÇÑ “WOG” ¹1

45061, ñ.Êîëîäÿæíå, âóë.Ëóöüêà, 2 à,(3352) 5-30-41, 9-01-64

ÀÇÑ “Ëóêîéë”

45061, ñ.Êîëîäÿæíå, âóë.Ëóöüêà, 35 . . . . . . . . (3352) 9-01-85

ÀÇÑ ÏÀÒ “Óêðíàôòà”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 133 . . (3352) 4-77-72 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëóöüêà, 33 . . . . . . . . . . . (3352) 6-43-40

ÀÇÑ ÏÏ “Óêð-Ïåòðîëü”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 3 . . . . . . . (3352) 4-91-25 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 1 à . . . . . . (3352) 4-77-66

ÀÇÑ ¹17 ÒçΠ“Âîëèíñüêèé Íàôòîâèé ijì”

45033, ñ.Ñòàð³ Êîøàðè, âóë.˳ñîâà, 2 . . . . . . (067) 230-76-66

ÂÎà вÒÅÉË, ÂÔ ÒçÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëóöüêà, 21 . . . (3352) 6-44-76, 6-41-96

гñîë, ÒÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 . . . . . (3352) 5-97-01

АВТОЗАПЧАСТИНИ

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

АВТОШРОТ МІКРОАВТОБУСІВ www.razborka-bus.com.ua Çàï÷àñòèíè á/â ç ªâðîïè. 45000, ì.Êîâåëü, ïðîâ.Âàòóò³íà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 376-75-57, (050) 932-69-47 . . . . . . . . . . . . . . . (093) 309-04-04, (050) 378-21-20 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.31

ГУР, АВТОСЕРВІС Ðóëüîâ³ ðåéêè, íàñîñè ÃÓ. Ðåñòàâðàö³ÿ, ïðîäàæ. Îáì³ííèé ôîíä. 45000, ì.Êîâåëü, ïðîâ.Âàòóò³íà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-88-60 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.30

ШИНОМОНТАЖ Øèíè òà äèñêè á/â. Øèíîìîíòàæ äëÿ ëåãêîâèõ òà âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â. Âèêàòêà äèñê³â. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëóöüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 887-33-63, (066) 889-15-55 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.26

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


4

ÀÂÒÎÌÀÉÑÒÅÐͲ, ÀÂÒÎÑÅвÑ

ШИНОМОНТАЖ TIR, СТО Øèíè òà äèñêè á/â. Øèíîìîíòàæ äëÿ ëåãêîâèõ òà âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â. Âèêàòêà äèñê³â. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 141 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 887-33-63, (066) 889-15-55 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.26

AUTOPULSE, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

Àâòîðîçá³ðêà Volkswagen

45000, ì.Êîâåëü . . . . . . . . (050) 550-04-86, (067) 334-04-34

Àâòîôàðáè, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ôåñòèâàëüíà, 1 ã . . . (068) 138-64-05

Àâòîøðîò

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áóäèùàíñüêà, 60 . . . . . . . . (050) 339-84-88, (095) 865-88-88, (097) 912-33-33

Àâòîøðîò-Ñåðâ³ñ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 5 . . . . . . . . (050) 675-67-31, (068) 557-22-22, (067) 258-80-96 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 16 â . . . . . . . . (050) 675-67-31, (068) 557-22-22, (067) 258-80-96

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 2 . . . . . . . . (095) 890-11-92, (097) 863-92-82, (050) 200-98-21

Àêóìóëÿòîð, ìàãàçèí

46061, ñ.Êîëîäÿæíå . . . . . . . . (097) 649-74-06, (099) 279-26-64, (050) 701-25-77

Àðñåí, ìàãàçèí

Avtokolya Spares, àâòîøðîò Êîâåëü AVTOÂÈÁ²Ð, àâòîðîçá³ðêà FORD

45000, ì.Êîâåëü . . . . . . . . (096) 817-04-55, (066) 799-61-88, (063) 621-44-21

AVTOÂÈÁ²Ð, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 36 . . . . . . . . . (095) 635-17-47, (097) 741-66-11, (3352) 6-04-06 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 31. . . . . . . . . (3352) 6-00-77

Æèãóë³, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 42. . (067) 786-07-63

Çàï÷àñòèíè, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 40. . . . . . . . . (3352) 6-03-93

45000, ì.Êîâåëü . . . . . . . . (096) 817-04-55, (066) 799-61-88, (063) 621-44-21

ϳêåò-Áóä-Òðàíñ, ÏÏ

45600, ì.Êîâåëü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 557-23-90

Ðåàë-Àâòî, ìàãàçèí

Departs.at.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí M-Ìotors, ìàãàçèí

45071, ñìò Ãîëîáè, âóë.Òêà÷à, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 671-05-50, (095) 591-58-09 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 666-45-29, (3352) 5-95-45

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 206-26-01, (063) 839-07-03

Ôàðà-1, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 009-05-00, (099) 229-65-30

ÔÎÐÑÀÆ, àâòîìàãàçèí

Mialex.net, ³íòåðíåò-ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí MotoPoland, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ôåñòèâàëüíà, 97 à . . (095) 821-45-45

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 272-78-84, (3352) 5-19-33 45007, ì.Êîâåëü, âóë.Çàâîäñüêà, 23 á . . . . . . . . . (095) 432-42-62, (3352) 4-99-30, 4-99-11, 5-14-07

Qavto.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 4 (ÒÖ “Þâàíò”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 707-68-61, (068) 554-92-93

ÀÂÒÎ ROMA ÑÅвÑ

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-21-05, 5-97-97

Àâòîàïòåêà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 977-88-89, (097) 977-88-80

Àâòîä³ì, ìàãàçèí

45001, ì.Êîâåëü, âóë.Âåòåðàí³â, 2 . . . . . . . . (3352) 5-14-19

Àâòîçàï÷àñòèíè24, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 166-81-88, (093) 228-07-08

Àâòîëàéô-Êîâåëü, ìàãàçèí

45006, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 768-50-72, (068) 838-22-19

Àâòîìîá³, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 15 . . . . . . . . . (050) 177-52-12, (068) 232-52-17, (3352) 5-02-55

Àâòîïàðòíåð, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 7 á . . . . . . . . (093) 589-30-43, (066) 111-69-79, (096) 050-10-50

АВТОМАЙСТЕРНІ, АВТОСЕРВІС АВТОСКЛО, МАЙСТЕРНЯ www.avto-sklo.navolyni.com 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êóòóçîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 423-79-53, (068) 566-53-43 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.30

БОНДАРЕНКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ, ПІДПРИЄМЕЦЬ Òåíòè àâòîìîá³ëüí³. 33004, ì.гâíå, âóë.Àâ³àòîð³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 761-42-41, (362) 61-30-41

ГУР, АВТОСЕРВІС Ðóëüîâ³ ðåéêè, íàñîñè ÃÓ. Ðåñòàâðàö³ÿ, ïðîäàæ. Îáì³ííèé ôîíä. 45000, ì.Êîâåëü, ïðîâ.Âàòóò³íà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-88-60 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.30


ÀÂÒÎÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÂÀÍÒÀÆͲ

УКРРЕСУРСИ, ТЗОВ 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12, îô.202. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 786-07-50 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 029-49-71, (3352) 5-24-98 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.25

ШИНОМОНТАЖ Øèíîìîíòàæ äëÿ ëåãêîâèõ òà âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â, âèêàòêà äèñê³â. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëóöüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 887-33-63, (066) 889-15-55 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.26

ШИНОМОНТАЖ TIR, СТО Øèíîìîíòàæ äëÿ ëåãêîâèõ òà âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â, âèêàòêà äèñê³â. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 141 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 887-33-63, (066) 889-15-55 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.26

Auto Drive, àâòîìàéñòåðíÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà . . . . . . . . (050) 104-31-10

Ìàéñòåðíÿ ç âèãîòîâëåííÿ êëþ÷³â

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 833-99-55, (050) 141-25-59

Ðåìîíò Ñåðâ³ñ, ÏÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êè¿âñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-82-64, (097) 711-30-19

Ñâ³ò àâòîñêëà, ÑÒÎ

45004, ñ.Âîëÿ Êîâåëüñüêà, âóë.Öåíòðàëüíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 407-98-94, (050) 144-74-47

Ñîòêà, ÑÒÎ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 141 . . . . . . . . . . (097) 903-17-27, (095) 617-86-47, (3352) 6-91-07

АВТОМИЙКИ, ШИНОМОНТАЖ ST, àâòîìèéêà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 3 . . . . . . (099) 777-31-60

ST, øèíîìîíòàæ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 3 . . . . . . (099) 777-31-60

Àâòîìèéêà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàë³çíè÷íà, 5 . . . . . . . . . (050) 545-83-00, (067) 781-55-02, (068) 562-70-96

Gasalmaz, ÑÒÎ

Øèíîìîíòàæ

Profigaz, ÑÒÎ

Øèíîìîíòàæ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 174 á . . . . . . . . . (096) 848-22-64, (095) 502-22-54, (067) 272-26-92 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 209-74-00, (096) 902-32-45

ÀÂÒÎ ROMA ÑÅвÑ

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 113 à . . . . . (3352) 6-01-17

Àâòîëåíä, ìàéñòåðíÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âèííè÷åíêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 467-73-38, (067) 289-34-91

Àâòîìàéñòåðíÿ

5

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëóöüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 887-33-63, (066) 889-15-55 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 17 . . . . . . . (050) 902-95-78

Øèíîìîíòàæ TIR, ÑÒÎ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 887-33-63, (066) 889-15-55

АВТОМОБІЛІПРОДАЖ, ПРОКАТ Êîâåëü-ÀÂÒÎ, ô³ë³àë

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-14-05, (050) 265-30-19

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-24-88, (3352) 4-87-32

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 28 . . . . . (068) 138-32-42

АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖНІ

Àâòîìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó êîíäèö³îíåð³â Àâòîð, ÒçÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-98-44, 5-18-88, 4-89-67

FLG, êîìïàí³ÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 923-84-80

Vinat, ÏÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 28 . . . . . (050) 916-01-60

ÀÒÏ 0262, ÊÏ

Àâòîñåðâ³ñ

Àâòîñåðâ³ñ Øèáà

Ãàçàâòîñåðâ³ñ, ÏÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 253-29-92, (067) 983-37-72

Êîâåëüòðàíñàâòî, ÏÏ

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 716-65-56, (3352) 7-39-70

45006, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150, îô.3 . . . . . . . . . . (3352) 4-63-73, (050) 378-01-28, (050) 377-65-50 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-19-20 45034, ñìò Ëþáëèíåöü, âóë.Çàâîäñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-67-77, 5-64-97

ÀÒÏ-0202, ÊÏ

45032, ñ.Âåðáêà . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-00-22, 6-00-26

ÀÒÏ-10706, ÒÄÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 154 . . (3352) 4-95-85 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


6

ÀÂÒÎÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ, ÒÀÊѲ

Á³çíåñ-Ðåéñ, ÒÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 135. . (3352) 4-97-63

ÂÊ Òðàíñ, ÒçÎÂ

АВТОШКОЛИ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-09-85

Êîâåëüñüêà òåõí³÷íà øêîëà ÒÑÎÓ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-95-44, 5-19-44

Êîâåëüñüêà ô³ë³ÿ Âîëèíñüêîãî äåðæàâíîãî îáëàñíîãî íàâ÷àëüíî-êóðñîâîãî êîìá³íàòó

²äåÿ, ÒçÎÂ

Ìåò-Âåñò, ÒÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàâîäñüêà, 3 . . . . . . . . (3352) 7-30-94

Íåãàáàðèò, ÒÎÂ

45006, ì.Êîâåëü, âóë.Çàâîäñüêà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-60-52, 5-69-70

Íåãàáàðèò-ñåðâ³ñ, ÒÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-94-74, 5-90-07

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 30 . . . . . . (3352) 5-04-22

АДВОКАТСЬКА ДОПОМОГА

45034, ñìò Ëþáëèíåöü, âóë.Çàâîäñüêà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-60-52, 5-60-54, 5-62-86

Àäâîêàò Áàçÿðóê Óëÿíà Ìèõàéë³âíà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 3 . . . . . . (3352) 5-19-11

Àäâîêàò Á³ëàøóê Íàòàë³ÿ ßðîñëàâ³âíà

ÒÎÏ Àãðî Òðàíñ, ÒÎÂ

АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРСЬКІ, ТАКСІ Á³çíåñ-Ðåéñ, ÒÎÂ

45061, ñ.Êîëîäÿæíå, âóë.Ñàäîâà, 28 . . . . . . (3352) 9-01-05 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âåðáèöüêîãî, 1 . . . . . (066) 135-43-19

Àäâîêàò Ãàðáàð÷óê Íàòàë³ÿ Ìèêîëà¿âíà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 17 . . . (066) 217-14-77

Àäâîêàò Ãðèö³â Þë³àí ªâñòàõîâè÷

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âåðáèöüêîãî, 1 . . . . . . (3352) 2-10-31

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 135. . (3352) 4-97-63

Àäâîêàò Äçèâóëüñüêà ˳ä³ÿ ³êòîð³âíà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 82. . . . . . . . . (3352) 6-07-99

Àäâîêàò Äðåìëþê Îëåêñàíäð Ãðèãîðîâè÷

Ãàëàêòèêà-Àâòî, ÒçΠªâðî òàêñ³

45000, ì.Êîâåëü . . . . . . . . (066) 538-09-80, (097) 199-94-43, (068) 828-35-55

ªâðî òàêñ³

45000, ì.Êîâåëü . . . . . . . . (068) 173-80-74, (099) 173-80-74

Ðàä³îòàêñ³

45000, ì.Êîâåëü, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-77-77, 15-77

45000, ì.Êîâåëü, âóë.²âàñþêà, 19 . . . . . . . . (050) 264-32-43 45000, ì.Êîâåëü, âóë.1 Ãðóäíÿ, 2/10 . . . . . . (067) 470-36-08

Àäâîêàò Çîëîòüêî ²ðèíà ²âàí³âíà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 72 . . . (050) 537-87-03

Àäâîêàò Çóá Âàñèëü Âàñèëüîâè÷

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 700-40-91, (3352) 7-11-05

Àäâîêàò Êë³ìóê Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàë³çíè÷íà, 3 à . . . . . (066) 308-28-95

Àäâîêàò Êîâàëüîâà Ëàðèñà Âîëîäèìèð³âíà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 50 . . . (050) 595-93-75

АВТОСТОЯНКИ Àâòîñòîÿíêè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 1 æ . . . . (3352) 5-52-52 45000, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 1 à 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàâîäñüêà, 25 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âåðáèöüêîãî, 6 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ò³ì³ðÿçåâà, 2 45000, ì.Êîâåëü, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 12

Àâòîñòîÿíêà “Êîçàöüêà çàñòàâà”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-41-69, (3352) 7-18-26

Àâòîñòîÿíêà TIR

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 2 . . . . . . (3352) 4-68-00

Àäâîêàò Ëàï³í Îëåã ²ãîðîâè÷

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 19 à . . . . . (095) 475-64-64

Àäâîêàò Ëàï³í Îëåã Îëåêñàíäðîâè÷

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 146 . . (095) 300-11-16

Àäâîêàò Ëèñþê ³êòîð Âîëîäèìèðîâè÷

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êîíèñüêîãî, 6/16 . . . . (097) 669-50-16

Àäâîêàò ˳ìóê Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàë³çíè÷íà, 3 à . . . . . (066) 308-28-95

Àäâîêàò Ïåòðóê Þð³é Ìèõàéëîâè÷

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 . . . . (3352) 3-43-44

Àäâîêàò ϳâåíü Ãåííàä³é Âàëåð³éîâè÷

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êîñà÷³â, 8, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 550-28-26, (067) 784-17-67

Àâòîñòîÿíêà ¹6 ÂÑÀ

Àäâîêàò Ñàþê Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷

Ïàðêóâàëüíèé ìàéäàí÷èê

Àäâîêàò Ñåðåäþê Âàäèì Âàñèëüîâè÷

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 6 . . . . . (3352) 5-36-76 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 3 à

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 62/12, (066) 123-04-99 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 1/88,(050) 700-42-64


ÁÀÍÊÈ

Àäâîêàò Ñåðåäþê Âàñèëü ²âàíîâè÷

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 104/24, (050) 686-98-55

Àäâîêàò Ôåäîðêî Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êîñà÷³â, 1/26 . . . . . . . . (095) 886-63-64

Àäâîêàò Ôåäîðêî Îëåíà Îëåêñàíäð³âíà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êîñà÷³â, 1/26 . . . . . . . . (050) 991-39-79

Àäâîêàò ×åïåíþê Àëëà Âîëîäèìèð³âíà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êîíèñüêîãî, 4/19 . . . . . (050) 789-67-93

Àäâîêàò Øèíêàð Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 69 à, ê.38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 515-16-88

Àäâîêàòñüêå áþðî

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12, ê.205 . . . . . . . . . . (3352) 5-18-28, (066) 515-16-88, (067) 950-41-45

АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ, ТЮТЮН Íàäì³ðíå ñïîæèâàííÿ àëêîãîëþ øêîäèòü Âàøîìó çäîðîâ’þ! Êóð³ííÿ ìîæå âèêëèêàòè çàõâîðþâàííÿ íà ðàê!

Êîçàöüê³ çàáàâè, ÒçÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 51, (3352) 7-18-22, 7-18-23

Òîðãîâèé ä³ì “̳æðåã³îíàëüí³ ðåñóðñè”, ÒÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, 2-é ïðîâ.Âàòóò³íà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-09-83, 6-09-84

АПТЕКИ Àïòåêà

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 20/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 320-67-00

Àïòåêè “3³ Ô³òîöåíòð”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 1 . . . . . . (3352) 6-55-72 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 87 . . (050) 480-02-26

Àïòåêà “Çäîðîâà ñ³ì’ÿ”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 8/3 . . . . . (098) 968-07-76

Àïòåêà “Çäîðîâåíüê³ áóëè”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-99-72, 5-98-89

Àïòåêè ÄÂÒÏ “Âîëèíüôàðìïîñòà÷”

¹4 45071, ñìò Ãîëîáè, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-23-78 ¹17 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-77-52 ¹22 45063, ñ.Ëþáèò³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-71-44 ¹59 45000, ì.Êîâåëü, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-75-75 ¹113 45007, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 4, (3352) 5-47-32

Àïòåêè ÒçΠ“Âîëèíüôàðì”

¹8 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-72-18 ¹19 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-72-17 ¹23 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-72-15 ¹45 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-72-10 ¹59 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-72-17 ¹62 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 5,(050) 378-70-39

Àïòå÷í³ ïóíêòè ÒçΠ“Âîëèíüôàðì”

¹35 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 4,(050) 378-72-13 ¹72 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 16, (050) 378-72-09

Àïòå÷íèé ïóíêò ¹5 àïòåêè ¹15 ÒçΠ“Ñàëüâå”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 671-40-56, (3352) 7-39-95

Öåíòðàëüíà ðàéîííà àïòåêà ¹12 ÄÂÒÏ “Âîëèíüôàðìïîñòà÷”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 57 . . . . . (3352) 5-35-24

АРХІВИ Àðõ³âíèé â³ää³ë ÂÊ Êîâåëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 73 . . . . . (3352) 6-17-47

Àïòåêà “Ïðîëîíãàö³ÿ”

Àðõ³âíèé â³ää³ë Êîâåëüñüêî¿ ÐÄÀ

Àïòåêà ÌÏÏ “²ðèñ”

Òðóäîâèé àðõ³â ÂÊ Êîâåëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.³òîâñüêîãî, 22 . . . . . . . (3352) 5-30-28 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 50 . . . . . (3352) 5-35-75

Àïòåêè ÒçΠ“Ìåä-ñåðâ³ñ”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 73 . . . . . (3352) 5-32-31 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 73 . . . . . (3352) 6-17-47

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 108 . . . . (3352) 5-17-66 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11. . (3352) 5-02-28

Òðóäîâèé àðõ³â ñìò Ëþáëèíåöü Êîâåëüñüêîãî ðàéîíó

¹1 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êîíèñüêîãî, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 496-93-38, (3352) 3-14-90 ¹2 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàâîäñüêà, 9 . . . . (098) 528-61-26

БАНКИ

Àïòåêè “Ðîìàøêà”

Àïòåêè ÒÎÂ “Ôàðìàêîì”

¹1 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-13-61 ¹2 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 126,(3352) 3-39-65 ¹3 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-50-58

7

45034, ñìò Ëþáëèíåöü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 7 . (3352) 7-18-90

Åêñïðåñ-Áàíê, Êîâåëüñüêå â³ää³ëåííÿ ËÔ ÏÀÒ ÀÁ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Äðàãîìàíîâà, 5 . . . . . . (3352) 5-01-52

ÊÐÅIJ ÀÃвÊÎËÜ ÁÀÍÊ, â³ää³ëåííÿ ¹2 ÏÀÒ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 9 . . . . . . . . . (3352) 5-12-89 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


8

Á²Á˲ÎÒÅÊÈ

Êðåäîáàíê, â³ää³ëåííÿ âóë.Ñ.Áàíäåðè, 5 ó ì.Êîâåëü, ÏÀÒ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 5. . . . . . . . (3352) 5-20-06

ÎÒÏ Áàíê, Êîâåëüñüêå â³ää³ëåííÿ ÀÒ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 2 á/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-12-32, 7-12-35

Îùàäáàíê, ÒÂÁÂ

¹10002/013 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-04-91 ¹10002/037 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 111 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-04-05 ¹10002/0101 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Äðàãîìàíîâà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-10-20 ¹10002/0119 45008, ì.Êîâåëü, âóë.Ñì³ðíîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-10-18 ¹10002/0120 45004, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-10-24 ¹10002/0121 45001, ì.Êîâåëü, âóë.Âåòåðàí³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-10-34 ¹10002/0122 45050, ñ.Ïîâîðñüê, âóë.Êè¿âñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-51-40 ¹10002/0123 45034, ñìò Ëþáëèíåöü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-65-57 ¹10002/0124 45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-10-31 ¹10002/0125 45071, ñìò Ãîëîáè, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-22-58 ¹10002/0126 45007, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-19-41 ¹10002/0127 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-05-66 ¹10002/0128 45006, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-19-42 ¹10002/0129 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-60-66

Ãîëîáñüêà ñåëèùíà á³áë³îòåêà

45071, ñìò Ãîëîáè, âóë.Øåâ÷åíêà, 22. . . . . . (3352) 9-29-12

̳ñüêà á³áë³îòåêà-ô³ë³ÿ ¹2 Êîâåëüñüêî¿ ÖÁÑ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ìå÷í³êîâà, 2 . . . . . . . . (3352) 5-20-80

Öåíòðàëüíà ðàéîííà á³áë³îòåêà Êîâåëüñüêî¿ ÖÁÑ

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-93-96, 5-02-03, 5-92-58

БУДИНКИ КУЛЬТУРИ, ГАЛЕРЕЇ Ãàëåðåÿ ìèñòåöòâ ì.Êîâåëÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 89, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-28-07

̳ñüêèé íàðîäíèé ä³ì “Ïðîñâ³òà”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 10 . . . . . . . (3352) 5-05-24

Ïàëàö êóëüòóðè ³ì.Ò.Øåâ÷åíêà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 124. . (3352) 4-77-91

Ðàéîííèé áóäèíîê êóëüòóðè

45071, ñìò Ãîëîáè, âóë.Øåâ÷åíêà, 2. . . . . . . (3352) 9-23-98

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, КОНСТРУКЦІЇ

ÏðèâàòÁàíê, â³ää³ëåííÿ

45071, ñìò Ãîëîáè, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 55 45006, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 133/1 45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 144 45007, ì.Êîâåëü, âóë.Çàâîäñüêà, 13 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 45034, ñìò Ëþáëèíåöü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 7 Òåëåôîí óñ³õ â³ää³ëåíü . . . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá³ëüíîãî ó ìåæàõ Óêðà¿íè)

Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü, Êîâåëüñüêå â³ää³ëåííÿ

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 3. . (800) 50-05-00

Óêðãàçáàíê, â³ää³ëåííÿ ¹120/02 ÀÁ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 7 . . . . . (3352) 7-11-68

Óêð³íáàíê, Êîâåëüñüêå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 101 . . . (3352) 5-95-31

ÓêðÑèááàíê, â³ää³ëåííÿ ¹482 ÀÒ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 1 . . . . . . . . (3352) 5-16-53

Óêðñîöáàíê, UniCredit Bank, â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 . . . . (3352) 3-16-24

БІБЛІОТЕКИ Á³áë³îòåêà äëÿ ä³òåé Êîâåëüñüêî¿ ÖÁÑ

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 13 . . . . (3352) 5-99-66

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.28-29


ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

9

АВ МЕТАЛ ГРУП, ТЗОВ Òðóáè, êóòíèêè, àðìàòóðà. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êóòóçîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 520-93-42 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 521-74-68 45000, ì.Êîâåëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 238-16-82

БЕНГУР, ПП Áóä³âíèöòâî êàðêàñíèõ áóäèíê³â. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 15 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 540-99-89, (097) 860-13-70

БУДМАЙСТЕР, МАГАЗИН Öåíòð êîëîðóâàíÿ ôàðá òà øòóêàòóðîê. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 129 . . (050) 956-44-74, (096) 361-82-78, (3352) 4-72-89

Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë.

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.32

ДАХПРОФІЛЬ, ПП Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 191-27-88, (3352) 5-32-21

КАМІНИ +, КОМПАНІЯ Ðåàë³çóºìî: ìàðìóð, ãðàí³ò, îí³êñ, êâàðöèò. Âèðîáè ç êàìåíþ: êàì³íè, ñò³ëüíèö³, ñõîäè, ï³äâ³êîííÿ. 45000, ì.Êîâåëü, (050) 678-14-20, (098) 662-11-08 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


10

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

СУЧАСНЕ ТЕПЛО, ПП Òåïëà ï³äëîãà. 43000, ì.Ëóöüê. . (066) 878-83-31, (098) 589-70-85 3D Äåêîð, ñòóä³ÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 4 (ÒÖ “Þâàíò”), îô.81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 047-35-58

El Tempo, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 28,(063) 580-84-70

Áàñþê ßðîñëàâ Àíäð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

45000, ì.Êîâåëü . . . . . . . . (067) 363-06-05, (098) 881-56-90

Áëÿõàðíÿ, ìàéñòåðíÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 26 . . . . . . . . . (095) 113-48-40, (067) 334-14-22, (3352) 5-22-56

Áóäîâà, ÒçÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 75 â. . . (3352) 7-31-32

Âîëîäèìèð-Áðóê, ÒçÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 100 . . (096) 359-54-06

ÄàõÏðîôÖåíòð, ÏÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 718-50-51, (068) 778-93-93

Çàõ³äñïåöïðîô³ëü, ÒçÎÂ

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 6 . . . . . . . (3352) 5-32-21

Ê.Ï.Âåðåñ, ÒçÎÂ

ßÐÀÍ, ÑÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 4 . . . . . . . . (098) 835-65-35, (095) 484-91-11, (066) 475-45-72

БУДІВЕЛЬНІ ПОСЛУГИ БЕНГУР, ПП Áóä³âíèöòâî êàðêàñíèõ áóäèíê³â. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 15 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 540-99-89, (097) 860-13-70

ЗАХІДМОНОЛІТБУД, ТЗОВ Áóä³âíèöòâî âèñîòíèõ áóäèíê³â, çàâîä³â. Âëàøòóâàííÿ çîâí³øí³õ ìåðåæ. Êàï³òàëüíèé òà ïîòî÷íèé ðåìîíò. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-95-98, 5-91-78 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

КОВЕЛЬЕЛЕКТРО

Åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . (050) 568-87-96, (068) 121-88-60 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.30

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-14-64, 5-35-55

Âèêîíðîáñüêà ä³ëüíèöÿ ¹4 ÓÁÌÐÖÑ ¹3

45034, ñìò Ëþáëèíåöü, âóë.Çàâîäñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-68-34, 5-64-75

ijì ìð³¿, ÏÏ

45034, ñìò Ëþáëèíåöü . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-64-75

Êîâåëüñüêà ÏÌÊ-62, ÏÀÒ

Êîâåëü-Âàïíî, ÒçΠÊîâåëüáóä³íäóñòð³ÿ

Êîâåëüáóäïîñòà÷, ÏÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òèìîøåíêà, 7,(3352) 6-22-25, 6-24-19 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 10 à/1,(067) 361-53-55 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 106 . . . (3352) 5-95-73

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Âåòåðàí³â, 27,(3352) 5-14-26, 5-13-26

̲ÊÑÁÓÄÊÎÂÅËÜ, ÒÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 146 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-08-99, (098) 009-83-70

ϳíîïëàñò, ÏÏ

45000, ì.Êîâåëü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-72-40

Ñàíòåõáóä-Ê, ÏÏ

45032, ñ.Âåðáêà, âóë.Âàòóò³íà, 62 à . . . . . . (050) 287-87-25

Ñâ³ò ñàéäèíãó, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 111 ì . . . (096) 109-15-97

Ñïåêòð, ÏÀÒ

45071, ñìò Ãîëîáè, âóë.Âîêçàëüíà, 1 . . . . . . (3352) 9-22-14

Ñòèëü Äàõ, ÏÏ

45004, ñ.Âîëÿ Êîâåëüñüêà, âóë.Öåíòðàëüíà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 705-00-50, (068) 700-03-00

Òâ³é äàõ, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-30-57, (068) 563-31-45

ВЕСІЛЬНІ САЛОНИ Amore, âåñ³ëüíèé ñàëîí

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11 à (ÒÖ “Àêöåíò”), 3-é ïîâ. . . . (067) 204-11-62, (068) 143-90-05

Corset, âåñ³ëüíèé ñàëîí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëåñÿ Êóðáàñà, 1 à . . . (098) 728-91-97

Kahiani T, âåñ³ëüíèé ñàëîí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êîñà÷³â, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 355-12-16, (067) 938-30-04

Àññîëü, âåñ³ëüíèé ñàëîí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 129 . . (050) 663-57-59

Çîëóøêà, âåñ³ëüíèé ñàëîí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 17 . . . . . . (066) 528-11-80

Íåâåñòà, âåñ³ëüíèé ñàëîí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëåñÿ Êóðáàñà, 1 à . . . (095) 536-36-38


²ÊÍÀ, ÄÂÅв

ВЕТЕРИНАРНІ ПОСЛУГИ, МАТЕРІАЛИ

ВІЙСЬККОМАТИ, ВИПРАВНІ ЗАКЛАДИ

Âåòåðèíàðíà àïòåêà

Êîâåëüñüêà âèõîâíà êîëîí³ÿ

Âåòåðèíàðíèé ê³îñê

Êîâåëüñüêèé îá’ºäíàíèé ì³ñüêèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 51 . . . . . (3352) 5-13-28 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 548-49-19, (099) 562-84-83

Çîîâåò, êë³í³êà âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . (3352) 3-37-82

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14 . . . . . (3352) 5-02-33

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 692-37-61, (099) 642-83-77

Êîâåëüñüêà ì³æðàéîííà äåðæàâíà ëàáîðàòîð³ÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 86 . . . . . . . . (3352) 5-94-92

Êîâåëüñüêà ðàéîííà äåðæàâíà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 71 . . . . . (3352) 7-13-80

ВЗУТТЯ ВЗУТТЯ, МАГАЗИН Âèðîáíèöòâî, ³íäèâ³äóàëüíå ïîøèòòÿ íà çàìîâëåííÿ òà ðåìîíò âçóòòÿ. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 260-31-04 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.31

SanDali, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 10 . . . . (063) 800-39-08

Åëåãàíò, ÌÏÏ

45031, ñ.Äóáîâå . . . . . . . . . . . (3352) 5-97-78, (3352) 5-01-95

ªâðîïà, ìàãàçèíè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 101 (âõ³ä ç äâîðó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 700-40-15 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 7 (ÒÐÖ ‘’BRISTOL’’), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 720-78-28

Êðîñ³âêè, ìàãàçèí

ВІКНА, ДВЕРІ RIKDOM, ЗАВОД МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ Â³êíà èìåòàëîïëàñòèêîâ³, ìàíñàðäí³. Äâåð³ âõ³äí³, ì³æê³ìíàòí³. 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 8 (òåðèòîð³ÿ ÐÒÏ) . . . . . . . . . . . . . . . (050) 555-51-45, (098) 555-51-45 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.28-29

БЕНГУР, ПП 45000, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 15 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 540-99-89, (097) 860-13-70

ДАХПРОФІЛЬ, ПП 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 191-27-88, (3352) 5-32-21 VIKNAR'OFF, ñàëîí-ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëåñÿ Êóðáàñà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 881-51-30, (097) 644-38-50

³êíà Äâåð³ Ïîëüù³, ìàãàçèíè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 649-18-99, (050) 356-78-68 45071, ñìò Ãîëîáè, âóë.Âîêçàëüíà, 1 . . . . . . (099) 353-34-22

³êíà Ñàëàìàíäåð, ñàëîí-ìàãàçèí

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 196-22-01, (3352) 4-83-03

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 42 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 985-14-79

³êíà+, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 907-08-62, (068) 056-21-85

³êîíäà, ôàáðèêà â³êîí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàë³çíè÷íà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 146-83-24, (097) 981-10-17

³íäîð, ÏÏ

Íåëë³, ìàãàçèí âçóòòÿ

Ðåìîíò âçóòòÿ, ìàéñòåðíÿ

Ñïîðòèâíå âçóòòÿ, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 4 (ÒÖ “Þâàíò”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 903-82-15

ÒÎÏ Ñòèëü, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 321-16-96, (3352) 5-28-31

11

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 451-75-14, (3352) 4-96-76 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 . . . . . . . . . . (068) 185-43-28, (099) 727-35-45, (3352) 7-36-73 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11, (095) 333-66-99

Ãàëåðåÿ äâåðåé òà â³êîí, ñàëîíè-ìàãàçèíè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 551-06-13, (068) 566-03-03 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 551-06-13, (068) 566-03-03 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


12

ÂÍÇ ²-²² вÂͲ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²¯

Ãðàíä, ñàëîí-ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 7 (ÒÐÖ “BRISTOL”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 106-73-00

Äâåð³ Á³ëîðóñ³¿, ô³ðìîâèé ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 174 . . (050) 677-59-08

ÓÊÐÄÎÐÑ, ÒçÎÂ

45034, ñìò Ëþáëèíåöü, âóë.Çàâîäñüêà, 5. . . (3352) 5-68-41

ВНЗ ІІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Êîâåëüñüêèé ìåäè÷íèé êîëåäæ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-53-39, 4-75-82

Êîâåëüñüêèé ïðîìèñëîâî-åêîíîì³÷íèé êîëåäæ Ëóöüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàâîäñüêà, 23,(3352) 4-97-37, 4-94-95

ВНЗ IIIIV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ ВОЛИНЬСАНТЕХКОМПЛЕКТ, ТЗОВ Ïîë³ìåðí³ òðóáè. Òðóáîïðîâ³äíà àðìàòóðà, íàñîñè. 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï Ìîëîä³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 745-89-00, (068) 044-02-02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-01-20, 77-01-50 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Babych, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 4 . . . . . . . (095) 366-30-52

Àêâà-ijì, ñêëàä-ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 100 . . (050) 838-33-86

Âîäà ³ òåïëî, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 111 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-11-02, 7-11-03

̳æðåã³îíàëüíà àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì, Êîâåëüñüêà ô³ë³ÿ

Ãðàóäñ Àëüáåðò Àëüáåðòîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Óí³âåðñèòåò ñó÷àñíèõ çíàíü, Êîâåëüñüêà ô³ë³ÿ

Óïðàâë³ííÿ âîäîïðîâ³äíî-êàíàë³çàö³éíîãî ãîñïîäàðñòâà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ôåäîðà Îäðà÷à, 1 . . . (3352) 5-24-67 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 944-05-15, (3352) 5-90-45

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 11 (ãîòåëü "Êîâåëü"), ê.6 . . . . . . . . (099) 160-00-05, (067) 605-70-05, (097) 160-00-05

45000, ì.Êîâåëü, âóë.²âàñþêà, 13 . . (3352) 5-34-01, 5-32-67


ÃÐÎÌÀÄÑÜʲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯

13

ГОТЕЛІ Comfort, ãîòåëü

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 8 à . . . . . . . . . . (095) 130-81-88, (097)722-64-45, (3352) 5-99-65

Shelter club hotel & spa, ãîòåëüíèé êîìïëåêñ

45061, ñ.Êîëîäÿæíå, âóë.Ëóöüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-01-29, 9-01-09

Áðàìêà, ãîòåëü

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 152. . (098) 105-18-00

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.27

Åäåì, ãîòåëü

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 342-25-60, (068) 887-94-91

ГАЗ, ГАЗИФІКАЦІЯ Âîëèíñüêå ë³í³éíå âèðîáíè÷å óïðàâë³ííÿ ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîä³â

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ì.Ëåâèöüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-88-87, 4-88-92

Ãàçîíàïîâíþþ÷èé ïóíêò

45000, ì.Êîâåëü, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 4 á, (3352) 4-99-54

Êîâåëüñüêå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ “Âîëèíüãàç”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 34 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-12-12, 5-04-57

Çîëîòà ï³äêîâà, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ

45004, ñ.Âîëÿ Êîâåëüñüêà, âóë.Âîë³, 36 . . . . (095) 486-68-32

˳ñîâà ï³ñíÿ, ãîòåëü

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-35-40, 5-26-12, 5-96-22

Ëþêñ, ì³í³-ãîòåëü

45001, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 15 . . . . . . . . . . (093) 642-25-16, (097) 351-58-73, (3352) 5-23-87

Íàøå ì³ñòî, ãîòåëüíî-ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàë³çíè÷íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-23-41, 5-23-42, 5-30-15

Ðåíîìå, ìîòåëü

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 157 . . . . . . (050) 731-73-23

ГАЗЕТИ, ЖУРНАЛИРЕДАКЦІЇ ³ñò³ Êîâåëüùèíè, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-01-27, 5-02-37

Âîëèíñüê³ îãîëîøåííÿ, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 191-93-01, (3352) 5-24-21

ÒÖÊ-²íôîðì, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 73 . . . . . (3352) 3-28-91

Õîðòèöÿ, ì³í³-ãîòåëü

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-24-41, 5-24-46

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ Áëàãîä³éíèé ôîíä “²íâàë³äè ×îðíîáèëÿ”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 23/72. . . (3352) 5-26-36

Áëàãîä³éíèé ôîíä “Ìàéáóòíº Âîëèí³”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.²âàíà Ãóáè, 5. . . . . . . . (099) 538-22-56 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


14

ÄÈÒßײ ÒÎÂÀÐÈ, ²ÃÐÀØÊÈ

Áëàãîä³éíèé ôîíä “Ðåàá³ë³òàö³ÿ”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 6 à/12.. (3352) 3-33-44

Çà æèòòÿ, ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 24 . . . . . . (068) 191-59-92

Çàõèñò ä³òåé â³éíè, Êîâåëüñüêà ÌÃÎ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 17 . . . . (3352) 5-19-36

Dream Kids, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 18, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 781-47-00

Fashion Kids, áóòèê

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 7 (ÒÐÖ “BRISTOL”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 679-02-09

Êîâåëüñüêà ì³ñüêà ðàäà âåòåðàí³â â³éíè ³ ïðàö³

Q-toys, ìàãàçèí

Êîâåëüñüêà òåðèòîð³àëüíà ïåðâèííà îðãàí³çàö³ÿ ÓÒÎÃ

Áåìá³, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 17 . . . . (3352) 5-19-36

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 15 à . . . (3352) 5-03-52

Êîâåëüñüêà òåðèòîð³àëüíà ïåðâèííà îðãàí³çàö³ÿ ÓÒÎÑ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 113 . . . (3352) 5-95-32

Êîâåëüñüêå â³ää³ëåííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî îá’ºäíàííÿ âåòåðàí³â

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 7. . . . . . . . (3352) 4-58-48

̳ñüêðàéîííà îðãàí³çàö³ÿ Ó êðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-55-18, (3352) 5-00-57

ϳäïðèºìö³ Êîâåëÿ, àñîö³àö³ÿ çàõèñòó ïðàâ ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 9. . . . . . . . (3352) 5-15-25

Ñîþç Óêðà¿íîê, Êîâåëüñüêà ì³ñüêà ô³ë³ÿ

45000, ì.Êîâåëü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-39-88

Ñîþç ×îðíîáèëü Óêðà¿íà, Êîâåëüñüêèé ì³ñüêèé îñåðåäîê ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 17

Ñîþç ×îðíîáèëü, Êîâåëüñüêà ðàéîííà äîáðîâ³ëüíà îðãàí³çàö³ÿ

45031, ñ.Äóáîâå, âóë.Øê³ëüíà, 4 . . . . . . . . . . (3352) 9-91-55

Ñïàðòà, ì³ñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ

45007, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 12 à . . (050) 986-06-49

Õîëìùèíà, Êîâåëüñüêå â³ää³ëåííÿ âåòåðàíñüêîãî ãðîìàäñüêî-êóëüòóðíîãî òîâàðèñòâà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 81/123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-55-65

Öåíòð çðîñòàííÿ ãðîìàä, ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14 . . . . (3352) 5-36-20

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 109-23-01, (099) 400-11-10 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 140 . . (050) 690-23-66

Äèòÿ÷à ðóêàâè÷êà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 78 (ÒÖ “Àëàä³í”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 720-53-52, (093) 280-80-06

ijíî, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 140-09-92

Äî÷êè ³ ñèíî÷êè, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 6 â. . . (097) 107-03-33

Åëüô, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 8 . . . . . (3352) 5-27-11

²ãðàøêè, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 60. . (093) 747-26-85

Êóëüêà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 1 à (2-é ïîâ.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 139-91-06

Ïàíäà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 10 . . . (093) 294-29-75

ДИТЯЧІ ЦЕНТРИ ЕВРИКА, ШКОЛА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ Ïåðåâ³ðåí³ íà ïðàêòèö³ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ä³òåé. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 (áóäèíîê â÷èòåëÿ), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (096) 932-08-16, (066) 768-24-98 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.31

Bambini, äèòÿ÷èé öåíòð

45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 19 . . . . . . (068) 232-52-38

ДИТЯЧІ ТОВАРИ, ІГРАШКИ PRINCE&PRINCESS, МАГАЗИН Îäÿã òà âçóòòÿ äëÿ íàéäîðîæ÷èõ. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 112/5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 518-42-42 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.32

BABY ARÒ, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 5 à . . . . . (098) 751-64-72

English Club, äèòÿ÷èé öåíòð

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 640-96-77, (096) 657-54-69

ДОРОГИБУДІВНИЦТВО, РЕМОНТ Êîâåëüñüêà ÄÅÄ, ô³ë³ÿ ÄÏ “Âîëèíñüêèé îáëàâòîäîð”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-36-94, 5-02-98


ÅÊÑÏÅÐÒÍÀ ÎÖ²ÍÊÀ

Êîâåëüñüêå ØÁÓ-63, ÏÀÒ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-90-93, 5-92-29, 6-90-86

Êîâåëüñüêèé àâòîäîð, ô³ë³ÿ ÄÏ “Âîëèíñüêèé îáëàâòîäîð”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êóòóçîâà, 16 . . . . . . . . . (3352) 5-92-05

ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ÄÍÇ

¹1 “Êàëèíêà” 45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 48 . . . . . . . . (3352) 5-96-98 ¹2 “Áåð³çêà” 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 25 . . . . . (3352) 5-98-20 ¹3 “Òåðåìîê” 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 22. . . . . . . (3352) 5-97-45 ¹4 “Ðîìàøêà” 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 8 . . . . . . . . . (3352) 5-97-64 ¹5 “Ñîíå÷êî” 45000, ì.Êîâåëü, âóë.×óáèíñüêîãî, 16 . . . . . . (3352) 5-97-93 ¹6 “Ñâ³òëÿ÷îê” 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 85 à . . (3352) 4-84-88 ¹8 “Êàçêà” 45000, ì.Êîâåëü, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 19 . (3352) 4-79-54 ¹9 “Ïðîë³ñîê” 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñèìîíåíêà, 74 . . . . . . . (3352) 6-50-98 ¹10 “Äçâ³íî÷îê” 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñå÷åíîâà, 15 à . . . . . . . (3352) 5-03-85 ¹11 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òàðàñà Áîðîâöÿ, 2 . . . . (3352) 5-44-30 ¹12 “Çîëîòà ðèáêà” 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ïèðîãîâà, 2. . . . . . . . . . (3352) 4-54-95 ¹13 45000, ì.Êîâåëü, ïðîâ.Øåâ÷åíêà, 2 à. . . . . . . (3352) 5-21-35 ¹14 45000, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 12 à . . . . (3352) 5-40-22

15

ÄÍÇ “Ðóêàâè÷êà”

45054, ñ.ϳäð³ææÿ, âóë.˳ñîâà, 2 . . . . . . . . . . . (3352) 9-63-26

ÄÍÇ “Ñîíå÷êî”

45070, ñìò Ãîëîáè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-22-71 45050, ñ.Ïîâîðñüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-57-29 45032, ñ.Âåðáêà, âóë.Âàòóò³íà, 126 . . . . . . . . . (3352) 6-03-66 45021, ñ.Çàð³÷÷ÿ, âóë.Çàð³÷àíñüêà, 13 à . . . . . (3352) 7-34-12 45081, ñ.Âåëèöüê, âóë.Ïåðåìîãè, 76. . . . . . . . (3352) 9-67-38 45023, ñ.Îáëàïè, âóë.Øê³ëüíà, 1. . . . . . . . . . . (3352) 9-31-31 45066, ñ.Äðîçäí³, âóë.Øê³ëüíà, 1. . . . . . . . . . . (3352) 9-53-30 45043, ñ.Ñêóëèí, âóë.Øê³ëüíà, 1 . . . . . . . . . . . (3352) 9-35-47 45062, ñ.Âîëîøêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 250-78-14

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

ÍÂÊ “ÄÍÇ ¹7-ÇÎÑØ ² ñòóïåíÿ”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ïàâëîâà, 7 à. . (3352) 5-21-04, 4-89-78

ÄÍÇ

45030, ñ.Ìîùåíà, âóë.40-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè, 60, (3352) 5-89-42

ÄÍÇ “Âåñåëêà”

45060, ñ.Çåëåíà, âóë.Øê³ëüíà, 27 . . . . . . . . . . (3352) 5-86-85 45063, ñ.Ëþáèò³â, âóë.Ë.Óêðà¿íêè, 30 . . . . . . . (3352) 9-71-39

ÄÍÇ “Äçâ³íî÷îê”

45031, ñ.Äóáîâå, âóë.Ïðèøê³ëüíà, 11 . . . . . . . (3352) 9-94-28 45061, ñ.Êîëîäÿæíå, âóë.Øê³ëüíà, 18 . . . . . . . (3352) 9-02-33

ÄÍÇ “Êàëèíîíüêà”

45034, ñìò Ëþáëèíåöü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-65-99

ÄÍÇ “Ðîìàøêà”

45040, ñ.Êðè÷åâè÷³, âóë.Øê³ëüíà, 1 . . . . . . . . . (3352) 7-32-19 45042, ñ.Á³ëèí, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12 . . . . . . . (3352) 9-83-89

УКРРЕСУРСИ, ТЗОВ Îö³íêà ñ/ã òåõí³êè òà ñïåöòåõí³êè. 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12, îô.202 . . . . . . . . . (067) 786-07-50, (099) 029-49-71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-24-98 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.25

ÀÑ Åêñïåðò, ÏÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 97 á . . . . . . . . . . (3352) 4-81-57, (067) 751-52-35, (050) 378-71-75 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


16

ÇÀ˲ÇÍÈ×Ͳ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Åêñïåðò, ÏÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 139-79-55, (095) 896-02-67

ϳâåíü Ìèêîëà Ìèðîíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñì³ðíîâà, 2/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 130-46-14, (3352) 6-45-56

Ñâ³ðæåâñüêèé Ñòåïàí Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 746-78-86

ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ Âàãîííå äåïî ñòàíö³¿ Êîâåëü

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âåòåðàí³â, 4. .(3352) 6-23-76, 6-22-22

ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ЦЕНТР “КОВЕЛЬГЕОДЕЗІЯ”, ТЗОВ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 69 à . . . . . . . . . . . . . . . (097) 951-27-21, (095) 093-09-07 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.31

Âîëèíü Çåìïðîåêò, ÒçÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 . . . (050) 763-26-94

Êîâåëüñüêèé ì³ñüêðàéîííèé âèðîáíè÷èé â³ää³ë ÂÐÔ ÄÏ “Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 18 . . . . . . (3352) 3-06-47

Ñàäèáà Êîâåëü, ÒÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14 à . . . . . . . . (050) 716-56-42, (067) 306-49-91, (099) 409-46-08

Êîâåëüñüêà äèñòàíö³ÿ êî볿

Òåõí³÷íå áþðî êàäàñòðó, ÍÂÏ

Ëîêîìîòèâíå äåïî ñòàíö³¿ Êîâåëü

Óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó Êîâåëüñüêîìó ðàéîí³

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàë³çíè÷íà, 19 . . . . . . (3352) 5-38-17 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âåòåðàí³â, 13,(3352) 6-26-43, 6-22-08

Ïàñàæèðñüêå âàãîííå äåïî ñòàíö³¿ Êîâåëü

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âåòåðàí³â, 3. .(3352) 6-24-74, 6-21-25

ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ Àðãîííå çâàðþâàííÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 26 . . . . . . (050) 234-73-58

Âîëèíü²íñòðóìåíòÖåíòð, ÒÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 17 . . . . (3352) 5-98-76

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14 . . . . (3352) 5-99-31

ЗООМАГАЗИНИ, ЗООТОВАРИ Íåìî, çîîìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 111 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 091-49-35, (099) 306-72-51

Ïðèðîäà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 1 . . . . . . . (095) 816-40-77

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñîáîðíà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 313-66-23, (3352) 4-76-56

ІНСТРУМЕНТ БУДМАЙСТЕР, МАГАЗИН

ЗВ’ЯЗОК, ІНТЕРНЕТПОСЛУГИ UA INET, ÏÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êîñà÷³â, 8, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-10-77, (097) 697-05-85

Àòðàêîì, ÒÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 166 à, (050) 065-21-45

Äàòàãðóï Ëóöüê, íåâ³äîêðåìëåíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12, îô.319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-10-10, 7-10-12

Ïàòîí, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 7 . . . . (067) 730-45-56

ÒÒ², ïðîâàéäåð ³íòåðíåòó òà êàáåëüíîãî òåëåáà÷åííÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 635-14-98, (067) 138-39-72

Óêðòåëåêîì, ÂÔ ÏÀÒ, öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ àáîíåíò³â ¹12

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 84 . . . . (3352) 5-11-15

Áóä³âåëüíèé ³íñòðóìåíò. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 129 . . (050) 956-44-74, (096) 361-82-78, (3352) 4-72-89 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.32

КІПТИК ЯРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ, ПІДПРИЄМЕЦЬ Ïèëè, ôðåçè, íîæ³, ñâåðëà. Çàãîñòðåííÿ ³íñòðóìåíòó. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 208 à . . . . . . . . . . . . . . . (050) 101-30-21, (096) 333-68-18 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.27

²íñòðóìåíò, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñîáîðíà, 7 . . . . . . . . . (3352) 4-76-56

˳ñ òà Ñàä, ìàãàçèí

45001, ì.Êîâåëü, âóë.Ñîáîðíà, 9 . . . . . . . . . (3352) 5-07-76

Ïàòîí, ìàãàçèíè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 21 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êè¿âñüêà, 2 45000, ì.Êîâåëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 082-14-02


ÊÀÔÅ, ÊÀÂ’ßÐͲ, ÏÈÂͲ

КАМІНЬ, КАМЕНЕОБРОБКА

17

БОНДАРЕНКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ, ПІДПРИЄМЕЦЬ Òåíòè äëÿ ë³òí³õ ìàéäàí÷èê³â. 33004, ì.гâíå, âóë.Àâ³àòîð³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 761-42-41, (362) 61-30-41

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Ãðàí³ë³ò-Êîâåëü, ÏÏ

45000, ì.Êîâåëü, ïðîâ. Âàòóò³íà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 207-79-33, (050) 674-76-48

Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

Ïðèðîäíèé êàì³íü, ÏÏ

Eclair, êàôå

Ðàäîøèíñüêå êàð’ºðîóïðàâë³ííÿ ÄÏ “ÓÏÏ ÄÀÇÒÓ”

Kontrabas, ãàñòðîáàð

Ñòóä³î Ãðàíò, ìàéñòåðíÿ ïî îáðîáö³ ãðàí³òó

Orange, êàôå

45006, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 20 . . . . . . . . (068) 846-89-49 45074, ñ.Ðàäîøèí, âóë.Çåëåíà, 1 . . . (3352) 9-64-22, 9-64-25 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 995-46-22, (099) 775-45-22

КАФЕ, КАВ’ЯРНІ, ПИВНІ RANDEVU, КАФЕ Ñìà÷í³ ñòðàâè óêðà¿íñüêî¿ êóõí³. Áàíêåòíà çàëà. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëóöüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 309-95-02, (3352) 5-98-39 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.30

45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 10 . . . . . . . (099) 075-15-50 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 133. . (095) 416-77-46 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 892-22-17, (3352) 5-18-84

Santorino, êàâ’ÿðí³

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 106 . . . (097) 960-06-91 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 60 . . (097) 960-06-91 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 101 â. . (097) 960-06-91

Shelter, êàôå

45061, ñ.Êîëîäÿæíå, âóë.Ëóöüêà, 14 . . . . . . . . (3352) 9-01-29

Áåðåãèíÿ, êàôå

45004, ñ.Âîëÿ Êîâåëüñüêà, âóë.Âîë³, 38 . . . . (067) 992-21-41

Áåð³çêà, êàôå

45031, ñ.Äóáîâå, âóë.Êîâåëüñüêà, 54 . . . . . . (066) 633-46-14 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


18

ʲÒÈ, ÔËÎÐÈÑÒÈÊÀ

Áðàìêà, êàôå

Íàøå ì³ñòî, êàôå

Âàðåíè÷íà, êàôå

Ïåðøà øàøëè÷íà, êàôå

Âèøêà, êàôå

Ïèâíà ñòàíö³ÿ, ïàá

³ðàíäà, êàôå

ϳâäåííå, êàôå

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 152, (098) 105-18-00 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 65. . (050) 991-77-62 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 24 . . . . (063) 926-12-69 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 25 . . . . (3352) 5-24-41

Âîäîãðàé, êàôå

45000, ì.Êîâåëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 4,(067) 712-97-04

Äàêàð, êàôå

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 111 à. . . . (093) 969-69-07

Äæåì, äèòÿ÷å êàôå

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 7 (ÒÐÖ “BRISTOL”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 843-31-39, (050) 274-53-71

Åäåëüâåéñ, êàôå

45000, ì.Êîâåëü, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 727-54-11

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàë³çíè÷íà, 3 . . . . . . . (3352) 5-23-41 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 17/1. . . . . (073) 074-64-27 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 10 à. . (050) 634-41-28 45000, ì.Êîâåëü, âóë.ϳâäåííà . . . . . . . . . . . (3352) 4-92-29

Ïîëàêñ, áàð

45034, ñìò Ëþáëèíåöü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-65-54

Ïîë³ññÿ, êàôå

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 857-78-28, (050) 378-37-25

Ïîðò-2012, êàôå

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 625-61-40, (3352) 4-65-69

Ïðåñòèæ, êàôå

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 168 . . . (3352) 3-14-88

Çåëåíèé ãàé, êàôå-áàð

Ðåíîìå, êàôå

Çîëîòèé êëþ÷èê, êàôå

Ñìà÷íî, áàð

²ì³äæ, êàôå

Ñòîõ³ä, êàôå

Êàâ’ÿðíÿ

Òàë³ñìàí, êàôå

Êàçêà, êàôå-áàð

Òîðíàäî, áàð

Êàð³íà, êàôå

Øàøëèê, êàôå

Êàðìåëü, êàôå

Øàøëè÷íà, êàôå

Êàðòîïëÿíà, êàôå

Þ²Í, êàôå

45060, ñ.Çåëåíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 495-91-25 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 8 . . . . . (3352) 5-05-47 45050, ñ.Ïîâîðñüê, âóë.Êè¿âñüêà, 43 . . . . . . (098) 773-57-64 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 86 . . . . (3352) 3-34-29 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 3, (067) 332-85-40 45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 1 . . . . . . . . (3352) 5-05-00 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 2 á 45005, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 19 . . . . . . . (3352) 4-82-99

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 157 . . . . . (050) 731-73-23 45070, ñìò Ãîëîáè, âóë.Êîâåëüñüêà, 3 . . . . . (3352) 9-29-00 45071, ñìò Ãîëîáè, âóë.Òêà÷à, 1 . . . . . . . . . . (3352) 9-29-04 45071, ñìò Ãîëîáè, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 6 . . . (3352) 9-21-94 45034, ñìò Ëþáëèíåöü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-30-53 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 7 . . . . . . . (050) 971-18-64 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 148 à . . (3352) 5-95-62 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 49 à . . . . . . (3352) 5-16-10

Êàôå ÂÊÏ “Êàñêàä”

45070, ñìò Ãîëîáè, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 30 . . (3352) 9-25-00

Êîâåëüñüêà áðîâàðíÿ, ïàá

КВІТИ, ФЛОРИСТИКА

45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 14 . . . . . . (050) 075-15-50

Àçàë³ÿ, ìàãàçèí êâ³ò³â

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 678-49-63, (3352) 5-36-20

Äëÿ Âàñ, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 56 . . . . (3352) 5-01-67

²íâåñòÔëîðà, äåêîð-öåíòð

45063, ñ.Ëþáèò³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 62

Êâ³òêîâà êðàìíèöÿ

45061, ñ.Êîëîäÿæíå, âóë.Ëóöüêà, 17 . . . . . . . (3352) 9-02-00

˳ë³ÿ, ìàãàçèí

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 117 . . . (3352) 5-92-41

Ðîçà ̳ìîçà, êâ³òêîâà êðàìíèöÿ

Ëàñóíêà, êàôå

Ëþáèñòîê, êàôå Ëþáèñòîê, êàôå Ìàãàçèí-êàôå

Ìàåñòðî, êàôå Ìàð³÷êà, êàôå

45050, ñ.Ïîâîðñüê, âóë.Êè¿âñüêà, 35 . . . . . . (098) 451-75-29

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 5 à . . . . . (050) 539-22-08 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 776-91-79, (099) 053-80-98 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 2 á/1 . . . . (099) 705-00-50 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 172 . . (096) 841-05-34 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 . . . . (095) 138-50-98 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 153-08-66, (098) 705-70-82


ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ, ÆÊÃ

КІНОТЕАТРИ Ïðåì’ºðà, ê³íîòåàòð

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11 à . . . . . . . . . . (068) 139-52-70, (099) 184-99-69, (3352) 7-31-50

КНИГАРНІ, КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ ABC, êíèãàðíÿ

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 31. . (3352) 3-44-29

Äîë³íêà Ëþáîâ Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 11. . . . . . (050) 236-22-22

Êëóá ñ³ìåéíîãî äîçâ³ëëÿ, êíèæêîâèé ìàãàçèí

Ïàï³ðóñ, ÏÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Äðàãîìàíîâà, 19 . . . . (063) 834-29-01

Ñâ³ò Êàíöåëÿð³¿, ìåðåæà ìàãàçèí³â

45002, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 3 . . (3352) 7-12-58

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО, ЖКГ Äîáðîáóò, ÊÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 106 à . . (3352) 5-03-97

Åêîêîìóíñåðâ³ñ, ÊÏ

45034, ñìò Ëþáëèíåöü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-62-00, 5-65-39

Êíèãàðíÿ, ìàãàçèí

Êîâåëüñüêà ä³ëüíèöÿ гâíåíñüêî¿ äèñòàíö³¿ âîäîïîñòà÷àííÿ Ëüâ³âñüêî¿ çàë³çíèö³

Êíèãè, ìàãàçèí

Êîâåëüòåïëî, ÏÒÌ

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 18, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-21-40 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 73 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 57

Êíèæêîâèé ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 18. . (3352) 5-21-40

Ïàï³ðóñ, ìàãàçèí

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 142 . . . . (3352) 5-16-09

19

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàë³çíè÷íà, 15,(3352) 6-21-43, 6-23-95 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 97 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-05-88, 4-52-62, 4-60-11

Íàøå ñåëèùå, ÊÏ

45071, ñìò Ãîëîáè, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-23-67, 9-23-42 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


20

ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜʲ ÂÈÐÎÁÈ

Ðåìîíòíå ÆÊÏ ¹1

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ôàáðè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-90-23, 5-93-25, 7-29-98

КОСМЕТИКА, ПАРФУМИ

Ðåìîíòíå ÆÊÏ ¹2

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-98-49, 4-83-00

КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ Âàöàê, êîíäèòåðñüêèé ä³ì

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 140 . . (067) 430-07-70

Êîâåëüñüê³ ëàñîù³, ìàãàçèíè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 134 . . . (3352) 5-05-61 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 2 . . . . . . . (068) 866-26-78

Ëàñîù³, ÏÔ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 697-86-90, (3352) 5-97-10

Íåêòàð, êîíäèòåðñüêà ôàáðèêà, ÒçÎÂ

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-11-32, (097) 062-28-56

Ïðîäâåñò, ÏÏ

45032, ñ.Âåðáêà . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-31-52, 5-33-34

Ñìàðò Ëîã³ñò³êñ, ÒÎÂ

45032, ñ.Âåðáêà . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-31-52, 5-33-34

Ñîëîäîù³ Âîëèí³, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 2/18. . . . . (093) 432-96-26

КОНДИЦІОНЕРИ, ВЕНТИЛЯЦІЯ

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Federico Mahora, ñåðâ³ñíèé ïóíêò îáñëóãîâóâàííÿ

ЗАХІДПРОМХОЛОД, ПП Êîíäèö³îíåðè, âåíòèëÿö³ÿ. Õîëîäèëüíû êàìåðè. Îâî÷åñõîâèùà Ìîíòàæ, ñåðâ³ñ, ãàðàíò³ÿ. 43000, ì.Ëóöüê. . (050) 700-43-69, (067) 987-65-85 Ïðîë³ñîê, ÌÏÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 61. . . (3352) 4-87-87

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 168 . . (093) 668-78-70

FM, ì³í³-ñêëàä

45000, ì.Êîâåëü, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 176-32-08

PROSTOR, ìåðåæà ìàãàçèí³â

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 42 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 344-80-92

Watsons, ìåðåæà ìàãàçèí³â

45000, ì.Êîâåëü, âóë.1 Ãðóäíÿ, 2 . . . . . . . . . (3352) 5-93-03


ËÎÌÁÀÐÄÈ, ÊÐÅÄÈÒͲ ÑϲËÊÈ

Àíàñòàñ³ÿ, ìàãàçèí ïàðôóì³â

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 168 . . . (093) 668-78-70

Á’þò³ ëàéí, ñòóä³ÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 4, îô.212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 702-32-34, (093) 644-19-60

Íîâèíêà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 112 á. . . (3352) 5-32-40

Ïðåñòèæ, ñòóä³ÿ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 005-75-63

КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА Àâòîëþêñ, åêñïðåñ-ïîøòà

ЛІКАРНІ, ДИСПАНСЕРИ, МЕДИЧНІ УСТАНОВИ Ãîëîáñüêà ðàéîííà ë³êàðíÿ ¹2

45071, ñìò Ãîëîáè, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-22-03, 9-20-60

Äèòÿ÷à ë³êàðíÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.³òîâñüêîãî, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-94-32, 5-01-82

Êîâåëüñüêà ì³æðàéîííà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 75 . . . . . (3352) 5-04-27

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 1 . . . . . . . (3352) 7-19-55

Êîâåëüñüêà ì³ñüêðàéîííà îðãàí³çàö³ÿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 15 . . . . (067) 610-03-83

Êîâåëüñüêà öåíòðàëüíà ðàéîííà ë³êàðíÿ

Êîâåëü ¹1 45000, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 1 æ . . . . . (800) 50-06-09 Êîâåëü ¹2 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 18 (ê³íîòåàòð ³ì.Ë.Óêðà¿íêè) . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Êîâåëü ¹3 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ì.Ëåâèöüêîãî, 2 à ( ðàéîí ðèíêó “Áðåñòñüêèé”). . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Êîâåëü ¹4 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âåðáèöüêîãî, 2 . . . . . . (800) 050-06-09

Êîâåëüñüêå â³ää³ëåííÿ òðàíñôóç³îëî㳿

²í-Òàéì, íàö³îíàëüíà ñëóæáà äîñòàâêè Íîâà ïîøòà, â³ää³ëåííÿ

ЛІКАРІ, ПРИВАТНА ПРАКТИКА Êàá³íåò ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ "Sansara" ë³êàðÿ ô³ç³îòåðàïåâòà Ïòàøíèêà Þ.².

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 11 . . . . (050) 689-09-88

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 12 . . . . . (3352) 5-35-09 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Î.Ï÷³ëêè, 4 . . . (3352) 5-09-10, 5-09-09 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 4 . . . . . . (3352) 5-12-62

Êîâåëüñüêå ì³ñüêðàéîííå òåðèòîð³àëüíå ìåäè÷íå îá’ºäíàííÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Î.Ï÷³ëêè, 4 . . . (3352) 5-09-10, 5-02-56

Ïîâîðñüêà òóáåðêóëüîçíà ë³êàðíÿ Îáëàñíîãî òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî ïðîòèòóáåðêóëüîçíîãî îá’ºäíàííÿ

45050, ñ.Ïîâîðñüê, âóë.Ðîá³òíè÷à, 30. . . . . . . (3352) 9-54-52

Ïîëîãîâèé áóäèíîê

45000, ì.Êîâåëü, âóë.³òîâñüêîãî, 22 . . . . . . . (3352) 5-07-06

Ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷í³ öåíòðè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Äðàãîìàíîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 862-29-28, (3352) 5-08-00 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 78 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 862-29-28, (3352) 6-00-82

Êàðä³îëîã³÷íèé êàá³íåò

Öåíòð ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â ì.Êîâåëÿ

˳êàð-äåðìàòîëîã Ñåíèê Íàòàë³ÿ Àíäð³¿âíà

Øê³ðíî-âåíåðîëîã³÷íèé äèñïàíñåð ÖÐË

45000, ì.Êîâåëü, âóë.1 Ãðóäíÿ, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 407-49-25, (097) 221-78-91 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 11 . . . . . (3352) 5-09-99

˳êàð-êàðä³îëîã ªäèíàê Áîðèñ Éîñèïîâè÷

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 30/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-30-68

˳êàð-íåâðîïàòîëîã Àíäðîùóê Ëàðèñà Âàñèë³âíà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 24/11 . . (3353) 7-35-57

˳êàð-òåðàïåâò Õàðàñîâñüêèé ³òàë³é Îëåêñ³éîâè÷

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 117 . . . (095) 891-14-15

Ìàñàæíèé êàá³íåò

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 585-10-97, (093) 812-80-84

Ìåä³êîì, ñòîìàòîëîã³÷íèé òà êàðä³îëîã³÷íèé êàá³íåòè

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 30. . (3352) 5-30-68

21

45000, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 12 à . . . . (3352) 5-40-65 45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 64, (3352) 5-09-10, 5-02-56

ЛОМБАРДИ, КРЕДИТНІ СПІЛКИ Êðåäèò Ìàðêåò, ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 . . . . (067) 614-11-26

Ëîìáàðä ªâðîïåéñüêèé, ÏÒ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 112 . . . (050) 150-71-44 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11, (050) 373-65-36

Ëîìáàðä-ñêàðáíèöÿ, ÏÒ

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 6 à . . . . (3352) 3-08-02

Ïàðòíåð, ëîìáàðä

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11, (067) 618-13-08


22

ÌÀÃÀÇÈÍÈ “ÑÅÊÎÍÄ-ÕÅÍÄ”

МАГАЗИНИ “СЕКОНДХЕНД”

Ãîñïîäàð, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 117 . . (095) 822-36-39

SECOND HAND ç ªâðîïè, îïòîâèé ñêëàä

Äàõ Ìàéñòåð, ìàãàçèí

Åêîíîì ñòèëü, ìàãàçèí

Äåêîð, ìàãàçèí

ªâðî Ñåêîíä Õåíä, ìàãàçèí

Äîìîâè÷îê, ìàãàçèí

Ïëàíåòà ñåêîíä õåíä, ìàãàçèí

ªâðîñòèëü, ìàãàçèíè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ì.Ëåâèöüêîãî, 77 . . . . . . . . (097) 311-89-00, (097) 155-61-35, (050) 264-40-83 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 291-26-70, (097) 341-82-83 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 42 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 384-34-99 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 66 . . . . (3352) 5-11-51

МАГАЗИНИ БУДМАТЕРІАЛІВ БУДМАЙСТЕР, МАГАЗИН 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 129 . . (050) 956-44-74, (096) 361-82-78, (3352) 4-72-89 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.32

КАМІНИ +, КОМПАНІЯ Âèðîáè ç êàìåíþ: êàì³íè, ñõîäè, ñò³ëüíèö³, ï³äâ³êîííÿ. 45000, ì.Êîâåëü (050) 678-14-20, (098) 662-11-08 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Art-Studio, äåêîð-ñàëîí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êîñà÷³â, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 660-61-16, (098) 995-22-88

WINNER BUD, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 285-95-66

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 873-21-60, (063) 925-42-70 45006, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 139-80-49 , (3352) 5-19-18 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 139-45-59, (095) 541-10-77 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 937-18-91, (3352) 5-24-39 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âèííè÷åíêà, 1 . . . . . . (097) 937-18-91

Êåðàì³ê+, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 939-17-01, (3352) 7-11-71

Êåðàì³êà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 207-79-33, (050) 674-76-48

Êîëîðáóä, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 737-37-99

˳äåð, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-91-48, 3-44-08

Ëþêñ êåðàì³êà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 131-20-36

Îí³êñ, ìàãàçèí

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 170 . . . (3352) 3-44-08

Ïðåñòèæí³ ï³äëîãè, ñàëîí-ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ôåñòèâàëüíà, 1. . . . . (066) 944-04-20

ÀÑ-ÁÓÄ, ìàãàçèí

Ðåìijì, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

Áóä³âåëüíèé ìàãàçèí

Ñàò³í, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 805-86-56, (063) 638-60-56 45000, ì.Êîâåëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 190-18-53

ÁÓÄÌÀÃ, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 7 . . . . (068) 566-87-50

ÁóäÕàóç, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ì.Ëåâèöüêîãî, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 662-48-80, (063) 183-65-76

Âåðåñ, öåíòð áóäìàòåð³àë³â

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ïèðîãîâà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 663-52-75, (095) 130-33-35 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 143-44-21, (097) 717-16-49

Ñòèëüáóä, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 658-75-81, (066) 135-57-27

Ñó÷àñíèé ä³ì, ìàãàçèí

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-99-63, (063) 353-64-63

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-35-57, 5-35-55

Òâ³é äàõ, ìàãàçèí

45070, ñìò Ãîëîáè, âóë.Øåâ÷åíêà, 1. . . . . . . (3352) 9-26-43

Øïàëåðè “Comfort”, ìàãàçèí

Âñå äëÿ äîìó, ìàãàçèí Ãëîáóñ, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñòóñà, 17 . . . . . . . . . . (095) 338-86-97

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-30-57, (068) 563-31-45 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 138 . . . . . . . . (097) 180-74-41, (097) 616-45-32, (066) 733-39-38


ÌÅÁ˲

МАГАЗИНИ ПРОДУКТОВИХ ТОВАРІВ XXI ñòîë³òòÿ, ìàãàçèí

Ïðîäóêòè+, ïàâ³ëüéîí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 87 . . (068) 563-47-17

Ïðîäóêòè, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 10 . . . . . (3352) 5-22-28

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 24. . . . . . . (3352) 5-94-83

Ðàéäóãà+, ìàãàçèí

45008, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 33 . (3352) 5-15-38

Ñìàê, ìàãàçèí

45070, ñìò Ãîëîáè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-25-68

Ñÿéâî, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 30 . (3352) 5-22-95

Ò³ï-Òîï, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 92 . . . . . (3352) 5-03-32

Þ²Í, ìàãàçèí

45008, ì.Êîâåëü, âóë.²âàñþêà, 22 . . . . . . . . . . (3352) 3-24-31

ßâ³ð ïëþñ, ìàãàçèí

Àðêà, ìàãàçèí

Áåð³çêà, ìàãàçèí Âåñò, ìàãàçèí

Âå÷³ðí³é, ìàãàçèí ³âàò, ìàãàçèí

Ãàñòðîíîì ¹29

45000, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 4. . . . . . . (3352) 5-51-36

Ãîñòèíåöü, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ì.Ëåâèöüêîãî, 93 . . . . (093) 672-42-77

23

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 80 . . . . (066) 290-85-21 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êîñà÷³â, 8 . . . . . . . . . . . (3352) 5-01-91 45007, ì.Êîâåëü, âóë.Çàâîäñüêà, 9 . . . . . . . . . (3352) 5-50-54 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 10 . . . . . (3352) 5-22-28 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 49 . . . . . . . . (3352) 5-16-10 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 115 . . . . (3352) 5-04-18

ßâ³ð, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 2 à . . . . . . (3352) 5-30-77

Ãóðìàí, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ì.Ëåâèöüêîãî, 72 . . . . . (3352) 4-83-80

Äàðè Âîëèí³, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . (3352) 5-11-45

Äîáðà òîðáèíêà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11 à . . . . . . . . . (093) 812-80-84, (068) 585-10-97, (099) 050-69-52

²äåàë, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 11 à (3352) 4-84-44

¯æà÷îê, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 89 . . (050) 972-79-59

Êàøòàí, ìàãàçèí

МАГАЗИНИ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ Discovery, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 4, îô.3. . (067) 751-52-32

Êðîñ³âêè, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 42 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 985-14-79

˳ãà ñïîðò, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 4, îô.6. . (063) 335-07-60

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñòóñà, 15. . . . . . . . . . . . (3352) 6-47-09

Êîçàê, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 198 . . . . . . . (3352) 6-90-72

Êðóïèíêà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77 . . . . . (3352) 5-15-13

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РУКОДІЛЛЯ. HAND MADE

Ëþêñ, ìàãàçèí

Á³ñåðèíêà, ìàãàçèí

Ìàêñ-̳êñ, ìàãàçèí

Âñå äëÿ øèòòÿ, ìàãàçèí

Îêñàìèò, ìàãàçèí

Ñêðèíüêà äåêîðó, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êîíèñüêîãî, 4 . . . . . . . . (3352) 3-14-90 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Äðàãîìàíîâà, 19 . . . . (097) 378-77-66 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ì.Ëåâèöüêîãî, 7 â. . . . . (3352) 4-71-99

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11, (067) 391-44-58 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 8 . . . . . (050) 815-38-36 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 15 . . . . . . . (050) 724-45-35

Ïðåì’ºðà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 39 à . . . . . . (3352) 3-05-92

Ïðîäòîâàðè ¹1, ìàãàçèí

45063, ñ.Ëþáèò³â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-70-58

Ïðîäòîâàðè ¹2, ìàãàçèí

45063, ñ.Ëþáèò³â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-01-91

Ïðîäòîâàðè, ìàãàçèíè

45022, ñ.Äîðîòèùå, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 43 . . . (3352) 9-44-22 45022, ñ.óøèí, âóë.Øåâ÷åíêà, 34 . . . . . . . . . . (3352) 4-52-89

МЕБЛІ ГРАНДТЕКС, МАГАЗИН ФУРНІТУРИ ДЛЯ М’ЯКИХ МЕБЛІВ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . (066) 424-44-83, (068) 484-22-63

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


24

ÌÅÁ˲

IKEA STUDIO, ñàëîí-ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 405-86-93, (066) 394-13-31

Äå Ëàéò, ÏÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 1 à . . . . . . . . (050) 876-23-99, (050) 886-60-93, (096) 278-37-98

²íòàðñ³î, ìåáëåâèé öåíòð

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-15-53, 5-37-99 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 439-08-88, (3352) 7-11-99, 7-11-22

²íòåð’ºð Ëþêñ, ñàëîí ìåáë³â

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 796-48-85, (3352) 5-36-72

ÊÎÌÀÍÄÎÐ, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 10 . . . . . . . . . (3352) 7-32-15, (050) 548-58-25, (050) 548-58-24

Êîì³ñ³éíèé, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 315-77-73, (068) 564-58-97

Êîìîä, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 4 (ÒÖ “Þâàíò”), ïàâ³ëüéîí ¹156 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 660-54-48

Êîìôîðò, ñàëîí ìåáë³â

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 18 . . . . . . (3352) 5-39-30

Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

МЕБЛІСТИЛЬ, САЛОН МЕБЛІВ Ìåáë³ êðàùèõ óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèê³â. Âõ³äí³ òà ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, äâåðíà ôóðí³òóðà. ³êíà. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 1 à (ÒÖ “Ïîä³óì”). . . . (099) 408-51-71, (3352) 4-64-83 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.32

ÊÓÕÒÅÕ, ñàëîí-ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êè¿âñüêà, 6 (Áðåñòñüêèé ðèíîê) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 585-42-42

Ëþáàâà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 51 . . . . . . . . (068) 406-01-94, (093) 217-61-10, (050) 762-17-80

Ìåáëåâà êðàìíèöÿ

45000, ì.Êîâåëü . . . . . . . . (095) 188-99-83, (068) 139-75-97

Ìåáë³ ç ªâðîïè, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 15 . . . (066) 535-56-57

Ìåáë³, ìàãàçèíè

45002, ì.Êîâåëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 820-07-49, (3352) 5-22-78 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 4 (ÒÖ “Þâàíò”), ïàâ³ëüéîí ¹189 . . . . . . . . (050) 861-00-61, (096) 431-76-48, (068) 573-16-48 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 4, îô.181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 348-47-79, (095) 713-91-28 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 6 . . . . . . . . . (050) 666-40-88, (097)585-20-27, (093) 019-70-88

ÍÇÊ, ÒçΠART-Äèçàéí, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 10 . . . (066) 082-09-79

IKEA STUDIO, ñàëîí-ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 405-86-93, (066) 394-13-31

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 61 à . . . . . . . . . (095) 160-51-15, (050) 133-40-55, (3352) 6-01-02

Ïàí Äèâàí, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Äðàãîìàíîâà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 874-97-01, (098) 715-35-08

Ïàðóñ, ìåáëåâèé ñàëîí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 174 . . (095) 643-14-14


25


26


27


28


29


30


31


32


ÌÅÒÀËÈ ÒÀ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÈ

33

Ôàðàîí, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 139-80-30, (068) 585-42-72

Ôóðí³òóðà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 1 à (ÒÖ “Ïîä³óì”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 753-78-13

Øèê Ìåáë³, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Äðàãîìàíîâà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 285-55-84, (099) 316-96-67

МЕДИЦИНА НЕТРАДИЦІЙНА Nuga Best, ñàëîí-ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 712-96-90

Çäîðîâ’ÿ, ÍÏ

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12, îô.301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 277-19-80

Êðàñà ³ çäîðîâ’ÿ, ñõ³äíà ìåòîäèêà ë³êóâàííÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 5, îô.201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 918-80-45, (096) 083-40-79

Íîâå æèòòÿ, ³íôîðìàö³éíî-îçäîðîâ÷èé öåíòð

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 7 . . . . . (050) 618-63-52 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.25

МЕДИЧНІ ТОВАРИ Àþíà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 30 â. . . (099) 409-41-39

Ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íèé öåõ

45002, ì.Êîâåëü, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 17 . . (3352) 6-53-77

МЕДИЧНІ ЦЕНТРИ ТА ЛАБОРАТОРІЇ ВІТАМЕД, МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР Ìàíóàëüíà òåðàï³ÿ, ìàñàæ, ãîëêîòåðàï³ÿ, ãîìåîòåðàï³ÿ. ˳ö.ÌÎÇÓ Àà ¹570156 â³ä 17.01.11 ð. 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66 à, ê.229 (ïîë³êë³í³êà ¹1) . . . . . . . . . . . . . . (050) 924-26-08 Åñêóëàá, ìåäè÷íèé öåíòð

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 331-78-20, (067) 500-32-43

Ïóíêò çàáîðó ä³àãíîñòè÷íîãî öåíòðó ÒçΠ“Óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêà ëàáîðàòîð³ÿ”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 5 . . . . . (097) 184-70-73

МЕТАЛИ ТА МЕТАЛОВИРОБИ ЛУЦЬКПІДШИПНИКСЕРВІС, ПП 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 10, îô.157 . . (066) 808-90-90, (096) 808-90-90, (332) 72-28-00

НІКОЛЬ, ТЗОВ Ìåòàëåâ³ øàôè, ãðàòè, ñòåëàæ³, äâåð³, ãðàòè. 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37 . . (063) 757-81-94, (066) 845-75-10, (332) 72-27-71

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


34

ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ ÂÈÐÎÁÈ

Áëÿõàðíÿ, ìàéñòåðíÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 26 . . . . . . . . . (095) 113-48-40, (067) 334-14-22, (3352) 5-22-56

ÊîâÅë, ÒçÎÂ

45004, ñ.Âîëÿ Êîâåëüñüêà, âóë.Öåíòðàëüíà, 54 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-82-16, (066) 493-08-24

Êðèöÿ, ÌÏÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 166 á. . (3352) 5-20-92

Ìåòàë³ñò, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 1 à (ÒÖ “Ïîä³óì”) . . . . . . . . (095) 878-99-16, (099) 635-86-40, (067) 409-15-07

ÎëØå, ÒçÎÂ

45004, ñ.Âîëÿ Êîâåëüñüêà, âóë.Öåíòðàëüíà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-82-16, 5-81-23

Ôóð’Îð, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 878-99-46, (067) 409-15-07

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВИРОБИ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.28-29

ДАХПРОФІЛЬ, ПП Â³êíà, äâåð³. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 191-27-88, (3352) 5-32-21 VIKNAR’OFF, ñàëîí-ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëåñÿ Êóðáàñà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 881-51-30, (097) 644-38-50

Áóäàãðîîíàñòêà, ÏÏ

45071, ñìò Ãîëîáè, âóë.Òêà÷à, 10 . . . . . . . . . (3352) 9-23-64

³êíà Ñàëàìàíäåð, ñàëîí-ìàãàçèí

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 196-22-01, (3352) 4-83-03

³êîíò, ô³ðìà

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Äðàãîìàíîâà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-07-03, (097) 860-21-35

³íäîð, ÏÏ

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 333-66-99

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.


ÌÓÇÈ×Ͳ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ ÒÀ ÀÏÀÐÀÒÓÐÀ

Âîëèíü Ñêëîïëàñò, ÒçÎÂ

Ãîðîäþê Ìèêîëà Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

ªâðîäåê, ÏÔ

Äþíà Ïëþñ, ÒÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-22-52, 5-92-82 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 15/42 . . . . . . . . . . (050) 372-80-02, (067) 332-74-99, (3352) 5-37-87

МИСЛИВСТВО ТА РИБАЛЬСТВО

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 142-48-30, (098) 599-75-09 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . (3352) 7-19-39

МОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИПРОДАЖ, СЕРВІС

Êîâåëüñüêà ì³ñüêðàéîííà îðãàí³çàö³ÿ ÓÒÌÐ

Apple room, ìàãàçèí

Ìèñëèâåöü, ìàãàçèí

GSM-Ñåðâ³ñ, ðåìîíò ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â

Ïàðòèçàí, ìàãàçèí

ÀËËÎ, òîðãîâåëüíà ìåðåæà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.1 Ãðóäíÿ, 2 . . . . . . . . . . (3352) 5-91-18 45000, ì.Êîâåëü, âóë.1 Ãðóäíÿ, 2 . . . . . . . . . . (3352) 5-94-64 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 129 . . . (068) 108-60-62

Ïîïëàâîê, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 469-66-99, (095) 467-60-22

Ñåçîí ðèáàëêè, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 7 . . . . . (095) 091-48-40

МИТНОБРОКЕРСЬКІ ПОСЛУГИ

35

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 101 . . . (097) 357-43-07 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 233-76-13, (050) 840-95-40 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 112/4. . (066) 744-30-31 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 33, (066) 744-62-16

Êè¿âñòàð, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 120 . . . (067) 344-66-85

Ìîá³ëî÷êà, ñàëîí-ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 42 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 145-50-02

Ìîá³ëüíèé ñâ³ò, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 888-98-18

Ðåìîíò òåëåôîí³â, ìàéñòåðíÿ

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 5 . . (3352) 5-02-70

МОТО ТА ВЕЛОТЕХНІКАПРОДАЖ, ПРОКАТ Âåëî-ìîòîòåõí³êà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñîáîðíà, 1 à . . . . . . . . . (3352) 5-97-15

ÌÎÒÎòåõí³êà, ñàëîí-ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 21 . . . . . . . (066) 052-22-47

СІАБРОК, ПП www.siabrok.com 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . (050) 539-69-10, (068) 922-82-63, (332) 28-44-64 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.32

Àãðîïðîìòåõöåíòð, ÂÊÏÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . (3352) 4-62-40

Âåñò Ôðóò Ãðóï, ÒÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 135, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 777-08-40, (073) 777-08-40

Âîëèíñüêà òîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà, ïðåäñòàâíèöòâî

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . (3352) 7-19-79

Ãëîð³ÿ-²ìïåêñ Ïëþñ, ÒçÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . (3352) 7-19-99

Ðåìîíò âåëîñèïåä³â, ìàéñòåðíÿ

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 132 . . . (050) 528-36-25

МУЗЕЇ Êîâåëüñüêèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 11 . . . . . (3352) 5-91-00

Êîëîäÿæíåíñüêèé ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³àëüíèé ìóçåé Ëåñ³ Óêðà¿íêè

45061, ñ.Êîëîäÿæíå, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 53 . . (3352) 9-02-24

МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА АПАРАТУРА Äî Ìàæîð, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 26. . . . . . (095) 880-33-36


36

Ì’ßÑͲ ÒÀ ÊÎÂÁÀÑͲ ÂÈÐÎÁÈ

М’ЯСНІ ТА КОВБАСНІ ВИРОБИ Êîâåëüñüêèé ì’ÿñîêîìá³íàò, ÂÀÒ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 156. . (3352) 4-55-04

Ñâ³ò íàñ³ííÿ, ìàãàçèí

45001, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 9 . . . . (098) 784-56-05

Ñîðòîäîñë³äíà ñòàíö³ÿ

45070, ñ.Ïîã³íüêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-27-79

Êîâåëüñüê³ êîâáàñè, ÏðÀÒ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 156. . (3352) 4-96-87

Íàøà ðÿáà, ìåðåæà ìàãàçèí³â

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 58 . . . (068) 514-89-21 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 514-89-21 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ôåñòèâàëüíà, 2 â . . . (068) 514-89-21 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 59. . . . . . . . (068) 514-89-21 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 78 à,(068) 514-89-21

Ðîäèííà êîâáàñêà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 8 . . . . . . (050) 431-13-05

НАВЧАЛЬНІ ЦЕНТРИ, КУРСИ ПРЕСТИЖ, СТУДІЯ Íàâ÷àííÿ äëÿ ìàéñòð³â í³ãòüîâîãî ñåðâ³ñó. 43000, ì.Ëóöüê. . . . . . . . . . . . . . . . (066) 005-75-63 Eurofuture, öåíòð ³íîçåìíèõ ìîâ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 (Áóäèíîê â÷èòåëÿ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 083-40-50

KAM bridg, öåíòð ïåðåêëàä³â òà âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.²âàñþêà, 19 . . . . . . . . . (096) 392-87-63, (095) 889-78-31, (3352) 3-14-31

Êîâåëüñüêà ô³ë³ÿ Âîëèíñüêîãî îáëàñíîãî íàâ÷àëüíî-êóðñîâîãî êîìá³íàòó

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ì.Ëåâèöüêîãî, 10 . . . . (3352) 4-84-76

НЕРУХОМІСТЬ МАНЕВИЧІАГРОБУД, ТЗОВ Êâàðòèðè â³ä çàáóäîâíèêà. 43000, ì.Ëóöüê. . . . . . . . . . . . . . . . (050) 200-48-66

ФАВОРИТ, АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 46 . . . . . . . . . . . . . . . (095) 575-27-26, (096) 057-50-56 Real state home, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 744-92-88, (050) 977-73-32

Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Ïàðêîâèé êâàðòàë”, â³ää³ë ïðîäàæó êâàðòèð

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãë³áîâà, 8 á . . . . . . . . (068) 300-20-10

²ìïåð³ÿ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 19/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 670-44-67, (068) 139-03-56

²ìïåð³ÿ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 144, îô.13 . . . . . . . . . (050) 670-44-67, (068) 139-03-56, (3352) 5-03-54

Êîâåëüñüêèé öåíòð íåðóõîìîñò³

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 112/5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 964-55-54, (097) 223-08-08

НОТАРІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Òîâàðèñòâî ïîëüñüêî¿ êóëüòóðè ó ì.Êîâåëü

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 171-66-80, (3352) 5-05-19

НАСІННЯ, САДЖАНЦІ, ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН,САДОВОГОРОДНІЙ ІНВЕНТАР Âîëèíüíàñ³íòðàâ, ÏðÀÒ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 65. . (3352) 6-02-63, 6-02-64

Ìàãàçèí ÒÄ “Ñîðòíàñ³ííºîâî÷”

Êîâåëüñüêà äåðæàâíà íîòàð³àëüíà êîíòîðà

Ðàéäóãà, ìàãàçèí

Íîòàð³óñ Âàâðèùóê Âàëåíòèíà Ñòåïàí³âíà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëåñÿ Êóðáàñà, 1 . . . . . (3352) 4-88-97 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 6 . . . . (050) 802-39-14

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 101 . . . (3352) 5-94-34 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñì³ðíîâà, 14 à/2 . . . . . (3352) 5-17-11


ÎÏÀËÅÍÍß-ÏÐÎÄÀÆ, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß

Íîòàð³óñ Äàíèëåâè÷ Îêñàíà ²âàí³âíà

Ìîäà Ïàðê, ìàãàçèí

Íîòàð³óñ Çàë³ñüêà Íàòàë³ÿ Ìèêîëà¿âíà

Ñàõàðà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 168 . . . . (3352) 5-97-02 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 61/21. . . (3352) 5-95-89

Íîòàð³óñ Êîçîð³ç Íàòàë³ÿ Ñòåïàí³âíà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 9/46 . . . . . . . (3352) 5-95-95

Íîòàð³óñ Ëåõêîáèò Ëþäìèëà Âàñèë³âíà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 142/13. . (3352) 5-90-21

Íîòàð³óñ Ëîáàñ Åëåîíîðà Îëåêñàíäð³âíà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 11. . . . . . . (3352) 5-15-09

Íîòàð³óñ Ìàì³òîâà ²ííà Âîëîäèìèð³âíà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 7 . . . . . . (3352) 5-15-41

Íîòàð³óñ Ìàðòèíþê Åäóàðä ³êòîðîâè÷

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 101 . . . . (3352) 5-08-95

Íîòàð³óñ Ìîðîç Ëþäìèëà Êîñòÿíòèí³âíà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 69 à, ê.38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 658-73-78, (3352) 5-01-37

Íîòàð³óñ Îëºéí³êîâà Îêñàíà ³òà볿âíà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 12, îô.2. . (3352) 3-14-06

Íîòàð³óñ Õîìè÷ ³ðà Ñòåïàí³âíà

37

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 1 . . (3352) 5-28-96 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 880-32-33, (3352) 5-08-04

Ñèëóåò, àòåëüº

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êîñà÷³â, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-10-39, (3352) 5-38-18

Ñïåöîäÿã, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 677-69-87, (095) 635-36-98

Ñòèëü, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 178 . . . (050) 266-12-20

Òîì ³ êîì, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11, (099) 454-11-08

Øåëå, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 448-90-01, (099) 443-98-09

ОПАЛЕННЯПРОДАЖ, ВСТАНОВЛЕННЯ

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 30. . (3352) 5-93-38

ОДЯГПРОДАЖ, ПОШИТТЯ, РЕМОНТ Lady jeans, ìàãàçè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 10 . . . . (096) 772-06-77

Maximus, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 10 . . . . (050) 970-01-03

Miriam, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 660-94-93, (099) 546-45-31

SanDali, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 10 . . . . (063) 800-39-08

Slam City, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 83 . . . . (068) 564-15-48

Verona, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 1 à . . . . . . (093) 651-46-56

Victoria, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 6 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 891-72-79, (097) 417-28-25

Âàëàð, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 117 . . . (097) 672-69-55

Ãðàö³ÿ, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 69 à. . . . (3352) 5-11-92

Äîì³íî, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 10 . . . . (050) 139-80-30

Ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó îäÿãó

45000, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ (ðèíîê “Ñ³ëüìàø”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 759-83-36

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.30

ТЕПЛО І ХОЛОД, САЛОН 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 6 â . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-62-22, (095) 578-47-27

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


38

ÎÏÒÈÊÀ

VIESSMANN, àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñíèé öåíòð

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 9 à . . . . . . . . . (050) 924-27-68, (066) 003-93-95, (3352) 5-94-53

Àêâà-ijì, ñêëàä-ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 100 . . (050) 838-33-86

Âîëèíü-Êàëüâ³ñ, ÒçÎÂ

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 110 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-21-98, 3-46-04

óäðîòåõ, ìàãàçèí

45001, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 7 . . . . . (3352) 5-98-77

Òåêî Ñåðâ³ñ, ÏÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 9 à . . . . . . . . . (050) 924-27-68, (068) 563-09-02, (3352) 5-94-53

Òåïëèé ä³ì, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-79-25, (3352) 5-39-00

Òåïëîêëàñ, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 á. . . (066) 392-40-50

ЛЮСТРИ, МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÑÒÊ “Ïàñàæ”), áîêñ ¹4 á . . . . . . . (332) 78-86-01 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-00 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-51-88 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.32

ЛЮСТРИ ЕЛІТ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-25-44 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.32

Åëåòðîòåõ, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 955-30-12, (3352) 7-13-31

ОПТИКА Îïòèêà “Ç³íèöÿ îêà”

45034, ì.Êîâåëü, âóë.Êîñà÷³â, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 505-52-19, (068) 346-60-37

Îïòèêà “Íîâèé ïîãëÿä”

ПАРКИ Ïàðê êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó ³ì.Ëåñ³ Óêðà¿íêè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 17 . . . . (3352) 5-33-07

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 15 . . . . . (097) 301-67-62

Îïòèêà, ìàãàçèí

ПЕРЕКЛАДИ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 57 . . . . (3352) 5-93-78

ОРЕНДА ²íòåðïîðò-Êîâåëü, ÇÀÒ

45001, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11, (3352) 3-46-65

KAM bridg, öåíòð ïåðåêëàä³â òà âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.²âàñþêà, 19 . . . . . . . . . (096) 392-87-63, (095) 889-78-31, (3352) 3-14-31

Êîâåëüñüêà òîðãîâà áàçà ñïîæèâñï³ëêè

Áþðî ïåðåêëàä³â

Êîâåëüñüêèé çàâîä ñó÷àñíèõ áóäìàòåð³àë³â, ÒçÎÂ

Êîíñóë, áþðî ïåðåêëàä³â

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 44. . . . . . . . . (3352) 6-09-74 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êóòóçîâà, 27.. (3352) 6-90-18, 6-90-14

Òåðì³íàë, ÒçÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 2. . . . . . . (097) 700-21-83 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 391-44-58, (050) 638-14-03

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150. . (3352) 4-85-11

ПЕРУКАРНІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ТА КАБЕЛЬНОПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ

New Style, öèðþëüíÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 832-31-66, (066) 712-75-65

Sakura, ïåðóêàðíÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 86. . (096) 883-12-77

КОВЕЛЬЕЛЕКТРО, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СКЛАД ЕЛЕКТРИКИ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . (050) 568-87-96, (068) 121-88-60 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.30

VK, ïåðóêàðñüêà ñòóä³ÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 18 . . . . . (068) 191-31-93

Àêöåíò, ïåðóêàðíÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 99. . (097) 183-52-76


ÏÎÁÓÒÎÂÀ ղ̲ß

Àíàñòàñ³ÿ, ïåðóêàðíÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 168 . . . . . . . . . (093) 668-78-70, (066) 123-05-03, (096) 868-26-24

Áð³îë³í, ïåðóêàðíÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 62 . . . . (098) 630-75-91

Åêñêëþçèâ, ïåðóêàðíÿ 45008, ì.Êîâåëü, âóë.Äðàãîìàíîâà, 5 . . . . . . (3352) 5-08-00

ªâà, ïåðóêàðíÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 26 . . . . (096) 812-54-41

²íåññà, ïåðóêàðíÿ

39

Òàë³ñìàí, ïåðóêàðíÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 57 . . . . . (3352) 3-25-75

Òåòÿíà, ïåðóêàðíÿ 45007, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 621-47-37, (066) 269-22-36

Øîêîëàä, ïåðóêàðíÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàë³çíè÷íà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 081-19-78, (099) 362-70-63

Þ²Í, ïåðóêàðíÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 49 . . . . . . . . (3352) 6-03-99

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 . . . . (066) 082-28-12

Êðåàòèâ, ïåðóêàðíÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 006-29-17, (093) 015-43-78

Êóðàæ, ïåðóêàðíÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 8 . . . . . . (3352) 3-43-00

˳ëåÿ, ïåðóêàðíÿ 45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 101 . . . . (3352) 5-98-80

Ëþáå, ïåðóêàðíÿ 45008, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 59 à . . . . . . . . (3352) 6-01-23

Ìàäîííà, ïåðóêàðíÿ 45008, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 5 . . . . . . (3352) 4-89-86

ПІЦЕРІЇ Classic, ï³öà, ïàñòà, ñóø³ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 14 . . . . . . . (099) 075-12-22 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 87 . . . (3352) 4-51-61 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 29, (099) 400-37-07

Classic, ï³öåð³ÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 6 â . . . . (3352) 7-12-66

FESTA, ï³öåð³ÿ

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 86 . . . . . (3352) 5-03-26

Ìîíå, ïåðóêàðíÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ì.Ëåâèöüêîãî, 1 . . . . . (097) 759-59-20

Íàòàë³, ïåðóêàðíÿ 45008, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 6 â . . . . (3352) 5-15-77

Ïåðóêàðíÿ 45008, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 4 à . . . (3352) 4-83-25

Ñòèëü, ïåðóêàðíÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 144 . . . (068) 928-43-68

ПОБУТОВА ХІМІЯ ARTIKEL, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñîáîðíà, 7 á. . . . . . . . (067) 444-11-90

Fresh, ìåðåæà ìàãàçèí³â 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 111 ì . . . . (050) 593-93-26 45000, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 4. . . . . . (050) 593-93-26 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


40

ÏÎÇÀØʲËÜͲ ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ

PROSTOR, ìåðåæà ìàãàçèí³â

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 42 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 344-80-92

Watsons, ìåðåæà ìàãàçèí³â

45000, ì.Êîâåëü, âóë.1 Ãðóäíÿ, 2 . . . . . . . . . (3352) 5-93-03

Á³ëîñí³æêà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 4 . . . . . (066) 704-46-99

Òåðèòîð³ÿ ïîáóòó, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 72 . . . (050) 080-28-21

Òîâàðè â³ä À äî ß, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 3, (099) 164-94-62

ПОЗАШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ Ãîëîáñüêà äèòÿ÷à ìóçè÷íà øêîëà

45071, ñìò Ãîëîáè, âóë.Âîêçàëüíà, 2 . . . . . . (3352) 9-24-11

Êîâåëüñüêà äèòÿ÷à õóäîæíÿ øêîëà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 16. . . . . . . (3352) 3-37-29

Êîâåëüñüêà äèòÿ÷à øêîëà ìèñòåöòâ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëåîíòîâè÷à, 1 . . . . . . . (3352) 5-92-88

ПРІОКС, РЕКЛАМНОПОЛІГРАФІЧНА КОМПАНІЯ Ðåëàìíà òà ïðåäñòàâíèöüêà ïîë³ãðàô³ÿ, ðåêëàìí³ òà á³çíåñ-ñóâåí³ðè, çîâí³øíÿ ðåêëàìà. Ðåêëàìíå îôîðìëåííÿ ôàñàä³â, â³òðèí, àâòîìîá³ë³â. 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 8 . (362) 62-41-02 . . (362) 64-56-07, (068) 700-79-85, (068) 096-43-17

РЕКЛАМНА КРАМНИЧКА Áàíåðè, âèâ³ñêè, â³çèòêè. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 113 . . . . . . . . . . . . . . . (068) 563-53-71, (066) 529-35-28 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.32

Art-Vinyl, ñòóä³ÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè

45006, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 166 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 846-67-49, (095) 338-86-96

Printphoto, öåíòð îïåðàòèâíî¿ ïîë³ãðàô³¿

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 656-84-09, (3352) 5-35-13

Êîâåëüñüêà ì³ñüêà ñòàíö³ÿ þíèõ íàòóðàë³ñò³â

Êîâåëüñüêà ì³ñüêà äðóêàðíÿ, ÒçÎÂ

Êîâåëüñüêà ì³ñüêà ñòàíö³ÿ þíèõ òåõí³ê³â

Êîâåëüñüêà ïðèâàòíà äðóêàðíÿ

Êîâåëüñüêà ðàéîííà ñòàíö³ÿ þíèõ òóðèñò³â

Êîâåëüñüêà ðåêëàìà

Êîâåëüñüêà ñòàíö³ÿ þíèõ òóðèñò³â

Ðàâ³ì, ÒçÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ì.Ëåâèöüêîãî, 1 . . . . . (3352) 4-88-78 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êîíèñüêîãî, 6 . . . . . . . (3352) 5-19-03 45071, ñìò Ãîëîáè, âóë.Ïåðåìîãè, 1

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 16. . . . . . . (3352) 5-02-79

Ëþáëèíåöüêà äèòÿ÷à øêîëà ìèñòåöòâ

45034, ñìò Ëþáëèíåöü, âóë.1 Òðàâíÿ, 4 . . . . (3352) 5-64-36

Ïàëàö ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ ³ì.².ß.Ôðàíêà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 100 . . . (3352) 5-96-52

Ïîâîðñüêà äèòÿ÷à ìóçè÷íà øêîëà

45050, ñ.Ïîâîðñüê, âóë.Ïîêðîâñüêà, 34 . . . . (3352) 9-51-09

45004, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 . . . . . (3352) 5-94-11 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 1 . . . . . (050) 807-54-67 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 . . . (068) 191-93-01 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-15-71, 5-04-10

Ðåêëàìíà êðàìíè÷êà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 563-53-71, (066) 529-35-28

Ñôåðà äèçàéí, ñòóä³ÿ äèçàéíó

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 166 à, (050) 299-45-69

ПОЛІКЛІНІКИ

ПОЛІГРАФІЯ, РЕКЛАМА

Äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà Êîâåëüñüêî¿ ÖÏÄ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-90-06, 5-03-78, 5-02-42

Ƴíî÷à êîíñóëüòàö³ÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.³òîâñüêîãî, 22 . . . . . . (3352) 5-94-76

Ïîë³êë³í³êà ÖÐË

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 16 . . . . . . (3352) 5-02-87

Àìáóëàòî𳿠çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè

45042, ñ.Á³ëèí, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 3 . . . . . . . (3352) 9-83-28 45081, ñ.Âåëèöüê, âóë.Ïåðåìîãè, 26 á . . . . . (3352) 9-67-44 45031, ñ.Äóáîâå, âóë.1 Òðàâíÿ, 8. . . . . . . . . . (3352) 9-91-96 45021, ñ.Çàð³÷÷ÿ, âóë.Çàð³÷íà, 13 à . . . . . . . . (3352) 9-33-90 45063, ñ.Ëþáèò³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 66 . . . . (3352) 9-71-25 45034, ñìò Ëþáëèíåöü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 7,(3352) 5-64-72 45023, ñ.Îáëàïè, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 102 à. . (3352) 9-31-33


ÏÎØÒÀ

45054, ñ.ϳäð³ææÿ, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-63-16 45050, ñ.Ïîâîðñüê, âóë.Êè¿âñüêà, 50 . . . . . . . . (3352) 9-55-96 45043, ñ.Ñêóëèí, âóë.Öåíòðàëüíà, 65 . . . . . . . (3352) 9-35-12 45044, ñ.Óõîâåöüê, âóë.Öåíòðàëüíà, 15

Ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüê³ ïóíêòè

45042, ñ.Êîëîäíèöÿ, âóë.Øê³ëüíà, 1 . . . . . . . . (3352) 9-83-58 45065, ñ.Á³ëàø³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 55 . . . . . . . . (3352) 9-92-28 45065, ñ.Ïåðêîâè÷³, âóë.Îçåðíà, 7 à . . . . . . . . (3352) 9-92-84 45065, ñ.Ãðóø³âêà, âóë.Ïîë³ñüêà, 5 . . . . . . . . . (3352) 9-92-18 45081, ñ.Êóõàð³, âóë.Íîâà, 10 . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-67-57 45024, ñ.Ãîðîäèùå, âóë.Ìîëîä³æíà, 13 â . . . . (3352) 9-98-17 45024, ñ.Ãðåäüêè, âóë.Ðàäÿíñüêà, 55 . . . . . . . (3352) 9-98-20 45024, ñ.Êðàñíîâîëÿ, âóë.Æîâòíåâà, 14. . . . . (3352) 9-98-11 45032, ñ.Âåðáêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 29 . . . . . (3352) 5-72-03 45031, ñ.Áàõ³â, âóë.Çàë³çíè÷íà, 2 . . . . . . . . . . (3352) 5-72-00 45022, ñ.Äîðîòèùå, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 36 . . . (3352) 9-44-16 45022, ñ.óøèí, âóë.Ñâ³òëà, 25. . . . . . . . . . . . . (3352) 9-44-52 45066, ñ.Äðîçäí³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 63 . . . . . (3352) 9-53-35 45066, ñ.Ãîí÷èé Áð³ä, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 38. . (3352) 9-53-19 45060, ñ.Çåëåíà, âóë.Øê³ëüíà, 8 . . . . . . . . . . . (3352) 5-86-30 45004, ñ.Âîëÿ Êîâåëüñüêà, âóë.Öåíòðàëüíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-82-47 45061, ñ.Êîëîäÿæíå, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 20 . . (3352) 9-02-70 45061, ñ.Âîëîøêè, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 22, (3352) 9-02-02 45061, ñ.Áóäèùå, âóë.².Ôðàíêà, 10 . . . . . . . . . (3352) 9-02-52 45045, ñ.Ëóê³âêà, âóë.Ïåðåìîãè, 35. . . . . . . . . (3352) 9-42-57 45046, ñ.Ãðèâ’ÿòêè, âóë.Íåçàëåæíà, 55. . . . . . (3352) 9-42-31 45045, ñ.Øêóðàò, âóë.Ðàíêîâà, 5 . . . . . . . . . . . (3352) 9-42-28 45045, ñ.Êîçëèíè÷³, âóë.Íîâà, 3 . . . . . . . . . . . (3352) 9-42-97 45040, ñ.Êðè÷åâè÷³, âóë.Ëîìà÷àíñüêà, 4. . . . . (3352) 9-47-37 45040, ñ.×åðåìîøíå, âóë.Ìèðó, 116. . . . . . . . (3352) 9-47-58 45040, ñ.Ëîìà÷àíêà, âóë.Ìèðó, 40 . . . . . . . . . (3352) 9-47-55 45063, ñ.Âîëÿ Ëþáèò³âñüêà, âóë.Öåíòðàëüíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-71-15 45063, ñ.Âîðîíà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 20 à. . . . (3352) 9-71-14 45063, ñ.Ðîêèòíèöÿ, âóë.À.Êèñëþê, 4 . . . . . . . (3352) 9-72-79 45093, ñ.Ìàéäàí, âóë.Ìîëîä³æíà, 6 . . . . . . . . (3352) 9-88-34 45093, ñ.Ñîëîòâèí, âóë.Çåëåíà, 42. . . . . . . . . (3352) 9-88-56 45030, ñ.Ìîùåíà, âóë.17 Âåðåñíÿ, 6 . . . . . . . (3352) 5-89-49 45030, ñ.×åðêàñè, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 51, (3352) 5-89-55 45080, ñ.Ìåëüíèöÿ, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 9, (3352) 9-11-13 45080, ñ.Êðèâëèí, âóë.Ïåðåìîãè, 38. . . . . . . . (3352) 9-11-22 45080, ñ.Ìèðèí, âóë.̳÷óð³íà, 18 . . . . . . . . . . (3352) 9-11-12 45080, ñ.Ðóäêà Ìèðèíñüêà, âóë.Øåâ÷åíêà, 34,(3352) 9-11-65 45092, ñ.Íîâèé Ìîñèð, âóë.Ñîíÿ÷íà, 10 . . . . (3352) 9-76-40 45092, ñ.Ñòàðèé Ìîñèð, âóë.Çîðÿíà, 18 à . . . (3352) 9-76-11 45052, ñ.ϳñî÷íå, âóë.Øê³ëüíà, 15. . . . . . . . . . (3352) 9-40-52 45090, ñ.Ïîïîâè÷³, âóë.Ìàðòèíþêà, 5 . . . . . . . (3352) 9-62-38 45090, ñ.Æìóä÷å, âóë.Ìîëîä³æíà, 44 à . . . . . (3352) 9-62-27 45090, ñ.Âåëèêèé Ïîðñüê, âóë.Ìàðòèíþêà, 33,(3352) 9-62-28 45090, ñ.Ìàëèé Ïîðñüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 36. . (3352) 7-38-50 45090, ñ.Áîðù³âêà, âóë.Ìîëîä³æíà, 3 à . . . . . (3352) 9-62-02

41

45090, ñ.Ñâèäíèêè, âóë.Ëóöüêà, 1 . . . . . . . . . . (3352) 9-62-93 45050, ñ.Ãóë³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 13 . . . . . (3352) 9-55-24 45050, ñ.Îçåðíå, âóë.Öåíòðàëüíà, 5. . . . . . . . (3352) 9-55-25 45050, ñ.Çàÿ÷³âêà, âóë.Öåíòðàëüíà, 12. . . . . . (3352) 9-55-23 45054, ñ.Êàø³âêà, âóë.Ñâ³òàíêîâà, 20 . . . . . . . (3352) 9-63-29 45074, ñ.Ðàäîøèí, âóë.Ðîêîñîâñüêîãî, 70 . . . (3352) 9-64-23 45074, ñ.Ìàð’ÿí³âêà, âóë.Âåòåðàí³â, 15 . . . . . (3352) 9-64-17 45074, ñ.Áàéê³âö³, âóë.Âîç’ºäíàííÿ, 46 . . . . . . (3352) 9-64-52 45074, ñ.Áèòåíü, âóë.Áåíäåë³àí³, 19 . . . . . . . . (3352) 9-64-51 45082, ñ.ѳëüöå, âóë.Ãîëîâåíñüêà, 27. . . . . . . (3352) 9-95-22 45082, ñ.ϳäë³ñè, âóë.Öåðêîâíà, 7 . . . . . . . . . . (3352) 9-95-05 45082, ñ.Àðñåíîâè÷³, âóë.Öåíòðàëüíà, 20 à . . (3352) 9-95-31 45082, ñ.Óãëè, âóë.Øê³ëüíà, 23 à . . . . . . . . . . . (3352) 9-95-51 45053, ñ.Ñèòîâè÷³, âóë.Öåíòðàëüíà, 5 . . . . . . (3352) 9-86-11 45053, ñ.Ñâ³òëå, âóë.Öåíòðàëüíà, 2 . . . . . . . . (3352) 9-86-55 45043, ñ.Ñòåáë³, âóë.Âîëîøñüêà, 36 . . . . . . . . (3352) 9-35-29 45033, ñ.Êðóãåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 26 . . . . . (3352) 9-61-19 45033, ñ.Íîâ³ Êîøàðè, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 29 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-61-27 45033, ñ.Ñòàð³ Êîøàðè, âóë.Ìîëîä³æíà, 10 . . (3352) 9-61-33 45021, ñ.Òîéêóò, âóë.Íîâà, 9 à . . . . . . . . . . . . (3352) 9-33-91 45070, ñ.Áðóõîâè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2 . . . . (3352) 9-90-23 45070, ñ.Íóæåëü, âóë.Êîëãîñïíà, 7 . . . . . . . . . (3352) 9-90-28 45070, ñ.³â÷èöüê, âóë.Öåíòðàëüíà, 4 . . . . . . (3352) 9-22-25 45070, ñ.Ïîã³íüêè, âóë.Ìîëîä³æíà, 2. . . . . . . . (3352) 9-22-11 45034, ñ.Äîâãîíîñè, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 31 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-03-18

ПОСТІЛЬНА БІЛИЗНА, ТЕКСТИЛЬ IKEA STUDIO, ñàëîí-ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 405-86-93, (066) 394-13-31

IKEA STUDIO, ñàëîí-ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 405-86-93, (066) 394-13-31

Êîíîïàöüêèé Áîãäàí Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 135 . . (3352) 5-12-53

Êàëèíà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 126 . . . . (3352) 5-97-95

ПОШТА Öåíòð ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó ¹4 ì.Êîâåëü

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 84 . . . . . (3352) 5-91-01

³ää³ëåííÿ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó ì.Êîâåëü

¹1 45001, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 6 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-24-63 ¹2 45002, ì.Êîâåëü, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-46-66 ¹4 45004, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 9. . . . . (3352) 5-99-10 ¹5 45005, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 59 . . . . . (3352) 6-06-29 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


42

ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß, ²ÇÎÂÀ ϲÄÒÐÈÌÊÀ

¹6 45006, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-51-51 ¹7 45007, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 4 . . (3352) 5-53-98 ¹8 45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 84, (3352) 5-24-64

³ää³ëåííÿ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó ó Êîâåëüñüêîìó ðàéîí³

45082, ñ.ѳëüöå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-95-21 45071, ñìò Ãîëîáè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-21-08 45083, ñ.Àðñåíîâè÷³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-95-31 45065, ñ.Á³ëàø³â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-92-21 45042, ñ.Á³ëèí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-83-21 45073, ñ.Áðóõîâè÷³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-90-21 45081, ñ.Âåëèöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-67-21 45062, ñ.Âîëîøêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-01-12 45024, ñ.Ãîðîäèùå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-98-21 45031, ñ.Äóáîâå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-91-21 45022, ñ.Äîðîòèùå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-44-21 45066, ñ.Äðîçäí³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-53-21 45021, ñ.Çàð³÷÷ÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-33-21 45045, ñ.Êîçëèíè÷³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-42-60 45061, ñ.Êîëîäÿæíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-02-21 45040, ñ.Êðè÷åâè÷³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-47-21 45063, ñ.Ëþáèò³â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-71-21 45034, ñìò Ëþáëèíåöü . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-65-80 45093, ñ.Ìàéäàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-88-16 45080, ñ.Ìåëüíèöÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-11-21 45030, ñ.Ìîùåíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-89-18 45092, ñ.Íîâèé Ìîñèð . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-76-21 45051, ñ.Îçåðíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-51-45 45023, ñ.Îáëàïè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-31-25 45050, ñ.Ïîâîðñüê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-51-21 45054, ñ.ϳäð³ææÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-63-21 45090, ñ.Ïîïîâè÷³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-62-21 45074, ñ.Ðàäîøèí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-64-21 45091, ñ.Ñâèäíèêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-21-07 45043, ñ.Ñêóëèí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-35-21 45053, ñ.Ñèòîâè÷³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-86-51 45033, ñ.Ñòàð³ Êîøàðè . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-61-25 45044, ñ.Óõîâåöüê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-04-21

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Êîâåëüñüêèé ì³ñüêðàéîííèé öåíòð çàéíÿòîñò³

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-01-99, 7-11-38, 7-11-40

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ Äîáðà êóõíÿ, öåõ íàï³âôàáðèêàò³â, ÒçÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 15 . . . . (3352) 5-96-12

Êàñêàä ÂÊÏ, ÒçÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êîñà÷³â, 8 . . . . . . . . . . (3352) 5-93-85

Êàñêàä-Ïëþñ, ÑÏ

45063, ñ.Ëþáèò³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 55 . . . . (3352) 5-01-91

Êîâåëüñüêà çàãîò³âåëüíî-çáóòîâà áàçà

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ВІЗОВА ПІДТРИМКА ФАВОРИТ, БІЗНЕСЦЕНТР 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 46 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 459-19-00, (095) 070-14-38 Ãàðàíò, ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12, îô.220 . . . . . . . . . (068) 191-05-25, (050) 106-88-48, (3352) 5-33-12

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áóä³âåëüíà, 2 . . . . . . . (3352) 5-92-00

Êîâåëüñüêà ðàéîííà ñï³ëêà ñïîæèâ÷èõ òîâàðèñòâ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 129 . . . (3352) 4-61-53

Êîâåëüñüêèé õë³áîêîìá³íàò, ÒÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, 2-é ïðîâóëîê Âàòóò³íà, 6. . (3352) 6-14-50

Êîìåðö³éí³ á³çíåñ-ìåðåæ³, ÏÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 135. . (3352) 5-12-53

Ìàð³ÿ, ÒçÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, ïðîâ.Âàòóò³íà, 5. . . . . . . . . (3352) 6-01-06

ϳâí³÷-Öåíòð ËÒÄ, ÒçÎÂ

45031, ñ.Äóáîâå, âóë.Êóòóçîâà, 152 . . . . . . . (3352) 7-19-01


ÐÀÖÑÈ

43

ÑÅ-ÍÀÒ, ÏÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 135 . . (3352) 5-12-53

Õë³á, ÒçÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 010-45-46, (3352) 5-98-41

Þêîí, ÏÔ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 135 . . (3352) 5-12-53

Þêîí-Ïðîòðåéä, ÒÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 135 . . (3352) 5-12-53

ПРОЕКТНІ ТА КОНСТРУКТОРСЬКІ РОБОТИ ЦЕНТР “КОВЕЛЬГЕОДЕЗІЯ”, ТЗОВ Ãåîäåçè÷í³ òà çåìëåâïîðÿäí³ ðîáîòè. ˳ö.ÄÊÇÓ ïî ÇÐ À ¹553786 â³ä 07.10.10 ð. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 69 à . . . . . . . . . . . . . . . (097) 951-27-21, (095) 093-09-07 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.31

Êîâåëüêîìóíïðîåêò, ÏÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Äðàãîìàíîâà, 5 . . . . . . (3352) 5-12-68

ПРОМИСЛОВІСТЬ Âîëèíñüêèé ðåìîíòíî-ìîíòàæíèé êîìá³íàò, ÏðÀÒ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ò³ì³ðÿçåâà, 4. . . . . . . . . (3352) 5-93-45

Êîâåëüñüêèé ì³æãîñïîäàðñüêèé êîìá³êîðìîâèé çàâîä

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 137 . . . . . . . (3352) 5-94-51

Êîâåëüñüêèé ðàéîí åëåêòðîïîñòà÷àííÿ Ëüâ³âñüêî¿ çàë³çíèö³

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 73 à . . . (3352) 6-21-91

Êîâåëüñüêèé õë³áîêîìá³íàò, ÒÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, 2-é ïðîâóëîê Âàòóò³íà, 6. . . (3352) 6-14-50

Ðàéîí êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³ Ð³âíåíñüêî¿ äèñòàíö³¿ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ Ëüâ³âñüêî¿ çàë³çíèö³

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 73 à . . . (3352) 6-20-37

Óêðâåòñàíçàâîä, Êîâåëüñüêà ô³ë³ÿ ÄÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðàáîâñüêîãî, 55 . . . . . (3352) 6-40-20

Âîëèíüòàáàê, ÒçÎÂ

45005, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 113 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-06-62, 6-00-29

Åëåêòðî, ÒÎÂ

45032, ñ.Âåðáêà, âóë.Âàòóò³íà, 61 à, (3352) 6-07-09, 6-07-08

Êîâåëü, ÂÊÔ, ÒçÎÂ

ПРОФЕСІЙНОТЕХНІЧНА ОСВІТА Êîâåëüñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-50-39, 5-43-77

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-51-91, 4-62-39

Ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íå ó÷èëèùå ¹2 ïðè âèõîâíî-òðóäîâ³é êîëîí³¿ ì.Êîâåëÿ

45034, ñìò Ëþáëèíåöü, âóë.Çàâîäñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-68-34, 5-64-75

Ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íå ó÷èëèùå ¹5 ì.Êîâåëÿ

Êîâåëü-Âàïíî, ÒçÎÂ

Êîâåëüåëåêòðîìîíòàæ, ÒÎÂ

45006, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 3 . . . . . . . (3352) 4-77-50

Êîâåëüñâ³òëî, ÏÏ ÇÀÒ “Åíåðãî”

45001, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-38-79, (097) 500-52-80

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . (3352) 5-32-10 45000, ì.Êîâåëü, âóë.²âàñþêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-35-66, 5-93-66, 5-37-56

РАЦСИ

Êîâåëüñüêà âçóòòºâà ôàáðèêà “Îáíîâà”, ÒçÎÂ

Êîâåëüñüêèé ì³ñüêèé â³ää³ë ÄÐÀÖÑ ÃÒÓÞ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³

Êîâåëüñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî”

Êîâåëüñüêèé ðàéîííèé â³ää³ë ÄÐÀÖÑ ÃÒÓÞ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âèííè÷åíêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 700-45-06, (3352) 5-15-17 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-14-09, 7-14-07, 7-14-03

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 18 . . . . . . . (3352) 5-94-17

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 18 . . . . . . . (3352) 5-38-45


44

ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ, Ͳ×Ͳ ÊËÓÁÈ

РЕСТОРАНИ, НІЧНІ КЛУБИ Moloko Dance Club, í³÷íèé êëóá

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 138 . . (066) 375-34-09

Áî÷êà, ðåñòîðàö³ÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 306-53-39, (050) 061-02-94

Âîãíèê, ðåñòîðàí

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-88-20, 4-92-88

Çîëîòà ï³äêîâà, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ

45004, ñ.Âîëÿ Êîâåëüñüêà, âóë.Âîë³, 36 . . . (095) 486-68-32

Êîâåëü, ðåñòîðàí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 8 . . . . . (3352) 5-05-47

˳ñîâà ï³ñíÿ, ðåñòîðàí

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-02-97, 5-35-40

Ïîë³ññÿ, ðåñòîðàí

45071, ñìò Ãîëîáè, âóë.Êîâåëüñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-01-06, 9-28-13

Ïðåì’ºð Î, ðåñòîðàö³ÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 581-21-19, (3352) 5-90-88

Ñòåéê Õàóç, ðåñòîðàí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-07-21, (068) 562-03-47

Öåíòðàëü, ðåñòîðàö³ÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 7 (ÒÐÖ “BRISTOL”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-30-73

РИНКИ Ïðèâîêçàëüíèé ðèíîê

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 43

Öåíòðàëüíèé ðèíîê

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 2 . . . . . . . . (3352) 4-53-65

РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ Çóá÷óê Àíäð³é Òèìîô³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 172 . . . . . . . . . (050) 663-53-84, (095) 895-50-10, (3352) 5-16-83

Ñêîðáîòà, ðèòóàëüíèé ñàëîí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 944-86-66, (063) 440-39-82

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.


ÑÂßÒÊβ ÀÃÅÍÖ²¯

САЛОНИ КРАСИ

45

Íåôåðò³ò³, ñàëîí êðàñè

45008, ì.Êîâåëü, âóë.1 Ãðóäíÿ, 5 . . . . . . . . . . (3352) 5-16-00

Ðåòðî, ìàéñòåðíÿ êðàñè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 837-08-88, (095) 175-63-90

САНАТОРІЇ, БАЗИ ВІДПОЧИНКУ Âåðáè÷åíüêà, ãîñòèííà ñàäèáà

45021, ñ.Âîëÿ, âóë.Ïåðåìîãè, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 746-62-71, (3352) 9-32-21

Íåñóõî¿æ³, àãðîñàäèáà

45021, ñ.Òîéêóò, âóë.Öåíòðàëüíà, 79 . . . . . . (050) 673-04-07

Îáåð³ã, òóðèñòè÷íà ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷à áàçà

45044, ñ.Óõîâåöüê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-04-83

Ó Ïåòðîâè÷à, àãðîñàäèáà

45061, ñ.Áóäèùå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 264-17-02

САНТЕХНІКАПРОДАЖ, СЕРВІС ВОЛИНЬСАНТЕХКОМПЛЕКТ, ТЗОВ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 90 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï Ìîëîä³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 745-89-00, (068) 044-02-02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-01-20, 77-01-50 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ПРЕСТИЖ, СТУДІЯ Ïîñëóãè ìàéñòð³â í³ãòüîâîãî ñåðâ³ñó. Ïðîôåñ³éíà êîñìåòèêà ÒÌ “Magnetic” (ͳäåðëàíäè). 43000, ì.Ëóöüê. . . . . . . . . . . . . . . . (066) 005-75-63 Comilfo, ñàëîí êðàñè

AQUATORIA, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñîáîðíà, 7 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 278-45-12, (096) 248-40-92

Àêâà Ìàéñòåð, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 8/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 092-17-58, (3352) 5-20-66

Àêâàìàéñòåð, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ì.Ëåâèöüêîãî, 20 . . . . (063) 925-82-56

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 807-63-44, (096) 191-11-16

Êåðàì³ê+, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12, ê.317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 102-29-33

Ñàí ìàéñòåð, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.1 Ãðóäíÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 907-53-29, (066) 790-62-06

Ñàíìàðò, ìàãàçèí ñàíòåõí³êè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-11-17, (095) 071-11-07

Òåïëîëþêñ, ìàãàçèí

Dermika, êîñìåòè÷íèé êàá³íåò Lady White, ñàëîí êðàñè Àô³íà, ñòóä³ÿ êðàñè

Ãàðìîí³ÿ ÑÏÀ, ñàëîí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ìå÷í³êîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-13-99, (099) 344-88-80

Åäåëüâåéñ, ñàëîí êðàñè

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 30. . (3352) 3-29-42

Ìàéñòåðíÿ êðàñè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 174 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 637-42-20, (099) 479-56-85

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 939-17-01, (3352) 7-11-71 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñîáîðíà, 8/9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 124-94-52, (050) 854-58-62 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëåñÿ Êóðáàñà, 8 . . . . . (050) 196-85-15 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 272-47-51, (099) 534-76-55

СВЯТКОВІ АГЕНЦІЇ Kreativ, ñòóä³ÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 á, êîðïóñ À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 642-01-62 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


46

ÑÈÑÒÅÌÈ ÁÅÇÏÅÊÈ ÒÀ ÎÕÎÐÎÍÈ

Êóï³äîí, ñòóä³ÿ äèçàéíó ñâÿò

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 129 . . (067) 361-41-53

Íappy, àãåíö³ÿ ãàðíîãî íàñòðîþ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàë³çíè÷íà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 578-31-34, (093) 817-26-26

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ Âîëèíñüê³ îõîðîíí³ ñèñòåìè, ÏÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 653-22-20, (066) 519-50-59

Êîâåëüñüêà ãîñïðîçðàõóíêîâà ä³ëüíèöÿ ïðîòèïîæåæíèõ ðîá³ò, ÄÓ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 19 . . . . . . . (3352) 5-39-75

Êîâåëüñüêèé ì³æðàéîííèé â³ää³ë Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ îõîðîíè ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Ôåäîðà Îäðà÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-94-20, 5-02-38

СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.26

Àðñåíàë-11, ïðåäñòàâíèöòâî ÒçΠ“Àðñåíàë ÑÒ”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 93/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-34-83, (050) 377-63-08

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.


ѲËÜÑÜÊÅ ÒÀ ˲ÑÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ

47

Àáåðäèí, ÑÔÃ

45081, ñ.Âåëèöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-67-91

Àãðî-Â, ÏÏ

45000, ì.Êîâåëü, ïðîâ.Âàòóò³íà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 800-55-00, (3352) 6-00-30

Áåð³çêà, ÑÂÊ

45082, ñ.ѳëüöå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-95-33

Á³ëèíñüêå, ÑÒçÎÂ

45042, ñ.Á³ëèí, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-83-22, 9-83-36

Áóðêî, ÑÔÃ

45093, ñ.Ñîëîòâèí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 943-34-85

Â.Ïðîìåòåé, ÒçÎÂ

45091, ñ.Âåëèêèé Ïîðñüê. . . . . . . . . . (3352) 9-62-48, 9-62-30

Âåæà, ÑÒçÎÂ

45082, ñ.ѳëüöå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-95-30

Âåñíà, ÑÔÃ

45082, ñ.ѳëüöå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-95-33

³äðîäæåííÿ Âîëèí³, ÑÒçÎÂ

45044, ñ.Óõîâåöüê . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-04-30, 9-04-10

Âîëîøêè, ÔÃ

45061, ñ.Êîëîäÿæíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 045-10-31

Ãåðêóëåñ, ÑÔÃ

45090, ñ.Æìóä÷å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 493-55-31

Ãîëîáñüêà Äàð³âêà, ÔÃ

45070, ñ.Äàð³âêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-68-18

Ãðàíä ²íâåñò ˳ì³òåä, ÒçÎÂ

45071, ñìò Ãîëîáè, âóë.Òêà÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-19-62, (050) 330-85-20

Êîøàðà, ÑÔÃ

45033, ñ.Ñòàð³ Êîøàðè . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 139-30-83

Êðàé, ÔÃ

45080, ñ.Ìèðèí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 670-78-53

Êðàñíîâîëÿ, ÔÃ

45024, ñ.Ãîðîäèùå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-58-71

Ìîùåíà, ÔÃ

45030, ñ.Ìîùåíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 260-98-37

Íàä³ÿ, ÑÂÊ

45093, ñ.Ìàéäàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-88-17

Îáëàïñüêå, ÑÒçÎÂ

45023, ñ.Îáëàïè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 549-39-46

ϳñî÷íå, ÑÒçÎÂ

45052, ñ.ϳñî÷íå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-40-22

Ñàãàéäà÷íîãî, ÑÒçÎÂ

45033, ñ.Ñòàð³ Êîøàðè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-61-36

Äðóæáà, ÑÒçÎÂ

Ñåðïàíîê, ÑÔÃ

Çàïîâ³ò, ÑÒçÎÂ

Ñèìôîí³ÿ, ÔÃ

Çîðÿ, ÑÒçÎÂ

Ñòàâå÷÷èíà, ÑÔÃ

²ì.².Ôðàíêà, ÑÒçÎÂ

Ñòîõ³ä, ÑÔÃ

²ì.Ë.Óêðà¿íêè, ÑÒçÎÂ

Òóð³ÿ, ÑÒçÎÂ

45073, ñ.Íóæåëü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-90-16 45045, ñ.Êîçëèíè÷³ . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-42-71, 9-42-33 45081, ñ.Âåëèöüê . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-67-34, 9-67-22 45074, ñ.Ðàäîøèí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-62-80 45061, ñ.Êîëîäÿæíå . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-02-34, 5-92-97

Êîâåëü-Àãðî-Àëüÿíñ, ÒçÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Äðàãîìàíîâà, 5 . . . . . . (3352) 5-39-77

45063, ñ.Ëþáèò³â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 148-33-72 45061, ñ.Êîëîäÿæíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 3-48-68 45080, ñ.Ìèðèí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-04-16 45082, ñ.ѳëüöå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 453-47-49 45060, ñ.Çåëåíà . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-86-45, 5-86-24

Óêðà¿íà, ÑÒçÎÂ

45031, ñ.Äóáîâå . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-91-30, 9-91-42

Êîâåëüñüêèé ì³æãîñïîäàðñüêèé êîìá³êîðìîâèé çàâîä

Óêðâåòñàíçàâîä, Êîâåëüñüêà ô³ë³ÿ ÄÏ

Êîëîñ, ÑÒçÎÂ

Ôàñòè, ÔÃ

Êîëîñ, ÑÔÃ

Øòåðí Àãðî Óêðà¿íà, ÒçÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 137 . . . . . . . (3352) 5-94-51 45050, ñ.Ïîâîðñüê, âóë.Êè¿âñüêà, 39, (3352) 9-51-35, 9-51-34 45081, ñ.Âåëèöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 274-55-74

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðàáîâñüêîãî, 55 . . . . . (3352) 6-40-20 45063, ñ.Ëþáèò³â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 933-40-88 45065, ñ.Á³ëàø³â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 981-89-44


48

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА АВТОСКЛО, МАЙСТЕРНЯ www.avto-sklo.navolyni.com 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êóòóçîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 423-79-53, (068) 566-53-43 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.30

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.28-29

Zhalyuzi-nebo.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü . . . . . . . . (099) 769-39-86, (097) 781-32-68, (093) 533-66-53

³êîíò, ô³ðìà

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Äðàãîìàíîâà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-07-03, (097) 860-21-35

Äåêîð, ìàãàçèí

УКРРЕСУРСИ, ТЗОВ Ñ/ã òåõí³êà: ïðîäàæ, ïåðåâåçåííÿ. 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12, îô.202 . . . . . . . . . (067) 786-07-50, (099) 029-49-71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-24-98 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.25

45006, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 139-80-49, (3352) 5-19-18

Äåíü-í³÷, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êè¿âñüêà, 3 . . . . . . . . (095) 835-89-92, (095) 020-07-10, (097) 610-60-92

ªâðîäåê, ÏÔ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 15/42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 372-80-02, (067) 332-74-99

Á³çîí-Óêðà¿íà, ÑÏ ÒçÎÂ

45007, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 3-45-58, 5-42-08

СПОРТИВНІ ШКОЛИ, КЛУБИ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 049-66-06

Âîëèíñüêå îáëàñíå â³ää³ëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ôðàíöóçüêîãî áîêñó “ÑÀÂÀÒ”

Åêñïðåñòåõïîñòà÷, ÒÄ

Êîâåëüàãðîñïåöïîñòà÷, ÒçÄÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 20. . (3352) 6-08-82, 6-09-51

Êîâåëüñ³ëüìàø, ÂÎ, ÒÎÂ

45007, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-10-52, 6-10-02

Êîìïàí³ÿ Àëòåêñ, ÒÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-10-30, 6-10-64

ѳëüñüêîãîñïîäàðñüêà òåõí³êà, ÏÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êóòóçîâà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 870-15-42, (067) 391-02-53

СОНЦЕЗАХИСНІ СИСТЕМИ VIKNAR'OFF, ñàëîí-ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëåñÿ Êóðáàñà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 881-51-30, (097) 644-38-50

45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 944-94-36, (3352) 5-93-65

Ãîëîáñüêà ÄÞÑØ ÔÑÒ “Êîëîñ”

45071, ñìò Ãîëîáè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-22-36

ÄÞÑØ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ôåäîðà Îäðà÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 605-87-34, (3352) 5-90-64

Êîâåëü, ñïîðòèâíèé êëóá

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 135, (050) 808-72-24

Êîâåëüñüêå â³ää³ëåííÿ ÎÄÞÑØ ³íâàë³ä³â Âîëèíñüêîãî öåíòðó “²íâàñïîðò”

45007, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 12 à . . (068) 140-34-61

Êîâåëüñüêèé ì³ñüêèé öåíòð “Ñïîðò äëÿ âñ³õ”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òàðàñà Áîðîâöÿ, 5 . . . (3352) 5-45-54

Êîìïëåêñíà ÄÞÑØ ³ì.ª.Êîíäðàòîâè÷à

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 9. . (3352) 5-97-87


ÑÒÎÌÀÒÎËÎò×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ

49

˳ãà ðàä³îàìàòîð³â Âîëèí³

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êîíèñüêîãî, 9 à . . . . . . . (3352) 5-19-03

Ëþáëèíåöüêà ÄÞÑØ â³ää³ëó îñâ³òè Êîâåëüñüêî¿ ÐÄÀ

45034, ñìò Ëþáëèíåöü, âóë.1 Òðàâíÿ, 32 . . . . (3352) 5-22-36

Ðàéîííà ðàäà ÔÑÒ “Êîëîñ”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 73 . . . . . (3352) 5-22-36

ÑÄÞØÎÐ ç âåñëóâàííÿ íà áàéäàðêàõ òà êàíîå

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ôàáðè÷íà, 26 . . . . . . . . (3352) 4-83-70

Ôåäåðàö³ÿ àâòîìîòîñïîðòó Âîëèí³ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 34

СТАДІОНИ, ТЕНІСНІ КОРТИ Ñòàä³îí “Âåðåñ”

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 8 à . . . . (3352) 5-99-65

Òåí³ñíèé êîðò

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 749-23-02, (097) 492-44-60

СТОЛЯРНІ ВИРОБИ, ДЕРЕВООБРОБКА БЕНГУР, ПП Äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ñõîäè. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 15 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 540-99-89, (097) 860-13-70

ÂÊ Ïðîìñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-09-85

ͳêà-Äîáðîáóò, ÒçÎÂ

45090, ñ.Ïîïîâè÷³, âóë.Ìîëîä³æíà, 26 . . . . . (050) 970-59-89

СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ Dentis, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 3-28-04, (093) 804-43-38

My brace, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò

45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 29 . . . . . . . (098) 309-90-99

Smile Dent, ñòîìàòîëîã³÷íèé öåíòð

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 3 . . . . . (095) 889-59-55

Äåíò Ëàéô, ñòîìàòêàá³íåò

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12, îô.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 562-75-52

Åäåì, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàâîäñüêà, 13 . . . . . . . (066) 157-14-44

Çäîðîâ’ÿ+, ìåäè÷íèé öåíòð

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 15 à . . . . . . . . . . (3352) 7-11-77, (050) 528-62-61, (067) 500-32-43

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.27

МЕБЛІСТИЛЬ, САЛОН МЕБЛІВ Âõ³äí³ òà ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, äâåðíà ôóðí³òóðà. ³êíà. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 1 à (ÒÖ “Ïîä³óì”). . . . (099) 408-51-71, (3352) 4-64-83 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.32

Âèðîáè ç áðóñó, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 36 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 582-03-77, (068) 191-38-15

Êë³í³êà “Morozov”

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êîñà÷³â, 6 à . . . . . . . . . (067) 800-80-06, (095) 800-80-06, (063) 800-80-06

Ìàéñòåðäåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàâîäñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 244-57-76, (068) 003-05-22

Ïåðëèíà, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 68/19. . (095) 255-85-22

Ïîñì³øêà, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ì.Ëåâèöüêîãî, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 853-53-70, (068) 121-12-65 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


50

ÑÒÐÀÕβ ÏÎÑËÓÃÈ

Ñàí³äåíò, ìåäè÷íèé öåíòð

Óí³âåðñàëüíà, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, Êîâåëüñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ

Ñòîìà, ñòîìàòîëîã³÷íèé öåíòð

Ô³íàíñè ³ çàõèñò, êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-22-53, (098) 258-91-51 45000, ì.Êîâåëü, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 13, (3352) 4-55-57

Ñòîìàòîëîã, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12, îô.313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 283-89-25

Ñòîìàòîëîã ªäèíàê Âàëåíòèíà Âàñèë³âíà

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 30/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-30-68

Ñòîìàòîëîã Øïà÷óê ³êòîð Ïåòðîâè÷

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ì.Ëåâèöüêîãî, 5 à. . . . (3352) 5-05-79

Ñòîìàòîëîã Øïà÷óê Þð³é ³êòîðîâè÷

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ì.Ëåâèöüêîãî, 5 à. . . . (3352) 5-05-79

Ñòîìàòîëîã ßíåíêî Òàìàðà Ëåîí³ä³âíà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ìàêàðåíêà, 30. . . . . . . (3352) 5-19-85

Ñòîìàòîëîã ßðîøèê Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàâîäñüêà, 11/73 . . . . (3352) 4-63-05

Ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 75 . . . . (3352) 5-35-96

Ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12, îô.314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 186-49-46

СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Starlife, ÒÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 10 . . . (050) 669-93-75

Ãëîáóñ, ÑÊ

45006, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 4 à . . (3352) 5-35-44

Êíÿæà, Êîâåëüñüêå â³ää³ëåííÿ ÂÎÄ ÓÑÊ, ÏðÀÒ

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12, (3352) 5-19-45

Îðàíòà, Êîâåëüñüêå ì³ñüêå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ ÍÀÑÊ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-92-12, 5-01-32

Îðàíòà, Êîâåëüñüêå ðàéîííå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ ÍÀÑÊ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-94-37, 3-36-41

Ïðîâ³äíà, öåíòð ïðîäàæó ³ îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íò³â ÏðÀÒ ÑÊ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 á . . . . . . . (3352) 5-96-23

Óêðà¿íñüêà òðàíñïîðòíà ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, â³ää³ëåííÿ ÏðÀÒ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-98-24, (097) 742-69-93

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 112/5 . . (3352) 5-20-13 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11, îô.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 538-97-89

СУПЕРМАРКЕТИ. ТОРГОВІ ЦЕНТРИ BRISTOL, ТОРГОВОРОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР Ðîçâàãè, øîï³íã. ³äïî÷èíîê äëÿ äîðîñëèõ òà ä³òåé. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 977-78-87 Âîïàê, ñóïåðìàðêåòè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 106 . . . (3352) 5-03-84 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 101. . (3352) 4-70-47

Êîë³áð³ñ, ñóïåðìàðêåòè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 3-45-70, 5-14-49 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 7 (ÒÐÖ ‘’BRISTOL’’) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-55-40

Íàø êðàé Åêñïðåñ, ñóïåðìàðêåòè

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 59 à . . . . . . . (3352) 6-01-23 45007, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 4 . . . . . . (3352) 5-49-01 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàâîäñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 869-14-41, (068) 480-34-14

Íàø êðàé, ñóïåðìàðêåò

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-37-57, 3-17-44

Ïîä³óì, ÒÖ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 1 à

Ñàëþò, ñóïåðìàðêåòè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-55-18, (3352) 5-98-81 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-55-73, (3352) 5-14-09

Ñëàéãà, ñóïåðìàðêåò

45002, ì.Êîâåëü, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 2 à . . . (3352) 5-15-49

Óêðîï, ñóïåðìàðêåò

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 65. . (066) 744-85-55

Ôàâîðèò, òîðãîâèé öåíòð

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 18 . . . . . . (3352) 5-28-84

ÞÂÀÍÒ, òîðãîâèé öåíòð

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-99-22, 4-63-70


ÒÅÕͲ×ÍÀ ²ÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖ²ß

51

ТЕЛЕ ТА РАДІОКОМПАНІЇ DT ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ Ñóïóòíèêîâå òà åô³ðíå òåëåáà÷åííÿ. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 50 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 759-91-07, (099) 536-68-80 Êîíöåðí ðàä³îìîâëåííÿ, ðàä³îçâ’ÿçêó òà òåëåáà÷åííÿ, ÂÔ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 5 . . . . . . . (3352) 5-99-81

Ðàä³î “Ìåëîä³ÿ”, “Ðåòðî”, “Ïåðåöü”

45000, ì.Êîâåëü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-31-25

Ðàä³îñòàíö³ÿ “Õ³ò FM”

45000, ì.Êîâåëü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-31-25

Òåëåâ³ç³éíèé öåíòð Êîâåëü, ÒçÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 3-28-91, 3-26-93

ÒÒ², ïðîâàéäåð ³íòåðíåòó òà êàáåëüíîãî òåëåáà÷åííÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 635-14-98, (067) 138-39-72

Êîì³ñ³îíêà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 166 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 144-55-44, (066) 327-06-35

˳îí, ìàãàçèí-ìàéñòåðíÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 127 . . . (050) 845-13-41

Ìåëîä³ÿ-ïëþñ, ìàãàçèí

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Êîñà÷³â, 8 . . . . . . . . . . . (3352) 5-96-99

Îðá³òà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 7 . . . . . . (3352) 5-39-99

Ïîáóòîâà òåõí³êà ç ͳìå÷÷èíè, ñêëàä-ìàãàçèí

ТЕНТИ БОНДАРЕНКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ, ПІДПРИЄМЕЦЬ 33004, ì.гâíå, âóë.Àâ³àòîð³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 761-42-41, (362) 61-30-41 Òåíòè àâòîìîá³ëüí³

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 811-32-43, (097) 184-39-93

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 10 . . . . (066) 393-82-54

Ïîáóòîâà òåõí³êà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 134 . . . . (3352) 5-12-64

Ïîáóòîâà òåõí³êà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 822-59-67, (068) 027-49-41

Ðåìîíò øâåéíèõ ìàøèí, ìàñòåðíÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 92 . . . . (050) 074-89-87

Ðåìïîáóòòåõí³êà, ÂÊÏ ÒçÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 172 . . . (050) 238-66-86

Ôîêñòðîò, ìàãàçèí

ТЕХНІКА ДЛЯ ДОМУ Gorenie, ô³ðìîâèé ñàëîí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 5 à . . . . . . (050) 690-42-42

Àíòèêðèçà, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 7 (ÒÐÖ ‘’BRISTOL’’) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 236-18-12, (063) 354-17-97

Äåìàðê, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 832-89-30, (099) 232-02-62

Êîâåëüïîáóòðàä³îòåõí³êà, ÄÏ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 34. . . . . . . (3352) 5-90-92

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 83 . . . . . (3352) 5-27-00

ТЕХНІЧНА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НЕО, ПП Ïîñëóãè ç âèãîòîâëåííÿ òåõí³÷íèõ ïàñïîðò³â. ˳ö.ÄÊÇÐÓ À ¹305216 â³ä 15.12.2006 ð. Ñåðòèô³êàò ñóá’ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ¹516/16 â³ä 08.07.16 ð. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 69 à, îô.37 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 835-60-14, (066) 863-73-85

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


52

ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ЦЕНТР “КОВЕЛЬГЕОДЕЗІЯ”, ТЗОВ Òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ ùîäî âèãîòîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Ïðèñâîºííÿ êàäàñòðîâèõ íîìåð³â. ˳ö. ÄÊÓ ïî ÇÐ À ¹553786 â³ä 07.10.10 ð. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 69 à . . . . . . . . . . . . . . . (097) 951-27-21, (095) 093-09-07 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.31

Êîâåëüñüêà ô³ë³ÿ ÊÏ “ÂÎÁÒ²”

45007, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 111 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-05-12, 6-05-46, 6-05-54

ТОРГОВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Àäì³ðàë, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 977-73-32, (096) 744-92-88

Àëòóð, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 138 . . . (3352) 5-93-40

Àòëàíò òóð, ìåðåæà ìàãàçèí³â ãîðÿùèõ ïóò³âîê

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 18 (ÒÄ “Áóëüâàð”) . . . . . . . . (093) 691-85-28, (096) 062-03-29, (066) 083-15-69

²ìïåð³ÿ Òóð, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 144, îô.13 . . . . . . . . . (068) 109-11-14, (067) 679-14-14, (3352) 5-03-54

Ìàãåëàí, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 6/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050) 843-31-39, (3352) 5-21-48

Ìàé Òóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 18 . . . . . (050) 866-63-52

̳é â³äïî÷èíîê, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 21 . . . . . . (050) 523-78-08

̳êñ Òðåâåë, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 168 . . . . . . . . . (068) 841-70-48, (095) 574-40-95, (3352) 5-22-00

Îëüâ³î Òóð, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-14-36, (099) 335-23-34

НАВІГАТОР, ТЕХНОЦЕНТР Àâòîìàòèçàö³ÿ á³çíåñó. Òîðã³âåëüíå îáëàäíàííÿ. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 11, îô.2 à . . . . . . . . . . . . . . . (068) 191-37-78, (095) 126-51-72 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.31

Âîëèíñüêèé ðåìîíòíî-ìîíòàæíèé êîìá³íàò, ÏðÀÒ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ò³ì³ðÿçåâà, 4 . . . . . . . . (3352) 5-93-45

Õîëîäòåõñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ò³ì³ðÿçåâà, 4 . . . . . . . . (3352) 5-93-45

ФІТНЕСЦЕНТРИ, ТРЕНАЖЕРНІ ЗАЛИ Arena Fitness, ñïîðòèâà ñòóä³ÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 18 . . . . . (066) 461-74-17

Body Master, ô³òíåñ-êëóá

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 87. . (095) 905-90-90

Sporttime, ô³òíåñ-êëóá

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàâîäñüêà, 23 â . . . . . . . . . (093) 657-90-50, (068) 635-51-88, (3352) 5-47-77

Àïïåðêîò, Êîâåëüñüêèé ì³ñüêèé ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êëóá

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ì.Ëåâèöüêîãî, 12/2. . . (3352) 3-25-37

ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ Golden beach, òóðàãåíö³ÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 082-22-18, (3352) 7-30-33

Tam-Tour, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ Íà䳿 Ìàéäàíåöü

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 419-54-19, (3352) 5-91-91

TUI, òóðàãåíö³ÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 112/5, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 562-37-17, (066) 631-51-71

Çàë ºäèíîáîðñòâ Ôåäåðàö³¿ äçþäî Âîëèí³

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàâîäñüêà, 9 . . . . . . . (050) 217-40-65

ФОНДИ Â³ää³ëåííÿ ÂÄ Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü ó ì.Êîâåë³

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-14-69, 5-15-07


ÏÐÎÅÊÒͲ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜʲ ÐÎÁÎÒÈ

53

Êîâåëüñüêà ÐÂÄ ÂΠÔîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ç òèì÷àñîâî¿ âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàâîäñüêà, 9. . (3352) 4-90-47, 4-90-52

Êîâåëüñüêå îá’ºäíàíå óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-32-43, 5-31-09

ФОТО ТА ВІДЕОПОСЛУГИ Ïðîôåñ³îíàë, ôîòîñòóä³ÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 922-60-85, (3352) 3-25-64, 5-05-64

Ôîòîìàã, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 35, (068) 828-36-99

Ôîòîñòóä³ÿ Âàëåð³ÿ Ìàêàð÷óêà

45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 10 . . . . . . . (067) 300-74-51

ХІМЧИСТКИ ТА ПРАЛЬНІ, КЛІНІНГОВІ ПОСЛУГИ Àìåðèêàíñüêà õ³ì÷èñòêà

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12, (095) 085-69-96

НАВІГАТОР, ТЕХНОЦЕНТР Ðåìîíò òà ïðîäàæ êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 11, îô.2 à . . . . . . . . . . . . . . . (068) 191-37-78, (095) 126-51-72 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.31

My Comp, êîìï’þòåðíà ñåðâ³ñ-êðàìíèöÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 911-44-99, (097) 911-44-99

Áþðî äîáðèõ ñïðàâ, ô³ðìà

Åëåêòðîí³êà, ìàãàçèí

Ïðàëüíÿ êèëèì³â

Åëåêòðîí³êà, ìàãàçèí

45004, ñ.Âîëÿ Êîâåëüñüêà, âóë.Öåíòðàëüíà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-84-11, (093) 658-51-55 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 118. . (050) 666-91-63

Õ³ì÷èñòêà ÏÏ “ßâ³ð-Êîâåëü”

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 886-01-32, (067) 332-21-17 45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 883-20-20, (067) 332-21-17

45001, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 256-81-20, (3352) 5-29-46, 5-38-40

ÅÐÀ, ÒçÎÂ

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11, (066) 801-14-11

Êîìïàñ, ìàãàçèí

Õ³ì÷èñòêà ÏÏ “ßâ³ð-Êîâåëü” ×èñòî, ìåðåæà õ³ì÷èñòîê

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 113 . . . . (800) 60-15-15

45008, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 24, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 402-79-21, (3352) 5-16-39, 3-48-99 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 18 (ÒÄ “Áóëüâàð”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-29-88

Êîìï’þòåðè òà îô³ñíà òåõí³êà, ìàãàçèí

ЦЕРКОВНІ КРАМНИЦІ ²êîíà, ïðàâîñëàâíèé ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áóäèùàíñüêà, 2 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 764-93-00, (3352) 5-34-74

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 . . . . (068) 109-24-01

Êîìï’þòåðíèé âñåñâ³ò, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 348-58-39, (3352) 5-02-14

Ìåíñ ñåðâ³ñ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êîñà÷³â, 8 . . . . . . . . . . (066) 444-40-66

ЦИФРОВА ТЕХНІКА, КОМП’ЮТЕРИ DT ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 50 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 759-91-07, (099) 536-68-80

ÏÊ-ÏÀÐÊ, ÒçÎÂ

45001, ì.Êîâåëü, âóë.̳÷óð³íà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-30-91, (066) 164-95-00

Ðåìîíò îô³ñíî¿ òåõí³êè, ìàéñòåðíÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 109-24-01, (3352) 5-27-40 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


54

ØÊÎËÈ, ˲Öů, òÌÍÀDz¯

Ñâ³ò êîìï’þòåð³â, ìåðåæà ìàãàçèí³â

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 134 . . . (3352) 7-35-83

Ñâ³ò êîìï’þòåð³â, ìåðåæà ìàãàçèí³â

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êîñà÷³â, 8 . . . . . . . . . . (3352) 5-32-46

ШКОЛИ, ЛІЦЕЇ, ГІМНАЗІЇ Âå÷³ðíÿ ÇÎØ ¹1 ²²-²²² ñòóïåí³â

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 23 . . . . . . . (3352) 4-87-88

Âîëèíñüêèé îáëàñíèé ë³öåé ç ïîñèëåíîþ â³éñüêîâî-ô³çè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ ³ì.Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 137. . (3352) 4-53-19

Êîâåëüñüêà ì³ñüêà ã³ìíàç³ÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 49 . . . . (3352) 5-95-08

ÍÂÊ “ÇÎØ ¹11 ²-²²² ñòóïåí³â-ë³öåé”, ÊÇ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàâîäñüêà, 31 . . . . . . . (3352) 5-43-09

ÍÂÊ “ÇÎØ ¹13 ²-²²² ñòóïåí³â-êîëåã³óì”, ÊÇ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 18 (3352) 4-54-31

Ñïåö³àë³çîâàíà ÇÎØ ¹3 ²-²²² ñòóïåí³â ³ì.Ë.Óêðà¿íêè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 138 . . . (3352) 5-01-07

ÇÎØ ²-²²² ñòóïåí³â

¹1 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-97-09 ¹2 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-46-53, 6-46-81 ¹5 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 17, (3352) 5-04-02 ¹7 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ì.Ëåâèöüêîãî, 1, (3352) 4-89-78 ¹8 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 21, (3352) 5-97-66 ¹10 45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 59 à, (3352) 5-32-39 ¹12 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñèìîíåíêà, 76. . (3352) 6-41-27

ÇÎØ ²-²² ñòóïåí³â

¹6 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 23 . . . (3352) 4-88-79 ¹9 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Î.Îëåñÿ, 9 . . . . . (3352) 6-53-55

ÍÂÊ “ÄÍÇ-ÇÎØ ² ñòóïåíÿ”

45063, ñ.Âîëÿ Ëþáèò³âñüêà, âóë.Ìîëîä³æíà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 454-56-16

ÇÎØ ² ñòóïåíÿ

45074, ñ.Áèòåíü, âóë.Áåíäåë³àí³, 38 . . . . . . . (3352) 9-64-11 45033, ñ.Êðóãåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 58. . . . (066) 308-29-84 45053, ñ.Ñèòîâè÷³, âóë.˳ñîâà, 2 à 45043, ñ.Ñòåáë³, âóë.Öåíòðàëüíà, 15 . . . . . (066) 380-59-77 45063, ñ.Âîðîíà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 20 á 45046, ñ.Ãðèâ’ÿòêè, âóë.Íåçàëåæíà, 51 . . . . . (3352) 9-41-64 45051, ñ.Ãóë³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 23 . . . (097) 868-78-76 45042, ñ.Êîëîäíèöÿ, âóë.Øê³ëüíà, 2 . . . . . . (098) 375-53-87

ÇÎØ ²-²² ñòóïåí³â

45065, ñ.Á³ëàø³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 47 . . . . . . . (3352) 9-92-85

ÇÎØ ²-²² ñòóïåí³â

45005, ñ.Áàõ³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1 à. . . . . . (3352) 5-72-00 45062, ñ.Âîëîøêè, âóë.Ïóøê³íà, 2 . . . . . . . . . (3352) 9-01-33 45022, ñ.óøèí, âóë.Øê³ëüíà, 34 . . . . . . . . . . (3352) 9-44-52 45024, ñ.Ãîðîäèùå, âóë.Ìîëîä³æíà, 2 . . . . . (3352) 9-98-49 45022, ñ.Äîðîòèùå, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 42 . . (3352) 9-44-35 45030, ñ.Ìîùåíà, âóë.40-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-89-42 45051, ñ.Îçåðíå, âóë.Öåíòðàëüíà, 8. . . . . . . (3352) 9-55-15 45064, ñ.Ðîêèòíèöÿ, âóë.Øê³ëüíà, 1 . . . . . . . (3352) 9-71-30 45040, ñ.×åðåìîøíå, âóë.Ìèðó, 67 . . . . . . . . (3352) 9-47-58

ÇÎØ ²-²²² ñòóïåí³â ³ì.Ã.Ò.Îñòàïþêà

45074, ñ.Ðàäîøèí, âóë.Ðîêîñîâñüêîãî, 70 . . (3352) 9-64-43

ÇÎØ ²-²²² ñòóïåí³â ³ì.Ëåñ³ Óêðà¿íêè

45063, ñ.Ëþáèò³â, âóë.Ë.Óêðà¿íêè, 30 . . . . . . (3352) 9-71-39

ÇÎØ ²-²²² ñòóïåí³â

45042, ñ.Á³ëèí, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12 . . . . . . (3352) 9-83-89 45032, ñ.Âåðáêà, âóë.Âàòóò³íà, 108 . . . . . . . . (3352) 6-03-66 45066, ñ.Äðîçäí³, âóë.Øê³ëüíà, 1 . . . . . . . . . . (3352) 9-53-30 45031, ñ.Äóáîâå, âóë.Ïðèøê³ëüíà, 10 . . . . . . (3352) 9-91-16 45060, ñ.Çåëåíà, âóë.Øê³ëüíà, 29 . . . . . . . . . (3352) 5-86-22 45045, ñ.Êîçëèíè÷³, âóë.Íîâà, 36 . . . . . . . . . (3352) 9-42-48 45061, ñ.Êîëîäÿæíå, âóë.Øê³ëüíà, 18 . . . . . . (3352) 9-02-33 45040, ñ.Êðè÷åâè÷³, âóë.Øê³ëüíà, 1 45034, ñìò Ëþáëèíåöü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-65-53 45023, ñ.Îáëàïè, âóë.Ìèðó, 8 á. . . . . . . . . . . (3352) 9-31-31 45052, ñ.ϳñî÷íå, âóë.Øê³ëüíà, 13. . . . . . . . . (3352) 9-40-45 45050, ñ.Ïîâîðñüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 12 . . . . . . (3352) 9-55-37 45043, ñ.Ñêóëèí, âóë.Øê³ëüíà, 1 . . . . . . . . . . (3352) 9-35-47 45033, ñ.Ñòàð³ Êîøàðè, âóë.Ìîëîä³æíà, 6 . . (3352) 9-61-37 45021, ñ.Òîéêóò, âóë.Ñàäîâà, 1 45044, ñ.Óõîâåöüê, âóë.Âàñþòè, 1 . . . . . . . . . (3352) 9-04-32

Ãîëîáñüêà øêîëà-³íòåðíàò

45071, ñìò Ãîëîáè, âóë.Âîëèíñüêà, 9 . . . . . . (3352) 9-21-97

Äîâãîíîñ³âñüêà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â

45034, ñ.Äîâãîíîñè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-12-09

ÍÂÊ “ÇÎØ ²-²²² ñòóïåí³â-ã³ìíàç³ÿ ³ì.Ñ.ª.Òêà÷à”

45071, ñìò Ãîëîáè, âóë.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . (3352) 9-12-49

ÍÂÊ “ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â-ë³öåé”

45034, ñìò Ëþáëèíåöü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-69-86, 5-62-09, 5-62-02

ШТОРИ, ГАРДИНИ LuX Decor, ñàëîí øòîð

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 986-06-88


ÞÐÈÄÈ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ

SVANT, ñàëîí øòîð

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 10 (ÒÖ “Àëàä³í ѳò³”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 715-86-17, (3352) 5-10-24

Ãþíåø, ñàëîí øòîð

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 715-86-17, (3352) 5-12-51

55

Çîëîòàð, þâåë³ðíà ìàéñòåðíÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 172 . . . (093) 823-79-19

Çîëîòèé ³ê, ìåðåæà þâåë³ðíèõ ìàãàçèí³â

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 138 . . . (067) 619-87-63

Çîëîòèé ³ê, ìåðåæà þâåë³ðíèõ ìàãàçèí³â

45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 31, (067) 618-29-88

ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ, СУВЕНІРИ ЗОЛОТЕ РУНО, САЛОНМАЙСТЕРНЯ Âèãîòîâëåííÿ òà ðåìîíò þâåë³ðíèõ âèðîá³â. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 172 . . (068) 140-64-59, (073) 469-63-51, (3352) 5-10-25 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.31

14 êàðàò, þâåë³ðíèé ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 112 . . . (097) 601-77-42

ijì äåêîð, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 57 . . . . (050) 539-43-57

Åêñêëþçèâ, ìàãàçèí

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 101 . . . (068) 562-03-34

Ïåðëèíà, ìåðåæà þâåë³ðíèõ ìàãàçèí³â

45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 1 à . . . . . . . (3352) 5-92-60

Ñìàðàãä, þâåë³ðíà ìàéñòåðíÿ

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñì³ðíîâà, 1 . . . . . . . . . . (050) 673-68-88, (068) 140-44-81, (3352) 5-08-45

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ Êîâåëüñüêèé ì³ñöåâèé öåíòð ç íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ âòîðèííî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 5 . . . . . . . . (800) 21-31-03

Ðåºñòðàö³éíî-ïðàâîâèé öåíòð

45000, ì.Êîâåëü, âóë.Äðàãîìàíîâà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-13-99, (066) 750-40-06


56

ÞÐÈÄÈ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ


Kovel 2017  

Підприємства, фірми, соціальні інституції м.Ковель та Ковельського району Волинської області. Промисловість. Будівельні матеріали та констру...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you