Page 1


Ç̲ÑÒ

1

ЗМІСТ РЕКЛАМНО ІНФОРМАЦІЙНИЙ КАТАЛОГ . . . . . . . . . . . . . . . 3

A Àâòîàêóñòèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Àâòîåëåêòðèêà /äèâ.ðóáðèêè “Çàï÷àñòèíè”, “Ìàãàçèíè”, “Ðåìîíò”/ . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 15, 38 Àâòîçàïðàâí³ ñòàíö³¿ . . . . . . . . . . . . . . 3 Àâòîêîñìåòèêà /äèâ.ðóáðèêè “Ìàãàçèíè”, “Õ³ì³ÿ, àâòîêîñìåòèêà”/ . . . . . . 15, 55 Àâòîîïòèêà /äèâ.ðóáðèêè “Çàï÷àñòèíè”, “Ìàãàçèíè”/ . . . . . 9, 15 Àâòîñàëîíè /äèâ.ðóáðèêó “Ïðîäàæ òà ïðîêàò àâòîìîá³ë³â”/, 36 Àâòîøðîò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Àêóìóëÿòîðè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Àìîðòèçàòîðè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Б Áåíçèí, äèçïàëèâî-ãóðòîâèé ïðîäàæ.. 6

Д Äèçïàëèâî /äèâ.ðóáðèêó “Áåíçèí, äèçïàëèâî-ãóðòîâèé ïðîäàæ”/. . . . . . 6 Äèñêè /äèâ.ðóáðèêó “Øèíè, äèñêè”/ . . . 57 ijàãíîñòèêà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Е Åâàêóàòîð /äèâ.ðóáðèêó “Ñïåöòåõí³êà”/ . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Åêñïåðòíà îö³íêà . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

З Çàï÷àñòèíè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Г Ãàçîáàëîííå îáëàäíàííÿ . . . . . . . . . . . 7 Ãàðàæ³ /äèâ.ðóáðèêó “Ñòîÿíêè, ãàðàæ³”/ . . . . . . . . . . . . . . 49 óäðàâë³êà /äèâ.ðóáðèêó “Ðåìîíò”/. . . 38

Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè /äèâ.ðóáðèêó “Ðåìîíò”/ . . . . . . . . . . 38

І ²íñòðóìåíò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14


2

Ç̲ÑÒ

К Êàðêàñè /äèâ.ðóáðèêó “Òåíòè, êàðêàñè”/ . . . . 52 Êëþ÷³ àâòîìîá³ëüí³ /äèâ.ðóáðèêó “Ðåìîíò”/ . . . . . . . . . . 38

Ðîçâàë ñõîäæåííÿ /äèâ.ðóáðèêè “Ðåìîíò”, “Øèíîìîíòàæ”/. . . . . 38, 58

С

Ìàñòèëà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Ñèãíàë³çàö³ÿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ѳëüñüêîãîñïîäàðñüêà òåõí³êà . . . . . 45 Ñêëî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Ñïåöòåõí³êà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Ñòîÿíêè, ãàðàæ³ . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Ñòðàõîâ³ ïîñëóãè . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Ìàñòèëà: ïóíêòè çàì³íè . . . . . . . . . . 20

Т

Êîíäèö³îíåðè àâòîìîá³ëüí³ . . . . . . . . 15

М Ìàãàçèíè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Ìèéêà àâòîìîá³ë³â . . . . . . . . . . . . . . . 21 Ìîòîòåõí³êà /äèâ.ðóáðèêó “Ïðîäàæ, ïðîêàò òà ðåìîíò ìîòî- òà âåëîòåõí³êè”/ . . . . . . . . . 37

Н Íàôòîïðîäóêòè /äèâ.ðóáðèêó “Áåíçèí, äèçïàëèâî-ãóðòîâèé ïðîäàæ”/. . . . . . 6

П Ïåðåâåçåííÿ âàíòàæí³ . . . . . . . . . . . . 22 Ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèðñüê³ . . . . . . . . . . 26 ϳäøèïíèêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Ïðè÷åïè-ïðîäàæ, ïðîêàò, ðåìîíò . . 35 Ïðîäàæ òà ïðîêàò àâòîìîá³ë³â . . . . 36 Ïðîäàæ, ïðîêàò òà ðåìîíò ìîòî- òà âåëîòåõí³êè. . . . . . . . . . . 37

Р Ðåìîíò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ðåñòàâðàö³ÿ ñàëîí³â /äèâ.ðóáðèêó “Òþí³íã, ðåñòàâðàö³ÿ ñàëîí³â”/ . . . . 53 Ðèíêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Ðèõòóâàííÿ àâòîìîá³ë³â /Äèâ.ðóáðèêè “Ðåìîíò”, “Ôàðáóâàííÿ àâòîìîá³ë³â, ìàòåð³àëè”/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Òàêñ³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Òàõîãðàôè /äèâ.ðóáðèêó “Ðåìîíò”/ . . 38 Òåíòè, êàðêàñè . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Òåõîãëÿä /äèâ.ðóáðèêó “ijàãíîñòèêà”/ . . . . . . . 7 Òîêàðí³ ðîáîòè /äèâ.ðóáðèêó “Ðåìîíò”/ . . . . . . . . . . 38 Òîíóâàííÿ àâòîìîá³ë³â /äèâ.ðóáðèêè “Çàï÷àñòèíè”, “Ñêëî”/ . . . . . . . . . 9, 47 Òþí³íã, ðåñòàâðàö³ÿ ñàëîí³â . . . . . . . 53

Ф Ôàðáóâàííÿ àâòîìîá³ë³â, ìàòåð³àëè,54 Ôàðè /äèâ.ðóáðèêè “Çàï÷àñòèíè”, “Ìàãàçèíè”/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 15 Ô³ëüòðè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Х Õ³ì³ÿ, àâòîêîñìåòèêà . . . . . . . . . . . . 55 Õ³ì÷èñòêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Ч ×îõëè àâòîìîá³ëüí³ . . . . . . . . . . . . . . 57

Ш Øèíè, äèñêè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Øèíîìîíòàæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58


ÀÂÒÎÇÀÏÐÀÂͲ ÑÒÀÍÖ²¯

3

РЕКЛАМНОІНФОРМАЦІЙНИЙ КАТАЛОГ АВТОАКУСТИКА AUTOLIFE 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 26 à . (066) 375-77-99, (096) 782-79-86, (099) 275-39-96 Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë.

VOCAR24.COM.UA, ІНТЕРНЕТМАГАЗИН 43000, ì.Ëóöüê. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 662-90-05 . . . . . . . . . . . . . . . (099) 261-27-53, (063) 447-16-36 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 28

ГАРАЖ АВТО, МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТИН 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 9 à (íàâïðîòè ÀÇÑ "ÎÊÊÎ") . . (098) 642-16-12, (050) 435-37-68, (362) 43-93-09

ÀÇÑ "ÎÊÊÎ" ¹1 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 84. . . . . . . . . (362) 64-20-49 ¹2 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 18 . . . . . . . . . (362) 24-10-29 ¹3 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 74 . . . . . . . (362) 62-85-54 ¹4 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 92 . . . . (362) 26-38-64 ¹5 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-39, 24-62-71 ¹7 35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-06-37 ¹9 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 15 . . . . . . . (362) 63-73-49

ÀÇÑ "Îëàñ" ¹1 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à ¹2 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . (362) 61-09-64 ¹10 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 . . . . . . (3622) 5-52-26 ¹16 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 44 à . . . . . (362) 61-55-10 ¹18 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-39

ÀÇÑ ÄÏ "Àâ³êîì-гâíå" Exist.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-65-21, (067) 310-65-21

TVMusic, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 . . . . . . . . . . . (095) 135-36-35, (068) 635-54-35, (093) 209-78-23

ÅÍÅÉ-ÌÎÒÎÐÑ, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-61, 61-09-62, 40-60-06

ªâðî ïëþñ, ÑÒÎ 33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 589-01-06, (098) 124-48-43

Óñòàíîâî÷íèé öåíòð àâòîñèãíàë³çàö³¿ ³ àâòîìóçèêè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . (050) 339-77-22

АВТОЗАПРАВНІ СТАНЦІЇ АЗС №1 ТЗОВ "АЗССЕРВІС" 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-49-16, 64-21-85

Підприємства та фірми м.Рівне ÀÃÍÊÑ ÒçΠ"Ñ Òðàíñãàç" 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-47-74, 64-47-73, 64-47-76

ÀÃÍÊÑ-гâíå ÐÂÓ "Ëüâ³âàâòîãàç" 35372, ñ.Áàðìàêè гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-06-16, 28-07-15

ÀÇÑ "ÁÐÑÌ-Íàôòà" 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 42 . . . . . . . . (067) 404-52-04

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 7 . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-32

ÀÇÑ ÒçΠ"Ãàçîâèê" 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 117 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 828-22-79, (362) 64-20-60

ÀÇÑ ÒçΠ"Óêð-Ïåòðîëü" ¹1 35340, ñ.Âåëèêèé Æèòèí гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-18 ¹4 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 30 à . . . . . (3622) 5-93-92 ¹5 33004, ì.гâíå, âóë.ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 50,(050) 375-60-13

ÀÇÑ ¹1 ÒçΠ"Ïàâë³ñ" 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . (362) 20-34-72

ÀÇÑ ÒΠ"Áàðîò Îéë" ¹8 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 100 á. . . . . . (362) 28-79-92 ¹9 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . (362) 69-08-58 ¹14 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 à . . . . . . (362) 64-26-70

ÀÇÑ ÏÀÒ "Óêðíàôòà" 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 29 â, . . . . . . . . (3622) 5-82-17 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-34-47 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-31-92 35307, ñ.Îáàð³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ðèíêîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-55-79 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 108 à . (362) 62-44-83 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . (362) 69-31-79 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 89 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-01-72 35372, ñ.Áàðìàêè гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïîëüîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-02-90 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 17 . . . . . . . (362) 64-54-82 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 11 . . . . . . . . . . (362) 63-12-82

ÀÇÑ ¹43 ÒçΠ"Àâ³àñ" 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 11 . . . . . . . . . . (362) 26-17-29 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


4

ÀÂÒÎØÐÎÒ

ÀÇÑ ÒÎÂ "Àð³óñ Ãðóï" ¹44 ¹45 ¹49 ¹50

33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 à . . . (362) 69-02-04 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à . . . . . (362) 63-49-90 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 á . . . . (362) 64-40-18 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 12 à . . . . (362) 64-43-15

АВТОШРОТ

ÀÇÑ ÒçΠ"Ïåòðîéë" ¹47 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 27 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-30-95 ¹48 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-30-96

ÀÇÑ ¹8 "WOG" 33004, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 163 à. . . . . . . . (362) 62-80-88

Підприємства та фірми м.Луцьк ÀÇÑ "Shell" 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 98 . . . . . . . . (067) 214-48-55

ÀÇÑ "Àéñëàã" 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 91 à . . . . . . . . . (332) 26-06-39

ÀÇÑ "À̲Ê-Óêðà¿íà" 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 157 . . . . . . . . (332) 78-89-72 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 24 . . . . . . . . . (332) 75-78-91

ÀÇÑ "ÎÊÊÎ" ¹13 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 ä . . . . (332) 73-50-51 ¹27 43008, ì.Ëóöüê, âóë.².Áîãóíà, 1 à . . . . . . (332) 28-37-54 ¹29 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 672-80-31

ÀÇÑ ÏÀÒ "Óêðíàôòà"

AVTOВИБІР, АВТОРОЗБІРКА FORD 45000, ì.Êîâåëü, (096) 817-04-55, (066) 799-61-88 . . (050) 663-50-87, (096) 775-11-25, (050) 950-83-85 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.32

TRAFIC VIVARO PRIMASTAR, АВТОРОЗБІРКА 43000, ì.Ëóöüê.. (095) 777-03-84, (068) 719-28-42 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.29

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 á . . . (332) 72-96-69 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 3 . . . . . . . . . . . . (332) 77-15-28 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-90-38 45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 41 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-12-56 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-59-00 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Áóä³âåëüíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-37-25

ÀÇÑ ÒçΠ"ÂÏÌÊ-Òðåéä" 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 à . . . . . . . . . (332) 25-62-69

ÀÇÑ ¹1 ÒçΠ"Ðåñóðñ βË" 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 66 à . . . . . . . . (332) 28-29-48

ÀÇÑ ÒçΠÍÊ "Àâåòðà" 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . (332) 25-62-61

ÀÇÑ ÏÏÒÊ "Óêð-Ïåòðîëü" ¹1 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 370-84-32, (332) 23-45-89 ¹2 45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-27-21

ÀÇÑ ÒçΠ"ÂÎà ÐÈÒÅÉË" ¹18 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 40, (332) 20-06-41 ¹23 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 22 . . . . (332) 20-06-42 ¹25 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-06-43 ¹26 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 22 à ¹27 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 45 . . (332) 20-06-45

АВТОРОЗБІРКА Ðîçá³ðêà Audi, Volkswagen, Mercedes. 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . (095) 898-13-33 . . . . . . . . . . . . . . . (063) 821-36-72, (068) 305-58-20 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.30

ÀÇÑ ÒçΠ"Ðåêîðä βË" 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 . . . . . . . . . (332) 28-39-96

ÀÇÑ ÒçΠ"Ðåñóðñ βË" ¹3 ¹4 ¹5 ¹6 ¹7 ¹8 ¹9

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 79 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 42 . . . . (332) 71-08-84 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 14 . . . . . . . (332) 74-01-19 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 36 . . . . (332) 78-73-90 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 6 . . . . . . (332) 72-32-34 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 20 à . . . . . (332) 28-04-42 43017, ì.Ëóöüê, âóë.ªâðîïåéñüêà, 9 . . . . (332) 26-28-18 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 31


ÀÊÓÌÓËßÒÎÐÈ

АВТОШРОТ Ðîçá³ðêà íîâèõ òà á/â àâòî. 44600, ñìò Ìàíåâè÷³ . . . . . . . . . . . (097) 125-86-25 . (097) 640-94-96, (063) 991-67-28, (099) 657-85-06 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 30

Підприємства та фірми м.Рівне AVTO-PAVLOV, àâòîðîçá³ðêà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . (067) 650-50-20

CarBus, àâòîøðîò 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 21 à . . . . . . . . . . . (097) 074-76-69, (066) 741-12-27, (093) 237-23-18

5

Àâòîøðîò, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 527-17-10, (099) 270-06-00

Åêñïðåñ Àâòî Øðîò 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëèñåíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 029-22-26, (096) 270-20-20

Ëóöüê, àâòîðîçá³ðêà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 588-66-28, (099) 777-50-58

Ñâ³òëàíà, àâòîðîçáîðêà 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 864-39-47, (066) 708-49-10

Renault-Master, àâòîøðîò 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 527-17-01, (067) 393-28-01

Àâòîøðîò 35371, ñ.Àíòîï³ëü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êè¿âñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-90-40 35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 501-95-05, (362) 27-09-08 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 734-82-06 35371, ñ.Àíòîï³ëü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êè¿âñüêà, 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 380-06-06, (050) 435-45-45

гâíåíñüêèé TIR àâòîøðîò 33001, ì.гâíå, âóë.Ïðèñàäèáíà, 15 . . . . . . . . . . . (097) 921-09-02, (066) 448-63-19, (097) 658-11-66

Підприємства та фірми м.Луцьк AVTOSHOK, àâòîðîçá³ðêà 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 747-06-28, (068) 939-93-98

Àâòîðîçá³ðêà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (096) 409-99-89, (066) 719-99-89 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ö³îëêîâñüêîãî, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 871-48-81, (067) 421-73-17 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 899-81-81, (097) 380-18-50

Àâòîðîçá³ðêà, ÑÒÎ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (050) 971-14-88, (067) 254-56-36

Àâòîñòðåñ, àâòîðîçá³ðêà 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 552-12-14, (099) 516-02-08

Àâòîøðîò 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Áóòèðñüêà, 12 . . . . . . . . . . . (066) 222-67-60, (066) 900-81-11, (098) 666-21-21

Àâòîøðîò MAXX 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 996-58-23, (093) 022-45-94

Àâòîøðîò Âîëèíü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 109-64-23, (066) 023-81-05

АКУМУЛЯТОРИ АВТОБАН, МАГАЗИН АВТОАКСЕСУАРІВ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3/110 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 170-29-74, (332) 28-27-77 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 29

ЛІДЕРАВТО, КРАМНИЦЯ АВТОЗАПЧАСТИН 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-06-79, (362) 64-03-50 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 34

Підприємства та фірми м.Рівне CARLIFE, àâòîìàãàçèí TIR 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 091-46-06, (099) 965-09-54

INTER CARS UKRAINE, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 63. . . . . . . . . . . . . (362) 68-05-20

Àâòî Ñâ³ò, ìàãàçèí çàï÷àñòèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . (050) 222-21-01

Àãðî-Çàï÷àñòèíè, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-06-69, (362) 62-30-19

Àãðî-Ñîþç-Õìåëüíèöüêèé, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . (800) 50-24-76

ÀÌ ñåðâ³ñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 490-31-11, (362) 61-02-49

ÅÍÅÉ-ÌÎÒÎÐÑ, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-61, 61-09-62, 40-60-06

Ñâ³ò àâòîçàï÷àñòèí, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 442-56-74, (095) 590-06-29 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


6

ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐÈ

ÒÏÊ Àðñåí, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-03-74, (362) 62-20-10, 62-20-27

Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÐÔ ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-36-87, 26-19-78, (050) 440-27-86

Óêðà¿íñüê³ àêóìóëÿòîðè, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 1 . . . (362) 63-77-01

Øèïøèíà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 â . . . . . . . . . . (068) 859-98-57

Підприємства та фірми м.Луцьк Àâòîëó÷åñüê, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 15 . . . . . . . . . . . (066) 212-48-92

Àâòîòóðèñò, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . (050) 686-30-04, (098) 307-45-45, (332) 26-18-10, 20-02-95 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 2 â . . . . . . . . . . . (066) 633-92-80, (067) 334-47-87, (332) 25-13-89

Àãðî-Ñîþç-Õìåëüíèöüê, ÒçΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 540-32-98, (332) 70-59-13, 70-59-14

ÀÊÁ ÏËÞÑ, àêóìóëÿòîðíèé ñóïåðìàðêåò 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 ê . . . (050) 405-14-16, (067) 551-67-78, (332) 74-90-94, 74-90-95

Àðñåí, ÒÏÊ, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-87-13, (332) 78-70-22

Áóñ-Ëóöüê, ÏÏ 45635, ñ.ϳääóáö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 546-99-49, (099) 434-22-44

Åêîëàéí, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 524-87-19, (095) 654-28-17

Åêñ³ñò Àâòîìîò³ñ, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 32 . . . . . . . . . . . (050) 353-10-87, (067) 311-71-78, (332) 28-34-10

ÈÐÁ²Ñ-ÀÂÒÎ, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 380-54-68, (332) 75-00-64

Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÒçÎÂ, ËÔ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 442-85-23, (332) 77-90-03, 77-91-03

АМОРТИЗАТОРИ AVTOВИБІР, ІНТЕРНЕТМАГАЗИН 45000, ì.Êîâåëü . . . . . . . . . . . . . . (096) 817-04-55 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 799-61-88, (050) 663-50-87 . . . . . . . . . . . . . . . (096) 775-11-25, (050) 950-83-85

CARLIFE, àâòîìàãàçèí TIR 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 091-46-06, (099) 965-09-54

Galaxy-parts.com, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-28-01

Àâòîàïòåêà, ãóðò³âíÿ àâòîçàï÷àñòèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-04-01, (362) 45-07-33

Àâòîëþêñ, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 . . . . (362) 23-17-48, 45-07-33

Àâòîöåíòð "²ÒÎ" 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 473-38-49, (063) 415-83-06

Àäæàíòà, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . (050) 453-63-63 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 . . . . . . . . . . . (067) 353-63-63

Ìàãàçèí ÒΠ"ELIT-Óêðà¿íà" 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 117-91-17, (067) 550-15-40

Підприємства та фірми м.Луцьк KingÀâòî, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê "Ôîðìóëà"), ìàãàçèí ¹59 í . . . . . . . . . . . (050) 886-14-82, (097) 346-79-82

SellParts, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (099) 320-39-68, (097) 853-96-67

Àâòî-ØàÁî 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 435-56-60, (096) 910-78-66

Àâòîñòèëü, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê "Ôîðìóëà") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 585-77-35, (098) 361-66-60

Áóñ Ìàðêåò, ìàãàçèíè 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 110-33-44, (098) 110-33-44 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-78-00, (099) 110-33-44

Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÒçÎÂ, ËÔ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 442-85-23, (332) 77-90-03, 77-91-03

БЕНЗИН, ДИЗПАЛИВОГУРТОВИЙ ПРОДАЖ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 32

БУСІК, МАГАЗИН 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 16 . . (097) 152-13-31, (097) 726-66-40, (3344) 4-42-62 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Підприємства та фірми м.Рівне AutoDonor, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33023, ì.гâíå, âóë.Òðàíñïîðòíà, 12 . . . . . . . . . . (097) 423-55-53, (098) 846-78-28, (093) 038-15-78

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 34


IJÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

Підприємства та фірми м.Рівне Àâ³àñ, ÂÒÔ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 442 ä . (362) 63-08-88, 63-08-87

ÂÎà ÐÈÒÅÉË, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . (362) 45-10-19, 45-10-24

ÂÎà Òðåéä, ÒçÎÂ

7

ТЕХНОГАЗСЕРВІС, ПП Âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò, îáñëóãîâóâàííÿ ÃÁÎ. 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-75-15 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 33

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . (362) 45-10-19, 45-10-24

Ãàëíàôòîãàç, ÏÀÒ 35321, ñ.Íîâà Ëþáîìèðêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Íàôòîâèê³â, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-80-82

Çàõ³äåíåðãîïîñòà÷, ÒçΠ33010, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-33-50, 68-33-51

Íàôòîòðåéä Ðåñóðñ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . (362) 45-10-19, 45-10-24

ÏðèêàðïàòÇàõ³äòðàíñ, ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 18 . . . . . . (362) 67-03-00

Ñàòåë³ò ÎÉË, ÒçΠ33005, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 . . (362) 62-32-12, 68-21-95

Ñêîðîõîä ²ðèíà Ðîìàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10, îô.2 . . . (362) 26-78-83

Óêðíàôòà, гâíåíñüêå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 442 ä .. (362) 63-08-87, 63-08-39

Підприємства та фірми м.Луцьк Àâåòðà, íàôòîâà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . (332) 25-13-77, 75-10-16

Àéñëàã, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 4 . . . . . . . . . . . (332) 24-11-52

À̲Ê-Óêðà¿íà, ï³äïðèºìñòâî ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 157.. (332) 78-89-73, 78-89-74

ÂÎà ÐÈÒÅÉË, Âîëèíñüêà ðåã³îíàëüíà äèðåêö³ÿ, ô³ë³ÿ ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 1 . . . . . (332) 20-09-70, 20-09-91

ÂÎà Ðèòåéë, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 38 . . . . . . . . (332) 20-09-21

Âîëèíñüêà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . (332) 25-13-77, 75-10-16

Êîíòèí³óì, ÒÎÂ

Підприємства та фірми м.Рівне GAS-Auto, ÑÒÎ 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 101-71-15, (096) 600-35-97

Ãàçîâèê, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 117 à . . . . . . . . . (098) 056-84-08

ªâðî ïëþñ, ÑÒÎ 33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 589-01-06, (098) 124-48-43

Підприємства та фірми м.Луцьк Àâòîãàçöåíòð, ÏÏ 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îçä³âñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-18-94, (332) 29-12-00, 79-20-69

ÁåñòÃàç, êîìïàí³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Áîãîëþáñüêà, 10 . . . . . . . . . . . (093) 390-68-86, (099) 150-89-89, (097) 267-83-54

ÃÀÇ â ÀÂÒÎ, íàö³îíàëüíà ìåðåæà ñòàíö³é ÃÁÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 440-41-73, (097) 510-56-61

Ãàç íà Àâòî, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 516-97-65, (098) 303-09-53

Ãàçàâòîñåðâ³ñ, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 à, . (332) 78-87-99, 78-37-70

Ñóïåðãàçñåðâ³ñ, ÑÒÎ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-10-81, (096) 087-73-21

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 23 . . (332) 78-78-78, 78-78-04

Ô³ðìà "Ïàíõ³ì", ÒçΠ45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-74-31, 76-75-03

ГАЗОБАЛОННЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОТЕМА, СТО 44700, ñ.Ôåäîð³âêà Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 1 á . . . . . . . (099) 144-55-51 . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 654-96-77, (3342) 3-10-10 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 30

ДІАГНОСТИКА MAXIMUS, СТО 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 507-29-85, (332) 28-78-55 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

RIO, СТО 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . (066) 747-41-77, (098) 177-17-73 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 30

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


8

ÅÊÑÏÅÐÒÍÀ ÎÖ²ÍÊÀ

WYNN’S, РЕМОНТНА МАЙСТЕРНЯ 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 509-01-96

ªâðî ïëþñ, ÑÒÎ 33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 589-01-06, (098) 124-48-43

Ìîòîðíå àòåëüº, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-17-35, (067) 382-17-37

Ïíåâìîöåíòð ïëþñ, TIR ÑÒÎ 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 1 ä, (067) 328-23-23, (050) 435-23-23

гâíå-Àâòî, ÏÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 550-85-61, (067) 550-85-62

ÒåõíîÃàçÑåðâ³ñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . . . . (067) 360-75-15

Підприємства та фірми м.Луцьк АВТОСЕРВІС "ЕТАЛОН" 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 706-30-83

АВТОТЕМА, СТО 44700, ñ.Ôåäîð³âêà Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 1 á . . . . . . . (099) 144-55-51 . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 654-96-77, (3342) 3-10-10 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 30

ВОЛОДАРАВТО, ТЗОВ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-49-22, (362) 64-22-55

ГІДРАВЛІКА, ПБНВФ Ä³àãíîñòèêà òà ðåìîíò ã³äðîñèñòåì. 45621, ñ.Áóÿíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 á . . . . . . . . . . . (066) 078-33-25 . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 633-78-87, (332) 79-50-30 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 32

Підприємства та фірми м.Рівне

DRIVE SERVICE, ÑÒÎ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 554-51-72, (332) 70-50-52

Lider servis, àâòîñåðâ³ñ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.×åðíÿõîâñüêîãî, 9/1 . . . . (067) 332-00-47

Àâòîä³àãíîñòèêà, ÑÒÎ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (050) 516-69-99, (093) 015-93-95

Àâòîõàóñ-Ëóöüê, ÒçΠ45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-17-18

ÁÎØ Àâòîñåðâ³ñ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 343-97-78, (067) 471-04-71

Âîëèíüñòàíäàðò, ÒÎÂ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ñîñþðè, 2 . . . . . . . . . . . . . (332) 77-02-24

Ãàçàâòîñåðâ³ñ, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 à. (332) 78-87-99, 78-37-70

²ìïåð³àë AUTO ñåðâ³ñ, ÑÒÎ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 799-45-75, (068) 783-53-63

Ñòàðòåð-ãåíåðàòîð, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 73 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 811-43-24, (095) 723-83-70

Bosch Àâòî Ñåðâ³ñ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . (362) 46-06-06

BOSCH Service Çàõ³ä Àâòî 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 625-20-10, (3622) 5-00-03, 68-20-32

Àâòîìàéñòåðíÿ "Äèçåëü ²íæåêòîð Ñåðâ³ñ" 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 (ìîòîòðåê), áîêñ ¹39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 671-95-75, (067) 920-13-28 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 (ðàéîí çàâîäó "Áóðøòèí") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 671-95-75, (067) 920-13-28

Àâòîñåðâ³ñ-TIR-ÁÓÑ-ëåãêîâ³ àâòî 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 722-89-16, (362) 28-16-28

Àãðî-ÑÒ, ÏÏ 35340, ñ.Âåëèêèé Æèòèí гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-61-65, 20-61-08

ÀÇÑ-ñåðâ³ñ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 á, (362) 63-49-16, 64-21-85

Áåãàëü Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 à . . . . . . . . . . (098) 993-34-38, (067) 362-04-02, (050) 517-31-90

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА Підприємства та фірми м.Рівне LexStatus, åêñïåðòíà êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 1, îô.201, (067) 326-47-47

Àâòîáàí, ÀÒÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . (362) 63-77-59, 63-77-54

Àòëàñ Óêðà¿íà, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 715-23-81, (097) 939-43-41

Åêñïåðò-гâíå, ÏÏÔ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-37, 26-37-22, 26-77-96

Åêñïåðò-Ñåðâ³ñ-Àëüôà, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 616-23-05, (097) 157-42-28


ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

Íèâà-Åêñïåðò, åêñïåðòíà ô³ðìà, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-00-34, (362) 62-05-27

ÎÂÅÊÑ, ÏÏÔ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8 (âõ³ä ç äâîðó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 039-83-99, (068) 002-49-68

Îö³íêà òà êîíñàëòèíã, ÏÏ 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à (1-é ïîâ.), îô.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 747-47-70

Îö³íêà, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 (öåíòðàëüíèé âõ³ä), 3-é ïîâ. . . . . . (066) 700-97-97, (097) 462-24-17, (362) 63-35-75

Îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ "Òåõíîñåðâ³ñ", ÒΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 57. . . . . . . . . . . . . (362) 68-02-25

Ïðàéñ, гâíåíñüêà ì³æðåã³îíàëüíà óí³âåðñàëüíà òîâàðíî-ìàéíîâà á³ðæà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à (4-é ïîâ.), îô.405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-72, 46-04-71

Ïðèâàòíà ñïðàâà, åêñïåðòíî-êîíñàëòèíãîâà ô³ðìà, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ãóð’ºâà, 13 . . . . . . . . . . . . . (067) 795-73-93, (3622) 5-31-15, (362) 62-85-59

гâíåíñüêà òîâàðíà á³ðæà 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27, (362) 62-05-24, 62-05-88

гâíåíñüêà òîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-38-66, 26-85-85

гâíåíñüêèé åêñïåðòíî-òåõí³÷íèé öåíòð, ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 7. . . (362) 26-58-90, 26-64-89

Ñàíòîäîð, íàóêîâî-äîñë³äíå áþðî ñóäîâèõ åêñïåðòèç, ÐÔ ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 72 á. . . (362) 62-21-56

Óêðà¿íà-Çàõ³ä, îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 837-95-31, (362) 46-02-10

9

Âîëèíñüêå â³ää³ëåííÿ Ëüâ³âñüêîãî ÍIJ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-26-00, 72-24-11

Âîëèíñüêèé åêñïåðòíî-òåõí³÷íèé öåíòð, ÄÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 22 â.. . (332) 78-81-99, 71-14-21

Âîëèíü-åêñïåðò ïëþñ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-20-69, 28-20-70

Âîëèíü-Åêñïåðò, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 56. . . . . . (332) 78-87-75, 28-05-08

ÃÖ ÍÒÏ+, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1. . . (332) 77-44-05, 77-44-24

Åêñïåðò-ñåðâ³ñ Âîëèíü, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á, îô.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 933-86-57, (332) 25-12-88

Ëóöüê Åêñïåðò Ïëþñ, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 528-48-80, (096) 041-90-81

Ìàãåðà Àëëà ³òà볿âíà, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 512-86-45, (332) 72-81-13

Îëä³, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67, ê.402 . . . . (332) 24-64-64

Îë³ìï-Êîíñàëòèíã, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàáîâñüêîãî, 7 à. . . . . . . (099) 025-43-98

Ïàíå÷êî Ëåîí³ä ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 1 . . . . . . . . . . . . (067) 728-85-61, (067) 728-85-61, (332) 78-47-77

Õðèñòåöüêà Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà, ï³äïðèºìåöü 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 9. . . . . . . . (050) 432-75-61

Öåíòð íåçàëåæíî¿ åêñïåðòèçè òà àóäèòó 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 8, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-22-79, (050) 207-54-74

Óêðà¿íà-Ñåðâ³ñ, ÏÏÔ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8, îô.1 . . . . . . . . (362) 62-32-42

Óêðäåðæáóäåêñïåðòèçà, ô³ë³ÿ, ÄÏ

ЗАПЧАСТИНИ

33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 6. . . . . . . . . . . (362) 26-58-82

Ô³ðìà "ÎÑÊ", ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27, îô.311

Підприємства та фірми м.Луцьк Àëüÿíñ-ÐÊ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðà, 3 . . . . . . . . . . . (050) 624-53-19

ÀÑ Åêñïåðò, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëóãîâà, 2, îô.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-71-75, (332) 72-49-63

Àòëàíò, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 (ÄÎÑÀÀÔ), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 581-25-50, (332) 77-07-25

AUTODONOR, МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТИН http://autodonor.org e-mail: autodonor2013@ukr.net 33023, ì.гâíå, âóë.Òðàíñïîðòíà, 12 . . (097) 423-55-53, (098) 846-78-28, (093) 038-15-78

AUTOSHROT.COM.UA, ІНТЕРНЕТМАГАЗИН Çàï÷àñòèíè äî ëåãêîâèõ òà âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â. 35431, ñ.Áàáèí Ãîùàíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 056-63-33 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 31

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


10

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

MAXIMUS, СУПЕРМАРКЕТ АВТОЗАПЧАСТИН 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 170-14-06, (332) 28-78-22 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

АВТОБАН, МАГАЗИН АВТОАКСЕСУАРІВ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3/110 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 170-29-74, (332) 28-27-77 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 29

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

АВТОСТИЛЬ, МАГАЗИН Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 32

Çàï÷àñòèíè òà àêñåñóàðè äî ëåãêîâèõ òà âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â. 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê "Ôîðìóëà") . . . . . . . . (050) 585-77-35 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 361-66-60, (332) 78-69-79 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 29

АВТОСЕРВІС "ЕТАЛОН" Çàï÷àñòèíè äî àâòîìîá³ë³â òà ìîòîòåõí³êè. 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 706-30-83

REСТАРТ, АВТОМАЙСТЕРНІ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 5 . . (096) 618-33-22, (099) 621-33-22, (063) 937-33-22 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 . . (097) 831-44-11, (095) 384-44-11, (063) 475-44-11 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 â . . (098) 817-33-11, (099) 267-33-11, (093) 627-33-11 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 ã . . (068) 519-32-32, (099) 289-32-32, (073) 466-32-32 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ïî÷à¿âñüêà, 3 í . . (096) 668-11-55, (099) 298-11-55, (063) 492-11-55 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 31

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

АДЕНА, ТЗОВ Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 28

TRAFIC VIVARO PRIMASTAR, АВТОРОЗБІРКА 43000, ì.Ëóöüê. . (095) 777-03-84, (068) 719-28-42 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 29

Çàï÷àñòèíè äî ñ/ã îâî÷åâî¿ òåõí³êè. 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 8 . . . . . . . (096) 661-01-00, (362) 60-88-50, 60-88-51


ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

11

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

БУСЛУЦЬК, ПП 45635, ñ.ϳääóáö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 1, (096) 546-99-49, (099) 434-22-44 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 33

ВЛАДАР, АВТОЦЕНТР 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 573-90-15, (093) 760-78-60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-30-20, 29-30-10 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 33

ВОЛОДАРАВТО, ТЗОВ Îðèã³íàëüí³ òà àëüòåðíàòèâí³ çàï÷àñòèíè. 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-49-22, (362) 64-22-55

ГІДРАВЛІКА, ПБНВФ Øëàíãè, ã³äðàâë³÷í³ óù³ëüíåííÿ. 45621, ñ.Áóÿíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 á . . . . . . . . . . . . (332) 79-50-30 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 078-33-25, (068) 633-78-87 üþ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 32

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


12

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

СТАНІСЛАВІВ ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ, ПІДПРИЄМЕЦЬ Çàï÷àñòèíè äî âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â ÊàìÀç, ÌÀÇ, ÊðàÇ òà ³í.. 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 606-77-85, (362) 28-05-77

Підприємства та фірми м.Рівне AS "Óêðà¿íà", ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-43-43, (362) 68-33-07

Avto Parts, àâòîçàï÷àñòèíè 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . (096) 388-19-15 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 34

ЛІДЕРАВТО, КРАМНИЦЯ АВТОЗАПЧАСТИН Çàï÷àñòèíè, ðàä³àòîðè, àêóìóëÿòîðè, òóðá³íè, ³íñòðóìåíòè, àâòîàêñåñóàðè, àâòîêîñìåòèêà, êèëèìêè. 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-06-79, (362) 64-03-50 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 34

Daewoo Chevrolet, àâòîçàï÷àñòèíè 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 305-26-27, (362) 62-53-77

DANIPARTS, ÒΠ35304, ñ.Êîðíèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Òðàêòîðíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-12-00, (067) 340-12-00

INTER CARS UKRAINE, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 63 . . . . . . . . . . . . (362) 68-05-20

Mastercar, àâòîçàï÷àñòèíè 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 à . . . . . . . . . . (098) 325-84-79, (095) 085-36-61, (063) 345-04-66

OE PARTS, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . (067) 924-96-88, (066) 874-03-73, (362) 43-59-90

Strans, ô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 321-68-48, (067) 322-25-32

TOLCARS, àâòîçàï÷àñòèíè 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 982-69-25, (095) 359-61-00 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 359-61-00, (097) 473-10-34

Àâòîöåíòð "²ÒÎ" 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 473-38-49, (063) 415-83-06

Àãðî-Êîìïëåêò, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 91 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 539-94-27, (362) 26-29-88, 68-40-40

Àäæàíòà, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . (050) 453-63-63 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 . . . . . . . . . . . (067) 353-63-63

ÀÌ ñåðâ³ñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 490-31-11, (362) 61-02-49

Á³ìåð, àâòîìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 4 . . . . . . . . (097) 492-36-89


ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

³êîñ, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . (362) 64-60-80

²ÐÒ, ô³ðìà 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 416 à . . . . . . . . . (362) 61-10-68

Ãàðäåí³ò, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 21 . . . . . . . . . . (096) 919-14-49, (050) 715-42-07, (067) 701-90-31

Äèíàìî, àâòîöåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 975-45-08, (3622) 5-31-59

ÄÎ ÂÌÒ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 20 . . . . . . . . . . (067) 362-11-07

ÅËѲ, ÒçÎÂ, ϲ² 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 à. (050) 375-19-07, (362) 61-70-80

Åíåé Ìîòîðñ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 384-38-89, (096) 976-08-52

Êàçì³ð÷óê Ñåðã³é ªâãåí³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê "Äèíàìî"), 6-é ðÿä, ì³ñöÿ ¹22, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 948-56-82

Êàøòàí Âàëåð³é Ôåäîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 15 . . . . . . (050) 930-22-09

Êðàâ÷óê Âàëåíòèí Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108. . . . . . . . . . . (098) 022-01-26

Ìîòîðíå àòåëüº, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . (067) 382-17-35, (067) 382-17-37, (362) 62-99-35

ÌÒÂ, ÒΠ33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 28. . . . . . . (3622) 5-91-98, 5-90-87

Îë³éíèê ²ãîð Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 730-17-81, (050) 944-36-50

Ïíåâìîòðåéä, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 24 à. . . . . . . . . (067) 230-34-20

Ïîë³ùóê ³òàë³é Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . (067) 360-28-44, (098) 746-57-67, (066) 477-91-15

Ïðîô³ Ïàðòñ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . . . . . . . . . (067) 232-59-22, (067) 547-49-16, (067) 335-60-52

Ðåìòåõñíàá, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 37 . . . . . . . . . . . . (050) 435-12-38, (097) 832-75-74, (362) 64-41-37

Òåõíîîïòòîðã-Òðåéä, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 123 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 400-28-86, (362) 63-59-64, 63-13-12

ÒËÀ Æèòîìèð, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä . . . . . . . . . . . . (067) 508-30-10, (097) 777-15-87, (362) 61-98-86

Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÐÔ ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 440-27-86, (362) 26-36-87, 26-19-78

13

×åêóí Íàä³ÿ Ôåäîñ³¿âíà, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê "Äèíàìî"), 0-é ðÿä, ì³ñöÿ ¹3, 4; 2-é ðÿä, ì³ñöå ¹1 . . . . . (067) 710-01-45

Підприємства та фірми м.Луцьк AVTOWEST, ÏÔ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 691-11-69

BMW Lutsk, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . (050) 883-59-87

CPR-franauto 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44, ïàâ³ëüéîí ¹109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 111-11-96, (066) 524-00-27

ELAN-TRUCKS, ÏÏ 45635, ñ.ϳääóáö³ Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 422-11-11, (067) 361-76-67

JAPAN CARS 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Áðàòêîâñüêîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 128-67-00, (097) 721-28-39

RIOparts, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 49/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 360-44-34, (096) 666-71-75

Stotehnika.pulscen.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 865-89-60, (050) 718-95-96

Àâòî-ñòèëü, ÏÏ 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ë.Óêðà¿íêè, 28 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 660-44-77

Àâòî-ØàÁî 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 (ÑÒÎ "Âîëèíü-ËÀÄÀ") . . . . . . . . . . . . (066) 435-56-60, (096) 910-78-66, (332) 75-76-94

ÀâòîTIR, ìàãàçèí 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 927-75-24, (332) 79-51-38

Àâòîêîìôîðò Ëóöüê, ô³ðìà 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 55 . . . . . . . . . . . (066) 701-00-46

Àâòîìîá³ë³ñò-2, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 10 . . . . . . . . . . . (050) 724-59-32, (096) 973-66-81, (066) 600-28-00

Àâòîõ³ðóðã³ÿ, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (099) 251-32-95, (067) 196-14-48

Àãðî-Ñîþç-Õìåëüíèöüê, ÒçΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 540-32-98, (332) 70-59-13, 70-59-14

Àãðîëîã³ñòèêà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 112 . . . . . . . . (067) 676-18-99

Àðñåí, ÒÏÊ, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-87-13, (332) 78-70-22

Á³ðîíò Ìèêîëà ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . (050) 378-71-18, (067) 457-99-59, (093) 440-02-55 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


14

²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

Âåñòòàõîñåðâ³ñ, ÒΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 235-73-23, (050) 378-59-13

Âîëèíü ªâðî-ÌÀÇ, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-08-67, (332) 78-85-71

Âîëîõ Àíàòîë³é Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-75-30, (050) 158-46-96

Âîëÿð, ÏÔ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 855-64-91, (332) 78-29-72

Äàí³åëà-Òóð, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 872-16-37, (099) 010-70-72

Çàï÷àñòèíè Áîãäàí-Åòàëîí, ÏÏ 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 549-32-82, (093) 515-49-17

Çàï÷àñòèíè Áîãäàí-Åòàëîí, ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à . . . . . . . . (050) 549-32-82

ÈÐÁ²Ñ-ÀÂÒÎ, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 380-54-68, (332) 75-00-64

²íâåñòîð Ïëþñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 8 . . . . . . . . . . . (332) 71-09-75

²íòåð-îïò³ìà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 726-30-27, (332) 75-16-65

Ëåîë, ÏÔ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 . . . . . . . . . . . (095) 130-51-22, (068) 220-24-68, (332) 77-10-08

Ìàêñèìóñ-Ïðåñòèæ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . (332) 28-78-77

Íàéòèçàï÷àñòü.com.ua, ³íòåðíåò-ïîðòàë 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (099) 100-28-00, (068) 100-28-00

Ïàðòíåð Òðàê, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . (332) 77-63-91

Ðåãàòà, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 035-00-61, (332) 71-09-63

Ñåíüêî Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . (332) 78-03-01

Òåõíîêîëîð, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 80 à . . . . . . . . (332) 25-24-64

ÒËÀ Æèòîìèð ó ì.Ëóöüêó, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à, 3-é ïîâ. (332) 78-00-49

Òîï Ìàðêåò 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 à . . . (050) 375-13-30, (098) 375-13-30, (332) 29-98-29, 78-09-41

Òðàíñ-Àòëàñ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàõàðîâà, 7 â . . (332) 75-11-65, 75-13-93

Òðàô³êàíè÷, êîìïàí³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (095) 728-52-08, (050) 176-28-39

Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÒçÎÂ, ËÔ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 442-85-23, (332) 77-90-03, 77-91-03

ІНСТРУМЕНТ CTO.IN.UA, ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 13 . . (050) 661-72-86, (066) 652-49-37, (362) 23-72-84 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

ПРОФІ, МАГАЗИН ІНСТРУМЕНТУ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 13 . . (050) 661-72-86, (066) 652-49-37, (362) 23-72-84 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

Підприємства та фірми м.Рівне ÀÄÐÅÌ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 5 . . . . . . . . . (362) 64-20-88

Áîáåð, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 9 . . . . (362) 26-96-73

Áóäïîñòà÷, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 419-97-56, (362) 64-23-70

²ÑÒ ÃÐÓÏÏ, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Òðàíñïîðòíà, 12 . . . . . . . . (362) 64-39-56

Äîáðèé ãîñïîäàð, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . . . . . (096) 435-49-03

Äîìóñ-êîìôîðò, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 61 . . . . . . . . . . . (067) 364-16-02, (066) 047-81-26, (362) 24-94-74

ªâðî³íñòðóìåíò, ìàãàçèí åëåêòðî³íñòðóìåíòó 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 620-15-69

²íñòðóìåíò, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 740-31-85, (362) 63-37-77

²íñòðóìåíò-öåíòð, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . (362) 62-05-96, 62-05-50

²íñòðóìåíòè "Ñòàðò", ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 à . (362) 26-55-37, 62-05-30

Êëÿéìåð, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 . . . (099) 988-00-15

Ìàéñòåð, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-79-23, (362) 62-01-55

Ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó åëåêòðî³íñòðóìåíòó 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 477-60-41

Ìàñòåð-îê, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 492-34-51, (063) 245-19-96

Ìîëîòîê, áóä³âåëüíî-ãîñïîäàðñüêèé ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 492-41-36, (095) 055-80-61

ÎÅÕ, ìàãàçèíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 945-00-40, (3622) 5-70-56 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 23/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 276-31-85, (362) 26-74-72

Ïðîì³íñòðóìåíò, ÏÏÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-79-23, (362) 62-01-55

гâíå-ìåòèç, ñïåö³àë³çîâàíèé ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 008-00-90, (362) 62-44-00

Ñâ³ò ìàéñòðà, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 681-78-10

Ñåðâ³ñíèé öåíòð ç ðåìîíòó åëåêòðî³íñòðóìåíòó 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 . . . . . . . . . . . (362) 40-05-56


ÌÀÃÀÇÈÍÈ

Òåõêîìóíêîìïëåêò, ÏÌÏ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . (362) 62-05-50, 62-05-96

Óêðçàõ³äïîñòà÷, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-95-80, (362) 62-97-83

Øòóðì, ì³í³-ìàðêåò 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 (ðàéîí ïëîù³ Ïåðåìîãè) . . . . . . . . . . . . (066) 014-02-35, (098) 804-51-45, (362) 63-53-28

Øóðóï, ìàãàçèí 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . (068) 241-49-66

Підприємства та фірми м.Луцьк DeWALT, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 661-13-92, (332) 29-97-90

PIT STOP, ìåðåæà ìàãàçèí³â àâòîçàï÷àñòèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê "Ôîðìóëà"), ïàâ³ëüéîí ¹38 í . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-61-02, 78-61-03

Stotehnika.pulscen.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 865-89-60, (050) 718-95-96

ÀâòîÌàðêåò, ÏÏ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóãîâà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 941-09-38, (063) 433-08-43

Ãàíîê, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 4 à . (332) 71-09-82, 78-43-83

ÖÒÇ Òåõíîìàðêåò, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 70, . (332) 77-43-74, 77-43-99

ÞͲÒ-Ò, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 676-72-44, (332) 78-28-95

15

²ÐÒ, ô³ðìà 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 416 à . . . . . . . . . . (362) 61-10-68

Çàõ³ä-Õîëîä, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . (097) 471-63-23

Ìàãàçèí ÒΠ"ELIT-Óêðà¿íà" 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 117-91-17, (067) 550-15-40

Ìîòîðíå àòåëüº, ÑÒÎ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . (067) 382-17-34, (063) 849-99-79, (050) 321-95-97

Þðêî ²ãîð Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 940-96-15, (362) 64-84-58

Підприємства та фірми м.Луцьк Àâòîêîíäèö³îíåðè, ÑÒÎ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 179 . . . . . . . . (050) 378-88-43

ÁÎØ Àâòîñåðâ³ñ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 343-97-78, (067) 471-04-71

Áóñ-Ëóöüê, ÏÏ 45635, ñ.ϳääóáö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 546-99-49, (099) 434-22-44

Êàùóê ³êòîð ßêîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 500-12-00

Êîìôîðò-Ñåðâ³ñ Ëóöüê, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . (332) 77-07-72, 77-10-14

Ìàéñòåð 12 Âîëüò, ìàãàçèí

КОНДИЦІОНЕРИ АВТОМОБІЛЬНІ АВТОТЕМА, СТО 44700, ñ.Ôåäîð³âêà Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 1 á . . . . . . . (099) 144-55-51 . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 654-96-77, (3342) 3-10-10 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 30

Підприємства та фірми м.Рівне BOSCH Service Çàõ³ä Àâòî 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 á . . . . . . . . . . . . . (067) 625-20-10, (3622) 5-00-03, (362) 68-20-32

Bosch Àâòî Ñåðâ³ñ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . (362) 46-06-06

Àâòîêîíäèö³îíåðè, ÑÒÎ 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-13-38, (098) 615-92-36

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ "Þâàíò") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-01

Ñåíüêî Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . (332) 78-03-01

ѳäåð³ñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-83-70, 78-83-30

ÑÒÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 447-97-77, (093) 213-97-77

МАГАЗИНИ AUTODONOR, МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТИН http://autodonor.org E-mail: autodonor2013@ukr.net 33023, ì.гâíå, âóë.Òðàíñïîðòíà, 12 . . (097) 423-55-53, (098) 846-78-28, (093) 038-15-78 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


16

ÌÀÃÀÇÈÍÈ

AVTOВИБІР, ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН www.avtovubor.com.ua 45000, ì.Êîâåëü . . . . . . . . . . . . . . (096) 817-04-55 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 799-61-88, (050) 663-50-87 . . . . . . . . . . . . . . . (096) 775-11-25, (050) 950-83-85 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 32

CTO.IN.UA, ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 661-72-86, (066) 652-49-37 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

HAPPYCAR, МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТИН 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 070-79-79, (066) 868-15-11

MAXIMUS, СУПЕРМАРКЕТ АВТОЗАПЧАСТИН 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 170-14-06, (332) 28-78-22 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

TIR MARKET, ГУРТІВНЯ АВТОЗАПЧАСТИН 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 377-65-51, (098) 102-67-66 . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 705-33-66, (332) 20-02-07 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

VOCAR24.COM.UA, ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН Àâòîçàï÷àñòèíè íîâ³ òà á/â. 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . (067) 662-90-05 . . . . . . . . . . . . . . . (099) 261-27-53, (063) 447-16-36 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 28

АВТОБАН, МАГАЗИН АВТОАКСЕСУАРІВ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3/110 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 170-29-74, (332) 28-27-77 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 29

АВТОЛЮКС, МАГАЗИН 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-17-48, 45-07-33 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ПРОФІ, МАГАЗИН ІНСТРУМЕНТУ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 13 . . (050) 661-72-86, (066) 652-49-37, (362) 23-72-84 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

Підприємства та фірми м.Рівне Autofrance, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê), 1-é ðÿä, ì³ñöå ¹14-15 . . . . . . . . . . . . (067) 959-25-13, (067) 768-31-90

AUTOPOINT, àâòîìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 988-81-41, (362) 63-12-36

BUS-AVTO, ìàãàçèí 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 2 à . . (067) 775-44-62, (096) 497-70-93

CARLIFE, àâòîìàãàçèí TIR 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 091-46-06, (099) 965-09-54

DIESEL, ìàãàçèí çàï÷àñòèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 541-56-02, (362) 61-51-69

Exist.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-65-21, (067) 310-65-21

Galaxy-parts.com, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-28-01

NORD WAY, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á, 4-é ðÿä, ì³ñöå ¹34 . . . . . . . . . . . (050) 224-60-90, (067) 970-60-96, (362) 40-03-08

PitStop TIR, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . (050) 520-37-97, (067) 364-46-22, (362) 63-00-13

RIO Àâòîçàï÷àñòèíè, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 513-10-14, (063) 198-68-93

RIVNE AUTOTIR, àâòîìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 34 . . . . . . . . . . (096) 748-72-27, (050) 949-85-70, (097) 645-44-74

TIR, àâòîçàï÷àñòèíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . (093) 808-55-33, (093) 390-73-91, (362) 61-09-44

TIR-ìàðêåò

АВТОСТИЛЬ, МАГАЗИН 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê "Ôîðìóëà") . . . . . . . . (050) 585-77-35 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 361-66-60, (332) 78-69-79 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 29

БУСІК, МАГАЗИН 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 16 . . (097) 152-13-31, (097) 726-66-40, (3344) 4-42-62 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ГАРАЖ АВТО, МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТИН 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 9 à (íàâïðîòè ÀÇÑ "ÎÊÊÎ") . . . . . . . . (098) 642-16-12 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-37-68, (362) 43-93-09

ЛІДЕР АВТО, КРАМНИЦЯ АВТОЗАПЧАСТИН 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-06-79, (362) 64-03-50 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 34

35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . (067) 363-87-14, (067) 363-87-15

ÀÂÌ-Àâòî, â³ää³ë 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (ðèíîê "Äèíàìî"), 4-é ðÿä, ì³ñöå ¹15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 939-11-65

Àâòî ªâðî, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (ðèíîê "Äèíàìî"), 6-é ðÿä, ì³ñöå ¹36 . . . . . . . . . . (063) 060-80-75, (095) 835-36-72, (096) 563-93-95

Àâòî ì³ê&ñåð, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 797-92-82, (067) 774-83-13

Àâòî Ðàäóãà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 12 . . . . . . . . . . (098) 752-67-52, (066) 843-25-01, (068) 569-36-31

Àâòî Ñâ³ò, ìàãàçèí çàï÷àñòèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à . . . . . . . . . (050) 222-21-01

Àâòî Ñòèëü Àãðî, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 29. . (097) 919-85-76


ÌÀÃÀÇÈÍÈ

Àâòî Ñòèëü, àâòîìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 à . . . . . . . . . . (362) 64-65-24

Àâòîàïòåêà, ãóðò³âíÿ àâòîçàï÷àñòèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-04-01, (362) 45-07-33

Àâòîä³ìñåðâ³ñ, ìàãàçèí çàï÷àñòèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 235-12-51, (362) 64-16-44

Àâòîçàï÷àñòèíè ïëþñ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 535-41-93, (362) 43-72-43

Àâòîçàï÷àñòèíè, â³ää³ëè 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á . . . . . . . . . . (097) 999-90-36 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (ðèíîê "Äèíàìî"), 2-é ðÿä, ì³ñöå ¹38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 480-23-35

Àâòîçàï÷àñòèíè, ìàãàçèíè 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-12-38, (362) 64-41-37 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . (050) 820-82-98, (096) 345-33-74, (362) 28-09-98 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 779-01-53, (097) 592-21-93 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 833-39-95, (050) 295-12-26 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê "Äèíàìî"), 2-é ðÿä, ì³ñöå ¹36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 291-75-98 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê "Äèíàìî"), 1-é ðÿä, ì³ñöå ¹32 . . . . . . . . (063) 560-70-56, (067) 897-78-12 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 33 à. . . . . . . . (096) 528-78-52

Àâòîëîì, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 473-38-49, (050) 728-01-06

Àâòîëþêñ "Àç³ÿ", ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1, â³ää³ë ¹5 . . . . . . . . . . . (050) 375-44-36, (067) 363–06–67, (362) 63-66-30

Àâòîëþêñ, ãóðòîâèé â³ää³ë 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à, â³ää³ë ¹6 â . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-04-01, (095) 789-32-91

Àâòîìàã 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-07-89, (097) 020-25-30

Àâòîìàðêåò, â³ää³ë 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á, ê³îñêè ¹1, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 573-26-78

Àâòîïàðòíåð, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 30 . . . . . . . . . . . . (098) 249-92-50, (093) 800-75-95, (362) 40-15-30

Àâòîïëàí, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 308-59-81, (099) 192-04-64

Àâòîïðåñòèæ, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 6 . . . . . . . . . . . (097) 430-33-12, (093) 668-98-38, (095) 445-86-38

Àç³ìóò, àâòîìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-33-27, (050) 435-00-07

17

ÁÓÑ & ̲ͲÂÅÍ, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê "Äèíàìî"), 1-é ðÿä, ì³ñöå ¹21 . . . . . . . . . (097) 531-00-77, (362) 43-03-79

ÂåíÀâòî, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27, 1-é ðÿä, ì³ñöå ¹26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-53-29, (362) 43-03-17

Âëàñò, àâòîìàãàçèíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 42 . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-78 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 259 . . . (362) 64-10-40, 63-08-91 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . . . . . . . (362) 69-07-14

ÂñåÄîÁóñ³â, ìàãàçèí 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . . . . . . (095) 935-51-03, (097) 775-59-39, (063) 035-07-67

óäðàâë³êà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á, ïàâ³ëüéîí ¹18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-27-72, (050) 339-38-83

Äåëôàé, àâòîìàãàçèí 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . (362) 64-11-76, 43-06-73

ÅÍÅÉ-ÌÎÒÎÐÑ, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-61, 61-09-62, 40-60-06

Çàõ³äàâòî, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 (ïðèì³ùåííÿ ÂÀÒ "гâíåíàñ³ííºîâî÷") . . . . . . . (362) 61-06-55

²íòåðÂÀÇ, ìàãàçèí 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . (097) 457-53-53

Êèòàéñüêèé êâàðòàë, àâòîìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á . . . . . . . . . . (097) 924-72-12

˳ðà, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 44 . . . . . . . . . . (067) 726-42-80

Ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 381-01-85, (067) 496-03-27

Ìàãàçèí ÒΠ"ELIT-Óêðà¿íà" 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 117-91-17, (067) 550-15-40

Ìàðøðóòêèí ä³ì, àâòîìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 488-50-63

Ìåãà-Àâòî, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-00-28, (096) 300-30-70

ÌÎÍÐÎ, àâòîìàðêåò 33001, ì.гâíå, âóë.Ðóñüêà, 11 . . . . . . (362) 62-31-71, 26-36-49

Íàâ³ãàòîðè, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à (ÒÖ "Ñêåëÿ"), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 625-79-33, (093) 647-79-47

ÎÊÒÀ, àâòîìàãàçèí 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 103-49-92, (362) 24-50-98

Ïðåì’ºð-àâòî, àâòîìàãàçèí 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 305-26-27, (362) 62-53-77 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


18

ÌÀÃÀÇÈÍÈ

Ïðèíöèï, àâòîìàãàçèí TIR 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . (067) 360-53-33

Ñàìóðàé Àâòî, àâòîìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-37-61, (362) 62-17-67

Ñàìóðàé Àâòî, àâòîìàãàçèíè 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-31-33, (362) 63-72-49, 63-66-12

Ñâ³ò àâòîçàï÷àñòèí, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 442-56-74, (095) 590-06-29

Підприємства та фірми м.Луцьк AMG, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à, ïàâ³ëüéîí ¹6 í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 230-66-87, (093) 765-41-33

Auto Äîê, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê "Ôîðìóëà"), ïàâ³ëüéîí ¹10 à . . . . . . . . . (095) 472-85-68, (067) 889-01-63

AUTOCOMFORT.BIZ.UA, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 55 . . . . . . . . . . (063) 635-05-63

Automriya, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê "Ôîðìóëà"), ïàâ³ëüéîí ¹11 í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 182-30-39

AVTO WEST, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (050) 183-24-44, (068) 843-94-90

AVTO-CT çàï÷àñòèíè, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 303-92-97, (095) 204-72-99

Bus Master, ìàãàçèí 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 48 . . . . . . . . . (095) 245-81-40, (097) 244-75-55, (093) 244-92-72

DETAL.UA, àâòîìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-88-90, (067) 442-77-11

Detalka.net, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 49 . . . . . . . . . . (050) 075-75-24, (099) 361-41-01, (093) 243-68-49

Diesel, àâòîìàãàçèí 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-02-32, 28-02-33

Euro Truck Parts, ìàãàçèí TIR çàï÷àñòèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 155-07-82, (066) 558-01-42

InterCar Ukraine, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Çàë³çíè÷íà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-56-10, (067) 364-46-32

KingÀâòî, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê "Ôîðìóëà"), ìàãàçèí ¹59 í . . . . . . . . . . . (050) 886-14-82, (097) 346-79-82

MIF, àâòîìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 46 à (àâòîðèíîê "Ôîðìóëà"), êîíòåéíåð ¹28 . . . . (050) 378-68-61

PIT STOP, ìåðåæà ìàãàçèí³â àâòîçàï÷àñòèí 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-00-30

PitStop TIR, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . . (050) 041-95-27, (098) 893-33-06, (332) 77-63-93

SellParts, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (099) 320-39-68, (097) 853-96-67

Sport-car.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 218-21-88

Stotehnika.pulscen.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 865-89-60, (050) 718-95-96

STRANS TIR çàï÷àñòèíè, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 311-70-40, (067) 311-71-77

SVIT-LDV, ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 061-17-74

Tuning-Tec, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 119-09-76, (066) 936-15-42

WestPart, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . (096) 677-80-77, (066) 947-06-44, (068) 572-76-77

Àâòî-Êîìïëåêñ-Ë, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . (067) 332-22-39, (066) 846-71-45, (332) 29-71-17

Àâòîä³ìñåðâ³ñ, ìàãàçèí çàï÷àñòèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ñõ³äíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 821-92-53, (332) 72-98-68, 77-08-24

Àâòîëó÷åñüê, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 15 . . . . . . . . . . (066) 212-48-92

Àâòîìàðêåò 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 806-36-28, (050) 673-04-31

Àâòîñòàòóñ, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 325-22-19, (098) 247-30-70

Àâòîòóðèñò, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . (050) 686-30-04, (098) 307-45-45, (332) 26-18-10, 20-02-95

Àâòîòóðèñò, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 2 â . . . . . . . . . . . (066) 633-92-80, (067) 334-47-87, (332) 25-13-89

ÀÒË, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 404-91-97, (332) 78-00-48

Áóñ Ìàðêåò, ìàãàçèí 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 110-33-44, (098) 110-33-44

Áóñ Ìàðêåò, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 á . . . . . . . . . (067) 332-78-00, (099) 110-33-44, (098) 110-33-44

³òî øèíà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 (àâòîøêîëà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 522-65-85, (098) 828-28-23

³òî, àâòîìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 37 . . . . . . . . . . . (095) 888-95-89, (098) 838-80-30, (332) 78-00-78


ÌÀÑÒÈËÀ

19

Âîëèíü-ÀÂÒÎ, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . . . . (332) 28-18-26

Åêîëàéí, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 524-87-19, (095) 654-28-17

Åêñ³ñò Àâòîìîò³ñ, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 32 . . . . . . . . . . . . (050) 353-10-87, (067) 311-71-78, (332) 28-34-10

Çàï÷àñòèíè, ìàãàçèí 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 39 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 933-11-51, (095) 359-62-64

Çàï÷àñòèíè, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 39 . . . . . . . . . . . . (098) 129-99-39, (050) 837-30-87, (332) 73-03-80

²íòåð-àâòî, ìàãàçèí 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 1 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 573-53-95, (332) 78-52-68

²ñêðà, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 090-03-93, (332) 78-86-51

Ìàéñòåð 12 Âîëüò, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ "Þâàíò") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-01

Îëüãà, àâòîìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 20 . . . . . . . . (050) 378-64-78

Ðåàë-Àâòî, ìàãàçèí 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 173-50-16, (067) 193-32-20

Ñàôðîí, àâòîìàãàçèí 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 106 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-72-10, 26-08-45

Ñìàðàãä, ÏÔ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-98-66, 28-52-20

Òàíäåì Àâòî, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 12 . . . . . . . . . . . (067) 334-31-21, (066) 883-36-36, (332) 29-10-79

ßïîíñüêèé àâòîðàé, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (àâòîðèíîê ''Ôîðìóëà'') . . . . . . . . . . . . (050) 378-10-92, (096) 456-45-55, (332) 78-03-66

МАСТИЛА AUTO ДОК, МАГАЗИН 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê "Ôîðìóëà"), ïàâ³ëüéîí ¹46 í . . . . . . . . . . . . . . . (095) 472-85-68, (067) 889-01-63 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 29

ІНВЕСТОР ПЛЮС, ТЗОВ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 8, (332) 71-09-75 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 27

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 27

ЛОГОСЕКО, ТЗОВ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 3,(332) 75-08-80 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 30

Підприємства та фірми м.Рівне LIQUI MOLY, àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à . . . . . . . . . . . (098) 222-21-01, (050) 222-21-01, (362) 63-65-63

PitStop TIR, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 520-37-97, (067) 364-46-22

Strans, ô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 321-68-48, (067) 322-25-32

Àãðî-Çàï÷àñòèíè, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-06-69, (362) 62-30-19

ÀÌ ñåðâ³ñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 490-31-11, (362) 61-02-49

Àñòàðòà-ÁÂÑ, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 266-84-24, (362) 62-38-62 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


20

ÌÀÑÒÈËÀ: ÏÓÍÊÒÈ ÇÀ̲ÍÈ

Âåíîë-Óêðà¿íà, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 134-96-93, (362) 63-00-53

Ëþáåð, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-34-05, 45-34-15, 45-34-55

Ìàãàçèí ÒΠ"ELIT-Óêðà¿íà" 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 117-91-17, (067) 550-15-40

ÌËÑ, ÏÌÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20.. (362) 68-23-85, 68-26-65

ÌÒÂ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 978-45-08, (3622) 5-31-59

γë Ãðóï, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-57-30, 62-57-31

Ïðîìèñëîâ³ ìàñòèëà-Çàõ³ä, ÒΠ35312, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êîñìîíàâò³â, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-12-66

Ïðîô³-ñåðâ³ñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-07-89, (097) 020-25-30

Àâòî-Åêî, ÒΠ45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.˳ñêîâà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-22-20, 28-25-82

ÅÍÅÉ-ÌÎÒÎÐÑ, ÒÎÂ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (àâòîðèíîê ''Ôîðìóëà'') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-10-92, (096) 456-45-55

Ãóðò-Îéë, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 ã . . . . . . . . . . (332) 78-08-02

Äóêàò-Îéë, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 150-55-00, (332) 77-01-86

Åíåðãåòè÷í³ ìàñòèëà-Çàõ³ä, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 10 . . . . . . . . (332) 24-35-55

Êîìïàí³ÿ ÌÌÑ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 25 . . . . . . . . . (332) 29-46-69

Ñïåêà, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 12 . . . . . . . . . (332) 24-62-52

ÕÀÄÎ, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 3 à . . . (332) 78-31-54

Ðåàë-àâòî-òðàíñ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-49-49, (067) 772-99-93

Ôóêñ Ìàñòèëà Óêðà¿íà, ÑÏ ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 673-37-81

ÕÀÄÎ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à, îô.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 403-73-65, (066) 840-34-94

Підприємства та фірми м.Луцьк LIQUI MOLY, àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 31 . . . . . . . . . . (050) 855-56-51 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . (050) 855-56-51

МАСТИЛА: ПУНКТИ ЗАМІНИ АЗССЕРВІС, ТОВ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-49-16, 64-21-85

ВЛАДАР, АВТОЦЕНТР 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 5. . (066) 573-90-15, (093) 760-78-60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-30-20, 29-30-10 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 33


ÌÈÉÊÀ ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â

ВОЛОДАРАВТО, ТЗОВ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-49-22, (362) 64-22-55

ЛОГОСАВТО, МЕРЕЖА СТАНЦІЙ ЗАМІНИ МАСТИЛ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 931-88-00, (332) 78-99-59 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 351-85-97 45243, ñ.Ïðèëóöüêå ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 79. . . . . . . . . . . (050) 378-58-00 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 30

Підприємства та фірми м.Рівне Carlife, ïóíêò çàì³íè ìàñòèë 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-47-00, (050) 671-66-99

LIQUI MOLY, àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à . . . . . . . . . . . (098) 222-21-01, (050) 222-21-01, (362) 63-65-63

MOGUL, àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñ çàì³íè ìàñòèë 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 à . . . . . . . . (068) 750-77-50

PitStop TIR, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 520-37-97, (067) 364-46-22

Ïóíêò çàì³íè ìàñòèë 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 30 à . . . . (067) 360-29-93

21

ГАРАЖ, АВТОХІМЧИСТКА ßê³ñíà àâòîõ³ì÷èñòêà ð³çíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 212-18-49

Підприємства та фірми м.Рівне Karcher, ïðîôåñ³éíà òåõí³êà äëÿ àâòîìèéîê 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 472-25-28, (098) 034-68-08

Mazda, àâòîìèéêà 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à, . (098) 216-50-55

New line, àâòîìèéêà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . (097) 637-63-71

Àâòîìèéêè 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . (095) 904-17-06 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 19 (Òîðíàäî) . . . (068) 617-78-78 35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çåëåíà, 53 (ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé "Àéâåíãî") 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 79 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 182-31-41 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . (362) 64-64-77 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-48 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . (098) 763-50-82 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 41 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 741-95-97, (093) 383-59-50 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á 33025, ì.гâíå, âóë.Ïðèì³ñüêà, 39 . . . . . . . . . . (067) 192-15-62

Àâòîìèéêà "Àâòîãðàä" 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . (362) 69-00-03

Підприємства та фірми м.Луцьк LIQUI MOLY, àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 31 . . . . . . . . . . . (050) 855-56-51 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . (050) 855-56-51

ÒÎÏ Î²Ë, öåíòð çàì³íè ìàñòèë 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 993-08-66, (332) 29-29-68 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 2 á . . . . . . . . (050) 375-13-30

Àâòîìèéêà "Åðë³" 33004, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 562-00-33, (097) 062-68-20

Àâòîìèéêà "Ïðåñòèæ" 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36

Àâòîìèéêà "×àéêà" 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16. . . . . . . . . . . . (098) 292-54-32

Àâòîìèéêà "Ùàñëèâå" 33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 8 . . . . . . . . . . . . (096) 713-68-22

Àâòîìèéêà Êëåâàíü-2

МИЙКА АВТОМОБІЛІВ MAXIMUS, АВТОМИЙКА 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-78-55 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

АВТОМИЙКА КП "АВТОБАЗА" 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 72 á . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 961-24-85, (362) 26-75-11

35312, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 18 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 838-03-32

Àâòîìèéêè ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 24 . . . . . . . . . . . (362) 68-29-57 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 . . . . . . . . . . . (362) 68-29-57 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . (362) 68-29-57 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à (á³ëÿ ÒÖ "Ìaxima") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-29-57 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 24 . . . . . . . . . . . (362) 68-29-57

Àâòîìèéêà ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ "Äåëüô³í" 33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 015-70-51, (362) 43-13-73 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


22

ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÂÀÍÒÀÆͲ

Àâòîìèéêà ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ ICW 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º . . . . . . . . (095) 342-51-81

Àâòîìèéêà ÑÒÎ "Âëàñò" 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-33-24, 63-08-76

Àâòîìèéêà ÑÒÎ "Òà÷êè" 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 æ . . . . . . . . (362) 61-11-00

Àâòîìèéêà ÑÒÎ "Òåìï-Àâòî" 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à . . . . . . . . . . (362) 28-98-50

Àâòîìèéêà ÑÒÎ "Òðåê Àâòî Ñåðâ³ñ" 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 130 . . . . . . . . (067) 360-16-19

Áàðàíêà, àâòîìèéêà 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 21 à. . . . . . . . (098) 290-08-09

Ïóíêò ìèéêè àâòîìîá³ë³â "TIR-Ñòîï" 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 108 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 106-10-14, (362) 62-30-32

РÏðîô³, ÒçÎÂ, îáëàäíàííÿ äëÿ àâòîìèéîê 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-63-23, (362) 62-99-38

Підприємства та фірми м.Луцьк Black Gold, àâòîìèéêà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ôàáðè÷íà, 1 . . . . . . . . . . (099) 627-77-99

Àâòîáàíÿ, ñòóä³ÿ ÀâòîÄåòåéë³íãó 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïàðêîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 027-72-22, (066) 680-82-22

ÀÂÒÎÊÎÌ, àâòîìèéêà 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 23 . . . . . . . . . (050) 438-00-10

Àâòîìèéêà 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 á

Àâòîìèéêè 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Êîìóíàëüíèé, 4 à . . . . . . (332) 78-03-09 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 1 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 377-95-65, (332) 26-38-71 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 2 . . . . . . . . . (050) 802-19-33

Àâòîìèéêà "0-24" 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 14 . . . . . . . . (095) 820-00-52

Àâòîìèéêà "Ñóïåð" 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 3 . . . . . . . . . . . (099) 775-22-77

Àâòîìèéêà ÌÏÏ "Êë³ïà" 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 à . . . (332) 78-67-67

Àâòîìèéêà ÏÏ "Àâòîöåíòð ïëþñ" 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 49 à . . . . . . . . . . (332) 76-75-67

Àâòîìèéêà ÒçΠ"Ðåìçîíà" 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 1 . . . . . . . . . . . . (332) 24-75-78

Íåïòóí, àâòîìèéêà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . (066) 743-08-19

Ñàôðîí, àâòîìèéêà 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 à . . . (332) 71-73-62

ÑÒÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 447-97-77, (093) 213-97-77 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖНІ БЕГАЛЬ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ, ПІДПРИЄМЕЦЬ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 à . .(098) 993-34-38, (067) 362-04-02, (050) 517-31-90

Підприємства та фірми м.Рівне Avt SOS, åâàêóàòîð ñåðâ³ñ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 1 . . . . . . . . . . (067) 774-73-73, (066) 774-07-07, (063) 620-05-95

DELPOST, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . (067) 350-32-41


ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÂÀÍÒÀÆͲ

Evakuator-Rivne, ÏÏ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . (068) 316-33-11, (096) 382-88-59, (099) 229-09-23

GABARIT24, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 305-24-24, (073) 073-24-24

Lion Avto Trans, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à (ìåòàëîáàçà), îô.207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-02-39, (066) 987-36-97

ÀÂÂÎ-93, Ôà 35332, ñ.Êàðïèë³âêà гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . (3622) 5-70-98

Àâ³àïðîåêò, âèðîáíè÷èé êîîïåðàòèâ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-39, (362) 43-01-84

Àâòî-â³æí òðàíñ-ãðóï, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 967-59-60, (067) 188-81-87

Àâòîáàçà, ÄÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . (362) 63-66-97

Àâòîâ³ê, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . (362) 28-88-57, 28-96-87

Àâòîñâ³ò-Òðàíñåêñïåäèö³ÿ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, ê.917 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-03, 62-32-07

ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÅ˲Ò, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 5, îô.504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 165-93-60, (095) 303-83-07

Àâòîòðàíñêîì, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-12-51

Àâòîòðàíñïîðò-15663, ÒÄ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . (362) 24-11-86, 24-43-53

Àâòîòðàíññåðâ³ñ, ÏÏ 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 1 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-16-25

Àëüâ³ðîí, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 975-41-14, (362) 46-01-37

ÀÌÏ-ÒÐÀÍÑ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 545-05-04, (362) 46-02-54

Àíòîí³, ÄÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 279 . . . . . . . . . . . (3622) 5-20-44

Àðãàò-ÞË, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-46, 63-80-57

Áóêàòà Ðóñëàí Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 35312, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çåëåíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-15-25

³ëîíà-ì³æíàðîäí³ ïåðåâåçåííÿ, ÄÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-73, 62-33-56

³ìàï-Òðàíñ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 33 . . . (362) 62-32-32, 62-92-99

23

ÂÌÃ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28/206 . . . . . (050) 914-41-05

ÃÎËÄ Ñ, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 990-53-03, (362) 24-10-90

Ãðàáîâñüêèé Îëåêñàíäð Þð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 3/1 . . . . . . . . . . . (097) 502-04-38, (066) 426-92-42, (362) 40-24-51

Ãþíñåë, ô³ðìà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 20,(362) 64-20-35, 68-05-00

Äèïëîìàò, ÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-34-82, (362) 40-65-62

ijãåð Òðàíñ, ÒçΠ35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, ïðîâ.Ñâîáîäè, 3 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-86-66

Çàõ³äòðàíñåêñïåäèö³ÿ, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á, ê.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-03-38, (362) 64-46-06

²ìïåêñ Òðàíñ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25 . . . (362) 46-09-20

²ìïåð³ÿ-Ê, ÒçΠô³ðìà 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 65/3 . . (067) 363-60-55

²íñåòà, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-70

²ÑÒ-Çàõ³ä, ÄÒÅÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-19, 62-56-16

Êàìàç-Äàëü, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27. . . . . . . . . (362) 26-14-55

Êàìàç-òðàíñ-ñåðâ³ñ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 64 à . . (362) 62-56-50, 64-27-10

Êàòåô, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . (067) 261-68-15

Êîíþõ Ñâ³òëàíà ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 7 . . . . . . . . . . . (050) 435-66-08

Êóõðîâñüêèé, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.310 . . . (067) 363-88-04, (093) 804-04-98, (362) 64-60-82, 64-62-82

Ëàâðåíòüºâ ³êòîð Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 866-02-73

Ëåîíòðàíññåðâ³ñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-45-60, (362) 63-53-77, 64-42-50

Ìàëèìîí Ëàðèñà Ïåòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.814 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-01

Ìåõàâòîòðàíñ, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . (067) 360-24-49

̳êî òðàíñ, ÒΠ33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-71-17 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


24

ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÂÀÍÒÀÆͲ

ͳ÷íèé åêñïðåñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 ä . . . . . . . . . . (050) 334-49-70, (067) 424-07-94, (063) 167-60-17

Íîðäåê, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-27-20, (362) 23-03-36

Ïàëòðàíñ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . (067) 360-43-54, (098) 318-05-63, (099) 310-27-01

ϳí³ùóê Íàòàë³ÿ Îëåã³âíà, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 444 à . (362) 61-06-19, 61-06-28

Ïîãíîºâñüêà Òåòÿíà Ïàâë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 6, îô.625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-22-21, (099) 733-76-00

Ïîë³ññÿáóäðåñóðñè, ÏðÀÒ 35312, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-21-50

Ïîñëóãè åâàêóàòîðà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . (097) 312-22-70, (050) 537-11-85

Ïîñëóãè åâàêóàòîðà òà ìàí³ïóëÿòîðà, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 ê . . . . . . . . . (067) 255-01-85

Ïðèâàò-Òðàíñ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 346-57-80, (362) 62-32-76

Ðàâ³ñ, ÒçΠ35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 24 à . . . . . . . . (050) 375-55-81, (362) 27-87-73

Ðàâëèê, ìóâ³íãîâà êîìïàí³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . (096) 914-32-76, (073) 471-53-29

Ðàäîâåí÷èê ³êòîð Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5, îô.125 . . (067) 594-62-59

гâíå-Ò²Ð, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . (050) 460-08-77

гâíåíñüêå ÀÒÏ ÎÑÑ, ÊÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-37-75, (068) 823-20-10

гâíåíñüêå âèðîáíè÷î-àâòîòðàíñïîðòíå îá’ºäíàííÿ ÎÑÑ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-37-75, (068) 823-20-10

гâíåÒðàíñÅêñïåäèö³ÿ, ÄÏ ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-13, 62-30-36

гâíåòðàíññåðâ³ñ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.704 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-31, 60-88-35

Ñàìîòþê Îñòàï Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-13-72

ÑÀÒ, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . (800) 30-99-09

Ñì³ëÿíåöü Âàëåð³ÿ Âàëåð³¿âíà, ï³äïðèºìåöü 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-16-67, (362) 62-32-50

ÒÅÊ "гâíåóêðòðàíñ", ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-18-00

Òåê Óêðà¿íà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . (362) 62-97-45

Òåêñ, ÌÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7, îô.307 . . . . (362) 26-28-43

Òîðãáóä-ñåðâ³ñ, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-10-80, (362) 45-06-43

Òðåê-гâíå, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . (362) 63-00-31, 63-00-32

Òð³àíåêñ, ÒçΠ35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 440-14-80

Òðîô³ì÷óê ²ãîð Ôåäîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 355-33-22, (362) 64-43-96

Ô³ðìà ÌÀË, ÏÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 509-09-02, (362) 60-97-96

Ôóðìàí Âÿ÷åñëàâ Âñåâîëîäîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êðåìåíåöüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 393-97-77, (093) 838-47-77

Підприємства та фірми м.Луцьк VENDA, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 898-23-23, (332) 29-42-94, 75-12-90

Àëüáà-Òðàíñ, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21 à . . . . . . . . . . . (332) 77-00-10

Àðêàíà, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, îô.408 . . (332) 77-64-77

Àÿêñè ³ Ê, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 4 â . . (050) 438-10-48, (050) 438-10-23, (332) 28-62-61, 78-74-70

Âàñþðà ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 276-54-49, (332) 78-05-80

²ÀÐÄÎ-ÒÐÀÍÑ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 740-39-26, (332) 77-86-22

³òà-Àâòî, ÂÊÔ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 2 . . . . . . . . . . . . (332) 78-73-71

Âîëèíñüêà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 13 . . . . . . . . . . . (067) 332-09-06, (066) 911-39-93, (332) 77-06-37

Âîëèíñüêà Ëîã³ñòè÷íà Êîìïàí³ÿ, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à . . . . . . . . . (332) 28-46-83

Âîëèíüâîäãîñï, ÏðÀÒ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 2 . . . . . . . . . . (050) 378-80-45, (050) 378-50-36, (067) 332-17-76

ÂîëèíüËÀÇàâòîñåðâ³ñ, ÂÊÔ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á.. (332) 25-13-77, 75-10-16

Âîòðàíñ, ÏÏ 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 11 à . . . . . . . . . . . (097) 553-31-60, (066) 169-05-29, (332) 74-69-10

Ãóïàëî Ëþäìèëà Âàñèë³âíà, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ñàäîâñüêîãî, 4 à, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 560-93-69, (332) 77-90-00, 77-91-00

Äàêî Ñåðâ³ñ, ÒçΠ43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 25 à/2 . . . (050) 764-20-30

Äåë-Ïîñò, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . (067) 350-36-91

ijíàò, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ñîñþðè, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 861-33-68, (332) 77-05-41


ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÂÀÍÒÀÆͲ

25

²ñò-Çàõ³ä, äî÷³ðíº òðàíñïîðòíî-åêñïåäèö³éíå ï³äïðèºìñòâî 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15,. (332) 77-29-35, 77-05-08

Êâàëåñ Óêðà¿íà, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 733-88-59, (067) 436-91-17

Êíèãà Ëåñÿ ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-60-90

Êíèø Ñòåïàí Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 75 . . . . . . . . . . . . (050) 378-17-78, (050) 378-68-58, (332) 70-50-38

Êîíòóð-3 ËÒÄ, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à,(332) 75-07-36, 25-23-51

Êîñòèê ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 . . . . (332) 75-13-69, 25-01-73

Ëåîíòüºâ, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-70-95, (332) 75-07-95, 75-07-98

˳ïêî Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñàäîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . (332) 76-02-43

Ëóöüê Òðàíñ Ëîã³ñòèê, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 336-55-52, (066) 551-39-23

Ëóöüêàâòîäîð-Òðàíñ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 66.. . (332) 24-55-18, 77-97-68

Ìàéêî Ñåðã³é ³òàë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 112 à, îô.126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 511-66-80, (066) 963-33-70

ͳ÷íèé åêñïðåñ, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 447-34-83, (332) 28-19-07, 28-06-09

Îëòðàíñ, ÏÏ 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-47-15

Îñòðåé Ëþäìèëà Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 10 ä . . . . . . . . (332) 28-62-71

Ïàñòîðàëü, ÏÏ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3, îô.105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-77-77, 78-72-04

Ïîâàð Ãðèãîð³é Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 607-46-59, (332) 28-11-73

Ðèöêî ²ãîð Éîñèïîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4, îô.316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-19-28, 28-33-28

гâîë-Òðàíñ, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á, îô.2 . . . . . (332) 25-15-07

Ðîìä³ Óêðà¿íà, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, îô.413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-47-07, 28-45-15

Ñàò, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 à . . . . . . . . . . (800) 30-99-09

Ñâ³òîãîð, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 11 . . (332) 76-98-30, 76-96-83

Ñåìåíþê Þð³é Îëåêñ³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 2 á. . . . . . . . . . . . (332) 71-03-35

ÑÌÂ-Òðàíñ, ÏÏ 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Êîëãîñïíà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 831-92-37, (095) 072-46-49

Ñòàñþê Ôåä³ð Éîñèïîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 1 . . . (050) 339-85-25, (050) 438-94-86, (332) 76-99-12, 76-98-99

Òåðåùóê Ìèõàéëî Þð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4 . . . . . . . . . . . (050) 539-55-62

ÒÐÀÍÑ-ÅÑÏÐÅÑ, ÏÏ 45608, ñ.Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-85-16, 70-85-15, 70-85-82

Òðàíñ-²ìïåð³ÿ, ÒçΠ45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-59-08, 70-59-09

Òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . (332) 28-36-78

Òðåê-Çàõ³ä, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3/406 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-88, 78-61-20

Óêðà¿íñüêèé áîãàòèð, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (097) 494-31-65, (066) 504-71-22

Õåäîñ Ëóöüê, ÑÏ ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-76-44, (332) 25-01-47, 25-00-07

ÞÂÏ-ÒÐÀÍÑ, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-58-85, (332) 78-42-28


26

ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ

Àâòî-Ëàéô, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРСЬКІ

33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 56 . . . . . . . . . . (050) 719-33-33, (063) 233-22-33, (067) 499-71-39

Àâòîåêñïðåñ-ïðåñòèæ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 . . . (362) 60-80-08, 63-60-53

Âîÿæ-Ëþêñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàïà Âåðåñàÿ, 4 . . . . . . . . . . (097) 235-07-70, (050) 923-55-99, (063) 600-62-12

Êîìïàí³ÿ àâòîáóñíèõ ïåðåâåçåíü, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . (362) 28-77-44

Êîðåöüàâòîòðàíñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . (362) 28-16-28

Ëàñò³âêà, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ 35340, ñ.Âåëèêèé Æèòèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çåëåíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 528-85-40, (362) 20-63-30

Ëîç³íñüêà Ëþäìèëà Ñòåïàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-08-06, (362) 69-05-77

Íàòàë³ÿ, ÏÏÔ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . (096) 294-51-16, (095) 686-16-69, (093) 225-92-90

Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ, ÐÒÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-38-66, 26-96-74

ÐÀË-Åêñïðåñ 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 290-48-40, (093) 443-99-95

гâíå Òðàíñ, ÏÏ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 990-53-03, (362) 24-10-90

гâíå-ÏÀÑ, ÊÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 6 . . . . . . . . . . . . (362) 64-22-83

гâíååëåêòðîàâòîòðàíñ, ÊÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-54, 63-65-24

Ñïðèíòåð-Ëþêñ, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 190 . . . . . . . . . . (067) 959-52-22, (063) 322-78-62, (050) 224-57-77

Ôåðåíñ ³ Ê-гâíå, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . (050) 339-35-45, (067) 337-35-45, (362) 62-92-88, 63-78-42

Ô³ðìà "Ñàëàíã" 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 5 à . . . . . . . (362) 24-01-77

Øàëåíà ÷åðåïàõà, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 21 à . . . . . . . . . (096) 303-60-60, (063) 848-40-40, (095) 339-05-05

Підприємства та фірми м.Луцьк Àâòîáàçà "Òóðèñò" 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 30 . . . . . . . . . . (332) 71-08-72

Áåíüêî Þð³é ßðîñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Підприємства та фірми м.Рівне Elite Trans, òðàíñïîðòíî-òóðèñòè÷íà êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.72 . . . . . . . . . . . (067) 688-74-45, (066) 811-24-44, (362) 43-57-65

Quick bus, òðàíñïîðòíå àãåíòñòâî 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . (067) 306-70-39, (097) 699-32-45

45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 12 . . . . . . . . . . . (095) 475-85-72, (067) 296-07-15, (332) 76-90-17

Âîëèíñüêå îáëàñíå ï³äïðèºìñòâî àâòîáóñíèõ ñòàíö³é, ÏðÀÒ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 148. . (332) 26-45-60, 26-06-59

Âîëèíüàâòîòðàíñ, ÒçÄ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á. .(332) 25-11-91, 25-14-88

Âîëèíüòðàíñàâòî, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 . . . . . . . . . . . (332) 78-80-02


ÏÐÈ×ÅÏÈ-ÏÐÎÄÀÆ, ÏÐÎÊÀÒ, ÐÅÌÎÍÒ

Âîÿæ-Ëþêñ, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Âåðåñàÿ, 4 . . . . . . . . . . . . (050) 923-55-99

ÂÒÏ Ñàíðàéç ËÒÄ, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-79-70, (332) 77-20-83

Çàõ³äí³ Àâòîë³í³¿, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 25 . . . . . . . . . (099) 039-37-16

˳ñíåâè÷ ³êòîð Àíòîíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . (095) 384-68-88, (332) 73-83-41

Ëóöüê-Åêñïðåñ

35

Àâòîëþêñ, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1,(362) 23-17-48, (362) 45-07-33

Àâòîöåíòð "²ÒÎ" 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 473-38-49, (063) 415-83-06

Àãðî-Çàï÷àñòèíè, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-06-69, (362) 62-30-19

Àãðî-Ñîþç-Õìåëüíèöüêèé, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . (800) 50-24-76

Âàìåò ³ Ê, ÒçÎÂ

43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . (050) 940-16-16, (067) 268-03-02, (332) 78-24-88

Ëóöüêå ÀÒÏ 10701, ÏðÀÒ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-41-31, 25-02-22, 25-64-70

Ëóöüêå ï³äïðèºìñòâî åëåêòðîòðàíñïîðòó, ÊÏ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Äàíüøèíà, 1/52,. (332) 26-19-98, 26-14-00

ÌÀÍÎ˲ß, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 26, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-87-58, 72-13-03

Ìîõíþê Òåòÿíà Ñòåïàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 53 . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-01-91

Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 846-69-52

Ïðåì³óì-Ñåðâ³ñ ËÒÄ, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15, îô.61/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 906-29-07, (332) 29-75-30

Ðîìàíþê Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 48 à/36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 615-75-65, (099) 737-79-61

Ñàâ÷óê Âàñèëü Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (097) 620-31-20, (096) 754-02-71

Ñïð³íòåðîê-âºòºðîê, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (097) 464-27-54, (067) 364-42-02

Øåñòåðèíà Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 666-41-78

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä . .(362) 43-29-97, 63-50-19

ÂñåÄîÁóñ³â, ìàãàçèí 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . . . . . . (095) 935-51-03, (097) 775-59-39, (063) 035-07-67

ÅÍÅÉ-ÌÎÒÎÐÑ, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-61, (362) 61-09-62, (362) 40-60-06

Ìàãàçèí ÒΠ"ELIT-Óêðà¿íà" 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 117-91-17, (067) 550-15-40

Ðåàë-àâòî-òðàíñ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-49-49, (067) 772-99-93

Підприємства та фірми м.Луцьк Àâòîä³ìñåðâ³ñ, ìàãàçèí çàï÷àñòèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ñõ³äíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 821-92-53, (332) 72-98-68, 77-08-24

Àãðî-Ñîþç-Õìåëüíèöüê, ÒçΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 540-32-98, (332) 70-59-13, 70-59-14

Ëóöüêï³äøèïíèêñåðâ³ñ, ÏÏ 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . (066) 808-90-90, (096) 808-90-90, (332) 72-28-00

ÏÑ ϳäøèïíèê, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 103 . . . . . . . . . . . (097) 143-90-00, (066) 143-90-00, (073) 143-90-00

Òîðãîâèé ä³ì "Óêðçàõ³äï³äøèïíèê", ÒçΠËÒÄ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-93-97, 78-93-98

ПІДШИПНИКИ Підприємства та фірми м.Рівне

Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÒçÎÂ, ËÔ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 442-85-23, (332) 77-90-03, 77-91-03

AS "Óêðà¿íà", ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-43-43, (362) 68-33-07

CARLIFE, àâòîìàãàçèí TIR 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 091-46-06, (099) 965-09-54

JAPANPART, àâòîìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 8 (íàâïðîòè Àâòîðèíêó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 455-44-74, (095) 361-57-01

ПРИЧЕПИПРОДАЖ, ПРОКАТ, РЕМОНТ АВТОБАН, МАГАЗИН АВТОАКСЕСУАРІВ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3/110 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 170-29-74, (332) 28-27-77 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 29

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


36

ÏÐÎÄÀÆ ÒÀ ÏÐÎÊÀÒ ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â

Підприємства та фірми м.Рівне CARLIFE, àâòîìàãàçèí TIR 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 091-46-06, (099) 965-09-54

PitStop TIR, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 520-37-97, (067) 364-46-22

TIR-ìàðêåò 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . (067) 363-87-14, (067) 363-87-15

Àç³ìóò, àâòîìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-33-27, (050) 435-00-07

ijâ³òðàêñ, ÒΠ35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . (067) 362-01-14, (093) 348-32-81, (362) 27-81-22

Ðåíàìàêñ, ÒΠ35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 311-00-11

гâíåñ³ëüìàø, ÏÀÒ 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-35-41, 69-35-45

Підприємства та фірми м.Луцьк ELAN-TRUCKS, ÏÏ 45635, ñ.ϳääóáö³ Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 422-11-11, (067) 361-76-67

³î ñåðâ³ñ, ÒΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 1 . . . . . . . . . . . (099) 927-75-24

Ïðàéìåñ³, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 535-20-96, (332) 71-02-08

Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÒçÎÂ, ËÔ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 442-85-23, (332) 77-90-03, 77-91-03

Volkswagen, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . (362) 46-06-06

ÀÂÒÎ ÊÎ̲Ñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 843-41-00, (063) 065-24-22

Àâòî-Äðàéâ, êîìïàí³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . (095) 540-96-71, (067) 722-15-96

Àâòîáàçàð, ìåðåæà àâòîñàëîí³â 33001, ì.гâíå, âóë.Êëåíîâà, 16 . . . . . . . . . . (063) 035-16-17

Àâòîãðàä 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-06-06, 69-00-03, 69-05-12

Àâòîñàëîí "Òåìï-Àâòî" 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à . . . . . . . . . . (362) 23-40-72

Àâòîñàëîí BMW 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . (362) 64-20-54

Àâòîñàëîí Ford 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . (362) 64-20-66

Àâòîñàëîí Mazda 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . (362) 62-20-94

Àâòîñàëîí Mitsubishi 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . (362) 62-33-90

Àâòîñàëîí VOLVO 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . (362) 64-20-86

Àâòîñàëîí ÏÀÒ "гâíå-Àâòî" 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à . . (362) 40-30-03, 23-40-72

Àãàò Àâòî, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . (098) 182-00-42

Àëüòðà Àâòî, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . (362) 62-33-90, 64-20-56

Áîãäàí-Àâòî гâíå, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 à . . . . . . . . . (362) 64-98-00

Âàëåð³ Ì, êîìïàí³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . (362) 64-20-54

Âåñò Ìîòîðñ, àâòîñàëîí Hyundai 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 4 . . . . . . . . . (362) 64-47-72

ПРОДАЖ ТА ПРОКАТ АВТОМОБІЛІВ

³ê Ïàðòíåð, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . (362) 69-05-12

³ê-Åêñïî, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . (362) 69-00-03

Підприємства та фірми м.Рівне BYD, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . (362) 69-00-03

Fiat, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . (362) 69-00-03

HONDA, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . (362) 46-06-06

NISSAN, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . (362) 69-00-04

RENAULT, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . (362) 69-05-12

Skoda, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . (362) 69-00-03

VALERA-Àâòî 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 751-50-68, (099) 728-46-57

³ííåð Ôîðä гâíå, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-38-18, (362) 64-20-66

ªâðîïàÀâòî 35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó. . . . (096) 009-00-33

²êâà-Ïðîêàò, ïðîêàò ñâÿòêîâèõ àâòî 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . (050) 405-53-55, (063) 405-53-55

ÌÒÂ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 978-45-08, (3622) 5-31-59

Íîðä³ê Ìîòîðñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à, (362) 64-20-83, 64-20-86

ѳòðîåí Öåíòð гâíå, àâòîñàëîí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 320-26-27, (362) 46-05-60

ÑÒÐÎÍÃ-Ñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à, (362) 64-20-91, 64-20-92


ÏÐÎÄÀÆ, ÏÐÎÊÀÒ, ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÒÎ- ÒÀ ÂÅËÎÒÅÕͲÊÈ

37

Підприємства та фірми м.Луцьк Àâòî-Àâàíãàðä, ÒÎÂ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 073-57-06, (332) 77-08-35

Àâòîàëüÿíñ-Çàõ³ä, îô³ö³éíèé äèëåð MITSUBISHI ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 17 . . . . . (332) 77-33-00

Àâòîñàëîí "RENAULT" 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . (067) 334-04-81, (050) 372-15-74, (332) 28-03-33

Àâòîñïåéñ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 559-99-33, (067) 361-50-25

Àâòîöåíòð Çàõ³ä, îô³ö³éíèé äèëåð VOLKSWAGEN ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 10 . . . . . (332) 77-43-33

Áîãäàí-Àâòî Ëóöüê, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 100,. (332) 77-33-71, 77-33-72

Âîëèíü-ÀÂÒÎ, ÏðÀÒ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . . . . (332) 28-18-00

²ìïåêò, ÌÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 à . . . . . . . . . (050) 597-13-43

˳îí, àâòîïðîêàò 43005, ì.Ëóöüê, Ïðèâîêçàëüíà ïëîùà, 1 . . . . . (067) 780-86-99

Ëóöüê-Åêñïî, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . (332) 28-03-33

Ìåðñåäåñ-Áåíö, àâòîñàëîí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . . . . (332) 28-18-18

Îïåëü-Øåâðîëå, àâòîñàëîí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . . . . (332) 28-18-08

Ïðîìòåõñåðâ³ñ, ÒçΠ43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-73-87, 78-72-01

Ñàôðîí, àâòîñàëîí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-28-94, (332) 71-73-62

Òîéîòà-öåíòð Ëóöüê "Àâòîêîíöåïò" 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-39-33, 78-39-32

Підприємства та фірми м.Рівне Katay.com.ua, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 . . . . . . . . . . . (096) 693-39-26

Rivelo, âåëîìàãàçèí-ìàéñòåðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 813-94-40, (050) 339-33-25

Scooter.rv.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 á . . . . . . . . . (098) 526-86-89

Terra Extreme, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 677-24-94, (362) 45-24-73

VeloHome, âåëîìàãàçèí-ìàéñòåðíÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . (097) 864-11-84

Âåëîìîòîñàëîí, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ðèëüñüêîãî, 14 . . . . . . . . . (067) 957-92-38

Âåëîñåðâ³ñ, ìàãàçèíè 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 11 . . . . . . . . . . . . (067) 949-37-30 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 970-67-19, (097) 937-91-14

Ïàòð³îò, ìîòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 858-48-32, (097) 459-50-52

Õ³ò-Ôîðìàò 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-72-65, (362) 63-64-34

Підприємства та фірми м.Луцьк

ПРОДАЖ, ПРОКАТ, РЕМОНТ МОТО ТА ВЕЛОТЕХНІКИ

Lukachi.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . (096) 001-79-89

Moto-Z, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

АВТОСЕРВІС "ЕТАЛОН" Çàï÷àñòèíè òà ìàñòèëà äî ìîòîòåõí³êè. 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 300-32-04

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (063) 620-41-42, (095) 484-16-00

ÂåëîMax, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 922-25-19, (097) 045-24-60 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


38

ÐÅÌÎÍÒ

Âåëîçîíà, ìàãàçèíè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 56, (332) 75-02-83 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 230-17-78 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 230-17-78

Ëóöüê-Ìîòî, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (ðèíîê "Ôîðìóëà") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 047-01-06, (067) 294-12-13

ÌÎÒÎѲÒ, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 935-20-04, (050) 378-00-11

Ñêóòåðëåíä, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13 (ÒÖ "ßðìàðîê"), ïàâ³ëüéîí ¹25 . . . . . . . . . . . (095) 484-16-00

РЕМОНТ AUTOLIFE Øóìî-, â³áðî³çîëÿö³ÿ, àíòèêîðîç³éíà îáðîáêà êóçîâà, ïîñëóãè åëåêòðèêà òà çâàðþâàëüíèêà. 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 26 à . . (066) 375-77-99, (096) 782-79-86, (099) 275-39-96 Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë.

MAXIMUS, СТО 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 507-29-85, (332) 28-78-55 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

REСТАРТ, АВТОМАЙСТЕРНЯ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 . . (097) 831-44-11, (095) 384-44-11, (063) 475-44-11 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 5 . . (096) 618-33-22, (099) 621-33-22, (063) 937-33-22 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 â . . (098) 817-33-11, (099) 267-33-11, (093) 627-33-11 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 ã . . (068) 519-32-32, (099) 289-32-32, (073) 466-32-32 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ïî÷à¿âñüêà, 3 í . . (096) 668-11-55, (099) 298-11-55, (063) 492-11-55 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 31

RIO, СТО 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 747-41-77, (098) 177-17-73 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 30

АВТОЛЮКС, СТО 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-20-40, (362) 68-34-80

АВТОТЕМА, СТО 44700, ñ.Ôåäîð³âêà Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 1 á . . . . . . . (099) 144-55-51 . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 654-96-77, (3342) 3-10-10 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 30

АВТОТОН, АВТОМАЙСТЕРНЯ ßê³ñíå, íåäîðîãå òà øâèäêå òîíóâàííÿ àâòî. 43000, ì.Ëóöüê.. (066) 388-98-20, (098) 737-62-44 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.


ÐÅÌÎÍÒ

39

ГІДРАВЛІКА, ПБНВФ Ðåìîíò òà ä³àãíîñòèêà ã³äðîñèñòåì. 45621, ñ.Áóÿíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 á . . . . . . . . . . . (066) 078-33-25 . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 633-78-87, (332) 79-50-30 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.32

ВЛАДАР, АВТОЦЕНТР 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 5 . .(066) 573-90-15, (093) 760-78-60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-30-20, 29-30-10 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 33

ВОЛОДАР АВТО, ТЗОВ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-49-22, (362) 64-22-55

ВОЛИНСЬКИЙ АВТОЦЕНТР "КАМАЗ", ТОВ Ðåìîíò âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â òà àãðåãàò³â. 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 97 à . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-03-94, (050) 339-74-97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-76-71, 75-76-50 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Âîêçàëüíà, 5 . . (050) 339-74-30, (067) 332-84-90, (3376) 4-02-77 35600, ì.Äóáíî, âóë.Êîìóíàëüíà, 2 . . (050) 339-74-92, (067) 332-84-92, (3656) 4-13-07 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 34

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 32

ДЕЛЬТА ГЛАС, ТОВ Âñòàíîâëåííÿ òà çàì³íà ñêëà ó âàíòàæíèõ òà ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â. Òîíóâàííÿ. 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 26 à . . (063) 281-87-94, (067) 447-72-41, (099) 548-77-16 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


40

ÐÅÌÎÍÒ

Auto Studio 2000, àâòîìàéñòåðíÿ 35312, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Òîïîëåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 921-40-97

Autopoint, ðåìîíòíà ìàéñòåðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-29-67, (362) 63-12-36, 63-12-38

Avtoclan, ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 366 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 760-04-44, (067) 381-43-44

AVTOPROFI, ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà (íàâïðîòè áóä.56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 967-13-03, (095) 782-00-91

BOSCH Service Çàõ³ä Àâòî 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 á . . . . . . . . . . . . (067) 625-20-10, (3622) 5-00-03, (362) 68-20-32

Bosch Àâòî Ñåðâ³ñ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . (362) 46-06-06

Eco TIR Service, ÑÒÎ 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèñàäèáíà, 10 á . . . . . (067) 800-51-00, (050) 731-29-29

PitStop, àâòîöåíòð 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . (067) 364-46-22, (050) 520-37-97, (362) 63-00-13

PitStop, ÑÒÎ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 53 . . . . . . . . . . . (050) 370-47-33, (098) 464-30-43, (362) 64-43-83

Start, ÑÒÎ 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 345-38-63, (362) 61-70-54

TALFORT, ÑÒÎ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . (099) 388-21-75

TIR, ÑÒÎ

ПРО АВТО, КОМПАНІЯ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . (067) 811-73-55, (067) 363-07-00

ШИНОМОНТАЖ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . (050) 172-58-74 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 30

Підприємства та фірми м.Рівне AQUA STUDIO, àâòîñåðâ³ñ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . (098) 421-98-26

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 538-76-37, (096) 933-61-16

TIR-Ñòîï, ñòàíö³ÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 108 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 106-10-14, (362) 62-30-32

TOL, ÑÒÎ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 534-58-23, (066) 213-72-16

Àâòî Joker, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð 33001, ì.гâíå, âóë.Á³÷íà, 20 . . . . . . . . . . (097) 926-01-31, (050) 375-93-73, (362) 68-38-48


ÐÅÌÎÍÒ

41

Àâòî VIP ñåðâ³ñ, ÑÒÎ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 104 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-41-59, (362) 64-20-80

Àâòî Ñòèëü Àãðî, ÑÒÎ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 29 . . (067) 276-31-61

Àâòî Ñòèëü, ÑÒÎ 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 276-31-61, (362) 62-59-95

Àâòî, ÑÒÎ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 131 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 651-43-33, (097) 007-80-80

Àâòî-öåíòð Çàõèñò 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 724-77-35, (362) 43-03-53

Àâòîãàç, ìàéñòåðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-61-80, (066) 126-99-52

Àâòî³íòåðñåðâ³ñ, ÇÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . (362) 28-55-13

Àâòîìàéñòåðí³ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-87-77, (063) 415-69-39 33027, ì.гâíå, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 13

Àâòîìàéñòåðíÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 10 . . . . . . . (067) 984-67-04 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 102 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 541-56-02, (068) 168-33-88

Àâòîìàéñòåðíÿ "Äèçåëü ²íæåêòîð Ñåðâ³ñ" 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 (ìîòîòðåê), áîêñ ¹39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 671-95-75, (067) 920-13-28

Àâòîìàéñòåðíÿ "Äèçåëü ²íæåêòîð Ñåðâ³ñ" 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 (ðàéîí çàâîäó "Áóðøòèí") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 671-95-75, (067) 920-13-28 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 (ðàéîí çàâîäó "Áóðøòèí") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 671-95-75, (067) 920-13-28

Àâòîìàéñòåðíÿ "dzí÷óê" 35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 921-81-29

Àâòîìàéñòåðíÿ "Ëþêñ" 33028, ì.гâíå, âóë.24 Ñåðïíÿ, 11 . . . . . . . . . . (097) 436-05-21

Àâòîìàéñòåðíÿ "Òðè ñëîíà" 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 366 à . . . . . . . . (096) 961-72-33

Àâòîìèéêà-Àâòîñåðâ³ñ-Ìàéñòåð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92. . . . . . . . . . . . (093) 907-93-57

Àâòîð, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . (096) 100-77-98, (067) 571-82-09, (066) 638-88-11

Àâòîðåìñåðâ³ñ Ïëþñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 498-70-66, (362) 43-32-39

Àâòîðåìñåðâ³ñ, ÄÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . (362) 63-66-70, 63-66-97

Àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñíèé öåíòð RENAULT TRUCKS 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 64 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-11-13, (362) 62-05-46, 28-77-86

Àâòîñåðâ³ñ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 760-04-25, (067) 218-42-14

Àâòîñåðâ³ñ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25, (362) 69-00-81, 69-05-70

Àâòîñåðâ³ñ "Àâòî&êîë³ð" 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . (067) 362-55-38, (067) 912-41-10, (362) 61-98-75

Àâòîñåðâ³ñ "²ÒÎ" 35307, ñ.Îáàð³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñîáîðíà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-59-69, (362) 61-95-03

Àâòîñåðâ³ñ "Ãàéêà" 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 30 á. . . . . . . . (098) 332-21-08

Àâòîñåðâ³ñ "Ãåòüìàí" 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . (050) 511-05-20, (067) 363-83-50, (068) 440-44-08

Àâòîñåðâ³ñ BMW 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . (362) 64-20-96

Àâòîñåðâ³ñ Ford 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . (362) 64-20-67

Àâòîñåðâ³ñ Mazda 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . (362) 64-20-91

Àâòîñåðâ³ñ Mitsubishi 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . (362) 64-20-56

Àâòîñåðâ³ñ VOLVO 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . (362) 64-20-84

Àâòîñåðâ³ñ ÏÀÒ "гâíå-Àâòî" 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 à . . . . . . . . . . . . (067) 550-85-61, (067) 550-85-62, (362) 28-85-49

Àâòîñåðâ³ñ ÒΠ"Áîãäàí-Àâòî гâíå" 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 866-44-08, (362) 64-98-10, 64-98-11 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


42

ÐÅÌÎÍÒ

Àâòîñåðâ³ñ-TIR-ÁÓÑ-ëåãêîâ³ àâòî 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 722-89-16, (362) 28-16-28

Àâòîñåðâ³ñ-ZED 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . (067) 252-98-27

ÀâòîÑïà Êîëîð, ô³ðìà 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 937-93-84

Àâòîòåìà, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . (067) 811-09-89, (050) 375-11-65, (362) 64-20-19

Àâòîòåõíîëîã³ÿ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-17-79, (362) 61-99-27

Àâòîòðàíññåðâ³ñ, ÏÏ 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 1 ä . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-16-25

Àâòîõàòêà, ÑÒÎ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 993-34-38, (050) 517-31-90

Àâòîöåíòð "ÄÏÀ-Ñåðâ³ñ", ÄÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 á . . . . . . . . . . (097) 671-27-91, (050) 628-03-16, (362) 68-29-39

Àëüô, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-31-05, (098) 131-43-75

Àìåãà Ñåðâ³ñ, àâòîìàéñòåðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26, áîêñ ¹6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 008-00-04, (066) 658-32-23

Á³ìåð, ÑÒÎ 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 4 . . . . . . . . (097) 492-36-89

Áîé÷óê Îëåêñàíäð Áîãäàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . (362) 64-64-77

Âëàñò, ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-33-24, (362) 63-08-76

óäðàâë³ê-öåíòð, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . (067) 360-09-07, (096) 727-01-11, (099) 067-45-07

óäðàâë³êà, ÑÒÎ 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-05-50, (067) 360-16-61

Ãëóøíèê-ñåðâ³ñ "Íà Õâèëüîâîãî" 33028, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Õâèëüîâîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 508-79-41, (098) 484-79-71

Ãîðñêîâà Àíæåë³êà Ïàâë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . (097) 436-04-70, (067) 776-26-44

Äàëüíîáîé гâíå, ÑÒÎ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 64 à . . . . . . . . . (050) 413-19-64

ijâ³òðàêñ, ÒΠ35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . (067) 362-01-14, (093) 348-32-81, (362) 27-81-22

ÄÎ ÂÌÒ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 20 . . . . . . . . . (067) 362-11-07

ªâðî ïëþñ, ÑÒÎ 33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 589-01-06, (098) 124-48-43

Çàõèñò-ñåðâ³ñ, ÒçΠô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 46 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-49-34, (362) 62-97-81

²âàíþê Åäóàðä Áîðèñîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33004, ì.гâíå, âóë.×åðâîíîã³ðñüêà, 12 à . . . (067) 259-84-58

²íæåêòîð-äèçåëü-ñåðâ³ñ, àâòîìàéñòåðíÿ 35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 902-06-69, (050) 375-65-77

Êîëîð àâòîïàðê, ÏÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 6 à . . . . . (067) 363-86-68

Ìåëüíèê Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85 ä. . . . . . . . . . . . . (067) 362-16-41

Ìîòîðíå àòåëüº, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . (067) 382-17-35, (067) 382-17-37, (362) 62-99-35

Ìîòîðíå àòåëüº, ÑÒÎ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . (067) 382-17-34, (063) 849-99-79, (050) 321-95-97

Îë-Òðàíñ, ÒçΠ35361, ñ.Äÿäüêîâè÷³ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìëèí³âñüêà, 55 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 030-32-32

Ïíåâìîöåíòð ïëþñ, TIR ÑÒÎ 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 1 ä . . . . . . . . . . . (067) 328-23-23, (050) 435-23-23, (362) 43-42-53

Ïðèâàòíà ìàéñòåðíÿ Ãåðàñèì÷óêà Îëåêñàíäðà 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 599-80-66, (095) 141-24-01

Ðåìçîíà, ñòàíö³ÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 343-54-01, (097) 034-20-79

Ðåíàìàêñ, ÒΠ35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 311-00-11

гâíå-Àâòî, ÏÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 à . . . . . . . . . . . (067) 550-85-61, (067) 550-85-62, (362) 28-85-49

гâíå-àâòîòåñò, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 82 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-04, 46-09-05

гâíåíñüêå ðåìîíòíî-òðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî, ÒÄ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à (362) 63-66-00, 63-66-19

гâíåíñüêèé àâòîìîá³ëüíèé ðåìîíòíèé çàâîä, ÄÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 364 . . (3622) 5-00-97, 62-16-11

Ñ ÀÂÒÎ, ÑÒÎ 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 50 . . . . . . . . . . (068) 999-88-25

Ñòàðòåðè òà ãåíåðàòîðè, àâòîìàéñòåðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . (067) 100-62-01

Ñòàñþê ßðîñëàâ Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . (362) 62-97-98

ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 269 . . . . . . . . . (096) 425-53-44 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 260-98-76, (362) 46-09-43 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-52-95, (098) 956-73-66 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 359-61-00, (097) 473-10-34

ÑÒÎ "Öåíòðàëüíå" 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . (098) 122-50-00

ÑÒÎ ÏÏ Þõèì÷óêà Â.Ì. 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16. . . . . . . . . . . (362) 62-80-07


ÐÅÌÎÍÒ

Òà÷êè, ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-06-07, (362) 61-11-00

Òåìï-Àâòî, ÑÒÎ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à . . . . . . . . . . . (362) 28-98-50

Òðåê Àâòî Ñåðâ³ñ, ÑÒÎ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-16-19, (095) 886-58-98

Òóðá³íà, ìàéñòåðíÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . (095) 945-08-66

Òóðáî³íâåñòñåðâ³ñ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . (067) 362-85-10, (050) 375-54-78, (097) 670-05-78

×åìï³îí, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 . . . . . . . . . . . . (068) 217-05-45, (063) 834-87-55, (362) 68-28-88

Øàíñ, ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 444 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 539-09-05, (096) 222-36-99

Підприємства та фірми м.Луцьк 3,5 òîíí, ÑÒÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 367-44-64, (097) 758-35-25

AUTO SPA, öåíòð äîãëÿäó çà àâòîìîá³ëåì 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 622-92-62, (050) 961-01-34

Autoideal, àâòîìàéñòåðíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . (099) 655-39-99

DRIVE SERVICE, ÑÒÎ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 554-51-72, (332) 70-50-52

FAETON, ÑÒÎ 45638, ñ.Ëèùå Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 500-88-53

Lider servis, àâòîñåðâ³ñ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.×åðíÿõîâñüêîãî, 9/1. . . . . (067) 332-00-47

Lutsk Magic Garage, àâòîñåðâ³ñ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 49 . . . . . . . . . . . (050) 075-75-24, (099) 361-41-01, (093) 243-68-49

Nanopol, àâòîìàéñòåðíÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 905-30-07, (067) 192-78-93

PribaltService, ÑÒÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . (050) 371-01-00

PRV ñåðâ³ñ, ÑÒÎ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òðåòÿ Îá’¿çíà, 51 . . . . . . . . . . . (050) 539-19-35, (050) 553-55-95, (096) 553-55-95

Skoda Auto, ÑÒÎ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-80-04, 78-80-17

43

Star Line, óñòàíîâî÷íèé öåíòð 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . (098) 714-44-60

TurboDoctor, ÑÒÎ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 47 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 331-97-45, (097) 281-36-20

VIP-Àâòî, ÑÒÎ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 57 . . . . . . . . . . . (066) 654-40-65

Àâòî Stat, ÑÒÎ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 12 á . . . . . . . (066) 210-46-46

Àâòîä³àãíîñòèêà, ÑÒÎ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (050) 516-69-99, (093) 015-93-95

ÀÂÒÎÊÎÌ, ÑÒÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 896-14-11, (095) 355-33-52

Àâòîêîìôîðò Ëóöüê, ô³ðìà 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 55 . . . . . . . . . . . (066) 701-00-46

Àâòîìàéñòåðí³ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ìèñëèâñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 508-26-15, (332) 28-10-60 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 14 . . . . . . . . (332) 24-63-72 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 5 . . . . . (050) 194-02-61 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ãí³äàâñüêà, 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 666-24-41, (096) 592-74-03 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 475-85-99 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 30 à . . . . . . . . . (099) 003-14-96 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 158-86-60, (050) 663-51-98

Àâòîðåàí³ìàö³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 036-00-04, (096) 003-80-08

Àâòîñåðâ³ñ LEO 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 346-89-50, (095) 506-02-34

Àâòîñåðâ³ñ íà ͳê³øåâà, àâòîìàéñòåðíÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ͳê³øåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 332-26-66, (096) 666-08-07

Àâòîñåðâ³ñ, ÑÒÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 á . . . . . . . . . (095) 255-45-56

Àâòîõàóñ-Ëóöüê, ÒçΠ45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-17-18

Àâòîöåíòð ïëþñ, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 49 à. . . (332) 26-16-76, 76-75-67

Àðêàä³ÿ, àâòîñåðâ³ñ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îêðóæíà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 402-01-15, (332) 76-71-99

Àðñåí, ÑÒÎ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 3 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 777-64-69, (332) 23-12-40 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


44

ÐÈÍÊÈ

Áîãäàí-Àâòî Ëóöüê, ÑÒÎ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 100, (332) 77-33-83,77-33-82

ÁÎØ Àâòîñåðâ³ñ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 20 . . . . . . . . . . (066) 343-97-78, (067) 471-04-71, (332) 28-00-37

ÁÓÑ-ÑÅвÑ, ÏÏ 45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Áðèãàäíèé Äâ³ð, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 951-82-95, (332) 78-58-18

³î ñåðâ³ñ, ÒΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 1 . . . . . . . . . . . (099) 927-75-24

Âîëèíü-ÀÂÒÎ, ÑÒÎ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . . . (332) 28-18-28

Âîëèíüàâòîìîòîñåðâ³ñ, ï³äïðèºìñòâî 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . (332) 75-05-77

Âîëèíüñòàíäàðò, ÒÎÂ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ñîñþðè, 2 . . . . . . . . . . . . (332) 77-02-24

ÂîËÍàÆ, ÑÒÎ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-48-49, (332) 28-14-82

Âóëêàí, àâòîñåðâ³ñ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-09-30, (066) 397-48-38

Ãàðàæ 13, àâòîìàéñòåðíÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ìåëüíè÷íà, 13 . . . . . . . . (050) 339-82-52

ÃÓÐ, àâòîñåðâ³ñ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 29 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 883-07-07, (068) 883-07-07

Äåëüòà-Äîð, ÏÏ 45605, ñ.Áîðàòèí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 173-15-43, (095) 426-34-28

Åêðàí, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 176-14-59, (332) 72-62-46

Åêñïðåñ Àâòî ñåðâ³ñ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 144-66-20, (332) 25-03-03

Çà¿êà Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñîíÿ÷íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 200-39-00, (066) 730-22-84

ÇÀÕ²ÄÁ²ÇÍÅÑÏÀÐÒÍÅÐ, ÒçΠ45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-16-60, 77-32-75

²ìïåð³àë AUTO ñåðâ³ñ, ÑÒÎ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 12 . . . . . . . . . . . (066) 799-45-75, (068) 783-53-63, (332) 76-90-17

Êîçàê Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 68 á . . . . . . . (050) 550-81-50

Êóçüì³íà ²ðèíà Âîëîäèìèð³âíà, ï³äïðèºìåöü 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ñîñþðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 528-37-77, (332) 71-95-77

Ëóöüêñåðâ³ñ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-14-15, (332) 75-05-77

Ïðàéìåñ³, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 16 à . . . . . . (050) 535-20-96

Ïðîôåñ³îíàë, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 71 à . . . . . . . . . . . (067) 332-17-30, (050) 183-36-88, (332) 77-00-97

Ðåìçîíà, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 1 . . . . . . . . . . . . (332) 24-75-78

Ðåìîíò TIR, ìàéñòåðíÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 255-17-81, (332) 78-35-21

Ðåìîíò ñòàðòåð³â òà ãåíåðàòîð³â, àâòîìàéñòåðíÿ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 934-33-92

Ñàôðîí, àâòîñåðâ³ñ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 106 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-72-10, 26-08-45

ÑÂÊ Âîëèíü Ñåðâ³ñ, ÒΠ45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 610-78-91, (332) 29-07-62

Ñåðâ³ñíèé öåíòð "HONDA" 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . (332) 28-03-33

Ñåðâ³ñíèé öåíòð "RENAULT" 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . (332) 28-03-33

Ñèëêîì, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 80 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-44-18, 75-08-18

Ñèíòåòèê, ÑÒÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 406-72-36, (050) 182-22-41

Ñòàðòåð-ãåíåðàòîð, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 73 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 811-43-24, (095) 723-83-70

Ñòèëü-Àâòî, àâòîìàéñòåðíÿ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 222-05-04, (097) 653-67-14

ÑÒÎ 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-63-30, (332) 71-47-15

ÑÒÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 447-97-77, (093) 213-97-77

Ñóïåðãàçñåðâ³ñ, ÑÒÎ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-10-81, (096) 087-73-21

Òðàíñ-Àòëàñ, ÑÒÎ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 . . . . . . . . . . . . (332) 75-11-65

ÒÓÐÈÑÒ ÎÉË, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 103-45-94

ßáëîí÷óê Ðóñëàí Àðêàä³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàðèöüêîãî, 15 . . . . . . . (050) 160-99-00

ßðìîëþê Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 673-04-21, (068) 568-10-00

Ìàéñòåð 12 Âîëüò, ÑÒÎ

РИНКИ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 30 . . . . . . . . . . (050) 378-32-26, (073) 378-32-26, (094) 836-65-80

Ìåðñåäåñ-Áåíö, ñåðâ³ñ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . . . (332) 28-18-18

Ïàò³é Àíòîí Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 522-02-53, (332) 72-61-42

Àâòîðèíîê 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36

Àâòîðèíîê Ëóöüê 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . (332) 25-01-38


ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ

Ðèíîê àâòîçàï÷àñòèí ÇÀÒ "Àâòî³íòåðñåðâ³ñ" 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . (362) 28-55-13

Ðèíîê àâòîçàï÷àñòèí ÏÏÔ "Óêðàâòîòåõïðîì" 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 . . . . . . . . . . . (362) 61-54-80

Ôîðìóëà, ðèíîê àâòîçàï÷àñòèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à . . (332) 78-76-20, 23-45-92

45

Òà÷êè, ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-06-07, (362) 61-11-00

×åìï³îí, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 . . . . . . . . . . . . (068) 217-05-45, (063) 834-87-55, (362) 68-28-88

Підприємства та фірми м.Луцьк

СИГНАЛІЗАЦІЯ

AUTOCOMFORT.BIZ.UA, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 55 . . . . . . . . . . . (063) 635-05-63

AUTOLIFE Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ òà öåíòðàëüíèé çàìîê. 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 26 à . (066) 375-77-99, (096) 782-79-86, (099) 275-39-96 Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë.

ГАРАЖ АВТО, МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТИН 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 9 à (íàâïðîòè ÀÇÑ "ÎÊÊÎ") . . . . . . . . (098) 642-16-12 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-37-68, (362) 43-93-09

Підприємства та фірми м.Рівне BOSCH Service Çàõ³ä Àâòî

Àâòîäèçàéí, ìàéñòåðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 . . . . . . . . . . (098) 806-70-70, (066) 843-32-03, (066) 141-05-52

Àâòîìîäåðí, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 76 â . . . . . . . . . . . (050) 674-32-22, (050) 671-67-77, (063) 562-20-00

Ìàéñòåð 12 Âîëüò, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ "Þâàíò") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-01

Ñòèëü-Àâòî, àâòîìàéñòåðíÿ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 222-05-04, (097) 653-67-14

Óñòàíîâî÷íèé öåíòð àâòîñèãíàë³çàö³¿ ³ àâòîìóçèêè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . (050) 339-77-22

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 á . . . . . . . . . . . . . (067) 625-20-10, (3622) 5-00-03, (362) 68-20-32

Àâòî Joker, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð 33001, ì.гâíå, âóë.Á³÷íà, 20 . . . . . . . . . . . . (097) 926-01-31, (050) 375-93-73, (362) 68-38-48

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА

Àâòîñåðâ³ñ-TIR-ÁÓÑ-ëåãêîâ³ àâòî 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 722-89-16, (362) 28-16-28

Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòð âñòàíîâëåííÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-61-80, (066) 126-99-52

Àâòîòåõíîëîã³ÿ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-17-79, (362) 61-99-27

²ÐÒ, ô³ðìà 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 416 à . . . . . . . . . . (362) 61-10-68

Âîëîäàð-Àâòî, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-49-22, (362) 64-22-55

ªâðî ïëþñ, ÑÒÎ 33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 589-01-06, (098) 124-48-43

ÑÀÞÐ, àâòîñåðâ³ñ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 383-20-50, (362) 62-19-79

Підприємства та фірми м.Рівне Vi-comp, ÍÂÏÏ ô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 159-28-47, (362) 64-23-83 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


46

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ

Àãðàäîê, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 663-21-21, (362) 64-20-20

Àãð³ìàòêî-Óêðà¿íà, ÏðÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 104 ä . . . (067) 246-28-43, (067) 508-09-55, (362) 64-20-50, 64-26-22

Àãðî, ÒÌ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . (362) 64-16-32

Àãðî-Çàï÷àñòèíè, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-06-69, (362) 62-30-19

Àãðî-Ñîþç-Õìåëüíèöüêèé, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . 0 (800) 50-24-76

Àãðî-ÑÒ, ÏÏ 35340, ñ.Âåëèêèé Æèòèí гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-61-65, 20-61-08

Àãðî-Öåíòð, ÏÏÔ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 à . . . . . . . . . . (050) 375-68-80, (097) 353-10-15, (067) 324-99-50

Àãðîòåððà, ÒçΠ35371, ñ.Àíòîï³ëü гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . (050) 377-95-99

Ãàðäåí³ò, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 60 (ÒÖ "Ìëèí³âñüêèé") . . . . . . . . . . (096) 919-14-49, (050) 715-42-07, (067) 701-90-31

Ãàðäåí³ò, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 21 . . . . . . . . . . (096) 919-14-49, (050) 715-42-07, (067) 701-90-31

Åð³äîí Òåõ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 921-05-05, (362) 28-04-00

Êîëîñ-Àãðî, ÏÏ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . .(362) 62-20-29, 62-20-28

Êîìïàí³ÿ "Ðàéç", ÏÀÒ 35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-96

Êîìïàí³ÿ ËÀÍ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 377-23-61, (050) 339-31-75

ËÀÍ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-12, (3622) 5-43-44

Ìåëüíè÷óê Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 374-56-99, (050) 374-56-99

Ìîòîòåõí³êà, ï³äïðèºìñòâî 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 93 . . . . . . . . . . (097) 891-37-66, (067) 961-17-77, (050) 654-24-44

Ïîë³ññÿ-áóäðåñóðñ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 798-80-65, (362) 26-46-38

Ïüîò³íãåð Óêðà¿íà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 656-27-51, (362) 62-98-85

Ðåìîíòíà ìàéñòåðíÿ, ÄÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-01-40, (362) 62-97-85

гâíåàãðîìàø, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36 (àâòîðèíîê) . . . . . . . . . . . (096) 721-16-74, (050) 375-30-75, (362) 61-13-16

гâíåñ³ëüìàø, ÏÀÒ 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-35-41, 69-35-45

ѳëüãîñïòåõí³êà, ÄÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . (362) 63-66-97

Ñòîõ³ä, ÌÏ ÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 020-58-51, (362) 23-34-31

Òåõíîòîðã, ÒçΠ35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.ϳâí³÷íà, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 514-65-41, (362) 43-59-83

Òðàêòîð-Ìàðêåò, ìàãàçèí 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . (097) 725-39-12, (099) 409-47-55, (362) 61-70-18

Òðàêòîðí³ çàï÷àñòèíè, â³ää³ë 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 60 (ÒÖ "Ìëèí³âñüêèé"), â³ää³ë ¹71-72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 933-29-53

Óêðàãðîë³çèíã, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÍÀÊ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-70, 46-03-71

Óêðåêñïî-Ïðîöåñ, ÏÂÍÂÏ, ÐÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 28 . . . . . . . . . . (362) 28-77-02

Підприємства та фірми м.Луцьк DTM Agroservis 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . (362) 78-02-79

Àãð³-Òåõ Ãðóï, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . (362) 78-02-79

Áàðòîùóê Àíàòîë³é Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 14 . . . (050) 690-24-84, (098) 944-12-55, (332) 26-16-86, 26-09-71

³ãîð-Ëóöüê, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 484-74-40, (096) 515-88-22

Âîëèíñüêà ôîíäîâà êîìïàí³ÿ, ÏðÀÒ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 16, (332) 78-65-04, 78-65-20

Âîëèíü ªâðî-ÌÀÇ, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-08-67, (332) 78-85-71

ÂîëèíüÀãðîÊîìïëåêò, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-00-35, (332) 76-99-74

Âîëèíüàãðîïîñòà÷, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-22-78, 24-13-40

Âîëèíüàãðîðåììàø, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 18 à . . . . . . . . . . . (067) 334-21-52, (096) 668-24-02, (332) 24-15-77

Âîëèíüàãðîòåõ, ÏÏ 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-04-27

Âîëèíüòåõàãðîñåðâ³ñ, ÏÏ 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îçä³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-68-62, (050) 675-97-41

Ãðàíïîñòà÷, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 8 á,.(332) 78-01-66, 70-16-00


ÑÊËÎ

47

Äàí³åëà-Òóð, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 872-16-37, (099) 010-70-72

Åêñïðåñòåõïîñòà÷, ÒÄ, ÏÌÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 70. . (332) 77-43-21, 77-43-73

Åëüô, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-73-90, 77-08-51

Çàõ³ä-Àãðî-Òåõí³êà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 383-36-32, (332) 28-20-32

Çàõ³ä-Àãðîñåðâ³ñ ïëþñ, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 8 á . . . . . . . . . . . (095) 333-02-02, (067) 000-08-12, (332) 78-01-66

²ìïîðòàãðîòåõ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 149-33-44, (332) 78-02-79

Êîìïàí³ÿ ËÀÍ, ÒÎÂ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 10 â . . . . . . . (050) 437-54-53

Êîðåíþê Äìèòðî Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 8/2 . . . . . . . . . . . . (095) 569-55-61, (098) 080-03-96, (332) 78-21-92

Ëàíòåõí³ê ñåðâ³ñöåíòð Óêðà¿íà, ÒçΠ45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 8 . . . . . . . . . . . . (067) 482-73-60, (067) 334-47-88, (332) 77-32-72

Ìîòîòåõí³êà, ï³äïðèºìñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 654-24-44, (098) 553-88-23

СКЛО AUTOLIFE Ïðîäàæ òà çàì³íà àâòîñêëà, òîíóâàííÿ ñêëà, âð³çàííÿ áîêîâèõ â³êîí. 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 26 à . . (066) 375-77-99, (096) 782-79-86, (099) 275-39-96 Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë.

АВТОСКЛО, МАЙСТЕРНЯ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êóòóçîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 423-79-53, (068) 566-53-43 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 33

Îàçèñ, ÏÂÏ 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñîíÿ÷íà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-43-24, 72-72-73

Ñï³âäðóæí³ñòü, ÌÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (095) 490-42-49, (050) 378-19-01

Òåõíîñòàíäàðò, ËÒÄ, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 252-10-66, (332) 76-97-32

ÒåõíîÑòàíäàðò, ìàãàçèí 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 21 . . . . . . . . . (050) 217-49-22

Òåõíîòîðã, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 18 à . . . . . . . . . (332) 24-59-77

ÒðàÊòîð-Ìàðêåò, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 955-46-28, (332) 74-73-90

Òðàêòîðí³ çàï÷àñòèíè, ñêëàä-ìàãàçèí 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-33-10, (332) 29-45-24

Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÒçÎÂ, ËÔ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 442-85-23, (332) 77-90-03, 77-91-03

БЕГАЛЬ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ, ПІДПРИЄМЕЦЬ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 à . . (098) 993-34-38, (067) 362-04-02, (050) 517-31-90

ГАРАЖ АВТО, МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТИН 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 9 à (íàâïðîòè ÀÇÑ "ÎÊÊÎ") . . . . . . . . (098) 642-16-12 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-37-68, (362) 43-93-09 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


48

ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÀ

Àâòîìîäåðí, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 76 â . . . . . . . . . . (050) 674-32-22, (050) 671-67-77, (063) 562-20-00

Àâòîñêëî, ìàéñòåðíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 4 á . . . . . . . . . . (099) 137-27-90

Àâòîñêëîñåðâ³ñ, àâòîìàéñòåðíÿ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Êàëèíîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 889-37-77, (099) 405-33-11

Åêñ³ñò Àâòîìîò³ñ, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 353-10-87, (067) 311-71-78

Ñòèëü-Àâòî, àâòîìàéñòåðíÿ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 222-05-04, (097) 653-67-14

Óêðà¿íñüêå àâòîñêëî, ÑÒÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 5 à . . . . . . . (050) 663-57-75

СПЕЦТЕХНІКА БЕГАЛЬ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ, ПІДПРИЄМЕЦЬ

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Підприємства та фірми м.Рівне Avtosklo, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (ðèíîê "Äèíàìî"), 6-é ðÿä, ìàãàçèí ¹16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 289-89-25

Lackyglass, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 967-40-61, (362) 40-40-61

Àâòîñêëî, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 832-38-03, (095) 055-50-19

Àâòîñêëîñåðâ³ñ 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85 . . . . . . . . . . . . . . (067) 660-84-43

Àâòîñêëîñåðâ³ñ, àâòîìàéñòåðíÿ ÏÏ "Ôàõ" 33027, ì.гâíå, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 953-64-94, (362) 28-64-73

ÅËѲ, ÒçÎÂ, ϲ² 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87. . (050) 375-19-07, (362) 61-70-80

˳äåð-Àâòî, êðàìíèöÿ àâòîçàï÷àñòèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-06-79, (362) 64-03-50

Òð³ïëåêñ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 . . . . . . . . . . . (050) 963-82-48

Підприємства та фірми м.Луцьк Bus Master, ìàãàçèí 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 48 . . . . . . . . . . (095) 245-81-40, (097) 244-75-55, (093) 244-92-72

Àâòîäèçàéí, ìàéñòåðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 . . . . . . . . . (098) 806-70-70, (066) 843-32-03, (066) 141-05-52

Ïîñëóãè åâàêóàòîðà. 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 à . . (098) 993-34-38, (067) 362-04-02, (050) 517-31-90

Підприємства та фірми м.Рівне ÀâòîÒîï 35371, ñ.Àíòîï³ëü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êè¿âñüêà, 150 . . . . . . . . . (050) 533-44-95, (096) 425-98-30, (050) 100-91-97

Áàëêàí, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 769-35-77, (362) 60-97-00

Êðàâåöü Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . (050) 514-47-80, (097) 852-84-30, (362) 20-71-57

ÏÐÀÃÌÀÒÅÊ, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-86-96, (095) 704-49-77

гâíåíñüêèé ðàéñ³ëüêîìóíãîñï, ÒÄ 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-12, 63-43-40

гâíåÏàñÒðàíñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 602-89-47, (362) 62-33-87

гâíåòðàêòîðñåðâ³ñ, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ãðóíòîâà, 2 . . . (362) 63-15-12, 62-85-53

Ñèñòåìè Óïðàâë³ííÿ-Êîíñèñ, ÂÊÏ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 44/70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-44, 62-33-02, 62-34-02

Ñëîáîäÿíþê ²âàí ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 64 . . . . . (067) 763-56-52

Ñòèõóí Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 074-92-25, (362) 43-07-24

Òåõ³íäóñòð³ÿ, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 434-45-81, (362) 26-27-60


ÑÒÎßÍÊÈ, ÃÀÐÀƲ

49

Підприємства та фірми м.Луцьк Àìêîäîð-Óêðñïåöìàðø, ðåã³îíàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî ÒΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 493-35-33, (099) 334-63-21

Âîëèíüêðàíñåðâ³ñ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.7 . . . . . . . . . . . . (050) 963-87-55, (096) 224-21-48, (332) 28-44-68

Âîëèíüñïåöòåõí³êà, ÒΠ45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 827-70-75

Äîðîæí³é ñåðâ³ñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1, îô.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-16-91, (332) 28-10-16

Êîðåöü Ìèêîëà Ôåäîíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

СТОЯНКИ, ГАРАЖІ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (050) 671-08-44, (096) 800-55-00

Ìåäêî Þð³é Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 969-10-39

Ìîðîõîâ Àíäð³é ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 498-90-79, (096) 224-21-48

ÎÑÍÎÂÀÁÓÄ, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . (050) 339-01-00, (097) 339-01-00, (332) 71-09-23

ÏÐÀÃÌÀÒÅÊ, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 224-46-66, (332) 78-88-86

Ïðåì³óì-öåíòð, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, îô.315 . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 731-09-02, (332) 78-34-97, 29-54-95

Ïðîäòåõîïòòîðã, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-97-84, 77-97-34

Ñïåöòåõ, ïîñëóãè ñïåöòåõí³êè 45631, ñ.Ìèëóø³ Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 667-36-40, (067) 332-88-30

Ñïåöòåõí³êà, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 407-57-21, (332) 74-01-42

Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÒçÎÂ, ËÔ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 442-85-23, (332) 77-90-03, 77-91-03

Óêððåñóðñ, ÍÂÏ, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à (3-é ïîâ.), îô.6 . . . . . . . . . . . . (050) 378-69-96, (067) 361-15-35, (332) 75-17-71

Õåäîñ Ëóöüê, ÑÏ ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-76-44, (332) 25-01-47, 25-00-07

АВТОБАЗА, КП Îðåíäà ïðèì³ùåíü. ³äêðèò³ ñòîÿíêè, óòåïëåí³ áîêñè. 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 72 á . . (098) 961-24-85, (097) 422-72-22, (362) 26-75-11

Підприємства та фірми м.Рівне Àâòîêîìôîðò, ÊÌÏ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . (362) 43-21-24

Àâòîëþáèòåëü, êîîïåðàòèâ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 64 . . . . . . . . . . . (362) 23-02-74

Àâòîñòîÿíêè 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 25 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 5 . . . . . . . . (362) 26-86-62 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 72 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-21-26 33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 015-70-51, (362) 43-13-73

Àâòîñòîÿíêà ÇÀÒ "Àâòî³íòåðñåðâ³ñ" 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . (362) 28-55-13

Àâòîñòîÿíêà ñï³ëêè àâòîìîá³ë³ñò³â 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . (362) 24-20-81

Äâîðåöü, àâòîãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 129 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-54-58, 43-54-98

Çà êåðìîì, àâòîãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 33003, ì.гâíå, âóë.²âàíà ѳðêà, 11 á

Êîëåñî, àâòîãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-11-94 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


50

ÑÒÐÀÕβ ÏÎÑËÓÃÈ

Підприємства та фірми м.Луцьк Àâòîñòîÿíêà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 21 . . . . . . . (332) 72-37-72

Àâòîñòîÿíêà ÌÏÏ "Êë³ïà" 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 à . . . (332) 78-67-67

Àâòîñòîÿíêè ÂÑÀ ¹1 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 106 à. . . . (332) 26-06-89 ¹2 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 40 . . . (332) 23-41-74 ¹3 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 34 . . . (332) 23-41-91 ¹8 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 39 à . . . (332) 23-14-36 ¹9 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 2 â . . . (332) 26-19-53 ¹10 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 70 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-08-87

Ìð³ÿ, ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 20 . . . . . . . . . . . (332) 23-38-42

ϳâí³÷íèé-1, ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 5 à . . . . . . . . (332) 71-90-56

Ñòèð-2, ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 7 . . . . (332) 25-14-37

Ñòèð-3, ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 9 . . . . (332) 72-93-00

Òóðèñò, ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 6 . . . . . . . . . . . (332) 71-91-98

СТРАХОВІ ПОСЛУГИ

Áðîêá³çíåñ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, гâíåíñüêå óïðàâë³ííÿ ÏÀÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.303, (067) 445-03-92

Ãëîáóñ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 432-16-80, (362) 63-45-04

ªâðî³íñ Óêðà¿íà, ÑÊ, ÏðÀÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 â, îô.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-17-20

ªâðîïåéñüêèé Ñòðàõîâèé Ñîþç, ÏðÀÒ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 38 . . . . . . . . . . . (362) 64-28-45

²ÍÃÎ Óêðà¿íà, ÀÑÊ, ÏðÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21, îô.308, 310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-36, 63-46-83

Êè¿âñüêèé ñòðàõîâèé ä³ì, ïðåäñòàâíèöòâî ó гâíîìó, ÏðÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á (ÒÖ "²ííà"), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-07-77

Êíÿæà ³ºííà ²íøóðàíñ Ãðóï, ÓÑÊ, гâíåíñüêà îáëàñíà äèðåêö³ÿ, ÏðÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-51, 63-42-65

Êðà¿íà, ÑÊ, ÏÀÒ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 500-56-33, (362) 62-02-65

ÎÐÀÍÒÀ, гâíåíñüêà îáëàñíà äèðåêö³ÿ ÍÀÑÊ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14 . . (362) 26-56-43, 63-59-42

ÎÐÀÍÒÀ, гâíåíñüêå ì³ñüêå â³ää³ëåííÿ ÍÀÑÊ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14 . . . . . . . . . . (362) 26-06-17

ÎÐÀÍÒÀ, гâíåíñüêå ðàéîííå â³ää³ëåííÿ ÍÀÑÊ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14 . . . . . . . . . . (362) 63-57-48

Îô³ñ ñòðàõóâàííÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 945-70-00, (097) 796-76-95

ÏÇÓ Óêðà¿íà, ÑÊ, ÏðÀÒ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 13 . . . . (362) 62-33-30, 62-34-38

ÏÇÓ Óêðà¿íà, ÑÊ, ÏðÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 . . . . (362) 64-21-11, 64-21-21

Ïðîâ³äíà, ÏðÀÒ, ÑÊ, ÖϳÎÊ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-91-61, 64-91-64

УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО&СТРАХОВА КОМПАНІЯ, РФ ПРАТ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 181 . . . . . (362) 63-61-63, 63-10-99, 63-10-98, 63-61-90 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 33

Підприємства та фірми м.Рівне All-Risks, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10, îô.205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 934-31-33, (096) 010-30-05

AXA Ñòðàõóâàííÿ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÀÒ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 507-16-06, (362) 26-77-75 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ïîëòàâè, 1 . . . . . . . (362) 69-22-13

Àðñåíàë Ñòðàõóâàííÿ, ÑÊ, ÏðÀÒ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-02

Àñêà, ÏðÀÒ "Óêðà¿íñüêà àêö³îíåðíà ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ" 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 11 . . . . . . . . . . (362) 63-46-93

Ïðîâ³äíà, ÏðÀÒ, ÑÊ, ÖϳÎÊ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 21 . . . . . . . . . . . . (362) 62-57-07

гâíå ñòðàõóâàííÿ, ñòðàõîâèé àãåíò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-05-85, (067) 363-43-63

Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ "UNIQA", ÐÎÄ ÏðÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 406-20-98, (362) 62-10-67, 62-05-97

Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ "ÂÓÑÎ", ÏðÀÒ 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.22 . . . . (067) 544-99-02

ÒÀÑ, ñòðàõîâà ãðóïà, ÏðÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 335-65-87, (362) 62-31-55

ÒÀÑ, ñòðàõîâà ãðóïà, гâíåíñüêèé öåíòð ïðîäàæó ¹1 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 384-86-01, (362) 62-05-53

Óêðà¿íñüêà ïîæåæíî-ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, гâíåíñüêà äèðåêö³ÿ, ÏðÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-70-10, 63-70-32, 63-70-42


ÑÒÐÀÕβ ÏÎÑËÓÃÈ

Óêðà¿íñüêà ñòðàõîâà ãðóïà, ÑÊ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 . . . . . (362) 62-35-42

Óí³âåðñàëüíà, ÑÊ, ÏÀÒ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 6 . . . . . . (362) 63-55-95, 63-56-09

Õ.Ë.ÁÐÎÊÅÐ ² ÏÀÐÒÍÅÐÈ, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30. . . . . . . . . . . . . (362) 43-40-07

Підприємства та фірми м.Луцьк AXA, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 43. . . . . . (332) 28-33-68, 28-04-10

Àëüôà Ñòðàõóâàííÿ, ÑÊ ÏðÀÒ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42. . . . . . (332) 28-40-52, 28-40-51

Àëüôà-ãàðàíò, ÑÊ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 65, îô.26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 445-94-29, (332) 72-14-29

ÀÑÊÀ, ÓÀÑÊ, ÏðÀÒ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-99-92, 77-42-92

ÀÑÊÎ ÄÑ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÏðÀÒ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 423-41-09, (332) 78-84-10

Ãëîáóñ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . (332) 78-40-85

51

Åòàëîí, ÑÊ, ÏðÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 46 . . . . (332) 77-01-64, 77-09-64

ªâðîïåéñüêèé Ñòðàõîâèé Ñîþç, ÏðÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 7 . . . . . . . . . (332) 28-28-50

²íãî-Óêðà¿íà, ÏðÀÒ ÀÑÊ, ô³ë³ÿ â ì.Ëóöüê 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 14/53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-75

Êè¿âñüêèé Ñòðàõîâèé ijì, ÏðÀÒ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.216 . . . . . . . . . . . (050) 334-83-03, (050) 438-25-18, (068) 725-98-46

Êíÿæà ³ºííà ²íøóðàíñ Ãðóï, ÓÑÊ, ÏðÀÒ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50. . . . . . (332) 75-77-90, 75-72-55

Êðà¿íà, ÑÊ ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 7 . . . . . . . . (067) 465-39-09

Êðà¿íà, ÑÊ ÏÀÒ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . (332) 28-04-50

Îðàíòà, Âîëèíñüêà îáëàñíà äèðåêö³ÿ ÏÀÒ ÍÀÑÊ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-81-91, 72-82-80, 72-62-53

Îðàíòà, Ëóöüêå ì³ñüêå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ ÍÀÑÊ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 7 . . . . . . . . . . . . (332) 72-81-41

Îðàíòà, Ëóöüêå ðàéîííå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ ÍÀÑÊ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 7 . . . . . . . . . . . . (332) 72-32-33 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


52

ÒÀÊѲ

ÏÇÓ Óêðà¿íà, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÏðÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8. . . (332) 77-07-54, 24-14-41

ÏÇÓ Óêðà¿íà, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÏðÀÒ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 15. . (332) 72-66-04, 72-66-40

Ïðî 100 ñòðàõóâàííÿ, ÂÔ ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 18 . . (332) 72-67-07, 77-10-04

Ïðîâ³äíà, ÑÊ, ÏðÀÒ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-24-30, 77-24-27

Ñòðàõîâà ãðóïà "Þ.Á².ÀÉ.-ÊÎÎÏ", ïðåäñòàâíèöòâî ÏðÀÒ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13 . . . . . . . . (332) 72-73-73

Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ "Ïåðøà", Âîëèíñüêå óïðàâë³ííÿ ÏðÀÒ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-04-62, 23-45-24

Ñòðàõîâà Êîìïàí³ÿ "ÓͲÊÀ", ÏðÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïàðêîâà, 5 . . . . (332) 77-43-88, 77-43-14

Підприємства та фірми м.Луцьк Äæîêåð, ³íôîðìàö³éíî-äèñïåò÷åðñüêà ñëóæáà òàêñ³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 . . . . . . . . . . (066) 242-60-60, (063) 242-60-60, (097) 242-60-60

Åë³ò-Åêñïðåñ òàêñ³ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.7 . . . . . . . . (050) 554-46-56, (050) 586-48-38, (332) 15-82, 15-61

ªâðî-òàêñ³ Åðà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 689-17-49, (332) 28-50-00

Êîçà÷îê-òàêñ³ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . (063) 451-97-93, (095) 332-34-73, (332) 29-91-00

Ëþêñ-òàêñ³, ðàä³îòàêñ³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4, îô.316 . . (095) 155-36-42, (098) 450-44-22, (332) 28-14-28, 28-33-28

Ìàêñ³ì-òàêñ³ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á.. (332) 29-30-29, 29-94-42

Ìîðÿ÷îê-òàêñ³

Ñòðàõîâèé Ñåðâ³ñ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-86-45, (096) 260-50-59

ÒÀÑ, ñòðàõîâà ãðóïà, Âîëèíñüêà ðåã³îíàëüíà äèðåêö³ÿ ÏÀÒ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50 . . . . . (332) 78-97-81, 78-98-94

Óêðà¿íñüêà ïîæåæíî-ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, Ëóöüêå ðåã³îíàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî Êè¿âñüêî¿ äèðåêö³¿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-05-46, (095) 180-92-58

Óêðà¿íñüêà ñòðàõîâà ãðóïà, ÑÊ, ÏÀÒ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 107, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-17-91, 75-20-33, 75-13-78

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-30-20, 29-30-39

Îïòèìàëüíå òàêñ³, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.602 . . . . . . . . . . . (098) 257-25-79, (093) 394-55-79, (332) 70-15-79

ѳÌ-Òàêñ³ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 920-15-15, (332) 29-77-92

Õ²Ò, òàêñ³ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 2 . . . . . . . . . (095) 522-54-52

×óìàê, ðàä³îòàêñ³ 15-85 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 11 . . . . . (050) 339-89-85, (098) 227-75-33, (332) 15-85, 72-41-32

Óí³âåðñàëüíà, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÂÎÄ ÏÀÒ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 48 . . . . . (332) 77-06-48, 77-06-49

ТЕНТИ, КАРКАСИ

ÕË. Áðîêåð ³ ïàðòíåðè, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 á, îô.11 . . . . . . . . . . (099) 901-91-05, (050) 901-08-89, (332) 77-00-28

ТАКСІ Підприємства та фірми м.Рівне GPS-òàêñ³ 305 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . (098) 000-15-05, (050) 670-05-55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-15-05, 15-05, 305

NewTaxi 872, ñëóæáà òàêñ³ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . (095) 000-08-72, (073) 000-08-72, (097) 000-08-72

UA-TAXI 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . (097) 444-55-34, (066) 444-93-34

ТЕНТИ, ПП Òåíòè äëÿ ãðóçîâèõ ìàøèí, òîðãîâèõ ïàâ³ëüéîí³â, ïàëàòîê, àíãàð³â. Áóä³âåëüí³ òåíòè. 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . (067) 907-62-10, (066) 998-33-97 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 29

ШОРШИН АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ПІДПРИЄМЕЦЬ Òåíòè äëÿ àëüòàíîê, êîçèðê³â òà íàâ³ñ³â. Íàêðèòòÿ äëÿ áàñåéí³â. 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . (067) 907-62-10, (066) 998-33-97 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 29

Îïòèìàëüíå òàêñ³ 579 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . (066) 920-15-61, (097) 999-15-61, (093) 999-15-61

Ðàä³îòàêñ³ "Áëþç" 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 5, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . (096) 999-15-56, 891, (362) 15-56, 43-00-56

Ðàä³îòàêñ³ ϳëîò 40-40-40 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 228-15-00, (099) 706-49-92, 219

Підприємства та фірми м.Рівне Áîíäàðåíêî Êîñòÿíòèí Îëåêñ³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33004, ì.гâíå, âóë.Àâ³àòîð³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 761-42-41, (097) 528-55-24

Çàõ³ä-òåíò, ÏÏÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 222-72-17, (362) 64-12-18


ÒÞͲÍÃ, ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²ß ÑÀËÎͲÂ

53

гâíåòåíò, ÒçΠ35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 6 à . . . . . . . (050) 339-32-10, (362) 43-06-81

Òåíòè àâòîìîá³ëüí³ 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 3 à . . (067) 665-59-79, (073) 665-59-79

Підприємства та фірми м.Луцьк Òåíò-Ñåðâ³ñ, âèðîáíè÷èé öåõ 45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-40-11

Òåíò-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-03-01, (332) 79-17-18

Àâòîòåõíîëîã³ÿ, ÏÏ

ТЮНІНГ, РЕСТАВРАЦІЯ САЛОНІВ AUTOLIFE Îáøèâêà àâòî, ïåðåòÿæêà ñàëîíó, ïåðåòÿæêà òà âñòàíîâëåííÿ ñèä³íü. 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 375-77-99 . . . . . . . . . . . . . . . (096) 782-79-86, (099) 275-39-96 Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë.

MAXIMUS, СУПЕРМАРКЕТ АВТОЗАПЧАСТИН 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 170-14-06, (332) 28-78-22 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

АВТОСКЛО, МАЙСТЕРНЯ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êóòóçîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 423-79-53, (068) 566-53-43 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 33

АВТОТОН, АВТОМАЙСТЕРНЯ ßê³ñíå, íåäîðîãå òà øâèäêå òîíóâàííÿ àâòî. 43000, ì.Ëóöüê. . (066) 388-98-20, (098) 737-62-44 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ДЕКОР АВТО, МАГАЗИН Àâòîìîá³ëüí³ òêàíèíè, øê³ðà, øê³ðîçàì³ííèêè, øóìî-, òåïëî- òà â³äðî³çîëÿö³ÿ. 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . (362) 28-14-26 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 33

Підприємства та фірми м.Рівне Àâòîñåðâ³ñ-TIR-ÁÓÑ-ëåãêîâ³ àâòî 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 722-89-16, (362) 28-16-28

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-17-79, (362) 61-99-27

Ìàéñòåðíÿ ç ðåñòàâðàö³¿ ñàëîí³â àâòî 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . . . . . (067) 380-42-16

Ðåíàìàêñ, ÒΠ35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 311-00-11

Підприємства та фірми м.Луцьк AUTOCOMFORT.BIZ.UA, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 55 . . . . . . . . . . . (063) 635-05-63

Bus Master, ìàãàçèí 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 48 . . . . . . . . . . . (095) 245-81-40, (097) 244-75-55, (093) 244-92-72

Sport-car.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 218-21-88

Tuning-Tec, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 119-09-76, (066) 936-15-42

Àâòîáàí, ìàãàçèí àâòîàêñåñóàð³â 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3/110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 170-29-74, (332) 28-27-77

Àâòîäèçàéí, ìàéñòåðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 . . . . . . . . . . (098) 806-70-70, (066) 843-32-03, (066) 141-05-52

Àâòîêîìôîðò Ëóöüê, ô³ðìà 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 55 . . . . . . . . . . . (066) 701-00-46

Àâòîìîäåðí, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 76 â . . . . . . . . . . . (050) 674-32-22, (050) 671-67-77, (063) 562-20-00

Ñòèëü-Àâòî, àâòîìàéñòåðíÿ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 222-05-04, (097) 653-67-14

ßáëîí÷óê Ðóñëàí Àðêàä³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàðèöüêîãî, 15 . . . . . . . . (050) 160-99-00


54

ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â, ÌÀÒÅвÀËÈ

ФАРБУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ, МАТЕРІАЛИ MAXIMUS, СУПЕРМАРКЕТ АВТОЗАПЧАСТИН Ïðîôåñ³éíèé ï³äá³ð ôàðá. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . (095) 170-14-06, (332) 28-78-22 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

RIO, СТО Çâàðþâàëüí³ òà ðèõòóâàëüí³ ðîáîòè. Ôàðáóâàííÿ òà ïîë³ðóâàííÿ àâòî. 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 747-41-77, (098) 177-17-73 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 30

ЄВРОРЕМБУД, АВТОФАРБУВАЛЬНА МАЙСТЕРНЯ Ðèõòóâàííÿ. Ôàðáóâàííÿ â ôàðáóâàëüíî-ñóøèëüí³é êàìåð³. Ïîë³ðóâàííÿ. 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 95 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-98-31

Підприємства та фірми м.Рівне Auto Studio 2000, àâòîìàéñòåðíÿ

̳êñ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Áîðîä³íà, 4 . . . . (362) 62-14-70, 63-00-39

Òà÷êè, ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-06-07, (362) 61-11-00

Òåõíî-Êîëîð, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 320-38-33, (362) 43-15-12

Підприємства та фірми м.Луцьк Àâòîëó÷åñüê, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 15 . . . . . . . . . . . (066) 212-48-92

Àâòîìàëÿð, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê "Ôîðìóëà"), êîíòåéíåð ¹15 à . . . . . . . . . (097) 443-33-97, (093) 869-15-55

Àâòîðåàí³ìàö³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 036-00-04, (096) 003-80-08

Ìàéñòåð, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê "Ôîðìóëà") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-45-05

Ìàêñèìóñ-Ïðåñòèæ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . (332) 28-78-77

Òåõíîêîëîð, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (àâòîðèíîê "Ôîðìóëà") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-04

Õåí÷åëü Îëüãà Êîñòÿíòèí³âíà, ï³äïðèºìåöü 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (àâòîðèíîê "Ôîðìóëà"), ïàâ³ëüéîí ¹1 . . . . . . . . . . . . . (067) 970-76-57, (332) 78-76-18

35312, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Òîïîëåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 921-40-97

ФІЛЬТРИ

Colormarket, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à (òåðèòîð³ÿ "Ëåëåêà-Êîëîð") . . . . . . . . . . . . . . . (096) 300-33-30

Eco TIR Service, ÑÒÎ 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèñàäèáíà, 10 á . . . . . (067) 800-51-00, (050) 731-29-29

Àâòî VIP ñåðâ³ñ, ÑÒÎ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 104 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-41-59, (362) 64-20-80

Àâòî Ðàäóãà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 12 . . . . . . . . . . (098) 752-67-52, (066) 843-25-01, (068) 569-36-31

AUTO ДОК, МАГАЗИН 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê "Ôîðìóëà"), ïàâ³ëüéîí ¹46 í . . . . . . . . . . . . . . . (095) 472-85-68, (067) 889-01-63 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 29

ГАРАЖ АВТО, МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТИН 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 9 à (íàâïðîòè ÀÇÑ "ÎÊÊÎ") . . . . . . . . (098) 642-16-12 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-37-68, (362) 43-93-09

Àâòîñåðâ³ñ "Àâòî&êîë³ð" 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . (067) 362-55-38, (067) 912-41-10, (362) 61-98-75

Àâòîôàðáà-Óêðà¿íà, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-36-55, (362) 26-79-47

Âëàñò, àâòîìàãàçèíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 42. . . . . . . . . . . (3622) 5-21-78 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 259 . . (362) 64-10-40, 63-08-91

Âîëîäàð-Àâòî, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-49-22, (362) 64-22-55

Êîëîð àâòîïàðê, ÏÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 6 à . . . . . (067) 363-86-68

Ìàëÿð, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . (097) 830-95-95

Підприємства та фірми м.Рівне CARLIFE, àâòîìàãàçèí TIR 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 091-46-06, (099) 965-09-54

INTER CARS UKRAINE, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 63 . . . . . . . . . . . . (362) 68-05-20

JAPANPART, àâòîìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 8 (íàâïðîòè Àâòîðèíêó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 455-44-74, (095) 361-57-01

PitStop, àâòîöåíòð 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-46-22, (050) 520-37-97

PitStop TIR, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 520-37-97, (067) 364-46-22


ղ̲ß, ÀÂÒÎÊÎÑÌÅÒÈÊÀ

55

TIR-ìàðêåò 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . (067) 363-87-14, (067) 363-87-15

Àâòî Ñâ³ò, ìàãàçèí çàï÷àñòèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . (050) 222-21-01

Àâòîàïòåêà, ãóðò³âíÿ àâòîçàï÷àñòèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-04-01, (362) 45-07-33

Àâòîëþêñ, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-17-48, 0 (362) 45-07-33

Àâòîöåíòð "²ÒÎ" 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 473-38-49, (063) 415-83-06

Àç³ìóò, àâòîìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-33-27, (050) 435-00-07

ÀÌ ñåðâ³ñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 490-31-11, (362) 61-02-49

ÂñåÄîÁóñ³â, ìàãàçèí 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . . . . . . (095) 935-51-03, (097) 775-59-39, (063) 035-07-67

ÅÍÅÉ-ÌÎÒÎÐÑ, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-61, (362) 61-09-62, 0 (362) 40-60-06

Êàøòàí Âàëåð³é Ôåäîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 15 . . . . . . (050) 930-22-09

Êîìïàí³ÿ "Ðàéç", ÏÀÒ 35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-96

˳äåð-Àâòî, êðàìíèöÿ àâòîçàï÷àñòèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-06-79, (362) 64-03-50

Ðåàë-àâòî-òðàíñ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-49-49, (067) 772-99-93

Ñâ³ò àâòîçàï÷àñòèí, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 442-56-74, (095) 590-06-29

Підприємства та фірми м.Луцьк JAPAN CARS 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Áðàòêîâñüêîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 128-67-00, (097) 721-28-39

KingÀâòî, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê "Ôîðìóëà"), ìàãàçèí ¹59 í . . . . . . . . . . . . (050) 886-14-82, (097) 346-79-82

SellParts, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . (099) 320-39-68, (097) 853-96-67

STRANS TIR çàï÷àñòèíè, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 311-70-40, (067) 311-71-77

Àãðî-Ñîþç-Õìåëüíèöüê, ÒçΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 540-32-98, (332) 70-59-13, 70-59-14

ÈÐÁ²Ñ-ÀÂÒÎ, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 380-54-68, (332) 75-00-64

ËÎÃÎÑ-ÀÂÒÎ, ìåðåæà ñòàíö³é çàì³íè ìàñòèë 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 931-88-00, (332) 78-99-59 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 124 . . . . . . . . (099) 351-85-97

Òðàô³êàíè÷, êîìïàí³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . (095) 728-52-08, (050) 176-28-39

ÒÓÐÈÑÒ ÎÉË, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 103-45-94

Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÒçÎÂ, ËÔ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 442-85-23, (332) 77-90-03, 77-91-03

ХІМІЯ, АВТОКОСМЕТИКА ГАРАЖ АВТО, МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТИН 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 9 à (íàâïðîòè ÀÇÑ "ÎÊÊÎ") . . . . . . . . (098) 642-16-12 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-37-68, (362) 43-93-09

ЛІДЕР(АВТО, КРАМНИЦЯ АВТОЗАПЧАСТИН 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-06-79, (362) 64-03-50 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 34

ПРОФІ, МАГАЗИН ІНСТРУМЕНТУ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 13 . . (050) 661-72-86, (066) 652-49-37, (362) 23-72-84 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


56

Õ²Ì×ÈÑÒÊÀ

Підприємства та фірми м.Рівне CARLIFE, àâòîìàãàçèí TIR 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 091-46-06, (099) 965-09-54

Colormarket, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à (òåðèòîð³ÿ "Ëåëåêà-Êîëîð") . . . . . . . . . . . . . . . (096) 300-33-30

INTER CARS UKRAINE, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 63 . . . . . . . . . . . . (362) 68-05-20

LIQUI MOLY, àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à . . . . . . . . . . . (098) 222-21-01, (050) 222-21-01, (362) 63-65-63

PitStop TIR, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 520-37-97, (067) 364-46-22

Start, ÑÒÎ 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 345-38-63, (362) 61-70-54

Ðåàë-àâòî-òðàíñ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-49-49, (067) 772-99-93

Òàíäåì Àâòî, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-31-21, (066) 883-36-36

Òåõíîêîëîð, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (àâòîðèíîê "Ôîðìóëà") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-04

Òðàô³êàíè÷, êîìïàí³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (095) 728-52-08, (050) 176-28-39

Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÒçÎÂ, ËÔ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 442-85-23, (332) 77-90-03, 77-91-03

Õåí÷åëü Îëüãà Êîñòÿíòèí³âíà, ï³äïðèºìåöü 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (àâòîðèíîê "Ôîðìóëà"), ïàâ³ëüéîí ¹1 . . . . . . . . . . . . (067) 970-76-57, (332) 78-76-18

Strans, ô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 321-68-48, (067) 322-25-32

ХІМЧИСТКА

Àâòî Ðàäóãà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 12 . . . . . . . . . . (098) 752-67-52, (066) 843-25-01, (068) 569-36-31

Àâòîëþêñ, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-17-48, 0 (362) 45-07-33

Àâòîôàðáà-Óêðà¿íà, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-36-55, (362) 26-79-47

ÀÌ ñåðâ³ñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 490-31-11, (362) 61-02-49

Áóäõ³ìòîðã, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä . . . . . (362) 61-70-20, 61-70-22

³êîñ, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . (362) 64-60-80

ÅÍÅÉ-ÌÎÒÎÐÑ, ÒÎÂ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (àâòîðèíîê ''Ôîðìóëà'') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-10-92, (096) 456-45-55

Ìàãàçèí ÒΠ"ELIT-Óêðà¿íà" 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 117-91-17, (067) 550-15-40

ÌÒÂ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 978-45-08, (3622) 5-31-59

Ðåàë-àâòî-òðàíñ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-49-49, (067) 772-99-93

Øèïøèíà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 â . . . . . . . . . . (068) 859-98-57

Підприємства та фірми м.Рівне Àâòîìèéêà 33025, ì.гâíå, âóë.Ïðèì³ñüêà, 39 . . . . . . . . . (067) 192-15-62

Àâòîìèéêà "Àâòîãðàä"

Підприємства та фірми м.Луцьк Àâòîìàðêåò 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 806-36-28, (050) 673-04-31

Ìàéñòåð, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê "Ôîðìóëà") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-45-05

33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . (362) 69-00-03

Àâòîñåðâ³ñ BMW 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . (362) 64-20-96

Àâòîñåðâ³ñ Mazda 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . (362) 64-20-91

Áîãäàí-Àâòî гâíå, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 à . . . . . . . . . (362) 64-98-00


ØÈÍÈ, ÄÈÑÊÈ

Äîáðèíÿ ñåðâ³ñ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 773-77-70, (362) 45-05-45

ªâðî ïëþñ, ÑÒÎ 33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 589-01-06, (098) 124-48-43

Êîëîð àâòîïàðê, ÏÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 6 à. . . . . . . (067) 363-86-68

Ñâ³ò ÷èñòîòè, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . (067) 606-60-26, (050) 879-69-26, (362) 45-45-05

Òà÷êè, ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-06-07, (362) 61-11-00

57

Àâòîìîäåðí, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 76 â . . . . . . . . . . . (050) 674-32-22, (050) 671-67-77, (063) 562-20-00

Ãàðàæ Àâòî, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 9 à (íàâïðîòè ÀÇÑ "ÎÊÊÎ") . . . . . . . . . . . . (098) 642-16-12, (050) 435-37-68, (362) 43-93-09

Ëåâøóíîâà Ñâ³òëàíà Ïåòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . (097) 381-60-81, (067) 369-59-12, (362) 63-04-80

ÌÒÂ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 978-45-08, (3622) 5-31-59

Òåõíî-Êîëîð, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 320-38-33, (362) 43-15-12

Підприємства та фірми м.Луцьк AUTO SPA, öåíòð äîãëÿäó çà àâòîìîá³ëåì 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 622-92-62, (050) 961-01-34

Àâòîáàíÿ, ñòóä³ÿ ÀâòîÄåòåéë³íãó 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïàðêîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 027-72-22, (066) 680-82-22

ÀÂÒÎÊÎÌ, àâòîìèéêà

ШИНИ, ДИСКИ БФ ШИНА, ШИННИЙ ЦЕНТР 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 404-36-51, (362) 42-07-17

ГАРАЖ АВТО, МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТИН 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 9 à (íàâïðîòè ÀÇÑ "ÎÊÊÎ") . . (098) 642-16-12, (050) 435-37-68, (362) 43-93-09

43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 23 . . . . . . . . . . (050) 438-00-10

Ìåãàêë³í, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 719-13-17, (332) 29-19-98

Ìåòåîð, êë³í³íã-ñëóæáà 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèëóöüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 515-38-06, (332) 71-34-04

ЧОХЛИ АВТОМОБІЛЬНІ АВТОБАН, МАГАЗИН АВТОАКСЕСУАРІВ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3/110 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 170-29-74, (332) 28-27-77 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 29

ПРОФІ, МАГАЗИН ІНСТРУМЕНТУ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 13 . (050) 661-72-86, (066) 652-49-37, (362) 23-72-84 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

AUTOLIFE 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 26 à . . . . . . . . . . . (066) 375-77-99, (096) 782-79-86, (099) 275-39-96

Àâòîäèçàéí, ìàéñòåðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 . . . . . . . . . . . (098) 806-70-70, (066) 843-32-03, (066) 141-05-52

ЛІДЕР ШИНА, МЕРЕЖА ШИНОМОНТАЖІВ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 68 á 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-33-42 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-33-42

ШИНОМОНТАЖ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà (ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ "Ïðîì³íü") 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëóöüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 887-33-63, (066) 889-15-55 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 28

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


58

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

ШИНОМОНТАЖ TIR 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 141 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 887-33-63, (066) 889-15-55 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 28

Підприємства та фірми м.Рівне 100 øèí, ìåðåæà øèííèõ öåíòð³â 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83, (067) 640-14-47, (050) 883-36-88

Burza, êîìïàí³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 33 á . .(067) 417-85-66

TALFORT, øèííèé öåíòð 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . (099) 388-21-75

Àâòîøèíè, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (ð-ê "Äèíàìî"), 4-é ðÿä, ì³ñöå ¹28, 29. . . . . . . . . . . . (067) 293-33-84, (099) 215-24-47

ШИНОМОНТАЖ RIO, СТО 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 747-41-77, (098) 177-17-73 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 30

TECH, ШИНОМОНТАЖ Àâòîãóìà. Ïðàöþºìî ïî ïåðåðàõóíêó. 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 35 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 584-22-71

АВТОСЕРВІС, МАЙСТЕРНЯ 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . (096) 652-17-72, (098) 999-79-09

Àâòîøèíè-äèñêè 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 225 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-76-80, (096) 350-73-05

Àâòîøèíè-äèñêè, ñêëàä-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïðèñàäèáíà, 27 . . . . . . . (067) 382-76-80

Ðåàë-àâòî-òðàíñ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-49-49, (067) 772-99-93

гâíåàâòîãóìà-ñåðâ³ñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18.. (362) 61-06-88, 61-17-11 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 129 â . . . . . . . (362) 43-09-04

Òåõíîîïòòîðã-Òðåéä, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 123 à . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 400-28-86, (362) 63-59-64, 63-13-12

ÒÏÊ Àðñåí, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-03-74, (362) 62-20-10, 62-20-27

Øèíà Ñòàð, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . (067) 364-09-95, (097) 397-41-37, (362) 63-08-52

Øèíà-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-26-27, (067) 927-05-29

Øèïøèíà, ìàãàçèíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 431-24-85, (362) 61-09-29, 61-09-47 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 â . . . . . . . . . (068) 859-98-57

Підприємства та фірми м.Луцьк SHINA.LUTSK.UA, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 184-95-95, (067) 929-77-44 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44/105 . . . . . . (050) 184-95-95

³òî øèíà, ìàãàçèíè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 (àâòîøêîëà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 522-65-85, (098) 828-28-23 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê "Ôîðìóëà"), ïàâ³ëüéîí ¹88 à . . . . . . . . . (050) 197-50-31, (050) 522-65-85

Ãðàíäøèíà, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 494-77-44, (332) 75-76-02, 75-76-07

Çàõ³ä Øèíà, ÏÏ 45635, ñ.ϳääóáö³ Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 860-58-88, (097) 249-68-88

Ìîíîë³ò, ÏÏ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 . . . . . . . . . . (067) 372-02-98, (099) 329-39-99, (332) 78-05-88

ВЛАДАР, АВТОЦЕНТР 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 573-90-15, (093) 760-78-60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-30-20, 29-30-10 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 33

ВОЛОДАР(АВТО, ТЗОВ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-49-22, (362) 64-22-55

КОЛЕСО, ШИНОМОНТАЖ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 238-96-79 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê "Ôîðìóëà") . . . . . . . . . . (332) 78-65-65 . . (050) 238-96-71, (050) 238-96-79, (050) 208-72-87 . . (096) 242-38-88, (098) 942-75-79, (050) 528-61-85

ЛІДЕР ШИНА, МЕРЕЖА ШИНОМОНТАЖІВ Ðèõòóâàííÿ äèñê³â ð³çíèõ òèï³â. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-33-42 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 68 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-33-42 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-33-42

ШИНОМОНТАЖ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . (050) 172-58-74 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 30


ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

59

ШИНОМОНТАЖ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà (ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ "Ïðîì³íü") 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëóöüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 887-33-63, (066) 889-15-55 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 28

ШИНОМОНТАЖ TIR 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 141 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 887-33-63, (066) 889-15-55 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð. 28

ШИНОМОНТАЖ ТОВ "АЗС СЕРВІС" 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-49-16

ШИНОМОНТАЖ КОМПАНІЇ "ПРО АВТО" 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 811-73-55 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à (ÀÇÑ "Îëàñ") . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 811-73-55

ШИНОМОНТАЖ КП "АВТОБАЗА" 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 72 á

Підприємства та фірми м.Рівне 100 øèí, øèíîìîíòàæ 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 640-14-47

HOFMANN, øèíîìîíòàæ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 82 á . .(097) 027-44-84

RENOMAX, øèíîìîíòàæ 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó. . (096) 688-85-20

TALFORT, øèíîìîíòàæ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . (099) 388-21-75

VIANOR, øèííèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . (362) 61-17-11, 43-09-05 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 129 à . . . . . . . . (362) 43-09-04

Àâòîøèíè, øèíîìîíòàæ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 225 ä . . . . . . . . . . (067) 382-76-80, (093) 472-79-32, (096) 350-73-05

Àëüï³í, ìåðåæà øèííèõ ñåðâ³ñ³â ÒçΠ"гâíåàâòîãóìà-ñåðâ³ñ" 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 129 â . . . . . . . . (362) 43-09-04 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . (362) 61-06-88

Áàðàíêà, øèíîìîíòàæ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 21 à . . . . . . . . (098) 290-08-09

Ìàéñòåð-øèíà, øèíîìîíòàæ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 665-78-27, (067) 382-53-51

гâíåàâòîãóìà-ñåðâ³ñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . (362) 61-06-88, 61-17-11

Ñóïåðøèíîìîíòàæ 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . (362) 64-64-77 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 . . . . . . . . . . . (362) 68-29-57

Øèíà Öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 751-50-88, (362) 26-94-09

Øèíîìîíòàæ 33027, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 69 . . . . (097) 281-28-34 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 34 . . . . . . (097) 007-73-78 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèì³ñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 192-15-62

Øèíîìîíòàæ àâòîñàëîíó "Òåìï-Àâòî" 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à . . . . . . . . . . . (362) 28-98-50

Øèíîìîíòàæ íà Áîÿðö³ 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 137 . . . . . . . . (068) 963-51-65

Øèíîìîíòàæ ÏÀÒ "гâíå-Àâòî" 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-19-26, (362) 28-85-49

Øèíîìîíòàæ ÏÏ "Øèíà Ñòàð" 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . (067) 364-09-95, (097) 397-41-37, (362) 63-08-52

Øèíîìîíòàæ ÑÒÎ "Âëàñò" 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-76, (3622) 5-33-24

Øèíîìîíòàæ ÑÒÎ "Òà÷êè" 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 ê . . . . . . . . . (068) 307-00-12

Øèíîìîíòàæ ÒΠ"Áîãäàí-Àâòî гâíå" 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 à. . . . . . . . . . (362) 64-98-10

Підприємства та фірми м.Луцьк TIR-øèíîìîíòàæ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 60 . . . (332) 75-79-57, 75-79-64

Vianor, øèííèé öåíòð 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 á . . . . . . . . . (332) 75-76-07 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


60

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

³òî øèíà, øèíîìîíòàæ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 . . . . . . . . . . (050) 522-65-85

˳äåð øèíà, ìåðåæà øèíîìîíòàæ³â 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 152 ã . . . . . . . (050) 378-33-42

Íåïòóí, øèíîìîíòàæ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . (066) 743-08-19

ÒÎÏ ØÈÍÀ, TIR-øèíîìîíòàæ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 2 á 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-13-00, (332) 29-97-29

ÒÎÏ ØÈÍÀ, ìåðåæà øèííèõ öåíòð³â 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 152 ã 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 5 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 2 á 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-13-00, (332) 29-97-29

Ôàâîðèò-Vianor, øèííèé öåíòð 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 881-75-25, (332) 24-33-22

Ôàâîðèò-Vianor, øèííèé öåíòð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 6 à . . . . . . . (066) 850-85-89

Øèíà-ñåðâ³ñ, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 71 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 471-02-25, (332) 77-03-17

Øèíîëþêñ, øèíîìîíòàæ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 1 á . . . . . . . . (066) 363-84-77

Øèíîìîíòàæ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 91 â . . . (099) 068-08-28 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 316-53-26, (066) 628-72-00 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Áóä³âåëüíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 661-71-95, (050) 438-61-91 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 39 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 421-09-02, (066) 152-35-43 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 62 à . . . . . . . (050) 141-83-33 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 48 â . . (050) 141-83-33

Øèíîìîíòàæ, àâòîìàéñòåðíÿ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 675-64-59, (093) 598-09-39 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 23 . . . (050) 675-64-59


Profile for Svetlana Markova

Автосервіс Рівне-Луцьк 2018  

Фірми та підприємства Рівненщини та Волині, що працюють у сфері транспорту. Магазини автозапчастин, послуги автосервісу, мийка авто, гаражі...

Автосервіс Рівне-Луцьк 2018  

Фірми та підприємства Рівненщини та Волині, що працюють у сфері транспорту. Магазини автозапчастин, послуги автосервісу, мийка авто, гаражі...

Advertisement