Page 1


ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

83

ÑÔÅÐÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² À²ÀÑÏÎËÓ×ÅÍÍß Óêðàåðîðóõ, äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî îáñëóãîâóâàííÿ ïîâ³òðÿíîãî ðóõó 33004, ì.гâíå, âóë.Àâ³àòîð³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-30-35, 62-04-76 ̳æíàðîäíèé àåðîïîðò-гâíå, ÎÊÏ 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Àâ³àòîð³â, 5 à. . (362) 61-31-33, 61-31-19

ÀÂÒÎÇÀÏÐÀÂͲ ÑÒÀÍÖ²¯ ÀÇÑ ÒçΠ“ÀÇÑ-ñåðâ³ñ”

¹1 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 á . . . . . . . . . . (362) 23-53-58, 23-00-94 ¹2 35187, ñ.Óæèíåöü Ìëèí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 6 à, (3659) 6-32-11

ÀÃÍÊÑ ÒçΠ“Ñ Òðàíñãàç” 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-47-74, 64-47-73, 64-47-76 ÀÇÑ “ÁÐÑÌ-Íàôòà” 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 404-52-04 ÀÇÑ “ÎÊÊΔ ¹1 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-49 ¹2 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-10-29 ¹3 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-85-54 ¹4 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-38-64 ¹5 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 18 à . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-39, 24-62-71 ¹9 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-45-67 ÀÇÑ “Îëàñ” ¹1 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-16-66 ¹2 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-64 ¹10 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-52-26 ¹16 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-55-10 ¹18 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-39 ÀÇÑ ÄÏ “Àâ³êîì-гâíå” 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-32 ÀÇÑ ÒçΠ“Ãàçîâèê” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 117 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 828-22-79, (362) 64-20-60 ÀÇÑ ÒΠ“Àñàòà Ãðóï Ñîþç” ¹8 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 100 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-79-92 ¹9 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-08-58 ¹14 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-26-70 ÀÇÑ ÏÀÒ “Óêðíàôòà” ¹17/001 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 29 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-82-17 ¹17/009 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-44-83 ¹17/020 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-54-82 ¹17/022 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-12-82 ÀÇÑ ÒçΠ“Óêð-Ïåòðîëü” ¹4 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-93-92 ¹5 33004, ì.гâíå, âóë.ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-60-13 ÀÇÑ ¹43 ÒçΠ“Àâ³àñ” 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-17-29 ÀÇÑ ÒΠ“Êèò÷åð Ñîëþøåí” ¹44 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-02-04 ¹45 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-01-39 ¹49 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-50-73 ¹50 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 12 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-43-15 ÀÇÑ ¹46 ÒçΠ“Ïåòðîéë” 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-95-58 ÀÇÑ ¹8 33004, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 163 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-80-88

Àâòîïðåñòèæ, ìàãàçèí

33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 6 . . . . . . . . . . (097) 430-33-12, (093) 668-98-38, (095) 445-86-38, (362) 26-17-55

ÁÓÑ & ̲ͲÂÅÍ, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê “Äèíàìî”), 1-é ðÿä, ì³ñöå ¹21 . . . . . . . . . . . . . . . (095) 692-00-37, (097) 531-00-77, (362) 43-03-79

Ãàðäåí³ò, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 21 . . . . . . . . . . (096) 919-14-49, (050) 715-42-07, (067) 701-90-31, (362) 62-16-70 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 60 (ÒÖ “Ìëèí³âñüêèé”) . . . . . . . . . . (096) 919-14-49, (050) 715-42-07, (067) 701-90-31, (362) 62-16-70

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ AutoDonor, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí

33023, ì.гâíå, âóë.Òðàíñïîðòíà, 12 . . . . . . . . . (097) 423-55-53, (098) 846-78-28, (099) 709-07-33, (093) 038-15-78

NORD WAY, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á, 4-é ðÿä, ì³ñöå ¹34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 224-60-90, (067) 970-60-96, (362) 40-03-08

Àâòîïàðòíåð, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 249-92-50, (093) 800-75-95, (362) 40-15-30

100 øèí, ìåðåæà øèííèõ öåíòð³â 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 640-14-47, (050) 883-36-88 Autofrance, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27, 1-é ðÿä, ì³ñöå ¹14 . . (067) 959-25-13, (067) 768-31-90 AUTOPOINT, àâòîìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 988-81-41, (362) 63-12-36 Avto Parts, àâòîçàï÷àñòèíè 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 388-19-15 AVTO-PAVLOV 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 770-89-04 Avtosklo, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27, 6-é ðÿä, ìàãàçèí ¹16 . . . . . . . . . . . . . (067) 289-89-25 CARLIFE, àâòîìàãàçèí TIR 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 091-46-06, (099) 965-09-54 Colormarket, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 300-33-30, (362) 64-30-84 Daewoo Chevrolet, àâòîçàï÷àñòèíè 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . (067) 305-26-27, (362) 62-53-77 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


84

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

DIESEL, ìàãàçèí çàï÷àñòèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 541-56-02, (362) 61-51-69 Exist.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-65-21, (067) 310-65-21 Galaxy-parts.com, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-28-01 Ingo-øèíè, êîìïàí³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 33 á . . . . . . . . . . . (067) 417-85-66, (097) 584-22-11 INTER CARS UKRAINE, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-05-20 JAPANPART, àâòîìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-06-96, 62-13-15 JAPKOR, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 49 . . . . . . . . . . . . . (095) 325-00-17, (093) 850-27-03 Mastercar, àâòîçàï÷àñòèíè 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 à . . . . . . . . . (098) 325-84-79, (095) 085-36-61, (063) 345-04-66 OE PARTS, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 924-96-88, (362) 43-59-90 PitStop TIR, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . (050) 520-37-97, (067) 364-46-22, (362) 63-00-13 Renault-Master, àâòîøðîò 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 527-17-01, (067) 393-28-01 RIO Àâòîçàï÷àñòèíè, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 513-10-14, (063) 198-68-93 RIVNE AUTOTIR, àâòîìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 34, . . . . . . . . . . . . (096) 748-72-27, (050) 949-85-70 Strans, ô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 321-68-48, (067) 322-25-32 TIR, àâòîçàï÷àñòèíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 808-55-33, (362) 61-09-44 TOLCARS, àâòîçàï÷àñòèíè 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 982-69-25, (095) 359-61-00 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 359-61-00, (097) 473-10-34 Vi-comp, ÍÂÏÏ ô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 159-28-47, (362) 64-23-83 ÀÂÌ-Àâòî, â³ää³ë 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á (ÒÖ “GRAND ïëþñ”), â³ää³ë ¹4 . . . . . . . (067) 939-11-65 Àâòî ªâðî, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 . . . . . (063) 060-80-75, (095) 835-36-72, (096) 563-93-95 Àâòî ì³ê&ñåð, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 797-92-82, (067) 774-83-13 Àâòî Ñâ³ò, ìàãàçèí çàï÷àñòèí 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 62 (á³ëÿ ÀÇÑ") . . . . (050) 222-21-01, (362) 23-60-43 Àâòî Ñòèëü, àâòîìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 919-85-76, (362) 64-65-24 Àâòîàïòåêà, ãóðò³âíÿ àâòîçàï÷àñòèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . (067) 363-04-01, (362) 45-07-33 Àâòîä³ìñåðâ³ñ, ìàãàçèí çàï÷àñòèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 235-12-51, (362) 64-16-44 Àâòîçàï÷àñòèíè ïëþñ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 535-41-93, (362) 43-72-43 Àâòîçàï÷àñòèíè, â³ää³ëè 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á (ÒÖ “GRAND ïëþñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 999-90-36 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (ðèíîê “Äèíàìî”) . . . . (097) 480-23-35, (093) 476-31-47 Àâòîçàï÷àñòèíè, ìàãàçèíè 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-12-38, (362) 23-71-47 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . (050) 820-82-98, (096) 345-33-74 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 779-01-53, (097) 592-21-93 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 833-39-95, (050) 295-12-26 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27, 2-é ðÿä, ì³ñöå ¹36. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 291-75-98 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27, 1-é ðÿä, ì³ñöå ¹32 . . (063) 560-70-56, (067) 897-78-12 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 33 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 528-78-52 Àâòîëîì, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 473-38-49, (050) 728-01-06 Àâòîëþêñ “Àç³ÿ”, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á, â³ää³ë ¹5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 371-23-33 Àâòîëþêñ, ãóðòîâèé â³ää³ë 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 1 à, â³ää³ë ¹6 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-04-01, (095) 789-32-91 Àâòîëþêñ, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-17-48, 45-07-33 Àâòîìàã 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-06-02 Àâòîìàðêåò, â³ää³ë 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á (ÒÖ “GRAND ïëþñ”), ê³îñêè ¹1, 26 . . . . (096) 573-26-78 Àâòîìîá³ë, ìàãàçèí ÒçΠ“ÌÒ” 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-96-09 Àâòîïëàí, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 å. . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 308-59-81, (099) 192-04-64 Àâòîöåíòð “²ÒΔ 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 473-38-49, (063) 415-83-06 Àâòîøèíè, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27, 4-é ðÿä, ì³ñöå ¹28 . . (067) 293-33-84, (099) 215-24-47 Àâòîøèíè-äèñêè 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 225 á . . . . (067) 382-76-80, (096) 350-73-05, (096) 508-28-29 Àâòîøèíè-äèñêè, ñêëàä-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïðèñàäèáíà, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-76-80, (096) 508-28-29

Àâòîøðîò 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-52-22, (362) 28-86-69 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-12 Àãðî-Êîìïëåêò, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 91 à . . . . . . . . . . (067) 539-94-27, (362) 26-29-88, 68-40-40 Àãðî-Ñîþç-Õìåëüíèöüêèé, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-03-00, 63-02-30 Àäæàíòà, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 41 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 353-63-63, (050) 453-63-63 Àç³ìóò, àâòîìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . (067) 363-33-27, (050) 435-00-07 ÀÌ ñåðâ³ñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 490-31-11, (362) 61-02-49 ÀÑ “Óêðà¿íà”, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-33-07 Á³ìåð, àâòîìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 492-36-89 Âàìåò, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-29-97, 23-01-48 ÂåíÀâòî, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27, 1-é ðÿä, ì³ñöå ¹26 . . . (067) 382-53-29, (362) 43-03-17 ³êîñ, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-60-80 ²ÐÒ, ô³ðìà 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 416 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-10-68 Âëàñò, àâòîìàãàçèíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-78 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-40, 63-08-91 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-07-14 ÂñåÄîÁóñ³â, ìàãàçèí 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16. . . . . . (095) 935-51-03, (097) 775-59-39, (063) 035-07-67 Ãàðàæ, àâòîìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-54-93, (362) 43-89-12 óäðàâë³êà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á, ïàâ³ëüéîí ¹18 . . . . . . (067) 380-27-72, (050) 339-38-83 Ãðàíä ²íñòðóìåíò, àâòîìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 740-31-85, (362) 63-37-77 Äåêîð Àâòî, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-14-26 Äåëôàé, àâòîìàãàçèí 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-11-76, 43-06-73 Äèíàìî, àâòîöåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 975-45-08, (3622) 5-31-59 ÅËѲ, ÒçÎÂ, ϲ² 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-19-07, (362) 61-70-80 Åíåé Ìîòîðñ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á (ÒÖ “GRAND ïëþñ”). . . (067) 384-38-89, (096) 976-08-52 ÅÍÅÉ-ÌÎÒÎÐÑ, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-61, 61-09-62 Æèãóë³, àâòîìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 442 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-73-81 Çàõ³äàâòî, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-55 ²íòåðÂÀÇ, ìàãàçèí 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 457-53-53, (362) 61-99-52 Êàçì³ð÷óê Ñåðã³é ªâãåí³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27, 6-é ðÿä, ì³ñöÿ ¹22, 23. . . . . . . . . . . . . (067) 948-56-82 Êàøòàí Âàëåð³é Ôåäîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 930-22-09 Êèòàéñüêèé êâàðòàë, àâòîìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á (ÒÖ “GRAND ïëþñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 924-72-12 Êðàâ÷óê Âàëåíòèí Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 022-01-26 ˳ðà, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 726-42-80, (362) 61-07-96 Ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 381-01-85, (067) 496-03-27 Ìàãàçèí ÒΠ“ELIT-Óêðà¿íà” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 117-91-17, (067) 550-15-40 Ìàðøðóòêèí ä³ì, àâòîìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . (067) 488-50-63 Ìåãà-Àâòî, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-00-28 ÌÎÍÐÎ, àâòîìàðêåò 33001, ì.гâíå, âóë.Ðóñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-31-71, 26-36-49 Ìîòîðíå àòåëüº, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . (067) 382-17-35, (067) 382-17-37, (362) 62-99-35 ÌÒÂ, ÒΠ33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-91-98, (3622) 5-90-87 Íàâ³ãàòîðè, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à (ÒÖ “Ñêåëÿ”) . . . . . . (068) 625-79-33, (093) 647-79-47 ÎÊÒÀ, àâòîìàãàçèí 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 10 . . . . . . . . . . . (067) 103-49-92, (362) 24-50-98 Îë³éíèê ²ãîð Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 730-17-81, (050) 944-36-50


ÀÂÒÎÌÀÉÑÒÅÐͲ, ÀÂÒÎÑÅвÑ

Ïíåâìîòðåéä, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 24 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 230-34-20 Ïîë³ùóê ³òàë³é Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . (067) 360-28-44, (098) 746-57-67, (066) 477-91-15 Ïðåì’ºð-àâòî, àâòîìàãàçèí 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 à . . . . . . . . . . (067) 305-26-27, (362) 62-53-77 Ïðèíöèï, àâòîìàãàçèí TIR 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-53-33, (362) 64-25-88 ÏÐÎ ÀÂÒÎ, êîìïàí³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 811-73-55, (362) 63-00-24 Ïðîô³ Ïàðòñ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . (067) 232-59-22, (067) 547-49-16, (067) 335-60-52 Ðåàë-àâòî-òðàíñ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-49-49, (067) 772-99-93 Ðåìòåõñíàá, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-71-47 гâíåíñüêèé TIR àâòîøðîò 33001, ì.гâíå, âóë.Ïðèñàäèáíà, 15. . . . (097) 921-09-02, (066) 448-63-19, (097) 658-11-66 Ñàìóðàé Àâòî, àâòîìàãàçèíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 à . . . . . (050) 375-37-61, (096) 349-30-82, (362) 62-17-67 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-40-41 Ñâ³ò àâòîçàï÷àñòèí, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 442-56-74, (095) 590-06-29 Ñòîõ³ä, ÌÏ ÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 020-58-51, (362) 23-34-31 Òåõíîîïòòîðã-Òðåéä, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 123 à . . . . . . . . . (068) 400-28-86, (362) 63-59-64, 63-13-12 ÒËÀ Æèòîìèð, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä . . . . . . . . . . (067) 508-30-10, (097) 777-15-87, (362) 61-98-86 Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÐÔ ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . (050) 440-27-86, (362) 26-36-87, 26-19-78 Óêðà¿íñüê³ àêóìóëÿòîðè, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-40 ×åêóí Íàä³ÿ Ôåäîñ³¿âíà, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27, 0-é ðÿä, ì³ñöÿ ¹3, 4. . . . . . . . . . . . . . . (067) 710-01-45 Øèíà-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-26-27, (067) 927-05-29 Øèïøèíà, ìàãàçèíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 26 . . . . . . . . . . . (050) 431-24-85, (362) 61-09-29, 61-09-47 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 859-98-57

85

Àìåãà Ñåðâ³ñ, àâòîìàéñòåðíÿ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26, áîêñ ¹6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 008-00-04, (066) 658-32-23

ÁÎÉ×ÓÊ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×, ϲÄÏÐȪÌÅÖÜ

33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . (362) 64-64-77 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-95 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-95

ÀÂÒÎÌÀÉÑÒÅÐͲ, ÀÂÒÎÑÅвÑ

REÑÒÀÐÒ, ÀÂÒÎÌÀÉÑÒÅÐÍß

Ñòàðòåðè, ãåíåðàòîðè. 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 ã . . . . . . . . . . . . . (067) 707-07-59 . . . . . . . . . . . . . . . (068) 519-32-32, (099) 289-32-32, (073) 466-32-32 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 â . . . . . . . . . . . . (067) 380-22-23 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 817-33-11, (099) 267-33-11, (093) 627-33-11 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ÀÂÒÎÑÅвÑ-TIR-ÁÓÑ-ËÅÃÊβ ÀÂÒÎ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 722-89-16, (362) 28-16-28

ÀÂÒÎÑÊËÎÑÅвÑ, ÀÂÒÎÌÀÉÑÒÅÐÍß ÏÏ “ÔÀÕ”

33027, ì.гâíå, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 953-64-94, (362) 28-64-73

AQUA STUDIO, àâòîñåðâ³ñ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 421-98-26 Autopoint, ðåìîíòíà ìàéñòåðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . (050) 375-29-67, (362) 63-12-36, 63-12-38 Avtoclan, ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 366 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 225-36-54, (067) 760-04-44 Avtospacolor, ÑÒÎ 33002, ì.гâíå, âóë.Æóêîâñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 367-93-55, (050) 375-31-95 Bosch Àâòî Ñåðâ³ñ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-06-06 Carlife, ïóíêò çàì³íè ìàñòèë 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-47-00, (050) 671-66-99 GAS-Auto, ÑÒÎ 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 101-71-15, (096) 600-35-97 LIQUI MOLY, àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 62 . . . . . . . . . . . . . (098) 222-21-01, (050) 222-21-01 MOGUL, àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñ çàì³íè ìàñòèë 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 750-77-50 PitStop, àâòîöåíòð 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . (067) 364-46-22, (050) 520-37-97, (362) 63-00-13 PitStop, ÑÒÎ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 53 . . . . . . (050) 370-47-33, (098) 464-30-43, (362) 64-43-83 PROSTOñåðâ³ñ, ÑÒÎ 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 34 . . . . . . . . . . . . . . . (096) 113-66-60, (068) 886-78-75 Start, ÑÒÎ 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 345-38-63, (362) 61-70-54 TIR, ÑÒÎ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 538-76-37, (096) 933-61-16 TIR-Ñòîï, ñòàíö³ÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 108 á . . . . . . . . . . (098) 106-10-14, (362) 62-30-32 TOL, ÑÒÎ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 534-58-23, (066) 213-72-16 Àâòî Joker, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð 33001, ì.гâíå, âóë.Á³÷íà, 20 . . . . . . . . . . (097) 926-01-31, (050) 375-93-73, (362) 68-38-48 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


86

ÀÂÒÎÌÀÉÑÒÅÐͲ, ÀÂÒÎÑÅвÑ

Àâòî VIP ñåðâ³ñ, ÑÒÎ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 104 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-41-59, (362) 64-20-80 Àâòî Ñòèëü, ÑÒÎ 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 276-31-61, (362) 62-59-95 Àâòî, ÑÒÎ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 131 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 274-37-84 Àâòî-öåíòð Çàõèñò 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 724-77-35, (362) 43-03-53 Àâòîãàç, ìàéñòåðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-61-80, (066) 126-99-52 Àâòî³íòåðñåðâ³ñ, ÇÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-55-13 Àâòîêîíäèö³îíåðè, ÑÒÎ 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-13-38, (098) 615-92-36 Àâòîëþêñ, ÑÒÎ 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-20-40, (362) 68-34-80 Àâòîìàéñòåðí³ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-87-77, (063) 415-69-39 33027, ì.гâíå, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 13 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 984-67-04 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 102 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 541-56-02, (068) 168-33-88 Àâòîìàéñòåðíÿ “Äèçåëü ²íæåêòîð Ñåðâ³ñ” 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 (ìîòîòðåê), áîêñ ¹39. . (050) 671-95-75, (067) 920-13-28 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 671-95-75, (067) 920-13-28 Àâòîìàéñòåðíÿ “Ëþêñ” 33028, ì.гâíå, âóë.24 Ñåðïíÿ, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 436-05-21 Àâòîìàéñòåðíÿ “Òðè ñëîíà” 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 366 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 961-72-33 Àâòîìèéêà-Àâòîñåðâ³ñ-Ìàéñòåð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 907-93-57 Àâòîð, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 100-77-98, (067) 571-82-09, (066) 638-88-11 Àâòîðåìñåðâ³ñ Ïëþñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 498-70-66, (362) 43-32-39 Àâòîðåìñåðâ³ñ, ÄÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-70, 63-66-97 Àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñíèé öåíòð RENAULT TRUCKS 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 64 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-46, (362) 28-77-86 Àâòîñåðâ³ñ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 760-04-25, (068) 030-17-92 3027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-81, 69-05-70 Àâòîñåðâ³ñ “Àâòî&êîë³ð” 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . (067) 362-55-38, (067) 912-41-10, (362) 61-98-75 Àâòîñåðâ³ñ “Ãàéêà” 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 30 á . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 332-21-08, (097) 842-63-12 Àâòîñåðâ³ñ “Ãåòüìàí” 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . (050) 511-05-20, (067) 363-83-50, (362) 62-97-51 Àâòîñåðâ³ñ “Åòàëîí” 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 706-30-83 Àâòîñåðâ³ñ BMW 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-96 Àâòîñåðâ³ñ Ford 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-68 Àâòîñåðâ³ñ Mazda 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-92 Àâòîñåðâ³ñ Mitsubishi 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-56 Àâòîñåðâ³ñ VOLVO 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-86 Àâòîñåðâ³ñ ÏÀÒ “гâíå-Àâòî” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 à . . . . . (067) 550-85-61, (067) 550-85-62, (362) 28-85-49 Àâòîñåðâ³ñ ÒΠ“Áîãäàí-Àâòî гâíå” 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 à . . . . . . (093) 866-44-08, (362) 64-98-10, (362) 64-98-11 Àâòîñåðâ³ñ, ìàéñòåðíÿ 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 652-17-72 Àâòîñåðâ³ñ-ZED 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 252-98-27 Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòð âñòàíîâëåííÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-61-80, (066) 126-99-52 Àâòîñêëî, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 832-38-03, (095) 055-50-19 Àâòîñêëîñåðâ³ñ 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 660-84-43 ÀâòîÑïà Êîëîð, ô³ðìà 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 937-93-84 Àâòîòåìà, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . (067) 811-09-89, (050) 375-11-65, (362) 64-20-19 Àâòîòåõíîëîã³ÿ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-17-79, (362) 61-99-27 Àâòîòåõñåðâ³ñ ËÒÄ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-01-18, (362) 24-94-73 Àâòîôàðáà-Óêðà¿íà, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-36-55, (362) 26-79-47 Àâòîõàòêà, ÑÒÎ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 993-34-38, (050) 517-31-90

Àâòîöåíòð “ÄÏÀ-Ñåðâ³ñ”, ÄÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 á . . . . . (097) 671-27-91, (050) 628-03-16, (362) 68-29-39 Àëüô, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 16. . . . . . . . . . . . (050) 339-31-05, (098) 131-43-75 Áåãàëü Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 à . . . . (067) 362-04-02, (050) 517-31-90, (362) 68-26-05 Á³ìåð, ÑÒÎ 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 492-36-89 Âëàñò, ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . (3622) 5-33-24, (362) 63-08-76 Ãàçîâèê, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 117 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 056-84-08 óäðàâë³ê-öåíòð, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . (067) 360-09-07, (096) 727-01-11, (099) 067-45-07 óäðàâë³êà, ÑÒÎ 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-05-50, (067) 360-16-61 Ãëóøíèê-ñåðâ³ñ “Íà Õâèëüîâîãî” 33028, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Õâèëüîâîãî, 7 . . . . . . . . . . . . (050) 508-79-41, (098) 484-79-71 Ãîðñêîâà Àíæåë³êà Ïàâë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 436-04-70, (067) 776-26-44 Äàëüíîáîé гâíå, ÑÒÎ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 64 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 413-19-64 ªâðî ïëþñ, ÑÒÎ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 757-31-53, (050) 589-01-06 Çàõèñò-ñåðâ³ñ, ÒçΠô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 46 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-81 ²âàíþê Åäóàðä Áîðèñîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33004, ì.гâíå, âóë.×åðâîíîã³ðñüêà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 259-84-58 Êîëîð àâòîïàðê, ÏÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-86-68, (362) 62-28-05 Ìàéñòåðíÿ ç ðåñòàâðàö³¿ ñàëîí³â àâòî 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-42-16 Ìàëÿð, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 830-95-95 Ìåëüíèê Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-16-41 Ìîòîðíå àòåëüº, ÑÒÎ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . (067) 382-17-34, (063) 849-99-79, (050) 321-95-97 Ïðèâàòíà ìàéñòåðíÿ Ãåðàñèì÷óêà Îëåêñàíäðà 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 599-80-66, (095) 141-24-01 Ïóíêò çàì³íè ìàñòèë 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-29-93 Ðåìçîíà, ñòàíö³ÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 343-54-01, (097) 034-20-79 Ðåìîíòíà ìàéñòåðíÿ, ÄÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-85 гâíå-Àâòî, ÏÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 à . . . . . (067) 550-85-61, (067) 550-85-62, (362) 28-85-49 гâíå-àâòîòåñò, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 82 á . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-04, (362) 46-09-05 гâíåíñüêå ðåìîíòíî-òðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî, ÒÄ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-00, (362) 63-66-19 гâíåíñüêèé àâòîìîá³ëüíèé ðåìîíòíèé çàâîä, ÄÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-00-97, (362) 62-16-11 ÑÀÞÐ, àâòîñåðâ³ñ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 383-20-50, (362) 62-19-79 Ñ ÀÂÒÎ, ÑÒÎ 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 999-88-25 Ñòàí³ñëàâ³â Âàñèëü Äìèòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 606-77-85, (362) 28-05-77 Ñòàðòåðè òà ãåíåðàòîðè, àâòîìàéñòåðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 100-62-01 Ñòàñþê ßðîñëàâ Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-98 ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 425-53-44 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-33-80 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 30 à. . . . . . . . . . . . . . . (067) 260-98-76, (362) 46-09-43 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-52-95, (098) 956-73-66 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 359-61-00, (097) 473-10-34 ÑÒÎ “Öåíòðàëüíå” 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 122-50-00 ÑÒÎ ÏÏ Þõèì÷óêà Â.Ì. 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-80-07 Òàêñ³ãàçñåðâ³ñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-75-15 Òà÷êè, ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-06-07, (362) 61-11-00 Òåìï-Àâòî, ÑÒÎ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-98-50 Òåõíî-Êîëîð, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . (097) 320-38-33, (362) 43-15-12 Òðåê Àâòî Ñåðâ³ñ, ÑÒÎ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-16-19, (095) 886-58-98 Òð³ïëåêñ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 963-82-48


ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜͲ ÑÒÎßÍÊÈ, ÃÀÐÀƲ

Òóðá³íà, ìàéñòåðíÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 945-08-66 Òóðáî³íâåñòñåðâ³ñ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . (067) 362-85-10, (050) 375-54-78, (097) 670-05-78 ×åìï³îí, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370. . . . . . . (068) 217-05-45, (063) 834-87-55, (362) 68-28-88 Øàíñ, ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 444 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 539-09-05, (096) 222-36-99

ÀÂÒÎÌÈÉÊÈ Àâòîìèéêè ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-95 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à (á³ëÿ ÒÖ “Ìaxima”) . . . . . . (3622) 5-21-95 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-95 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-95

Karcher, ïðîôåñ³éíà òåõí³êà äëÿ àâòîìèéîê 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 21. . . . . . . . . . . . . . . . (096) 472-25-28, (098) 034-68-08 Mazda, àâòîìèéêà 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 216-50-55 New line, àâòîìèéêà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 637-63-71 VIP-Àâòîìèéêà 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 82 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 027-44-84 Àâòîìèéêè 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 904-17-06 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 19 (ðåñòîðàí “Òîðíàäî”) . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 018-75-55 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 79 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 182-31-41 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . . (362) 64-64-77, (3622) 5-21-95 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 538-75-02, (093) 907-93-57 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 763-50-82 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 41 á. . . . . . . . . . . . . . . . (068) 741-95-97, (093) 383-59-50 33025, ì.гâíå, âóë.Ïðèì³ñüêà, 39 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 677-82-94 Àâòîìèéêà “Àâòîãðàä” 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-03 Àâòîìèéêà “Åðë³” 33004, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 562-00-33, (097) 062-68-20 Àâòîìèéêà “Ïðåñòèæ” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 993-09-98 Àâòîìèéêà “×àéêà” 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 292-54-32 Àâòîìèéêà “Ùàñëèâå” 33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 713-68-22 Àâòîìèéêà ÊÏ “Àâòîáàçà” 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 72 á . . . (068) 672-02-20, (362) 69-51-55, 26-75-11 Àâòîìèéêà ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ “Äåëüô³í” 33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà . . . . . . . . . . . . . . (068) 015-70-51, (362) 43-13-73 Àâòîìèéêà ÑÒÎ “Âëàñò” 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . (3622) 5-33-24, (362) 63-08-76 Àâòîìèéêà ÑÒÎ “Òà÷êè” 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 æ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-11-00 Àâòîìèéêà ÑÒÎ “Òåìï-Àâòî” 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-98-50 Àâòîìèéêà ÑÒÎ “Òðåê Àâòî Ñåðâ³ñ” 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-16-19 Àâòîìèéêà ÒçΠ“Àãàò Àâòî” 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-44 Áàðàíêà, àâòîìèéêà 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 290-08-09 Ïóíêò ìèéêè àâòîìîá³ë³â “TIR-Ñòîï” 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 108 á . . . . . . . . . . (098) 106-10-14, (362) 62-30-32 РÏðîô³, ÒçÎÂ, îáëàäíàííÿ äëÿ àâòîìèéîê 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-63-23, (362) 62-99-38

ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²-ÏÐÎÄÀÆ, ÏÐÎÊÀÒ BYD, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 Fiat, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 HONDA, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 NISSAN, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 RENAULT, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 Skoda, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 VALERA-Àâòî 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-06-06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-05-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 751-50-68, (099) 728-46-57

87

Volkswagen, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-06-06 ÀÂÒÎ ÊÎ̲Ñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 2 â . . . . . . . . . . . (068) 843-41-00, (063) 065-24-22 Àâòî-Äðàéâ, êîìïàí³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 540-96-71, (067) 722-15-96 Àâòîáàçàð, ìåðåæà àâòîñàëîí³â 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 104-64-03, (063) 035-16-17 Àâòîãðàä 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-06-06, 69-00-03, 69-05-12 Àâòîïëàíåòà, îíëàéí àâòîñàëîí 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 à . . . . (096) 652-32-92, (067) 357-23-68, (067) 362-40-06 Àâòîñàëîí “Òåìï-Àâòî” 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-40-72 Àâòîñàëîí BMW 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-54 Àâòîñàëîí Ford 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-66 Àâòîñàëîí Mazda 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-92 Àâòîñàëîí Mitsubishi 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-90 Àâòîñàëîí VOLVO 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-86 Àâòîñàëîí ÏÀÒ “гâíå-Àâòî” 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-30-01 ÀâòîÒàê, ñàëîí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-09-72 ÀÂÒÎÒÐÅÉÄ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 2 . . . . . . . . . . (099) 910-77-79, (067) 858-23-03 Àãàò Àâòî, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-44, 64-96-20, 64-96-23 Àëüòðà Àâòî, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-90, 64-20-56 Áîãäàí-Àâòî гâíå, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-98-00 Âàëåð³ Ì, êîìïàí³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-54 Âåñò Ìîòîðñ, àâòîñàëîí Hyundai 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-47-72 ³ê Ïàðòíåð, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-05-12 ³ê-Åêñïî, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-03 ³ííåð Ôîðä гâíå, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-38-18, (362) 64-20-66 ²êâà-Ïðîêàò, ïðîêàò ñâÿòêîâèõ àâòî 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 405-53-55, (063) 405-53-55 ÌÒÂ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 978-45-08, (3622) 5-31-59 Íîðä³ê Ìîòîðñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-83, 64-20-86 ѳòðîåí Öåíòð гâíå, àâòîñàëîí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 320-26-27, (362) 46-05-60 ÑÒÐÎÍÃ-Ñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-91, 64-20-92

ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜͲ ÑÒÎßÍÊÈ, ÃÀÐÀƲ Àâòîáàçà, ÊÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 72 á . . . . . . . . . (362) 69-51-55, 26-75-11, 26-26-79 Àâòîêîìôîðò, ÊÌÏ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-01-89 Àâòîëþáèòåëü, êîîïåðàòèâ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-74 Àâòîñòîÿíêè 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 25 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-64 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 5 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-86-62 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 72 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-21-26 33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà . . . . . . . . . . . . . . (068) 015-70-51, (362) 43-13-73 Àâòîñòîÿíêà ÇÀÒ “Àâòî³íòåðñåðâ³ñ” 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-55-13 Àâòîñòîÿíêà ñï³ëêè àâòîìîá³ë³ñò³â 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-20-81 Äâîðåöü, àâòîãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 129 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-54-58, 43-54-98 Çà êåðìîì, àâòîãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 33003, ì.гâíå, âóë.²âàíà ѳðêà, 11 á Êîëåñî, àâòîãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-11-94 Êðèñòàë, àâòîãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-17-98


88

ÀÂÒÎÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÂÀÍÒÀÆͲ

ÀÂÒÎÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÂÀÍÒÀÆͲ Avt SOS, åâàêóàòîð ñåðâ³ñ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 774-73-73, (066) 774-07-07 DELPOST, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 350-32-41 Evakuator-Rivne, ÏÏ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . (068) 316-33-11, (096) 382-88-59, (099) 229-09-23 Lion Avto Trans, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à, îô.207. . . . . . . . . . . (067) 362-02-39, (066) 987-36-97 Àâ³àïðîåêò, âèðîáíè÷èé êîîïåðàòèâ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 21 à . . . . . . . . . . (3622) 5-21-39, (362) 43-01-84 Àâòî-â³æí òðàíñ-ãðóï, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 à . . . . . . . . . . . (094) 967-59-60, (067) 188-81-87 Àâòîáàçà, ÄÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-97 Àâòîâ³ê, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-88-57, 28-96-87 Àâòîñâ³ò-Òðàíñåêñïåäèö³ÿ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, ê.917 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-03, 62-32-07 ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÅ˲Ò, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 5, îô.504 . . . . . . . . . . . . . (067) 165-93-60, (095) 303-83-07 Àâòîòðàíñêîì, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-12-51 Àãðîìåä, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-20-44 Àëüâ³ðîí, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 975-41-14, (362) 46-01-37 ÀÌÏ-ÒÐÀÍÑ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.909. . . . . . (098) 545-05-04, (362) 46-02-54 Àíòîí³, ÄÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-20-44 Àðãàò-ÞË, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-46, 63-80-57 ÀÐÒÅÃÎ-ÒÐÀÍÑ, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 3/1. . (097) 502-04-38, (066) 426-92-42, (362) 40-24-51 ÀÒÏ-15663, ÒÄ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-86, 24-43-53 Àóòëóê, ÂÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-60-14 ³êòîð³ÿ-Òðàíñ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-85-84 ³ëîíà-ì³æíàðîäí³ ïåðåâåçåííÿ, ÄÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-73, 62-33-56 ³ìàï-Òðàíñ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-32, 62-92-99 ÂËÀÄ-ÏÀÊ, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 10 . . . . . . . . . . . . . (067) 363-75-95, (050) 435-35-06 ÂÌÃ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28/206. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-59 ÃÎËÄ Ñ, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 990-53-03, (362) 24-10-90 Ãðàáîâñüêèé Îëåêñàíäð Þð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 3/1. . (097) 502-04-38, (066) 426-92-42, (362) 40-24-51 Ãþíñåë, ô³ðìà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-35, 68-05-00 Äèïëîìàò, ÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-46-10 Çàõ³ä-àâòî, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-74-95, 23-03-02 Çàõ³äòðàíñåêñïåäèö³ÿ, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á, ê.8 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-03-38, (362) 64-46-06 Çîðÿ ³êòîð Áîðèñîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-35-88, 23-01-07 ²âàñþê Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-33-80 ²ìïåêñ Òðàíñ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25. . . . . . . . . . . . . . (362) 23-10-41, (362) 46-09-20 ²ìïåð³ÿ-Ê, ÒçΠô³ðìà 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 65/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-60-55 ²íñåòà, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-70 ²ÑÒ-Çàõ³ä, ÄÒÅÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.402 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-19, 62-56-16 Êàìàç-Äàëü, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-55 Êàìàç-òðàíñ-ñåðâ³ñ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 64 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-50, 64-27-10 Êàòåô, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 261-68-15, (362) 60-87-07 Êîíþõ Ñâ³òëàíà ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-66-08 Êóä³íîâ Äìèòðî ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-78-03

Êóõðîâñüêèé, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.310 . . . . . . . . . (067) 363-88-04, (093) 804-04-98 Ëàâðåíòüºâ ³êòîð Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 866-02-73 Ëåîíòðàíññåðâ³ñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-53-77, 64-42-50 ÌÀË, ÏÏÔ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 509-09-02, (362) 60-97-96 Ìàëèìîí Ëàðèñà Ïåòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.814. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-01 Ìåõàâòîòðàíñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-24-49 ̳êî òðàíñ, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75, îô.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-71-17 ͳ÷íèé åêñïðåñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-29-11 Íîðäåê, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-27-20, (362) 23-03-36 Ïàëòðàíñ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . (067) 360-43-54, (098) 318-05-63, (099) 310-27-01 ϳí³ùóê Íàòàë³ÿ Îëåã³âíà, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 444 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-19, 61-06-28 Ïîãíîºâñüêà Òåòÿíà Ïàâë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 6, îô.625 . . . . . . . . . . . (067) 364-22-21, (099) 733-76-00 Ïîñëóãè åâàêóàòîðà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 312-22-70, (050) 537-11-85 Ïîñëóãè åâàêóàòîðà òà ìàí³ïóëÿòîðà, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 255-01-85 Ïðèâàò-Òðàíñ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 346-57-80, (362) 62-32-76 Ðàâëèê, ìóâ³íãîâà êîìïàí³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 914-32-76, (073) 471-53-29 Ðàäîâåí÷èê ³êòîð Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5, îô.125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 594-62-59 гâíå-Ò²Ð, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 460-08-77 гâíåíñüêå ÀÒÏ ÎÑÑ, ÊÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-37-75, (068) 823-20-10 гâíåíñüêå âèðîáíè÷î-àâòîòðàíñïîðòíå îá’ºäíàííÿ ÎÑÑ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-37-75, (068) 823-20-10 гâíåÒðàíñÅêñïåäèö³ÿ, ÄÏ ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-13, 62-30-36 гâíåòðàíññåðâ³ñ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.704 . . . . . . . . . . . (362) 60-88-31, 60-88-35 гâíåõàð÷îòåõñåðâ³ñ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-32-07 Ñàìîòþê Îñòàï Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-13-72 ÑÀÒ, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-99-09 Ñì³ëÿíåöü Âàëåð³ÿ Âàëåð³¿âíà, ï³äïðèºìåöü 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-16-67, (362) 62-32-50 ÒÅÊ “гâíåóêðòðàíñ”, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.322. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-18-00 Òåê Óêðà¿íà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-45, 62-99-80 Òåêñ, ÌÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7, îô.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-28-43 Òðåê-гâíå, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-31, 63-00-32 Òðîô³ì÷óê ²ãîð Ôåäîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 355-33-22, (362) 64-43-96 Ôóðìàí Âÿ÷åñëàâ Âñåâîëîäîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êðåìåíåöüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 393-97-77, (093) 838-47-77 Øàîðàí, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-61, 46-09-62 Øåâ÷óê Ñåðã³é Äìèòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 053-89-05

ÀÂÒÎÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ Íàòàë³ÿ, ÏÏÔ

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . (096) 294-51-16, (095) 686-16-69, (093) 225-92-90, (362) 64-20-98

Elite Trans, òðàíñïîðòíî-òóðèñòè÷íà êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.72 . . . . . . . (050) 534-58-22, (067) 688-74-45 Quick bus, òðàíñïîðòíå àãåíòñòâî 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 306-70-39, (097) 699-32-45 Àâòî-Ëàéô, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 56 . . . . . . . . . . . . . (050) 719-33-33, (063) 233-22-33 Àâòîåêñïðåñ-ïðåñòèæ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-80-08, 63-60-53


ÀÄÂÎÊÀÒÑÜÊÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

Âîÿæ-Ëþêñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàïà Âåðåñàÿ, 4. . (097) 235-07-70, (050) 923-55-99, (063) 600-62-12 Êîìïàí³ÿ àâòîáóñíèõ ïåðåâåçåíü, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-17-37 Êîðåöüàâòîòðàíñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-16-28 Ëîç³íñüêà Ëþäìèëà Ñòåïàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-08-06, (362) 69-05-77 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ, ÐÒÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-38-66, 26-96-74 ÐÀË-Åêñïðåñ 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 290-48-40, (093) 443-99-95 гâíå Òðàíñ, ÏÏ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 990-53-03, (362) 24-10-90 гâíå-ÏÀÑ, ÊÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-65-74 гâíåàâòîòðàíññåðâ³ñ, ô³ë³ÿ ÓÄÏ “Óêð³íòåðàâòîñåðâ³ñ” 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-42, 26-54-32 гâíååëåêòðîàâòîòðàíñ, ÊÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-17-73, 23-17-76 Ñïðèíòåð-Ëþêñ, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 190. . . . . . (067) 959-52-22, (063) 322-78-62, (050) 224-57-77 Ôåðåíñ ³ Ê-гâíå, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . (050) 339-35-45, (067) 337-35-45, (362) 62-92-88 Ô³ðìà “Ñàëàíã” 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-01-77 Øàëåíà ÷åðåïàõà, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 21 à,(096) 303-60-60, (063) 848-40-40, (095) 339-05-05

ÀÂÒÎÑÒÀÍÖ²¯ Àâòîâîêçàë гâíå 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-33-97, 23-60-56 Àâòîñòàíö³ÿ Çàë³çíè÷íà 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-85-02 Àâòîñòàíö³ÿ ×àéêà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 á . . . . . . . . . . . . (362) 24-94-44, 24-12-11 Áåðåçíå 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-60-58 Âîëîäèìèðåöü 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ïîë³ñüêà, 1. . . . . . . . . . . . . (3634) 2-57-52 Ãîùà 35400, ñìò Ãîùà, âóë.гâíåíñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-10-33 Äåìèä³âêà 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-12-89 Äóáíî 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàáðàìà, 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-26-32 Äóáðîâèöÿ 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Âîðîáèíñüêà, 175 . . . . . . . . . . . . (3658) 2-01-09 Çàð³÷íå 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Öåíòðàëüíà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-04-13 Çäîëáóí³â 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Áàçàðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-25-65 Êîðåöü 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Êè¿âñüêà, 115 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-11-41 Êîñòîï³ëü 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Áóðîâà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-15-15 Êóçíåöîâñüê 34400, ì.Âàðàø, âóë.Åíåðãåòèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-23-35 Ìëèí³â 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.гâíåíñüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-50-44 Îñòðîã 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 166 . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-21-05 Ðàäèâèë³â 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Î.Íåâñüêîãî, 90. . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-33-31 Ðîêèòíå 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 â . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-11-37 Ñàðíè 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-39-36

ÀÂÒÎØÊÎËÈ Àâòîëåä³, öåíòð âîä³éñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 373-73-71, (050) 265-13-33 Àâòîìîá³ëüíà øêîëà 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 146. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-03, 26-79-96 Äóêàò, àâòîøêîëà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 699-00-99 гâíåíñüêà àâòîìîá³ëüíà øêîëà ÒÑÎÓ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-84, 23-50-28 гâíåíñüêèé äåðæàâíèé îáëàñíèé íàâ÷àëüíî-êóðñîâèé êîìá³íàò, ô³ë³ÿ ÓÄÏ “Óêð³íòåðàâòîñåðâ³ñ” 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-44, 63-73-35 Öåíòð ï³äãîòîâêè òà ïåðåï³äãîòîâêè âî䳿â ÍÓÂÃÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-67

ÀÄÂÎÊÀÒÑÜÊÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

ÀÄÂÎÊÀÒ ÖÓÍßÊ ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÉÎÑÈÏÎÂÈ×

33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 6/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 949-80-80, (362) 62-11-22

89

ÀÄÂÎÊÀÒ ÖÓÍßÊ ÑÅÐÃ²É ÂÎËÎÄÈÌÈÐÎÂÈ×

33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 6/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 999-63-61, (362) 62-11-22 Àäâîêàòñüêå áþðî Îëåêñàíäðè Êàëåíñüêî¿

33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 . . (067) 113-79-34, (063) 224-43-91

Àäâîêàò Áàêóí Àíäð³é Þð³éîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 33, îô.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-39-32 Àäâîêàò Áàðàøèâåöü Àíäð³é Þð³éîâè÷ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 774-83-24 Àäâîêàò Áàðàøèâåöü Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 583-57-11 Àäâîêàò Áàðèëþê Àëëà ²âàí³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 4, ê.6 . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-65, (067) 972-88-75 Àäâîêàò Áëÿøèí Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 28 á, îô.30 . . . . . (067) 362-05-42, (362) 64-24-25 Àäâîêàò Áîäðÿãîâ ³êòîð Ñåðã³éîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 976-05-08 Àäâîêàò Áîé÷óê Êîñòÿíòèí Ìåôîä³éîâè÷ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.932 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-81-96, (067) 500-75-53 Àäâîêàò Áîé÷óê Îëåíà Ïåòð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 754-50-71 Àäâîêàò Áîÿð÷óê Æàííà Âîëîäèìèð³âíà 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 19, îô.119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 225-07-98 Àäâîêàò Áðàæí³êîâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 44 . . . . . . . . (362) 26-95-01, (050) 435-20-35 Àäâîêàò Âàéíøåëüáîéì Ìèõàéëî ²ñàêîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à. . . . . . . . . . . (362) 43-34-05, (067) 943-21-94 Àäâîêàò Âëàñèê ³êòîð³ÿ ßê³âíà 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 595-21-18 Àäâîêàò Âîéòþê Òåòÿíà Ëåîí³ä³âíà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 á, 2-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . (093) 143-73-01, (050) 435-48-40 Àäâîêàò Âîéöåøóê Àíàòîë³é Îëåêñ³éîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Âåñíÿíà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 637-10-42, (098) 245-33-69 Àäâîêàò Âîëîøèí Ëåîí³ä Ñåðã³éîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 5 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 662-32-69, (362) 62-33-13 Àäâîêàò Ãâèçäîâñüêèé Àíàòîë³é ªâñòàô³éîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192, îô.12 á . . . . . . . . . . . . (067) 977-85-45, (063) 520-87-10 Àäâîêàò Ãíàòþê Þð³é Îëåêñàíäðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 988-71-58 Àäâîêàò Ãîëóá Âàëåíòèí Àíàòîë³éîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-24-90 Àäâîêàò Ãðîç³ê ²âàí ²âàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-86-59, (067) 999-86-31 Àäâîêàò Äàâèäþê Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-56-79, (067) 360-57-00 Àäâîêàò Äàâèäþê Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-56-79, (067) 360-19-91 Àäâîêàò ijîí³ñüºâ ²ãîð Ìèêîëàéîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Ôðóêòîâà, 4/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 726-20-58 Àäâîêàò Æèë³íñüêà Òåòÿíà Ïåòð³âíà 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7, îô.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-59-75 Àäâîêàò Æèë³íñüêèé Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-28-13, (068) 335-16-02 Àäâîêàò Æóêîâñüêà Ñâ³òëàíà Àíàòî볿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.86 . . . . . . . (067) 939-20-30, (050) 642-96-92 Àäâîêàò Æóêîâñüêèé Îëåã Âàñèëüîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.ßñíà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 361-44-73, (050) 917-36-61 Àäâîêàò Æóðàâëüîâ Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-28-13, (067) 953-44-03 Àäâîêàò Çàòèííèé Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 480-00-62 Àäâîêàò Çàõàð÷óê Îëåã Ëóêè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-28-13, (067) 774-14-87 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


90

ÀËÊÎÃÎËÜͲ ÍÀÏί

Àäâîêàò Çðàæåâñüêà ßíà Îëåã³âíà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 934-39-93 Àäâîêàò Êàë³í³÷åíêî Íàòàë³ÿ Àíàòî볿âíà 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 587-80-45 Àäâîêàò Êàëüêà ßðîñëàâ dzíîâ³éîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11, îô.206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 970-59-82 Àäâîêàò Êàòåðèí÷èê Àíäð³é ²âàíîâè÷ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 738-04-46 Àäâîêàò Êâàñèëîâåöü Ñâ³òëàíà Îëåêñàíäð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à, îô.205. . . (063) 334-93-93, (050) 376-97-49 Àäâîêàò ʳòîâñüêèé ³òàë³é Ëåîí³äîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 668-24-13 Àäâîêàò Êîæåìÿê³íà Âåðîí³êà ²ãîð³âíà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 342-42-33, (362) 45-47-57 Àäâîêàò Êîæóõîâñüêà Çîðÿíà ³òà볿âíà 33022, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 104-65-79, (362) 43-57-13 Àäâîêàò Êîçàê Àë³íà ³êòîð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 750-34-95 Àäâîêàò Êîëåñíèê Àíäð³é Âàñèëüîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-56-79, (067) 732-97-95 Àäâîêàò Êîëÿäà Äìèòðî Ìèêîëàéîâè÷ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 32, îô.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 599-36-18 Àäâîêàò Êîñòþêîâè÷ Ñåðã³é ²âàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14, îô.109 . . . . . . . . . . . . (097) 142-13-06, (066) 938-95-47 Àäâîêàò Êðèæîâ Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8, îô.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 725-74-44 Àäâîêàò Êóçüìåíþê Íàòàë³ÿ Ìèõàéë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 5 â . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 800-80-07, (097) 528-32-68 Àäâîêàò Ëóöèê Êàòåðèíà Âàñèë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 348-86-95 Àäâîêàò Ëóöþê Ìàêñèì Ïàâëîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 14/16, îô.17. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-72 Àäâîêàò Ëóöþê Ìèêîëà ²âàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-44-74, (050) 375-07-78 Àäâîêàò Ëþøèí Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3/25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 247-96-47, (362) 62-06-08 Àäâîêàò Ìàêñèìîâè÷ Ìàêñèì Ìèêîëàéîâè÷ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-96-95 Àäâîêàò Ìàðêîâè÷ ³êòîð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 163-06-41 Àäâîêàò Ìàñëþê Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 585-86-53 Àäâîêàò Ìàñþê Åäóàðä ²âàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 9 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-56-93, (067) 748-49-91 Àäâîêàò Ìàòâ³é÷óê ³òà Îëåêñ³¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 3, îô.305 . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-00-90, (066) 815-16-47 Àäâîêàò Ìåëüíèøèí Âàñèëü Äìèòðîâè÷ 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 2, îô.190. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 845-85-20 Àäâîêàò Ìîðîç Ëþäìèëà Ñâÿòîñëàâ³âíà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-78, (096) 456-38-94 Àäâîêàò Íîâàê Ìèêîëà Àíàòîë³éîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192, îô.207 . . . . . . . . . . . . (097) 545-60-80, (095) 454-94-68 Àäâîêàò Íîãà÷åâñüêèé ³êòîð ³êòîðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 525-42-11 Àäâîêàò Îâä³é÷óê Îêñàíà Îëåêñàíäð³âíà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-79-93, (097) 539-00-23 Àäâîêàò Îãîðîäíèê Ìàêñèì Ñåðã³éîâè÷ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-31-23, (097) 894-16-06 Àäâîêàò Îí³ùóê Âàëåð³é Ïåòðîâè÷ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 5, îô.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 464-66-44 Àäâîêàò Îðëîâñüêà ßðîñëàâà Áîðèñ³âíà 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-10-76, (063) 239-53-49 Àäâîêàò Ïàí÷åëþãà Êàòåðèíà Ìèêîëà¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 133-68-51, (063) 925-82-08 Àäâîêàò Ïåòðóøèí Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 911-93-35 Àäâîêàò Ïèëèï³â ²âàí ²ãîðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34/93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 924-61-69 Àäâîêàò Ïèëèï³â ²ãîð ²âàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34/93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 986-28-30 Àäâîêàò Ðåäçåëü Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 à . . . . . . (067) 362-50-88, (050) 882-09-31, (096) 274-09-61 Àäâîêàò Ðèá÷åíêî Àíòîí Îëåêñàíäðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 473-90-00 Àäâîêàò Ðîìàøêî Ëþäìèëà Ãðèãîð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 à, îô.33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 320-34-69 Àäâîêàò Ðóäèê Îëåêñàíäð Àíäð³éîâè÷ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 525-98-74 Àäâîêàò Ðóäèêà Ñâ³òëàíà Þõèì³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 4, 2-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 217-98-58 Àäâîêàò Ñàâóðêî Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7, îô.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-59-75 Àäâîêàò Ñàâ’ÿê Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.321 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 927-11-61 Àäâîêàò Ñàâ÷óê Áîðèñ Áîðèñîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-28-13, (097) 263-08-39 Àäâîêàò Ñåìåíêî ³êòîð Âîëîäèìèðîâè÷ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 27, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 450-32-69

Àäâîêàò Ñìîëÿðîâ Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8, ê.71 . . . . . . . (097) 799-76-91, (099) 267-10-18 Àäâîêàò Ñîêîë Àëëà Ôåîôàí³âíà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-15-33, (067) 360-52-42 Àäâîêàò Ñîë³ì÷óê ²ãîð Ìèêîëàéîâè÷ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 777-31-21 Àäâîêàò Ñîðîêà ³òàë³é Ãðèãîðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 3, îô.305 . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-00-90, (050) 435-19-88 Àäâîêàò Ñóëêîâñüêèé Áîãäàí Ïàâëîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17, îô.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-40-20 Àäâîêàò Òàðíîâåöüêèé Ïàâëî ßðîñëàâîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-10-44 Àäâîêàò Òàðíîâåöüêèé ßðîñëàâ Ìèðîñëàâîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-28-02 Àäâîêàò Òåòåðèê Îëåêñàíäð Âÿ÷åñëàâîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 330-46-20 Àäâîêàò Òóðîâè÷ Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 748-22-36 Àäâîêàò Óäîâè÷åíêî Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, îô.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-06-60 Àäâîêàò Ôåñîâåöü Âàëåð³é Ïåòðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 515-12-86 Àäâîêàò Ô³ëàòîâà Àëëà Âàëåð³¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 106, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . (050) 204-41-44, (098) 357-73-50 Àäâîêàò Ô³ë³ïîâ Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-13-10, (096) 541-02-51 Àäâîêàò Ô³ë³ïîâà Íàä³ÿ Ïåòð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 775-56-42 Àäâîêàò ×åõîìñüêèé Îëåã Âàñèëüîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 944-37-72, (097) 739-43-03 Àäâîêàò ×îðíîáðèâèé Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 40, ê.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 388-01-92 Àäâîêàò Øàõîâñüêèé Âîëîäèìèð Îëåãîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 703-74-95 Àäâîêàò Øåâ÷óê Îêñàíà Àíäð³¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-42, (097) 990-02-40 Àäâîêàò Øåíäåðà Îëåíà Ìèêîëà¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14, îô.120 . . . . . . . . . . . . . (097) 921-08-03, (362) 40-50-91 Àäâîêàò Øåðóäà Îëåíà Ïàâë³âíà 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-76-94, (096) 843-93-29 Àäâîêàò Øìàéõåëü Àíàòîë³é Êàçìèðîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 955-65-16 Àäâîêàò Øìàéõåëü Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 273-72-71 Àäâîêàò Øì³ä ³òàë³é Âàñèëüîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17, îô.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 122-52-43 Àäâîêàò ßðåìà Ñâ³òëàíà Âàñèë³âíà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-78, (067) 974-99-88 Àäâîêàòñüêå áþðî Ìîñ³é÷óêà Àíäð³ÿ ³êòîðîâè÷à 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-53-50 Àäâîêàòñüêå áþðî Îêñàíè Ìóðàâñüêî¿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 2 à, îô.410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-41-62 Àäâîêàòñüêå áþðî Ñîêîëà Äìèòðà Ñòåïàíîâè÷à 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 560-00-21 Àäâîêàòñüêå îá’ºäíàííÿ “Âîëîøèí ³ ïàðòíåðè” 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 5 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 662-32-69, (362) 62-33-13 Àäâîêàòñüêå îá’ºäíàííÿ “²ÑÒÈÍÀ” 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.321 . . . (067) 319-17-53, (362) 40-12-21 Àäâîêàòñüêå îá’ºäíàííÿ “Ïàâëî Ëóöþê ³ ïàðòíåðè” 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 14/16, îô.17. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-72 Ãàðàíò-ðåºñòð, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 44 . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-01, 63-74-17 Ïðàâî, àñîö³àö³ÿ àäâîêàò³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-71 Ðàäà àäâîêàò³â гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 14/16, îô.17. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-72 гâíåíñüêå îáëàñíå â³ää³ëåííÿ Ñï³ëêè àäâîêàò³â 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 14/16, îô.17. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-72 гâíåíñüêèé ì³ñöåâèé öåíòð ç íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ âòîðèííî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-08-40 Ùåðáÿê òà ïàðòíåðè, àäâîêàòñüêå îá’ºäíàííÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . (097) 976-75-07, (362) 45-45-62 Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ “ÐÀÌ”, àäâîêàòñüêå îá’ºäíàííÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 330-46-20 Þðèäè÷íà ô³ðìà “Ì” 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à. . . . . . . . . . . (362) 43-34-05, (067) 943-21-94

ÀËÊÎÃÎËÜͲ ÍÀÏί Íàäì³ðíå ñïîæèâàííÿ àëêîãîëþ øêîäèòü Âàøîìó çäîðîâ’þ! WINETIME, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-65 Áàÿäåðà Ëîã³ñò³ê, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-70-56 Ëåã³îí-Òðåéä, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîøåíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-13-86, (067) 243-75-41 ϳâí³÷-Öåíòð ËÒÄ, ÒçÎÂ, ÐÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-30-20


ÀÏÒÅÊÈ

Ñï³ð³ò-ÐÂ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-84-49, 28-85-76 Âîëèíñüêèé áðîâàð, ïèâîâàðíèé çàâîä 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 72 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 773-77-07 Ì-Òðåéä, ÒçΠ34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Ïàðòèçàíñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-13-88

ÀÏÒÅÊÈ

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Àïòåêè 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-20-16 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-21-32 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-91 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 876-33-63, (063) 967-91-00 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 585-62-46 Àïòåêà “Âîëèíü” 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-24-31 Àïòåêà “Æàñì³í” 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 167-35-65 Àïòåêè “Çäîðîâ’ß”, ìåãààïòåêà 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-30-01 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-30-01 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-30-01 Àïòåêà “Êîï³éêà” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 19/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-06-14 Àïòåêà “Ìàòåð³ ³ äèòèíè” 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-54-75 Àïòåêà “Ïàíàêåà ôàðìà” 33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-45-08, (097) 405-33-59 Àïòåêè “Ïîäîðîæíèê” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-05-64 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 671-16-62 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 18 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 671-13-02

91

Àïòåêà 24, àïòåêà, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-54 Àïòåêè îïòîâèõ ö³í 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 302-55-45 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 309-76-81 Àïòåêè ÏÔ “²íòåð-ñåì-Õ” 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-90-80 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-31 Àïòåêè ÏÔ ÖÌ “Âîëèíü” 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-62-78 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-71-05 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 19/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-45-97 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-90 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-56-93 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-55-68 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-89 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-50 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-37-30 Àïòåêè ÒçΠ“Ìåä-ñåðâ³ñ” 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-20-39 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 19/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-01 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-91 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-96-20 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-45-33 Àïòåêè ÒçΠ“гâíåë³êè” 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-58-71, (362) 26-67-51 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32 (ãîòåëü “Ìèð”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-88 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-19-06 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-62-87 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-58-75, (362) 26-79-95 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-91 Àïòåêà ÒçΠ“Óêðôàðì” 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-21-13 Àïòåêè ÒçÄ “гâíåôàðìàö³ÿ” ¹1 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-90, 26-47-17 ¹3 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-99 ¹4 33013, ì.гâíå, âóë.Äèðåêòîð³¿, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-07-76 ¹5 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-06 ¹15 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-89 ¹26 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-60-85 ¹28 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-97-93 ¹43 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-93 ¹70 33027, ì.гâíå, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-95-76 ¹74 33005, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-42-19 ¹109 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 23 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-50-55 ¹110 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-30-74 ¹121 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-15-01, 28-77-94 ¹122 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 4/6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-50-04 ¹134 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-13-21 ¹135 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-01-84 ¹143 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-98 Àïòåêè ÒΠ“Òåòðàìåä” ¹1 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-41, 62-34-21 ¹7 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-41 ¹14 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-37 Àïòåêà ¹10 ÏÏ “Àïòåêà” 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-37-58 Àïòåêè “Áàæàºìî çäîðîâ’ÿ” ¹2 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-17, 62-20-17 ¹9 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-95 ¹12 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-81-44 ¹15 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-97 ¹26 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (073) 311-32-54 Àïòåêè ÒçΠ“Ñàëüâå” ¹12 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94. . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-38-40, (067) 223-34-21 ¹14 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 62 . . . . . (362) 23-72-61, (067) 223-33-49 ¹16 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 44 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 223-31-18 ¹21 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 135. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-01-38, (067) 223-31-97 ¹22 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 340-74-85 ¹47 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 â . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-42-95, (067) 370-77-16 Àïòåêà ¹2 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-60 Àïòåêà ¹2 ÏÌÔ “Ìàã³ñòð” 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-27-45 Àïòåêà ¹5, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-15-79 Àïòåêà ¹63 ÒçΠ“Àïòåêà 3²” 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-97-32 Àïòå÷íà äîâ³äêà ÒçÄ “гâíåôàðìàö³ÿ” 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 15-67 Àïòå÷íèé ïóíêò ¹2 àïòåêè ¹70 ÒçÄ “гâíåôàðìàö³ÿ” 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-01-57 Àïòå÷íèé ïóíêò ¹3 àïòåêè ¹121 ÒçÄ “гâíåôàðìàö³ÿ” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-27-24 ѳäóñ, ìåðåæà àïòå÷íèõ çàêëàä³â 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 30 Öèòðóñ-ôàðì, àïòåêè ¹1 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-46-04 ¹4 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-35 ¹5 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 67-11-71 ¹6 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-36


92

ÀÐÕ²ÂÈ

ÀÐÕ²ÂÈ Àðõ³âíèé â³ää³ë гâíåíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-28, 23-60-35 Àðõ³âíèé â³ää³ë гâíåíñüêî¿ ÐÄÀ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-32 Äåðæàâíèé àðõ³â гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ 1-é êîðïóñ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 à . . . . . . . . (362) 23-42-61, 23-30-04 2-é êîðïóñ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-53-23 гâíåíñüêèé îáëàñíèé äåðæàâíèé íîòàð³àëüíèé àðõ³â ÃÒÓÞ ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-16 Òðóäîâèé àðõ³â гâíåíñüêîãî ðàéîíó 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-49 Àðõ³âí³ â³ää³ëè ì³ñüêèõ ðàä 34400, ì.Âàðàø, âóë.Ïðîìçîíà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-35-85 35600, ì.Äóáíî, âóë.Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿, 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-40-56 Àðõ³âí³ â³ää³ëè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-37-07 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.1 Òðàâíÿ, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-41-24 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-17-71 35200, ñìò Äåìèä³âêà, ïðîâ.Íîâèé, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-21-24 35600, ì.Äóáíî, âóë.Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-10-72 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Âîðîáèíñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-03-60 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Øåâ÷åíêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-04-54 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-50-40 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-19-33 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êîïåðí³êà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-15-60 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Âàòóò³íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-58-44 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ëóöüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-35-42 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Êðåìåíåöüêà, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-36-73 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-24-42 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Äåìîêðàòè÷íà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-24-23 Ðàéîíí³ ì³ñöåâ³ àðõ³âè 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ïàðòèçàíñüêà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-51-46 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Âàòóò³íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-58-44 Òðóäîâ³ àðõ³âè ì³ñüêèõ ðàä 35600, ì.Äóáíî, âóë.Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿, 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-40-56 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ïàðêîâà, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-30-74 Òðóäîâ³ àðõ³âè ðàéîí³â 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-42-26 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.1 Òðàâíÿ, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-45-10 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-17-17 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ïåêàðñüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 3-21-80 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Âîðîáèíñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-20-78 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Êè¿âñüêà, 124 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-30-98 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.²âàíà Ôðàíêà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-36-73 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Äåìîêðàòè÷íà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-17-84

ÀÒÅËܪ Ç ÏÎØÈÒß ÒÀ ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÄßÃÓ Àíæåë³íà, àòåëüº

33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 298-31-68, (063) 695-37-50, (066) 859-38-22

ÊÀËÈÍÀ, ÑÀËÎÍ ÏÎØÈÒÒß ÒÀ ÂÈØÈÂÀÍÍß

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 307-56-48, (068) 276-30-23, (362) 62-31-75

Babetto, àòåëüº 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 093-71-49 Classic, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 69, ê³îñê ¹9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 960-48-11 Family Look, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 469-15-12 Helen Shulz, ñàëîí-àòåëüº 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 230-07-93 KLASIK-A, àòåëüº 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 511-34-70 Lelita, àòåëüº 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.203 . . . . . . . . . . (067) 859-09-58, (063) 687-07-79 Madame, àòåëüº 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 408-21-42 SANDRA, àòåëüº 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 570-91-59 Tavita, ïîøèòòÿ îäÿãó 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-63-43 V&V, àòåëüº ïîøèòòÿ îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 118-80-12, (063) 424-27-37

Àëåí, ìàéñòåðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 117-56-28 Àòåëüº 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 169-56-27 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 25 . . . . . . . . . . . . . (099) 290-27-85, (096) 411-36-46 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 39 . . . . . . . . . . . (067) 113-42-66, (095) 835-35-90 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 18 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 421-44-98 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.114 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 543-55-72 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, 4-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . (068) 230-09-97, (093) 035-56-60 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 102-51-66 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 926-14-23 Àòåëüº Íàòà볿 Ñâåíòàõ 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-22-75 Áîãåìà, àòåëüº-ñòóä³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-44-40 Âèäóìêà, äèçàéí-àòåëüº 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 798-69-35 ³êòîð³ÿ, ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó îäÿãó 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10, îô.214, 215. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 950-89-47 ³íòàæ, ñàëîíè-àòåëüº 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21, îô.307 . . . . . . . . . . . . . . (097) 033-42-78, (093) 677-16-66 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.224. . . . . . . . . . (097) 033-42-78, (093) 677-16-66 Äîìàøí³é êðàâåöü, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14, îô.112 . . . . . . . . . . . . (097) 842-62-08, (095) 943-88-33 Åêñêëþçèâ-Ñòèëü, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 474-78-81 Åëåãàíò, àòåëüº 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 209-97-58 Åëåîí, ñàëîí åêñêëþçèâíîãî ïîøèòòÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . (097) 581-02-66, (067) 363-20-40 Åëåîí-Åêñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . (097) 581-02-66, (067) 363-20-40 Åë³ò-Ïëþñ, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8 . . . . . . . . . . . . (096) 905-11-20, (362) 26-88-95 ²ðèíà, ì³í³-àòåëüº 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”). . . . . . . . . . . . . . . (096) 778-74-65 ²ðìà, äèçàéí-ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-01-26, (067) 899-79-50 Êàð³íà, àòåëüº 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 264-82-15 Êîêåòêà, ñàëîí-àòåëüº 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 53 . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-48-16, (098) 275-89-91 ˳ëà, àòåëüº 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 610-67-57 Ìàéñòåðíÿ áëàãîä³éíà ç ïîøèòòÿ îäÿãó 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-51-29 Ìàéñòåðíÿ ìîäè òà ñòèëþ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10, îô.204 . . . . . . . . . . . . . . (098) 465-50-52, (093) 827-91-40 Ìàëüâà, àòåëüº, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-00, (050) 265-72-76 ̳ëåä³, àòåëüº 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 610-39-65 Ïðîâàíñ, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 19 . . . . . . . . . . . . . (096) 583-34-04, (068) 009-82-97 Ñàðàôàí, àòåëüº 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3, ê.407. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 725-44-89 Ñåðæ+Íàòàë³, àòåëüº 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 21, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 436-08-83 Ñèëóåò, àòåëüº 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10, îô.6. . (050) 375-74-21, (068) 044-74-89, (097) 926-01-65 Ñèëóåò, øâåéíå àòåëüº, ÊÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-57 Ñòèëü, ñàëîí-àòåëüº 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 ê (3-é ïîâ.), ê.7 . . . . (066) 372-24-28, (068) 506-78-78 Òàõ³îí, ÏÂÊÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12. . . . . . . (095) 382-77-68, (068) 569-39-39, (362) 45-42-44 Òâ³é ñòèëü, àòåëüº 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 617-28-48 Ôàíòàçåðêà, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 209-99-40 Õ³òîí, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 763-17-80 Øàíñ, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-64-56 Øàðì, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ï³äçåìíèé êîìïëåêñ ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”),(096) 867-92-50 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 à (Grand-Áàçàð), â³ää³ë ¹63 . . . . . . . . . . (067) 975-90-45 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 959-90-58, (095) 932-94-11 Øïóëüêà, àðò-àòåëüº 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 846-50-75, (093) 018-82-02

ÀÓÄÈÒÎÐÑÜʲ ÏÎÑËÓÃÈ Óêðà¿íñüêà ðåã³îíàëüíà àóäèòîðñüêà êîìïàí³ÿ, ÒçÎÂ

33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 41, ê.68 . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-93

Àëüôà-Àóäèò, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-18-14


Á²Á˲ÎÒÅÊÈ

Àóäèò-ñòàíäàðò, ÏÏ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-02-25 ÀÓÄÈÒÎÐÑÜÊÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß “Å˲Ò-ÀÓÄÈÒ”, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á, îô.3, 4. . . . . . . . . . . . . (362) 63-64-74, (050) 375-21-82 Àóäèòîðñüêà ô³ðìà “²íîàóäèò”, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.35 . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-90-40, (050) 339-33-33 Àóäèòîðñüêà ô³ðìà “Íèâà-Àóäèò”, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 5 à, îô.1 . . . . . (362) 26-44-93, 62-06-11, (067) 322-21-18 Âåð³ô-àóäèò, àóäèòîðñüêà ô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-39-61, (067) 364-30-87 Ãàðàíò ïåðøèé, àóäèòîðñüêà ô³ðìà, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-73-74 ²íôî-Ñåðâ³ñ-Àóäèò, àóäèòîðñüêà ô³ðìà 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-54-52, 63-65-09 ²íôîðì-Äåëüòà-Àóäèò, àóäèòîðñüêà ô³ðìà, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à. . . . . . . . . . (067) 900-29-66, (066) 033-88-52 Ìàòâ³é÷óê Ëþäìèëà Îëåêñàíäð³âíà, àóäèòîð 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 5 à . . . . . . . . . . (362) 26-24-69, 62-06-11, (067) 322-21-18 Ìð³ÿ-àóäèò, àóäèòîðñüêà ô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-45-75, 63-66-46 ÍÂ-Àóäèò, àóäèòîðñüêà ô³ðìà, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 41, ê.68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-93 Ïðèâàò-Àóäèò, ÀÔ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-11, 63-45-13 гâíå-Êîíñàëòèíã-Àóäèò, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.37 . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-90-08, (067) 685-13-81 Óêðàóäèò-гâíå, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-07

ÁÀÍÊÈ IdeaBank, гâíåíñüêå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-23, 46-01-24 VTB Áàíê, â³ää³ëåííÿ “гâíåíñüêå” 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-98-64 À-ÁÀÍÊ, â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ ¹8 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 27 ¹141 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-32-17 ¹142 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-08-09 ¹143 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-08-09 ¹169 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-40-06 Àëüôà-Áàíê, ÏÀÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-24-80 Áàíê “Ëüâ³â”, ÀÊÁ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-48, 62-33-16 ÁÀÍÊ Ñ²×, ðåã³îíàëüíà äèðåêö³ÿ ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-95 ÁÀÍÊ Ñ²×, â³ää³ëåííÿ ¹1 33018, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-28-83 ³Åñ Áàíê, ÏÀÒ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-99, 63-46-70 Åêñïðåñ-Áàíê, гâíåíñüêå â³ää³ëåííÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-02-32, 26-69-64 ÊÁ “Ãëîáóñ”, â³ää³ëåííÿ ¹22 ó ì.гâíå, ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-00-32, 42-00-31 ÊÐÅIJ ÀÃвÊÎËÜ ÁÀÍÊ, ÏÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-02-50 ÊÐÅÄÎÁÀÍÊ, â³ää³ëåííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-22-60, 69-22-62 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-31-68 ÎÒÏ Áàíê, ÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-52, 69-55-55, 69-55-54 Îùàäáàíê, ÐÎÓ ÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-94-14 Îùàäáàíê, ÒÂÁ ¹10017/02 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-81-45 ¹10017/018 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-45-46 ¹10017/037 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 348 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-62-15 ¹10017/038 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-15 ¹10017/039 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-71 ¹10017/041 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-20-98 ¹10017/044 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 41 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-74 ¹10017/045 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-30 ¹10017/047 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-02-73 ¹10017/048 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-63-69 ¹10017/049 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-53-44 ¹10017/050 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 30 . . . . . . . . . . . . (362) 24-32-15 ¹10017/051 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-18-22 ¹10017/053 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-20-12 ¹10017/054 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-64-63 ¹10017/056 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-54-96 ¹10017/065 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-25-23 ¹10017/066 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-63 ¹10017/067 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-73 ¹10017/073 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-69 ¹10017/079 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-15-80 ¹10017/086 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 4 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-64-01 ¹10017/0178 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-05 ¹10017/0186 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-47-67 Ïåðøèé ²íâåñòèö³éíèé Áàíê, â³ää³ëåííÿ ¹35 â ì.гâíå, ÏÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 64 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-70-80

93

Ïåðøèé Óêðà¿íñüêèé ̳æíàðîäíèé Áàíê, â³ää³ëåííÿ ¹1 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-98-40, 62-34-17 Ïîëòàâà Áàíê, ÐÐÓ ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-59-09,26-15-38 Ïðàâåêñ-áàíê, ÊÁ, ÏÀÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-59-54, 69-24-60 ÏðèâàòÁàíê, öåíòð ðîçâèòêó á³çíåñó ÐÔ ÊÁ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 17. . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá.òåë.ó ìåæàõ Óêðà¿íè) ÏðèâàòÁàíê, â³ää³ëåííÿ ÐÔ ÊÁ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 197 . . . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá.òåë.ó ìåæàõ Óêðà¿íè) 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 à . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá.òåë.ó ìåæàõ Óêðà¿íè) 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21 . . . . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá.òåë.ó ìåæàõ Óêðà¿íè) 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá.òåë.ó ìåæàõ Óêðà¿íè) 33028, ì.гâíå, âóë.Îëåêñè Íîâàêà, 75 . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá.òåë.ó ìåæàõ Óêðà¿íè) 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá.òåë.ó ìåæàõ Óêðà¿íè) 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 13 . . . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá.òåë.ó ìåæàõ Óêðà¿íè) 33018, ì.гâíå, âóë.Ì.Êàðíàóõîâà, 25 à . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá.òåë.ó ìåæàõ Óêðà¿íè) 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá.òåë.ó ìåæàõ Óêðà¿íè) 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá.òåë.ó ìåæàõ Óêðà¿íè) 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67 . . . . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá.òåë.ó ìåæàõ Óêðà¿íè) 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 108 . . . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá.òåë.ó ìåæàõ Óêðà¿íè) 33018, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 2 . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá.òåë.ó ìåæàõ Óêðà¿íè) 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá.òåë.ó ìåæàõ Óêðà¿íè) 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 47 . . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá.òåë.ó ìåæàõ Óêðà¿íè) 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 . . . . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá.òåë.ó ìåæàõ Óêðà¿íè) Ïðîì³íâåñòáàíê, ðîçäð³áíå áåçáàëàíñîâå â³ää³ëåííÿ ¹112, ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-86 Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü, áàçîâå â³ää³ëåííÿ ÐÎÄ ÀÒ 33013, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-05-00 Ñáåðáàíê, гâíåíñüêå â³ää³ëåííÿ ¹2 ÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-96-49 ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ, гâíåíñüêà îáëàñíà äèðåêö³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèíèöüêîãî, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-99-00 ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ, â³ää³ëåííÿ ÐÎÄ ÀÁ ¹100/17 33001, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèíèöüêîãî, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-99-04 ¹101/17 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-12-89 ¹104/17 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-67-14 ¹105/17 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 23 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-16-68 ¹110/17 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-99-00 ¹115/17 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-51-20 ¹116/17 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-99-19 Óêðåêñ³ìáàíê, ô³ë³ÿ ÀÒ ó ì.гâíå 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-78-68 Óêð³íáàíê, РÏÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-15-76, 26-59-03 ÓêðÑèááàíê, Âîëèíñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ïîëòàâè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-22-22, 69-22-04 ÓêðÑèááàíê, â³ää³ëåííÿ ÀÒ ¹114 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-48, 23-70-91 ¹612 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-27-12, 64-27-14 ¹636 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ïîëòàâè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-22-16 Óêðñîöáàíê, UniCredit Bank, â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ ¹730 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-00-56 ¹733 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-03 ¹742 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 17 (Áà “Åï³öåíòð”). . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-30 Óí³âåðñàë Áàíê, гâíåíñüêå â³ää³ëåííÿ ¹1 ÏÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-05 Óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-40-05, 69-40-45

ÁÀÑÅÉÍÈ Áàñåéí ãóìàí³òàðíî¿ ã³ìíà糿 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîô³¿ Êîâàëåâñüêî¿, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-21 Áàñåéí ÄÞÑØ ¹3 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 28 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-22-17, 5-21-84 Áàñåéí ÏÂÍÇ “ÌÅÃÓ” ³ì.àêàäåì³êà Ñ.².Äåì’ÿí÷óêà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 82 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-77-20 Áàñåéí ñïîðòèâíîãî êëóáó “Ô³òíåñ Ïîðò” 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-00-37 Áàñåéí öåíòðó çäîðîâ’ÿ ³ êðàñè “Àêâà Ðàé” 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 15/17 . . . . . . . . . . . (067) 325-76-15, (066) 469-43-90 ϳäêîâà, áàñåéí 33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-44-34, (362) 45-44-53 Ïëàâàëüíèé áàñåéí ÄÞÑØ ¹2 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-69-11

Á²Á˲ÎÒÅÊÈ Á³áë³îòåêè-ô³ë³¿ ¹2 33025, ì.гâíå, âóë.Çàë³çíè÷íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-18-05 ¹3 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-60-58 ¹4 33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 12 â ¹5 33004, ì.гâíå, âóë.Òèíí³âñüêà, 63 ¹6 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 101 å . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-60-08 ¹7 33010, ì.гâíå, âóë.³òåáñüêà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-83-82 ¹9 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-26-36 ¹10 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-12-47 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


94

Á²ËÜßÐÄͲ

гâíåíñüêà ì³ñüêà á³áë³îòåêà (ì³êðîðàéîí Þâ³ëåéíèé) 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-42-53, 5-42-86 гâíåíñüêà îáëàñíà á³áë³îòåêà äëÿ ä³òåé ÐÎÐ, ÊÇ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-68 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-33-91 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-86, 26-19-94 гâíåíñüêà îáëàñíà á³áë³îòåêà äëÿ ìîëîä³ ÐÎÐ, ÊÇ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-98, 23-41-83 гâíåíñüêà îáëàñíà íàóêîâà ìåäè÷íà á³áë³îòåêà ÐÎÐ, ÊÇ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-52-43, 26-68-11 гâíåíñüêà îáëàñíà óí³âåðñàëüíà íàóêîâà á³áë³îòåêà ÐÎÐ, ÊÇ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-49, 26-05-34 гâíåíñüêà öåíòðàëüíà ì³ñüêà á³áë³îòåêà ³ì.Â.Ã.Êîðîëåíêà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-35-38, 23-60-29 Öåíòðàëüíà äèòÿ÷à á³áë³îòåêà 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-12-29

ÁÓIJÂÅËÜÍÀ ÒÅÕͲÊÀ, ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÁÐÌ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 ÊÂÁ-Óêðà¿íà, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-42-74 Ìåõàãðîáóä, ÑÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . (362) 43-96-25, 26-18-65, 26-48-94 Òêà÷óê ßðîñëàâ ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ïðèëóæíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 573-33-21 Óïðàâë³ííÿ ìàëî¿ ìåõàí³çàö³¿, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-21-85, 28-55-76

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

Á²ËÜßÐÄͲ Albion, á³ëüÿðäíèé êëóá 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-07 Àðåíà, á³ëüÿðäíèé çàë 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-34 Á³ëüÿðäíèé çàë 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 217-53-24 Ãëîáóñ, á³ëüÿðä 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 394-09-09 Ãðàí³ò, á³ëüÿðäíèé çàë 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 25 Êëóá-á³ëüÿðä 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 27 (ìàãàçèí “Ñâ³ò ñîëîäîù³â”) ϳäêîâà, êàôå-á³ëüÿðä 33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-22-23, (362) 45-04-50 ϳðàì³äà, á³ëüÿðäíèé êëóá 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-32-51

Á²ÐƲ

OneCoin ïðîåêò 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.409 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 449-88-70 гâíåíñüêà òîâàðíà á³ðæà 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-24, 62-05-88 Óêðà¿íà-Çàõ³ä, óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-10 Óêðà¿íà-Çàõ³ä, óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Âàðàø, 43, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 3-22-20, 3-28-43

ÁÎÓ˲Íà Òð³óìô, áîóë³íã-êëóá 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 395-04-34, 64-72-99 Òóðá³íà, áîóë³íã-öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-77, 46-01-76 Õóò³ð, ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 11 á/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 695-11-12, (067) 695-21-11, (096) 444-04-48

ÁÓÄÈÍÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÈ Áóäèíîê êóëüòóðè ÓÒÎà 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-74 ̳ñüêèé áóäèíîê êóëüòóðè, ÊÇ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 055-32-21, (362) 43-93-38 ̳ñüêèé ïàëàö êóëüòóðè, ÊÇ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-75-79, 24-40-86 гâíåíñüêèé áóäèíîê â÷åíèõ, ÊÏ ÐÎÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-07-82, 26-85-61 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-40, 62-08-60 Õ³ì³ê, ïàëàö êóëüòóðè ÏÀÒ “гâíåàçîò” 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-63-40

NPTEX ïîêð³âåëüí³ ìàòåð³àëè

http://nptex.com.ua 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 421-75-17, (098) 970-54-64, (362) 43-19-54


ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

95

Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë.

ÊÂÀÄÐÀÒÍÈÉ ÌÅÒÐ, ÑÊËÀÄ-ÌÀÃÀÇÈÍ ÁÓÄÌÀÒÅвÀ˲Â

34500, ì.Ñàðíè, âóë.Âàðøàâñüêà, 2 å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 186-51-69, (3655) 3-56-03 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

Êðàâåöü Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Òðîòóàðíà ïëèòêà, áàëÿñèíè. Áåòîíí³ âèðîáè. Áëîêè 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 514-47-80, (096) 649-15-60, (362) 20-71-57

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


96

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Ñêèáà Ñåðã³é Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Âèðîáíèöòâî âàïíà, òåíåñ³òó, ìàðìóðîâî¿ êðèõòè. 33000, ì.гâíå. . . . . . . . . . . . (050) 339-35-78, (097) 135-89-80, (362) 26-94-59

Òðåéä-Àãðî-Áóä, ÒÎÂ

Âàïíî áóä³âåëüíå. Âàïíÿíå áîðîøíî. 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 533-45-63, (096) 216-92-62, (362) 46-03-27

вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÁÓIJÂÅËÜÍÎ-ÂÈÐÎÁÍÈ×À ÊÎÌÏÀͲß, ÒÎÂ

Öåìåíò òà ì³íåðàëüíèé ïîðîøîê. Ðåàë³çàö³ÿ òà äîñòàâêà. 35708, ñ.²ëüï³íü Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ñîëîâ’¿íà (êîëèøíÿ Êîì³íàð³â), 1 à . . . . . . . . (067) 360-99-97 Ïóëüñàð ³ Êî, ÒÎÂ-êîìïàí³ÿ Íåòêàí³ ìàòåð³àëè äëÿ óòåïëåííÿ. Çâóêî- òà òåïëî³çîëÿö³éí³ ìàòåð³àëè. Ãåîòåêñòèëü äëÿ óêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè. 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 2 . . . . . . . . (362) 60-99-60, 60-99-50, 63-31-63 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

Ñâ³ò ïîêð³âë³ RUUKKI

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ñàéäèíã, âîäîñò³÷í³ ñèñòåìè. 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 281-00-15, (097) 999-90-32, (362) 63-08-27 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

Õ²ÌÁÓÄÐÅÇÅÐÂ, ÒÎÂ

Ëàêîôàðáîâà ïðîäóêö³ÿ. 33027, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Âèãîâñüêîãî, 45 . . . . . (362) 26-34-72, 69-06-85

Øòóðì, ì³í³-ìàðêåò

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 (ðàéîí ïëîù³ Ïåðåìîãè) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 014-02-35, (098) 804-51-45, (362) 23-03-44

Caparol center 33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1/1 . . . . . . . . . . (067) 402-60-23, (067) 403-13-96 FABRICK, ÒÌ, ÒΠ“ÓÁÊ Áóä³íäóñòð³ÿ” 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . (067) 364-29-08, (362) 69-34-38, 69-34-85 Golden Tile, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-83, 63-08-82 Priori, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 301-04-04 Royal Dah, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-34-58, (362) 40-08-27 Àâòîñòðàäà Óêðà¿íà, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-47, 46-02-37 Àâòîøëÿõ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-73 Àêìå, ÌÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-96-79, (362) 62-99-55 Àðìîáóäñåðâ³ñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 709-99-81 Àðñåíàë-öåíòð, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.312 . . . . . . . . . . (067) 239-79-38, (362) 63-63-06 Áåòîëàí, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . (067) 360-30-32, (066) 449-83-75 Á³ëåöüêèé ³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-77, 23-41-52


ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

ÁÊ Óêðã³äðîêîì, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 12/93 . . . . . . . . . . (050) 339-32-99, (362) 45-16-45 Áóäâåñò, ÂÊÔ ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-20 Áóä³íäóñòð³ÿðåñóðñ, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 16 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-64 Âåëåòèê ²âàí Äìèòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 811-64-14, (093) 780-31-25, (066) 129-68-32 Âåëüá³ê Äìèòðî Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 545-45-02, (098) 251-38-18 Âåñò Áðóê, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 â . . . . . . . . . (096) 982-00-04, (093) 715-79-95 Âñå äëÿ óòåïëåííÿ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . (067) 360-18-78, (097) 532-62-65 Ãàëñïåöáóä ÏÐÎ, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-44, 46-08-79 Ãîðáà÷ Îëüãà Ñòåïàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 583-63-56 Ãóö Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 173-00-77, (067) 363-03-82, (067) 308-85-85 Äàõ Ïðîô³ëü, ÒçΠ33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 59 . . . . . . . . . . . . . (067) 724-35-37, (066) 804-70-71 Äàõ ñòðîé, êîìïàí³ÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 610-88-87 Äàõ Òðåéä, ÒÌ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-44-22 Äàõáóä, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 33 à . . . . . . . . . . . . (067) 362-48-42, (362) 45-48-45 Äàõîâèé ïîì³÷íèê, ÏÏ 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-67-12, (362) 45-14-51 ijì-Ñ, ÏÏ 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16. . . . . . (050) 210-82-02, (067) 362-01-42, (096) 702-17-18 ijìîë Áóä, ÒÂÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 40 à . . . . . . . . (067) 165-05-05, (050) 728-31-80 Äîáðîä³é Ðóñëàí Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 791-73-33 Äîáðî÷èíñüêèé Âîëîäèìèð Ðîñòèñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 760-04-25

97

ÄÑÏ Ïëþñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-39-39 Äóí³í Âàñèëü Áîðèñîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-21-43 Çàâîä ïîêð³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â “ÄàõÁóä”, ïðåäñòàâíèöòâî 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . (068) 553-03-08, (097) 177-57-75, (362) 62-98-10 Çàâîä ïîêð³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â “Åâåðåñò”, ïðåäñòàâíèöòâî, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 294-52-48, (362) 63-00-87 Çàõ³äáóäêîìïëåêò, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 70 . . . . . . . . . (050) 579-91-16, (068) 036-06-95 dzí÷óê Âàëåíòèíà Ìèõàéë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 770-42-80, (362) 43-60-12 ÇÍÍ-ÁÓÄ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 33 . . . . . . . . . . (096) 975-47-40, (362) 62-18-49 ²ÁÊ Âåñòáóä, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.505. . . . . . (067) 364-12-21, (362) 45-41-21 ²çîòåðì-Ñ, ÒçΠϲ² 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 128 . . . . . (067) 362-89-11, (067) 364-15-10, (362) 62-56-65 Êåðàìîïëàñò, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . (097) 733-46-96, (068) 072-76-10, (362) 24-00-12 Êëàñèêà Êîìôîðòíîãî Áóä³âíèöòâà, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . (067) 363-19-50, (067) 363-19-30 Êîëîðáóä-ÎÃ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-13-07, (362) 63-56-99 Êîìïàí³ÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . (097) 999-09-39, (362) 64-31-51, 64-31-52 ÊÒ Óêðà¿íà, ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 â, îô.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 510-75-85 ÊÒÁ-ÃÐÓÏ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 16 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-91-41, (362) 46-04-41 Ëàêê³, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-78-03, (098) 807-56-26 Ëîñ³ê ³êòîð Ñåìåíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 å . . . . . (067) 588-69-50, (050) 371-99-60, (362) 45-49-10 Ìàã³ê, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 674-48-30 Ìàºòîê-Â, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 527-86-86, (362) 68-20-44 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


98

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

Ìàêîâñüêèé Âîëîäèìèð ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7, îô.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 940-28-64 ̳ðàä, ÌÏÏ ô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-56, 62-93-13 ̲ÑÒ²Ì, ÒΠÍÂÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-14, 62-98-03 Ìîëäèíã, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-25-60, 43-24-46 Ìîí Àâ³, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ðóñüêà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 248-08-20, (067) 214-18-22 Ìóçè÷êî Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 696-24-09, (362) 24-17-74 Íàòÿæí³ ñòåë³ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 050-82-99, (050) 290-35-90 ͳêîëåíêî Áîãäàí ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 787-30-10 Îëüâ³ÿ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-09-02, (362) 69-08-99 Îïîðàáóä, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . (095) 384-55-35, (067) 662-18-20 ϳòêåâè÷ Îëåã Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 698-12-55, (362) 43-84-46 Ïëàñò³êñ Óêðà¿íà, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 461-71-91, (362) 40-03-70 Ðåäâóä, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-99-61, 45-02-45 Ðåìáóä, ÏÀÒ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-82, 5-20-23 гâíå-ѳ÷, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 123 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-08-87, 26-38-57 гâíåâîäêîìïëåêò, ÒçΠ33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 540-81-80, 23-28-81 гâíåíñüêèé çàâîä áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ÒÄ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 120 á . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-35-89, (362) 63-36-93 Ðîéêî Íàòàë³ÿ Þð³¿âíà, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3, 1-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . (066) 027-19-05, (362) 64-43-73 ÐÓÓÊʲ Óêðà¿íà, ïðåäñòàâíèöòâî 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-45-75 ÐÓÔ, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 82 à . . . . . . . . . . (050) 375-15-73, (067) 363-28-00 Ñòàéëèíã, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-36-62, 26-86-67 ÑÒÀÐÒ² ÊÎÌ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 21. . . . . . . (098) 868-28-97, (050) 378-26-00, (362) 45-04-36 Ñòðèíãåð, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 966-55-10, (098) 480-33-55 Ñòóíåð, ÒçΠ33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 924-53-56 Ñóô³ò, êîìïàí³ÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-44-49 Òåðìîáóä ÏÏ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 â . . . . . . . . . (097) 118-72-32, (050) 751-44-11 Òåõí³ê ³íæèí³ð³íã, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à, îô.208. . . . . . . . . . . (050) 388-31-45, (097) 351-60-50 Òåõíî Àðò, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 920-09-47, (362) 46-04-50 Òåõíîáóä-Ñ, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 300-18-92, (097) 867-54-32 Òåõíîãðàí ËÒÄ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39, îô.220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-70-76 Òåõíîöåíòð, ͲÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-12-12 Òîðãáóä-ñåðâ³ñ, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 18 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 264-99-03, (362) 45-06-43 Òîðãáóä-ñåðâ³ñ, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-10-80, (362) 45-06-43 ÒÏÊ Àðñåí, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-10, (362) 62-20-27 Òð³àäà-Ê, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 127-87-97, (362) 61-99-69 Óêðâåñòáóä, ÒçΠêîìïàí³ÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 8. . . . . . . . (050) 435-89-70, (096) 422-02-11, (362) 60-99-06 Óêðêðåéäà, ÒÄ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-31-44 Ôàõ³âåöü-Äàõ, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 35. . . . . . (067) 363-20-65, (050) 435-72-71, (362) 26-89-00 Ôåðîç³ò, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . (050) 431-16-32, (3622) 5-50-15 Ô³ðìà “Òåõí³êà ìîíòàæó”, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 310-32-06 Øàáàë³í Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.ßñíà, 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-21-21, (097) 481-94-44 Øêëÿðñüêèé Îëåêñàíäð Áðîí³ñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 985-93-29, (095) 486-86-81 Øëÿõçàë³çîáåòîí, ÊÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 ê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 979-43-14 ßêîá÷óê Îëåã Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 985-39-58 ßí÷óê Ëàðèñà ³òà볿âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ïðèñàäèáíà, 1 à (Áàñ³â Êóò). . . . . . . . . (067) 873-08-53, (362) 68-16-36

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ


ÁÓIJÂÅËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

вÂÍÅÍÑÜÊÈÉ ÄÎÌÎÁÓIJÂÍÈÉ ÊÎÌÁ²ÍÀÒ, ÒÇÄÂ

Äîñòàâêà áåòîíó ì³êñåðàìè. Ïîñëóãè àâòîáåòîíîíàñîñàìè. 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . (050) 375-57-47, (050) 484-08-70, (362) 24-11-67, 24-15-71

Donik Rivne, ï³äïðèºìñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 886-44-30, (362) 43-69-43 PRO-ñòåëÿ, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 392-82-28, (050) 375-97-53 Àâàíãàðä, ÁÊ, ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-90-75 Àâàíò³-Áóä, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-87 ÀÊÑ-ÁÓÄ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.510 . . . . . . . . . . . (362) 46-09-46, 43-63-79 Àëüìà Ïðîô³, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 3, îô.405 . . . . . . . . . . . . . (067) 362-05-17, (099) 313-26-54 Àíàëîã, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à. . . . . . . . . . (098) 249-92-98, (093) 644-91-63 Àðêîñ-Áóä, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-73-45 Áàçèäî, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-26-97, (362) 27-43-24 Áëîê, áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-35-88 ÁÌÓ “Ïðîìæèòëîáóä-2,” ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-73-43, 23-01-13 Áóä³âåëüíà Êîìïàí³ÿ Ñïåö³àë³çîâàíå Óïðàâë³ííÿ ¹39, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 24 . . . . . . (067) 364-29-20, (3622) 5-62-72, (362) 62-18-38 Áóäêîìïëåêò, ÂÊÔ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-44-43, (362) 43-06-50 Áóäðåêîíñòðóêö³ÿ, ÏÏ-áóä³âåëüíà ô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Ìàêñèìà Áåðåçîâñüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-29-64, 28-29-67 Áóäòàíäåì-гâíå, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-07 Âàëåàí ³ Ê, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 910-51-16, (362) 26-26-29 Âäîâåíêî Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 951-62-87, (067) 363-32-44 Âåñò³íâåñòáóä, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 2, 11-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . (097) 976-43-86, (362) 63-60-63 ³ºòà, ÏÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 259-02-80, (362) 62-30-37 ÂÌÏ Åíåðãîêîíñòðóêö³ÿ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 46 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-19-93 ÂÏ Ôîðòóíà, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 521-50-59, (362) 63-61-82 Äåäàë, ²ÁÊ, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-15-35 ijáðîâà-çâ’ÿçîê, ÂÒÔ ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à (Á³çíåñ-öåíòð) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-46-19 Äîìîâà ñëóæáà 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8, îô.23 . . . . (098) 823-32-30, (362) 40-43-73, 40-40-73 Äîí³êñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàïà Âåðåñàÿ, 4, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-01-24 Åêîìîëä³íã, êîìïàí³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 078-50-60, (362) 63-61-64 Åêîíîì Ñòåëÿ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.215. . . . . . . . . . (096) 726-19-35, (063) 411-98-03 Åêîðåìáóä, ÒçΠô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-64-56, 28-86-14, 28-86-21 Åêîòåõìàðêåò, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-05-43, 26-27-39

99

Åíåðãåòèêà Äîñêîíàë³ñòü Ïðàâî, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-27-70 ªâðîáóä-Ì, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 440 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-18-72, 64-18-71 ªâðîáóäêîìôîðò, ô³ðìà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-00-76 ªâðîáóäìîíòàæ, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-10-67, (362) 26-94-24 Çàõ³äáóä, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 44/45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-41-97, (068) 735-88-31 Çàõ³äáóäöåíòð, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-23-54, 68-26-54 Çàõ³äêðàí, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 15 à. . . (067) 362-55-10, (050) 375-26-07, (362) 43-27-72 Çàõ³äíà Åëåêòðî Ñèñòåìà, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 82 à, îô.15 . . . . . . . (068) 768-43-41, (066) 044-99-18 Çàõ³äñïåöïðîììîíòàæ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-95-90, (362) 43-22-99 ÊÒÁ, ÊÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 30 à . . . . . . . . . . . . (067) 256-39-61, (362) 63-30-33 Êóë³í³÷ Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 800-74-11 Ëàì-Áóä, ÏÏ 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 926-64-44 ˳çíþê Ïåòðî ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 297-78-56 Ìàêñ-Áóä, ÏÏÔ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 ÌÂÌ Ïëþñ, ÏÏÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27, ê.2/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-98 Ìîíîë³ò Êàíüéîí, áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 926-54-04 Ìîíîë³ò Ïëþñ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 329-80-76 Íîâà Ñòð³ò, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-01-36 Íîâ³ âèì³ðè, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-51, 64-24-46 Îïîðÿäáóä, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-51-45 Îðàíò ËÒÄ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-77, 61-09-53 Ïîëìàêñ-ËÒÄ 33028, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Ãðåá³íêè, 5/2 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 603-71-90, (362) 26-84-11 Ïðîìáóä 8, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Âàñèëü÷åíêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-33-17 ÐÅÁÅËÑ, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, êîðï.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-43-62 Ðåëáóä, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-10-07 Ðåìáóäìîíòàæ³íäóñòð³ÿ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-90-21 ÐÅÍÎÌÅ-ªÂÐÎÁÓÄ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-34-68 гâíåàãðîåíåðãî ³ êîìïàí³ÿ, êîìàíäèòíå ï³äïðèºìñòâî 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-87-78 гâíåàãðîñïåöìîíòàæ, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-63-51, 24-43-35 гâíåáóä, ÏðÀÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-46 гâíåáóäïðîåêò ³ Êî, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-74-79 гâíåì³ñüêáóä, ÒçΠô³ðìà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-20-05 гâíåíñüêà åíåðãîêîìïàí³ÿ, ÒçΠ33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-86-77 гâíåíñüêå îáëàñíå ñïåö³àë³çîâàíå ÐÁÏ ïðîòèïîæåæíèõ ðîá³ò 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 106 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-87-91, 28-87-43 гâíåíñüêèé ìîëîä³æíèé æèòëîâèé êîìïëåêñ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 13 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 847-47-30 гâíåïðîìåêîáóä, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-22-20 вÂÍÅÑÏÅÖÁÓÄ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-85-74, 60-85-75 гâíåòðàíñáóä, ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 9 à . . . . . (050) 505-16-39, (362) 64-50-73, 43-16-04 Ñàíòåõáóä Ê, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-04-23 Ñåðâ³ñ ijì, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-44 Ñîëà, ÏÏ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-90-21 Ñòàòóñ ãðóï, áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à, 5-é ïîâ. . . . . . . . . . (362) 46-02-07, 46-02-06 Ñòèëü-äåêîð, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à, îô.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-42 Ñòðàòîí, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 552-15-80, (362) 63-35-14 Òåõïðîô³ëü, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 16 . . . . . . . . . . (068) 440-28-40, (362) 62-99-32, 63-81-94 Óêðäåêîð, ÒΠÂÊÊ 33010, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 91 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-14 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


100

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÜʲ ÏÎÑËÓÃÈ

Ô³àëêà, ÏÂÊÔ 33013, ì.гâíå, ïðîâ.Øïàí³âñüêèé, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-07-39 Ô³ðìà Îïîðÿäðåìáóä, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-43-18 Ôóíäàìåíò, ÒçΠô³ðìà 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 â . . . . . . . . . . (067) 362-18-41, (362) 63-59-49 Öåíòð ã³äðî³çîëÿö³¿, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3, îô.34 á. . . . . . . . . . . . . . (096) 773-95-83, (362) 62-04-28 ײÏ, ÒçΠÂÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-90, 26-77-42 ØÀÃÁÓÄ-12, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 3 à, îô.9 . . . (096) 589-75-17, (362) 62-14-90, 62-15-74 ßIJÑ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 60 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 723-76-86

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÜʲ ÏÎÑËÓÃÈ ²íòåë-ÏÐÎ, ÍÒÖ, ÏÏ

1Ñ: ϳäïðèºìñòâî. Áóõãàëòåð³ÿ. Ïðîäàæ, ñóïðîâ³ä, ìîäèô³êàö³ÿ, íàâ÷àííÿ. 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 682-64-03, (067) 682-64-05, (362) 63-39-51, 63-41-95

Àãåíö³ÿ “Áóõãàëòåðñüêèé ñåðâ³ñ” 33027, ì.гâíå, âóë.².Âèøåíñüêîãî, 4 à. . (097) 405-33-95, (093) 004-46-04, (066) 825-51-75 Áàëàíñ ²íôî, áóõãàëòåðñüêå áþðî 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 53, ê.20 . . . . . . . . . (067) 838-95-59, (096) 202-75-48 Òâ³é áóõãàëòåð, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 926-04-06 Ôðàí÷óê ²ðèíà ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 57 . . . . . . . . (362) 68-02-25, (067) 154-46-86, (066) 544-80-35

ÂÅѲËÜͲ ÑÀËÎÍÈ Ãðåéñ, âåñ³ëüíèé ñàëîí

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . (050) 339-42-99, (362) 26-76-62

Adelin Hill, ñòóä³ÿ âåñ³ëüíîãî äèçàéíó 33001, ì.гâíå, âóë.Ìîðîçåíêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 154-57-33 CUTE TIFFANY, âåñ³ëüíèé ä³ì 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . (068) 240-86-92, (063) 066-84-40 Dolloris, ñàëîí âåñ³ëüíî¿ òà âå÷³ðíüî¿ ìîäè 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 063-06-91 Florence, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 348 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 893-62-53 Inna Morato, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 056-08-60 Jeune Mariee, ñàëîí âåñ³ëüíî¿ òà âå÷³ðíüî¿ ìîäè 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 059-83-60 Kahiani T, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 643-00-64 Lady in white, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 074-99-07 MAXIMA, âåñ³ëüíèé áóòèê 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 510-43-06, (067) 681-29-39 Medynski, âåñ³ëüíèé áóòèê 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 823-30-03, (362) 63-29-77 Pollardi, ñàëîí âåñ³ëüíî¿ òà âå÷³ðíüî¿ ìîäè 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 362-31-81 Swell, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 059-80-91, (098) 823-44-85 ViVa, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 411-47-59, (099) 525-71-35 Àííà ×åëèøê³íà, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 199-95-01 Àííà ×åëèøê³íà, äèçàéí-ñòóä³ÿ âåñ³ëüíî¿ òà âå÷³ðíüî¿ ìîäè 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 (3-é êîðï.), îô.36 . . (362) 43-28-01, (093) 574-42-82 Á³ëà êàçêà, âåñ³ëüíà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Çåëåíà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-90-69 Âàëüñ, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-24-49 Âåðñàëü, ñòóä³ÿ âåñ³ëüíîãî äèçàéíó 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 501-74-01 Âåñ³ëüíèé ðàé, ñàëîí-ì³í³-ìàðêåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 726-70-51, (093) 109-85-51 ijàíà, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 349-39-80

Åë³ò, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-29-77, (097) 823-30-03 Ëåáåäèíà â³ðí³ñòü, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 2-é ïîâ. . (097) 918-68-74, (093) 740-13-45 Ìàð³ÿ, ñàëîí âåñ³ëüíî¿ ìîäè 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 20 (ÒÖ “Çàìêîâèé”) . . . . . . . (067) 710-50-82, (093) 649-67-25 Ìð³ÿ, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Òåàòðàëüíèé, 3, â³ää³ë ¹66 . . . . (096) 169-38-33, (067) 492-17-29 Íàòàë³, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-87-91, (067) 363-03-11 Îëåñÿ, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192, îô.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 537-37-06 Ïðåñòèæ, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 289-66-79 Ñâ³òëàíà, ñàëîí âåñ³ëüíî¿ ìîäè 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-50 Ñòåôàí³, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 (3-é ïîâ.), îô.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 481-13-07

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐͲ ÏÎÑËÓÃÈ, ÌÀÒÅвÀËÈ Doctor VET, ïðèâàòíèé ä³àãíîñòè÷íî-ë³êóâàëüíèé âåòåðèíàðíèé êàá³íåò 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 11. . . . . . . . . . . . . . (097) 460-22-81, (362) 40-60-46 Âåòàïòåêà, â³ää³ë 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 7 á . . . . . . . . . . . . . . . (098) 444-87-07, (050) 732-41-42 Âåòåðèíàðí³ àïòåêè 33013, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðèâîêçàëüíèé, 3 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 075-02-86 Âåòåðèíàðíà àïòåêà, ë³êóâàëüíî-êîíñóëüòàòèâíèé ïóíêò 33028, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 9 (ïðîäóêòîâèé ðèíîê) . . . . (068) 474-64-14, (362) 45-10-18 Âåòåðèíàðí³ êë³í³êè 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 736-19-10 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 582-74-22 Âåòåðèíàðíà ë³êàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Òåàòðàëüíà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 716-93-63, (362) 40-10-18 Âåòåðèíàðíèé êàá³íåò ÒΠ“ÓÊÐÂÅÒÊÎÌ” 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-94 Âåòåðèíàðíèé ïóíêò 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 948-97-07, (068) 717-36-82 Âåòåðèíàðíî-àïòå÷íèé ê³îñê 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à, ê³îñê ¹44 . . . . . . . . . . (067) 583-60-15, (050) 983-80-58 Âåòñåðâ³ñ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 34 . . . . . . . . . . (050) 528-96-11, (362) 63-29-85 Äîáðîâåò, âåòåðèíàðíèé ïóíêò 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 à. . . . . . . . . . . . . . . . (097) 334-93-55, (066) 960-04-74 Äîñë³äíà ñòàíö³ÿ åï³çîîòîëî㳿 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 16/18 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-36-33, 26-65-68 ʳò & Cat, ãîòåëü äëÿ òâàðèí 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 970-82-22, (098) 717-74-71 Îëòàí-âåò, âåòåðèíàðíà êë³í³êà 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 405-46-45, (362) 40-06-64 Ïðîìâåòïîñòà÷, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 027-45-14, (362) 40-88-63 гâíåíñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè 33025, ì.гâíå, âóë.Ìàëîð³âíåíñüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-96, 62-32-84 гâíåíñüêà îáëàñíà äåðæàâíà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè 33025, ì.гâíå, âóë.Ìàëîð³âíåíñüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-53 гâíåíñüêà ðàéîííà äåðæàâíà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè 33010, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 65 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-26-19 гâíåíñüêà ðåã³îíàëüíà äåðæàâíà ëàáîðàòîð³ÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-84-02, 62-85-04 ÓÊÐÂÅÒÊÎÌ, âåòåðèíàðíà àïòåêà 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . (067) 539-75-34, (362) 42-04-94 Ôàðìàòîí, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-22, 62-32-21 Öåíòð çäîðîâî¿ òâàðèíè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 28 . . . . . . . . . . . . . (097) 609-05-95, (050) 216-75-08

ÂÇÓÒÒß ×åðåâè÷êè, àòåëüº âçóòÿ

33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 324 . . . . . . . . . . (098) 864-09-10, (3622) 5-41-44

Alba, ñàëîí âçóòòÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-91 Crocus city, ìåðåæà ìàãàçèí³â âçóòòÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 2-é ïîâ. Estro, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-68 KEDOFF.NET, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 096-10-00 Ventotto, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-28-51 Âåðõîãëÿä ³êòîð Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 633-26-37, (093) 126-29-40 Âçóòòÿ, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-70, 63-56-87 Âçóòòÿ, ÏðÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-70, 63-56-87


²ÊÍÀ, ÄÂÅв

Âçóòòÿ-ñåðâ³ñ, ìàéñòåðíÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 090-68-54 ªâðîøóç, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 ²íòåðòîï, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-86 Êðîê, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 13 Ìàéñòåðí³ ç ðåìîíòó âçóòòÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 253-80-04 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 166-16-93 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . (362) 62-60-30, (067) 276-84-30 Îðòîïåäè÷íå âçóòòÿ, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 684-85-79 Ïîëüñüêå âçóòòÿ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-59-28 Ñàá’ÿí, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-34 Ñàô’ÿí, ÒçΠ33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-25-79 ÑÅÀË, â³ää³ëè 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-19-18 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà (ÒÖ “Ïåðåõ³ä”), áóòèê ¹47 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-19-18 Ñó÷àñíå âçóòòÿ, â³ää³ë 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 13 (ìàãàçèí “Ëåá³äü”) . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-38 Ò³ï-òîï, ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó âçóòòÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 243-13-27 Ôàáðèêà âçóòòÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-94-52 Öåíòð âçóòòÿ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-85-72 ×îá³òîê, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 12

²ÇÎÂÀ ϲÄÒÐÈÌÊÀ Estrim, ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð â³çîâî¿ ï³äòðèìêè 33002, ì.гâíå, âóë.Îëåêñè Íîâàêà, 50 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 343-86-34 Euro Work, ³íôîðìàö³éíî-â³çîâèé 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 553-58-85, (068) 845-73-66 Viza-Go, öåíòð îôîðìëåííÿ â³ç 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.319 . . . . . . . . . . (098) 740-66-80, (093) 708-44-75 Àìåðèêàíñüêèé â³çîâèé öåíòð, ïðåäñòàâíèöòâî 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10, îô.203. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 973-09-16 Àíòî Áð³ò³ø, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 25, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 512-74-98 ³çîâèé öåíòð Ïîëüù³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 22. . . . . (050) 117-90-53, (067) 343-04-80, (093) 175-55-03

101

²ÊÍÀ, ÄÂÅв

²ÊÍÀ, ÄÂÅв ÂÀØί ÎÑÅ˲, ÑÊËÀÄ-ÌÀÃÀÇÈÍ

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 733-46-96, (068) 072-76-10, (362) 24-00-12 Âñå äëÿ äàõó, ÏÏ

Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà òà äâåð³. 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 35 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 332-48-58

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

ÇÎÄ×ÈÉ, ÑÀËÎÍ-ÌÀÃÀÇÈÍ

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 2 (íàâïðîòè ÀÑ ×àéêà) . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 999-09-19, (050) 435-37-03, (362) 24-56-47

²ÉÑÜÊÊÎÌÀÒÈ Ð³âíåíñüêèé îáëàñíèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðàáíèê, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-57 гâíåíñüêèé îá’ºäíàíèé ì³ñüêèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðàáíèê, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-73 Áåðåçí³âñüêèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êîðåöüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-45-07 Âîëîäèìèðåöüêèé îá’ºäíàíèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-33-67 Ãîùàíñüêèé îá’ºäíàíèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-13-40 Äóáåíñüêèé îá’ºäíàíèé ì³ñüêèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ïåêàðñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-23-80 Äóáðîâèöüêèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Âîðîáèíñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-01-86 Çàð³÷íåíñüêèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ïàðòèçàíñüêà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-03-49 Çäîëáóí³âñüêèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-25-03, 2-56-32 Êîðåöüêèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Âèøíåâà, 13 à Êîñòîï³ëüñüêèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êîïåðí³êà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-10-86 Êóçíåöîâñüêèé ì³ñüêèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Ïåðåìîãè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-28-81 Ìëèí³âñüêèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Âàòóò³íà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-41-65 Îñòðîçüêèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ëóöüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-20-42 Ðàäèâèë³âñüêèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ñàäîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-11-48, 4-11-45 Ðîêèòí³âñüêèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Ïðîëåòàðñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-24-80 Ñàðíåíñüêèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 34500, ì.Ñàðíè, âóë.³éñüêîâà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-40-70

Ìåðàíòè, ñàëîí äâåðåé

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ “NOVUS”) . . . . . . . . . . . . (097) 219-18-77 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

Comfort House, ñàëîí äâåðåé òà â³êîí 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 053-35-33, (067) 753-35-33 Porta, ô³ðìîâèé ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 101-91-19 Royal Win, çàâîä äåðåâ’ÿíèõ êîíñòðóêö³é, ïðåäñòàâíèöòâî 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 41, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 777-76-69 STEELGUARD, ñêëàä âõ³äíèõ äâåðåé 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä . . . . . . . . . (067) 382-48-12, (050) 678-95-01, (096) 838-10-53 VERBA, ôàáðèêà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 . . . . . . . . (068) 264-36-00, (073) 264-36-00, (362) 64-36-00 VERTO, ñàëîí-ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 47 . . . . . . . . . . . . . (097) 319-87-17, (095) 663-77-33 VIKNA LAND, ô³ðìîâèé ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . (097) 991-37-31, (362) 40-19-24 Viknaroff, ô³ðìîâèé ñàëîí-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-04-34, (362) 26-66-01 Àòóðàé, ÌÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 21 . . (362) 63-04-55, (067) 729-66-55, (068) 031-09-03 Áîãàòèð Ðóñëàí Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21, îô.312, (067) 790-08-54, (096) 748-99-73, (362) 43-11-81 Áîíàïàðò ï³äïðèºìñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-04 Áóä Äåêîð, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 543-09-03, (362) 43-19-16 ³çÀðò, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 53 . . . . . . (067) 364-08-11, (362) 63-61-11, 23-35-33 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


102

ÂÍÇ III-IV вÂͲ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²¯

³êà, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 7. . . . . . . . . . . . . . (050) 375-14-77, (362) 23-61-76 ²ÊÍÀ REHAU, ô³ðìîâèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 788-86-86 ³êíà Äâåð³, ñàëîíè-ìàãàçèíè 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 501-78-73, (362) 24-12-25 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 29 . . . . . . . . (097) 793-09-99, (097) 110-57-75, (362) 40-53-50 ³êíà Åêñïðåññ, ô³ðìîâèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 074-43-83, (362) 63-43-83 ³êíà ñòèëü òðåéä³íã, ñàëîí-ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 325-76-61, (362) 64-23-90 ³êíà, äâåð³, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 46 . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-45-46, (362) 23-71-90 ³êíàð, ñàëîíè-ìàãàçèíè 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 147-36-37 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 828-00-61 ³êíàòåðì, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 031-90-72, (362) 43-04-98 ³êíîñâ³ò, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 371-43-33 ³êîíöÿ òà Äâåðöÿòà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1 . . . . . . . . . . (093) 755-69-27, (362) 63-32-02 Ãàëåðåÿ äâåðåé, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 015-39-32 óïåðìàðêåò äâåðåé íà Ùàñëèâîìó 33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 005-15-69 Ãóäè÷ Îëåêñ³é Âàäèìîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 298-44-05 Äâåð³ Á³ëîðóñ³¿, ñàëîí-ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-65-89 Äâåð³ ÌÀÕ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 329-37-02, (050) 525-73-25 Äâåð³ Ïîë³ññÿ, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 410-10-75 Äâåð³ ñòàëåâ³ 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-40-90, (362) 62-04-29 Äâåðíà óëüä³ÿ, ñàëîí äâåðåé 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 335-43-56 Äåíâåð, ñàëîíè-ìàãàçèíè 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 978-26-22, (362) 43-01-10 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-02, 43-01-10, (097) 978-26-22 Åíâ³ð, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . . (098) 832-32-79, (362) 43-60-95 Çàòèøíèé ä³ì, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 247-55-50, (066) 036-14-84 Çàòèøîê 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11, îô.15 . . (067) 873-74-74, (095) 837-78-44, (362) 43-01-64 Êîìôîðò ijì 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 029-09-00 Êðîíîñ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 66 . . . . . . . . . (068) 161-30-05, (066) 063-61-76 Êóðèñü Þð³é Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-44-86 ˳äåð, ñàëîí-ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 48 . . . . . . . (096) 552-25-04, (068) 712-97-68, (362) 62-93-42 Ìàéñòåð-êëþ÷, ñàëîí-ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . (096) 167-73-43, (067) 363-20-96 ̳ëàíî, ñàëîí-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 692-92-27, (362) 63-30-99 ̳ðà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 4, îô.1 . . . (097) 408-22-00, (066) 408-55-50, (362) 43-24-25 Ìóäðèê Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-45-30, (067) 256-37-86 ͳëà³ê, ñàëîí 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 084-83-46, (362) 43-65-57 Îáåð³ã âàøî¿ îñåë³ 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-09-10 Ïåðøèé Áàíê Äâåðåé, ñàëîí-ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 807-70-08, (093) 447-70-08 Ïðåñòèæ, ìàðêåò äâåðåé 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 505-25-20 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 1 (ÒÖ “²ÍÒÅвΔ) . . . . . . . . . . . . . . . (096) 010-14-14 ÐÅÍÎÌÅ-ÏÀÐÒÍÅÐ, òî÷êà ïðèéîìó çàìîâëåíü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-46 Ñàëîí ôàéíèõ äâåðåé, ìàãàçèíè 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 172-98-88 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 172-98-88 Ñàò Ðåì, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 553-88-14, (066) 045-10-59 Ñâ³ò äâåðåé, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 002-47-29 Ñâ³ò êîìôîðòó, ñàëîí â³êîí òà äâåðåé 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 478-93-39, (362) 46-09-33 ÑÅÇÎÍ ÏËÞÑ, ñàëîí-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 332-97-60, (362) 26-02-60 Ñòàëü-Ì, ô³ðìîâ³ ìàãàçèíè 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . (096) 630-69-03, (362) 63-74-84 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-43-44 Ñòèëü ³ ñòàëü, òîðãîâèé â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 120-00-49 Ñòîëÿðíèé öåõ íà Ïðèñàäèáí³é 33001, ì.гâíå, âóë.Ïðèñàäèáíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-20-60

Òåðìîïëàñò+, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 326. . . . . . . (068) 671-63-63, (095) 665-33-03, (362) 40-75-40 Ô³ðìà Ñòîëÿð, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-54-01, (362) 61-75-46 Þíà, ñàëîí äâåðåé 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 21 (ÒÖ “METRO”) . . . . . . . . (098) 841-48-16, (362) 43-20-35

ÂÍÇ III-IV вÂͲ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²¯ ªâðîïåéñüêèé óí³âåðñèòåò, ÐÔ ÏÂÍÇ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 64 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-75, 62-34-29 ²íñòèòóò ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ³ äîâóç³âñüêî¿ ï³äãîòîâêè ïðè ÐÄÃÓ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 31, ê.119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-96-08 ²íñòèòóò ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ÍÓÂÃÏ 33028, ì.гâíå, âóë.24 Ñåðïíÿ, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-68 ̳æíàðîäíèé åêîíîì³êî-ãóìàí³òàðíèé óí³âåðñèòåò ³ì.àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, ÏÂÍÇ 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 4. . (050) 104-69-80, (362) 23-72-02, 23-01-86 Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ, гâíåíñüêå â³ää³ëåííÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-21-03, 45-19-00 Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-98, 63-32-51 гâíåíñüêèé äåðæàâíèé ãóìàí³òàðíèé óí³âåðñèòåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-69, 26-78-65 гâíåíñüêèé ³íñòèòóò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ïðàâà ÍÀÍ Óêðà¿íè 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-46-01, 62-04-48 гâíåíñüêèé ³íñòèòóò ñëîâ’ÿíîçíàâñòâà Êè¿âñüêîãî ñëàâ³ñòè÷íîãî óí³âåðñèòåòó 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-12-85, 63-14-05 гâíåíñüêèé ³íñòèòóò Óí³âåðñèòåòó “Óêðà¿íà” 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 1 â . . . . . . . (067) 551-71-55, (362) 63-80-09, 23-34-00 гâíåíñüêèé öåíòð ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ òà ïåðåï³äãîòîâêè ïðàö³âíèê³â êóëüòóðè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 êåð³âíèõ êàäð³â êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-49-87 ³äêðèòèé ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò ðîçâèòêó ëþäèíè "Óêðà¿íà", Äóáåíñüêà ô³ë³ÿ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Øåâ÷åíêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-94-99, 3-25-52, 3-22-10 Íàäñëó÷àíñüêèé ³íñòèòóò ÍÓÂÃÏ, âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-67-46 Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò “Îñòðîçüêà àêàäåì³ÿ” 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ñåì³íàðñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 3-00-69, 2-29-49

ÂÍÇ ²-²² вÂͲ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²¯ гâíåíñüêà äóõîâíà ñåì³íàð³ÿ ÓÏÖ ÊÏ

33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-88

гâíåíñüêå ìóçè÷íå ó÷èëèùå ÐÄÃÓ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-46 гâíåíñüêèé àâòîòðàíñïîðòíèé êîëåäæ ÍÓÂÃÏ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 35 . . . . . . . . . . . . . (097) 008-80-17, (362) 28-76-24, 23-40-09 гâíåíñüêèé äåðæàâíèé áàçîâèé ìåäè÷íèé êîëåäæ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-34, 23-40-56 гâíåíñüêèé åêîíîì³êî-ãóìàí³òàðíèé òà ³íæåíåðíèé êîëåäæ 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-03-68 гâíåíñüêèé åêîíîì³êî-òåõíîëîã³÷íèé êîëåäæ ÍÓÂÃÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Ëèòîâñüêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-80 гâíåíñüêèé êîëåäæ åêîíîì³êè òà á³çíåñó, ÄÂÍÇ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-55-70, 28-77-10 гâíåíñüêèé êîëåäæ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó á³îðåñóðñ³â ³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ Óêðà¿íè, ÂÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-59-23 гâíåíñüêèé êîîïåðàòèâíèé åêîíîì³êî-ïðàâîâèé êîëåäæ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-68, 26-95-48 Òåõí³÷íèé êîëåäæ ÍÓÂÃÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-18-85, 28-86-64 Áåðåçí³âñüêèé ë³ñîòåõí³÷íèé êîëåäæ ÍÓÂÃÏ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 23 . . . . . . . (3653) 5-60-89, 5-60-82, 5-65-19 Äóáåíñüêèé êîëåäæ ÂÍÇ “³äêðèòèé ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò ðîçâèòêó ëþäèíè ”Óêðà¿íà" 35600, ì.Äóáíî, âóë.Øåâ÷åíêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-94-99, 3-22-10, 3-25-52 Äóáåíñüêèé êîëåäæ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ ÐÄÃÓ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-17-43, 4-16-51 Äóáåíñüêèé êîëåäæ ÐÄÃÓ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Øåâ÷åíêà, 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-25-55, 4-29-83 Äóáåíñüêèé ìåäè÷íèé êîëåäæ, ÂÊÍÇ ÐÎÐ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 3-23-82, 3-23-72 Çàõ³äíîóêðà¿íñüêèé êîëåäæ “Ïîë³ññÿ” 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-49-53, 5-48-88 Êîñòîï³ëüñüêà ô³ë³ÿ гâíåíñüêîãî äåðæàâíîãî áàçîâîãî ìåäè÷íîãî êîëåäæó 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-29-77, 2-11-54 Êîñòîï³ëüñüêèé áóä³âåëüíî-òåõíîëîã³÷íèé êîëåäæ ÍÓÂÃÏ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-19-78, 2-12-11 Ìèðîãîùàíñüêèé àãðàðíèé êîëåäæ 35624, ñ.Ìèðîãîùà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . (3656) 7-74-90 Ìëèí³âñüêèé äåðæàâíèé òåõíîëîãî-åêîíîì³÷íèé êîëåäæ 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.²âàíà Ôðàíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-46-94, 6-55-66 Ðîêèòí³âñüêå ìåäè÷íå ó÷èëèùå 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-21-43, 2-10-83 Ñàðíåíñüêèé ïåäàãîã³÷íèé êîëåäæ ÐÄÃÓ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Êîâåëüñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-40-60, 3-32-25


ÂÎÐÎÒÀ, ÎÃÎÐÎƲ

ÂÎÄÀ ÏÈÒÍÀ, ÍÀÏί ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÄÆÅÐÅËÀ, ÄÏ

Äîñòàâêà åêîëîã³÷íî ÷èñòî¿ âîäè ³ç Ïðèêàðïàòòÿ. 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.19 . . . . . (067) 360-02-07, (362) 63-63-36

Àêâà Ñàíà Äàð, öåíòðb ïðîäàæó ïèòíî¿ âîäè 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 1 à . . . . . . . . . . . . (096) 689-17-08, (093) 030-84-14 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 60 . . . . . (096) 689-17-08, (093) 030-84-14, (362) 40-40-16 Äæåðåëî çäîðîâ’ÿ, ÏÏ 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 966-07-99, (362) 43-07-99 Åêî-ñôåðà, ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-25-04 Êîêà-Êîëà Áåâåð³äæèç Óêðà¿íà ˳ì³òåä гâíå, ²Ï 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 355-73-95, (362) 62-20-34 Íåøê³äëèâ³ òåõíîëî㳿 ³ ïðîäóêòè “Ãð³í ÎÓË”, ÒΠ33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-85-13 Îëåêñàíäð³éñüê³ äæåðåëà 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11, îô.1 . . . . . . . . . . . . . (068) 301-31-91, (362) 40-04-04 Ñëóæáà äîñòàâêè ïèòíî¿ âîäè “Çäîðîâà âîäà” 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . (068) 380-08-88, (093) 381-80-80, (095) 586-44-88 Âîäîãðàé, ÒçΠ35310, ñ.Æîáðèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . (362) 69-32-53, 61-84-62 Åêîëàéí, ÒçΠÂÒÊ 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.1 Òðàâíÿ, 33 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-39-22 Çàâîä ì³íåðàëüíî¿ âîäè “Ìàëîìèäñüêà”, ÒçΠ35013, ñ.Ìàëèé Ìèäñüê Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 170 . . . . . . . (097) 806-24-60 Ìàðóùàê ²ãîð ªâãåíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Äðóæáè, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-77-39 Ìîðå íàïî¿â, ãóðò³âíÿ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàë³çíè÷íà, 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-24-04 Îñòðîçüêèé çàâîä ì³íåðàëüíî¿ âîäè, ÒçΠ35800, ì.Îñòðîã, âóë.Êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-36-08 Ïîòåíö³àë, ÒçΠ35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 3 à . . . . . . . . (096) 701-65-98 Ñëóæáà äîñòàâêè ïèòíî¿ âîäè “×åðâîíà êàëèíà” 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 3 à . . . . . . . . . (362) 43-23-43

103

гâíåãåîëîãîðîçâ³äêà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 180-76-51, (362) 63-72-53 гâíåíñüêà ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíà åêñïåäèö³ÿ ÂÀÒ “ϳâí³÷óêðãåîëîã³ÿ” 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 11 . . . . . (050) 166-42-63, (097) 301-10-94, (068) 072-41-43 гâíåíñüêèé ðàéñ³ëüêîìóíãîñï, ÒÄ 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-12, 63-43-40 гâíåîáëâîäîêàíàë, ÐÎÂÊÏ ÂÊà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-02-00, 26-66-55 Ðîìàí ³ Êîìïàí³ÿ, ÊÒ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 898-07-51, (362) 63-73-61 Ñààí-Åêîáóä, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Âàñèëü÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-79-05, 23-51-50 Ñâåðäëîâèíà, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11/170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-35-23, (362) 26-17-17 Ñëóæáà âîäîïðîâ³äíîãî ãîñïîäàðñòâà ÂÊà “гâíåîáëâîäîêàíàë” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-43 Òîðãîâèé ä³ì “ªâðîòðóáïëàñò”, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-25-12, 45-25-13 ÔÀÃÑ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Âèãîâñüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-08-65 ßðîø ³òàë³é ßðîñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 991-28-44

ÂÎÐÎÒÀ, ÎÃÎÐÎƲ

ÂÎÄÀ, Î×ÈÙÓÂÀËÜͲ ÑÈÑÒÅÌÈ UKRBIOTAL, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-28-97, (362) 26-64-17 Àêâàöåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192, â³ää³ë ¹11 . . . . . . . . . (098) 271-98-98, (098) 271-98-99 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . (098) 271-98-98, (098) 271-98-99 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 49, ê³îñê ¹223. . . . . (098) 271-98-98, (098) 271-98-99 Àêâ³ëîí-òåõíî, ÍÂÏ ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 928-84-71, (362) 64-40-45 Ãð³íïåò, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11, îô.1 . . . . . . . . . . . . . (068) 301-31-91, (362) 40-04-04 ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿, ñàëîí-ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 888-39-39, (067) 203-20-20 Êîìôîðò-Åêî, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.603. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-73 Êðàùà âîäà, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-48-56 Ñèíåðã³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-40-90 Ô³ëüòðè î÷èñòêè âîäè, â³ää³ëè 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 à, â³ää³ë ¹43 . . . . . . . . . . (067) 362-47-14, (067) 362-42-76 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8 (ìàãàçèí “Ñïîðòòîâàðè”). . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-42-76 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 12 (ìàãàçèí “Âåçóí÷èê”) . . . . . . . . . . . . (067) 362-47-14 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 34 à (ðå÷îâèé ðèíîê), ê³îñê ¹2 . . . . . . . . . . . (067) 362-42-76

ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, ÂÎÄβÄÂÅÄÅÍÍß Âåñòàð, ÏÏ ÍÂÔ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-51-02 ³ê-Åêîñåðâ³ñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.203 . . . . . . . . . . . . (098) 668-01-68, (097) 602-06-18 Âîäîêàíàëñåðâ³ñ, ÄÏ ÐÎÂÊÏ ÂÊà “гâíåîáëâîäîêàíàë” 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-37-30 Âîñòîê-³ñêî, ÌÊÏ ÍÂÖ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-61-01 Ãðóíäôîñ, ñåðâ³ñíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-96-30, (362) 43-35-04 Åêîòåõñåðâ³ñ, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.209, 211 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-36-31, 26-36-32 Åòàòðîí-Óêðà¿íà, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-40, 63-08-01 ²íæåíåðí³ ñèñòåìè ³ òåõíîëî㳿, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-57, 62-56-56 Ìàëåäî, ÏÏÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 447-39-94 ÌÊÏ Äåëüòà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 2/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-94-41, 23-33-53 Îðá³òà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 949-34-81, (362) 63-00-16 гâåðñò, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-33

Àðò Ìåòàë Äåêîð, ÌÊÏ ô³ë³ÿ 33005, ì.гâíå, âóë.×åõîâà, 9 à, ê.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-37-22 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


104

ÂÒÎÐÈÍÍÀ ÑÈÐÎÂÈÍÀ

Âëàñîâ Îëåã ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-29-17, (098) 617-41-70 Ãðàíäìàéñòåð, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-15-44 Êàíòð³ Êëàá, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Éîñèïà Äðàãàí÷óêà, 4. . . . . . . . . . . . . . (067) 362-00-71, (362) 45-10-10 Ìàéñòåð-Ì 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à (ÒÊ “Ñêåëÿ”). . . . . . . . (067) 362-44-63, (362) 43-05-25 Íàòåê, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 278-03-73, (063) 628-31-40 Íîâèé-Äâ³ð, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . (067) 674-41-53, (096) 860-66-49, (362) 28-85-79 Ïàâëèøèí Îëåêñàíäð Ðîñòèñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-19-45, (362) 43-03-06 ÔÎÊ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . (050) 375-30-51, (362) 62-12-21

ÃÀÇÅÒÈ, ÆÓÐÍÀËÈ - ÐÅÄÀÊÖ²¯

ÂÒÎÐÈÍÍÀ ÑÈÐÎÂÈÍÀ

Àëºêñ-Ïëþñ, ÏÏÔ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-89-97, (067) 768-31-96 Àíäðîøóë³ê Ëåîí³ä Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-80 Âòîðìà-Ñ, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-22-10, (067) 830-32-71 ÅÊÎ-ÕÅËÏ, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-67 ªâðîñòàð, ÏÊÔ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-70-70, 43-85-84 ²íòåãðàë, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 326-91-63 ÊÄÌ-5, ÒÎÂ, ÏÀÒ “ÀÇÎÊÌ” 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 054-47-70, (050) 375-97-35 Ïðîìñíàá-гâíå, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.304 . . . . . . . . . . . . . (362) 64-25-75, (067) 142-70-13 гâíåâòîðìåò, ÏÀÒ 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-22-00 Ñêëîòàðà-ìàêóëàòóðà, ÏÏ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-01-71, (066) 829-52-88 Óêðâòîððåñóðñ, ÍÂÏ, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 310-60-08 Øàðáîí, ÍÂÏ ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . (362) 43-45-28, (067) 382-18-65

ÃÀÇ, ÃÀÇÈÔ²ÊÀÖ²ß

гâíåòåõãàç ËÕÇ, ÒçÎÂ

Òåõí³÷í³ ãàçè: êèñåíü, àðãîí, âóãëåêèñëîòà. 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23. . (050) 337-96-06, (362) 26-66-33

Âåëä³íã, ÏÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 587-91-97, (362) 60-96-48 ²í˺êñ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 771-12-40, (362) 24-00-54 гâíåãàç, ÏÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-07-23, 15-84 гâíåíñüêå ë³í³éíå âèðîáíè÷å óïðàâë³ííÿ ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîä³â ÓÌà “Ëüâ³âòðàíñãàç” 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-77-55, 28-24-13 гâíåñïåöêîìïëåêòàö³ÿ, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-73-71 Òåïëîïðîåêòìîíòàæ, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-59-50, (362) 60-96-10

²ËÜÍÅ ÑËÎÂÎ, ÐÅÄÀÊÖ²ß ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ-ÏÎ˲ÒÈ×Íί ÃÀÇÅÒÈ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ²

33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 82 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-21-22, 45-31-13, 63-66-72

Aviso, ãàçåòà áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-88-76, 68-88-88 VALIAZH, æóðíàë 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 (ÁÖ “Ñëîâàöüêèé”), îô.332. . . . . . . . (097) 565-86-68 Áë³ö-²íôîðì, õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ, ÏðÀÒ, ÐÔ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-06 ³ñò³ гâíåíùèíè, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðîñâ³òè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-53-05 Âîëèíñüê³ îáåðåãè, âèäàâíèöòâî 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-97 Âîëèíñüê³ òîðãè, ãàçåòà-â³ñíèê гâíåíñüêî¿ òîðãîâî-ïðîìèñëîâî¿ ïàëàòè 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-96-74 Ãîëîñíî, ³íôîðìàö³éíèé ïîðòàë 33000, ì.гâíå Äóõîâíà íèâà, ùîì³ñÿ÷íà öåðêîâíî-ðåë³ã³éíà ãàçåòà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-17-21 Åðâåþåé, ³íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-23-56 Çà â³äðîäæåííÿ, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-94 Çäîëáóí³â Á³çíåñ, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13 (4-é ïîâ.), îô.423 . . . . . . . . (096) 004-23-28 Ìåäè÷íèé â³ñíèê, гâíåíñüêèé îáëàñíèé íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé òèæíåâèê 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-25 Îá’ÿâà, òèæíåâèê ðåêëàìè òà îãîëîøåíü 33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-31-31 ÎÃÎ, âèäàâíè÷èé ä³ì 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-06-07 ÎÃÎÏÐÅÑ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-50 гâíå Âå÷³ðíº, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-55, 62-56-85 гâíå Åêñïðåñ, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-86 гâíå ðàêóðñ, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-31-31


ÃÎÒÅ˲

гâíå-Ïðåñà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-81-55 гâíåíñüêà ãàçåòà, îáëàñíà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íà ãàçåòà 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-37-77 гâíåíñüê³ îãîëîøåííÿ, ãàçåòà îãîëîøåíü òà ðåêëàìè 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-37-77 Ñåðâ³ñíî-âèäàâíè÷èé öåíòð ÄÔÑ Óêðà¿íè 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-89-20, 28-28-79 ѳì äí³â, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-10, 26-49-44 Ñëîâî ³ ÷àñ, ðåäàêö³ÿ ì³ñüêðàéîííîãî òèæíåâèêà 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-63

ÃÀËÀÍÒÅÐÅß, ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ ÔÀÁÐÈÊÀ ÑÓÌÎÊ, ÌÅÐÅÆÀ Ô²ÐÌÎÂÈÕ ÌÀÃÀÇÈͲÂ

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-37-28, (097) 822-49-35 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-37-28, (097) 822-49-35 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-37-28, (097) 822-49-35 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

Ô²ÐÌÀ “̲є, ÏÏ

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-37-28, (097) 822-49-35 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

4 ñåçîíè, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-91, 68-38-25 Bags Ets, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”). . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-15 BON VOYAGE, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (ÖÓÌ), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-39-89 BON VOYAGE, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-50 Paradise, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 1-é ïîâ. Vergere, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10, 3-é ïîâ., ê.3 . . . . . . (098) 042-23-48, (093) 813-50-88 Âàë³çà, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 789-57-77 ÃÀËÀÍÒ ïðåñòèæ, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-05-43 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-05-43 Ãàëàíòåðåÿ, ñàëîí-ìàãàçèí ÏÏ “Ô³ðìà ”Ì²Ñ" 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-70-94, 5-40-13, (362) 61-98-62 Åë³ò, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-28-14

ÃÀËÅÐů, ÂÈÑÒÀÂÊβ ÇÀËÈ Âèñòàâêîâà çàëà îáëàñíî¿ íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-41-29 ªâðî-Àðò, ãàëåðåÿ ºâðîïåéñüêîãî æèâîïèñó 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-67, 26-47-80 ÇÓÇÀ, õóäîæíÿ ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 684-80-33 Ôîòîãàëåðåÿ гâíåíñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ñï³ëêè ôîòîõóäîæíèê³â Óêðà¿íè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-27-24

ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ Eurotime, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-05-55, (063) 065-32-00 Àâãóñò 21, â³ää³ë ãîäèííèê³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 (ÒÖ “Ãàëåðåÿ Ïðåì’ºð”) . . . . . . . . . . . . . . (097) 967-80-33 Ãîäèííèêè, â³ää³ëè 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 (ïàñàæ “Þí³ñòü”), 2-é ïîâ. 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3 (ðèíîê), ê³îñê ¹160 Ãîäèííèêè, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-09 Ãîäèííèêè, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 1-é ïîâ. Ìàéñòåðíÿ ãîäèííèê³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 301-45-31, (050) 533-44-94 Ò³ê-Òàê, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 898-95-05 ×àñ Ãð³íâ³÷, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 539-38-14, (096) 585-82-23

105

ÃÎÒÅ˲ MONTE CARLO, ÊÎÌÏËÅÊÑ Â²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ

http://montecarlo.rv.ua 35322, ñ.Ðåøóöüê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 081-25-19 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

ÀÉÂÅÍÃÎ, ÃÎÒÅËÜÍÎ-ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

www.aivengo.org 35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çåëåíà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 662-74-62, (362) 20-89-52 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

ÌÅËÐÎÓÇ, ÃÎÒÅËÜ

http://melrose.com.ua 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 248-89-86, (066) 668-15-16, (362) 69-06-48 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

ÑÎÔ²ß, ÃÎÒÅËÜÍÎ-ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

www.sofiahotel.com.ua 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 4 à (ðàéîí Àåðîïîðòó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 840-87-68, (362) 61-30-73, 43-23-23 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

Imperia-House, êîìïàí³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 902-90-69, (067) 169-69-22, (093) 195-57-57 NIRVANA, êâàðòèðíî-ãîòåëüíèé êîìïëåêñ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8, 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 041-01-08 Optima, ãîòåëü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-03-10 Ãîòåëüí³ ïîñëóãè, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 463-84-51, (066) 804-12-58 Äîìàøí³é ãîòåëü, àãåíö³ÿ îðåíäè êâàðòèð 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25, îô.7. . . . . . . . (362) 43-12-12, (067) 362-50-32 Êîçàöüê³ çàáàâè, ãîòåëü 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 358-17-01, (097) 152-38-85 Ìàðëåí, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 13 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-06-00, 69-05-88, 24-20-87 Ìèð, ãîòåëü 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32 . . . . . . (067) 334-88-09, (067) 363-08-73, (362) 63-63-04 Íà äîáó, îðåíäà êâàðòèð 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 002-00-30 Íîâèé äâ³ð, ïðèâàòíèé ãîòåëü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñêîðîïàäñüêîãî, 28 . . . . . . . . . . . . . . (097) 976-74-63, (097) 976-74-61 Îðëàí, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . (067) 116-37-01, (362) 64-31-01, 23-41-72 ϳäêîâà, ãîòåëü 33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 224-44-77, (362) 45-34-53 Ïîñóòî÷íî, îðåíäà êâàðòèð 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 418-79-60, (095) 938-19-85 ѳàð, îðåíäà æèòëà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.412 . . . (362) 43-42-94, (050) 928-19-73 Òóðèñò, òóðèñòè÷íèé êîìïëåêñ ÏðÀÒ “гâíåòóðèñò” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-13, 60-82-22 Óêðà¿íà, ãîòåëü ÒçΠ“̳óðà” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112. . . . . . . (067) 675-42-23, (095) 541-47-77, (362) 64-91-41 Ôîðñàæ, ãîòåëü 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 823-12-50

ÃÎÒÅ˲ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² 4õ4, ãîòåëü 35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 1 à. . . . . . . . . . . . . (067) 380-73-04 ÀÍÒ²Ê ÕÀÓÑ, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 579-59-05 Àòëàíò, ãîòåëü 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-26-07 Áåð³çêà, ãîòåëü 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-66-13 Âàðàø, ãîòåëü 34400, ì.Âàðàø, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-17-19, 2-29-04 Âåæà, ãîòåëüíèé êîìïëåêñ 35626, ñ.Ìîëîäàâî Äóáåíñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-27-89 ³çèò, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35603, ñ.Ïàíòàë³ÿ Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.17 Âåðåñíÿ, 2. . (093) 642-28-82, (068) 635-93-08 Ãîòåëü 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-68-37 Ãðàíä-áàçàð, ãîòåëü 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 5 à . . . . . . . . . . . . (097) 465-76-39, (066) 652-11-23 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


106

ÃÐÎÌÀÄÑÜʲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯

ÄÀëÎÑ, êàôå-ãîòåëü 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Âàðøàâñüêà, 2 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 144-44-55, (3655) 3-20-20 ijàíà, ãîòåëü 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.×óáèíñüêîãî, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-07-66 Äðóæáà, ãîòåëü 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.1000-ë³òòÿ Äóáðîâèö³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-02-44 Äðóç³, ãîòåëüíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35310, ñ.Æîáðèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 1 . . . . . . (097) 392-56-01, (095) 524-06-17 Äóáíî, ãîòåëü 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 9 . . . . (050) 147-28-21, (097) 256-13-15, (3656) 4-18-02 Åäåì, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñòàðà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 301-50-26 Çàòèøîê, ãîòåëü 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Æîâòíåâà, 25 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 822-64-21 Çîä³àê, ìîòåëü 35641, ñ.Òàðàêàí³â Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ëüâ³âñüêà, 146 . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 5-13-31 Çîëîòà ï³äêîâà, ãîòåëü 35374, ñ.Êîçëèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êîëãîñïíà, 24 . . . . (050) 917-28-24, (362) 20-57-61 Çîëîòà ï³äêîâà, ì³í³-ãîòåëü 34400, ì.Âàðàø, âóë.²íæåíåðíà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-32-45 Çîðÿ, ãîòåëü 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-52-88, 2-54-61 Êåìï³íã, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-01-67, (362) 63-42-72, 63-42-93 Ëþáèñòîê, ãîòåëü 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-23-51 Ìàåñòðî, ãîòåëü 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 000-64-65 ̳í³-Ãîòåëü 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Ïåðåìîãè, 19, 3-é ïîâ. . . . . (067) 401-04-02, (066) 218-18-19 Ïàí³ Æóðàâëèíà, ìîòåëü 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Âàðøàâñüêà, 9 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 219-70-43 Ïàðê-ãîòåëü Øâåéöàð³ÿ, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35307, ñ.Îáàð³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñîáîðíà, 51 . . . . . (067) 904-04-50, (362) 61-93-00 Ñêîëüìî, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1 â . . . . . . . (067) 838-03-31 Ñëó÷, ãîòåëü 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-24-75, 3-29-62 Ôåñòèâàëü, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 34730, ñ.Áðàí³â Êîðåöüêîãî ð-íó, âóë.Êîðåöüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 918-89-13 Ùåäðèé ìëèí, ãîòåëü 35400, ñìò Ãîùà, âóë.гâíåíñüêà, 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-17-93 Þí³ñòü, ãîòåëü 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-04-52

гâíåíñüêà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-87-60 гâíåíñüêà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ óêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-01-77 гâíåíñüêà îáëàñíà àñîö³àö³ÿ ï³äïðèºìö³â (ÐÎÀÏ) 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 1/17 . . . . . . . . . . (066) 280-95-40, (098) 968-87-18 гâíåíñüêà îáëàñíà àñîö³àö³ÿ ôåðìåð³â òà ïðèâàòíèõ çåìëåâëàñíèê³â 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðîñâ³òè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-90-65 гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Ñï³ëêè àðõ³â³ñò³â Óêðà¿íè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-26-09 гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-54-87 гâíåíñüêå ì³ñüêå òîâàðèñòâî ³íâàë³ä³â ç ïîðóøåííÿì îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 40/56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-07-75 Ñîíÿ÷íèé ñâ³ò, ì³æíàðîäíèé õðèñòèÿíñüêèé áëàãîä³éíèé ôîíä 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 44, ê.108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 652-62-93 Ñï³ëêà ôîòîõóäîæíèê³â Óêðà¿íè, гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-27-24 Òîâàðèñòâî “Âèøíåâà ãîðà”, ÐÎÌÃÎ 33013, ì.гâíå, âóë.Ëèòîâñüêà, 55, ê.317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-07-33 Òîâàðèñòâî âèíàõ³äíèê³â ³ ðàö³îíàë³çàòîð³â Óêðà¿íè, ÐÎÎ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1, ê.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-35-52 Òîâàðèñòâî îõîðîíè ïðèðîäè, îáëàñíå 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-73 ÓÒÎÃ, гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-47 Ôåäåðàö³ÿ ïðîôåñ³éíèõ ñï³ëîê гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-98 Õåñåä Îøåð, гâíåíñüêèé îáëàñíèé áëàãîä³éíèé ôîíä 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 8 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-15-24 Öåíòð “ÏÐÀÂÞÑ”, ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.ßñíà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-03 Öåíòð Ïðàâà ÐÎÃÎ “Êîì³òåò âèáîðö³â Óêðà¿íè” 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 6, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-38-47 ×àéêà, öåíòð ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.215. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-67 ×àñ-ijé, ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 679-76-67

ÃÐÎÌÀÄÑÜʲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯

Ñîáà÷èé ðàé, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 12/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 578-89-31

ÏÐÈÂÀÒÍÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÀ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²ß

33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 669-09-86, (098) 098-61-17 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

Àíòèêâàð³àò äàâíüîãî ì³ñòà, òîâàðèñòâî êîëåêö³îíåð³â, ÃÎ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 512-24-06, (067) 759-60-18 Àñîö³àö³ÿ ïðàö³âíèê³â áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³ ì.гâíå òà гâíåíñüêî¿ îáëàñò³, ÃÎ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-64 Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ “¯æà äëÿ æèòòÿ” 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-97-39 Áðàòåðñòâî áåç êîðäîí³â-Óêðà¿íà, êîðïîðàö³ÿ 33025, ì.гâíå, âóë.Ñåâàñòîïîëüñüêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-74, 62-33-28 Äèòÿ÷èé ôîíä Óêðà¿íè, гâíåíñüêå îáëàñíå â³ää³ëåííÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 39, ê.24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-78-30 Åêîêëóá, ïðèðîäîîõîðîííà îðãàí³çàö³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, îô.35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-78-91 Æèâå ñëîâî, õðèñòèÿíñüêèé áëàãîä³éíèé âèäàâíè÷èé ôîíä 33010, ì.гâíå, ïðîâ.³ííèöüêèé, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-83-14, 62-83-79 Êëóá óêðà¿íñüêî¿ åë³òàðíî¿ ìîëîä³ (ÊÓÅÌ) 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 17 (ïðèì³ùåííÿ ÑØ ¹15) . . . . . . . . . . . . . . . (097) 936-13-31 Êîëëåã³ÿ, гâíåíñüêà ì³ñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ ñï³ëêè þðèñò³â Óêðà¿íè 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-57-13, (067) 104-65-79 Êîì³òåò âèáîðö³â Óêðà¿íè, ÐÎÃÎ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-39-43, 26-38-47 Íàä³ÿ-Ëþäÿì, ì³æíàðîäíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-79-76 Íàö³îíàëüíà ñëóæáà ïîñåðåäíèöòâà ³ ïðèìèðåííÿ, â³ää³ëåííÿ â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-34-43 Íàö³îíàëüíà ñï³ëêà õóäîæíèê³â Óêðà¿íè, гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 433-19-81, (362) 63-41-29 гâíå-²íâàãðóï, ÐÎÎ Âβ “Ñîþç îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â Óêðà¿íè” 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.111 . . . . . . . . . . . (362) 43-23-08, 43-83-08

ÃÐÓ̲ÍÃ-ÑÀËÎÍÈ Salon Groom, ïåðóêàðíÿ äîìàøí³õ óëþáëåíö³â

Ìîäåëüí³ òà ïîðîäí³ ñòðèæêè. Âèñòàâêîâèé òà êðåàòèâíèé ãðóì³íã. 33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 4 . . . . . . . . . . . (050) 665-52-95, (068) 453-76-07

ÃÓÐÒÊÈ ÄËß ØÊÎËßв Ìåðèä³àí, ï³äë³òêîâèé êëóá 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 879-31-33 гâíåíñüêà äèòÿ÷à çàë³çíèöÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-20-94 гâíåíñüêà îáëàñíà ñòàíö³ÿ þíèõ òóðèñò³â, ÊÇ ÐÎÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-54-04 гâíåíñüêèé ì³ñüêèé ïàëàö ä³òåé òà ìîëîä³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-57-43, 26-66-06 гâíåíñüêèé ì³ñüêèé öåíòð òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ ÐÌÐ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-02-90 Ðîâåñíèê, ô³ë³àë гâíåíñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-95-82 Ñòàíö³ÿ þíèõ íàòóðàë³ñò³â, ÊÇ ÐÎÎ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 79 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-01-49 Ôàíòàç³ÿ, ï³äë³òêîâèé êëóá 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà Øêîëà ³íòåëåêòóàëüíèõ âèä³â ñïîðòó гâíåíñüêîãî ì³ñüêîãî ïàëàöó ä³òåé òà ìîëîä³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-30 Þí³ñòü, ï³äë³òêîâèé êëóá 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 28 . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-18, (097) 118-95-74

ÄÅDzÍÔÅÊÖ²ß Òðèëîí, ÏÏ

Äåçèíô³êàíòè, äåçêèëèìêè, ìèþ÷³ çàñîáè äëÿ õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³. 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . (067) 364-22-73, (050) 435-57-37

³ää³ëåííÿ äåç³íôåêòîëî㳿 ÄÓ “гâíåíñüêîãî ÎËÖ ÄÑÅÑÓ” 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-66 Êàðñàð, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-03-04, (067) 382-49-51


ÄÈÒßײ ÁÓÄÈÍÊÈ, ÏÐÈÒÓËÊÈ

Ïðîôäåç³íôåêö³ÿ, ÊÏ 33025, ì.гâíå, âóë.Ìàëîð³âíåíñüêà, 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-53, 62-02-90 гâíåíñüêå îáëàñíå îá’ºäíàííÿ “Ïðîôäåç³íôåêö³ÿ” 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-74, 28-83-24 Ô³ðìà Ôàðì³êñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-53-76, 43-30-82 Ðàéîíí³ â³ää³ëè “Ïðîôäåç³íôåêö³ÿ” 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ë.Óêðà¿íêè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 775-54-95 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Òåðåøêîâî¿, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-16-50 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-27-94 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Øåâ÷åíêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 294-76-71 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.1 Ãðóäíÿ, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-06-40 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-52-52 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Ãàðáàðñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 499-11-95 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Íîâà, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-16-50, 2-22-27 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Òàòàðñüêà, 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-37-67, 3-10-24 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êîáèëÿíñüêî¿, 2 . . . . . . . . . . . . . (362) 27-03-74 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Êè¿âñüêà, 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-21-97 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ãîð³õîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-18-50

ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÎÁÊÀ, ˲ÑÎ-, ÏÈËÎÌÀÒÅвÀËÈ

Ôðåçåðóâàííÿ, ìàéñòåðíÿ

33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 739-72-24

Àññåò, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 120 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-16, 62-05-49 Áîáåð-Åë³ò, ñêëàä-ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 049-00-00 Áóðà ßðîñëàâ ßðîñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . (096) 997-81-73, (096) 997-27-96 Ãóðò³âíÿ äåðåâà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-09-60, (362) 64-48-23 Äåë³ññ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 21 à . . . . . . . . (098) 888-67-18, (098) 704-36-96 Äåðåâ³é, ÏðÀÒ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . (067) 370-81-36, (362) 23-70-39, 64-41-17 Åñêàäà-Ì, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-91-50 Çóºâà ²ðèíà Äìèòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-23-06, (093) 438-58-45 ÐÅÂÅÐÑ, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-13-00, (3622) 5-43-23 Ñëèâ³íñüêà Ëàðèñà Ãðèãîð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 21 . . . . . . . . . . . . (096) 303-33-13, (362) 63-17-44, 63-17-33 Òðàíçèò-Ñåðâ³ñ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Çàãîðîäíÿ, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-29-39, (362) 61-99-13 Óêððåñóðñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-33

ÄÈÇÀÉÍ

107

InDesign, äèçàéí-ñòóä³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 955-41-14 IT Home Company, ï³äïðèºìñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 3, 2-é ïîâ. . . . . . . . . (066) 455-13-28, (096) 371-27-68 Magica Group, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3, îô.308 . . . . . . . (097) 806-01-89, (097) 609-43-71 Makovski, áþðî ³íòåð’ºðíîãî äèçàéíó 33013, ì.гâíå, âóë.Äèðåêòîð³¿, 6 . . . . . . (067) 937-44-89, (050) 293-30-98, (093) 654-04-70 MULTIDECOR, ìàéñòåðíÿ äåêîðó 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 979-44-27, (362) 68-02-85 SoftGroup, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3, îô.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-00-44 Tizl, ñòóä³ÿ web-äèçàéíó 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 903-40-08, (362) 43-01-44 WEST, ñòóä³ÿ ³íòåðíåò-êîìóí³êàö³é 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.201 . . . . . . . . . . . . (050) 202-67-87, (067) 118-06-25 ÀÍÒ²Ê, ³íòåð’ºðíèé ñàëîí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 241-60-59 Äåíäðîïàðê, ëàíäøàôòíå ïðîåêòóâàííÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 255-01-85, (067) 738-21-51 Åëüô äåêîð, äåêîð-ñòóä³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 360 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-83-54 Çåëåíèé äâ³ð, ñòóä³ÿ ëàíäøàôòíîãî äèçàéíó 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 878-13-15, (095) 155-41-14 Êàëåéäîñêîï, â³òðàæíà ìàéñòåðíÿ Áåðòàø Ñâ³òëàíè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 714-40-07, (050) 240-57-73 Ëàíäøàôò-ñåðâ³ñ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 96 . . . . . . . . . (097) 317-55-10, (050) 074-57-10 Ëåñüêî, äèçàéí-ñòóä³ÿ 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 16 . . . . . . . . . . . (097) 043-14-43, (050) 545-12-22, (362) 43-14-43 Ìàéñòåðíÿ Îëåêñ³ÿ Îãíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-00-36 Ìîñò, òâîð÷à ìàéñòåðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 146-83-15, (096) 393-89-38 Îáðàç, ñòóä³ÿ ìîçà¿êè òà â³òðàæó 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.421. . . . . (067) 380-85-68, (066) 045-26-17 Ñèìôîí³ÿ, äèçàéí-ñòóä³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Êàëíèøåâñüêîãî, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 289-83-51 Ñòóä³ÿ âåá-äèçàéíó “H-design” 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 453-65-35 Ñòóä³ÿ Äèçàéíó ³íòåð’ºðó 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 434 (3-é ïîâ.), ê.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-80-76 Ëàíäøàôòíèé äâ³ð 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ëüâ³âñüêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 141-95-25 Ïðîêîïåöü Ñâ³òëàíà Âîëîäèìèð³âíà, ï³äïðèºìåöü 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Äðóãîãî Ëþòîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 712-31-39 Ñàäîâî-îïîðÿäæóâàëüíèé öåíòð ³êòîðà Ñóõîäîëüñüêîãî 34707, ñ.Æàäê³âêà Êîðåöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 526-88-91

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈ Îáëàñíèé ïðîòèòóáåðêóëüîçíèé äèñïàíñåð 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-97 гâíåíñüêèé îáëàñíèé îíêîëîã³÷íèé äèñïàíñåð 33001, ì.гâíå, âóë.Îëåêñàíäðà Îëåñÿ, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-82 гâíåíñüêèé îáëàñíèé ñïåö³àë³çîâàíèé äèñïàíñåð ðàä³àö³éíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 79 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-82, 23-01-57 гâíåíñüêèé îáëàñíèé øê³ðíî-âåíåðîëîã³÷íèé äèñïàíñåð 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-38-76, 26-94-45, 63-54-64 Äèñïàíñåðíå ïñèõîíàðêîëîã³÷íå â³ää³ëåííÿ ì.Äóáíî гâíåíñüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ò.Áóëüáè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-95-25 Äóáåíñüêå ïðîòèòóáåðêóëüîçíå â³ää³ëåííÿ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-23-00 Ô³ë³ÿ òóáåðêóëüîçíîãî â³ää³ëåííÿ îáëàñíîãî ïðîòèòóáåðêóëüîçíîãî äèñïàíñåðó 35415, ñ.Òó÷èí Ãîùàíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 9-23-60

ÄÈÒßײ ÁÓÄÈÍÊÈ, ÏÐÈÒÓËÊÈ

ÃÀÐÀÍÒÀÂÒÎÇÀÕ²Ä, ÒçÎÂ

www.gaz.rv.ua Äèçàéí ïðèì³ùåíü ³ ôàñàä³â. ÇD-â³çóàë³çàö³ÿ. 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . (067) 363-50-33, (362) 64-24-10

гâíåíñüêèé îáëàñíèé íàâ÷àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð 33010, ì.гâíå, âóë.Îëåêñàíäðà Îëåñÿ, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-91-56, 43-57-89 гâíåíñüêèé îáëàñíèé ñïåö³àë³çîâàíèé áóäèíîê äèòèíè 33001, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 35 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-80-12 Áóäèíîê-³íòåðíàò 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.8 Áåðåçíÿ, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-24-61 Âåëèêîìåæèð³öüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²² ñòóïåí³â, ÊÏ 34725, ñ.Âåëèê³ Ìåæèð³÷³ Êîðåöüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 3-12-61 Âåðáñüêà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â 35670, ñ.Âåðáà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 7-03-61 Äóáåíñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²² ñòóïåí³â, ÊÇ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ôàáðè÷íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-60-78 Êëåâàíñüêà çàãàëüíîîñâ³òíÿ ñàíàòîðíà øêîëà-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â, ÊÇ ÐÎÐ 35311, ñìò Êëåâàíü-1 гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 47 . . . . . . . (362) 27-03-00 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


108

ÄÈÒßײ ÒÎÂÀÐÈ, ²ÃÐÀØÊÈ

Êëåâàíñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²² ñòóïåí³â, ÊÇ ÐÎÐ 35311, ñìò Êëåâàíü-2 гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-12-80 Êëåâàíñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ¹1 ²-²²² ñòóïåí³â, ÊÇ ÐÎÐ 35312, ñìò Êëåâàíü-2 гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-11-30 Êîñòîï³ëüñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²² ñòóïåí³â ÐÎÐ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, ïðîâ.Ïóøê³íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-17-83 ̳çîöüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò Çäîëáóí³âñüêîãî ðàéîíó ÐÎÐ 35740, ñìò ̳çî÷ Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35 . . . . . . . . (3652) 4-01-30 Îëåêñàíäð³éñüêà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â, ÊÇ ÐÎÐ 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñàíàòîðíà, 26 . . . . (362) 27-30-29, 27-30-30 Îñòðîçüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â, ÊÇ ÐÎÐ 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Âèøåíñüêîãî, 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-39-40 Îñòðîçüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ¹2 ²-²² ñòóïåí³â, ÊÇ ÐÎÐ 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Âèøåíñüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-36-38, 2-38-62 Òó÷èíñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò 35415, ñ.Òó÷èí Ãîùàíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñòàðîì³ñüêà, 10 . . . . . . . . . . (3650) 9-23-84, 9-23-25 ×óäåëüñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ¹1 34542, ñ.×óäåëü Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-30-60, 3-63-93 ×óäåëüñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ¹2 34542, ñ.×óäåëü Ñàðíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-29-60 ßñåíèíèöüêèé íàâ÷àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð 35336, ñ.ßñèíèíè÷³ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñàäîâà, 51 à . . . . . . . . (362) 27-53-03, 27-52-41

ÄÈÒßײ ÒÎÂÀÐÈ, ²ÃÐÀØÊÈ Ì³ô, êîì³ñ³éíèé äèòÿ÷èé ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-45, 64-31-41

ÎÄßÃÀÉÊÎ, ÌÅÐÅÆÀ Ô²ÐÌÎÂÈÕ ÌÀÃÀÇÈͲÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-83-51, (067) 362-01-32 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-83-51, (067) 362-01-32 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-83-51, (067) 362-01-32 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

Ïàï³ð Ñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

²ãðàøêè äëÿ ä³òåé ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï. 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . . . (050) 555-62-26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (073) 300-06-22, (067) 364-08-57, (067) 364-08-75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 555-62-27, (067) 364-18-63, (362) 45-20-83 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ABC Toys, ãóðò³âíÿ ³ãðàøîê 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 954-90-34 Baby Service, ïóíêò ïðîêàòó 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 9 . . . . (098) 607-62-73, (050) 581-75-01, (073) 469-72-68 BabyArt, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 078-24-96 Be Smart, ìåðåæà ìàãàçèí³â ðîçâèâàþ÷èõ ³ãðàøîê 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 752-31-13, (099) 022-39-77 CHICCO, ô³ðìîâèé ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-12 Derbi-AL, ìàãàçèí äèòÿ÷èõ êîëÿñîê 33028, ì.гâíå, âóë.Òåàòðàëüíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-07-91, (096) 661-13-35 GOLDEN BABY, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 983-44-48 GrandToys, ãóðò³âíÿ ³ãðàøîê 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 908-69-25, (095) 676-40-96 Happy Kids, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 697-07-40 Kid Butik, ³íòåðíåò-ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó òà âçóòòÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 100-91-56, (093) 336-21-50 Larik.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 115-49-50, (099) 523-68-66 Little Shop, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 583-87-34 Malishop.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 015-81-06 MALVA, ïðîêàò äèòÿ÷èõ êàðíàâàëüíèõ êîñòþì³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 143-14-06, (098) 025 47-67 Wenice, ìåðåæà ìàãàçèí³â äèòÿ÷îãî îäÿãó òà âçóòòÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (063) 133-06-10 Àäåëü, ñàëîí êàðíàâàëüíèõ êîñòþì³â 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 812-62-05 Àíòîøêà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-27-25, (362) 64-27-26 Áàìá³íî, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 672-17-56 Áàíàöüêà Àíàñòàñ³ÿ Ñåð㳿âíà, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 481-14-73, (050) 880-23-23 Áàðòåê, áóòèê 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 237-22-01

Áåäðèê, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-28-25, (098) 888-57-59 Áåéá³ ëàñêà, ìàãàçèí òðèêîòàæíîãî îäÿãó 33010, ì.гâíå, âóë.³ííèöüêà, 60, 4-é ïîâ. Áåìá³, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 679-37-88 Áåøêåòíèê, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 69 (ÒÖ “Öåíòðàëüíèé”), áóòèê ¹64 . . . . . . . (067) 836-28-20 Áîñà í³æêà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10 (ÒÖ “³êòîð³ÿ”). . . . . . . . . . . (096) 294-58-09 Áðèê³íà Íàòàë³ÿ Âàñèë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Äîðîøåíêà, 69 . . . . . . . . . . . . . (096) 163-12-00, (050) 435-09-45 Áóäèíîê ³ãðàøîê, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-94 Âåí³Ñ, áóòèê 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 237-22-01 Âåñåëêà, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 4/6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 727-79-49 Âåñåëêà, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 502-09-19 ³íí³ Ïóõ, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 369-67-37 Âîñüìèí³æêà, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 507-59-60, (093) 026-92-41 Âñå äëÿ íåìîâëÿò, ãóðòîâíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Çäîëáóí³âñüêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 397-17-52, (097) 288-80-60 Âñåçíàéêî, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 770-51-76 Ãóðòîâíÿ ³ãðàøîê 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 689-03-01, (098) 725-16-84 Äèòÿ÷å õàð÷óâàííÿ, â³ää³ë 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11 (àïòåêà ¹136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 665-45-59 Äèòÿ÷³ êîëÿñêè, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â (ÒÖ “Ìð³ÿ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-80 ijàíêà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . (063) 676-33-63, (068) 582-09-92 Äîáðà ôåÿ, ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 5 Äî÷êè òà ñèíî÷êè, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 015-81-06 Äþéìîâî÷êà, ìàãàçèíè 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 600-72-10 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 600-72-10 Åêñêëþçèâ÷èê baby 33028, ì.гâíå, âóë.Íåêðàñîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-05-72 Çäîðîâà ñòîïà, äèòÿ÷èé â³ää³ë 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 624-10-21, (068) 234-10-10 Çðîñòàéêî, â³ää³ë 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ “NOVUS”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (097) 866-70-40 Êàçêîâèé áóäèíî÷îê Íàôàí³, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 217 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 954-90-42 Êàï³òîøêà, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-44 Êàï³òîøêà, ïðîêàò íîâîð³÷íèõ êîñòþì³â 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.512 . . . . . . . . . . . . . . (067) 724-85-95, (093) 805-91-89 Êàðàáàñ-Áàðàáàñ, ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 060-62-38 Êàðàïóç, â³ää³ë 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 60 (ÒÖ “Ìëèí³âñüêèé”), â³ää³ë ¹16 . . . . . . . (097) 441-72-17 Êàðíàâàëüí³ êîñòþìè 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 8 (ïàñàæ “Þí³ñòü”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 973-22-03 Êàðóñåëü, ãóðò³âíÿ ³ãðàøîê 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . (097) 803-98-38 ʳíäåð ñâ³ò, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 907-13-74 ʳíäåðshop, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-27, (067) 775-56-22 Êîì³ñ³éêà, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 003-64-27 Êðîõà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 780-48-41 Êñþøà, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-27-78 Ëóíò³ê, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 164-42-35 Ëÿëÿ, ìåðåæà äèòÿ÷èõ ìàãàçèí³â 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . (098) 611-33-93 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (096) 769-75-54 Ìàëå÷à, äèòÿ÷èé êîì³ñ³éíèé ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 009-85-85 Ìàëÿòêî, äèòÿ÷èé â³ää³ë 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . (098) 293-28-16, (067) 318-00-76 Ìàìà êóïèòü!, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 32 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-59-94 Ìàìèíå äèòÿòêî, äèòÿ÷³ ìàãàçèíè 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à (ÒÊ “Àíäð³¿âñüêèé”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 596-35-68 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 497-50-18


ÄÎØʲËÜͲ ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ

Ìàñ³êè, ãóðòîâèé ìàãàçèí ³ãðàøîê 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 243-11-91, (093) 326-97-10 Ìîäí³ Ä³òêè, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . (098) 254-41-89 Íåìî, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-92, (063) 120-63-87 Ïàðà Solo, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 945-67-76 Ïîïåëþøêà, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó òà âçóòòÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 455-19-19 Ï’ÿòî÷êà, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî âçóòòÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â (ÒÖ “Ìð³ÿ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-02-12 Ðàâëèê, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 40 Ðîçóìíà ³ãðàøêà, ãóðò³âíÿ 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 521-97-28, (067) 398-46-17 ѳìáà, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-33-13 Ñîíå÷êî, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 921-80-30, (068) 772-52-77 Òèãðóëÿ, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 599-13-12 Ò³ìîøêà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 . . . . . . . . . . . . . (096) 269-83-28, (066) 700-97-16 Óìêà, â³ää³ëè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 260 (ìàãàçèí “Öåíòð âçóòòÿ”) . . . . . . . . . . . . (067) 280-91-37 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 20 (ÒÖ “Çàìêîâèé”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 280-91-37 ×óäî îñòð³â, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-25 Þí³îð, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-65-49

ÄÈÒßײ ÖÅÍÒÐÈ Ç³ðîíüêà, äèòÿ÷à òâîð÷à ñòóä³ÿ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 971-94-54

Ðåìåä³óñ, ÏÏ

Äîãëÿä çà ä³òüìè, ïðîãóëÿíêè, ñóïðîâ³ä, äîìàøí³ çàâäàííÿ. 33000, ì.гâíå. . . . . . . . . . . . (098) 043-44-33, (098) 688-01-25, (362) 43-44-33

Baby Garden Club, öåíòð ðàííüîãî ðîçâèòêó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 5 (ÆÊ “Lux House”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 491-83-32 Baby University, ì³í³-ñàäî÷îê 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 1, 3-é ïîâ. . . . . . . . . (095) 940-08-49, (068) 999-85-83 Happy Kids, äèòÿ÷èé öåíòð 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 040-05-47 Helen Doron, àíãë³éñüêà äëÿ ä³òåé 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 308-13-30 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . (096) 533-01-40, (095) 324-82-86 KID’IT, îñâ³òíüî-òåõíîëîã³÷íèé ìàéäàí÷èê 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 42, 5-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . (098) 178-22-14, (099) 067-41-74 Mamsi, äèòÿ÷à ê³ìíàòà+ô³òíåñ 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . (097) 095-11-91 Nemo, øêîëà ðàííüîãî ïëàâàííÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 15, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 001-00-22 Robocamp, íàóêîâî-òåõí³÷íà ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Éîñèïà Äðàãàí÷óêà, 4/6, îô.332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 389-05-28 Smart Kids, äèòÿ÷èé öåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 608-02-00 Áåäðèê, öåíòð ðîçâèòêó äèòèíè 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 066-03-96 ³ä íåìîâëÿ äî øêîëÿðà, äèòÿ÷èé öåíòð 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 169-41-53, (063) 393-09-58 33002, ì.гâíå, âóë.Îëåêñè Íîâàêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 169-41-53, (063) 393-09-58 Âóíäåðê³íä, ñòóä³ÿ ðîçâèòêó äèòèíè 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à, îô.306 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 978-30-86 Ãðàé-êðàé, ïàðê ðîçâàã 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 920-53-16 Äæóíãë³, ìîòóçêîâèé ïàðê 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 (çîîïàðê) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 381-33-65 ÄèâîÊðàé, äèòÿ÷èé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.112 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 055-25-75 Äèòèíà, öåíòð ðîçâèòêó 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.307 . . . . . . . . . . . . . . (097) 671-26-73, (093) 638-17-00 Äèòÿ÷à ìð³ÿ, öåíòð ðîçâèòêó 33010, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17, îô.31 . . . . . . . . . . . . . . (096) 028-25-64 Êàá³íåò ëîãîïåäà-ñóðäîïåäàãîãà 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 546-36-32 Êàëèíîíüêà, øêîëà ðàííüîãî ðîçâèòêó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.406 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 328-60-41 Êàï³òîøêà, äèòÿ÷èé ðîçâèâàþ÷èé öåíòð 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 568-76-36, (096) 171-08-17 ʳíäåð-Êëàá, öåíòð ðîçâèòêó äèòèíè 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 950-51-51, (099) 012-60-50

109

Êóðàãà, äèòÿ÷èé ðîçâàæàëüíèé öåíòð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 001-03-03 Ëàäîíüêè, ñòóä³ÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-88-33 Ëåîïàðê, äèòÿ÷èé ðîçâàæàëüíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . (362) 63-30-25 Ìàäàãàñêàð, äèòÿ÷èé êëóá 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 387-82-89, (362) 43-41-52 Ìàóãë³, ìîòóçêîâèé ïàðê 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 1 (ïàðê “Þâ³ëåéíèé”). . . . . . . . . . . (098) 381-33-65 Ìîçà¿êà, êëóá ñâ³äîìîãî áàòüê³âñòâà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.304 . . . . . . . . . . . . . . (066) 478-52-86, (097) 737-88-12 Ìóëüò³ïàðê, äèòÿ÷èé ðîçâàæàëüíèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23. . . . . . . (067) 312-84-44, (067) 413-76-05, (362) 46-01-82 Íåáåñíà êîëèñêîâà 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 800-40-73 Ïàðê ñ³ìåéíîãî â³äïî÷èíêó “Sky UP” 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 1 á . . . . . . . . . . . (097) 107-80-80, (098) 107-80-80 Ðàä³ê, öåíòð ðîçâèòêó äèòèíè 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 7, ê.43 . . . . . . . . . . . . . (067) 364-41-17, (066) 974-06-13 Ðîçìîâëÿéêî, ëîãîïåäè÷íèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.93 . . . . . . . (098) 824-41-34, (050) 428-32-60 ѳìåéêà, ðîäèííèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 430 (á³ëÿ ÏÊ “Õ³ì³ê”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 172-17-56 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 172-17-56 Ñìàéëèê, äèòÿ÷èé öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 428-07-97 Ñîðîáàí, øêîëà óñíîãî ðàõóíêó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 (ÁÖ “˳îí”) . . . . . . . . . . (098) 627-26-16, (098) 707-64-80 Òàðçàí, ìîòóçêîâèé ïàðê 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä (ïàðê ³ì.Ò.Ã.Øåâ÷åíêà) . . . . . . . . . . . . . . (095) 774-39-77 ÒèÃÐÀ, äèòÿ÷à ³ãðîâà ê³ìíàòà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 068-86-89 Óìêà, Ìîíòåññîð³ öåíòð ðîçâèòêó äèòèíè 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 62 . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-60-89, (362) 43-98-63 Öåíòð ðàííüîãî ðîçâèòêó äèòèíè “Ìàìà, òàòî, ß” 33001, ì.гâíå, âóë.Âîëÿ, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 710-85-04 Öåíòð ðàííüî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ òà ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè “Ïàã³íåöü” 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-30-23, (362) 63-08-75 Ùàñëèâ÷èê, äèòÿ÷èé ì³í³-ñàäî÷îê 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 91 ä. . . . . . . . (098) 850-80-80, (073) 092-00-45

ÄÎÐÎÃÈ-ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ, ÐÅÌÎÍÒ ²íôîðì-Ðåñóðñè, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÄÏ ÌÂÑÓ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-90, 26-48-01 Êîëîäåíñüêà ÄÅÄ, ô³ë³ÿ ÄÏ “гâíåíñüêèé îáëàâòîäîð” 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-78-98 Ïðèâàòíà øëÿõî-áóä³âåëüíà ñëóæáà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-49-82, (099) 380-29-66 гâíåàâòîøëÿõáóä, ÏðÀÒ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-12 гâíåàãðîøëÿõáóä, îá’ºäíàííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27 гâíåíñüêå øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-36 гâíåíñüêèé îáëàâòîäîð, ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-34, 26-68-76 гâíåíñüêèé ðàéàâòîäîð, ô³ë³ÿ ÄÏ “гâíåíñüêèé îáëàâòîäîð” 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-55-64, 24-56-82, 24-55-64 гâíåøëÿõáóä, ÃÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 17 à Ñëóæáà àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-01 Ô³ë³ÿ “гâíåíñüêà ÄÅÄ”, ÄÏ “гâíåíñüêèé îáëàâòîäîð” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-34

ÄÎØʲËÜͲ ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ Áäæ³ëêà, ÿñëà-ñàäîê 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 169-41-53, (063) 393-09-58 ÄÍÇ ÐÌÐ ¹2 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-80-03 ¹3 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-86-03 ¹7 33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-32-01 ¹11 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Äîðîøåíêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-70-91 ¹12 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 8 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-66 ¹14 33027, ì.гâíå, áóëüâàð Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-24-01 ¹16 33028, ì.гâíå, âóë.Ãîãîëÿ, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-36 ¹22 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-81 ¹23 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-29-54 ¹27 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 14 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-42 ¹28 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-38 ¹29 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 31 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-63-10, 23-14-68 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


110

ÄÐÓÊÀÐͲ

¹31 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-34 ¹32 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-10-44 ¹33 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-42-93 ¹35 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-10-05, 24-10-21 ¹38 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-63-14 ¹39 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-78 ¹40 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-57 ¹41 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðàíè÷íà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-04-92 ¹42 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-69 ¹43 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-32-34 ¹44 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-61 ¹45 33013, ì.гâíå, âóë.Ëèòîâñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-59-12 ¹46 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-51-47 ¹47 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-56-25 ¹50 33001, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-42 ¹51 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-19-20 ¹52 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 17 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-82-55 ¹55 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-77-29 ¹56 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-14-77 ¹57 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-79-38 Åðóäèò, ì³í³-ñàäîê 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à (1-é ïîâ.), ê.5 . . . . . . . . . (067) 169-41-53, (063) 393-09-58 33002, ì.гâíå, âóë.Îëåêñè Íîâàêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 169-41-53, (063) 393-09-58 ßñëà-ñàäîê “Â³ôëèåì”, ïðèâàòíèé çàêëàä 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 71 . . . . . . . . . . . . . (098) 229-05-88, (362) 40-07-50

ÄÐÓÊÀÐͲ

Áðåã³í, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 . . . . . . . . . . (093) 448-25-78, (098) 476-00-97, (050) 376-00-97 Åñòåðî, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25 à . . . . . . . . . . . (362) 40-00-25, (068) 226-24-44 Çëàíà Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-31-41 Êàë³ãðàô, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 69 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-32, 28-64-75 Îâ³ä, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-31-95 Îïåðàòèâíà ïîë³ãðàô³ÿ, äðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1 . . . . . . . . . (068) 013-01-56, (067) 365-86-29 Ïàðøèêîâà ³êòîð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-97-40 Ïîë³ãðàô-³íòåð, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Íüþòîíà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-14-39, (097) 662-66-94 Ïðèíò Õàóç, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-68 Ïð³íò-åêñïðåñ Ìåëüí³êîâ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 453-98-87, (362) 63-38-90

ÅÊÑÏÅÐÒÍÀ ÎÖ²ÍÊÀ Åêñïåðò-гâíå, ÏÏÔ

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-37

Åêñïåðòáóäñåðâ³ñ, ÏÏ

33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 37, îô.9 . . . . (097) 484-69-12, (362) 23-59-07

Îö³íêà, ÏÏ

Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà, çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, àâòîòðàíñïîðòó, îáëàäíàííÿ. ˳ö.ÄÊÓÇÐ Àà ¹583291 â³ä 22.04.11 ð. Ñåðòèô³êàò ÔÄÌÓ ¹16975/14 â³ä 30.09.14 ð. 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 (öåíòðàëüíèé âõ³ä), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 700-97-97, (097) 462-24-17, (362) 63-35-75

LexStatus, åêñïåðòíà êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 1, îô.201 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 326-47-47 Àòëàñ Óêðà¿íà, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45. . . . . . (097) 715-23-81, (097) 939-43-41, (066) 806-23-70 Åêñïåðò-Ñåðâ³ñ-Àëüôà, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60/2. . . . . . . . (050) 616-23-05, (097) 157-42-28 ²íâåêñ, Ïβ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 7. . . . . . . . . (050) 435-79-69, (067) 173-47-57, (362) 43-10-05 ˳îíåñò, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.211. . (067) 363-43-63, (050) 375-05-85, (362) 43-12-83 Íèâà-Åêñïåðò, åêñïåðòíà ô³ðìà, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27. . . . . . . . . . (067) 362-01-15, (362) 62-05-27, 63-61-19 ͳêîñ, îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 32/8 . . . . . . . . . . . (067) 775-63-66, (362) 62-35-30, 62-35-31 ÎÂÅÊÑ, ÏÏÔ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8 (âõ³ä ç äâîðó) . . . . . . (066) 039-83-99, (362) 23-63-12 Îö³íêà òà êîíñàëòèíã, ÏÏ 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à (1-é ïîâ.), îô.6 . . . . . . . . (097) 186-96-69, (067) 747-47-70 Îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ “Òåõíîñåðâ³ñ”, ÒΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-02-25 Îö³íþâàííÿ íåðóõîìîñò³-гâíå, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.218. . . . . . (067) 360-94-93, (362) 60-88-72 Ïðèâàòíà ñïðàâà, åêñïåðòíî-êîíñàëòèíãîâà ô³ðìà, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ãóð’ºâà, 13 . . . . . . . . . . (067) 795-73-93, (3622) 5-31-15, (362) 62-85-59 Ðåã³îíàëüíèé âèïðîáóâàëüíèé öåíòð “ÁÌ-ÒÅÑÒ”, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-98-03 гâíåíñüêà òîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-38-66, 26-85-85 гâíåíñüêèé åêñïåðòíî-òåõí³÷íèé öåíòð, ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-90, 26-64-89 Ñàíòîäîð, íàóêîâî-äîñë³äíå áþðî ñóäîâèõ åêñïåðòèç, ÐÔ ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-21-56 Óêðà¿íà-Çàõ³ä, îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à, 2-é ïîâ.. . . . . . . . . . . (095) 837-95-31, (362) 46-02-10 Óêðäåðæáóäåêñïåðòèçà, ô³ë³ÿ, ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-82 Ô³ðìà “ÎÑÊ”, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27, îô.311 ÖÒÁ “гâíå-Åêñïî”, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19, îô.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-69-32 Þíàéòåä òåõíîëîäæ³ ËÒÄ, ÑÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.601. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-52

ÅËÅÊÒÐÎÒÅÕͲ×ÍÀ ÒÀ ÊÀÁÅËÜÍÎ-ÏÐβÄÍÈÊÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß


ÇÀÑÎÁÈ ÇÀÕÈÑÒÓ ÐÎÑËÈÍ, ÄÎÁÐÈÂÀ

Òåõì³ê, ÒçÎÂ

Åëåêòðîòåõí³÷íå îáëàäíàííÿ. ²íâåðòîðí³ çâàðþâàëüí³ àïàðàòè. 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . (362) 43-85-78, (067) 967-43-77 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

111

ÏÐÎÌÅËÅÊÒÐÎ-93, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 033-33-93, (362) 63-13-33 Ïðîìåòåé-À, ÒçΠô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25 à . . . . . . . . . . (097) 843-50-07, (050) 671-94-60 гâíåòåõñåðâ³ñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-92-60, 23-61-01 Ñàí Ñêåðöî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-34-97, 26-48-45 Ñ Àëüòåðà-гâíå, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-35, 46-05-37 Ñâ³òëî, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 18 Ñâ³òëîìàêñ, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-40, 62-32-40 Òåõêîì, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-03 Òåõí³ê, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-26-71 Òèõîí÷èê Âàëåíòèí Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-10-49 Òîðãîâèé ä³ì “Âàòðà-Çàõ³ä”, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-40 ÓÔÎÑ ÏÐÎ, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-13-15

ÇÀ˲ÇÍÈ×Ͳ ÂÎÊÇÀËÈ, ÑÒÀÍÖ²¯

Ôîòîí, ÏÏ ô³ðìà

Êàáåëüíî-ïðîâ³äíèêîâà ïðîäóêö³ÿ, åëåêòðîôóðí³òóðà, åëåêòðîîáëàäíàííÿ. 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-72, 45-04-35

Àêâàòîí, ÒÎÂ, ÂÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 50 . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-65, 62-05-43 Àð³íà, ÊÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-53-99, 64-40-00 Áåëñ³ì-Åëåêòðî, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-08-04, 64-08-03 Âîâê Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 3 à . . (097) 335-56-38, (050) 293-33-97, (362) 62-78-87 Âîëüòåëåêòðî, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 064-30-40, (362) 64-30-40 Âñå äëÿ äîìó, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-74-46 Ãàçîòðîí-Ìàðêåò, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 804-52-37, (050) 375-25-59 Ãàçîòðîí-Ñïåêòð, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-60-90 ÃÐÀÍÄ Ñ²Ì ÅËÅÊÒÐÎ, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . (096) 765-52-05, (362) 26-97-66 Åëåêòðî, ÐÓ ÏÀÒ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-46, 5-20-05, 5-22-58 Åëåêòðî-Ïðîñò³ð, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 384-24-07 Åëåêòðî-Òåìï, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-08-04, 64-08-03 Åëåêòðîçàõèñò, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-55 Åëåêòðîòåõ, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á, îô.4. . . . . . . . . . . . . . . (067) 351-79-20, (362) 63-80-07 Åëåêòðîòåõí³÷íà ëàáîðàòîð³ÿ ÒçΠô³ðìè “Åëâ³ñ” 33001, ì.гâíå, âóë.Ëüâ³âñüêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 450-15-14, (362) 26-95-33 Åë³êîí, ÒçΠ33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-80-27 Åë³òñåðâ³ñ, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-50-09 ÅíåðãîÁóä, ÒÄ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 46 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 440-85-63, (362) 23-17-60 ²ñêðà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 2 . . . . . . . . . . (067) 143-99-40, (362) 26-25-92 Êâàðö-ÒÅË, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.207 . . . . . . . . . . . (362) 63-55-25, 63-55-28 ʳëîâàò, òîðãîâèé â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-56-36 Ì.Ê-Òðåéä, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . . . (067) 810-03-60, (067) 362-10-56 Ìàãí³ò-ïëþñ, ÒçΠô³ðìà 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 520-12-46 Íîâ³òåõ-Çàõ³ä, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27, îô.306, 309 . . . . . . . . . . (067) 360-11-15, (362) 63-41-05 Îäåñêàáåëü, ÏðÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 288-51-50, (362) 64-24-64 ϳê Òðåéä, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75 . . . . . . . . . . . . . (068) 569-64-80, (362) 68-49-20

Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ гâíå 33013, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðèâîêçàëüíèé, 3 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-22-00 Çàë³çíè÷íèé âîêçàë ñòàíö³¿ гâíå 33013, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðèâîêçàëüíèé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-23-75 Êàñè ïîïåðåäíüîãî ïðîäàæó êâèòê³â çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ñòàíö³¿ гâíå 33013, ì.гâíå, ïëîùà Ïðèâîêçàëüíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-34-04 Çàë³çíè÷í³ ñòàíö³¿ Àíòîí³âêà 34380, ñ.Àíòîí³âêà Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 31 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 6-12-48 Âåðáà 35670, ñ.Âåðáà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 Äóáíî 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàë³çíè÷íà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-20-07 Äóáðîâèöÿ 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Çàë³çíè÷íà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-29-09 Çäîëáóí³â 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.³ëëè, 1 â . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 9-42-00, 9-41-00 Êëåâàíü 35350, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 4 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-18-63, 27-10-90 Êëåñ³â 34550, ñìò Êëåñ³â Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 2 . . . . . . (3655) 5-01-92 Êîñòîï³ëü 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Áóðîâà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-07-77 Ìîãèëÿíè 35832, ñ.Ìîãèëÿíè Îñòðîçüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 5-93-31 Îñòðîã 35820, ñ.Îæåíèí Îñòðîçüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-82-73, 2-86-00 Ðàäèâèë³â 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Çàë³çíè÷íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-34-41 Ðàôàë³âêà 34371, ñìò Ðàôàë³âêà Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 5-31-28 Ñàðíè 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 7-22-79 Çàë³çíè÷íèé âîêçàë ñòàíö³¿ Çäîëáóí³â 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.².Ãîí÷àðà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 9-42-53 Äîâ³äêîâå áþðî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ñòàíö³¿ Çäîëáóí³â 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.².Ãîí÷àðà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 9-45-50 Çàë³çíè÷íèé âîêçàë ñòàíö³¿ Ñàðíè 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 7-22-79 Äîâ³äêîâå áþðî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ñòàíö³¿ Ñàðíè 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 7-22-68

ÇÀÑÎÁÈ ÇÀÕÈÑÒÓ ÐÎÑËÈÍ, ÄÎÁÐÈÂÀ

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


112

ÇÂ’ßÇÎÊ

Moya-gryadka.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 040-97-98, (066) 393-67-98 Àãðîñâ³ò, ÒçΠô³ðìà 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-15, 26-44-45 Àãðîõ³ììàðêåò, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-35-38, 64-55-09 Àãðîõ³ìïàê, ÒÎÂ-ô³ðìà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, êîðïóñ 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-72-00 Ãàðäåí Êëàá, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, êîðïóñ 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-55-09 Åð³äîí, ï³äðîçä³ë ó гâíåíñüê³é îáëàñò³, ÌÏÏ ô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-25-66 Çàõ³ä Àãðîá³çíåñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 å. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-92-84 ²ìïåð³ÿ-Àãðî, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 668-14-68 Êëóá íàòóðàëüíîãî çåìëåðîáñòâà ì.гâíå 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-51-70 Êëóá îðãàí³÷íîãî çåìëåðîáñòâà, ÃÎ 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-93-89 Ëåâ÷óê ²ãîð Ðîñòèñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 69 á . . . . . . . . . . . . (362) 64-30-13, (050) 502-17-88 ̳íåðàë³ç, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-98-90, 64-98-88 Íàä³ÿ-94, ÒΠô³ðìà 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-26-19, 63-08-26 Ðåíåñàíñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 605-16-46, (095) 046-55-64 гâíåíñüêèé îáëàãðîõ³ì, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 г÷ Ëåíä, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, êîðïóñ 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-70-18 Ðîäþ÷³ñòü, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 Óêðàâ³ò, ïðåäñòàâíèöòâî êîìïàí³¿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 521-06-62 ÓêðÒåõíîÔîñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-98-80, 64-98-81 Ôëîâ³ñ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.810. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 824-73-40

ÇÂ’ßÇÎÊ Çàõ³äòåëåêîì, ÒçΠ33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-23-32 ²êñêîìï, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Äîðîøåíêà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-19 ²íòåðòåëåêîì, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-64-36 ²ÍÔÎÊÎÌ, ÑÏ ÐÔ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-08, 26-27-69 ²íôîêîì, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-01-69 Êâàòðî, ÒçΠô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-05, (050) 435-69-81 Ëåáêîí, ÑÏ ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-00-73, 24-07-08 Ìàêî, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-27-90, 28-28-31 Ðàä³îïðîì, ÏÏÔ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-49-00 гâíåíñüêèé îáëàñíèé âóçîë ñïåö³àëüíîãî çâ’ÿçêó 33013, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðèâîêçàëüíèé, 3 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-82, 26-36-12 гâíåïðîìçâ’ÿçîê, ÒÄ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-10 гâíåòåëåêîìáóä, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28, 4-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-20 Óêðòåëåêîì, ÐÔ ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-85, 26-44-52 Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ àáîíåíò³â ¹1 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-43, 68-50-37 Äîâ³äêà äëÿ á³çíåñ-àáîíåíò³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-68-01 Äîâ³äêà ñëóæáè çàìîâëåíü (íà ïëàòí³é îñíîâ³) 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-170 Äîâ³äêîâà ñëóæáà ç íàäàííÿ íîìåð³â òåëåôîí³â àáîíåíò³â â ìåæàõ íàñåëåíîãî ïóíêòó çà íåïîâíèìè äàíèìè 33000, ì.гâíå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-369-91-09-11 Äîâ³äêîâà ñëóæáà ç íàäàííÿ íîìåð³â òåëåôîí³â àáîíåíò³â â ìåæàõ íàñåëåíîãî ïóíêòó çà ïîâíèìè äàíèìè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 109

Äîâ³äêîâî-³íôîðìàö³éíà ñëóæáà ç ïèòàíü íàäàííÿ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã ïðî ñòàí ðîçðàõóíê³â çà íàäàí³ òåëåêîìóí³êàö³éí³ ïîñëóãè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-68-00 Äîâ³äêîâî-³íôîðìàö³éíèé Êîíòàêò-öåíòð ïîñëóã ô³êñîâàíîãî çâ’ÿçêó 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-68-00 Çàìîâëåííÿ ïîñëóã ì³æì³ñüêîãî òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-171 Çàìîâëåííÿ ïîñëóã ì³æíàðîäíîãî òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-191 Êîíòàêò-öåíòð ïîñëóã ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó ÒðèÌîá 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-11-88 Ïðèéîì çàÿâîê íà ðåìîíò ðàä³îòî÷êè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-65-75 Ïðèéîì òåëåãðàì ïî òåëåôîíó 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-61-56 Ðåìîíò òåëåôîí³â-àâòîìàò³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 15-64 Ñïåö³àë³ñòè ïî ðîáîò³ ³ç ðîçðàõóíêàìè 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-55-17, 62-55-13 Öåíòðàë³çîâàíà ñëóæáà ðåìîíòó òåëåôîí³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-65-08

ÇÅÌËÅÂÏÎÐßÄÊÓÂÀÍÍß

Àáðèñ, ÏÏÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.144 . . . . . . (098) 874-53-48, (050) 665-13-07 Â×, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 228-16-16, 64-45-75, 63-66-46 Ãåîïðîñò³ð, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-87-47 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-87, 43-87-20 Ãðàôîñ, ÊÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-70-60, 63-62-65 Åêñïåðò-гâíå-Çåìëÿ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 36 à . . . . (067) 360-45-22, (362) 28-87-47, 28-77-49, 64-24-50 Çàõ³ä Çåìïðîåêò, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 82 à . . . . . . . . . . . (098) 947-66-24, (362) 46-01-98 Çàõ³äíà Çåìëåâïîðÿäíà Êîìïàí³ÿ, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 306-31-31, (099) 035-51-34 Çåìáóäïðîåêò-Ñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-65, 46-05-67 Çåìåëüíî-êàäàñòðîâèé òà àðõ³òåêòóðíèé öåíòð, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.616. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-55 Çåìëåâïîðÿäíèê-гâíå, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á, îô.112 . . . . . . . . (067) 834-70-10, (362) 43-48-70 Çåìëåì³ð, ÒçΠÍÂÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3, îô.30 . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-22-14, (099) 285-82-94 ²íòåíñèâ-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 784-16-23 Êîëîðèò-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 889-35-67 Êîíâåñò-ïðîåêò, ÏÂÏÏÔ 33023, ì.гâíå, âóë.Òðàíñïîðòíà, 12, îô.213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-17-41 ͳêîñ, çåìëåâïîðÿäíà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-56-50 Íîðäâåñò, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 14 . . . . . . . . . . (066) 228-16-16, (362) 64-45-75, 63-66-46 Ðåëüºô+, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-45-12, (362) 63-62-80 гâíåáóäçåìïðîåêòñåðâ³ñ, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.210 . . . . . . . . . . . . . . (050) 186-96-17, (362) 62-04-33 вÂÍÅÃÅÎÊÀÄÀÑÒÐ, äåðæàâíå íàóêîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-64-18 гâíåíñüêà çåìåëüíà êîìïàí³ÿ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 7, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-52-90 гâíåíñüêèé ³íæåíåðíèé öåíòð íàóêîâî-³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 682-23-90 ÒÅÐÐÀ-ÐÅÑÓÐÑ, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 960-38-94, (362) 45-40-70 Òîïîãåîäåçè÷íå áþðî, ÊÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-08


ÇÎÎÌÀÃÀÇÈÍÈ, ÇÎÎÒÎÂÀÐÈ

Óêðãåîïðîåêò, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-72-54 Óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì.гâíîìó 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-34 Óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó гâíåíñüêîìó ðàéîí³ 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-29, 63-34-35 Ô³ðìà-гâíåïðèâàòçåì, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-72 Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó, гâíåíñüêà ðåã³îíàëüíà ô³ë³ÿ ÄÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10, 4-é ïîâ. . . . . . . (067) 363-63-44, (362) 28-65-22, 28-16-58 ßêîá÷óê Òàðàñ Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 (9-é ïîâ.), îô.910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-82-82 ßðåì÷óê Òåòÿíà Âàñèë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 41, îô.12 . . . . . . . . (096) 977-16-88, (362) 43-45-67

113

ÇÎÎÌÀÃÀÇÈÍÈ, ÇÎÎÒÎÂÀÐÈ

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² ³ää³ëè Äåðæãåîêàäàñòðó ó ðàéîíàõ 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.Ï.Îðëèêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-14-18 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-08-61 Ãåîïðîñò³ð, Ñàðíåíñüêå ïðåäñòàâíèöòâî 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-48-17 Ãóñàðóê Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 3 à, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . (3634) 2-52-13 Äóáåíñüêèé ì³ñüêðàéîííèé âèðîáíè÷èé â³ää³ë ÐÐÔ ÄÏ “Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó” 35600, ì.Äóáíî, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-20-78 Äóáðîâèöüêå çåìåëüíî-êàäàñòðîâå áþðî, ÏÏ 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Ìàêàð³âñüêà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-09-29 Åêñïåðò-гâíå-Çåìëÿ, ïðåäñòàâíèöòâà 35200, ñìò Äåìèä³âêà, ïðîâ.Íîâèé, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-24-55 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.²âàíà Ôðàíêà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-25-87 Çåìåëüíå áþðî, ÏÏ 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ñõ³äíà, 35 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 3-15-64 Çåìåëüíî-êàäàñòðîâå áþðî, ÏÏ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êîïåðí³êà, 16/4. . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-26-00, (068) 649-60-45 Çåìëÿïðèâàò³íôîðì, ÒçΠ35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 25, îô.209 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-47-08 Êíèøóê ͳêà Îëåã³âíà, ³íæåíåð-çåìëåâïîðÿäíèê 34400, ì.Âàðàø, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 4 . . . . . . . . . . . . . (098) 177-38-48, (096) 805-11-80 Êîñòîï³ëüçåìïðîåêò, ÏÏ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êîïåðí³êà, 8/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-26-95 Ëåíä ñåðâ³ñ, ÏÏ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñòàðà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 853-88-73, (3656) 4-15-71 Íîâèé ð³âåíü, ÏÏ 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Êðåìåíåöüêà, 52 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-39-88 Ïðîô³êîí, ÏÏ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . (097) 012-11-13, (099) 300-77-76 Ðàéîíí³ âèðîáíè÷³ â³ää³ëè ÐÐÔ ÄÏ “Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó” 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-66-06 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 3 à . . . . . . . . . . . (3634) 2-29-48, 2-50-48 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.Ï.Îðëèêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-21-16 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-51-44 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-54-09 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Êè¿âñüêà, 75 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-29-36 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êîïåðí³êà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 7-65-50 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ïîë³ùóêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-55-84 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ñóâîðîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-24-71 гâíå Àçèìóò, ÏÏ 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 6 â, îô.212 . . . . . . (067) 606-60-35, (3652) 2-17-78 гâíååë³òçåì, ÏÏ 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 11, îô.3 . . . . . (098) 975-68-63, (3652) 2-08-90 Òåððà-ðåñóðñ. ÏÏ 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 10 . . . . . . . . . . . . (096) 191-53-77, (050) 234-27-66 Óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ðàéîíàõ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-51-86 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ïîâñòàíö³â, 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-56-33 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Î.Òåë³ãè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-21-71 35600, ì.Äóáíî, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-95-24 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Âîðîáèíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-01-53 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-34-43 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Ñòàðîìîíàñòèðñüêà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-11-47 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-17-30 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ïîë³ùóêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-44-04 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-37-08 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.²âàíà Ôðàíêà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-33-34 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.̳öêåâè÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-23-32 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ñóâîðîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-15-61 Ô³ðìà-гâíåïðèâàòçåì, ÒçΠ35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Âàòóò³íà, 1, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-44-91 Öèöóðà Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 35600, ì.Äóáíî, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 343-64-59

AQUAHIM SPIRITOL, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 161-60-66 Royal Pet, çîîìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 003-00-37 Àêâà, çîîìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 078-26-25, (050) 292-76-00 Àêâàð³óìè, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . (096) 456-56-75 Âåðòèõâîñòèê, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à (ÒÖ “Àíäð³¿âñüêèé”) Ãîñïîäàð, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-19-82 Çîëîòà ðèáêà, çîîìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6, ê.4 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-10-62 Çîîìàãàçèíè 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 443-52-66 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 391-48-55 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 572-01-50 Çîîòîâàðè, çîîìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 4 Ëîð³, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-72, 26-35-14 Ñêàëÿð³ÿ, êîðìè äëÿ ðèá 33028, ì.гâíå, ïðîâ.²ãîðÿ Âîëîøèíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . (362) 26-59-86, (097) 207-04-46


114

ÇÎÎÏÀÐÊÈ

ÇÎÎÏÀÐÊÈ

гâíåíñüêèé çîîïàðê çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-84-83, 28-86-47

²ÍÑÏÅÊÖ²¯ Äåðæàâíà åêîëîã³÷íà ³íñïåêö³ÿ ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-52-02 Äåðæàâíà ñëóæáà ç ë³êàðñüêèõ çàñîá³â òà êîíòðîëþ çà íàðêîòèêàìè â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-98 ϳâí³÷íî-çàõ³äíà äåðæàâíà ³íñïåêö³ÿ ç ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ Óêðà¿íè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-73-27, 23-61-85 гâíåíñüêà îáëàñíà ô³òîñàí³òàðíà ëàáîðàòîð³ÿ, ÄÓ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-15, 63-33-92 гâíåíñüêà ðàéîííà ô³òîñàí³òàðíà ëàáîðàòîð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-97 гâíåíñüêèé îáëàñíèé äåðæàâíèé öåíòð åêñïåðòèçè ñîðò³â ðîñëèí 33013, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-03 Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíî¿ ³íñïåêö³¿ â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38, 7-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-07 Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè, âèêîðèñòàííÿ ³ â³äòâîðåííÿ âîäíèõ á³îðåñóðñ³â òà ðåãóëþâàííÿ ðèáàëüñòâà â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33013, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-32

²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ


ÊÀÂ’ßÐͲ

ÀÄÐÅÌ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-88 Áóä³âåëüíèê, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-94-67 Áóäïîñòà÷, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.111 . . . . . . . . . . . . . (050) 419-97-56, (362) 64-23-70 ²ÑÒ ÃÐÓÏÏ, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-39-56 ²ÒÒ Ð³âíå, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-26, 63-46-88 Äîìóñ-êîìôîðò, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-94-74, 60-84-24 ªâðî³íñòðóìåíò, ìàãàçèí åëåêòðî³íñòðóìåíòó 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 620-15-69 ÇÀÊÐÓÒÈ, ñïåö³àë³çîâàíà êðàìíèöÿ áóä³âåëüíèõ êð³ïëåíü 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à (ÒÊ “Ñêåëÿ”). . . . . . . . (096) 386-76-45, (362) 43-10-14 Çðîáè ñàì, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-79 ²íñòðóìåíò-Åëåêòðèêà-Ñàíòåõí³êà, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 1 . . . (096) 187-85-08, (066) 701-78-07, (362) 24-50-87 ²íñòðóìåíò-öåíòð, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-96, 62-05-50 Êëÿéìåð, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 988-00-15 Ìàéñòåð, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-79-23, (362) 62-01-55 Ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó åëåêòðî³íñòðóìåíòó 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 477-60-41 Ìàñòåð-îê, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-07-66, (067) 492-34-51 Ìîëîòîê, áóä³âåëüíî-ãîñïîäàðñüêèé ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 492-41-36, (095) 055-80-61 ÎÅÕ, ìàãàçèíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-70-56 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 23/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-72 Ïîâøóê Ìèêîëà Ëåîí³äîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-51 Ïðîì³íñòðóìåíò, ÏÏÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-79-23, (362) 62-01-55 Ïðîô³, ìàãàçèí ³íñòðóìåíòó 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 661-72-86 Ðåíüæèíà ˳ë³ÿ Ïàâë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 828-63-98, (362) 28-15-86 Ñâ³ò ìàéñòðà, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . (067) 681-78-10 Ñåðâ³ñíèé öåíòð ç ðåìîíòó åëåêòðî³íñòðóìåíòó 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 323-86-76, (362) 40-05-56 Òåõêîìóíêîìïëåêò, ÏÌÏ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-50, 62-05-96 Òåõíîñàä, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12 . . . . . . . . (067) 426-66-88, (050) 339-28-52 Øóðóï, ìàãàçèí 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 241-49-66

²ÍÒÅÐÍÅÒ

115

²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÊËÓÁÈ On-line, ³íòåðíåò-êëóá 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 765-66-93 Àðêàäà, êîìï’þòåðíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-29-61 Ãëîáóñ, ³íòåðíåò-êëóá 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 137 Åðà, ³íòåðíåò-êëóáè 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-03-03 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-03-03 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-03-03 ²íòåðíåò-öåíòð äëÿ ÷èòà÷³â ïóáë³÷íèõ á³áë³îòåê гâíåíñüêî¿ ÖÁÑ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-60-58

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃβ ÏÎÑËÓÃÈ

Äóá³íåöüêèé Âàëåð³é Ñòàí³ñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.418. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 589-41-15 ²íâåñò²íгâíå, àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-65 Íàö³îíàëüí³ ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè, ÄÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7, îô.221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-91, 62-35-83 Ðåíåñàíñ, ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèé öåíòð 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-67-53 гâíåàãðîïðîìïðîäóêòèâí³ñòü, гâíåíñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé öåíòð ïðîäóêòèâíîñò³ ÀÏÊ 33013, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-59-86 Ñâ³ò ³íôîðìàö³¿, ÒΠ33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 â, îô.17 . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-11, 46-00-88 Ìîíñòåðà, ÌÏÏ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 441-05-27

ÊÀÂ’ßÐͲ

Airbites, ³íòåðíåò-ïðîâàéäåð 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-91-91 DataGroup, ÏðÀÒ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-60, 46-04-70 Triolan, ïðîâàéäåð 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-70 Âîëÿ, òåëåêîìóí³êàö³éíèé ïðîâàéäåð 33013, ì.гâíå, âóë.Äèðåêòîð³¿, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-06-06, 46-00-97 óãàòåë, ³íòåðíåò-ïðîâàéäåð 33010, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 45 . . . . . . . . . . . . . (067) 360-14-14, (063) 776-79-99 Äæåíåðàë ñåðâåðñ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.604 ÊîìËàéí, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-49-00 вÍÅÒ, ³íòåðíåò-ïðîâàéäåð, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.409 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-03-13

Ïàííî÷êà, êàâ’ÿðíÿ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 989-48-66 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

Bazikalo, êàâ’ÿðí³ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 762-96-12 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 101-78-58 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 (ÒÖ “Ãàëåðåÿ Ïðåì’ºð”) . . . . . . . . . . . . . . (098) 857-38-15 Cactus coffee, êàâ’ÿðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 803-40-74 Cafeole, espresso bar 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 (ãîòåëü “Òóðèñò”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 838-48-70 Calamarius, êàâ’ÿðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 174-24-02 Coffe time, êàâ’ÿðíÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 54 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


116

ÊÀ̲ÍÈ

Coffetta, êàâ’ÿðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 203-84-64 EQUADOR, êàâ’ÿðíÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 241-18-83 Kavasutra, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 947-76-25 Leopolis, êàâ’ÿðíÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 117-56-50 Pallet, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, ïðîâ.Ïàðêîâèé, 4 T&J, êàâ’ÿðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 928-03-40 Wake Up, êàâ’ÿðíÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 350-34-02 Àíþòà, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 522-44-11 Àðêà, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-04-00 Áîíàðà, êàâ’ÿðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-65-00 Äåæàâþ, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 056-55-34 ªâðî-Àðò, êëóáíå êàôå 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-67, 26-47-80 Êàâîâà ê³ìíàòà, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 786-09-00 Êàâîâ³ Ìåøòè, êàâ’ÿðíÿ-êîíäèòåðñüêà 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-53-36 Êàâîìàí³ÿ, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 389-32-33 Êàâ’ÿðíÿ “Presto” 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 30 Êàâ’ÿðíÿ äðóç³â 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 989-48-66 Êàâ’ÿðíÿ íà Ïåòëþðè, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-67 Êàôêà, êàâ’ÿðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 305-72-80 Ëüâ³âñüêà ìàéñòåðíÿ øîêîëàäó, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 731-22-55 Ïëàòôîðìà 9 3/4, êàâ’ÿðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-67-70 Ïðàãà, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 7 Ñàïñàí, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-46-22 Ñòóäåíò, êàôåòåð³é 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-84 ÒÀÉÑÒÐÀ DzËËß, ÷àéíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 26, (362) 40-70-37, (098) 122-78-29, (095) 839-97-68 Ò³ðàì³ñó, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Òåàòðàëüíèé, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) Ôðàíñ.óà, êàâ’ÿðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 17 ×îðíà êîðîëåâà, êàâ’ÿðí³ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Òåàòðàëüíèé, 3. . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-48-43, (067) 110-56-25 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-48-43, (067) 110-56-25 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 47 (ÒÐÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . (050) 375-48-43, (067) 110-56-25 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-48-43, (067) 110-56-25

ÊÀ̲ÍÈ

Ãàëåðåÿ ÊÀ̲ÍÈ, ñàëîí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 35 . . . . . . . . . . . . . (098) 307-02-00, (095) 799-02-02 ÅϲÖÅÍÒÐ, áóä³âåëüíèé ã³ïåðìàðêåò 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-70, 46-02-71 Êàì³íè, ñàëîí-ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 567-98-72 Ñàóíè & Êàì³íè, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 24 . . . . . . . . . . . . . (095) 510-40-20, (067) 966-08-31

ÊÀ̲ÍÜ, ÊÀÌÅÍÅÎÁÐÎÁÊÀ GORGONA, ñàëîí-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 125-62-62 Stone-Elite, ï³äïðèºìñòâî 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 674-00-31, (067) 158-40-38 Âåðñòàòíèê, ÒçΠô³ðìà 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-15-33, 24-20-31 Âèðîáè ç íàòóðàëüíîãî êàìåíþ 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 926-64-44 Ãðàí³òáóäåêñêëþçèâ, ÊÌÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 919-61-56, (362) 61-09-03 ÃÐÀͲÒÅÊÑ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.614. . . . . (097) 734-10-20, (050) 921-01-72 Çàõ³ä Êàì³íü, êîìïàí³ÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-25-07, (362) 62-08-92 Êàìåíÿð, ô³ðìà 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 862-00-60, (066) 426-38-63 Ìàéäàíèê ³òàë³é Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 307-28-79 ѳìåíñ Ãàáðî, ÒçΠô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-14-47, 28-98-78 Óêðïðîìñåðâ³ñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Íåêðàñîâà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-57-93, 62-57-94 Ôðàãî, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à, îô.107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 663-81-35 ×åðíàâñüêèõ Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 125-84-60, (050) 218-77-15

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² IZGRANITA, ÏÏ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.dzðíåíñüêà, 9 . . . (098) 409-83-72, (095) 409-83-72, (063) 409-83-72 Áàçàëüò, ÌÏ 35043, ñ.Áåðåñòîâåöü Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 6-66-85 Áåðåñòîâåöüêèé ñïåöêàð’ºð, ÂÀÒ 35043, ñ.Áåðåñòîâåöü Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-18-17, 6-66-32 Âèð³âñüêèé êàð’ºð, ÒΠ34573, ñ.Ãðàí³òíå Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 15 . . . . . . . . (3655) 2-90-20, 2-90-29 Âèðîáè ç³ øòó÷íîãî êàìåíþ, â³ää³ëè 34400, ì.Âàðàø, âóë.Åíåðãåòèê³â, 13, 2-é ïîâ. 34400, ì.Âàðàø, âóë.Åíåðãåòèê³â, 11 (ðèíîê “Öåíòðàëüíèé”), ê³îñê ¹199.. (067) 360-34-90 Âèøèâàíêà, ÒçΠ35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-77-26, 2-77-21 óðíèê, ÏÏÔ 35042, ñ.Áàçàëüòîâå Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó Ãðàí³íâåñò, ÏÏÔ 34550, ñìò Êëåñ³â Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Î.Äîâæåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 5-00-68 Ãðàí³ò, ÌÏÏ 35042, ñ.Áàçàëüòîâå Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 6-55-10 Äîëåðèò, ÒçΠ35043, ñ.Áåðåñòîâåöü Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . (3657) 6-66-93, (097) 258-13-79 ²âàíî-Äîëèíñüêèé ñïåöêàð’ºð, ÏÀÒ 35042, ñ.Áàçàëüòîâå Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-28-45, 6-55-16, 2-22-62 Êàìåíÿð-Äðåâ, ÂÏÔ 35043, ñ.Áåðåñòîâåöü Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-14-83 Ëèñîãîð Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 35000, ì.Êîñòîï³ëü (Ïàíñüêèé ñàä). . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 648-08-81, (097) 087-78-18 ͲÌÔÀ “вÄÀÍ”, ÒΠ35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-26-29 Ïåâåê, ÏÔ 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 467-53-13, (3652) 2-54-58 Ïåòðàøêåâè÷ Îëåêñ³é Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 34500, ì.Ñàðíè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 997-32-15 Ïîâåðõí³ñòü, ÒçΠ35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-33, (067) 364-49-06 Ðàôàë³âñüêèé êàð’ºð, ÏÀÒ 34375, ñ.²âàí÷³ Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 5-31-93, 5-30-95, 2-41-49 Ñåëèùàíñüêèé ãðàíêàð’ºð, ÒçΠ34552, ñ.Ñåëèùå Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-29-58 ѳìåíñ Ãàáðî, ÒçΠ35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êîìóíàëüíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-28-29 Ñîñí³âñüêèé ãðàíêàð’ºð, ÏÀÒ 34550, ñìò Êëåñ³â Ñàðíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 5-05-16, 5-05-26


ÊÀÔÅ

Òåõíîáóä, ÒçÎÂ, ÊÊÍÊ 34550, ñìò Êëåñ³â Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 13. . . . . . . . . . . . . . (3655) 5-00-12 Òîìàøãîðîäñüêèé ùåáçàâîä, ÏÀÒ 34240, ñìò Òîìàøãîðîä Ðîêèòí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ïîë³ñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . (3635) 2-63-19 Òðàíñ-êàð’ºð Óêðà¿íà, ²Ï 34375, ñ.²âàí÷³ Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó, âóë.Ðîá³òíè÷à, 28 . . . . . . . (3634) 5-30-95, 5-31-93

ÊÀÍÖÅËßÐÑÜʲ ÒÎÂÀÐÈ

117

Íåîêîì Òðåéä, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-78, 62-33-79 Íîâèíêà, ÌÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à Îô³ñ êàíöåëÿð³ÿ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . (362) 45-43-47, (098) 449-96-09 ÏÀв ÒÅÒ Ð³âíå, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-04-43, 45-41-43 Ñâ³ò êàíöåëÿð³¿, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-82-01, 63-80-16 Ñòåïëåð, êîï³öåíòð 33002, ì.гâíå, âóë.Îëåêñè Íîâàêà, 50 à. . . . . . . . . . . . . . (068) 764-10-75, (093) 357-58-12 Ñòóäåíò, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-84 Õ³ëü Ñâ³òëàíà Âîëîäèìèð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-29-27, (362) 63-60-57 Øâèäêà êàíöåëÿðñüêà äîïîìîãà, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-30, 43-58-06

ÊÀÔÅ MONTE CARLO, ÊÎÌÏËÅÊÑ Â²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ

http://montecarlo.rv.ua 35322, ñ.Ðåøóöüê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 081-25-19 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

Ãðóçèíñüê³ òðàäèö³¿, ìàãàçèíè

33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 à 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 181 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 833-95-53 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 906-86-60

Äæåìì, êàôåáàð-êëóá

ªâðîïåéñüêà òà ³óäåéñüêà êóõíÿ. Æèâà ìóçèêà. Çàë íà 70 ì³ñöü. 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 à . . . . . . . . . (067) 362-12-13, (362) 61-59-99

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Íàä³ÿ, êàôå

Äîìàøíÿ êóõíÿ. Æèâà ìóçèêà íà çàìîâëåííÿ. Äîñòóïí³ ö³íè. ˳òíÿ òåðàñà. 33002, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 32 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 305-72-74, (362) 23-50-61

Ïàíäà, êàôå

Äîìàøíÿ êóõíÿ, ñòðàâè íà ìàíãàë³. Ïðîâåäåííÿ âåñ³ëü. Çàë íà 120 ì³ñöü. ˳òí³é ìàéäàí÷èê. 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 3 . . . (068) 581-42-26, (3622) 5-93-33

Kanzler, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à Àðåàë îô³ñ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.101. . . . . . (362) 40-96-97, (095) 517-47-06 Á²ÎÍÒ-ÑÅвÑ-вÂÍÅ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-25-80 ³âàò êàíöåëÿð³ÿ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-17 ³âàò êàíöåëÿð³ÿ, ÒçΠÂÊÔ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.220. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-17 Ãëîáóñ, ãóðò³âíÿ êàíöòîâàð³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 260 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-59-97, (068) 338-57-33 ²ëêî, ÒçÎÂ, гâíåíñüêå ïðåäñòàâíèöòâî 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-25 Êàíöòîâàðèø³, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-46-64 Êëàñ, â³ää³ëè 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 022-17-25, (096) 625-91-00 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 022-17-25, (096) 625-91-00 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . (066) 022-17-25, (096) 625-91-00 Êíîïêà, ñóïåðìàðêåò êàíöòîâàð³â òà ³ãðàøîê 33016, ì.гâíå, ïðîñï. Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 793-87-01 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-93 Êîìïàí³ÿ Åï³ãðàô, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-57-46, 62-57-47 Êîìïàí³ÿ Ðóòà, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-29, 62-35-29 Ëüâîâ Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèíèöüêîãî, 1 . . . . (362) 26-34-74, (097) 939-42-52, (098) 128-84-88

ÏÅÊÀÐÍß # 1, ÊÀÔÅ

33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60 . . (067) 446-28-15 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

7 ñîðîê, êàôå-ðåñòîðàö³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 2 á . . . . . . . . . . . (097) 098-28-88, (097) 539-81-91 Aladdin, ðåëàêñ-áàð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 898-90-90 Albion, êàôå-áàð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-41 Aura, êàðàîêå-êëóá 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-31 Bazikalo, êàôå 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 857-38-16 Bazikalo, ñ³ìåéíå êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . (096) 652-59-28, (067) 360-43-41 Capone bar 33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 405-46-67 Craft Burger, áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 . . . . . . . . . . . . . (068) 603-85-54, (067) 360-35-05 DRAGON, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 60 . . . . (362) 40-50-60, (068) 540-50-60, (063) 073-40-40 Dvir, ãðèëü-áàð ðåñòîðàí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 072-40-46 Eleanora, art-cafe 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 706-86-17 Fashion Cafe-Bar, êàôå-áàð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-02-00 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


118

ÊÀÔÅ

Figaro, êàôå-ðåñòîðàí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 33 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 449-79-53, (362) 68-21-21 Gold, êàôå 33010, ì.гâíå, âóë.Àéâàçîâñüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-12-73 Granat, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 050-48-80 Home, city cafe 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 788-25-71 Izumrud, ëàóíæ-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 1 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 707-19-77 KAFFŲÍ, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 331-39-03, (099) 187-59-58 Kazan, êàôå-áàð 33024, ì.гâíå, âóë.Òåîäî糿 Áðèæ, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 553-97-33, (063) 431-87-60 Klub, êàôå 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 414-81-13 KumihO, east food 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 511-71-17, (095) 635-67-39 Le Chalet, êàôå 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 280-48-48 Le Grand Cafe Ëèïåíü, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-00 Like, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 199-98-88 Loft, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 810-10-02 Luxury Soho Bar, party-bar 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 4 . . . . . . . . . . (097) 244-77-69, (073) 141-34-72 Mazda, êàôå 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 287-28-38 Milton House, êàôå 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 931-41-75 Mon Cafe 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 986-01-44, (063) 545-41-31 Nord, êàôå 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 2/20 . . . . . . . . (068) 060-06-19, (063) 663-49-42 PANAMERA, lounge-bar 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 158-90-92 PEREKUS, êàôå 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 117-65-11 RED, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 650-01-13, (093) 233-78-17 Soho Room, êîêòåéëü-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 259-61-27 V 12, êàôå-ìîòåëü 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 (íà òåðèòî𳿠ÀÇÑ “Îëàñ”) . . . . . . . . . . . . (362) 68-31-68 VIP-bar 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 807-88-43 York, êàôå 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 41. . (097) 629-26-33, (050) 339-36-56, (098) 464-02-53 Àä³, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 597-20-76 Àäîíåé, áàð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-09 Àçàë³ÿ, êàôå 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-21-27 Àéñáåðã, êàôå 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-00 Àì³ãî, á³ñòðî 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-06-13 Àíàñòàñ³ÿ, êàôå-áàð 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 154-49-68 Àðåíà, êàôå-áàð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-34 Áàáóñÿ, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 174 (ðàéîí Íîâîãî äâîðó) . . . . (362) 68-12-14 Áåò, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-48 Á³ñòðî, êàôå 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 034-20-80 Áîâàñ, êàôå-áàð 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 298-50-00, (362) 26-49-78 Âåäìåäèê, êàôå 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-07-51 Âåíåðà, êàôå-áàð 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 959-90-02, (096) 353-10-67 Âåíåö³ÿ, êàôå-áàð 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-26-94 Âèøíåâèé ñàä, êàôå-áàð 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 386-45-68, (097) 764-71-12 ³êòîð³ÿ, êàôå 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à Âîëèíñüêà Êðè¿âêà, ðåñòîðàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 890-57-55 Âóëèê, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-38-17 Ãàðìîí³ÿ, êàôå-áàð 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 346-62-08

Ãëîáóñ, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 394-09-09 Ãîñòèíà, êàôå 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 799-55-51 Ãîñòèííà õàòà, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 22 . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-94-95, (097) 359-77-98 Ãîñòèííèé äâ³ð, êàôå-áàð 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 997-77-10, (362) 64-48-19 Ãð³íâ³÷, êàôå 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . (097) 574-27-29, (068) 059-90-46 Äâîðèê, êàôå 33027, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 110-73-33 Äåðàæíÿíêà, êàôå-áàð 33016, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-61-80 Äæìåëèê, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 140 ijáðîâà, êàôå-áàð 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-77-10 Äîáðèé Øóá³í, êàôå-áàð 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 Äîðîæíº, êàôå 33013, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðèâîêçàëüíèé, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-32-56 Åâð³êà, êàôå 33002, ì.гâíå, âóë.Æóêîâñüêîãî, 39 Åêñïðåñ Ëàí÷, äîñòàâêà îá³ä³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 290-82-88 Æèâèé ïðîäóêò, äîñòàâêà îá³ä³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 218-66-86 dzðêà, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-38-17 Çóñòð³÷, êàôå 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-01-73 ²íü-ßíü, ñóø³-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 860-03-23, (093) 602-66-26 ²îëàíòà, êàôå-áàð 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 â . . . . . . . . . . . . (362) 64-39-18, (068) 000-58-61 ¯äàëüíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 199-98-88 Êàëèíà, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 264 Êàðàîêå Ëàãóíà 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 252-96-79 Êàøòàí, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 869-33-73, (362) 63-57-77 ʳîòî, ñóø³-áàðè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 298-20-28 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 440-17-05 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 951-86-48 Êîáçà, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 052-36-36 Êîçàöüê³ çàáàâè, êàôå 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-11-11, (097) 152-38-85 Êîìïîò, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 323-03-91 Êóð³íü, çàêóñî÷íà 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 655-54-64 Ëàí÷, êàôå-á³ñòðî 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-78-28, 26-82-66 Ëåãåíäà, êàôå-áàð 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 530-12-20 ˳àíà, êàôå 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-90, (067) 362-60-97 Ëþáàâà, êàôå 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 53 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-83-01 Ìàéäàí, õàð÷³âíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-52-40 ÌàêÄîíàëüäç, ôàñòôóä 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-72, 62-34-71 Ìàð³÷êà, êàôå 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-94-68 ÌàðËåí, êàôå-áàð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-55-95 Ìàöóð³, ïëàíåòà ¿æ³ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 885-57-88 Ìàöóð³, ñóø³-õàóñ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 885-57-88, (063) 628-32-45 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 885-57-88 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ"Åêâàòîð") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 885-57-88 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 885-57-88 Ìåë³í, êàôå-êîíäèòåðñüêà 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-61 ̳êñ, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 734-75-18 Ìëèí, êàôå-áàð 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-00-94 Íàä³ÿ, çàêóñî÷íà 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-65-07 Íàóò³ëóñ, êàôå 33022, ì.гâíå, ïåðåõðåñòÿ âóë.Áîãîÿâëåíñüêà - Ð.Øóõåâè÷à


ÊÀÔÅ

Îêîëèöÿ, øèíîê, ìîòåëü, ñàóíà 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-17-17, (3622) 5-40-22 Îëüâ³ÿ, êàôå-áàð 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-06-65 Îëüãà, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-59-68, (098) 742-17-47 Îðëàí, êàôå-áàð 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-41-72 Îô³öåðñüêå, êàôå-áàð 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 1/329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 602-30-11 Ïàí Ñîòíèê, êîð÷ìà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 476-64-05 Ïàí Ñîòíèê, êîð÷ìà 33022, ì.гâíå, ïåðåõðåñòÿ âóë.Áîãîÿâëåíñüêà -.Ð.Øóõåâè÷à. . . . . . . . . . . (098) 476-64-05 Ïàí Õàëÿâñüêèé, êîð÷ìà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 875-20-76 Ïàí-Àìà, áóôåò 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-78-75 Ïàíîðàìà áàð, ï³öà-áàð 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 2 Ïàðèæ, áàð 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-20, (067) 735-87-36 Ïàðê, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 25 . . . . . . . . . . (362) 43-45-00, (068) 553-51-32 Ïëåæå, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 573-90-90 Ðàäåìà, êàôå 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 151-65-41, (096) 804-07-01 Ðàíäåâó, êàôå 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-96-00 гâåíü, êàôå-áàð 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-00-25 гêîñ, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-66 гîí³, êàôå 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-76-80 Ñàïô³ð, áàð 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-32 Ñåâàí, êàôå-áàð 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 454-23-81 Ñåðâàíò, ñòð³ò-áàð 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 802-08-92 ѳºñòà, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-83 ѳð³óñ, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 33 Ñêâåðèê, õàð÷³âíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Ëèòîâñüêà, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 515-51-09 Ñìàæåíèé êàáàí÷èê, êàôå-áàð 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 034-20-80, (066) 028-59-00 Ñìàêîòà, äîñòàâêà îá³ä³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 876-33-08 Ñìà÷íà êóðêà, êàôå-áàð 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-04-44 Ñîëî, êàðàîêå-õîë 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-31 Ñîíå÷êî, äèòÿ÷å êàôå 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 11 Ñòàðà õàòà, êàôå-áàð 33027, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Âèãîâñüêîãî, 45 . . . . . . . . . (097) 539-81-91, (068) 058-17-22 Ñòàðèé äâîðèê, ìàãàçèí-êàôåòåð³é 33024, ì.гâíå, âóë.Âîëîäèìèðà Ìîíîìàõà, 97 à. . . . . . . (097) 459-00-94, (096) 866-90-25 Ñòîæàðè, êàôå-áàð 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-52-37, (067) 362-15-39 Òàâåðíà “Åëü-Ïàñî”, êàôå-áàð 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-79 Òàéì-àóò, êàôå 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 930-00-10 Òåõàñ, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-49 Ò³ñòî, äîñòàâêà îá³ä³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 201-20-17 Òîê³î, ñóø³-áàðè 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 272-76-37, (362) 40-65-40 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8 . . . . . . . . . . . . (096) 272-76-37, (362) 40-65-40 Òðàäèö³ÿ, êàôå-áàð 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-72-36 Òðàñà 60, á³ñòðî 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 630-86-54 Òðåê, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 1 Òð³î, äîñòàâêà ïðîäóêò³â 33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 534-52-83 Òð³î, êàôå-ï³öåð³ÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . (096) 534-52-83, (098) 488-00-43 Òüîòÿ Ðîçà, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 323-04-40 Ó Ñòàñà, êàôå 33004, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 150 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-24-61

119

Óí³ñîí, êàôå-áàð 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-53, 63-79-93 Ôàíòàç³ÿ, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-79-30 Ô³êà, øâåäñüêå êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 9 Ôîðñàæ, êàôå-áàð 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 326-32-38 Ôîðòóíà, êàôå-áàð-øàøëè÷íà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-59-03 Ôðàíöóçüêà çäîáà, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) Ôðåãàò, êàôå 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-64-48 Õ³íêàë³, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 19/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 440-16-30 ×àéêà, êàôå 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-56-91 ×åìï³îí, êàôå 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-79-37 ×åìï³îí, ìåðåæà ñìà÷íî¿ ¿æ³ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 102-28-08 Øàíñîí Ïëþñ, êàôå-áàð 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 041-15-02 Øàøëè÷íà 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-56-29 Øàøëè÷íà, êàôå 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-16-66 Øèê³äèì, êàôå-áàð 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 549-54-59, (063) 925-49-24 Øèíîê ç ïåðöåì â³ä ñåðöÿ, êàôå-áàð-ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 654-61-16 Øèíîê, êàôå-áàð 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-94 Øîêîëàä, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-04, (098) 834-94-10 Þâ³ëåéíà õàòà, êàôå-áàð 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-83-93

ÊÀÔÅ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ²

Lunch cafe Center, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 058-45-01 M.O.R.S., êàôå 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Âàðàø, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 262-92-36 Manhattan, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 644-24-66 PIT STOP, êàôå 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 73 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 812-70-21 Western, êàôå 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Âàðàø, 5 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 828-25-60 Zirka, êàôå-áàð 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàáðàìà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 383-59-11, (3656) 4-93-30 Àâðîðà, êàôå 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãâàðä³éñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 878-00-03, (096) 600-12-23 Àñòîð³ÿ, êàôå-áàð 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Âàòóò³íà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-56-72 Àñòîð³ÿ, êàôå-áàð 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.²âàíà Ôðàíêà, 15. . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-16-11, (093) 627-72-35 Àñòðà, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-58-38 Àòëàíò, êàôå-ìàãàçèí 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 840-37-05 Áåðåçîâèé ãàé, êàôå 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-40-63 Áåðêóò, áàð-ãîòåëü 35825, ñ.Âåðõ³â Îñòðîçüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 928-83-10 Âàëåð³ÿ, êàôå 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-21-44 Âåëåñ, êàôå-áàð 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ëüâ³âñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 048-97-15 Âåðõîâèíà, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ôàáðè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 901-03-43 Âåñåëêà, êàôå-áàð 35761, ñ.óëü÷à Ïåðøà Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 10 . . . . . . . . . . (067) 994-05-27 ³çèò, êàôå 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-50-26 ³òðÿê, êàôå-áàð 35442, ñ.Áóãðèí Ãîùàíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 4-22-02 Âóàëÿ, êàôå-áàð 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 290-35-39 Ãðàíä, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ä.Íå÷àÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-13-38 Ãóðàì, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 184. . . . . . . . . . . . . . . (096) 604-27-55, (063) 186-67-38 Äà÷à, êîìïëåêñ â³äïî÷èíêó 35324, ñ.Áîÿí³âêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 190-09-89 Äåìèä³â÷àíêà, áàð 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.Ìèðó, 5 Äèêàíüêà, øèíîê 34400, ì.Âàðàø, âóë.Åíåðãåòèê³â, 2 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


120

ÊÀÔÅ

ijàíà, áàíêåòíà çàëà 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øê³ëüíà, 44 á. . . (063) 342-98-10, (067) 596-63-88, (3652) 2-54-96 ijàíà, êàôå 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.×óáèíñüêîãî, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-13-38, 2-30-28 ijîí³ñ, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øê³ëüíà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-47-60 Äëÿ Âàñ, êàôå-áàð 35304, ñ.Êîðíèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 3 à . . (362) 43-46-19, (096) 346-62-08 Äîñòàâêà ¿æ³ ïî ì.Ñàðíè 34500, ì.Ñàðíè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 401-79-63, (068) 448-61-40 Äóåò, êàôå-áàð 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 40 Äóïëåò, êàôå-áàð 35600, ì.Äóáíî, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 760-36-46 Äóøà, êàôå 34400, ì.Âàðàø, âóë.Åíåðãåòèê³â, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-33-69 Åäåëüâåéñ, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ìèðîãîùàíñüêà, 1 Åäåì, êàôå-ìàãàçèí 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñàðíåíñüêà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-45-46 Åíå¿äà, êàôå 35612, ñ.Çåëåíèé Ãàé Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 2 à Çàìîê, áàð 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.Ìèðó, 31 Çàòèøîê, êàôå 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 50 . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-48-28 Çîä³àê, êàôå 35641, ñ.Òàðàêàí³â Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ëüâ³âñüêà, 146 . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 5-13-31 Çóñòð³÷, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 20 ²ìïåð³ÿ, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-54-78 ²ìïåð³ÿ, êàôå-áàð 35700, ì.Çäîëáóí³â-2, ïðîñï.Öåìåíòíèê³â, 12 . . . . . . . . . . (050) 435-36-56, (050) 194-50-01 ²ðâ³ò, êàôå-áàð 35600, ì.Äóáíî, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 067-01-80 Ê.À.Ñ., êàôå-áàð 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-72, 63-42-93, (067) 362-01-67 Êàðàâàí, êàôå-áàð 35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèì³ñüêà, 87 Êàðàîêå-êëóá “Âèñîöüêèé” 35307, ñ.Îáàð³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñîáîðíà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 904-04-95 Êàôåòåð³é 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 80 à . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-69-39, (067) 276-84-42 Êàøòàí, êàôå 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Çàð³÷÷ÿ, 71 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-81-49, (096) 648-81-76 Êâàðòà, êàôå 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-47-15 ʳíî-Äîì³íî, êàôå-áàð 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 22 (ÒÖ “Ïàñàæ”) . . (3657) 2-39-44, (067) 705-35-35 Êíÿæèé ëüîõ, êàôå-êëóá 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 599-39-39 Êîçàöüêèé øèíîê, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàáðàìà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 091-94-23 Êîçà÷êà, êàôå-áàð 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Áóä³âåëüíèê³â, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-17-24 Êîëèáà, êàôå 35680, ñìò Ñìèãà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 48. . . . . . . . . . . . . . . . (095) 403-02-66 Êîëèáà, êàôå 35310, ñ.Æîáðèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 1 Êðå÷êî, êàôå 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-50-65 Ëàãóíà, êàôå-áàð 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 39. . . (050) 925-54-48, (050) 954-14-15, (3655) 3-31-57 Ëàêîìêà, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-23-41 Ëåâàäà, êàôå 35709, ñ.Çäîâáèöÿ Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øîñîâà, 93 Ëåëü, êàôå-áàð 35641, ñ.Òàðàêàí³â Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ëüâ³âñüêà, 56 Ëþáàâà, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ñ.Íàëèâàéêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-56-39 Ëþáèñòîê, êàôå 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-23-51, 2-22-51 Ëþêñ, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-67-63 Ìàãíàò, êàôå 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ïîâñòàíö³â, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-60-69 Ìàëüâà, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-32-02 Ìàíãî, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-40-75 Ìàíäàðèí, êàôå-áàð 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 20 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-51-71, 2-54-95 Ìàíäðè, êàôå 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êîïåðí³êà, 2 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-48-13 ̳çî÷àíêà, êàôå 35740, ñìò ̳çî÷ Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.1 Òðàâíÿ, 3 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 797-53-53

̳ðàæ, êàôå 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 13 Ìîíàñòèðñüêå, êàôå 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 . . . . . . (3650) 2-14-63, (097) 945-44-21, (097) 757-29-63 Ìð³ÿ, êàôå 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Âèøåíñüêîãî, 9 Íåâæå, êàôå-áàð 35065, ñ.˳ñîï³ëü Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-40-04, (067) 424-76-60 ͳêà, êàôå-áàð 35312, ñìò Êëåâàíü-2 гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 22 à . . . . . . . . . . . (362) 27-13-65 Îàçèñ-Ì, ïðèäîðîæí³é êîìïëåêñ â³äïî÷èíêó 35431, ñ.Áàáèí Ãîùàíñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 53 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 727-39-81, (095) 605-89-03, (362) 43-81-83 Îêîëèöÿ, êàôå-áàð 34354, ñ.Ñòàðà Ðàôàë³âêà Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó, âóë.Õë³áîðîá, 52 à . . (067) 360-58-45 Îð³îí, êàôå-áàð 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàáðàìà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 540-21-16 Îðõ³äåÿ, êàôå 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.гâíåíñüêà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-75-30, (067) 495-06-51 Îñêàð, êàôå-áàð 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Òàòàðñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 274-30-47 Îòàìàí, êàôå-áàð 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Íîâà, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-42-18 Ïàðèæ, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ, 18 Ïàðóñ, êàôå-áàð 35307, ñ.Îáàð³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Íàñ³êàéëà, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-95-20 Ïîëþñ-åë³ò, êàôå-ìîòåëü 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Âàðøàâñüêà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-53-57, 3-43-14 Ðàéñüêèé ñàä, êàôå 35372, ñ.Áàðìàêè гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïîëüîâà, 4 . . . . . (362) 43-22-42, (067) 364-05-55 Ðåòðî, êàôå 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Áóä³âåëüíèê³â, 71 à . . . . . . . . (067) 363-14-06, (3636) 3-94-28 Ðîêñîëàíà, êàôå 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ïàðòèçàíñüêà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-52-03 Ðóäèé ê³ò, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ìèðó, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-16-94 Ñàïô³ð, êàôå 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Âàòóò³íà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 571-82-13, (3659) 6-59-65 Ñàøà, êàôå 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Âèøíåâà, 54 Ñâ³òëàíà, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ìèðîãîùàíñüêà, 1 Ñîâà, êàôå 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 814-62-44 Ñîëîäêèé ä³ì, äèòÿ÷å êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-11-09 Ñîñíîâèé á³ð, êàôå-áàð 34400, ì.Âàðàø, âóë.˳ñîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-14-70 Ñòàðèé ìëèí, êîð÷ìà 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 013-56-36 Ñóðìè÷³, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ìèðîãîùàíñüêà, 4 Ñóøè âåñëà, ñóø³-áàð 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ïîøòîâà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 260-20-18 Òàâåðíà, êàôå-áàð 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.².Íå÷àÿ, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 872-06-79, (096) 701-70-12 Òåàòðàëüíå, êàôå 34400, ì.Âàðàø, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 6 Òîê³î, êàôå-áàð 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Áóä³âåëüíèê³â, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 869-86-82 Òîðíàäî, êàôå 35680, ñìò Ñìèãà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 59 Òðè êîçàêè, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 3-25-04 Ó Çîñ³, êàôå-áàð 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Âàðàø, 11 à . . . . . . . . . . . . . (096) 226-55-70, (097) 401-70-40 Ó Ïåòðîâè÷à, êàôå-áàð 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 46 Ó Ñàì³ðà, êàôå 34400, ì.Âàðàø, âóë.Åíåðãåòèê³â, 2 Ó òåù³, êàôå 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.̳öêåâè÷à, 94 Ôàðàîí, êàôå 34400, ì.Âàðàø, âóë.Åíåðãåòèê³â, 21 Ôëàì³íãî, êàôå 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 770-26-20 Ôîðòåöÿ, êàôå 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Ïåðåìîãè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 374-71-57 Ôîðòóíà, êàôå-áàð 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ïî÷à¿âñüêà, 39 Ôðàòåëë³, êàôå 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 2 à . . . . . . . . . . . . . (067) 199-35-47, (096) 777-75-87 Õàìåëåîí, êàôå-áàð 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Âàñèëÿ Ñòóñà, 33 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-74-59 Õâèëèíêà, êàôå-áàð 35825, ñ.Øëÿõ Îñòðîçüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 752-99-93 Õóòîðîê, êàôå-áàð 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Øåâ÷åíêà


Ê˲ͲÍÃβ ÏÎÑËÓÃÈ, ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Õóòîðîê, êàôå-ðåñòîðàí 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 768-68-68 ×åìîäàí, êàôå-áàð 34400, ì.Âàðàø, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 8 . . . . . . . . . . . . . . (096) 196-99-11, (3636) 2-47-19 ×óìàöüêèé øëÿõ, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàë³çíè÷íà, 66 Ùåäðèé ìëèí, êàôå 35400, ñìò Ãîùà, âóë.гâíåíñüêà, 76 â. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 837-06-27, (093) 549-12-89

ÊÂÅÑÒ-ʲÌÍÀÒÈ Logikum, êâåñò-ê³ìíàòà 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 988-42-02, (098) 807-87-88 Q-18, êâåñò-ê³ìíàòà 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 41 . . . . . (093) 696-83-52, (067) 360-98-62, (066) 394-11-33 Q-18, êâåñò-ê³ìíàòà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . (093) 696-83-52, (067) 360-98-62

ʲÒÈ, ÔËÎÐÈÑÒÈÊÀ IDEA, ñàëîí êâ³ò³â

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 19 (á³ëÿ ÇÎØ ¹12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-40-74, (362) 43-58-17

Ìàðèíà, ñâ³ò êâ³ò³â

Æèâ³ êâ³òè. Åêñêëþçèâí³ áóêåòè, ³ãðàøêè. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà. 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Òåàòðàëüíèé, 3 . . . . (066) 979-24-07, (067) 360-13-52 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

FLORA de LUXE, ìàãàçèí êâ³ò³â 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 888-47-47 Flowers.rv.ua, ñåðâ³ñ äîñòàâêè êâ³ò³â òà ïîäàðóíê³â 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 303-55-08, (097) 328-12-19 Flowertree, ìàãàçèí êâ³ò³â 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9. . . . . . . . . (097) 610-67-06, (097) 190-89-47, (093) 453-99-99 Gardenia, ìàãàçèí êâ³ò³â 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 30 . . . . . . . . . . . . . . (098) 800-20-07, (362) 63-47-63 Konsuelo, ôëîðèñòè÷íà ìàéñòåðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 21 (ÓÒÎÑ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 209-30-36 Muskari, ìàéñòåðíÿ ôëîðèñòèêè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 250-62-64 Ãóðò³âíÿ êâ³ò³â гâíå Ôëîðà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 (ïðèì³ùåííÿ ìîòîòðåêó) . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-15 Äàë³ÿ, ãóðò³âíÿ øòó÷íèõ êâ³ò³â 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 8 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-10-79 Äåêîð Öåíòð, ìàãàçèí êâ³ò³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 441-05-79, (067) 750-15-19 ²ìïåð³ÿ êâ³ò³â, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Éîñèïà Äðàãàí÷óêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-46-88, 64-45-88 Êâ³òè, ìàãàçèíè 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 911-94-47, (067) 921-82-19 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 494-81-08, (362) 26-25-20 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-56 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 473-51-16, (098) 296-51-18 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 006-24-57 Êâ³òêîâà ëàâêà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 124-42-29 Êâ³òêîâèé ðàé, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 589-17-07, (362) 62-09-99 Ìàãàçèí êâ³ò³â 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 290-12-00, (050) 375-32-68 Ìàëüâà, ñòóä³ÿ êâ³ò³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 619-20-94 Ìàò³ëüäà, àðò-ñòóä³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 956-73-50, (093) 765-18-65 Îðõ³äåÿ, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 220-59-84 Ñàäèáà, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 382-38-58, (362) 63-18-58 ÑÌÀÐÒ-ÅÊÎ-ÑÅвÑ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.217. . . . . (067) 360-46-38, (097) 707-48-17 Òðåñò çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-86-03 Ôëîðèñòè÷í³ ìàòåð³àëè, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 303-55-08, (097) 328-12-19 Öåíòð äîãëÿäó çà äåðåâàìè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 315-97-17, (063) 061-38-88 Øòó÷í³ êâ³òè, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 915-88-33 Ùàñëèâèé áóêåò, ñëóæáà äîñòàâêè êâ³ò³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 865-02-25

121

ÊÈËÈÌÈ ÒÀ ÏÎÊÐÈÒÒß

Êèëèìè, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 34 à, ê³îñê ¹39 . . . . . . . . . . (050) 608-03-58, (050) 288-61-97 Êèëèìè-Åë³ò, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 422-89-36, (067) 993-68-85 Êèëèìîâà ãàëåðåÿ, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 348 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 422-89-36, (067) 993-68-85 Êèëèìîâèé çàòèøîê, â³ää³ë 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . (050) 602-45-55, (068) 146-37-24 Êðàìíèöÿ Ëàì³íàòó 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Äîðîøåíêà, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 273-05-87 Ëàãóíà, êèëèìîâèé ä³ì 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 30 . . . . . . . . . . . (067) 742-18-94, (362) 24-74-55 ˳íîëåóì, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 34 à, ê³îñê ¹58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 966-52-52 ˳íîëåóì, ñêëàä 33010, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-64 Ëþì³òåêñ, ÏÏ 33010, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17 . . . . . . . (067) 360-19-20, (362) 46-00-64 Ïàðêåò-ëàì³íàò, ñàëîí-ìàãàçèí ï³äëîãîâîãî ïîêðèòòÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º (ÒÖ “MAXIMA”) . . . . . (096) 519-89-09, (098) 325-53-63

ʲÍÎËÎÃ²ß Àãåíòñòâî ç ³äåíòèô³êàö³¿ ³ ðåºñòðàö³¿ òâàðèí, ÐÔ ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, ê.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-52 ʳíîëîã³÷íèé öåíòð ï³äïîðÿäêîâàíèé ÃÓ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-86-94

ʲÍÎÒÅÀÒÐÈ Gonzo, ê³íîêëóá 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 32 á Åðà, ñ³íåìàöåíòð 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 51. . . . . . . . . . . . . . (362) 24-64-11, 68-05-13, (067) 663-68-88 ʳíîïàëàö “Óêðà¿íà” 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-85, 63-39-74 AVTO MOVIE, àâòîê³íîòåàòð 33004, ñ.Âåðåñíåâå гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Àâ³àòîð³â, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-30-99

Ê˲ͲÍÃβ ÏÎÑËÓÃÈ, ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Cleanplus, ñåðâ³ñíà ñëóæáà 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Âàñèëü÷åíêà, 26, 1-é ïîâ.. . . . . . . . (097) 233-18-80, (099) 057-13-04 Uborka.rv.ua, õ³ì÷èñòêà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-86-82 Äîáðèíÿ ñåðâ³ñ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 773-77-70, (362) 45-05-45 Äð³ì Õàóñ, êë³í³íãîâ³ ïîñëóãè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 183-18-82, (063) 631-71-74 Çíàê ÷èñòîòè, êë³í³íãîâ³ ïîñëóãè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 679-87-54 Ïîïåëþøêà, ñåðâ³ñ-ñëóæáà 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 382-38-58, (362) 63-18-58 Ïðîñòî ÷èñòî, êë³í³íãîâà êîìïàí³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 924-73-89, (362) 45-09-19 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


122

ÊÍÈÃÀÐͲ

Ñëîáîäåíþê Þð³é ³òàë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 443-64-43, (362) 45-05-45 Ñÿéâî, êë³í³íãîâà êîìïàí³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 327-85-27, (099) 667-69-52 Óêðìàðêà, àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 67, îô.7 . . (098) 094-00-51, (096) 289-50-50, (362) 40-20-40 ×èñòèé ä³ì, êë³í³íãîâ³ ïîñëóãè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 163-24-85

ÊÍÈÃÀÐͲ Áóêâà +, êíèæêîâèé ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 (ÁÖ “˳îí”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 966-37-78, (362) 43-37-78

Áóêâà, êíèæêîâèé ñóïåðìàðêåò 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ"Çëàòà Ïëàçà") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-73 Äðóæáà, êíèãàðíÿ ¹1 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-15-97 Åììàóñ, ìàãàçèí õðèñòèÿíñüêî¿ ë³òåðàòóðè 33025, ì.гâíå, âóë.Ìèñëèâñüêà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 498-36-20 ª, êíèãàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-39-41 ªçäíà, ìàãàçèí õðèñòèÿíñüêî¿ ë³òåðàòóðè 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-51-29 Çíàííÿ, êíèãàðíÿ ¹13 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-45 ²ñêðà, êíèæêîâèé ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-63-16 Êíèãàðíÿ ¹9 ÊÏ “гâíåêíèãà” 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-85 Êíèãè, ñêëàä-ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 481-14-67, (362) 28-28-88 Êíèæêîâèé êëóá, ÄÏ ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè “Êëóá ñ³ìåéíîãî äîçâ³ëëÿ”, êíèæêîâèé ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à (ÒÖ “Àðåíà”), 2-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-26-37 Êíèæêîâèé Ñâ³ò, ãóðò³âíÿ êíèã 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 260 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 144-09-15, (068) 998-19-29 Ìóäðà ñîâà, äèòÿ÷à êíèãàðíÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . (097) 717-95-05, (097) 971-12-13 Ïðîñâ³òà, êíèãàðíÿ ¹2 ÄÊÊÏ “гâíåêíèãà” 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-65-98 Ðàíîê, êíèãàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 542-89-46, (362) 26-34-20 гâíåêíèãà, ÊÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-69-33 Ñâ³ò êíèãè, ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-60-81 Ñëîâî, êíèãàðíÿ ¹8 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-94-17

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ, ÆÊà Àáîíåíòíà ñëóæáà ÐÎÂÊÏ ÂÊà “гâíåîáëâîäîêàíàë” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 2 . . . . . . . . . . . . (362) 64-31-30, 64-31-31, 28-26-03 Àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêà ñëóæáà ÏÀÒ “гâíåãàç” 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104, (362) 62-00-24 Àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêà ñëóæáà ÐÎÂÊÏ ÂÊà “гâíåîáëâîäîêàíàë” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-44 Âåðò³êà, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-64-63 Äîâ³äêîâà ñëóæáà ç ðîçðàõóíê³â çà ïîñëóãè òåïëîïîñòà÷àííÿ ÒçΠ“гâíåòåïëîåíåðãî” 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-06-50 Äîâ³äêîâà ñëóæáà ÏÀÒ “гâíåãàç” 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 15-84 ÆÊÏ “Ãàëèöüêå” 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-17-32, 64-33-44 ÆÊÏ “Çàõ³äíå” 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-00-78 ÆÊÏ “Ïåðñïåêòèâíå” 33005, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-59-10 ÆÊÏ “Ïîêðîâñüêå” 33028, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Ãðåá³íêè, 8 à . . . . . . . . . (362) 63-34-55, 62-04-44 (ö³ëîäîáîâî) ÆÊÏ “Ñîíÿ÷íå” 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-91-96 ÊÀÒÏ-1728 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-72-47, 23-00-71 Êîë-öåíòð ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-42-98

Êîíòàêò-öåíòð ÒΠ“гâíåãàç Çáóò” 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-11-04 Ëåäà, ÌÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.53-55 . . . . . . . . . (362) 45-41-35, 60-90-02, 60-90-03 ̳ñüêñâ³òëî, ÊÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Äîðîøåíêà, 55 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-47, 26-54-19 гâíåãàç, öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íò³â 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-11-04 гâíåë³ôò, ÏðÀÒ 33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-83-31, 64-03-27, 62-85-30 Àâàð³éíà ñëóæáà ë³ôò³â ÏðÀÒ “гâíåë³ôò” 33028, ì.гâíå, âóë.Øîïåíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-76-15, 40-15-86 гâíåðàéêîìóíåíåðã³ÿ, ÊÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 82 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-87, 63-36-46 гâíåòåïëîåíåðãî, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-26-69, 64-26-67 Àâàð³éíà ñëóæáà ÊÏ ÒΠ“гâíåòåïëîåíåðãî” 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-52-94 Ñàíêîì-гâíå, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-73, 43-64-17 Òåõçàï÷àñòèíà, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³÷íà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-13-35

ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜʲ ÂÈÐÎÁÈ ÀÌÅÒÈÑÒ ÏËÞÑ, ÏÏ

35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñåìèäóáñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-23-32, (3656) 4-57-48 ²Â²ÒÀ, êîíäèòåðñüêà

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-54-17 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

White Rabbit, ñîëîäêà ìàéñòåðíÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 809-86-55, (097) 555-75-25 ²Â²ÒÀ, êîíäèòåðñüê³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-15-86 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-18-95 Êàðàìåëüêà, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-43-39 Êîíäèòåðñüêà Ìîðêâ’ÿíà Ìàð’ÿíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 30 . . . . . . . . . . . . . (098) 482-08-24, (097) 399-55-01 Êîíäèòåðñüêà Ìîðêâ’ÿíà Ìàð’ÿíà 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 482-07-35 Êîðîâàé, ì³í³-ïåêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-09-89 Êîðîâàéíèé ä³ì “Ìàðò” 33028, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-09, (096) 333-19-95 Êîøìàê Îëåíà Ïåòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-05-81 Ìåëüíèê Îêñàíà Ïåòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-34-72, (097) 335-43-34 Îòò³ìî, ÒçΠô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-22, 63-00-12 гâíåíñüêà êîíäèòåðñüêà ôàáðèêà, ÏÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-27 Ñîëîäêà õâèëèíêà, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 181 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-93-52 Öóêåðêè òà ñîëîäîù³, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 416-99-29 Öóêåðî÷êà, ìàãàçèí ñîëîäîù³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 7

ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÅÐÈ, ÂÅÍÒÈËßÖ²ß

Êîìïàí³ÿ Êë³ìàòåõ, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 478-93-34, (050) 703-70-77, (362) 28-76-71


ÊÓÐ’ªÐÑÜÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ

VENTS, ðåã³îíàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 23 . . . . . (067) 360-50-06, (067) 883-73-60, (362) 63-08-85 Àâòîìàòèêà-òåõïðîåêò, ÏÏ 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16. . . . . . (067) 774-82-71, (067) 231-52-79, (097) 702-85-59 Àëüÿíñ-Âåñò, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-50 Âåíòèëÿö³éíèê Ð, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-73-95 Âåíòèëÿö³ÿáóä, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-70-55, 61-70-84 Âåíòóð³, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-99-75 Çàõ³ä-Õîëîä, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 471-63-23 ̳é êë³ìàò, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67. . . . . . . . (097) 919-85-15, (097) 301-11-33, (362) 43-50-58 гâíå-Êîíäèö³îíåð, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 6 à. . . . . . (067) 362-55-46, (067) 363-10-46, (362) 62-74-15 Ñàëîí Òåïëî ³ Õîëîä 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-74-57, 46-08-60 Ñóð³êîâ Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-57-74 Òîðãîâà êîìïàí³ÿ “Îïò³ì”, ÒΠ33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 â, îô.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-03-06

ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ, ÏÀÐÔÓÌÈ AVON, êîîðäèíàòîð ³êòîð³ÿ Ãåðàñèì÷óê 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, ê.40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 947-50-15 AVON, êîîðäèíàòîð Òåòÿíà Äàâèäîâà 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-94-99 Brocard, ïàðôóìåðíî-êîñìåòè÷íèé ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-75 Dr.Nona, êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 715-67-64 Dushka, íàòóðàëüíà êîñìåòèêà 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . (097) 890-80-04 Dzintars, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 966-38-75 Faberlic, êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð, ñêëàä-ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 ê, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 500-20-07 FARMASI cosmetics, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21, â³ää³ë ¹16 . . . . . . . . . . (097) 277-13-37, (099) 029-04-55 Farmasi, ïðåäñòàâíèöòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . (096) 800-67-58, (095) 599-50-53 Gold Flacon, â³ää³ë ïàðôóì³â òà êîñìåòèêè 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 639-81-18, (066) 737-63-73 Mon Arome, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-26 PROSTOR, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (800) 60-02-00 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 60-02-00 TianDe, êîñìåòè÷íèé ñåðâ³ñíèé öåíòð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-01-55 Yves Rocher, áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-23 ³âàñàí-гâíå, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à. . . . . . . . . . . (362) 46-02-15, (096) 821-83-21 ³ä Ëÿíåø, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-09 Ãóðò³âíÿ ô³ðìè “Þì³êñ” 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-72 ²ì³äæ, ìåðåæà ìàãàçèí³â êîñìåòèêè òà ïàðôóì³â 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-16 ²ðîí³ÿ, ÏÏÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-36 Êîñìåòèê citi, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-36 Êîñìî, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-91 Êðà¿íà êðàñè, ñêëàä-ìàãàçèí êîñìåòèêè 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8 . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-23, (067) 399-69-65 ˳ìíèöÿ, гâíåíñüêèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-25-64 ˳îí-²Ñ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-07-20

123

Ë’Åòóàëü, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-42 ̳ðåë³í, ÒÌ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 921-55-28, (098) 526-43-17 ͳíåëü, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6 . . . . . . . . . . . . (362) 26-07-18, (050) 380-26-20 Îð³ôëåéì, ïðåäñòàâíèê 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.904. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 422-48-70 Îð³ôëåéì, ñåðâ³ñíèé ïóíêò 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13, îô.301 . . . . . . . . . . . (362) 26-28-96, (096) 679-03-43 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-14-40 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.201 . . . . . . . . . . . (097) 022-90-51, (362) 62-02-25 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 906-87-66, (362) 43-45-48 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-06-27, (098) 414-91-19 Ïàðôóì, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-28 Ñâ³ò êðàñè, ñêëàä-ìàãàçèí êîñìåòèêè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 156, îô.33 . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-82-52, (067) 661-58-55 Ñâ³ò êðàñè, ñòóä³ÿ-ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 359-32-38 Ñòèëü-Ïðîô, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 à, â³ää³ë ¹3 . . . . . . . . . . (097) 508-14-36, (099) 713-26-94 Ôàáåðë³ê 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14, îô.105 . . . . . . . . . . . . (050) 435-01-36, (067) 363-24-68

ÊÓÐ’ªÐÑÜÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ FedEx, ì³æíàðîäíà òðàíñïîðòíà êîðïîðàö³ÿ, гâíåíñüêå ïðåäñòàâíèöòâî 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 7. . . . . . . . . . . . . . (362) 43-56-03, (067) 916-98-86 TMM Express 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 32. . (067) 691-57-19, (066) 957-56-33, (068) 088-20-96 Àâ³à-Õåíäë³íã, ÒçΠ33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-33 Àâòîëþêñ, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-89-30 Äåë³âåð³, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 620-54-12 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-74, (067) 627-87-89 Åêñïðåñ-Ìåéë, ÒΠ33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-14-13, (093) 312-12-70 ²í-Òàéì, íàö³îíàëüíà ñëóæáà äîñòàâêè 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 430 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 618-90-95 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 617-29-79 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 614-54-89 ÌÅIJÀ-ÏÐÎÑÏÅÊÒ, ÏÏ 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 15 . . (066) 868-70-07, (067) 360-10-33, (362) 40-06-30 ̳ñò-Åêñïðåñ, ñëóæáà äîñòàâêè 33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-14, (067) 340-53-01 Íîâà ïîøòà, â³ää³ëåííÿ гâíå ¹1 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 à . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹2 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 14/16. . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹3 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹4 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹5 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹6 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹7 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 15 à (á³ëÿ àâòîðèíêó) . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹8 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹9 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹10 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 58 (á³ëÿ Äðàìòåàòðó) . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹11 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹12 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹13 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹14 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹15 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹16 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹17 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹18 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹19 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹20 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹21 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹22 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹23 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹24 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹25 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 18, ê.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹26 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹27 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹28 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹29 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 19 . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹30 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹31 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹32 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹33 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹34 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹35 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹36 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Ïîí³ Åêñïðåñ, êóð’ºðñüêà äîñòàâêà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12 . . . . . . . . . (067) 187-12-66, (362) 43-12-77 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


124

ËÀÊÎÔÀÐÁÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

Ïðàéì åêñïðåñ, ñëóæáà äîñòàâêè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-20-12, (096) 683-40-40 Óêðêóð’ºð, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-08-67 Øàìðàé Àíäð³é Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-96-97

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Äåë³âåð³, ÒçΠ35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñòåôàíèêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 627-14-28, (3656) 4-91-84 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Äðóæáè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 544-09-08 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Òêà÷à, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 620-80-32 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ñõ³äíà, 2 ²í-Òàéì, íàö³îíàëüíà ñëóæáà äîñòàâêè 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñóðìè÷³, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 618-09-43 35000, ì.Êîñòîï³ëü, ïðîâ.Àðòèëåð³éñüêèé, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 614-15-16 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 619-66-74 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.dzðíåíñüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 610-94-91 34400, ì.Âàðàø, âóë.Ðèíêîâà, 2 (ðèíîê “Ï³âäåííèé”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 617-17-63 ̳ñò-Åêñïðåñ, ñëóæáà äîñòàâêè 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 29 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.гâíåíñüêà, 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 672-99-77 Íîâà ïîøòà, â³ää³ëåííÿ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.²âàíà Ôðàíêà, 2 à (ÒÖ “Ãðàíä”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 34400, ì.Âàðàø, âóë.Ñàäîâà, 103 (ðèíîê “Êîïîøèëêà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Þâ³ëåéíèé, 1 (ðèíîê “Ï³âí³÷íèé”), ê³îñê ¹90 . (800) 50-06-09 34400, ì.Âàðàø, âóë.Åíåðãåòèê³â, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ïîë³ùóêà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Øê³ëüíà, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 35400, ñìò Ãîùà, âóë.гâíåíñüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 119. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñâîáîäè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Íîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Ïîøòîâà, 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ïàðòèçàíñüêà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øê³ëüíà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 2 ä . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 26 . . . . . . . . . (800) 50-06-09 34706, ñ.Ãâ³çä³â Êîðåöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 2 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.гâíåíñüêà, 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 35821, ñ.Îæåíèí Îñòðîçüêîãî ð-íó, âóë.Ìèðíà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Âîëêîâåíêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.²âàíà Ôðàíêà, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Âàðøàâñüêà, 2 º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Øèðîêà, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 35680, ñìò Ñìèãà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09

ËÀÊÎÔÀÐÁÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

Ïðîô³òåê-ÁÌ, ÏÏ

Êîìï’þòåðíå êîëüîðóâàííÿ ôàðá, ëàê³â, øòóêàòóðêè. 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 342-38-78, (050) 221-04-54, (362) 23-41-52

DIVA Ìóëüòèôàðá, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 452-01-82, (3622) 5-81-36 Remmers Óêðà¿íà, îô³ö³éíå ïðåäñòàâíèöòâî 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-19-54, (097) 759-50-47 Triora, êîëüîðóâàëüíà ñòóä³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-08-89 Àðõ³òåêòóðí³ ôàðáè, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . (050) 375-09-25, (067) 611-44-33, (362) 48-95-09 ÀÓÐÓÌÁÓÄ, ãóðò³âíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 (áàçà “Âçóòòÿ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-45 Äåêî, ÐÔ ÏðÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-42

Äåêñ, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-60-64 ªâðîôàðáà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 957-98-87 DzÏ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-20 ²òà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êðåìåíåöüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-94-22, (097) 295-80-76 ËÀ²ÑÑ, ÒçΠô³ðìà 33001, ì.гâíå, âóë.Ïðîìèñëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-85, 63-00-95, 63-30-11 Ëàêîôàðáà, ÏÏÔ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-56-75 Ìàëÿðíèé äâ³ð, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-34 ̳êñ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Áîðîä³íà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-14-70, 63-00-39 Ïåðñåíòà-Óêðà¿íà, ÑÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-59-89 Ïîë³ôàðá Óêðà¿íà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-43-93 Ôàðá³ÿ, êîëîð-ñòóä³ÿ 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 637-11-23

˲ÊÀв, ÏÐÈÂÀÒÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ óíåêîëîã ïðèâàòíèé Ãåëåòåé Ëþäìèëà Éîñèï³âíà

33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, ê.510 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 298-40-09, (063) 863-58-25


˲ÊÀÐͲ, ÌÅÄÈ×Ͳ ÓÑÒÀÍÎÂÈ

SANA, ìåäè÷íèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-06-23, (067) 745-60-05 óíåêîëîã³÷íèé êàá³íåò 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-94-55 Ãîìåîïàò Ñâÿòîçåëüñüêà dzíà¿äà Âîëîäèìèð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-98 Äåðìàòîâåíåðîëîã Ñàâ÷óê Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 42/31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-32-59 Äåðìàòîâåíåðîëîã Ô³ëîí÷óê Â’ÿ÷åñëàâ Îëåêñàíäðîâè÷ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 950-76-03, (063) 627-12-24 Äåðìàòîëîã Áîæêî Ñâ³òëàíà Ìèõàéë³âíà 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3 (àïòåêà ¹1) . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 863-40-79 Äåðìàòîëîã Äåìåäþê Àäð³àíà Âàñèë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-77-69 Äåðìàòîëîã ªãåð Îëåêñàíäð Éîñèïîâè÷ 33027, ì.гâíå, áóëüâàð Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-95-76 Äåðìàòîëîã Êèðèê Íàòàë³ÿ Þð³¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 983-84-37, (097) 798-43-90 Äåðìàòîëîã Ìàëåø Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 294-10-60 Äåðìàòîëîã Íîâàê Ëåñÿ Ìèêîëà¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-72-38 Äåðìàòîëîã Ñòàñþê Ìèêîëà ²âàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3 (àïòåêà ¹1) . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 479-39-22 Äèòÿ÷èé íåâðîëîã Ò³òêîâà Òåòÿíà Âàñèë³âíà 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, ê.501 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 104-20-89 Êàá³íåò àíîí³ìíîãî îáñòåæåííÿ òà ë³êóâàííÿ îáëàñíîãî øê³ðíî-âåíåðîëîã³÷íîãî äèñïàíñåðó 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-54-64 Êàá³íåò ³íòåãðàëüíî¿ ìåäèöèíè 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, 2-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 455-19-95 Êàá³íåò ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-77-28, (067) 382-61-25 Êàðä³îëîã Äîáðîâîëüñüêèé Ìèõàéëî Àðñåíîâè÷ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 986-35-91 Êàðä³îëîã³÷íèé êàá³íåò 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-04-61 ˳êàð ìàíóàëüíî¿ òåðàﳿ Íîâàê Àíàòîë³é Êîñòÿíòèíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-98, (362) 43-61-06 ˳êàð-ËÎÐ Îëåí÷óê Ìèêîëà Áîãäàíîâè÷ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 255-54-05, (096) 250-75-32 Íåâðîëîã Áó÷êîâñüêèé Ïàâëî Ñòåïàíîâè÷ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 084-44-03, (362) 26-75-20 Îðòîïåä Çëàò³â Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.915. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 585-52-05 Îðòîïåä-òðàâìàòîëîã Ãîðáàòþê Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, îô.504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 358-55-97 Îðòîïòè÷íèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-56-93 Îôòàëüìîëîã Áàêóëåâè÷ Ãàííà ²âàí³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 19/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-45-97 Îôòàëüìîëîã Ìåðæèºâñüêà Íàòàë³ÿ Ïåòð³âíà 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 343-63-14 Ïåä³àòð Ãîëóá Òåòÿíà ªâãåí³¿âíà 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, îô.508 . . . . (067) 726-65-02, (095) 554-37-88 Ïåä³àòð Ãóë³íñüêà Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, îô.508 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 769-34-77 Ïåä³àòð Ëàçàðåíêî Îëåíà Âîëîäèìèð³âíà 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 18 ä . . . . . . . . . . . (067) 490-74-44, (093) 577-10-18 Ïðèâàòíèé êàá³íåò óëüòðàçâóêîâî¿ ä³àãíîñòèêè 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, ê.503 . . . . . . (050) 848-37-55, (096) 023-86-36 Ïðîêòîëîã³÷íà àìáóëàòîð³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, 4 ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 036-21-03 Ïñèõîòåðàïåâò-íàðêîëîã Ñèìîíîâè÷ Ìèõàéëî Îëåêñàíäðîâè÷ 33018, ì.гâíå, âóë.Êîñòîìàðîâà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-24-30, (096) 833-19-76 Ðåâìàòîëîã, ðåôëåêñîòåðàïåâò ˳ñíè÷èé Âîëîäèìèð Àíòîíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-35-40, 63-32-87 Ðåôëåêñîòåðàïåâò âèùî¿ êàòåãî𳿠Ëèìè÷ Ñí³æàíà Àíäð³¿âíà 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 (àïòåêà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 343-38-40 ѳìåéíà êîíñóëüòàö³ÿ Ãàëÿáàðà Âàñèëÿ Ñàâîâè÷à 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 768-19-09, (362) 64-52-35 Õ³ðóðã-ìàìîëîã Áåðåñüêà Îêñàíà Ðîñòèñëàâ³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 724-85-54 Õ³ðóðã-ïðîêòîëîã Êóçüìè÷ Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 7 (ïîë³êë³í³êà ¹2). . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 248-51-16

˲ÊÀÐͲ, ÌÅÄÈ×Ͳ ÓÑÒÀÍÎÂÈ Â³ää³ëåííÿ ñïîðòèâíî¿ ìåäèöèíè òà ë³êóâàëüíî¿ ô³çêóëüòóðè гâíåíñüêîãî îáëàñíîãî êë³í³÷íîãî ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íîãî öåíòðó ³ì.Â.Ïîë³ùóêà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-35 ³ää³ëåííÿ òðàíñôóç³îëî㳿 Îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-08-96 ˳êàðíÿ ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 67-97-22

125

̳æðàéîííà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äí³ïðîâñüêà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-97-20 ̳æðàéîííà ñïåö³àë³çîâàíà êàðä³îëîã³÷íà ÌÑÅÊ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-96-52 ̳æðàéîííà ñïåö³àë³çîâàíà îíêîëîã³÷íà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-46-73 ̳æðàéîííà ñïåö³àë³çîâàíà ïñèõîíåâðîëîã³÷íà ÌÑÅÊ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-46-51 ̳æðàéîííà ñïåö³àë³çîâàíà ôòèç³îïóëüìîíîëîã³÷íà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-69-22 ̳ñüêà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ ÐÌÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 72 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-35, 23-02-01 ̳ñüêà ë³êàðíÿ ¹2 33001, ì.гâíå, âóë.Îëåêñàíäðà Îëåñÿ, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-32-08, 26-38-18 ̳ñüêà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-00-85 ̳ñüêà ñòàíö³ÿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 103, (362) 26-95-45 Íàðêîëîã³÷íà àìáóëàòîð³ÿ гâíåíñüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-94-49 Îáëàñíà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-79-03 Îáëàñíà ÌÑÅÊ ¹2 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-21 Îáëàñíå áþðî ñóäìåäåêñïåðòèçè ÐÎÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-39-24 Îáëàñíèé ïåðèíàòàëüíèé öåíòð ÐÎÐ, ÊÏ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-23, 62-09-78 Îáëàñíèé öåíòð ïðîô³ëàêòèêè òà áîðîòüáè ç³ ÑͲÄîì 33013, ì.гâíå, âóë.Æîë³î Êþð³, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-69-42, 26-16-67 Ïàòàëîãîàíàòîì³÷íå â³ää³ëåííÿ ÐÖÌË 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-14-70 Ïîëîãîâèé áóäèíîê ÐÌÐ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìåäè÷íà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-79, 62-98-37 Ïñèõîíåâðîëîã³÷íå àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³í³÷íå â³ää³ëåííÿ гâíåíñüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-26-09, 62-89-65 Ïóëüñ, øâèäêà ìåäè÷íà äîïîìîãà 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 7 á . . . . . . (362) 15-62, 64-20-62, (096) 218-10-03 Ïóíêò íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ä³òÿì âäîìà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 72 (ì³ñüêà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ) . . . . (362) 43-30-03 гâíåíñüêà îáëàñíà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-96-32 гâíåíñüêà îáëàñíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-84-93, 28-17-72 гâíåíñüêà îáëàñíà ñòàíö³ÿ ïåðåëèâàííÿ êðîâ³, ÊÇ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-33-82, 23-51-94 гâíåíñüêà ðàéîííà ïðèçîâíà êîì³ñ³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äí³ïðîâñüêà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-79-79 гâíåíñüêà öåíòðàëüíà ì³ñüêà ë³êàðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-52-38, 23-52-36 гâíåíñüêèé â³éñüêîâèé ãîñï³òàëü 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-73, 63-33-23 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòèçè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-36-41, 26-88-20 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-82, 63-43-61 Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ³íâàë³ä³â ç ïîðóøåííÿì îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-05-79, 26-59-70 Öåíòð åêñòðåííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô, îáëàñíèé 33013, ì.гâíå, âóë.Æîë³î Êþð³, 19 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-47-44, 63-63-78

˲ÊÀÐͲ, ÌÅÄÈ×Ͳ ÓÑÒÀÍÎÂÈ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Â³ää³ëåííÿ ïàë³àòèâíî¿ ìåäèöèíè (Õîñï³ñ) 35600, ì.Äóáíî, âóë.Øåâ÷åíêà, 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-19-30, 4-91-74 ³ää³ëåííÿ ñîö³àëüíî-ìåäè÷íèõ ïîñëóã 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.²âàíà Ôðàíêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-35-81 ³ää³ëåííÿ òðàíñôóç³îëî㳿 ÖÐË 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êè¿âñüêà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-48-38 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-30-41 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñêàðáîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-17-71 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Âîðîáèíñüêà, 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-21-02 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-17-96 34400, ì.Âàðàø, âóë.Åíåðãåòèê³â, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-16-03 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ñàäîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-35-24 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.1 Òðàâíÿ, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-27-08 Âóçëîâà ë³êàðíÿ ì.Ñàðíè ÄÒÃÎ Ëüâ³âñüêî¿ çàë³çíèö³, ÄÇ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Çàë³çíè÷íà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 7-23-96, 7-22-27 óíåêîëîã³÷íå â³ää³ëåííÿ Ãîùàíñüêî¿ ÐÖË 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Ïàâëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-15-74 ijëüíè÷í³ ë³êàðí³ 35442, ñ.Áóãðèí Ãîùàíñüêîãî ð-íó 35670, ñ.Âåðáà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 7-01-92 Äóáåíñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-31-85 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


126

˲ÑÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ

dzðíåíñüêà òóáåðêóëüîçíà ë³êàðíÿ 34609, ñ.dzðíå Áåðåçí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ìèðîíåíêà, 27 à, (3653) 5-69-21, 4-12-88, 4-14-36 Êîðåöüêà îáëàñíà ë³êàðíÿ â³äíîâíîãî ë³êóâàííÿ, ÊÇ 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Êîíîâàëüöÿ, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-16-42 ̳æðàéîíí³ ìåäèêî-ñîö³àëüí³ åêñïåðòí³ êîì³ñ³¿ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-28-13 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-26-83 34400, ì.Âàðàø, âóë.Åíåðãåòèê³â, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-36-86 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 3-03-45 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Êîâåëüñüêà, 7 Îáëàñíà ïñèõ³àòðè÷íà ë³êàðíÿ 34504, ñ.Îðë³âêà Ñàðíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-22-58, 2-22-62 Îñòðîæåöüêà òóáåðêóëüîçíà ë³êàðíÿ, ÊÇ 35113, ñ.Îñòðîæåöü Ìëèí³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 5-11-96, 5-11-57 Îñòðîçüêà îáëàñíà ïñèõ³àòðè÷íà ë³êàðíÿ ÐÎÐ, ÊÇ 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-33-32, 2-21-46 Ïîëîãîâå â³ää³ëåííÿ ÖÐË 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-15-46 Ïîëîãîâèé áóäèíîê 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Áåëüìàæ, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-26-58 Ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé ³íòåðíàò 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Áåëüìàæ, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-38-05 Ðàéîíí³ ë³êàðí³ 35053, ñ.Äåðàæíå Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 3-11-53, 3-11-35 35361, ñ.Äÿäüêîâè÷³ гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-52-56, 27-52-30 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ãðèöþêà, 1 . . . . . . . (362) 27-32-78, 27-33-68 35113, ñ.Îñòðîæåöü Ìëèí³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 5-12-32, 5-11-35 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ñàäîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-33-01 34371, ñìò Ðàôàë³âêà Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåòðîïàâë³âñüêà, 33 . . (3634) 5-31-98 гâíåíñüêèé ãåð³àòðè÷íèé ïàíñ³îíàò 35324, ñ.Áîÿí³âêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-03-05 гâíåíñüêèé îáëàñíèé ãîñï³òàëü âåòåðàí³â â³éíè, ÊÇ ÐÎÐ 35311, ñìò Êëåâàíü-1 гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äåðàæíåíñüêà, 39. . . . . . . . . . (362) 27-04-10 Ñïåö³àë³çîâàíà ìåäèêî-ñàí³òàðíà ÷àñòèíà ¹3 34400, ì.Âàðàø, âóë.Åíåðãåòèê³â, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-23-03 Ñòðàø³âñüêà òóáåðêóëüîçíà ë³êàðíÿ 34513, ñ.Ñòðàøåâå Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íèê³â, 1 à . . . . . . . . . . . (3655) 3-57-90 Òó÷èíñüêèé ãåð³àòðè÷íèé ïàíñ³îíàò 35415, ñ.Òó÷èí Ãîùàíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 8 . . . . . . . . . . . . . (3650) 9-22-79, 9-21-75 Õ³ðóðã³÷íå â³ää³ëåííÿ Ãîùàíñüêî¿ ÐÖË 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Ïàâëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-12-63 Öåíòðàëüí³ ðàéîíí³ ë³êàðí³ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êè¿âñüêà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-34-39, 5-61-39 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-47-93 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Ïàâëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-12-78 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.³äðîäæåííÿ, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-14-24, 6-12-83 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ëüâ³âñüêà, 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-20-83 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Âîðîáèíñüêà, 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-01-87, 2-00-31 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Àåðîôëîòñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-06-66, 3-02-66 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-53-61 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-11-42, 2-04-32 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-11-60 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 1 . . . . . . (362) 26-06-82, 27-11-15 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Òàòàðñüêà, 185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-20-05 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.1 Òðàâíÿ, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-13-02, 2-23-44 34500, ì.Ñàðíè, âóë.ß.Ìóäðîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-22-29 Øâèäêà äîïîìîãà 35670, ñ.Âåðáà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 7-01-92 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñêàðáîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-22-09 35523, ñ.Çàð³÷íå Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 3-42-72 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-17-43 34500, ì.Ñàðíè, âóë.ß.Ìóäðîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-41-16

˲ÑÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ ²íòåë-ÏÐÎ, ÍÒÖ, ÏÏ

www.ukrlis.com.ua Ïîñòà÷àííÿ ë³ñîâîãî îáëàäíàííÿ. Àâòîìàòèçàö³ÿ ë³ñîâî¿ ãàëóç³. 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 682-64-03, (067) 682-64-05, (362) 63-39-51, 63-41-95

гâíåíñüêå îáëàñíå óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî òà ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-64 Áåðåçí³âñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êè¿âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-50-00 Âèñîöüêèé ë³ñãîñï, ÄÏ 34111, ñ.Âèñîöüê Äóáðîâèöüêîãî ð-íó, âóë.̳ñòå÷êîâà, 31 . . . . . . . (3658) 6-02-12, 6-02-33 Âîâêîâè¿âñüêå ë³ñíèöòâî, ÄÏ “Ìëèí³âñüêèé ë³ñãîñï” 35224, ñ.Âîâêîâè¿ Äåìèä³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-23-94 Âîëîäèìèðåöüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 34380, ñ.Àíòîí³âêà Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó, âóë.Ïàðòèçàíñüêà, 23, (3634) 6-14-38, 6-11-33 Âîëîäèìèðåöüêèé äåðæñïåöë³ñãîñï, ÑËÀÏ, ÄÏ 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ïîë³ñüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-41-58, 2-47-34 Ãîùàíñüêå ë³ñíèöòâî ÄÏ “Îñòðîçüêèé äåðæë³ñãîñï” 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Øåâ÷åíêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 494-75-29

Ãîùàíñüêèé äåðæñïåöë³ñãîñï, ÄÏ ÑËÃÀÏ 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Ñàäîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-26-95 Äóáåíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Áåðåñòåöüêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-21-50, 4-92-35 Äóáëÿíñüêå ë³ñíèöòâî ÄÏ “Ìëèí³âñüêèé ë³ñãîñï” 35200, ñ.Äóáëÿíè Äåìèä³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-18-34 Äóáðîâèöüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Êîìóíàëüíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-01-43, 2-00-64 Çàð³÷íåíñüêèé ë³ñãîñï, ÄÏ 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Öåíòðàëüíà, 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-08-96 Çäîëáóí³âñüêèé äåðæñïåöë³ñãîñï, ÑËÀÏ, ÄÏ 35740, ñìò ̳çî÷ Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Çäîëáóí³âñüêà, 17. . . . . . . . . . . (3652) 4-05-51 Êëåâàíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 6. . . . . . . . . . . (362) 27-10-29, 27-10-20 Êëåâàíñüêèé ë³ñãîñï, ÄÏ 35312, ñìò Êëåâàíü-2 гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-10-78 Êëåñ³âñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 34550, ñìò Êëåñ³â Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 5-06-00 Êîðåöüêå ë³ñíèöòâî ÄÏ “гâíåíñüêèé ë³ñãîñï” 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-15-83 Êîðåöüêèé äåðæë³ñãîñï, ÄÏ ÑËÀÏ 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 131. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-27-54 Êîñòîï³ëüñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Äóáêè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-11-82 ̳çîöüêèé ˳ñîâèê, ÒçΠ35740, ñìò ̳çî÷ Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Çäîëáóí³âñüêà, 17. . . . . . . . . . . (3652) 4-05-51 Ìëèí³âñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ïîêðîâñüêà, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-30-13, 6-45-08 Íîâîñòàâñüêå ë³ñíèöòâî 35378, ñ.Íîâîñòàâ гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-01-76 Îñòðîçüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-26-53 Îñòðîçüêå, ë³ñîâå ìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 35825, ñ.Âåðõ³â Îñòðîçüêîãî ð-íó Îñòðîçüêèé ë³ñãîñï, ÑÑËÃÂÊ 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 34 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-34-84 Ðàäèâèë³âñüêå ë³ñíèöòâî ÄÏ “Äóáåíñüêèé äåðæë³ñãîñï” 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Î.Íåâñüêîãî, 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-19-65 Ðàäèâèë³âñüêèé ë³ñãîñï, ÑÑÂÊ 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Êðåìåíåöüêà, 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-36-80 гâíåíñüêèé ë³ñãîñï, ÄÏ 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñâÿòî-Ïðåîáðàæåíñüêà, 1 à. . (362) 26-78-38 Ðîêèòí³âñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-19-41 Ðîêèòí³âñüêèé äåðæñïåöë³ñãîñï, ÑËÀÏ 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Ìèðó, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-53-11, 2-53-50 Ñàðíåíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ãîãîëÿ, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-36-81, 3-55-21 Ñåëÿíñüêèé ë³ñ, ÑÂÑÊ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Áóðîâà, 17 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-12-27 Ñîñí³âñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 34652, ñìò Ñîñíîâå Áåðåçí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 125 . . . . . (3653) 2-71-77, 2-74-78

˲×ÈËÜÍÈÊÈ-ÏÐÎÄÀÆ, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß Âàëåàí ³ Ê, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 910-51-16, (362) 26-26-29 Âîäîêàíàëñåðâ³ñ, ÄÏ ÐÎÂÊÏ ÂÊà "гâíåîáëâîäîêàíàë" 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-37-30 Ìàéñòåðíÿ åëåêòðîë³÷èëüíèê³â 33023, ì.гâíå, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 16. . . . (067) 774-74-17, (050) 811-98-17, (362) 26-97-61 Ìåäåêîë, ÍÂÖ, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-21-56, (362) 68-02-10 гâíåãàç, ÏÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-07-23, 15-84 Ñàìãàç, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-25-41

ËÎÌÁÀÐÄÈ, ÊÐÅÄÈÒͲ ÑϲËÊÈ Àëüÿíñ, ëîìáàðä 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-15 Ãðàíä, êðåäèòíà ñï³ëêà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.214 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-48 Äåðæàâíà ³ííîâàö³éíà ô³íàíñîâî-êðåäèòíà óñòàíîâà, Çàõ³äíå ðåã³îíàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-35-61, 26-57-63 ijàìàíòîâèé ä³ì, ëîìáàðä 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 100-03-89 ªâðîïåéñüêèé ëîìáàðä 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 332-08-43 ªâðîÔ³íàíñ, ëîìáàðäè 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 409-11-82 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 504-67-96


ÌÀÃÀÇÈÍÈ ÁÓÄÌÀÒÅвÀ˲Â

Çîëîòà ñêðèíÿ, ëîìáàðä 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 58 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 548-87-30 Çîëîòèé êîøèê, ëîìáàðäè 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 193-01-75 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-15 ²Ç² ÊÐÅÄÈÒ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-01-97, (067) 240-35-90 Êîìîä, ëîìáàðäè 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 386-83-71 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 18 º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-20-92 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 087-73-15 Ëîìáàðä Àëüÿíñ, ÏÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-26-32 Ëîìáàðä-Ñêàðáíèöÿ, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÏÒ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-52 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 463-42-21, (362) 63-39-21 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-33-71 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 442-52-70 Ïàðòíåð, ëîìáàðäè 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 618-13-49 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 619-35-03 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 619-68-49 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 617-72-82 Ïåðøà âñåóêðà¿íñüêà êðåäèòíà ñï³ëêà, гâíåíñüêå â³ää³ëåííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 63, ê.103 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-94-88, (362) 40-86-40 Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé ëîìáàðä 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 995-43-43 Ïð³îðèòåò, êðåäèòíà ñï³ëêà 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, 4-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . (362) 43-09-26, (095) 830-87-34 Òåõíî-ô³íàíñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . (800) 21-04-69, (362) 40-00-12 Óêðà¿íà, ëîìáàðä 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-75-29 Óí³âåðñàëüíèé ëîìáàðä 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 232-92-17 ×åñíèé ëîìáàðä 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 446-76-82 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 233-02-83 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 234-66-41

127

Ïðîì³íü, ÒÄ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 864-29-29, (067) 360-21-29 Ñåêîíä-õåíä, îïòîâèé ñêëàä 33001, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 9 à . . . . . (067) 366-53-93, (066) 553-43-36, (063) 199-38-22 Ñòîê-Õåíä, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 993-68-65

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ÁÓÄÌÀÒÅвÀ˲Â

ÇÀÊÐÓÒÈ, ñïåö³àë³çîâàíà êðàìíèöÿ áóä³âåëüíèõ êð³ïëåíü

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à (ÒÊ “Ñêåëÿ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 386-76-45, (362) 43-10-14

ÊÂÀÄÐÀÒÍÈÉ ÌÅÒÐ, ÑÊËÀÄ-ÌÀÃÀÇÈÍ ÁÓÄÌÀÒÅвÀ˲Â

34500, ì.Ñàðíè, âóë.Âàðøàâñüêà, 2 å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 186-51-69, (3655) 3-56-03 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

Ëàì³íàò & Ïàðêåò, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Îëåãà Îëüæè÷à, 37 . . . . . (093) 080-81-77, (362) 43-59-07

ÌÀÃÀÇÈÍÈ “ÑÅÊÎÍÄ-ÕÅÍÄ”

4 ñåçîíè, ìàãàçèíè 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 13 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 2/1 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 EconomClass, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 IXI, îïòîâèé ñêëàä ñåêîíä-õåíä ñîðòîâàíîãî òîâàðó 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 40 à, (098) 459-01-96, (066) 743-32-08, (362) 63-00-75 Norika, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 194-36-85 Stok House, ìàãàçèíè 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 935-37-92 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 23 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 555-35-09 Áðåíä, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44 ªâðîøîï, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-70 Êàëàìáóð, ìàãàçèíè ñåêîíä-õåíä 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 à 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 3 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 33028, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 7 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 Ìàêñèìóì, ìàãàçèí 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-23-99 Ìîäíà õàòà, ñåêîíä-õåíä 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 968-04-11 Ìîäíèé ñåêîíä, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 Ïëàíåòà ñåêîíä-õåíä, ìàãàçèíè 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 17 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 38 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 2 à

гâíå-ìåòèç, ñïåö³àë³çîâàíèé ìàãàçèí

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 . . . . . . . (098) 008-00-90, (362) 62-44-00

Ñâ³ò Êåðàì³êè, òîðãîâèé öåíòð

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 15 . . . . . . . . . . . (362) 69-04-85, 64-56-05 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Õàòà ëàì³íàòà, ìàãàçèí

Ëàì³íàò, ïàðêåòíà äîøêà, ïë³íòóñ. 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . (067) 917-50-53, (093) 476-29-14 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

Vozand, ñàëîí-ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 340-10-61 Wallis, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 040-00-70, (362) 40-00-70 Àäåëà-Áóä, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, êîðï.3 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-14-54, 63-61-98 Àòåëüº Êåðàì³êè, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 463-72-12, (362) 46-08-01 Áàñåéíè & Ñàóíè, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 521-50-59, (362) 63-61-82 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


128

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ²ÍÒÈÌÍÈÕ ÒÎÂÀвÂ

Áóä³âåëüíèé ìàéäàí÷èê “ÑÓDzВߔ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 430 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-29-80 Áóäìàéäàí, ñêëàä-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 209-65-55 Áóäìàðêåò “ªâðîáóä-Ì” 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 440 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-18-13 Áóäìàòåð³àëè, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-00 Âåëåñ, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 967-26-34, (362) 40-26-34 Ãàëåðåÿ ÊÀ̲ÍÈ, ñàëîí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 35 . . . . . . . . . . . . . (098) 307-02-00, (095) 799-02-02 Ãîñïáóäòîâàðè, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-32 Ãîñïîäàð, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-63-90 Ãîñïîäàðíèê, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 41 ijì ìð³¿, ñàëîí ³íòåð’ºðó 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 077-60-08, (095) 065-98-88 Äîìóñ, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-88 Åêî-Áóä, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-33-37 ÅϲÖÅÍÒÐ, áóä³âåëüíèé ã³ïåðìàðêåò 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-70, 46-02-71 ªâðîáóä, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-33 Çàìî÷êè, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-16-98, (362) 40-12-79 Çåâñ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-42-49 ²çîòåðì-Ñ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-42-93 ²íòåð’ºð ïëþñ, ñêëàä-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-34 ²íòåð’ºð, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 992-21-90 Êàì³íè, ñàëîí-ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 . . . . . . . . . . . . . . (050) 567-98-72, (362) 45-01-02 Êåðàìîïëàñò, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . (097) 733-46-96, (068) 072-76-10, (362) 24-00-12 Êîìôîðò Áóä, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-34-06 Ëàíêîðä, ñêëàä-ìàãàçèí áóäìàòåð³àë³â 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-96-90 ̳ðàä, ñàëîí-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-15-36 Ìîÿ ï³äëîãà, ñàëîí-ìàãàçèí 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 814-84-29, (068) 624-26-94 Íîâ³ âèì³ðè, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-31-91 Îëüâ³ÿ, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-79 Ïàðêåò ïëþñ, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-20-19 Ïëàíåòà çâàðêè, ñàëîí-ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-91-02, (050) 375-08-18 Ïîëîñàòèé ñëîí, ìàãàçèí áóäìàòåð³àë³â 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-13-07, 63-56-99 Ïðåñòèæí³ ï³äëîãè, ñàëîí-ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 10. . . . . . . . . . . . . . (066) 525-36-20, (362) 62-40-44 Ïðîô³òåê-ÁÌ, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . (098) 342-38-78, (095) 153-93-53, (362) 23-41-52 Ñàìáóä, ìàãàçèíè 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-94-39 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 46 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-53-33 Ñàí-òåõ, áóäìàðêåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-07-76 Ñàí³íà, ãóðò³âíÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-18-90, 63-12-76 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-12-75, 23-35-48 Ñàóíè & Êàì³íè, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 24 . . . . . . . . . . . . . (095) 510-40-20, (067) 966-08-31 Ñâ³ò ïàðêåòó, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 290-89-79, (362) 64-69-84 Ñâ³ò ñàóí, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-24-46, 43-25-60 Ñåëî ³ ëþäè, áóä³âåëüíî-ãîñïîäàðñüêèé ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 702-21-20 Ñêëàä-ìàãàçèí ÒçΠ“Îëüâ³ÿ” 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-10 Ñòîë³ò, ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 3 á. . . (067) 362-12-94, (067) 363-10-27, (362) 62-38-68 Ôàéíà ï³äëîãà, ìåðåæà ïàðêåòíèõ ñàëîí³â 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 966-98-59, (362) 43-98-59 Õàòà Ëàì³íàòó, ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-00

Õàòêà, ñóïåðìàðêåò áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 16 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-07-80, 64-07-60 Öåíòð ïðîäàæó ï³äëîãè, ñàëîí 33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 200-99-17

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ²ÍÒÈÌÍÈÕ ÒÎÂÀв La Murr, ³íòèì-áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 558-05-56, (362) 26-47-04 Êóï³äîí, ³íòèì-áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10, ïàâ³ëüéîí ¹7

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÈÕ ÒÎÂÀвÂ

Ïå÷åðêà, ìàãàçèí òóðèñòè÷íîãî òà àëüï³éñüêîãî ñïîðÿäæåííÿ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 30 . . . . . . . . . . . (066) 771-24-21, (362) 43-08-93

Adidas, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-84 Columbia, ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî îäÿãó 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-72 ENVY, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 583-32-92 EXTRIM, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 007-79-29, (362) 28-86-69 GERA, ìàãàçèíè ñïîðòèâíîãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 (ãàëåðåÿ “Ïðåì’ºð”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 911-44-02 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 434-39-02 Gorgany, ìàãàçèí òóðèñòè÷íîãî ñïîðÿäæåííÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 432-65-35, (050) 432-65-35 MEGASPORT, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”) PUMA, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-53 Reebok, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-84 STRONG MEN, ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî õàð÷óâàííÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”). . . . . . . . . . . . . . . (098) 806-79-15 Urban Planet Streetwar, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 953-24-14 Åë³ò-Ïðèì, ÏÏ 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (067) 759-99-28, (362) 63-37-46 ªâðîSPORT, ìàãàçèíè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-26-38 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) Ìóëüòèñïîðò, ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-93 Íîêàóò, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 468-98-78 Ñïîðò-Ñ, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-26-18, 62-33-57 Ñïîðòëàíä³ÿ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 804-05-24 Ñïîðòìàñòåð, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ"Åêâàòîð") Ñïîðòòîâàðè, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-30 Òåðèòîð³ÿ Ñïîðò, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 230-22-48

ÌÀÑÀÆͲ ÊÀÁ²ÍÅÒÈ Ìàñàæíèé êàá³íåò Òðîôèì÷óêà ²ãîðÿ Ìèêîëàéîâè÷à

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 . . . . . . . . . . (067) 266-38-83, (362) 45-44-49

Ñàáàé Òàé, ñàëîí òàéñüêîãî ìàñàæó òà SPA-ïðîöåäóð

33002, ì.гâíå, âóë.Îëåêñè Íîâàêà, 20 . . . . . (063) 821-57-87, (362) 40-40-42

Aura Room, ìàñàæíèé ñàëîí-êàá³íåò 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 999-08-80 Healthy Way, ìàñàæíèé êàá³íåò 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.722 . . . . . . . . . . . . . . (097) 047-24-94, (050) 922-92-01 Àììà, ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-91, 63-63-91


ÌÅÁ˲

129

³ää³ëåííÿ â³äíîâíîãî ë³êóâàííÿ òà íåòðàäèö³éíî¿ ìåäèöèíè îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ (ìàñàæí³ êàá³íåòè) 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-64-53 Êàá³íåò ìàñàæó 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 651-89-80, (098) 332-21-25 Ìàñàæíèé êàá³íåò 33001, ì.гâíå, âóë.Âîëÿ, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-27-26, (093) 380-19-08 Ìàñàæíèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.118 . . (067) 907-75-07, (097) 645-36-80 Ìàñàæí³ êàá³íåòè (ïîë³êë³í³êà “Ï³âí³÷íà”) 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 10 Íàøà Îïîðà, îçäîðîâ÷èé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-06-12 Ñòóä³ÿ ìàñàæó Ìèêîëè Ñèäîð÷óêà 33005, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17 . . . . . . (067) 107-78-13, (063) 220-18-31 Ô³ç³îòåðàïåâòè÷íå â³ää³ëåííÿ ÊÇ “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ”Þâ³ëåéíèé" 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-81-23, 5-80-36 Ô³ç³îòåðàïåâòè÷íå â³ää³ëåííÿ гâíåíñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ (ìàñàæí³ êàá³íåòè) 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-14-63

ÌÀÒÅвÀËÈ ÄËß ÐÓÊÎIJËËß. HAND MADE Âñå äëÿ ðóêîä³ëëÿ, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 086-31-70 Âñå äëÿ ðóêîä³ëëÿ. ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 838-85-46 Îë³-Êà, ñòóä³ÿ handmade 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, êîðï.¹3 . . . . . . . . . (362) 63-61-98, (067) 360-56-57 Ñòåôàí³, ìàãàçèí äëÿ ðóêîä³ëëÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 086-31-54 Òâîð÷³ñòü, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-01-09

ÌÅÁ˲

ÌÀÊÐÎÌÅÁ˲, ÃÓÐÒ²ÂÍß ÌÅÁ˲Â

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . (068) 555-29-55 . . . . . . (067) 555-28-55, (050) 552-85-55, 553-65-55, (067) 555-29-55 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Ïðîëåòàðñüêà, 27 à . . . . (066) 662-22-87 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 444-52-44, (050) 371-17-77, (3635) 2-19-52 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

ÌÀÊÐÎÌÅÁ˲, ÒÖ

34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.ʳðîâà, 6 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 ã . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 371-11-44, (068) 555-24-55, (3635) 2-32-33 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

Ìåáë³ ïëþñ, ìåáëåâèé ñàëîí

33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé), â³ää³ë ¹7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 985-80-10

ÏÀÐÒ², ÏÏÔ DSS ÌÅÁ˲, ÏÏ

Ìåáë³ íà çàìîâëåííÿ. Êóõí³, øàôè-êóïå. 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 40 à . . . . . . . . . (067) 727-39-59, (362) 23-60-58

Ìåáë³ äëÿ ìàãàçèí³â, áàð³â òà àïòåê. 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . (362) 28-28-66, 63-35-83

ADK, ñàëîí ìåáë³â 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á (ÒÖ “²ííà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 544-89-67, (067) 479-82-30, (362) 46-00-43 AKANT, ñâ³ò ìàòðàö³â 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Äîðîøåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . (050) 313-00-19, (067) 992-21-56 Akord-ìåáë³, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 187-80-22, (066) 040-05-60 BEZRUKOFF, äèçàéí-áþðî 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 775-09-48 COME-FOR, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-15-00 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


130

ÌÅÁ˲

Comode, ãàëåðåÿ ìåáë³â 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 521-06-34, (362) 62-03-04 DeCart, ìåáëåâ³ ñàëîíè 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 (ÒÖ “Àðåíà”), 2-é ïîâ. . . (068) 967-06-69, (093) 389-53-21 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á . . . . . . . . . . . . . . . (097) 729-04-18, (093) 115-17-75 Dommino, ô³ðìîâ³ ñàëîíè 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 829-39-49 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 (ÒÖ “Àðåíà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 825-00-45 Furme.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 725-77-10, (362) 63-63-24 JYSK, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ “NOVUS”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (073) 538-95-52 MEBLIK, ñàëîí ìåáë³â 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”), áóòèê ¹11. . . . . (098) 193-77-82 Mekado, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 253-54-00, (097) 253-54-01 MIXALMEBEL, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 50 à . (096) 975-58-81, (095) 493-37-82, (362) 43-04-41 SoNLaB, ìàãàçèíè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-19-20 33010, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-19-20 V&M, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 666-51-00 VELIM, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 354-31-93, (099) 164-29-17 VIP Design, ñàëîí ìåáë³â 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 732-60-30 Vital, ìåáë³ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 716-95-84, (362) 64-44-10 Àíàñòàñ³ÿ, ìåáëåâèé ñàëîí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-36-86 Àð³ñòî, ñàëîí ìåáë³â 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 713-48-02, (362) 26-68-41 ÀÐÒÌÅÁ˲, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 â, îô.27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-26-98 ÀÑÀÒ, ÒçÎÂ, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 444 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-20-63, (362) 64-06-80 Àñîðò³, ñàëîí ìåáë³â 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 772-27-25, (098) 769-02-16 Áàëàáàñ, ñàëîí äèíàì³÷íèõ ìåáë³â 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 332-71-65, (067) 794-19-24 Áëîê, ÌÏ ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . (067) 360-58-34, (3622) 5-63-77 Âàíåññà, ³íòåð’ºðíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-23-00, (362) 63-35-85 Âåíåòî, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-00-99, 26-37-03 Âèñî÷èí Ìèêîëà Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-77-53 ³êòîð³ÿ, ìåáëåâèé ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-83-43 ³êòîð³ÿ, ìåáëåâèé ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-03-50 ³ëàðò-Ð, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-14-45, 63-14-46 Âñåâîëîä, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-28, 62-20-27 Âñ³ ìåáë³, ñàëîí-ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”), (067) 451-33-68, (095) 209-50-66 Ãàðìîí³ÿ, ìåáëåâèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3 (ïðîäóêòîâèé ðèíîê) . . . . . (098) 379-96-25 Ãåðìåñ, ìàãàçèí ìåáë³â 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 299-39-99, (067) 337-23-14 Ãðàíä, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-12-98 Äàíüêåâè÷ Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 412-11-23 Äèçàéí-ñòóä³ÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 222-81-36, (066) 213-33-83 Äîáð³ ìåáë³, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 663-98-31 Äðåâåöüêèé ²ãîð Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 8 . . . . . . . . . . . . . . . (063) 078-99-39, (362) 63-41-61 Äóáîê, ìåáëåâèé ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (ÖÓÌ), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 656-52-56 ªâðî-Ñòèëü, ìåáëåâèé ñàëîí 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”). . . . . . . . . . . . . . . (067) 938-39-52 Çàãàëüñüêèé Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-22-54 Çàºöü Âàäèì Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43022, ì.гâíå, âóë.Âåñíÿíà, 6 â . . . . . . . (050) 435-31-05, (068) 513-87-34, (362) 68-07-46 ²ëüíèöüêèé ²ãîð Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 663-49-20 ²íòåð³î, öåíòð ìåáë³â òà äåêîðó 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-00 ²íòåðÑòèëü, ìåáëåâèé ñàëîí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-53-05

Êðåàëü, ñàëîí ìåáë³â 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 699-34-31, (067) 711-28-33 Ë.Â.À., ñòóä³ÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 604-94-34, (068) 025-07-63 Ëåâøóíîâà Ñâ³òëàíà Ïåòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 45 . . (097) 381-60-81, (067) 369-59-12, (362) 63-04-80 ˲ÂÑ, ñàëîí ìåáë³â 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 233-35-65 Ëüâ³âñüê³ ìåáë³, ìàãàçèíè 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 956-47-87, (097) 379-48-84 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 379-48-84, (097) 875-16-10 Ì-Êîìôîðò, ñàëîí ìåáë³â 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . (096) 407-50-71, (097) 597-74-93 Ìàðêåò-ìåáë³, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 434 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-14-78, (3622) 5-21-35 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 430 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-19 Ìàðñåëü, ìåáëåâèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 (ÒÖ “Ìð³ÿ”) . . . . . . . . . . . . (098) 239-29-03, (362) 43-20-45 Ìåáëåâà ê³ìíàòà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à (ÒÖ “Àðåíà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 974-22-71 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 974-22-71 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 974-22-71 Ìåáëåâà ôóðí³òóðà, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-38 Ìåáëåâèé ñàëîí “Ì” 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-03-94 Ìåáë³ “Ïðîãðåñ” 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 539-38-25, (3622) 5-92-76 Ìåáë³ GERBOR Õîëäèíã 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 263. . . . . . . (068) 750-26-56, (066) 102-81-71, (362) 61-97-67 Ìåáë³ â³ä À äî ß 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 237-09-64 Ìåáë³ ç ªâðîïè, ìàãàçèí 33004, ì.гâíå, âóë.Òèíí³âñüêà, 110 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 426-49-77, (095) 831-26-44 Ìåáë³ Êàïðèç, ñàëîí-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-40-08, 68-40-09 Ìåáë³ Êàðïàò, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ “NOVUS”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 326-55-23 Ìåáë³, ñàëîí-ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-50-82 Ìåáë³-Êàïðèç, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ãðóíòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-14-34, 43-16-63 Ìåáë³ïðîì 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 254-05-40, (096) 038-11-79 Ìåëâ³í, ìåðåæà ìåáëåâèõ ìàãàçèí³â 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 24. . (096) 658-23-85, (050) 378-17-18, (066) 164-99-20 Íàø ijì, ìåáëåâèé ñàëîí 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-01-79 Íåñêîì, ìàãàçèí ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 338-33-05, (362) 64-24-36 Îëâ³ê-1, ÌÊÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 453-51-42, (362) 26-39-07 Îë³ìï, ìåáëåâèé ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 29 . . . . . . (067) 910-14-77, (067) 803-63-95, (050) 944-37-63 Îë³ñìà, ÌÏ ÒçΠ33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.601 . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-40, (362) 63-10-80 Îñàä÷èé ³ Ê, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-85-03 Ïàðóõ Ñåðã³é ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 399-04-04 Ïðåì’ºð-ìåáë³, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 345-33-73, (362) 62-80-01 гâíåíñüê³ ìåáë³, ï³äïðèºìñòâî 33010, ì.гâíå, âóë.³ííèöüêà, 60 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 654-14-34, (098) 840-96-99 Ðîìåî, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 802-03-41, (098) 000-80-80 Ñàëîí-ìàãàçèí ÍÂÏ “ÓÒÎÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-11-63 Ñàí Ðåìî, ñàëîí ìåáë³â 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-96 Ñàíòåõ Ãðóï, ñàëîí ìåáë³â 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á (ÒÖ “²ííà”) . . . . . (067) 381-04-41, (098) 214-62-68 Ñâ³ò ìåáë³â, ñàëîí-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-76-72 Ñêëàä Ìåáë³â, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (ÖÓÌ), 2-é, 3-é ïîâ.. . . . (098) 790-90-80, (050) 857-86-80 Ñòèëü-Ì, ìåðåæà ìåáëåâèõ ñàëîí³â 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-25-68, 63-27-33 Ñò³ë òà Ñò³ëåöü, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 387-48-77, (362) 63-36-77 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 . . . . . . . . . . . . . . (093) 387-49-62, (362) 63-30-31 Ñòîõ³ä Þð³é Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-40-14 Òåððèòîð³ÿ ñíó, ìåðåæà ìàãàçèí³â ìàòðàö³â 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 (ÒÖ “Àðåíà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 324-28-34 Òåððèòîð³ÿ ñíó, ìåðåæà ìàãàçèí³â ìàòðàö³â 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ “NOVUS”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 230-45-20


ÌÅÄÈ×Ͳ ÖÅÍÒÐÈ

Óêðà¿íñüê³ ìåáë³, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.329. . . . . . . . . . . (096) 506-72-57, (362) 40-17-25 ÓÒÎÃ, гâíåíñüêà ìåáëåâà ôàáðèêà 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 29 . . . . . . . . . . . (067) 364-25-35, (362) 64-11-63, 64-13-36 Ôàáðèêà ìåáë³â “Íîâà”, ñàëîí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 352-18-90, (097) 611-81-12 Ôåºð³ÿ ìåáë³â, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 933-01-73 Ô³ëîíþê Àíäð³é Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 581-88-11, (063) 774-90-90 Øàðì, ìåáëåâèé ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 846-69-39 33013, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 846-69-39 Þòà, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 783-70-36, (362) 23-50-62 ßñåí, ìåðåæà ìåáëåâèõ ñàëîí³â 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ “NOVUS”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 871-89-41

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÍÅÒÐÀÄÈÖ²ÉÍÀ VIVASAN

33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 728-81-81, (099) 133-07-28, (067) 364-22-87

NSP, ô³òîöåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-02 Tiens-Óêðà¿íà, àãåíòñüêèé îô³ñ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11, îô.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 508-96-45 Àþâåðäà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 37 . . . . . . . (362) 62-35-32, (050) 213-28-74, (096) 290-01-92 Åêîìåä, Í ÒçÎÂ, ðåã³îíàëüíèé ïðåäñòàâíèê 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 304-63-81 Çäîðîâ’ÿ â³ä óïïîêðàòà, ô³òîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.928 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-96, (067) 268-56-11 Çåëåíà ïëàíåòà 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-60-42, (050) 140-12-60 Êîðàëîâèé êëóá 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 441-00-95, (098) 601-40-57 Ñèá³ðñüêå çäîðîâ’ÿ, êîðïîðàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.234. . . . . . . . . . . (098) 054-45-90, (362) 45-44-86 Ñêàðáíèöÿ çäîðîâ’ÿ, ô³òîàïòåêà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 (ÁÖ “˳îí”), 2-é ïîâ. . . (098) 747-19-20, (050) 175-00-92 Ñîëîòâèíî, ðåëàêñàö³éíèé öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 26 â . . . (050) 611-98-11, (096) 809-01-65, (066) 106-98-18 Ñîëÿíà ê³ìíàòà 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 706-45-02, (362) 26-48-73 Ñîëÿíà ê³ìíàòà-ãàëîêàìåðà 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19 (Á³çíåñ-öåíòð), 1-é ïîâ.. . . . . . . (362) 40-10-75 Ô³òî Á³îëà, îçäîðîâ÷î-êîíñóëüòàö³éí³ öåíòðè 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-02-49, (362) 26-07-04 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-02-49 Ô³òîöåíòð “Òâîº çäîðîâ’ÿ” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-84, (067) 712-94-30 Ô³òîöåíòð ªâãåíà Òîâñòóõè, ïðåäñòàâíèöòâî 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31 . . . . . . . . . . . . (362) 43-43-21, (098) 504-08-88 ÕÓÀ-ØÅÍ, ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàòèâíèé öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.302 . . . . . . . . . . (050) 313-48-34, (098) 433-28-08 Þñò, ô³ðìà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, ê.108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-89-43

ÌÅÄÈ×ÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß, ²ÍÂÅÍÒÀÐ NovuMedical, äåìîíñòðàö³éíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 344-31-09, (362) 40-63-40 À³òàñ ïëþñ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 217. . . . . . . . . . . . . . (067) 360-82-28, (050) 435-42-90 Ãàçîòðîí-Åë³ïñ & Ê, ÒçΠÍÂÔ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-75-99 ËÎÊÅ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à. . . . . . . . . . . (362) 43-27-41, (067) 360-18-05 Ìåäòåõí³êà, ìàãàçèíè 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-49-01, 63-62-49 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 33 . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-53-06, (096) 003-79-47 ÌÒ ÑÅвÑ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-21, (050) 956-47-96 Ïîë³ïðîì, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-26-34 гâíåìåäñåðâ³ñ, ÍÂÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-34-65 гâíåíñüêà îáëàñíà áàçà ñïåöìåäïîñòà÷àííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-09, 26-87-26 Ñâ³ò ñòîìàòîëî㳿, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-30-12 ѳìâåñò, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-68-04

131

ÌÅÄÈ×Ͳ ËÀÁÎÐÀÒÎв¯ Âàøå çäîðîâ’ÿ, ìåäè÷íèé öåíòð ñó÷àñíèõ êîëüîðîâèõ òåõíîëîã³é 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 1. . . . . . . . . . . . . (050) 435-21-69, (097) 183-13-48 IJËÀ, ìåäè÷í³ ëàáîðàòî𳿠33018, ì.гâíå, âóë.Ìåäè÷íà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-95-67 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 60-67-77 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 60-67-77 Åêñïåðò, ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 206-60-66, (098) 778-85-77 Åñêóëàá, ìåäè÷í³ ëàáîðàòî𳿠33023, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 314-25-35 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 834-57-36 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 440-93-97 ѳíåâî, ìåäè÷í³ ëàáîðàòî𳿠33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-70-30 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-70-30 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-70-30 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 56 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-70-30 Öåíòð “ÌÐÒ-ä³àãíîñòèêà” 33018, ì.гâíå, âóë.Ì.Êàðíàóõîâà, 25 à. . (067) 167-70-77, (095) 810-41-00, (362) 62-96-46

ÌÅÄÈ×Ͳ ÒÎÂÀÐÈ Ð²ÂÍÅÌÅÄÒÅÕͲÊÀ, ÒÇÎÂ

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 21 . . . . . . . . (362) 26-49-01, 63-62-49

Âîëîøèíà Àííà Àíàòî볿âíà, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 4/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-04-26 Äîëô³-Óêðà¿íà, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.318. . . . . (067) 611-88-27, (067) 611-86-90 ²íäåêñ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-79-35 Êàìïóñ Êîòòîí Êëàá, Òîðãîâèé ä³ì, ÐÔ 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-22, 62-32-05 Îðòîïåäè÷íèé ñàëîí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 324-28-41, (362) 43-41-58 Ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íèé öåõ 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-62-63 гâíåìåäòåõí³êà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-45-92 Ôîðâàðä-Îðòî, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 483-05-89

ÌÅÄÈ×Ͳ ÖÅÍÒÐÈ Astra Visus, öåíòð çîðó 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67 . . . . . . . . (067) 672-99-44, (066) 350-99-44, (362) 68-00-00 Dermed, ñïåö³àë³çîâàí³ ìåäè÷í³ êàá³íåòè 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-77-69, 62-32-80 Diet centr, êë³í³êà äîêòîðà Áðîâêî 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 618-18-81 RIVNE ULTRAVISION, ïðèâàòíèé ä³àãíîñòè÷íèé îôòàëüìîëîã³÷íèé öåíòð 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 2. . . . . . . . . (096) 030-02-68, (098) 092-06-92, (096) 030-02-68 Àí³êî, ìåäè÷íèé öåíòð 33001, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèíèöüêîãî, 5 à . . . . . . . . (362) 68-49-49, 43-98-93, (067) 364-31-08 ÀÒËÀÍÒ 7, ìåäè÷íèé öåíòð 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, 1-é ïîâ.. . . . (096) 910-31-03, (066) 962-13-43 Áëàãîäàð, ðåïðîäóêòèâíèé öåíòð 33001, ì.гâíå, âóë.Âîëÿ, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-34-15, (066) 898-67-67 Âàëåî, ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ä (ÐÎË, àïòåêà ¹121). . (050) 375-37-44, (096) 260-80-40 Âñå äëÿ âóõà, öåíòð ñëóõîïðîòåçóâàííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.84 . . . . . . . . (097) 326-33-60, (362) 40-25-26 ijì çäîðîâ’ÿ, ìåäè÷íèé öåíòð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 29 . . . . . . . . (067) 364-49-74, (093) 454-43-15, (362) 26-78-16 Êàá³íåò ñó÷àñíî¿ ÓÇÄ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìåäè÷íà, 7 (ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹2) . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-57-31 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 7 (Ïîë³êë³í³êà ¹2), ê.217 . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-55 Êàðä³îë³òà, ëèòîâñüêî-óêðà¿íñüêèé ìåäè÷íèé öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 10 à . . (098) 383-77-70, (066) 651-77-70, (362) 43-05-43 Êèïàðèñ, öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿ ñïèíè 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 558-55-86, (050) 553-55-36 Ìåäè÷íèé öåíòð óíåêîëîã³ÿ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-68-61 ÌÅÄÖÅÍÒÐ ßíè Êðàâ÷óê 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, 2-é ïîâ.. . . . . (097) 842-26-00, (362) 43-06-00 Îêñôîðä Ìåä³êàë гâíå, ìåäè÷íèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . (067) 840-40-50, (362) 40-40-50 Ðåà³òà, ìåäè÷íèé öåíòð 33018, ì.гâíå, âóë.Ì.Êàðíàóõîâà, 31 . . . (097) 457-40-11, (050) 372-00-06, (362) 63-67-63 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


132

ÌÅÒÀËÈ ÒÀ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÈ

гâíåíñüêèé îáëàñíèé êë³í³÷íèé ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð ³ì.Â.Ïîë³ùóêà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-01-90 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð çäîðîâ’ÿ, ÊÇ ÐÎÐ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-64 ÓÇÄ ñó÷àñíèõ êîëüîðîâèõ òåõíîëîã³é, êàá³íåò 33028, ì.гâíå, ïðîâ.²ãîðÿ Âîëîøèíà, 8. . (050) 435-21-82, (096) 391-97-08, (362) 43-83-10 Öåíòð â³äíîâëåííÿ çîðó Àíàòîë³ÿ Ñîââè 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 493-64-82, (362) 40-12-13 Öåíòð êîðåêö³¿ ñëóõó 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, îô.512 . . . . (067) 895-25-51, (097) 167-55-34 Öåíòð ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìåäè÷íà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-93-79 Öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿ áîëþ ñïèíè òà ñóãëîá³â 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31 . . . . . . . . . . . . (067) 994-24-24, (362) 43-43-82

ÌÅÒÀËÈ ÒÀ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÈ

Êâàíò, ÌÏçÎÂ

Âèãîòîâëåííÿ òà ìîíòàæ áóä³âåëüíèõ ìåòàëîêîíñòðóêö³é. Ïëàçìîâà òà ãàçîâà ð³çêà ìåòàëó. 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Íîâà, 1 . . . . (097) 645-04-24, (3652) 2-52-22, 2-55-82

Ðåòðà, ÏÏÔ

Âèðîáíèöòâî ìåòàëåâèõ âèðîá³â íà çàìîâëåííÿ. Îáðîáêà ìåòàëó. 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-03-57, (067) 322-88-45, (3622) 5-60-38 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

³ëüõà, ÏÏ ÂÒÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-80, 62-20-05 Ãð³ëàíà, ìàãàçèí êîâàíèõ âèðîá³â 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), îô.305. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 615-81-82 Äåíèñþê Ðîìàí ³òàë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-45 Äÿê ³êòîð ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . (067) 362-30-21, (3622) 5-60-30 Åêñïðåñ Òåõíîëîäæ³, ÒΠ33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-48-48 ªâðîôàðá Ïëþñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-49-34, (362) 62-97-81 Çàõ³äìåòàëãðóï, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-85-76, (362) 63-06-75 Êàï³òàë Ñòàëü, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.121 . . . . . . . (093) 669-45-85, (362) 43-03-70 Êóçíÿ ϳäêîâà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-31-21 Ëóê’ÿíåöü Àíàòîë³é Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 35 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 965-34-71, (095) 529-73-12 Ì.².Î., ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 27 . . . . . . . . . . . (362) 63-19-58, 63-63-83, 63-59-99 ÌÅÃÀÌÅÒÈÇ, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . (067) 364-65-64, (362) 40-65-64 ÌÅÃÀÌÅÒÈÇ-ÌÀÐÊÅÒ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . (067) 364-75-74, (362) 40-75-74 Ìåäåêîë, ÍÂÖ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 111, (067) 360-30-65, (066) 043-52-88, (362) 63-60-99 Ìåòèçè òà ôóðí³òóðà, ìàãàçèíè 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-35-57 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . (098) 620-58-58, (050) 949-11-92, (362) 64-35-80 Ïàòàð, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 23 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-04-09, 62-19-57 ϳí÷óê Òåòÿíà ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 709-66-44 Ïîáóòîâà ìàéñòåðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 34 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 916-35-25, (096) 258-96-39 Ñèíåâ³ð, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-33-58, (362) 61-99-78 ѳòêà Çàõ³ä, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . (050) 432-78-55, (093) 483-51-05 ѳòêà-íåñâ³÷, ñêëàä-ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 37 à, (096) 032-24-48, (067) 342-23-04, (362) 43-43-34 Ñîëõìà, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9, îô.102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-00-54 Ñîñí³í Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 457-02-88, (050) 678-24-39 Ñòàëü-Ì, çàâîä ìåòàëîâèðîá³â 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-33-33 Òåõíîëþêñ, ÏÏ ô³ðìà 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . (050) 375-56-62, (362) 43-19-86, 60-91-02 Óêðà¿íñüêà ã³ðíè÷î-ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ, ÀÒ 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-39-73, 26-95-90 Ôëîðåñêó Âîëîäèìèð ²ëë³÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-32-02 Õóäîæíÿ êîâêà 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 725-12-81, (362) 43-12-81

ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ ÂÈÐÎÁÈ EPSILON, ÒÌ ÒÇΠ“ÀÊÎÐÄ-Ñ”

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . (362) 46-01-01, 46-02-02 Ñèðîòà Ñåðã³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3, áîêñ ¹59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 250-95-51, (093) 993-82-76, (362) 64-46-20

вÂÍÅÌÅÒÀËÒÎÐÃ, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 ã . . . . (362) 60-86-13, 60-87-90

ÑÀÐÍÅÍÑÜÊÈÉ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÌÅÕÀͲ×ÍÈÉ ÇÀÂÎÄ, ÒÎÂ

34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 27 (âõ³ä ç âóë.Òêà÷à) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 437-80-30, (3655) 3-57-23

ÀÂÄåêñ-Ì, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . (050) 517-74-31, (067) 864-25-51, (362) 61-99-47 Àðñåíàë, ÒçΠÂÊÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 â . . . . . (067) 659-85-82, (067) 702-38-50, (362) 46-09-11 Áàðîêêî, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 008-77-66

AKANÒ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75, îô.14 . . . . . . . (096) 541-84-11, (362) 64-47-62 Impuls, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à (ñàëîí “Ñàí-Òåõ”) . . . . . . . . . (097) 945-41-98, (362) 61-75-45 WinDoor, ôàáðèêà â³êîí òà äâåðåé 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 177-57-75, (362) 62-98-10 WINTERA, ïðåäñòàâíèöòâî 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-04-44, (362) 45-44-05 Àëþìî-Ïëàñò, ÒçÎÂ, âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíà êîìïàí³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 91 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-64-66 Àðêàäà-Ïëàñò, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-44-53 Àðì-Åêî, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³÷íà, 22 . . . . . . . . . . (068) 677-31-77, (067) 725-64-36, (362) 63-16-78 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 . . . . . . . . (068) 677-31-77, (067) 725-64-36, (362) 63-16-78 Áîëåíà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 . . . . . . . . . . . . . . (067) 373-51-42, (362) 63-80-97 ³ê Àðò, ÒΠ33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 365-05-14


ÌÎÁ²ËÜͲ ÒÅËÅÔÎÍÈ-ÏÐÎÄÀÆ, ÑÅвÑ

³êíà Äâåð³ â êîæåí ä³ì, ô³ðìà 33028, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-29-70, (362) 43-01-07 ³êíà Êîðñà, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 508-47-00, (362) 43-44-60 ³êíà ÊÎÐÑÀ, ñàëîí-ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9. . . . . . . . . . . . . (097) 148-61-13, (050) 919-79-93 ³êíà Ïðîñò³ð, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ðóñüêà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-29-53, (362) 26-65-95 ³êíà-Ïëàñò, ñàëîí â³êîí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 155-57-77, (362) 64-20-77 ³êíî Ïëþñ, ñàëîí-ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 62 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-31-50 ³êíîïðîì, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-53-41 ³êîíä 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 987-89-81, (362) 45-15-05 ³ëåíä Ê, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 299-87-25, (362) 62-02-35 ÅÊÎIJÌ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â (ÒÖ “Ìð³ÿ”). . . . . . . . . . . (097) 353-19-76, (362) 43-12-20 Åë³òÏëàñò, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . (098) 476-00-26, (093) 489-88-19, (362) 62-03-65 Åñòåò ˳ãà 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.320. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-65-23 ÅÒÀËÎÍ-ÏËÀÑÒ, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10, îô.8 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 418-04-65, (362) 64-24-08 ªâðîôàñàä, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-12-12 Çåë³íñüêèé Ðîìàí ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 525-74-54 ̲ ÊÀ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1, ê.217 . . (067) 130-50-42, (050) 375-59-46, (362) 62-35-35 Íàðîäí³ â³êíà, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-92-07 Ïëàñò Îê, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-65-34 Ïëàñòèê, ñàëîí 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á (ÒÖ “²ííà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-01-41 Ðàäîí³ò, ÐÔ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 351-80-70, (362) 46-05-10 ÐÅÍÎÌÅ-ÏÀÐÒÍÅÐ, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-02 Ðîìàí÷óê Ïåòðî Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8 (2-é ïîâ.), ê.40. . . . . . (097) 211-72-02, (362) 63-80-03 Ñâ³ò â³êîí, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.66 . . . . . . . . (096) 453-05-55, (362) 26-36-36 Ñòàíäàðò+, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (íèæí³é ð³âåíü) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 030-66-00 ÑÒÀÐ-ѲÒ, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-03 Ñòåêëî Ïëàñò, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.210. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 562-52-92 Ñòîì³ëü Ñàíîê Óêðà¿íà, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75, îô.35-38 . . . . . . . . . . (362) 62-34-70, 62-34-40 ÒÁÌ-Óêðà¿íà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . (095) 280-03-58, (362) 62-98-55

ÌÈÑËÈÂÑÒÂÎ ÒÀ ÐÈÁÀËÜÑÒÂÎ Flagman, ìàãàçèí

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-88

Îêóíüîê, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 032-57-08

133

Travel-carp, ³íòåðíåò-ìàãàçèí ðèáàëüñüêîãî òà òóðèñòè÷íîãî ñïîðÿäæåííÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5 . . . . . . . (068) 022-55-25, (066) 458-55-17, (093) 553-67-25 Àâòîáàí-Çáðîÿ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-80 Âäàëà Ðèáàëêà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-04-83 Êàðï, ïðîô³-ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . (050) 375-59-11, (098) 561-50-07 Ìèñëèâåöü, ÊÏ 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-35-71, 23-43-88 Ìèñëèâåöü, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-26-49 Íà êàðïà, ìàãàçèí 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 050-85-11 Ïîïëàâîê, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 737-62-73, (067) 915-65-16 Ðèáîëîâí³ ñíàñò³ ó Ôåä³, ðèáàëüñüêà êðàìíèöÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 829-55-55 гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ÓÒÌÐ 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-88, 23-35-71 гâíåíñüêà ðàéì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ ÓÒÌÐ 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-34-28 Ñàïñàí, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-79-29 Òðèòîí, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 553-76-16, (096) 705-55-79 ßãäòàø, ìàãàçèí-ìàéñòåðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-06-28

ÌÈÒÍÎ-ÁÐÎÊÅÐÑÜʲ ÏÎÑËÓÃÈ

PST Óêðà¿íà, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-00-68, 62-56-01 Salve Finance Óêðà¿íà, ÇÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.507. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-78 Àëüÿíñ Àâòî-áðîêåð, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-27, (097) 645-61-31 Áàðîñ, ÏÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-23-42 Áðîê-Ïóëüñ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-96, (067) 268-68-56 Áðîê-ñåðâ³ñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-70 Ìèòíèé Áðîêåð-гâíå, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-59, (067) 645-58-70 Íåî-Õ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-78 Îëëàíä, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-24-82, 43-97-95 гâíå-Äåê, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 225-89-57, (362) 62-19-11 Þ.Ð.²., ÏÔ 33004, ì.гâíå, âóë.Áåðåãîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-90-55

ÌÎÁ²ËÜͲ ÒÅËÅÔÎÍÈ-ÏÐÎÄÀÆ, ÑÅÐÂ²Ñ Apple ONE, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”) . . . . . . (097) 338-22-61, (093) 033-99-88 Apple-house, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 131-31-32 ISpot, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 200-60-05 IStore, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 765-12-95 Life, öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ àáîíåíò³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 (ÒÖ “˳îí”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-49-23 MotoDROID, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11, îô.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 637-63-49 Ringoo, ñàëîí ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 340-74-17 RISTEL, ñåðâ³ñíèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 18 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 336-00-08, (096) 427-00-08 Samsung, áðåíäîâèé ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 234-51-54 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


134

ÌÎÄÅËÜͲ ÀÃÅÍÖ²¯

SMART SERVICE, ñåðâ³ñíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1 . . . . . . . . . (097) 224-40-40, (073) 124-30-32 Vivat, Åëåêòðîí³êà!, àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñíèé öåíòð 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-79-04, 62-33-54 Vodafone, öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ àáîíåíò³â 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 40-01-11 ÀËËÎ, òîðãîâåëüíà ìåðåæà 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 1 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 262 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 406-42-36 Äèíàì³ò, ñåðâ³ñíèé öåíòð 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 436-08-57 ÄÐβÄ-Ñåðâ³ñ, ðåìîíò ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-88-80 Åêñêëþçèâ, ãóðòîâèé ñêëàä 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 106-66-99 Ææóê, ìàãàçèí ãàäæåò³â 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 (ñóïåðìàðêåò “Âîïàê”) Çàáàâà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-92 Êè¿âñòàð, РÇÀÒ “Êè¿âñòàð Äæ.Åñ.Åì.” 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34 Ëàéô, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 Ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 901-29-00 Ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 (ìàãàçèí “Øèê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-33 ÐÅÌÎÍÒÓªÌÎ.com, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 568-00-00, (362) 60-77-77 Òåõíîêîì, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 41, îô.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 930-11-11 ÒÒÒ, ìàãàçèí ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ “NOVUS”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 548-50-09 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 223-59-42 Ôëåø Ñòàð, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à, îô.109, 205, 209 . . . . (068) 380-05-99, (067) 380-05-65

Äóáðîâèöÿìîëîêî, ÒçΠ34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Çàë³çíè÷íà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-26-15 Çàð³÷íåíñüêèé ìîëîêîçàâîä, ÏÀÒ 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Öåíòðàëüíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-03-50 Êîñòîï³ëüñüêèé ìàðãàðèíîâèé çàâîä, ÏÏ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, ïðîâ.г÷êîâèé, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-34-05, 2-26-87 Ìîíàøèíñüê³ ñèðè, ÏÏ 34709, ñ.Ìîðîç³âêà Êîðåöüêîãî ð-íó, óðî÷èùå Ìîíàøèíñüêèé Õóò³ð, 2 . . . (098) 366-57-79 Îñòðîçüêèé ìîëîêîçàâîä, ÏÀÒ 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Âèøåíñüêîãî, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-29-45 Ð.Ò.Ä Ñîê³ë, ÌÏÏ 35512, ñ.Òåñëóã³â Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 36 à . . . . . . . . . . . (067) 588-85-79 Ð.Ò.Ä. ÑÎʲË, ÌÏÏ 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-12-96 Ðàäèâèë³âìîëîêî, ÒçΠ35541, ñ.Êðóïåöü Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-31-42, 4-28-51, 4-14-72 Ñàðíåíñüêèé ñèðçàâîä, ÒçΠ34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-42-61, 3-50-86

ÌÎÒÎ- ÒÀ ÂÅËÎÒÅÕͲÊÀ-ÏÐÎÄÀÆ, ÏÐÎÊÀÒ

ARTmodels, øêîëà ìîäåëåé 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 (ÒÖ “MANHATTAN City Hall”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-51-22, (067) 383-50-06 Ïàííà, ìîäåëüíå àãåíòñòâî 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6 (ÌÏÊ “Òåêñòèëüíèê”) . . . . . (098) 831-88-38, (362) 24-00-45

BOOMERANG BOARDSHOP, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à . . . . . (096) 571-10-09, (067) 362-01-88, (067) 666-14-88 Katay.com.ua, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 693-39-26 Rivelo, âåëîìàãàçèí-ìàéñòåðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 813-94-40, (050) 339-33-25 Scooter.rv.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 526-86-89 Terra Extreme, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 677-24-94, (362) 45-24-73 VeloHome, âåëîìàãàçèí-ìàéñòåðíÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 864-11-84, (063) 061-23-60 Âåëîìîòîñàëîí, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ðèëüñüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 957-92-38 Âåëîñåðâ³ñ, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 949-37-30 Âåëîñåðâ³ñ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 944-33-09, (097) 937-91-14 Ìîòîìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . (097) 933-24-27 Ïàòð³îò, ìîòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25. . . . . . . . . . . . (050) 858-48-32, (097) 459-50-52 Õ³ò-Ôîðìàò 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-72-65, (362) 63-64-34

ÌÎËÎ×Ͳ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

ÌÓÇů, ÇÀÏβÄÍÈÊÈ

Á³ìîë, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 411-15-17, (362) 68-32-10 Âîëèíü-Òîðã “Ãàëè÷èíà”, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-17-15 гâíå-ìîëîêî, ô³ë³ÿ Òåðíîï³ëüñüêîãî ìîëîêîçàâîäó, ÏðÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 120 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-40-03 гâíåíñüêèé ôåðìåð, äîñòàâêà ìîëîêà òà õë³áîïðîäóêò³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 002-04-78, (050) 713-47-29 Ñèäîð÷óê Âàëåð³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-97-50, 24-43-08 Ñèðíà ìàô³ÿ, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 903-43-81 Ñêàéìîë, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-07-47 Ñÿéâî, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-76 Òðîÿíäà-Ì, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-62-64 ÒÒÊ-Âåñò, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-99-98, 64-99-90 ×åðíÿê Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-57-09, 24-62-86, 24-55-26

˳òåðàòóðíèé ìóçåé Óëàñà Ñàì÷óêà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-54 Ìóçåé áîéîâî¿ ñëàâè 13-ãî Àðì³éñüêîãî êîðïóñó 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 360 Ìóçåé áóðøòèíó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-54 гâíåíñüêèé îáëàñíèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-80, 62-05-72 Áåðåçí³âñüêèé ðàéîííèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-48-69 Âîëîäèìèðåöüêèé ðàéîííèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-42-88 Äåðæàâíèé ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé çàïîâ³äíèê ì.Îñòðîã 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Àêàäåì³÷íà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-26-56 Äóáåíñüêèé çàìîê, äåðæàâíèé ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé çàïîâ³äíèê ì.Äóáíî 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 3-24-64, 4-35-68 Çàð³÷íåíñüêèé ðàéîííèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Øåâ÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-07-73 Çäîáóí³âñüêèé ðàéîííèé ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ôàáðè÷íà, 9 Êîðåöüêèé ðàéîííèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Êè¿âñüêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-27-37 Êîñòîï³ëüñüêèé ðàéîííèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-27-62 Êðàºçíàâ÷èé ìóçåé Äåðæàâíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà ì.Îñòðîãà 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Àêàäåì³÷íà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-25-93 Êóëüòóðíî-àðõåîëîã³÷íèé öåíòð «Ïåðåñîïíèöÿ», ÊÇ ÐÎÐ 35377, ñ.Ïåðåñîïíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Âåðáîâà, 22 . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-05-41 Ìëèí³âñüêèé ðàéîííèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé, ÊÇ 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.²âàíà Ôðàíêà, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-59-67 Ìóçåé ³ñòî𳿠Îñòðîçüêî¿ àêàäå쳿 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ñåì³íàðñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-29-49 Ìóçåé êíèãè òà äðóêàðñòâà Äåðæàâíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà ì.Îñòðîãà 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-32-71

ÌÎÄÅËÜͲ ÀÃÅÍÖ²¯

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Àãðîïåðåðîáêà, ÒçΠ35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.ßðîñëàâà Ãàøåêà, 120 . . (362) 26-79-70 Á³ìîë, ÒçΠ34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-34-31 Âîëîäèìèðåöüêèé ìîëî÷íèé çàâîä, ÏðÀÒ 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-56-08 Ãîùàíî÷êà, ÒΠ35400, ñìò Ãîùà, âóë.Øåâ÷åíêà, 73 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 068-30-27 Äóáíîìîëîêî, ÏÀÒ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 117 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-11-64, 3-00-20


ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ, ÊÓÐÑÈ

Ìóçåé íóì³çìàòèêè Äåðæàâíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà ì.Îñòðîãà 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-26-98 Ïîëå Áåðåñòåöüêî¿ áèòâè, íàö³îíàëüíèé ³ñòîðèêî-ìåìîð³àëüíèé çàïîâ³äíèê 35510, ñ.Ïëÿøåâà Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 2-87-39 Ðàäèâèë³âñüêèé ðàéîííèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Êðåìåíåöüêà, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-35-49 гâíåíñüêèé ïðèðîäíèé çàïîâ³äíèê 34500, ì.Ñàðíè, óðî÷èùå Äóáêè-Ðîçâèëêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-47-63, 3-47-52 Ñàðíåíñüêèé ³ñòîðèêî-åòíîãðàô³÷íèé ìóçåé 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðîñâ³òè, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-53-97

ÌÓÇÈ×Ͳ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ ÒÀ ÀÏÀÐÀÒÓÐÀ

PROAudio, ìàãàçèí ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â

http://proaudio.ua Email: shop@proaudio.ua 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 297-77-82, (095) 728-74-67, (362) 43-61-63

Viola, ìóçè÷íèé ìàãàçèí

Ïðîïîíóºìî øèðîêèé àñîðòèìåíò ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â, çâóêîâîãî òà ñâ³òëîâîãî îáëàäíàííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ð³çíèõ çàõîä³â. 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 738-98-22, (066) 856-18-23, (093) 431-40-29

Yamaha, ñàëîí-ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-08-50, (067) 738-77-25 Êâ³íòà ìþç³ê, ìóçè÷íèé ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 44 . . . . . . . . . . (362) 26-47-78, (096) 940-27-00 Ìàæîð, ìàãàçèí ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12, îô.5 . . . (050) 204-87-40, (096) 007-07-06 Ìóçèêàíò, ìóçè÷íèé ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 213-92-81 Ñîíàòà, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-12-37, (093) 061-08-38

ÌÓÇÈ×Ͳ ØÊÎËÈ Ð³âíåíñüêà äèòÿ÷à ìóçè÷íà øêîëà ¹2 33023, ì.гâíå, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 13 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-52, 26-89-13 гâíåíñüêà ìóçè÷íà øêîëà ¹1 ³ì.Ì.Â.Ëèñåíêà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-12, 26-44-65 Äèòÿ÷³ ìóçè÷í³ øêîëè ó ðàéîíàõ 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-40-60 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.ßñíà, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-54-72 35313, ñìò Îðæ³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-42-16 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-63-87 35053, ñ.Äåðàæíå Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ðîìàíà Ìàðòèíþêà, 1 á . . . . . (3657) 3-12-90 35325, ñ.Øóáê³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-39-82 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 2 . . . . (362) 20-44-71 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-33-90 35312, ñìò Êëåâàíü-2 гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñàäîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-14-05 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.17 Âåðåñíÿ, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-48-60 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-27-46 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðîñâ³òè, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-26-43

135

Ñàòè¿âñüê³ êîâáàñè, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-45-78 Ñï³ëêà, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-85-65 Òó÷èíñüê³ êîâáàñè, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-12-73

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² ÂÇÒÏ Êîñòîï³ëüñüêî¿ ÐÑÑ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êðèï’ÿêåâè÷à, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-11-07 Ãîðîäîöüê³ êîâáàñè, öåõ ç âèãîòîâëåííÿ 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 1. . . . . . . . . . . (362) 61-16-24 Äåë³êàòåñ, ÏÏ 35361, ñ.Äÿäüêîâè÷³ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìëèí³âñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . (362) 43-26-89 ²íóñ-ËÒÄ, ÒçΠ35415, ñ.Òó÷èí Ãîùàíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðøîòðàâíåâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 9-22-03 Êîâáàñíèé öåõ 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.8 Áåðåçíÿ, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-55-24 Êîìïàí³ÿ “Çåâñ ËÒÄ”, ÒçΠ35600, ì.Äóáíî, âóë.Êëèìà Ñàâóðà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-09-96, (3656) 3-29-62 Êðà¿íà ñìàêó, ÒçΠ35442, ñ.Áóãðèí Ãîùàíñüêîãî ð-íó, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 32 . . . . (3650) 4-26-53, 4-26-66 ̳çî÷ïðîäóêò, ̳çîöüêå ì’ÿñîïåðåðîáíå ï³äïðèºìñòâî 35740, ñìò ̳çî÷ Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 4-02-32, 4-02-06, 4-04-89 Ìëèí³âñüêèé ì’ÿñîêîìá³íàò, ÒçΠ35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ïîêðîâñüêà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-49-93 Ì’ÿñêî, ìàãàçèí 34400, ì.Âàðàø, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 808-03-08 Ì’ÿñíèé ä³ì “Òðè Êîïö³”, ÒçΠ35321, ñ.Òðè Êîïö³ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-20-79, (067) 360-32-80 Ì’ÿñíèê, ìàãàçèí 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 079-92-99 Ïðîäìîá³ë, ÒΠ35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ôàáðè÷íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 130-16-59 Ðàéêîîïçàãîòïðîì Áåðåçí³âñüêîãî ÐÑÒ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.dzðíåíñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-36-96, 5-41-77 Ñâ³æå ì’ÿñî, ìàãàçèí 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-26-52 Òèñà, ÏÏ 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-41-84, 20-45-44 ×àéêà, ì’ÿñîïåðåðîáíå ï³äïðèºìñòâî 35108, ñ.Ìàñëÿíêà Ìëèí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 4 . . . . . . . . . (3659) 6-33-15, 6-41-64 Þðì³ÿ, ÒçΠ35550, ñ.Ïð³ñêè Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 15 . . . . (3633) 4-36-25, (050) 435-60-42

ÍÀÂ×ÀËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß Ó÷ïðèëàä, ÏÏ ÍÂÊ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-12-43, (362) 64-58-55 Òåõí³êà îñâ³òè, ÒçΠ35371, ñ.Àíòîï³ëü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êè¿âñüêà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 325-70-53, (094) 966-94-49, (362) 43-94-49

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ, ÊÓÐÑÈ Step by Step/Êðîê çà êðîêîì, îñâ³òíüî-êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð

33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.422 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 975-70-58, (063) 848-03-47

Ì’ßÑͲ ÒÀ ÊÎÂÁÀÑͲ ÂÈÐÎÁÈ Ãëîáèíñüêèé ì’ÿñîêîìá³íàò, â³ää³ë ïðîäàæó 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 309-05-16 Êàì³íñüêèé Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33004, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-80-17, 62-80-16 Êðåìåí÷óêì’ÿñî, ÒÄ-гâíå, ÏÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.803. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-22 Ì’ÿñíà òî÷êà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-77 Ïåðåñîïíèöüêå, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-07-35 Ïðàéì-Òðåéä, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-99-92, 64-99-90 гâíåòåðìîïðîäóêò, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-45-47, (067) 265-50-90

ÑÒÓÄ²ß ÌÎÄÈ Â³êòî𳿠Êóçüìè÷

Øâåéí³ êóðñè, äèçàéí îäÿãó, ôåøí-³ëþñòðàö³ÿ. Â’ÿçàííÿ, âèøèâêà. 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 1, îô.307, (097) 156-35-71, (073) 141-87-47

Öåíòð ³íîçåìíèõ ìîâ

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-30

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


136

ÍÀѲÍÍß, ÑÀÄÆÀÍÖ²

ALFA-EUROPE, êóðñè ºâðîïåéñüêèõ ìîâ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.307 . . . . . . . . . . . (097) 183-13-60, (362) 40-12-06 Art&Shock, øêîëà í³ãòüîâî¿ åñòåòèêè 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.201 . . . . . . . . . . (067) 528-62-93, (362) 43-51-57 BONOFIX Business Group, êóðñè àíãë³éñüêî¿ ìîâè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 (ÒÖ “MANHATTAN City Hall”), îô.41 . . . (068) 331-46-50 DER DIE DAS, êóðñè í³ìåöüêî¿ ìîâè 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 601-47-51, (066) 989-65-61 DOLCE VITA, íàâ÷àëüíèé öåíòð-ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 37 . . . . . . . . . . (067) 363-24-35, (362) 43-54-45 EUROSTUDY, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 ä (ÁÖ “˳îí”), îô.402 . . (067) 473-59-49, (362) 48-95-75 Friends English School, óðîêè àíãë³éñüêî¿ ìîâè 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-05-83 IQ ñòóä³ÿ, íàâ÷àëüíèé öåíòð 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 3 . . . . . . . . . . . . (093) 617-81-41, (096) 662-54-46 Lingvo Studio, ìîâíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 670-89-07 M-in-M, ó÷áîâèé çàêëàä í³ãòüîâî¿ ³íäóñò𳿠33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 250-05-07 Master Class, ìîâíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11, îô.401 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-21-18 PEGASA, øêîëà ä³ëîâîãî ðîçâèòêó 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à, îô.278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 108-31-98 STARt, íàâ÷àëüíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 846-91-20, (099) 532-73-01 STUDENTLAND, ÒçΠ“Êîë³çåé” 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (067) 354-10-85, (362) 43-56-29 UniverPL, óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèé öåíòð îñâ³òè 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 696-17-77 À-ßêñ, öåíòð ³íîçåìíèõ ìîâ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 11, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 921-05-71 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 921-05-71 Àâòîðñüêà øêîëà ôîòîãðàô³¿ Åäóàðäà Õèòðîãî 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 70 . . . . (067) 360-95-40, (063) 651-03-21, (362) 40-52-05 ³ää³ëåííÿ äîâóç³âñüêî¿ ï³äãîòîâêè òà ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ÍÓÂÃÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 11, îô.145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-31-38 Âñåñâ³ò, ìîâíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 662-21-88, (097) 707-48-18 ÄåÆàâþ, øêîëà ìàí³êþðó 33028, ì.гâíå, âóë.Íåêðàñîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-06-45 Åêñïðåñ-êóðñè ïåðóêàð³â òà ìàí³êþðíèöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 012-60-50, (096) 950-51-51 Åë³ò³ñ, íàâ÷àëüíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 44 . . . . . . . . . (067) 660-84-38, (099) 000-10-58 Çäîðîâå æèòòÿ, ðåàá³ë³òàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5, îô.101, 102 . . . . . . . . . (098) 746-53-07, (093) 293-76-07 ²ì³äæ, íàâ÷àëüíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Íåêðàñîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 125-82-28, (362) 40-09-00 Êîìï’þòåðíà Àêàäåì³ÿ ØÀÃ, ô³ë³ÿ ÒçΠâ ì.гâíîìó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 557-87-04, (050) 445-21-11 Êóðñè îïåðàòîð³â êîìï’þòåðíîãî íàáîðó гâíåíñüêîãî äåðæàâíîãî îáëàñíîãî öåíòðó íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-56, 63-54-49 Êóðñè-12, ìîâí³ êóðñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 595-66-69 Êóðñèâ, îñâ³òí³é öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 702-42-23, (066) 254-05-27 ËÎÒÎÑ-²ÍÂÅÑÒ, òðåí³íãîâèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 1, îô.507 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-11-31 Ìåðåæà îñâ³òí³õ êîíñóëüòàíò³â, ÃÎ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Äîðîøåíêà, 2. . . . . (099) 744-30-78, 744-30-67, (063) 833-08-07 Ìîâí³ êóðñè 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.422 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 723-61-06 Íàâ÷àëüíî-êóðñîâèé êîìá³íàò гâíåíñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè, ÊÇ 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-09-12, 28-06-92 Íàâ÷àëüíî-êóðñîâèé êîìá³íàò ô³ðìè “Ð³âíåáóä”, ÄÏ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-74-15 Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé öåíòð åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â ÏÒÍÇ ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 39 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-71-32 Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé öåíòð ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-63-03 Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé öåíòð öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-61

ͳãòüîâà øêîëà-ñòóä³ÿ Ñâ³òëàíè Êóíèöüêî¿ 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 661-80-56, (093) 087-50-35 Îñâ³òí³é öåíò𠓪âðî-Êóðñ”, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 145-93-93, (362) 45-05-05 Ïåðø³ ðåã³îíàëüí³ êóðñè ìàñàæó 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.801 . . . . . . . . . . . . . . (093) 759-79-90, (098) 084-97-83 Ïðîåêò “MOJA EDUKACJA” 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.104 á . . . . . . . . . . . . (096) 702-17-67, (050) 728-35-37 Ïðîåêò “Îñâ³òà áåç êîðäîí³â” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 477-60-04 Ïðîô³ öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.525. . (067) 371-96-11, (093) 238-92-73, (362) 43-88-08 Ïðîô³-êîíñàëò, êëóá áóõãàëòåð³â 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, îô.32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 120-75-69 ÐàñÑâºò, ìîâíèé êëóá 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 à . . . . . . (063) 624-88-54, (067) 125-21-37 Ðåã³îíàëüíèé ³íôîðìàö³éíî-êîìï’þòåðíèé öåíòð, ÊÇ ÐÎÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-60-49, 62-31-42 гâíå. ªâðîïåéñüêèé âèá³ð, ÐÁÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 210-93-42 гâíåíñüêèé ì³æøê³ëüíèé íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èé êîìá³íàò 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-42-75, 5-23-80 гâíåíñüêèé îáëàñíèé ³íñòèòóò ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-96-60 гâíåíñüêèé îáëàñíèé íàâ÷àëüíèé öåíòð ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ êàäð³â ÀÏÊ, ÄÍÇ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-34, 62-06-59 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³, ÊÇ ÐÎÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-56, 63-54-49 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàéö³é 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðîñâ³òè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-54-18 гâíåíñüêèé öåíòð ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-37-95, 68-38-15 Ñâ³ò ìîâ, öåíòð ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 1, îô.316 . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 033-27-73 Ñóïåðë³íãâà, íàâ÷àëüíèé öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 149-43-93 Òåõíîëîã³ÿ óñï³õó, íàâ÷àëüíèé öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8, îô.4 . . (067) 562-47-79, (063) 512-86-24, (050) 345-81-13 Òîâàðèñòâî “Çíàííÿ”, гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1 Òîâàðèñòâî ïîëüñüêî¿ êóëüòóðè íà гâíåíùèí³ ³ì.Âëàäèñëàâà Ðåéìîíòà 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (096) 213-27-61, (098) 128-18-68 Óêðà¿íî-ïîëüñüêèé ñîþç ³ìåí³ Òîìàøà Ïàäóðè 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 à, îô.309. . . . . . . . . . . . . (067) 303-58-92 Óñï³õ, îñâ³òí³é öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 562-66-40, (362) 43-33-23 ÓÒÎÑ, ó÷áîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 21. . . . . . . . . . . . . . (362) 26-57-27, 26-66-95, (068) 569-23-70 Ô.Î.Ò.Ê.À., ôîòîøêîëà 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . (063) 970-84-88, (095) 710-29-73 Ôðàíöóçüêèé Àëüÿíñ, ÐÎÃÎ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 275-31-27, (362) 63-61-28 Öåíòð ªâðîïåéñüêî¿ îñâ³òè 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8, îô.201 . . . . . . . . . . . . . . (098) 505-05-07, (096) 188-36-57 Öåíòð Ïðîôåñ³éíîãî Íàâ÷àííÿ “Profi” 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 484-12-82 Øêîëà ³ì³äæó òà ñòèëþ ²ðèíè Ðàºâñüêî¿ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 70 . . . . (067) 362-15-33, (063) 651-02-71, (362) 40-52-02 Øêîëà ìàê³ÿæó Îëüãè Ãóðñüêî¿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-81-34 Øêîëà í³ãòüîâîãî ñåðâ³ñó Þ볿 Ùàáë³íñüêî¿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, ê.303 . . . . . . . . . . . (097) 645-99-91, (093) 845-08-94 Øêîëà íîãòåâîãî äèçàéíà Åêàòåðèíû Ìèðîøíè÷åíêî, îô³ö³éíå ïðåäñòàâíèöòâî 33001, ì.гâíå, âóë.Ãóð’ºâà, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 506-87-15, (096) 196-77-30

ÍÀѲÍÍß, ÑÀÄÆÀÍÖ² Àãðàð³é, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèíèöüêîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-12-38 ÀÃÐÎ ÕÕ², ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-24-01, 69-24-00 Àãðîíîì ¹1, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-69-92 Àãðîíîì ¹3, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, êîðïóñ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-59-60 Çåëåíèé ñâ³ò, ìàãàçèíè 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-28 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-29-28 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-44-45, 63-80-15 Çåìëåäàð, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-70-02, (068) 016-11-61


ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

137

˳ðà, àãðîìàðêåò 33027, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 69 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-30-13, 64-27-77 Ìàãíàò Àãðî, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 29. . . . . . . . . . . . (097) 042-04-95, (067) 447-05-50 Ìîÿ ãðÿäêà, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 7 á . . . . . . . . . . . . . . . (098) 444-87-07, (050) 732-41-42 Íàñ³ííÿ, ô³ðìîâèé ìàãàçèí ÒçΠ“Óêðàãðîâåñò” 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-78-01 Ïëîäîðîçñàäíèê, ÒÄ 33004, ì.гâíå, âóë.ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-30-44, 61-30-45 гâà-Òðåéä, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, êîðïóñ 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-77-47 гâíåíàñ³ííºîâî÷, ÒÄ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-32-12

ÍÀÔÒÎÏÐÎÄÓÊÒÈ

ÇÎËÎÒÈÉ ÊËÞ×ÈÊ, ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 134-74-02, (066) 776-33-67, (362) 64-45-10 Íàðä, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³

www.nard.rv.ua 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8, îô.206 . . . (068) 857-42-10, (067) 351-52-48

ÑÒÀÒÓÑ, ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²

33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 29/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 916-58-86, (093) 269-55-33

Àâ³àñ, ÂÒÔ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 442 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-88, 63-08-87 ÂÎà гòåéë, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-10-19, 45-10-24 ijëàé Âåñò, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-95 Çàõ³äåíåðãîïîñòà÷, ÒçΠ33010, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-33-50, 68-33-51 ÏðèêàðïàòÇàõ³äòðàíñ, ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-69-80 Ñàòåë³ò ÎÉË, ÒçΠ33005, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-12, 68-21-95 Ñêîðîõîä ²ðèíà Ðîìàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-78-83 Óêðíàôòà, гâíåíñüêå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 442 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-87, 63-08-39 Ãàëíàôòîãàç, ÏÀÒ 35321, ñ.Íîâà Ëþáîìèðêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Íàôòîâèê³â, 2 à . . . . . . . . (362) 27-80-82 Äóáíîíàôòîïðîäóêò, ÏðÀÒ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñòðàêë³âñüêà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 3-40-97, 3-31-42 Ñàðíèíàôòîïðîäóêò, ÏðÀÒ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-36-70

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

Ã²Ä Ð²ÅËÒ², ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²

www.gidrealty.com.ua E-mail: info@gidrealty.com.ua 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.326 . . . (097) 988-51-54

100 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, àãåíö³ÿ íåðóõîìîñò³ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 à . . . . . . . . . . . (094) 967-59-60, (067) 188-81-87 Ambassador, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 6 à, 2-é ïîâ. . . . . . (067) 679-50-80, (095) 821-62-44 FreeDom, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 746-30-61, (050) 206-05-65 GRAND AVENUE, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.305 . . . . . . . . . . . . . (098) 802-82-04, (066) 607-67-76 IDEAL GROUP, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5, îô.201 . . . . . . . . . . . . . (096) 485-99-55, (097) 511-40-48 Manhattan, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à. . . . . . . . . . (067) 386-62-80, (067) 170-86-47 Versale, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 18 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 864-79-83 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


138

Ͳ×Ͳ ÊËÓÁÈ

Àâàíò³, ÏÂÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-87 ÀâåðÑ+, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14, îô.113 . . . . . . . . . . . (097) 645-77-36, (098) 762-78-21 Àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-01-06 Àäðåñà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 858-92-91, (050) 175-01-40 Àëüôà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.519 . . . . . . . . . . (098) 446-30-31, (096) 709-00-81 Àëüÿíñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 928-02-17 Àñîö³àö³ÿ Íàø ôîðìàò, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-01-25 Áåðåãèíÿ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 582-50-81 Áëàãî-ijì 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 134-19-77, (096) 786-73-74 Áîñòîí, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-01-06, (095) 813-83-08, (063) 992-96-37 Áóëüâàð, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 750-90-79 Âàð³àíòà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.521 . . . . . . . . . . (068) 006-23-22, (050) 500-32-86 Âåñòà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.405 . . (098) 807-50-85, (050) 594-83-89 ³ä³í, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á, îô.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 624-46-34 ³êòîð³ÿ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39, ê.313 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 506-10-80, (067) 707-01-32 Ãàëåðåÿ íåðóõîìîñò³, àãåíòñòâî 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.211 . . . . . . . . . . (362) 40-06-00, (067) 454-00-89 Ãàðàíò, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 56 . . . . . . (362) 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Ãîëüôñòð³ì ïëþñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 474-74-76, (067) 362-22-82 Ãðàí³ò, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (096) 917-42-86, (066) 989-29-36 ijàëîã, ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-09-30 ijì ð³åëò³, àãåíö³ÿ íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (096) 300-99-61, (050) 140-13-09 ijì, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-87-91, (067) 363-03-11 Äîáðîáóò, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 (ãîòåëü “Òóðèñò”), îô.720 . . . . . . . . . . . . . (067) 363-50-42 Äîì³í³îí, àãåíö³ÿ íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.50 . . . . . . . (067) 755-79-46, (099) 110-36-11 Äîìîâèê, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.921 . . . . . . . . . . . . . . (068) 000-86-68, (068) 022-88-80 Åêñêëþçèâ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5, îô.121 . . . . . . . . . . . . . (098) 747-21-75, (095) 690-45-91 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Erste Haus ”, öåíòð ïðîäàæó 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 4 . . . . . . . . . . . . (068) 648-16-64, (066) 648-16-64 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Luxury Sguare”, öåíòð ïðîäàæó 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 891-11-89 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Íà Ùàñëèâîìó”, öåíòð ïðîäàæó 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-02-60, (097) 302-96-00 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “гâåðñàéä”, öåíòð ïðîäàæó 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 66 . . . . . . . . . . . . . . . (095) 088-85-33, (097) 730-88-48 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “гâíåíñüêà Áðàìà”, öåíòð ïðîäàæó 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 077-78-88 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Òåàòðàëüíèé ”, öåíòð ïðîäàæó 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . (068) 547-69-44, (362) 46-03-33 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Ôëàãìàí”, öåíòð ïðîäàæó 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 556-07-27, (066) 505-47-51 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Øîêîëàä”, öåíòð ïðîäàæó 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 285 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 556-07-27 ²ÁÊ “Ãðàä-Áóä”, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-88 ²íòåðãàë-Áóä, â³ää³ë ïðîäàæó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 (ÒÖ “MANHATTAN”) . . . (067) 537-07-47, (362) 45-45-02 ²íôîêñ-Ïëþñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-77-04 Êàäåò ÑÂÑ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . (362) 26-29-71, (067) 310-05-45 Êâàðòàë, îáñëóãîâóþ÷èé êîîïåðàòèâ 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 275-22-41 Êâàðòàëú, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 49 . . . . . . . . (362) 63-11-87, (067) 337-98-07, (050) 375-20-60 ÊåéÒàóí, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 523-31-29 Êîíñòàíò³ñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 669-90-76, (362) 43-80-94 Êîðèñíà ïëîùà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 494-82-75 Êîòåäæíå ì³ñòå÷êî “Ìàëà Øâåéöàð³ÿ”, öåíòð ïðîäàæó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 188-89-99

Êðåäî, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 661-72-86 ˳äåð, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 10 . . . . . . . . . . . (098) 126-04-88, (050) 593-83-12 Ëþêñ-Õàóñ Ãðóï, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.507 . . . . . . . . . . (068) 040-00-10, (362) 40-00-10 Ìàéäàí, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 191-74-23 Ìàñøòàá, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 968-07-31 ÌÆÊ ñ³ì’ÿ, öåíòð ïðîäàæó 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 13 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 847-47-30 ̳êðîðàéîí “Áàñ³â ñõèë ”, öåíòð ïðîäàæó 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 464-88-88 Ìîíîë³ò-ÀÍ, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-16-16, (067) 362-00-04 Ìð³ÿ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 418-59-82 Íàä³éí³ñòü, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1 . . . . . . . . . (067) 771-00-81, (099) 924-26-24 Îí³êñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 466-75-80, (097) 265-04-69 Îïòèìà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 540-71-16 Ïàíîðàìà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 381-15-09 Ïàðòíåð, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), îô.301 . . (067) 363-19-66, (095) 213-69-55 Ïåðëèíà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21 (ÁÖ “Ïîë³òîí”), îô.312 . . . . . . . . . . . . . . . (096) 834-40-55 Ïðåì’ºð, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 363-15-43, (096) 390-48-08 ÏÐÎÑÏÅÊÒ-гâíå, öåíòð íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-40-35 Ïðîñò³ð, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 276-08-52, (093) 228-34-27 Ïðîô³åñòåéò, öåíòð íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.229-231 . . . . . . . (362) 40-40-13, (096) 677-26-22 ÐÅÀË, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 678-95-44, (096) 544-13-35 Ðåíåñàíñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.302 . . . . . . . . . (098) 620-38-93, (098) 573-31-30 ÐÅÍÎÌÅ, öåíòð ïðîäàæó êâàðòèð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-40-74 Ðåíòà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5, îô.121 . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-64-15, (096) 682-41-87 гâíåä³ì íåðóõîì³ñòü, ÒΠ33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-36-10, (362) 45-01-10 гâíåíñüêà îñåëÿ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 674-99-31 Ñâ³ò íåðóõîìîñò³, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . (067) 997-00-57, (050) 735-87-82 Ñòîãðàä, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-06-05, (096) 550-59-31 Òðè-ÑÀÌ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 . . . . . . . (067) 360-03 66, (050) 216-70-70, (096) 776-61-27 Ôàzåíäà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.235. . . . . . . . . . . (362) 46-03-77, (067) 323-15-10 Ôàâîðèò, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 20. . . . . . (067) 700-80-13, (097) 488-45-08, (097) 187-89-80 Ôàðò-˳ê, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 12 à. . . . . . . . (097) 894-57-44, (050) 255-50-95 Ôîðòóíà Ïëþñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 259-40-38, (066) 986-80-49 Öåíòð ïðîäàæó DBN 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . . . . (097) 555-68-68, (362) 46-04-46 Öèòàäåëü, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-37-71, 64-37-72 ×åëñ³, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1, îô.8 . . . . . . . . . . . . . (097) 217-55-70, (067) 362-95-50 Øàíñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 046-76-74, (362) 23-52-70 Øåäåâð, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 381-02-02, (097) 682-60-64

Ͳ×Ͳ ÊËÓÁÈ ZOV, í³÷íèé êëóá 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 (ÒÐÊ “Îðëàí”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 557-07-07 Ëàãóíà, í³÷íèé êëóá 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-41-11 Ìàãíàò, í³÷íèé êëóá 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 61 . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-64-87, (073) 470-88-87 Îêòàíò, äèñêî-áàð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 Ñòàä³î-ÏÀÁ, í³÷íèé êëóá 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-31, (068) 625-55-81


ÍÎÒÀвÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

For you, äèñêî-áàð 35304, ñ.Êîðíèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 3 à . . (362) 43-46-19, (096) 346-62-08 Àäðåíàë³í, í³÷íèé êëóá 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 486-81-94 ÄÁÊ-êëóá 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-68-06 Ñõ³äíà Áðàìà, í³÷íèé êëóá 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ñõ³äíà, 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-91-66

ÍÎÒÀвÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ ÍÎÒÀвÓÑ ÂÎÂÊ Í²ÍÀ ÏÅÒвÂÍÀ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 14, (050) 148-84-66, (098) 174-62-86

Íîòàð³óñ ijàíîâà Îëåíà Ëåîíò³¿âíà

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 602-77-66, (068) 621-95-70, (362) 26-47-56

Íîòàð³óñ Êîëîìèñ Îëüãà Âÿ÷åñëàâ³âíà

33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-11-77

Íîòàð³óñ Íàóìåöü ˳ä³ÿ Êîñòÿíòèí³âíà

33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 20 . . . . . . . . . . . (098) 259-43-86, (362) 62-20-07

ÍÎÒÀвÓÑ ÍÀÓÌÎÂÀ ÍÀÒÀË²ß ÃÅÎÐò¯ÂÍÀ

33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 51, ê.2 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 568-93-55, (096) 614-59-02, (362) 63-66-37

ÍÎÒÀвÓÑ ÎÌÅËÜßÍÅÍÊÎ ²ÐÈÍÀ ÂÀËÅв¯ÂÍÀ

E-mail: marcella348@gmail.com 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 715-64-61, (362) 63-70-91 Íîòàð³óñ Ïåòðóê Òåòÿíà ²âàí³âíà

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 6/8 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-89-95

Äðóãà гâíåíñüêà äåðæàâíà íîòàð³àëüíà êîíòîðà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-92, 62-04-36 Íîòàð³óñ Áåíåöüêà Ðóñëàíà Áîãäàí³âíà 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-69-64, (097) 252-89-78 Íîòàð³óñ Áåðíèê ˳íà Ìèêîëà¿âíà 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 348 â, îô.83 . . . . . . . . . . . . . (362) 60-91-45, (097) 838-21-21 Íîòàð³óñ Áåøòèíàðñüêèé Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 108, ê.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-01 Íîòàð³óñ Á³ëåöü ³êòîð³ÿ ªâãåí³¿âíà 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-14-79 Íîòàð³óñ Âàñèëþòà Ëþáîâ Àäàì³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.107-110 . . . . . . . . . . . . . (362) 26-44-14 Íîòàð³óñ Ãîðä³é÷óê ³êòîð³ÿ Ïàâë³âíà 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 381-89-39 Íîòàð³óñ Äåìèäåíêî Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà 33024, ì.гâíå, âóë.Òåîäî糿 Áðèæ, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-56, (067) 360-00-48 Íîòàð³óñ Äåðåíüêî Ðîìàí ²âàíîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-57, (3622) 5-70-82 Íîòàð³óñ ²ëü÷óê Íàòàë³ÿ Îëåêñ³¿âíà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 á . . . . . . (362) 43-43-02, (097) 481-53-53, (066) 586-03-77 Íîòàð³óñ Êèñåëþê Îêñàíà Âàñèë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 122-00-70, (362) 62-07-34 Íîòàð³óñ Êðóë³êîâñüêà Îëåêñàíäðà Àíäð³¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-06 Íîòàð³óñ Êðóë³êîâñüêèé Àíäð³é ²âàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-06

139

Íîòàð³óñ Êó÷èê Ñåðã³é Ëåîí³äîâè÷ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-40-16, (098) 396-63-44 Íîòàð³óñ Ìàò⳺íêî Îëåêñàíäð ³êòîðîâè÷ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11, îô.10 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-42, (067) 771-27-44 Íîòàð³óñ Ìàòâ³é÷óê Àíäð³é Âàñèëüîâè÷ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 5/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-02, 64-51-47 Íîòàð³óñ Ìàòâ³é÷óê ³ðà Êîñòÿíòèí³âíà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-51-47 Íîòàð³óñ Ìàòâ³é÷óê Ìàðãàðèòà Îëåêñ³¿âíà 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-09, 63-58-89 Íîòàð³óñ Ìàòâ³é÷óê Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-09, 63-58-89 Íîòàð³óñ Ìåëüíè÷óê Ìàðèíà Ñòåïàí³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1, îô.8 . . . . (068) 582-89-89, (099) 933-62-23 Íîòàð³óñ Ìå÷êàëî Îëüãà Âàëåð³¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 5 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-95, (097) 190-89-89 Íîòàð³óñ Ìóðàøêî Ëþäìèëà Îëåêñàíäð³âíà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-98-58 Íîòàð³óñ Îëèíåöü Àëëà Ìèêîëà¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-25 Íîòàð³óñ Îëèíåöü Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-44-97 Íîòàð³óñ Îëèíåöü Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-75, 63-81-18 Íîòàð³óñ Îíèùóê Äàíà ²âàí³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-49, 26-68-31 Íîòàð³óñ Îíèùóê ²ãîð Ìèêîëàéîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-49, 26-68-31 Íîòàð³óñ Îíîôðåé÷óê Ñâ³òëàíà Éîñèï³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-62 Íîòàð³óñ ϳääóáíà Ëàðèñà Ïåòð³âíà 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15. . . . . . . . . (096) 043-83-00, (050) 339-22-80, (362) 26-88-30 Íîòàð³óñ Ïëåòíüîâ Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-76-12, (068) 877-97-79 Íîòàð³óñ Ïðîêîï÷óê Îëåã Ïàâëîâè÷ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-05-99, (093) 677-07-49 Íîòàð³óñ Ñàëî Êàòåðèíà Âàñèë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-69-40 Íîòàð³óñ Ñàìñîíþê Îëåíà Àíàòî볿âíà 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-93-88, (097) 951-60-02 Íîòàð³óñ Ñàìñîíþê Ôåä³ð Ïàâëîâè÷ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-93-88, (067) 360-14-11 Íîòàð³óñ Ñèâîãëàç Ñâ³òëàíà Ñòàí³ñëàâ³âíà 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-13, 63-55-65 Íîòàð³óñ ѳ÷îâà Òàìàðà ²ëëàð³¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-75, 63-81-18 Íîòàð³óñ Ñêîðîìíà Þë³ÿ Àíàòî볿âíà 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-27-38 Íîòàð³óñ Ñîõàöüêà Îëåíà Âîëîäèìèð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-10-94, 63-10-95 Íîòàð³óñ Ñîõàöüêèé ²ãîð Ñåìåíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-39-85, (096) 659-59-36 Íîòàð³óñ Ñòàô³é÷óê Ñâ³òëàíà ªâãåí³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 57/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-54-67 Íîòàð³óñ Ñòåïóðà Îëåêñàíäðà ³öåíò³¿âíà 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-57, (3622) 5-70-82 Íîòàð³óñ Ñòð³ëü÷óê Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 36/21 . . . . . . . . . . (097) 080-94-09, (050) 612-97-91 Íîòàð³óñ Òàá³íñüêèé Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á, îô.109 . . . . . . . . (362) 45-30-37, (095) 577-15-97 Íîòàð³óñ Òèìîùóê Àíäð³é ßðîñëàâîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-03-70 Íîòàð³óñ Òèìîùóê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-73-53, 63-30-64 Íîòàð³óñ Òîâòèí Ñâ³òëàíà ³êòîð³âíà 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 000-00-66, (362) 63-58-28 Íîòàð³óñ Òîðêóíîâà Òåòÿíà Àíàòî볿âíà 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-27-38 Íîòàð³óñ Óñèê Ñâ³òëàíà ²âàí³âíà 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 54 . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-17-62, 63-80-58 Íîòàð³óñ Ô³ë³ïîâ Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 504-78-03 Íîòàð³óñ Ô³ëþê Âàëåíòèíà Ìèõàéë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-09-49 Íîòàð³óñ Ôîê³íà Àíàñòàñ³ÿ Áîðèñ³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14, îô.117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-12 Íîòàð³óñ Õîìóòîâñüêèé ³òàë³é Ñòàí³ñëàâîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 084-27-77, (362) 40-16-07 Íîòàð³óñ Öâ³ðêóí Ëþáîâ Âàñèë³âíà 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-06-60, 26-92-76 Íîòàð³óñ ×åðâóê Âàëåíòèíà Ìèêîëà¿âíà 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-06-60, 26-92-76 Íîòàð³óñ ×åðâóê Îëåíà Âàñèë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.344. . . . . . . . . . . (362) 26-16-00, (067) 362-84-64 Íîòàð³óñ ×óáàé Îëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 050-50-20, (067) 334-43-39 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


140

ÎÄßÃ-ÏÐÎÄÀÆ

Íîòàð³óñ ×óìàê Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-76-94, (097) 402-42-24 Íîòàð³óñ Þãàí Ãàëèíà ²âàí³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-00-14, (097) 430-80-31 Ïåðøà гâíåíñüêà äåðæàâíà íîòàð³àëüíà êîíòîðà 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-33, 63-38-77 гâíåíñüêà ðàéîííà äåðæàâíà íîòàð³àëüíà êîíòîðà 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-59-51, 63-57-38

ÎÄßÃ-ÏÐÎÄÀÆ 75 Á, â³ää³ë æ³íî÷î¿ á³ëèçíè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 440-96-29 A jour, ä³ì ìîäíî¿ á³ëèçíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 137-55-58, (362) 46-03-32 Arber, ìàãàçèí ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-06-70 ATLANTIC, ô³ðìîâèé ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-95 Colins, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-66 DANIEL RIZOTTO, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 675-89-26 DAZZLE, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 477-38-55, (050) 711-54-01 DIPLOMAT, â³ää³ëè ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), íèæí³é ð³âåíü . . . . . (067) 382-44-15 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-44-15 Euroñòîê, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-41-81 Fabrik Style, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 217-45-42 FEMESTAGE by Eva Minge, áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . (067) 587-06-75, (362) 46-08-92 Forever, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 058-58-63 Freakdays, øîó-ðóì 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 17 Futbolka-optom.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 859-43-51, (067) 353-17-77 Gilda Tonelli, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 679-03-57 GOOVER, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 051-98-24 Hetuel, â³ää³ë ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-27 Incanto, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-05-11 Indigo, áóòèê 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 907-86-84 LeoN, øê³ðà&õóòðî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 599-88-99, (362) 26-68-37 LILY, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 515-81-41 LP Fashion, áóòèêè 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-04 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-43-98 Madena, æ³íî÷èé îäÿã òà âçóòòÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 260 (Öåíòð Âçóòòÿ), íèæí³é ð³âåíü Mango Øîï, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 111-67-41, (096) 273-78-84 MILAVITSA, ìàãàçèí æ³íî÷î¿ á³ëèçíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-31-89 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-15 MONTANA, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-73 Moveri, â³ää³ë æ³íî÷îãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . (067) 988-53-33 NAF NAF, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-73 Oodji, ìàãàçèíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 504-50-96 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-20 O’STIN, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-79 Podium, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-07-14 PUMA, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-53 Roberta.rv.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 725-59-34, (097) 742-73-4 SCANDAL, ìàãàçèíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 975-58-58 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 69 (ÒÖ “Öåíòðàëüíèé”), áóòèêè ¹22, 93 . . . (096) 975-58-58 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (096) 975-58-58

Sevenhill, â³ää³ë 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 938-19-41 STAFARDI, øîóðóì 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 881-88-08 Staff, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 929-60-66 Sunduk.com, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 7 á . . . . . . . . . . . (068) 748-00-00, (093) 748-00-00 Tiffii, â³ää³ë 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”) Top-Dance, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 15 à . . . . (097) 467-53-20, (093) 167-10-89, (362) 40-70-65 TRG, â³ää³ë 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 749-14-44 Vitalira, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . (068) 860-00-34, (095) 085-15-53 Voronin, ìàãàçèíè 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 264-22-72 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 183-26-21 W.E., ìàãàçèí ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-80-59 ZALDIS Paris, â³ää³ë 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-16-41 ZAPS, ô³ðìîâèé ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-54 ZEUS ORAMASDES, ñàëîí øê³ðè òà õóòðà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 664-41-01, (093) 211-44-15 À.Òàí, áóòèê 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-72 Àæóð, ä³ì ìîäíî¿ á³ëèçíè 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 104-05-65 Àíæåë³êà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ï³äçåìíèé êîìïëåêñ ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”).. (362) 46-04-30 Àííà Ìàð÷óê, ìàéñòðèíÿ âèøèâêè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 690-48-02 Áðàéòîí, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-59-04 Âèøåíüêè, áóòèê æ³íî÷î¿ á³ëèçíè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (ÖÓÌ), íèæí³é ð³âåíü . . (068) 052-22-24, (050) 682-32-71 Âèøèâàíêè, áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 598-00-89 ³ä³âàí, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 274-44-85 Âóàëÿ, áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 702-60-25 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (093) 702-60-23 Ãëîð³ÿ, ìàãàçèíè 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 69 (ÒÖ “Öåíòðàëüíèé”), â³ää³ë ¹65 Äåë³, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-00 Äåí³ì, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-59-09 Äþíà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 217-88-97 Ƴíî÷èé ³ ÷îëîâ³÷èé îäÿã, â³ää³ë 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 984-66-27 ²íñ³ò³, ìàãàçèí ô³ðìîâîãî îäÿãó 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-92 ²òàëüÿíîøîï, ìàãàçèí ³òàë³éñüêîãî îäÿãó 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 238-36-41 Êàâàëåð, ìàãàçèí ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-80 Êàíàäà, ñàëîí-ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 Êåíãóðó, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-06-81 Ëåãêà õîäà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 4/3 . . . . . . . . . . (050) 339-29-05, (097) 474-87-06 Ëüîíîêîìá³íàò, ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 023-71-41 Ëþáàâà, áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 (ÒÖ “Ãàëåðåÿ Ïðåì’ºð”), 2-é ïîâ., áóòèê ¹15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-30, (067) 363-17-53 Ìàãàçèí óêðà¿íñüêî¿ ñèìâîë³êè 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 859-43-51 Ìàõàîí, ìàðêåò îäÿãó 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 588-99-95 Ìîä³ëüÿí³-Åë³ò, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-95 Ìîäíà 7ß, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 097-81-66 Íàäÿ, ñàëîí êàïåëþøê³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-52-50 Íàøà ñâ³òëèöÿ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, ïëîùà Òåàòðàëüíà, 3 (ÒÖ “Öåíòðàëüíèé”), áóòèê ¹132 . . (098) 049-42-68


ÎÏÀËÅÍÍß-ÏÐÎÄÀÆ, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß

Îðõ³äåÿ, ñòóä³ÿ æ³íî÷î¿ ìîäè 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 40 . . . . . . . . . . . . (362) 60-94-23, (096) 720-83-23 Ïàííî÷êà, áóòèê 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21, áóòèê ¹17 . . . . . . . . . . . (067) 855-99-97, (066) 766-33-44 Ïàí÷îõà, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 760-67-55 Ñàëîí íèæíüî¿ á³ëèçíè äëÿ äàì 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 à (Grand-Áàçàð), â³ää³ë ¹4 à . . . . . . . . . . (050) 167-89-39 Ñâ³ò ïàëüòî, áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 (ÒÖ “Öåíòðàëüíèé”), áóòèê ¹71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 000-25-62, (098) 247-59-76 Ñâ³ò ôîðì, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-35 Ñâ³ò øê³ðè òà õóòðà, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 602-53-58 Ñòåôàí³, æ³íî÷à á³ëèçíà 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-50-18 Ñòèëü, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 623-80-89 Òåïëèé ñåçîí, áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 58 à (Ïàñàæ Ïëþñ) . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-21-37 Òîäîñ, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-79-02, 68-38-50 ÒÑÌ, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 (ìàãàçèí “Øèê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-33 Ó ªãîðà, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 2/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-70-80, (096) 930-69-76 Ôðóêòîâèé ñêëàä îäÿãó, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 799-62-32 Öåíòð ïðîäàæó á³ëèçíè 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-18-46, (050) 982-68-38 Þë³ÿ, â³ää³ë æ³íî÷î¿ òà ÷îëîâ³÷î¿ á³ëèçíè 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 à (Grand-Áàçàð), â³ää³ë ¹17 . . . . . . . . . . (050) 738-42-59

ÎÏÀËÅÍÍß-ÏÐÎÄÀÆ, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß Áðèòàí³êà, ìàãàçèíè

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 16 . . . . . . . . . . . (096) 503-68-88, (050) 014-39-80 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . (063) 127-03-66, (362) 62-08-44

²íñòàëÿòîð, ìàãàçèí

33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5. . . . . . . . . . . (068) 007-16-93, (362) 26-65-78

Ðåòðà, ÏÏÔ

Òâåðäîïàëèâí³ êîòëè ÒÌ “Ðåòðà”. Âèðîáíèöòâî òà ñåðâ³ñ. 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-03-57, (067) 322-88-45, (3622) 5-60-38 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

Alit, ñó÷àñí³ ñèñòåìè îá³ãð³âó 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8, îô.39 . . . . . . . . . . . (097) 277-75-94, (099) 219-38-30 Nexans, òåïëà ï³äëîãà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 535-19-69 Obigriv.in.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 307-49-69, (096) 161-16-51, (063) 845-66-63 WarnHaus, êîìïàí³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ï.Äîðîøåíêà, 18 . . . (067) 11451-30, (050) 999-25-00, (068) 145-69-59 Àãðîðåñóðñ, ÏðÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-02, 63-18-39 Àíàëîã-Òåðì-Ñåðâ³ñ, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-05-14, 68-05-15 ÀÑÊÓÌ ËÒÄ, ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 â, îô.19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-95-67 ÁÅÏÀÑ ÅÍÅÐÃÎ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-58 Á³ëþêñ, ïðåäñòàâíèöòâî 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10, 5-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . (097) 185-18-00, (050) 189-45-80 Áîø-Ñåðâ³ñ, ÏÏÔ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-68-30

141

ÂÌ Ñåïòåì-Ò, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 917-91-30, (362) 68-33-22 Ãàçîòðîí-Âëàòàâà, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-96-77, 62-36-05 Ãàðÿ÷à ïëàíåòà, ìàãàçèíè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 45 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-08-20, (800) 21-00-40 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 21-00-40 Ãàðÿ÷à òî÷êà, â³ää³ë îïàëåííÿ òà âîäîïîñòà÷àííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 955-35-45 Ãîëüôñòð³ì, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 582-24-05 ijìîë, ÒÂÔ, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 40 à . . . . . . . . (098) 122-57-58, (050) 246-09-45 Åëåêòðîñèñòåìè “Ìåãàë³ò”, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . (050) 675-14-72, (362) 40-09-30 Åë³êîí-Ïîñòà÷, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.304. . . . . . (068) 553-64-55, (362) 43-67-34 Åíåðãî Ñòàíäàðò, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 259-25-26 Åíåðãîäàð-Ñåðâ³ñ, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 360-82-97 Åíåðãîçáåðåæåííÿ гâíå, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27, îô.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-08-51 ÅÑÊÎ-гâíå, ÏðÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-20, 46-02-18 ªâðî Áóä Òåõíîëî㳿, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1, îô.211 . . . . . . . . . . . . . (097) 188-83-46, (098) 158-70-58 ªâðîïàê, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-58-46, 63-08-35 ªâðîñòàð, ãóðò³âíÿ îïàëåííÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 351-05-75 ²íæáóäêîìïëåêò, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 14 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-43-07, 64-44-08 Êàíòàð, ÂÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-99-41, 43-37-48 ÊåðàìîÒåïëî, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 137-01-87 Êîäàí-Ñåðâ³ñ, ÒΠô³ðìà 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-99-82, 64-99-81 Êîìïàí³ÿ Êâàðòàë, ÏÏÔ 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . (067) 360-18-17, (362) 43-45-32 Êîìôîðò-Ñåðâ³ñ-Õìåëüíèöüêèé 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-23 Êîìôîðòíèé êë³ìàò, êîìïàí³ÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 282-55-20, (095) 339-62-60 Êîðàäî, ÏÏ 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 820-99-86, (362) 61-76-26 Êîòëè, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º . . . . (097) 022-52-25, (096) 022-52-25, (068) 322-52-25 Ë-êîìôîðò, ìàãàçèí 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 367-74-75 Ìàãàçèí ãàçîâèõ ïðèëàä³â ÏÀÒ “гâíåãàç” 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-17-33 Ìàãàçèí òâåðäîïàëèâíèõ êîòë³â 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º . . . . (096) 022-52-25, (097) 022-52-25, (063) 835-93-95 Ìàð³î, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 2, 2-é ïîâ. . . . . . (067) 990-60-05, (067) 304-06-82 Ìåêà, ÏÏÔ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 108 . . . . (067) 285-64-29, (362) 40-40-25, 40-40-29 Îïàëþâàëüíà òåõí³êà 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-05-24, (362) 62-99-11 Ïàëàìàð÷óê Îëåã Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä (2-é ïîâ.), îô.1 . . . . (068) 517-27-47, (066) 675-23-15 Ïðîãðåñ XXI, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.508. . . . . (096) 945-35-35, (095) 145-64-81 Ðåòðà-3Ì, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . (3622) 5-60-38, (362) 62-15-12 гâíåÀêâàÒåðì, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 540-53-40, (362) 69-05-49 гâíåòåïëîçáóò, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-22-06 Ðîìñòàë Óêðà¿íà, ìàãàçèí 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 à . . . . . . . . . . (095) 274-62-65, (362) 62-30-43 Ñàëîí îïàëþâàëüíî¿ òåõí³êè 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-00-21 ÒÀËÀÍÒ-ÀÍÒÀÐÅÑ, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . (063) 127-03-66, (362) 62-08-44, 62-32-58 Òâåðäîïàëèâí³ êîòëè, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 35 à . . . . . . . . . . (067) 965-34-71, (095) 529-73-12, (362) 63-01-09 ÒÂÊ ÒÅÏËÎ-Å, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 731-11-55, (068) 731-11-55 Òåïëî, âîäà ³ ì³äí³ òðóáè, ñïåö³àë³çîâàíèé ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.109 . . . . . . . . . . . . . (050) 375-15-58, (362) 64-23-60 Òåïëî-Çàõ³ä, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-30-30 ÒÅÏËÎÁÓÄ ÑÅвÑ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 577-70-20 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


142

ÎÏÒÈÊÀ

Òåïëîåíåðãîðåìîíò, ÌÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ìàêñèìà Áåðåçîâñüêîãî, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-78-82 ÒåïëîÌàðêåò, öåíòð ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 5 . . (067) 362-22-26, (095) 918-97-99, (073) 469-59-09 Òåïëîñâ³ò гâíå, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 471-17-03, (067) 320-23-34 Òåïëîñôåðà Ð, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21, îô.305 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 199-23-03, (362) 46-08-63 Òåïëîòåõí³ê, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 300-28-26 Òåðìîìîëä³íã, âèñòàâêîâà çàëà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 35. . . . . (097) 319-63-47, (050) 154-30-69, (063) 354-34-78 Òåðìîöåíòð, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 15 à. . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 025-33-35, (362) 43-06-19 Ò³êî, ÒçΠô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 42 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-94-29, 28-89-02 ÒîÏÊî, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 493-46-08, (095) 740-98-20 Òîðãîâèé ä³ì “Ãîëüôñòð³ì” 33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-04-04 Óêðòåïëî гâíå, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.106 Õ³òåêî, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 3/1. . . . . . . . . . . . . . . (097) 975-18-14, (050) 375-52-96

ÎÏÒÈÊÀ Vision, ìàãàçèí îïòèêè 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 307-59-27 ÀÐÖÒ, ÏÏ ô³ðìà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-32, (068) 212-25-22 Âàøà Îïòèêà, ñàëîí-ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à (ÒÐÖ “Àðåíà”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-89-10 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-89-10 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (ÖÓÌ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-35-08 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-89-10 ²ÇÓÑ ÏËÞÑ ÓÊÐÀ¯ÍÀ, öåíòð çîðó 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-76-26 Âîëèíü, öåíòð ìåäèöèíè , ÏÔ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-62-78 ªâðîîïòèêà, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 918-75-62 Ëþêñîïòèêà, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 249-62-45 Ìåäè÷íèé öåíòð ÒçΠ“ÀÐÖÒ ïëþñ” 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-29-30 Ìåäîïò³ê, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-93 ͳìåöüêà îïòèêà “Fielmann” 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-75 ͳìåöüêà îïòèêà, ìåðåæà ñàëîí³â 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-32, (068) 212-25-22 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 122-43-82, (362) 62-34-56 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-29-30 Îïòèêà Ôîðòóíà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-26-27, (096) 399-25-44 Îïòèêà, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-93 Îïòèêà, ìàãàçèí ÏÔ ÖÌ “Âîëèíü” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-56-93 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 19/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-45-97 Îïòèêà, ñàëîí 33013, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 7 . . . . . . . . . . . . . . (097) 467-16-14, (095) 053-62-39 Ñâ³ò îïòèêè, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-29-73, (067) 380-81-50

ÎÐÅÍÄÀ Á²ÇÍÅÑ-ÖÅÍÒÐ “ÑËÎÂÀÖÜÊÈÉ”

33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . (050) 375-24-99

Àãðîñïåöïîñòà÷ гâíå, ÏðÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-79, 26-24-17 Àæóð ËÒÄ, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 32 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-96-87 Àëêîì, ÏÏÔ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Âàñèëü÷åíêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-17-52 ÁÀÓ-³íâåñò, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-18 Á³çíåñ öåíòð “Ïðåñòèæ” 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 513-65-69 Á³çíåñ-Öåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-77

Á³çíåñ-öåíòð 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-51, (050) 511-05-20 Áóäèíîê ïîáóòó, îô³ñíèé öåíòð 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-03, (097) 491-56-00 ³ëàð-òðåéä, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-64-68 Ãóçü Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 123 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 274-12-01 ijëîâèé öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-54-52, 63-65-09 Çàõ³äòåõðåã³îí, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-03-33 ²çîòîï, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-99-05, 64-43-53 Êàøòàí, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-61-61, 5-92-76 Êîðòåï, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-77-67 ˳îí, á³çíåñ-öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-56-78 Ì.Ã.Ð., ÒçΠô³ðìà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-15-08 Íèâà, гâíåíñüêèé òîðãîâî-á³ðæîâèé ä³ì, ÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27, ê.1, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-64-33 Íîðä, á³çíåñ-öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-14-01 Îëåñÿ, ÂÊÊÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 962-21-44, (050) 435-92-00 ÏÀËÏ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-12-79 Ïàðêîâå, îô³ñíèé öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-72 Ïîë³òîí, á³çíåñ-öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-08-78 Ïîñòà÷ñåðâ³ñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-30-76 Ïðîìñåðâ³ñ, ÌÏÏÔ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-77 Ðàäåìà-Ïëþñ, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75 Ðàíã, á³çíåñ-öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-06, 46-02-07 гâíåáóäàëüÿíñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-64-63 гâíååëåâàòîðáóä, ÏðÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 35 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-15-80 гâíåêîìóíïîñòà÷, ÒÄ 33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-45, 63-02-45 гâíåíñüêèé àäì³í³ñòðàòèâíî-ô³íàíñîâèé öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-40, (097) 232-05-45 гâíåíñüêèé ðàéàãðîõ³ì, ÏÀÒ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-50-31 гâíåíñüêèé öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã, ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-49-51 гâíåÑïåöÁóä²íâåñò, óïðàâëÿþ÷à êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-64-35, 24-77-03 гâíåñïîðòåê, ÏðÀÒ 33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-91-98, 5-90-87 вÔ, ÒçΠô³ðìà 33010, ì.гâíå, âóë.³ííèöüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-33-50 Ñàëþò, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-95-81, 60-95-94 Ñêåëÿ, òîðãîâèé êîìïëåêñ 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-23-77 Ñëîáíåñò, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-87 Òàâ³ ïëþñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-53, 5-61-84 Òàðëåñ, ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-25-05, 62-30-11 Òîðãîâî-çàêóï³âåëüíà áàçà, ÂÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-85-76 Òîðãñåðâ³ñ, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-40-37 Óêðåíåðãîðåñóðñ, ÒçΠ33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-77 Óêðòîðãáóäìàòåð³àëè, гâíåíñüêà ô³ðìà ÏÀÒ 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-15, 63-30-44 Óïðàâë³ííÿ ìàéíîâèì êîìïëåêñîì, ÊÏ ÐÐÐ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 (4-é ïîâ.), ê.19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-87-94 Ô³ðìà “Àðîíæ”, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-03-13, 23-61-72 Ô³ðìà “Îäÿã”, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-11-88


ÏÅÉÍÒÁÎË, ËÀÇÅÐÒÀÃ

ÎѲÒËÞÂÀËÜͲ ÏÐÈËÀÄÈ Òåõì³ê, ÒçÎÂ

Ñâ³òèëüíèêè: ïðîìèñëîâ³, âóëè÷í³, îô³ñí³, ñïåö³àë³çîâàí³ äëÿ ÆÊÃ. 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . (362) 43-85-78, (067) 967-43-77 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

143

ÒÎÐ, ÒçΠô³ðìà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-39-47, (067) 275-05-45, (050) 435-47-84 Ôóêñ Ìàñòèëà Óêðà¿íà, ÑÏ ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 673-37-81 ÕÀÄÎ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à, îô.33. . . . . . . . . . . . (050) 403-73-65, (066) 840-34-94 Âåðåñ, ÌÏÏ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 055-50-23 ÌËÑ, ÏÌÏ 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Î.Íåâñüêîãî, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-10-75 ÌËÑ, ÏÌÏ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Âàðøàâñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-21-38 Ïðîìèñëîâ³ ìàñòèëà-Çàõ³ä, ÒΠ35312, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êîñìîíàâò³â, 9 . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-12-66

ÏÀËÈÂÎ

Led Ñîô³ò, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-39-45 Àð³ñòî, ñàëîí ñâ³òëà 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-41, (098) 713-48-02 Ãàçîòðîí-ëþêñ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 Åëåêòðî, ìàãàçèíè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-45 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-21-88 Åëåêòðîëþêñ, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-50-09 Åíåðã³ÿ, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12. . . . . . . . . (066) 045-26-64, (068) 356-55-42, (362) 62-11-68 ªâðîñâ³òëî, â³ää³ë 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 ²ìïåð³ÿ ñâ³òëà, â³ää³ë 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á (ÒÖ “²ííà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-08-66 ²ìïåð³ÿ ñâ³òëà, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 562-29-95 Ëþñòðè VIP, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 354-44-87 Ëþñòðè ëþêñ, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-01-76 Ëþñòðè, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 774-32-54 ÍàíîÇàíã, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 079-00-87, (362) 40-06-50 Ðàä³îñâ³ò, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-25 гâíå LED, ³íòåðíåò-ìàãàçèí îñâ³òëåííÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 67-17-77 Ñâ³òëîìàí³ÿ, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 (ïàñàæ “Þí³ñòü”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (067) 960-48-13 Ñîô³ëàéò, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25. . . . . . . . . . . . . (050) 351-48-74, (362) 69-05-59 Öåíòð ñâ³òëà “²íëàéò” 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 459-91-04, (068) 082-52-02

ÏÀËÈÂÍÎ-ÌÀÑÒÈËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ Àñòàðòà-ÁÂÑ, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . (098) 266-84-24, (362) 62-38-62 Âåíîë-Óêðà¿íà, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 134-96-93, (362) 63-00-53 Ëþáåð, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-34-05, 45-34-15, 45-34-55 ÌËÑ, ÏÌÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-23-85, 68-26-65 γë Ãðóï, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-57-30, 62-57-31 Ïðîô³-ñåðâ³ñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-06-02

Òðåéä-Àãðî-Áóä, ÒÎÂ

Ïàëèâí³ ãðàíóëè. 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 533-45-63, (096) 216-92-62, (362) 46-03-27

ÁÍÍ, ÒçΠô³ðìà 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 3, ê.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-10-82, 63-10-83 ªâðîõ³ì ËÒÄ, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.510 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-11, 46-05-12 Ìàêîøü, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-12-34, (099) 340-15-81 Íåñïîä³âàíèé øàíñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-33-09, (050) 375-02-10 Ðåêîðä, ÒçΠ33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-30-32, 68-30-33 ÒÎÐÔ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 193-05-06, (099) 960-25-45 Òîðôâóä, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 à, îô.8 . . . . . . . . . . . . . . (096) 332-30-27, (362) 64-61-39

ÏÀϲÐ, ÊÀÐÒÎÍ Êîìïàí³ÿ Äîì³íàíòà, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-17-40, (3622) 5-92-93 Óêðà¿íñüêèé ïàï³ð, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-20, (050) 435-25-63 Ìîêâèíñüêà ïàïåðîâà ôàáðèêà, ÒçΠ34634, ñ.Ìîêâèí Áåðåçí³âñüêîãî ð-íó, âóë.×àïàºâà, 3 . . . . . . . . . . . (3653) 5-15-44, 5-15-40

ÏÀÐÊÈ Ì³ñüêå îá’ºäíàííÿ ïàðê³â êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó, ÄÊÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-67-28 Äåðæàâíèé äåíäðîëîã³÷íèé ïàðê ïðè Áåðåçí³âñüêîìó ë³ñîòåõí³÷íîìó êîëåäæ³ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-60-82

ÏÅÉÍÒÁÎË, ËÀÇÅÐÒÀà KILLER, ïåéíòáîëüíèé êëóá 33004, ì.гâíå, âóë.ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 12 á . . . . . . . . . . . (095) 653-99-01, (068) 301-06-63 Àäðåíàë³í, ïåéíáîëüíèé êëóá 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 998-89-79 Îòàìàí, ëàçåðòàã-êëóá 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 185-83-33 Îòàìàí, ïåéíòáîëüíèé êëóá 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 185-83-33


144

ÏÅÐÅÊËÀÄÈ

ÏÅÐÅÊËÀÄÈ Öåíòð îñâ³òè òà ïåðåêëàä³â

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 27 . . . . . . . . . (066) 521-19-71, (098) 726-85-76, (093) 009-20-42, (093) 004-46-04

ALFA-EUROPE, áþðî ïåðåêëàä³â 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-12-06, (093) 323-89-06, (097) 671-26-73 BTS GROUP, êîìïàí³ÿ, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 295-55-30, (093) 189-92-90, (095) 079-17-83 Lingvo Studio, áþðî ïåðåêëàä³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 670-89-07 ÀÂÌ-Àðãóìåíò, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 420-40-79 ²íòóðèñò-гâíå, àãåíòñòâî ç ì³æíàðîäíîãî òóðèçìó, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-66 Êîíñóë-гâíå, ÏÏÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, ê.404 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-51-19, (097) 333-72-20 Ïåðåêëàäà÷, ÏÏ 33010, ì.гâíå, âóë.Ðè뺺âà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-83-66, (098) 831-05-86 Ïåðåêëàäè Äîê, àãåíö³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-57-34, (096) 552-23-88 ÒËÂ, áþðî ïåðåêëàä³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 350-28-09, (050) 435-20-53 Öåíòð ì³æíàðîäíîãî þðèäè÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 801-23-65, (063) 307-15-44

ÏÅÐÓÊÀÐͲ AMORE MIO, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ

Ñòðèæêà ãàðÿ÷èìè íîæèöÿìè. ˳êóâàííÿ âîëîññÿ. Êåðàòèíîâå âèïðàâëåííÿ. ³çàæ, ìàí³êþð, ïåäèêþð. Íàðîùóâàííÿ í³ãò³â, ãåëü-ëàê. 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 094-98-55

Àçàë³ÿ, ïåðóêàðíÿ

гçí³ âèäè ïåðóêàðñüêèõ ïîñëóã. Á³îçàâèâêà, ëàì³íóâàííÿ âîëîññÿ. Ìàí³êþð, ïåäèêþð. Ïîñëóãè êîñìåòîëîãà. Ìàê³ÿæ. 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 275 . . . . . . . . . . (097) 543-38-01, (362) 61-97-09

Àëåêñàíäðà, ñòóä³ÿ êðàñè

гçí³ âèäè ïåðóêàðñüêèõ ïîñëóã. Íàðîùåííÿ âîëîññÿ, àôðèêàíñüê³ êîñè÷êè. 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 490-41-32

³êòîð³ÿ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ

гçí³ âèäè ïåðóêàðñüêèõ ïîñëóã. Ìàí³êþð, ïåäèêþð. 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 716-35-85

Êàïðèç, ïåðóêàðíÿ

Øèðîêèé ñïåêòð ïåðóêàðñüêèõ ïîñëóã. Çà÷³ñêè. ³çàæ. Ìàí³êþð, ïåäèêþð. 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-04-70

Êîëîðèò, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 5. . . . . . . . (098) 563-12-30, (362) 24-56-67

Êðàñóíÿ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ

Ïåðóêàðñüê³ ïîñëóãè. Ìàí³êþð, ïåäèêþð. Êîñìåòîëîã³ÿ, ô³òîáî÷êà, ñîëÿð³é, ìàñàæ, SPA-ïðîöåäóðè. 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 22. . . . . . . . . (096) 374-47-70, (362) 26-37-30

ËåíÌàð, ñàëîí êðàñè

Ñòðèæêè, çà÷³ñêè, ôàðáóâàííÿ (àìáðå). Ìàí³êþð, ïåäèêþð (àïàðàòíèé), ãåëü, ãåëü-ëàê. Íàðîùóâàííÿ â³é. 3D-ïðîêîëóâàííÿ âóõ. Ìàê³ÿæ, îôîðìëåííÿ áð³â, ì³êðîáëåéäèíã. Ìàñàæ. Øóãàðèíã. 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 à (êàôå-áàð “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 528-73-10, (067) 943-99-84, (362) 43-07-78

Angel, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6 (ïðèì³ùåííÿ ÌÏÊ “Òåêñòèëüíèê”), 1-é ïîâ., ê.19 Dioks, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 15 à, 3-é ïîâ. . . (362) 43-15-90, (067) 303-33-63 Diva, ñàëîíè-ïåðóêàðí³ 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 976-42-24 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 14 à . . . . . . . . . . . . (098) 741-70-78, (066) 106-62-14 Dolce Vita, ìàãàçèí äëÿ ïåðóêàð³â 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 63 . . . . . . . . (362) 63-57-22, (050) 375-05-40, (067) 363-24-35 Ellen, ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-56 Gamma êðàñè, ïåðóêàðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . (068) 570-87-06, (098) 813-87-21 KOSMO, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-41 Lucky, ñòóä³ÿ êðàñè 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-74-74 MOHE, studio 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 792-04-63 Nogotok, ñòóä³ÿ ìàí³êþðó 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 009-20-30, (099) 787-27-20 NUR, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, ê.315 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-25-93, (094) 967-25-93 Picasso, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-10-98 Profy, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . (096) 457-34-86 RELAX, â³ää³ë 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) RIO, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3. . . . . . . . . (098) 746-68-68, (067) 383-08-70, (362) 46-09-03 Timeless, ïåðóêàðñüêèé ñàëîí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-82-10, (067) 688-54-54 Àêòåÿ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-43-30 Àêöåíò, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-74-65, (362) 43-16-84 Àë³íà, ïåðóêàðíÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 36/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-79-17 Àíãåë³íà, ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-03-62 Àííóøêà, ïåðóêàðíÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-71-90 Àñîëü, ïåðóêàðíÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-01-32 Àô³íà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-05-10 Áàòåðôëÿé, ñàëîí êðàñè 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 967-45-40, (362) 45-45-40 Áëàãîä³éíà ïåðóêàðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-51-29 Áëîíäà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, ÁÎÑ 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 722-94-27, (362) 68-31-30 Âàëåíòèíà, ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-02-17 Âàëåð³, ïåðóêàðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 188 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 294-33-68 Âåêòîð ìîäè, ñòóä³ÿ êðàñè 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 289-39-19 Âåðñàëü, ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-44 ³ä³í, ïåðóêàðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-48 ²ÎËÀ, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-57 ³ï-ñòèëü, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33003, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðîñâ³òè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-53-55 ³òàíà, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-96


ÏÈÂͲ

Ãàâàíü êðàñè, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 856-47-34 Ãëîð³ÿ, ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 851-63-56 ijñíåé, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 708-83-69 Äëÿ òåáå, ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-60-89 Äóåò, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-33-70 Åãî¿ñòêà, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 35 . . . . . . . . . . . (050) 673-96-09, (362) 43-08-03 Åêñêëþçèâ, ïåðóêàðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-34-08 Åë³ò³ñ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 44 . . . . . . . . . (067) 660-84-38, (096) 570-58-08 Åòóàëü, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 862-16-28 ªâà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 868-20-16 dzðêà, ïåðóêàðíÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 933-00-95, (362) 45-43-02 Çëàòà, ïåðóêàðíÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 515-21-92, (097) 718-13-58 Çîëîòîâîëîñêà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 35 Çîðÿíà, ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-80-38 ²íåññà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-00-82 ²ð³äà, ïåðóêàðíÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 555-35-45 Êàìàë³ÿ, ïåðóêàðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 Êàðìåí, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6 . . . . . . . . . . . . (097) 514-33-59, (362) 26-41-06 Êëåîïàòðà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-08-64, (097) 324-99-10 Êîñìåÿ, ïåðóêàðíÿ 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-93-93 Êðåàòèâ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-60 Êðåì, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-64-02 Êóàôþð, ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-17-08, (098) 215-04-40 Ëåä³ Ñòàð, ïåðóêàðíÿ 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-16-06 Ëåä³, ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77 ˳ë³ÿ, ïåðóêàðíÿ 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 6 . . . . . . . . . . . . (362) 24-43-05, (097) 295-28-27 ˳ë³ÿ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 295-81-70 Ëîêîí, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ, íàâ÷àëüíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8 . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-88, (050) 435-18-64 Ëîòîñ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-07-82 Ëþáàâà, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-66 Ëþäìèëà, ïåðóêàðíÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-60 Ìàãíîë³ÿ, ïåðóêàðíÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-66-30 Ìàðãî, ïåðóêàðíÿ 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-83-01 Ìåëîä³ÿ êðàñè, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-12-07, (067) 296-20-60 Ìèð, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 829-11-17 ̳.À, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 073-62-81 Ìð³ÿ, ïåðóêàðíÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 727-29-62 Îðõ³äåÿ, ïåðóêàðíÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-21-19 Ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 205-76-14 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 584-61-61 Ïåðóêàðíÿ Øåâåëþð 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-36-10 Ïåðøà ÷îëîâ³÷à ïåðóêàðíÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 15/17 . . . . . . . . . . . (068) 858-62-40, (067) 325-76-15 Ïðèìõà, ïåðóêàðíÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-56-03 Ïðîô³, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 171-44-29

145

Ïóðïóð, ïåðóêàðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21 (ÁÖ “Ïîë³òîí”), ê.303 . . . (097) 981-04-56, (096) 441-26-33 Ðîêñîëàíà, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-42 Ñâ³ò êðàñè, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 583-87-19 Ñèëóåò, ïåðóêàðíÿ 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 540-29-87 Ñêàðëåò, ïåðóêàðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-86-16 Ñòàéë, ïåðóêàðíÿ 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 20 à, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 920-12-30 Ñòèëü, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-28-96 Òåòÿíà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-43-92, (097) 524-15-62 Òåòÿíà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77 (Á³çíåñ-Öåíòð). . . . . (362) 40-04-01, (096) 389-00-04 Òðîÿíäà, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-34-38 Ó Ëîðè, ïåðóêàðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-93 Ôàâîðèò, ïåðóêàðíÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-63-71 Ôð³çåëü, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 8 . .(362) 63-41-61, (093) 637-47-59, (050) 435-61-60 ×îðíîáðèâö³, ïåðóêàðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-96-76 ×óá-÷èê, äèòÿ÷à ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 376-92-51 Øàíòàëü, ïåðóêàðíÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-29-42 Øåéë³, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-64-56 Øèê, ïåðóêàðí³ 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 5 à 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-09-46 Øîêîëàä, ïåðóêàðíÿ 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 1 á . . . . . . . . . . . (098) 817-88-99, (099) 718-18-19 Þë³ÿ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 41 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-30-68

ÏÅ×ÀÒÊÈ, ØÒÀÌÏÈ Àâòîáàí-Ïîë³ãðàô, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-79, 23-43-75 Ãðàô³êà Ïëþñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-83 Ïàí÷óê Ìèõàéëî Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Áàçàðíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 413-43-40 Ñòèëü, ñàëîí 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Øèðîêà, 15, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 729-79-53

ÏÈÂͲ

Àéð³ø, òðàäèö³éíèé ³ðëàíäñüêèé ïàá

Ïèâî, â³ñê³ òà ñîñèñêè. Ñìà÷íà êóõíÿ. Ïåðåãëÿä ñïîðòèâíèõ ïîä³é. 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-91-46

Áåðãøëîññ (Øàõòà), ïèâíèé áàð

Ñìà÷íà êóõíÿ. Æèâå ð³âíåíñüêå ïèâî. ˳òí³é ìàéäàí÷èê íà 120 ì³ñöü. 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-72

Êàíò, ì³í³-áðîâàðíÿ-ðåñòîðàí

www.kant.rv.ua Åêñêëþçèâí³ ñîðòè ïèâà. 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 9 . . . . . . . . . . (067) 200-06-06, (3622) 5-00-25 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

гâåíü, êàôå-áàð

Ñìà÷íà êóõíÿ. Æèâå ð³âíåíñüêå ïèâî. Äâà çàëè. Äâîð³âíåâèé ë³òí³é ìàéäàí÷èê. 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-00-25

гâåíü, øèíîê

Ñìà÷íà êóõíÿ. Æèâå ð³âíåíñüêå ïèâî. Òðè çàëè. ˳òí³é çàë. 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-84-13

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


146

ÏÈÂÎ

Áî÷êà ¹1, гâíåíñüêèé ÏÀÁ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-41, (097) 689-16-89 Äðóç³, ïàá 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 476-64-05 Êóõåëü, ðåñòîðàö³ÿ ïèâà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (073) 202-01-01 Ïèâíà áî÷êà, ïèâíèé áàð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-50 ϳäêîâà, ïàá 33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-22-23, (362) 45-44-54 Ïîë³íî, ïèâíèé áàð 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 132-34-24 ÑòàëåâàÃîðà, ïàá 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 002-20-53 Òðè ñëîíà, ïèâíà ðåñòîðàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-33-77, (096) 142-19-02 Õîá³ ïàá, áàð-ìóçåé ïèâà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 264

ÏÈÂÎ Íàøå ïèâî, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 209-08-95 Ïèâå÷êî, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-02-38 Ïðîäìàðêåò, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-16 гâåíü, ÒΠËÒÄ 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-15, 63-32-92 ÒÅÐÅÍ, ÏÂÊÔ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-61-10 ϳâí³÷-Öåíòð ËÒÄ, ÒçΠ34500, ì.Ñàðíè, âóë.Êîâåëüñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-21-77

ϲÖÅв¯

Avenue, ï³öåð³ÿ, ãðèëü-áàð

Ñìà÷íà ï³öà òà ñòðàâè íà ãðèë³. Çàòèøíà ë³òíÿ òåðàñà. 00 00 Ïðàöþºìî ç 10 äî 23 . 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-32

Brooklyn, ï³öåð³ÿ

20 ð³çíîâèä³â ï³öè òà áåçë³÷ ñìà÷íèõ ñòðàâ. Çàòèøíà àòìîñôåðà. Ïðèºìíà ìóçèêà. 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 36/21 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-55

Berloga, ï³öåð³ÿ-ïàá 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 273-33-02 Celentano, ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-20-47 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-00-47 Chili Pizza, äîñòàâêà ï³öè 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 941-71-75 Chili Pizza, ï³öåð³ÿ 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 941-71-75 Egoista, ï³öåð³ÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 372-14-14 Good Food, äîñòàâêà ï³öè 33001, ì.гâíå, âóë.Ðóñüêà, 2 à. . . . . . . . . (095) 461-10-10, (067) 113-22-33, (362) 43-15-22 La Veranda, ï³öåð³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-93-21 Mala Praha, ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 â . . . (099) 659-35-45, (068) 037-24-24, (362) 63-69-49 Pasta Mia, ðåñòîðàí øâèäêîãî îáñëóãîâóâàííÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 84 (ÀÇÑ “ÎÊÊΔ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 967-50-53 Pieno-piano, ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 947-12-25, (362) 45-28-29 PIZZA.ROVNO.UA, äîñòàâêà ï³öè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 385-49-49 ROOMZA, onlinepizza 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 674-07-67 Santa Maria, ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-21, 63-57-16 Vivat & LV, ï³öåð³ÿ-á³ñòðî 33002, ì.гâíå, âóë.Îëåêñè Íîâàêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 945-07-55 Áàôôàëî, òàâåðíà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 795-92-60 Ãàâàíü, ï³öåð³ÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 25

Äîñòàâêà ï³öè ×åëåíòàíî 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 800-09-09 Æàð-ï³öà, êàôå 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 356-06-06, (066) 223-06-06 Êàáà÷îê íà äàõó, ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 264 Ìàñòåð Ñóøè & ϳöà, êàôå 33014, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 111-65-65, (362) 48-98-98 Ìåòðî, ï³öåð³ÿ-êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Íåêðàñîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 873-77-41, (362) 62-35-60 Íà óðö³, ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä (ïàðê ³ì.Ò.Ã.Øåâ÷åíêà) . . . . . . . . . . . . . . (098) 618-82-88 ϳöà ñïîðò 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 161-95-72 ϳööà Ïàðê, ï³öåð³ÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-84-85 Ñàíòàíà, ï³öåð³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðàíè÷íà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 347-52-96 Ñèöèë³ÿ, ï³öåð³ÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 319-70-27, (362) 26-74-60 Ñïîêóñà, ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-18-07 Øàï³òî, ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 12 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 197-83-80

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ղ̲ß

Watsons, ìàãàçèíè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-15 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-52 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-69 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-36-53 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-40 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-06-90 Äèâîãðàé, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 18 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 379-99-51 Êîìïàí³ÿ ijàëîã, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75, ê.15 . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-44-02, 45-44-01 Êîñìî, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-02 Ëåâ÷óê Ñåðã³é Àðêàä³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-07-20 Ïîãóëÿºâà Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 134 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-23, 62-05-26 Òåìà-гâíå, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-86-10 Ôðåø, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-27-07 Þì³êñ ÂÄÂ, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-72 Þñ³, ÏÏÒÔ, ÐÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 302-78-34, (362) 26-37-73

ÏÎ˲ÃÐÀÔ²×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ ²ðá³ñ, ñòóä³ÿ ðåêëàìè

33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 8 . . . . . . . . . . (067) 121-76-36, (050) 542-73-77

²ÐÖ, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14. . . . (067) 111-48-86, (362) 26-54-85

Êîáçàð, ÐÂÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . (097) 736-00-42, (096) 748-72-49


ÏÎÑÒ²ËÜÍÀ Á²ËÈÇÍÀ, ÒÅÊÑÒÈËÜ

147

ÏÎ˲Ê˲ͲÊÈ

Biznes.ua, BTL-àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 304-20-16 PODARUNOK.rv.ua, â³ää³ë îðèã³íàëüíèõ ïîäàðóíê³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (ÖÓÌ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-96-97 VPM-ïîë³ãðàô 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 426-64-44, (362) 64-21-34 Àâòîáàí-Ïîë³ãðàô, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-79, 23-43-75 Ãîëîâ³é ³êòîð Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-46-03 Äåñòà, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 146. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-26-26, 63-11-74 Äîêà öåíòð, öåíòð îïåðàòèâíîãî äðóêó òà ðåêëàìè, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-54-02, (096) 515-22-26 Äîöåíò, ÒÌ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (ÖÓÌ), îô.48 . . . . . . . . . . (067) 360-96-97, (362) 45-44-45 33002, ì.гâíå, âóë.Îëåêñè Íîâàêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-33-34 Äðóê Âîëèí³, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Ïîë³ùóêà, 1 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-86-53 Çåíü Îëåã Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-45-09 ²íñàéò, ðåêëàìíà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-09, 43-22-43 Ëþêñ Ïð³íò, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.33. . . . . . . . (067) 936-83-14, (362) 45-33-40, 69-04-90 Ìèõàëü÷óê Îëüãà Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-69-65, (050) 823-23-65, (098) 799-88-87 ̳ñòî ïëþñ, ïîë³ãðàô³÷íà ñòóä³ÿ, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-03-22, 43-03-23 Ìîçàð, äèçàéí-ñòóä³ÿ 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 5, 3-é ïîâ. . . . . . . (362) 43-20-10, (097) 442-05-92 Ìîíäðóø Ëþäìèëà Âàñèë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13 . . . . . . . . . . (362) 40-06-82, (050) 375-42-55 Íàø ïëàñò, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 806-46-88, (362) 40-15-54 ÎÏÒ²Ñ Óêðà¿íà, ÒçΠ33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-81-96, 63-82-06 Ïàïåð³âêà, ìåðåæà äðóêó 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4/2. . . . . . . . . . . . . . (050) 847-92-77, (362) 62-55-02 Ïàðàãðàô ïëþñ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 6/8. . . . . . . . . . . . . . (362) 26-49-27, (067) 792-65-60 Ïëàíåòà äðóê, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-98-01, 24-95-97 Ïðèíòåð³ÿ, ïîë³ãðàô³÷íèé öåíòð 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 951-63-39 Ïðî Ïð³íò 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12, îô.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 777-21-57 Ðåêëàìíà ïîë³ãðàô³ÿ, âèäàâíèöòâî ðåêëàìè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 1, îô.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 283-79-80 Ðîæêîâ Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33023, ì.гâíå, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-93-02, 43-45-90 ÑòàíäàðòÏð³íò, ïîë³ãðàô³÷íèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 1, îô.104 . . . (068) 033-09-00, (098) 944-00-37 Ôàáðèêà ðåêëàìíî¿ ïîë³ãðàô³¿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 37, îô.56 . . . . . . . . . . . . . (096) 101-80-75, (093) 773-72-70 Ôåñåíêî Ñåðã³é Âàäèìîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.151 . . . . . . . (362) 26-59-60, (067) 709-42-16 ØÔÄ, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 298-40-86, (063) 180-19-31

Àìáóëàòîð³ÿ “Ïåðåñîïíèöüêà”, ÊÇ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 168. . . . . . . (362) 26-67-72, 26-79-74, (067) 361-37-52 Àìáóëàòîð³ÿ ¹1 ÊÇ “гâíåíñüêèé ðàéîííèé öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè” 33001, ì.гâíå, âóë.Äí³ïðîâñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-97-20, 26-67-44 Àìáóëàòîð³ÿ ¹3 ÊÇ “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ”Þâ³ëåéíèé" 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-30-06 Àìáóëàòîð³ÿ ¹4 ÊÇ “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ”Þâ³ëåéíèé" 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-52-35 ³éñüêîâî-ìåäè÷íà ñëóæáà óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 67-81-11 Ƴíî÷à êîíñóëüòàö³ÿ ÊÇ “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ”Þâ³ëåéíèé" 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-80-32 Ƴíî÷à êîíñóëüòàö³ÿ Ïîë³êë³í³êè ¹2 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-36-77 Ƴíî÷à êîíñóëüòàö³ÿ ¹2 33018, ì.гâíå, âóë.Ìåäè÷íà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-28 ̳ñüêà ïîë³êë³í³êà ¹1 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à . . (362) 23-72-10, 23-03-97, (067) 361-32-07 Ïîë³êë³í³êà “Ï³âí³÷íà” 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-73-60, (067) 361-32-50 Ïîë³êë³í³êà äèòÿ÷à ¹1 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 72 . . (362) 23-02-35, 23-00-66, (067) 361-30-37 Ïîë³êë³í³êà äèòÿ÷à ¹3 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 11 . . . . . . . . . (362) 28-34-49, 28-24-53, (067) 361-36-94 Ïîë³êë³í³êà êîíñóëüòàòèâíà, îáëàñíà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-26-34 Ïîë³êë³í³êà ¹2 гâíåíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 7. . . . . . . . . . . (362) 26-69-70, 63-42-34, (067) 361-32-15 гâíåíñüêà îáëàñíà äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-25-26, (067) 361-37-65 Ô³ë³àë ïîë³êë³í³êè ìåäñàí÷àñòèíè ÏÀÒ “гâíåàçîò” 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-50-57 Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè “Þâ³ëåéíèé”, ÊÇ 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-80-49, 5-81-08, (067) 361-32-39

ÏÎÑÒ²ËÜÍÀ Á²ËÈÇÍÀ, ÒÅÊÑÒÈËÜ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.1

Êîìàøêà, äèòÿ÷à ïîñò³ëü

33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 179-92-15

Òåêñòèëüí³ âèðîáè, ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37. . . . . . . (362) 69-02-53, (067) 363-69-83

Home & your, ìàãàçèí òîâàð³â äëÿ äîìó 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ"Çëàòà Ïëàçà"), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . (063) 676-43-42 Äîìàøí³é òåêñòèëü, ìàãàçèíè 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 766-44-05, (362) 40-34-03 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 20 (ÒÖ “Çàìêîâèé”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 766-44-05 ²ÍÒÅÐÒÅÊÑÒÈËÜ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 440-17-10 Ìàð³ÿ, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-40 ÌÀÑÒÅÐÑÎÍ, ÏÏ 33010, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17 . . . . . . . (362) 46-00-64, (067) 360-19-20 Ðè÷êîâà Íàòàë³ÿ Ôåäîð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 508-79-43 Ò-Ñòèëü, ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-99-00, 60-99-22


148

ÏÎÑÓÄ

ÏÎÑÓÄ ÏÎÑÓÄ ÍÀ ÌËÈͲÂÑÜʲÉ, ÌÀÃÀÇÈÍ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 29 à . . (096) 085-08-08, (096) 449-97-88, (068) 101-05-05, (362) 45-00-90 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

Berg Hoff, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-33-39 Tescoma, ìàãàçèí ÷åñüêîãî ïîñóäó 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . . (362) 46-01-30, (063) 880-47-27 Êóõîíí³ âèòðåáåíüêè, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 10 à . . . . (362) 43-46-42, (050) 182-30-66, (067) 782-80-03 Íåîáõ³äí³ ðå÷³, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-43 Ïîðöåëÿíà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 571-53-00 Ïîñóä ï³ä Äóáîì, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 60, â³ää³ë ¹45 . . . . . . . . (067) 107-25-21, (097) 475-29-03 Ïîñóä, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-94-72 Ñâ³ò ïîñóäó, ñêëàä-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 3 á (ðàéîí ÐÇÂÀ) . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-90-71, (067) 363-01-22 Öåïòåð ²íòåðíàö³îíàëü Óêðà¿íà, ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11 (2-é ïîâ.), îô.202, 203 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-35-73

ÀÌ Ë³íãâ³ñòà, àãåíòñòâî ïîñåðåäíèöòâà ïðàö³ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.314. . (068) 226-29-35, (067) 362-04-74, (362) 63-43-46 Àðêàä³ÿ, êàäðîâå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14, îô.65 . . . . . . . . . . . . . (362) 43-07-40, (097) 238-57-23 ³çàíò³ÿ, êîíñàëòèíãîâà àãåíö³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Âîëÿ, 8, ê.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-41-30 Äîáðà ñïðàâà, êàäðîâå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-56-29, (067) 354-10-85 ªâðîêàäðà, êàäðîâå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.405 . . . . . . . . . . . . . . (098) 102-53-35, (066) 843-19-29 ªâðîñâ³ò-ͳêà, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.226. . . . . . . . . . (098) 344-98-28, (066) 708-61-69 Êîíñàëò Ïàðòíåð, êàäðîâà àãåíö³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.406 . . . . . . . . . . (050) 954-78-13, (097) 904-74-74 Êîðàë ÌÏÐ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.409 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-06-01 ̳ñòî Âàêàíñ³é, àãåíòñòâî 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à, îô.113 . . . . . . . . . . . . (093) 185-83-30, (067) 385-16-48 Ïåðñïåêòèâà, ³íôîðìàö³éíèé öåíòð 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-02-27, (097) 238-41-55 Ðåñóðñíî-³íôîðìàö³éíèé öåíòð Îáëàñíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-15 гâíåíñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-32 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð çàéíÿòîñò³ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-31-06 гâíåíñüêèé ðàéîííèé öåíòð çàéíÿòîñò³ 33001, ì.гâíå, âóë.ßâîðíèöüêîãî, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-32 Ñèíäèêàò, ÏÎà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 19 . . . . . . . . . . . . . (098) 379-32-62, (093) 661-83-93 Òåðà ËÍ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.5 . . (067) 274-36-21, (096) 349-25-97, (066) 989-57-75 Òðè Ìàêñèìóì, àãåíòñòâî 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 (3-é ïîâ.), îô.16 . . . . . . . (098) 829-99-57, (066) 506-86-38

ÏÐÎÃÐÀÌÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß

ÏÎØÒÀ ³ää³ëåííÿ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó 33013, ì.гâíå, ïëîùà Ïðèâîêçàëüíà, 3 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 407-63-92 ³ää³ëåííÿ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó гâíå-1 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-62-31 гâíå-2 33002, ì.гâíå, âóë.Îñèïîâà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-82 гâíå-3 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-21-69 гâíå-4 33004, ì.гâíå, âóë.Òèíí³âñüêà, 59 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-80-61 гâíå-5 33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-60-03 гâíå-7 33007, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-79-46 гâíå-9 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 103 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-01 гâíå-10 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-24-93 гâíå-11 33011, ì.гâíå, ïëîùà Ïðèâîêçàëüíà, 3 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-28-69 гâíå-13 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-85-03 гâíå-14 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-70 гâíå-16 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-65-00 гâíå-18 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-14 гâíå-22 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-00-44 гâíå-23 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-11 гâíå-24 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-23-59 гâíå-25 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 113 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-33-10 гâíå-27 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-09-96 гâíå-28 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-36 ªâðîïîøòà, ô³ë³ÿ ¹12 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 772-35-54, (050) 957-98-84 Óêðïîøòà, гâíåíñüêà äèðåêö³ÿ ÓÄÏÏÇ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-01-04

²íôîñôåðà 1, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 10 . . (067) 933-54-56, (362) 28-97-97

Êîìïàêò, òîðãîâî-ñåðâ³ñíèé öåíòð

˳öåíç³éíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ. 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3. . . . . . . . . (096) 400-52-24, (362) 43-64-40

Íîâà ðåàëüí³ñòü ïëþñ, ÒçÎÂ

33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-41-25

ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß ²íòåð-ïåðñîíàë, ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà êîðäîíîì

33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3, îô.414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 100-88-99, (067) 387-85-57

1-é ïîëüñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 (2-é ïîâ.), îô.62 . . . . . . (096) 996-89-00, (068) 876-64-75 Àëüòåðíàòèâà +, êàäðîâà àãåíö³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 760-04-70, (362) 43-63-15

4web, êîìïàí³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 7 á . . . . . . . . . . . (098) 884-44-77, (093) 502-51-15 SoftGroup, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3, îô.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-00-44 Soft Serve, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6


ÏÐÎÅÊÒͲ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜʲ ÐÎÁÎÒÈ

Àêòèâ-ÑÂ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 à . . . . . . . . . . . (094) 967-59-60, (067) 188-81-87 ÀÐÒ-ìàñòåð, ÐÔ ÒçΠ33002, ì.гâíå, âóë.Îëåêñè Íîâàêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 538-41-14 Áëàíêåò, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39, îô.314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-80 Åêñïåðò-Ñîôò, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 372-26-91 ²Ò-³íòåãðàòîð, ÏÀÒ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 234-66-09 ²Ò-Êîìôîðò, ñëóæáà êîìï’þòåðíî¿ äîïîìîãè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-26-78 ²Ò-ÏÀÐÒÍÅÐ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-01-47 Íèêîíþê Ñåðã³é ªâãåíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-05-12, (067) 302-31-71 Ïàðóñ-гâíå, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-06-24, 69-06-25 ÏðîÍåò, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.212. . . . . . (096) 949-58-70, (362) 62-34-01 ÐÅÍÎÌÅ, ÏðÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-34-00 ÐÅÍÎÌÅ-ÑÌÀÐÒ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-34-20 Ðîìà, ËÒÄ, ÒçΠÂÊÔ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 1 à, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-00-90 Òâ³é ÷àñ, êðàìíèöÿ åëåêòðîííèõ ïîñëóã 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-40 Óí³âåðñàëòåõïðîåêò, ÍÄ ÏÊÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-09-01, 43-09-03

ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

149

гâíåíñüêèé çàãîò³âåëüíî-âèðîáíè÷î-çáóòîâèé êîìá³íàò, ÏÑÊ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 22 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-30-16 гâíåõîëîä, ÒÄ 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-64-34, 26-46-65 Ñï³ëêà ñïîæèâ÷èõ òîâàðèñòâ гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-95-51 Óêðàñà, öåíòð ñîëîäêî¿ äåêîðàö³¿, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-87, 63-30-90 Óí³âåðñàë-гâíå, ÄÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 436-49-30 Ôåäîðåöü Ãàëèíà Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 120 à . . (067) 725-51-30, (067) 745-45-85, (093) 959-11-41 ×åðíÿê ªâãåí³ÿ Ïåòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-57-09, 24-62-86 ×óäî íèâà 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-43-61 Øåíäåð, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-25

ÏÐÎÅÊÒͲ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜʲ ÐÎÁÎÒÈ

ÀÒËÀÍÒ-ÏÐÎÅÊÒ, ÒÎÂ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 9 . . . . . . . . . . . (362) 24-73-28

³ë³ñ, ÏÏ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-93, 26-97-95

ÌÅÒÐÎ ÊÅØ ÅÍÄ ÊÅв ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÒÎÂ, Ô²Ë²ß Ó Ì.вÂÍÅ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-01-03, 42-01-04, 42-01-41, 42-01-02

TROPIK, çàõ³äíà ôðóêòîâà êîìïàí³ÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . (050) 372-15-62, (362) 62-12-89 À-òîñ, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 34 . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-61, (050) 579-90-98 Àðòåê, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-77-53 Áîíäàð Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-37 ÂÏÊ-Óêðà¿íà, ÒΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-26-17, 68-26-15 Ãîðëèöÿ-гâíå, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-22-41, 68-22-40, 68-22-43 Ìàãóð, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-56-54, 24-43-87 Ìàíòðåéä, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-24 Ìàÿê-3, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-72, 68-39-38 Îâ³ñ, ãóðòîâíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-50-67, (362) 63-06-51 Îâ³ñ, ÒçΠô³ðìà 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-50-67, (362) 63-06-51 ÎëåÑ, ÒçΠô³ðìà 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 444 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-29, 61-06-26 ÏΠгâíåíñüêà ÊÌÒÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 22 á. . . . . . . . . . (362) 61-06-34, 61-06-32, (067) 363-61-10 Ïðîä-Ìàéñòåð, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-71 Ðàäåìà, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-41-65, (362) 64-10-54 гâíå-Òîðã, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-05-13 гâíåíñüêà êîíòîðà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî ïîñòà÷àííÿ, ÏÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-11-60 гâíåíñüêà Ïðîäóêòîâà Êîìïàí³ÿ, ÒΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-26-15 гâíåíñüêà ðàéñïîæèâñï³ëêà 33001, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-50-55 гâíåíñüêå ãóðòîâî-ðîçäð³áíå îá’ºäíàííÿ гâíåíñüêî¿ ÎÑÑ, ÊÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-30-16, 5-80-43 гâíåíñüêå çàãîò³âåëüíî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî, ÑÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ãðóíòîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-70, 61-09-80

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³. À-2, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 26, îô.89. . . . . . . (096) 298-64-82, (068) 568-36-81 Àâòîãðàô, àãåíòñòâî, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-20, 62-32-10 Àðêàäà, ÏÏÔ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 5, îô.8, 10 . . . . . . . . . . . . (067) 750-28-76, (097) 988-51-08 Àðõ³òåê-гâíå, ÒçΠ33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 59 . . . . . . . . . . . . . (066) 804-70-71, (067) 724-35-37 Àðõ³òåêòîð Ôîì³í Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 335-01-11 Áóäïðîåêò, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-20-86, (362) 43-30-39 ÃÀÐÀÍÒÀÂÒÎÇÀÕ²Ä, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-50-33, (362) 64-24-10 Ãåîëîã, íàóêîâî-äîñë³äíèé, ïðîåêòíî-ïîøóêîâèé òà ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíèé êîîïåðàòèâ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.112 . . . . . . . . . . . . . . (050) 070-61-14, (362) 26-67-79 ijïðîì³ñòî, ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-08 Çàõ³ä³íâåñòïðîåêò, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 1, ê.118 . . . . . . . . . . . . . . (067) 253-40-30, (362) 43-28-10 Çàõ³äòåõïðîåêò, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 3 à, îô.301 . . . . . . . . (067) 862-00-74, (096) 966-03-59 Çåìáóäïðîåêò, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-65, 46-05-67 ²ÁÊ ÅÍÅÐÃÎÒÅÕÍÎÁÓÄ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.107 . . . . . . . . . . . (362) 60-88-81, 60-88-48 ²Í²ÅÊÎ-ÇÀÕ²Ä, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.85 . . . . . . . . . . . . . (068) 046-41-01, (068) 046-41-00 ²íôîðì Ñåðâ³ñ Åêñïðåñ, ÏÏ ÀÑÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-05, 40-24-62 Ëàíòàí, ÒçΠô³ðìà 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-90 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


150

ÏÐÎÌÈÑËÎÂÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

˳ãîñ, ÒçΠÍÂÔ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11, îô.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-47 ÌÁË Êîìïàí³, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23, îô.358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-68 ÍIJïðîåêòðåêîíñòðóêö³ÿ, ÐÔ, ³íñòèòóò 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-76-87 Íîâ³ áóä³âåëüí³ òåõíîëî㳿, ÒçΠÂÊÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à, îô.303. . . . . . . . . . . . (050) 140-53-79, (362) 64-24-42 Ïðîìïðîåêò, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 891-49-29 гâíåàðõïðîåêò, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 66, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-79-77 гâíåä³ïðîâîäãîñï, ÄÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . (097) 384-20-00, (362) 26-95-76, 26-94-47 гâíåäîðïðîåêò, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-64, 26-64-31 гâíå³íâåñòïðîåêò, ÏðÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-07-15 гâíåìåä³íæñåðâ³ñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-33-55 гâíåíñüêèé àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíèé íàãëÿä, ÊÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-17-00, 63-57-84 гâíåïðîåêòñåðâ³ñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-30-98 Òâîð÷î-âèðîáíè÷à ô³ðìà “ÒвÀÄÀ”, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.515. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-89-02 Òåõíîáóä-ÏÐÎ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.801. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-93

ÏÐÎÌÈÑËÎÂÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÇÅÔ, ÏÂÊÌÏ

Âèðîáíèöòâî äåðåâîîáðîáíîãî îáëàäíàííÿ. Ãàðàíò³éíå òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ. 33009, ì.гâíå, âóë.Çàì³ñüêà, 2 . . . . . . . . . . . (067) 915-65-01, (068) 059-90-36

MOST-Óêðà¿íà, ÐÔ ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 277-52-52, (362) 64-68-85 TRCorp, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ìàðêà Âîâ÷êà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 305-77-32, (068) 424-35-85 Àãðîòåõ, ÏÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-33, 63-08-01 Á³íîì, ÌÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ìàêñèìà Áåðåçîâñüêîãî, 6, îô.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-32 ³äëóííÿ À, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-70-16, 43-19-05 Äàëãàê³ðàí êîìïðåñîð Óêðà¿íà, ÐÔ ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.16 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-31, (067) 505-35-70 ÅÍÅÐÃÎÕÎËÎÄ, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 30 à. . . . . . . . . . . . . . (098) 716-84-69, (098) 381-22-49 ªâðîïðîì, êîìïàí³ÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11, îô.6 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 148-86-21, (066) 599-38-62 ²ìåêñ-Àãðî, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàïà Âåðåñàÿ, 2/4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-78-89 Êîìïàí³ÿ Òåðìîáóä, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 293-92-38 ÌÀÄÎÊ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-04, 62-34-27 Ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó åëåêòðîîáëàäíàííÿ 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-25-40 Ïðîäåêîëîã³ÿ, ÍÂÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-60-54, (362) 63-08-77 ÐÁÑ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-81-35 гâíåíñüêèé ÍIJ òåõíîëî㳿 ìàøèíîáóäóâàííÿ, ÏÀÒ 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-34-82, 23-35-79 Ðóáëèê Þð³é Êîñòÿíòèíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Çîëîò³¿âñüêà, 23 à . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-43-60, (098) 282-03-00 ѳëâåð, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-04-68, (099) 254-00-37 Ñòàí-Êîìïëåêò, ïðåäñòàâíèöòâî ÑÏ ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-12-96 Òåõíîìàðò, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-60 Òåõíîòåê, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-44, 62-30-34 ÒÊ-Çàõ³ä, ÒçΠ33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-14, 62-85-51

ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3 Âèñîêîâîëüòíèé ñîþç-ÐÇÂÀ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-72-01 гâíå-Ñòèëü, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-91-01, 63-08-15 гâíåàçîò, ÏÀÒ 33017, ì.гâíå-17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-22-03, 61-21-09 гâíåíñüêà êîíäèòåðñüêà ôàáðèêà, ÏÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-27 гâíåíñüêà ôàáðèêà íåòêàíèõ ìàòåð³àë³â, ÏÀÒ 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-75-17, 24-57-11 гâíåíñüêèé äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò, ÒçÄ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-57-47, (050) 484-08-70 гâíåíñüêèé çàâîä áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ÒÄ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 120 á (Áàñ³â Êóò) . . . . . . . . (050) 375-35-89, (362) 63-36-93 гâíåíñüêèé çàâîä “Ãàçîòðîí”. ÏÀÒ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-89-26, 26-96-77 гâíåíñüêèé ì³ñüêèé ðàéîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-42-79, 69-42-16 гâíåîáëåíåðãî, ÏÀÒ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-48 гâíåïîáóòïðèëàä, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-99-17, 61-99-15 ѳêîð, ÄÏ ÏÀÒ “гâíåíñüêèé çàâîä ”Ãàçîòðîí" 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-96-77, 26-89-26 Ò-Ñòèëü, ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-99-00, 60-99-22 Óêðòðàíñðåéë, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-08

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Àãðîïðîì-åíåðãî, ÏÏ 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ïîë³ùóêà, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-44-47 Áîãäàí³âñüêèé öåãåëüíèé çàâîä, ÏÏ 34744, ñ.Áîãäàí³âêà Êîðåöüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-40-14 ³ë³ÿ, ôàáðèêà, ÊÏ 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 47 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-20-76 Âîëèíñüêèé áðîâàð, ïèâîâàðíèé çàâîä 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 72 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 773-77-07 Âîëèíü, ìåáëåâà ôàáðèêà 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 9, îô.301 . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-29-64, 2-66-33 Âîëèíü-öåìåíò, ô³ë³ÿ ÏÀÒ "ijêåðãîôô Öåìåíò Óêðà¿íà" 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 6-92-43, 6-92-44 Âîëèíü-Øèôåð, ÒçΠ35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 . . . . . . . . . (067) 362-03-59, (362) 20-32-87, 20-32-89 Âîëîäèìèðåöüêèé ìîëî÷íèé çàâîä, ÏðÀÒ 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-56-08 ÃÅÑ “Õð³ííèêè” 35220, ñ.Õð³ííèêè Äåìèä³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 4-62-17 Ãîùàíñüêèé çàâîä ïðîäòîâàð³â, ÏÀÒ 35400, ñìò Ãîùà, âóë.гâíåíñüêà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-17-53, 2-14-73 Ãîùàíñüêèé ñîðòîíàñ³ííºâèé çàâîä, ÒçΠ35400, ñìò Ãîùà, âóë.Øåâ÷åíêà, 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-13-80 Ãîùàíñüêèé öåãåëüíèé çàâîä 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Ñ.Íàëèâàéêà, 102 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-29-08 Äåìèä³âñüêèé êîíñåðâíèé çàâîä, ÏÏ 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.1 Òðàâíÿ, 17 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-49-29, (332) 78-23-77 Äóáåíñüêèé çàâîä ãóìîâî-òåõí³÷íèõ âèðîá³â, ÏÀÒ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ìëèí³âñüêà, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 3-27-98, 4-19-92 Äóáåíñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â, ô³ë³ÿ ÏÀÒ "ÄÏÇÊÓ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàë³çíè÷íà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-23-85 Äóáåíñüêèé õë³áîçàâîä, ÒçΠ35600, ì.Äóáíî, âóë.Øàøêåâè÷à, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-24-51 Äóáíîìîëîêî, ÏÀÒ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 117 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-11-64, 3-00-20 Äóáðîâèöÿìîëîêî, ÒçΠ34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Çàë³çíè÷íà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-26-15 ªâðîíàñ³ííÿ, гâíåíñüêèé íàñ³ííºâèé çàâîä, ÒçΠ35400, ñìò Ãîùà, âóë.Øåâ÷åíêà, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-18-32


ÏÐÎÔÅѲÉÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÀ ÎѲÒÀ

Çàâîä “Ñèòàë”, ÂÀÒ 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Øê³ëüíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-56-41 Çàâîä ì³íåðàëüíî¿ âîäè "Ìàëîìèäñüêà", ÒçΠ35013, ñ.Ìàëèé Ìèäñüê Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 806-24-60, (097) 013-80-99 Çàâîä ìåòàëåâèõ âèðîá³â, ÒçΠ34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ñîáîðíà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 67-01-24, 67-01-29 Çàâîä ïî ïåðåðîáö³ ÿã³ä, îâî÷³â ³ ôðóêò³â 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.ß.Ãàøåêà, 120, (362) 26-79-70, 68-16-46 Çàâîä ïîêð³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â "Åâåðåñò", ïðåäñòàâíèöòâî, ÒçΠ34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 31. . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 568-94-64, (3655) 3-40-75 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñóðìè÷³, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 569-03-33, (3656) 4-16-49 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Íîâà, 1 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 893-12-56 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 72 á . . . . . . . . . . . . . . . . 3653) 5-47-77, (098) 447-17-77 Çàð³÷íåíñüêèé ìîëîêîçàâîä, ÏÀÒ 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Öåíòðàëüíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-03-50 Çäîëáóí³âñüêèé çàâîä áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ÒΠ35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-26-01, 2-54-07 Çäîëáóí³âñüêèé ìåõàí³÷íèé çàâîä, ÒÄ 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-33-91 dzðíåíñüêèé ñïèðòîâèé çàâîä, ÄÏ 34609, ñ.dzðíå Áåðåçí³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-39-99, 5-67-15 ²ñêðà, Çäîëáóí³âñüêèé çàâîä ïëàñòìàñîâèõ âèðîá³â, ÏðÀÒ 35705, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ñ.Íàëèâàéêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-26-02, 2-26-03 Êâàñèë³âñüêèé ëèâàðíî-ìåõàí³÷íèé çàâîä, ÒçΠ35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 19, (362) 20-41-90, 20-30-12 Êëåâàíñüêèé ÄÎÊ, ÏÀÒ 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ðîá³òíè÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-10-80 Êîìá³êîðìîâèé çàâîä 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ñòðèæàêà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-10-97 Êîìá³íàò ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ÏÏ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ìèðîãîùàíñüêà, 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-58-99, 4-59-99 Êîíäèòåðñüêà ôàáðèêà ÏÀÒ "гâíåíñüêà êîíäèòåðñüêà ôàáðèêà" 35600, ì.Äóáíî, âóë.Øàøêåâè÷à, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-24-10 Êîíñåðâíèé çàâîä, ÒçΠ35641, ñ.Òàðàêàí³â Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êîëãîñïíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 5-12-65 Êîñòîï³ëüñüêèé çàâîä ñêëîâèðîá³â, ÏÀÒ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãâàðä³éñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-10-90, 2-13-86 Êîñòîï³ëüñüêèé ìàðãàðèíîâèé çàâîä, ÏÏ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, ïðîâ.г÷êîâèé, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-34-05, 2-26-87 Êîñòîï³ëüñüêèé ôàíåðíèé çàâîä, ÒçΠ35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Áóðîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-48-06, 2-20-30 Êðóïåöüêèé êîìá³êîðìîâèé çàâîä, ÒçΠ35541, ñ.Êðóïåöü Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 2-71-39 Êóçíåöîâñüêèé õë³áîçàâîä, ÒÄ 34400, ì.Âàðàø, Ïðîìèñëîâî-êîìóíàëüíà çîíà, 1 . . . . . . (3636) 2-29-79, 2-26-86, 2-30-28 Ëèâàðíî-ìåõàí³÷íèé çàâîä “²ñïîë³í”, ÒçΠ35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 134. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-49-90 Ëþáîìèðñüêå âàïíÿíî-ñèë³êàòíå ï³äïðèºìñòâî, ÒçΠ35321, ñ.Íîâà Ëþáîìèðêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 1, (362) 27-80-78, 27-80-70 Ëþáîìèðñüêèé àñôàëüòíî-áåòîííèé çàâîä 35321, ñ.Íîâà Ëþáîìèðêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 2 . . . . . . . . (362) 68-02-40 Ìàãìà ²íäóñòð³ÿ, ÒçΠ35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãâàðä³éñüêà, 7 . . . . . . . . . (3657) 2-11-50, 2-15-01, (097) 078-17-76 ̳ñüê³ åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³, ÊÏ 34400, ì.Âàðàø, âóë.Äà÷íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 3-43-89, 2-47-55 Ìëèí³âñüêå ñÿéâî, äçåðêàëüíà ôàáðèêà, ÒΠ35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ïîêðîâñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 896-47-85 Ìëèí³âñüêèé ì’ÿñîêîìá³íàò, ÒçΠ35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ïîêðîâñüêà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-49-93 Ìîêâèíñüêà ïàïåðîâà ôàáðèêà, ÒçΠ34634, ñ.Ìîêâèí Áåðåçí³âñüêîãî ð-íó, âóë.×àïàºâà, 3 . . . . . . . . . . . (3653) 5-15-44, 5-15-40 Îðíàìåíò, ÄÏ ÊÏ ô³ðìè “Ñëîâ’ÿíêà” 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-35-57 Îñòðîçüêèé çàâîä ì³íåðàëüíî¿ âîäè, ÒçΠ35800, ì.Îñòðîã, âóë.Êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-36-08 Îñòðîçüêèé ðàéîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 159 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-35-34, 2-34-28 Îñòðîçüêèé öóêðîâèé çàâîä, ÒΠ35820, ñ.Îæåíèí Îñòðîçüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 31 . . . . . . . . . . (3654) 2-81-05, 2-80-05 Ïòàõîôàáðèêà Êðóïåöü, ÒçΠ35541, ñ.Êðóïåöü Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 2-72-21 Ðàäèâèë³âìîëîêî, ÒçΠ35541, ñ.Êðóïåöü Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-31-42, 4-28-51, 4-14-72 Ðàäèâèë³âñüêà ìåáëåâà ôàáðèêà, ÊÒ 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Øê³ëüíà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-18-81, 4-16-60 Ðàäèâèë³âñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â, ÄÏ 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Âîëêîâåíêà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-17-34, 4-34-33 Ðàéîíè åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-34-96, 5-35-09 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Áóä³âåëüíèê³â, 25/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 3-33-09 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-53-27, 2-58-10 35400, ñìò Ãîùà, âóë.гâíåíñüêà, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-17-85, 2-19-39 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-42-98 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Êîìóíàëüíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-01-17, 2-04-96 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ôåñòèâàëüíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-04-62

151

35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Î.Ñòåôàíîâè÷à, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-51-37, 2-50-26 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Êè¿âñüêà, 163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-04-21, 2-13-28 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êðèï’ÿêåâè÷à, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-57-44, 2-23-30 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ïîë³ùóêà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-57-63, 6-37-05 35500, ì.Ðàäèâèë³â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-15-91, 4-36-58 35314, ñ.Çîðÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êëåâàíñüêà, 2 . . . . . . . . . . . (362) 69-42-27, 69-42-06 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-23-06, 2-18-66 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-58-71, 3-58-43 гâíåíñüêà ÀÅÑ, ÂÏ ÄÏ ÍÀÅÊ “Åíåðãîàòîì” 34400, ì.Âàðàø, âóë.Ïðîìçîíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 6-45-20, 6-41-74 гâíåíñüêèé çàâîä íàäì³öíèõ çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é, ÏÀÒ 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 1 . . . . . . . . (362) 61-15-69, 61-15-67 Ðîêèòí³âñüêèé ñêëÿíèé çàâîä, ÏðÀÒ 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Ïðîëåòàðñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-24-52 Ñàðíåíñüêèé ðåìîíòíî-ìåõàí³÷íèé çàâîä, ÒΠ34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 437-80-30, (3655) 3-57-23 Ñàðíåíñüêèé ñèðçàâîä, ÒçΠ34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-42-61, 3-50-86 Ñàðíåíñüêèé õë³áîçàâîä, ÒçΠ34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 31 à. . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-37-44, 3-53-41, 3-39-20 Ñëîâ’ÿíêà, ÊÏ ô³ðìà 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-26-46 Ñòèëü-Ì, ôàáðèêà ìåáë³â 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.dzðíåíñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-49-44, 5-34-84 Òåõíîïðèâîä, ÒΠ35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-16-77, (067) 239-28-07 Òîìàøãîðîäñüêèé ùåáçàâîä, ÏÀÒ 34240, ñìò Òîìàøãîðîä Ðîêèòí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ïîë³ñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . (3635) 2-63-19 Óêðà¿íñüêà ñ³ðíèêîâà ôàáðèêà, ÒΠ34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-66-83 Óêðà¿íñüêà ñîêî-îöòîâà êîìïàí³ÿ, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ, ÒçΠ35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Î.Íåâñüêîãî, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-27-33 ÓÎÒÒÎ ³ ÐÅÓ 34400, ì.Âàðàø, ïðîñï.Øåâ÷åíêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 3-86-73, 3-82-72 ÔÀÏÎÌÅÄ Óêðà¿íà, ÒçΠ35400, ñìò Ãîùà, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-29-94, 2-29-93 Õë³áîêîìá³íàò Áåðåçí³âñüêîãî ÐÑÒ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.dzðíåíñüêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-69-08, 5-41-95 Öåãåëüíèé çàâîä ÒΠ"Àãðîáóä-Áóäìàòåð³àëè" 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Òàòàðñüêà, 204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 370-50-70 ×àéêà, ì’ÿñîïåðåðîáíå ï³äïðèºìñòâî 35108, ñ.Ìàñëÿíêà Ìëèí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 4 . . . . . . . . . (3659) 6-33-15, 6-41-64 Øïàí³âñüêèé åêñïåðèìåíòàëüíèé çàâîä õàð÷îâèõ åêñòðàêò³â, ÄÏ 35301, ñ.Øïàí³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-76-10

ÏÐÎÔÅѲÉÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÀ ÎѲÒÀ Âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå ¹1 33027, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-45, 23-34-64 гâíåíñüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå ðåñòîðàííîãî ñåðâ³ñó ³ òîðã³âë³, ÄÍÇ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 13 . . . . . . . . . . (362) 23-72-09, 23-70-75, 23-72-18 гâíåíñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-25-35 гâíåíñüêèé öåíòð ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ñåðâ³ñó òà äèçàéíó, ÄÏÒÍÇ 33016, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-01-00, 24-62-80 Áåðåçí³âñüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå, ÄÏÒÍÇ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Ö³îëêîâñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-67-09, 5-64-21 Âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå ¹22 ì.Ñàðíè 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Òåõí³÷íà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-38-05 Âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå ¹25 ñìò Äåìèä³âêà 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.Ìèðó, 144 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-11-74, 6-12-97 Âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå ¹29 ñìò Âîëîäèìèðåöü 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Êè¿âñüêà, 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-59-66, 2-53-39 Äóáåíñüêå âèùå õóäîæíº ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íå ó÷èëèùå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Øàøêåâè÷à, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-20-40, 2-20-18 Äóáðîâèöüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé, äåðæàâíèé ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Øê³ëüíà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-00-78, 2-00-94 Çäîëáóí³âñüêå ÂÏÓ çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó, äåðæàâíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.ßñíà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-25-41 Êâàñèë³âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 30. . . . . . (362) 20-34-62, 20-43-35 Êëåâàíñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 89, (362) 27-01-70, 27-01-40 Êîðåöüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå ¹24 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-13-20, 2-04-60 Îñòðîçüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå, ÄÏÒÍÇ 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Òàòàðñüêà, 122 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-37-54 ÏÒÓ ÂÏ “гâíåíñüêà ÀÅÑ” 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Ïåðåìîãè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-14-45, 2-49-38 Ðàäèâèë³âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ïàðêîâà, 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-13-70 гâíåíñüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå Äåïàðòàìåíòó ïîë³ö³¿ îõîðîíè 33017, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 90. . . . . . . . . . (362) 61-29-67 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


152

ÏÑÈÕÎËÎò×ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

Ðîêèòí³âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.̳öêåâè÷à, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-22-91, 2-26-35 Ñàðíåíñüêèé ïðîôåñ³éíèé àãðàðíèé ë³öåé, ÄÏÒÍÇ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Äåìîêðàòè÷íà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-26-44, 2-18-86 Ñîñí³âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé, äåðæàâíèé ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèé çàêëàä 34652, ñìò Ñîñíîâå Áåðåçí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Æîâòíåâà, 6 à . . . . . . . . . . . . (3653) 2-73-79

ÏÑÈÕÎËÎò×ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ Self, ïñèõîëîã³÷íà ñòóä³ÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 (3-é ïîâ.), ê.14 . . . . . . . . (098) 223-00-65, (050) 375-45-76 Äðóæèí³íà ²ííà Àíàòîë³âíà, ïñèõîëîã 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 950-47-84 Ïñèõîëîã Áî÷êîâñüêà Àë³íà Îëåêñàíäð³âíà 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 796-60-76 Ïñèõîëîã Âîâê Àíàòîë³é Ðîñòèñëàâîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 763-56-75 Ïñèõîëîã Ãàâðèëþê ³òàë³é 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 (3-é ïîâ.), îô.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 655-51-85 Ïñèõîëîã Ãåíåðàëü÷óê Ñâ³òëàíà Ôåäîð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . (068) 316-40-20, (050) 289-11-46, (362) 43-07-11 Ïñèõîëîã Ãëàâ³íñüêà Îëåíà Äìèòð³âíà 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-66-96 Ïñèõîëîã Äîáæàíñüêà Îëåíà Ëåîí³ä³âíà 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 339-19-75 Ïñèõîëîã Äðîçä ²íãà Âàñèë³âíà 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à. . . . . . . . . . (097) 682-09-39, (050) 671-73-14 Ïñèõîëîã Êîçà÷óê Îëåíà Àíàòî볿âíà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 276-02-68 Ïñèõîëîã Êóõàðóê Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.906. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 570-14-73 Ïñèõîëîã Ìàêîâñüêèé Âîëîäèìèð ³êòîðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Äèðåêòîð³¿, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 918-89-13 Ïñèõîëîã Ìàð³ÿ Õîìè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 966-02-21 Ïñèõîëîã Ìèõàëü÷óê Þë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 563-93-00 Ïñèõîëîã Íàçàðåâè÷ ³êòîð³ÿ Â’ÿ÷åñëàâ³âíà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 731-72-65 Ïñèõîëîã Íèæíèê Àííà ªâãåí³âíà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 869-88-85 Ïñèõîëîã Ñêîðîõîä Îëåêñàíäðà Ñåð㳿âíà 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, 2-é ïîâ.. . . . (067) 595-37-04, (093) 780-63-65 Ïñèõîëîã Òåòÿíà Ðàä÷åíêî 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 429-23-36, (050) 753-56-58 Ïñèõîëîã Òóð÷åíþê Îëåêñàíäð Ôàðèòîâè÷ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.906. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-59-38 Ïñèõîëîã Øóãàé Ìàð³ÿ Àíàòî볿âíà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.14 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-45-76, (067) 360-72-25 Ïñèõîëîã ßêîâëåâà Îëüãà ²âàí³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 3 à, ê.2, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 793-46-11 Ïñèõîëîã ßðìîëþê Îëåíà Ñåð㳿âíà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 672-17-77 Ïñèõîëîã-ïñèõîòåðàïåâò Ðóäåíêî Îëåêñàíäð Ãðèãîðîâè÷ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-04-10 Ïñèõîëîã³÷íà êîíñóëüòàö³ÿ ïñèõîëîãà Ëàðåíêîâà Î.Î. 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 à, îô.54. . . . . . . . . . . . (050) 375-55-16, (067) 854-96-06 Ïñèõîëîã³÷íà ñëóæáà ºâðîìàéäàíó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 3 à, ê.2, 5 . . . . . . . . . . . (098) 273-61-01, (095) 662-60-06 Ïñèõîòåðàïåâò Àííà Ïåòðóêîâà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à, îô.203 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 791-27-51 Ïñèõîòåðàïåâò Êóñêîâåöü Ìàðèíà ²ãîð³âíà 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 990-36-97 Ïñèõîòåðàïåâò Íàòàë³ÿ Êó÷åâñüêà 33018, ì.гâíå, âóë.Ìåäè÷íà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 900-01-80, (096) 027-22-17 ѳìåéíèé ïñèõîòåðàïåâò ºâðîïåéñüêî¿ ñåðòèô³êàö³¿ Ãðèùóê Ìàéÿ Ìèõàéë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 750-95-96, (067) 265-51-75 Öåíòð ïñèõîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó ßíè ˳ùóê 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.421, 610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 165-13-02

ÐÀIJÎÑÒÀÍÖ²¯, ÐÀIJÎÊÎÌÏÀͲ¯ Êîíöåðí ðàä³îìîâëåííÿ, ðàä³îçâ’ÿçêó òà òåëåáà÷åííÿ, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Òðàíñïîðòíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-32-67 Ìåä³à Àëüòåðíàòèâà, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 6/9. . (362) 45-10-70, (050) 575-72-31, (098) 831-81-43 Ðàä³î “Êðàé”, ² ïðîãðàìà 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-32 Ðàä³î “Êðàé”, ²² ïðîãðàìà, гâíå FM 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-49-49 Òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ “Ðèòì” 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-99-43, 40-18-01


ÐÅÊËÀÌÀ

153

ÐÀÖÑÈ Â³ää³ë ÄÐÀÖÑ ÃÒÓÞ ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-24, 63-38-10 гâíåíñüêèé ì³ñüêèé â³ää³ë ÄÐÀÖÑ ÃÒÓÞ ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-94-28, 63-38-35 гâíåíñüêèé ðàéîííèé â³ää³ë ÄÐÀÖÑ ÃÒÓÞ ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-52, 62-03-60

ÐÅÊËÀÌÀ

²íòåðì³ñò-Íåîí, ÒÎÂ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . (067) 671-30-56, (362) 63-59-89

24õ24, ñòóä³ÿ ðåêëàìè 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.201 . . . . . . . . . . . . (050) 999-21-84, (097) 455-33-72 KIWI, ñòóä³ÿ ðåêëàìè 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.306. . . . . . (362) 64-46-55, (097) 921-13-43 Movie media, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 119. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 336-19-19 PRANTMEDIA PROMO GROUP, àãåíö³ÿ ðåêëàìè òà ï³àðó 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.312. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 885-85-79 Reklama PLUS, ñòóä³ÿ ðåêëàìè 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 947-90-98 Smart, ñòóä³ÿ äèçàéíó òà ðåêëàìè 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 (3-é ïîâ.), îô.13 . . . . . . . (097) 504-44-53, (093) 510-47-66 WARSHAVKA, ñòóä³ÿ ðåêëàìè 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 732-25-25, (050) 023-55-50 Àéòåêñ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.209. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-82-57 Àëåêñ Ìåä³à Òðåéä, àãåíòñòâî ðåêëàìè 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . (362) 43-21-50, (096) 165-72-59 Àïîëëîíà, ðåêëàìà-öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-53, 43-25-93 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


154

ÐÅ˲òÉͲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯, ÌÎÍÀÑÒÈв

ÀÏвÎв, ñòóä³ÿ äèçàéíó, ôîòî òà ðåêëàìè 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 835-66-45, (097) 271-70-71 ÀÐÒ-Äèçàéí, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-61-68 Áþðî ÌàðÒ, ÏÏ, ðåêëàìíî-êîíñàëòèíãîâà àãåíö³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 999-63-49, (050) 371-63-33 ³äîê, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-61-23 Äèçàéí-àãåíö³ÿ “Êîëüîðîâà” 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 64/66. . . . . . . . (097) 804-95-21, (362) 45-07-10 Äîøêà ðåêëàìè, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-64-06 ÄÕ-ñòóä³ÿ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 146. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-05, 62-05-00 Çîëîò³ ñòîð³íêè гâíå, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.317 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-45, 63-61-09 ²íôîëàéò.ÐÂ, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 340-68-95, 63-34-24 ²íôîðì-Áþðî гâíå, ðåêëàìíà êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14, îô.112 . . . . . . . . . . . . (096) 746-77-20, (050) 452-92-91 Êåíãóðó, ÌÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 50/25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-75-97 ËÅÄÅÊÐÀÍ, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à, îô.106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 786-58-85 Ìàéñòåðíÿ ðåêëàìè, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 698-13-21 Ìàéñòåðíÿ ðåêëàìè, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 445-59-25, (063) 123-81-11 Ìàêñèìóì, ÏÔ 33028, ì.гâíå-28, à/ñ 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 148-96-41 Ìåä³à ñòàð, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 11, îô.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-99 ̳ñò-ñåðâ³ñ ³ Ê, ÒçΠÂÊÊ 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 999-63-49, (050) 371-63-33 ÍåîÌàðê, ðåêëàìíî-ìàðêåòèíãîâà êîìïàí³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41, îô.201 . . . . . . . . . . (362) 43-33-34, (097) 784-46-75 ϳðàíüÿ, ðåêëàìíå àãåíòñòâî 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 369-66-96 Ïð³ìàâåðà, àãåíòñòâî ðåêëàìè 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 . . . . . . . (067) 363-37-73, (050) 339-36-69, (362) 40-30-40 ÐÀäèçàéí, ðåêëàìíà êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 4, îô.20 . . . (097) 294-00-90, (050) 296-19-24, (362) 26-04-26 Ðàêóðñ, ³íôîðìàö³éíå ðåêëàìíå àãåíòñòâî, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-31-31 Ðåêëàìíà àãåíö³ÿ 02 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11, îô.27. . (097) 677-74-38, (066) 472-85-86, (096) 477-40-62 Ðåêëàìíà Êîìïàí³ÿ Ïðîñïåêò 33000, ì.гâíå, âóë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 347-77-44, (362) 40-30-20 Ñàéò ì³ñòà гâíå 0362.in.ua 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 655-51-85 ÑÒ äèçàéí, ñòóä³ÿ ðåêëàìè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.151 . . . . . . . (362) 26-59-60, (067) 709-42-16 ÒÀ²Ð-вÂÍÅ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.313 . . . . . . . (362) 45-07-06, 45-07-05, (098) 311-43-09 Ôàìà, ðåêëàìíà âèäàâíè÷à àãåíö³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.503. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-12-22 Ôðåç³ÿ, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-49-00, (067) 362-29-99 ×åãåâàðà, ñòóä³ÿ ðåêëàìè 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 548-66-14, (362) 63-33-24

ÐÅ˲òÉͲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯, ÌÎÍÀÑÒÈв Ä³ì ªâàíãåë³ÿ, öåðêâà 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-52-98, 64-50-72 Äîáðèé ñàìàðÿíèí, õðèñòèÿíñüêà ì³ñ³ÿ ìèëîñåðäÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-43 ªïàðõ³àëüíå óïðàâë³ííÿ гâíåíñüêî-Âîëèíñüêî¿ ºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ ÀÏÖ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 12 Æèâå ñëîâî, õðèñòèÿíñüêà ì³ñ³ÿ 33010, ì.гâíå, ïðîâ.³ííèöüêèé, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-83-14, 62-83-79 Îáëàñíå îá’ºäíàííÿ Öåðêîâ ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-11, 68-37-11 Ïðîáóäæåííÿ, Õðèñòèÿíñüêà ì³ñ³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-51-29 Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà ñâ³äîìîñò³ Êð³øíè 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-97-39 Ðèìñüêî-Êàòîëèöüêà öåðêâà 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-73-72 гâíåíñüêå ºïàðõ³àëüíå óïðàâë³ííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 3 гâíåíñüêå ºïàðõ³àëüíå óïðàâë³ííÿ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-17-21

Ñâÿòî-Âîñêðåñåíñüêà öåðêâà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 103 à Ñâÿòî-Âîñêðåñåíñüêèé ñîáîð ÓÏÖ ÊÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-39 Ñâÿòî-Ãåîð㳿âñüêèé õðàì-ïîäâ³ð’ÿ Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî Ãîðîäîöüêîãî æ³íî÷îãî ìîíàñòèðÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 227 Ñâÿòî-Ìèõàéë³âñüêà öåðêâà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 60 (Îáëàñíà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ) . . . . . . . . . . . . (067) 907-71-61 Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèé ñîáîð ÓÏÖ ÊÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-24-24 Ñâÿòî-Ïðåîáðàæåíñüêà öåðêâà 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à (Öåíòðàëüíà ì³ñüêà ë³êàðíÿ) Ñâÿòî-гçäâîáîãîðîäèöüêà öåðêâà 33004, ì.гâíå, âóë.Òèíí³âñüêà, 6 Ñâÿòî-гçäâîáîãîðîäèöüêà öåðêâà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà Ñâÿòî-Ñîô³¿âñüêà öåðêâà 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-10-30 Ñâÿòî-Òðî¿öüêà öåðêâà 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-14-50 Ñâÿòî-Óñïåíñüêà öåðêâà 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 113 Ñêåëÿ, ªâàíãåëüñüêà õðèñòèÿíñüêà öåðêâà 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 445-84-86 Õðàì ïðåïîäîáíîãî Ôåäîðà êíÿçÿ Îñòðîâñüêîãî, âñ³õñâÿòñüêà ïðàâîñëàâíà ïàðàô³ÿ Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 1. . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-45-14, (067) 729-63-15 Õðèñòèÿíñüêèé êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð “Íàä³ÿ” 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-34-23, 64-52-98 Öåðêâà ªÕÁ “³äðîäæåííÿ” 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 41 Öåðêâà ªÕÁ “Íàä³ÿ” 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 (Àâòîøêîëà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 921-81-43 Öåðêâà ªÕÁ “Ñïàñ³ííÿ” 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 40

ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ

Lublin, êîìïàí³éñüêà ðåñòîðàö³ÿ

̳ñöå íàòõíåííÿ. Ïîëüñüêà, ºâðîïåéñüêà òà óêðà¿íñüêà êóõíÿ. Îðãàí³çàö³ÿ áàíêåò³â. 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 994-98-94

New York Street Pizza, ðåñòîðàí-ï³öåð³ÿ

http://pizza-nys.com.ua Email: streetpizza111@mail.ua 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 à (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 007-00-72, (095) 377-13-74

Skybar Manhattan, ðåñòîðàí

Ñìà÷íà êóõíÿ. Ö³êàâà ðîçâàæàëüíà ïðîãðàìà. 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112, 10-11-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 098-80-88, (362) 46-05-54 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

ÀÉÂÅÍÃÎ, ÃÎÒÅËÜÍÎ-ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

www.aivengo.org 35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çåëåíà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 662-74-62, (362) 20-89-52 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

Êîëèáà, ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ

33018, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 793-66-71, (362) 43-80-89, 63-80-08


ÐÈÁÀ, ÐÈÁÎÏÐÎÄÓÊÒÈ

ÌÅËÐÎÓÇ, ÐÅÑÒÎÐÀÍ

http://melrose.com.ua 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 248-89-86, (066) 668-15-16, (362) 69-06-48 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

Ñàòîð³, ðåñòîðàí

ßïîíñüêà êóõíÿ. 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 471-00-31, (067) 363-25-56, (362) 63-46-96

ÑÎÂÀ, ÁÀÐ-ÐÅÑÒÎÐÀÍ

Ñâÿòêóâàííÿ óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ñìà÷íà êóõíÿ. Áàíêåòíà çàëà íà 140 ì³ñöü. 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-42-92, (050) 288-59-61, (067) 583-70-58 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ÑÎÔ²ß, ÃÎÒÅËÜÍÎ-ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

www.sofiahotel.com.ua 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 4 à (ðàéîí Àåðîïîðòó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 840-87-68, (362) 61-30-73, 43-23-23 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

Blues and Jazz, áàð-ðåñòîðàí 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-02-82 Casa nuova, ðåñòîðàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-28-27 Father, ãàñòðîïàá 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 24 à . . . . . . . . . . . (050) 559-55-50, (097) 559-55-50 ISTANBUL, ðåñòîðàí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 31 à . . . . . . . . . . . (067) 362-14-38, (098) 583-33-84 La Riva, ðåñòîðàí-ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-28-28 Lion, ðåñòîðàí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 11 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-14-51, (094) 966-14-51 Meat&Wine, ðåñòîðàí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 735-99-40 Melange, ðåñòîðàí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 . . . . . . . . (096) 481-24-18, (050) 982-69-69, (362) 26-76-88 Trattoria Ventotto, ðåñòîðàí 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-24 Áàð ìàêè, ðåñòîðàí 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 41 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 876-58-76 Áàðæà, ãàñòðî-ðåñòîðàí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 110-17-17 Áðîâàðíÿ íà Ãðóøåâñüêîãî, ðåñòîðàí 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 577-57-70 Áóðæóé, ðåñòîðàö³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 331-44-76 ³äåíñüêèé, ðåñòîðàí 33018, ì.гâíå, âóë.Ì.Êàðíàóõîâà, 2 à. . . (066) 480-80-98, (067) 160-05-64, (362) 63-51-72 Äð³àäà, ðåñòîðàí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà (íàâïðîòè ÒÖ “Ìëèí³âñüêèé”) . . . . . . . . . . . . (098) 421-80-37 Ëåâàäà, áàð-ðåñòîðàí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 65 Ìàãíàò, ðåñòîðàí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 61 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-64-87, (362) 23-43-95 Ìàêñ³ì³ë³àíî, ðåñòîðàí-ï³öåð³ÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-07-41 Ìàðìåëàä, ðåñòîðàí, êîêòåéëü-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-37-97 ϳäêîâà, ðåñòîðàí 33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-22-23, (362) 45-24-52 ϳäíåáåñíà, ðåñòîðàí êèòàéñüêî¿ êóõí³ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 18 ϳöà ×åëåíòàíî гñòîðàíòå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-03-45, (094) 835-03-45 Ðåñòîðàí ãîòåëþ “Ìèð” 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-90-24, (067) 363-11-57 ѳì ï’ÿòíèöü, ðåñòîðàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 6 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 925-31-33 Ñïîðò, ðåñòîðàí 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-89 Ñóø³-ñòóä³ÿ, ðåñòîðàí 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 2/20 . . . . . . . . . (362) 43-11-20, (096) 260-80-86 Òîðíàäî, ðåñòîðàí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-84-79

155

Ôëàì³íãî, ðåñòîðàí 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 62 â. . . . . . . . . . . . . (362) 23-70-37, (096) 616-60-59 Øêâàðî÷êà, ðåñòîðàí 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . (068) 226-18-77, (362) 26-48-78 4õ4, ðåñòîðàí 35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà,1 à . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-88-00 TOSCANA, ðåñòîðàí ³òàë³éñüêî¿ êóõí³ 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Áóä³âåëüíèê³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 349-02-00 ÀÂÒÎ-ÃÐÈËÜ Ìèñëèâåöü, ðåñòîðàí 35622, ñ.Ïðèâ³ëüíå Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-55-50 Àäðåíàë³í, ðåñòîðàí 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 486-81-94 Àñòîð³ÿ, ðåñòîðàí 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 119. . . . . . . . . . . . . . . (050) 777-57-75, (068) 555-27-27 Á³çå Îçåðî, ðåñòîðàí 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 29 Âåíåö³ÿ, êëóá-ðåñòîðàí 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Ïåðåìîãè, 19 . . . . . . . . . . . . (068) 015-44-18, (097) 234-86-59 ³êòîð³ÿ, ðåñòîðàí 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 158. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-27-88 Ãàëè÷èíà, ðåñòîðàí 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ïî÷à¿âñüêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-24-22 Ãîïàê, ðåñòîðàí 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 88 à . . . . . . . . . . . . . (097) 052-71-17, (097) 273-65-68 Ãîñòèííà ϳ÷, ðåñòîðàí 35641, ñ.Òàðàêàí³â Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ëüâ³âñüêà, 189 . . . . . . . . . . . . . . (066) 920-19-00 Äóáíî, ðåñòîðàí 35600, ì.Äóáíî, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 219-74-33 Åäåì, ðåñòîðàí 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñòàðà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 301-50-26 Çàòèøîê, ðåñòîðàí 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Æîâòíåâà, 25 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-23-87 ²êâà, ðåñòîðàí 35600, ì.Äóáíî, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-10-08 Êðèñòàë, ðåñòîðàí 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ðóäàíñüêîãî, 1 Ëåâîâå ñåðöå, ðåñòîðàí 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-72, 63-42-93, (067) 362-01-67 Ìàºòîê, ðåñòîðàí 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Âàðàø, 27 à . . . . . . . . . . . . . . (096) 613-87-59, (3636) 3-62-00 Îàçèñ, ðåñòîðàí 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ãàëüøêè Îñòðîçüêî¿, 1 á . . . . . . . . . (098) 506-66-55, (067) 382-07-63 Ïàí³ Æóðàâëèíà, ðåñòîðàö³ÿ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Âàðøàâñüêà, 9 â . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 435-12-36, (3655) 3-26-68 Ïåðëèíà, áàíêåò-õîë 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàáðàìà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 383-59-11, (3656) 4-93-30 Ïîë³ññÿ, ðåñòîðàí 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ôåñòèâàëüíà, 12 гêîñ, ðåñòîðàí 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Òàòàðñüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-00-66 Ñàðíè, ðåñòîðàí 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Øèðîêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-30-29 Ñêîëüìî, ðåñòîðàí 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1 â . . . . . . . (067) 839-89-84 Ñëó÷, ðåñòîðàí 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-64-15 Òàðàñ Áóëüáà, ðåñòîðàí 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 184. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 013-03-90 Òðîÿíäà, ðåñòîðàí 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-34-10 Òðîÿíäà, ðåñòîðàí 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Î.Íåâñüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 3-00-80 Øâåéöàð³ÿ, ðåñòîðàí 35307, ñ.Îáàð³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñîáîðíà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-93-00

ÐÈÁÀ, ÐÈÁÎÏÐÎÄÓÊÒÈ Constant, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Çäîëáóí³âñüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 648-14-25 ³êñóñ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-35 Ëàçîð÷èê, ÒçΠ33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-81, 62-20-96 гâíåîïòòîðã, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . (3622) 5-40-06, (362) 62-12-34 Ñàíòà-Óêðà³íà, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8, îô. 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 245-98-34 ³òëàð, ÏÏ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàë³çíè÷íà, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-21-10 Ðèáíà õàòêà, ìàãàçèí 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 21 гâíåðèáãîñï, ÏðÀÒ 35332, ñ.Ïîíåáåëü гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-80-42, 5-22-20


156

ÐÈÍÊÈ

ÐÈÍÊÈ

ÑÀÄÎÂÎ-ÃÎÐÎÄÍ²É ²ÍÂÅÍÒÀÐ

Àâòîðèíîê 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36 Ðå÷îâèé ðèíîê, ÏðÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 34 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-97, 62-04-12 Ðèíîê “Àíäð³¿âñüêèé” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-93, 62-11-48 Ðèíîê “Äóáåíñüêèé” 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 44 à Ðèíîê “Ñàãàéäà÷íèé” 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-17 Ðèíîê “Þâ³ëåéíèé” 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà Ðèíîê ÀÂÌ Â²ÂÀ ÓÍ, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-55-22 Ðèíîê àâòîçàï÷àñòèí ÇÀÒ “Àâòî³íòåðñåðâ³ñ” 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-55-13 Ðèíîê àâòîçàï÷àñòèí ÏÏÔ “Óêðàâòîòåõïðîì” 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-54-80 гâíåíñüêèé Ðèíîê, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-32-82, 63-45-21 Òîðãîâèé öåíòð-Ä, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Çäîëáóí³âñüêà, 17/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-31-17

Àãðàð³é, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèíèöüêîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-12-38 Àãðîíîì ¹1, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-69-92 Àãðîíîì ¹3, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, êîðïóñ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-59-60 Äîáðèé ãîñïîäàð, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 435-49-03 ÅϲÖÅÍÒÐ, áóä³âåëüíèé ã³ïåðìàðêåò 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-70, 46-02-71 Çåëåíèé ñâ³ò, ìàãàçèíè 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-28 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-29-28 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-44-45, 63-80-15 ˳ðà, àãðîìàðêåò 33027, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 69 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-30-13, 64-27-77 Ìîÿ ãðÿäêà, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 7 á . . . . . . . . . . . . . . . (098) 444-87-07, (050) 732-41-42 Moya-gryadka.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 040-97-98, (066) 393-67-98 Ñàä-Ãîðîä, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 860-99-25 Ñàäèáà, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 382-38-58, (362) 63-18-58 Çåëåíèé ñâ³ò, ìàãàçèíè 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Âàòóò³íà, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-32-62, (362) 26-44-45 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Âàñèëÿ Ñòóñà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 281-84-10 34500, ì.Ñàðíè, âóë.ß.Ìóäðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-32-74 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ñîáîðíà, 14/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-26-12 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-73-87 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.×óáèíñüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-26-10 35740, ñìò ̳çî÷ Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 13 à . . . . . . (362) 26-44-45 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ñõ³äíà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-26-14 Ãîñïîäàð, ìàãàçèí 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ïî÷à¿âñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-24-10 Ãîñïîäàð÷³ òîâàðè, ìàãàçèí 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Âàòóò³íà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-58-34

ÐÈÒÓÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

Àëüôà-ÌÂÔ, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-18-63, 63-32-60, (067) 318-51-77 Àíäðåéêî Îëåíà Ñåð㳿âíà, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-05-43 Á³ëîóñ Îëåêñàíäð ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 268-56-88 Áîãäàíîâè÷ Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 188-84-72 Ãðàí³ò Æèòèí, ï³äïðèºìñòâî 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 4 . . . . . . . . . . (362) 43-15-54, 24-61-56, (067) 382-89-83 Ãðàí³òгâíå, ï³äïðèºìñòâî 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-40-40, (067) 858-86-80 Êëàäîâèùå “Íîâå” 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-48-09 ÊÏ “Ñïåöêîìá³íàò-Ðèòóàëüíà ñëóæáà” Ð³âíåíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-01-74, 23-02-58 ÊÏ “Ñïåöêîìá³íàò-Ðèòóàëüíà ñëóæáà” Ð³âíåíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-48-22, 23-02-58 Ìàãàçèí ñïåöêîìá³íàòó “Ðèòóàëüíà ñëóæáà”, ÊÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-48-22 Ìàçóðîê ³êòîð Þð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-61, (067) 915-13-62 Ìàéñòåðíÿ ç âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á/112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 266-72-83 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 647-10-65, (098) 926-58-11 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 36 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 266-72-83 Îç³ð³ñ, ïîõîðîííå áþðî 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 26 . . . . (362) 43-22-02, (067) 427-22-05, (095) 605-89-04 Ïàì’ÿòíèêè, âèñòàâêà-ïðîäàæ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . (093) 876-71-01, (068) 561-38-96 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 727-91-37 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 6 . . (067) 360-44-77, (050) 360-44-77, (063) 360-44-77 33003, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 573-34-22, (095) 470-88-95 Ïåòðÿøê³í Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 491-40-17 Ðèòóàëüíèé ñàëîí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 253 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 053-28-24 Ñàëîí ðèòóàëüíèõ ïîñëóã 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 8 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-10-79 Ñàëîí ðèòóàëüíèõ ïîñëóã 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 722-71-56, (063) 420-00-11 Ñìåðå÷èíñüêèé Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-85-29, (098) 538-17-23 Ñòîðîæåâ Ñåðã³é Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-56-82, (067) 258-89-72

ÑÀËÎÍÈ ÊÐÀÑÈ Med & Life, öåíòð åñòåòè÷íî¿ ìåäèöèíè

33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 14. . . . . . . . (098) 621-01-02, (362) 62-10-10

ÌÅËÐÎÓÇ, ÑÏÀ-ÊÎÌÏËÅÊÑ

http://melrose.com.ua 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 248-89-86, (362) 69-06-48 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

Öåíòð çäîðîâ’ÿ ³ êðàñè

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 769-23-03, (066) 044-55-38, (362) 28-98-97

Aleks Matyrnyy, ñàëîí-ñòóä³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 155-36-97, (097) 728-96-68 Alex Tattoo Studio 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 099-70-27, (093) 140-56-60, (050) 375-21-43 Amazonka, ñàëîí êðàñè 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 18 ä . . . . . . . . . . . . (094) 967-13-78, (362) 40-13-78 Art&Shock, ñòóä³ÿ êðàñè 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.201 . . . . . . . . . . (362) 43-51-57, (067) 528-62-93 Beauty art, ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 247-38-44 Beauty Room, ñòóä³ÿ êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192, îô.209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 869-74-41 Broadway beauty club, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 738-65-99, (095) 776-39-27 Caramel, íàâ÷àëüíà ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à, îô.307-309 . . . . . . . . . . . . . (068) 514-62-54 Celebrity, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 901-19-01, (096) 741-99-06 Center nails industry, êóðñè í³ãòüîâî¿ åñòåòèêè 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 891-53-39


ÑÀÍÀÒÎв¯, ÁÀÇÈ Â²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ

DNVSTUDIO, ñòóä³ÿ òâîãî ñòèëþ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 10 à. . . . . . . . . . . . . . . (067) 291-46-29, (063) 674-38-29 Full Moon Tatto 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 396-01-09 Goldery, ñòóä³ÿ êðàñè 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . (068) 108-26-63, (362) 63-37-07 Granat, ìàéñòåðíÿ êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 429-16-10 HOLLYWOOD, ñàëîí êðàñè 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 863-43-67 La Sante, ñòóä³ÿ í³ãòüîâîãî ñåðâ³ñó 33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 764-66-03 Lash Maker, ñòóä³ÿ íàðîùóâàííÿ â³é 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 016-79-11 Lechat, ñòóä³ÿ í³ãò³â 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 453-42-77 MARIANNA IGAS, make up studio 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 663-60-48 Melissa, ñàëîí 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.908. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 569-11-09 Nail Studio, ñòóä³ÿ ìàí³êþðó 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 292-49-10 Nail-Artstudio, ñàëîí 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-22-15, (096) 052-09-25 Piraniÿ, ñàëîí êðàñè 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-87-89, (097) 462-93-99 PUDRA, ñòóä³ÿ êðàñè 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 028-10-28 RELAX, íàâ÷àëüíî-êîíñóëüòàòèâíèé öåíòð í³ãòüîâîãî ñåðâ³ñó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 (ÁÖ “˳îí”), îô.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 709-99-95 Relax, öåíòð êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 786-55-89 SuN, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-39-22, (067) 299-92-66 Tiffany, ñàëîí-êëóá 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.401 . . . . . . . . . (066) 044-15-55, (096) 010-30-48 Vanille, ñàëîí ãàðíèõ í³ãò³â 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 14/16. . . . . . . (093) 319-69-96, (067) 432-75-82 Vasanta Spa, ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 à . . . (050) 916-50-48, (068) 858-19-81, (362) 43-85-31 Vegas, ñàëîí êðàñè 33013, ì.гâíå, âóë.Äèðåêòîð³¿, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 046-80-80 Vitality’s, ñòóä³ÿ êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 967-01-78, (362) 40-01-78 Viva, ñàëîí êðàñè 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 199-00-82, (067) 103-49-34 Wooman, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 863-43-67 Zebra, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-29, (096) 266-04-41 Zebra, ñòóä³ÿ í³ãò³â 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, 9-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 820-60-20 Àë³ñà, ñàëîí êðàñè 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-57-15 Àëõ³ì³ÿ êðàñè, êîñìåòîëîã³÷íèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 108 . . . . . (362) 26-28-48, (098) 500-45-95, (095) 888-48-86 Áàã³ðà, ñàëîí êðàñè 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 14 . . (097) 249-95-60, (066) 341-82-89, (362) 43-62-43 Áóðæóà, ñàëîí êðàñè 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 836-76-47 Áóôôî, ñàëîí êðàñè 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á (ÒÖ “GRAND ïëþñ”), ê³îñê ¹51 . . . . . . . (050) 971-32-87 Á’þò³ Ëàéí, îô³ñ-ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 258-94-93, (099) 223-15-31 Á’þò³, ñòóä³ÿ í³ãò³â 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 594-57-00 Âåëàðä³, ñàëîí êðàñè 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-27-75 Âåðñàëü, ñàëîí êðàñè 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-40-93 Âðîäà, ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 44 . . . . . . . . . . (362) 64-00-80, (097) 116-94-41 Ãðàö³ÿ, esthetic studio 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.308 . . . . . . . . . . . . (098) 392-49-61, (050) 183-65-34 Åäåì, êîñìåòèêî-ìåòîäè÷íèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 733-09-43 Åðì³òàæ, êàá³íåò á³îëîã³÷íîãî îìîëîäæåííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 28/1. . . . . . . . (050) 435-27-71, (068) 043-58-95 Åñòåò, êàá³íåò ëàçåðíî¿ åï³ëÿö³¿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 12 (ñàëîí “Piraniÿ”) . . . . . . . (068) 624-72-44, (066) 406-69-06 ªâà, öåíòð êðàñè òà çäîðîâ’ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-00, (097) 615-04-50 Çåô³ð, ê³ìíàòà êðàñè 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21 (ÁÖ “Ïîë³òîí”), îô.306-2. . . . . . . . . . . . . . (098) 798-09-85

157

Êàðå, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-03-75 Êîñìåòîëîã³÷íèé êàá³íåò Êàòåðèíè Õîì³íþê 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 533-34-33 Êðàñîòêà, ñòóä³ÿ í³ãò³â 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 438-99-13 Êðåàòèâ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 888-86-24, (362) 61-58-17 Ëàâàíäà, êîñìåòè÷íèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 212-23-88 Ëàçåðõàóç, öåíòð ëàçåðíî¿ êîñìåòîëî㳿 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 177-02-41, (362) 40-06-90 Ëàêð³ìà, êîñìåòè÷íèé öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21, îô.306/1 . . . . . . . . . . . . . (362) 43-30-13, (095) 400-26-66 Ëàêøì³, ñàëîí êðàñè 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 (ÒÖ “Àðåíà”) . . . . . . . . . (098) 984-94-41, (095) 360- 26-00 ËåíÌàð, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 à . . . . . . (097) 528-73-10, (067) 943-99-84, (362) 43-07-78 Ì Ñòèëü, ñàëîí êðàñè 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 665-33-77 Ìàéñòåð-Ñòîì, êë³í³êà êîñìåòîëî㳿 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-11-57, 61-96-97, (3622) 5-42-59 Ìàéñòåðíÿ êðàñè 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 148-41-79 Ìåðñ³, ñàëîí êðàñè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 54 . . . . . (068) 937-33-52, (063) 964-52-40, (095) 740-95-82 Íàòàë³ÿ, ñàëîí êðàñè 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9. . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-22, (067) 478-93-77 Íåî, êîñìåòè÷íèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 996-29-35 ÎËÂ, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.201, 202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-48-37 Ïàíòåðà, ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-85-83 Ïåðëèíà êðàñè, ñàëîí 33023, ì.гâíå, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-45 ϳòîí, ñàëîí õóäîæíüîãî òàòóþâàííÿ òà ï³ðñèíãó 33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 4, îô.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-71, (098) 488-12-98 Ïðîô³, ñàëîí êðàñè 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 (ÒÊ “12"), 3-é ïîâ.. . . . . . (098) 545-25-85, (067) 280-91-02 Ðóòåí³ÿ, ñàëîí êðàñè 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 994-00-39, (362) 62-31-14 Ñòèë³ñò-â³çàæèñò “Make up for ever” 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 958-70-50 Ñòóä³ÿ êðàñè ²ðèíè Ñîêîëîâî¿ 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 405-46-44, (067) 478-66-84 Ñòóä³ÿ òàòóàæó Íàòà볿 ijäóõ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 241-84-97 Òåëåéîñ, öåíòð åñòåòè÷íî¿ êîñìåòîëî㳿 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-07-01, (362) 45-10-13

ÑÀÍÀÒÎв¯, ÁÀÇÈ Â²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ MONTE CARLO, ÊÎÌÏËÅÊÑ Â²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ

http://montecarlo.rv.ua 35322, ñ.Ðåøóöüê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 081-25-19 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

³äïî÷èíîê â ìåæàõ ì³ñòà 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 713-64-05 Àãàò³âêà, Ãîùàíñüêèé äèòÿ÷èé ñàíàòîðíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35408, ñ.Ñèìîí³â Ãîùàíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 3-62-92 Áåð³çêà, ÌÑÎÊ 35626, ñ.Ìîëîäàâî Äóáåíñüêîãî ð-íó Âåñåëêà, ñàíàòîðíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35564, ñ.Îïàðèïñè Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . (050) 519-59-86, (3633) 4-34-08 Âîëîøêè, áàçà â³äïî÷èíêó 35320, ñ.Âîëîøêè гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Æîâòíåâà, 15 . . . . . . . . (362) 64-52-98, 27-33-40 Âîðîíóõà, áàçà â³äïî÷èíêó 34720, ñ.Ùåêè÷èí Êîðåöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 293-88-76, (066) 834-57-19 Ãîðèíü, ñàíàòîð³é 34560, ñìò Ñòåïàíü Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 11, (3655) 4-13-60, 4-10-30 Ãóëÿé õàòà, áàçà â³äïî÷èíêó 34667, ñ.Õîòèí Áåðåçí³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 490-40-40 Äæåðåëüöå, ñàíàòîðíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-34-39 Äèòÿ÷èé áàãàòîïðîô³ëüíèé ñàíàòîð³é “Êîçèíñüêèé” 35523, ñ.Êîçèí Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 3-42-42 Åêñïðåñ, ñàíàòîð³é 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-45-75 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


158

ÑÀÍÒÅÕͲÊÀ-ÏÐÎÄÀÆ, ÑÅвÑ

Åëåêòðîí³ê-гâíå, äèòÿ÷èé ñàíàòîðíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ, ÊÏ 35322, ñ.Êóñòèí гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-33, 26-85-44 Êîð÷àã³íåöü, Îñòðîçüêèé äèòÿ÷èé ñàíàòîðíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ, ïîçàøê³ëüíèé çàêëàä 35808, ñ.Ìåæèð³÷ Îñòðîçüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-34-99, 3-20-07 Ìàÿê, áàçà â³äïî÷èíêó 35220, ñ.Õð³ííèêè Äåìèä³âñüêîãî ð-íó, âóë.Çàð³÷íà, 18 . . (068) 538-48-02, (066) 922-51-17 Ìîòîð, áàçà â³äïî÷èíêó 35220, ñ.Òîâïèæèí Äåìèä³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-50-86, (050) 106-97-86 Ìóçåé ë³ñó ÄÏ “Êîñòîï³ëüñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî” 35000, ì.Êîñòîï³ëü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-12-23, (067) 360-73-77 Íîâîñòàâ, îáëàñíèé äèòÿ÷èé òóáåðêóëüîçíèé ñàíàòîð³é 35378, ñ.Íîâîñòàâ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êîëãîñïíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-02-30 Îáëàñíèé ïðîòèòóáåðêóëüîçíèé ñàíàòîð³é 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãåòüìàíñüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-55-36, 2-10-07 Ïåðëèíà, áàçà â³äïî÷èíêó 35220, ñ.Õð³ííèêè Äåìèä³âñüêîãî ð-íó, âóë.Çàð³÷íà, 6 . . . (067) 304-27-10, (098) 996-71-04 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð ïðîôåñ³éíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñàíàòîðíà, 3. . . . . . . . . . . . . . (362) 27-33-33 Ñàíàòîð³é-ïðîô³ëàêòîð³é ÏÀÒ “гâíåàçîò” 35303, ñ.Õîòèí гâíåíñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-24-74 Ñàíàòîð³é-ïðîô³ëàêòîð³é гâíåíñüêî¿ ÀÅÑ 34400, ì.Âàðàø, âóë.Åíåðãåòèê³â, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-25-05, 2-25-56 Ñèãíàë, ñàíàòîðíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 922-35-34 Õð³ííèêè, äèòÿ÷èé ñàíàòîð³é, ÊÏ 35220, ñ.Õð³ííèêè Äåìèä³âñüêîãî ð-íó, âóë.Çàð³÷íà, 1 . . . . . . . . . . . (3637) 4-61-00, 4-60-40 ×åðâîíà êàëèíà, ñàíàòîð³é 35310, ñ.Æîáðèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-84-55

ÑÀÍÒÅÕͲÊÀ-ÏÐÎÄÀÆ, ÑÅвÑ

Êîìôîðò, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-86-45 Ëåî Êåðàì³êà-гâíå, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-92-45 Ìèéäîäèð, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-50 ͳàãàðà, ãóðò³âíÿ ñàíòåõí³êè 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 123 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-28-10, (362) 62-04-90 Ñàíòåõ Áóä, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-75-75 ÑàíÒåõ Åë³ò, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-25-72, (362) 61-09-48 Ñàíòåõ, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-07-84 Ñâ³ò ñàíòåõí³êè, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 33 à . . . . (067) 362-35-65, (362) 45-03-20, 43-04-73 Òåõìàøñåðâ³ñ, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-86-49, 45-00-91 Öåíòð Êåðàì³êè, ñàëîí-ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 416-96-67, (097) 407-37-18

ÑÀÓÍÈ, ËÀÇͲ, ÎÇÄÎÐÎÂײ ÊÎÌÏËÅÊÑÈ MONTE CARLO, ÊÎÌÏËÅÊÑ Â²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ

http://montecarlo.rv.ua 35322, ñ.Ðåøóöüê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 081-25-19 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

Suomi, ñàóíà

Ñàóíà, áàñåéí ç äæàêóç³. Áàíêåòíà çàëà. ʳìíàòà â³äïî÷èíêó. Áàðáåêþ. Àâòîñòîÿíêà. 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ç (â’¿çä ç âóë.Äðàãàí÷óêà), (068) 834-92-49

ÀÉÂÅÍÃÎ, ÃÎÒÅËÜÍÎ-ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

www.aivengo.org 35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çåëåíà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 662-74-62, (362) 20-89-52 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

Åäåëüâåéñ, îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ

Ñàóíà. Áàñåéí. www.sayna-edelveys.rovno.ua 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . (050) 581-94-24, (096) 428-62-86

ÌÅËÐÎÓÇ, CAÓÍÀ

http://melrose.com.ua 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 248-89-86, (362) 69-06-48 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

ÑÎÔ²ß, ÃÎÒÅËÜÍÎ-ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

www.sofiahotel.com.ua 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 4 à (ðàéîí Àåðîïîðòó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 840-87-68, (362) 61-30-73, 43-23-23 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³. Ceramic Fashion, ñàëîí åë³òíî¿ ïëèòêè òà ñàíòåõí³êè 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-56-05 EGEN, ñàëîí-ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-44-92 Santehzona.com, ³íòåðíåò-ìàãàçèí ñàíòåõí³êè 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . (068) 360-69-66, (362) 40-13-68 Àò³òà, ñàëîí-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-26-33 Äåëüô³í, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-41-81 Æåæóê ²âàí Àíòîíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . (067) 272-37-66, (097) 462-24-37 Êåðàì³êà ³ ñàíòåõôàÿíñ, ìàãàçèí ÒçΠ“Îëüâ³ÿ” 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-88

VIANOR, ñàóíà 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-17-11, 43-09-05 Àêâà Ðàé, öåíòð çäîðîâ’ÿ òà êðàñè 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 15/17 . . . . . . . . . . . (067) 325-76-15, (066) 469-43-90 Áàäüîð³ñòü, îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-94-71, (098) 429-25-25 Áàíÿ íà äðîâàõ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 120 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 685-97-01 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . (096) 656-63-63, (050) 356-63-63 Áàíÿ íà Êðåéäÿí³é 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 679-72-11, (096) 621-74-77 Ìîëîäåöüêèé, îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-73-41, (097) 244-50-56 Íåïòóí, îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 33018, ì.гâíå, âóë.Éîñèïà Äðàãàí÷óêà, 9 à . . . . . . . . . . . . (362) 62-99-49, (098) 716-67-13 Îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 182-18-10 Ïàðíà “Î-ÎÕ!” 33001, ì.гâíå, âóë.Ìåæîâà, 26 (ðàéîí ïèâçàâîäó) . . . . . (050) 150-72-44, (097) 662-66-33 ϳäêîâà, ñàóíà 33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-44-34, (362) 45-44-53


ÑÈÑÒÅÌÈ ÁÅÇÏÅÊÈ ÒÀ ÎÕÎÐÎÍÈ

Ðîñ³éñüêà áàíÿ, ñàóíà 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-74-16 Ñàóíè 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 206-69-21, (095) 839-59-94 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 31 à (“ISTANBUL) . . . . . . (050) 435-15-35, (067) 362-14-38 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 165-74-40, (097) 553-83-72 Ñàóíà ñïîðòêëóáó “Åë³ò” 33010, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 630-20-20 Ôëåø, ÒÏÑÊ 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-74-89 Øåðèô ÑÂ, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23, 1-é ïîâ.. . . . (098) 259-26-99, (066) 600-49-78 Ùåäðèé æàð, áàíÿ íà äðîâàõ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 640-49-42 Âèøíåâà ãîðà, áàííèé êîìïëåêñ 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Âèøíåâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 033-84-30 Çóáð, áàííî-â³äïî÷èâàëüíèé êîìïëåêñ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êðèï’ÿêåâè÷à, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 407-56-96 Êàëèíà, áàííèé êîìïëåêñ 35322, ñ.Êàðïèë³âêà гâíåíñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 608-22-25, (093) 229-77-66 Êîëèâàíü, îçäîðîâ÷î-ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ 35312, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 41 à . . . . . . (067) 362-18-81 ËàÁàíüÿ, ëàçíÿ 35307, ñ.Îáàð³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñîáîðíà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 150-60-60 Ëàçíÿ ÌÏÏ “Òåðåíîê” 35600, ì.Äóáíî, ïðîâ.Ìèðîãîùàíñüêèé, 15 ̳ëåíà, áàííèé êîìïëåêñ 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðøîòðàâíåâà, 30 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 686-79-03, (093) 502-75-83 Îáóõîâñüê³, îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Äìèòðà ßâîðíèöüêîãî, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 922-09-71 Îñêàð, òîðãîâî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 20 . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-30-56 Ñàóíè 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 883-73-68 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ïî÷à¿âñüêà, 222 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 699-32-60 ÒÎÍÓÑ, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.1 Òðàâíÿ, 6

ÑÂßÒÊβ ÀÃÅÍÖ²¯ BUTTERFLY, ÑÒÓÄ²ß ÄÅÊÎÐÓ

Ïîâíèé êîìïëåêñ ïîñëóã ç îôîðìëåííÿ âåñ³ëü òà óðî÷èñòèõ ïîä³é. 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 304/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 775-25-07, (098) 130-56-47

159

³âà Ðîñà, ñòóä³ÿ àåðîäèçàéíó 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (098) 529-72-52 Ãàéäàìàêè, êîçàöüêèé òàá³ð 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 946-78-01, (362) 40-00-21 Ãàðìîí³ÿ, ñòóä³ÿ äåêîðó 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 268-60-46 Ãå볺Ⳡêóëüêè гâíå, êîìïàí³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 304-20-16, (066) 495-48-37 Åïàòàæ, ñòóä³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 194-05-00 Êàïðèç, êðåàòèâíà êîìïàí³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7. . . . . . . . (362) 43-10-77, (050) 585-77-82, (096) 296-73-96 Êàðíàâàë, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8, îô.7 . . . . . . . . . . . . (067) 364-33-64, (097) 776-97-79 Êîáÿê Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 177-50-55, (097) 279-79-05 Êðàâ÷óê Òåòÿíà Ñåìåí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 770-78-12 Êóçüìè÷ Ìàð’ÿíà Àíàòî볿âíà, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 797-98-40 ÊÓÊÓÑß, àãåíö³ÿ äèòÿ÷èõ ñâÿò 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.312. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 247-45-15 Ìàéñòåð Øàð, êîìïàí³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 312-11-69 Ìàéñòåðíÿ ²äåàëüíèõ Ñâÿò 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 114-69-72, (067) 117-35-08 Ìåãàïîä³ÿ, ³âåíò-àãåíö³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 933-60-69 Ìåð³áåëü, ñòóä³ÿ âåñ³ëüíîãî äèçàéíó 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 698-03-48 Íîí-Ñòîï, ïðîäþñåðñüêà àãåíö³ÿ, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 954-77-11 Ñòóä³ÿ ô³òîäèçàéíó 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 539-32-61 Òðàäèö³ÿ, ñòóä³ÿ âåñ³ëüíîãî äåêîðó 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 801-96-77 Ôàáðèêà ñâÿò 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-77-67 Ôàò³í, ñòóä³ÿ âåñ³ëüíîãî äèçàéíó 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 471-02-62, (362) 26-75-52 ×àðîä³éêà, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7. . . . . . . (067) 363-67-36, (050) 918-41-11, (063) 170-78-87 Øàðîäóâ, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . (063) 332-87-58, (098) 635-02-14

ÑÈÑÒÅÌÈ ÁÅÇÏÅÊÈ ÒÀ ÎÕÎÐÎÍÈ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

ENDORFIN SHOW 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 194-60-96 Fruit Feast, ñòóä³ÿ ôðóêòîâîãî ñâÿòà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 967-43-28 Happy Day, âåñ³ëüíà ìàéñòåðíÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 218-81-04, (093) 659-49-29, (066) 324-58-37 KaZka, àãåíö³ÿ ñâÿòêîâîãî íàñòðîþ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 656-31-29, (098) 840-00-36 La fleur, ñòóä³ÿ äåêîðó òà ôëîðèñòèêè 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 868-96-66, (066) 673-16-10 La fleur, ñòóä³ÿ äåêîðó òà ôëîðèñòèêè 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 91 ã . . . . . . . . (068) 641-64-23, (095) 443-07-76 Lucky, ñâÿòêîâà àãåíö³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 943-96-46 Party, êðåàòèâíà ñòóä³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-21-10, (096) 648-48-26 Piros, ìàãàçèí ï³ðîòåõí³÷íèõ âèðîá³â 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 499-23-23, (067) 946-78-01 U Happy, ñòóä³ÿ ñâÿò 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 620-01-00 Àãåíö³ÿ “Ñâÿòî” 33025, ì.гâíå, âóë.Ìàëîð³âíåíñüêà, 79 . . . . . . . . . . . . . . (067) 847-10-21, (050) 538-77-21 Àðëåê³íî, êðåàòèâíà ñòóä³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 477-57-57 Àðòåìîí, êðåàòèâíà êîìïàí³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 647-14-25, (097) 070-78-87 ÀðòÅð³ÿ, ïðîäþñåðñüêèé öåíòð 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 200-22-23 Âåñ³ëüíà àãåíö³ÿ Îëåêñàíäðè Ñòîðîæóê 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 600-78-93, (098) 020-09-33 Âåñ³ëüíèé êîðòåæ ¹1, àãåíö³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 333-22-73, (050) 506-61-19 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


160

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

Êîìïàêò, òîðãîâî-ñåðâ³ñíèé öåíòð

Ñèñòåìè îõîðîíè òà â³äåîíàãëÿäó. Âñòàíîâëåííÿ òà ïðîäàæ. 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3. . . . . . . . . (096) 400-52-24, (362) 43-64-40

Ïîæäóìà, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 5 . . . . . . . . . . (096) 161-16-91, (099) 240-23-28, 60-84-56 гâíåòåêíîëîäæ³, ÏÔ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-64-48 Ñ.Ï.À.Ñ., ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-80-16 Ñèñòåìè áåçïåêè, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.912 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-57-77, (362) 60-80-79 Öèôðîâ³ îõîðîíí³ ñèñòåìè, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . (067) 360-36-94, (362) 61-06-20, 61-06-12 ßâ³ð 2000, îõîðîííà ñëóæáà 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.105 . . . . . . . . . . . (067) 545-31-52, (362) 63-41-80 ßñòðóá, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-84-00

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß Òðåéä-Àãðî-Áóä, ÒΠÄèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

Ôàâîðèò-гâíå-Ïëþñ, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20, 3-é ïîâ.. . (050) 375-86-46, (362) 26-07-07

INECT, êîìïàí³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ðóñüêà, 2 à (ÎÖ “Ïðîñò³ð”) . . . . . . . . . (066) 735-09-01, (068) 817-15-86 PRIMA-PROFESSIONAL, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 40, îô.2 . . . . . . . . . . . . . (067) 527-32-25, (099) 916-44-67 Àãåíòñòâî-Çàõèñò, ÊÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Âèãîâñüêîãî, 45 . . . . . . . . . . (097) 208-20-80, (362) 45-19-04 Àëüôà-Ñåê’þð³ò³, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à, îô.302. . . . (050) 371-07-89, (362) 46-02-16 ÀÐÊÒÓÐ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.902, 903 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-80-68, 60-80-58 Àðñåíàë Çàõ³ä, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 32 . . . . (067) 382-17-16, (093) 399-83-20, (362) 43-27-64 Àðñåíàë ÑÒ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.806. . . . . . (097) 075-02-69, (362) 43-43-89 Àóðàñ, ÒçΠô³ðìà 33028, ì.гâíå, ïðîâ.²ãîðÿ Âîëîøèíà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-31-82, 26-35-31 Áåçïåêà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 6 . . . . . . . . . (067) 989-48-88, (095) 540-00-20 Âèäþê Òåòÿíà Äìèòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Äîðîøåíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 230-94-17, (362) 62-35-19 ³äîê-òÊÑ, îõîðîííà ô³ðìà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-37-75 Âîëèíü-ñêîðï³îí, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 421-15-03 Äàêîñ, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 75/71 . . . . . . . . . . (067) 756-39-06, (093) 529-45-20 Äàð-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-99-79 Äîçîð-Çîðÿ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . (097) 854-99-08, (362) 43-08-39 Äîçîð-гâíå, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-86-85 ÄîìîôîíÑåðâ³ñÇàõ³ä, ÒçΠ33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.405 . . . . . . . . . . . (099) 073-41-34, (362) 43-51-85 Åêñïîñåðâ³ñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, ê.74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 234-66-04 Åëü-Ðî¿, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-19-11 Çàõèñò, ÏÌÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-08, 63-66-10 Çàõèñò-Âåñò, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . (067) 360-31-21, (050) 410-92-98 ²ÑÌ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-66-46 ÊÑ-Äîìîôîí-гâíå 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-05 Ëåã³îí-áåçïåêà, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.528. . . . . . . . . . . (096) 867-64-30, (362) 40-23-57 ̳êîñ, ÒçΠô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-85-08, 28-64-48 ÍÁ-Ìîí³òîðèíã, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.221 . . . . . . . . . . . (067) 609-40-46, (362) 62-33-23 ÎÁÅвà 21, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . (050) 410-31-35, (362) 63-55-42 Îõîðîíà-Êîìïëåêñ-гâíå, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . (068) 021-24-91, (050) 383-36-23, (050) 447-95-07 Îõîðîíí³ ñèñòåìè, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 256-99-42, (362) 63-58-05 Îõîðîíí³ ñèñòåìè, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 587-79-96, (362) 43-33-22

Ìàêóõà, øðîò ñîíÿøíèêîâèé, øðîò ñîºâèé. 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 533-45-63, (096) 216-92-62, (362) 46-03-27

Àãðî-Êëàñ³ê, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 8 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-38 Ãðèáíà ðîäèíà, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-50-31 Êè¿â-Àòëàíòèê Óêðà¿íà, ÏðÀÒ 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 442-65-69 Ëó¿ Äðåéôóñ Êîìïàí³ Óêðà¿íà, ÒçΠ33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-09 ÌÒÑ, ÒçΠÌÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-37 Ðåñóðñè Ïîë³ññÿ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 765-27-99, (362) 63-55-20

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ

вÂÍÅÀÃÐÎÌÀØ, ÒÇÎÂ

Ñ/ã òåõí³êà, äî¿ëüí³ àïàðàòè, òðàêòîðè. Ñòðàõóâàííÿ (ïîñåðåäíèöüê³ ïîñëóãè). 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36 (àâòîðèíîê) . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 721-16-74, (050) 375-30-75, (362) 61-13-16

Àãðàäîê, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 663-21-21, (362) 64-20-20 Àãð³ìàòêî-Óêðà¿íà, ÏðÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 104 ä . . . . . (067) 246-28-43, (067) 508-09-55, (362) 64-20-50 Àãðî, ÒÌ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-16-32 Àãðî-Çàï÷àñòèíè, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75 . . . . . . . . . . . . . (067) 383-06-69, (362) 62-30-19 Àãðî-Öåíòð, ÏÏÔ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 à . . . (050) 375-68-80, (097) 353-10-15, (067) 324-99-50 Åð³äîí Òåõ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 921-05-05, (362) 28-04-00


ÑÏÅÖÎÄßÃ

Çàõ³ä-Àãðîòåõ-гâíå, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 374-56-99, (050) 374-56-99 Êîëîñ-Àãðî, ÏÏ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-29, 62-20-28 Êîìïàí³ÿ ËÀÍ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.809. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-86 ËÀÍ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-12, (3622) 5-43-45 Ìîòîòåõí³êà, ï³äïðèºìñòâî 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 93 . . . . . (097) 891-37-66, (067) 961-17-77, (050) 654-24-44 Ïîë³ññÿ-áóäðåñóðñ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 111 . . . . . . . . . . . . (067) 798-80-65, (362) 26-46-38 Ïüîò³íãåð Óêðà¿íà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.305 . . . . . . . . . . . . . (067) 656-27-51, (362) 62-98-85 ѳëüãîñïòåõí³êà, ÄÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-97 Òðàêòîðí³ çàï÷àñòèíè, â³ää³ë 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 60 (ÒÖ “Ìëèí³âñüêèé”), â³ää³ë ¹71-72 . . . . (096) 933-29-53 Óêðàãðîë³çèíã, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÍÀÊ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-70 Óêðåêñïî-Ïðîöåñ, ÏÂÍÂÏ, ÐÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-77-02

ÑÊËÎ, ÄÇÅÐÊÀËÀ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2 ³òðàæíèé ñòèëü, õóäîæíÿ ìàéñòåðíÿ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 813-15-62, (097) 472-29-82 ÂÎÊ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-23-53, (096) 882-10-49 Ãðåòà-Ñêëî, àðò-ñòóä³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3, áîêñ ¹58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 316-33-03 ªâðîôîðìàò, ÏÏÔ 33023, ì.гâíå, âóë.Òðàíñïîðòíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-11-00, (362) 23-71-03 Ìàëàí³í Ñåðã³é ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33023, ì.гâíå, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 468-96-69 гâíåñêëî, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 123 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-25, (097) 170-63-17 Øàã, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-97

161

Sun Protection, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 641-99-79, (050) 339-29-51 Àñòîí, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Äîðîøåíêà, 30. . . . . . (067) 382-18-66, (362) 63-60-82, 62-05-29 Äàðâ³ç, ÏÏ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 223-21-62, (362) 64-55-40 Äåíèùè÷ Ñåðã³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Çäîëáóí³âñüêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 230-00-23, (097) 422-76-82 Äîâìàò Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 69 (ÒÖ “Öåíòðàëüíèé”), â³ää³ë ¹7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 738-75-09, (050) 610-99-69 Ëåãêà Îëåíà ³êòîð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â (ÒÖ “Ìð³ÿ”). . . . . . . . . . . (097) 353-19-76, (362) 43-12-20 Ìåëüíè÷óê dzíà¿äà Ìèõàéë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 774-73-53, (362) 24-20-88 Íîâàê Þð³é Îëåêñ³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 492-90-86, (362) 62-14-22 Ïîëâºñ, ÏÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . (067) 423-59-53, (362) 60-99-09, 60-99-99 Ðîëåòîí, êîìïàí³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ðóñüêà, 2 à (ÎÖ “Ïðîñò³ð”) . . . . . . . . . (099) 372-04-87, (098) 335-02-56 ÒÊÀÍÜ-ÐÎËÑ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.316, (098) 066-49-00, (063) 431-63-53, (066) 208-70-03 Óêðçàõ³äåêñïî, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 640-49-42 Ôàáðèêà æàëþç³. ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . (096) 500-01-11, (096) 011-10-10, (050) 011-10-10

ÑÏÅÖÎÄßà Áóëàâñüêèé Àíàòîë³é Áîðèñîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41, îô.7. . (067) 363-69-85, (362) 69-02-53

ªâðîøèê, ÏÏÔ

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á . . . . . . . . . (097) 405-32-81, (362) 46-03-58

ÑÎËßв¯ Ergoline, ñòóä³ÿ çàñìàãè 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 327-71-40 Golden lady, ñòóä³ÿ çàñìàãè 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 325-31-31 MegaSun, ñòóä³ÿ çàñìàãè 33028, ì.гâíå, âóë. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-90-91 SOLAR CLUB, ñòóä³ÿ çàñìàãè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 à . . . . . . . (067) 857-69-44, (093) 692-13-55, (362) 26-92-22 Sonne, ñîëÿð³é 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 (ÒÖ “12") . . . . . . . . . . . . . . (067) 246-03-46, (362) 46-03-46 ̳ëëåí³óì, òóðáîñîëÿð³é 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-44-49 Ñîëÿð³é 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 916-46-40 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 ê, 3-é ïîâ. Ñîëÿð³é ñïîðòèâíîãî êëóáó “Ô³òíåñ Ïîðò” 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-00-39 Ñîíöåäàð, ñîëÿð³é 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.108 . . (067) 382-89-43, (099) 138-81-97

ÑÎÍÖÅÇÀÕÈÑͲ ÑÈÑÒÅÌÈ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.1

Dress code, ìàãàçèí ñïåöîäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 057-58-92 Ukrforma, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 283-88-91, (099) 659-12-08 Àëò³òåêñ, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 300-01-59, (362) 62-30-66 Áóä-åðà, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41, 2-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-02-53 Âîäîë³é-Åðà, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-19, 43-04-32 Êîòîí Ñòèëü, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . (067) 363-69-83, (362) 40-34-03 ̲ÍÃ, ÒçΠÂÒÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 527-24-08, (362) 43-15-68 Ïîë³òèêà ³êòîð Ãåîðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.221. . . . . . (067) 913-60-35, (362) 60-88-14 гâíå-Øòóðì, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 428-02-95 Ñÿéâî-Â, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 733-65-94, (362) 62-99-75 Òàðàñþê Àíàòîë³é Ëåîí³äîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 111 . . . . . . . . . . . . (067) 362-49-16, (362) 26-67-05 Òåêñòèëü-Ñåðâ³ñ 3, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 (5-é êîðïóñ), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-08-54 Òðèï³ëëÿ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-19-63, 46-09-37, 69-00-01 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


162

ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÀ

Ô³ðìà Ñåëåíà, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 797-38-93 Ôîðìåíèé îäÿã, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 382-84-15

ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÀ Êâàíò, ÌÏçÎÂ

Ðåìîíò òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ òà âàíòàæîï³äéîìíèõ êðàí³â. Ïîñëóãè àâòîêðàíà (25 ò). 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Íîâà, 1 . . . . (097) 645-04-24, (3652) 2-52-22, 2-55-82

Áàëêàí, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 769-35-77, (362) 60-97-00 Âîçíþê ³òàë³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4, îô.51 . . . . . . . . . . . (067) 791-97-64, (095) 816-62-76 Åêîâ³ä, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 24 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-31-71 Íàâàíòàæóâà÷-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-90, 46-08-08 гâíåÏàñÒðàíñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 602-89-47, (362) 62-33-87 гâíåòðàêòîðñåðâ³ñ, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ãðóíòîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-15-12, 62-85-53 Ñèñòåìè Óïðàâë³ííÿ-Êîíñèñ, ÂÊÏ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 44/70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-44 Ñëîáîäÿíþê ²âàí ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 763-56-52 Ñòèõóí Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 074-92-25, (362) 43-07-24 ÒÀ-ÍÎ Òðåéëåðç Óêðà¿íà, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-86-96, (095) 704-49-77 Òåõ³íäóñòð³ÿ, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 434-45-81, (362) 26-27-60

ÑÏÎÐÒÈÂͲ ØÊÎËÈ, ÊËÓÁÈ ÊËÓÁ “Á²ËÈÉ ËÎÒÎÑ”, ÃÎÄÇÞ-ÐÞ ÊÀÐÀÒÅ

www.rivnelotos.at.ua 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 7 . . . . . . . . . . . (068) 015-56-82

ÑÎÔ²ß-ÑÒÀÐ, ÒÅͲÑÍÈÉ ÊËÓÁ

www.sofiahotel.com.ua 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 4 à (ðàéîí Àåðîïîðòó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 783-47-37, (362) 61-30-73 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

COPACABANA RIVNE, ñïîðòèâíà ñåêö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 288-91-02, (093) 876-22-44 Seijitsu, гâíåíñüêèé ì³ñüêèé êëóá àéê³äî 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 39 . . . . . . . . . . . . . (097) 955-54-04, (068) 013-07-50 Àéê³äî, Ôåäåðàö³ÿ гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-99-09 Àñîö³àö³ÿ òðàäèö³éíèõ áîéîâèõ ìèñòåöòâ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 559-59-78, (067) 953-94-36 ÁÊ-93 “Ïóëüñàð”, áàñêåòáîëüíèé êëóá 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-81 Áóäîêàí, ä³ì áîéîâèõ ìèñòåöòâ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-02-18, (066) 550-73-73 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 7 à (ÄÞÑØ ¹4) . . . . . . . . (067) 362-02-18, (066) 550-73-73 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-02-18, (066) 550-73-73 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . (067) 362-02-18, (066) 550-73-73 Âåðåñ, Íàðîäíèé Êëóá 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”). . . . . . . . . . . . . . . (068) 001-00-13 Ãîäçþ-ðþ, øêîëà êàðàòå 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 774-76-75 Ãðàö³ÿ, äèòÿ÷èé ñïîðòèâíèé êëóá 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 (ñòàä³îí “Àâàíãàðä”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 329-76-47 ÄÞÑØ “Êîëîñ” 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-34-64 ÄÞÑØ ç ôóòáîëó “Âåðåñ” 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 523-00-07 ÄÞÑØ ÐÌÐ ¹1 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-65 ¹2 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-74-06 ¹3 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 28 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-22-17, 5-21-84 ¹4 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-57-31 ¹5 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-61-12

Êëóá áîéîâîãî ñàìáî 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 207-14-04 Îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî ÔÑÒ “Êîëîñ” ÀÏÊ Óêðà¿íè 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-44 Îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ÔÑÒ “Óêðà¿íà” 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-89 Îáëàñíà øêîëà âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-33-12 Îáëàñíèé êîì³òåò ÒÑÎÓ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-03-54 Îáëàñíèé öåíòð ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ “Ñïîðò äëÿ âñ³õ” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-27, 63-44-04 ÎÄÞÑØ “Êîëîñ” ç áîêñó 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-74 ÎÄÞÑØ îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-67 ÎÊ ÄÞÑØ “Àâàíãàðä” 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 ÎÊ ÄÞÑØ “Êîëîñ” 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-44 Ïðàäæàò, êëóá ºäèíîáîðñòâ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 746-40-20 Ðàéîííà ðàäà ÔÑÒ “Êîëîñ” 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-34-64 Ðåã³íà, гâíåíñüêèé âîëåéáîëüíèé êëóá 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-22-26 Ðåã³îíàëüíèé öåíòð ³íâàë³äíîãî ñïîðòó “²íâàñïîðò” 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-77, 26-26-31 гâíå Ìîíàðõè, ñïîðòèâíà ñåêö³ÿ àìåðèêàíñüêîãî ôóòáîëó 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 59 . . . . . . . . . . . . . (066) 349-72-44, (093) 917-78-01 гâíåíñüêà îáëàñíà ÄÞÑØ ³íâàë³ä³â, ÊÇ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-82 гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ÒÑÎÓ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-03-54 гâíåíñüêà îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ âîëåéáîëó 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-22-26 гâíåíñüêà îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó, ñïîðòèâíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-06 гâíåíñüêà ðàéîííà ÄÞÑØ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-98-43 гâíåíñüêèé àâ³àö³éíî-ñïîðòèâíèé êëóá ÒÑÎÓ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-51-14 Ñåíðåé, гâíåíñüêèé êëóá àéê³äî 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-99-09 ÑÏÀÑ, êëóá êîçàöüêîãî áîéîâîãî ìèñòåöòâà 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 370-52-24 Òõåêâîíäî, øêîëà êîðåéñüêîãî áîéîâîãî ìèñòåöòâà 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 863-65-22, (095) 376-91-44

ÑÒÀIJÎÍÈ, ÒÅͲÑͲ ÊÎÐÒÈ, ÊÀÒÊÈ ÑÎÔ²ß-ÑÒÀÐ, ÒÅͲÑÍÈÉ ÊËÓÁ

www.sofiahotel.com.ua 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 4 à (ðàéîí Àåðîïîðòó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 783-47-37, (362) 61-30-73 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

Áóäèíîê ô³çêóëüòóðè ä³òåé òà ìîëîä³ “Àâàíãàðä” 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 Âîäíèê, ñòàä³îí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-41-61 Êàòîê 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-33-59 Ìîòîòðåê, ñòàä³îí òåõí³÷íèõ âèä³â ñïîðòó 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-27, 23-03-54 Îë³ìï, ñòàä³îí 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 1 Ñêåëåëàçíèé çàë 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 771-24-21, (362) 43-08-93 Ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ ÍÓÂÃÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-41-61 Ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ ÏÂÍÇ “ÌÅÃÓ” ³ì.àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 82 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-77-20 Ñòàä³îí “Àâàíãàðä” 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-36 Ñòàä³îí “Õ³ì³ê” 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-96-87 Ñòð³ëåöüêèé òèð ÑÌ “ѳêóðñ” 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-80 Òåí³ñí³ êîðòè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-94


ÑÒÎÌÀÒÎËÎò×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ

ÑÒÎËßÐͲ ÂÈÐÎÁÈ, ÐÎÁÎÒÈ MaksWood, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 579-98-85 VERBA, ôàáðèêà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 264-36-00, (073) 264-36-00 Áîáåð-Åë³ò, ñêëàä-ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 049-00-00 Áóäðåì³íâåñò, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27. . . . . . . . . . . . . (362) 63-70-61, (096) 202-74-45 Äâåðíà óëüä³ÿ, ñàëîí äâåðåé 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 335-43-56 ªâðî-Ñ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-10-27, (362) 64-52-65 Ìåëüíèê ³êòîð Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 354-10-75 Ñåìèø, ÒçΠô³ðìà 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-18-20, (066) 041-15-02 Ñòîëÿðí³ âèðîáè, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 21 . . . . . . . . . (068) 031-09-03, (067) 729-66-55

ÑÒÎÌÀÒÎËÎò×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ 32 ÏÅÐËÈÍÈ, ÑÒÎÌÀÒÎËÎòß

33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 46 . . (096) 394-90-50, (362) 69-08-45 Ìåä³ñòîì, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à, ê.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 096-10-77, (362) 64-73-65

Ïîñì³øêà, ñòîìàòîëîã³ÿ

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 712-13-43, (099) 097-19-29, (362) 24-20-30

Ïðîôåñ³éíà ñòîìàòîëîã³ÿ

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 48 . . . . . . . . . . (098) 887-70-00, (362) 62-99-47

Ñàëþñ, ñòîìàòîëîã³ÿ

33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 44 (çóïèíêà Áîÿðêà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 684-27-02, (362) 62-89-68

Ñòîìàò-Ãàðàíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 940-09-35, (066) 088-69-89, (362) 64-55-30

Ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 (ãîòåëü “Òóðèñò”), 9-é ïîâ., ê.924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-80-97

Ñòîìàòîëîã³ÿ, êàá³íåò

33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-02-70

Ñòóä³ÿ ïîñì³øîê, ñòîìàòîëîã³ÿ

33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 15 . . . . . (050) 207-90-28, (098) 108-00-62

163

Òðè Î, ñòîìàòîëîã³÷íèé öåíòð

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 644-74-52, (099) 163-16-90

32 Íîðìà, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-50-50 Dent Art Studio, ñòîìàòêàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 11 . . . . . . (362) 43-01-46, 43-04-46, (097) 498-54-36 Hollywood, êë³í³êà åñòåòè÷íî¿ ñòîìàòîëî㳿 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 717-94-20, (066) 409-05-86 PV Clinic, ñòîìàòîëîã³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, ÁÎÑ 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-53, (3622) 5-32-78 SaNa, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-55-26 Vitadent, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 4/6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-06-08 ÀÌÌÀ ÄÅÍÒ, ñòîìàòîëîã³÷íà êë³í³êà 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-12-66 Àïîëîí³ÿ, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33001, ì.гâíå, âóë.Ãóð’ºâà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-01-63 Àñòðåé, ñòîìàòêàá³íåò 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-25-26, (067) 358-37-79 Áàä³é-Êî, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 146 (àâòîøêîëà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-41 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-06-04 Âåð³äåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-89-83 Âåñò Äåíòàë, ñòîìàòîëîã³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-25-56, (097) 177-81-76 ³ñò-Äàíòèñò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, êîðï.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-19-14 Äàíòèñò, ñòîìàòêàá³íåò 33016, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-70-75 Äåíò-ÀÐÒ, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33013, ì.гâíå, âóë.Äèðåêòîð³¿, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-56-23 Äåíò-Ëàéô, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 ê, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . (362) 40-15-09, (096) 748-98-47 Äåíò-ñòîìàòîëîã³ÿ, ñòîìàòêàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-54 Äåíòà-ñòîìàòîëîã³ÿ, ÐÖÑÐ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-41-77, (097) 403-41-33 Äåíòàë, ñó÷àñíà ñòîìàòîëîã³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 12 à, (063) 243-55-65, (362) 26-67-67, 63-63-19 Äåíòàë-Ä, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-22-82 Äåíòàë-Ëþêñ, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-12-58, (094) 966-12-58 Äåíòàìåä, öåíòð ñòîìàòîëî㳿 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 62 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-85 Äåíòåêñ, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-88-66 Äîáðà ñòîìàòîëîã³ÿ, ñòîìàòêàá³íåò 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 63 . . . . . . . . . . . . . (097) 626-79-56, (050) 633-51-77 Åäåì, ñòîìàòîëîã³÷íî-êîñìåòè÷íà ñòóä³ÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-34 Åêîäåíò, ñòîìàòîëîã³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19 (Á³çíåñ-öåíòð), îô.108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-10-81, (097) 465-80-21 Åë³òäåíò, ñòîìàòîëîã³÷íà êë³í³êà 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-33-83 Åñòåò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-53-72 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-93-99 Åñòåò-äåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-32-57, (066) 370-94-41 Çóáîòåõí³÷íà ëàáîðàòîð³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-29-65 Çóá÷èê, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 62 . . . . (050) 570-29-64, (068) 494-41-15, (362) 63-80-98 Êîñìåòè÷íà ñòîìàòîëîã³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 156, ê.49 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-84, (067) 905-64-53 Ìàéñòåð-Ñòîì, ìåðåæà öåíòð³â ñòîìàòîëî㳿 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-35-27, (096) 428-41-36 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 437-11-74, (066) 668-78-06 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-42-59, (050) 242-82-52 Ìåä³àí, ñòîìàòîëîã³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, ÁÎÑ 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-06-70, (096) 297-37-90 ̳àäåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33013, ì.гâíå, âóë.Ëèòîâñüêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-28-54 ̲ÎËËÀ, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.101 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-57 ̳ñòåð Äåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 3, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 350-17-58 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 350-17-58 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


164

ÑÒÐÀÕβ ÏÎÑËÓÃÈ

̳ñüêà äèòÿ÷à ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà 33014, ì.гâíå, âóë.Ìàðêà Âîâ÷êà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-01-45, 23-51-01 ̳öíèé ãîð³øîê, ñòîìàòîëîã³ÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-09, (098) 547-72-63 Ìóäðèé çóá, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-64-26, (097) 466-87-83 Íåâ³äêëàäíà ñòîìàòîëîã³÷íà äîïîìîãà 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-22 ͳêîäåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-61-78 Îë³Ìï-ñ, ñòîìàòîëîã³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, 2-é ïîâ.. . . . . (362) 40-17-78, (094) 967-17-78 Îðòîïåä, ÏÏÔ 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 689-08-42, (362) 24-01-29 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-30 Ïðèâàòíà ñòîìàòîëîã³ÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-94, (067) 909-06-87 Ïð³ìà Äåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 18 . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-52, (050) 508-29-89 ÐåÑòîìà, ñó÷àñíà ñòîìàòîëîã³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-19-27 ÐîÄåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé öåíòð äîêòîðà Êîëîáîâà Â.Ì. 33028, ì.гâíå, ïðîâ.Ïóøê³íà, 8 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-86 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-20-95 Ðîäèííà ñòîìàòîëîã³ÿ, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 764-21-21 Ñàìñîí, ñòîìàòîëîã³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-30-03 Ñîëîäåíò+, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-06-90 Ñîíàäåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 150-57-31, (362) 26-15-13 Ñòîìà-Ëþêñ, ñòîìàòîëîã³÷íà êë³í³êà 33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-51-41, (097) 822-56-86 ÑòîìàLand 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 9, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-16-64 Ñòîìàòêàá³íåòè 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-46 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 29. . . . . . . . . . . . . . (362) 64-48-75, (098) 225-08-67 Ñòîìàòêàá³íåò Äìèòð³ºâèõ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 33 à . . . . . . . . . . . (050) 541-57-10, (099) 959-63-09 Ñòîìàòîëîã ³ ß, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-33-54, (097) 511-99-95 Ñòîìàòîëîã Ïåòðè÷åíêî Åëåîíîðà Îëåêñàíäð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 15 à, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (096) 659-78-97 Ñòîìàòîëîã Ðèìàð÷óê Ðîìàí ²âàíîâè÷ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 562-78-27 Ñòîìàòîëîã Ôåäîð÷óê Þð³é Ìèõàéëîâè÷ 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-28-70, 60-95-03 Ñòîìàòîëîã ×óä³íîâè÷ Îëüãà Ìèõàéë³âíà 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 609-04-84 Ñòîìàòîëîã³÷íà ë³÷íèöÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 851-75-70 Ñòîìàòîëîã³÷í³ êàá³íåòè 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 681-16-00 33002, ì.гâíå, âóë.Ãë³íêè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-73-03 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 558-90-96 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-14-13, (050) 537-59-46 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Âàñèëü÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 843-93-20 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (096) 816-03-22, (095) 897-39-10 Ñòîìàòîëîã³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 809-93-93, (066) 809-93-93 Ñòîìàòîëîã³ÿ WMS 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 18 å, 2-é ïîâ. . . . . (362) 43-29-95, (063) 849-55-38 Ñòîìàòîëîã³ÿ Âèñîöüêèõ 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-08-46, (097) 731-42-53 Øâèäêà ñòîìàòîëîã³÷íà äîïîìîãà, ñòîìàòêàá³íåò 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 36/21 . . . . . . . . . . (099) 231-70-79, (097) 629-19-47

ÑÒÐÀÕβ ÏÎÑËÓÃÈ

Àñêà, ÏðÀÒ “Óêðà¿íñüêà àêö³îíåðíà ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ” 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-93 Áðîêá³çíåñ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, гâíåíñüêå óïðàâë³ííÿ ÏÀÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 445-03-92 Ãëîáóñ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . (050) 432-16-80, (362) 63-45-04 ªâðîïåéñüêèé Ñòðàõîâèé Ñîþç, ÏðÀÒ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-28-45 ²ÍÃÎ Óêðà¿íà, ÀÑÊ, ÏðÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21, îô.302, 308, 310 . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-36, 63-46-83 Êè¿âñüêèé ñòðàõîâèé ä³ì, ïðåäñòàâíèöòâî ó гâíîìó, ÏðÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á (ÒÖ “²ííà”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . (362) 46-07-77 Êíÿæà ³ºííà ²íøóðàíñ Ãðóï, ÓÑÊ, гâíåíñüêà îáëàñíà äèðåêö³ÿ, ÏðÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-51, 63-42-65 Êðà¿íà, ÑÊ, ÏÀÒ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 500-56-33, (362) 62-02-65 ÎÐÀÍÒÀ, гâíåíñüêà îáëàñíà äèðåêö³ÿ ÍÀÑÊ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-56-43, 63-59-42 ÎÐÀÍÒÀ, гâíåíñüêå ì³ñüêå â³ää³ëåííÿ ÍÀÑÊ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-06-17 ÎÐÀÍÒÀ, гâíåíñüêå ðàéîííå â³ää³ëåííÿ ÍÀÑÊ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-48 Îô³ñ ñòðàõóâàííÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 63 . . . . . . . . . . . . . (097) 945-70-00, (097) 796-76-95 ÏÇÓ Óêðà¿íà, ÑÊ, ÏðÀÒ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-30, 62-34-38 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-30, 62-34-38 Ïðîâ³äíà, ÏðÀÒ, ÑÊ, ÖϳÎÊ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-91-61, 64-91-64 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-57-07 гâíå ñòðàõóâàííÿ, ñòðàõîâèé àãåíò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.211 . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-05-85, (067) 363-43-63 ÑÒ “²ëë³÷³âñüêå”, ÏðÀÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-65-12, 63-54-37 Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ “UNIQA”, ÐÎÄ ÏðÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 3. . . . . . . . . . . . . . (067) 406-20-98, (362) 62-10-67, 62-05-97 Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ “ÂÓÑΔ, ÏðÀÒ 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 544-99-02 ÒÀÑ, ñòðàõîâà ãðóïà, ÏðÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-31-55 ÒÀÑ, ñòðàõîâà ãðóïà, гâíåíñüêèé öåíòð ïðîäàæó ¹1 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12 . . . . . . . . . (050) 384-86-01, (362) 62-05-53 Óêîîïãàðàíò, ÑÊ, ÒÄÂ, ïðåäñòàâíèöòâî â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, ê.403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-82 Óêðà¿íñüêà ïîæåæíî-ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, гâíåíñüêà äèðåêö³ÿ, ÏðÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 70. . . . . . . . (362) 63-70-10, 63-70-32, 63-70-42 Óêðà¿íñüêà ïîæåæíî-ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÐÔ ÏðÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-63, 63-10-99, 63-10-98 Óêðà¿íñüêà ñòðàõîâà ãðóïà, ÑÊ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-42 Óí³âåðñàëüíà, ÑÊ, ÏÀÒ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-95, 63-56-09 Õ.Ë.ÁÐÎÊÅÐ ² ÏÀÐÒÍÅÐÈ, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-40-07 ÕIJ ñòðàõóâàííÿ, ÏÀÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 â, îô.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-17-20

ÑÓÂÅͲÐÈ Âàðòî, ÒçÎÂ

33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 513-95-44, (067) 293-92-00, (362) 24-21-65

Ìàðèíà, ñâ³ò êâ³ò³â

Æèâ³ êâ³òè. Åêñêëþçèâí³ áóêåòè, ³ãðàøêè. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà. 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Òåàòðàëüíèé, 3 . . . . (066) 979-24-07, (067) 360-13-52 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

UTICO, ÏÐÀÒ “ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀ ÑÒÐÀÕÎÂÀ ÊÎÌÏÀͲߔ

33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-78, 62-33-72

All-Risks, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10, îô.205 . . . . . . . . . . . . . . (067) 934-31-33, (096) 010-30-05 AXA Ñòðàõóâàííÿ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÀÒ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 507-16-06, (362) 26-77-75 AXA Ñòðàõóâàííÿ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ïîëòàâè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-22-13 Star life, ñòðàõîâ³ ïîñëóãè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.347. . . . . . . . . . (096) 197-98-45, (050) 015-70-89 Àðñåíàë Ñòðàõóâàííÿ, ÑÊ, ÏðÀÒ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-02

ÔîòîÏëþñ, ñòóä³ÿ

Ðåêëàìíî-ñóâåí³ðíà ïðîäóêö³ÿ. Íàíåñåííÿ ëîãîòèï³â íà ôîòî. 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à (ÒÖ "Àðåíà") . . . . . . . . . . . (067) 814-08-00 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ "×àéêà") . . . . . . . . . . . . (067) 814-09-00

ARTiØÎÊ, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (067) 261-76-45, (067) 926-67-53


ÒÀÍÖÞÂÀËÜͲ ÑÒÓIJ¯, ÊËÓÁÈ

Countess Soborna, äèçàéí-ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 643-39-36, (050) 628-54-03 Idea Shop, áóòèê 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 Áóðøòèíîâà êîïàëüíÿ ¹1, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 745-58-33, (095) 534-39-16 Áóðøòèíîâà êîïàëüíÿ ¹1, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Òåàòðàëüíèé, 3 (ÒÖ “Öåíòðàëüíèé”), áóòèê ¹12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 381-32-31, (095) 150-48-56 Âåðåñ, ôàí-øîï 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”), (097) 119-16-57, (068) 668-69-41 Âåñåëà Ìàéêà, ìàãàçèí ïðàâèëüíèõ ïîäàðóíê³â 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á, îô.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 203-19-22, (063) 348-96-92, (067) 287-12-76 ²íåññà, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 0-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (096) 701-77-00 Êðàìíèöÿ óêðà¿íñüêèõ ñóâåí³ð³â 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), íèæí³é ð³âåíü . . . . . (097) 022-33-24 Ìàåñòðî, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.33 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 936-83-14, (362) 69-04-91 Îðäåíè äëÿ þâ³ëÿð³â, ìàéñòåðíÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 228-03-09 Ïîäàðóíêè, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-51 Ñò.²ëü, ìàéñòåðíÿ õóäîæíüî¿ êåðàì³êè 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 572-01-52, (068) 041-01-59 Ñóâåí³ðè òà ãîäèííèêè, â³ää³ëè 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 (ïàñàæ “Þí³ñòü”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 154-53-74 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3 (ðèíîê), ê³îñê ¹160 . . . . . . (098) 154-53-74 Ôàíòàç³ÿ, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-04-39 Øàáàë³í, ãàëåðåÿ àíòèêâàð³àòó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-18-55 ßíòàð Ïîë³ññÿ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . (098) 302-00-00 ßíòàð Ïîë³ññÿ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 ã. . . . . . (050) 435-70-69, (050) 375-67-56, (362) 28-25-45 ßíòàð, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 38 ßíòàðíà äîëèíà, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 852-72-15

ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÈ. ÒÎÐÃβ ÖÅÍÒÐÈ ÌÅÒÐÎ ÊÅØ ÅÍÄ ÊÅв ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÒÎÂ, Ô²Ë²ß Ó Ì.вÂÍÅ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-01-03, 42-01-04, 42-01-41, 42-01-02

FOZZY, ã³ïåðìàðêåò 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-40-94 Grand-Áàçàð, òîðãîâèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-49 MANHATTAN City Hall, òîðãîâî-îô³ñíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 547-47-27 MAXIMA, òîðãîâèé öåíòð 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-47-49, (067) 972-26-03 NOVUS, òîðãîâèé öåíòð 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-70, 46-09-72 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-85 SHOPPING-êâàðòàë, òîðãîâèé öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-08-78 Thrash, ìàãàçèí ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 12 à 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 49 TOR-BA, ñêëàä-ìàðêåò 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 1 á 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 Àðåíà, ÒÖ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-34 Àðñåí, ñóïåðìàðêåò 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-47-58 Âåëìàðò, ã³ïåðìàðêåò 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-89 ³ä³í, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 2/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-01-32, 23-53-18 ³êòîð³ÿ, òîðãîâèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-97-28 Âîïàê, ñóïåðìàðêåòè 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 41 à 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-53 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-98, 62-35-18 Ãàëåðåÿ Ïðåì’ºð, òîðãîâî-îô³ñíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-50-72

165

Äèñêîíò, ñóïåðìàðêåò 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-34-60 Åêâàòîð, òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 413-17-62, (362) 68-33-59 ÅÊÎ-ìàðêåò, ñóïåðìàðêåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 Åêñïðåñ, òîðãîâèé êîìïëåêñ 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 1 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-03-88 Åòàëîí, òîðãîâèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-22-22 Çëàòà Ïëàçà, òîðãîâåëüíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-11-88 ²ìïåðàòîð, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-35-35 ²ííà, òîðãîâèé öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-01-41 Ëåá³äü, ìàãàçèí ÀÒÇÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-38 Ìëèí³âñüêèé, òîðãîâåëüíèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 654-42-27 Ìð³ÿ, òîðãîâèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-80 Íàø Êðàé Åêñïðåñ, ì³í³-ìàðêåò 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-97-08 Íàø Êðàé, ñóïåðìàðêåò 33002, ì.гâíå, âóë.Äàðâ³íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-89 Îë³ìï, òîðãîâèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 Ïîêðîâñüêèé, òîðãîâèé öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-17 ÑÀÌ-ìàðêåò, ñóïåðìàðêåòè 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 21 à ѳëüïî-29, óí³âåðñàì 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-44-89, 28-54-73 ѲÌ-ѲÌ, ñóïåðìàðêåò 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-11 Òîðãîâèé öåíòð “Çàìêîâèé” 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 20 Òîðãîâèé öåíòð 12 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-53 ÔÐÅØ, ñóïåðìàðêåò 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-53-76, 62-44-25 Öåíòðàëüíèé, òîðãîâèé öåíòð 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Òåàòðàëüíèé, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 322-97-56 ×àéêà, òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèé öåíòð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-64-35 Øèê, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-33 Þí³ñòü, òîðãîâèé ïàñàæ 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-50, (050) 627-61-61

ÒÀÊѲ GPS-òàêñ³ 305 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . (098) 000-15-05, (050) 670-05-55, (362) 43-15-05, 15-05, 305 UA-TAXI 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 444-55-34, (066) 444-93-34 Îïòèìàëüíå òàêñ³ 579 33000, ì.гâíå . . . . . . . . (066) 920-15-61, (097) 999-15-61, (093) 999-15-61, (362) 43-15-61 Ïåðåâ³çíèê “Ëþêñ”, òàêñ³ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19 . . . . . . (050) 151-54-15, (097) 288-15-07, (362) 15-01 Ðàä³îòàêñ³ “Áëþç” 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 5, îô.1 . . . . (096) 999-15-56, 891, (362) 15-56, 43-00-56 Ðàä³îòàêñ³ ϳëîò 40-40-40 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 228-15-00, (099) 706-49-92, 219

ÒÀÍÖÞÂÀËÜͲ ÑÒÓIJ¯, ÊËÓÁÈ IMPREZA, øêîëà ñõ³äíîãî òàíöþ

33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 148-93-66

Dance Way, ñòóä³ÿ ñó÷àñíîãî òàíöþ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . (067) 295-39-76, (096) 637-50-02 Diamond dance, êëóá ñïîðòèâíî-áàëüíîãî òà ñó÷àñíîãî òàíöþ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 486-51-42 Groove House, àðò-öåíòð 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 334-43-99, (093) 575-85-50 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


166

ÒÀÐÀ ÒÀ ÓÏÀÊÎÂÊÀ

Inside, àíñàìáëü ñó÷àñíîãî òàíöþ 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 4, 1-é êîðï. . . . . . . . . (096) 816-02-97 Nuevo, òàíöþâàëüíà ñòóä³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 513-00-87, (095) 475-89-00 Pole Dance 360°, ñòóä³ÿ ïîâ³òðÿíî¿ àêðîáàòèêè 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 25 . . . . . . . . . . . . . . . (096) 675-54-89, (063) 818-80-20 Salsa Club Rivne, òàíöþâàëüíà ñòóä³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 952-78-14 Viva, òàíöþâàëüíèé êëóá 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 5 . . . . . . . (093) 006-22-52, (095) 058-05-65, (050) 859-35-33 Àëºêñà Sport Dance, êëóá ñïîðòèâíîãî áàëüíîãî òàíöþ 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 869-74-15 Àë³øåð, ñòóä³ÿ ñõ³äíîãî òàíöþ 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 912-20-98 Àñòðà, êëóá ñïîðòèâíî-áàëüíîãî òàíöþ 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-81-13, 5-83-79 ÃÎË˲ÂÓÄ, àðò-ñòóä³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 800-40-73, (067) 859-58-23 Äæåðåëüöå, àíñàìáëü òàíöþ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-23 ijàëîã, àíñàìáëü ñó÷àñíîãî òàíöþ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 800-62-33 Åäåëüâåéñ, íàðîäíèé àíñàìáëü ñó÷àñíîãî òàíöþ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-21-21, (050) 508-94-58 Åòèêà, àíñàìáëü ñó÷àñíîãî òàíöþ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 120-46-87 ²êñ-äåíñ, àíñàìáëü ñó÷àñíîãî òàíöþ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 259-00-42, (095) 843-41-31 ²ëþç³ÿ, àíñàìáëü åñòðàäíîãî òàíöþ 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-81-13, 5-83-79 Êàëèíîíüêà, àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöþ 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-81-13, 5-83-79 Êðàëå÷êà, àíñàìáëü òàíöþ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 498-62-54, (362) 24-15-13 Êðèíè÷åíüêà, àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöþ 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-81-13, 5-83-79 Íîí-Ñòîï, ñòðèï-äåíñ ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 (ÁÖ “˳îí”), 4-é ïîâ., îô.402 . . . . . . . . . (067) 709-91-97 Îðõ³äåÿ, êëóá ñõ³äíîãî òàíöþ 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 514-91-94 Ïåðëèíêà, àíñàìáëü òàíöþ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-23 Ïîë³ñÿíêà, çàñëóæåíèé àíñàìáëü òàíöþ Óêðà¿íè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-23 Ïðåñòèæ, êëóá ñïîðòèâíî-áàëüíîãî òàíöþ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 76 à. . . . . . . . (067) 394-49-70, (095) 207-27-08 Ñòóä³ÿ õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77 (3-é ïîâ.), îô.305.. (096) 732-69-95, (095) 876-51-26 Ôëåø, òàíöþâàëüíèé êëóá 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 903-64-38, (362) 43-04-65

ÒÀÐÀ ÒÀ ÓÏÀÊÎÂÊÀ

Áó÷èíà, ÒçΠ33027, ì.гâíå-27, à/ñ 213. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-08-84 Äí³ïðî Ïëàñò, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-11 Åôåêò Óêðà¿íà, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô. 312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-90 Ëîíîïëàñò, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-26-10, (067) 360-56-10 Ìàðçàí-åêîïàê, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-63-53 ÌÅÃÀÏÀÊ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-01, (067) 733-09-42 ̲Ä, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 37, ê.304. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-27-36 гâíå-Óïàêîâêà, êîìïàí³ÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . (362) 68-22-55, (050) 222-72-40, (097) 355-73-39 Ñàìïàê, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27, îô.119 . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-27-30, (362) 62-05-74

ѳâà÷óê ²âàí Íåñòåðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-73 Óêðäðóê, âèðîáíè÷î-ïîë³ãðàô³÷íà ô³ðìà 33001, ì.гâíå, âóë.ßñíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-03, 68-40-31 ×åðâîíèé Äåíèñ Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 173 à . . . . . . . . . . . . . (362) 26-70-77, (067) 781-95-86

ÒÅÀÒÐÈ Â³ä ë³õòàðÿ, òåàòð-ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-06 гâíåíñüêèé àêàäåì³÷íèé îáëàñíèé òåàòð ëÿëüîê, ÊÇ ÐÎÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-56-84, 26-84-07 гâíåíñüêèé îáëàñíèé àêàäåì³÷íèé óêðà¿íñüêèé ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèé òåàòð 33028, ì.гâíå, ïëîùà Òåàòðàëüíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-47 Ñîíÿõ, òåàòð 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 269-62-69

ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß, ÒÅËÅÊÎÌÏÀͲ¯

Sat4u, ñó÷àñíå öèôðîâå òåëåáà÷åííÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-02-91, (067) 382-52-91 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 535-95-53 Âîëÿ-Êàáåëü, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Äèðåêòîð³¿, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-06-06 (áàãàòîêàíàëüíèé) Íàö³îíàëüíà ðàäà Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ, ïðåäñòàâíèöòâî ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðîñâ³òè, 1, ê.128. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-52-90 Íàö³îíàëüíà òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ Óêðà¿íè, гâíåíñüêà ðåã³îíàëüíà äèðåêö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-47-24 гâíå 1, òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, 7-é ïîâ.. . . (362) 62-35-01, 62-35-05, 62-35-00 Òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ ÇÎÐß 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 775-96-00, (362) 43-04-08 Òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ õðèñòèÿíñüêà 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-61-15 Òåëñåò-гâíå, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . (362) 60-95-00, (050) 753-35-92

ÒÅÍÒÈ Áîíäàðåíêî Êîñòÿíòèí Îëåêñ³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33004, ì.гâíå, âóë.Àâ³àòîð³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 761-42-41, (362) 61-30-41 ÅÍÅÉ-ÌÎÒÎÐÑ, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-61, 61-09-62 Çàõ³ä-òåíò, ÏÏÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 222-72-17, (362) 64-12-18 Òåíòè àâòîìîá³ëüí³ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 3 á . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 665-59-79, (050) 654-86-74 гâíåòåíò, ÒçΠ35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-32-10, (362) 43-06-81


ÒÊÀÍÈÍÈ

ÒÅÕͲÊÀ ÄËß ÄÎÌÓ

167

Ðàä³îõâèëÿ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 18 à . . . . (095) 143-89-90, (097) 361-21-21, (362) 23-35-05 Ðåìïîáóòòåõí³êà, ÒÄ 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-85-45, 62-85-11 Ðóá³êîí, ñåðâ³ñíèé öåíòð 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-42-42 Ñàòóðí, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-00-93, (362) 63-38-36 Ñåðâ³ñíèé öåíòð “Îïàë” 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 46 . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-52-30, (094) 966-52-30 Ñïåöñåðâ³ñ, ìàéñòåðíÿ ðåìîíòó ïîáóòîâî¿ òåõí³êè 33016, ì.гâíå, âóë.Ñòåïîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-91-23, (067) 377-93-43 Ôîêñòðîò, ìàãàçèíè 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-59 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-27-18, 64-27-20 Øâåéí³ ìàøèíè, ìàãàçèíè 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 233-27-22, (067) 143-41-96 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 233-27-22, (067) 143-41-96 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 233-27-22, (067) 143-41-96

ÒÅÕͲ×ÍÀ ²ÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖ²ß KARCHER, ñåðâ³ñíèé öåíòð

Ïðîôåñ³éíà òà ïîáóòîâà òåõí³êà äëÿ ïðèáèðàííÿ. Ïðîäàæ, ñåðâ³ñ, ãàðàíò³ÿ, ðåìîíò. 33000, ì.гâíå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 773-77-70, (362) 45-05-45

BOSCH-ïîáóòîâà òåõí³êà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-94-74 Comfy, ìåðåæà ìàãàçèí³â ïîáóòîâî¿ òåõí³êè òà åëåêòðîí³êè 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-35-05 Gorenie, ô³ðìîâèé ñàëîí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-18-00 PRO 3G, ³íòåðíåò-ìàãàçèí åëåêòðîí³êè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-52-28 Siemens, ô³ðìîâèé ñàëîí 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-05-55 Starus, ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 1 â . . . . . . . . . (067) 363-41-22, (050) 225-47-58 Vicotec, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 16 Àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñíèé öåíòð ÒçΠ“Ò³êî” 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 42 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-89-02 Áðèç, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 620-38-99, (362) 63-63-55 Ãàçêîìïëåêò, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 851-99-25 Äîé÷ÅëåêòðîÑåðâ³ñ, ñåðâ³ñíèé öåíòð ç îáñëóãîâóâàííÿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 238-56-35 Äîì³í³îí Òðåéäèíã Óêðà¿íà ËÒÄ, ÒΠÂÊ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-90-77, 5-83-85 Äîì³í³îí, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-01-35 Åêñ-åëåêòðîí³êà, ÒçΠ33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 10/70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-82-73 Åëüäîðàäî, ñóïåðìàðêåòè åëåêòðîí³êè 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-00-30 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 (ÒÊ “12") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-00-30 Êîíòèíåíòàëü Çàõ³ä, ÏÏ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-36, (067) 362-00-93 Ìàãàçèí ïîáóòîâî¿ òåõí³êè ç ͳìå÷÷èíè 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 955-65-40 Ìàéñòåð-ñåðâ³ñ, ñåðâ³ñíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-43-65, (097) 987-47-00 Ìàéñòåðíÿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-40 Ìàêñ³ Äîì, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ïîëòàâè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-79 ͳìåöüêà ïîáóòîâà òåõí³êà, ñêëàä-ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . (067) 422-19-88, (099) 002-64-31 Íîðä, ÏÀÒ 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 16. . . . . . . (362) 24-35-69, (097) 945-06-62, (095) 295-91-92 Îïò³ìà, ñåðâ³ñíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.84 . . . . . . . . . . . . . (067) 362-87-98, (093) 868-69-99 Ïîáóòîâà òåõí³êà á/â ç ͳìå÷÷èíè, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-11-86 Ïîáóòîâà òåõí³êà ç ͳìå÷÷èíè, ìàãàçèíè 33027, ì.гâíå, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-01-11 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 344-91-91, (099) 658-30-72 Ïîáóòðàä³îòåõí³êà-ïëþñ, ÒçΠ33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-53-03, 23-51-81

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³. ÁÒ²-ÅÊÑÏÅÐÒ, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13, îô.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 347-84-57, (050) 293-53-20, (362) 40-02-40 Áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 3 . . . (066) 770-44-34, (068) 669-90-76, (362) 43-80-94 Áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ òà íåçàëåæíî¿ îö³íêè 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10, îô.10. . (097) 107-74-17, (095) 424-77-42, (362) 64-39-39 Äîâìàò Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, ³íæåíåð ç òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1 (2-é ïîâ.), îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 923-22-45, (095) 743-06-60, (362) 40-01-23 Êðîòþê Îëåêñàíäð Òðîõèìîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 340-84-51 Ïðèâàòíà ñïðàâà, çåìëåâïîðÿäíà ô³ðìà, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ãóð’ºâà, 13 . . . . . . . . . . (067) 795-73-93, (3622) 5-31-15, (362) 62-85-59 гâíåíñüêå ì³ñüêå áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿, ÊÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-65 гâíåíñüêå îáëàñíå áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿, ÊÏ ÐÎÐ 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . (067) 360-48-40, (362) 28-44-60 Óêðà¿íà-Ñåðâ³ñ-ÁÒ², ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-70-77, (362) 62-32-42

ÒÊÀÍÈÍÈ Ideal, ìàãàçèí òêàíèí òà øâåéíî¿ ôóðí³òóðè

33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 . . . . . . . . . . (096) 215-28-50, (362) 26-74-21

Àëüòåêñ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-53-91 Àòëàñ, ñàëîí-ìàãàçèí òêàíèí 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 269-75-70, (096) 215-28-50 Âèðîáè ç ëüîíó, â³ää³ë 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 à. . . . . . . . . . . . . . . . (050) 575-65-84, (096) 262-13-24 Ìåëàíæ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 35 . . . . . . . . . . (050) 555-23-39, (096) 740-76-42 гâíåòåêñòèëü, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-47, 63-60-39 Ñåçàì, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 7 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 975-27-17 Ñí³æîê, ìàãàçèí êîìïàí³¿ “Ïóëüñàð ³ Ê” 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-95-87 Òåêñòèëü, ìàãàçèí ëüîíó 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . (362) 60-98-55, 24-12-09, (050) 339-22-27 Òåêñòèëü-Êîíòàêò-гâíå, ÐÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-41-07 Òåêñòèëü-гâíå, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-00-35, (362) 62-15-84 Òêàíèíè, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-47, 63-60-39


168

ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

²íôîñôåðà 1, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 10 . . (067) 933-54-56, (362) 28-97-97

ÇÀÍDzÁÀÐ, ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÀ ÀÃÅÍÖ²ß

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 (2-é ïîâ.), îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-08-13, (362) 40-12-20

ÏËÞÑ ÏËÞÑ ÒÓÐ, ÊÎÌÏÀͲß

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 244-75-79, (095) 839-81-24, (362) 28-16-28

Åëåêòðîí³êà-ñåðâ³ñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-67-53, 26-65-85 ²âàíèíþê Íàä³ÿ Ñòåïàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.21 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-08, (050) 375-32-17 Ìîíîë³ò Ãëîáàë, ÏÏ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 696-07-84, (362) 46-08-10 Ìîðîçêî, ìàéñòåðíÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-33-55, (067) 268-57-95 Ïðåì³óì 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-23, (050) 665-54-87 Ïðîäòîðãîáëàäíàííÿ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 1 . . . . . . . . . . . (067) 843-85-14, (362) 40-40-34 гâíåêîïñåðâ³ñ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-31-68, (362) 68-35-81 Ñåðâ³ñ-Çàõ³ä, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ, îô.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-03-55 ѳìåêñ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 33/3. . . . . . . . . (067) 382-34-31, (362) 26-64-74 Òåõíîñåðâ³ñ, ÏðÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Âîëÿ, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-33-01, 5-42-57

ÒÓÐÈÑÒÈ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ CORAL TRAVEL Ó “ÑËÎÂÀÖÜÊÎÌÓ”, ÒÓÐÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

34500, ì.Ñàðíè, âóë.Øèðîêà, 22. . . . . . . . . . . . . . . (097) 413-35-32 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 (ÁÖ “Ñëîâàöüêèé”), îô.219. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 612-31-94, (362) 46-00-30 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

ÀÄвÀÒ²Ê-ÒÓÐ, ÏÏ

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 21, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 459-29-09, (067) 272-26-56, (362) 26-30-22

5 ÑÅÇÎÍ, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 967-46-33, (362) 43-01-12 A Travels, òóðèñòè÷íà êîìïàí³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.207 à . . . . . . . . . (067) 863-40-28, (063) 628-32-02 Antarius-Òîur, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 164-70-90, (098) 214-44-77 Coral Travel, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 60 (ÒÖ “Ìëèí³âñüêèé”), â³ää³ë ¹55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 003-05-07, (063) 903-00-07 Coral Travel, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 0-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 416-41-66 Iouri, ÏÂÊÔ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-64-82, (066) 122-60-26 Join Up, òóðàãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 771-81-66, (050) 508-95-96 MiZ tour, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à (3-é ïîâ.), îô.5 . . . . . (067) 800-76-43, (099) 739-47-41 Paradise, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 5, îô.504 . . . . . . . . . . . . . . (068) 289-84-36, (362) 63-39-09 Pulsar-tour, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.203 à . . . . . . . . . . (067) 783-07-70, (362) 26-46-42 SV Gatta, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8, îô.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 680-25-10 TUI Òóðàãåíö³ÿ (ÔÎÏ Ìèõàëü÷óê ²ðèíà Ëåîí³ä³âíà) 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 (ÁÖ “Ñëîâàöüêèé”), 2-é ïîâ., îô.239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 674-61-50, (066) 100-91-62 TUI Òóðàãåíö³ÿ (ÔÎÏ ×èæ Îëüãà Àíäð³¿âíà) 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 26 â (ijëîâèé Öåíòð), îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 413-61-61, (099) 667-86-55 TUI, òóðàãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 32, îô.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 282-39-09 VIP Travel, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 (ÒÖ “MANHATTAN”), 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 070-08-00, (097) 553-80-16, (362) 63-71-95 Àâòî-òóð, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-53-27, (362) 62-00-71 Àëàä³í Òóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.411 . . . . . . . . . . (097) 645-47-22, (093) 394-71-75 Àðãî-êëóá, òóðîïåðàòîð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 . . . . . . . . . . . . . (066) 657-84-44, (096) 557-84-44 Áëàãî-Òóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.3 . . (096) 124-84-91, (073) 106-86-54, (099) 556-87-06 Áð³çòóð, òóðîïåðàòîð 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-10 Áþðî ïîäîðîæåé “ÒÓÐÈÇÌ.ÓÀ”, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàïà Âåðåñàÿ, 4, îô.6 . . . . . . . . . . . (067) 258-89-87, (362) 62-35-69 Áþðî ïîäîðîæåé òà åêñêóðñ³é, ÑÏÄ Äìèòðóê Îëåñÿ dzíîâ’¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-73-52 Âîÿæ-Òóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 361-96-41, (068) 042-17-94, (066) 780-20-77 Âñåñâ³ò âðàæåíü, êëóá ìàíäð³âíèê³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 498-36-05


ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×Ͳ ÏÐÅÏÀÐÀÒÈ

Âñ³ì òóðèñòàì, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.907. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 601-72-00 Ãàëà, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 855-11-25 Ãàëàêòèê Òóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 744-41-05, (362) 64-55-39 Ãàëèíà-òóð, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 397-87-00, (099) 530-12-23 Ãåïàðä, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.41 . . . . . . . . (067) 932-44-60, (362) 62-31-45 Ãð³í Ëàéí, òóðèñòè÷íà ô³ðìà 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3, îô.408 . . . . . . . . (050) 500-63-01, (362) 43-43-47 Ãóáíèöüêèé Ìèêîëà Îïàíàñîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 580-59-49 Äåëþêñ Òóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . (067) 390-18-16, (362) 63-51-63 Äèâîêðàé, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14, îô.113 . . . . . . . . . . . . (067) 100-88-44, (066) 852-06-01 Åêñïðåñ-òóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3, âõ³ä ¹1 . . . . . . (097) 677-96-23, (099) 164-32-20 Åë³ò-ïîøóê, òóðèñòè÷íà ô³ðìà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, îô.14 . . . . . . . (068) 727-98-28, (362) 26-05-14, 43-92-29 Åðíàí Êîðòåñ, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 32, îô.8 . . (050) 857-88-22, (067) 923-91-21, (362) 40-02-21 Çëàòà Ïðàãà Ïëþñ, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11, îô.8 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 125-12-16, (098) 543-48-88 ²âåêñ-Òóð, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-85-85 ²äåÿÒóð, òóðèñòè÷íà êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 086-86-05, (073) 142-80-88 ²ìïåð³ÿ â³äïî÷èíêó, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 32 . . . (068) 002-42-92, (067) 926-28-20, (362) 43-10-64 ²íòåðñï³âäðóæí³ñòü, òóðîïåðàòîð 33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 350-28-09, (050) 435-20-53 Êàðàâåëà, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 (2-é ïîâ.), îô.4 . . . . . . . . (067) 903-57-47, (093) 210-47-97 Êàðïàòè ùîòèæíÿ, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 988-41-30, (093) 079-73-19 Êèé Àâ³à, ÐÔ ÏÀÒ, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-94, (067) 209-35-25 Êëåîïàòðà, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 17/2 . . . . . . . . (067) 362-55-77, (362) 62-07-66, 62-07-95 Êîêîñ, òóðèñòè÷íà ô³ðìà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.211 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 979-79-72 Êîëóìá, òóðèñòè÷íà êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-18-09, (362) 43-04-95 Êîðîíà, òóðèñòè÷íà ô³ðìà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 5 . . . . . . . . . (097) 875-76-92, (099) 239-50-68 Êðåàòèâ-Ãðóï, ÒΠ33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-54-79 Êðèëà, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 258-89-62 Ëàéô, ÒÊ, ô³ë³ÿ ¹1 ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 56, îô.26 . . . . . . . . (067) 354-40-01, (362) 63-69-40 Ìàãàçèí ãîðÿùèõ ïóò³âîê, ìåðåæà òóðèñòè÷íèõ àãåíö³é 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-26, (067) 364-06-60 Ìàéñòåðíÿ ïîäîðîæåé, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1, îô.23. . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 686-56-21 Ìàíäð³âíèê, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13, îô.104 . . . . . . . . . . (067) 275-39-18, (063) 167-04-05 Ìàð³ÿ-Ñåðâ³ñ, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10, îô.3 . . . . . . . . (050) 751-61-67, (362) 63-30-84, 43-06-30 Ìàðò³ì³ðà, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 771-81-66, (050) 508-95-96 ̳ëåí³óì Ïëþñ, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (067) 354-10-85, (362) 43-56-29 Ìîðå òóð³â, òóðàãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 (099) 524-82-22, (068) 370-03-60, (362) 62-05-42 Ìîÿ ªâðîïà, òóðèñòè÷íà êîìïàí³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 2, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . (098) 793-79-91, (093) 827-57-22 Íàóò³ëóñ, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21 (ÁÖ “Ïîë³òîí”), îô.301 . . . . . . . . (362) 69-08-76, 69-09-22 Îëåêñàíäðà, òóðèñòè÷íà ô³ðìà, òóðîïåðàòîð 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 14/16 . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-60, 63-63-50 Ïåãàñ Òóð, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.10 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-67-90, (362) 43-90-94 ϳë³ãðèì, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10, îô.205 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 251-42-60, (362) 40-13-42 Ïîäîðîæíèê, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 790-30-61, (362) 43-57-35 Ïî¿õàëè ç íàìè, ìåðåæà òóðèñòè÷íèõ àãåíö³é 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 (ÒÖ “Ãàëåðåÿ Ïðåì’ºð”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 340-12-33, (362) 46-03-11

169

Ïðåñòèæ Òóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.215 . . . (097) 465-59-99, (362) 40-18-47 Ïðóñàíà, òóðîïåðàòîð, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 801-96-94, (362) 62-34-04 Ï’ÿòü ç³ðîê-гâíå, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192, îô.11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-07-89 Ðàéäóãà æèòòÿ, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 2. . . . . . . . . . . . . . (098) 512-87-18, (098) 522-36-33 Ðåëàêñ, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, ê.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 917-58-69, (362) 63-31-15 гâíåòóðèñò, ÏðÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-80-00 Ñàêìà, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Äèðåêòîð³¿, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-13-63, (067) 495-98-95 Ñâ³ò ìàíäð³â, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10 (ÒÖ “³êòîð³ÿ”), îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 087-69-97, (093) 280-43-58, (362) 63-36-70 Ñâ³ò òóð, òóðàãåíö³ÿ, ÒÌ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 18/33. . . . . . . . (067) 129-14-39, (362) 26-28-04 Ñâ³ò-Òðåâåë, òóðàãåíö³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.917 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-14, (050) 435-40-35 Ñâ³òîâèð, àãåíö³ÿ êîðïîðàòèâíîãî äîçâ³ëëÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 373-86-85 ѳíàé Òóð, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-13 Ñîíÿ÷íèé áåðåã, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . (050) 435-00-57, (067) 362-08-86, (362) 62-35-20 Ñïîðò³íòóð, òóðèñòè÷íà ô³ðìà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-78-83 Ñüîìå íåáî, òóðèñòè÷íà êîìïàí³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 . . . . . . . (067) 363-55-92, (066) 039-28-30, (063) 352-55-80 Òàéì Àóò.Äà, àãåíòñòâî ãîðÿùèõ ïóò³âîê 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.408 . . . . . . . . . . (362) 43-82-98, (050) 375-18-08 ÒÀÉÑÒÐÀ ÏÎÄÎÐÎÆÅÉ, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 26. . . . . . (098) 122-78-29, (095) 839-97-68, (362) 40-70-37 Òóð-Ãðóï, òóðîïåðàòîð 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 à, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . (097) 249-07-90, (362) 40-41-20 Òóðèñòè÷íà âàë³çà, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10 (ÒÖ “³êòîð³ÿ”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 331-73-89, (362) 45-10-85 ÒÓÐìàë³í, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 599-25-62, (362) 68-49-25 Ôàéíà êðà¿íà, òóðèñòè÷íà ô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12 . . . . . . . (067) 729-47-16, (095) 933-88-58, (068) 859-43-06 Ô³ðìà-Ñàêìà-òóð, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.45 . . . . . . . . (096) 440-65-18, (362) 62-33-36 Ôëàéäåð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 à . . . . . . . (063) 130-51-51, (362) 26-38-16 ×àñ ìàíäð³â, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 007-17-00, (099) 635-08-00 Þí³-Òðåâåë, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.31, (067) 676-22-09, (099) 958-11-32, (362) 60-90-98

ÒÞÒÞÍβ ÂÈÐÎÁÈ Êóð³ííÿ ìîæå âèêëèêàòè çàõâîðþâàííÿ íà ðàê! Ïðîìñåðâ³ñ, ÌÏÏ ô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-04 ÒÅÄ²Ñ Óêðà¿íà, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-95-79 Êóçíåöîâñüê-Òàáàê, ÏÏ 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Âàðàø, 43. . . . . . . . . . . . . . . . (050) 870-79-37, (3636) 3-27-54

ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×Ͳ ÏÐÅÏÀÐÀÒÈ Ìàã³ñòð, ïðèâàòíà ìåäè÷íà ô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-31-34 гâíåôàðìàö³ÿ, ÒçÄ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-84, 63-34-75 Ñåâàí, ÒΠ33010, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-02 Òåòðàìåä, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-21