Issuu on Google+


ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

97

ÑÔÅÐÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² À²ÀÑÏÎËÓ×ÅÍÍß Êèé Àâ³à, ÐÔ ÏÀÒ, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-94, (067) 209-35-25 Óêðàåðîðóõ, äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî îáñëóãîâóâàííÿ ïîâ³òðÿíîãî ðóõó 33004, ì.гâíå, âóë.Àâ³àòîð³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-30-35, 62-04-76 ̳æíàðîäíèé àåðîïîðò-гâíå, ÎÊÏ 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Àâ³àòîð³â, 5 à. . (362) 61-31-33, 61-31-19

ÀÂÒÎÃÐÀÄ

E-mail: info@ve.com.ua Ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ òà ïðîäàæ çàï÷àñòèí äî ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â. 33027, ì.гâíå, âóë.Ïóõîâà, 85, (362) 46-06-06, 69-00-03, 69-05-12 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

ÀÂÒÎÇÀÏÐÀÂͲ ÑÒÀÍÖ²¯ ÀÇÑ ÒçΠ“ÀÇÑ-ñåðâ³ñ”

¹1 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 á . . . . . . . . . . (362) 23-53-58, 23-00-94 ¹2 35187, ñ.Óæèíåöü Ìëèí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 6 à, (3659) 6-32-11

ÀÃÍÊÑ ÒçΠ“Ñ Òðàíñãàç” 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-47-74, 64-47-73 ÀÇÑ “ÎÊÊΔ ¹1 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-79, 64-20-49 ¹2 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-10-29 ¹3 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-85-54 ¹4 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-35-64, 26-38-64 ¹5 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-39, 24-62-71 ¹9 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-45-67 ÀÇÑ “Îëàñ” ¹1 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-16-66 ¹2 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-64 ¹10 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-52-26 ¹16 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-55-10 ¹18 33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-39 ÀÇÑ ÄÏ “Àâ³êîì-гâíå” 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-32 ÀÇÑ ÒçΠ“Ãàçîâèê” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 117 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-60 ÀÇÑ ÒΠ“Áåë Î³ë” 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-37-80, 64-37-79 ÀÇÑ ÒçΠ“Ïàâë³ñ” ¹8 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 100 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-79-92 ¹9 33027, ì.гâíå, âóë.Ïóõîâà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-08-58 ¹14 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-26-70 ÀÇÑ ÏÀÒ “Óêðíàôòà” ¹17/001 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 29 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-82-17 ¹17/009 33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 108 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-44-83 ¹17/020 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-54-82 ¹17/022 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-12-82 ÀÇÑ ¹4 ÒçΠ“Óêð-Ïåòðîëü” 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 30 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-33-22 ÀÇÑ ÒçΠ“Ïåòðîéë” ¹43 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-17-29 ¹44 33027, ì.гâíå, âóë.Ïóõîâà, 85 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-02-04 ¹45 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-01-39 ¹46 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-95-58 ¹49 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-50-73 ¹50 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 12 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-43-15 ÀÇÑ ¹8 33004, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 163 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-80-88

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

Àâòî Ðàäóãà, ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-06-12, (098) 752-67-52, (066) 843-25-01

Àâòîëþêñ, ãóðòîâèé â³ää³ë

33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 1 à, â³ää³ë ¹6 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-34-80, (050) 435-20-40, (067) 363-04-01

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

100 øèí, ìåðåæà øèííèõ öåíòð³â 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 640-14-47, (050) 883-36-88 Avto Parts, àâòîçàï÷àñòèíè 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 388-19-15 AVTO-PAVLOV 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 770-89-04 Bosch Àâòî Ñåðâ³ñ 33027, ì.гâíå, âóë.Ïóõîâà, 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-06-06 Colormarket, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à (òåðèòîð³ÿ “Ëåëåêà-Êîëîð”) . . . . . . . . . . . (362) 64-30-84 Daewoo Chevrolet, àâòîçàï÷àñòèíè 33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-53-77, (067) 305-26-27 GAS-Auto, ÑÒÎ 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 101-71-15, (096) 600-35-97 Ingo-øèíè, êîìïàí³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 33 á . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 417-85-66, (097) 584-22-11 INTER CARS UKRAINE, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-05-20 OE PARTS, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-59-90, 43-59-91 Renault-Master, àâòîøðîò 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 527-17-01, (067) 393-28-01 RIA PARTS, êîìïàí³ÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 538-87-81 Strans, ô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 321-68-48, 322-25-32 TOLCARS, àâòîçàï÷àñòèíè 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 982-69-25, (095) 359-61-00 Vi-comp, ÍÂÏÏ ô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-23-83, (097) 159-28-47 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


98

ÀÂÒÎÌÀÃÀÇÈÍÈ

Àâòîøèíè 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (ðèíîê “Äèíàìî”), 4-é ðÿä, ì³ñöå ¹19, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-39-90, (067) 293-33-84 Àâòîøèíè-äèñêè 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 225 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-76-80, (096) 350-73-05 Àâòîøðîò 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-86-69, (067) 363-52-22 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-12 Àãðî-Êîìïëåêò, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 91 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-43-87 Àãðî-Ñîþç-Õìåëüíèöüêèé, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-03-00, 63-02-30 ÀÌ ñåðâ³ñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-02-49, (050) 490-31-11 ÀÑ “Óêðà¿íà”, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.².ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-33-07 Âàìåò, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-29-97, 23-01-48 ³êîñ, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-60-80 ²ÐÒ, ô³ðìà 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 416 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-10-68 ÅËѲ, ÒçÎÂ, ϲ² 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-70-80, (050) 375-19-07 ÅÍÅÉ-ÌÎÒÎÐÑ, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-61, 61-09-62 Êàçì³ð÷óê Ñåðã³é ªâãåí³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (ðèíîê “Äèíàìî”), 6-é ðÿä, ì³ñöÿ ¹22, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 948-56-82 Êàøòàí Âàëåð³é Ôåäîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 930-22-09 Êðàâ÷óê Âàëåíòèí Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 022-01-26 Ìåãà-Òðàêñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-44, (093) 808-55-33 ÌÒÂ, ÒΠ33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-91-98, 5-90-87 Îë³éíèê ²ãîð Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33003, ì.гâíå, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 730-17-81, (050) 944-36-50 Ïíåâìîòðåéä, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 24 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 230-34-20 Ïîë³ùóê ³òàë³é Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-28-44, (098) 746-57-67 ÏÐÎ ÀÂÒÎ, êîìïàí³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-24, 23-73-70 Ðåìòåõñíàá, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-71-47 гâíåíñüêèé TIR àâòîøðîò 33001, ì.гâíå, âóë.Ïðèñàäèáíà, 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 921-09-02, (066) 448-63-19 Ñòîõ³ä, ÌÏ ÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-34-31, (098) 020-58-51 Òåõíîîïòòîðã-Òðåéä, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 123 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-59-64, (068) 400-28-86 ÒËÀ Æèòîìèð, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-98-86, (067) 508-30-10 Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÐÔ ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-36-87, (050) 440-27-86 Öèíêî Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-66-79 ×åêóí Íàä³ÿ Ôåäîñ³¿âíà, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (ðèíîê “Äèíàìî”), 0-é ðÿä, ì³ñöÿ ¹3, 4; 2-é ðÿä, ì³ñöå ¹1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 710-01-45 Øèíà-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-26-27, 927-05-29 Ùåãëþê Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33010, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-23-10, (096) 570-19-54

ÀÂÒÎÌÀÃÀÇÈÍÈ NORD WAY, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á (ÒÖ “GRAND+Auto), 4-é ðÿä, ì³ñöå ¹34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-03-08, (050) 224-60-90

Àâòîëþêñ "Àç³ÿ", ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á, â³ää³ë ¹5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-34-80, 68-34-70, (050) 435-20-40

Àâòîïàðòíåð, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 30. . . . . . . . (098) 249-92-50, (093) 800-75-95

Àâòîïðåñòèæ, ìàãàçèí

33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 6 . . . . . . . . . . (362) 26-17-55, (097) 430-33-12, (093) 668-98-38, (095) 445-86-38

ÁÓÑ & ̲ͲÂÅÍ, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê “Äèíàìî”), 1-é ðÿä, ì³ñöå ¹21 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-03-79, (095) 692-00-37, (097) 531-00-77

óäðàâë³êà, ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á, ê³îñê ¹18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-27-72, (050) 339-38-83

Autofrance, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê), 1-é ðÿä, ì³ñöå ¹14-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 959-25-13, 768-31-90 AUTOPOINT, àâòîìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-12-36, (097) 988-81-41 Avto Donor, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 423-55-53, (098) 846-78-28 CARLIFE, àâòîìàãàçèí TIR 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñü��à, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 091-46-06, (099) 965-09-54 DIESEL, ìàãàçèí çàï÷àñòèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-51-69, (050) 541-56-02 Exist.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàôîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-65-21, (067) 310-65-21 JAPANPART, àâòîìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 8 (íàâïðîòè Àâòîðèíêó) . . . . . . . . (362) 63-06-96, 62-13-15 JAPKOR, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 325-00-17, (093) 850-27-03 MOGUL OIL, ìàãàçèí 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 750-07-50 PitStop TIR, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-13, (050) 520-37-97 RIO Àâòîçàï÷àñòèíè, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 513-10-14, (063) 198-68-93 TOLCARS, àâòîçàï÷àñòèíè 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 359-61-00, (097) 473-10-34 ÀÂÌ-Àâòî, â³ää³ë 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á (ÒÖ “GRAND ïëþñ”), â³ää³ë ¹4 . . . . . . . (067) 939-11-65 Àâòî ªâðî, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (ðèíîê “Äèíàìî”) . . . . (063) 060-80-75, (095) 835-36-72 Àâòî ì³ê&ñåð, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 797-92-82, 774-83-13 Àâòî Ñòèëü, àâòîìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-65-24, (097) 919-85-76


ÀÂÒÎÌÀÉÑÒÅÐͲ, ÀÂÒÎÑÅвÑ

Àâòîàïòåêà, ãóðò³âíÿ àâòîçàï÷àñòèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . (362) 45-07-33, (067) 363-04-01 Àâòîä³ìñåðâ³ñ, ìàãàçèí çàï÷àñòèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-16-44 Àâòîçàï÷àñòèíè ïëþñ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-72-43, (096) 535-41-93 Àâòîçàï÷àñòèíè, â³ää³ëè 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á (ÒÖ “GRAND ïëþñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 999-90-36 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á (ÒÖ “GRAND ïëþñ”), ê³îñê ¹1 . . . . . . . . (096) 573-26-78 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (ðèíîê “Äèíàìî”) . . . . (097) 480-23-35, (093) 476-31-47 Àâòîçàï÷àñòèíè, ìàãàçèíè 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-71-47, (050) 435-12-38 33027, ì.гâíå, âóë.Á³ëÿêîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-09-98, (050) 820-82-98 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 779-01-53, (097) 592-21-93 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 833-39-95, (050) 295-12-26 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (ðèíîê “Äèíàìî”), 2-é ðÿä, ì³ñöå ¹36, (067) 291-75-98 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (ðèíîê “Äèíàìî”), 1-é ðÿä, ì³ñöå ¹32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 560-70-56, (067) 897-78-12 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 33 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 528-78-52 Àâòîêîìôîðò, òåðèòîð³ÿ êîìôîðòó 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-99-35, (067) 382-17-35 Àâòîëîì, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 473-38-49, (050) 728-01-06 Àâòîìàã 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-06-02 Àâòîìîá³ë, ìàãàçèí ÒçΠ“ÌÒ” 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-96-09 Àâòîïëàí, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 å. . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 308-59-81, (099) 192-04-64 ÀâòîÑâ³ò, ìàãàçèí çàï÷àñòèí 33018, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 62 (á³ëÿ ÀÇÑ “Àâ³àñ”) . . . . (362) 23-60-43, (050) 222-21-01 Àâòîöåíòð “²ÒΔ 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 473-38-49, (063) 415-83-06 Àâòîøèíè-äèñêè, ñêëàä-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïðèñàäèáíà, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-76-80, (096) 508-28-29 Àç³ìóò, àâòîìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Ì.Áåðåçîâñüêîãî, 6, îô.11. . . . . . . . . (067) 363-33-27, (050) 435-00-07 Á³ìåð, àâòîìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-02, 64-40-02 Âåëîìîòîñàëîí, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ðèëüñüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-32-83, (067) 957-92-38 ÂåíÀâòî, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27, 1-é ðÿä, ì³ñöå ¹26 . . . (362) 43-03-17, (067) 786-46-53 Âëàñò, àâòîìàãàçèíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-78 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-40, 63-08-91 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-07-14 ÂñåÄîÁóñ³â, ìàãàçèí 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 935-51-03, (097) 775-59-39 Ãàðàæ Àâòî, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-93-09, (098) 642-16-12 Ãàðàæ, àâòîìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-89-12, (050) 435-54-93 Äåêîð Àâòî, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-14-26 Äåëôàé, àâòîìàãàçèí 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-11-76, 43-06-73 Äåòðîéò Àâòî, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-97-48, (098) 126-04-77 Äèíàìî, àâòîöåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-31-59 Åíåé Ìîòîðñ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á (ÒÖ “GRAND ïëþñ”). . . (067) 384-38-89, (096) 976-08-52 Æèãóë³, àâòîìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 442 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-73-81 Çàõ³äàâòî, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 (ÂÀÒ “гâíåíàñ³ííºîâî÷”). . . . . . . . . . . . (362) 61-06-55 Êèòàéñüêèé êâàðòàë, àâòîìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á (ÒÖ “GRAND ïëþñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 924-72-12 ˳ðà, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-07-96, (067) 726-42-80 Ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 381-01-85 Ìàãàçèí ÒΠ“ELIT-Óêðà¿íà” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 117-91-17, (067) 550-15-40 Ìàãí³ò-Àâòî, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.518. . . . . . . . . . (096) 703-49-65, (050) 015-13-65 Ìàðøðóòêèí ä³ì, àâòîìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 488-50-63 Ìåãà-Àâòî, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 300-30-70, (093) 868-25-52 ÌÎÍÐÎ, àâòîìàðêåò 33001, ì.гâíå, âóë.Ðóñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-31-71, 26-36-49 Íàâ³ãàòîðè, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à (ÒÖ “Ñêåëÿ”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 625-79-33, (093) 647-79-47

99

ÎÊÒÀ, àâòîìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Î.Äóíäè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-50-98, (067) 103-49-92 Ïðåì’ºð-àâòî, àâòîìàãàçèí 33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 109 à . . . . . . . . . . . . . (362) 62-53-77, (067) 305-26-27 Ïðèíöèï, àâòîìàãàçèí TIR 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-25-88, (067) 360-53-33 Ðåàë-àâòî-òðàíñ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-49-49, (067) 772-99-93 Ñàìóðàé Àâòî, àâòîìàãàçèíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-17-67, (050) 375-37-61 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-40-41 Ñ ÀÂÒÎ, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 999-88-24, 999-88-25 Ñâ³ò àâòîçàï÷àñòèí, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 442-56-74, (095) 590-06-29 Òðàê TIR, àâòîìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-77 Óêðà¿íñüê³ àêóìóëÿòîðè, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-40 ÓêðÒðàíñÀâòî, ìåðåæà ìàãàçèí³â àâòîçàï÷àñòèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 41 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 353-63-63, (050) 453-63-63 Øèïøèíà, ìàãàçèíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-29, 61-09-47 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 859-98-57 Þð³é Àâòî, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 924-72-12

ÀÂÒÎÌÀÉÑÒÅÐͲ, ÀÂÒÎÑÅвÑ

ÀÂÒÎÃÐÀÄ

E-mail: info@ve.com.ua Ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â. 33027, ì.гâíå, âóë.Ïóõîâà, 85, (362) 46-06-06, 69-00-03, 69-05-12 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

Àâòîëþêñ öåíòð, ÑÒÎ

33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7. . (362) 68-34-70, 68-34-80, (050) 435-20-40

Àâòîìèéêà-Àâòîñåðâ³ñ-Ìàéñòåð

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 . . . . . . . . . . (093) 907-93-57, (050) 519-59-00 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


100

ÀÂÒÎÌÀÉÑÒÅÐͲ, ÀÂÒÎÑÅвÑ

ÀÂÒÎÑÊËÎÑÅвÑ, ÀÂÒÎÌÀÉÑÒÅÐÍß ÏÏ “ÔÀÕ”

33027, ì.гâíå, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 13 . . . . . . . (362) 28-64-73

Àâòîôàðáà-Óêðà¿íà, ÒçÎÂ

33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 50 . . . . . . . . . . (362) 26-79-47, (067) 362-36-55

ÁÎÉ×ÓÊ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×, ϲÄÏÐȪÌÅÖÜ

Øèíîìîíòàæí³ ðîáîòè. Àâòîìèéêà. Ïðàöþºìî ö³ëîäîáîâî. 33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . (362) 64-64-77 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-09 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-95

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

AQUA STUDIO 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 421-98-26 Autopoint, ðåìîíòíà ìàéñòåðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-12-36, (050) 375-29-67 Avtoclan, ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 366 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 225-36-54, (067) 760-04-44 Carlife, ïóíêò çàì³íè ìàñòèë 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-47-00, (050) 671-66-99 HOFMANN, øèíîìîíòàæ 33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 82 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 027-44-84 Lasscar, ìàéñòåðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 348-67-58 PitStop, àâòîöåíòð 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-13, (067) 364-46-22 PitStop, ÑÒÎ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-43-83, (050) 370-47-33 Start, ÑÒÎ 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-70-54, (067) 345-38-63 TECH, øèíîìîíòàæ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 35 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 584-22-71 TIR, ÑÒÎ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 538-76-37, (096) 933-61-16 TIR-Ñòîï, ñòàíö³ÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 108 á . . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-32, (098) 106-10-14 TOL, ÑÒÎ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 534-58-23 VIANOR, øèííèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-17-11, 43-09-05 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 129 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-09-04 Àâòî Joker, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð 33001, ì.гâíå, âóë.Á³÷íà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-38-48, (097) 926-01-31 Àâòî VIP ñåðâ³ñ, ÑÒÎ 33027, ì.гâíå, ��óë.Êè¿âñüêà, 104 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-80, (067) 360-41-59 Àâòî Ñòèëü, ÑÒÎ 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-59-95 Àâòî, ÑÒÎ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 131 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 274-37-84 Àâòî-öåíòð Çàõèñò 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-03-53, (067) 724-77-35 Àâòîãàç, ìàéñòåðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-61-80, (066) 126-99-52 Àâòî³íòåðñåðâ³ñ, ÇÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-55-13 Àâòîêîíäèö³îíåðè, ÑÒÎ 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-13-38, (098) 615-92-36 Àâòîìàéñòåðí³ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-87-77, (063) 415-69-39 33027, ì.гâíå, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-95-12 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 984-67-04 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 102 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 541-56-02, (068) 168-33-88


ÀÂÒÎÌÈÉÊÈ

Àâòîìàéñòåðíÿ “Äèçåëü ²íæåêòîð Ñåðâ³ñ” 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 (ìîòîòðåê), áîêñ ¹39. . (050) 671-95-75, (067) 920-13-28 Àâòîìàéñòåðíÿ “Äèçåëü ²íæåêòîð Ñåðâ³ñ” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 (ð-í çàâîäó “Áóðøòèí”). .(050) 671-95-75, (067) 920-13-28 Àâòîìàéñòåðíÿ “Ëþêñ” 33028, ì.гâíå, âóë.24 Ñåðïíÿ, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-34-30 Àâòîìàéñòåðíÿ “Òðè ñëîíà” 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 366 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 961-72-33 Àâòîð, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 100-77-98, (067) 571-82-09 Àâòîðåìñåðâ³ñ Ïëþñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-32-39, (097) 498-70-66 Àâòîðåìñåðâ³ñ, ÄÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-70, 63-66-97 Àâòîñåðâ³ñ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 760-04-25, (068) 030-17-92 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-81, 69-05-70 Àâòîñåðâ³ñ “Àâòî&êîë³ð” 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-98-75, (067) 362-55-38 Àâòîñåðâ³ñ “Ãàéêà” 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 30 á . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 332-21-08, (097) 842-63-12 Àâòîñåðâ³ñ “Ãåòüìàí” 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-51, (050) 511-05-20 Àâòîñåðâ³ñ “Åòàëîí” 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 706-30-83 Àâòîñåðâ³ñ-ZED 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-03-62, (067) 252-98-27 Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòð âñòàíîâëåííÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-61-80, (066) 126-99-52 Àâòîñêëî, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 832-38-03, (095) 055-50-19 Àâòîñêëîñåðâ³ñ 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 660-84-43 ÀâòîÑïà Êîëîð, ô³ðìà 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 19 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 937-93-84 Àâòîòåìà, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-19, (067) 811-09-89 Àâòîòåõñåðâ³ñ ËÒÄ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-01-18, 24-94-73 Àâòîõàòêà, ÑÒÎ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 993-34-38, (050) 517-31-90 Àâòîöåíòð “ÄÏÀ-Ñåðâ³ñ”, ÄÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-29-39, (097) 671-27-91 Àëüï³í, ìåðåæà øèííèõ ñåðâ³ñ³â ÒçΠ“гâíåàâòîãóìà-ñåðâ³ñ” 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 129 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-09-04 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-88 Àëüô, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-31-05, (098) 131-43-75 Áåãàëü Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-21-67, (067) 362-04-02 Á³ìåð, ÑÒÎ 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-40-02, 23-43-02 Âëàñò, ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-33-24 Ãàçîâèê, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 117 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 056-84-08 óäðàâë³ê-öåíòð, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-36-55, (067) 360-09-07 óäðàâë³êà, ÑÒÎ 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-05-50, (067) 360-16-61 Ãëóøíèê-ñåðâ³ñ “Íà Õâèëüîâîãî” 33028, ì.гâíå, âóë.Ì.Õâèëüîâîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 508-79-41, (098) 484-79-71 Ãîðñêîâà Àíæåë³êà Ïàâë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 436-04-70 Äàëüíîáîé гâíå, ÑÒÎ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 64 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 413-19-64 ÄÎ ÂÌÒ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-11-07 ªâðî ïëþñ, ÑÒÎ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 757-31-53 Çàõèñò-ñåðâ³ñ, ÒçΠô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 46 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-81 Êîëîð àâòîïàðê, ÏÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-25-08, (067) 363-86-68 Ëåâøóíîâà Ñâ³òëàíà Ïåòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-04-80, (097) 381-60-81 Ìàéñòåð-øèíà, øèíîìîíòàæ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 665-78-27, (067) 382-53-51 Ìàéñòåðíÿ ç ðåñòàâðàö³¿ ñàëîí³â àâòî 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-42-16 Ìàëÿð, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 830-95-95 Ìåëüíèê Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-16-41 Ìîòîðíå àòåëüº, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-99-35, (067) 382-17-34

101

Ïàðàøóò³÷ Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 980-33-64 Ïðèâàòíà ìàéñòåðíÿ Ãåðàñèì÷èêà Îëåêñàíäðà 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 599-80-66, (095) 141-24-01 Ïóíêò çàì³íè ìàñòèë 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-29-93 Ðåìçîíà, ñòàíö³ÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 343-54-01, (097) 034-20-79 Ðåìîíòíà ìàéñòåðíÿ, ÄÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-85 гâíå-Àâòî, ÏÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-31-10 гâíå-àâòîòåñò, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 82 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-04, 46-09-05 гâíåàâòîãóìà-ñåðâ³ñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-88, 61-17-11 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 129 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-09-04 гâíåíñüêå ðåìîíòíî-òðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî, ÒÄ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-00, 63-66-19 гâíåíñüêèé àâòîìîá³ëüíèé ðåìîíòíèé çàâîä, ÄÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-00-97, (362) 62-16-11 ÑÀÞÐ, àâòîñåðâ³ñ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-19-79, (096) 383-20-50 Ñòàðòåðè òà ãåíåðàòîðè, àâòîìàéñòåðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-93-94, (067) 100-62-01 Ñòàñþê ßðîñëàâ Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-98 ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 425-53-44 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-33-80 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-43 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-52-95 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 359-61-00, (097) 473-10-34 ÑÒÎ “Öåíòðàëüíå” 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 122-50-00 ÑÒÎ ÏÏ Þõèì÷óêà Â.Ì. 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-80-07 Òàêñ³ãàçñåðâ³ñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-75-15 Òà÷êè, ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-11-00, (050) 435-06-07 Òåìï Àâòî, ÑÒÎ, ô³ë³ÿ ÏÀÒ “гâíå-Àâòî” 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-98-50 Òåõíî-Êîëîð, àâòîñåðâ³ñ 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-15-12, (097) 320-38-33 Òðåê Àâòî Ñåðâ³ñ, ÑÒÎ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-16-19, (095) 886-58-98 Òð³ïëåêñ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 963-82-48 Òóðáî³íâåñòñåðâ³ñ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-70-61, (067) 362-85-10 Ó Òàðàñà, ÑÒÎ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à (ðàéîí çîîïàðêó) . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 097-10-60 ×åìï³îí, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-28-88, (068) 217-05-45 Øàíñ, ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 444 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 539-09-05 Øèíà Öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-94-09, (067) 751-50-88 Øèíîìîíòàæ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-30-45 33027, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 281-28-34

ÀÂÒÎÌÈÉÊÈ

Mazda, àâòîìèéêà 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 216-50-55 Royal Carwash, àâòîìèéêà 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 096-78-78, (095) 131-00-66 VIP-Àâòîìèéêà 33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 82 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 027-44-84 Àâòîìèéêè 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 904-17-06 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 19 (ðåñòîðàí “Òîðíàäî”) . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 018-75-55 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-25-08 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 79 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 182-31-41 33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-64-77 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


102

ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë² - ÏÐÎÄÀÆ, ÏÐÎÊÀÒ

Àâòîìèéêà “Àâòîãðàä” 33027, ì.гâíå, âóë.Ïóõîâà, 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-03 Àâòîìèéêà “Åðë³” 33004, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüê��, 163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 562-00-33, (097) 062-68-20 Àâòîìèéêà “Ïðåñòèæ” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 993-09-98 Àâòîìèéêà “×àéêà” 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 292-54-32 Àâòîìèéêà “Ùàñëèâå” 33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 713-68-22 Àâòîìèéêè ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-95 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-95 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-95 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-95 Àâòîìèéêà ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ “Äåëüô³í” 33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-13-73, (068) 015-70-51 Àâòîìèéêà-Àâòîñåðâ³ñ-Ìàéñòåð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 907-93-57, (050) 519-59-00 Ïóíêò ìèéêè àâòîìîá³ë³â “TIR-Ñòîï” 33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 108 á . . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-32, (098) 106-10-14 Ó Òàðàñà, àâòîìèéêà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à (ðàéîí çîîïàðêó) . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 097-10-60

ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë² - ÏÐÎÄÀÆ, ÏÐÎÊÀÒ ÀÂÒÎÃÐÀÄ

33027, ì.гâíå, âóë.Ïóõîâà, 85, (362) 46-06-06, 69-00-03, 69-05-12 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

ÀÂÒÎÒÐÅÉÄ, ÏÏ

33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 910-77-79, (067) 858-23-03

ATLANT TRUST TRADE, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 . . . . . . . . . . . . . . (067) 649-05-67, (050) 502-53-25 BYD, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Ïóõîâà, 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-03 Fiat, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Ïóõîâà, 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-03 HONDA, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Ïóõîâà, 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-06-06 NISSAN, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Ïóõîâà, 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-04 RENAULT, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Ïóõîâà, 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-05-12 Skoda, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Ïóõîâà, 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-03 VALERA-Àâòî 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 751-50-68, (099) 728-46-57 Àâòî-Äðàéâ, êîìïàí³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 540-96-71, (067) 722-15-96 Àâòîñàëîí ÏÀÒ “гâíå-Àâòî” 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-40-72 ÀâòîÒàê, ñàëîí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-09-72 Àâòîòåõíîëîã³ÿ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-99-27, (067) 382-17-79 Àâòîöåíòð Volkswagen 33027, ì.гâíå, âóë.Ïóõîâà, 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-06-06 Àãàò Àâòî, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-44, 64-96-20 Àëüòðà Àâòî, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-90, 64-20-56 Áîãäàí-Àâòî гâíå, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-98-00 Âàëåð³ Ì, êîìïàí³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-54 Âåñò Ìîòîðñ, àâòîñàëîí 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-47-72 ³ê Ïàðòíåð, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ïóõîâà, 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-05-12 ³ê-Åêñïî, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ïóõîâà, 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-03 ³ííåð Ôîðä гâíå, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-66, (050) 375-38-18 ÌÒÂ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-31-59 Íîðä³ê Ìîòîðñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-83, 64-20-86 Ïàòð³îò, ìîòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 858-48-32, (097) 459-50-52

ѳòðîåí Öåíòð гâíå, àâòîñàëîí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-60 ÑÒÐÎÍÃ-Ñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-91, 64-20-92

ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜͲ ÑÒÎßÍÊÈ, ÃÀÐÀƲ Àâòîáàçà, ÊÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 72 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-51-55, 26-75-11 Àâòîêîìôîðò, ÊÌÏ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-01-89 Àâòîëþáèòåëü, êîîïåðàòèâ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-74 Àâòîñòîÿíêè 33016, ì.гâíå, âóë.À.Ìåëüíèêà, 25 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-64 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 5 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-86-62 33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 72 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-87 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-21-26 33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-13-73, (068) 015-70-51 Àâòîñòîÿíêà ÇÀÒ “Àâòî³íòåðñåðâ³ñ” 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-55-13 Àâòîñòîÿíêà ñï³ëêè àâòîìîá³ë³ñò³â 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-20-81 Äâîðåöü, àâòîãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 129 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-54-58, 43-54-98 Çà êåðìîì, àâòîãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 33003, ì.гâíå, âóë.²âàíà ѳðêà, 11 á Êîëåñî, àâòîãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 19 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-11-94 Êðèñòàë, àâòîãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-17-98

ÀÂÒÎÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÂÀÍÒÀÆͲ Lion Avto Trans, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à (ìåòàëîáàçà), îô.207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-86-05, (067) 362-02-39, (066) 987-36-97

ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÅ˲Ò, ÒÎÂ

Òðàíñïîðòíî-åêñïåäèö³éí³ ïîñëóãè. ̳æíàðîäí³ âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî ªâðîïè. 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 5 (5-é ïîâ.), îô.504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-62-40, (067) 165-93-60

Ñ̲ËßÍÅÖÜ ÂÀËÅÐ²ß ÂÀËÅв¯ÂÍÀ, ϲÄÏÐȪÌÅÖÜ

33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-50, (050) 375-16-67

DELPOST, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 350-32-41 Àâ³àïðîåêò, âèðîáíè÷èé êîîïåðàòèâ 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-39, (362) 43-01-84 Àâòî-â³æí òðàíñ-ãðóï, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 967-59-60, (067) 188-81-87 Àâòîáàçà, ÄÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-97 Àâòîâ³ê, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-88-57, 28-96-87 Àâòîñâ³ò-Òðàíñåêñïåäèö³ÿ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, ê.917 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-03, 62-32-07 Àâòîòðàíñêîì, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-12-51 Àãðîìåä, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-20-44 Àëüâ³ðîí, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-37, (050) 975-41-14 ÀÌÏ-ÒÐÀÍÑ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.909. . . . . . . . . . . (362) 46-02-54, (098) 545-05-04 Àíòîí³, ÄÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-20-44 Àðãàò-ÞË, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 9, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-46, 63-80-57 ÀÐÒÅÃÎ-ÒÐÀÍÑ, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 3/1. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-24-51, (097) 502-04-38 Àòìàí, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-01


ÀÂÒÎÑÒÀÍÖ²¯

ÀÒÏ-15663, ÒÄ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-86, 24-43-53 Àóòëóê, ÂÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-60-14 ³ëîíà-ì³æíàðîäí³ ïåðåâåçåííÿ, ÄÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-73, 22-43-15 ³ìàï-Òðàíñ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-32, 62-92-99 ÂËÀÄ-ÏÀÊ, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.À.Ìåëüíèêà, 10, ê.113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-75-95 ÂÌÃ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28/206. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-59 ÃÎËÄ Ñ, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-10-90, (067) 990-53-03 Ãðàáîâñüêèé Îëåêñàíäð Þð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 3/1. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-24-51, (097) 502-04-38 Ãþíñåë, ô³ðìà 33003, ì.гâíå, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-35, 68-05-00 Äèïëîìàò, ÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-46-10 Äîðîæíÿ Äîïîìîãà, ÏÏ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 229-09-23 Çàõ³ä-àâòî, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-74-95, 23-03-02 Çàõ³äòðàíñåêñïåäèö³ÿ, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á, ê.8 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-46-06, (067) 360-03-38 Çîðÿ ³êòîð Áîðèñîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-35-88, 23-01-07 ²âàñþê Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-33-80 ²ìïåêñ Òðàíñ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-10-41, 46-09-20 ²ìïåð³ÿ-Ê, ÒçΠô³ðìà 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 65/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-60-55 ²íñåòà, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-70 ²ÑÒ-Çàõ³ä, ÄÒÅÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-19, 62-56-16 Êàìàç-Äàëü, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-55 Êàìàç-òðàíñ-ñåðâ³ñ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 64 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-50, 64-27-10 Êàòåô, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-87-07, (067) 261-68-15 Êîíþõ Ñâ³òëàíà ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-66-08 Êóä³íîâ Äìèòðî ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-78-03 Êóõðîâñüêèé, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.310 . . . . . . . . . . (362) 64-60-82, (067) 363-88-04 Ëàâðåíòüºâ ³êòîð Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 866-02-73, 371-80-11 Ëåîíòðàíññåðâ³ñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-53-77, 62-45-50 ÌÀË, ÏÏÔ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-97-96 Ìåõàâòîòðàíñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-24-49 ̳êî òðàíñ, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 75, îô.23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-71-17 ̳ëëåí³óì-òðàíñ, ÏÏÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-03, (050) 375-65-09 ͳ÷íèé åêñïðåñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-29-11 Íîðäåê, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-03-36, (050) 375-27-20 Ïàëòðàíñ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-98-71, (067) 360-43-54 ϳí³ùóê Íàòàë³ÿ Îëåã³âíà, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 444 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-19, 61-06-28 Ïîñëóãè åâàêóàòîðà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 312-22-70, (050) 537-11-85 Ïðèâàò-Òðàíñ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-76, (068) 346-57-80 Ðàäîâåí÷èê ³êòîð Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5, îô.125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 594-62-59 гâíå-Ò²Ð, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-16-52, (050) 460-08-77 гâíåíñüêå ÀÒÏ ÎÑÑ, ÊÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-73-41, 5-31-19 гâíåíñüêå âèðîáíè÷î-àâòîòðàíñïîðòíå îá’ºäíàííÿ ÎÑÑ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-73-41 гâíåÒðàíñÅêñïåäèö³ÿ, ÄÏ ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-13, 62-30-36

103

гâíåòðàíññåðâ³ñ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.704 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-31, 60-88-35 гâíåõàð÷îòåõñåðâ³ñ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-32-07 ÑÀÒ, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-07-34, 69-07-35 Ñêèáà Ñåðã³é Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Ïóõîâà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-73-92, 26-94-59 ÑÒÀÐ-ѲÒ, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 3-é ïîâ., îô.304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-03, (067) 394-32-91 ÒÅÊ “гâíåóêðòðàíñ”, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.322 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-18-00, 43-17-00 Òåê Óêðà¿íà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-45, 62-99-80 Òåêñ, ÌÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7, îô.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-28-43 Òðåê-гâíå, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-31, 63-00-32 Òð³àíåêñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-01 Òðîô³ì÷óê ²ãîð Ôåäîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-43-96, (050) 355-33-22 Ôóðìàí Âÿ÷åñëàâ Âñåâîëîäîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êðåìåíåöüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 393-97-77, (093) 838-47-77 Øåâ÷óê Ñåðã³é Äìèòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 053-89-05

ÀÂÒÎÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ Íàòàë³ÿ, ÏÏÔ

33000, ì.гâíå. . . . . . . . . . . . (362) 64-20-98, (096) 294-51-16, (095) 686-16-69

Quick bus, òðàíñïîðòíå àãåíòñòâî 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 306-70-39, (097) 699-32-45 Àâòî-Ëàéô, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-06, (050) 719-33-33 Àâòîåêñïðåñ-ïðåñòèæ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-80-08, 63-60-53 Âîÿæ-Ëþêñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Î.Âåðåñàÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-35, (097) 235-07-70 Êîìïàí³ÿ àâòîáóñíèõ ïåðåâåçåíü, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-17-37 Êîðåöüàâòîòðàíñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-16-28 Ëîç³íñüêà Ëþäìèëà Ñòåïàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-05-77, (067) 363-08-06 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ, ÐÒÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-30-96 ÐÀË-Åêñïðåñ 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 290-48-40, (093) 443-99-95 гâíå Òðàíñ, ÏÏ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-10-90 гâíå-ÏÀÑ, ÊÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-65-74 гâíåàâòîòðàíññåðâ³ñ, ô³ë³ÿ ÓÄÏ “Óêð³íòåðàâòîñåðâ³ñ” 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-42, 26-54-32 гâíååëåêòðîàâòîòðàíñ, ÊÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-17-73, 23-17-76 Ñïðèíòåð-Ëþêñ, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-44, 26-77-55 Ôåðåíñ ³ Ê-гâíå, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-92-88, (050) 339-35-45 Ô³ðìà “Ñàëàíã” 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-01-77 Øàëåíà ÷åðåïàõà, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-43-53, 43-43-63

ÀÂÒÎÑÒÀÍÖ²¯ Àâòîâîêçàë гâíå 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-33-97, 23-60-56 Àâòîñòàíö³ÿ ×àéêà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-94-44, 24-12-11 Ïóíêò â³äïðàâëåííÿ àâòîòðàíñïîðòó “Çàë³çíè÷íèé” 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-85-02 Àâòîñòàíö³ÿ Áåðåçíå 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-60-58 Àâòîñòàíö³ÿ Âîëîäèìèðåöü 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ïîë³ñüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-57-52 Àâòîñòàíö³ÿ Ãîùà 35400, ñìò Ãîùà, âóë.гâíåíñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-10-33 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


104

ÀÂÒÎØÊÎËÈ

Àâòîñòàíö³ÿ Äåìèä³âêà 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-12-89 Àâòîñòàíö³ÿ Äóáíî 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàáðàìà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-26-32 Àâòîñòàíö³ÿ Äóáðîâèöÿ 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Âîðîáèíñüêà, 175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-01-09 Àâòîñòàíö³ÿ Çàð³÷íå 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Öåíòðàëüíà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-04-13 Àâòîñòàíö³ÿ Çäîëáóí³â 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Áàçàðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-25-65 Àâòîñòàíö³ÿ Êîðåöü 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Êè¿âñüêà, 115 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-11-41 Àâòîñòàíö³ÿ Êîñòîï³ëü 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Áóðîâà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-15-15 Àâòîñòàíö³ÿ Êóçíåöîâñüê 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, âóë.Åíåðãåòèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-23-35 Àâòîñòàíö³ÿ Ìëèí³â 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.гâíåíñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-50-44 Àâòîñòàíö³ÿ Îñòðîã 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-21-05 Àâòîñòàíö³ÿ Ðàäèâèë³â 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Î.Íåâñüêîãî, 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-33-31 Àâòîñòàíö³ÿ Ðîêèòíå 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-11-37 Àâòîñòàíö³ÿ Ñàðíè 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-39-36

ÀÂÒÎØÊÎËÈ Àâòîëåä³, öåíòð âîä³éñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 373-73-71, (050) 265-13-33 Àâòîìîá³ëüíà øêîëà 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 146. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-03, 26-79-96 Äóêàò, àâòîøêîëà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 699-00-99 гâíåíñüêà àâòîìîá³ëüíà øêîëà ÒÑÎÓ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-84, 23-50-28 гâíåíñüêèé äåðæàâíèé îáëàñíèé íàâ÷àëüíî-êóðñîâèé êîìá³íàò, ô³ë³ÿ ÓÄÏ “Óêð³íòåðàâòîñåðâ³ñ” 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-44, 63-73-35 Öåíòð ï³äãîòîâêè òà ïåðåï³äãîòîâêè âî䳿â ÍÓÂÃÏ 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-67

ÀÄÂÎÊÀÒÑÜÊÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÀÄÂÎÊÀÒÑÜÊÅ ÎÁ’ªÄÍÀÍÍß “ÂÎËÎØÈÍ ² ÏÀÐÒÍÅÐÈ”

33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-18-06, (097) 662-32-69

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâèõ ñòîð.2, 3

Àäâîêàò Ðóäèêà Ñâ³òëàíà Þõèì³âíà

33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 4, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (096) 217-98-58

ÀÄÂÎÊÀÒÑÜÊÅ ÁÞÐÎ ÑÎÊÎËÀ ÄÌÈÒÐÀ ÑÒÅÏÀÍÎÂÈ×À

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-15-33, (067) 560-00-21

Àäâîêàò Áàêóí Àíäð³é Þð³éîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 33, îô.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-39-32 Àäâîêàò Áàðàøèâåöü Àíäð³é Þð³éîâè÷ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 774-83-24 Àäâîêàò Áàðàøèâåöü Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 583-57-11 Àäâîêàò Áàðèëþê Àëëà ²âàí³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 4, ê.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-65, (067) 972-88-75 Àäâîêàò Áëÿøèí Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷ 33027, ì.гâíå, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 50, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-25 Àäâîêàò Áîäðÿãîâ ³êòîð Ñåðã³éîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 976-05-08 Àäâîêàò Áîé÷óê Êîñòÿíòèí Ìåôîä³éîâè÷ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.932 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-81-96, (067) 500-75-53 Àäâîêàò Áîÿð÷óê Æàííà Âîëîäèìèð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 106, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 225-07-98 Àäâîêàò Áðàæí³êîâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 44 . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-01, (050) 435-20-35 Àäâîêàò Âàéíøåëüáîéì Ìèõàéëî ²ñàêîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à. . . . . . . . . . . (362) 43-34-05, (067) 943-21-94 Àäâîêàò Âëàñèê ³êòîð³ÿ ßê³âíà 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 595-21-18 Àäâîêàò Âîéöåøóê Àíàòîë³é Îëåêñ³éîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Âåñíÿíà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 637-10-42, (098) 245-33-69 Àäâîêàò Âîëîøèí Ëåîí³ä Ñåðã³éîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-18-06, (097) 662-32-69 Àäâîêàò Ãíàòþê Þð³é Îëåêñàíäðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 988-71-58 Àäâîêàò Ãîëóá Âàëåíòèí Àíàòîë³éîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-24-90 Àäâîêàò Ãðîç³ê ²âàí ²âàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-86-59, (067) 999-86-31 Àäâîêàò Äàâèäþê Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-56-79, (067) 360-57-00 Àäâîêàò Äàâèäþê Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-56-79, (067) 360-19-91 Àäâîêàò ijîí³ñüºâ ²ãîð Ìèêîëàéîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Ôðóêòîâà, 4/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 726-20-58 Àäâîêàò Æèë³íñüêà Òåòÿíà Ïåòð³âíà 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7, îô.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-59-75 Àäâîêàò Æóêîâñüêà Ñâ³òëàíà Àíàòî볿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14, îô.86 . . . . . . . . . . . . (067) 939-20-30, (050) 642-96-92 Àäâîêàò Æóêîâñüêèé Îëåã Âàñèëüîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.ßñíà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 361-44-73, (050) 917-36-61 Àäâîêàò Çàòèííèé Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14, îô.42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 480-00-62


ÀÍÒÈÊÂÀвÀÒ

Àäâîêàò Çðàæåâñüêà ßíà Îëåã³âíà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 934-39-93 Àäâîêàò Êàëåíñüêà Îëåêñàíäðà Ïàâë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . (067) 113-79-34, (063) 224-43-91 Àäâîêàò Êàëüêà ßðîñëàâ dzíîâ³éîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11, îô.206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 970-59-82 Àäâîêàò Êàòåðèí÷èê Àíäð³é ²âàíîâè÷ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 738-04-46 Àäâîêàò Êâàñèëîâåöü Ñâ³òëàíà Îëåêñàíäð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à, îô.205. . . (063) 334-93-93, (050) 376-97-49 Àäâîêàò ʳòîâñüêèé ³òàë³é Ëåîí³äîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14, îô.42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 668-24-13 Àäâîêàò Êîæåìÿê³íà Âåðîí³êà ²ãîð³âíà 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.216 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-47-57, (097) 342-42-33 Àäâîêàò Êîæóõîâñüêà Çîðÿíà ³òà볿âíà 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-57-13, (067) 104-65-79 Àäâîêàò Êîçàê Àë³íà ³êòîð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 750-34-95 Àäâîêàò Êîëåñíèê Àíäð³é Âàñèëüîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-56-79, (067) 732-97-95 Àäâîêàò Êîñòþêîâè÷ Ñåðã³é ²âàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14, îô.109 . . . . . . . . . . . . (097) 142-13-06, (066) 938-95-47 Àäâîêàò Êðèæîâ Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 725-74-44 Àäâîêàò Êóçüìåíþê Íàòàë³ÿ Ìèõàéë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 800-80-07, (097) 528-32-68 Àäâîêàò Ëóöèê Êàòåðèíà Âàñèë³âíà 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 348-86-95 Àäâîêàò Ëóöþê Ìàêñèì Ïàâëîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 14/16, îô.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-72 Àäâîêàò Ëþøèí Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 7/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-01-23, (097) 247-96-47 Àäâîêàò Ìàêñèìîâè÷ Ìàêñèì Ìèêîëàéîâè÷ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-96-95 Àäâîêàò Ìàðêîâè÷ ³êòîð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 163-06-41 Àäâîêàò Ìàñëþê Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 585-86-53 Àäâîêàò Ìàñþê Åäóàðä ²âàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-56-93, (067) 748-49-91 Àäâîêàò Ìàòâ³é÷óê ³òà Îëåêñ³¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 3, îô.305 . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-00-90, (066) 815-16-47 Àäâîêàò Ìåëüíè÷óê ªëèçàâåòà Ñòåïàí³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1, îô.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 469-08-70 Àäâîêàò Ìåëüíèøèí Âàñèëü Äìèòðîâè÷ 33018, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 2, îô.190. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 845-85-20 Àäâîêàò Ìîðîç Ëþäìèëà Ñâÿòîñëàâ³âíà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-78, (096) 456-38-94 Àäâîêàò Ìîñ³é÷óê Àíäð³é ³êòîðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-53-50 Àäâîêàò Íîãà÷åâñüêèé ³êòîð ³êòîðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 525-42-11 Àäâîêàò Îâä³é÷óê Îêñàíà Îëåêñàíäð³âíà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-79-93, (097) 539-00-23 Àäâîêàò Îðëîâñüêà ßðîñëàâà Áîðèñ³âíà 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 (3-é ïîâ.), îô.33 . . (067) 383-10-76, (063) 239-53-49 Àäâîêàò Ïåòðóøèí Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 911-93-35 Àäâîêàò Ïèëèï³â ²âàí ²ãîðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34/93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 924-61-69 Àäâîêàò Ïèëèï³â ²ãîð ²âàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34/93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 986-28-30 Àäâîêàò Ðîìàøêî Ëþäìèëà Ãðèãîð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5, îô.206 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 320-34-69 Àäâîêàò Ðîìåð Àëüáåðò Àíäð³éîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 655-50-89 Àäâîêàò Ðóäèê Îëåêñàíäð Àíäð³éîâè÷ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-08-91, (097) 525-98-74 Àäâîêàò Ñàâóðêî Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7, îô.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-59-75 Àäâîêàò Ñìîëÿðîâ Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8, ê.71 . . . . . . . (097) 799-76-91, (099) 267-10-18 Àäâîêàò Ñîêîë Àëëà Ôåîôàí³âíà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-15-33, (067) 360-52-42 Àäâîêàò Ñîë³ì÷óê ²ãîð Ìèêîëàéîâè÷ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.216 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-47-57, (067) 777-31-21 Àäâîêàò Ñîðîêà ³òàë³é Ãðèãîðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 3, îô.305 . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-00-90, (050) 435-19-88 Àäâîêàò Òàðíîâåöüêèé Ïàâëî ßðîñëàâîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-10-44 Àäâîêàò Òàðíîâåöüêèé ßðîñëàâ Ìèðîñëàâîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-28-02 Àäâîêàò Òåòåðèê Îëåêñàíäð Âÿ÷åñëàâîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 330-46-20 Àäâîêàò Òóðîâè÷ Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 748-22-36

105

Àäâîêàò Óäîâè÷åíêî Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 14/16, îô.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-06-60 Àäâîêàò Ô³ëàòîâà Àëëà Âàëåð³¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 106, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . (050) 204-41-44, (098) 357-73-50 Àäâîêàò Ô³ë³ïîâ Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-13-10, (096) 541-02-51 Àäâîêàò Ô³ë³ïîâà Íàä³ÿ Ïåòð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-78-86, (067) 775-56-42 Àäâîêàò Öóíÿê Âîëîäèìèð Éîñèïîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 6/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-22, (067) 949-80-80 Àäâîêàò Öóíÿê Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 6/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-22, (097) 999-63-61 Àäâîêàò ×åõîìñüêèé Îëåã Âàñèëüîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 944-37-72, (097) 739-43-03 Àäâîêàò ×îðíîáðèâèé Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 40, ê.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 388-01-92 Àäâîêàò Øåâ÷óê Îêñàíà Àíäð³¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-42, (097) 990-02-40 Àäâîêàò Øåíäåðà Îëåíà Ìèêîëà¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14, îô.120 . . . . . . . . . . . . . (362) 40-50-91, (097) 921-08-03 Àäâîêàò Øåðóäà Îëåíà Ïàâë³âíà 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-76-94, (096) 843-93-29 Àäâîêàò Øìàéõåëü Àíàòîë³é Êàçìèðîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 955-65-16 Àäâîêàò Øìàéõåëü Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 273-72-71 Àäâîêàò Øì³ä ³òàë³é Âàñèëüîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17, îô.46 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-40-20, (067) 122-52-43 Àäâîêàò ßí÷èøèí Ðóñëàí Þð³éîâè÷ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 à, îô.301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-52-54 Àäâîêàò ßðåìà Ñâ³òëàíà Âàñèë³âíà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-78, (067) 974-99-88 Àäâîêàòñüêå áþðî “Ãàðàíò³ÿ áåçïåêè” 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-01, 63-74-17 Àäâîêàòñüêå áþðî “Ç³íãåð òà Õìàðà” 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13, îô.306 . . . . . . . . . . (096) 014-68-14, (066) 506-73-00 Àäâîêàòñüêå áþðî Îëåêñàíäðè Êàëåíñüêî¿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 113-79-34, (063) 224-43-91 Àäâîêàòñüêå îá’ºäíàííÿ “Ïàâëî Ëóöþê ³ ïàðòíåðè” 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 14/16, îô.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-72 Ïðàâî, àñîö³àö³ÿ àäâîêàò³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-71 Ðàäà àäâîêàò³â гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 14/16, îô.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-72 Ðåã³îíàëüíèé öåíòð ç íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ âòîðèííî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-03, 46-01-09 гâíåíñüêå îáëàñíå â³ää³ëåííÿ Ñï³ëêè àäâîêàò³â 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 14/16, îô.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-72 гâíåíñüêèé ì³ñöåâèé öåíòð ç íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ âòîðèííî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-08-40 Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ “ÐÀÌ”, àäâîêàòñüêå îá’ºäíàííÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 330-46-20 Þðèäè÷íà ô³ðìà “Ì” 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à. . . . . . . . . . . (362) 43-34-05, (067) 943-21-94

ÀËÊÎÃÎËÜͲ ÍÀÏί Íàäì³ðíå ñïîæèâàííÿ àëêîãîëþ øêîäèòü Âàøîìó çäîðîâ’þ! WINETIME, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-65 Áàÿäåðà Ëîã³ñò³ê, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñ��êà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-70-56 Ëåã³îí-Òðåéä, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîøåíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-13-86, (067) 243-75-41 ϳâí³÷-Öåíòð ËÒÄ, ÒçÎÂ, ÐÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-30-20 Ñï³ð³ò-ÐÂ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-84-49, 28-85-76 Âîëèíñüêèé áðîâàð, ïèâîâàðíèé çàâîä 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 72 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 773-77-07 Ì-Òðåéä, ÒçΠ34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Ïàðòèçàíñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-13-88

ÀÍÒÈÊÂÀвÀÒ Àíòèêâàð³àò äàâíüîãî ì³ñòà, òîâàðèñòâî êîëåêö³îíåð³â, ÐÌÃÎ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 512-24-06, (067) 759-60-18 Øàáàë³í, ãàëåðåÿ àíòèêâàð³àòó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-18-55


106

ÀÏÒÅÊÈ

ÀÏÒÅÊÈ

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Àïòåêè 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-20-16 33022, ì.гâíå, âóë.Î.Äóíäè÷à, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-21-32 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-42-95 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-91 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 876-33-63, (063) 967-91-00 Àïòåêà “Âîëèíü” 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-24-31 Àïòåêè “Çäîðîâ’ß”, ìåãààïòåêà 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-58 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-63 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-64 Àïòåêà “Ìàòåð³ ³ äèòèíè” 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-54-75 Àïòåêà “Ïàíàêåà ôàðìà” 33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-45-08, (097) 405-33-59 Àïòåêè ÏÏ ÔÊ “Çäîðîâà ðîäèíà” 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 029-52-30 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 029-53-26 Àïòåêè ÏÔ “²íòåð-ñåì-Õ” 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-90-80 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-31 Àïòåêè ÏÔ ÖÌ “Âîëèíü” 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-62-78 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-71-05 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 19/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-45-97 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-90 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-56-93

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-55-68 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-89 33022, ì.гâíå, âóë.Î.Äóíäè÷à, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-50 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-37-30 Àïòåêè ÒçΠ“Ìåä-ñåðâ³ñ” 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-20-39 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 19/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-01 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-91 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-96-20 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-45-33 Àïòåêà ÒçΠ“Ìåäôàðìñåðâ³ñ” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 Àïòåêà ÒçΠ“Óêðôàðì” 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-21-13 Àïòåêà ÒçΠ“гâíåë³êè” 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32 (ãîòåëü Ìèð) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-88 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-67-87 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-19-06 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-62-87 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-79-29 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-91 Àïòåêè ÒΠ“Òåòðàìåä” ¹1 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-41, 62-34-21 ¹7 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-41 ¹14 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-37 Àïòåêà ¹10 ÏÏ “Àïòåêà” 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 9/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-37-58 Àïòåêè ÒçÄ “гâíåôàðìàö³ÿ” ¹1 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-90, 26-47-17 ¹3 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-99 ¹4 33013, ì.гâíå, âóë.Äèðåêòîð³¿, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-07-76 ¹5 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-06 ¹15 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-89 ¹26 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-60-85 ¹28 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-97-93 ¹43 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-93 ¹70 33027, ì.гâíå, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-95-76 ¹74 33005, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-42-19 ¹109 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 23 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-50-55 ¹110 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-30-74 ¹121 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-15-01, 28-77-94 ¹122 33024, ì.гâíå, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-50-04 ¹134 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-13-21 ¹135 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-01-84 ¹143 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-98 Àïòåêè ÒçΠ“Ñàëüâå” ¹12 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94. . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-38-40, (067) 223-34-21 ¹14 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 62 . . . . . . . . . . . . . (362) 23-72-61, (067) 223-33-49 ¹16 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 44 â . . . . . . . . . . . . . . . (067) 223-31-18 (ö³ëîäîáîâî) ¹19 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 18. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-38-50, (067) 223-32-07 ¹21 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 135. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-01-38, (067) 223-31-97 ¹22 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 340-74-85 ¹26 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 223-31-86 ¹47 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 â . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-42-95, (067) 370-77-16 Àïòåêà ¹2 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-60 Àïòåêè “Áàæàºìî çäîðîâ’ÿ” ¹2 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-17 ¹9 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-95 Àïòåêà ¹2 ÏÌÔ “Ìàã³ñòð” 33018, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-27-45 Àïòåêà ¹5, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-15-79 Àïòåêà ¹63 ÒçΠ“Àïòåêà 3²” 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-97-32 Àïòåêà-Öåíòð, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-18-06 Àïòå÷íà äîâ³äêà ÒçÄ “гâíåôàðìàö³ÿ” 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 15-67 Àïòå÷íèé ïóíêò ¹2 àïòåêè ¹70 ÒçÄ “гâíåôàðìàö³ÿ” 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-01-57 Àïòå÷íèé ïóíêò ¹3 àïòåêè ¹121 ÒçÄ “гâíåôàðìàö³ÿ” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-27-24 Äîìàøíÿ àïòå÷êà, àïòåêè ¹7 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-46-04 ¹9 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-35 ¹10 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-36 ¹11 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-60-71 ¹15 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 67-11-71

ÀÐÕ²ÂÈ Àðõ³âíèé â³ää³ë гâíåíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-28, 23-60-35 Àðõ³âíèé â³ää³ë гâíåíñüêî¿ ÐÄÀ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-32 Äåðæàâíèé àðõ³â гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ (1-é êîðïóñ) 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-42-61, 23-30-04


ÁÀÍÊÈ

Äåðæàâíèé àðõ³â гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ (2-é êîðïóñ) 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-53-23 гâíåíñüêèé îáëàñíèé äåðæàâíèé íîòàð³àëüíèé àðõ³â ÃÒÓÞ ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-23-80 Òðóäîâèé àðõ³â гâíåíñüêîãî ðàéîíó 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-49 Àðõ³âíèé â³ää³ë âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êóçíåöîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, âóë.Ïðîìçîíà, 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-35-85 Àðõ³âíèé â³ää³ë Äóáåíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 35600, ì.Äóáíî, âóë.Î.Êîáèëÿíñüêî¿, 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-40-56 Àðõ³âí³ â³ää³ëè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-37-07 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.1 Òðàâíÿ, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-41-24 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-17-71 35200, ñìò Äåìèä³âêà, ïðîâ.Íîâèé, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-21-24 35600, ì.Äóáíî, âóë.Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-10-72 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Âîðîáèíñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-03-60 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Øåâ÷åíêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-04-54 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-50-40 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-19-33 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êîïåðí³êà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-15-60 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Âàòóò³íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-58-44 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ëóöüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-35-42 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Êðåìåíåöüêà, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-36-73 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-24-42 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Äåìîêðàòè÷íà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-24-23 Ðàéîíí³ ì³ñöåâ³ àðõ³âè 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ïàðòèçàíñüêà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-51-46 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Âàòóò³íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-58-44 Òðóäîâ³ àðõ³âè ì³ñüêèõ ðàä 35600, ì.Äóáíî, âóë.Î.Êîáèëÿíñüêî¿, 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-40-56 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ïàðêîâà, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-30-74 Òðóäîâ³ àðõ³âè ðàéîí³â 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-42-26 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.1 Òðàâíÿ, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-45-10 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-17-17 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ïåêàðñüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 3-21-80 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Âîðîáèíñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-20-78 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Êè¿âñüêà, 124 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-30-98 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.².Ôðàíêà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-36-73, (063) 172-00-92 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Äåìîêðàòè÷íà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-17-84

ÀÓÄÈÒÎÐÑÜʲ ÏÎÑËÓÃÈ Àóäèòîðñüêà ô³ðìà “Íèâà-Àóäèò”, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 5 à, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-44-93, 62-06-11, (067) 322-21-18

Êîíñóë-Àóäèò, ÏÏ ÀÔ

33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à, îô.208 . . (362) 26-75-07, (067) 281-79-95

Óêðà¿íñüêà ðåã³îíàëüíà àóäèòîðñüêà êîìïàí³ÿ, ÒçÎÂ

33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 41, ê.68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-93

Àëüôà-Àóäèò, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-18-14 Àóäèò-ñòàíäàðò, ÏÏ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-02-25 ÀÓÄÈÒÎÐÑÜÊÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß “Å˲Ò-ÀÓÄÈÒ”, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á, îô.3, 4. . . . . . . . . . . . . (362) 63-64-74, (050) 375-21-82 Àóäèòîðñüêà ô³ðìà “²íîàóäèò”, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.35 . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-90-40, (050) 339-33-33 Âåð³ô-àóäèò, àóäèòîðñüêà ô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-39-61, (067) 364-30-87 ³ðóñ À, àóäèòîðñüêà ô³ðìà, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 41/159. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-59-06 Ãàðàíò ïåðøèé, àóäèòîðñüêà ô³ðìà, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-73-74 Äàÿíà, àóäèòîðñüêà ô³ðìà, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Áëîêà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 493-76-08 ²íôî-Ñåðâ³ñ-Àóäèò, àóäèòîðñüêà ô³ðìà 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 26 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-54-52, 63-65-09 ²íôîðì-Äåëüòà-Àóäèò, àóäèòîðñüêà ô³ðìà, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à. . . . . . . . . . . (362) 43-10-68, (067) 900-29-66 Ìàòâ³é÷óê Ëþäìèëà Îëåêñàíäð³âíà, àóäèòîð 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-24-69, (067) 322-21-18 Ìð³ÿ-àóäèò, àóäèòîðñüêà ô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-45-75, 63-66-46 ÍÂ-Àóäèò, àóäèòîðñüêà ô³ðìà, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 41, ê.68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-93 Ïðèâàò-Àóäèò, ÀÔ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-11 Ïðèâàòíèé àóäèòîð Áèëèíà Îëåíà Âàñèë³âíà 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 14, ê.337 . . . . . . . . . . . . . (362) 62-92-80, (050) 375-21-82

107

гâíå-Êîíñàëòèíã-Àóäèò, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.37 . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-90-08, (067) 685-13-81 Óêðàóäèò-гâíå, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-05, 62-05-07

ÁÀÍÊÈ ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ, гâíåíñüêà îáëàñíà äèðåêö³ÿ

33001, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèíèöüêîãî, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-99-00

³ää³ëåííÿ ÐÎÄ ÀÁ “ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ” ¹100/17 ¹101/17 ¹104/17 ¹108/17 ¹110/17 ¹111/17 ¹113/17 ¹115/17 ¹116/17 ¹117/17 ¹118/17 ¹128/17

33001, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèíèöüêîãî, 5 à . . . . . . . . . . (362) 64-99-04 33003, ì.гâíå, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 21 . . . . . . . . . . . . (362) 24-12-89 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-67-14 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . (3653) 5-39-96 33027, ì.гâíå, âóë.Ïóõîâà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-99-00 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Øèðîêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-20-28 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 184 . . . . . . . . . . (3656) 2-30-06 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 41 . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-51-20 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 31 . . . . . . . . . . . (362) 64-99-19 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñêàðáîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-20-26 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 12 . . . . . . . . (3657) 2-35-92 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, ì³êðîðàéîí Âàðàø, 6, îô.38,(3636) 2-29-70

IdeaBank, гâíåíñüêå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-23, 46-01-24 VTB Áàíê, â³ää³ëåííÿ “гâíåíñüêå” 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-98-64 À-ÁÀÍÊ, â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ ¹8 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-05 ¹141 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-32-17 ¹142 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-34-02 ¹143 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-43-94 ¹169 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-40-06 ¹422 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-17-45 Àëüôà-Áàíê, ÏÀÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-24-80 Áàíê “Ëüâ³â”, ÀÊÁ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-48, 62-33-16 Áàíê Ìèõàéë³âñüêèé, ÏÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-36, (068) 552-41-75 ³Åñ Áàíê, ÏÀÒ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-99, 63-46-70 Åêñïðåñ-Áàíê, гâíåíñüêå â³ää³ëåííÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-02-32, 26-69-64 ÊÁ “Ãëîáóñ”, â³ää³ëåííÿ ¹22 ó ì.гâíå, ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-00-32, 42-00-31 ÊÐÅIJ ÀÃвÊÎËÜ ÁÀÍÊ, ÏÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 60 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-02-50 ÊÐÅÄÎÁÀÍÊ, â³ää³ëåííÿ âóë.Êàâêàçüêà, 2 ó ì.гâíå, ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-22-60, 69-22-62 ÊÐÅÄÎÁÀÍÊ, â³ää³ëåííÿ âóë.Êîðîëåíêà, 1 ó ì.гâíå, ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-31-68 ÎÒÏ Áàíê, ÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-52, 69-55-52 Îùàäáàíê, ÐÎÓ ÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-94-14 Îùàäáàíê, ÒÂÁ ¹10017/02 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-81-45 ¹10017/037 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-62-15 ¹10017/038 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-15 ¹10017/039 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-71 ¹10017/041 33003, ì.гâíå, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-20-98 ¹10017/044 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-74 ¹10017/045 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-30 ¹10017/047 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-02-73 ¹10017/048 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-63-69 ¹10017/049 33024, ì.гâíå, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-53-44 ¹10017/050 33022, ì.гâíå, âóë.Î.Äóíäè÷à, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-32-15 ¹10017/051 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-18-22 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


108

ÁÀÑÅÉÍÈ

¹10017/053 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-20-12 ¹10017/054 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-64-63 ¹10017/056 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-54-96 ¹10017/065 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-25-23 ¹10017/067 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-73 ¹10017/073 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-69 ¹10017/079 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-15-80 ¹10017/086 33027, ì.гâíå, âóë.Á³ëÿêîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-64-01 ¹10017/0178 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-05 ¹10017/0184 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-45-46 ¹10017/0186 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-47-67 Ïåðøèé ²íâåñòèö³éíèé Áàíê, â³ää³ëåííÿ ¹35 â ì.гâíå, ÏÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 64 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-75 Ïåðøèé Óêðà¿íñüêèé ̳æíàðîäíèé Áàíê, â³ää³ëåííÿ ¹1 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-98-40, 62-34-17 Ïëàòèíóì Áàíê, ÏÀÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 26 â, îô.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-76 Ïîëòàâà Áàíê, ÐÐÓ ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-40-08, 22-13-28 Ïðàâåêñ-áàíê, ÊÁ, ÏÀÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-59-54, 69-24-60 Ïðèâàòáàíê, ÐÔ ÊÁ, ÏÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 . . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá³ëüíîãî ó ìåæàõ Óêðà¿íè) Ïðèâàòáàíê, öåíòð ç îáñëóãîâóâàííÿ VIP-ê볺íò³â ÐÔ ÊÁ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77. . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá³ëüíîãî ó ìåæàõ Óêðà¿íè) Ïðèâàòáàíê, öåíòð ðîçâèòêó á³çíåñó ÐÔ ÊÁ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 17 . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá³ëüíîãî ó ìåæàõ Óêðà¿íè) Ïðèâàòáàíê, â³ää³ëåííÿ “Çîíà 24/7" ¹2 ÐÔ ÊÁ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10 . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá³ëüíîãî ó ìåæàõ Óêðà¿íè) Ïðèâàòáàíê, â³ää³ëåííÿ “Ëàãóíà” ÐÔ ÊÁ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 197 . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá³ëüíîãî ó ìåæàõ Óêðà¿íè) Ïðèâàòáàíê, â³ää³ëåííÿ “Ìåòðî” ÐÔ ÊÁ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 21 . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá³ëüíîãî ó ìåæàõ Óêðà¿íè) Ïðèâàòáàíê, â³ää³ëåííÿ “Íà Ãðóøåâñüêîãî” ÐÔ ÊÁ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 à,3700 (áåçêîøòîâíî ç ì��á³ëüíîãî ó ìåæàõ Óêðà¿íè) Ïðèâàòáàíê, â³ää³ëåííÿ “Ïîë³òîí” ÐÔ ÊÁ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21 . . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá³ëüíîãî ó ìåæàõ Óêðà¿íè) Ïðèâàòáàíê, â³ää³ëåííÿ “Ïðîñïåêò Ìèðó” ÐÔ ÊÁ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá³ëüíîãî ó ìåæàõ Óêðà¿íè) Ïðèâàòáàíê, â³ää³ëåííÿ “Óí³âåðñèòåòñüêå” ÐÔ ÊÁ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïðèõîäüêà, 75 . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá³ëüíîãî ó ìåæàõ Óêðà¿íè) Ïðèâàòáàíê, â³ää³ëåííÿ “Öåíòðàëüíå” ÐÔ ÊÁ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá³ëüíîãî ó ìåæàõ Óêðà¿íè) Ïðèâàòáàíê, â³ää³ëåííÿ “Þâ³ëåéíå” ÐÔ ÊÁ 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 13 . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá³ëüíîãî ó ìåæàõ Óêðà¿íè) Ïðèâàòáàíê, â³ää³ëåííÿ ÒÖ “˲ÎÍ” ÐÔ ÊÁ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá³ëüíîãî ó ìåæàõ Óêðà¿íè) Ïðèâàòáàíê, â³ää³ëåííÿ ÐÔ ÊÁ ¹5 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 60 ¹7 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 25 à ¹10 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã ¹11 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 2 ¹13 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67 ¹14 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 ¹18 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 18/8 ¹21 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 190 ¹22 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 26 â ¹24 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 ¹25 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 ¹31 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 108 ¹33 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 10 ¹34 33018, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 2 Òåëåôîí äëÿ óñ³õ â³ää³ëåíü . . . . . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá³ëüíîãî ó ìåæàõ Óêðà¿íè) Ïðîì³íâåñòáàíê, ðîçäð³áíå áåçáàëàíñîâå â³ää³ëåííÿ ¹112, ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-03-85 Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü, áàçîâå â³ää³ëåííÿ ÐÎÄ ÀÒ 33013, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-05-00 Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü, òðåòº ì³ñüêå â³ää³ëåííÿ ÐÎÄ ÀÒ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 23 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-05-00 Ñáåðáàíê Ðîñ³¿, гâíåíñüêå â³ää³ëåííÿ ¹2 ÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-96-40, 64-96-41 Óêðåêñ³ìáàíê, ô³ë³ÿ ÀÒ ó ì.гâíå 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-78-68 Óêð³íáàíê, РÏÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-15-76, 26-59-03 ÓêðÑèááàíê, Âîëèíñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ïîëòàâè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-22-22, 69-22-04 ÓêðÑèááàíê, â³ää³ëåííÿ ÀÒ ¹114 33018, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-48, 23-70-91 ¹410 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-02-65, 24-62-35 ¹612 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-27-12, 64-27-14 ¹636 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ïîëòàâè, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-22-16 Óêðñîöáàíê, UniCredit Bank, â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ ¹730 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-00-56 ¹733 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-03 ¹742 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 17 (Áà “Åï³öåíòð”). . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-30

Óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-40-05, 69-40-45 Ô³äîáàíê, â³ää³ëåííÿ ¹2 ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-25, 46-00-26 Ô³íàíñè òà Êðåäèò, â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ ¹51 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-17-77, 23-30-21 ¹67 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-94, 63-45-35 Õðåùàòèê, ÏÀÒ ÊÁ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-95-80, 64-95-84 Õðåùàòèê, êâ³òíåâå â³ää³ëåííÿ ÊÁ ÏÀÒ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-46

ÁÀÑÅÉÍÈ Áàñåéí ãóìàí³òàðíî¿ ã³ìíà糿 33001, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êîâàëåâñüêî¿, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-21 Áàñåéí ÄÞÑØ ¹3 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 28 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-22-17, 5-21-84 Áàñåéí ÏÂÍÇ “ÌÅÃÓ” ³ì.àêàäåì³êà Ñ.².Äåì’ÿí÷óêà 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 82 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-77-20 Áàñåéí ñïîðòèâíîãî êëóáó “Ô³òíåñ Ïîðò” 33028, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-00-37 Ïëàâàëüíèé áàñåéí ÄÞÑØ ¹2 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-69-11

Á²Á˲ÎÒÅÊÈ Á³áë³îòåêà-ô³ë³ÿ ¹2 33025, ì.гâíå, âóë.Çàë³çíè÷íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-18-05 ¹3 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-60-58 ¹4 33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 12 â ¹5 33004, ì.гâíå, âóë.Òèíí³âñüêà, 63 ¹6 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 101 å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-60-08 ¹7 33010, ì.гâíå, âóë.³òåáñüêà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-83-82 ¹9 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-26-36 ¹10 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-12-47 гâíåíñüêà ì³ñüêà á³áë³îòåêà (ì³êðîðàéîí Þâ³ëåéíèé) 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-42-53, 5-42-86 гâíåíñüêà îáëàñíà á³áë³îòåêà äëÿ ä³òåé ÐÎÐ, ÊÇ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-68 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-33-91 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-86, 26-19-94 гâíåíñüêà îáëàñíà á³áë³îòåêà äëÿ ìîëîä³ ÐÎÐ, ÊÇ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-98, 23-41-83 гâíåíñüêà îáëàñíà íàóêîâà ìåäè÷íà á³áë³îòåêà ÐÎÐ, ÊÇ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-52-43, 26-68-11 гâíåíñüêà îáëàñíà óí³âåðñàëüíà íàóêîâà á³áë³îòåêà ÐÎÐ, ÊÇ 33028, ì.гâíå, ïëîùà Êîðîëåíêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-49, 26-05-34 гâíåíñüêà öåíòðàëüíà ì³ñüêà á³áë³îòåêà ³ì.Â.Ã.Êîðîëåíêà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-35-38, 23-60-29 Öåíòðàëüíà äèòÿ÷à á³áë³îòåêà 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-12-29

Á²ËÜßÐÄͲ Albion, á³ëüÿðäíèé êëóá 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-07 Àðåíà, á³ëüÿðäíèé çàë 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-34 Á³ëüÿðäíèé çàë 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 924-65-69 Ãðàí³ò, á³ëüÿðäíèé çàë 33016, ì.гâíå, âóë.À.Ìåëüíèêà, 25 Êëóá-á³ëüÿðä 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 27 (ìàãàçèí “Ñâ³ò ñîëîäîù³â”) ϳðàì³äà, á³ëüÿðäíèé êëóá 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-32-51

Á²ÐƲ

PROFIT, áðîêåðñüêèé ä³ì 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.320. . . . . . . . . . (098) 869-33-92, (067) 887-40-88


ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

109

гâíåíñüêà òîâàðíà á³ðæà 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-24, 62-05-88 Óêðà¿íà-Çàõ³ä, óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-10 Ôîðåêñ Êëóá, àêàäåì³ÿ á³ðæîâî¿ òîðã³âë³ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.409 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 449-88-70 Öåíòð á³ðæîâèõ òåõíîëîã³é 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 (ÒÖ “MANHATTAN City Hall”), 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-42-84, (097) 075-75-15

ÁÎÓ˲Íà Òð³óìô, áîóë³íã-êëóá 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-72-99, (067) 395-04-34 Òóðá³íà, áîóë³íã-öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-77, 46-01-78 Õóò³ð, ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 11 á/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-30-58, (067) 695-11-12

ÁÓÄÈÍÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÈ Áóäèíîê îô³öåð³â 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-30-47 ̳ñüêèé áóäèíîê êóëüòóðè, ÊÇ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-93-38 ̳ñüêèé ïàëàö êóëüòóðè, ÊÇ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-75-79, 24-40-86 гâíåíñüêèé áóäèíîê â÷åíèõ, ÊÏ ÐÎÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-85-61 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-40, 62-08-60 Õ³ì³ê, ïàëàö êóëüòóðè ÏÀÒ “гâíåàçîò” 33024, ì.гâíå, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-63-40

Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

ÁÓIJÂÅËÜÍÀ ÒÅÕͲÊÀ, ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÁÐÌ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàôîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 ÊÂÁ-Óêðà¿íà, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-42-74 Ëàì-Áóä, ÏÏ 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-79-76, (097) 926-64-44 Ìåõàãðîáóä, ÑÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-18-65, 26-48-94 Òêà÷óê ßðîñëàâ ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-09-05, (050) 573-33-21 Óïðàâë³ííÿ ìàëî¿ ìåõàí³çàö³¿, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-21-85, 28-55-76

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯ MULTIDECOR, ìàéñòåðíÿ äåêîðó

Äåêîðàòèâí³ ôàðáè òà øòóêàòóðêè. 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . (362) 68-02-85, (096) 979-44-27

Àíòîíþê ²ðèíà Þð³¿âíà, ï³äïðèºìåöü

Ïëèòêà òðîòóàðíà, ôàñàäíà. Áëîêè. ªâðîïàðêàíè. Ìåòàëîïðîêàò. 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.8 Áåðåçíÿ, 44 . . . . . (097) 479-39-08, (093) 578-23-77

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


110

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

гâíåíñüêà áóä³âåëüíî-âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ, ÒÎÂ

Öåìåíò òà ì³íåðàëüíèé ïîðîøîê. Ðåàë³çàö³ÿ òà äîñòàâêà. 35708, ñ.²ëüï³íü Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Êîìóíàð³â, 1 à . . . (067) 360-99-97

Êðàâåöü Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Òðîòóàðíà ïëèòêà. Áàëÿñèíè. Áåòîíí³ âèðîáè. Áëîêè. 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-71-57, (050) 514-47-80, (096) 649-15-60

ÑÒÎ˲Ò, ÌÀÃÀÇÈÍ

33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 3 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-38-68, (067) 362-12-94, 363-10-27 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Íîâ³ Ïîêð³âåëüí³ Òåõíîëî㳿, ÒçÎÂ

http://nptex.com.ua 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-19-54, (097) 421-75-17, (098) 970-54-64


ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

111

Òðåéä-Àãðî-Áóä, ÒÎÂ

Âàïíî áóä³âåëüíå. Âàïíÿíå áîðîøíî. 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-27, (050) 533-45-63, (096) 216-92-62

Õ²ÌÁÓÄÐÅÇÅÐÂ, ÒÎÂ

Ëàêîôàðáîâà ïðîäóêö³ÿ. 33027, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Âèãîâñüêîãî, 45 . . . . . (362) 26-34-72, 69-06-85

Øòóðì, ì³í³-ìàðêåò

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 (ðàéîí ïëîù³ Ïåðåìîãè) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-03-44, (066) 014-02-35, (098) 804-51-45

Golden Tile, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-83, 63-08-82 UA-development, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.508. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-00-02 Àâòîñòðàäà Óêðà¿íà, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-47, 46-02-37 Àâòîøëÿõ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-72, 63-46-73 Àä³ïîë, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Áàõàðºâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-08-79, (098) 032-19-56 Àêìå, ÌÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-99-55, (067) 362-96-79 ÀËÜÒÌÀͲ ÑÒÈËÜ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-99, (050) 435-13-55

Àðìîáóäñåðâ³ñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 709-99-81 Àðñåíàë-öåíòð, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.312 . . . . . . . . . . (362) 63-63-06, (067) 239-79-38 Áåòîëàí, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-50-43, (067) 360-30-32 Á³ëåöüêèé ³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-77, 23-41-52 ÁÊ Óêðã³äðîêîì, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 12/93 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-16-45, (050) 339-32-99 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


112

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

Áóä-Ñåêòîð, ÏÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-50-73, (067) 363-15-75 Áóäâåñò, ÂÊÔ ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-12-87, 62-05-20 Áóä³íäóñòð³ÿðåñóðñ, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 16 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-64 Âëàñþê Àíäð³é Áîðèñîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 24 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-04-36, (098) 868-28-97 Âñå äëÿ óòåïëåííÿ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . (067) 360-18-78, (097) 532-62-65 Ãàëñïåöáóä ÏÐÎ, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Áàõàðºâà, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-17-01, 46-02-44 Ãàðïóí, êîìïàí³ÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-44-49, 363-68-72 Ãóðòîâ³ ñêëàäè ÌÏÏ “̳ðàä” 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-37, 64-05-02 Äàõ Ïðîô³ëü, ÒçΠ33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-40, (067) 724-35-37 Äàõáóä, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 33 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-27, 45-48-45 ijì-Ñ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-69, (067) 303-25-71 Äîáðîä³é Ðóñëàí Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 791-73-33 Äîáðî÷èíñüêèé Âîëîäèìèð Ðîñòèñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 760-04-25 ÄÑÏ Ïëþñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-39-39 Äóá Àíàòîë³é Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 545-45-02 Äóí³í Âàñèëü Áîðèñîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-21-43 Åêîìåäòåõ, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-27-02 Çàâîä ïîêð³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â “Åâåðåñò”, ïðåäñòàâíèöòâî, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-87, (096) 294-52-48 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 24 à (ãóðò³âíÿ “Ãðàíä”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-12-98 Çàõ³äáóäêîìïëåêò, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-65-23, (050) 579-91-16 Çàõ³äáóäñåðâ³ñ, ÒΠô³ðìà 33001, ì.гâíå, âóë.ßñíà, 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-21-21, (097) 481-94-44 dzí÷óê Âàëåíòèíà Ìèõàéë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-60-12, (098) 770-42-80 ²ÁÊ Âåñòáóä, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.505. . . . . . . . . . . (362) 45-41-21, (067) 364-12-21 ²çîòåðì-Ñ, ÒçΠϲ² 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-65, (067) 362-89-11 Êàïàðîë, ÄÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-19-09 Êëàñèêà Êîìôîðòíîãî Áóä³âíèöòâà, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-53-17, (067) 363-19-50 Êîëîðáóä-ÎÃ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-13-07, 63-56-99 Êîìïàí³ÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-31-51, (097) 999-09-39 ÊÒ Óêðà¿íà, ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 â, îô.5 . . . . . . . . . . . . (362) 60-91-51, (067) 510-75-85 ÊÒÁ-ÃÐÓÏ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 1 à, îô.10-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-93, (067) 360-91-41 Ëàêê³, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-78-03, (098) 807-56-26 Ëîñ³ê ³êòîð Ñåìåíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-49-10, (067) 588-69-50 Ìàã³ê, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-54-93 Ìàºòîê-Â, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-20-44, (050) 527-86-86 Ìàêîâñüêèé Âîëîäèìèð ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7, îô.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 940-28-64 ̳ðàä, ÌÏÏ ô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-56, 62-93-13 ̲ÑÒ²Ì, ÒΠÍÂÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-14, 62-98-03 Ìîëäèíã, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-25-60, 43-24-46 Ìîí Àâ³, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Áàõàðºâà, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-49-08, 68-49-09 Ìóçè÷êî Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-17-74, (097) 696-24-09 Íàòÿæí³ ñòåë³ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 503-02-51 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 050-82-99, (050) 290-35-90

ͳêîëåíêî Áîãäàí ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 787-30-10 Íîâèé-Äâ³ð, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-85-79, (067) 360-11-56 Îëüâ³ÿ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-09-02, 69-08-99 Îð³ÿ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-99-55, (067) 362-96-79 ϳòêåâè÷ Îëåã Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-84-46, (050) 698-12-55 Ïëàñò³êñ Óêðà¿íà, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-03-70, (050) 461-71-91 Ïîêð³âåëüí³ ìàòåð³àëè, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39, îô.203 . . . . . . . . . . . . . (098) 802-27-62, (050) 552-49-20 Ïðåñòèæ ïëþñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-44-22 Ïðîçîðà ïîêð³âëÿ, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-08-43, (050) 528-85-83 Ðåäâóä, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-99-61, 45-02-45 Ðåìáóä, ÏÀÒ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-82, 5-20-23 гâíå-ѳ÷, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 123 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-08-87, 26-38-57 гâíåàãðîåíåðãî-Êîìïëåêò, ÄÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 713-55-59 гâíåâîäêîìïëåêò, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7, îô.239 . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-28-81, (050) 540-81-80 гâíåíñüêà ÏÌÊ, ÀÒ 33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 112 ã гâíåíñüêèé çàâîä áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ÒÄ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 120 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-93, 26-05-30 Ðîéêî Íàòàë³ÿ Þð³¿âíà, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3, 1-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . (362) 64-43-73, (066) 027-19-05 ÐÓÓÊʲ Óêðà¿íà, ïðåäñòàâíèöòâî 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-45-75 ÐÓÔ, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 82 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-15-73 Ñòàéëèíã, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-36-62, 26-86-67 Ñòðèíãåð, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 966-55-10 Ñòóíåð, ÒçΠ33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 924-53-56 Òåðìîáóä ÏÏ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 112 â . . . . . . . . . . . . (097) 118-72-32, (050) 751-44-11 Òåõí³ê ³íæèí³ð³íã, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à (Á³çíåñ-öåíòð ÐÁÏ), îô.208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-11, (050) 388-31-45 Òåõíî Àðò, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-50, (050) 375-44-13 Òåõíîãðàí ËÒÄ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39, îô.220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-70-76 Òåõíîöåíòð, ͲÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-12-12 Òîðãáóä-ñåðâ³ñ, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 18 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-06-43, (067) 264-99-03 Òîðãáóä-ñåðâ³ñ, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-06-43, (050) 435-10-80 ÒÏÊ Àðñåí, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-10, 62-20-27 Òð³àäà-Ê, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-99-69, (063) 127-87-97 Óêðâåñòáóä, ÒçΠêîìïàí³ÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 8 (ó äâîð³) . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-99-06, (050) 435-28-34 Óêðêðåéäà, ÒÄ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-31-44 Ôàõ³âåöü-Äàõ, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-89-00, (067) 363-20-65 Ôåðîç³ò, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-50-15, (362) 43-13-06 Ô³ðìà “Òåõí³êà ìîíòàæó”, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 310-32-06 Øàáàë³í Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.ßñíà, 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-21-21, (097) 481-94-44 ��êëÿðñüêèé Îëåêñàíäð Áðîí³ñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 985-93-29, (095) 486-86-81 Øëÿõçàë³çîáåòîí, ÊÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 112 ê . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-21, (096) 979-43-14 ßêîá÷óê Îëåã Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 40 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 985-39-58


ÁÓIJÂÅËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

113

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

вÂÍÅÍÑÜÊÈÉ ÄÎÌÎÁÓIJÂÍÈÉ ÊÎÌÁ²ÍÀÒ, ÒÇÄÂ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-67, 24-15-71, (050) 375-57-47, 484-08-70

Donik Rivne, ï³äïðèºìñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-69-43, (098) 886-44-30 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


114

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

PRO-ñòåëÿ, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 392-82-28, (050) 375-97-53 Àâàíãàðä, ÁÊ, ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-90-75 Àâàíò³-Áóä, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-87 ÀÊÑ-ÁÓÄ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.510 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-46, 43-63-79 Àëüìà Ïðîô³, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 3, îô.405 . . . . . . . . . . . . . (067) 362-05-17, (099) 313-26-54 Àíàëîã, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à. . . . . . . . . . (098) 249-92-98, (093) 644-91-63 Àðêîñ-Áóä, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-73-45 Áàçèäî, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-43-24, (050) 375-26-97 Áëîê, áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-35-88 ÁÌÓ “Ïðîìæèòëîáóä-2,” ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-73-43, 23-01-13 Áóäêîìïëåêò, ÂÊÔ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-06-50, (067) 363-44-43 Áóäðåêîíñòðóêö³ÿ, ÏÏ-áóä³âåëüíà ô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Ì.Áåðåçîâñüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-29-64, 28-29-67 Áóäòàíäåì-гâíå, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-07 Âàëåàí ³ Ê, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-75-51, (050) 910-51-16 Âåñò³íâåñòáóä, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 2, 11-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . (362) 40-50-37, (097) 976-43-86 ºòàë, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Áàõàðºâà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-22-68 ³ºòà, ÏÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-37, (067) 259-02-80 ÂÌÏ Åíåðãîêîíñòðóêö³ÿ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 46 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-19-93 ÂÏ Ôîðòóíà, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-82, (050) 521-50-59 ÂÑÏ-Áóä, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 887-61-61 Äåäàë, ²ÁÊ, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-15-35 ijáðîâà-çâ’ÿçîê, ÂÒÔ ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à (Á³çíåñ-öåíòð) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-46-19 Äîìîâà ñëóæáà 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 8, îô.35 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-43-73, (096) 858-37-88 Äîí³êñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Î.Âåðåñàÿ, 4, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-01-24 ÄÏ Ð³âíåíñüêîãî ÑÓ-ñòàëü êîíñòðóêö³ÿ ¹39 ÏÀÒ “Öåíòð Ñòàëü Êîíñòðóêö³ÿ” 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-80-06, 5-62-72 Åé ³ Åé, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-16, (050) 434-84-58 Åêîìîëä³íã, êîìïàí³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-64, (098) 078-50-60 Åêîíîì Ñòåëÿ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4 á, îô.448 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 726-19-35 Åêîðåìáóä, ÒçΠô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 7 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-64-56, 28-86-14 Åêîòåõìàðêåò, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-05-43, 26-27-39 Åíåðãåòèêà Äîñêîíàë³ñòü Ïðàâî, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-27-70 ªâðîáóä-Ì, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 440 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-18-72, 64-18-71 ªâðîáóäêîìôîðò, ô³ðìà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-00-76 ªâðîáóäìîíòàæ, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-94-24, (067) 363-10-67 ªâðîôàðá, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-81, 64-31-05 Çàõ³äáóä, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 44/45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-41-97, (068) 735-88-31 Çàõ³äáóäöåíòð, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-23-54, 68-26-54 Çàõ³äíà Åëåêòðî Ñèñòåìà, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 82 à, îô.15 . . . . . . . . (362) 46-08-02, (068) 768-43-41 Çàõ³äíîóêðà¿íñüêà õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.À.Ìåëüíèêà, 20/63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-49-39 Çàõ³äñïåöïðîììîíòàæ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-22-99 ÊÒÁ, ÊÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-33, (067) 256-39-61

Êóë³í³÷ Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 800-74-11 Ëàì-Áóä, ÏÏ 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-79-76, (097) 926-64-44 Ìàêñ-Áóä, ÏÏÔ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-23-92 ÌÂÌ Ïëþñ, ÏÏÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27, ê.2/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-98 Ìîíîë³ò Êàíüéîí, áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 926-54-04 Íîâà Ñòð³ò, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-01-36 Íîâ³ âèì³ðè, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-51, 64-24-46 Îïîðÿäáóä, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-51-45, 23-14-94 Îðàíò ËÒÄ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-77, 61-09-53 Ïîëìàêñ-ËÒÄ 33028, ì.гâíå, âóë.ª.Ãðåá³íêè, 5/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-84-11, (067) 603-71-90 Ïðîìáóä 8, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Âàñèëü÷åíêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-33-17 ÐÀÉÇ-ÄÈÇÀÉÍ, ÒÎÂ-ÂÏÔ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-09-48 ÐÀÍÃ, áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-07, 46-02-06 ÐÅÁÅËÑ, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, êîðï.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-43-62 Ðåëáóä, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-10-07 Ðåìáóäìîíòàæ³íäóñòð³ÿ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-90-21 ÐÅÍÎÌÅ-ªÂÐÎÁÓÄ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-34-68 гâíåàãðîåíåðãî ³ êîìïàí³ÿ, êîìàíäèòíå ï³äïðèºìñòâî 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-87-78 гâíåàãðîñïåöìîíòàæ, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-63-51, 24-43-35 гâíåáóä, ÏðÀÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-46 гâíåáóäïðîåêò ³ Êî, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-73-31, (067) 360-74-79 гâíåì³ñüêáóä, ÒçΠô³ðìà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-20-05 гâíåíñüêå îáëàñíå ñïåö³àë³çîâàíå ðåìîíòíî-áóä³âåëüíå ï³äïðèºìñòâî ïðîòèïîæåæíèõ ðîá³ò 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 106 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-87-91, 28-87-43 гâíåíñüêèé ìîëîä³æíèé æèòëîâèé êîìïëåêñ, 33003, ì.гâíå, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 13 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 847-47-30 гâíåïðîìåêîáóä, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-22-20 вÂÍÅÑÏÅÖÁÓÄ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-85-74, 60-85-75 гâíåòðàíñáóä, ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-50-73, (050) 505-16-39 Ñàíòåõáóä Ê, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-04-23 Ñåðâ³ñ ijì, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-44 Ñîëà, ÏÏ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-90-21 Ñòèëü-äåêîð, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à, îô.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-42 Ñòðàòîí, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-14, (097) 552-15-80 Óêðäåêîð, ÒΠÂÊÊ 33010, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 91 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-14 Óïðàâë³ííÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ³ öèâ³ëüíèõ ñïîðóä ¹3 Ëüâ³âñüêî¿ çàë³çíèö³ 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-22-10, 42-22-05 Ô³àëêà, ÏÂÊÔ 33013, ì.гâíå, ïðîâ.Øïàí³âñüêèé, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-05-26 Ô³ðìà Îïîðÿäðåìáóä, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-43-18 Ôóíäàìåíò, ÒçΠô³ðìà 33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 112 â . . . . . . . . . . . . . (362) 63-59-49, (067) 363-48-58 Öåíòð ã³äðî³çîëÿö³¿, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3, îô.34 á. . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-28, (096) 773-95-83 ײÏ, ÒçΠÂÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-35-80, 22-33-92 ØÀÃÁÓÄ-12, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 3 à, îô.9 . . . . . . . . . . . (362) 62-14-90, (096) 589-75-17 ßIJÑ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 60 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-28-90, 64-28-91


ÂÅÒÅÐÈÍÀÐͲ ÏÎÑËÓÃÈ, ÌÀÒÅвÀËÈ

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÜʲ ÏÎÑËÓÃÈ Àóäèòîðñüêà ô³ðìà “Íèâà-Àóäèò”, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 5 à, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-44-93, 62-06-11, (067) 322-21-18

²íòåë-ÏÐÎ, ÍÒÖ, ÏÏ

1Ñ: ϳäïðèºìñòâî. Áóõãàëòåð³ÿ. Ïðîäàæ, ñóïðîâ³ä, ìîäèô³êàö³ÿ, íàâ÷àííÿ. 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-51, 63-41-95, (067) 682-64-03, 682-64-05

Àãåíö³ÿ “Áóõãàëòåðñüêèé ñåðâ³ñ” 33027, ì.гâíå, âóë.Á³ëÿêîâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 405-33-95, (093) 004-46-04 Áàëàíñ ²íôî, áóõãàëòåðñüêå áþðî 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 53, ê.20 . . . . . . . . . . . . . . (067) 838-95-59, (096) 202-75-48 ÇÍÍ-ÁÓÄ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 975-47-40 Òâ³é áóõãàëòåð, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 926-04-06 Ôðàí÷óê ²ðèíà ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-02-25, (067) 154-46-86 ×èæåâñüêà Ëàðèñà Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-07, (067) 281-79-95

ÂÅѲËÜͲ ÑÀËÎÍÈ Àííà ×åëèøê³íà, âåñ³ëüíèé ñàëîí

www.annadress.com.ua 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 199-95-01

Àííà ×åëèøê³íà, äèçàéí-ñòóä³ÿ âåñ³ëüíî¿ òà âå÷³ðíüî¿ ìîäè

33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 (3-é êîðï.), îô.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-28-01, (093) 574-42-82

ÃÐÅÉÑ, ÂÅѲËÜÍÈÉ ÑÀËÎÍ

http://gracewedding.com.ua 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . (362) 26-76-62, (050) 339-42-99

CUTE TIFFANY, âåñ³ëüíèé ä³ì 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 814-62-20, (063) 066-84-40 Dolloris, ñàëîí âåñ³ëüíî¿ òà âå÷³ðíüî¿ ìîäè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 (ÒÖ “Ãàëåðåÿ Ïðåì’ºð”), 3-é ïîâ.. . . . . . . (097) 063-06-91 Florence, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 893-62-53 Inna Morato, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 056-08-60 Kahiani T, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 643-00-64 Medynski, âåñ³ëüíèé áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-23-72, (097) 196-61-64 Swell, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 059-80-91, (098) 823-44-85 TIAMO, âåñ³ëüíèé áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 (ÒÖ “Ïðåì’ºð”) . . . . . . . . (093) 644-51-44, (098) 502-26-52 ViVa, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 411-47-59, (066) 479-33-32 Àäåëü, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 812-62-05 Á³ëà êàçêà, âåñ³ëüíà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Çåëåíà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-90-69 Âàëüñ, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-24-49 Âåðñàëü, ñòóä³ÿ âåñ³ëüíîãî äèçàéíó 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 501-74-01 Âåñ³ëüíèé ðàé, ñàëîí-ì³í³-ìàðêåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 726-70-51, (093) 109-85-51 Åë³ò, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-29-77, (097) 823-30-03

115

Ëåáåäèíà â³ðí³ñòü, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 2-é ïîâ.. . (097) 918-68-74, (093) 740-13-45 Ìåð³áåëü, ñòóä³ÿ âåñ³ëüíîãî äèçàéíó 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 698-03-48 Ìð³ÿ, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Òåàòðàëüíèé, 3 (ÒÖ “Öåíòðàëüíèé”), â³ää³ë ¹66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 225-42-65, (067) 492-17-29 Íàòàë³, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-87-91, (067) 363-03-11 Îëåñÿ, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192, îô.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 537-37-06 Ïðåñòèæ, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 289-66-79 Ðîêñîëàíà, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 904-01-88, (096) 728-29-74 Ñàëîí âåñ³ëüíî¿ ìîäè 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 154-57-33, (096) 349-39-80 Ñâ³òëàíà, ñàëîí âåñ³ëüíî¿ ìîäè 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-50 Ñòåôàí³, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 (3-é ïîâ.), îô.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 481-13-07 Ñòèëü-Novia, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 510-43-06, (067) 681-29-39 Þë³ÿ, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 (ÒÖ “Ãàëåðåÿ Ïðåì’ºð”) . . . . . . . . . . . . . . (050) 592-44-94

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐͲ ÏÎÑËÓÃÈ, ÌÀÒÅвÀËÈ Doctor VET, ïðèâàòíèé ä³àãíîñòè÷íî-ë³êóâàëüíèé âåòåðèíàðíèé êàá³íåò 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 11. . . . . . . . . . . . . . (362) 40-60-46, (097) 460-22-81 Âåòåðèíàðíà àïòåêà 33013, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðèâîêçàëüíèé, 3 Âåòåðèíàðíà àïòåêà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 075-02-86 Âåòåðèíàðíà àïòåêà ÒΠ“ÓÊÐÂÅÒÊÎÌ” 33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-94 Âåòåðèíàðíà àïòåêà, ë³êóâàëüíî-êîíñóëüòàòèâíèé ïóíêò 33028, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 9 (ïðîäóêòîâèé ðèíîê) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-10-18 Âåòåðèíàðíà ë³êàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Òåàòðàëüíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-10-18 Âåòåðèíàðíèé êàá³íåò ÒΠ“ÓÊÐÂÅÒÊÎÌ” 33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-94 Âåòåðèíàðíî-àïòå÷íèé ê³îñê 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à (ðèíîê “Àíäð³¿âñüêèé”), ê³îñê ¹44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 583-60-15, (050) 983-80-58 Âåòñåðâ³ñ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-29-85 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33025, ì.гâíå, âóë.Ìàëîð³âíåíñüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-30, 26-77-48 Äîáðîâåò, âåòåðèíàðíà àïòåêà 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 334-93-55, (066) 960-04-74 Äîñë³äíà ñòàíö³ÿ åï³çîîòîëî㳿 33028, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 16/18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-31-34, 26-65-68 Ëàáîðàòîð³ÿ âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíî¿ åêñïåðòèçè ¹1 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3 Îëòàí-âåò, âåòåðèíàðíà êë³í³êà 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-06-64, (097) 405-46-45 Ïàâëþê ³êòîð Àíäð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 736-19-10 Ïðîìâåòïîñòà÷, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-88-63, (097) 027-45-14 гâíåíñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè 33025, ì.гâíå, âóë.Ìàëîð³âíåíñüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-96, 62-32-84 гâíåíñüêà îáëàñíà äåðæàâíà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè 33025, ì.гâíå, âóë.Ìàëîð³âíåíñüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-68-80 гâíåíñüêà ðàéîííà äåðæàâíà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè 33010, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 65 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-26-19 гâíåíñüêà ðåã³îíàëüíà äåðæàâíà ëàáîðàòîð³ÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-84-02, 62-85-04 гâíåíñüêèé ïóíêò äåðæàâíîãî âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíîãî êîíòðîëþ òà íàãëÿäó íà äåðæàâíîìó êîðäîí³ òà òðàíñïîðò³ Ëüâ³âñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ñëóæáè ÂÑÊÍÄÊÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 25 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-49 Óïðàâë³ííÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè â ì.гâíå 33025, ì.гâíå, âóë.Ìàëîð³âíåíñüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-67-13 Óïðàâë³ííÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè â гâíåíñüêîìó ðàéîí³ 33010, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 65 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-85-72 Ôàðìàòîí, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-22 Öåíòð çäîðîâî¿ òâàðèíè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 609-05-95, (050) 216-75-08


116

ÂÇÓÒÒß

ÂÇÓÒÒß

Ðóñèíêà, àòåëüº âçóòòÿ

33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 10 . . . . . . . . (362) 62-37-01, (068) 039-27-01

BooTiko, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 735-47-67 Estro, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-68 Ventotto, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-28-51 Âçóòòÿ, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-70, 63-56-87 Âçóòòÿ, ÏðÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-70, 63-56-87 Âçóòòÿ-ñåðâ³ñ, ìàéñòåðíÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 090-68-54 ªâðîøóç, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-91 ²íòåðòîï, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-86 Êðîê, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-34 Ìàéñòåðí³ ç ðåìîíòó âçóòòÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 253-80-04 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 166-16-93 33016, ì.гâíå, âóë.À.Ìåëüíèêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-60-30, (067) 276-84-30 Îðòîïåäè÷íå âçóòòÿ, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 684-85-79 Ñàá’ÿí, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-34 Ñàô’ÿí, ÒçΠ33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-25-79 Ñåêîíä-õåíä, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 Ñó÷àñíå âçóòòÿ, â³ää³ë 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 13 (ìàãàçèí “Ëåá³äü”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-38 Ò³ï-òîï, ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó âçóòòÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 243-13-27 Ôàáðèêà âçóòòÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-94-52 Öåíòð âçóòòÿ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-85-72 ×åðåâè÷êè, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-41-44 ×îá³òîê, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-34

ÂÈÄÀÂÍÈÖÒÂÀ ²ËÜÍÅ ÑËÎÂÎ, ÐÅÄÀÊÖ²ß ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ-ÏÎ˲ÒÈ×Íί ÃÀÇÅÒÈ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ²

33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 82 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-21-22, 45-31-13, 63-66-72

Aviso, ãàçåòà áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-88-76, 68-88-88

VALIAZH, æóðíàë 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 (ÁÖ “Ñëîâàöüêèé”), îô.332. . . . . . . . (097) 565-86-68 Áë³ö-²íôîðì, õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ, ÏðÀÒ, ÐÔ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 26 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-06, 62-56-26 ³ñò³ гâíåíùèíè, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðîñâ³òè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-53-05, 22-23-24 Âîëèíñüê³ îáåðåãè, âèäàâíèöòâî 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-97 Âîëèíñüê³ òîðãè, ãàçåòà-â³ñíèê гâíåíñüêî¿ òîðãîâî-ïðîìèñëîâî¿ ïàëàòè 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-30-96 Äóõîâíà íèâà, ùîì³ñÿ÷íà öåðêîâíî-ðåë³ã³éíà ãàçåòà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-17-21 Çà â³äðîäæåííÿ, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-94 Çäîëáóí³â Á³çíåñ, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13 (4-é ïîâ.), îô.423. . . . . . . . . . . . . . . . (096) 004-23-28 Ìåäè÷íèé â³ñíèê, гâíåíñüêèé îáëàñíèé íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé òèæíåâèê 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-25 Îá’ÿâà, òèæíåâèê ðåêëàìè òà îãîëîøåíü 33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-42 ÎÃÎ, âèäàâíè÷èé ä³ì 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-06-07 ÎÃÎÏÐÅÑ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-50 Ïðîâ³íö³éêà, гâíåíñüêèé îáëàñíèé òèæíåâèê 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 52/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-22-90 гâíå Âå÷³ðíº, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-55, 62-56-85 гâíå Åêñïðåñ, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-86 гâíå ðàêóðñ, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-42


²ÉÑÜÊÊÎÌÀÒÈ

гâíå-Ïðåñà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-81-55 гâíåíñüêà ãàçåòà, îáëàñíà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íà ãàçåòà 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-37-77 гâíåíñüêà ïðàâäà, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à . . . . . . . . . . . . . . (097) 032-61-40, 669-58-79 гâíåíñüêèé êîîïåðàòîð, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè, ÊÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-08 гâíåíñüê³ îãîëîøåííÿ, ãàçåòà îãîëîøåíü òà ðåêëàìè 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-37-77 ÑÂ, гâíåíñüêèé îáëàñíèé òèæíåâèê 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 52/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-22-90 Ñåðâ³ñíî-âèäàâíè÷èé öåíòð ÄÔÑ Óêðà¿íè 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-89-20, 28-28-79 ѳì äí³â, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-10, 26-49-44 Ñëîâî ³ ÷àñ, ðåäàêö³ÿ ì³ñüêðàéîííîãî òèæíåâèêà 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-63

ÂÈÏÐÀÂͲ ÇÀÊËÀÄÈ Ð³âíåíñüêèé ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð Óïðàâë³ííÿ ÄÏòÑ Óêðà¿íè â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-94-56 Ãîðîäèùåíñüêà âèïðàâíà êîëîí³ÿ ¹96 Óïðàâë³ííÿ ÄÏòÑ Óêðà¿íè â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 35341, ñ.Ãîðîäèùå гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-71-86 Ãîðîäîöüêèé âèïðàâíèé öåíòð ¹131 Óïðàâë³ííÿ ÄÏòÑ Óêðà¿íè â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 92 à . . . . . . . . (362) 61-80-72 Äóáåíñüêà âèõîâíà êîëîí³ÿ Óïðàâë³ííÿ ÄÏòÑ Óêðà¿íè â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñàäîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-17-64, (362) 40-07-78 Êàòåðèí³âñüêà âèïðàâíà êîëîí³ÿ ¹46 Óïðàâë³ííÿ ÄÏòÑ Óêðà¿íè â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 34541, ñ.Êàòåðèí³âêà Ñàðíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 7-82-09, 7-82-64 Ïîëèöüêà âèïðàâíà êîëîí³ÿ ¹76 Óïðàâë³ííÿ ÄÏòÑ Óêðà¿íè â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 34375, ñ.²âàí÷³ Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 5-31-49

ÂÈÙ² ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ III-IV вÂͲ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²¯ ³äêðèòèé ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò ðîçâèòêó ëþäèíè “Óêðà¿íà”, гâíåíñüêèé ³íñòèòóò 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 1 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-71-87, 63-80-09 ²íñòèòóò ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ³ äîâóç³âñüêî¿ ï³äãîòîâêè ïðè ÐÄÃÓ 33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàôîâà, 31, ê.119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-96-08 ²íñòèòóò ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ÍÓÂÃÏ 33028, ì.гâíå, âóë.24 Ñåðïíÿ, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-68 ̳æíàðîäíèé åêîíîì³êî-ãóìàí³òàðíèé óí³âåðñèòåò ³ì.àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, ÏÂÍÇ 33027, ì.гâíå, âóë.àêàä.Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 4 . . . . . . . . (362) 23-72-02, (050) 104-69-80 Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ, гâíåíñüêå â³ää³ëåííÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-21-03, 45-19-00 Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-98, 63-32-51 гâíåíñüêèé äåðæàâíèé ãóìàí³òàðíèé óí³âåðñèòåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-69, 26-78-65 гâíåíñüêèé ³íñòèòóò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ïðàâà ÍÀÍ Óêðà¿íè 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-46-01, 62-04-48 гâíåíñüêèé ³íñòèòóò ñëîâ’ÿíîçíàâñòâà Êè¿âñüêîãî ñëàâ³ñòè÷íîãî óí³âåðñèòåòó 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-12-85, 63-14-05 гâíåíñüêèé öåíòð ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ òà ïåðåï³äãîòîâêè ïðàö³âíèê³â êóëüòóðè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 êåð³âíèõ êàäð³â êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-49-87 Ôàêóëüòåò äîâóç³âñüêî¿ òà ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè Ð²Ñ ÊÑÓ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-12-85 ³äêðèòèé ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò ðîçâèòêó ëþäèíè "Óêðà¿íà", Äóáåíñüêà ô³ë³ÿ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Øåâ÷åíêà, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 3-25-52, 3-22-10 Âîëîäèìèðåöüêèé öåíòð äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ óí³âåðñèòåòó "Óêðà¿íà" 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Øê³ëüíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-59-70 Íàäñëó÷àíñüêèé ³íñòèòóò ÍÓÂÃÏ, âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-67-46 Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò “Îñòðîçüêà àêàäåì³ÿ” 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ñåì³íàðñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 3-00-69, 2-29-49

ÂÈÙ² ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ²-²² вÂͲ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²¯ гâíåíñüêà äóõîâíà ñåì³íàð³ÿ ÓÏÖ ÊÏ

33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-88

гâíåíñüêå ìóçè÷íå ó÷èëèùå ÐÄÃÓ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-46-85 гâíåíñüêèé àâòîòðàíñïîðòíèé êîëåäæ ÍÓÂÃÏ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-40-09, 28-76-24

117

гâíåíñüêèé äåðæàâíèé àãðàðíèé êîëåäæ 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-59-23 гâíåíñüêèé äåðæàâíèé áàçîâèé ìåäè÷íèé êîëåäæ 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-34, 23-40-56 гâíåíñüêèé åêîíîì³êî-ãóìàí³òàðíèé òà ³íæåíåðíèé êîëåäæ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-20-40, (098) 421-98-21 гâíåíñüêèé åêîíîì³êî-òåõíîëîã³÷íèé êîëåäæ ÍÓÂÃÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Ëèòîâñüêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-80 гâíåíñüêèé åêîíîì³÷íèé êîëåäæ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 ñòàòèñòèêè, îáë³êó òà àóäèòó 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-59-74 гâíåíñüêèé êîëåäæ åêîíîì³êè òà á³çíåñó, ÄÂÍÇ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-55-70, 28-77-10 гâíåíñüêèé êîîïåðàòèâíèé åêîíîì³êî-ïðàâîâèé êîëåäæ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-68, 26-95-48 Òåõí³÷íèé êîëåäæ ÍÓÂÃÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-18-85, 28-16-67 Áåðåçí³âñüêèé ë³ñîòåõí³÷íèé êîëåäæ ÍÓÂÃÏ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-60-89, 5-60-82 Äóáåíñüêèé êîëåäæ ÂÍÇ “³äêðèòèé ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò ðîçâèòêó ëþäèíè ”Óêðà¿íà" 35600, ì.Äóáíî, âóë.Øåâ÷åíêà, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 3-22-10, 3-25-52 Äóáåíñüêèé êîëåäæ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ ÐÄÃÓ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-17-43, 4-27-64 Äóáåíñüêèé êîëåäæ ÐÄÃÓ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Øåâ÷åíêà, 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-25-55, 4-29-83 Äóáåíñüêèé ìåäè÷íèé êîëåäæ, ÂÊÍÇ ÐÎÐ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 3-23-82, 3-23-72 Çàõ³äíîóêðà¿íñüêèé êîëåäæ “Ïîë³ññÿ” 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 64 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-49-53, 5-48-88 Êîñòîï³ëüñüêà ô³ë³ÿ гâíåíñüêîãî äåðæàâíîãî áàçîâîãî ìåäè÷íîãî êîëåäæó 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-29-77, 2-11-54 Êîñòîï³ëüñüêèé áóä³âåëüíî-òåõíîëîã³÷íèé êîëåäæ ÍÓÂÃÏ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-19-78, 2-12-11 Ìèðîãîùàíñüêèé àãðàðíèé êîëåäæ 35624, ñ.Ìèðîãîùà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . (3656) 7-74-90 Ìëèí³âñüêèé äåðæàâíèé òåõíîëîãî-åêîíîì³÷íèé êîëåäæ 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.².Ôðàíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-46-94, 6-55-66 Ðîêèòí³âñüêå ìåäè÷íå ó÷èëèùå 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-21-43, 2-10-83 Ñàðíåíñüêèé ïåäàãîã³÷íèé êîëåäæ ÐÄÃÓ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Êîâåëüñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-40-60, 3-32-25

²ÉÑÜÊÊÎÌÀÒÈ Â³éñüêîâà ÷àñòèíà 3002 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 67-90-52 гâíåíñüêèé îáëàñíèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðàáíèê, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-57 гâíåíñüêèé îá’ºäíàíèé ì³ñüêèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðàáíèê, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-73 Áåðåçí³âñüêèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êîðåöüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-45-07 Âîëîäèìèðåöüêèé îá’ºäíàíèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-33-67 Ãîùàíñüêèé îá’ºäíàíèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-13-40 Äóáåíñüêèé îá’ºäíàíèé ì³ñüêèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ïåêàðñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-23-80 Äóáðîâèöüêèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Âîðîáèíñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-01-86 Çàð³÷íåíñüêèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ïàðòèçàíñüêà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-03-49 Çäîëáóí³âñüêèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-25-03, 2-56-32 Êîðåöüêèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Âèøíåâà, 13 à Êîñòîï³ëüñüêèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êîïåðí³êà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-10-86 Êóçíåöîâñüêèé ì³ñüêèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, ì³êðîðàéîí Ïåðåìîãè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-28-81 Ìëèí³âñüêèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Âàòóò³íà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-41-65 Îñòðîçüêèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ëóöüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-20-42 Ðàäèâèë³âñüêèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ñàäîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-11-48 Ðîêèòí³âñüêèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Ïðîëåòàðñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-24-80 Ñàðíåíñüêèé ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ùîðñà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-40-70


118

²ÊÍÀ, ÄÂÅв

²ÊÍÀ, ÄÂÅв

Áîãàòèð Ðóñëàí Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), îô.301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 790-08-54, 768-63-76

Áîëåíà, ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 60 . . . . . . . . . (362) 63-80-97, (067) 360-50-41

³êíà ÊÎÐÑÀ, ñàëîí-ìàãàçèí

33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-62-69, (097) 148-61-13, (050) 919-79-93

²ÊÍÎ ÏËÞÑ, ÑÀËÎÍ-ÌÀÃÀÇÈÍ

33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 62 à . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-93-42, (067) 360-31-50, (096) 552-25-04

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

ÇÎÄ×ÈÉ, ÑÀËÎÍ-ÌÀÃÀÇÈÍ

33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 2 (íàâïðîòè ÀÑ ×àéêà) . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-56-47, (096) 999-09-19, (050) 435-37-03

ÌÅÐÀÍÒÈ, ÑÀËÎÍ ÄÂÅÐÅÉ

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ “NOVUS”) . . (097) 219-18-77 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

Comfort House, ñàëîí äâåðåé òà â³êîí 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 053-35-33 Porta, ô³ðìîâèé ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 101-91-19 Steko, ô³ðìîâèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-83, (096) 588-02-08 VERBA, ôàáðèêà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-36-00, (068) 264-36-00 VERTO, ñàëîí-ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 319-87-17, (095) 663-77-33 VIKNA LAND, ô³ðìîâèé ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-19-24, (097) 991-37-31 Àòóðàé, ÌÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-04-55, (067) 729-66-55 Áîíàïàðò ï³äïðèºìñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-04-30, 62-04-04 Áóä Äåêîð, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-19-16, (098) 543-09-03 Âàø³ Äâåð³ гâíå, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ìåæîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-04, (096) 444-10-44 ³çÀðò, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-11, 23-35-33 ³êà, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-61-76, (050) 375-14-77 ²ÊÍÀ PERFECT, ô³ðìîâèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 788-86-86 ³êíà Äâåð³, ñàëîíè-ìàãàçèíè 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-12-25 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-53-50, (097) 793-09-99 ³êíà, äâåð³ ìåòàëîïëàñòèêîâ³, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 (2-é ïîâ.), îô.244 . . (362) 46-04-56, (098) 247-55-50 ³êíà, äâåð³, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-71-90, (050) 375-45-46 ³êíàð, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 147-36-37 ²ÊÍÀÐ, ñàëîí-ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 940-23-33, (098) 343-35-50 ³êíàòåðì, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-04-98, (098) 031-90-72 ³êíîñâ³ò, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 371-43-33 ³êîíöÿ òà Äâåðöÿòà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1 . . . . . . . . . . (362) 63-32-02, (093) 755-69-27 Ãàëåðåÿ äâåðåé, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 015-39-32, 016-18-28 Ãóäè÷ Îëåêñ³é Âàäèìîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 298-44-05 Äâåð³ Á³ëîðóñ³¿, ñàëîí-ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-65-89 Äâåð³ Ïîë³ññÿ, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 410-10-75 Äâåð³ ñòàëåâ³ 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-29, (050) 435-40-90 Äâåð³ òà ϳäëîãà, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 21 (ÒÖ “METRO”) . . . . . . . . (362) 43-20-35, (098) 841-48-16 Äâåð³-³êíà, ñàëîí-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-01, (067) 382-48-12 Äåíâåð, ñàëîíè-ìàãàçèíè 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-10, (097) 978-26-22 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-02, (097) 978-26-22 Åíâ³ð, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10 (ÒÖ “³êòîð³ÿ”) . . . . . (362) 43-60-95, (098) 832-32-79


ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, ÂÎÄβÄÂÅÄÅÍÍß

Çàòèøîê 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11, îô.15 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-64, (067) 873-74-74 Êîìôîðò ijì 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 029-09-00 Êðîíîñ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 161-30-05, (066) 063-61-76 ˳äåð, ñàëîí-ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-93-42, (096) 552-25-04 Ìàéñòåð-êëþ÷, ñàëîí-ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 167-73-43, (067) 363-20-96 ̳ëàíî, ñàëîí-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-99, (093) 692-92-27 ̳ðà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 4, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-24-25, (097) 408-22-00 Ìóäðèê Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-45-30, (067) 256-37-86 ͲÊ, ô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 268-43-79 ͳëà³ê, ñàëîí 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-65-57, (097) 084-83-46 Îáåð³ã âàøî¿ îñåë³ 33022, ì.гâíå, âóë.Î.Äóíäè÷à, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-09-10 ÏÐÅÑÒÈÆ Â²ÊÍÀ ÄÂÅв 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 900-18-83, 788-86-86 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 900-18-84 ÐÅÍÎÌÅ-ÏÀÐÒÍÅÐ, òî÷êà ïðèéîìó çàìîâëåíü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-46 Ñàëîí ôàéíèõ äâåðåé, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 172-98-88 ÑÀÒÐÅÌ, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 67-94-98, (098) 553-88-14 Ñâ³ò äâåðåé, ìàãàçèíè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-01-53, (097) 350-68-37 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 002-47-29 ÑÅÇÎÍ ÏËÞÑ, ñàëîí-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-02-60, (098) 332-97-60 Ñòàëü-Ì, ô³ðìîâèé ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-74-84 Ñòåêëîïëàñò, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-34, (097) 478-93-39 Ñòèëü ³ ñòàëü, òîðãîâèé â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 120-00-49 Ñòîëÿðíèé öåõ íà Ïðèñàäèáí³é 33001, ì.гâíå, âóë.Ïðèñàäèáíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-20-60 Ôåíñòåð, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-66, (067) 115-31-35 Ô³ðìà Ñòîëÿð, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-75-46, (050) 435-54-01 ×åãåðîâñüêèé Ñâÿòîñëàâ Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-46-20, 43-15-34

ÂÎÄÀ ÏÈÒÍÀ, ÍÀÏί ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÄÆÅÐÅËÀ, ÄÏ

Äîñòàâêà åêîëîã³÷íî ÷èñòî¿ ïèòíî¿ âîäè ³ç Ïðèêàðïàòòÿ. 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.19 . . . . . (362) 63-63-36, (067) 360-02-07

Àêâà Ñàíà Äàð, öåíòð ïðîäàæó ïèòíî¿ âîäè 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 1 à . . . . . . . . . . . . . (362) 40-40-16, (096) 689-17-08 Äæåðåëî çäîðîâ’ÿ, ÏÏ 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-07-99, (094) 966-07-99 Åêî-ñôåðà, ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-25-04 Çàâîä ì³íåðàëüíî¿ âîäè “Ìàëîìèäñüêà”, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-18-06 Êîêà-Êîëà Áåâåð³äæèç Óêðà¿íà ˳ì³òåä гâíå, ²Ï 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-34 Íåøê³äëèâ³ òåõíîëî㳿 ³ ïðîäóêòè “Ãð³í ÎÓË”, ÒΠ33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-85-13 Îëåêñàíäð³éñüê³ äæåðåëà 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 14, îô.1 . . . . . . . . . . . . . (362) 40-04-04, (068) 301-31-91 Îñòðîçüêèé çàâîä ì³íåðàëüíî¿ âîäè, ÒçΠ33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-40 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-36-08 Ñëóæáà äîñòàâêè ïèòíî¿ âîäè “Ñð³áíà” 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-04-80 Ñëóæáà äîñòàâêè ïèòíî¿ âîäè “×åðâîíà êàëèíà” 33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . . (362) 43-23-43, (097) 165-65-81 Âîäîãðàé, ÒçΠ35310, ñ.Æîáðèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . (362) 69-32-53, 61-84-62 Åêîëàéí, ÒçΠÂÒÊ 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.1 Òðàâíÿ, 33 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-39-22 Çàâîä ì³íåðàëüíî¿ âîäè “Ìàëîìèäñüêà”, ÒçΠ35013, ñ.Ìàëèé Ìèäñüê Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 806-24-60, 013-80-99

119

ÂÎÄÎÎ×ÈÙÓÂÀËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

UKRBIOTAL, Ò��Π33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-28-97, 26-64-17 Àêâàñòðîéñåðâ³ñ, ô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 495-66-25 Àêâàöåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 (ÁÖ “˳îí”), â³ää³ë ¹11 . . . . (098) 271-98-98, 271-98-99 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . . . . . (098) 271-98-98, 271-98-99 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 49 (ïðîäðèíîê), ê³îñê ¹223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 271-98-98, 271-98-99 Àêâ³ëîí-òåõíî, ÍÂÏ ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-40-45, (067) 928-84-71 Ãð³íïåò, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11, îô.1 . . . . . . . . . . . . . (362) 40-04-04, (068) 301-31-91 ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿, ñàëîí-ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 888-39-39, (067) 203-20-20 Êîìôîðò-Åêî, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.603. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-73 Êðàùà âîäà, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-44-43, (067) 382-48-56 Ñèíåðã³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-40-90 Ô³ëüòðè î÷èñòêè âîäè, â³ää³ëè 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8 (ìàãàçèí “Ñïîðòòîâàðè”) 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 34 à (ðå÷îâèé ðèíîê), ê³îñê ¹2 . . . . . . . . . . . (067) 362-42-76 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 12 (ìàãàçèí “Âåçóí÷èê”) . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-47-14

ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, ÂÎÄβÄÂÅÄÅÍÍß ÌÊÏ ÄÅËÜÒÀ, ÒÇÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 2/1 . . . . . (362) 62-94-41, 23-33-53

Àêâàáóäìîíòàæ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 954-78-69 Âåñòàð, ÏÏ ÍÂÔ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-51-02 ³ê-Åêîñåðâ³ñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.203 . . . . . . . . . . . . . (362) 62-94-35, (098) 668-01-68 Âîäîêàíàëñåðâ³ñ, ÄÏ ÐÎÂÊÏ ÂÊà “гâíåîáëâîäîêàíàë” 33027, ì.гâíå, âóë.Á³ëÿêîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-37-30 Âîñòîê-³ñêî, ÌÊÏ ÍÂÖ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-61-01 Åêîòåõñåðâ³ñ, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.209, 211 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-36-31, 26-36-32 Åòàòðîí-Óêðà¿íà, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-40, 63-08-01 ²íæåíåðí³ ñèñòåìè ³ òåõíîëî㳿, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-57, 62-56-56 Ìàëåäî, ÏÏÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14, îô.129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 447-39-94 Îðá³òà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-16, (067) 949-34-81 гâåðñò, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-33 гâíåãåîëîãîðîçâ³äêà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-72-53, (066) 180-76-51 гâíåíñüêà ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíà åêñïåäèö³ÿ ÂÀÒ “ϳâí³÷óêðãåîëîã³ÿ” 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-34-37, (050) 166-42-63 гâíåíñüêèé ðàéñ³ëüêîìóíãîñï, ÒÄ 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-12, 63-43-40 гâíåîáëâîäîêàíàë, ÐÎÂÊÏ ÂÊà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-23-55, 64-31-30 Ñëóæáà âîäîïðîâ³äíîãî ãîñïîäàðñòâà ÂÊà “гâíåîáëâîäîêàíàë” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-43 Ñëóæáà åêñïëóàòàö³¿ âîäîïðîâ³äíèõ ³ âîäîçàá³ðíèõ ñïîðóä ÂÊà “гâíåîáëâîäîêàíàë” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-43 Ðîìàí ³ Êîìïàí³ÿ, ÊÒ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-73-61, (067) 898-07-51 Ñààí, ÒΠô³ðìà 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Âàñèëü÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-79-05, 23-51-50 Ñâåðäëîâèíà, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11/170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-17-17, (067) 362-35-23 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


120

ÂÎÐÎÒÀ, ÎÃÎÐÎƲ

Òîðãîâèé ä³ì “ªâðîòðóáïëàñò”, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-25-12, 45-25-13 ÔÀÃÑ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Âèãîâñüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-08-65 ßðîø ³òàë³é ßðîñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 991-28-44

ÂÒÎÐÈÍÍÀ ÑÈÐÎÂÈÍÀ

ÂÎÐÎÒÀ, ÎÃÎÐÎƲ

Çàõàð÷óê Ðîìàí Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Ïðèéìàºìî ìàêóëàòóðó, ñêëîòàðó òà ³í. 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðîñâ³òè, 13 . . . . . . . . . . (3655) 3-41-81, (095) 316-66-60

Àëºêñ-Ïëþñ, ÏÏÔ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-89-97, (067) 768-31-96 Àíäðîøóë³ê Ëåîí³ä Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-80 Âòîðìà-Ñ, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-22-10, (067) 830-32-71 ÅÊÎ-ÕÅËÏ, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-67 ªâðîñòàð, ÏÊÔ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-70-70, 43-85-84 ²íòåãðàë, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-82-75, (362) 26-79-73 Ïðîìñíàá-гâíå, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.304 . . . . . . . . . . . . . (362) 64-25-75, (067) 142-70-13 гâíåâòîðìåò, ÏÀÒ 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-22-00 Ñêëîòàðà-ìàêóëàòóðà, ÏÏ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-01-71, (066) 829-52-88 Øàðáîí, ÍÂÏ ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . . (362) 43-45-28, (067) 382-18-65 Ùèò-²íâåñò, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . (067) 363-37-29, (063) 299-15-53

ÃÀÇ, ÃÀÇÈÔ²ÊÀÖ²ß

гâíåòåõãàç ËÕÇ, ÒçÎÂ

Òåõí³÷í³ ãàçè: êèñåíü, àðãîí, âóãëåêèñëîòà. 33013, ì.гâíå, âóë.Áàõàðºâà, 23 . . . . . . . . . . (362) 26-66-33, (050) 337-96-06

Àðò Ìåòàë Äåêîð, ÌÊÏ ô³ë³ÿ 33005, ì.гâíå, âóë.×åõîâà, 9 à, ê.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-37-22 Âëàñîâ Îëåã ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-29-17, (098) 617-41-70 Ãðàíäìàéñòåð, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-15-44 Êàíòð³ Êëàá, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.É.Äðàãàí÷óêà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-10-10, (067) 362-00-71 Ìàéñòåð-Ì 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à (ÒÊ “Ñêåëÿ”) . . . . . . . . . . . . . (362) 43-11-25, 43-05-25 Íàòåê, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 278-03-73, (063) 628-31-40 Ïàâëèøèí Îëåêñàíäð Ðîñòèñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-03-06, (067) 360-19-45 Ðîçóìíà àâòîìàòèêà, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-87-61 ÔÎÊ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-12-21, (050) 375-30-51

Âåëä³íã, ÏÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-96-48, (097) 587-91-97 ²í˺êñ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-00-54, (096) 771-12-40 гâíåãàç, ÏÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Á³ëÿêîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-07-23, 15-84 Äîâ³äêîâà ñëóæáà ÏÀÒ “гâíåãàç” 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 15-84 Àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêà ñëóæáà ÏÀÒ “гâíåãàç” 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104, (362) 62-00-24 Ïðîåêòíà ãðóïà ÏÀÒ “гâíåãàç” 33027, ì.гâíå, âóë.Á³ëÿêîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-26-47 Ñëóæáà çð³äæåíîãî ãàçó ÏÀÒ “гâíåãàç” 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-00-35 Òîðãîâî-âèðîáíè÷èé â³ää³ë ÏÀÒ “гâíåãàç” 33027, ì.гâíå, âóë.Á³ëÿêîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-24-76 гâíåíñüêå ë³í³éíå âèðîáíè÷å óïðàâë³ííÿ ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîä³â ÓÌà “Ëüâ³âòðàíñãàç” 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-77-55, 28-24-13 гâíåñïåöêîìïëåêòàö³ÿ, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-73-71 Ñàìãàç, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-25-41 Òåïëîïðîåêòìîíòàæ, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-96-10, (067) 363-59-50 Òåõíîòåê, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-44, 63-40-11


ÃÐÎÌÀÄÑÜʲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯

ÃÀËÅÐů ªâðî-Àðò, ãàëåðåÿ ºâðîïåéñüêîãî æèâîïèñó 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-67, 26-47-80 ÇÓÇÀ, õóäîæíÿ ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . (362) 43-37-41, (096) 684-80-33 Ôîòîãàëåðåÿ гâíåíñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ñï³ëêè ôîòîõóäîæíèê³â Óêðà¿íè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-27-24

ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ ÀÂÃÓÑÒ 21, ²ÄÄ²Ë ÃÎÄÈÍÍÈʲÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 (ÒÖ “Ãàëåðåÿ Ïðåì’ºð”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 967-80-33

Eurotime, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 (ÒÖ “Ãàëåðåÿ Ïðåì’ºð”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-05-55, (063) 065-32-00 Ãîäèííèêè, â³ää³ëè 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 (ïàñàæ “Þí³ñòü”), 2-é ïîâ. 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3 (ðèíîê), ê³îñê ¹160 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 183-27-80 Ãîäèííèêè, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-09 Ìàéñòåðíÿ ãîäèííèê³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 301-45-31, (050) 533-44-94 Ò³ê-Òàê, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”) . . . . . . (067) 380-28-08, (095) 843-85-77 ×àñ Ãð³íâ³÷, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 47 (ï³äçåìíèé êîìïëåêñ ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 539-38-14, (096) 585-82-23

ÃÎÒÅ˲

121

Äîìàøí³é ãîòåëü, àãåíö³ÿ îðåíäè êâàðòèð 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 25, îô.7. . . . . . . . . . . . . (362) 43-12-12, (067) 362-50-32 Ìàðëåí, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-06-00, 24-20-87 Ìåëðîóç, êîìïëåêñ â³äïî÷èíêó 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-06-48, (099) 248-89-86 Îðëàí, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-31-01, (067) 116-37-01 ѳàð, îðåíäà æèòëà 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13, îô.412 . . . . . . . . . . . (362) 43-42-94, (050) 928-19-73 Òóðèñò, òóðèñòè÷íèé êîìïëåêñ ÏðÀÒ “гâíåòóðèñò” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-13, 60-82-22 Óêðà¿íà, ãîòåëü ÒçΠ“̳óðà” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-79-76, 64-91-41

ÃÎÒÅ˲ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² 4õ4, ãîòåëü 35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 1 à. . . . . . . . . . . . . (067) 380-73-04 Àéâåíãî, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35306, ñ.Êîëîäåíêà, âóë.Çåëåíà, 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-89-52, (050) 662-74-62 ÀÍÒ²Ê ÕÀÓÑ, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 579-59-05 Áåð³çêà, ãîòåëü 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-66-13 Âàðàø, ãîòåëü 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-17-19, 2-29-04 Âåæà, ãîòåëüíèé êîìïëåêñ 35626, ñ.Ìîëîäàâî Äóáåíñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-27-89 ³çèò, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35603, ñ.Ïàíòàë³ÿ Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.17 Âåðåñíÿ, 2. . (093) 642-28-82, (068) 635-93-08 Ãîòåëü 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-68-37 ÄÀëÎÑ, êàôå-ãîòåëü 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Âàðøàâñüêà, 2 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-20-20, (050) 941-74-33 Äðóæáà, ãîòåëü 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.1000-ë³òòÿ Äóáðîâèö³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-02-44 Äóáíî, ãîòåëü 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-18-02, 4-10-86 Åäåì, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñòàðà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-25-50, (099) 301-50-26 Çîä³àê, ìîòåëü 35641, ñ.Òàðàêàí³â Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ëüâ³âñüêà, 146 . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 5-13-31 Çîëîòà ï³äêîâà, ì³í³-ãîòåëü 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, âóë.²íæåíåðíà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-32-45 Çîðÿ, ãîòåëü 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-52-88, 2-54-61 Êåìï³íã, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-72, (067) 362-01-67 Ëþáèñòîê, ãîòåëü 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-23-51 Ìàåñòðî, ãîòåëü 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 000-64-65 ̳í³-Ãîòåëü 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, ì³êðîðàéîí Ïåðåìîãè, 19, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 401-04-02, (066) 218-18-19 Ïàðê-ãîòåëü Øâåéöàð³ÿ, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35307, ñ.Îáàð³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñîáîðíà, 51 . . . . . (362) 61-93-00, (067) 904-04-50 Ñêîëüìî, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1 â . . . . . . . (067) 838-03-31 Ñëó÷, ãîòåëü 34500, ì.Ñàðíè, âóë.17 Âåðåñíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-24-75, 3-29-62 Ñîô³ÿ, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà, âóë.Äóáí³âñüêà, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-30-73, 43-23-23 Ôåñòèâàëü, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 34730, ñ.Áðàí³â Êîðåöüêîãî ð-íó, âóë.Êîðåöüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 918-89-13 Ùåäðèé ìëèí, ãîòåëü 35400, ñìò Ãîùà, âóë.гâíåíñüêà, 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-17-93 Þí³ñòü, ãîòåëü 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-04-52

ÃÐÎÌÀÄÑÜʲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯ Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë. Optima, ãîòåëü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-03-10 Àãåíö³ÿ “Çàòèøîê” 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 989-48-66, 169-69-22 Ãîòåëüí³ ïîñëóãè, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 463-84-51, (066) 804-12-58

Àñîö³àö³ÿ íåçàëåæíèõ ïåðåâ³çíèê³â 33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-20-88, (067) 967-50-88 Àñîö³àö³ÿ ïðàö³âíèê³â áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³ ì.гâíå òà гâíåíñüêî¿ îáëàñò³, ÃÎ 33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 108 à . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-64, (096) 833-43-90 Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ “¯æà äëÿ æèòòÿ” 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-97-39 Áðàòåðñòâî áåç êîðäîí³â-Óêðà¿íà, êîðïîðàö³ÿ 33025, ì.гâíå, âóë.Ñåâàñòîïîëüñüêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-74, 62-33-28 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


122

ÄÅDzÍÔÅÊÖ²ß

Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ "Áàòüê³âùèíà", гâíåíñüêà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-08-81 Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ "Áàòüê³âùèíà", гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-05-05 Âîëèíñüêèé ðåñóðñíèé öåíòð, Çàõ³äíîóêðà¿íñüêà ðåã³îíàëüíà íåï³äïðèºìíèöüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-60-16 Ãðîìàäñüêå îá’ºäíàííÿ Óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ôîíäó äîïîìîãè ³íâàë³äàì ×îðíîáèëÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-32-07 ÄÅÍ-òî Ôóäîêàí êàðàòå-äî, ì³æîáëàñíà àñîö³àö³ÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-98 Æèâå ñëîâî, õðèñòèÿíñüêèé áëàãîä³éíèé âèäàâíè÷èé ôîíä 33010, ì.гâíå, ïðîâ.³ííèöüêèé, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-83-14, 62-83-79 Ƴíêè çà ìàéáóòíº, îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî ïîë³òè÷íîãî îá’ºäíàííÿ 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-34-26 Êëóá óêðà¿íñüêî¿ åë³òàðíî¿ ìîëîä³ (ÊÓÅÌ) 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 17 (ïðèì³ùåííÿ ÑØ ¹15) . . . . . . . . . . . . . . . (097) 936-13-31 Êîëëåã³ÿ, гâíåíñüêà ì³ñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ ñï³ëêè þðèñò³â Óêðà¿íè 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-57-13, (067) 104-65-79 Êîì³òåò âèáîðö³â Óêðà¿íè, ÐÎÃÎ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-39-43, 26-38-47 Íàä³ÿ-Ëþäÿì, ì³æíàðîäíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-79-76 Íàðîäíà äèòèíà, гâíåíñüêå ì³ñüêå òîâàðèñòâî 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-18, (097) 118-95-74 Íàö³îíàëüíà ñëóæáà ïîñåðåäíèöòâà ³ ïðèìèðåííÿ, â³ää³ëåííÿ â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-34-43 Íàö³îíàëüíà Ñï³ëêà æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè, îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-17-67 Íàö³îíàëüíà ñï³ëêà õóäîæíèê³â Óêðà¿íè, гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-41-29 Ïðîñâ³òà ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, гâíåíñüêå îáëàñíå îá’ºäíàííÿ ÂÓÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-69 гâíå-²íâàãðóï, ÐÎÎ Âβ “Ñîþç îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â Óêðà¿íè” 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.111 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-23-08, 43-83-08 гâíåíñüêà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ çàõèñòó ñ³ìåé çàãèáëèõ, ïîìåðëèõ ³íâàë³ä³â òà âåòåðàí³â ëîêàëüíèõ êîíôë³êò³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-41-57 гâíåíñüêà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè 33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-87-60 гâíåíñüêà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ óêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-01-77 гâíåíñüêà îáëàñíà àñîö³àö³ÿ ï³äïðèºìö³â (ÐÎÀÏ) 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 1-17 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 280-95-40, (098) 968-87-18 гâíåíñüêà îáëàñíà àñîö³àö³ÿ ôåðìåð³â òà ïðèâàòíèõ çåìëåâëàñíèê³â 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðîñâ³òè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-90-65 гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Ñï³ëêè àðõ³â³ñò³â Óêðà¿íè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-26-09 гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-54-87 гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ óêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó 33028, ì.гâíå, âóë.Ì.Õâèëüîâîãî, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-71 гâíåíñüêå ì³ñüêå òîâàðèñòâî ³íâàë³ä³â ç ïîðóøåííÿì îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 40/56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-07-75 гâíåíñüêèé ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-43-15 Ñï³ëêà ôîòîõóäîæíèê³â Óêðà¿íè, гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-27-24 Òîâàðèñòâî “Âèøíåâà ãîðà”, ÐÎÌÃÎ 33013, ì.гâíå, âóë.Ëèòîâñüêà, 55, ê.317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-07-33 Òîâàðèñòâî âèíàõ³äíèê³â ³ ðàö³îíàë³çàòîð³â Óêðà¿íè, ÐÎÎ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1, ê.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-35-52 Òîâàðèñòâî îõîðîíè ïðèðîäè, îáëàñíå 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-73 ÓÒÎÃ, гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-74 Ôåäåðàö³ÿ ïðîôåñ³éíèõ ñï³ëîê гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-23-87, 22-34-26 Öåíòð “ÏÐÀÂÞÑ”, ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.ßñíà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-03 Öåíòð Ïðàâà ÐÎÃÎ “Êîì³òåò âèáîðö³â Óêðà¿íè” 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 6, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-38-47 ×àéêà, öåíòð ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ 33018, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-34-57

ÄÅDzÍÔÅÊÖ²ß Â³ää³ëåííÿ äåç³íôåêòîëî㳿 ÄÓ “гâíåíñüêîãî ÎËÖ ÄÑÅÑÓ” 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-66 Êàðñàð, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-03-04, (067) 382-49-51 Ïðîôäåç³íôåêö³ÿ, ÊÏ 33025, ì.гâíå, âóë.Ìàëîð³âíåíñüêà, 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-53, 62-02-90 гâíåíñüêå îáëàñíå îá’ºäíàííÿ “Ïðîôäåç³íôåêö³ÿ” 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-74, 28-83-24 Òðèëîí, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-57-37, (067) 364-22-73 Ô³ðìà Ôàðì³êñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-53-76, 43-30-82

Øààëàí Òåòÿíà Õàëºä³âíà, ï³äïðèºìåöü 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-57-37 Ðàéîíí³ â³ää³ëè “Ïðîôäåç³íôåêö³ÿ” 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ë.Óêðà¿íêè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 775-54-95 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Òåðåøêîâî¿, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-16-50 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-27-94 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Øåâ÷åíêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 294-76-71 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.1 Ãðóäíÿ, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-06-40 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-52-52 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Ãàðáàðñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 499-11-95 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Íîâà, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-16-50, 2-22-27 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Áîãóíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-31-13 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Òàòàðñüêà, 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-37-67, 3-10-24 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.ß.Ãàëàíà, 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-25-74, 4-30-20 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êîáèëÿíñüêî¿, 2 . . . . . . . . . . . . . (362) 27-03-74 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Êè¿âñüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-21-97, 2-17-67 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïåòðîâñüêîãî, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-18-50

ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÎÁÊÀ, ˲ÑÎ-, ÏÈËÎÌÀÒÅвÀËÈ

Àññåò, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 120 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-16, 62-05-49 Áóðà ßðîñëàâ ßðîñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 31 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 997-81-73, 997-27-96 Äåë³ññ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 21 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-80-13 Äåðåâ³é, ÏðÀÒ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-70-39, (067) 370-81-36 Åñêàäà-Ì, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-91-50 Çóºâà ²ðèíà Äìèòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-23-06, (050) 823-23-70 ÐÅÂÅÐÑ, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-43-23, (067) 362-13-00 Ðîìàíöåâ ³òàë³é Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 494-75-45 Ñëèâ³íñüêà Ëàðèñà Ãðèãîð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-17-44, (050) 151-28-01 Òðàíçèò-Ñåðâ³ñ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Çàãîðîäíÿ, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-99-13, (067) 364-29-39 Óêððåñóðñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-33

ÄÈÇÀÉÍ Makovski, áþðî ³íòåð’ºðíîãî äèçàéíó

33013, ì.гâíå, âóë.Äèðåêòîð³¿, 6 . . . . . . . . . (067) 937-44-89, (050) 293-30-98

ÃÀÐÀÍÒÀÂÒÎÇÀÕ²Ä, ÒçÎÂ

www.gaz.rv.ua Äèçàéí ïðèì³ùåíü ³ ôàñàä³â. 3D-â³çóàë³çàö³ÿ. 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . (362) 64-24-10, (067) 363-50-33

LIFESTYLE, ñòóä³ÿ äèçàéíó ³íòåð’ºð³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 923-70-24 ÀÍÒ²Ê, ³íòåð’ºðíèé ñàëîí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-45-33, (096) 241-60-59 Äåíäðîïàðê, ëàíäøàôòíå ïðîåêòóâàííÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 255-01-85, 738-21-51 Åëüô äåêîð, äåêîð-ñòóä³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 360 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-83-54 Çåëåíèé äâ³ð, ñòóä³ÿ ëàíäøàôòíîãî äèçàéíó 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 878-13-15, (095) 155-41-14 Êàëåéäîñêîï, â³òðàæíà ìàéñòåðíÿ Áåðòàø Ñâ³òëàíè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 714-40-07, (050) 240-57-73 Ëàíäøàôò-ñåðâ³ñ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 317-55-10, (050) 074-57-10


ÄÈÒßײ ÒÎÂÀÐÈ, ²ÃÐÀØÊÈ

Ëåñüêî, äèçàéí-ñòóä³ÿ 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-14-43 Ìàéñòåðíÿ Îëåêñ³ÿ Îãíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-00-36 Ìîñò, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 146-83-15 Îáðàç, ñòóä³ÿ ìîçà¿êè òà â³òðàæó 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.421. . . . . . . . . . (067) 380-85-68, (066) 045-26-17 Ïàâëþê Þð³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33022, ì.гâíå, âóë.Î.Äóíäè÷à, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-44-01 Ñèìôîí³ÿ, äèçàéí-ñòóä³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-45-33, (067) 289-83-51 Ñòóä³ÿ Äèçàéíó ³íòåð’ºðó 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 434 (3-é ïîâ.), ê.4 . . . . . . . . . (362) 62-14-78, (050) 375-80-76 Çåëåíèé ñòèëü, ðîçñàäíèê äåêîðàòèâíèõ ðîñëèí 35325, ñ.Øóáê³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 706-01-24 Ïðîêîïåöü Ñâ³òëàíà Âîëîäèìèð³âíà, ï³äïðèºìåöü 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Äðóãîãî Ëþòîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 712-31-39 Ñàäîâî-îïîðÿäæóâàëüíèé öåíòð ³êòîðà Ñóõîäîëüñüêîãî 34707, ñ.Æàäê³âêà Êîðåöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 526-88-91

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈ Ì³ñüêèé ïðîòèòóáåðêóëüîçíèé äèñïàíñåð 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-69-22 Îáëàñíèé ïðîòèòóáåðêóëüîçíèé äèñïàíñåð 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-97 гâíåíñüêèé îáëàñíèé îíêîëîã³÷íèé äèñïàíñåð 33001, ì.гâíå, âóë.Î.Îëåñÿ, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-82 гâíåíñüêèé îáëàñíèé ñïåö³àë³çîâàíèé äèñïàíñåð ðàä³àö³éíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-82, 23-01-57 гâíåíñüêèé îáëàñíèé øê³ðíî-âåíåðîëîã³÷íèé äèñïàíñåð 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-38-76, 63-54-64 Äèñïàíñåðíå ïñèõîíàðêîëîã³÷íå â³ää³ëåííÿ ì.Äóáíî гâíåíñüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ò.Áóëüáè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-95-25 Äóáåíñüêå ïðîòèòóáåðêóëüîçíå â³ää³ëåííÿ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-23-00 Ô³ë³ÿ òóáåðêóëüîçíîãî â³ää³ëåííÿ îáëàñíîãî ïðîòèòóáåðêóëüîçíîãî äèñïàíñåðó 35415, ñ.Òó÷èí Ãîùàíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 9-23-60

123

ÄÈÒßײ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÐÎÇÂÀÆÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ Ç³ðîíüêà, äèòÿ÷à òâîð÷à ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 9 à. . . . . . . . . (362) 45-15-16, (066) 971-94-54

Ðåìåä³óñ, ÏÏ Äîãëÿä çà ä³òüìè, ïðîãóëÿíêè, ñóïðîâ³ä, äîìàøí³ çàâäàííÿ. 33000, ì.гâíå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-44-33, (098) 043-44-33 Helen Doron, àíãë³éñüêà äëÿ ä³òåé 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 308-13-30, (099) 236-96-69 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ "Çëàòà Ïëàçà") . . . (096) 533-01-40, (095) 324-82-86 ³ä íåìîâëÿ äî øêîëÿðà, äèòÿ÷èé öåíòð 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 169-41-53, (063) 393-09-58 Ãðàé-êðàé, ïàðê ðîçâàã 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 920-53-16 ÄèâîÊðàé, äèòÿ÷èé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13, îô.112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 055-25-75 Êàëèíîíüêà, øêîëà ðàííüîãî ðîçâèòêó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.406, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 328-60-41 ʳíäåð-Êëàá, öåíòð ðîçâèòêó äèòèíè 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 950-51-51, (099) 012-60-50 Ëàäîíüêè, ñòóä³ÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 721-37-74, 362-88-33

ÄÈÒßײ ÁÓÄÈÍÊÈ, ÏÐÈÒÓËÊÈ

Ëåîïàðê, äèòÿ÷èé ðîçâàæàëüíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÐÖ "Çëàòà Ïëàçà"), 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . (362) 63-30-25

гâíåíñüêèé îáëàñíèé íàâ÷àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð 33010, ì.гâíå, âóë.Î.Îëåñÿ, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-91-56, 43-57-89 гâíåíñüêèé îáëàñíèé ñïåö³àë³çîâàíèé áóäèíîê äèòèíè 33001, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 35 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-45-26, 26-29-69 Áóäèíîê-³íòåðíàò 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.8 Áåðåçíÿ, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-24-61 Âåëèêîìåæèð³öüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²² ñòóïåí³â, ÊÏ 34725, ñ.Âåëèê³ Ìåæèð³÷³ Êîðåöüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 3-12-61 Âåðáñüêà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â 35670, ñ.Âåðáà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 7-03-61 Äóáåíñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²² ñòóïåí³â, ÊÇ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ôàáðè÷íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-60-78 Êëåâàíñüêà çàãàëüíîîñâ³òíÿ ñàíàòîðíà øêîëà-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â, ÊÇ ÐÎÐ 35311, ñìò Êëåâàíü-1 гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 47 . . . . . . . (362) 27-03-00 Êëåâàíñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²² ñòóïåí³â, ÊÇ ÐÎÐ 35311, ñìò Êëåâàíü-2 гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-12-80 Êëåâàíñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ¹1 ²-²²² ñòóïåí³â, ÊÇ ÐÎÐ 35312, ñìò Êëåâàíü-2 гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-11-30 Êîñòîï³ëüñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²² ñòóïåí³â ÐÎÐ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, ïðîâ.Ïóøê³íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-17-83 ̳çîöüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò Çäîëáóí³âñüêîãî ðàéîíó ÐÎÐ 35740, ñìò ̳çî÷ Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35 . . . . . . . . (3652) 4-01-30 Îëåêñàíäð³éñüêà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â, ÊÇ ÐÎÐ 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñàíàòîðíà, 26 . . . . (362) 27-30-29, 27-30-30 Îñòðîçüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â, ÊÇ ÐÎÐ 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Âèøåíñüêîãî, 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-39-40 Îñòðîçüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ¹2 ²-²² ñòóïåí³â, ÊÇ ÐÎÐ 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Âèøåíñüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-36-38, 2-38-62 гâíåíñüêèé ãåð³àòðè÷íèé ïàíñ³îíàò 35324, ñ.Áîÿí³âêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-03-05 Òó÷èíñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò 35415, ñ.Òó÷èí Ãîùàíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñòàðîì³ñüêà, 10 . . . . . . . . . . (3650) 9-23-84, 9-23-25 ×óäåëüñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ¹1 34542, ñ.×óäåëü Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-30-60, 3-63-93 ×óäåëüñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ¹2 34542, ñ.×óäåëü Ñàðíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-29-60 ßñåíèíèöüêèé íàâ÷àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð 35336, ñ.ßñèíèíè÷³ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñàäîâà, 51 à . . . . . . . . (362) 27-53-03, 27-52-41

Ìóëüò³ïàðê, äèòÿ÷èé ðîçâàæàëüíèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-82, (067) 312-84-44 Ðàä³ê, öåíòð ðîçâèòêó äèòèíè 33003, ì.гâíå, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 7, ê.43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-41-17 Ðîçìîâëÿéêî, ëîãîïåäè÷íèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14 (3-é ïîâ.), îô.93 . . . . (098) 824-41-34, (050) 428-32-60 ѳìåéêà, ðîäèííèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 430 (á³ëÿ ÏÊ “Õ³ì³ê”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 172-17-56 Òàðçàí, ìîòóçêîâèé ïàðê 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 (çîîïàðê) . . . . . . . . . . . (098) 381-33-65, (095) 774-39-77 33024, ì.гâíå, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 1 (ïàðê "Þâ³ëåéíèé") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 381-33-65, (095) 774-39-77 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä (ïàðê ³ì.Ò.Ã.Øåâ÷åíêà), (098) 381-33-65, (095) 774-39-77 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ "Çëàòà Ïëàçà"), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 381-33-65, (095) 774-39-77 ÒèÃÐÀ, äèòÿ÷à ³ãðîâà ê³ìíàòà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 068-86-89 Óìêà, Ìîíòåññîð³ öåíòð ðîçâèòêó äèòèíè 33018, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-98-63, (097) 645-60-89 Ôàðáîâàíèé Ëèñ, õóäîæíÿ ñòóä³ÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 585-50-11, (093) 852-08-01 Öåíòð ðàííüî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ òà ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè “Ïàã³íåöü” 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-30-23, (362) 63-08-75

ÄÈÒßײ ÒÎÂÀÐÈ, ²ÃÐÀØÊÈ Â³íí³ Ïóõ, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó

33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 369-67-37

̳ô, êîì³ñ³éíèé äèòÿ÷èé ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-45, 64-31-41 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


124

ÄÈÒßײ ÒÎÂÀÐÈ, ²ÃÐÀØÊÈ

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³. ABC Toys, ãóðò³âíÿ ³ãðàøîê 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 954-90-34 BabyArt, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 078-24-96 Be Smart, ìåðåæà ìàãàçèí³â ðîçâèâàþ÷èõ ³ãðàøîê 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 752-31-13, (099) 022-39-77 CHICCO, ô³ðìîâèé ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-12 Derbi-AL, ìàãàçèí äèòÿ÷èõ êîëÿñîê 33028, ì.гâíå, âóë.Òåàòðàëüíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-07-91, (096) 661-13-35 GOLDEN BABY, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 983-44-48 GrandToys, ãóðò³âíÿ ³ãðàøîê 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 908-69-25, (095) 676-40-96 Happy Kids, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 697-07-40 Kid Butik, ³íòåðíåò-ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó òà âçóòòÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 100-91-56, (093) 336-21-50 MAXIMUS, ãóðò³âíÿ ³ãðàøîê 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 535-50-63 Àíòîøêà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 5 Àíþòà, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 160-69-06 Áàìá³íî, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 672-17-56 Áàíàöüêà Àíàñòàñ³ÿ Ñåð㳿âíà, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 481-14-73, (050) 880-23-23 Áàðòåê, áóòèê 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 237-22-01 Áåäðèê, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 (ìàãàçèí “Âçóòòÿ”) . . . . . . (067) 360-28-25, (098) 888-57-59

Áåéá³ ëàñêà, ìàãàçèí òðèêîòàæíîãî îäÿãó 33010, ì.гâíå, âóë.³ííèöüêà, 60, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-43-94 Áåìá³, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ "Çëàòà Ïëàçà") . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 679-37-88 Áåøêåòíèê, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 836-28-20 Áîñà í³æêà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10 (ÒÖ “³êòîð³ÿ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 294-58-09 Âåí³Ñ, áóòèê 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 237-22-01 Âåñåëêà, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 727-79-49 Âåñåëêà, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 502-09-19 Âîñüìèí³æêà, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-77, (093) 026-92-41 Âñåçíàéêî, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàôîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 770-51-76 Äàðèíêà, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ï.Äîðîøåíêà, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-00-65 Äèòÿ÷à ñêàðáíè÷êà, ìàãàçèí äèòÿ÷èõ òîâàð³â 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 288-80-60 Äèòÿ÷å õàð÷óâàííÿ, â³ää³ë 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11 (àïòåêà ¹136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 665-45-59 Äèòÿ÷³ êîëÿñêè, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â (ÒÖ “Ìð³ÿ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-80 ijàíêà, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 676-33-63, (068) 582-09-92 Äîáðà ôåÿ, ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 802-15-06 Äî÷êè òà ñèíî÷êè, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 015-81-06 Äþéìîâî÷êà, ìàãàçèíè 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 (á³ëÿ áóäèíêó ïðîôñï³ëîê) . . . . . . . . . . . . . . (067) 600-72-10 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 600-72-10 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 600-72-10 Åêñêëþçèâ÷èê baby 33028, ì.гâíå, âóë.Íåêðàñîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-05-72 Çäîðîâà ñòîïà, äèòÿ÷èé â³ää³ë 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 043-62-60, (099) 624-10-21 Çðîñòàéêî, â³ää³ë 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ “NOVUS”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (097) 866-70-40 Êàï³òîøêà, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-44 ʳíäåð ñâ³ò, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 907-13-74 ʳíäåðshop, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-27, (067) 775-56-22 Êîì³ñ³éêà, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 003-64-27 Êðîõà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 780-48-41 Êñþøà, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-27-78 ˳ìïîïî, äèòÿ÷èé êîì³ñ³éíèé ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 230-90-26, (067) 833-51-41 ˳òà, äèòÿ÷èé ñâ³ò 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-43 Ëóíò³ê, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 164-42-35 Ëÿëÿ, ìåðåæà äèòÿ÷èõ ìàãàçèí³â 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . (098) 611-33-93 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (096) 769-75-54 Ìàçóðåöü Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 689-03-01, (098) 725-16-84 Ìàëÿòêî, äèòÿ÷èé â³ää³ë 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . (098) 293-28-16, (067) 318-00-76 Ìàëÿòêî, äèòÿ÷èé êîì³ñ³éíèé ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 689-19-05, (063) 607-76-61 Ìàëÿòêî, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 553-58-70 Ìàìà êóïèòü!, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 32 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-59-94 Ìàìèíå äèòÿòêî, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à (ÒÊ “Àíäð³¿âñüêèé”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 596-35-68 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 497-50-18 Íåìî, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-92, (063) 120-63-87 Ïî êàðìàíó, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 127-54-88 Ïîïåëþøêà, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó òà âçóòòÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 455-19-19 Ï’ÿòî÷êà, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî âçóòòÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â (ÒÖ “Ìð³ÿ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-02-12


ÅÊÑÏÅÐÒÍÀ ÎÖ²ÍÊÀ

Ðàâëèê, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-38-71 Ðàâëèê, êîì³ñ³éíèé ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 923-39-23 Ñâ³ò âåñåëêè, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, ÁÎÑ 217 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-50-89, (096) 026-03-26 ѳìáà, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-33-13 Ñîíå÷êî, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 921-80-30, (093) 230-93-31 Òèãðóëÿ, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 599-13-12 Ò³ìîøêà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 269-83-28, (066) 700-97-16 Óìêà, â³ää³ëè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 260 (ìàãàçèí “Öåíòð âçóòòÿ”) . . . . . . . . . . . . (067) 280-91-37 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 20 (ÒÖ “Çàìêîâèé”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 280-91-37 Øìîò³ê, êîì³ñ³éíèé ìàãàçèí äèòÿ÷èõ òîâàð³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 491-82-06 Þí³îð, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-65-49

ÄÎÐÎÃÈ - ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ, ÐÅÌÎÍÒ ²íôîðì-Ðåñóðñè, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÄÏ ÌÂÑÓ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-90, 26-48-01 Êîëîäåíñüêà ÄÅÄ, ô³ë³ÿ ÄÏ “гâíåíñüêèé îáëàâòîäîð” 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-78-98 гâíåàâòîøëÿõáóä, ÏðÀÒ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-12 гâíåàãðîøëÿõáóä, îá’ºäíàííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàôîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-85-80, 26-39-35 гâíåíñüêå øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-36 гâíåíñüêèé îáëàâòîäîð, ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.��ñòàôîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-34, 26-68-76 гâíåíñüêèé ðàéàâòîäîð, ô³ë³ÿ ÄÏ “гâíåíñüêèé îáëàâòîäîð” 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-55-64, 24-56-82 гâíåøëÿõáóä, ÃÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 574-50-33 Ñëóæáà àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-01 Ô³ë³ÿ “гâíåíñüêà ÄÅÄ”, ÄÏ “гâíåíñüêèé îáëàâòîäîð” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-34

ÄÎØʲËÜͲ ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÄÍÇ ÐÌÐ ¹28 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-38 ¹32 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-10-44 ¹51 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-19-20 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê êîìá³íîâàíîãî òèïó ¹12 õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî íàïðÿìêó 33022, ì.гâíå, âóë.Î.Äóíäè÷à, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-66 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê êîìá³íîâàíîãî òèïó ¹57 ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷îãî íàïðÿìêó 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-79-38 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäî÷êè ¹3 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-86-03 ¹7 33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-32-01 ¹23 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-29-54 ¹29 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 31 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-63-10, 23-14-68 ¹33 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-42-93 ¹38 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-63-14 ¹42 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-69 ¹47 33003, ì.гâíå, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-56-25 ¹55 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-77-29 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäî÷êè ³íòåëåêòóàëüíîãî íàïðÿìêó ¹11 33001, ì.гâíå, âóë.Ï.Äîðîøåíêà, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-70-91 ¹22 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 12 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-81 ¹41 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðàíè÷íà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-04-92 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹14 õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî íàïðÿìêó 33027, ì.гâíå, áóëüâàð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-24-01 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹16 êîìïåíñóþ÷îãî òèïó (ñàíàòîðíèé äëÿ ä³òåé ç ðàíí³ìè ïðîÿâàìè òóáåðêóëüîçíî¿ ³íôåêö³¿) 33028, ì.гâíå, âóë.Ãîãîëÿ, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-36 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹2 ïîãëèáëåíîãî ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-80-03 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹27 êîìïåíñóþ÷îãî òèïó (äëÿ îñëàáëåíèõ òà ÷àñòîõâîð³þ÷èõ ä³òåé) 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 14 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-42 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäî÷êè êîìá³íîâàíîãî òèïó ¹31 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-34 ¹39 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-78 ¹46 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-51-47 ¹56 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-14-77

125

ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹35 êîìïåíñóþ÷îãî òèïó äëÿ ä³òåé ç âàäàìè çîðó 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-10-05, 24-10-21 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹40 êîìïåíñóþ÷îãî òèïó (ñàíàòîðíèé äëÿ ä³òåé ç íåñïåöèô³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè îðãàí³â äèõàííÿ) 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-57 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹43 êîìïåíñóþ÷îãî òèïó 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-32-34 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹44 ïîãëèáëåíîãî ãóìàí³òàðíîãî ðîçâèòêó 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-61 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹45 ãóìàí³òàðíîãî íàïðÿìêó 33013, ì.гâíå, âóë.Ëèòîâñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-59-12 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹50 åêîëîã³÷íîãî íàïðÿìêó 33001, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-42 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹52 ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷îãî íàïðÿìêó 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 17 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-82-55

ÄÐÓÊÀÐͲ Ïð³íò-åêñïðåñ Ìåëüí³êîâ, ÏÏ

Îïåðàòèâíèé ïîâíîêîëüîðîâèé îôñåòíèé äðóê. Ïàë³òóðí³ ðîáîòè. 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-90, 26-95-42

Àññîëü, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-31-41 Áðåã³í, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-00-97 Åñòåðî, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-00-25, (068) 226-24-44 Êàë³ãðàô, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 69 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-32, 28-64-75 Îâ³ä, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-31-95 Îïåðàòèâíà ïîë³ãðàô³ÿ, äðóêàðíÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 013-01-56, (067) 365-86-29 Ïàðøèêîâà ³êòîð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-97-40 Ïîë³ãðàô-³íòåð, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Íüþòîíà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-14-39, (097) 662-66-94 Ïðèíò Õàóç, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 50 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-68

ÅÊÑÏÅÐÒÍÀ ÎÖ²ÍÊÀ

Åêñïåðò-гâíå, ÏÏÔ

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-37

Îö³íêà, ÏÏ

Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà, çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, àâòîòðàícïîðòó, îáëàäíàííÿ. ˳ö.ÄÊÓÇÐ Àà ¹583291 â³ä 22.04.11 ð. Ñåðòèô³êàò ÔÄÌÓ ¹16975/14 â³ä 30.09.14 ð. 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 (öåíòðàëüíèé âõ³ä), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-75, (066) 700-97-97, (097) 462-24-17

Îö³íþâàííÿ íåðóõîìîñò³-гâíå, ÒÎÂ

Åêñïåðòíà îö³íêà ìàéíà, çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, îáëàäíàííÿ, àâòîòðàíñïîðòó. Ñåðòèô³êàò ÔÄÍÓ ¹17014/14 â³ä 07.10.14 ð. 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-72, (067) 360-94-93 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


126

ÅËÅÊÒÐÎÒÅÕͲ×ÍÀ ÒÀ ÊÀÁÅËÜÍÎ-ÏÐβÄÍÈÊÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

Íîâ³òåõ-Çàõ³ä, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàôîâà, 27, îô.306, 309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-41-05, (067) 360-11-15

Áëàãîâ³ñò-гâíå, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 889-84-63 Åêñïåðò-Ñåðâ³ñ-Àëüôà, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 60/2 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 616-23-05, (097) 157-42-28 Åêñïåðòáóäñåðâ³ñ, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 37, îô.9 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-59-07, (097) 484-69-12 ²íâåêñ, Ïβ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-10-05, (050) 435-79-69 ˳îíåñò, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.211 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-12-83, (067) 363-43-63 Íèâà-Åêñïåðò, åêñïåðòíà ô³ðìà, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-27, 63-61-19 ͳêîñ, îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 32/8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-30, (067) 775-63-65 ÎÂÅÊÑ, ÏÏÔ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 8 (âõ³ä ç äâîðó) . . . . . . . . . . (362) 23-63-12, (066) 039-83-99 Îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ “Òåõíîñåðâ³ñ”, ÒΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-31, 68-02-25 Ðåã³îíàëüíèé âèïðîáóâàëüíèé öåíòð “ÁÌ-ÒÅÑÒ”, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-98-03 гâíåíñüêà òîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-30-96, 22-67-85 гâíåíñüêèé åêñïåðòíî-òåõí³÷íèé öåíòð, ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-90, 26-64-89 Ñàíòîäîð, íàóêîâî-äîñë³äíå áþðî ñóäîâèõ åêñïåðòèç, ÐÔ ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 72 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-21-56 Óêðà¿íà-Çàõ³ä, îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.326. . . . . . . . . . . (362) 46-02-10, (095) 837-95-31 Óêðäåðæáóäåêñïåðòèçà, ô³ë³ÿ, ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-82 Ô³ðìà “ÎÑÊ”, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàôîâà, 27, îô.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-85-80 ÖÒÁ “гâíå-Åêñïî”, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19, îô.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-69-34

ÅËÅÊÒÐÎÒÅÕͲ×ÍÀ ÒÀ ÊÀÁÅËÜÍÎ-ÏÐβÄÍÈÊÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

Ôîòîí, ÏÏ ô³ðìà

Êàáåëüíî-ïðîâ³äíèêîâà ïðîäóêö³ÿ. Åëåêòðîôóðí³òóðà. Åëåêòðîîáëàäíàííÿ. 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-72, 45-04-35

Àêâàòîí, ÒÎÂ, ÂÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-65, 62-05-43 Áåëñ³ì-Åëåêòðî, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-08-04, 64-08-03 Âîâê Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-78-87, (097) 335-56-38 Âñå äëÿ äîìó, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-74-46 Ãàçîòðîí-Ìàðêåò, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 804-52-37, (050) 375-25-59 Ãàçîòðîí-Ñïåêòð, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-60-90 ÃÐÀÍÄ Ñ²Ì ÅËÅÊÒÐÎ, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Áàõàðºâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-97-66, (096) 765-52-05 Åëåêòðî, ÐÓ ÏÀÒ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-46, 5-20-05, 5-22-58 Åëåêòðî-Ïðîñò³ð, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 384-24-07 Åëåêòðî-Òåìï, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-08-04, 64-08-03 Åëåêòðîçàõèñò, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-55 Åëåêòðîïðåñòèæ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-30-40, (068) 052-00-91 Åëåêòðîòåõ, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á, îô.4. . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-07, (067) 351-79-20 Åëåêòðîòåõí³÷íà ëàáîðàòîð³ÿ ÒçΠô³ðìè “Åëâ³ñ” 33001, ì.гâíå, âóë.Ëüâ³âñüêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-33, (097) 450-15-14 Åë³êîí, ÒçΠ33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-80-27 Åë³òñåðâ³ñ, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-50-09 ÅíåðãîÁóä, ÒÄ, ÒΠ33018, ì.��³âíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 46 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-17-60, (096) 440-85-63 ²ñêðà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 2 . . . . . . . . . . (362) 22-43-62, (067) 143-99-40 Êâàðö-ÒÅË, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.207 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-25, 63-55-28 ʳëîâàò, òîðãîâèé â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-56-36 Ì.Ê-Òðåéä, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-01-62, (067) 810-03-60


ÇÀ˲ÇÍÈ×Ͳ ÂÎÊÇÀËÈ, ÑÒÀÍÖ²¯

Ìàãí³ò-ïëþñ, ÒçΠô³ðìà 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 520-12-46 Îäåñêàáåëü, ÏðÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-64, (095) 288-51-50 ϳê Òðåéä, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-49-20, (068) 569-64-80 ÏÐÎÌÅËÅÊÒÐÎ-93, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-13-33 Ïðîìåòåé-À, ÒçΠô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-74-11, (097) 843-50-07 гâíååëåêòðîàïàðàò, ÏÏ 33004, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ìàëèíîâñüêîãî, 11 . . . . . . . . . . . . . (362) 61-16-33, 61-16-30 гâíåòåõñåðâ³ñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-92-60, 23-61-01 Ñàí Ñêåðöî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-34-97, 26-48-45 Ñ Àëüòåðà-гâíå, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-35, 46-05-37 Ñâ³òëî, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-41-07 Ñâ³òëîìàêñ, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Áàõàðºâà, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-40, 62-32-40 ѳêîð, ÄÏ ÂÀÒ “Ãàçîòðîí” 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-96-77 Òåõêîì, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-03 Òåõí³ê, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-48-03, 28-26-71 Òèõîí÷èê Âàëåíòèí Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-10-49

ÆÀËÞDz, ÐÎËÅÒÈ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.1

127

ÆÊÏ “Çàõ³äíå” 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-00-78 ÆÊÏ “Ïîêðîâñüêå” 33028, ì.гâíå, âóë.ª.Ãðåá³íêè, 8 à . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-55, 62-04-44 (ö³ëîäîáîâî) ÆÊÏ “Ñîíÿ÷íå” 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-91-96 ÊÀÒÏ-1728 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-72-47, 23-02-68 Ëåäà, ÌÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.53-55 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-41-35, 60-90-02 ̳ñüêñâ³òëî, ÊÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ï.Äîðîøåíêà, 55 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-47, 22-31-19 гâíåãàç, ÏÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Á³ëÿêîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-07-23, 15-84 Êîíòàêò-öåíòð ÏÀÒ “гâíåãàç” 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-00-59 гâíåîáëâîäîêàíàë, ÐÎÂÊÏ ÂÊà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-23-55, 64-31-30 Àáîíåíòíà ñëóæáà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-31-30, 64-31-31 Àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêà ñëóæáà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-37, 22-22-44 гâíåîáëåíåðãî, ÏÀÒ 33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-48 Êîë-öåíòð ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-42-98 гâíåðàéêîìóíåíåðã³ÿ, ÊÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 82 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-87, 63-36-46 гâíåòåïëîåíåðãî, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-26-69, 64-26-67 Àâàð³éíà ñëóæáà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-52-94 Äîâ³äêîâà ñëóæáà ç ðîçðàõóíê³â çà ïîñëóãè òåïëîïîñòà÷àííÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-06-50 Ñàíêîì-гâíå, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-73, 43-64-17 Òåõçàï÷àñòèíà, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³÷íà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-13-35 Øâèäêà òåõí³÷íà äîïîìîãà 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-02-26, (068) 700-80-01

ÇÀ˲ÇÍÈ×Ͳ ÂÎÊÇÀËÈ, ÑÒÀÍÖ²¯ Àñòîí, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Ï.Äîðîøåíêà, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-29, (067) 382-18-66 Äàðâ³ç, ÏÏ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-55-40 Äåíèùè÷ Ñåðã³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Çäîëáóí³âñüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 230-00-23 Äîâìàò Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-19-91, (067) 738-75-09 Ëåãêà Îëåíà ³êòîð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 7 (ÒÖ “Ìîð³îí”), 2-é ïîâ. . . (362) 43-12-20, (097) 353-19-76 Ìåëüíè÷óê dzíà¿äà Ìèõàéë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-20-88 Íîâàê Þð³é Îëåêñ³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-14-22, (067) 492-90-86 Ïîëâºñ, ÏÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-99-09, (067) 423-59-53 Ðîëåòîí, êîìïàí³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ðóñüêà, 2 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 (ïàñàæ “Þí³ñòü”) . . . . . . . . (362) 43-15-32, (099) 372-04-87 Óêðçàõ³äåêñïî, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 640-49-42

ÆÈÒËÎÂÎ-ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ Àâàð³éíà ñëóæáà ë³ôò³â ÏðÀÒ “гâíåë³ôò” 33028, ì.гâíå, âóë.Øîïåíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-76-15, 40-15-86 Âåðò³êà, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-64-63 ÆÊÏ “Ãàëèöüêå” 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-17-32, 64-33-44

Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ гâíå 33013, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðèâîêçàëüíèé, 3 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-22-00 Çàë³çíè÷íèé âîêçàë ñòàíö³¿ гâíå 33013, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðèâîêçàëüíèé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-23-75 Êàñè ïîïåðåäíüîãî ïðîäàæó êâèòê³â çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ñòàíö³¿ гâíå 33013, ì.гâíå, ïëîùà Ïðèâîêçàëüíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-34-04 Çàë³çíè÷í³ ñòàíö³¿ Àíòîí³âêà 34380, ñ.Àíòîí³âêà Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 31 à . . . . . . . . (3634) 6-12-48 Äóáíî 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàë³çíè÷íà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-20-07 Äóáðîâèöÿ 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Çàë³çíè÷íà, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-29-09, 2-25-33 Çäîëáóí³â 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.³ëëè, 1 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 9-42-00, 9-41-00 Êëåâàíü 35350, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 4 á . . . . . (362) 27-18-63, 27-10-90 Êëåñ³â 34550, ñìò Êëåñ³â Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 5-01-92 Êîñòîï³ëü 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Áóðîâà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-07-77 Ìîãèëÿíè 35832, ñ.Ìîãèëÿíè Îñòðîçüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 5-93-31 Îñòðîã 35820, ñ.Îæåíèí Îñòðîçüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-82-73, 2-86-00 Ðàäèâèë³â 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Çàë³çíè÷íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-34-41 Ðàôàë³âêà 34371, ñìò Ðàôàë³âêà Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 8 . . . . . . . . (3634) 5-31-28 Ñàðíè 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 7-22-79 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


128

ÇÀ˲ÇÍÈ×Ͳ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Çàë³çíè÷íèé âîêçàë ñòàíö³¿ Çäîëáóí³â 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.².Ãîí÷àðà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 9-42-53 Äîâ³äêîâå áþðî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ñòàíö³¿ Çäîëáóí³â 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.².Ãîí÷àðà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 9-45-50 Çàë³çíè÷íèé âîêçàë ñòàíö³¿ Ñàðíè 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 7-22-79 Äîâ³äêîâå áþðî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ñòàíö³¿ Ñàðíè 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 7-22-68

ÇÀ˲ÇÍÈ×Ͳ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß Ëüâ³âñüêà ìåõàí³çîâàíà äèñòàíö³ÿ íàâàíòàæóâàëüíî-ðîçâàíòàæóâàëüíèõ ðîá³ò 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 26 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-22-60 гâíåíñüêà äèðåêö³ÿ çàë³çíè÷íèõ ïåðåâåçåíü, ÂÏ ÄÒÃÎ “Ëüâ³âñüêà çàë³çíèöÿ” 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-67-24 Âèðîáíè÷èé ï³äðîçä³ë Ðåìîíòíî-âàãîííîãî äåïî Çäîëáóí³â 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.̳öêåâè÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 9-42-22, 9-46-41 Çäîëáóí³âñüêà äèñòàíö³ÿ ñèãíàë³çàö³¿ òà çâ’ÿçêó 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.̳öêåâè÷à, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 9-42-40 Ëîêîìîòèâíå äåïî Çäîëáóí³â ÂÏ ÄÒÃÎ “Ëüâ³âñüêà çàë³çíèöÿ” 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.².Ãîí÷àðà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 9-42-08, 9-56-10 Ìîòîðâàãîííå äåïî Çäîëáóí³â, ÂÏ ÄÒÃÎ “Ëüâ³âñüêà çàë³çíèöÿ” 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.².Ãîí÷àðà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 9-43-67, 9-45-96 Îáåðòîâå ëîêîìîòèâíå äåïî 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Êè¿âñüêà, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 7-22-10, 7-32-22 Ïóíêò òåõí³÷íîãî îãëÿäó âàãîí³â 34500, ì.Ñàðíè, ñòàíö³ÿ Ñàðíè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 7-22-23 Ñàðíåíñüêà äèñòàíö³ÿ êî볿 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Êè¿âñüêà, 34 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 7-20-30, 3-20-27 Ñàðíåíñüêà äèñòàíö³ÿ ñèãíàë³çàö³¿ òà çâ’ÿçêó 34500, ì.Ñàðíè, âóë.17 Âåðåñíÿ, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 7-22-40, 3-53-95

ÇÀÑÎÁÈ ÇÀÕÈÑÒÓ ÐÎÑËÈÍ, ÄÎÁÐÈÂÀ Àãðî Óêðà¿íà, ÒçÎÂ, ðåã³îíàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-36-61, (067) 360-34-92 Àãðîñâ³ò, ÒçΠô³ðìà 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-15, 26-44-45 Àãðîô³ðìà Ìàëîìèäñüêà, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-20-32 Àãðîõ³ììàðêåò, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-35-38 Àãðîõ³ìïàê, ÒÎÂ-ô³ðìà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, êîðïóñ 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-72-00 Ãàðäåí Êëàá, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, êîðïóñ 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-55-09 Åð³äîí, ï³äðîçä³ë ó гâíåíñüê³é îáëàñò³, ÌÏÏ ô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-25-66 Çàõ³ä Àãðîá³çíåñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 å. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-92-84 ²ìïåð³ÿ-Àãðî, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 668-14-68 Êëóá íàòóðàëüíîãî çåìëåðîáñòâà ì.гâíå 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-51-70 Êëóá îðãàí³÷íîãî çåìëåðîáñòâà, ÃÎ 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-93-89 Ëåâ÷óê ²ãîð Ðîñòèñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 69 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-30-13, (050) 502-17-88 ̳íåðàë³ç, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-98-90, 64-98-88 Íàä³ÿ-94, ÒΠô³ðìà 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-26-19, 63-08-26 гâíåíñüêèé îáëàãðîõ³ì, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14 г÷ Ëåíä, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, êîðïóñ 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-70-18 Ðîäþ÷³ñòü, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14 Òåðì³ò, ÏÔ 33017, ì.гâíå-17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-83-64, (067) 360-90-25 Óêðàâ³ò, ïðåäñòàâíèöòâî êîìïàí³¿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 521-06-62 ÓêðÒåõíîÔîñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-98-80, 64-98-81 Ôëîâ³ñ, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.509 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 824-73-40

ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÒÀ ÇÂÀÐÞÂÀËÜͲ ÐÎÁÎÒÈ Åâð³êà, ÏÌÂÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-71-14 Ïëàíåòà çâàðêè, ñàëîí-ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-91-02, (050) 375-08-18 Òåõì³ê, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-85-78 Òåõïðîô³ëü, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-99-32, 63-81-94

ÇÂ’ßÇÎÊ Äóäÿê Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12/321 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-20-33, (067) 362-03-57 Çàõ³äòåëåêîì, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-23-32 ²êñêîìï, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ï.Äîðîøåíêà, 4 ²íòåðòåëåêîì, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-64-36 ²íôîêîì, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-01-69 Êâàòðî, ÒçΠô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-05, (050) 435-69-81 Ëåáêîí, ÑÏ ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-00-73, 24-07-08 Ìàêî, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-27-90, 28-28-31 гâíåíñüêèé îáëàñíèé âóçîë ñïåö³àëüíîãî çâ’ÿçêó 33013, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðèâîêçàëüíèé, 3 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-82, 26-36-12 гâíåïðîìçâ’ÿçîê, ÒÄ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-10 гâíåòåëåêîìáóä, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28, 4-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-20 Óêðòåëåêîì, ÐÔ ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-85, 26-44-52 Äîâ³äêà äëÿ á³çíåñ-àáîíåíò³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-68-01 Äîâ³äêà ñëóæáè çàìîâëåíü (íà ïëàòí³é îñíîâ³) 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-170 Äîâ³äêîâà ñëóæáà ç íàäàííÿ íîìåð³â òåëåôîí³â àáîíåíò³â â ìåæàõ íàñåëåíîãî ïóíêòó çà íåïîâíèìè äàíèìè 33000, ì.гâíå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-369-91-09-11 Äîâ³äêîâà ñëóæáà ç íàäàííÿ íîìåð³â òåëåôîí³â àáîíåíò³â â ìåæàõ íàñåëåíîãî ïóíêòó çà ïîâíèìè äàíèìè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 109 Äîâ³äêîâî-³íôîðìàö³éíà ñëóæáà ç ïèòàíü íàäàííÿ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã ïðî ñòàí ðîçðàõóíê³â çà íàäàí³ òåëåêîìóí³êàö³éí³ ïîñëóãè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-68-00 Äîâ³äêîâî-³íôîðìàö³éíèé Êîíòàêò-öåíòð ïîñëóã ô³êñîâàíîãî çâ’ÿçêó 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-68-00 Çàìîâëåííÿ ïîñëóã ì³æì³ñüêîãî òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-171 Çàìîâëåííÿ ïîñëóã ì³æíàðîäíîãî òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-191 Êîíòàêò-öåíòð ïîñëóã ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó ÒðèÌîá 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-11-88 Ïðèéîì çàÿâîê íà ðåìîíò ðàä³îòî÷êè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-65-75 Ïðèéîì òåëåãðàì ïî òåëåôîíó 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-61-56 Ðåìîíò òåëåôîí³â-àâòîìàò³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 15-64 Ñïåö³àë³ñòè ïî ðîáîò³ ³ç ðîçðàõóíêàìè 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-55-17, 62-55-13 Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ àáîíåíò³â ¹1 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-43, 68-50-37 Öåíòðàë³çîâàíà ñëóæáà ðåìîíòó òåëåôîí³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-65-08

ÇÅÌËÅÂÏÎÐßÄÊÓÂÀÍÍß Â×, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-45-75, (066) 228-16-16 ÃåîÇåìÑôåðà, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7, îô.407 . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-45-67, (094) 966-45-67 Ãåîïðîñò³ð, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-87-47 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-87, 63-37-11


ÇÎÎÌÀÃÀÇÈÍÈ, ÇÎÎÒÎÂÀÐÈ

Ãðàôîñ, ÊÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-70-60, 63-62-65 Åêñïåðò-гâíå-Çåìëÿ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-87-47, (067) 360-45-22 Çàõ³ä Çåìïðîåêò, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 82 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-98 Çåìáóäïðîåêò-Ñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-65, 46-05-67 Çåìåëüíî-êàäàñòðîâèé òà àðõ³òåêòóðíèé öåíòð, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.616. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-55 Çåìëåâïîðÿäíèê-гâíå, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10, îô.206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-48-70 Çåìëåì³ð, ÒçΠÍÂÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3, îô.30 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-43-98, (067) 360-22-14 ²íòåíñèâ-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 784-16-23 Êîëîðèò-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 889-35-67 Êîíâåñò-ïðîåêò, ÏÂÏÏÔ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-17-41 ˳ìá, ÏÏÔ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à, îô.104 ͳêîñ, çåìëåâïîðÿäíà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-56-50 Íîðäâåñò, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-45-75, (066) 228-16-16 Ðåëüºô+, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-80, (067) 360-45-12 гâíåáóäçåìïðîåêòñåðâ³ñ, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-33 вÂÍÅÃÅÎÊÀÄÀÑÒÐ, äåðæàâíå íàóêîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-11, 63-57-87 гâíåíñüêà çåìåëüíà êîìïàí³ÿ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 7, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-52-90 гâíåíñüêèé ³íæåíåðíèé öåíòð íàóêîâî-³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 682-23-90 гâíåíñüêèé ÍÄÏ ³íñòèòóò çåìëåóñòðîþ, ÄÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-64 ÒÅÐÐÀ-ÐÅÑÓÐÑ, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-40-70, (097) 960-38-94 Òîïîãåîäåçè÷íå áþðî, ÊÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-08 Óêðãåîïðîåêò, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-72-54 Óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì.гâíîìó 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-34 Óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó гâíåíñüêîìó ðàéîí³ 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-29, 63-34-35 Ô³ðìà-гâíåïðèâàòçåì, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-72, 43-21-69 Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó, гâíåíñüêà ðåã³îíàëüíà ô³ë³ÿ ÄÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-65-22, (067) 363-63-44 ßêîá÷óê Òàðàñ Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 (9-é ïîâ.), îô.910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-82-82

129

Ðàéîíí³ âèðîáíè÷³ â³ää³ëè ÐÐÔ ÄÏ “Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó” 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-66-06 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-29-48 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.Êóçíåöîâà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-21-16 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-51-44 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-54-09 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Êè¿âñüêà, 75 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-29-36 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êîïåðí³êà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 7-65-50 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ïîë³ùóêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-55-84 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-19-86 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ñóâîðîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-24-71 гâíååë³òçåì, ÏÏ 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 11, îô.3 . . . . . (3652) 2-08-90, (098) 975-68-63 Óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ðàéîíàõ 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Ñòàðîìîíàñòèðñüêà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-11-47 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-37-08 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 3-02-12 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-51-86 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ïîâñòàíö³â, 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-56-33 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Êîâïàêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-21-71 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-95-24 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Âîðîáèíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-01-53 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-34-43 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-17-30 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ïîë³ùóêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-44-04 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.².Ôðàíêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-33-34 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.̳öêåâè÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-23-32 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ñóâîðîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-15-61 Ô³ðìà-гâíåïðèâàòçåì, ÒçΠ35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Âàòóò³íà, 1, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-44-91 Öèöóðà Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 35600, ì.Äóáíî, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 343-64-59 Þðçåìñåðâ³ñ, ÏÏÔ 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, ì³êðîðàéîí Áóä³âåëüíèê³â, 2

ÇÎÎÌÀÃÀÇÈÍÈ, ÇÎÎÒÎÂÀÐÈ

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² ³ää³ëè Äåðæãåîêàäàñòðó ó ðàéîíàõ 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.Êóçíåöîâà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-14-18 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-08-61 Ãåîïðîñò³ð, Ñàðíåíñüêå ïðåäñòàâíèöòâî 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-48-17 Ãóñàðóê Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 3 à, 1-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-52-13 Äóáåíñüêèé ì³ñüêðàéîííèé âèðîáíè÷èé â³ää³ë ÐÐÔ ÄÏ “Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó” 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-20-78 Åêñïåðò-гâíå-Çåìëÿ, Äåìèä³âñüêå ïðåäñòàâíèöòâî 35200, ñìò Äåìèä³âêà, ïðîâ.Íîâèé, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-24-55 Åêñïåðò-гâíå-Çåìëÿ, Ðàäèâèë³âñüêå ïðåäñòàâíèöòâî 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.².Ôðàíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-25-87 Çäîëáóí³âçåì, ÒçΠ35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-10-50, 2-61-09 Çåìåëüíå áþðî, ÏÏ 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ìàíó¿ëüñüêîãî, 35 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 3-15-64 Çåìåëüíî-êàäàñòðîâå áþðî, ÏÏ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êîïåðí³êà, 16/4. . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-26-00, (068) 649-60-45 Çåìëÿïðèâàò³íôîðì, ÒçΠ35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 25, îô.209 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-47-08 Êîñòîï³ëüçåìïðîåêò, ÏÏ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êîïåðí³êà, 8/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-26-95 Ëåíä ñåðâ³ñ, ÏÏ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñòàðà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-15-71 Íîâèé ð³âåíü, ÏÏ 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Êðåìåíåöüêà, 52 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-39-88 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


130

ÇÎÎÏÀÐÊÈ

²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3 AQUAHIM SPIRITOL, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 161-60-66 Royal Pet, çîîìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 003-00-37 Àêâà, çîîìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-40-71, (098) 078-26-25 Àêâàð³óìè, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 456-56-75 Âåðòèõâîñòèê, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à (ÒÖ “Àíäð³¿âñüêèé”) Ãîñïîäàð, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-19-82 Çîëîòà ðèáêà, çîîìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6, ê.4 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-10-62 Çîîìàãàçèíè 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 443-52-66 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 391-48-55 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 572-01-50 Çîîòîâàðè, çîîìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 4 Ëîð³, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-72, 26-35-14 Ô³ðìà Ñêàëÿð³ÿ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàðà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-59-86, (097) 207-04-46

ÇÎÎÏÀÐÊÈ

гâíåíñüêèé çîîïàðê çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-84-83, 28-86-47

²ÍÑÏÅÊÖ²¯ Äåðæàâíà åêîëîã³÷íà ³íñïåêö³ÿ ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-52-02 Äåðæàâíà ñëóæáà ç ë³êàðñüêèõ çàñîá³â â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-82, 22-59-98 Äåðæàâíà ô³òîñàí³òàðíà ³íñïåêö³ÿ гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-70, 46-01-73 ϳâí³÷íî-çàõ³äíà äåðæàâíà ³íñïåêö³ÿ ç ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ Óêðà¿íè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-73-27, 23-61-85 гâíåíñüêà îáëàñíà ô³òîñàí³òàðíà ëàáîðàòîð³ÿ, ÄÓ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-15, 63-33-92 гâíåíñüêà ðàéîííà ô³òîñàí³òàðíà ëàáîðàòîð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-97 гâíåíñüêèé îáëàñíèé äåðæàâíèé öåíòð åêñïåðòèçè ñîðò³â ðîñëèí 33013, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-03 Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíî¿ ³íñïåêö³¿ â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38, 7-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-07 Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè, âèêîðèñòàííÿ ³ â³äòâîðåííÿ âîäíèõ á³îðåñóðñ³â òà ðåãóëþâàííÿ ðèáàëüñòâà â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33013, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-32


²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÏÎÑËÓÃÈ, WEB-ÄÈÇÀÉÍ

Ìàãàçèí ÷åñíèõ ö³í

34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðîñâ³òè, 13 . . . . . . . . . . (3655) 3-41-81, (095) 316-66-60

131

Ìîëîòîê, áóä³âåëüíî-ãîñïîäàðñüêèé ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 492-41-36, (095) 055-80-61 ÎÅÕ, ìàãàçèíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-70-56 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 23/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-72 Ïîâøóê Ìèêîëà Ëåîí³äîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-51 Ïðîì³íñòðóìåíò, ÏÏÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-01-55, (067) 363-79-23 Ïðîô³, ìàãàçèí ³íñòðóìåíòó 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 661-72-86 Ðåíüæèíà ˳ë³ÿ Ïàâë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-15-86, (097) 828-63-98 Ñâ³ò ìàéñòðà, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 681-78-10 Ñåðâ³ñíèé öåíòð ç ðåìîíòó åëåêòðî³íñòðóìåíòó 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-05-56, (093) 323-86-76 Òåõêîìóíêîìïëåêò, ÏÌÏ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-50, 62-05-96 Òåõíîñàä, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12 . . . . . . . . (067) 426-66-88, (050) 339-28-52 Øóðóï, ìàãàçèí 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 241-49-66

²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÊËÓÁÈ Àðêàäà, êîìï’þòåðíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-29-61 Ãëîáóñ, ³íòåðíåò-êëóá 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 137 Åðà, ³íòåðíåò-êëóáè 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-03-03 ²íòåðíåò-öåíòð äëÿ ÷èòà÷³â ïóáë³÷íèõ á³áë³îòåê гâíåíñüêî¿ ÖÁÑ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-60-58

²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÏÎÑËÓÃÈ, WEB-ÄÈÇÀÉÍ

ÀÄÐÅÌ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-88 Áóä³âåëüíèê, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-94-67 Áóäïîñòà÷, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.111 . . . . . . . . . . . . . (362) 64-23-70, (050) 419-97-56 ²ÑÒ ÃÐÓÏÏ, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-39-56 ²ÒÒ Ð³âíå, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-26, 63-46-88 Äîìóñ-êîìôîðò, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-94-74, 60-84-24 ªâðî³íñòðóìåíò, ìàãàçèí åëåêòðî³íñòðóìåíòó 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 620-15-69 ÇÀÊÐÓÒÈ, ñïåö³àë³çîâàíà êðàìíèöÿ áóä³âåëüíèõ êð³ïëåíü 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à (ÒÊ “Ñêåëÿ”). . . . . . . . (362) 43-10-14, (096) 386-76-45 Çðîáè ñàì, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-79 ²íñòðóìåíò-öåíòð, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-96, 62-05-50 Êëÿéìåð, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 235-66-02 Êðóò³é Ðóñëàí Áîðèñîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à, ê³îñê ¹40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 718-33-95, (096) 222-75-88 Ìàéñòåð, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-01-55, (067) 363-79-23 Ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó åëåêòðî³íñòðóìåíòó 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 477-60-41 Ìàñòåð-îê, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-07-66, (067) 492-34-51

Êàðî, ³íòåðíåò-ïðîâàéäåð

35800, ì.Îñòðîã, âóë.Â.×îðíîâîëà, 15 . . . . . (097) 319-04-30, (068) 145-86-78

Airbites, ³íòåðíåò-ïðîâàéäåð 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-91-91 DataGroup, ÏðÀÒ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-60, 46-04-70 Div-Art, ñòóä³ÿ âåá-äèçàéíó 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.31 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-07-63, (098) 556-31-12 Gula, web-ñòóä³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-90-58 IT Home Company, ï³äïðèºìñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 3, 2-é ïîâ. . . . . . . . . (066) 455-13-28, (096) 371-27-68 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


132

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃβ ÏÎÑËÓÃÈ

Åðà, ³íòåðíåò-êëóá 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-03-03 ²ÍÔÎÊÎÌ, ÑÏ ÐÔ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-08, 26-27-69 ÊîìËàéí, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-49-00 Ðàä³îïðîì, ÏÏÔ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-49-00 вÍÅÒ, ³íòåðíåò-ïðîâàéäåð, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.409 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-03-13 Ñòóä³ÿ âåá-äèçàéíó “H-design” 33013, ì.гâíå, âóë.Áàõàðºâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 453-65-35

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃβ ÏÎÑËÓÃÈ

ÊÀÂ’ßÐͲ

Æóæà, ìàãàçèí-êàâ’ÿðíÿ

Âåëèêèé àñîðòèìåíò êàâè òà ÷àþ ïðîâ³äíèõ âèðîáíèê³â. 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6 á . . . . . . . . . . . . . (097) 777-50-33

Ïàííî÷êà, êàâ’ÿðíÿ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 989-48-66 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

ÒÀÉÑÒÐÀ DzËËß, ÷àéíà

33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-70-37, (098) 122-78-29, (095) 839-97-68 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

1563, òåëåôîííà á³çíåñ-äîâ³äêà 33000, ì.гâíå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 15-63, 45-15-63, (067) 360-20-63 PEGASA, øêîëà ä³ëîâîãî ðîçâèòêó 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à, îô.278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 108-31-98 Ãëîáàëüíèé ³íòåðíåò-äîâ³äíèê 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-09-92, (096) 519-38-92 ²íâåñò²íгâíå, àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-15-65 ²íôîðìàö³éíèé öåíòð ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ÐÔ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7, îô.221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-91, 62-35-83 Êðåäî-òåõíîëî㳿, êîíñàëòèíãîâà êîìïàí³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 661-72-86, 435-35-03 Ðåíåñàíñ, ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèé öåíòð 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-67-53 ÐÅÍÎÌÅ, ÏðÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-34-00 гâíåàãðîïðîìïðîäóêòèâí³ñòü, гâíåíñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé öåíòð ïðîäóêòèâíîñò³ ÀÏÊ 33013, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-59-86 гìàí-Ïëþñ, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-70-16 ÐÎÁÎ, ô³ðìà 33028, ì.гâíå-28, à/ñ-18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 148-96-41 Ñâ³ò ³íôîðìàö³¿, ÒΠ33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 26 â, îô.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-11, 46-00-88 ÑÊ Áðîêåð, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 564-06-77, (066) 683-27-72 Ôåí³êñ êîíñàëòèíã ³íòåðíàö³îíàëü, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Ðåøåòí³êîâà, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-90-09

Bazikalo, êàâ’ÿðí³ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à (öåíòðàëüíèé âõ³ä â Àâòîâîêçàë) . . . . . (097) 762-96-12 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 101-78-58 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 (ÒÖ “Ãàëåðåÿ Ïðåì’ºð”) . . . . . . . . . . . . . . (098) 857-38-15 Brownie, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 192-74-77, (063) 047-24-47 Cafeole, espresso bar 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 (ãîòåëü “Òóðèñò”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 838-48-70 Calamarius, êàâ’ÿðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 174-24-02 CofFeeroom Narino, êàâ’ÿðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 253 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-12-66 Coffetta, êàâ’ÿðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 203-84-64 Àðêà, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-04-00 Áîíàðà, êàâ’ÿðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-65-00 Âàøà êàâà, êàâ’ÿðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 030-61-11 ³äåíñüêà êàâà, êàâ’ÿðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 (ìàãàçèí “Íàôàíÿ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 608-77-75 Ãàëêà-гâíå, ìàãàçèí-êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-22 Äåæàâþ, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 056-55-34 ªâðî-Àðò, êëóáíå êàôå 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-67, 26-47-80 ²Â²ÒÀ, êîíäèòåðñüêà 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-18-95 Êàâà ç ñîáîþ, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 462-24-76 Êàâîâà ê³ìíàòà, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 786-09-00 Êàâîâ³ Ìåøòè, êàâ’ÿðíÿ-êîíäèòåðñüêà 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 60 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-53-36 Êàâ’ÿðíÿ “Presto” 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 30 Êàâ’ÿðíÿ äðóç³â 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 989-48-66 Êàôêà, êàâ’ÿðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 305-72-80 Ëüâ³âñüêà ìàéñòåðíÿ øîêîëàäó, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4 Ì.Â.Ìåðèä³àí, êàôåòåð³é 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-97-08 Ñàïñàí, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-46-22 Ñòóäåíò, êàôåòåð³é 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-84


ÊÀÍÖÅËßÐÑÜʲ ÒÎÂÀÐÈ

×îðíà êîðîëåâà, êàâ’ÿðí³ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Òåàòðàëüíèé, 3 (ÒÖ “Öåíòðàëüíèé”) 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 47 (ÒÐÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . (050) 375-48-43, (067) 110-56-25 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 32 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-48-43, (067) 110-56-25

ÊÀ̲ÍÜ, ÊÀÌÅÍÅÎÁÐÎÁÊÀ Stone-Elite 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 674-00-31 Âåðñòàòíèê, ÒçΠô³ðìà 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-15-33, 24-20-31 Ãðàí³òáóäåêñêëþçèâ, ÊÌÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-03, (097) 919-61-56 ÃÐÀͲÒÅÊÑ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.614. . . . . . . . . . (097) 734-10-20, (050) 921-01-72 Çàõ³ä Êàì³íü, êîìïàí³ÿ 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-92 Êàì’ÿíèé äâ³ð, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 440-50-99, (098) 750-14-66 Ëàì-Áóä, ÏÏ 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-79-76, (097) 926-64-44 Ìàéäàíèê ³òàë³é Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 307-28-79 ѳìåíñ Ãàáðî, ÒçΠô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-14-47, 28-98-78 Òåõíîáóä, ÒçΠÊÊÍÊ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 26 â, îô.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-53-56 Óêðïðîìñåðâ³ñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Íåêðàñîâà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-57-93, 62-57-94 Ôðàãî, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à, îô.107 ×åðíàâñüêèõ Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 125-84-60, (050) 218-77-15

133

Òåõíîáóä, ÒçÎÂ, ÊÊÍÊ 34550, ñìò Êëåñ³â Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 13. . . . . . . . . . . . . . (3655) 5-00-12 Òîìàøãîðîäñüêèé ùåáçàâîä, ÏÀÒ 34240, ñìò Òîìàøãîðîä Ðîêèòí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ïîë³ñüêà, 7. . . . . (3635) 2-63-19, 2-64-33 Òðàíñ-êàð’ºð Óêðà¿íà, ²Ï 34375, ñ.²âàí÷³ Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó, âóë.Ðîá³òíè÷à, 28 . . . . . . . (3634) 5-30-95, 5-31-93 ßð³âñüêèé ãðàíêàð’ºð, ÏÀÒ 34240, ñìò Òîìàøãîðîä Ðîêèòí³âñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 548-66-74

ÊÀÍÖÅËßÐÑÜʲ ÒÎÂÀÐÈ

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² IZGRANITA, ÏÏ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.dzðíåíñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 409-83-72, (095) 409-83-72 Áàçàëüò, ÌÏ 35043, ñ.Áåðåñòîâåöü Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 6-66-85 Áåðåñòîâåöüêèé ñïåöêàð’ºð, ÂÀÒ 35043, ñ.Áåðåñòîâåöü Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-18-17, 6-66-32 Âèð³âñüêèé êàð’ºð, ÒΠ34573, ñ.Ãðàí³òíå Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 15 . . . . . . . . (3655) 2-90-20, 2-90-29 Âèðîáè ç³ øòó÷íîãî êàìåíþ, â³ää³ëè 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, âóë.Åíåðãåòèê³â, 13, 2-é ïîâ. 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, âóë.Åíåðãåòèê³â, 11 (ðèíîê “Öåíòðàëüíèé”), ê³îñê ¹199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-34-90 Âèøèâàíêà, ÒçΠ35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-77-26, 2-77-21 óðíèê, ÏÏÔ 35042, ñ.Áàçàëüòîâå Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó Ãðàí³íâåñò, ÏÏÔ 34550, ñìò Êëåñ³â Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.×àïàºâà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 5-00-68 Ãðàí³ò, ÌÏÏ 35042, ñ.Áàçàëüòîâå Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 6-55-10 Ãðàí³òàñ, ÒçΠ34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 6 Äîëåðèò, ÒçΠ35043, ñ.Áåðåñòîâåöü Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . (3657) 6-66-93, (097) 258-13-79 ²âàíî-Äîëèíñüêèé ñïåöêàð’ºð, ÏÀÒ 35042, ñ.Áàçàëüòîâå Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-28-45, 6-55-16 Êàìåíÿð-Äðåâ, ÂÏÔ 35043, ñ.Áåðåñòîâåöü Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó Ëèñîãîð Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 35000, ì.Êîñòîï³ëü (Ïàíñüêèé ñàä). . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 648-08-81, (097) 087-78-18 ͲÌÔÀ “вÄÀÍ”, ÒΠ35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-26-29 Ïåâåê, ÏÔ 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-54-58, (097) 467-53-13 Ïåòðàøêåâè÷ Îëåêñ³é Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 34500, ì.Ñàðíè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 997-32-15 Ïîâåðõí³ñòü, ÒçΠ35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-33, (067) 364-49-06 Ðàôàë³âñüêèé êàð’ºð, ÏÀÒ 34375, ñ.²âàí÷³ Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 5-31-93, 5-30-95 Ñåëèùàíñüêèé ãðàíêàð’ºð, ÒçΠ34552, ñ.Ñåëèùå Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-29-58 ѳìåíñ Ãàáðî, ÒçΠ35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êîìóíàëüíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-28-29 Ñîñí³âñüêèé ãðàíêàð’ºð, ÏÀÒ 34550, ñìò Êëåñ³â Ñàðíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 5-05-16, 5-05-26

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Àðåàë îô³ñ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.��.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.101. . . . . . . . . . . (362) 40-96-97, (095) 517-47-06 Á²ÎÍÒ-ÑÅвÑ-вÂÍÅ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-25-80 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


134

ÊÀÔÅ

³âàò êàíöåëÿð³ÿ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-17 ³âàò êàíöåëÿð³ÿ, ÒçΠÂÊÔ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.220. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-17 Ãëîáóñ, ãóðò³âíÿ êàíöòîâàð³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 260 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-59-97, (068) 338-57-33 ²ëêî, ÒçÎÂ, гâíåíñüêå ïðåäñòàâíèöòâî 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-25 ÊàíöËàéô, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-05-58, (098) 783-37-95 Êàíöòîâàðèø³, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-46-64 Êîìïàí³ÿ Åï³ãðàô, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-57-46, 43-25-70 Êîìïàí³ÿ Ðóòà, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-29, 62-35-29 Íåîêîì Òðåéä, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-78, 62-33-79 Íîâèíêà, ÌÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à Îô³ñ êàíöåëÿð³ÿ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-43-47, (098) 449-96-09 Ïàï³ðóñ, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèíèöüêîãî, 1 ÏÀв ÒÅÒ Ð³âíå, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-04-43, 45-41-43 Ñâ³ò êàíöåëÿð³¿, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-82-01, 63-80-16 Ñòàõóðñüêèé Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-05-17, (096) 625-91-00 Ñòóäåíò, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-84 Õ³ëü Ñâ³òëàíà Âîëîäèìèð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-60-57, (050) 375-29-27 Øâèäêà êàíöåëÿðñüêà äîïîìîãà, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-30, 43-58-06

ÊÀÔÅ Gold, êàôå

Óêðà¿íñüêà òà àçåðáàéäæàíñüêà êóõíÿ. Æèâà ìóçèêà. 33010, ì.гâíå, âóë.Àéâàçîâñüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-12-73

Kazan, êàôå-áàð

Äîìàøíÿ êóõíÿ. ϳ÷ íà äðîâàõ. 33024, ì.гâíå, âóë.Â.Âàñèëåâñüêî¿, 14 . . . . (098) 553-97-33, (063) 431-87-60

Âèøíåâèé ñàä, êàôå-áàð

Óêðà¿íñüêà êóõíÿ. Øàøëèêè ïðèãîòîâëåí³ â òàíäèð³. Êîìïëåêñí³ îá³äè. Çàë íà 100 ì³ñöü. 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . (063) 386-45-68, (097) 764-71-12

Äæåìì, êàôå-áàð-êëóá

ªâðîïåéñüêà òà ³óäåéñüêà êóõíÿ. Æèâà ìóçèêà. Çàë íà 70 ì³ñöü. 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 à . . . . . . . . . (362) 61-59-99, (067) 362-12-13

²îëàíòà, êàôå-áàð

ªâðîïåéñüêà êóõíÿ. Áåçêîøòîâíå êàðàîêå. Æèâà ìóçèêà. 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 9 â. . . . . . . (362) 64-39-18, (068) 000-58-61

Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

Íàä³ÿ, êàôå

Äîìàøíÿ êóõíÿ. Æèâà ìóçèêà íà çàìîâëåííÿ. Äîñòóïí³ ö³íè. 33002, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 32 á.. (362) 23-50-61, (067) 305-72-74

Îðëàí, êàôå-áàð

Ñìà÷íà êóõíÿ. Ñòðàâè íà ìàíãàë³. Çàë íà 130 ì³ñöü. 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-41-72

Ïàðê, êàôå

00

Ñòðàâè íà ìàíãàë³. ²òàë³éñüêà êóõíÿ. ϳöà. Êàëüÿí. Ïðàöþºìî äî 02 . 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 25 . . . . . . . (362) 43-45-00, (068) 553-51-32

Ïåêàðíÿ # 1, êàôå

33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . (362) 40-03-04, (067) 362-23-27

Ï’ÿòà÷îê, êàôå

Êîìïëåêñí³ îá³äè. Ñòðàâè íà ìàíãàë³. 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 794-32-63

Ñàïô³ð, áàð

Çàë íà 100 ì³ñöü. 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-32

Ñìàæåíèé êàáàí÷èê, êàôå-áàð

Óêðà¿íñüêî-â³ðìåíñüêà êóõíÿ. Ñòðàâè â òàíäèð³. Çàë íà 100 ì³ñöü. 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7. . . . . . . . . (097) 034-20-80, (066) 028-59-00

7 ñîðîê, êàôå-ðåñòîðàö³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 098-28-88, (097) 539-81-91 Aladdin, ðåëàêñ-áàð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 898-90-90 Albion, êàôå-áàð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-41 Bazikalo, êàôå 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 857-38-16 Bazikalo, ñ³ìåéíå êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . (096) 652-59-28, (067) 360-43-41 DRAGON, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-50-60, (068) 540-50-60 Dvir, ãðèëü-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 072-40-46 Eleanora, art-cafe 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 706-86-17 Fashion Cafe-Bar, êàôå-áàð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-02-00 Figaro, êàôå-ðåñòîðàí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 33 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-21-21 Home, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 816-08-75 Izumrud, ëàóíæ-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 1 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 707-19-77 KAFFŲÍ, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 331-39-03, (099) 187-59-58 Klub, êàôå 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 414-81-13 Le Chalet, êàôå 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 280-48-48, (093) 687-73-33 Le Grand Cafe Ëèïåíü, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-00 Like, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 199-98-88 Loft, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 810-10-02 Mazda, êàôå 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 287-28-38 Milton House, êàôå 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 931-41-75 Mon Cafe 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 986-01-44, (063) 545-41-31 PANAMERA, lounge-bar 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 158-90-92


ÊÀÔÅ

Soho Room, êîêòåéëü-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 259-61-27 V 12, êàôå-ìîòåëü 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 (íà òåðèòî𳿠ÀÇÑ “Îëàñ”) . . . . . . . . . . . . (362) 68-31-68 Vivat, êàôå 33002, ì.гâíå, âóë.Ïðèõîäüêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-81-51 York, êàôå 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 629-26-33, (050) 339-36-56 Àä³, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 597-20-76 Àäîíåé, áàð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-09 Àçàë³ÿ, êàôå 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-21-27, (050) 145-99-34 Àéñáåðã, êàôå 33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-00 Àì³ãî, á³ñòðî 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-06-13 Àíàñòàñ³ÿ, êàôå-áàð 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 154-49-68 Àíòðàêò, êàôå-á³ñòðî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-44-68 Àðåíà, êàôå-áàð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-34 Áàáóñÿ, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 174 (ðàéîí Íîâîãî äâîðó) . . . . . . . . . . . . (362) 68-12-14 Áåò, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-48 Á³ìåð, êàôå-áàð 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-02, 64-40-02 Á³ñòðî, êàôå 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 034-20-80 Áîâàñ, êàôå-áàð 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-49-78, (097) 298-50-00 Âåäìåäèê, êàôå 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-07-51 Âåíåðà, êàôå-áàð 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 383-39-91 Âåíåö³ÿ, êàôå-áàð 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-26-94 ³êòîð³ÿ, êàôå 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 25 à Âñå äî ÷àþ, çàêóñî÷íà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-42-92 Âóëèê, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-38-17 Ãàâàíà Ñïîðò, êàôå 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-61-43 Ãàðìîí³ÿ, êàôå-áàð 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 346-62-08 Ãëîáóñ, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 394-09-09 Ãîñòèíà, êàôå 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 799-55-51 Ãîñòèííà õàòà, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-94-95, (097) 359-77-98 Ãîñòèííèé äâ³ð, êàôå-áàð 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-48-19, (096) 997-77-10 Ãðàäóñ, êàôå-áàð 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 440 Ãð³íâ³÷, êàôå 33024, ì.гâíå, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 574-27-29 Äâîðèê, êàôå 33027, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 110-73-33 Äåðàæíÿíêà, êàôå-áàð 33016, ì.гâíå, âóë.Î.Äóíäè÷à, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-61-80 Äæìåëèê, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 140 ijáðîâà, êàôå-áàð 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-77-10 Äîáðèé Øóá³í, êàôå-áàð 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-78-20 Äîðîæíº, êàôå 33013, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðèâîêçàëüíèé, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-32-56 Åâð³êà, êàôå 33002, ì.гâíå, âóë.Æóêîâñüêîãî, 39 Çàõ³äíèé, êàôå-áàð 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 915-65-24 Çóñòð³÷, êàôå 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-01-73 ²Â²ÒÀ, êàôåòåð³é-êîíäèòåðñüêèé öåõ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-54-17 ²íü-ßíü, ñóø³-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 860-03-23, (093) 602-66-26 ¯äàëüíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 199-98-88

135

Êàëèíà, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-79-33 Êàðàîêå Black, êàôå 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-31 Êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 22 à Êàøòàí, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-97-10 Êîáçà, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-79-33 Êîçàöüê³ çàáàâè, êàôå 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-11-11, (097) 152-38-85 Êîìïîò, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 323-03-91 Êîíäèòåðñüêà “²Â²ÒÀ” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-15-86 Êóð³íü, çàêóñî÷íà 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 655-54-64 Ëàí÷, êàôå-á³ñòðî 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-78-28, 26-82-66 Ëåãåíäà, êàôå-áàð 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 530-12-20 ˳àíà, êàôå 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-90, (067) 362-60-97 Ëþáàâà, êàôå 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 53 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-83-01 Ìàéäàí, õàð÷³âíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-52-40 Ìàð³÷êà, êàôå 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-94-68 ÌàðËåí, êàôå-áàð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-55-95 Ìàöóð³, ñóø³-õàóñ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 885-57-88, (063) 628-32-45 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 885-57-88 Ìåë³í, êàôå-êîíäèòåðñüêà 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-61 Ìåòðî, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Íåêðàñîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-60, (093) 873-77-41 Ìëèí, êàôå-áàð 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-00-94 Íàä³ÿ, çàêóñî÷íà 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-65-07 Íàóò³ëóñ, êàôå 33016, ì.гâíå, ïåðåõðåñòÿ âóë.Ð.Øóõåâè÷à-×åðíÿêà Îêîëèöÿ, øèíîê, ìîòåëü, ñàóíà 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-40-22, (067) 360-17-17 Îëüâ³ÿ, êàôå-áàð 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-06-65 Îëüãà, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-59-68, (098) 742-17-47 Îô³öåðñüêå, êàôå-áàð 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 1/329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 397-13-95 Ïàí Õàëÿâñüêèé, êîð÷ìà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 875-20-76 Ïàí-Àìà, áóôåò 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-78-75 Ïàíäà, êàôå 33024, ì.гâíå, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-93-33, (068) 581-42-26 Ïàíîðàìà áàð, ï³öà-áàð 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 2 Ïàðèæ, áàð 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-20, (067) 735-87-36 Ïëåæå, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 573-90-90 Ðàäåìà, êàôå 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-98-67, (096) 804-07-01 Ðàíäåâó, êàôå 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-96-00 гêîñ, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-66 гîí³, êàôå 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-76-80 Ñåâàí, êàôå-áàð 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 454-23-81 Ñåðâàíò, ñòð³ò-áàð 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 802-08-92 ѳºñòà, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-83 ѳð³óñ, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàôîâà, 33 Ñìà÷íà êóðêà, êàôå-áàð 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-04-44 Ñìà÷íà êóõíÿ, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 248-85-79 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


136

ÊÀÔÅ

Ñîëî, êàðàîêå-õîë 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-17-41 Ñòàðà õàòà, êàôå-áàð 33027, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Âèãîâñüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 539-81-91 Ñòàðèé äâîðèê, ìàãàçèí-êàôåòåð³é 33024, ì.гâíå, âóë.Â.Ìîíîìàõà, 97 à . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 459-00-94, (095) 121-11-57 Ñòîæàðè, êàôå-áàð 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-52-37, (067) 362-15-39 Ñþðïðèç, êàôå 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 954-26-90, (097) 853-90-40 Òàâåðíà “Åëü-Ïàñî”, êàôå-áàð 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-79 Òàéì-àóò, êàôå 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 930-00-10 Òåõàñ, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-49 Òîê³î, ñóø³-áàð 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 197 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8 . . . . . . . . . . . . (362) 40-65-40, (096) 272-76-37 Òðàäèö³ÿ, êàôå-áàð 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-72-36 Òðàñà 60, á³ñòðî 33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 630-86-54 Òðåê, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 1 Òð³î, êàôå-ï³öåð³ÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . (096) 534-52-83, (098) 488-00-43 Òüîòÿ Ðîçà, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 323-04-40 Ó Ñòàñà, êàôå 33004, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 150 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-24-61 Óí³ñîí, êàôå-áàð 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-53, 63-79-93 Ôàíòàç³ÿ, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-79-30 Ô³êà, øâåäñüêå êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-03-10 Ôîðòóíà, êàôå-áàð-øàøëè÷íà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-59-03 Ôðåãàò, êàôå 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-64-48 ×àéêà, êàôå 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-56-91 ×àð, êàôå-áàð 33022, ì.гâíå, âóë.Î.Äóíäè÷à, 2/20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-12-34 ×åìï³îí, êàôå 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-79-37 ×åìï³îí, ìåðåæà ñìà÷íî¿ ¿æ³ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 102-28-08 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 102-28-08 Øàíñîí Ïëþñ, êàôå-áàð 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-30-94, (066) 041-15-02 Øàøëè÷íà 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-56-29 Øàøëè÷íà, êàôå 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-16-66 Øèza, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 201-20-17 Øèê³äèì, êàôå-áàð 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 549-54-59, (093) 883-51-38 Øèíîê ç ïåðöåì â³ä ñåðöÿ, êàôå-áàð-ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 654-61-16 Øèíîê, êàôå-áàð 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-94, (050) 614-80-02 Øîêîëàä, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-04, (098) 834-94-10 Þâ³ëåéíà õàòà, êàôå-áàð 33024, ì.гâíå, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-83-93

ÊÀÔÅ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Lunch cafe Center, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 058-45-01 PIT STOP, êàôå 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 73 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 812-70-21 Zirka, êàôå-áàð 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàáðàìà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-93-30, (099) 383-59-11 Àâðîðà, êàôå 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãâàðä³éñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 878-00-03, (096) 600-12-23 Àñòîð³ÿ, êàôå-áàð 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Âàòóò³íà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-56-72 Àñòîð³ÿ, êàôå-áàð 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.².Ôðàíêà, 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-16-11, (093) 627-72-35 Àñòðà, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-58-38 Àòëàíò, êàôå-ìàãàçèí 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 840-37-05

Áåðåçîâèé ãàé, êàôå 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-40-63 Áåðêóò, áàð-ãîòåëü 35825, ñ.Âåðõ³â Îñòðîçüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 928-83-10 Âàëåð³ÿ, êàôå 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-21-44 Âåëåñ, êàôå-áàð 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ëüâ³âñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 048-97-15 Âåðõîâèíà, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ôàáðè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 901-03-43 ³çèò, êàôå 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-50-26 ³òðÿê, êàôå-áàð 35442, ñ.Áóãðèí Ãîùàíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 4-22-02 Ãðàíä, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ä.Íå÷àÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-13-38 Ãóðàì, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 184. . . . . . . . . . . . . . . (096) 604-27-55, (063) 186-67-38 Äà÷à, êîìïëåêñ â³äïî÷èíêó 35324, ñ.Áîÿí³âêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 190-09-89 Äåìèä³â÷àíêà, áàð 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.Ìèðó, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-14-13 Äèêàíüêà, øèíîê 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, âóë.Åíåðãåòèê³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 3-85-25 ijàíà, êàôå 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.×óáèíñüêîãî, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-13-38, 2-30-28 ijîí³ñ, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øê³ëüíà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-47-60 Äëÿ Âàñ, êàôå-áàð 35304, ñ.Êîðíèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 3 à . . (362) 43-46-19, (096) 346-62-08 Äóåò, êàôå-áàð 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 40 Äóïëåò, êàôå-áàð 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 760-36-46 Äóøà, êàôå 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, ì³êðîðàéîí Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-33-69 Åäåëüâåéñ, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ìèðîãîùàíñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-35-33 Åäåì, êàôå-ìàãàçèí 35000, ì.Êî��òîï³ëü, âóë.Ñàðíåíñüêà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-45-46 Åíå¿äà, êàôå 35612, ñ.Çåëåíèé Ãàé Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 2 à Æóðàâëèíà, êàôå 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Âàðøàâñüêà, 9 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-26-68 Çàìîê, áàð 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.Ìèðó, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-22-46 Çàòèøîê, êàôå 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 50 . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-48-28 Çîä³àê, êàôå 35641, ñ.Òàðàêàí³â Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ëüâ³âñüêà, 146 . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 5-13-31 Çóñòð³÷, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 20 ²ìïåð³ÿ, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-54-78 ²ìïåð³ÿ, êàôå-áàð 35700, ì.Çäîëáóí³â-2, ïðîñï.Öåìåíòíèê³â, 12. . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-36-56, 194-50-01 Ê.À.Ñ., êàôå-áàð 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-72, (067) 362-01-67 Êàðàâàí, êàôå-áàð 35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèì³ñüêà, 87 Êàðàîêå-êëóá “Âèñîöüêèé” 35307, ñ.Îáàð³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñîáîðíà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 904-04-95 Êàôåòåð³é 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 80 à . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-69-39, (067) 276-84-42 Êàøòàí, êàôå 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Çàð³÷÷ÿ, 71 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-81-49, (096) 648-81-76 Êâàðòà, êàôå 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-47-15 ʳíî-Äîì³íî, êàôå-áàð 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 22 (ÒÖ “Ïàñàæ”) . . (3657) 2-39-44, (067) 705-35-35 Êíÿæèé ëüîõ, êàôå-êëóá 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 599-39-39 Êîçàöüêèé øèíîê, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàáðàìà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 091-94-23 Êîçà÷êà, êàôå-áàð 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, ì³êðîðàéîí Áóä³âåëüíèê³â, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-17-24 Êîëèáà, êàôå 35680, ñìò Ñìèãà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 48. . . . . . . . . . . . . . . . (095) 403-02-66 Êîëèáà, êàôå 35310, ñ.Æîáðèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 1 Êðå÷êî, êàôå 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-50-65 Êóë³íàð³ÿ, êàôåòåð³é 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Øèðîêà, 1


ʲÒÈ, ËÀÍÄØÀÔÒÍÈÉ ÄÈÇÀÉÍ

Ëàãóíà, êàôå-áàð 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-31-57, (050) 925-54-48 Ëàêîìêà, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-23-41 Ëåâàäà, êàôå 35709, ñ.Çäîâáèöÿ Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øîñîâà, 93 Ëåëü, êàôå-áàð 35641, ñ.Òàðàêàí³â Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ëüâ³âñüêà, 56 Ëþáàâà, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ñ.Íàëèâàéêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-56-39 Ëþêñ, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ïóøê³íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-67-63 Ìàëüâà, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-32-02 Ìàíãî, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-40-75 Ìàíäàðèí, êàôå-áàð 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 20 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-51-71, 2-54-95 Ìàíäðè, êàôå 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êîïåðí³êà, 2 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-48-13 ̳çî÷àíêà, êàôå 35740, ñìò ̳çî÷ Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.1 Òðàâíÿ, 3 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 797-53-53 ̳ðàæ, êàôå 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-34-35 Ìîíàñòèðñüêå, êàôå 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-14-63, (097) 945-44-21 Ìð³ÿ, êàôå 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Âèøåíñüêîãî, 9 Íåâæå, êàôå-áàð 35065, ñ.˳ñîï³ëü Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-40-04, (067) 424-76-60 ͳêà, êàôå-áàð 35312, ñìò Êëåâàíü-2 гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 22 à . . . . . . . . . . . (362) 27-13-65 Îàçèñ-Ì, ïðèäîðîæí³é êîìïëåêñ â³äïî÷èíêó 35431, ñ.Áàáèí Ãîùàíñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 53 à, (362) 43-81-83, (067) 727-39-81 Îêîëèöÿ, êàôå-áàð 34354, ñ.Ñòàðà Ðàôàë³âêà Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó, âóë.Õë³áîðîá, 52 à . . (067) 360-58-45 Îëåñÿ, êàôå 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 31 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-13-31 Îð³îí, êàôå-áàð 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàáðàìà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 540-21-16 Îðõ³äåÿ, êàôå 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.гâíåíñüêà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-75-30, (067) 495-06-51 Îñêàð, êàôå-áàð 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Òàòàðñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 274-30-47 Îòàìàí, êàôå-áàð 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Íîâà, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-42-18 Ïàðóñ, êàôå-áàð 35307, ñ.Îáàð³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Íàñ³êàéëà, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-95-20 Ïîëþñ-åë³ò, êàôå-ìîòåëü 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Âàðøàâñüêà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-53-57, 3-43-14 Ðàéñüêèé ñàä, êàôå 35372, ñ.Áàðìàêè гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïîëüîâà, 4 . . . . . (362) 43-22-42, (067) 364-05-55 Ðåòðî, êàôå 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, ì³êðîðàéîí Áóä³âåëüíèê³â, 71 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 3-94-28 Ðóäèé ê³ò, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ìèðó, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-16-94 Ñàøà, êàôå 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áåãìè, 54 Ñâ³òëàíà, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ìèðîãîùàíñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-51-68 Ñîëîäêèé ä³ì, äèòÿ÷å êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-11-09 Ñîñíîâèé á³ð, êàôå-áàð 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, âóë.˳ñîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-14-70 Ñóðìè÷³, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ìèðîãîùàíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-60-10 Ñóøè âåñëà, ñóø³-áàð 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ïîøòîâà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 260-20-18 Òàâåðíà, êàôå-áàð 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.².Íå÷àÿ, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 872-06-79, (096) 701-70-12 Òåàòðàëüíå, êàôå 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 3-44-88 Òîê³î, êàôå-áàð 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, ì³êðîðàéîí Áóä³âåëüíèê³â, 75 . . . . . (3636) 3-34-54, (097) 869-86-82 Òîðíàäî, êàôå 35680, ñìò Ñìèãà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 59 Òðè êîçàêè, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 3-25-04 Ó Çîñ³, êàôå-áàð 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, ì³êðîðàéîí Âàðàø, 11 . . . . . . . . . . (096) 226-55-70, (097) 401-70-40 Ó Ïåòðîâè÷à, êàôå-áàð 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 46 Ó Ñàì³ðà, êàôå 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, âóë.Åíåðãåòèê³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 3-94-86

137

Ôàðàîí, êàôå 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, âóë.Åíåðãåòèê³â, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-19-06 Ôëàì³íãî, êàôå 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 770-26-20 Ôîðòóíà, êàôå-áàð 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ïî÷à¿âñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-12-85 Õàìåëåîí, êàôå-áàð 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Â.Ñòóñà, 33 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-74-59 Õâèëèíêà, êàôå-áàð 35825, ñ.Øëÿõ Îñòðîçüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 752-99-93 Õóòîðîê, êàôå-ðåñòîðàí 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 768-68-68 ×åìîäàí, êàôå-áàð 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 8 . . . . . . . . . (3636) 2-47-19, (096) 196-99-11 Ùåäðèé ìëèí, êàôå 35400, ñìò Ãîùà, âóë.гâíåíñüêà, 76 â. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 837-06-27, (093) 549-12-89

ʲÒÈ, ËÀÍÄØÀÔÒÍÈÉ ÄÈÇÀÉÍ IDEA, ñàëîí êâ³ò³â

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 19 (á³ëÿ ÇÎØ ¹12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-58-17, (067) 380-40-74

Áóêåò, ìàãàçèí êâ³ò³â

Êâ³òè, âàçîíè, ïîäàðóíêè. Äîñòàâêà. 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-08-10

Camelia, ìàãàçèí êâ³ò³â 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-47-63, (098) 800-70-07 Konsuelo, ôëîðèñòè÷íà ìàéñòåðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 21 (ÓÒÎÑ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 209-30-36 Muskari, ìàéñòåðíÿ ôëîðèñòèêè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 250-62-64 Ãóðò³âíÿ êâ³ò³â гâíå Ôëîðà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 (ïðèì³ùåííÿ ìîòîòðåêó) . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-15 Äàë³ÿ, ãóðò³âíÿ øòó÷íèõ êâ³ò³â 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 8 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-10-79, 24-15-86 Äåêîð Öåíòð, ìàãàçèí êâ³ò³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-35-05 ²ìïåð³ÿ êâ³ò³â, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.É.Äðàãàí÷óêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-46-88, 64-45-88 Êâ³òè, ìàãàçèíè 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 911-94-47, (097) 183-13-96 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 2 à (çóïèíêà Ïîêðîâñüêèé ñîáîð) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-25-20, (067) 494-81-08 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-56 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 473-51-16, (098) 296-51-18 Êâ³òêîâà ëàâêà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 124-42-29 Êâ³òêîâèé ðàé, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-99, (067) 589-17-07 Ìàãàçèí êâ³ò³â 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 290-12-00, (050) 375-32-68 Ìàëüâà, ñòóä³ÿ êâ³ò³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 619-20-94 Ìàðèíà, ñâ³ò êâ³ò³â 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Òåàòðàëüíèé, 3. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-13-52, (067) 360-13-52 Ìàò³ëüäà, àðò-ñòóä³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 956-73-50, (093) 765-18-65 Îëåàíäð, ìàãàçèí êâ³ò³â òà ñóâåí³ð³â 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-74-75 Îðõ³äåÿ, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 220-59-84 Ðåíåñàíñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 605-16-46, (095) 046-55-64 Ñàäèáà, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-18-58, (097) 382-38-58 Ñàëîí äåêîðàòèâíèõ ðîñëèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 (òåðèòîð³ÿ çîîïàðêó) . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 754-39-18 Ñîíÿøíèê, êóð’ºðñüêà äîñòàâêà êâ³ò³â, ïîäàðóíê³â 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 303-55-08, (097) 328-12-19 Òðåñò çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-86-03, 28-84-07 Ôëîðèñòè÷í³ ìàòåð³àëè, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 303-55-08, (097) 328-12-19 Öåíòð äîãëÿäó çà äåðåâàìè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 315-97-17, (063) 061-38-88 Øòó÷í³ êâ³òè, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 915-88-33 Ùàñëèâèé áóêåò, ñëóæáà äîñòàâêè êâ³ò³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 865-02-25


138

ÊÈËÈÌÈ ÒÀ ÏÎÊÐÈÒÒß

ÊÈËÈÌÈ ÒÀ ÏÎÊÐÈÒÒß

Êîòþê Îëüãà ªâãåí³âíà, ï³äïðèºìåöü

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-75-52, (067) 999-92-25

Êèëèìè, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 34 à, ê³îñê ¹39. . . . . . . . . . . . . . . (050) 608-03-58, 288-61-97 Êèëèìè-Åë³ò, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 422-89-36, 993-68-85 Êèëèìîâà ãàëåðåÿ, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 348 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 422-89-36, 993-68-85 Êèëèìîâèé çàòèøîê, â³ää³ë 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . (050) 602-45-55, (068) 146-37-24 Ëàãóíà, êèëèìîâèé ä³ì 33022, ì.гâíå, âóë.Î.Äóíäè÷à, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-74-55, (067) 742-18-94 ˳íîëåóì, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 34 à, ê³îñê ¹58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 966-52-52 ˳íîëåóì, ñêëàä 33010, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-64 Ëþì³òåêñ, ÏÏ 33010, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17 . . . . . . . (362) 46-00-64, (067) 360-19-20 Ïàðêåò-ëàì³íàò, ñàëîí-ìàãàçèí ï³äëîãîâîãî ïîêðèòòÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º (ÒÖ “MAXIMA”) . . . . . (096) 519-89-09, (098) 325-53-63 ϳäëîãà òà äåêîð, ñàëîí-ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 078-86-75, (067) 363-22-88

Äðóæáà, êíèãàðíÿ ¹1 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-15-97 Çíàííÿ, êíèãàðíÿ ¹13 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-45 Êíèãàðíÿ ¹9 ÊÏ “гâíåêíèãà” 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-85 Êíèãè, ñêëàä-ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-28-88, (097) 481-14-67 Êíèæêîâèé êëóá, ÄÏ ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè “Êëóá ñ³ìåéíîãî äîçâ³ëëÿ”, êíèæêîâèé ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à (ÒÖ “Àðåíà”), 2-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-26-37 Êíèæêîâèé Ñâ³ò, ãóðò³âíÿ êíèã 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 260 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 144-09-15, (068) 998-19-29 Ïðîñâ³òà, êíèãàðíÿ ¹2 ÄÊÊÏ “гâíåêíèãà” 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-65-98 Ðàíîê, êíèãàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-34-20, (098) 542-89-46 гâíåêíèãà, ÊÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-69-33 Ñâ³ò êíèãè, ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-60-81 Ñëîâî, êíèãàðíÿ ¹8 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-94-17

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÈ - ÏÐÎÃÐÀÌÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß

ʲÍÎËÎÃ²ß Àãåíòñòâî ç ³äåíòèô³êàö³¿ ³ ðåºñòðàö³¿ òâàðèí, ÐÔ ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, ê.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-52 ʳíîëîã³÷íèé öåíòð ï³äïîðÿäêîâàíèé ÃÓ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-86-94

ʲÍÎÒÅÀÒÐÈ Gonzo, ê³íîêëóá 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 32 á Åðà, ñ³íåìàöåíòð 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-64-11, (067) 663-68-88 ʳíîïàëàö “Óêðà¿íà” 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-85, 63-39-74 AVTO MOVIE, àâòîê³íîòåàòð 33004, ñ.Âåðåñíåâå гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Àâ³àòîð³â, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-30-99

Íîâà ðåàëüí³ñòü ïëþñ, ÒçÎÂ

33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-41-25

ÑÔÅÐÀ, ÏÏÔ

Ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ. 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-17

Ê˲ͲÍÃβ ÏÎÑËÓÃÈ, ÎÁËÀÄÍÀÍÍß Galinolya, êë³í³íãîâà êîìïàí³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 391-08-54, (099) 037-59-62 Äîáðèíÿ ñåðâ³ñ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-05-45, (098) 443-64-43 Ïîïåëþøêà, ñåðâ³ñ-ñëóæáà 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-18-58, (097) 382-38-58 Ïðîñòî ÷èñòî, êë³í³íãîâà êîìïàí³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-09-19, (097) 924-73-89 Ñâ³ò ÷èñòîòè, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-45-05, (067) 606-60-26 Ñëîáîäåíþê Þð³é ³òàë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-05-45, (098) 443-64-43 Ñÿéâî, êë³í³íãîâà êîìïàí³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 327-85-27, (099) 667-69-52

ÊÍÈÃÀÐͲ Áóêâà +, êíèæêîâèé ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 (ÁÖ “˳îí”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-37-78, (094) 966-37-78

²ñêðà, êíèæêîâèé ìàãàçèí

33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-63-16

Àêòèâ-ÑÂ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 967-59-60, (067) 188-81-87 ÀÐÒ-ìàñòåð, ÐÔ ÒçΠ33002, ì.гâíå, âóë.Ïðèõîäüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 538-41-14 Áëàíêåò, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39, îô.314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-80 Åêñïåðò-Ñîôò, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 372-26-91 ªðåìåíêî ²ðèíà Ìàêñèì³âíà, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-06-54, (097) 473-31-23 ²Ò-³íòåãðàòîð, ÏÀÒ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 234-66-09 ²Ò-Êîìôîðò, ñëóæáà êîìï’þòåðíî¿ äîïîìîãè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-26-78 ²Ò-ÏÀÐÒÍÅÐ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-01-47 Íèêîíþê Ñåðã³é ªâãåíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-05-12, (067) 302-31-71 Ïàðóñ-Ðåã³îíè, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-06-24, 69-06-25


ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜʲ ÂÈÐÎÁÈ

ÏðîÍåò, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.323, 324. . . . . . . (362) 62-34-01, (096) 949-58-70 ÐÅÍÎÌÅ-ÑÌÀÐÒ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-34-20 Ðîìà, ËÒÄ, ÒçΠÂÊÔ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 1 à, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-00-90 Óí³âåðñàëòåõïðîåêò, ÍÄ ÏÊÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-09-01, 43-09-03

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÈ - ÏÐÎÄÀÆ, ÑÅвÑ

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ÑÔÅÐÀ, ÏÏÔ

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-17

139

BRAIN computers, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-50 FIX Center, ñåðâ³ñíèé öåíòð, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-08-84, (098) 048-48-84 HSG, ñåðâ³ñíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-69-69, (098) 591-03-71 Roma-AS, ñåðâ³ñíèé öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.412 . . . . . . . . . (093) 163-20-07, (096) 962-23-05 SVC-Ñåðâ³ñíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-69-53, (098) 664-43-39 TECHMICS Ltd, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-12-12, (067) 362-50-32 UNICOM 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-32-23 Vicom, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-53-45 VSESVIT.BIZ, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 064-09-64, (050) 452-03-30 Àëåêññåðâ³ñ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-21-43, (093) 140-56-60 Áàðàíîâè÷ Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-12-12, (050) 375-71-25 Á³ëîêîíü Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-90 Åêñïåðò, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-08, (067) 857-11-79 ÅÍÒÅÐ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-87, (067) 360-36-23 ²íêîì-гâíå, ÍÏ ÏðÀÒ “²íêîì” 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 2 Êîëóïàºâ Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-02-70 Êîìï, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-20, 62-56-21 Êîìïàêò, òîðãîâî-ñåðâ³ñíèé öåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-64-40, (096) 400-52-24 Êîìï’þòåðè, ìàãàçèí ÒçΠ“Ò³êî” 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-44, (067) 360-25-60 Êîìï’þòåðíèé â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 183-64-77 ÊÒÑ, ìàãàçèíè êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 17 à 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-46 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 (ÒÖ “˳îí”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-49-23 Ëåîêîí, ô³ðìà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-56-00 Ì-ñåðâ³ñ, ñåðâ³ñíèé öåíòð 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, ê.111 . . . . . . . . . . . . . . . (099) 020-34-23, (098) 062-35-72 Ìåðêóð³é, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 553-24-27 Íåîòåê-гâíå, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-28, 63-33-88 Íîóòáóê, ñåðâ³ñíèé öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.514 . . . . . . . . . . . . . . (093) 443-96-11, (097) 890-26-69 Ñåðâ³ñíèé öåíòð êîìïàí³¿ ÊÒÑ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-46 ѳíò гâíå, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-55, 62-56-30 Ñîôòëàíä, ÏÏÔ 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-05-70 Òåõíî Õàóñ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 838-11-38 Òðåíä-Ñåðâ³ñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-69-69

ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜʲ ÂÈÐÎÁÈ ÀÌÅÒÈÑÒ ÏËÞÑ, ÏÏ

35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñåìèäóáñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-57-48, (067) 360-23-32

Êîðîâàéíèé ä³ì “Ìàðò”

Ïðèéìàºìî çàìîâëåííÿ íà âèãîòîâëåííÿ êîðîâà¿â, òîðò³â. Ïðèêðàøàºìî íà ð³çíó òåìàòèêó. 33028, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 9 (á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-09, (096) 333-19-95 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

Äîìàøíÿ Ïåêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 30/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 663-22-31 Êàðàìåëüêà, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.��í.Ðîìàíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-43-39 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


140

ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÅÐÈ, ÂÅÍÒÈËßÖ²ß

Êîëåí÷óê ²ðèíà ªâãåí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-54-17 Êîðîâàé, ì³í³-ïåêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-09-89 Êîøìàê Îëåíà Ïåòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-05-81 Ìåëüíèê Îêñàíà Ïåòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-34-72, (097) 335-43-34 Îòò³ìî, ÒçΠô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-22, 63-00-12 гâíåíñüêà êîíäèòåðñüêà ôàáðèêà, ÏÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-27 Ñîëîäêà õâèëèíêà, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 181 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-93-52 Öóêåðêè òà ñîëîäîù³, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 416-99-29 Öóêåðî÷êà, ìàãàçèí ñîëîäîù³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 7

ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÅÐÈ, ÂÅÍÒÈËßÖ²ß

Àëüÿíñ-Âåñò, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-50 Âåíòèëÿö³ÿáóä, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-70-55, 61-70-84 Âåíòóð³, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-99-75 ̳é êë³ìàò, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-50-58, (097) 919-85-15 Ñàëîí Òåïëî ³ Õîëîä 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-74-57, 46-08-60 Ñóð³êîâ Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-57-74

ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ, ÏÀÐÔÓÌÈ Í³íåëü, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6 . . (362) 26-07-18, (050) 380-26-20

ÇÀÕ²Ä-ÕÎËÎÄ, ÏÏ

Êîíäèö³îíåðè. Õîëîäèëüíå òà òåïëîâå îáëàäíàííÿ. 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 471-63-23, (066) 545-79-05

AVON, êîîðäèíàòîð ³êòîð³ÿ Ãåðàñèì÷óê 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, ê.40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 947-50-15 AVON, êîîðäèíàòîð Òåòÿíà Äàâèäîâà 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-94-99 AVON, ÐÔ êîìïàí³¿ “AVON Cosmetics Ukraine” 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-03, 62-35-07 Dr.Nona, êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 715-67-64 Faberlic, êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð, ñêëàä-ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 ê, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 500-20-07 FARMASI cosmetics, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21 (ÁÖ “Ïîë³òîí”), â³ää³ë ¹16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 277-13-37, (099) 029-04-55 Farmasi, ïðåäñòàâíèöòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 800-67-58, (095) 599-50-53 Mon Arome, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-26 TianDe, êîñìåòè÷íèé ñåðâ³ñíèé öåíòð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-01-55 ³âàñàí-гâíå, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à. . . . . . . . . . . (362) 46-02-15, (096) 821-83-21 ³ä Ëÿíåø, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-09 Ãóðò³âíÿ ô³ðìè “Þì³êñ” 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-72 ²ì³äæ, ìåðåæà ìàãàçèí³â êîñìåòèêè òà ïàðôóì³â 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-16 ²ðîí³ÿ, ÏÏÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-36 Êîñìåòèê citi, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-36


ËÀÊÎÔÀÐÁÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

Êîñìî, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-91 Êðà¿íà êðàñè, ñêëàä-ìàãàçèí êîñìåòèêè 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8 . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-23, (067) 399-69-65 ˳ìíèöÿ, гâíåíñüêèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-25-64 ˳îí-²Ñ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-07-20 Ë’Åòóàëü, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-42 ̳ðåë³í, ÒÌ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 921-55-28, (098) 526-43-17 Îð³ôëåéì, ïðåäñòàâíèê 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.904. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 422-48-70 Îð³ôëåéì, ñåðâ³ñí² ïóíêòè 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13, îô.301 . . . . . . . . . . . (362) 26-28-96, (096) 679-03-43 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-14-40 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.309 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-02-25, (097) 022-90-51 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.209 . . . . . . . . . . (362) 43-45-48, (093) 734-97-96 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-06-27, (098) 414-91-19 Ïàðôóì, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-28 Ïåðóêàð, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . (362) 60-96-61, (097) 029-86-09 Ñâ³ò êðàñè, ñêëàä-ìàãàçèí êîñìåòèêè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 156, îô.33 . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-82-52, (067) 661-58-55 Ñâ³ò êðàñè, ñòóä³ÿ-ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 359-32-38 Ñòèëü-Ïðîô, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 7 (ÒÖ “Ìîð³îí”), â³ää³ë ¹45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 508-14-36, (099) 713-26-94 Ôàáåðë³ê 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14, îô.105 . . . . . . . . . . . . (050) 435-01-36, (067) 363-24-68

ÊÓÐ’ªÐÑÜÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ FedEx, ì³æíàðîäíà òðàíñïîðòíà êîðïîðàö³ÿ, гâíåíñüêå ïðåäñòàâíèöòâî 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-56-03, (067) 916-98-86 TMM Express 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 691-57-19, (050) 165-44-74 Àâ³à-Õåíäë³íã, ÒçΠ33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-33, 22-35-78 Àâòîëþêñ, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-89-30 Àåðî-Åêñïðåñ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 691-57-19, (050) 165-44-74 Äåë³âåð³, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 620-54-12 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-74, (067) 627-87-89 Åêñïðåñ-Ìåéë, ÒΠ33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-14-13, (093) 312-12-70 ²í-Òàéì, íàö³îíàëüíà ñëóæáà äîñòàâêè 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 618-90-95 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 617-29-79 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 614-54-89 ÌÅIJÀ-ÏÐÎÑÏÅÊÒ, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-06-30, (066) 868-70-07 Ìåðêóð³é, êóð’ºðñüêà äîñòàâêà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12 . . . . . . . . . (362) 43-12-77, (067) 276-82-94 ̳æíàðîäíà ñëóæáà ïîçäîðîâëåíü, ïðåäñòàâíèöòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 109-40-80 ̳ñò-Åêñïðåñ, ñëóæáà äîñòàâêè 33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-14, (067) 340-53-01 Íîâà ïîøòà, â³ää³ëåííÿ гâíå ¹1 33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 109 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹2 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 14/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹3 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹4 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹5 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹6 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹7 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 15 à (á³ëÿ àâòîðèíêó) . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹8 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹9 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹10 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 58 (á³ëÿ Äðàìòåàòðó) . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹11 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹12 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹13 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹14 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹15 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹16 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹17 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹18 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹19 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹20 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹21 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹22 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62

141

гâíå ¹23 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹24 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹25 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 18, ê.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹26 33018, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹27 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹28 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹29 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹30 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹31 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 гâíå ¹32 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹33 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹34 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹35 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹36 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Ïîí³ Åêñïðåñ, êóð’ºðñüêà äîñòàâêà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 2/25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 187-12-66 Ïðàéì åêñïðåñ, ñëóæáà äîñòàâêè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-20-12, (096) 683-40-40 Óêðêóð’ºð, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-08-67 Øàìðàé Àíäð³é Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-30-41, (362) 43-96-97

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Âàø ÷àñ, åêñïðåñ-äîñòàâêà âàíòàæ³â 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, âóë.Åíåðãåòèê³â, 3 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 750-56-68 Äåë³âåð³, ÒçΠ35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñòåôàíèêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-91-84, (067) 627-14-28 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Äðóæáè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 544-09-08 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Òêà÷à, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 620-80-32 ²í-Òàéì, íàö³îíàëüíà ñëóæáà äîñòàâêè 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñåìèäóáñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 618-09-43 35600, ì.Äóáíî. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 618-09-43 35000, ì.Êîñòîï³ëü, ïðîâ.Àðòèëåð³éñüêèé, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 614-15-16 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 619-66-74 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.dzðíåíñüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 610-94-91 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, âóë.Ðèíêîâà, 2 (ðèíîê “Ï³âäåííèé”) . . . . . . . . . . . . . (067) 617-17-63 ̳ñò-Åêñïðåñ, ñëóæáà äîñòàâêè 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 29 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.гâíåíñüêà, 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 672-99-77 Íîâà ïîøòà, â³ää³ëåííÿ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.².Ôðàíêà, 2 à (ÒÖ “Ãðàíä”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 000-28-60 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 313-47-17 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Øê³ëüíà, 30 (á³ëÿ çàâîäó “Ñèòàë”) . . . . . . . . (362) 42-04-62 35400, ñìò Ãîùà, âóë.гâíåíñüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 119. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñâîáîäè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Íîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Ïîøòîâà, 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ïàðòèçàíñüêà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 2 ä . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 26 . . . . . . . . . (362) 42-04-62 34706, ñ.Ãâ³çä³â Êîðåöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 2 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.гâíåíñüêà, 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, âóë.Ñàäîâà, 103 (ðèíîê “Êîïîøèëêà”) . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, ì³êðîðàéîí Þâ³ëåéíèé, 1, ê³îñê ¹90 . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, âóë.Åíåðãåòèê³â, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ïîë³ùóêà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 35821, ñ.Îæåíèí Îñòðîçüêîãî ð-íó, âóë.Ìèðíà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Âîëêîâåíêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.².Ôðàíêà, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Âàðøàâñüêà, 2 º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Øèðîêà, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 35680, ñìò Ñìèãà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-62 Ïîðòàë, ñëóæáà êóð’ºðñüêî¿ äîñòàâêè 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðîñâ³òè, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-41-81, (095) 316-66-60

ËÀÊÎÔÀÐÁÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


142

˲ÊÀв, ÏÐÈÂÀÒÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ

DIVA Ìóëüòèôàðá, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-81-36, (067) 452-01-82 Remmers Óêðà¿íà, îô³ö³éíå ïðåäñòàâíèöòâî 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-19-54 ÀÓÐÓÌÁÓÄ, ãóðò³âíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 (áàçà “Âçóòòÿ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-45 Äåêî, ÐÔ ÏðÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-42 Äåêñ, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 35 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-60-64 ªâðîôàðáà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 957-98-87 DzÏ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 50 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-20 ²òà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êðåìåíåöüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-94-22, (097) 295-80-76 ËÀ²ÑÑ, ÒçΠô³ðìà 33001, ì.гâíå, âóë.Ïðîìèñëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-86, 63-00-95 Ëàêîôàðáà, ÏÏÔ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-56-75 Ìàëÿðíèé äâ³ð, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-34 ̳êñ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Áîðîä³íà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-14-70, 63-00-39 Ïåðñåíòà-Óêðà¿íà, ÑÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-59-89 Ïîë³ôàðá Óêðà¿íà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-43-93 Ôàðáè, â³ää³ë 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 (ìàãàçèí “Ìàðêòåêñ”) . . . . . . . . . (362) 23-71-36 Ôàðá³ÿ, êîëîð-ñòóä³ÿ 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 637-11-23

˲ÊÀв, ÏÐÈÂÀÒÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ Àí³êî, ìåäè÷íèé öåíòð

33001, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèíèöüêîãî, 5 à (ðàéîí Ïèâçàâîäó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-49-49, 43-98-93, (067) 364-31-08

Dermed, ñïåö³àë³çîâàí³ ìåäè÷í³ êàá³íåòè 33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàôîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-77-69, 62-32-80 RIVNE ULTRAVISION, ïðèâàòíèé ä³àãíîñòè÷íèé îôòàëüìîëîã³÷íèé öåíòð 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 030-02-68, (098) 092-06-92 SANA, ìåäè÷íèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-06-23, (067) 745-60-05 Áëàãîäàð, ðåïðîäóêòèâíèé öåíòð 33001, ì.гâíå, âóë.˳ñîâñüêî¿, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-34-15, (066) 898-67-67 Âàëåî, ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-00-31, (050) 375-37-44 óíåêîëîã ïðèâàòíèé Ãåëåòåé Ëþäìèëà Éîñèï³âíà 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 31, ê.510 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 298-40-09 óíåêîëîã³÷íèé êàá³íåò 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-94-55 ijì çäîðîâ’ÿ, ìåäè÷íèé öåíòð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-78-16, (067) 364-49-74

Åêñïåðò, ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 206-60-66, (098) 778-85-77 Êàá³íåò àíîí³ìíîãî îáñòåæåííÿ òà ë³êóâàííÿ îáëàñíîãî øê³ðíî-âåíåðîëîã³÷íîãî äèñïàíñåðó 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-54-64 Êàá³íåò ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.906. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-59-38 Êàá³íåò ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-77-28, (067) 382-61-25 Êàá³íåòè ñó÷àñíî¿ ÓÇÄ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìåäè÷íà, 7 (ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹2) . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-57-31 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 7 (Ïîë³êë³í³êà ¹2), ê.217 . . . . . (362) 63-45-55, 64-24-11 Êàðä³îë³òà, ëèòîâñüêî-óêðà¿íñüêèé ìåäè÷íèé öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-05-43, (098) 383-77-70 Êàðä³îëîã³÷íèé êàá³íåò 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-04-61 Êèïàðèñ, öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿ ñïèíè 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 558-55-86, (050) 553-55-36 ˳êàð ìàíóàëüíî¿ òåðàﳿ Íîâàê Àíàòîë³é Êîñòÿíòèíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-70-65 ˳êàð ìàíóàëüíî¿ òåðàﳿ õðåáòà Îäâàðêî Ëåîí Àíòîíîâè÷ 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 19/1 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-17, (066) 775-22-07 ˳êàð-ãîìåîïàò Ñâÿòîçåëüñüêà dzíà¿äà Âîëîäèìèð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-98 ˳êàð-äåðìàòîëîã Áîæêî Ñâ³òëàíà Ìèõàéë³âíà 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3 (àïòåêà ¹1) . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 863-40-79 ˳êàð-äåðìàòîëîã Íîâàê Ëåñÿ Ìèêîëà¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-72-38 ˳êàð-äåðìàòîëîã Ñòàñþê Ìèêîëà ²âàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3 (àïòåêà ¹1) . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 479-39-22 ˳êàð-äèòÿ÷èé íåâðîëîã Ò³òêîâà Òåòÿíà Âàñèë³âíà 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 31, ê.501 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 104-20-89 ˳êàð-êàðä³îëîã Äîáðîâîëüñüêèé Ìèõàéëî Àðñåíîâè÷ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-15-31, (067) 986-35-91 ˳êàð-íåâðîëîã Áó÷êîâñüêèé Ïàâëî Ñòåïàíîâè÷ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-30, (050) 084-44-03 ˳êàð-îðòîïåä Çëàò³â Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.915. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 585-52-05 ˳êàð-îôòàëüìîëîã Áàêóëåâè÷ Ãàííà ²âàí³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 19/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-45-97 ˳êàð-îôòàëüìîëîã Äîâìàò Îëåêñàíäð ³êòîðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-56-93 ˳êàð-îôòàëüìîëîã Ìåðæèºâñüêà Íàòàë³ÿ Ïåòð³âíà 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 343-63-14 ˳êàð-ïåä³àòð Ëàçàðåíêî Îëåíà Âîëîäèìèð³âíà 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 18 ä (àïòåêà “Äîêòîð 36,6") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 490-74-44, (093) 577-10-18 ˳êàð-ïñèõîíåâðîëîã Ãàëÿáàð Âàñèëü Ñàâîâè÷ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-52-35, (066) 768-19-09 ˳êàð-ïñèõîòåðàïåâò-íàðêîëîã Ñèìîíîâè÷ Ìèõàéëî Îëåêñàíäðîâè÷ 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-24-30, (096) 833-19-76 Ë��êàð-ðåâìàòîëîã, ðåôëåêñîòåðàïåâò ˳ñíè÷èé Âîëîäèìèð Àíòîíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-35-40, 63-32-87 ˳êàð-ðåôëåêñîòåðàïåâò âèùî¿ êàòåãî𳿠Ëèìè÷ Àíäð³é ²âàíîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, ÁÎÑ 291, îô.21 . . . . . . . . . . (362) 26-10-01, (097) 819-69-06 ˳êàð-ðåôëåêñîòåðàïåâò âèùî¿ êàòåãî𳿠Ëèìè÷ Ñí³æàíà Àíäð³¿âíà 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, ÁÎÑ 291, îô.21 . . . . . . . . . . (362) 26-10-01, (097) 819-69-06 ˳êàð-õ³ðóðã-ìàìîëîã Áåðåñüêà Îêñàíà Ðîñòèñëàâ³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 724-85-54 ËÎÊÅ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-27-41, (067) 360-18-05 Ìåäè÷íèé öåíòð óíåêîëîã³ÿ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-68-61 ÌÅÄÖÅÍÒÐ ßíè Êðàâ÷óê 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 31, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (362) 43-06-00, (097) 842-26-00 Îêñôîðä Ìåä³êàë гâíå, ìåäè÷íèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-40-50, (067) 840-40-50 Îðòîïòè÷íèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-50-93 Îôòàëüìîíîëîã³÷íèé öåíòð Àíàòîë³ÿ Ñîââè 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-12-13, (068) 493-64-82 ÓÇÄ ñó÷àñíèõ êîëüîðîâèõ òåõíîëîã³é, êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-83-10, (050) 435-21-82 Õ³ðóðã-ïðîêòîëîã Êóçüìè÷ Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 7 (ïîë³êë³í³êà ¹2). . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 248-51-16 Öåíòð “ÌÐÒ-ä³àãíîñòèêà” 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-96-46, (067) 167-70-77

˲ÊÀÐͲ ³ää³ëêîâà ë³êàðíÿ ñòàíö³¿ гâíå Ëüâ³âñüêî¿ çàë³çíèö³ 33001, ì.гâíå, âóë.Î.Îëåñÿ, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-32-08, 26-38-18 ˳êàðíÿ ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 67-97-22


˲×ÈËÜÍÈÊÈ - ÏÐÎÄÀÆ, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÐÅÌÎÍÒ

̳ñüêà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ ÐÌÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-35, 23-02-01 Îáëàñíèé ïåðèíàòàëüíèé öåíòð ÐÎÐ, ÊÏ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-23, 62-09-78 Ïîëîãîâèé áóäèíîê ÐÌÐ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìåäè÷íà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-79, 62-98-37 Ïñèõîíåâðîëîã³÷íå àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³í³÷íå â³ää³ëåííÿ гâíåíñüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-26-09, 22-21-65 гâíåíñüêà îáëàñíà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-96-32 гâíåíñüêà îáëàñíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-84-93, 28-17-72 гâíåíñüêà öåíòðàëüíà ì³ñüêà ë³êàðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-52-38, 23-52-36 гâíåíñüêèé â³éñüêîâèé ãîñï³òàëü 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-73, 63-33-23

˲ÊÀÐͲ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Âóçëîâà ë³êàðíÿ ì.Ñàðíè ÄÒÃÎ Ëüâ³âñüêî¿ çàë³çíèö³, ÄÇ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Çàë³çíè÷íà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 7-23-96, 7-22-27 óíåêîëîã³÷íå â³ää³ëåííÿ Ãîùàíñüêî¿ ÐÖË 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Ïàâëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-15-74 ijëüíè÷í³ ë³êàðí³ 35442, ñ.Áóãðèí Ãîùàíñüêîãî ð-íó 35670, ñ.Âåðáà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 7-01-92 Äóáåíñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ëüâ³âñüêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-20-83 Äóáåíñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-31-85 dzðíåíñüêà òóáåðêóëüîçíà ë³êàðíÿ 34609, ñ.dzðíå Áåðåçí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ìèðîíåíêà, 27 à . . . . . . . . (3653) 5-69-21, 4-12-88 Êîðåöüêà îáëàñíà ë³êàðíÿ â³äíîâíîãî ë³êóâàííÿ, ÊÇ 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Êîíîâàëüöÿ, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-16-42 Îáëàñíà ïñèõ³àòðè÷íà ë³êàðíÿ 34504, ñ.Îðë³âêà Ñàðíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-22-58, 2-22-62 Îñòðîæåöüêà òóáåðêóëüîçíà ë³êàðíÿ, ÊÇ 35113, ñ.Îñòðîæåöü Ìëèí³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 5-11-96, 5-11-57 Îñòðîçüêà îáëàñíà ïñèõ³àòðè÷íà ë³êàðíÿ ÐÎÐ, ÊÇ 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-33-32, 2-21-46 Ïîëîãîâå â³ää³ëåííÿ ÖÐË 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-15-46 Ïîëîãîâèé áóäèíîê 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Áåëüìàæ, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-26-58 Ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé ³íòåðíàò 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Áåëüìàæ, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-38-05 Ðàéîíí³ ë³êàðí³ 35053, ñ.Äåðàæíå Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 3-11-53, 3-11-35 35361, ñ.Äÿäüêîâè÷³ гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-52-56, 27-52-30 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ãðèöþêà, 1 . . . . . . . (362) 27-32-78, 27-33-68 35113, ñ.Îñòðîæåöü Ìëèí³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 5-12-32, 5-11-35 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ñàäîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-33-01 34371, ñìò Ðàôàë³âêà Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåòðîïàâë³âñüêà, 33 . . (3634) 5-31-98 гâíåíñüêèé îáëàñíèé ãîñï³òàëü âåòåðàí³â â³éíè, ÊÇ ÐÎÐ 35311, ñìò Êëåâàíü-1 гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äåðàæíåíñüêà, 39. . . . . . . . . . (362) 27-04-10 Ñïåö³àë³çîâàíà ìåäèêî-ñàí³òàðíà ÷àñòèíà ¹3 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, âóë.Åíåðãåòèê³â, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-23-03 Ñòðàø³âñüêà òóáåðêóëüîçíà ë³êàðíÿ 34513, ñ.Ñòðàøåâå Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íèê³â, 1 à . . . . . . . . . . . (3655) 3-57-90 Õ³ðóðã³÷íå â³ää³ëåííÿ Ãîùàíñüêî¿ ÐÖË 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Ïàâëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-12-63 Öåíòðàëüí³ ðàéîíí³ ë³êàðí³ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êè¿âñüêà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-34-39, 5-61-39 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-47-93 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Ïàâëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-12-78 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.³äðîäæåííÿ, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-14-24, 6-12-83 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Âîðîáèíñüêà, 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-01-87, 2-00-31 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Àåðîôëîòñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-06-66, 3-02-66 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-53-61 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-11-42, 2-04-32 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-11-60 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Âàòóò³íà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-41-86, 6-42-75 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Òàòàðñüêà, 185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-20-05 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 1 . . . . . . (362) 26-06-82, 27-11-15 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.1 Òðàâíÿ, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-13-02, 2-23-44 34500, ì.Ñàðíè, âóë.ß.Ìóäðîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-22-29

˲ÑÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ ²íòåë-ÏÐÎ, ÍÒÖ, ÏÏ

www.ukrlis.com.ua Ïîñòà÷àííÿ ë³ñîâîãî îáëàäíàííÿ. Àâòîìàòèçàö³ÿ ë³ñîâî¿ ãàëóç³. 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-51, 63-41-95, (067) 682-64-03, 682-64-05

143

Êîñòîï³ëüñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ

www.lis.kostopil.org 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Äóáêè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-11-82

гâíåíñüêå îáëàñíå óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî òà ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-64, 26-67-92 Áåðåçí³âñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êè¿âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-50-00 Âèñîöüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 34111, ñ.Âèñîöüê Äóáðîâèöüêîãî ð-íó, âóë.̳ñòå÷êîâà, 31 . . . . . . . (3658) 6-02-12, 2-09-66 Âîâêîâè¿âñüêå ë³ñíèöòâî, ÄÏ “Ìëèí³âñüêèé ë³ñãîñï” 35224, ñ.Âîâêîâè¿ Äåìèä³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-23-94 Âîëîäèìèðåöüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 34380, ñ.Àíòîí³âêà Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó, âóë.Ïàðòèçàíñüêà, 23, (3634) 6-14-38, 6-11-33 Âîëîäèìèðåöüêèé äåðæñïåöë³ñãîñï, ÑËÀÏ, ÄÏ 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ïîë³ñüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-41-58, 2-47-34 Ãîùàíñüêå ë³ñíèöòâî ÄÏ “Îñòðîçüêèé äåðæë³ñãîñï” 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Øåâ÷åíêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 494-75-29 Ãîùàíñüêèé äåðæñïåöë³ñãîñï, ÄÏ ÑËÃÀÏ 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Ñàäîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-26-95 Äóáåíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Áåðåñòåöüêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-21-50, 4-92-35 Äóáëÿíñüêå ë³ñíèöòâî ÄÏ “Ìëèí³âñüêèé ë³ñãîñï” 35200, ñ.Äóáëÿíè Äåìèä³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-18-34 Äóáðîâèöüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Êîìóíàëüíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-01-43, 2-00-64 Çàð³÷íåíñüêèé ë³ñãîñï, ÄÏ 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Öåíòðàëüíà, 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-08-96 Çäîëáóí³âñüêèé äåðæñïåöë³ñãîñï, ÑËÀÏ, ÄÏ 35740, ñìò ̳çî÷ Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Çäîëáóí³âñüêà, 17. . . . . . . . . . . (3652) 4-05-51 Êëåâàíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 6. . . . . . . . . . . (362) 27-10-29, 27-10-20 Êëåâàíñüêèé ë³ñãîñï, ÄÏ 35312, ñìò Êëåâàíü-2 гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-10-78 Êëåñ³âñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 34550, ñìò Êëåñ³â Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 5-06-00 Êîðåöüêå ë³ñíèöòâî ÄÏ “гâíåíñüêèé ë³ñãîñï” 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-15-83 Êîðåöüêèé äåðæë³ñãîñï, ÄÏ ÑËÀÏ 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 131. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-27-54 ̳çîöüêèé ˳ñîâèê, ÒçΠ35740, ñìò ̳çî÷ Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Çäîëáóí³âñüêà, 17. . . . . . . . . . . (3652) 4-05-51 Ìëèí³âñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.ʳðîâà, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-30-13, 6-45-08 Íîâîñòàâñüêå ë³ñíèöòâî 35378, ñ.Íîâîñòàâ гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-01-76 Îñòðîçüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-26-53 Îñòðîçüêå, ë³ñîâå ìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 35825, ñ.Âåðõ³â Îñòðîçüêîãî ð-íó Îñòðîçüêèé ë³ñãîñï, ÑÑËÃÂÊ 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 34 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-34-84 Ðàäèâèë³âñüêå ë³ñíèöòâî ÄÏ “Äóáåíñüêèé äåðæë³ñãîñï” 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Î.Íåâñüêîãî, 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-19-65 Ðàäèâèë³âñüêèé äåðæñïåöë³ñãîñï, ÄÏ ÑËÀÏ 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Êðåìåíåöüêà, 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-36-80 Ðàäèâèë³âñüêèé ë³ñãîñï, ÑÑÂÊ 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Êðåìåíåöüêà, 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-36-80 гâíåíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñâÿòî-Ïðåîáðàæåíñüêà, 1 à. . (362) 22-58-33 Ðîêèòí³âñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-19-41, 2-22-72 Ðîêèòí³âñüêèé äåðæñïåöë³ñãîñï, ÑËÀÏ 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Ìèðó, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-53-11, 2-53-50 Ñàðíåíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ãîãîëÿ, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-36-81, 3-55-21 Ñåëÿíñüêèé ë³ñ, ÑÂÑÊ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Áóðîâà, 17 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-12-27 Ñîñí³âñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 34652, ñìò Ñîñíîâå Áåðåçí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 125 . . . . . (3653) 2-71-77, 2-74-78

˲×ÈËÜÍÈÊÈ - ÏÐÎÄÀÆ, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÐÅÌÎÍÒ Ìàéñòåðíÿ åëåêòðîë³÷èëüíèê³â 33023, ì.гâíå, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-97-61, (067) 774-74-17 Ìåäåêîë, ÍÂÖ, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-45-10, (050) 375-21-56


144

ËÎÌÁÀÐÄÈ, ÊÐÅÄÈÒͲ ÑϲËÊÈ

ËÎÌÁÀÐÄÈ, ÊÐÅÄÈÒͲ ÑϲËÊÈ Ãðàíä, êðåäèòíà ñï³ëêà 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13, îô.214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-48 Äåðæàâíà ³ííîâàö³éíà ô³íàíñîâî-êðåäèòíà óñòàíîâà, Çàõ³äíå ðåã³îíàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-35-61, 26-57-63 Äîâ³ðà, îáëàñíà êðåäèòíà ñï³ëêà 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-38 ªâðîïåéñüêèé, ëîìáàðä, ÏÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 358-30-67 ²Ç² ÊÐÅÄÈÒ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-01-97, (067) 240-35-90 Ëîìáàðä Àëüÿíñ, ÏÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-26-32 Ëîìáàðä-Ñêàðáíèöÿ, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÏÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-59 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-52 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-21 Ïåðøà âñåóêðà¿íñüêà êðåäèòíà ñï³ëêà, гâíåíñüêå â³ää³ëåííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13, ê.103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-94-25 Ïð³îðèòåò, êðåäèòíà ñï³ëêà 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, 4-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . (362) 43-09-26, (095) 830-87-34 гâíåíùèíà, êðåäèòíà ñï³ëêà 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-96 Óêðà¿íà, ëîìáàðä 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-75-29

ÇÀÊÐÓÒÈ, ñïåö³àë³çîâàíà êðàìíèöÿ áóä³âåëüíèõ êð³ïëåíü

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à (ÒÊ “Ñêåëÿ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-10-14, (096) 386-76-45

ËÀ̲ÍÀÒ & ÏÀÐÊÅÒ, ÌÀÃÀÇÈÍ

33024, ì.гâíå, âóë.Îëåãà Îëüæè÷à, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-59-07, (093) 080-81-77

ÌÀÃÀÇÈÍÈ “ÑÅÊÎÍÄ-ÕÅÍÄ” ̳ô, ìàãàçèí ñåêîíä-õåíä

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-45, 64-31-41

Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë. 4 ñåçîíè, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 13 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 2/1 Norika, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 194-36-85 Áðåíä, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-29-18 Äîñòóïíèé îäÿã, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 6 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-44-13 Êàëàìáóð, ìàãàçèíè ñåêîíä-õåíä 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 à 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 3 33028, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 7 Ìàêñèìóì, ìàãàçèí 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-23-99 Ìîäíèé ñåêîíä, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 Ïëàíåòà ñåêîíä-õåíä, ìàãàçèíè 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-34 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Êîðîëåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-79-58 Ñòîê-Õåíä, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 993-68-65

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ÁÓÄÌÀÒÅвÀ˲Â

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³. Àäåëà-Áóä, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, êîðï.3 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-14-54, 63-61-98 Àñêîíà+, ìàãàçèí áóäìàòåð³àë³â 33016, ì.гâíå, âóë.À.Ìåëüíèêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-15-02, (094) 966-15-02 Àòåëüº Êåðàì³êè, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-08-01, (050) 463-72-12 Áàñåéíè & Ñàóíè, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-82, (050) 521-50-59 Áóä³âåëüíèé ìàéäàí÷èê “ÑÓDzВߔ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 430 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-19-38, (050) 375-29-80 Áóäìàéäàí, ñêëàä-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-41-84, (097) 209-65-55 Áóäìàðêåò “ªâðîáóä-Ì” 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 440 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-18-13 Áóäìàòåð³àëè, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-00 Âåëåñ, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-26-34, (094) 967-26-34 Ãàëåðåÿ ÊÀ̲ÍÈ, ñàëîí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 307-02-00, (095) 799-02-02 Ãîñïáóäòîâàðè, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-32 Ãîñïîäàð, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-63-90 Ãîñïîäàðíèê, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-08-44 ijì ìð³¿, ñàëîí ³íòåð’ºðó 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 077-60-08, (095) 065-98-88 Äîìóñ, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-88 Åêî-Áóä, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-33-37 ÅϲÖÅÍÒÐ, áóä³âåëüíèé ã³ïåðìàðêåò 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-70, 46-02-71 ªâðîáóä, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-33


ÌÀÃÀÇÈÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÈÕ ÒÎÂÀвÂ

Çàìî÷êè, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-12-79 Çåâñ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-42-49 ²çîòåðì-Ñ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-42-93 ²íòåð’ºð ïëþñ, ñêëàä-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-34 ²íòåð’ºð, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 992-21-90 Êàì³íè, ñàëîí-ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-01-02, (050) 567-98-72 Êîìôîðò Áóä, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-02-53 Êðàÿíè, ñêëàä-ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-24 Ëàíêîðä, ñêëàä-ìàãàçèí áóäìàòåð³àë³â 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-96-90 Ëåî Êåðàì³êà-гâíå, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-92-45 ˳ñîâè÷îê, ìàãàçèí áóäìàòåð³àë³â 33001, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-12-79 Ì2 Äåêîð, ìåðåæà ñàëîí³â 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-56-40, (067) 290-89-79 ̳ðàä, ñàëîí-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-15-36 Ìîÿ ï³äëîãà, ñàëîí-ìàãàçèí 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 814-84-29, (068) 624-26-94 Íîâ³ âèì³ðè, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-31-91 Îëüâ³ÿ, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-79 Ïàðêåò ïëþñ, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Î.Äóíäè÷à, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-20-19 Ïîëîñàòèé ñëîí, ìàãàçèí áóäìàòåð³àë³â 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-13-07, 63-56-99 Ïðåñòèæí³ ï³äëîãè, ñàëîí-ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-40-44, (066) 525-36-20 Ïðîô³òåê-ÁÌ, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-77, (098) 342-38-78 Ðàéìàã, ñêëàä-ìàãàçèí áóäìàòåð³àë³â 33001, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-12-79 гâíå-ìåòèç, ñïåö³àë³çîâàíèé ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-44-00, (098) 008-00-90 Ñàìáóä, ìàãàçèíè 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-94-39 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 46 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-53-33 Ñàí-òåõ, áóäìàðêåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-07-76 Ñàí³íà, ãóðò³âíÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-18-90, 63-12-76 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-12-75, 23-35-48 Ñàóíè-Êàì³íè, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 510-40-20, (067) 966-08-31 Ñâ³ò Êåðàì³êè, òîðãîâèé öåíòð 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-04-85, 64-56-05 Ñâ³ò ïàðêåòó, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-69-84, (067) 290-89-79 Ñâ³ò ñàóí, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-24-46, 43-25-60 Ñêëàä-ìàãàçèí ÒçΠ“Îëüâ³ÿ” 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-10 Ôàéíà ï³äëîãà, ìåðåæà ïàðêåòíèõ ñàëîí³â 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-98-59, (094) 966-98-59 Õàòà Ëàì³íàòó, ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.À.Ìåëüíèêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-00 Õàòêà, ñóïåðìàðêåò áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 16 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-07-80, 64-07-60

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ²ÍÒÈÌÍÈÕ ÒÎÂÀв La Murr, ³íòèì-áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-32-04, (095) 558-05-56 Êóï³äîí, ³íòèì-áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10, ïàâ³ëüéîí ¹7

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÈÕ ÒÎÂÀв Àéâà, ìàãàçèí 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-89-18 Àííåò, ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-77-21

145

Àðò-Åä, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-42-68 Àññîëü, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-15-59 Áàõóñ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 19/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-07 Áîàç, ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.Î.Äóíäè÷à, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-57-13 Âåðáà, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-02-23 Âèá³ð, ìàãàçèí ïðîäóêòîâèõ òîâàð³â 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-21-64 Â³ä ³ Äî, ãàñòðîíîìè 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-34-34 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-64-85 ³òàì³í, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-68-87 Âîäîë³é, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-16 Ãàñòðîíîì “Åë³ñ” 33018, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-51-65 Ãàñòðîíîì ¹1, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 217 á 33023, ì.гâíå, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-12-16 Ãåë³îñ, ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-62-85 Ãåòüìàí-Â, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-10-10 Ãëîáóñ, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-65-95 Ãðóçèíñüê³ òðàäèö³¿, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 934-78-05 Ãóë³âåð, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-52-45 Äàð, ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.À.Ìåëüíèêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-69-50 Äàðèíà, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-01-25 Äâîðåöüêèé, ìàãàçèí 33010, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-94-02 Äåñíà, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Î.Äóíäè÷à, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-03-50 Äæîêåð, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-60-14 Äçâîíèê, ìàãàçèí-êàôåòåð³é 33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-06-48 ijáðîâà, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-57-20 ijêñ³, ìàãàçèí 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-97-26 Äóåò, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàôîâà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-03 Åâåí, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-82-79 Åêîíîì, ìàðêåò 33003, ì.гâíå, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-21-65 Åëåãàíò, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ãóð’ºâà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-08-42 Åðà, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-65-58 ÅÑÑÅÍ, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-34-03 Æèâ÷èê, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-32-72 Êàëèíà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-79-33 Êàï³òàí, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 229 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-80-15 Êîï³éêà, ìàãàçèíè 33027, ì.гâíå, âóë.Ïóõîâà, 17 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-08-35 33018, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-07-91 Ëàñóíÿ, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, ÁÎÑ 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-09 ˳âàñ, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-61-22 Ëþáîí³, ìàãàçèí 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-79-72 Ìàãàçèí ÒçΠ“Îëåêñàíäðà” 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-73-85 Ìàåñòðî, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-78-39 Ìàêàðîí, ñóïåðìàðêåò 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-32-25 Ìàëèíà, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-95-23 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


146

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÈÕ ÒÎÂÀвÂ

Ìàíäàðèí, ìàãàçèí ïðîäóêò³â 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-76-14 Ìàðñåëü, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-96-47 Ìàñòåð Ñóøè, ìàãàçèíè 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 907-68-97 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 111-65-65 ̳ëàí, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 438 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-43-90 ̳ðàæ, ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-65-94 ̳ñàí, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-52-19 Íîðìà, ì³í³-ìàðêåò 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 253 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-12-66 Îàçèñ, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-39 Îáð³é, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-07-61 Îêåàí, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-10-44 Ïàñ³êà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 196-77-86 Ïàòð³îò, ìàãàçèíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-62-08 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-13-44 Ïîëÿíà, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-85-12 Ïðîäìàðêåò, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-32-43 Ïðîäóêòè, ìàãàçèíè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-01-11 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 51 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-61-58 33001, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-83-98 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-49-49 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-45-74 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-67 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-22-95 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-34-00 Ïðîäóêòè, ìàãàçèí “ÏÌÊ-100" 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 914-91-08 Ïðîìåòåé, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 40 Ðàäîì, ìàãàçèí 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-33-61 гâî, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-35-85 Ñâ³æèé õë³á, ìàãàçèí ÏÀÒ “Ïîë³ññÿõë³á” 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-24-33 Ñâ³ò, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-24 Ñåéì, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-27 Ñëó÷, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-05 Ñìàê, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-65-59 Ñîíÿøíèê, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-26-15 Ñîòà, ãàñòðîíîì 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-01 Òð³óìô-1, ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.À.Ìåëüíèêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-76-59 Òðîï³ê, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 42 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-53-07 Òóíäèð-Õàóñ, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 094-88-10, (050) 011-88-10 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 202-26-09, (098) 702-22-29 Ôîðò, òîðãîâèé êîìïëåêñ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 33 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-21-21 ×óìàê, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-12-59 Øâèäêî, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-62-28 Øèïøèíà, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-07-76 Ùåäðèé äàð, ìàðêåò 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-72-10, 26-26-86 Þë³ÿ, ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.Î.Äóíäè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-07-46

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÈÕ ÒÎÂÀвÂ

Ïå÷åðêà, ìàãàçèí òóðèñòè÷íîãî òà àëüï³éñüêîãî ñïîðÿäæåííÿ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 30 . . . . . . . . . . . (362) 43-08-93, (066) 771-24-21

BOOMERANG BOARDSHOP, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 571-10-09, (067) 362-01-88 EXTRIM, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-86-69, (098) 007-79-29 Rivelo, âåëîìàãàçèí-ìàéñòåðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 813-94-40, (050) 337-93-35 Âåëîñåðâ³ñ, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 949-37-30 Âñå äëÿ òàíö³â, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿ��åâñüêîãî, 16. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-70-65, (097) 467-53-20 Åë³ò-Ïðèì, ÏÏ 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-46 ªâðîSPORT, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-26-38 Ìóëüòèñïîðò, ìàãàçèí ñïîðòèâíèõ òîâàð³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-93 Íîêàóò, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 468-98-78, (096) 351-81-65 Ñïîðò-Ñ, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-26-18, 62-33-57 Ñïîðòòîâàðè, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-30 Òåðèòîð³ÿ Ñïîðò, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 230-22-48, (095) 092-62-56 Òóðèñòè÷íå ñïîðÿäæåííÿ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 432-65-35, (050) 432-65-35 Õ³ò-Ôîðìàò 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-64-34, (067) 360-72-65

ÌÀÑÀÆͲ ÊÀÁ²ÍÅÒÈ Ìàñàæíèé êàá³íåò Òðîôèì÷óêà ²ãîðÿ Ìèêîëàéîâè÷à

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 . . . . . . . . . . (362) 45-44-49, (067) 266-38-83

Ñàáàé Òàé, ñàëîí òàéñüêîãî ìàñàæó òà SPA-ïðîöåäóð

33002, ì.гâíå, âóë.Ïðèõîäüêà, 20 . . . . . . . . . (362) 40-40-42, (063) 821-57-87

HAPPY DREAM, ìàñàæíèé ñàëîí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 9, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . (362) 45-44-85, (097) 195-29-55 Àììà, ë³êóâàëüíî-ìàñàæíèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-91 ³ää³ëåííÿ â³äíîâíîãî ë³êóâàííÿ òà íåòðàäèö³éíî¿ ìåäèöèíè îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ (ìàñàæí³ êàá³íåòè) 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-64-53 Êàá³íåò êîìïëåêñíîãî ìàñàæó òà êîðåêö³¿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, ê.900 . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-95-81, (097) 502-04-36 Êàá³íåò ìàñàæó 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 651-89-80, (098) 332-21-25 Ìàñàæíèé êàá³íåò 33001, ì.гâíå, âóë.˳ñîâñüêî¿, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-27-26, (093) 380-19-08 Ìàñàæí³ êàá³íåòè (ïîë³êë³í³êà “Ï³âí³÷íà”) 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 10 Íàøà Îïîðà, îçäîðîâ÷èé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-06-12


ÌÅÁ˲

147

Ô³ç³îòåðàïåâòè÷íå â³ää³ëåííÿ ÊÇ “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ”Þâ³ëåéíèé" 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-81-23, 5-80-36 Ô³ç³îòåðàïåâòè÷íå â³ää³ëåííÿ гâíåíñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ (ìàñàæí³ êàá³íåòè) 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-14-63

ÌÅÁ˲

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

DSS ÌÅÁ˲, ÏÏ

Ìåáë³ íà çàìîâëåííÿ. Êóõí³, øàôè-êóïå. 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 40 à . . . . . . . . . (362) 23-60-58, (067) 727-39-59

Ìåáë³ ïëþñ, ìåáëåâèé ñàëîí

33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”), â³ää³ë ¹7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 985-80-10, (093) 537-25-32

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


148

ÌÅÁ˲

ÏÀÐÒ², ÏÏÔ

Ìåáë³ äëÿ ìàãàçèí³â, áàð³â, àïòåê. 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . (362) 28-28-66, 63-35-83

12 ñò³ëüö³â, ìåðåæà ìåáëåâèõ ìàãàçèí³â 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ “NOVUS”), 2-é ïîâ. . . (362) 46-03-12, (096) 595-61-11 ADK, ñàëîí ìåáë³â 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á (ÒÖ “²ííà”) . . . . . . (362) 46-00-43, (097) 544-89-67 AKANT, ñâ³ò ìàòðàö³â 33001, ì.гâíå, âóë.Ï.Äîðîøåíêà, 2 (ðàéîí Ïèâçàâîäó). . (050) 313-00-19, (067) 992-21-56 Akord-ìåáë³, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 187-80-22, (066) 040-05-60 BEZRUKOFF, äèçàéí-áþðî 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 775-09-48 COME-FOR, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-15-00 Comode, ãàëåðåÿ ìåáë³â 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-04, (050) 521-06-34 Cristi, ñàëîí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à (ÒÖ “Àðåíà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 639-73-35 Filippo Lippi, ñàëîí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à (ÒÖ “Àðåíà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 639-73-35 Furme.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-24, (097) 725-77-10

JYSK, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ “NOVUS”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 538-95-52 MAXIMA, òîðãîâèé öåíòð 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-47-49, (067) 972-26-03 MIXALMEBEL, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-04-41, (096) 975-58-81 V&M, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 666-51-00 Versal, ìåáëåâèé ñàëîí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 639-74-83 VIP Design, ìåáëåâèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-44 Vital, ìåáë³ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-44-10, (098) 716-95-84 ÀÁÐÀ, ÏÏÔ 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-87, (097) 835-56-33 Àíàñòàñ³ÿ, ìåáëåâèé ñàëîí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-36-86 Àð³ñòî, ñàëîí ìåáë³â 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 4 (ðàéîí ç/ä âîêçàëó), (362) 26-68-41, (098) 713-48-02 ÀÐÒÌÅÁ˲, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-26-98 ÀÑÀÒ, ÒçÎÂ, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 444 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-06-80, (067) 363-20-63 Áàëàáàñ, ñàëîí äèíàì³÷íèõ ìåáë³â 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-22-75, (093) 332-71-65 Áëîê, ÌÏ ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-63-77, (067) 360-58-34 Âàíåññà, ³íòåð’ºðíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-85, (067) 380-23-00 Âåíåòî, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-00-99, 26-37-03 Âèñî÷èí Ìèêîëà Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-77-53 ³êòîð³ÿ, ìåáëåâ³ ìàãàçèíè 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-83-43 33018, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-03-50 ³ëàðò-Ð, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-14-45, 63-14-46 Âñåâîëîä, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-28, 62-20-27 Âñ³ ìåáë³, ñàëîí-ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”) . . . . . (067) 451-33-68, (099) 232-55-93 Ãåðìåñ, ìàãàçèí ìåáë³â 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 299-39-99, (067) 337-23-14 Ãðàíä, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-12-98 Äàíüêåâè÷ Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 412-11-23 Äèçàéí-ñòóä³ÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 222-81-36, (066) 213-33-83 Äîáð³ ìåáë³, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-92-36, (066) 663-98-31 Äðåâåöüêèé ²ãîð Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-41-61, (063) 078-99-39 Äóáîê, ìåáëåâèé ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (ÖÓÌ), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 656-52-56 Åä³ñàí, ñòóä³ÿ äèòÿ÷èõ ìåáë³â 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 1 á (ÒÖ “ØÎÊ”). . . . . . (068) 772-27-25, (098) 769-02-16 ªâðî-Ñòèëü, ìåáëåâ³ ñàëîíè 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 938-39-52 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 938-39-52 Çàãàëüñüêèé Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-87, (067) 382-22-54 ²ëüíèöüêèé ²ãîð Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 663-49-20 ²íòåð³î, öåíòð ìåáë³â òà äåêîðó 33016, ì.гâíå, âóë.À.Ìåëüíèêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-00 ²íòåðÑòèëü, ìåáëåâèé ñàëîí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-53-05 Êðåàëü, ñàëîí ìåáë³â 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 699-34-31, (067) 711-28-33 Ë.Â.À., ñòóä³ÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 604-94-34, (068) 025-07-63 ˲ÂÑ, ñàëîí ìåáë³â 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 233-35-65 Ëóêîìñüêèé Ñåðã³é Þð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33003, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 712-87-33 Ëüâ³âñüê³ ìåáë³, ìàãàçèíè 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 956-47-87, (097) 379-48-84 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-13-17 Ì-Êîìôîðò, ñàëîí ìåáë³â 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 407-50-71


ÌÅÄÈ×Ͳ ÇÀÊËÀÄÈ

Ìàðêåò-ìåáë³, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 434 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-14-78, (3622) 5-21-35 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 430 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-19 Ìàðñåëü, ìåáëåâèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 (ÒÖ “Ìð³ÿ”) . . . . . . . . . . . . (362) 43-20-45, (098) 239-29-03 Ìåáëåâà ôóðí³òóðà, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-38 Ìåáëåâèé ñàëîí “Ì” 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 (ïàñàæ “Þí³ñòü”), 2-é ïîâ. . (362) 63-63-13, (067) 364-08-14 33024, ì.гâíå, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-03-94 Ìåáë³ “Ïðîãðåñ” 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-92-76, (067) 539-38-25 Ìåáë³ GERBOR Õîëäèíã 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-97-67, (068) 750-26-56 Ìåáë³ â³ä À äî ß 33016, ì.гâíå, âóë.À.Ìåëüíèêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 237-09-64 Ìåáë³ ç ªâðîïè, ìàãàçèí 33004, ì.гâíå, âóë.Òèíí³âñüêà, 110 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 426-49-77, (095) 831-26-44 Ìåáë³ Êàïðèç, ñàëîí-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-40-08, 68-40-09 Ìåáë³ Êàðïàò, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ “NOVUS”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 326-55-23 Ìåáë³, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 378-43-77, (063) 275-55-55 Ìåáë³, ñàëîí-ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-50-82 Ìåáë³-Êàïðèç, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ãðóíòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-14-34, 43-16-63 Ìåáë³ïðîì 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 254-05-40, (096) 038-11-79 Ìåëâ³í, ìåðåæà ìåáëåâèõ ìàãàçèí³â 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 712-03-60 Íàø ijì, ìåáëåâèé ñàëîí 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-01-79 Íåñêîì, ìàãàçèí ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-36, (050) 338-33-05 Îëâ³ê-1, ÌÊÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-32-07 Îñàä÷èé ³ Ê, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-85-03 Ïàðóõ Ñåðã³é ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 399-04-04 Ïëåòåí³ ìåáë³ ç ëîçè, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 619-21-83, (063) 206-07-84 Ïðåì’ºð-ìåáë³, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-80-01, (096) 345-33-73 гâíåíñüê³ ìåáë³, ï³äïðèºìñòâî 33010, ì.гâíå, âóë.³ííèöüêà, 60 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 522-02-48, (098) 840-96-99 Ðîìåî, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 802-03-41, (098) 000-80-80 Ñàäîâ³ ìåáë³, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 425-94-59, 600-12-23 Ñàëîí-ìàãàçèí ÍÂÏ “ÓÒÎÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-22-82, (362) 64-11-63 Ñàí Ðåìî, ñàëîí ìåáë³â 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-96 Ñàíòåõ Ãðóï, ñàëîí ìåáë³â 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á (ÒÖ “²ííà”) . . . . . (067) 381-04-41, (098) 214-62-68 Ñâ³ò ìåáë³â, ñàëîí-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-76-72 Ñòèëü-Ì, ìåðåæà ìåáëåâèõ ñàëîí³â 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-25-68, 63-27-33 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 24 (ÒÖ “NOVUS”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-27-33 Ñò³ë òà ñò³ëåöü, ìåáëåâèé ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-31, (093) 387-49-62 Ñò³ë òà Ñò³ëåöü, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 1 á (ÒÖ “ØÎÊ”). . . . . . . (362) 64-52-57, (093) 387-48-77 Ñòîõ³ä Þð³é Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-40-14 Óêðà¿íñüê³ ìåáë³, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.338. . . . . . . . . . . (362) 40-17-25, (096) 506-72-57 ÓÒÎÃ, гâíåíñüêà ìåáëåâà ôàáðèêà 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-11-63, (067) 364-25-35 Ôàâîðèò-ìåáë³, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 172-00-03 Ôåºð³ÿ ìåáë³â, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 933-01-73 Ô³ëîíþê Àíäð³é Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 581-88-11, (063) 774-90-90 Øàðì, ìåáëåâ³ ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 17 33013, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 999-19-96 Þòà, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-50-62, (098) 783-70-36 ßñåí, ìåðåæà ìåáëåâèõ ñàëîí³â 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ “NOVUS”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 871-89-41

149

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÍÅÒÐÀÄÈÖ²ÉÍÀ VIVASAN

33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 2 . . . . . . . . . (066) 728-81-81, (067) 364-22-87

NSP, ô³òîöåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-02 Tiens-Óêðà¿íà, àãåíòñüêèé îô³ñ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11, îô.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 508-96-45 Àþâåðäà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-32, (050) 213-28-74 Åêîìåä, Í ÒçÎÂ, ðåã³îíàëüíèé ïðåäñòàâíèê 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 304-63-81 Çäîðîâ’ÿ â³ä óïïîêðàòà, ô³òîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 (ãîòåëü “Òóðèñò”), îô.928,(362) 26-19-96, (067) 268-56-11 Çäîðîâ’ÿ, ìàãàçèí-êîíñóëüòàòèâíèé öåíòð çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-78-16, 64-63-17 Çåëåíà ïëàíåòà 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-60-42, (050) 140-12-60 Êîðàëîâèé êëóá 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 441-00-95, (050) 972-79-76 Ñèá³ðñüêå çäîðîâ’ÿ, êîðïîðàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-44-86, (098) 054-45-90 Ñêàðáíèöÿ çäîðîâ’ÿ, ô³òîàïòåêà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 (ÁÖ “˳îí”), 2-é ïîâ. . . (098) 747-19-20, (050) 175-00-92 Ô³òîöåíòð “Òâîº çäîðîâ’ÿ” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-84, (067) 712-94-30 Ô³òîöåíòð ªâãåíà Òîâñòóõè, ïðåäñòàâíèöòâî 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-43-21, (098) 504-08-88 Ô³òîöåíòð, êðàìíè÷êà çäîðîâ’ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11, îô.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 942-26-29 ÕÓÀ-ØÅÍ, ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàòèâíèé öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.302 . . . . . . . . . . . . . . (050) 313-48-34, (098) 433-28-08 Þñò, ô³ðìà 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13, ê.108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-89-43

ÌÅÄÈ×ÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß, ²ÍÂÅÍÒÀÐ ÌÒ ÑÅвÑ, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á . . . . . . . . . (362) 63-00-21, (050) 956-47-96

À³òàñ ïëþñ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-16, 63-19-35 Ãàçîòðîí-Åë³ïñ & Ê, ÒçΠÍÂÔ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-75-99 Ìåäòåõí³êà, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-49-01, 63-62-49 Ìåäòåõí³êà, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-53-06, (096) 003-79-47 Ïîë³ïðîì, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-26-34 гâíåìåäñåðâ³ñ, ÍÂÔ 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-34-65 гâíåíñüêà îáëàñíà áàçà ñïåöìåäïîñòà÷àííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-09, 26-87-26 Ñâ³ò ñòîìàòîëî㳿, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-30-12 ѳìâåñò, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-68-04

ÌÅÄÈ×Ͳ ÇÀÊËÀÄÈ Âàøå çäîðîâ’ÿ, ìåäè÷íèé öåíòð ñó÷àñíèõ êîëüîðîâèõ òåõíîëîã³é 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-11, (050) 453-21-69 ³ää³ëåííÿ ñïîðòèâíî¿ ìåäèöèíè òà ë³êóâàëüíî¿ ô³çêóëüòóðè гâíåíñüêîãî îáëàñíîãî êë³í³÷íîãî ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íîãî öåíòðó ³ì.Â.Ïîë³ùóêà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-35 ³ää³ëåííÿ òðàíñôóç³îëî㳿 Îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-08-96 Äåðæàâíà øâèäêà ìåäè÷íà äîïîìîãà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 103 IJËÀ, ìåäè÷í³ ëàáîðàòî𳿠33018, ì.гâíå, âóë.Ìåäè÷íà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-95-67 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 60-67-77 Åñêóëàá, ìåäè÷íà ëàáîðàòîð³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, ê.406 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 314-25-35 ̳æðàéîííà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äí³ïðîâñüêà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-97-20 ̳æðàéîííà ñïåö³àë³çîâàíà êàðä³îëîã³÷íà ÌÑÅÊ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-96-52 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


150

ÌÅÄÈ×Ͳ ÒÎÂÀÐÈ

̳æðàéîííà ñïåö³àë³çîâàíà îíêîëîã³÷íà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-46-73 ̳æðàéîííà ñïåö³àë³çîâàíà ïñèõîíåâðîëîã³÷íà ÌÑÅÊ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-46-51 ̳æðàéîííà ñïåö³àë³çîâàíà ôòèç³îïóëüìîíîëîã³÷íà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-69-22 ̳ñüêà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-00-85 ̳ñüêà ñòàíö³ÿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 103, 26-95-45 Íàðêîëîã³÷íà àìáóëàòîð³ÿ гâíåíñüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-94-49 Îáëàñíà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-79-03 Îáëàñíà ÌÑÅÊ ¹2 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-21 Îáëàñíå áþðî ñóäìåäåêñïåðòèçè ÐÎÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-33-24 Îáëàñíèé öåíòð åêñòðåííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 33013, ì.гâíå, âóë.Æ.Êþð³, 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-47-44, 63-63-78 Îáëàñíèé öåíòð ïðîô³ëàêòèêè òà áîðîòüáè ç³ ÑͲÄîì 33013, ì.гâíå, âóë.Æ.Êþð³, 19 Ïàòàëîãîàíàòîì³÷íå â³ää³ëåííÿ ÐÖÌË 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-14-70 Ïóëüñ, øâèäêà ìåäè÷íà äîïîìîãà 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 7 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 15-62, (096) 218-10-03 гâíåíñüêà îáëàñíà ñòàíö³ÿ ïåðåëèâàííÿ êðîâ³, ÊÇ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-33-82, 23-51-94 гâíåíñüêà ðàéîííà ïðèçîâíà êîì³ñ³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äí³ïðîâñüêà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-79-79 гâíåíñüêèé îáëàñíèé êë³í³÷íèé ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð ³ì.Â.Ïîë³ùóêà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-52, 62-01-90 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð çäîðîâ’ÿ, ÊÇ ÐÎÐ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-64 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòèçè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-36-41, 26-88-20 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-82, 63-43-61 ѳíåâî, ìåäè÷í³ ëàáîðàòî𳿠33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-70-30 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-70-30 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-70-30 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 56 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-70-30 Öåíòð ìåäèêî-ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ³íâàë³ä³â ç ïîðóøåííÿì îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-05-79, 26-59-70 Öåíòð ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìåäè÷íà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-93-79

Äÿê ³êòîð ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

ѳòêà ìåòàëåâà â àñîðòèìåíò³. Öâÿõè. Ëèñò îöèíêîâàíèé. Ðóáåðîéä. 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-60-30 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.8 Áåðåçíÿ, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-10-54

ÊÂÀÍÒ, ÌÏÇÎÂ

35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Íîâà, 1. . (3652) 2-55-82, (097) 645-04-24

ÐÅÒÐÀ, ÏÏÔ

Âèðîáíèöòâî ìåòàëåâèõ âèðîá³â íà çàìîâëåííÿ. Îáðîáêà ìåòàëó. 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-60-38, (096) 695-19-37

ÌÅÄÈ×Ͳ ÒÎÂÀÐÈ Ð²ÂÍÅÌÅÄÒÅÕͲÊÀ, ÒÇÎÂ

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 21 . . . . . . . . (362) 26-49-01, 63-62-49

Med.Òåõí³êà, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-41-58, (095) 324-28-41 Âîëîøèíà Àííà Àíàòî볿âíà, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 4/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-04-26 ²íäåêñ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-79-35 Êàìïóñ Êîòòîí Êëàá, Òîðãîâèé ä³ì, ÐÔ 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-22, 62-32-05 Ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íèé öåõ 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-62-63 гâíåìåäòåõí³êà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-45-92

ÌÅÒÀËÈ ÒÀ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÈ

вÂÍÅÌÅÒÀËÒÎÐÃ, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 ã . . . . (362) 60-86-13, 60-87-90

ÑÀÐÍÅÍÑÜÊÈÉ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÌÅÕÀͲ×ÍÈÉ ÇÀÂÎÄ, ÒÎÂ

34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 27 (âõ³ä ç âóë.Òêà÷à) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-29-86, (050) 437-80-30

Grilana, ìàãàçèí êîâàíèõ âèðîá³â 33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . (098) 600-00-60, (050) 160-79-17 ÀÂÄåêñ-Ì, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-99-47, (050) 517-74-31 Àðñåíàë, ÒçΠÂÊÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-11, (067) 659-85-82 Áàðîêêî, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 008-77-66 ³ëüõà, ÏÏ ÂÒÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-80, 62-20-05 Äåíèñþê Ðîìàí ³òàë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-45 Åêñïðåñ Òåõíîëîäæ³, ÒΠ33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-48-48 ªâðîôàðá Ïëþñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-81, (067) 360-55-80 Çàõ³äìåòàëãðóï, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-02-33, (050) 375-85-76


ÌÈÑËÈÂÑÒÂÎ ÒÀ ÐÈÁÀËÜÑÒÂÎ, ÑÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Êàï³òàë Ñòàëü, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14, îô.121 . . . . . . . . . . . . (362) 43-03-70, (093) 669-45-85 ÊÄÌ-5, ÒÎÂ, ÏÀÒ “ÀÇÎÊÌ” 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 260-80-09 Êóçíÿ ϳäêîâà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-31-21 Ëóê’ÿíåöü Àíàòîë³é Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 35 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 965-34-71, (095) 529-73-12 Ì.².Î., ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 27. . . . . . . . . . . . . . (362) 63-19-58, (050) 375-35-79 ÌÅÃÀÌÅÒÈÇ, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . (362) 40-65-64, (067) 364-65-64 ÌÅÃÀÌÅÒÈÇ-ÌÀÐÊÅÒ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . (362) 40-75-74, (067) 364-75-74 Ïàòàð, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 23 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-04-09, 62-19-57 ϳí÷óê Òåòÿíà ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 709-66-44, 995-59-83 Ïîáóòîâà ìàéñòåðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 34 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 916-35-25, (096) 258-96-39 Ñèíåâ³ð, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-33-58, (362) 61-99-78 ѳòêà-íåñâ³÷, ñêëàä-ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-43-34, (096) 032-24-48 Ñîëõìà, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 9, îô.102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-00-54 Ñîñí³í Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 457-02-88, (050) 678-24-39 Ñòàëü-Ì, çàâîä ìåòàëîâèðîá³â 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-33-33 Òåõíîëþêñ, ÏÏ ô³ðìà 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-19-86, (050) 375-56-62 Óêðà¿íñüêà ã³ðíè÷î-ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ, ÀÒ 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-39-73, 26-95-90 Ôëîðåñêó Âîëîäèìèð ²ëë³÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-32-02 Õóäîæíÿ êîâêà 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-12-81, (067) 725-12-81

ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ ÂÈÐÎÁÈ WinDoor, ôàáðèêà â³êîí òà äâåðåé

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . (362) 62-98-10, (097) 177-57-75

ÀÊÎÐÄ-Ñ, ÒÇÎÂ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . (362) 46-01-01, 46-02-02 ÅÊÎIJÌ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 7 (ÒÖ “Ìîð³îí”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-12-20, (097) 353-19-76

Ñèðîòà Ñåðã³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3, áîêñ ¹59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-46-20, (093) 993-82-76, (098) 250-95-51

AKANÒ 33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 75, îô.14 . . . . . . . . . . (362) 64-47-62, (096) 541-84-11 Vikna-rv.com, ³íòåðíåò-ìàãàçèí â³êîí òà äâåðåé 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-12-80, (098) 626-55-33 WINBAU 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à (ñàëîí “Ñàí-Òåõ”) . . . . . . . . . (362) 61-75-45, (097) 945-41-98 WINTERA, ïðåäñòàâíèöòâî 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-44-05, (050) 435-04-44 Àëþìî-Ïëàñò, ÒçÎÂ, âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíà êîìïàí³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 91 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-64-66 Àðêàäà-Ïëàñò, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-44-53 Àðì-Åêî, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³÷íà, 22 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-16-78, (068) 677-31-77 Áîëåíà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-97, (067) 360-50-41 ³ê Àðò, ÒΠ33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 365-05-14 ³êíà Äâåð³ â êîæåí ä³ì, ô³ðìà 33028, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-07, (050) 435-29-70 ³êíà Êîðñà, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-44-60, (097) 508-47-00 ³êíà Êîðñà, ñàëîí-ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-62-69, (097) 148-61-13 ³êíà-Ïëàñò, ñàëîí â³êîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-77, (098) 155-57-77 ³êíîÏëþñ, ñàëîí-ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 62 à . . . . . . . . . . . . (362) 62-93-42, (067) 360-31-50

151

³êíîïðîì, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-53-41, 43-10-25 ³êîíä 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-15-05, (067) 987-89-81 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-15-05 ³ëåíä Ê, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-02-35, 63-60-99 Åë³òÏëàñò, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-65, (098) 476-00-26 Åñòåò ˳ãà 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.320 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-09, 60-88-28 ÅÒÀËÎÍ-ÏËÀÑÒ, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10, îô.8 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-08, (096) 418-04-65 ªâðîôàñàä, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-12-12 Çåë³íñüêèé Ðîìàí ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 525-74-54 ̲ ÊÀ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1, ê.217 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-35, (067) 130-50-42 Íàðîäí³ â³êíà, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-92-07 Íàø ïëàñò, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-15-54, (066) 806-46-88 Ïëàñò Îê, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-65-34 Ïëàñòèê, ñàëîí 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á (ÒÖ “²ííà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-01-41 Ðàäîí³ò, ÐÔ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-10, (067) 351-80-70 ÐÅÍÎÌÅ-ÏÀÐÒÍÅÐ, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-09, 62-20-02 Ðîìàí÷óê Ïåòðî Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 8 (2-é ïîâ.), ê.40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-03 Ñâ³ò â³êîí, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14, îô.66 . . . . . . . . . . . . . (362) 26-36-36, (098) 832-76-30 Ñòåêëî Ïëàñò, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.810. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 562-52-92 Ñòîì³ëü Ñàíîê Óêðà¿íà, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 75, îô.37 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-70, 62-34-40 ÒÁÌ-Óêðà¿íà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . (362) 62-98-55, (095) 280-03-58 Ôàáðèêà â³êîí Ïðîñò³ð, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ðóñüêà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-95, (067) 360-29-53

ÌÈÑËÈÂÑÒÂÎ ÒÀ ÐÈÁÀËÜÑÒÂÎ, ÑÏÎÐßÄÆÅÍÍß Flagman, ìàãàçèí

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-88

Ìèñëèâñüêî-ñïîðòèâíèé êëóá “Ñîê³ë”, ÒÎÂ

Ïîëþâàííÿ. Ñòåíäîâà ñòð³ëüáà. 35055, ñ.Ñóñüê Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ìèñëèâñüêà, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 151-51-54, 653-40-72, (095) 348-45-80

Travel-carp, ³íòåðíåò-ìàãàçèí ðèáàëüñüêîãî òà òóðèñòè÷íîãî ñïîðÿäæåííÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . (068) 022-55-25, (066) 458-55-17 Àâòîáàí-Çáðîÿ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-80 Âäàëà Ðèáàëêà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-04-83 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


152

ÌÈÒÍÎ-ÁÐÎÊÅÐÑÜʲ ÏÎÑËÓÃÈ

Êàðï, ïðîô³-ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . (050) 375-59-11, (098) 561-50-07 Ìèñëèâåöü, ÊÏ 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-35-71, 23-43-88 Ìèñëèâåöü, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-26-49 Íà êàðïà, ìàãàçèí 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 050-85-11 Îêóíüîê, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 032-57-08 Ïîïëàâîê, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 737-62-73, 915-65-16 Ðèáîëîâí³ ñíàñò³ ó Ôåä³, ðèáàëüñüêà êðàìíèöÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 829-55-55 гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ÓÒÌÐ 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-88, 23-35-71 гâíåíñüêà ðàéì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ ÓÒÌÐ 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-34-28 Ñàïñàí, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-79-29 Òðèòîí, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 553-76-16, (096) 705-55-79 ßãäòàø, ìàãàçèí-ìàéñòåðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-06-28

ÌÈÒÍÎ-ÁÐÎÊÅÐÑÜʲ ÏÎÑËÓÃÈ

Äèíàì³ò, ñåðâ³ñíèé öåíòð 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 436-08-57 ÄÐβÄ-Ñåðâ³ñ, ðåìîíò ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-88-80 Åêñêëþçèâ, ãóðòîâèé ñêëàä 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 106-66-99 Çàáàâà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-92 Êè¿âñòàð, РÇÀÒ “Êè¿âñòàð Äæ.Åñ.Åì.” 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34 Ëàéô, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 708-76-36 Ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 901-29-00 Ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 (ìàãàçèí “Øèê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-33 ÌÒÑ Óêðà¿íà, öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ àáîíåíò³â 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 13 ÐÅÌÎÍÒÓªÌÎ.com, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-77-77, (097) 568-00-00 Òåõíîêîì, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 41, îô.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 930-11-11 ÒÒÒ, ìàãàçèíè ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ “NOVUS”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 548-50-09 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 223-59-42 Ôëåø Ñòàð, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à, ê.209. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-44-77 Õàìåëåîí, ìîá³ëüíèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 345-05-50

ÌÎÄÅËÜͲ ÀÃÅÍÖ²¯

PST Óêðà¿íà, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-00-68, 62-56-01 Salve Finance Óêðà¿íà, ÇÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.507. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-78 Àëüÿíñ Àâòî-áðîêåð, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-27, (097) 645-61-31 Áàðîñ, ÏÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-23-42 Áðîê-Ïóëüñ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-96, (067) 268-68-56 Áðîê-ñåðâ³ñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-70 Ìèòíèé Áðîêåð-гâíå, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-59, (067) 645-58-70 Íåî-Õ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-78 Íîðìà-Ïëþñ, ÏÏÔ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-07 Îëëàíä, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-24-82, 43-97-95 гâíå-Äåê, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-19-11 Þ.Ð.²., ÏÔ 33004, ì.гâíå, âóë.Áåðåãîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-90-55

ARTmodels, øêîëà ìîäåëåé 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 (ÒÐÊ “MANHATTAN City Hall”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-51-22, 383-50-06 Ïàííà, ìîäåëüíå àãåíòñòâî 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6 (ÌÏÊ “Òåêñòèëüíèê”) . . . . . (362) 24-00-45, (098) 831-88-38

ÌÎËÎ×Ͳ ÏÐÎÄÓÊÒÈ Á³ìîë, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.².ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-44-54, (050) 411-15-17 Âîëèíü-Òîðã “Ãàëè÷èíà”, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-17-15 гâíå-ìîëîêî, ô³ë³ÿ Òåðíîï³ëüñüêîãî ìîëîêîçàâîäó, ÏðÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 120 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-40-03 Ñèäîð÷óê Âàëåð³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-97-50, 24-43-08 Ñèðíà ìàô³ÿ, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 903-43-81 Ñêàéìîë, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-07-47 Ñÿéâî, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-76 Òðîÿíäà-Ì, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 40 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-62-64 ÒÒÊ-Âåñò, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-99-98, 64-99-90 ×åðíÿê Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-57-09, 24-62-86

ÌÎÁ²ËÜͲ ÒÅËÅÔÎÍÈ-ÏÐÎÄÀÆ, ÑÅвÑ

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ²

Apple-house, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 131-31-32 Life, öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ àáîíåíò³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 (ÒÖ “˳îí”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-49-23 Ringoo, ñàëîí ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 340-74-19 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 340-74-17 RISTEL, ñåðâ³ñíèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 18 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 336-00-08, (096) 427-00-08 Vivat, Åëåêòðîí³êà!, àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñíèé öåíòð 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-79-04, 62-33-54 ÀËËÎ, òîðãîâåëüíà ìåðåæà 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 1 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 262 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-27-27, (066) 406-42-36 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 362-86-30 Ãîëîâíèé äîâ³äêîâî-³íôîðìàö³éíèé Êîíòàêò-öåíòð ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó ÐÔ ÏÀÒ “Óêðòåëåêîì” 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-11-88

Àãðîïåðåðîáêà, ÒçΠ35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.ß.Ãàøåêà, 120 . . . . . . . . . (362) 26-79-70 Á³ìîë, ÒçΠ34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-34-31 Âîëîäèìèðåöüêèé ìîëî÷íèé çàâîä, ÏðÀÒ 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 88 . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-45-50, 2-56-08 Ãîùàíî÷êà, ÒΠ35400, ñìò Ãîùà, âóë.Øåâ÷åíêà, 73 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 068-30-27 Äóáíîìîëîêî, ÏÀÒ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 117 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-11-64, 3-00-20 Äóáðîâèöÿìîëîêî, ÒçΠ34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Çàë³çíè÷íà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-26-15 Çàð³÷íåíñüêèé ìîëîêîçàâîä, ÏÀÒ 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Öåíòðàëüíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-03-50 Ìîíàøèíñüê³ ñèðè, ÏÏ 34709, ñ.Ìîðîç³âêà Êîðåöüêîãî ð-íó, óðî÷èùå Ìîíàøèíñüêèé Õóò³ð, 2 . . . (098) 366-57-79 Îñòðîçüêèé ìîëîêîçàâîä, ÏÀÒ 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Âèøåíñüêîãî, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-29-45 Ð.Ò.Ä Ñîê³ë, ÌÏÏ 35512, ñ.Òåñëóã³â Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 36 à . . . . . . . . . . . (067) 588-85-79


ÍÀÂ×ÀËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Ð.Ò.Ä. ÑÎʲË, ÌÏÏ 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-12-96 Ðàäèâèë³âìîëîêî, ÒçΠ35541, ñ.Êðóïåöü Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-31-42, 4-28-51 Ñàðíåíñüêèé ñèðçàâîä, ÒçΠ34500, ì.Ñàðíè, âóë.17 Âåðåñíÿ, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-42-61, 3-50-86

153

Êâ³íòà ìþç³ê, ìóçè÷íèé ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-78, (096) 940-27-00 Ìàæîð, ìàãàçèí ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12, îô.5 . . . (050) 204-87-40, (096) 007-07-06 Ìóçèêàíò, ìóçè÷íèé ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 213-92-81 Ñîíàòà, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-12-37, (093) 061-08-38

ÌÓÇů, ÇÀÏβÄÍÈÊÈ Ì’ßÑͲ ÒÀ ÊÎÂÁÀÑͲ ÂÈÐÎÁÈ

ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ ÇÀÌÎÊ, ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ²ÑÒÎÐÈÊÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÈÉ ÇÀÏβÄÍÈÊ Ì.ÄÓÁÍÎ

35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 7 à . . . . . . . (3656) 3-24-64, 4-35-68

˳òåðàòóðíèé ìóçåé Óëàñà Ñàì÷óêà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-54 Ìóçåé áîéîâî¿ ñëàâè 13-ãî Àðì³éñüêîãî êîðïóñó 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 360 гâíåíñüêèé îáëàñíèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-80, 62-05-72 Áåðåçí³âñüêèé ðàéîííèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-48-69 Âîëîäèìèðåöüêèé ðàéîííèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-42-88 Äåðæàâíèé ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé çàïîâ³äíèê ì.Îñòðîã 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Àêàäåì³÷íà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-26-56

Ãëîáèíñüêèé ì’ÿñîêîìá³íàò, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 309-05-16 Êàì³íñüêèé Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33004, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-80-17, 62-80-16 Êðåìåí÷óêì’ÿñî, ÒÄ-гâíå, ÏÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.803. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-22 Ì’ÿñíà òî÷êà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-77 Ïåðåñîïíèöüêå, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-07-35 Ïðàéì-Òðåéä, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-99-92 гâíåòåðìîïðîäóêò, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-45-47, (067) 265-50-90 Ñàòè¿âñüê³ êîâáàñè, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-45-78 Ñï³ëêà, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-85-65 Òó÷èíñüê³ êîâáàñè, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-12-73

Çàð³÷íåíñüêèé ðàéîííèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Øåâ÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-07-73

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ²

Êîðåöüêèé ðàéîííèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Êè¿âñüêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-27-37

ÂÇÒÏ Êîñòîï³ëüñüêî¿ ÐÑÑ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êðèï’ÿêåâè÷à, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-11-07 Ãîðîäîöüê³ êîâáàñè, öåõ ç âèãîòîâëåííÿ 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 1. . . . . . . . . . . (362) 61-16-24 Äåë³êàòåñ, ÏÏ 35361, ñ.Äÿäüêîâè÷³ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìëèí³âñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . (362) 43-26-89 ²íóñ-ËÒÄ, ÒçΠ35415, ñ.Òó÷èí Ãîùàíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðøîòðàâíåâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 9-22-03 Êîâáàñíèé öåõ 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.8 Áåðåçíÿ, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-55-24 Êîìïàí³ÿ “Çåâñ ËÒÄ”, ÒçΠ35600, ì.Äóáíî, âóë.Êëèìà Ñàâóðà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 3-29-62, (067) 363-09-96 Êðà¿íà ñìàêó, ÒçΠ35442, ñ.Áóãðèí Ãîùàíñüêîãî ð-íó, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 32. . . . . . . (3650) 4-26-53, 4-26-66

Êîñòîï³ëüñüêèé ðàéîííèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-27-62 Êðàºçíàâ÷èé ìóçåé Äåðæàâíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà ì.Îñòðîãà 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Àêàäåì³÷íà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-25-93 Ìëèí³âñüêèé ðàéîííèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé, ÊÇ 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.².Ôðàíêà, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-59-67 Ìóçåé ³ñòî𳿠Îñòðîçüêî¿ àêàäå쳿 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ñåì³íàðñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-29-49 Ìóçåé êíèãè òà äðóêàðñòâà Äåðæàâíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà ì.Îñòðîãà 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Â.×îðíîâîëà, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-32-71 Ìóçåé íóì³çìàòèêè Äåðæàâíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà ì.Îñòðîãà 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-26-98 Ïîëå Áåðåñòåöüêî¿ áèòâè, íàö³îíàëüíèé ³ñòîðèêî-ìåìîð³àëüíèé çàïîâ³äíèê 35510, ñ.Ïëÿøåâà Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 2-87-39 Ðàäèâèë³âñüêèé ðàéîííèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Êðåìåíåöüêà, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-35-49 гâíåíñüêèé ïðèðîäíèé çàïîâ³äíèê 34500, ì.Ñàðíè, óðî÷èùå Äóáêè-Ðîçâèëêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-47-63, 3-47-52 Ñàðíåíñüêèé ³ñòîðèêî-åòíîãðàô³÷íèé ìóçåé 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðîñâ³òè, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-53-97

ÌÓÇÈ×Ͳ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ ÒÀ ÀÏÀÐÀÒÓÐÀ

PROAudio, ìàãàçèí ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 . . . . . . . . . . . (362) 43-61-63, (094) 966-61-63

̳çî÷ïðîäóêò, ̳çîöüêå ì’ÿñîïåðåðîáíå ï³äïðèºìñòâî 35740, ñìò ̳çî÷ Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 28.. (3652) 4-02-32, 4-02-06 Ì’ÿñêî, ìàãàçèí 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . . . . (3636) 2-45-46, (098) 808-03-08 Ì’ÿñíèé ä³ì “Òðè Êîïö³”, ÒçΠ35321, ñ.Òðè Êîïö³ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 7 . . . . (067) 383-20-79, 360-32-80 Ì’ÿñíèê, ìàãàçèí 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 079-92-99 Ïðîäìîá³ë, ÒΠ35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ôàáðè÷íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 130-16-59 Ðàéêîîïçàãîòïðîì Áåðåçí³âñüêîãî ÐÑÒ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.dzðíåíñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-36-96, 5-41-77 Ñâ³æå ì’ÿñî, ìàãàçèí 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-26-52 Òèñà, ÏÏ 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-41-84, 20-45-44 ×àéêà, ì’ÿñîïåðåðîáíå ï³äïðèºìñòâî 35108, ñ.Ìàñëÿíêà Ìëèí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 4 . . . . . . . . . (3659) 6-33-15, 6-41-64 Þðì³ÿ, ÒçΠ35550, ñ.Ïð³ñêè Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 15 . . . . (3633) 4-36-25, (050) 435-60-42

ÍÀÂ×ÀËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß Ó÷ïðèëàä, ÏÏ ÍÂÊ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-58-55 Yamaha, ñàëîí-ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-08-50, (067) 738-77-25

Òåõí³êà îñâ³òè, ÒçΠ35371, ñ.Àíòîï³ëü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êè¿âñüêà, 57 . . . . (362) 43-94-49, (098) 857-04-25


154

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ, ÊÓÐÑÈ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ, ÊÓÐÑÈ

ALFA-EUROPE, êóðñè ºâðîïåéñüêèõ ìîâ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.307 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-12-06, (097) 183-13-60 Art&Shock, øêîëà í³ãòüîâî¿ åñòåòèêè 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.201 . . . . . . . . . . (362) 43-51-57, (067) 528-62-93 DER DIE DAS, êóðñè í³ìåöüêî¿ ìîâè 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 601-47-51, (066) 989-65-61 DOLCE VITA, íàâ÷àëüíèé öåíòð-ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-54-45, (067) 363-24-35 EUROSTUDY, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 (ÁÖ “˳îí”), 4-é ïîâ. . . . (362) 48-95-75, (067) 473-59-49 Friends English School 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-05-83 IQ ñòóä³ÿ, íàâ÷àëüíèé öåíòð 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 617-81-41, (095) 135-50-57 La Famme, ó÷áîâèé çàêëàä í³ãòüîâî¿ ³íäóñò𳿠33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 250-05-07 Master Class, ìîâíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11, îô.401 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-21-18 STARt, íàâ÷àëüíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, ïðîâ.Ïóøê³íà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 846-91-20, (099) 532-73-01 STUDENTLAND, ÒçΠ“Êîë³çåé” 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-56-29, (067) 354-10-85 UniverPL, óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèé öåíòð îñâ³òè 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 696-17-77 Zigraymo, êâåñò-ê³ìíàòà 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 772-81-41, (093) 089-34-54 À-ßêñ, öåíòð ³íîçåìíèõ ìîâ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 11, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 921-05-71 Àâòîðñüêà øêîëà ôîòîãðàô³¿ Åäóàðäà Õèòðîãî 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-53-53, (067) 360-95-40 Àðò-Ìàåñòðî, õóäîæíÿ øêîëà-ñòóä³ÿ äëÿ ä³òåé òà äîðîñëèõ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 680-35-36 ³ää³ëåííÿ äîâóç³âñüêî¿ ï³äãîòîâêè òà ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ÍÓÂÃÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 11, îô.145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-31-38 Âñåñâ³ò, ìîâíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-02-08, (097) 707-48-18 ÄåÆàâþ, øêîëà ìàí³êþðó 33028, ì.гâíå, âóë.Íåêðàñîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-06-45 Åêñïðåñ-êóðñè ïåðóêàð³â òà ìàí³êþðíèöü 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 012-60-50, (096) 950-51-51 Åë³ò³ñ, íàâ÷àëüíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 660-84-38, (098) 508-00-49 Çäîðîâå æèòòÿ, ðåàá³ë³òàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5, îô.101, 102 . . . . . . . . . (098) 746-53-07, (093) 293-76-07 ²ì³äæ, íàâ÷àëüíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Íåêðàñîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-09-00 Êîìï’þòåðíà Àêàäåì³ÿ ØÀÃ, ô³ë³ÿ ÒçΠâ ì.гâíîìó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 557-87-04, (050) 445-21-11 Êóðñè îïåðàòîð³â êîìï’þòåðíîãî íàáîðó гâíåíñüêîãî äåðæàâíîãî îáëàñíîãî öåíòðó íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-56, 63-54-49

Êóðñè-12, ìîâí³ êóðñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 93 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-53-67, (067) 595-66-69 ËÎÒÎÑ-²ÍÂÅÑÒ, òðåí³íãîâèé öåíòð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-11-31 Ìåðåæà îñâ³òí³õ êîíñóëüòàíò³â, ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ï.Äîðîøåíêà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 744-30-78, (063) 833-08-07 Íàâ÷àëüíî-êóðñîâèé êîìá³íàò гâíåíñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè, ÊÇ 33027, ì.гâíå, âóë.Á³ëÿêîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-09-12, 28-06-92 Íàâ÷àëüíî-êóðñîâèé êîìá³íàò ô³ðìè “Ð³âíåáóä”, ÄÏ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-74-15 Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé öåíòð åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 39 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-71-32 Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé öåíòð ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-63-03 Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé öåíòð öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-61 Îñâ³òí³é öåíò𠓪âðî-Êóðñ”, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-05-05, (068) 145-93-93 Ïåðø³ ðåã³îíàëüí³ êóðñè ìàñàæó 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.801 . . . . . . . . . . . . . . (093) 759-79-90, (098) 084-97-83 Ïðîåêò “Îñâ³òà áåç êîðäîí³â” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-48-34, (098) 477-60-04 Ïðîô³ öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-88-08 Ïðîô³-êîíñàëò, êëóá áóõãàëòåð³â 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, îô.32 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 120-75-69, 689-58-87 ÐàñÑâºò, ìîâíèé êëóá 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 à . . . . . . . . . . . (063) 624-88-54, (067) 125-21-37 Ðåã³îíàëüíèé ³íôîðìàö³éíî-êîìï’þòåðíèé öåíòð, ÊÇ ÐÎÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-60-49, 62-31-42 гâíå. ªâðîïåéñüêèé âèá³ð, ÐÁÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 210-93-42 гâíåíñüêèé ì³æøê³ëüíèé íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èé êîìá³íàò 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-42-75, 5-23-80 гâíåíñüêèé îáëàñíèé ³íñòèòóò ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-96-60 гâíåíñüêèé îáëàñíèé íàâ÷àëüíèé öåíòð ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ êàäð³â ÀÏÊ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-43-54, 62-06-59 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³, ÊÇ ÐÎÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-56, 63-54-49 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðîñâ³òè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-54-18 гâíåíñüêèé öåíòð ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-37-95, 68-38-15 Ñâ³ò ìîâ, öåíòð ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 033-27-73 Ñèíäèêàò, ÏÎà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 379-32-62, (093) 661-83-93 Ñóïåðë³íãâà, íàâ÷àëüíèé öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-81-44 Òîâàðèñòâî “Çíàííÿ”, гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-32-23 Òîâàðèñòâî ïîëüñüêî¿ êóëüòóðè íà гâíåíùèí³ ³ì.Âëàäèñëàâà Ðåéìîíòà 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (096) 213-27-61, (098) 128-18-68 Óêðà¿íî-ïîëüñüêèé ñîþç ³ìåí³ Òîìàøà Ïàäóðè 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 à, îô.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 303-58-92 Óñï³õ, îñâ³òí³é öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-33-23, (067) 562-66-40 ÓÒÎÑ, ó÷áîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-57-27, 26-66-95 Ôðàíöóçüêèé Àëüÿíñ, ÐÎÃÎ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-28, (098) 275-31-27 Öåíòð ªâðîïåéñüêî¿ îñâ³òè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.245. . . . . . . . . . (098) 505-05-07, (096) 188-36-57 Öåíòð ñïðèÿííÿ á³çíåñó 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-43-03 Øêîëà ³ì³äæó òà ñòèëþ ²ðèíè Ðàºâñüêî¿ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-52-02, (067) 362-15-33 Øêîëà êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é гâíåíñüêîãî ³íñòèòóòó ñëîâ’ÿíîçíàâñòâà 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-12-85 Øêîëà ìàê³ÿæó Îëüãè Ãóðñüêî¿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-81-34 Øêîëà í³ãòüîâîãî ñåðâ³ñó Þ볿 Ùàáë³íñüêî¿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, ê.303, 304 . . . . . . . (097) 645-99-91, (093) 845-08-94 Øêîëà íîãòåâîãî äèçàéíà Åêàòåðèíû Ìèðîøíè÷åíêî, îô³ö³éíå ïðåäñòàâíèöòâî 33001, ì.гâíå, âóë.Ãóð’ºâà, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 506-87-15, (096) 196-77-30


ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

155

ÍÀѲÍÍß Àãðàð³é, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèíèöüêîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-12-38 ÀÃÐÎ ÕÕ², ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-24-01, 69-24-00 Àãðîíîì ¹1, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-69-92 Àãðîíîì ¹3, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, êîðïóñ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-59-60 Çåëåíèé ñâ³ò, ìàãàçèíè 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-28 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-29-28 Çåëåíèé ñâ³ò, ÒÊÖ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-44-45, 63-80-15 Çåìëåäàð, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-70-02, (068) 016-11-61 ˳ðà, àãðîìàðêåò 33027, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 69 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-30-13, 64-27-77 Íàñ³ííÿ, ô³ðìîâèé ìàãàçèí ÒçΠ“Óêðàãðîâåñò” 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-78-01 Ïëîäîðîçñàäíèê, ÒÄ 33004, ì.гâíå, âóë.ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-30-44, 61-30-45 гâà-Òðåéä, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, êîðïóñ 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-77-47 гâíåíàñ³ííºîâî÷, ÒÄ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-32-12

ÍÀÔÒÎÏÐÎÄÓÊÒÈ Àâ³àñ, ÂÒÔ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 442 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-88 Àâ³êîì гâíå, ÄÏ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-99-22, 61-99-24 ÂÎà гòåéë, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-10-19, 45-10-24 ijëàé Âåñò, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-95, 43-96-37 Çàõ³äåíåðãîïîñòà÷, ÒçΠ33010, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-33-50, 68-33-51 ÏðèêàðïàòÇàõ³äòðàíñ, ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-69-80 Ñàòåë³ò ÎÉË, ÒçΠ33005, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-12, 68-21-95 Ñêîðîõîä ²ðèíà Ðîìàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-78-83 Óêðíàôòà, гâíåíñüêå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 442 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-87, 63-08-39

Ã²Ä Ð²ÅËÒ², ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²

33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.326 . . . (096) 208-43-35

ÇÎËÎÒÈÉ ÊËÞ×ÈÊ, ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-45-10, (097) 134-74-02, (066) 776-33-67

ÊÀÄÅÒ ÑÂÑ, ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²

33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-29-71, 23-50-71, (067) 310-05-45

ÊÂÀÐÒÀËÚ, ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²

33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-11-87, (067) 337-98-07, (050) 375-20-60

Íàðä, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, 3-é ïîâ. . . (067) 351-52-48, (096) 659-78-74

ÏÐÎÑÏÅÊÒ-вÂÍÅ, ÖÅÍÒÐ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²

33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 25 . . . . . . . . . . (362) 40-40-35

ÏÐÎÔ²ÅÑÒÅÉÒ, ÖÅÍÒÐ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²

33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.229-231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-40-13, (096) 677-26-22

Ãàëíàôòîãàç, ÏÀÒ 35321, ñ.Íîâà Ëþáîìèðêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Íàôòîâèê³â, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-80-82, 27-80-93 Äóáíîíàôòîïðîäóêò, ÏðÀÒ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñòðàêë³âñüêà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 3-40-97, 3-31-42 Ñàðíèíàôòîïðîäóêò, ÏðÀÒ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-36-70

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ÑÒÀÒÓÑ, ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ² 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11, îô.306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 916-58-86, (093) 269-55-33

Ãàëåðåÿ íåðóõîìîñò³, àãåíòñòâî

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-06-00, (067) 454-00-89, (050) 521-06-13

ÃÀÐÀÍÒ, ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²

33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Ôàâîðèò, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-18, 63-62-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 700-80-13, (097) 488-45-08, 187-89-80 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


156

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

100 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, àãåíö³ÿ íåðóõîìîñò³ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 967-59-60, (067) 188-81-87 IDEAL GROUP, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5, îô.201 . . . . . . . . . . . . . (096) 485-99-55, (097) 511-40-48 Versale, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 18 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 864-79-83 Àâàíò³, ÏÂÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-87 Àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-01-06 Àëüôà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.519 . . . . . . . . . . . . . . (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Àëüÿíñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14, îô.67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 928-02-17 Àñîö³àö³ÿ Íàø ôîðìàò, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-01-25 Áåðåãèíÿ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 582-50-81 Áðîêåð, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 300-99-61, (050) 140-13-09 Áóëüâàð, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 750-90-79 Âàð³àíòà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.521 . . . . . . . . . . . . . . (068) 006-23-22, (050) 500-32-86 Âåñòà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13, îô.405 . . . . . . . . . . (098) 807-50-85, (050) 594-83-89 ³ä³í, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á, îô.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 624-46-34 ³êòîð³ÿ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39, ê.313 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 506-10-80, (050) 963-88-35

Ãîëüôñòð³ì ïëþñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 181 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 474-74-76, (067) 362-22-82 Ãðàí³ò, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (096) 917-42-86, (066) 989-29-36 ijàëîã, ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-09-30 ijì, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-87-91, (067) 363-03-11 Äîáðîáóò, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-50-42 Äîìîâèê, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.921. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 000-86-68 Æèòëîâèé êîìïëåêñ "Íà Ùàñëèâîìó", öåíòð ïðîäàæó 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-02-60, (097) 302-96-00 Æèòëîâèé êîìïëåêñ "гâåðñàéä", öåíòð ïðîäàæó 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-08-46, (097) 730-88-48 Æèòëîâèé êîìïëåêñ "гâíåíñüêà Áðàìà", öåíòðè ïðîäàæó 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-07-07, (068) 077-88-88 33003, ì.гâíå, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-04-08, (068) 190-09-09 Æèòëîâèé êîìïëåêñ "Øîêîëàä", öåíòð ïðîäàæó 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-07-46, (098) 556-07-27 ²ÁÊ “Ãðàä-Áóä”, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-88 ²íòåðãàë-Áóä, ÄÏ ÒçΠô³ðìè “²íòåðãàë” 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . (362) 45-45-02, (067) 537-07-47 ²íôîêñ-Ïëþñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-77-04 Êîíñòàíò³ñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-80-94 ˳äåð, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 126-04-88 Ëþêñ-Õàóñ Ãðóï, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.507 . . . . . . . . . . (362) 40-00-10, (068) 040-00-10 Ìàéäàí, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 7 . . . . . . . . . . . . . . (098) 191-74-23, (066) 044-40-14 Ìàñøòàá, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 968-07-31 ÌÆÊ ñ³ì’ÿ, öåíòð ïðîäàæó 33003, ì.гâíå, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 13 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 847-47-30 Ìîíîë³ò-ÀÍ, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-16-16, (067) 362-00-04 Íàä³éí³ñòü, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1 . . . . . . . . . (067) 771-00-81, (099) 924-26-24 Îí³êñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 466-75-80, (097) 265-04-69 Îïòèìà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 540-71-16 Ïàíîðàìà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 381-15-09 Ïàðòíåð, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), îô.301 . . (067) 363-19-66, (095) 213-69-55 Ïåðëèíà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21 (ÁÖ “Ïîë³òîí”), îô.312 . . . . . . . . . . . . . . . (096) 834-40-55 Ïåðøå àãåíòñòâî êîìåðö³éíî¿ íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-15-15 Ïðåì’ºð, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-37-93, (050) 363-15-43 Ïðîñò³ð, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 276-08-52, (093) 228-34-27 ÐÅÀË, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-23-35, (050) 678-95-44 ÐÅÍÎÌÅ, öåíòð ïðîäàæó êâàðòèð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-40-74 Ðåíòà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5, îô.121 . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-64-15, (096) 682-41-87 Ñâ³ò íåðóõîìîñò³, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . (067) 997-00-57, (050) 735-87-82 Ñòîãðàä, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-06-05, (096) 550-59-31 Ôàðò-˳ê, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . (097) 894-57-44, (050) 255-50-95 Ôîðòóíà Ïëþñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.26 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 259-40-38, (066) 986-80-49 Öèòàäåëü, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-37-71, 64-37-72 ×åëñ³, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1, îô.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-09, 62-01-19 Øàíñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-52-70, (098) 947-59-13 Øåäåâð, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 381-02-02


ÍÎÒÀвÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

Ͳ×Ͳ ÊËÓÁÈ ZOV, í³÷íèé êëóá 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 (ÒÐÊ “Îðëàí”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 557-07-07 Êëóá ñïîðòèâíîãî ïîêåðó 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-41-11, (067) 879-33-37 Ëàãóíà, í³÷íèé êëóá 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-41-11 Ìàãíàò, í³÷íèé êëóá 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-64-87, (073) 470-88-87 Îêòàíò, äèñêî-áàð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 Ñîâà, áàð-ðåñòîðàí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-42-92, (050) 288-59-61 Ñòàä³î-ÏÀÁ, í³÷íèé êëóá 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-31, (068) 625-55-81 For you, äèñêî-áàð 35304, ñ.Êîðíèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 3 à . . (362) 43-46-19, (096) 346-62-08 Àäðåíàë³í, í³÷íèé êëóá 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 320-70-04, 301-54-84 ÄÁÊ-êëóá 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-68-06 ˳ñîâà ï³ñíÿ, öåíòð äîçâ³ëëÿ 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, ì³êðîðàéîí Áóä³âåëüíèê³â, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-49-08 Ñõ³äíà áðàìà, êàôåòåð³é-äèñêîòåêà 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ìàíó¿ëüñüêîãî, 82

ÍÎÒÀвÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ ÍÎÒÀвÓÑ ÁÅÍÅÖÜÊÀ ÐÓÑËÀÍÀ ÁÎÃÄÀͲÂÍÀ

E-mail: rusja71@meta.ua 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 3 . . (362) 63-69-64, (097) 252-89-78

ÍÎÒÀвÓÑ ÂÎÂÊ Í²ÍÀ ÏÅÒвÂÍÀ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 14, (050) 148-84-66, (098) 174-62-86

Íîòàð³óñ ijàíîâà Îëåíà Ëåîíò³¿âíà

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-56, (063) 602-77-66, (068) 621-95-70

Íîòàð³óñ Êîëîìèñ Îëüãà Âÿ÷åñëàâ³âíà

33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-11-77

Íîòàð³óñ Ìàò⳺íêî Îëåêñàíäð ³êòîðîâè÷

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11, îô.10 . . . . . . (362) 63-43-42, (067) 771-27-44

157

Íîòàð³óñ Ïåòðóê Òåòÿíà ²âàí³âíà

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 6/8 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-89-95

ÍÎÒÀвÓÑ ÐÈÁÀÊ ÞË²ß ÂÀÑÈ˲ÂÍÀ

33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-05, (067) 364-33-45

Íîòàð³óñ Ñàìñîíþê Îëåíà Àíàòî볿âíà

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67 . . . . . . . . . . . (362) 24-93-88, (097) 951-60-02

Íîòàð³óñ Ñàìñîíþê Ôåä³ð Ïàâëîâè÷

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67 . . . . . . . . . . . (362) 24-93-88, (067) 360-14-11

Äðóãà гâíåíñüêà äåðæàâíà íîòàð³àëüíà êîíòîðà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-92, 62-04-36 Íîòàð³óñ Áåðíèê ˳íà Ìèêîëà¿âíà 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 348 â, îô.83 . . . . . . . . . . . . . (362) 60-91-45, (097) 838-21-21 Íîòàð³óñ Áåøòèíàðñüêà Íåîí³ëà Îëåêñàíäð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 108, ê.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-01 Íîòàð³óñ Áåøòèíàðñüêèé Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 108, ê.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-01 Íîòàð³óñ Á³ëåöü ³êòîð³ÿ ªâãåí³¿âíà 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-14-79 Íîòàð³óñ Âàñèëþòà Ëþáîâ Àäàì³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13, îô.107-110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-44-14 Íîòàð³óñ Ãîðä³é÷óê ³êòîð³ÿ Ïàâë³âíà 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 381-89-39 Íîòàð³óñ Äåìèäåíêî Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà 33024, ì.гâíå, âóë.Â.Âàñèëåâñüêî¿, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-56, (067) 360-00-48 Íîòàð³óñ Äåðåíüêî Ðîìàí ²âàíîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-57, (3622) 5-70-82 Íîòàð³óñ ²ëü÷óê Íàòàë³ÿ Îëåêñ³¿âíà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 á (ïðèì³ùåííÿ ÊÁ “Õðåùàòèê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-43-02, (097) 481-53-53 Íîòàð³óñ Êèñåëþê Îêñàíà Âàñèë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàôîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-07-34, (098) 122-00-70 Íîòàð³óñ Êðóë³êîâñüêà Îëåêñàíäðà Àíäð³¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-06 Íîòàð³óñ Êðóë³êîâñüêèé Àíäð³é ²âàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-06 Íîòàð³óñ Êó÷èê Ñåðã³é Ëåîí³äîâè÷ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-40-16, (098) 396-63-44 Íîòàð³óñ Ìàòâ³é÷óê Àíäð³é Âàñèëüîâè÷ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 5/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-02, 64-51-47 Íîòàð³óñ Ìàòâ³é÷óê ³ðà Êîñòÿíòèí³âíà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-51-47 Íîòàð³óñ Ìàòâ³é÷óê Ìàðãàðèòà Îëåêñ³¿âíà 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-09, 63-58-89 Íîòàð³óñ Ìàòâ³é÷óê Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-09, 63-58-89 Íîòàð³óñ Ìå÷êàëî Îëüãà Âàëåð³¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 5 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-95, (097) 190-89-89 Íîòàð³óñ Ìóðàøêî Ëþäìèëà Îëåêñàíäð³âíà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-98-58 Íîòàð³óñ Íàóìåöü ˳ä³ÿ Êîñòÿíòèí³âíà 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-07, (098) 259-43-86 Íîòàð³óñ Îëèíåöü Àëëà Ìèêîëà¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-25, 22-40-97 Íîòàð³óñ Îëèíåöü Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-44-97 Íîòàð³óñ Îëèíåöü Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-75, 63-81-18 Íîòàð³óñ Îíèùóê Äàíà ²âàí³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-49, 26-68-31 Íîòàð³óñ Îíèùóê ²ãîð Ìèêîëàéîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-49, 26-68-31 Íîòàð³óñ Îíîôðåé÷óê Ñâ³òëàíà Éîñèï³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-62

ÍÎÒÀвÓÑ ÍÀÓÌÎÂÀ ÍÀÒÀË²ß ÃÅÎÐò¯ÂÍÀ

33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 51, ê.2 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-37, (050) 568-93-55, (096) 614-59-02

ÍÎÒÀвÓÑ ÎÌÅËÜßÍÅÍÊÎ ²ÐÈÍÀ ÂÀËÅв¯ÂÍÀ

E-mail: marcella348@gmail.com 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 60, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-70-91, (067) 715-64-61

Íîòàð³óñ ϳääóáíà Ëàðèñà Ïåòð³âíà 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-30 Íîòàð³óñ Ïëåòíüîâ Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-76-12, (068) 877-97-79 Íîòàð³óñ Ïðîêîï÷óê Îëåã Ïàâëîâè÷ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-05-99, (093) 677-07-49 Íîòàð³óñ Ñàëî Êàòåðèíà Âàñèë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-69-40 Íîòàð³óñ Ñèâîãëàç Ñâ³òëàíà Ñòàí³ñëàâ³âíà 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-13, 63-55-65 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


158

ÎÄßà - ÏÎØÈÒÒß, ÐÅÌÎÍÒ

Íîòàð³óñ ѳ÷îâà Òàìàðà ²ëëàð³¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-75, 63-81-18 Íîòàð³óñ Ñêîðîìíà Þë³ÿ Àíàòî볿âíà 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-27-38 Íîòàð³óñ Ñîõàöüêà Îëåíà Âîëîäèìèð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-10-94, 63-10-95 Íîòàð³óñ Ñîõàöüêèé ²ãîð Ñåìåíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-39-85, (096) 659-59-36 Íîòàð³óñ Ñòàô³é÷óê Ñâ³òëàíà ªâãåí³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 57/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-54-67 Íîòàð³óñ Ñòåïóðà Îëåêñàíäðà ³öåíò³¿âíà 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-57, (3622) 5-70-82 Íîòàð³óñ Ñòð³ëü÷óê Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 36/21 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 080-94-09, (050) 612-97-91 Íîòàð³óñ Òàá³íñüêèé Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á, îô.109 . . . . . . . . (362) 45-30-37, (095) 577-15-97 Íîòàð³óñ Òèìîùóê Àíäð³é ßðîñëàâîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-03-70 Íîòàð³óñ Òèìîùóê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-73-53, 63-30-64 Íîòàð³óñ Òîðêóíîâà Òåòÿíà Àíàòî볿âíà 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-27-38 Íîòàð³óñ Óñèê Ñâ³òëàíà ²âàí³âíà 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-17-62, 63-80-58 Íîòàð³óñ Ô³ë³ïîâ Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 504-78-03 Íîòàð³óñ Ô³ëþê Âàëåíòèíà Ìèõàéë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-09-49 Íîòàð³óñ Ôîê³íà Àíàñòàñ³ÿ Áîðèñ³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14, îô.117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-12 Íîòàð³óñ Õîìóòîâñüêèé ³òàë³é Ñòàí³ñëàâîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-16-07 Íîòàð³óñ Öâ³ðêóí Ëþáîâ Âàñèë³âíà 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-06-60, 26-92-76 Íîòàð³óñ ×åðâóê Âàëåíòèíà Ìèêîëà¿âíà 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-06-60, 26-92-76 Íîòàð³óñ ×åðâóê Îëåíà Âàñèë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.344. . . . . . . . . . . (362) 26-16-00, (067) 362-84-64 Íîòàð³óñ ×óáàé Îëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-20-40, (067) 334-43-39 Íîòàð³óñ ×óìàê Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-76-94, (097) 402-42-24 Íîòàð³óñ Þãàí Ãàëèíà ²âàí³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-00-14, (097) 430-80-31 Ïåðøà гâíåíñüêà äåðæàâíà íîòàð³àëüíà êîíòîðà 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-33, 22-34-34 гâíåíñüêà ðàéîííà äåðæàâíà íîòàð³àëüíà êîíòîðà 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-59-51, 63-57-38

ÎÄßà - ÏÎØÈÒÒß, ÐÅÌÎÍÒ Àíæåë³íà, àòåëüº

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ “NOVUS”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 298-31-68, (063) 695-37-50, (066) 859-38-22

³íòàæ, ñàëîíè-àòåëüº

Ïîøèòòÿ, ïîâíèé òà ÷àñòêîâèé ðåìîíò îäÿãó ç³ øê³ðè, õóòðà, òêàíèíè. 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21, îô.307 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-08-74, (097) 033-42-78, (093) 677-16-66

ÊÀËÈÍÀ, ÑÀËÎÍ ÏÎØÈÒÒß ÒÀ ÂÈØÈÂÀÍÍß

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-31-75, (096) 307-56-48, (093) 867-39-37

Babetto, àòåëüº 33022, ì.гâíå, âóë.Î.Äóíäè÷à, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 093-71-49 Classic, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 69, ê³îñê ¹9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 960-48-11 KLASIK-A, àòåëüº 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 511-34-70 Lelita, àòåëüº 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.203 . . . . . . . . . . . . . . (067) 859-09-58, (063) 687-07-79 Madame, àòåëüº 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 408-21-42 SANDRA, àòåëüº 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 367-46-30, (098) 570-91-59 Tavita, ïîøèòòÿ îäÿãó 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-63-43 V&V, àòåëüº ïîøèòòÿ îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 118-80-12, (063) 424-27-37 Àäåëü, àòåëüº 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 932-42-28 Àëåí, ìàéñòåðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 (çà á³ñòðî “Àì³ãî”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 117-56-28 Àòåëüº 33024, ì.гâíå, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 169-56-27 33016, ì.гâíå, âóë.À.Ìåëüíèêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 290-27-85, (096) 411-36-46 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 113-42-66, (095) 835-35-90 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 18 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 421-44-98 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13, îô.114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 543-55-72 Àòåëüº Íàòà볿 Ñâåíòàõ 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-22-75 Áîãåìà, àòåëüº-ñòóä³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-44-40 ³êòîð³ÿ, ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó îäÿãó 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10, îô.214, 215. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 950-89-47 Äîìàøí³é êðàâåöü, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 842-62-08 Åêñêëþçèâ-Ñòèëü, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 474-78-81 Åëåãàíò, àòåëüº 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 209-97-58 Åëåîí, ñàëîí åêñêëþçèâíîãî ïîøèòòÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . (097) 581-02-66, (067) 363-20-40 Åëåîí-Åêñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . (097) 581-02-66, (067) 363-20-40 Åë³ò-Ïëþñ, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-23-65, 22-13-69 ²ðèíà, ì³í³-àòåëüº 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 778-74-65 ²ðìà, äèçàéí-ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-01-26, (067) 899-79-50 Êàð³íà, àòåëüº 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 264-82-15 Êîêåòêà, ñàëîí-àòåëüº 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-48-16, (098) 275-89-91 ˳ëà, àòåëüº 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 610-67-57 Ìàéñòåðíÿ áëàãîä³éíà ç ïîøèòòÿ îäÿãó 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-51-29 Ìàëüâà, àòåëüº, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-00, (050) 265-72-76 Ñàðàôàí, àòåëüº 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3, ê.407. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 725-44-89 Ñèëóåò, øâåéíå àòåëüº, ÊÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-57 Ñòèëü, ñàëîí-àòåëüº 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 372-24-28 Òàõ³îí, ÏÂÊÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-42-44, (095) 382-77-68 Òâ³é ñòèëü, àòåëüº 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 617-28-48 Ôàíòàçåðêà, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 209-99-40


ÎÄßà - ÏÐÎÄÀÆ

Ô³ðìà Ñåëåíà, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 26 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-22-61, (067) 797-38-93 Õ³òîí, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 763-17-80 Øàíñ, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-64-56 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ï³äçåìíèé êîìïëåêñ ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) (096) 867-92-50 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 à (Grand-Áàçàð), â³ää³ë ¹63 . . . . . . . . . . (067) 975-90-45 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 959-90-58

ÎÄßà - ÏÐÎÄÀÆ NAF NAF, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”) . . . . . . . . . . (362) 46-00-73

75 Á, â³ää³ë æ³íî÷î¿ á³ëèçíè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 440-96-29 Ajour, ä³ì ìîäíî¿ á³ëèçíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-32, (096) 743-00-57 Arber, ìàãàçèí ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-06-70 ATLANTIC, ô³ðìîâèé ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-95 Colins, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-66 Commode, ìàãàçèí îäÿãó 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 224-26-33, (096) 399-58-31 DANIEL RIZOTTO, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 266-48-54 DIPLOMAT, â³ää³ëè ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), íèæí³é ð³âåíü . . . . . (067) 382-44-15 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-44-15 ENVY, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 583-32-92 Euroñòîê, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-41-81 Forever, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 058-58-63 Gilda Tonelli, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 679-03-57 GOOVER, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 051-98-24 Hetuel, â³ää³ë ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-27 Incanto, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-05-11 LILY, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 515-81-41 LP Fashion, áóòèê 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-04 Mango Øîï, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 111-67-41, (096) 273-78-84 MILAVITSA, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-31-89 Miya-Miya, â³ää³ë 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 583-32-92, (097) 749-14-44 MONTANA, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-73 Moveri, â³ää³ë æ³íî÷îãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . (067) 988-53-33 Oodji, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-20 Podium, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-07-14 PRIMARK, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (ÖÓÌ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 093-33-38 PUMA, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-53 SCANDAL, ìàãàçèíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 975-58-58 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 69 (ÒÖ “Öåíòðàëüíèé”), áóòèêè ¹22, 93 . . . (096) 975-58-58 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (096) 975-58-58 Sevenhill, â³ää³ë 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 938-19-41 STAFARDI, øîóðóì 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 881-88-08 Sunduk.com, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 7 á . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 748-00-00, (093) 748-00-00

159

Tiffii, â³ää³ë 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”) VELVET, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 007-39-89 Vitalira, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . (068) 860-00-34, (095) 085-15-53 Voronin, ìàãàçèíè 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 264-22-72 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 183-26-21 ZALDIS Paris, â³ää³ë 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-16-41 ZAPS, ô³ðìîâèé ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-54 ZEUS ORAMASDES, ñàëîí øê³ðè òà õóòðà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 664-41-01, (093) 211-44-15 À.Òàí, áóòèê 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-72 Àæóð, ä³ì ìîäíî¿ á³ëèçíè 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 104-05-65 Àíæåë³êà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ï³äçåìíèé êîìïëåêñ ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . (362) 46-04-30 Áðàéòîí, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-59-04 Âåëèêàí, â³ää³ë 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ “NOVUS”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (096) 497-22-29 Âåðåñ, ôàí-øîï 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 086-54-45 Âèøèâàíêè, áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 598-00-89 ³ä³âàí, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 274-44-85 Âóàëÿ, áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 702-60-25 Ãëîð³ÿ, ìàãàçèíè 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 69 (ÒÖ “Öåíòðàëüíèé”), â³ää³ë 65 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3 (ÒÖ “Öåíòðàëüíèé”), â³ää³ëè ¹43, 55, 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 914-41-87 Äåë³, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-00 Äåí³ì, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-59-09 Äþíà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 217-88-97 Ƴíî÷èé ³ ÷îëîâ³÷èé îäÿã, â³ää³ë 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 984-66-27 ²òàëüÿíîøîï, ìàãàçèí ³òàë³éñüêîãî îäÿãó 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 238-36-41 Êàâàëåð, ìàãàçèí ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-37 Êàíàäà, ñàëîí-ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 4 Êàðíàâàëüí³ êîñòþìè, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . (098) 059-83-60 Êåíãóðó, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-06-81 Ëåãêà õîäà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 4/3 . . . . . . . . . . . (362) 27-03-54, (050) 339-29-05 Ëþáàâà, áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 (ÒÖ “Ãàëåðåÿ Ïðåì’ºð”), 2-é ïîâ., áóòèê ¹15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-30, (097) 115-26-67 Ìàãàçèí óêðà¿íñüêî¿ ñèìâîë³êè 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 859-43-51 Ìàðêòåêñ, ñàëîí-ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-71-36 Ìàõàîí, ìàðêåò îäÿãó 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 588-99-95 ̳ëàíà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-35 ̳ëåä³, ñòîêîâèé ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 956-45-95 ÌÎÄÅÍÀ, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 786-49-96 Ìîä³ëüÿí³-Åë³ò, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-95 Ìîäíà 7ß, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 097-81-66 Ìîí Àì³, â³ää³ë îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 698-13-68 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


160

ÎÏÀËÅÍÍß - ÏÐÎÄÀÆ, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÐÅÌÎÍÒ

Íàäÿ, ñàëîí êàïåëþøê³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-52-50 Íàøà ñâ³òëèöÿ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, ïëîùà Òåàòðàëüíà, 3 (ÒÖ “Öåíòðàëüíèé”), áóòèê ¹132 . . (098) 049-42-68 Îðõ³äåÿ, ñòóä³ÿ æ³íî÷î¿ ìîäè 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-94-23, (096) 720-83-23 Ñàëîí íèæíüî¿ á³ëèçíè äëÿ äàì 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 à (Grand-Áàçàð), â³ää³ë ¹4 à . . . . . . . . . . (050) 167-89-39 Ñâ³ò ïàëüòî, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 215-62-64, (099) 045-47-82 Ñâ³ò øê³ðè òà õóòðà, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 602-53-58 Ñòåôàí³, æ³íî÷à á³ëèçíà 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-50-18 Ñòèëü, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-58-81 Òåïëèé ñåçîí, áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 58 à (Ïàñàæ Ïëþñ) . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-21-37 Òîäîñ, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-79-02, 68-38-50 ÒÑÌ, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 (ìàãàçèí “Øèê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-33 Ó ªãîðà, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 2/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-70-80, (096) 930-69-76 Ôàñîí, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Êîðîëåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-95 Ôðóêòîâèé ñêëàä îäÿãó, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 799-62-32 Ôóòáîëêà îïòîì, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 859-43-51 Öåíòð ïðîäàæó á³ëèçíè 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-18-46, (050) 982-68-38 Øàðì, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 14 Þë³ÿ, â³ää³ë æ³íî÷î¿ òà ÷îëîâ³÷î¿ á³ëèçíè 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 à (Grand-Áàçàð), â³ää³ë ¹17 . . . . . . . . . . (050) 738-42-59

ÎÏÀËÅÍÍß - ÏÐÎÄÀÆ, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÐÅÌÎÍÒ Áðèòàí³êà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-02, 63-18-39 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 503-68-88

гâíå-Êîíäèö³îíåð, ÏÏ

Êîíâåêòîðè, òåïëîâ³ çàâ³ñè, ïóøêè, êàì³íè, òåïëîâåíòèëÿòîðè. 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 6 à, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-74-15, (067) 362-55-46, 363-10-46

Alit, ñó÷àñí³ ñèñòåìè îá³ãð³âó 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10, îô.207 . . . . . . . . . . . . . . (097) 277-75-94, (099) 219-38-30 Nexans, òåïëà ï³äëîãà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 535-19-69 Obigriv.in.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 307-49-69, (063) 845-66-63 Àãðîðåñóðñ, ÏðÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-02, 63-18-39 Àíàëîã-Òåðì-Ñåðâ³ñ, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-05-14, 68-05-15 ÀÑÊÓÌ ËÒÄ, ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 â, îô.19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-95-67 ÁÅÏÀÑ ÅÍÅÐÃÎ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-58 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-26-99 ÁÍÍ, ÒçΠô³ðìà 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 3/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-10-82, 63-10-83 Áîø-Ñåðâ³ñ, ÏÏÔ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-68-30 ÂÌ Ñåïòåì-Ò, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-33-22, (067) 917-91-30 Âîäíà òåõí³êà, òîðãîâèé ä³ì 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-20 Âñå äëÿ îïàëåííÿ, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 35 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-01-09, (067) 965-34-71 Ãàðÿ÷à Ïëàíåòà, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-08-20, (800) 21-00-40 Ãàðÿ÷à òî÷êà, â³ää³ë îïàëåííÿ òà âîäîïîñòà÷àííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 955-35-45 Ãîëüôñòð³ì, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-15-29 ijìîë, ÒÂÔ, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 40 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 985-39-58 Åëåêòðîñèñòåìè “Ìåãàë³ò”, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . (362) 40-09-30, (050) 675-14-72 Åë³êîí-Ïîñòà÷, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.304. . . . . . . . . . . (362) 43-67-34, (068) 553-64-55 Åíåðãî Ñòàíäàðò, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.315 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-40-20, (098) 259-25-26 Åíåðãîçáåðåæåííÿ гâíå, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27, îô.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-08-51 ÅÑÊÎ-гâíå, ÏðÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-20, 46-02-18 ªâðî Áóä Òåõíîëî㳿, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1, îô.211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 188-83-46 ªâðîïàê, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-58-46, 62-58-47 ªâðîñòàð, ãóðò³âíÿ îïàëåííÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 351-05-75 ²íæáóäêîìïëåêò, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 14 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-43-07, 64-44-08 ²íñòàëÿòîð, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-78, (068) 735-87-86 Êàíòàð, ÂÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-99-41, 43-37-48 Êîäàí-Ñåðâ³ñ, ÒΠô³ðìà 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-99-82, 64-99-81 Êîìïàí³ÿ Êâàðòàë, ÏÏÔ 33013, ì.гâíå, âóë.Áàõàðºâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-45-32, (067) 360-18-17 Êîìôîðò-Ñåðâ³ñ-Õìåëüíèöüêèé 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-23 Êîìôîðòíèé êë³ìàò, êîìïàí³ÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 282-55-20, (095) 339-62-60 Êîðàäî, ÏÏ 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-76-26, (098) 820-99-86


ÎÐÅÍÄÀ

Êîðíåëþê Ïàâëî Àíäð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ãóð’ºâà, 7, ê.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 225-43-72, (098) 228-25-50 Ìàð³î, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Á³ëÿêîâà, 2, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-13-68, (067) 990-60-05 Ìåãà, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-58-47, 63-08-35 Ìåêà, ÏÏÔ 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 30 à. . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-40-25, (098) 957-33-59 Îïàëþâàëüíà òåõí³êà 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-99-11, (067) 362-05-24 Ïðîãðåñ XXI, ÒΠ33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 945-35-35, (095) 145-64-81 Ðåìá, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-33-22 Ðåòðà-3Ì, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-60-38, (362) 62-15-12 гâíåÀêâàÒåðì, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-05-49, (096) 540-53-40 гâíåòåïëîçáóò, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-22-06, (067) 571-65-88 Ðîìñòàë Óêðà¿íà, ìàãàçèí 33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 109 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-43 Ñàëîí îïàëþâàëüíî¿ òåõí³êè 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-00-21 Ñó÷àñí³ Åôåêòèâí³ Òåõíîëî㳿, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-22-20, (067) 401-54-23 ÒÂÊ ÒÅÏËÎ-Å, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . (050) 731-11-55, (068) 731-11-55 Òåïëî, âîäà ³ ì³äí³ òðóáè, ñïåö³àë³çîâàíèé ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.109 . . . . . . . . . . . . . (362) 64-23-60, (050) 375-15-58 Òåïëî-Çàõ³ä, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-30-30 ÒÅÏËÎÁÓÄ ÑÅвÑ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.112 . . . . . . . . . . . . . (362) 43-02-31, (096) 577-70-20 Òåïëîåíåðãîðåìîíò, ÌÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ì.Áåðåçîâñüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-78-82 ÒåïëîÌàðêåò, öåíòð ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-96, (067) 362-22-26 Òåïëîñâ³ò гâíå, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 471-17-03, 320-23-34 Òåïëîñâ³ò, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 314-41-74, 320-23-34 Òåïëîñôåðà Ð, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21, îô.305 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-08-63, (067) 199-23-03 Òåïëîòåõí³ê, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 300-28-26 Òåðìîöåíòð, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-06-19 Ò³êî, ÒçΠô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 42 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-94-29, (067) 381-28-03 ÒîÏÊî, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 493-46-08, (095) 740-98-20 Òîðãîâèé ä³ì “Ãîëüôñòð³ì” 33024, ì.гâíå, âóë.².ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-04-04

ÎÏÒÈÊÀ ÀÐÖÒ, ÏÏ ô³ðìà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-44-72 Âàøà Îïòèêà, ñàëîíè-ìàãàçèíè 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à (ÒÐÖ “Àðåíà”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-89-10 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-89-10 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (ÖÓÌ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-35-08 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-89-10 ²ÇÓÑ ÏËÞÑ, öåíòð çîðó 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-76-26 Âîëèíü, öåíòð ìåäèöèíè , ÏÔ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-62-78 Ëþêñîïòèêà, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-43 Ìåäè÷íèé öåíòð ÒçΠ“ÀÐÖÒ ïëþñ” 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-29-30 Ìåäîïò³ê, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-93 ͳìåöüêà îïòèêà “Fielmann” 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-75 ͳìåöüêà îïòèêà, ìåðåæà ñàëîí³â 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-44-72

161

ͳìåöüêà îïòèêà, ñàëîí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-29-30 Îïòèêà Ôîðòóíà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-26-27, (096) 399-25-44 Îïòèêà, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-93 Îïòèêà, ìàãàçèíè ÏÔ ÖÌ “Âîëèíü” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-56-93 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 19/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-45-97 Ñâ³ò îïòèêè, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-29-73, (067) 380-81-50

ÎÐÃÒÅÕͲÊÀ

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ÑÔÅÐÀ, ÏÏÔ

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-17

GoodOK, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 446-49-13 ²íôîñèñòåìà-2, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-60-39, 24-64-70 Êàíüéîí, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7, îô.416 . . . . . . . . . . . . . . (362) 48-95-86, (097) 257-03-05 Êàðò Öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-05-51, (067) 306-77-55 Êîí³êà ̳íîëòà Óêðà¿íà, ÄÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-58 Ðàòåêñ, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-72-84, 22-60-05 ÒÒÔ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-36, 62-34-36

ÎÐÅÍÄÀ

Á²ÇÍÅÑ-ÖÅÍÒÐ “ÑËÎÂÀÖÜÊÈÉ”

33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, (050) 375-24-99, 939-91-01

ÓÊÐÅÍÅÐÃÎÐÅÑÓÐÑ, ÒÇÎÂ

33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 8, îô.3 . . . . . . . . . . . (362) 62-08-77 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


162

ÎѲÒËÞÂÀËÜͲ ÏÐÈËÀÄÈ

гâíåêîìóíïîñòà÷, ÒÄ 33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-45, 63-02-45

Rivnehouse, àãåíö³ÿ íàéìó êâàðòèð 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3 . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-92-28, (098) 449-67-16 Àãðîáóä-гâíå, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-11 Àãðîñïåöïîñòà÷ гâíå, ÏðÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-79, 26-24-17 Àæóð ËÒÄ, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 32 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-96-87 Àëêîì, ÏÏÔ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Âàñèëü÷åíêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-17-52 ÁÀÓ-³íâåñò, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-18 Á³çíåñ-Öåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-77 Á³çíåñ-öåíòð 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-51, (050) 511-05-20 Áóäèíîê ïîáóòó, îô³ñíèé öåíòð 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-03, (097) 491-56-00 ³ãàí Â, ÏÏÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-18-06 ³ëàð-òðåéä, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-64-68 Ãóçü Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 123 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 274-12-01 ijëîâèé öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 26 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-54-52, 63-65-09 Çàõ³äòåõðåã³îí, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-03-33 ²çîòîï, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-99-05, 64-43-53 Êàøòàí, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-61-61, 5-92-76 Êîðòåï, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-52 ˳îí, á³çíåñ-öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-56-78 Ì.Ã.Ð., ÒçΠô³ðìà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-15-08

гâíåíñüêèé àäì³í³ñòðàòèâíî-ô³íàíñîâèé öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-40, (097) 232-05-45 гâíåíñüêèé ðàéàãðîõ³ì, ÏÀÒ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-50-31 гâíåíñüêèé öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã, ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-49-51 гâíåÑïåöÁóä²íâåñò, óïðàâëÿþ÷à êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-64-35, 24-77-03 гâíåñïîðòåê, ÏðÀÒ 33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-91-98, 5-90-87 вÔ, ÒçΠô³ðìà 33010, ì.гâíå, âóë.³ííèöüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-33-50 Ñàëþò, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-95-94 Ñêåëÿ, òîðãîâèé êîìïëåêñ 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-23-77 Ñëîáíåñò, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-87 Òàâ³ ïëþñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-53, 5-61-84 Òàðëåñ, ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-25-05, 62-30-11 Òîðãîâî-çàêóï³âåëüíà áàçà, ÂÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-85-76 Òîðãñåðâ³ñ, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 37 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-40-37 Óêðìàðêà, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 67, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-20-40 Óêðòîðãáóäìàòåð³àëè, гâíåíñüêà ô³ðìà ÏÀÒ 33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-15, 63-30-44 Óïðàâë³ííÿ ìàéíîâèì êîìïëåêñîì, ÊÏ ÐÐÐ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 (4-é ïîâ.), ê.19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-87-94 Ô³ðìà “Àðîíæ”, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-38, 23-61-72 Ô³ðìà “Îäÿã”, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-11-88

ÎѲÒËÞÂÀËÜͲ ÏÐÈËÀÄÈ ÒÐÈ-Â, ÏÏÔ

Ñâ³òèëüíèêè, ëàìïè, ðîçåòêè, âèìèêà÷³. Êàáåëüíî-ïðîâ³äíèêîâà ïðîäóêö³ÿ. 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-59 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-75-42, (066) 926-98-21, (068) 059-90-98

Íèâà, гâíåíñüêèé òîðãîâî-á³ðæîâèé ä³ì, ÀÒ 33028, ì.гâíå, â��ë.Äðàãîìàíîâà, 27, ê.1, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-64-33 Íîðä, á³çíåñ-öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-14-01 Îëåñÿ, ÂÊÊÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 962-21-44, (050) 435-92-00 Îïò³ìàë-Âåíò, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-16-79 ÏÀËÏ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-12-79 Ïàðêîâå, îô³ñíèé öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-72, 23-01-02 Ïîë³òîí, á³çíåñ-öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-08-78 Ïîñòà÷ñåðâ³ñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-30-76 Ïðîìñåðâ³ñ, ÌÏÏÔ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-77 Ðàäåìà-Ïëþñ, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-49-82 Ðàíã, á³çíåñ-öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-06, 46-02-07 гâíåáóäàëüÿíñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-64-63 гâíåâîäàâòîòðàíñ, ÏðÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-17-84 гâíååëåâàòîðáóä, ÏðÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 35 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-15-80

Àð³ñòî, ñàëîí ñâ³òëà 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-41, (098) 713-48-02 Ãàçîòðîí-ëþêñ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39


ÎÕÎÐÎÍͲ ÒÀ ÏÐÎÒÈÏÎÆÅÆͲ ÑÈÑÒÅÌÈ, ÏÎÑËÓÃÈ

163

Åëåêòðî, ìàãàçèíè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-45 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-21-88 Åëåêòðîëþêñ, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-50-09 Åíåðã³ÿ, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-68, (066) 045-26-64 ªâðîñâ³òëî, â³ää³ë 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 (ìàãàçèí “Ìàðêòåêñ”) . . . . . . . . . (362) 23-71-36 ²ìïåð³ÿ ñâ³òëà, â³ää³ë 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á (ÒÖ “²ííà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-08-66 Ëþñòðè VIP, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 354-44-87 Ëþñòðè ëþêñ, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-01-76 Ëþñòðè, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 774-32-54 ÍàíîÇàíã, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-06-50, (063) 079-00-87 Ðàä³îñâ³ò, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-25 Ñâ³òëî-Ìàêñ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-45, 61-06-77 Ñâ³òëîìàí³ÿ, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 (ïàñàæ “Þí³ñòü”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (067) 960-48-13 Ñîô³ëàéò, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-05-59, (050) 351-48-74 Ñîô³ò, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-39-45 Öåíòð ñâ³òëà “²íëàéò” 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 682-02-73

ÎÕÎÐÎÍͲ ÒÀ ÏÐÎÒÈÏÎÆÅÆͲ ÑÈÑÒÅÌÈ, ÏÎÑËÓÃÈ

Åëü Ðî¿, ìàãàçèí

33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 326 . . . . . . . . . . (362) 68-33-97, (096) 096-21-40

Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

Ôàâîðèò-гâíå-Ïëþñ, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20, 3-é ïîâ.. . (362) 26-07-07, (050) 375-86-46

PRIMA-PROFESSIONAL, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 40, îô.2 . . . . . . . . . . . . . (067) 527-32-25, (099) 916-44-67 Àãåíòñòâî-Çàõèñò, ÊÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Âèãîâñüêîãî, 45 . . . . . . . . . . (362) 45-19-04, (097) 208-20-80 Àëüôà-Ñåê’þð³ò³, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à, îô.302. . . . (362) 46-02-16, (050) 371-07-89 ÀÐÊÒÓÐ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.902, 903 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-80-68, 60-80-58 Àðñåíàë ÑÒ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.806. . . . . . . . . . . (362) 43-43-89, (050) 539-56-57 Àóðàñ, ÒçΠô³ðìà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàðà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-31-82, 26-35-31 Áåçïåêà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 6 . . . . . . . . . . (362) 63-39-30, (067) 989-48-88 Âèäþê Òåòÿíà Äìèòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ï.Äîðîøåíêà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-19, (097) 230-94-17 ³äîê-òÊÑ, îõîðîííà ô³ðìà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-37-75 Âîëèíü-ñêîðï³îí, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 421-15-03 Äàð-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-99-79 Äîçîð-Çîðÿ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-08-39, (097) 854-99-08 Äîçîð-гâíå, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-86-85 ÄîìîôîíÑåðâ³ñÇàõ³ä, ÒçΠ33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.405 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-51-85, (099) 073-41-34 Åêñïîñåðâ³ñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, ê.74 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-90-35, (067) 234-66-04 Çàõèñò, ÏÌÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-08, 63-66-10 Çàõèñò-Âåñò, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 3-é ïîâ. . . (362) 46-01-25, (067) 360-31-21 ÊÎÍÄÎÐ-ÂÂÑ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-56-02 ÊÑ-Äîìîôîí-гâíå 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-05 ̳êîñ, ÒçΠô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-85-08, 28-64-48 ÍÁ-Ìîí³òîðèíã, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 609-40-46 ÎÁÅвà 21, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-42, (050) 410-31-35 Îõîðîíà-Êîìïëåêñ-гâíå, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 421-15-03 Îõîðîíí³ ñèñòåìè, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-33-22, (096) 587-79-96 Îõîðîíí³ ñèñòåìè, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-05 Ïîæäóìà, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-84-56, (096) 161-16-91 гâíåíñüêèé çàã³í ñïðèÿííÿ ïîë³ö³¿ “ÑÎÌ”, ãðîìàäñüêå ôîðìóâàííÿ ç îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-07-30, (067) 382-67-90 гâíåòåêíîëîäæ³, ÏÔ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-64-48 Ñ.Ï.À.Ñ., ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-80-16 Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ Ñëóæáè Îõîðîíè ïðè ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-03-08, 63-66-53 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


164

ÏÀËÈÂÍÎ-ÌÀÑÒÈËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ

Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ îõîðîíè â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-75 Öèôðîâ³ îõîðîíí³ ñèñòåìè, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-20, (067) 360-36-94 ßâ³ð 2000, îõîðîííà ñëóæáà 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.105 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-41-80, (067) 545-31-52 ßñòðóá, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-84-00

ÏÀËÈÂÍÎ-ÌÀÑÒÈËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ Àñòàðòà-ÁÂÑ, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-38-62 Âåíîë-Óêðà¿íà, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-53, (050) 134-96-93 Ëþáåð, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-34-05, 45-34-15 ÌËÑ, ÏÌÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-07-46, 61-07-83 γë Ãðóï, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-57-30, 62-57-31 Ïðîô³-ñåðâ³ñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-06-02 ÒÎÐ, ÒçΠô³ðìà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-81-06, (067) 382-39-47 Ôóêñ Ìàñòèëà Óêðà¿íà, ÑÏ ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-07, (067) 673-37-81 ÕÀÄÎ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à, îô.33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 403-73-65 Âåðåñ, ÌÏÏ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 511-67-85, (095) 055-50-23 ÌËÑ, ÏÌÏ 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Î.Íåâñüêîãî, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-10-75 ÌËÑ, ÏÌÏ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Âàðøàâñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-21-38 Ïðîìèñëîâ³ ìàñòèëà-Çàõ³ä, ÒΠ35312, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êîñìîíàâò³â, 9 . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-12-66 Óêð-Ïåòðîëü, ÏÏ 35340, ñ.Âåëèêèé Æèòèí гâíåíñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-31-22

ÏÀÐÊÈ Ì³ñüêå îá’ºäíàííÿ ïàðê³â êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó, ÄÊÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-67-28 Äåðæàâíèé äåíäðîëîã³÷íèé ïàðê ïðè Áåðåçí³âñüêîìó ë³ñîòåõí³÷íîìó êîëåäæ³ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-60-82

ÏÅÉÍÒÁÎË, ËÀÇÅÐÒÀà KILLER, ïåéíòáîëüíèé êëóá 33004, ì.гâíå, âóë.ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 12 á . . . . . . . . . . . (095) 653-99-01, (068) 301-06-63 Îòàìàí, ëàçåðòàã-êëóá 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 185-83-33 Îòàìàí, ïåéíòáîëüíèé êëóá 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 185-83-33

ÏÅÐÅÊËÀÄÈ BTS GROUP, ÊÎÌÏÀͲß

33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-40-12, (098) 295-55-30

ÒËÂ, áþðî ïåðåêëàä³â

33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 8 . . . . . . . . . . . (098) 350-28-09, (050) 435-20-53

ALFA-EUROPE, áþðî ïåðåêëàä³â 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.307 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-12-06, (093) 323-89-06 ÀÂÌ-Àðãóìåíò, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 420-40-79 ²íòóðèñò-гâíå, àãåíòñòâî ç ì³æíàðîäíîãî òóðèçìó, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-66, 26-35-10 Êîíñóë-гâíå, ÏÏÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, ê.404 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-51-19, (097) 333-72-20 Ïåðåêëàäà÷, ÏÏ 33010, ì.гâíå, âóë.Ðè뺺âà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-83-66, (098) 831-05-86 Ïåðåêëàäè Äîê, àãåíö³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-57-34, (096) 552-23-88

ÏÀËÈÂÎ ÏÅÐÓÊÀÐͲ AMORE MIO, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ Ñòðèæêà ãàðÿ÷èìè íîæèöÿìè. ˳êóâàííÿ âîëîññÿ. Êåðàòèíîâå âèïðàâëåííÿ. ³çàæ. Ìàí³êþð, ïåäèêþð. Íàðîùóâàííÿ í³ãò³â, ãåëü-ëàê. 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 3-é ïîâ. . . . . (096) 094-98-55

Òðåéä-Àãðî-Áóä, ÒÎÂ

Ïàëèâí³ ãðàíóëè. 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-27, (050) 533-45-63, (096) 216-92-62

ªâðîõ³ì ËÒÄ, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.510 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-11, 46-05-12 Ìàêîøü, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-12-34, (099) 340-15-81 Íåñïîä³âàíèé øàíñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-33-09, (050) 375-02-10 Ðåêîðä, ÒçΠ33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-30-32, 68-30-33

ÏÀϲÐ, ÊÀÐÒÎÍ ÊÎÌÏÀÍ²ß ÄÎ̲ÍÀÍÒÀ, ÒÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . (362) 43-17-40, (3622) 5-92-93

Óêðà¿íñüêèé ïàï³ð, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-20, (050) 435-25-63 Ìîêâèíñüêà ïàïåðîâà ôàáðèêà, ÒçΠ34634, ñ.Ìîêâèí Áåðåçí³âñüêîãî ð-íó, âóë.×àïàºâà, 3 . . . . . . . . . . . (3653) 5-15-44, 5-15-40

Dioks, ïåðóêàðíÿ гçí³ âèäè ïåðóêàðñüêèõ ïîñëóã. ͳãòüîâèé ñåðâ³ñ. Ïðîôåñ³éíèé ìàñàæ ò³ëà. 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 15 à, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-15-90, (067) 303-33-63

RELAX, â³ää³ë Ïðîôåñ³éíà ïðîäóêö³ÿ äëÿ ìàéñòð³â ìàí³êþðó. 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . . . . (067) 709-99-95

Àçàë³ÿ, ïåðóêàðíÿ гçí³ âèäè ïåðóêàðñüêèõ ïîñëóã. Á³îçàâèâêà. Ëàì³íóâàííÿ âîëîññÿ. Ìàí³êþð, ïåäèêþð. Ïîñëóãè êîñìåòîëîãà. Ìàñàæ. 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 275 . . . . . . . . . . (362) 61-97-09, (097) 543-38-01

³êòîð³ÿ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ Ìàí³êþð, ïåäèêþð. Íàðîùóâàííÿ í³ãò³â òà â³é. ³çàæ. Ëàì³íóâàííÿ. 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 716-35-85


ÏÅÐÓÊÀÐͲ

Êàïðèç, ïåðóêàðíÿ Øèðîêèé ñïåêòð ïåðóêàðñüêèõ ïîñëóã. Çà÷³ñêè. ³çàæ. Ìàí³êþð, ïåäèêþð. 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-04-70

Êîëîðèò, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 5. . . . . . . . (362) 24-56-67, (098) 563-12-30

Êðàñóíÿ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ Ïåðóêàðñüê³ ïîñëóãè. Ìàí³êþð, ïåäèêþð. Êîñìåòîëîã³ÿ. Ô³òîáî÷êà, ñîëÿð³é, ìàñàæ. Spa-ïðîöåäóðè. 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 22. . . . . . . . . (362) 26-37-30, (096) 374-47-70

ËåíÌàð, ñàëîí êðàñè Ñòðèæêè, çà÷³ñêè. Ôàðáóâàííÿ (îìáðå). Ìàí³êþð, ïåäèêþð (àïàðàòíèé). Ãåëü, ãåëü-ëàê. Íàðîùóâàííÿ â³é 3D. Ïðîêîëþâàííÿ âóõ. Ìàê³ÿæ. Îôîðìëåííÿ áð³â. Ìàñàæ (àíòèöåëþë³òí³ ïðîãðàìè). Êîñìåòîëîã³ÿ. 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 à (êàôå-áàð “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-07-78, (097) 528-73-10

Angel, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6 (ÌÏÊ “Òåêñòèëüíèê”), 1-é ïîâ., ê.19 . . . . . . . (362) 40-12-61 Diva, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 976-42-24 Diva, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33016, ì.гâíå, âóë.À.Ìåëüíèêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 741-70-78, (066) 106-62-14 Dolce Vita, ìàãàçèí äëÿ ïåðóêàð³â 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-22, (050) 375-05-40 Ellen, ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-56 Fi-fa, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 752-52-20 Gamma êðàñè, ïåðóêàðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41, 2-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 737-12-40 Gold hands, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 660-17-92 KOSMO, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-41 L&Si, ñàëîí êðàñè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-14-73, (094) 966-14-73 Lucky, ñòóä³ÿ êðàñè 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-74-74 MOHE, studio 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 792-04-63 NUR, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, ê.315 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-25-93, (094) 967-25-93 Picasso, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-10-98 RIO, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-03, (098) 746-68-68 S.V.beauty, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-06-45 SERGE, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 303-53-83 Timeless, ïåðóêàðñüêèé ñàëîí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-82-10, (067) 688-54-54

165

Àêòåÿ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-43-30 Àêöåíò, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-16-84, (097) 645-74-65 Àë³íà, ïåðóêàðíÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 36/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-79-17 Àíãåë³íà, ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-03-62 Àííóøêà, ïåðóêàðíÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-71-90 Àñîëü, ïåðóêàðíÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-01-32 Àô³íà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-05-10 Áàòåðôëÿé, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-45-40, (097) 967-45-40 Áëàãîä³éíà ïåðóêàðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-51-29 Âàëåíòèíà, ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-02-17 Âàëåð³, ïåðóêàðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 188 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 294-33-68 Âåêòîð ìîäè, ñòóä³ÿ êðàñè 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 289-39-19 Âåðñàëü, ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-44 ³ä³í, ïåðóêàðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-48 ²ÎËÀ, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-57 ³ï-ñòèëü, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33003, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðîñâ³òè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-53-55 ³òàíà, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-96 Âóàëÿ, ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 18 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 211-03-36, (098) 513-49-33 Ãàâàíü êðàñè, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 856-47-34 ijñíåé, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 114-46-81, (098) 708-83-69 Äëÿ òåáå, ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-60-89 Äóåò, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-33-70 Åãî¿ñòêà, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 35 . . . . . . . . . . . (362) 43-08-03, (050) 673-96-09 Åêñêëþçèâ, ïåðóêàðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-34-08 Åë³íà, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12 Åë³ò³ñ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 660-84-38, (096) 570-58-08 Åòóàëü, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-81 ªâà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-21-46, (098) 868-20-16 dzðêà, ïåðóêàðíÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-43-02 Çëàòà, ïåðóêàðíÿ 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 515-21-92, (097) 718-13-58 Çîëîòîâîëîñêà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 35 Çîðÿíà, ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-80-38 ²íåññà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-00-82 ²ð³äà, ïåðóêàðíÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 555-35-45 Êàìàë³ÿ, ïåðóêàðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-98-02 Êàðìåí, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-41-06 Êëåîïàòðà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-08-64, (097) 324-99-10 Êîñìåÿ, ïåðóêàðíÿ 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-93-93 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


166

ÏÅ×ÀÒÊÈ, ØÒÀÌÏÈ

Êðåàòèâ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-60 Êðåì, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-64-02 Êóàôþð, ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-17-08, (098) 215-04-40 Ëåä³ Ñòàð, ïåðóêàðíÿ 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-16-06 Ëåä³, ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-65-71 ˳ë³ÿ, ïåðóêàðíÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Î.Äóíäè÷à, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-43-05, (097) 295-28-27 Ëîêîí, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ, íàâ÷àëüíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8 . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-88, (050) 435-18-64 Ëîòîñ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-07-82 Ëþáàâà, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-66 Ëþäìèëà, ïåðóêàðíÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-60 Ìàãíîë³ÿ, ïåðóêàðíÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-66-30 Ìàðãî, ïåðóêàðíÿ 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-83-01 Ìåëîä³ÿ êðàñè, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-12-07, (067) 296-20-60 Ìèð, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 829-11-17 ̳.À, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 073-62-81 Ìð³ÿ, ïåðóêàðíÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-56-94 Íàòà, ñàëîí êðàñè 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 191-85-41 Îðõ³äåÿ, ïåðóêàðíÿ 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-21-19 Ïàíòåðà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-91-01 Ïåðóêàð-²², ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à, 2-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 056-72-50 Ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 205-76-14 Ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 584-61-61

Ôàâîðèò, ïåðóêàðíÿ 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-63-71 ×îðíîáðèâö³, ïåðóêàðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-96-76 ×óá-÷èê, äèòÿ÷à ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 376-92-51 Øàíñ, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-64-56 Øàíòàëü, ïåðóêàðíÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-29-42 Øèê, ïåðóêàðíÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 5 à Øèê, ïåðóêàðíÿ 33016, ì.гâíå, âóë.À.Ìåëüíèêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-09-46 Þë³ÿ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 41 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-30-68

Ïåðóêàðíÿ Øåâåëþð 33028, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-36-10

Êàíò, ì³í³-áðîâàðíÿ-ðåñòîðàí

Ïåòð³âíà, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 7 (ÒÖ “Ìîð³îí”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 252-64-15 Ïðèìõà, ïåðóêàðíÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-56-03 Ïðîô³, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 171-44-29 Ðîêñîëàíà, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-42 Ñàâàíà, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-15-99, (067) 363-73-30 ÑÀÊÓÐÀ, ïåðóêàðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21 (ÁÖ “Ïîë³òîí”), 3-é ïîâ., ê.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 981-04-56, (096) 441-26-33 Ñâ³ò êðàñè, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 583-87-19 Ñêàðëåò, ïåðóêàðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-86-16, (067) 362-44-48 Ñêåëÿ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à (ÒÊ “Ñêåëÿ”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-30-68 Ñòàéë, ïåðóêàðíÿ 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 20 à, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 920-12-30 Ñòèëü, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-28-96 Òåòÿíà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-43-92, (097) 524-15-62 Òåòÿíà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77 (Á³çíåñ-Öåíòð). . . . . (362) 40-04-01, (096) 389-00-04 Òðîÿíäà, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-34-38 Ó Ëîðè, ïåðóêàðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-93

ÏÅ×ÀÒÊÈ, ØÒÀÌÏÈ Ãðàô³êà Ïëþñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-83 Ïàí÷óê Ìèõàéëî Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Áàçàðíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 413-43-40 Ñòèëü, ñàëîí 34500, ì.Ñàðíè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 729-79-53

ÏÈÂͲ

Àéð³ø, òðàäèö³éíèé ³ðëàíäñüêèé ïàá

Ïèâî, â³ñêè ³ ñîñèñêè. Ñìà÷íà êóõíÿ. Ïåðåãëÿä ñïîðòèâíèõ ïîä³é. 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-91-46 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

Áåðãøëîññ (Øàõòà), ïèâíèé áàð

Ñìà÷íà êóõíÿ. Æèâå ð³âíåíñüêå ïèâî. ˳òí³é ìàéäàí÷èê íà 120 ì³ñöü. 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-72 Åêñêëþçèâí³ ñîðòè ïèâà. 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-00-25

гâåíü, êàôå-áàð

Ñìà÷íà êóõíÿ. Æèâå ð³âíåíñüêå ïèâî. Äâà çàëè. Äâîð³âíåâèé ë³òí³é ìàéäàí÷èê. 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-00-25

гâåíü, øèíîê Ñìà÷íà êóõíÿ. Æèâå ð³âíåíñüêå ïèâî. Òðè çàëè. ˳òí³é çàë. 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-84-13 Áî÷êà ¹1, гâíåíñüêèé ÏÀÁ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 5 (çà Äðàìòåàòðîì) . . . . . (362) 62-08-41, (097) 689-16-89 Ïàá “Yellow Submarine” 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 191 (ÍÊ “Ëàãóíà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-41-11 Ïèâíà áî÷êà, ïèâíèé áàð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-50 Ïîë³íî, ïèâíèé áàð 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 132-34-24 Òðè ñëîíà, ïèâíà ðåñòîðàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-33-77 Õîá³ ïàá, áàð-ìóçåé ïèâà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 644-88-51

ÏÈÂÎ Ãàðàíò-Ïëþñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-73-94, 5-61-10 Ïèâå÷êî, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-02-38


ÏÎÇÀØʲËÜͲ ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ

Ïðîäìàðêåò ËÒÄ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 111 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-16, (067) 363-63-83 гâåíü, ÒΠËÒÄ 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-15, 63-32-92 ϳâí³÷-Öåíòð ËÒÄ, ÒçΠ34500, ì.Ñàðíè, âóë.Êîâåëüñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-21-77

167

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ղ̲ß

ϲÖÅв¯

Avenue, ï³öåð³ÿ, ãðèëü-áàð Ñìà÷íà ï³öà òà ñòðàâè ç ãðèëÿ. Çàòèøíà ë³òíÿ òåðàñà. 00 00 Ïðàöþºìî ç 10 äî 23 . 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-32

Brooklyn, ï³öåð³ÿ 20 ð³çíîâèä³â ï³öè òà áåçë³÷ ñìà÷íèõ ñòðàâ. Çàòèøíà àòìîñôåðà. Ïðèºìíà ìóçèêà. 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 36/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-55 Berloga, ï³öåð³ÿ-ïàá 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 273-33-02 Celentano, ï³öå𳿠33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-20-47 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-00-47, (098) 800-09-09 Egoista, ï³öåð³ÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 372-14-14 Good Food, äîñòàâêà ï³öè 33001, ì.гâíå, âóë.Ðóñüêà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-15-22, (095) 461-10-10 La Veranda, ï³öåð³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-93-21 Pasta Mia, ðåñòîðàí øâèäêîãî îáñëóãîâóâàííÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 84 (ÀÇÑ “ÎÊÊΔ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-49 Pieno-piano, ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-28-29 Santa Maria, ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-21 Áàôôàëî, òàâåðíà 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 795-92-60 Ãàâàíü, ï³öåð³ÿ 33016, ì.гâíå, âóë.À.Ìåëüíèêà, 25 Æàð-ï³öà, êàôå 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 356-06-06, (066) 223-06-06 Êàáà÷îê íà äàõó, ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-88-81 ÌàêÄîíàëüäç, ôàñòôóä 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-72, 62-34-71 Ìàêñ³ì³ë³àíî, ðåñòîðàí-ï³öåð³ÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-07-41 Ìàñòåð Ñóøè & ϳöà, êàôå 33014, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 48-98-98, (096) 111-65-65 ϳöà ñïîðò 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 161-95-72 ϳööà Ïàðê, ï³öåð³ÿ 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-84-85 Ñàíòàíà, ï³öåð³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðàíè÷íà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 347-52-96 Ñåíò³ìåíòî, ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 4 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-69-49, (096) 715-17-58 Ñèöèë³ÿ, ï³öåð³ÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-60, (097) 319-70-27 Ñïîêóñà, ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-18-07 Øàï³òî, ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 12 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 197-83-80

Watsons, ìàãàçèíè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-15 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-52 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-69 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-36-53 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-40 Äèâîãðàé, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 18 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 379-99-51 ªâðî²ìïîðò, ï³äïðèºìñòâî 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 32, îô.2 . . . . . . . . . . . (362) 63-01-21, (097) 031-54-21 Êîìïàí³ÿ ijàëîã, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 75, ê.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-44-02, 45-44-01 Êîñìî, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-02, 46-09-03 Ëåâ÷óê Ñåðã³é Àðêàä³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-07-20 Ïîãóëÿºâà Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 134 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-23, 62-05-26 Òåìà-гâíå, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-86-10 Ôðåø, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-27-07 Þì³êñ ÂÄÂ, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-72 Þñ³, ÏÏÒÔ, ÐÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàôîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-73

ÏÎÇÀØʲËÜͲ ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ Ìàäàãàñêàð, äèòÿ÷èé êëóá 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-41-52 Ìåðèä³àí, ï³äë³òêîâèé êëóá 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 879-31-33 гâíåíñüêà äåðæàâíà äèòÿ÷à õóäîæíÿ øêîëà ³ì.À.².Ìàðòèíåíêà 33013, ì.гâíå, âóë.Ëèòîâñüêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-11, 26-94-23 гâíåíñüêà äèòÿ÷à çàë³çíèöÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-20-94 гâíåíñüêà äèòÿ÷à ìóçè÷íà øêîëà ¹2 33023, ì.гâíå, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 13 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-52, 26-89-13 гâíåíñüêà ìàëà àêàäåì³ÿ íàóê ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³, îáëàñíèé êîìóíàëüíèé ïîçàøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ÐÎÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-57-70, 26-69-89 гâíåíñüêà ìóçè÷íà øêîëà ¹1 ³ì.Ì.Â.Ëèñåíêà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-12, 26-44-65 гâíåíñüêà îáëàñíà ñòàíö³ÿ þíèõ òóðèñò³â, ÊÇ ÐÎÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-54-04 гâíåíñüêèé ì³ñüêèé ïàëàö ä³òåé òà ìîëîä³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-57-43, 26-66-06 гâíåíñüêèé ì³ñüêèé öåíòð òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ ÐÌÐ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-02-90 Ðîâåñíèê, ô³ë³àë гâíåíñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-95-82 Ñòàíö³ÿ þíèõ íàòóðàë³ñò³â, ÊÇ ÐÎÎ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 79 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-01-49 Ôàíòàç³ÿ, ï³äë³òêîâèé êëóá 33022, ì.гâíå, âóë.Î.Äóíäè÷à Øêîëà ³íòåëåêòóàëüíèõ ³ãîð гâíåíñüêîãî ì³ñüêîãî ïàëàöó ä³òåé òà ìîëîä³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 10 Þí³ñòü, ï³äë³òêîâèé êëóá 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-18, (097) 118-95-74


168

ÏÎ˲ÃÐÀÔ²×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ

ÏÎ˲ÃÐÀÔ²×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ ÄÕ-ñòóä³ÿ, ÒçÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 146 . . . . . . . . . . (362) 62-33-05, 62-05-00

²ÐÖ, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-58-65, (050) 554-26-92, (067) 111-48-86

Êîáçàð, ÐÂÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . (097) 736-00-42, (096) 748-72-49

Çì³íà, ðåäàêö³ÿ îáëàñíî¿ ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íî¿ ìîëîä³æíî¿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-68-27 ²íñàéò, ðåêëàìíà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-09, 43-22-43 Ëþêñ Ïð³íò, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-33-40, 69-04-90 Ìèõàëü÷óê Îëüãà Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-69-65, (050) 823-23-65 ̳ñòî ïëþñ, ïîë³ãðàô³÷íà ñòóä³ÿ, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-03-22, 43-03-23 Ìîçàð, äèçàéí-ñòóä³ÿ 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 5, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . (362) 43-20-10, (097) 442-05-92 Ìîíäðóø Ëþäìèëà Âàñèë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-06-82, (050) 375-42-55 ÎÏÒ²Ñ Óêðà¿íà, ÒçΠ33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-81-96, 63-82-06 Ïàðàãðàô ïëþñ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 6/8. . . . . . . . . . . . . . (362) 26-49-27, (067) 792-65-60 Ïëàíåòà äðóê, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-98-01 Ïðèíòåð³ÿ, ïîë³ãðàô³÷íèé öåíòð 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 951-63-39 Ïðî Ïð³íò 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12, îô.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 777-21-57 Ðåêëàìíà ïîë³ãðàô³ÿ, âèäàâíèöòâî ðåêëàìè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 1, îô.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 283-79-80 Ðîæêîâ Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33023, ì.гâíå, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-93-02, 43-45-90 Óïðàâë³ííÿ ìàéíîâèì êîìïëåêñîì, ÊÏ Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðîñâ³òè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-54-91 Ôàáðèêà ðåêëàìíî¿ ïîë³ãðàô³¿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 37, îô.56 . . . . . . . . . . . . . (096) 101-80-75, (093) 773-72-70 Ôåñåíêî Ñåðã³é Âàäèìîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14, îô.151 . . . . . . . . . . . . (362) 26-59-60, (067) 709-42-16 ØÔÄ, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 298-40-86, (063) 180-19-31

ÏÎ˲Ê˲ͲÊÈ Àìáóëàòîð³ÿ ¹1 ÊÇ “гâíåíñüêèé ðàéîííèé öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè” 33001, ì.гâíå, âóë.Äí³ïðîâñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-97-20, 26-67-44 Àìáóëàòîð³ÿ ¹3 ÊÇ “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ”Þâ³ëåéíèé" 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-30-06 Àìáóëàòîð³ÿ ¹4 ÊÇ “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ”Þâ³ëåéíèé" 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-52-35 Àìáóëàòîð³ÿ "Ïåðåñîïíèöüêà", ÊÇ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 168. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-67-72, 26-79-74 ³éñüêîâî-ìåäè÷íà ñëóæáà óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 67-81-11 Ƴíî÷à êîíñóëüòàö³ÿ ÊÇ “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ”Þâ³ëåéíèé" 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-80-32 1563, ðåêëàìíå àãåíòñòâî 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-33 Biznes.ua, BTL-àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 304-20-16 PODARUNOK.rv.ua, â³ää³ë îðèã³íàëüíèõ ïîäàðóíê³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (ÖÓÌ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 990-02-63 VPM-ïîë³ãðàô 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-21-34 Àâòîáàí-Ïîë³ãðàô, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-79, 23-43-75 Ãîëîâ³é ³êòîð Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-46-03 Äåñòà, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 146. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-26-26, 63-11-74 Äîêà öåíòð, öåíòð îïåðàòèâíîãî äðóêó òà ðåêëàìè, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-54-02, (096) 515-22-26 Äîöåíò, ÒÌ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (ÖÓÌ), îô.48 . . . . . . . . . . (362) 45-44-45, (067) 360-96-97 33002, ì.гâíå, âóë.Ïðèõîäüêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-33-34 Äðóê Âîëèí³, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Ïîë³ùóêà, 1 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-86-53 Çåíü Îëåã Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-45-09

Ƴíî÷à êîíñóëüòàö³ÿ Ïîë³êë³í³êè ¹2 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-36-77 Ƴíî÷à êîíñóëüòàö³ÿ ¹2 33018, ì.гâíå, âóë.Ìåäè÷íà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-28 ̳ñüêà ïîë³êë³í³êà ¹1 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-72-10, 23-03-97 Ïîë³êë³í³êà “Ï³âí³÷íà” 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-73-60 Ïîë³êë³í³êè äèòÿ÷³ ¹1 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-35, 23-00-66 ¹3 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-34-49, 28-24-53 Ïîë³êë³í³êà êîíñóëüòàòèâíà, îáëàñíà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-26-34 Ïîë³êë³í³êà ¹2 гâíåíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-69-70, 63-42-34 гâíåíñüêà îáëàñíà äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-25-26 Ô³ë³àë ïîë³êë³í³êè ìåäñàí÷àñòèíè ÏÀÒ “гâíåàçîò” 33024, ì.гâíå, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-50-57 Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè “Þâ³ëåéíèé”, ÊÇ 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-80-49, 5-81-08


ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

ÏÎÑÓÄ

Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë.

Berg Hoff, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-33-39 Tescoma, ìàãàçèí ÷åñüêîãî ïîñóäó 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . . (362) 46-01-30, (063) 880-47-27 Êóõîíí³ âèòðåáåíüêè, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-46-42, (050) 182-30-66 Íåîáõ³äí³ ðå÷³, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-43 Ïîðöåëÿíà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 571-53-00 Ïîñóä, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-94-72 Ñâ³ò ïîñóäó, ñêëàä-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 3 á (ð-í ÐÇÂÀ) . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-90-71, (067) 363-01-22 Öåïòåð ²íòåðíàö³îíàëü Óêðà¿íà, ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11 (2-é ïîâ.), îô.202, 203 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-35-73

ÏÎØÒÀ ³ää³ëåííÿ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó гâíå-1 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-62-31 гâíå-2 33002, ì.гâíå, âóë.Îñèïîâà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-82 гâíå-3 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-21-69 гâíå-4 33004, ì.гâíå, âóë.Òèíí³âñüêà, 59 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-80-61 гâíå-5 33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-60-03 гâíå-7 33007, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-79-46 гâíå-9 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 103 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-01 гâíå-10 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-24-93 гâíå-11 33011, ì.гâíå, ïëîùà Ïðèâîêçàëüíà, 3 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-28-69 гâíå-13 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-58-09 гâíå-14 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-70 гâíå-16 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-65-00 гâíå-18 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-14 гâíå-22 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-00-44 гâíå-23 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-11 гâíå-24 33024, ì.гâíå, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-23-59 гâíå-25 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 113 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-33-10 гâíå-27 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-09-96 гâíå-28 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-36 ³ää³ëåííÿ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó 33013, ì.гâíå, ïëîùà Ïðèâîêçàëüíà, 3 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 407-63-92 Óêðïîøòà, гâíåíñüêà äèðåêö³ÿ ÓÄÏÏÇ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-12-00

ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß ªâðîñâ³ò-ͳêà, ÒÎÂ

Êîíñóëüòàö³¿ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ â Ïîëüù³. ³çîâà ï³äòðèìêà. 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 344-98-28, (066) 708-61-69, (093) 806-49-29

169

²íòåð-ïåðñîíàë, ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà êîðäîíîì

33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3, îô.414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-19, (067) 100-88-99

Viza-Go, öåíòð îôîðìëåííÿ â³ç 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.319 . . . . . . . . . . . . . . (098) 740-66-80, (093) 708-44-75 Àëüòåðíàòèâà +, êàäðîâà àãåíö³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-63-15, (093) 299-58-77 ÀÌ Ë³íãâ³ñòà, àãåíòñòâî ïîñåðåäíèöòâà ïðàö³ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.314 . . . . . . . . . . . . . . (068) 226-29-35, (063) 405-49-67 Àðêàä³ÿ, êàäðîâå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14, îô.65 . . . . . . . . . . . . . (362) 43-07-40, (097) 238-57-23 ³çàíò³ÿ, êîíñàëòèíãîâà àãåíö³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.˳ñîâñüêî¿, 8, ê.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-41-30 Äîáðà ñïðàâà, êàäðîâå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-56-29, (067) 354-10-85 ªâðîêàäðà, êàäðîâå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.405 . . . . . . . . . . . . . . (098) 102-53-35, (066) 843-19-29 Êîíñàëò Ïàðòíåð, êàäðîâà àãåíö³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.406 . . . . . . . . . . . . . . (050) 954-78-13, (097) 904-74-74 Êîðàë ÌÏÐ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-06-01 ̳ñòî Âàêàíñ³é, àãåíòñòâî 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à, îô.106 . . . . . . . . . . . . . (362) 43-29-10, (093) 185-83-30 Ïåðñïåêòèâà, ³íôîðìàö³éíèé öåíòð 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-02-27, (097) 238-41-55 Ðåñóðñíî-³íôîðìàö³éíèé öåíòð Îáëàñíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-15 гâíåíñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-32, 26-95-56 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð çàéíÿòîñò³ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-31-06, 26-67-19 гâíåíñüêèé ðàéîííèé öåíòð çàéíÿòîñò³ 33001, ì.гâíå, âóë.ßâîðíèöüêîãî, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-32 Òåðà ËÍ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 274-36-21, (096) 349-25-97 Òðè Ìàêñèìóì, àãåíòñòâî 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 (3-é ïîâ.), îô.16 . . . . . . . (098) 829-99-57, (066) 506-86-38 Óñï³õ, àíòèêðèçîâèé ³íôîðìàö³éíèé öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-16-45, (097) 264-78-01

ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß Â³ë³ñ, ÏÏ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-93, 26-97-95

ÌÅÒÐÎ ÊÅØ ÅÍÄ ÊÅв ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÒÎÂ, Ô²Ë²ß Ó Ì.вÂÍÅ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-01-03, 42-01-04, 42-01-41, 42-01-02

À-òîñ, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-61, (050) 579-90-98 Àðòåê, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-77-53 Áîíäàð Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 40 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-37 Áîíäàð Ëþäìèëà Àíàòî볿âíà, ï³äïðèºìåöü 33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-01-95 ÂÏÊ-Óêðà¿íà, ÒΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-26-17, 68-26-10 Ãîðëèöÿ-гâíå, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-22-41, 68-22-40 Ãóñåéíîâà Ôàò³ìà Ëàòèô³âíà, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-43 Ìàãóð, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-56-54, 24-43-87 Ìàÿê-3, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-72, 68-39-38 Íîâà ñïðàâà, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-40-40, 68-40-42 Îâ³ñ, ãóðòîâíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-50-67, (362) 63-06-51 Îâ³ñ, ÒçΠô³ðìà 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-50-67, (362) 63-06-51 ÎëåÑ, ÒçΠô³ðìà 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 444 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-29, 61-06-26 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


170

ÏÐÎÅÊÒͲ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜʲ ÐÎÁÎÒÈ

ÏΠгâíåíñüêà ÊÌÒÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-34, (067) 363-61-10 Ïðîä-Ìàéñòåð, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-71 Ðàäåìà, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-34, 64-10-54 гâíå-Òîðã, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-05-13 гâíåíñüêà êîíòîðà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî ïîñòà÷àííÿ, ÏÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-11-60 гâíåíñüêà Ïðîäóêòîâà Êîìïàí³ÿ, ÒΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-26-15 гâíåíñüêà ðàéñïîæèâñï³ëêà 33001, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-50-55 гâíåíñüêå ãóðòîâî-ðîçäð³áíå îá’ºäíàííÿ гâíåíñüêî¿ ÎÑÑ, ÊÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-73-95 гâíåíñüêå çàãîò³âåëüíî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî, ÑÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ãðóíòîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-70, 61-09-80 гâíåíñüêèé çàãîò³âåëüíî-âèðîáíè÷î-çáóòîâèé êîìá³íàò, ÏÑÊ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 22 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-30-16 гâíåõîëîä, ÒÄ 33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-64-34, 26-46-65 гêîñ-Ì, ÏÑÊ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13 Ñï³ëêà ñïîæèâ÷èõ òîâàðèñòâ гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-95-51 Òðåéä Ëîã³ñò³êñ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-35-93, 26-47-05 Óêðàñà, öåíòð ñîëîäêî¿ äåêîðàö³¿, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-87, 63-30-90 Óí³âåðñàë-гâíå, ÄÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 436-49-30 Ôåäîðåöü Ãàëèíà Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 120 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 725-51-30, (067) 745-45-85 Öåíòðàëüíà ëàáîðàòîð³ÿ ïî ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿, ÏÑÊ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-86 ×åðíÿê ªâãåí³ÿ Ïåòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-57-09, 24-62-86 ×óäî íèâà 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-43-61 Øåíäåð, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-25

ÏÐÎÅÊÒͲ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜʲ ÐÎÁÎÒÈ ÀÐÕÑÅвÑ, ÒÇΠÒÂÔ

Êîìïëåêñíå ïðîåêòóâàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà. Âèêîíàâö³-ñåðòèô³êîâàí³ ñïåö³àë³ñòè. http://arhservis.ucoz.com 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 66 . . . (362) 26-48-84, 26-84-39

ÀÒËÀÍÒ-ÏÐÎÅÊÒ, ÒÎÂ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 9 . . . . . . . . . . . (362) 24-73-28

Àðêàäà, ÏÏÔ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 5, ê.8, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 750-28-76 Àðõ³òåê-гâíå, ÒçΠ33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-40, (050) 435-27-85 Àðõ³òåêòóðíà ìàéñòåðíÿ Âîëîäèìèðà Ôîì³íà 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13, îô.402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 335-01-11 Àðõ³òåêòóðíà ìàéñòåðíÿ Îëåêñàíäðà Êîðí³é÷óêà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 024-78-35, (095) 762-84-08 Áóäïðîåêò, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-30-39, (067) 383-20-86 ÃàðàíòÀâòîÇàõ³ä, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-10, (067) 363-50-33 Ãåîëîã, íàóêîâî-äîñë³äíèé, ïðîåêòíî-ïîøóêîâèé òà ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíèé êîîïåðàòèâ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.112 . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-67-79, (050) 070-61-14 ijïðîì³ñòî, ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-08 Çàõ³ä³íâåñòïðîåêò, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 1, ê.118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-28-10 Çåìáóäïðîåêò, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-65, 46-05-67 ²ÁÊ ÅÍÅÐÃÎÒÅÕÍÎÁÓÄ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.107 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-81, 60-88-48 ²Í²ÅÊÎ-ÇÀÕ²Ä, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 046-41-01, 046-41-00 ²íôîðì Ñåðâ³ñâîðî Åêñïðåñ, ÏÏ ÀÑÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-05, 40-24-62 Ëàíòàí, ÒçΠô³ðìà 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-90 ˳ãîñ, ÒçΠÍÂÔ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-47 ÌÁË Êîìïàí³, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Áàõàðºâà, 23, îô.358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-68 Íîâ³ áóä³âåëüí³ òåõíîëî㳿, ÒçΠÂÊÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à, îô.303. . . . . . . . . . . . (362) 64-24-42, (050) 140-53-79 Ïðîìïðîåêò, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 891-49-29 Ðåìòåõáóä, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 гâíåàãðîïðîåêò, ϲ ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, ê.203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-04 гâíåàðõïðîåêò, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 66, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-79-77 гâíåä³ïðîâîäãîñï, ÄÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-54, 22-79-28 гâíåäîðïðîåêò, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-64, 26-64-31 гâíå³íâåñòïðîåêò, ÏðÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-25-42, (050) 375-07-15 гâíåìåä³íæñåðâ³ñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-33-55 гâíåíñüêèé àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíèé íàãëÿä, ÊÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-17-00, 63-57-84 гâíåïðîåêòñåðâ³ñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-30-98 Òâîð÷î-âèðîáíè÷à ô³ðìà “ÒвÀÄÀ”, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.515. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-89-02 Òåõíîáóä-ÏÐÎ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.801. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-93

ÏÐÎÌÈÑËÎÂÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÍIJïðîåêòðåêîíñòðóêö³ÿ, ÐÔ, ³íñòèòóò

��ÀÄÎÊ, ÒçÎÂ

Ïîë³ññÿ-Åêñïåðò, ÏÏÔ

MOST-Óêðà¿íà, ÐÔ ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-68-85, (067) 124-52-52 Àãðîòåõ, ÏÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-33, 63-08-01 Á³íîì, ÌÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ì.Áåðåçîâñüêîãî, 6, îô.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-32 ³äëóííÿ À, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-70-16, 43-19-05 Äàëãàê³ðàí êîìïðåñîð Óêðà¿íà, ÐÔ ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.16 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-31, (067) 505-35-70 ÅÍÅÐÃÎÕÎËÎÄ, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 30 à. . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-23-78, (098) 716-84-69 ÇÅÔ, ÏÂÊÌÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Çàì³ñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 542-63-39

33027, ì.гâíå, âóë.Á³ëÿêîâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-76-87, 28-24-82 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 2, îô.177 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 826-33-24

À-2, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 26, îô.89 . . . . . . . . . . . . (096) 298-64-82, (068) 568-36-81 Àâòîãðàô, àãåíòñòâî, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-20, 62-32-10

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 24 à. . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-04, 62-34-27


ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

²ìåêñ-Àãðî, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Î.Âåðåñàÿ, 2/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-78-89 Êîìïàí³ÿ Òåðìîáóä, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàôîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 293-92-38 Ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó åëåêòðîîáëàäíàííÿ 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-25-40 Ïðîäåêîëîã³ÿ, ÍÂÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-60-54, (362) 63-08-77 ÐÁÑ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-81-35 гâíåíñüêèé ÍIJ òåõíîëî㳿 ìàøèíîáóäóâàííÿ, ÏÀÒ 33018, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-34-82, 23-35-79 Ðóáëèê Þð³é Êîñòÿíòèíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Çîëîò³¿âñüêà, 23 à . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-43-60, (098) 282-03-00 ѳëâåð, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-04-68, (099) 254-00-37 ѳìåêñ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 33/3 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-64-74, (067) 382-34-31 Ñòàí-Êîìïëåêò, ÑÏ ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-12-96 Òåõíîìàðò, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-60 ÒÊ-Çàõ³ä, ÒçΠ33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-14, 62-85-51

ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3 Àð³íà, ÊÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-53-99, 64-40-00 Âèñîêîâîëüòíèé ñîþç-ÐÇÂÀ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-72-01 Ãàçîòðîí-Âëàòàâà, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-04-62 гâíå-Ñòèëü, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-91-01, 63-08-15 гâíåàçîò, ÏÀÒ 33017, ì.гâíå-17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-22-03, 61-21-09 гâíåíñüêà ôàáðèêà íåòêàíèõ ìàòåð³àë³â, ÏÀÒ 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-75-17, 24-57-11 гâíåíñüêèé ì³ñüêèé ðàéîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-42-79, 69-42-16 гâíåîáëåíåðãî, ÏÀÒ 33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-48 гâíåïîáóòïðèëàä, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-99-17, 61-99-15 Óêðòðàíñðåéë, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-08

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Àãðîïðîì-åíåðãî, ÏÏ 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ïîë³ùóêà, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-44-47 Áåðåçí³âñüêèé ðàéîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-34-96, 5-35-09 Âåñíÿíêà-Ä, ÒçΠ35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 110 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-44-92 Âîëîäèìèðåöüêèé ðàéîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ì.Êóçíåöîâñüê ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, ì³êðîðàéîí Áóä³âåëüíèê³â, 25/4 . . . . . . . . . . (3636) 3-33-09, 3-96-86

171

Âîëîäèìèðåöüêèé ðàéîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-53-27, 2-30-88 ÃÅÑ “Õð³ííèêè” 35220, ñ.Õð³ííèêè Äåìèä³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 4-62-17 Ãîùàíñüêèé çàâîä ïðîäòîâàð³â, ÏÀÒ 35400, ñìò Ãîùà, âóë.гâíåíñüêà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-17-53, 2-14-73 Ãîùàíñüêèé ðàéîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 35400, ñìò Ãîùà, âóë.гâíåíñüêà, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-17-85, 2-19-39 Äåìèä³âñüêèé êîíñåðâíèé çàâîä, ÏÏ 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.1 Òðàâíÿ, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-13-20, 6-14-00 Äóáåíñüêèé çàâîä ãóìîâî-òåõí³÷íèõ âèðîá³â, ÏÀÒ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ìëèí³âñüêà, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 3-27-98, 4-19-92 Äóáåíñüêèé êîíñåðâíèé çàâîä, ÏÏ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ìèðîãîùàíñüêà, 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-58-99, 4-59-99 Äóáåíñüêèé ðàéîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 3-26-66, 4-33-83 Äóáðîâèöüêèé ðàéîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Êîìóíàëüíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-01-17, 2-04-96 Çàâîä “Ñèòàë”, ÂÀÒ 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Øê³ëüíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-51-00, 2-56-41 Çàâîä ïî ïåðåðîáö³ ÿã³ä, îâî÷³â ³ ôðóêò³â 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.ß.Ãàøåêà, 120, (362) 26-79-70, 68-16-46 Çàð³÷íåíñüêèé ðàéîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ôåñòèâàëüíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-04-62, 3-03-13 Çäîëáóí³âñüêèé ìåõàí³÷íèé çàâîä, ÒÄ 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-33-91 Çäîëáóí³âñüêèé ðàéîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Î.Ñòåôàíîâè÷à, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-51-37, 2-50-26 dzðíåíñüêèé ñïèðòîâèé çàâîä, ÄÏ 34609, ñ.dzðíå Áåðåçí³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-39-99, 5-67-15 Êâàñèë³âñüêèé ëèâàðíî-ìåõàí³÷íèé çàâîä, ÒçΠ35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 19, (362) 20-41-90, 20-30-12 Êîìá³êîðìîâèé çàâîä 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ñòðèæàêà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-10-97 Êîíñåðâíèé çàâîä, ÒçΠ35641, ñ.Òàðàêàí³â Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êîëãîñïíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 5-12-65 Êîðåöüêèé ðàéîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Êè¿âñüêà, 163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-04-21, 2-13-28 Êîñòîï³ëüñüêèé çàâîä ñêëîâèðîá³â, ÏÀÒ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãâàðä³éñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-10-90, 2-13-86 Êîñòîï³ëüñüêèé ìàðãàðèíîâèé çàâîä, ÏÏ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, ïðîâ.г÷êîâèé, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-34-05, 2-26-87 Êîñòîï³ëüñüêèé ðàéîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êðèï’ÿêåâè÷à, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-57-44, 2-23-30 Êîñòîï³ëüñüêèé ôàíåðíèé çàâîä, ÒçΠ35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Áóðîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-48-06, 2-20-30 Êðóïåöüêèé êîìá³êîðìîâèé çàâîä, ÒçΠ35541, ñ.Êðóïåöü Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 2-71-39 Ëèâàðíî-ìåõàí³÷íèé çàâîä “²ñïîë³í”, ÒçΠ35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 134. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-49-90 Ëþáîìèðñüêèé àñôàëüòíî-áåòîííèé çàâîä 35321, ñ.Íîâà Ëþáîìèðêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 2 . . . . . . . . (362) 68-02-40 Ìàãìà ²íäóñòð³ÿ, ÒçΠ35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãâàðä³éñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-11-50, (097) 078-17-76 ̳ñüê³ åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³, ÊÏ 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, âóë.Äà÷íà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 3-43-89, 2-47-55 Ìëèí³âñüêå ñÿéâî, äçåðêàëüíà ôàáðèêà, ÒΠ35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.ʳðîâà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 896-47-85 Ìëèí³âñüêèé ì’ÿñîêîìá³íàò, ÒçΠ35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.ʳðîâà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-49-93 Ìëèí³âñüêèé ðàéîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ïîë³ùóêà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-57-63, 6-37-05 Îñòðîçüêèé ðàéîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 159 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-35-34, 2-34-28 Ðàäèâèë³âñüêèé çàâîä “Ôóðí³òóðà”, ÏÀÒ 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ôàáðè÷íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-32-30, 4-18-78 Ðàäèâèë³âñüêèé ðàéîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 35500, ì.Ðàäèâèë³â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-15-91, 4-36-58 гâíåíñüêà ÀÅÑ, ÂÏ ÄÏ ÍÀÅÊ “Åíåðãîàòîì” 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, âóë.Ïðîìçîíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 6-45-20, 6-41-74 гâíåíñüêèé ðàéîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 35314, ñ.Çîðÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êëåâàíñüêà, 2 . . . . . . . . . . . (362) 69-42-27, 69-42-06 Ðîêèòí³âñüêèé ðàéîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-23-06, 2-18-66 Ñàðíåíñüêèé ðàéîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-58-71, 3-58-43 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


172

ÏÐÎÔÅѲÉÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÀ ÎѲÒÀ

Óêðà¿íñüêà ñ³ðíèêîâà ôàáðèêà, ÒΠ34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-66-83 Óêðà¿íñüêà ñîêî-îöòîâà êîìïàí³ÿ, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ, ÒçΠ35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Î.Íåâñüêîãî, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-27-33, 4-34-90 ÓÎÒÒÎ ³ ÐÅÓ 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, ïðîñï.Øåâ÷åíêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 3-86-73, 3-82-72 ÔÀÏÎÌÅÄ Óêðà¿íà, ÒçΠ35400, ñìò Ãîùà, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-29-94, 2-29-93 Øïàí³âñüêèé åêñïåðèìåíòàëüíèé çàâîä õàð÷îâèõ åêñòðàêò³â, ÄÏ 35301, ñ.Øïàí³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-76-10

ÏÐÎÔÅѲÉÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÀ ÎѲÒÀ Âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå ¹1 33027, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-45, 23-34-64 гâíåíñüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå ðåñòîðàííîãî ñåðâ³ñó ³ òîðã³âë³, ÄÍÇ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-72-09, 23-70-75 гâíåíñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-25-35 гâíåíñüêèé öåíòð ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ñåðâ³ñó òà äèçàéíó, ÄÏÒÍÇ 33016, ì.гâíå, âóë.Î.Äóíäè÷à, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-01-00, 24-62-80 Áåðåçí³âñüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå, ÄÏÒÍÇ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Ö³îëêîâñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-67-09, 5-64-21 Âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå ¹22 ì.Ñàðíè 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Òåõí³÷íà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-38-05 Âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå ¹25 ñìò Äåìèä³âêà 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.Ìèðó, 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-11-74, 6-12-97 Âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå ¹29 ñìò Âîëîäèìèðåöü 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Êè¿âñüêà, 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-59-66, 2-53-39 Äóáåíñüêå âèùå õóäîæíº ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íå ó÷èëèùå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Øàøêåâè÷à, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-20-40, 2-20-18 Äóáðîâèöüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé, ÄÏÒÍÇ 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Øê³ëüíà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-00-78, 2-00-94 Çäîëáóí³âñüêå ÂÏÓ çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó, äåðæàâíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.ßñíà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-25-41 Êâàñèë³âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 30. . . . . . (362) 20-34-62, 20-43-35 Êëåâàíñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 89, (362) 27-01-70, 27-01-40 Êîðåöüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå ¹24 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-13-20, 2-04-60 Îñòðîçüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå, ÄÏÒÍÇ 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Òàòàðñüêà, 122 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-37-54 ÏÒÓ ÂÏ “гâíåíñüêà ÀÅÑ” 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, ì³êðîðàéîí Ïåðåìîãè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-14-45, 2-49-38 Ðàäèâèë³âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ïàðêîâà, 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-13-70 гâíåíñüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå ÄÄÑÎ ïðè ÌÂÑ Óêðà¿íè 33017, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 90. . . . . . . . . . (362) 61-29-67 Ðîêèòí³âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.̳öêåâè÷à, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-22-91, 2-26-35 Ñàðíåíñüêèé ïðîôåñ³éíèé àãðàðíèé ë³öåé, ÄÏÒÍÇ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Äåìîêðàòè÷íà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-26-44, 2-18-86 Ñîñí³âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé, äåðæàâíèé ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèé çàêëàä 34652, ñìò Ñîñíîâå Áåðåçí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Æîâòíåâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . (3653) 2-73-79

ÏÑÈÕÎËÎò×ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ Êîëåñî æèòòÿ, öåíòð ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11, îô.17 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 623-91-43, (099) 531-21-64 Ïñèõîëîã Äîáæàíñüêà Îëåíà Ëåîí³ä³âíà 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 339-19-75 Ïñèõîëîã Êóñêîâåöü Ìàðèíà ²ãîð³âíà 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.421 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 990-36-97 Ïñèõîëîã ˳ùóê ßíà ²ãîð³âíà 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.421 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 165-13-02 Ïñèõîëîã³÷íà êîíñóëüòàö³ÿ ïñèõîëîãà Ëàðåíêîâà Î.Î. 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 à, îô.54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-55-16 Ïñèõîòåðàïåâò Íàòàë³ÿ Êó÷åâñüêà 33018, ì.гâíå, âóë.Ìåäè÷íà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 900-01-80 ѳìåéíèé ïñèõîòåðàïåâò ºâðîïåéñüêî¿ ñåðòèô³êàö³¿ Ãðèùóê Ìàéÿ Ìèõàéë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàôîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 750-95-96

ÐÀIJÎÑÒÀÍÖ²¯, ÐÀIJÎÊÎÌÏÀͲ¯ Êîíöåðí ðàä³îìîâëåííÿ, ðàä³îçâ’ÿçêó òà òåëåáà÷åííÿ, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Òðàíñïîðòíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-32-67, 22-10-93 Ìåä³à Àëüòåðíàòèâà, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 6/9 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-10-70, (050) 575-72-31


ÐÅÊËÀÌÀ

173

Ðàä³î “Êðàé”, ² ïðîãðàìà 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-32 Ðàä³î “Êðàé”, ²² ïðîãðàìà, гâíå FM 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-49-49 Òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ “Ðèòì” 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-99-43, 40-18-01

ÐÀÖÑÈ Â³ää³ë ÄÐÀÖÑ ÃÒÓÞ ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-33-32 ³ää³ë ÄÐÀÖÑ Ð³âíåíñüêîãî ÌÓÞ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-94-28, 63-38-35 ³ää³ë ÄÐÀÖÑ Ð³âíåíñüêîãî ÐÓÞ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-31-11, 22-11-43

ÐÅÊËÀÌÀ

ÄÕ-ñòóä³ÿ, ÒçÎÂ

Ðåêëàìà. Äðóê íà ñóâåí³ðàõ, òêàíèí³, ìåòàë³. Çíàêè áåçïåêè. 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 146 . . . . . . . . . . (362) 62-33-05, 62-05-00

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


174

ÐÅ˲òÉͲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯, ÌÎÍÀÑÒÈв

0362.in.ua-ñàéò ì³ñòà гâíå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 700-70-01 Cityart, äèçàéí-ñòóä³ÿ 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-96-92, (066) 566-82-97 KIWI, ñòóä³ÿ ðåêëàìè 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.306. . . . . . . . . . . (362) 64-46-55, (097) 921-13-43 Movie media, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 119. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 336-19-19 Palitra, ìàéñòåðíÿ ðåêëàìè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-45-81, (068) 108-33-24 Smart, ñòóä³ÿ äèçàéíó òà ðåêëàìè 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (097) 504-44-53, (093) 510-47-66 Àãåíòñòâî ðåêëàìè “²íôîëàéò”, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-24, (067) 340-68-95 Àéòåêñ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.209. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-82-57 Àëåêñ Ìåä³à Òðåéä, àãåíòñòâî ðåêëàìè 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . (362) 43-21-50, (096) 165-72-59 Àïîëëîíà, ðåêëàìà-öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-53, 43-25-93 ÀÏвÎв, ñòóä³ÿ äèçàéíó, ôîòî òà ðåêëàìè 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 835-66-45, (097) 271-70-71 ÀÐÒ-Äèçàéí, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-61-68 Áþðî ÌàðÒ, ÏÏ, ðåêëàìíî-êîíñàëòèíãîâà àãåíö³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 999-63-49, (050) 371-63-33 ³äîê, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-61-23 Äèçàéí-àãåíö³ÿ “Êîëüîðîâà” 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 64/66 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-07-10, (097) 804-95-21 Äîøêà ðåêëàìè, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-64-06 Çîëîò³ ñòîð³íêè гâíå, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-45, 63-61-09 ²íòåðì³ñò-Íåîí, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-59-89 ²ðá³ñ, ñòóä³ÿ ðåêëàìè 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-99-06 Êåíãóðó, ÌÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 50/25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-75-97 ËÅÄÅÊÐÀÍ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 786-58-85, (050) 372-80-32 Ìàéñòåðíÿ ðåêëàìè, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàôîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-38 Ìàêñèìóì, ÏÔ 33028, ì.гâíå-28, à/ñ 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 148-96-41 Ìåä³à ñòàð, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 11, îô.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-99 ̳ñò-ñåðâ³ñ ³ Ê, ÒçΠÂÊÊ 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 999-63-49, (050) 371-63-33 ÍåîÌàðê, ðåêëàìíî-ìàðêåòèíãîâà êîìïàí³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41, îô.201 . . . . . . . . . . (362) 43-33-34, (097) 784-46-75 ϳðàíüÿ, ðåêëàìíå àãåíòñòâî 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.322 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-92-08, (097) 369-66-96 Ïð³ìàâåðà, àãåíòñòâî ðåêëàìè 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 â, îô.17 . . . . . . . . . . . (362) 40-30-40, (067) 363-37-73 ÐÀäèçàéí, ðåêëàìíà êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 4, îô.20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-04-26 Ðàêóðñ, ³íôîðìàö³éíå ðåêëàìíå àãåíòñòâî, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-22 Ðåêëàìíà Êîìïàí³ÿ Ïðîñïåêò 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-30-20, (099) 347-77-44 Ðåñïåêò, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.501. . . . . . . . . . . (362) 60-88-47, (050) 375-39-27 ÑÒ äèçàéí, ñòóä³ÿ ðåêëàìè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14, îô.151 . . . . . . . . . . . . (362) 26-59-60, (067) 709-42-16 Ôàìà, ðåêëàìíà âèäàâíè÷à àãåíö³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.503. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-12-22 Ôðåç³ÿ, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-49-00, (067) 362-29-99 Õóäîæíüî-âèðîáíè÷èé êîìá³íàò 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-95 ×åãåâàðà, ñòóä³ÿ ðåêëàìè 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-24

Ïðîáóäæåííÿ, Õðèñòèÿíñüêà ì³ñ³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-51-29 Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà ñâ³äîìîñò³ Êð³øíè 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-97-39 Ðèìñüêî-Êàòîëèöüêà öåðêâà 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-73-72 гâíåíñüêå ºïàðõ³àëüíå óïðàâë³ííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 3 гâíåíñüêå ºïàðõ³àëüíå óïðàâë³ííÿ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-17-21 Ñâÿòî-Âîñêðåñåíñüêà öåðêâà 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 103 à Ñâÿòî-Âîñêðåñåíñüêèé ñîáîð ÓÏÖ ÊÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-39 Ñâÿòî-Ãåîð㳿âñüêèé õðàì-ïîäâ³ð’ÿ Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî Ãîðîäîöüêîãî æ³íî÷îãî ìîíàñòèðÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 227 Ñâÿòî-Ìèõàéë³âñüêà öåðêâà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 60 (Îáëàñíà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ) . . . . . . . . . . . . (067) 907-71-61 Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèé ñîáîð ÓÏÖ ÊÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-24-24 Ñâÿòî-Ïðåîáðàæåíñüêà öåðêâà 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 25 à (Öåíòðàëüíà ì³ñüêà ë³êàðíÿ) Ñâÿòî-гçäâîáîãîðîäèöüêà öåðêâà 33004, ì.гâíå, âóë.Òèíí³âñüêà, 6 Ñâÿòî-гçäâîáîãîðîäèöüêà öåðêâà 33003, ì.г��íå, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿ Ñâÿòî-Ñîô³¿âñüêà öåðêâà 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-10-30 Ñâÿòî-Òðî¿öüêà öåðêâà 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-14-50 Ñâÿòî-Óñïåíñüêà öåðêâà 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 113 Ñêåëÿ, ªâàíãåëüñüêà õðèñòèÿíñüêà öåðêâà 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 445-84-86 Õðàì ïðåïîäîáíîãî Ôåäîðà êíÿçÿ Îñòðîâñüêîãî, âñ³õñâÿòñüêà ïðàâîñëàâíà ïàðàô³ÿ ÊÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-45-14, (067) 729-63-15 Õðèñòèÿíñüêèé êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð “Íàä³ÿ” 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-34-23, 64-52-98 Öåðêâà ªÕÁ “³äðîäæåííÿ” 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-70-61 Öåðêâà ªÕÁ “Íàä³ÿ” 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 (Àâòîøêîëà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-75-43 Öåðêâà ªÕÁ “Ñïàñ³ííÿ” 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 40

ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ

Lublin, êîìïàí³éñüêà ðåñòîðàö³ÿ

̳ñöå íàòõíåííÿ. Ïîëüñüêà, ºâðîïåéñüêà òà óêðà¿íñüêà êóõíÿ. Îðãàí³çàö³ÿ áàíêåò³â. 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 994-98-94 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

New York Street Pizza, ðåñòîðàí-ï³öåð³ÿ

www.pizza-nys.com.ua E-mail: streetpizza111@mail.ua 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 1 à (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 007-00-72, (095) 377-13-74

ÐÅ˲òÉͲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯, ÌÎÍÀÑÒÈв Ä³ì ªâàíãåë³ÿ, öåðêâà 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-52-98, 64-50-72 Äîáðèé ñàìàðÿíèí, õðèñòèÿíñüêà ì³ñ³ÿ ìèëîñåðäÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-43, 22-34-40 ªïàðõ³àëüíå óïðàâë³ííÿ гâíåíñüêî-Âîëèíñüêî¿ ºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Àâòîêåôàëüíî¿ ÏÖ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 12 Æèâå ñëîâî, õðèñòèÿíñüêà ì³ñ³ÿ 33010, ì.гâíå, ïðîâ.³ííèöüêèé, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-83-14, 62-83-79 Íåä³ëüíà ïàðàô³ÿëüíà øêîëà 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-69-74 Îáëàñíå îá’ºäíàííÿ Öåðêîâ ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-11, 68-37-11

Skybar Manhattan, ðåñòîðàí

Ñìà÷íà êóõíÿ. Ö³êàâà ðîçâàæàëüíà ïðîãðàìà. Áàíêåòíà çàëà íà 150 ì³ñöü. 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112, 10-11-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-54, (096) 098-80-88 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

³äåíñüêèé, ðåñòîðàí

33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-51-72, (066) 480-80-98, (067) 160-05-64 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4


ÐÈÒÓÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

Êîëèáà, ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ

E-mail: koluba.rivne@gmail.com 33018, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-80-89, 63-80-08, (097) 793-66-71

ÐÅÑÒÎÐÀÍ ÃÎÒÅËÞ “ÌÈД

33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-90-24, (067) 363-11-57

Ñàòîð³, ðåñòîðàí

ßïîíñüêà êóõíÿ. 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-96, (095) 471-00-31, (067) 363-25-56

Blues and Jazz, áàð-ðåñòîðàí 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-02-82 Casa nuova, ðåñòîðàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-28-27 ISTANBUL, ðåñòîðàí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 31 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-14-38, (098) 583-33-84 La Riva, ðåñòîðàí-ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-28-28 Lion, ðåñòîðàí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 11 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-14-51, (094) 966-14-51 Ventotto, ðåñòîðàí 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-24 Áóðæóé, ðåñòîðàö³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 331-44-76 Ëåâàäà, áàð-ðåñòîðàí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 65 Ìàãíàò, ðåñòîðàí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-64-87, 23-43-95 Ìàðìåëàä, ðåñòîðàí, êîêòåéëü-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-37-97 Ìåëðîóç, êîìïëåêñ â³äïî÷èíêó 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-06-48, (099) 248-89-86 ϳäêîâà, ðîçâàæàëüíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 33024, ì.гâíå, âóë.².ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-44-54, (067) 363-22-23 ϳöà ×åëåíòàíî гñòîðàíòå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-03-45, (094) 835-03-45 ѳì ï’ÿòíèöü, ðåñòîðàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 6 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 925-31-33 Ñïîðò, ðåñòîðàí 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-89 Ñóø³-ñòóä³ÿ, ðåñòîðàí 33022, ì.гâíå, âóë.Î.Äóíäè÷à, 2/20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-11-20, (096) 260-80-86 Òîðíàäî, ðåñòîðàí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-84-79 Òóðèñò, ðåñòîðàí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-76-88, 26-78-59 Ôëàì³íãî, ðåñòîðàí 33018, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 62 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-70-37, (096) 616-60-59 Øêâàðî÷êà, ðåñòîðàí 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-78 4õ4, ðåñòîðàí 35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà,1 à . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-88-00 ÀÂÒÎ-ÃÐÈËÜ Ìèñëèâåöü, ðåñòîðàí 35622, ñ.Ïðèâ³ëüíå Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-55-50 Àäðåíàë³í, ðåñòîðàí 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 320-70-04, 301-54-84 Àéâåíãî, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çåëåíà, 53 . . . (362) 20-89-52, (050) 662-74-62 Âåíåö³ÿ, êëóá-ðåñòîðàí 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, ì³êðîðàéîí Ïåðåìîãè, 19 . . . . . . . (068) 015-44-18, (097) 234-86-59 ³êòîð³ÿ, ðåñòîðàí 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 158. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-27-88 Ãàëè÷èíà, ðåñòîðàí 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ïî÷à¿âñüêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-24-22 Ãîïàê, ðåñòîðàí 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 88 à . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-63-25, (097) 052-71-17 Ãîñòèííà ϳ÷, ðåñòîðàí 35641, ñ.Òàðàêàí³â Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ëüâ³âñüêà, 189 . . . . . . . . . . . . . . (066) 920-19-00 Äóáíî, ðåñòîðàí 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-18-81 Åäåì, ðåñòîðàí 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñòàðà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-26-50 ²êâà, ðåñòîðàí 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-10-08

175

Êðèñòàë, ðåñòîðàí 35600, ì.Äóáíî, ïðîâ.Öåíòðàëüíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 3-32-72 Êðèñòàë, ðåñòîðàí 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ðóäàíñüêîãî, 1 Ëåâîâå ñåðöå, ðåñòîðàí 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-72, (067) 362-01-67 Ëþá’ÿçü, ðåñòîðàí 35600, ì.Äóáíî, âóë.Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-15-02 Ìàºòîê, ðåñòîðàí 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, ì³êðîðàéîí Âàðàø, 27 à . . . . . . . . . (3636) 3-62-00, (096) 613-87-59 Îàçèñ, ðåñòîðàí 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 1 á. . . . . . . . . . . . . . . (098) 506-66-55, (067) 382-07-63 Ïåðëèíà, áàíêåò-õîë 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàáðàìà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-93-30, (099) 383-59-11 Ñêîëüìî, ðåñòîðàí 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1 â . . . . . . . (067) 839-89-84 Ñëó÷, ðåñòîðàí 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-64-15 Ñîô³ÿ, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà, âóë.Äóáí³âñüêà, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-30-73, 43-23-23 Òðîÿíäà, ðåñòîðàí 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-34-10 Òðîÿíäà, ðåñòîðàí 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Î.Íåâñüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 3-00-80 Øâåéöàð³ÿ, ðåñòîðàí 35307, ñ.Îáàð³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñîáîðíà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-93-00

ÐÈÁÀ, ÐÈÁÎÏÐÎÄÓÊÒÈ Constant, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Çäîëáóí³âñüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 648-14-25 ³êñóñ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-35 Ëàçîð÷èê, ÒçΠ33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-81, 62-20-96 гâíåîïòòîðã, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-40-06, (362) 62-12-34 ³òëàð, ÏÏ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàë³çíè÷íà, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-21-10 Ðèáíà õàòêà, ìàãàçèí 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 21 гâíåðèáãîñï, ÏðÀÒ 35332, ñ.Ïîíåáåëü гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-80-42, 5-22-20

ÐÈÍÊÈ Àâòîðèíîê 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36 Ìîð³îí, ðèíîê 33028, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-38-12 Ðå÷îâèé ðèíîê, ÏðÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 34 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-97, 62-04-12 Ðèíîê “Àíäð³¿âñüêèé” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-93, 62-11-48 Ðèíîê “Äóáåíñüêèé” 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 44 à Ðèíîê “Ñàãàéäà÷íèé” 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-23-37 Ðèíîê “Þâ³ëåéíèé” 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà Ðèíîê ÀÂÌ Â²ÂÀ ÓÍ, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-55-22 Ðèíîê àâòîçàï÷àñòèí ÇÀÒ “Àâòî³íòåðñåðâ³ñ” 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-55-13 Ðèíîê àâòîçàï÷àñòèí ÏÏÔ “Óêðàâòîòåõïðîì” 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-54-80 гâíåíñüêèé Ðèíîê, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-32-82, 63-45-21 Òîðãîâèé öåíòð-Ä, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Çäîëáóí³âñüêà, 17/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-31-17

ÐÈÒÓÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


176

ÑÀÄÎÂÎ-ÃÎÐÎÄÍ²É ²ÍÂÅÍÒÀÐ

ÑÀËÎÍÈ ÊÐÀÑÈ Piraniÿ, ñàëîí êðàñè

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 12 . . . . . . . . . . . (362) 64-87-89, (097) 462-93-99

Öåíòð çäîðîâ’ÿ ³ êðàñè

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 33 . . . . . . . . . . (362) 28-98-97, (068) 769-23-03

Àëüôà-ÌÂÔ, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-18-63, (067) 318-51-77 Àíäðåéêî Îëåíà Ñåð㳿âíà, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 870-73-80, 362-05-43 Á³ëîóñ Îëåêñàíäð ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 268-56-88 Áëèùèê Îëåêñàíäð Àäàìîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 1, îô.35 . . . . . . . . . . . (362) 61-10-81, (067) 973-60-10 Áîãäàíîâè÷ Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 188-84-72 Ãðàí³òгâíå, ï³äïðèºìñòâî 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-40-40, (067) 858-86-80 Êëàäîâèùå “Íîâå” 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-48-09 ÊÏ “Ñïåöêîìá³íàò-Ðèòóàëüíà ñëóæáà” Ð³âíåíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-01-74, 23-02-58 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-48-22, 23-02-58 Êðóê Ñåðã³é Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á/112 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 36 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 266-72-83, (050) 143-51-34 Ìàãàçèí ñïåöêîìá³íàòó “Ðèòóàëüíà ñëóæáà”, ÊÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-48-22 Ìàçóðîê ³êòîð Þð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.Áàõàðºâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-61, (067) 915-13-62 Îç³ð³ñ, ïîõîðîííå áþðî 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-22-02, (067) 427-22-05 Ïàì’ÿòíèêè, âèñòàâêà-ïðîäàæ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . (093) 876-71-01, (068) 561-38-96 Ïàì’ÿòíèêè, âèñòàâêà-ïðîäàæ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 204-43-88, (068) 727-91-37 Ïåòðÿøê³í Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 491-40-17 Ðèòóàëüíèé ñàëîí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 253 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 053-28-24 Ñàëîí ðèòóàëüíèõ ïîñëóã 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 8 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-10-79 Ñàëîí ðèòóàëüíèõ ïîñëóã 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 722-71-56, (063) 420-00-11 Ñâ³÷à, ðèòóàëüíèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 178-11-22 Ñìåðå÷èíñüêèé Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-85-29, (098) 538-17-23 Ñòîðîæåâ Ñåðã³é Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-56-82, (067) 258-89-72

ÑÀÄÎÂÎ-ÃÎÐÎÄÍ²É ²ÍÂÅÍÒÀÐ Àãðàð³é, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèíèöüêîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-12-38 Çåëåíèé ñâ³ò, ìàãàçèíè 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-29-28 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-28 Çåëåíèé ñâ³ò, ÒÊÖ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-44-45, 63-80-15 Çåìëåäàð, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-70-02, (068) 016-11-61 ˳ðà, àãðîìàðêåò 33027, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 69 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-30-13, 64-27-77 Ñàä-Ãîðîä, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 860-99-25 Ñàäèáà, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-18-58, (097) 382-38-58

Amazonka, ñàëîí êðàñè 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 18 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-13-78, (094) 967-13-78 Art&Shock, ñòóä³ÿ êðàñè 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.201 . . . . . . . . . . (362) 43-51-57, (067) 528-62-93 Beauty art, ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 247-38-44 Beauty Room, ñòóä³ÿ êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192, îô.209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 869-74-41 Broadway beauty club, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 738-65-99, (095) 776-39-27 Caramel, íàâ÷àëüíà ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à, îô.307-309 . . . . . . . . . . . . . (068) 514-62-54 Celebrity, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . (067) 901-19-01, (063) 800-25-71 DNVSTUDIO, ñòóä³ÿ òâîãî ñòèëþ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 291-46-29, (063) 674-38-29 Goldery, ñòóä³ÿ êðàñè 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-07 HOLLYWOOD, ñàëîí êðàñè 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 863-43-67 Lechat, ñòóä³ÿ í³ãò³â 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 453-42-77 MARIANNA IGAS, make up studio 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 663-60-48, 383-50-06 Med & Life, öåíòð åñòåòè÷íî¿ ìåäèöèíè 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-10, (098) 621-01-02 Nail Studio, ñòóä³ÿ ìàí³êþðó 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 292-49-10 Nail-Artstudio, ñàëîí 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-22-15, (096) 052-09-25 Organic.a, öåíòð ä³àãíîñòèêè òà â³äíîâëåííÿ âîëîññÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 33 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-07-14, (067) 607-50-76 PUDRA, ñòóä³ÿ êðàñè 33003, ì.гâíå, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 028-10-28 RELAX, íàâ÷àëüíî-êîíñóëüòàòèâíèé öåíòð í³ãòüîâîãî ñåðâ³ñó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 (ÁÖ “˳îí”), îô.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 709-99-95 Relax, öåíòð êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-20-62, (097) 786-55-89 SuN, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-39-22, (067) 299-92-66 Vasanta Spa, ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-85-31, (093) 506-33-54 Violiti, ñòóä³ÿ ìàí³êþðó 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10 (ÒÖ “³êòîð³ÿ”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . (098) 777-35-38 Vitality’s, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-01-78, (094) 967-01-78 Viva, ñàëîí êðàñè 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 199-00-82, (067) 103-49-34 Zebra, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-29, (096) 266-04-41 Zebra, ñòóä³ÿ í³ãò³â 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, 9-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 820-60-20 Àë³ñà, ñàëîí êðàñè 33022, ì.гâíå, âóë.Î.Äóíäè÷à, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-57-15 Àëõ³ì³ÿ êðàñè, êîñìåòîëîã³÷íèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-28-48, (098) 500-45-95 Áàã³ðà, ñàëîí êðàñè 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-62-43, (097) 249-95-60 Áóðæóà, ñàëîí êðàñè 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 836-76-47, (050) 883-40-95 Áóôôî, ñàëîí êðàñè 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á (ÒÖ “GRAND ïëþñ”), ê³îñê ¹51 . . . . . . . (050) 971-32-87 Á’þò³, ñòóä³ÿ í³ãò³â 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 594-57-00 Âåëàðä³, ñàëîí êðàñè 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-27-75 Âåðñàëü, ñàëîí êðàñè 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-40-93 Âðîäà, ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-00-80, (097) 116-94-41


ÑÀÍÒÅÕͲÊÀ-ÏÐÎÄÀÆ, ÑÅвÑ

Ãðàö³ÿ, esthetic studio 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.308 . . . . . . . . . . . . (098) 392-49-61, (050) 183-65-34 Åë³ç³óì, öåíòð åñòåòè÷íî¿ êîñìåòîëî㳿 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.506 . . . . . . . . . (098) 921-68-68, (066) 521-68-68 Åðì³òàæ, ñàëîí á³îëîã³÷íîãî îìîëîäæåííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 28/1 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-03-26, (067) 362-52-40 Åñòåò, êàá³íåò ëàçåðíî¿ åï³ëÿö³¿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 12 (ñàëîí “Piraniÿ”) . . . . . . . (068) 624-72-44, (066) 406-69-06 ªâà, öåíòð êðàñè òà çäîðîâ’ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-00, (097) 615-04-50 Çåô³ð, ê³ìíàòà êðàñè 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21 (ÁÖ “Ïîë³òîí”), îô.306-2. . . . . . . . . . . . . . (098) 798-09-85 Êàðå, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Êîðîëåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-03-75 Êîñìåòè÷íèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-15 Êðåàòèâ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-58-17, (096) 976-03-66 Ëàâàíäà, êîñìåòè÷íèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14, îô.139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 212-23-88 Ëàêð³ìà, êîñìåòè÷íèé öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21, îô.306/1 . . . . . . . . . . . . . (362) 43-30-13, (095) 400-26-66 ËåíÌàð, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 à (êàôå-áàð “Ãëîáóñ”) . . . (362) 43-07-78, (097) 528-73-10 Ìàéñòåð-Ñòîì, êë³í³êà êîñìåòîëî㳿 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-11-57, (3622) 5-42-59 Ìàéñòåðíÿ êðàñè 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 148-41-79 Íàòàë³ÿ, ñàëîí êðàñè 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-22, (067) 478-93-77 Íåî, êîñìåòè÷íèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 654-88-60 ÎËÂ, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.201, 202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-48-37 Ïàíòåðà, ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-85-83 Ïåðëèíà êðàñè, ñàëîí 33023, ì.гâíå, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-45 ϳòîí, ñàëîí õóäîæíüîãî òàòóþâàííÿ òà ï³ðñèíãó 33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 4, îô.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-71, (098) 488-12-98 Ïðîâàíñ, ñòóä³ÿ êðàñè 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 775-51-22, (067) 584-45-50 Ïðîô³, ñàëîí êðàñè 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 (ÒÊ “12"), 3-é ïîâ.. . . . . . (098) 545-25-85, (067) 280-91-02 Ðóòåí³ÿ, ñàëîí êðàñè 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-31-14, (097) 994-00-39 Ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-39-30 Ñîëî, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàôîâà, 33 Ñòèë³ñò-â³çàæèñò “Make up for ever” 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 958-70-50 Òåëåéîñ, öåíòð åñòåòè÷íî¿ êîñìåòîëî㳿 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-10-13, (067) 360-07-01

177

Íîâîñòàâ, îáëàñíèé äèòÿ÷èé òóáåðêóëüîçíèé ñàíàòîð³é 35378, ñ.Íîâîñòàâ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êîëãîñïíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-02-30 Îáëàñíèé ïðîòèòóáåðêóëüîçíèé ñàíàòîð³é 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãåòüìàíñüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-55-36, 2-10-07 Ïåðëèíà, áàçà â³äïî÷èíêó 35220, ñ.Õð³ííèêè Äåìèä³âñüêîãî ð-íó, âóë.Çàð³÷íà, 6 . . . (067) 304-27-10, (098) 996-71-04 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð ïðîôåñ³éíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñàíàòîðíà, 3. . . . . . . . . . . . . . (362) 27-33-33 Ñàíàòîð³é-ïðîô³ëàêòîð³é ÏÀÒ “гâíåàçîò” 35303, ñ.Õîòèí гâíåíñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-24-74 Ñàíàòîð³é-ïðîô³ëàêòîð³é гâíåíñüêî¿ ÀÅÑ 34400, ì.Êóçíåöîâñüê, âóë.Åíåðãåòèê³â, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-25-05, 2-25-56 Ñèãíàë, ñàíàòîðíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 922-35-34 Õð³ííèêè, äèòÿ÷èé ñàíàòîð³é, ÊÏ 35220, ñ.Õð³ííèêè Äåìèä³âñüêîãî ð-íó, âóë.Çàð³÷íà, 1 . . . . . . . . . . . (3637) 4-61-00, 4-60-40 ×åðâîíà êàëèíà, ñàíàòîð³é 35310, ñ.Æîáðèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-84-55

ÑÀÍÑÒÀÍÖ²¯ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåðæñàíåï³äñëóæáè ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-70, 23-53-54 Ëàáîðàòîð³ÿ ç àíàë³çó ñò³÷íî¿ âîäè ÐÎÂÊÏ ÂÊà “гâíåîáëâîäîêàíàë” 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-95-02 Ëàáîðàòîð³ÿ ç ÿêîñò³ ïèòíî¿ âîäè ÐÎÂÊÏ ÂÊà “гâíåîáëâîäîêàíàë” 33027, ì.гâíå, âóë.Á³ëÿêîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-35-30 гâíåíñüêå ì³ñüêå óïðàâë³ííÿ ÃÓ Äåðæñàíåï³äñëóæáè ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-94-97 гâíåíñüêèé ì³ñüêèé â³ää³ë ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü ÄÓ “гâíåíñüêèé ÎËÖ ÄÑÅÑÓ” 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-36-44 гâíåíñüêèé îáëàñíèé ëàáîðàòîðíèé öåíòð Äåðæñàíåï³äñëóæáè Óêðà¿íè, ÄÓ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-70

ÑÀÍÒÅÕͲÊÀ-ÏÐÎÄÀÆ, ÑÅвÑ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

ÑÀÍÀÒÎв¯, ÁÀÇÈ Â²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ Â³äïî÷èíîê â ìåæàõ ì³ñòà 33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 713-64-05 Àãàò³âêà, Ãîùàíñüêèé äèòÿ÷èé ñàíàòîðíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35408, ñ.Ñèìîí³â Ãîùàíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 3-62-92 Áåð³çêà, ÌÑÎÊ 35626, ñ.Ìîëîäàâî Äóáåíñüêîãî ð-íó Âåñåëêà, ñàíàòîðíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35564, ñ.Îïàðèïñè Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-34-08, (050) 519-59-86 Âîëîøêè, áàçà â³äïî÷èíêó 35320, ñ.Âîëîøêè гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Æîâòíåâà, 15 . . . . . . . . (362) 64-52-98, 27-33-40 Âîðîíóõà, áàçà â³äïî÷èíêó 34720, ñ.Ùåêè÷èí Êîðåöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 293-88-76, (066) 834-57-19 Ãîðèíü, ñàíàòîð³é 34560, ñìò Ñòåïàíü Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 11, (3655) 4-13-60, 4-10-30 Äæåðåëüöå, ñàíàòîðíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-34-39 Äèòÿ÷èé áàãàòîïðîô³ëüíèé ñàíàòîð³é “Êîçèíñüêèé” 35523, ñ.Êîçèí Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 3-42-42 Äðóç³, ãîòåëüíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35310, ñ.Æîáðèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 1 . . . . . . (097) 392-56-01, (095) 524-06-17 Åêñïðåñ, ñàíàòîð³é 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-45-75 Åëåêòðîí³ê-гâíå, äèòÿ÷èé ñàíàòîðíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ, ÊÏ 35322, ñ.Êóñòèí гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-33, 26-85-44 Êîð÷àã³íåöü, Îñòðîçüêèé äèòÿ÷èé ñàíàòîðíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ, ïîçàøê³ëüíèé çàêëàä 35808, ñ.Ìåæèð³÷ Îñòðîçüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-34-99, 3-20-07 Ìîòîð, áàçà â³äïî÷èíêó 35220, ñ.Òîâïèæèí Äåìèä³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-50-86, (050) 106-97-86 Ìóçåé ë³ñó ÄÏ “Êîñòîï³ëüñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî” 35000, ì.Êîñòîï³ëü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-12-23, (067) 360-73-77

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³. Ceramic Fashion, ñàëîí åë³òíî¿ ïëèòêè òà ñàíòåõí³êè 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-56-05 EGEN, ñàëîí-ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-44-92 Àò³òà, ñàëîí-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-26-33 Äåëüô³í, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-41-81 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


178

ÑÀÓÍÈ, ËÀÇͲ, ÎÇÄÎÐÎÂײ ÊÎÌÏËÅÊÑÈ

Æåæóê ²âàí Àíòîíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . (067) 272-37-66, (097) 462-24-37 Êåðàì³êà ³ ñàíòåõôàÿíñ, ìàãàçèí ÒçΠ“Îëüâ³ÿ” 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-88 Êîìôîðò, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-86-45 Ìèéäîäèð, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-50 ͳàãàðà, ãóðò³âíÿ ñàíòåõí³êè 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 123 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-40-00, (050) 375-28-10 Ñàí Òåõ Åë³ò, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-48, (067) 360-25-72 Ñàíòåõ, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-07-84 Ñâ³ò ñàíòåõí³êè, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 33 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-03-20, (067) 362-35-65 Òåõìàøñåðâ³ñ, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-86-49, 45-00-91

ÑÀÓÍÈ, ËÀÇͲ, ÎÇÄÎÐÎÂײ ÊÎÌÏËÅÊÑÈ ÂÈØÍÅÂÀ ÃÎÐÀ, ÁÀÍÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Âèøíåâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 033-84-30 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

Åäåëüâåéñ, îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ

Ñàóíà. Áàñåéí. www.sayna-edelveys.rovno.ua 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . (050) 581-94-24, (096) 428-62-86

Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

̲ËÅÍÀ, ÁÀÍÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðøîòðàâíåâà, 30 á (á³ëÿ ñòàä³îíó). . . . . . . . . . . . . . . . (067) 686-79-03, (093) 502-75-83 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

Àêâà Ðàé, öåíòð çäîðîâ’ÿ òà êðàñè 33016, ì.гâíå, âóë.À.Ìåëüíèêà, 15-17 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 325-76-15, (066) 469-43-90 Áàäüîð³ñòü, îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-94-71, (098) 429-25-25 Çàòèøîê, îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-07-60, (050) 378-31-25 Ìîëîäåöüêèé, îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-73-41, (097) 244-50-56 Ìîð³îí, áàíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-38-12 Íåïòóí, îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 33018, ì.гâíå, âóë.É.Äðàãàí÷óêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-99-49, (098) 716-67-13 Îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 182-18-10 Ïàðíà “Î-ÎÕ!” 33001, ì.гâíå, âóë.Ìåæîâà, 26 (ðàéîí ïèâçàâîäó) . . . . . (050) 150-72-44, (097) 662-66-33 Ðîñ³éñüêà áàíÿ, ñàóíà 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-74-16 Ñàóíè 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 (ðàéîí “Ï³âí³÷íèé”), (098) 206-69-21, (095) 839-59-94 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 31 à (ISTANBUL) . . . . . . . (050) 435-15-35, (067) 362-14-38 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 165-74-40, (097) 553-83-72 Ôëåø, ÒÏÑÊ 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-74-89 Ùåäðèé æàð, áàíÿ íà äðîâàõ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 640-49-42 Çóáð, áàííî-â³äïî÷èâàëüíèé êîìïëåêñ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êðèï’ÿêåâè÷à, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 407-56-96 ËàÁàíüÿ, ëàçíÿ 35307, ñ.Îáàð³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñîáîðíà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 150-60-60 Ëàçíÿ ÌÏÏ “Òåðåíîê” 35600, ì.Äóáíî, ïðîâ.Ìèðîãîùàíñüêèé, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-40-79 Îáóõîâñüê³, îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35800, ì.Îñòðîã, âóë.ßâîðíèöüêîãî, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 922-09-71 Îñêàð, òîðãîâî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 20 . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-30-56

Ñàóíà 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 883-73-68 ÒÎÍÓÑ, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.1 Òðàâíÿ, 6

ÑÂßÒÊβ ÀÃÅÍÖ²¯ BUTTERFLY, ÑÒÓÄ²ß ÄÅÊÎÐÓ

Ïîâíèé êîìïëåêñ ïîñëóã ç îôîðìëåííÿ âåñ³ëü òà óðî÷èñòèõ ïîä³é. 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 304, ê.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 775-25-07, (098) 130-56-47 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

ÊÀÏÐÈÇ, ÊÐÅÀÒÈÂÍÀ ÊÎÌÏÀͲß

Îðèã³íàëüí³ ñâÿòà. Òàíöþâàëüíå øîó. Òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ. 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 (Ôàáðèêà ñâÿò) . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-10-77, (050) 585-77-82, (096) 296-73-96

ENDORFIN SHOW 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 194-60-96 Fruit Feast, ñòóä³ÿ ôðóêòîâîãî ñâÿòà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 967-43-28 La fleur, ñòóä³ÿ äåêîðó òà ôëîðèñòèêè 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 868-96-66, (066) 673-16-10 Lucky, ñâÿòêîâà àãåíö³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 943-96-46 Party, êðåàòèâíà ñòóä³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-21-10, (096) 648-48-26 Picasso art company, event-êîìïàí³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 960-06-91 Piros, ìàãàçèí ï³ðîòåõí³÷íèõ âèðîá³â 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 499-23-23, (067) 946-78-01 U Happy, ñòóä³ÿ ñâÿò 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 620-01-00 Àãåíö³ÿ “Ñâÿòî” 33025, ì.гâíå, âóë.Ìàëîð³âíåíñüêà, 79 . . . . . . . . . . . . . . (067) 847-10-21, (050) 538-77-21 Àðëåê³íî, êðåàòèâíà ñòóä³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 477-57-57 Àðòåìîí, êðåàòèâíà êîìïàí³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 647-14-25, (097) 070-78-87 ÀðòÅð³ÿ, ïðîäþñåðñüêèé öåíòð 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 200-22-23 Âåñ³ëüíèé êîðòåæ ¹1, àãåíö³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 333-22-73, (050) 506-61-19 Ãàéäàìàêè, êîçàöüêèé òàá³ð 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-00-21, (067) 946-78-01 Ãàðìîí³ÿ, ñòóä³ÿ äåêîðó 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 268-60-46 Ãå볺Ⳡêóëüêè гâíå, êîìïàí³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 304-20-16, (066) 495-48-37 Åïàòàæ, ñòóä³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 194-05-00 Êàðíàâàë, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-46-44, (067) 364-33-64 Êîáÿê Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 177-50-55, (097) 279-79-05 Êðàâ÷óê Òåòÿíà Ñåìåí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 770-78-12 Êóçüìè÷ Ìàð’ÿíà Àíàòî볿âíà, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 797-98-40 Ìàéñòåð Øàð, êîìïàí³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-00-45, (067) 312-11-69 Ìàéñòåðíÿ ³äåàëüíèõ ñâÿò 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.316. . . . . . . . . . (093) 913-51-27, (097) 618-63-74 Íîí-Ñòîï, ïðîäþñåðñüêà àãåíö³ÿ, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 954-77-11 Ñâ³òîâèð, àãåíö³ÿ êîðïîðàòèâíîãî äîçâ³ëëÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 464-88-35 Ñòóä³ÿ ô³òîäèçàéíó 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 539-32-61 Òàìàäà, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-94-78, (067) 688-47-21 Òðàäèö³ÿ, ñòóä³ÿ Íàòà볿 Êðèâêî 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 801-96-77 Ôàò³í, ñòóä³ÿ âåñ³ëüíîãî äèçàéíó 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-52, (050) 435-29-99 ×àðîä³éêà, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-67-36, (050) 918-41-11 Øàðîäóâ, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 332-87-58, (098) 635-02-14 Øîó-òàéì, ñâÿòêîâà àãåíö³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 859-43-51


ÑÎËßв¯

179

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß Êóçíåöîâñüêèé õë³áîçàâîä, ÒÄÂ

34400, ì.Êóçíåöîâñüê, Ïðîìèñëîâî-êîìóíàëüíà çîíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-29-79, 2-26-86, 2-30-28

Ñàðíåíñüêèé õë³áîçàâîä, ÒçÎÂ

34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 31 à . . . . (3655) 3-37-44, 3-53-41, 3-39-20

Òðåéä-Àãðî-Áóä, ÒÎÂ

Ìàêóõà, øðîò ñîíÿøíèêîâèé, øðîò ñîºâèé. 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-27, (050) 533-45-63, (096) 216-92-62

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Õë³áîäàð, ÒçÎÂ, ÒÌ “Ðóì’ÿíåöü”

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 35 . . . . . . . . . . . . (362) 63-05-63, 62-58-78, 62-58-65

Àãðî-Êëàñ³ê, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Áàõàðºâà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-38 ÀÃÐÎÒÅÕÍÎÏÐÎÌ, ÒΠ33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-96 Ãðèáíà ðîäèíà, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-50-31 Êè¿â-Àòëàíòèê Óêðà¿íà, ÏðÀÒ 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 442-65-69 Ëó¿ Äðåéôóñ Êîìîä³ò³ç Óêðà¿íà ËÒÄ, ÒçΠ33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-09 ÌÒÑ, ÒçΠÌÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-37 ÎÂÀÑ-àãðî, ÄÑÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-24-00 Îïòòðåéä-ïðîäóêò, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-20, 62-05-84 Òð³àíåêñ-Àãðî, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-01

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ

вÂÍÅÀÃÐÎÌÀØ, ÒÇÎÂ

Ñ/ã òåõí³êà, äî¿ëüí³ àïàðàòè. Äîâ³äêè-ðàõóíêè. E-mail: gvm57@bk.ru 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36 (àâòîðèíîê) . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-13-16, (096) 721-16-74, (050) 375-30-75

Àãðàäîê, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-20, (067) 663-21-21 Àãð³ìàòêî-Óêðà¿íà, ÏðÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 104 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-50, (067) 508-09-55 Àãðî-Çàï÷àñòèíè, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-19, (067) 383-06-69 Àãðî-Öåíòð, ÏÏÔ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-68-80 Àãðîìåõàí³êà, ÏðÀÒ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-40-20, 24-32-23 Àãðîïðîìòåõí³êà, ÒΠÏÌÒÇ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-16-32 Åð³äîí Òåõ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-04-00, (097) 921-05-05 Êîëîñ-Àãðî, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-29, 62-20-28 Êîìïàí³ÿ ËÀÍ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.809. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-86 ËÀÍ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-12, (3622) 5-43-45 Ìîòîòåõí³êà, ï³äïðèºìñòâî 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 891-37-66, (050) 654-24-44 Ïîë³ññÿ-áóäðåñóðñ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 111 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-46-38, (067) 798-80-65 Ïüîò³íãåð Óêðà¿íà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.305 . . . . . . . . . . . . . (362) 62-98-85, (067) 656-27-51 Ñàìàãðîòðåéä, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 13/17 ѳëüãîñïòåõí³êà, ÄÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-97 Óêðàãðîë³çèíã, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÍÀÊ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-70 Óêðåêñïî-Ïðîöåñ, ÏÂÍÂÏ, ÐÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-77-02

ÑÊËÎ, ÄÇÅÐÊÀËÀ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2 ³òðàæíèé ñòèëü, õóäîæíÿ ìàéñòåðíÿ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-05-80, (050) 813-15-62 ÂÎÊ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-23-53 Ãðåòà-Ñêëî, àðò-ñòóä³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3, áîêñ ¹58 . . . . . . . . . . . (068) 316-33-03, (093) 486-69-03 ªâðîôîðìàò, ÏÏÔ 33023, ì.гâíå, âóë.Òðàíñïîðòíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-71-03, (067) 363-11-00 Ìàëàí³í Ñåðã³é ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33023, ì.гâíå, áóëüâàð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 11 . . . . . . . . . . (362) 43-34-57, (098) 468-96-69 гâíåñêëî, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 123 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-25, (097) 170-63-17 Ñòóä³ÿ ñêëà 33028, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 123-75-40, (093) 476-29-14 Øàã, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-97

ÑÎËßв¯ Ergoline, ñòóä³ÿ çàñìàãè 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 327-71-40 Golden lady, ñòóä³ÿ çàñìàãè 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 325-31-31 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


180

ÑÏÅÖÎÄßÃ

MegaSun, ñòóä³ÿ çàñìàãè 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-90-91 ̳ëëåí³óì, òóðáîñîëÿð³é 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-44-49 Ñîëÿð³é ñïîðòèâíîãî êëóáó “Ô³òíåñ Ïîðò” 33028, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-00-39 Ñîíöåäàð, ñîëÿð³é 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13, îô.108 . . . . . . . . . . (067) 382-89-43, (099) 138-81-97

ÑÏÅÖÎÄßà Áóëàâñüêèé Àíàòîë³é Áîðèñîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41, îô.7. . (362) 69-02-53, (067) 363-69-85

Âîäîë³é-Åðà, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1 . . . . . (362) 26-16-19, 43-04-32

ªâðîøèê, ÏÏÔ

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á . . . . . . . . . (362) 46-03-58, (097) 405-32-81

гâíå-Øòóðì, ìàãàçèí

³éñüêîâèé îäÿã. Êàìóôëÿæ. 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 428-02-95

Íàâàíòàæóâà÷-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-90, 46-08-08 РÏðîô³, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-99-38 гâíåÏàñÒðàíñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-87, (050) 602-89-47 гâíåòðàêòîðñåðâ³ñ, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ãðóíòîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-15-12, 62-85-53 Ñèñòåìè Óïðàâë³ííÿ-Êîíñèñ, ÂÊÏ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 44/70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-44 Ñëîáîäÿíþê ²âàí ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 763-56-52 Ñòèõóí Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-07-24, (098) 074-92-25 ÒÀ-ÍÎ Òðåéëåðç Óêðà¿íà, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-86-96, (095) 704-49-77 Òåõ³íäóñòð³ÿ, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-27-60, (050) 434-45-81

ÑÏÎÐÒÈÂͲ ÇÀËÈ, ÑÏÎÐÓÄÈ E.G.O.CLUB, Ô²ÒÍÅÑ-ÖÅÍÒÐ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 (ÒÖ “12"), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-46, (067) 246-03-46

MANHATTAN, Ô²ÒÍÅÑ-ÊËÓÁ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112, (362) 45-09-99, (096) 920-73-73

Ñÿéâî-Â, ÏÏÔ

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á . . . . . . . . . (362) 62-99-75, (067) 733-65-94

Òðèï³ëëÿ, ÒçÎÂ

Ïîøèòòÿ ñïåöîäÿãó äëÿ îðãàí³çàö³é íà çàìîâëåííÿ. 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . (362) 43-19-63, 46-09-37, 69-00-01

Àëò³òåêñ, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-66, (098) 300-01-59 Áóä-åðà, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41, 2-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-02-53 Êîòîí Ñòèëü, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . (362) 40-34-03, (067) 363-69-83 ̲ÍÃ, ÒçΠÂÒÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-15-68, (067) 527-24-08 Ïîë³òèêà ³êòîð Ãåîðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.221. . . . . . . . . . . (362) 60-88-14, (067) 913-60-35 Ñïåöñòèëü, ñàëîí-àòåëüº 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-63-95, (067) 934-00-69 Òàðàñþê Àíàòîë³é Ëåîí³äîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 111 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-67-05, (067) 362-49-16 Òåêñòèëü-Ñåðâ³ñ 3, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 (5-é êîðïóñ), 2-é ïîâ.,(362) 46-08-54, (097) 367-17-97 Ôîðìåíèé îäÿã, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 382-84-15

ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÀ

Karcher, ïðîôåñ³éíà òåõí³êà äëÿ àâòîìèéîê 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 472-25-28, (098) 034-68-08 Áàëêàí, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-97-00, (067) 769-35-77 Âîçíþê ³òàë³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 4, îô.51 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 791-97-64, (095) 816-62-76 Åêîâ³ä, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 24 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-31-71 Çàõ³ä-Àãðîòåõ-гâíå, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 374-56-99, (050) 374-56-99

ALFA, athletic club 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 480-71-81 ARHTUR GYM, òðåíàæåðíèé çàë 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 916-46-40 Arthur Gym 2, ô³òíåñ-êëóá 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, 10-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 693-72-53 Fit Curves, ô³òíåñ-êëóá 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 610-20-13, (066) 037-65-27 Fit Curves, ô³òíåñ-êëóá 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 18 º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 917-54-34 Fitness citu club, ô³òíåñ-êëóá 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, 5-é ïîâ. . . . . . . . . . . (362) 43-02-33, (094) 966-02-33 RadRayFit, ô³òíåñ-öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.607 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 192-24-04 Àòëåòèê, òðåíàæåðíèé çàë 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 508-94-74, (098) 127-65-69 Áóäèíîê ô³çêóëüòóðè ä³òåé òà ìîëîä³ “Àâàíãàðä” 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 ³çàíò³ÿ, òðåíàæåðíèé çàë 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 658-35-13 Âîäíèê, ñòàä³îí 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-41-61 Åë³ò, ñïîðòêëóá 33010, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-22-05 Ƴíî÷èé ô³òíåñ-çàë 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 ê . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 944-92-09, (095) 304-81-80 Êàòîê 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-33-59 Ëàðóñ, öåíòð äèòÿ÷îãî ô³òíåñó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, 6-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 474-78-24 Ìîòîòðåê, ñòàä³îí òåõí³÷íèõ âèä³â ñïîðòó 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-27, 23-03-54 Íà Âèãîâñüêîãî, òðåíàæåðíèé çàë 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 508-94-74, (098) 127-65-69 Îë³ìï, ñòàä³îí 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 1 Îë³ìï, òðåíàæåðíèé çàë 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-20 Ñêåëåëàçíèé çàë 33028, ì.гâíå, âóë.24 Ñåðïíÿ, 2 (øêîëà-ë³öåé ¹2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 771-24-21 Ñïàðòà, ñïîðòèâíèé êëóá 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-00-61, (063) 394-49-94 Ñïîðòèâíèé çàë ÐÎÎ “Äèíàìî” 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 4 Ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ ÍÓÂÃÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-41-61 Ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ ÏÂÍÇ “ÌÅÃÓ” ³ì.àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 82 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-77-20 Ñòàä³îí “Àâàíãàðä” 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-36 Ñòàä³îí “Õ³ì³ê” 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-96-87 Ñòð³ëåöüêèé òèð ÑÌ “ѳêóðñ” 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-80 Òåí³ñí³ êîðòè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-94


ÑÒÎÌÀÒÎËÎò×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ

Ôàâîðèò, òðåíàæåðíèé çàë 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 25 Ô³òíåñ Ïîðò, ñïîðòèâíèé êëóá 33028, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-00-38 Öèòðóñ, ñòóä³ÿ ô³òíåñó ³ òàíöþ 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 11 (âõ³ä ç äâîðó) . . . . . . . (063) 931-39-36, (098) 618-46-02 Øåðèô ÑÂ, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 33013, ì.гâíå, âóë.Áàõàðºâà, 23, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (098) 259-26-99, (066) 600-49-78

ÑÏÎÐÒÈÂͲ ØÊÎËÈ, ÊËÓÁÈ Á³ëèé ëîòîñ, ñïîðòèâíèé êëóá êàðàòå

33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 015-56-82

Ìèñëèâñüêî-ñïîðòèâíèé êëóá "Ñîê³ë", ÒÎÂ

ʳííî-ñïîðòèâíèé êëóá. Ñòåíäîâà ñòð³ëüáà. 35055, ñ.Ñóñüê Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ìèñëèâñüêà, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 151-51-54, 653-40-72, (095) 348-45-80

Àäðåíàë³í, ïåéíáîëüíèé êëóá 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 998-89-79 Àéê³äî, Ôåäåðàö³ÿ гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-99-09 ÁÊ-93 “Ïóëüñàð”, áàñêåòáîëüíèé êëóá 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-81 Áóäîêàí, ñïîðòèâíèé êëóá 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-02-18, (066) 550-73-73 Âåðåñ, Íàðîäíèé Êëóá 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 001-00-13 Ãðàö³ÿ, äèòÿ÷èé ñïîðòèâíèé êëóá 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 (ñòàä³îí “Àâàíãàðä”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 329-76-47 ÄÞÑØ “Êîëîñ” 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-34-64 ÄÞÑØ “Óêðà¿íà” ç âåñëóâàííÿ íà áàéäàðêàõ ³ êàíîº 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 13 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-17-02 ÄÞÑØ ¹1 ÐÌÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-65 ÄÞÑØ ç ïëàâàííÿ ÐÌÐ ¹2 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-74-06 ¹3 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 28 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-22-17, 5-21-84 ÄÞÑØ ¹4 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-57-31 ¹5 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-61-12 ̳ñüêèé öåíòð ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ “Ñïîðò äëÿ âñ³õ” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 272-37-88, (050) 375-86-41 Îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî ÔÑÒ “Êîëîñ” ÀÏÊ Óêðà¿íè 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-44 Îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ÔÑÒ “Äèíàìî” Óêðà¿íè 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 4 Îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ÔÑÒ “Óêðà¿íà” 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-20-61 Îáëàñíà øêîëà âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-33-12 Îáëàñíèé êîì³òåò ÒÑÎÓ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-03-54 Îáëàñíèé öåíòð ³íâàë³äíîãî ñïîðòó “²íâàñïîðò” 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-63, 26-26-31 Îáëàñíèé öåíòð ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ “Ñïîðò äëÿ âñ³õ” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-27, 63-44-04 ÎÄÞÑØ “Êîëîñ” ç áîêñó 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-74 ÎÄÞÑØ îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-67 ÎÊ ÄÞÑØ “Àâàíãàðä” 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 ÎÊ ÄÞÑØ “Êîëîñ” 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-44 Ïðàäæàò, êëóá ºäèíîáîðñòâ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 746-40-20 Ðàéîííà ðàäà ÔÑÒ “Êîëîñ” 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-34-64 Ðåã³íà, гâíåíñüêèé âîëåéáîëüíèé êëóá 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-89-00 гâíå Êëàéìá, ã³ðñüêèé êëóá 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 167-28-89, (063) 262-46-57 гâíåíñüêà îáëàñíà ÄÞÑØ ³íâàë³ä³â, ÊÇ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-82 гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ÒÑÎÓ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-03-54 гâíåíñüêà îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ âîëåéáîëó 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 4. . . . . . . . . . (362) 60-89-00, (097) 206-61-35 гâíåíñüêà îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó, ñïîðòèâíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-06 гâíåíñüêå îáëàñíå óïðàâë³ííÿ ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ñïîðòó ÊÔÂÑ ÌÎÍ Óêðà¿íè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-72-56 гâíåíñüêèé àâ³àö³éíî-ñïîðòèâíèé êëóá ÒÑÎÓ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-51-14

181

ÑÒÎËßÐͲ ÂÈÐÎÁÈ, ÐÎÁÎÒÈ Shody.stroika.biz.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Çåëåíà, 17 . . . . . . . (096) 379-49-68, (093) 516-01-33 Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë.

MaksWood, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 579-98-85 Áóäðåì³íâåñò, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-70-61, (096) 202-74-45 ªâðî-Ñ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-52-65, (067) 362-10-27 Ìåëüíèê ³êòîð Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 354-10-75 Ïðîì³íü, ô³ðìîâèé ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 838-01-01 Ñåìèø, ÒçΠô³ðìà 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-18-20, (066) 041-15-02

ÑÒÎÌÀÒÎËÎò×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ 32 ÏÅÐËÈÍÈ, ÑÒÎÌÀÒÎËÎòß

33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-08-45 Ìàéñòåð-Ñòîì, ìåðåæà öåíòð³â ñòîìàòîëî㳿 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 14 . . . . . . . . . (096) 437-11-74, (066) 668-78-06 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 5 . . . . . . . . . . . (3622) 5-42-59, (050) 242-82-52 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 10. . . . . . . . . (362) 26-35-27, (096) 428-41-36

Ïîñì³øêà, ñòîìàòîëîã³ÿ

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 61 (á³ëÿ ê³íîòåàòðó “Åðà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-20-30, (096) 712-13-43, (099) 097-19-29

Ïðîôåñ³éíà ñòîìàòîëîã³ÿ

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 48 . . . . . . . . . . (362) 62-99-47, (098) 887-70-00

Ñòîìà-Ëþêñ, ñòîìàòîëîã³÷íà êë³í³êà

33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 6 . . . . . . (3622) 5-51-41, (097) 822-56-86

Ñòîìàò-Ãàðàíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò

33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-55-30, (067) 940-09-35, (066) 088-69-89

Ñòîìàòîëîã ³ ß, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 259 . . . . . . . . . . (3622) 5-33-54, (097) 511-99-95

Ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 (ãîòåëü “Òóðèñò”), 9-é ïîâ., ê.924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-80-97

Ñòîìàòîëîã³ÿ, êàá³íåò

33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-02-70

Ñòóä³ÿ ïîñì³øîê, ñòîìàòîëîã³ÿ

33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 15 . . . . . . . . (050) 207-90-28, (098) 108-00-62

32 Íîðìà, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-50-50 Dent Art Studio, ñòîìàòêàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-46, (097) 498-54-36 Forever, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, 5-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . (067) 732-93-92, (096) 926-10-69 PV Clinic, ñòîìàòîëîã³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, ÁÎÑ 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-53, (3622) 5-32-78 SaNa, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-55-26 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


182

ÑÒÐÀÕβ ÏÎÑËÓÃÈ

Vitadent, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33024, ì.гâíå, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-06-08 ÀÌÌÀ ÄÅÍÒ, ñòîìàòîëîã³÷íà êë³í³êà 33024, ì.гâíå, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-12-66 Àïîëîí³ÿ, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33001, ì.гâíå, âóë.Ãóð’ºâà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-01-63 Àñòðåé, ñòîìàòêàá³íåò 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-25-26, (067) 358-37-79 Áàä³é-Êî, ñòîìàòîëîã³÷í³ êàá³íåòè 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 146 (àâòîøêîëà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-41 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 à (ó÷êîìá³íàò) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-06-04 Âåð³äåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-89-83 Âåñò Äåíòàë, ñòîìàòîëîã³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-25-56, (097) 177-81-76 ³ñò-Äàíòèñò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, êîðï.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-19-14 Äàíòèñò, ñòîìàòêàá³íåò 33016, ì.гâíå, âóë.Î.Äóíäè÷à, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-70-75 Äåíò-ÀÐÒ, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33013, ì.гâíå, âóë.Äèðåêòîð³¿, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-56-23 Äåíò-Ëàéô, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 ê, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . (362) 40-15-09, (096) 748-98-47 Äåíò-ñòîìàòîëîã³ÿ, ñòîìàòêàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-54 Äåíòà-ñòîìàòîëîã³ÿ, ÐÖÑÐ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-41-77, (097) 403-41-33 Äåíòàë, ñó÷àñíà ñòîìàòîëîã³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-19, (063) 243-55-65 Äåíòàë-Ä, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-22-82 Äåíòàë-Ëþêñ, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-12-58, (094) 966-12-58 Äåíòàìåä, öåíòð ñòîìàòîëî㳿 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 62 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-85 Äåíòåêñ, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-88-66 Äîáðà ñòîìàòîëîã³ÿ, ñòîìàòêàá³íåò 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 626-79-56, (050) 633-51-77 Åäåì, ñòîìàòîëîã³÷íî-êîñìåòè÷íà ñòóä³ÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-34 Åêîäåíò, ñòîìàòîëîã³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.108. . . . . . . . . . . (362) 40-10-81, (097) 465-80-21 Åë³òäåíò, ñòîìàòîëîã³÷íà êë³í³êà 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-33-83 Åñòåò, ñòîìàòîëîã³÷í³ êàá³íåòè 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-53-72 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-93-99 Åñòåò-äåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-32-57, (066) 370-94-41 Çóá÷èê, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-98 Êîñìåòè÷íà ñòîìàòîëîã³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 156, ê.49 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-84, (067) 905-64-53 ˳êàð-ñòîìàòîëîã Ðèìàð÷óê Ðîìàí ²âàíîâè÷ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 562-78-27 ˳êàð-ñòîìàòîëîã Ñòåëüìàõ Òàðàñ Îðåñòîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 15 à, 3-é ïîâ. . . (362) 40-12-38, (096) 659-78-97 ˳êàð-ñòîìàòîëîã Ôåäîð÷óê Þð³é Ìèõàéëîâè÷ 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-28-70, 60-95-03 ˳êàð-ñòîìàòîëîã ×óä³íîâè÷ Îëüãà Ìèõàéë³âíà 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 609-04-84 Ìåä³àí, ñòîìàòîëîã³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, ÁÎÑ 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-06-70, (096) 297-37-90 Ìåä³ñòîì, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 7 à, ê.6 . . . . . . . . . . . . . (362) 64-73-65, (097) 096-10-77 ̳àäåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33013, ì.гâíå, âóë.Ëèòîâñüêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-28-54 ̲ÎËËÀ, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13, îô.101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-57 ̳ñòåð Äåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò ÏÔ “Â.².Ï.” 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 3, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-41-71, (068) 226-36-65 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-41-71, (097) 350-17-58 ̳ñüêà äèòÿ÷à ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà 33014, ì.гâíå, âóë.Ìàðêà Âîâ÷êà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-01-45, 23-51-01 ̳ñüêà ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-41, 26-37-46 ̳öíèé ãîð³øîê, ñòîìàòîëîã³ÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-09, (098) 547-72-63 Ìóäðèé çóá, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-64-26, (097) 466-87-83 Íåâ³äêëàäíà ñòîìàòîëîã³÷íà äîïîìîãà 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-22 ͳêîäåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-61-78 Îë³Ìï-ñ, ñòîìàòîëîã³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.̳ðþùåíêà, 31, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (362) 40-17-78, (094) 967-17-78

Îðòîïåä, ÏÏÔ 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-01-29 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-30 Ïðèâàòíà ñòîìàòîëîã³ÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-94, (067) 909-06-87 Ïð³ìà Äåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 18 . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-52, (050) 508-29-89 ÐåÑòîìà, ñó÷àñíà ñòîìàòîëîã³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-19-27 ÐîÄåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé öåíòð äîêòîðà Êîëîáîâà Â.Ì. 33028, ì.гâíå, ïðîâ.Ïóøê³íà, 8 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-86 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-20-95 Ðîäèííà ñòîìàòîëîã³ÿ, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 764-21-21 Ñàìñîí, ñòîìàòîëîã³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-30-03, 23-42-26 Ñîëîäåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-06-90 Ñîíàäåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-15-13 ÑòîìàLand 33022, ì.гâíå, âóë.Êí.Ðîìàíà, 9, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-16-64 Ñòîìàòêàá³íåòè 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-46 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 29. . . . . . . . . . . . . . (362) 64-48-75, (098) 225-08-67 Ñòîìàòêàá³íåò Äìèòð³ºâèõ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 33 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 541-57-10, (099) 959-63-09 Ñòîìàòîëîã³÷íà ë³÷íèöÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 851-75-70 Ñòîìàòîëîã³÷í³ êàá³íåòè 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 681-16-00 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-89-68 33002, ì.гâíå, âóë.Ãë³íêè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-73-03 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 22-44-55 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-14-13, (050) 537-59-46 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Âàñèëü÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 843-93-20 Ñòîìàòîëîã³ÿ WMS 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 18 å, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . (362) 43-29-95, (063) 849-55-38 Ñòîìàòîëîã³ÿ Âèñîöüêèõ 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-08-46, (097) 731-42-53 Øâèäêà ñòîìàòîëîã³÷íà äîïîìîãà, ñòîìàòêàá³íåò 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 36/21 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 231-70-79, (097) 629-19-47

ÑÒÐÀÕβ ÏÎÑËÓÃÈ UTICO, ÏÐÀÒ “ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀ ÑÒÐÀÕÎÂÀ ÊÎÌÏÀͲߔ

33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5 . . . . . . . . (362) 62-04-78, 62-33-72

ÓͲÂÅÐÑÀËÜÍÀ, ÑÒÐÀÕÎÂÀ ÊÎÌÏÀͲß, ÏÀÒ

www.universalna.com 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-95, 63-56-09, (067) 235-94-38

AXA Ñòðàõóâàííÿ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÀÒ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-77-75, (067) 507-16-06 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ïîëòàâè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-22-13 Star life, ñòðàõîâ³ ïîñëóãè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.347. . . . . . . . . . (096) 197-98-45, (063) 224-52-51 Àðñåíàë Ñòðàõóâàííÿ, ÑÊ, ÏðÀÒ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-02 Àñêà, ÏðÀÒ “Óêðà¿íñüêà àêö³îíåðíà ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ” 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-93 Áðîêá³çíåñ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, гâíåíñüêå óïðàâë³ííÿ ÏÀÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 5, îô.303 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-28, (067) 355-23-00 Ãëîáóñ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-04, (050) 432-16-80 ªâðîïåéñüêèé Ñòðàõîâèé Ñîþç, ÏðÀÒ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-28-45 ²ÍÃÎ Óêðà¿íà, ÀÑÊ, ÏðÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21, îô.302, 308, 310 . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-36, 63-46-83 Êè¿âñüêèé ñòðàõîâèé ä³ì, ïðåäñòàâíèöòâî ó гâíîìó, ÏðÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á (ÒÖ “²ííà”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . (362) 46-07-77 Êíÿæà ³ºííà ²íøóðàíñ Ãðóï, ÓÑÊ, гâíåíñüêà îáëàñíà äèðåêö³ÿ, ÏðÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-51, 63-42-65 Êðà¿íà, ÑÊ, ÏÀÒ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-02-65, (067) 500-56-33


ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÈ. ÒÎÐÃβ ÖÅÍÒÐÈ

ÎÐÀÍÒÀ, гâíåíñüêà îáëàñíà äèðåêö³ÿ ÍÀÑÊ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-56-43, 63-59-42 ÎÐÀÍÒÀ, гâíåíñüêå ì³ñüêå â³ää³ëåííÿ ÍÀÑÊ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-06-17 ÎÐÀÍÒÀ, гâí��íñüêå ðàéîííå â³ää³ëåííÿ ÍÀÑÊ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-48 ÏÇÓ Óêðà¿íà, ÑÊ, ÏðÀÒ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-30, 62-34-38 Ïðîâ³äíà, ÏðÀÒ, ÑÊ, ÖϳÎÊ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-91-61, 64-91-64 Ïðîâ³äíà, ÏðÀÒ, ÑÊ, ÖϳÎÊ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-57-07 гâíå ñòðàõóâàííÿ, ñòðàõîâèé àãåíò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.211 . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-05-85, (067) 363-43-63 ÑÒ “²ëë³÷³âñüêå”, ÏðÀÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-65-12, 63-54-37 Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ “UNIQA”, ÐÎÄ ÏðÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàôîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-67, (067) 406-20-98 Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ “ÂÓÑΔ, ÏðÀÒ 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 544-99-02 ÒÀÑ, ñòðàõîâà ãðóïà, ÏðÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-31-55 ÒÀÑ, ñòðàõîâà ãðóïà, гâíåíñüêèé öåíòð ïðîäàæó ¹1 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-53 Óêîîïãàðàíò, ÑÊ, ÒÄÂ, ïðåäñòàâíèöòâî â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13, ê.403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-82 Óêðà¿íñüêà ïîæåæíî-ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, гâíåíñüêà äèðåêö³ÿ, ÏðÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-70-10, 63-70-32 Óêðà¿íñüêà ñòðàõîâà ãðóïà, ÑÊ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-42 Õ.Ë.ÁÐÎÊÅÐ ² ÏÀÐÒÍÅÐÈ, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-40-07 ÕIJ ñòðàõóâàííÿ, ÏÀÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 26 â, îô.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-17-20

ÑÓÂÅͲÐÈ

ÄÕ-ñòóä³ÿ, ÒçÎÂ

Ðåêëàìíî-ñóâåí³ðíà ïðîäóêö³ÿ. Íàíåñåííÿ ëîãîòèï³â. 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 146 . . . . . . . . . . (362) 62-33-05, 62-05-00

ÔîòîÏëþñ, ñòóä³ÿ

Ðåêëàìíî-ñóâåí³ðíà ïðîäóêö³ÿ. Íàíåñåííÿ ëîãîòèï³â òà ôîòî. 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à (ÒÖ “Àðåíà”) . . . . . . . . . . . (067) 814-08-00 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . . . . (067) 814-09-00

ARTiØÎÊ, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 261-76-45, 926-67-53 Áóðøòèíîâà êîïàëüíÿ ¹1, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 745-58-33, (095) 534-39-16 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Òåàòðàëüíèé, 3 (ÒÖ “Öåíòðàëüíèé”), áóòèê ¹12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 381-32-31, (095) 150-48-56 Êðàìíèöÿ óêðà¿íñüêèõ ñóâåí³ð³â 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), íèæí³é ð³âåíü . . . . . (097) 022-33-24 Ìàåñòðî, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-04-90, 69-04-91 Îë³-Êà, ñòóä³ÿ handmade 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, êîðï.¹3 . . . . . . . . . (362) 63-61-98, (067) 360-56-57 Îðäåíè äëÿ þâ³ëÿð³â, ìàéñòåðíÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 228-03-09 Ïîäàðóíêè, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-51 Ñóâåí³ðè òà ãîäèííèêè, â³ää³ëè 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 (ïàñàæ “Þí³ñòü”), 2-é ïîâ. 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3 (ðèíîê), ê³îñê ¹160 . . . . . . (098) 154-53-74 Ôàíòàç³ÿ, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-04-39

183

ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÈ. ÒÎÐÃβ ÖÅÍÒÐÈ ÌÅÒÐÎ ÊÅØ ÅÍÄ ÊÅв ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÒÎÂ, Ô²Ë²ß Ó Ì.вÂÍÅ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-01-03, 42-01-04, 42-01-41, 42-01-02

12, òîðãîâèé öåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-53 FOZZY, ã³ïåðìàðêåò 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-40-94 Grand-Áàçàð, òîðãîâèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-49 MANHATTAN City Hall, òîðãîâî-îô³ñíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 588-84-87 NOVUS, òîðãîâèé öåíòð 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-70, 46-09-72 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-85 SHOPPING-êâàðòàë, òîðãîâèé öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-08-78 Àðåíà, ÒÖ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-34 Àðñåí, ñóïåðìàðêåò 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-47-58 Âåëìàðò, ã³ïåðìàðêåò 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-89 ³ä³í, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 2/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-01-32, 23-53-18 ³êòîð³ÿ, òîðãîâèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-97-28 Âîïàê, ñóïåðìàðêåòè 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-53 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-98, 62-35-18 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 41 à Ãàëåðåÿ Ïðåì’ºð, òîðãîâî-îô³ñíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-50-72 Äèñêîíò, ñóïåðìàðêåò 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-34-60 Åêâàòîð, òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-33-59 ÅÊÎ-ìàðêåò, ñóïåðìàðêåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 Åêñïðåñ, òîðãîâèé êîìïëåêñ 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 1 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-03-88 Åòàëîí, òîðãîâèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-85, 68-22-22 Çëàòà Ïëàçà, òîðãîâåëüíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-11-88 ²ìïåðàòîð, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-35-35 ²ííà, òîðãîâèé öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-01-41 Ëåá³äü, ìàãàçèí ÀÒÇÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-38 Ìëèí³âñüêèé, òîðãîâåëüíèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 654-42-27 Ìð³ÿ, òîðãîâèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-80 Íàø Êðàé Åêñïðåñ, ì³í³-ìàðêåò 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-97-08 Íàø êðàé, ñóïåðìàðêåò 33002, ì.гâíå, âóë.Äàðâ³íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-89 ÏÀÊÊÎ, ãóðò³âíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-26, 63-08-68 Ïîêðîâñüêèé, òîðãîâèé öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-17 ÑÀÌ-ìàðêåò, ñóïåðìàðêåòè 33014, ì.гâíå, âóë.Êí.Îëüãè, 1 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 21 à ѳëüïî, óí³âåðñàìè 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-81-40 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-44-89, 28-54-73 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-24-75 ѲÌ-ѲÌ, ñóïåðìàðêåò 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-11 ÔÐÅØ, ñóïåðìàðêåò 33022, ì.гâíå, âóë.×åðíÿêà, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-53-76, 62-44-25 ×àéêà, òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèé öåíòð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-64-35 Øèê, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-33 Þí³ñòü, òîðãîâèé ïàñàæ 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-50, (050) 627-61-61


184

ÒÀÊѲ

ÒÀÊѲ UA-TAXI 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 444-55-34, (066) 444-93-34 Îïòèìàëüíå òàêñ³, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-15-61, (066) 920-15-61 Ïåðåâ³çíèê “Ëþêñ”, òàêñ³ 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 15-01, 63-51-55 Ðàä³îòàêñ³ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 130-10-88, (097) 410-27-10 Ðàä³îòàêñ³ “Áëþç” 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 5, îô.1 . . . . . . . . (362) 15-56, 43-00-56, (096) 999-15-56 Ðàä³îòàêñ³ ϳëîò 40-40-40 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 228-15-00, (099) 706-49-92 Òàêñ³ 15-05 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-15-05, (098) 000-15-05, (050) 670-05-55

ÒÀÍÖÞÂÀËÜͲ ÑÒÓIJ¯, ÊËÓÁÈ IMPREZA, øêîëà ñõ³äíîãî òàíöþ

330