Page 1


Ç̲ÑÒ

3

ЗМІСТ РЕКЛАМНО ІНФОРМАЦІЙНИЙ КАТАЛОГ . . . . . . . . . . . . . . . 5 A Àâòîìàòèêà, ÊÂÏ . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Б Áåòîí /äèâ.ðóáðèêó “Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, âèðîáè òà êîíñòðóêö³¿”/ . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Áðóê³âêà /äèâ.ðóáðèêó “Òðîòóàðíà ïëèòêà-âèðîáíèöòâî, âêëàäàííÿ”/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Áóä³âåëüíà òà ñïåöòåõí³êà, îáëàäíàííÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, âèðîáè òà êîíñòðóêö³¿. . . . . . . . . . . . 7 Áóä³âåëüíî-ìîíòàæí³ ðîáîòè . . . . . . 15

В Âåíòèëÿö³ÿ, êîíäèö³îíåðè . . . . . . . . . 20 ³êíà /äèâ.ðóáðèêè “Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ âèðîáè, ïëàñòèê”, “Ñòîëÿðí³ âèðîáè”/ . . 62, 84 Âîäîíàãð³âàëüíå, âîäîî÷èùóâàëüíå îáëàäíàííÿ . . . . 21 Âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ . . . 21 Âîðîòà, îãîðîæ³ . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Äåðåâîîáðîáêà, ë³ñî-, ïèëîìàòåð³àëè . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Äçåðêàëà /äèâ.ðóáðèêó “Ñêëî, ñêëîâèðîáè, äçåðêàëà”/. . . . . 83 Äèçàéí, îôîðìëåííÿ ³íòåð’ºð³â. . . . . 25 Äîìîôîíè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Äîðîãè-áóä³âíèöòâî, ðåìîíò . . . . . . 26

Е Åêñïåðòíà îö³íêà . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Åëåêòðîòåõí³÷íà òà êàáåëüíî-ïðîâ³äíèêîâà ïðîäóêö³ÿ . . 28

Ж Æàëþç³, ðîëåòè. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

З

Г

Çâàðþâàëüíå îáëàäíàííÿ, ðîáîòè . . 31 Çåìëåâïîðÿäêóâàííÿ. . . . . . . . . . . . . . 32

Ãàçèô³êàö³ÿ, îáëàäíàííÿ. . . . . . . . . . . 24

І

Д Äâåð³ /äèâ.ðóáðèêè “Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ âèðîáè, ïëàñòèê”, “Ñòîëÿðí³ âèðîáè”/ . . 62, 84

²íñòðóìåíò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

К Êàì³íè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Êàì³íü, êàìåíåîáðîáêà . . . . . . . . . . . . 35


4

Ç̲ÑÒ

Êåðàì³êà /äèâ.ðóáðèêó “Ñàíòåõí³êà. Êåðàì³êà”/ . . . . . . . . . . 79 Êèëèìè /äèâ.ðóáðèêó “Ïîêðèòòÿ äëÿ ï³äëîãè”/ . . . . . . . . . 75 Êë³í³íãîâ³ ïîñëóãè, îáëàäíàííÿ . . . . . 36 Êîíäèö³îíåðè /äèâ.ðóáðèêó “Âåíòèëÿö³ÿ, êîíäèö³îíåðè”/ . . . . . . 20

Л Ëàêîôàðáîâà ïðîäóêö³ÿ . . . . . . . . . . . 37 Ëàíäøàôòíå ïðîåêòóâàííÿ . . . . . . . 38 ˳÷èëüíèêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Ëþñòðè /äèâ.ðóáðèêó “Îñâ³òëþâàëüí³ ïðèëàäè, ëþñòðè”/, 74

М Ìàãàçèíè áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â. . . 39 Ìåáë³. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Ìåòàëè òà ìåòàëîâèðîáè . . . . . . . . 59 Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ âèðîáè, ïëàñòèê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Ïðîåêòí³ òà ³íæèí³ðèíãîâ³ ðîáîòè. . 78 Ðîëåòè /äèâ.ðóáðèêó “Æàëþç³, ðîëåòè”/ . . . . . . . . . . . . . . 31

С Ñàíòåõí³êà. Êåðàì³êà . . . . . . . . . . . . . 79 Ñèñòåìè ñèãíàë³çàö³¿ . . . . . . . . . . . . . 81 Ñêëî, ñêëîâèðîáè, äçåðêàëà . . . . . . . . 83 Ñîíöåçàõèñí³ ñèñòåìè /äèâ.ðóáðèêó “Æàëþç³, ðîëåòè”/ . . . 31 Ñïåöîäÿã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Ñòîëÿðí³ âèðîáè . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Т Òåêñòèëü /äèâ.ðóáðèêó “Øòîðè. Òåêñòèëü”/ . . . . . . . . . . . . . 88 Òåïëî-, ã³äðî³çîëÿö³ÿ . . . . . . . . . . . . . . 85 Òåõí³÷íà ³íâåíòàðèçàö³ÿ. . . . . . . . . . . 86 Òðîòóàðíà ïëèòêà-âèðîáíèöòâî, âêëàäàííÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

У

Íàòÿæí³ ñòåë³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Óòåïëåííÿ /äèâ.ðóáðèêó “Òåïëî-, ã³äðî³çîëÿö³ÿ”/. . . . . . . . . . . 85

О

Ф

Îãîðîæ³ /äèâ.ðóáðèêó “Âîðîòà, îãîðîæ³”/ . . . . . . . . . . . . . . 23 Îïàëåííÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Îñâ³òëþâàëüí³ ïðèëàäè, ëþñòðè . . . 74

Ôóðí³òóðà-äâåðíà, â³êîííà, ìåáëåâà. . . . . . . . . . . . . . . . 87

Н

П Ïëàñòèê /äèâ.ðóáðèêó “Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ âèðîáè, ïëàñòèê”/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Ïîêðèòòÿ äëÿ ï³äëîãè . . . . . . . . . . . . 75 Ïîêð³âåëüí³ ìàòåð³àëè, ðîáîòè . . . . 76

Ц Öåìåíò /äèâ.ðóáðèêó “Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, âèðîáè òà êîíñòðóêö³¿”/. . . . . . . . . . . 7

Ш Øïàëåðè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Øòîðè. Òåêñòèëü . . . . . . . . . . . . . . . . 88


ÁÓIJÂÅËÜÍÀ ÒÀ ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÀ, ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

5

РЕКЛАМНОІНФОРМАЦІЙНИЙ КАТАЛОГ АВТОМАТИКА, КВП ЛІТАН СВІТ, ЕЛЕКТРОБАЗА 43008, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2,(050) 202-44-67 . .(096) 090-41-79, (050) 946-28-72, (068) 886-15-45 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.42

ТОРГОВИЙ ДІМ "ВОЕЛЕКТРИК", ПП 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ôàáðè÷íà, 3,(099) 030-77-75 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.44

ФОРТЕХ, ТОВ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . (098) 477-29-23, (095) 087-88-58 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.42

Підприємства та фірми м.Рівне Àâòîìàòèêà-òåõïðîåêò, ÏÏ

33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . . . . . . . (067) 774-82-71, (067) 231-52-79, (362) 43-04-01

Àð³íà, ÊÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 à. . (362) 23-53-99, 64-40-00

Âîðîòà-Àâòîìàòèêà

Õàòà òåïëà, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Äåêàáðèñò³â, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 529-41-01, (096) 944-88-40

БУДІВЕЛЬНА ТА СПЕЦТЕХНІКА, ОБЛАДНАННЯ АРТЕМБУД, ПП Ïîñëóãè êðàíà, ìàí³ïóëÿòîðà, ñàìîñêèäà, öåìåíòîâîçà, òåíòà òà àâòîíàâàíòàæóâà÷à. 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 950-76-18, (097) 542-81-51 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 671-85-05, (3652) 2-48-09

КОНСТАЕЛ, ПП Ïîñëóãè àâòîâèøêè. 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-42-10

МЕХБУДСЕРВІС, ПАТ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 á . . (067) 363-30-81, (3622) 5-30-10, 5-21-10, 5-23-24

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 . . . . . . . (063) 629-18-18

Åëåêòðî-Ïðîñò³ð, ÏÏ

33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . (067) 384-24-07

Êðåäî, ÏÏÔ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-21-45, (362) 64-27-02, 43-05-03

Ìàéñòåð-Ì

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à (ÒÊ "Ñêåëÿ") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-44-63, (362) 43-05-25

Íîâ³òåõ-Çàõ³ä, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27, îô.306, 309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-11-15, (362) 63-41-05

Òåïëîåíåðãîðåìîíò, ÌÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Ì.Áåðåçîâñüêîãî, 6 . . . . . . (362) 26-78-82

Підприємства та фірми м.Луцьк Çàõ³äàðìàïðîì, ËÒÄ

43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 . . . . . . . . . . (332) 71-19-19

Íîâ³òí³ òåõíîëî㳿 áóä³âíèöòâà, ÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, ïðèì.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 602-45-10, (332) 78-83-60

Ïðîìàê, ÏÏ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 40 . . . (332) 24-90-31, 72-54-75

Ҳ² ËÒÄ, ÒçÎÂ, ÂÊÔ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, îô.411 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-41-51 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


6

ÁÓIJÂÅËÜÍÀ ÒÀ ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÀ, ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

СПЕЦТЕХ, ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ 45631, ñ.Ìèëóø³ Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . (096) 667-36-40, (067) 332-88-30 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.42

ШОЛОТЮК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ, ПІДПРИЄМЕЦЬ Ïîñëóãè ñàìîñêèäîì òà ìàí³ïóëÿòîðîì. 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . (050) 529-95-20, (096) 429-69-75 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.42

Підприємства та фірми м.Рівне ÀâòîÒîï

35371, ñ.Àíòîï³ëü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êè¿âñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 533-44-95, (096) 425-98-30

Áàëêàí, ÒçÎÂ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 769-35-77, (362) 60-97-00

ÁÐÌ, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 213-55-52, (067) 362-55-01

Âîçíþê ³òàë³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4, îô.51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 791-97-64, (095) 816-62-76

Åêîâ³ä, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 24 à. . . . . . . . . (362) 64-31-71

Çàõ³äáóäêîìïëåêò, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 70 . . . . . . . . . . . (050) 579-91-16, (068) 036-06-95, (362) 23-70-00

Êàòåô, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 261-68-15, (362) 60-87-07

гâíåòðàêòîðñåðâ³ñ, ÏÏ

33001, ì.гâíå, âóë.Ãðóíòîâà, 2 . . . . (362) 63-15-12,62-85-53

Ñèñòåìè Óïðàâë³ííÿ-Êîíñèñ, ÂÊÏ, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 44/70 . . . . . (362) 62-32-44

Ñëîáîäÿíþê ²âàí ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 64 . . . . . (067) 763-56-52

Ñòèõóí Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 074-92-25, (362) 43-07-24

Òåõ³íäóñòð³ÿ, ÒÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 434-45-81, (362) 26-27-60

Òêà÷óê ßðîñëàâ ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33028, ì.гâíå, âóë.Ïðèëóæíà, 3 . . . . . . . . . . (050) 573-33-21

Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÐÔ ÒçÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 440-27-86, (362) 26-36-87, 26-19-78

Óïðàâë³ííÿ ìàëî¿ ìåõàí³çàö³¿, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 â, (362) 43-21-85, 28-55-76

Підприємства та фірми м.Луцьк Bobcat òåõí³êà, ÏÏ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (096) 629-29-53, (050) 838-71-09

³ï-Îéë, ÒçÎÂ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðíèøåâñüêîãî, 5. . . . . . (332) 77-03-88

Âîëèíñüêà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ, ÒçÎÂ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 13 . . . . . . . . . . . (067) 332-09-06, (066) 911-39-93, (332) 77-06-37

Âîëèíüêðàíñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 963-87-55, (332) 28-44-68

Âîëèíüñïåöòåõí³êà, ÒÎÂ

45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 827-70-75

ÊÂÁ-Óêðà¿íà, ÒçÎÂ

Çåí³ò, ÒçÎÂ

Ëàì-Áóä, ÏÏ

Êîðåöü Ìèêîëà Ôåäîíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 à . . . . . . . (067) 362-42-74 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 926-64-44, (068) 230-00-04

Ìåõàãðîáóä, ÑÏ

43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 à,(332) 25-51-93, 71-36-90 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (050) 671-08-44, (096) 800-55-00

Ëåñÿ-ïëþñ, ÒçÎÂ

45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 3 . . . . . . (332) 76-02-48, (050) 438-59-51

33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-96-25, 26-18-65, 26-48-94, 26-79-68

Ìåäêî Þð³é Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . (362) 63-80-90,46-08-08

Ìîðîõîâ Àíäð³é ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Íàâàíòàæóâà÷-Ñåðâ³ñ, ÏÏ

Ïîñëóãè åâàêóàòîðà òà ìàí³ïóëÿòîðà, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 ê . . . . . . . . . (067) 255-01-85

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 969-10-39 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 498-90-79, (096) 224-21-48

ÏÐÀÃÌÀÒÅÊ, ÏÏ

ÎÑÍÎÂÀÁÓÄ, ÏÏ

гâíåíñüêèé ðàéñ³ëüêîìóíãîñï, ÒÄÂ

ÏÐÀÃÌÀÒÅÊ, ÏÏ

гâíåÏàñÒðàíñ, ÒçÎÂ

Ïðåì³óì-öåíòð, ÏÏ

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-86-96, (095) 704-49-77 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-12, 63-43-40 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 602-89-47, (362) 62-33-87

43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . (050) 339-01-00, (097) 339-01-00, (332) 71-09-23 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 224-46-66, (332) 78-88-86 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, îô.315 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 731-09-02, (332) 78-34-97, 29-54-95


ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÂÈÐÎÁÈ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

7

Ïðîäòåõîïòòîðã, ÒçÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31,(332) 77-97-84, 77-97-34

Ñïåöòåõí³êà, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 . . . . . . . . . . . . (095) 407-57-21

Óêððåñóðñ, ÍÂÏ, ÒÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à (3-é ïîâ.), îô.6 . . . . . . . . . . . . (050) 378-69-96, (067) 361-15-35, (332) 75-17-71

Õåäîñ Ëóöüê, ÑÏ ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-76-44, (332) 25-01-47, 25-00-07

Øëÿõ, ÌÏ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 95 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-98-29, (332) 72-93-78

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.43

БУДМАТ, ПП 43000, ì.Ëóöüê. . (095) 535-56-63, (097) 751-64-30 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.44

ВІКТОРІЯ ВЕСТ+, ПП Ìåòàëîïðîô³ëü, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ì³íåðàëüíà âàòà. 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 (ÁÖ "ijàìàíò") . . (066) 438-45-43, (096) 800-47-76 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.42

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


8

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÂÈÐÎÁÈ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

ВОЛИНЬВОДГОСП, ПРАТ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 2 . (050) 378-80-45, (050) 378-50-36, (067) 332-17-76 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.49

ВОЛИНЬСТАЛЬ, ТЗОВ Ã³äðî- òà ïàðîáàð’ºð. ̳íâàòà. Ïðîô³ëü CD ³ UD. 45634, ñ.Áîãîëþáè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íàáåðåæíà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 724-97-77, (097) 914-36-05 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ІМПЕРІУМ, САЛОН ДЕКОРУ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ"), 2-é ïîâ. . . . . . . . . (050) 226-82-22, (050) 226-83-33 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.49

МАЯК, БУДІВЕЛЬНИЙ МАРКЕТ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98, (097) 120-57-24 . . . . . . . . (067) 360-92-83, (362) 28-15-81, 28-94-26 Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë.

МОНОЛІТНІ ПЕРЕКРИТТЯ Ôóíäàìåíòè, ñõîäèíêîâ³ ìàðø³, êîëîíè. 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 777-10-99

ПРОСТО ДЕШЕВШЕ, ПП 43000, ì.Ëóöüê. . (067) 171-10-01, (050) 713-88-16 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.


ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÂÈÐÎÁÈ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

9

Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

РЕАЛ УКРАЇНА, ТЗОВ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . (097) 828-63-98, (099) 988-00-15, (362) 28-15-86 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.91

СІТКА НЕСВІЧ, ПП ПРУШИНЬСКІ УКРАЇНА, ТЗОВ Ïðîôíàñòèë, ñåíäâ³÷-ïàíåë³. 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ"), îô.511 . . . . . . . . . (099) 736-03-09, (068) 943-33-20

СВІТ ПОКРІВЛІ 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 40 à 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 999-90-32, (098) 273-23-33 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.48

33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . (096) 032-24-48, (066) 968-04-61, (362) 43-43-34 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 9,(095) 123-09-79 . . . . . . . . (067) 342-23-04, (332) 77-44-51, 77-44-50 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.1

СПЕЦТЕХ, ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ Öåìåíò. Ùåá³íü. ϳñîê. 45631, ñ.Ìèëóø³ Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . (096) 667-36-40, (067) 332-88-30 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.42

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


10

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÂÈÐÎÁÈ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

ТПКЦЕНТР, ТОВ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.16 . . (050) 378-10-40, (067) 672-30-60, (332) 77-63-28 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.42

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.46

Caparol center

33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1/1 . . . . . . . . . . (067) 402-60-23, (096) 024-44-46, (068) 727-85-35

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

FABRICK, ÒÌ, ÒΠ"ÓÁÊ Áóä³íäóñòð³ÿ"

33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-40-42, (362) 69-34-38, 69-34-85

Golden Tile, ÒçÎÂ

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . (362) 63-08-83, 63-08-82

Priori, ÏÏ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . (068) 301-04-04

Àâòîñòðàäà Óêðà¿íà, ÒÎÂ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . (362) 46-02-47, 46-02-37

Àêìå, ÌÏÏ

ШОЛОТЮК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ, ПІДПРИЄМЕЦЬ Ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, öåìåíò, öåãëà òà ³í. 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . (050) 529-95-20, (096) 429-69-75 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.42

Підприємства та фірми м.Рівне BlokBruk

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . (068) 886-00-88

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-96-79, (362) 62-99-55

Àðìîáóäñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä. . . . . . . . (067) 709-99-81

Áàòëåð

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . (050) 339-35-78, (097) 135-89-80, (362) 26-94-59

Áåòîëàí, êîìïàí³ÿ

33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . . . (067) 360-30-32, (066) 449-83-75, (362) 43-50-43


ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÂÈÐÎÁÈ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

Á³ëåöüêèé ³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Äîáðîä³é Ðóñëàí Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

ÁÊ Óêðã³äðîêîì, ÒÎÂ

ÄÑÏ Ïëþñ, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . (362) 64-24-77, 63-74-44 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 12/93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-32-99, (362) 45-16-45

Áóäâåñò, ÂÊÔ ÒçÎÂ

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . (067) 791-73-33 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . (362) 43-39-39

Äóí³í Âàñèëü Áîðèñîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . (067) 362-21-43

33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-20

Åêîìåäòåõ, ÒçÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 16 ä. . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-64

ªâðî-Ñ, ÒçÎÂ

35304, ñ.Êîðíèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Òðàêòîðíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 502-04-05

dzí÷óê Âàëåíòèíà Ìèõàéë³âíà, ï³äïðèºìåöü

Áóä³íäóñòð³ÿðåñóðñ, ÏÏ

Áóäÿêîâñüêèé Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü Âåëåòèê ²âàí Äìèòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . (098) 811-64-14, (093) 780-31-25, (066) 129-68-32

Âåëüá³ê Äìèòðî Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 545-45-02, (098) 251-38-18

Âåñò Áðóê, ÏÏ

33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 982-00-04, (093) 715-79-95

ÂÏ Ôîðòóíà, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 521-50-59, (362) 63-61-82

Âñå äëÿ óòåïëåííÿ, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-18-78, (097) 532-62-65

Ãàëñïåöáóä ÏÐÎ, ÏÏ

33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 à 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-10-27, (362) 64-52-65 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85 â, (098) 770-42-80, (362) 43-60-12

ÇÍÍ-ÁÓÄ, ÏÏ

33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 975-47-40, (362) 62-18-49

²ÁÊ Âåñòáóä, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-12-21, (362) 45-41-21

²çîòåðì-Ñ, ÒçΠϲ²

33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 128 . . . . . . . . . . . . (067) 362-89-11, (067) 364-15-10, (362) 62-56-65

Êëàñèêà Êîìôîðòíîãî Áóä³âíèöòâà, ÒÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . (067) 363-19-50, (067) 363-19-30, (3622) 5-53-17

Êîëîðáóä-ÎÃ, ÒçÎÂ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 7, (362) 45-13-07, 63-56-99

Êîìïàí³ÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 999-09-39, (362) 64-31-51, 64-31-52

33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-44, 46-08-79

ÊÒ Óêðà¿íà, ÒÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Ïðèñàäèáíà, 5 . . . . . . . . . (098) 583-63-56

ÊÒÁ-ÃÐÓÏ, ÒçÎÂ

35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-87-30

ËÀ²ÑÑ, ÒçΠô³ðìà

Ãîðáà÷ Îëüãà Ñòåïàí³âíà, ï³äïðèºìåöü

Ãîðîäîöüêèé çàâîä "Áóäìàòåð³àëè", ÒçΠÃðåéíïëàñò-гâíå

35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Àâ³àòîð³â, 1 . . . . . . . . . . . . (098) 514-58-74, (096) 377-43-56, (362) 61-30-63

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 â, îô.5. . (067) 631-31-07 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 16 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-91-41, (362) 46-04-41 33001, ì.гâíå, âóë.Ïðîìèñëîâà, 1 . . (362) 62-34-85, 63-00-95

Ëàâðåíòüºâ ³êòîð Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 866-02-73

Ãóö Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Ëàêê³, ÏÏ

Äàõ Ïðîô³ëü, ÒçÎÂ

˳õòíåð Áåòîí гâíå, ÒçÎÂ

Äåìèäåíêî Àíàòîë³é Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Ëîñ³ê ³êòîð Ñåìåíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . (068) 173-00-77, (067) 363-03-82 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . (067) 724-35-37, (066) 804-70-71, (362) 68-33-97 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 281-05-64, (362) 26-54-58

Äåì³ñ, ÒçΠô³ðìà

35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-98-73, (067) 760-04-08

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . (050) 375-78-03, (098) 807-56-26 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèñàäèáíà, 9 á . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-65-69, 23-34-43 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 å . . . . . . . . . . . . (067) 588-69-50, (050) 371-99-60, (362) 45-49-10

Ëþáîìèðñüêå âàïíÿíî-ñèë³êàòíå ï³äïðèºìñòâî, ÒÎÂ

35321, ñ.Íîâà Ëþáîìèðêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-80-78, 27-80-70

ijì-Ñ, ÏÏ

Ëþáîìèðñüêèé àñôàëüòíî-áåòîííèé çàâîä

ijìîë Áóä, ÒÂÔ

Ìàºòîê-Â, ÏÏ

33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . . . . . . . (050) 210-82-02, (067) 362-01-42, (362) 63-24-77 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 40 à . . . . . . . . . . . (067) 165-05-05, (050) 728-31-80, (068) 959-87-58

11

35321, ñ.Íîâà Ëþáîìèðêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-02-40 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 527-86-86, (362) 68-20-44 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


12

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÂÈÐÎÁÈ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

Ìàêîâñüêèé Âîëîäèìèð ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7, îô.311 . . . (067) 940-28-64

Ìàêñ-Áóä, ÏÏÔ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . (096) 540-23-24

̳ðàä, ÌÏÏ ô³ðìà

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 50 . . . . . . . . . . (068) 958-95-67

̲ÑÒ²Ì, ÒΠÍÂÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ³ . . . . . . . . . (362) 63-66-14

Ìîëäèíã, ÏÏ

33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-25-60, 43-24-46

Ìîí Àâ³, ÏÏ

33001, ì.гâíå, âóë.Ðóñüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 248-08-20, (067) 214-18-22

Ìóçè÷êî Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 696-24-09, (362) 24-17-74

ͳêîëåíêî Áîãäàí ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 . . . . . . . . (067) 787-30-10

Íîâèé-Äâ³ð, ÒÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . (067) 674-41-53, (096) 860-66-49, (362) 28-85-79

Îëüâ³ÿ, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25,(362) 69-09-02, 69-08-99

Îïîðàáóä, ÒÎÂ

гâíåíñüêèé çàâîä íàäì³öíèõ çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é, ÏÀÒ

35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-15-69, 61-15-67

Ðîéêî Íàòàë³ÿ Þð³¿âíà, ï³äïðèºìåöü

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 027-19-05, (362) 64-43-73

ÐÓÔ, ÒçÎÂ

33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 82 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-15-73, (067) 363-28-00

ÑÂÑ-Ïëþñ Ñ, ÏÏ

33004, ñ.Âåðåñíåâå гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 26 . . . . . . . . . . . (362) 43-08-12, (067) 382-41-95, (093) 574-44-90

Ñêèáà Ñåðã³é Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . (050) 339-35-78, (097) 135-89-80, (362) 26-94-59

Ñòàéëèíã, ÒçÎÂ

33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 3 . . . (362) 26-36-62, 26-86-67

ÑÒÀÐÒ² ÊÎÌ, ÒçÎÂ

35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . (098) 868-28-97, (050) 378-26-00, (362) 45-04-36

ÑÒ²ÎË, ÏÏ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . (050) 375-78-27, (3622) 5-20-74, 62-20-06, 62-20-14

33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 384-55-35, (067) 662-18-20

Ñòðàòîí, ÏÏ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 698-12-55, (362) 43-84-46

Ñòðèíãåð, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 24 à, îô.6. . . (098) 903-51-31

Ñòóíåð, ÒçÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83. . (050) 461-71-91, (362) 40-03-70

Ñóô³ò, êîìïàí³ÿ

ϳòêåâè÷ Îëåã Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü Ïëàñòèê-гâíå, êîìïàí³ÿ Ïëàñò³êñ Óêðà¿íà, ÒçÎÂ

Ïîë³ìåðºâðîñòàíäàðò, ÏÏ

35324, ñ.Çàáîðîëü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êîëãîñïíà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 242-88-72, (097) 150-16-22

Ïðîô³òåê-ÁÌ, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . (098) 342-38-78, (050) 221-04-54, (362) 63-74-44

Ðåäâóä, ÒçÎÂ

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1. . (362) 61-99-61, 45-02-45

Ðåìáóä, ÏÀÒ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 à . . . . . . . . (097) 004-04-05

гâíå-ѳ÷, ÏÏ

33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 123 à . . . . . . . (362) 26-38-57

гâíåâîäêîìïëåêò, ÒçÎÂ

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 540-81-80

гâíåíñüêèé äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò, ÒçÄÂ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . (050) 375-57-47, (050) 484-08-70, (362) 24-11-67

гâíåíñüêèé çàâîä áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ÒÄÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 120 á (Áàñ³â Êóò) . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-35-89, (362) 63-36-93, 26-05-30

33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 9 . . . . . . . . . . . (097) 552-15-80, (362) 63-35-14, (050) 668-18-26 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 966-55-10, (098) 480-33-55 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 924-53-56 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 17 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 343-36-76

Òåðìîáóä ÏÏ, ÏÏ

33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 118-72-32, (050) 751-44-11

Òåõí³ê ³íæèí³ð³íã, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à (Á³çíåñ-öåíòð ÐÁÏ), îô.208 . . . . . (050) 388-31-45, (097) 351-60-50, (362) 63-00-11

Òåõíî Àðò, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 920-09-47, (362) 46-04-50

Òåõíîáóä-Ñ, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . (097) 867-54-32, (067) 883-16-92, (362) 63-06-34

Òåõíîãðàí ËÒÄ, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39, îô.220 . . . (097) 645-70-76

Òåõíîöåíòð, ͲÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 15 à. . . . . . . (362) 64-12-12


ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÂÈÐÎÁÈ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

Òîðãáóä-ñåðâ³ñ, ÏÏÔ

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 18 â . (067) 264-99-03, (362) 45-06-43 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-10-80, (362) 45-06-43, 23-62-29

Òð³àäà-Ê, ÒçÎÂ

33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä, (063) 127-87-97, (362) 61-99-69

Óêðâåñòáóä, ÒçΠêîìïàí³ÿ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 (àâòîøêîëà), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-89-70, (096) 422-02-11

Óêðçàõ³äáåòîí, ÒçÎÂ

35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, ïðîâ.Ñâîáîäè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-88-14

Óêðêðåéäà, ÒÄ, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 225 . . . . . . . . . . . (362) 68-31-44

Ôàñàä, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 290-12-85, (362) 28-84-01, 69-00-40

Ôåðîç³ò, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 431-16-32, (3622) 5-50-15

Ô³ðìà "Òåõí³êà ìîíòàæó", ÒçÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . (067) 310-32-06

Øàáàë³í Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33001, ì.гâíå, âóë.ßñíà, 35, (050) 435-21-21, (097) 481-94-44

Øêëÿðñüêèé Îëåêñàíäð Áðîí³ñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 985-93-29, (095) 486-86-81

Áîíäàð Îëåêñàíäð Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . (066) 592-28-82, (097) 680-88-68

Áðóê Ñåðâ³ñ Ëóöüê, ÒçÎÂ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àíäð³ÿ Ìàðöèíþêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 719-10-77, (332) 71-02-37

Áðóñôîðò, ÒçÎÂ

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Çàöåïè, 3 ì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 155-23-55, (050) 516-68-39

Áóä ³ìïîðò, êîìïàí³ÿ

43021, ì.Ëóöüê, âóë.Çàë³çíè÷íà, 2, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 745-11-25, (099) 101-15-54

Áóäìàéñòåð-ïëþñ, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . (050) 672-24-24

Áóäïîñòà÷, ÏÏ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 11. . . . . (332) 78-75-93, 78-75-94

Áóäïðîñò³ð, ÒÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 388-22-33, (067) 622-77-11

Áóõàðåöü Ãàëèíà Ñòåïàí³âíà, ï³äïðèºìåöü

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . (050) 438-09-04

Âåñò-Êåðàì³ê, ÏÏ

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Âèøåíñüêîãî, 17 . . . . . . . . . . . . (095) 578-47-07, (067) 332-70-88, (332) 26-09-79

Âåñò-Ïðîì, ÒÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-01-23, (332) 71-90-76

Âèãóðà Þð³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . (050) 930-31-37, (093) 702-66-29

Øëÿõçàë³çîáåòîí, ÊÏ

³ä-ñåðâ³ñ, ÏÏ

ßêîá÷óê Îëåã Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

³ê³íã, ÏÏ

33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 ê, (096) 979-43-14 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 40 à. . . . . (067) 985-39-58

Підприємства та фірми м.Луцьк

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 24 . . . . . . . . (067) 922-37-17 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 2 . . . . . . . . . . . . (050) 438-05-66, (068) 856-15-30, (332) 24-01-78

³ìàð, ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, (332) 77-10-06, 78-35-35

Art vision, òâîð÷à ìàéñòåðíÿ

ÂËÎÊ, ÒçÎÂ

Eurobud-Lutsk, ÒçÎÂ

Ãàðíà õàòà, ÏÏ

FASAD, ÏÏ

Ãëÿíåöü, êîìïàí³ÿ

Àëüòî-Äèçàéí, ÒçÎÂ

Ãðàí-²íâåñò, ϲ²

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 47 . . . . . . . . . . . (095) 012-39-28, (097) 995-30-70, (093) 373-44-05 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 563-74-27, (332) 78-08-08 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 419-43-72, (066) 340-53-73 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 à, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . (050) 507-34-47, (099) 555-40-25, (068) 899-56-76

Àíòåé, ÒçΠÂÊÔ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 1 à. . (332) 78-07-44, 71-93-91

43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-04-57, 78-27-11, 78-27-12 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Êîçàêîâà, 4, ê.2 . . . . . . . . . . . . (050) 378-17-32, (050) 438-07-66, (332) 25-10-97 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 . . . . . . . . . . . (066) 924-35-55, (096) 739-80-45, (067) 337-47-55 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 66 . . . . . . . . . . (332) 77-97-68

Ãðàí³òáóäåêñêëþçèâ, ÊÌÏ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-08-52, (332) 75-79-40

Àðò Ôëüîð, ÒçÎÂ

Äåðêî ²âàí ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Àðò-Áåòîí, ÏÏ

Äóñèê Âîëîäèìèð Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.414 . . . . (050) 202-98-46 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 550-97-15, (093) 399-82-35

13

43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . . (332) 25-60-29 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 508-08-16, (332) 29-02-70 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


14

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÂÈÐÎÁÈ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

Åêñ³ìáóä, áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ, ÒÎÂ

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-16-01, 28-16-02

Åðãî-Âîëèíü, ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-53-53, 78-35-35

ªâðîòîí-åêñêëþçèâ, ÒçÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11(2-é ïîâ.), îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-34-64, 78-34-84

Ëîãâèí÷óê Îëåêñàíäð ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (095) 769-94-73, (098) 907-14-17

Ëóöüêèé äîìîáóä³âåëüíèé êîìá³íàò, ÏðÀÒ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 100-63-00, (332) 78-40-00, 78-63-40

Ëóöüêèé öåãåëüíèé çàâîä ¹1, ËÒÄ, ÒçÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ñàäîâñüêîãî, 4 . (332) 24-55-68, 75-72-92

Ìàã³ñ-Ï, ÏÏ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 29 . . . . . . . . . (332) 75-78-32

Çàâîä áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é, ÒçÎÂ

Ìåãàë³ò-Ïëþñ, ÏÏ

Çàõ³ä, ÏÏ

̳Ê, ÏÏ

43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Êîìóíàëüíèé, 4,(332) 28-02-51, 28-02-91 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Êîìóíàëüíèé, 4,(332) 28-02-97, 28-02-85

Çàõ³äçîâí³øòîðã, ÏÏ

43021, ì.Ëóöüê, âóë.Òàðàñà Áóëüáè-Áîðîâöÿ, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 598-46-06, (332) 23-24-36

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 ã, (332) 78-66-20, 78-61-65 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 5 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 695-71-72, (099) 306-31-10

Íàäðà, ÒçÎÂ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 29. . . . . . (050) 438-22-66

Çàõ³äíî-Óêðà¿íñüêà ëàêîôàðáîâà êîìïàí³ÿ, ÒçÎÂ

Íàøà ìàðêà Ëóöüê, ÒçÎÂ

²ÁÐ, ÒçÎÂ

Îëñàí, ÏÏ

²çîëôà Ñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

Ïåòðóê Íàòàë³ÿ Àíàòî볿âíà, ï³äïðèºìåöü

43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 29 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-74-24, (332) 75-07-03 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (096) 402-02-23, (099) 976-80-49 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, îô.600 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-36-30, (332) 78-49-51, 78-49-52

²ì³äæ-³íâåñòìåíò, ÏÏ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . (332) 24-61-43, 24-34-91

²íòåð Áóä Âåñò Ãðóï, ÒçÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 448-66-16, (332) 77-98-02, 77-98-05 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 2 á. . . (332) 71-03-35, 78-66-43 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 810-08-91, (332) 72-66-49

Ïëàñò³êñ Óêðà¿íà, ÒÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 461-70-63, (332) 20-02-16

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11 . . . . . . . (332) 72-85-97

Ïîëèêðóä, ÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-06-05, (332) 77-10-20

Ïîë³ùóê Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

²íòåðòðåéä, ÏÏ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Çàâîäñüêà, 22 á . . . . . . . . (332) 75-76-09 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 ã . . . . . . . . . (332) 78-66-20

Êîìôîðò-Ïëþñ, ÒçÎÂ

Ïîëóì’ÿ, ÌÏ

Êîíñòðóêò, ÏÏ

Ïðîìöåìåíò-Ëóöüê, ÒÎÂ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-19-93, 76-05-47 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 à, îô.34 . . . . (332) 74-04-61

ËÀ²ÑÑ, ÒçΠô³ðìà

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-76-19, (050) 375-02-33

ËÀÄ Áåòîí, ÒçÎÂ

43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . (332) 78-61-64, 78-74-97

Ëåñÿ-ïëþñ, ÒçÎÂ

45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 3 . . . . . . (332) 76-02-48, (050) 438-59-51

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Çàâîäñüêà, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-76-09, 75-78-09, 75-74-30 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Òàðàñà Áóëüáè-Áîðîâöÿ, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 557-63-45, (332) 24-33-31

Ðåìáóäñòàíäàðò, ÒçÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . (050) 658-92-95

Ðåìáóäóïðàâë³ííÿ Âèøê³â-ÀÒ, ÏðÀÒ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Çàíüêîâåöüêî¿, 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-63-44, 29-16-63

Ñìàéëèê, ÏÏ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (063) 625-19-97, (095) 757-85-55

Ëåùóê Ïàâëî ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Ñÿéâî, ÏðÀÒ

Ëèñîãîð, ÒçÎÂ

Òåðàë³ò, ÒçÎÂ

˳âøóí Â’ÿ÷åñëàâ Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Òåõí³êà, ÏÔ

˳õòíåð Áåòîí Ëóöüê, ÒçÎÂ

Òåõíîìåòèç, ÒçÎÂ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 678-41-88, (332) 28-46-60 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 11 . (332) 76-74-48, 77-03-15 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . (050) 560-98-06 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-02-47, (332) 28-37-10

43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 12 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 338-37-53, (332) 20-07-50 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . (050) 378-47-01 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 46 . . . . . (332) 24-03-02, 24-94-70 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-36-00, (332) 28-47-17


ÁÓIJÂÅËÜÍÎ-ÌÎÍÒÀÆͲ ÐÎÁÎÒÈ

Òîêàð÷óê ³êòîð Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 4. . . . . . . . . . . . . (332) 28-14-25

ÒîðãÁóäÑåðâ³ñ, ÏÏ

43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 11 . . (332) 77-03-15, 76-74-48

15

ВЕСТ ВІКТОРІЯ, ПП Áóä³âíèöòâî. Ðåìîíò. Ðåêîíñòðóêö³ÿ. 43000, ì.Ëóöüê. . . (068) 233-23-08, (332) 28-52-62

Òîðãîâèé ä³ì "Äæå Ðîñò", ÏÏ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 21 . . . . . . . . . . . . (050) 438-50-18, (067) 343-01-09, (332) 29-51-29

Òîðãîâèé ä³ì "Äæå Ðîñò", ÏÏ, ñêëàä

43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 12 ã . . . . . . . . . . . . (050) 438-50-18, (067) 343-01-09, (332) 29-51-29

ÒÑÊ Ïðîô, ÒçÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 462-76-69, (332) 75-76-30

ÓÀ ÁÐÓÊ, ÒçÎÂ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àíäð³ÿ Ìàðöèíþêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-70-83, 78-70-81

Óêðãîñïòîâàðè, Âîëèíñüêå ÀÒÇÒ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àíäð³ÿ Ìàðöèíþêà, 35. . . . (332) 71-09-35

Óêðçàõ³ä ÑÒ²ÌÅÊÑ, ÒçÎÂ

43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 10 â (332) 76-96-24, 76-96-34

Ôàñàä Åêñïî, ÒçÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 407-00-66, (332) 78-71-77

Ôàñàä, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . (332) 75-15-99, 77-04-26

Ôåðîç³ò, ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 260-02-77, (332) 28-15-75

Õîìèê Ìèêîëà Àðêàä³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . (095) 894-06-02, (098) 512-86-82

Öåãëà Öåíòð, ÒÎÂ

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 630-09-93, (068) 807-40-12

Öåìñêëîñåðâ³ñ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 26 à. . . . . . . . . (096) 563-97-36

Öåíòð êîìïëåêòàö³¿ Ëóöüê, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-16-73, (332) 78-54-22

×îðíèé Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . (067) 332-47-71, (050) 611-97-16

ÞÊÎÑ, ÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . (066) 532-83-56

БУДІВЕЛЬНО МОНТАЖНІ РОБОТИ АЛЬМА ПРОФІ, ТОВ Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì. 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 3, îô.405 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-05-17, (099) 313-26-54

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.52

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


16

ÁÓIJÂÅËÜÍÎ-ÌÎÍÒÀÆͲ ÐÎÁÎÒÈ

Підприємства та фірми м.Рівне Donik Rivne, ï³äïðèºìñòâî

33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 886-44-30, (362) 43-69-43

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.92


ÁÓIJÂÅËÜÍÎ-ÌÎÍÒÀÆͲ ÐÎÁÎÒÈ

ÀÊÑ-ÁÓÄ, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.510 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-46, 43-63-79

Àíàëîã, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à, (098) 249-92-98

Àðêîñ-Áóä, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 . . . . . . . . . (362) 63-73-45

Áàçèäî, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-26-97, (362) 27-43-24

ÁÊ Ñïåö³àë³çîâàíå Óïðàâë³ííÿ ¹39, ÒÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . (067) 364-29-20, (3622) 5-62-72, (362) 62-18-38

Áëîê, áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ, ÒçÎÂ

Äåäàë, ²ÁÊ, ÏÏ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . (362) 45-15-35

ijáðîâà-çâ’ÿçîê, ÂÒÔ ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . (362) 64-46-19

Äîìîâà ñëóæáà

33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8, îô.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 823-32-30, (362) 40-43-73, 40-40-73

Äîí³êñ, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàïà Âåðåñàÿ, 4, îô.1.. (067) 291-86-29

Åêîìîëä³íã, êîìïàí³ÿ

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 078-50-60, (362) 63-61-64

Åêîíîì Ñòåëÿ, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 726-19-35, (063) 411-98-03

33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-35-88, (067) 362-51-75

Åêîðåìáóä, ÒçΠô³ðìà

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 à. . . . . . . . . . (362) 63-73-43

Åêîòåõìàðêåò, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-44-43, (362) 43-06-50

Åíåðãåòèêà Äîñêîíàë³ñòü Ïðàâî, ÒçÎÂ

ÁÌÓ "Ïðîìæèòëîáóä-2," ÒçΠÁóäêîìïëåêò, ÂÊÔ, ÒçÎÂ

Áóäðåêîíñòðóêö³ÿ, ÏÏ-áóä³âåëüíà ô³ðìà

33027, ì.гâíå, âóë.Ì.Áåðåçîâñüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-29-64, 28-29-67

Âàëåàí ³ Ê, ÏÏÔ

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . (050) 910-51-16

Âäîâåíêî Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 951-62-87, (067) 363-32-44

33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 7 à, (362) 28-64-56, 28-86-14 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.216 . . . . . (362) 26-27-39 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 . . . . (362) 28-27-70

ªâðîáóä-Ì, ÒÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 440 à. . (362) 64-18-72, 64-18-71

Çàõ³äáóä, ÏÏ

33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 44/45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-41-97, (068) 735-88-31

Çàõ³äáóäöåíòð, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 2. . . . (362) 68-23-54, 68-26-54

Âåëä³íã, ÏÏ

Çàõ³äêðàí, ÏÏ

Âåíòèëÿö³éíèê Ð, ÒçÎÂ

Çàõ³äíà Åëåêòðî Ñèñòåìà, ÒÎÂ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 587-91-97, (362) 60-96-48 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 9 . . . . . . . . . (362) 24-73-95

Âåðò³êà, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 . . . . . (362) 26-64-63

Âåñò³íâåñòáóä, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 2, 11-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 976-43-86, (362) 63-60-63

Âåþê Â’ÿ÷åñëàâ Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 24 à, îô.6 . . . . . . . . . . . . (096) 188-84-59, (063) 595-22-03, (362) 48-95-77

ºòàë, ÏÏ

33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 15 à . . . . . . . . . . . . (067) 362-55-10, (050) 375-26-07, (362) 43-27-72 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 82 à, îô.15 . . . . . . . . . . . . (068) 768-43-41, (066) 044-99-18, (362) 46-08-02

Çàõ³äñïåöïðîììîíòàæ, ÒçÎÂ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-95-90, (362) 43-22-99

ÊÒÁ, ÊÏ

33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 256-39-61, (362) 63-30-33

Êóë³í³÷ Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 9 . . . . . . . . (097) 800-74-11

35313, ñìò Îðæ³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïàðêîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-22-68

Ëàì-Áóä, ÏÏ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 259-02-80, (362) 62-30-37

˳çíþê Ïåòðî ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 46 à. . . . . . . . . . (362) 28-19-93

Ìàêñ-Áóä, ÏÏÔ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 521-50-59, (362) 63-61-82

ÌÂÌ Ïëþñ, ÏÏÔ

³ºòà, ÏÏ

ÂÌÏ Åíåðãîêîíñòðóêö³ÿ, ÒçΠÂÏ Ôîðòóíà, ÒçÎÂ

Ãðàíäìàéñòåð, ÒçÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 3 . . . . . . . (067) 364-15-44

17

33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 926-64-44, (068) 230-00-04 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 297-78-56 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . (096) 540-23-24 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27, ê.2/1 . . . . (362) 63-35-98

Ìîíîë³ò Êàíüéîí, áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 926-54-04 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


18

ÁÓIJÂÅËÜÍÎ-ÌÎÍÒÀÆͲ ÐÎÁÎÒÈ

Íîâà Ñòð³ò, ÒçÎÂ

Ñåðâ³ñ ijì, ÏÏ

Íîâ³ âèì³ðè, ÏÏ

Ñîëà, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 . . . . . . . . . . . (067) 364-01-36 33023, ì.гâíå, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-51, 64-24-46

Îïîðÿäáóä, ÒÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 . . . . . . . . (362) 23-51-45

Îðàíò ËÒÄ, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . (362) 61-06-77, 61-09-53

Ïîâåðõí³ñòü, ÒçÎÂ

33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 59 . . . . (362) 63-55-44 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . (3622) 5-90-21

Ñòàòóñ ãðóï, áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à, 5-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-07, 46-02-06

Ñòèëü-äåêîð, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à, îô.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-42

35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 4 . . . (067) 712-95-97, (362) 43-01-33

Ñòðàòîí, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 62 . . . . (362) 23-43-51

Òêà÷óê ßðîñëàâ ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33028, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Ãðåá³íêè, 5/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 603-71-90, (362) 26-84-11

Óêðäåêîð, ÒÎÂ ÂÊÊ

33001, ì.гâíå, âóë.Ï.Ìîãèëè, 28, êîðï.3. . . . . (362) 45-43-62

Ô³àëêà, ÏÂÊÔ

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 6 . . . . . . . (067) 364-10-07

Ô³ðìà Îïîðÿäðåìáóä, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 à . . . . . . . . (097) 004-04-05

Ôóíäàìåíò, ÒçΠô³ðìà

Ïîâøóê Ìèêîëà Ëåîí³äîâè÷, ï³äïðèºìåöü Ïîëìàêñ-ËÒÄ

ÐÅÁÅËÑ, ÒÎÂ Ðåëáóä, ÏÏ

Ðåìáóä, ÏÀÒ

Ðåìáóäìîíòàæ³íäóñòð³ÿ, ÏÏ

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . (3622) 5-90-21

33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 9 . . . . . . . . . . . (097) 552-15-80, (362) 63-35-14, (050) 668-18-26 33028, ì.гâíå, âóë.Ïðèëóæíà, 3 . . . . . . . . . . (050) 573-33-21 33010, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 91 à . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 879-35-92, (362) 63-33-14, 63-61-88 33013, ì.гâíå, ïðîâ.Øïàí³âñüêèé, 55 . . . . . . . (362) 69-07-39 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 5 . . . . . . . . (362) 24-43-18 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-18-41, (362) 63-59-49

ÐÅÍÎÌÅ-ªÂÐÎÁÓÄ, ÒÎÂ

Öåíòð ã³äðî³çîëÿö³¿, ÏÏ

гâíåàãðîåíåðãî ³ êîìïàí³ÿ, êîìàíäèòíå ï³äïðèºìñòâî

ײÏ, ÒçΠÂÔ

гâíåàãðîñïåöìîíòàæ, ÒçÎÂ

ØÀÃÁÓÄ-12, ÒÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . (362) 69-34-68

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 ã . . . . . . . . . (362) 60-87-78 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 7,(362) 24-63-51, 24-43-35

гâíåáóä, ÏðÀÒ

33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 41 . . . . (362) 63-46-46

гâíåáóäïðîåêò ³ Êî, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3, îô.34 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 773-95-83, (362) 62-04-28 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-90, (067) 670-18-32 33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 3 à, îô.9 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 589-75-17, (362) 62-14-90, 62-15-74

Підприємства та фірми м.Луцьк

33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 360 . . . . . . . . . (067) 360-74-79

Àëåñÿ, ÏÏ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . (362) 24-20-05

Àëêàí Ïëþñ, áóä³âåëüíà ô³ðìà

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-86-77

Àëüôà-³òÿçü, ÒçÎÂ

гâíåì³ñüêáóä, ÒçΠô³ðìà

гâíåíñüêà åíåðãîêîìïàí³ÿ, ÒçÎÂ

гâíåíñüêå îáëàñíå ñïåö³àë³çîâàíå ðåìîíòíî-áóä³âåëüíå ï³äïðèºìñòâî ïðîòèïîæåæíèõ ðîá³ò

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 106 à, (362) 28-87-91, 28-87-43

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 91 . . . . . (332) 76-04-76 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 53 . . . . . . . . . . (050) 178-12-37 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . (332) 25-23-18

ÀðòÁóäÑòèëü, ÏÏ

43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 178-57-54, (332) 29-29-29

гâíåíñüêèé ìîëîä³æíèé æèòëîâèé êîìïëåêñ, ÒçÎÂ

Àðõ³áóä, ÏÏ

гâíåïðîìåêîáóä, ÒçÎÂ

Áàñåéí-ñåðâ³ñ, ÒÌ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 13 á . . . . . (097) 847-47-30 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-22-20

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . (050) 378-25-21 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 158-77-05, (332) 77-44-52

вÂÍÅÑÏÅÖÁÓÄ, ÏÏ

Áóäìîíòàæ, ÒçÎÂ

гâíåòðàíñáóä, ÒÎÂ

ÁóðÎí, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . (362) 60-85-74, 60-85-75 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 505-16-39, (362) 64-50-73, 43-16-04

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 4 à . . . . . . . . . . (332) 71-02-66 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 575-57-05, (068) 040-63-36


ÁÓIJÂÅËÜÍÎ-ÌÎÍÒÀÆͲ ÐÎÁÎÒÈ

19

Âàöèê Þð³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Êîðèíåâñüêèé Âîëîäèìèð Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

ÂÅÑÒåëåêòðî, ÏÏ

Ëóöüê-ªâðî-Áóä, ÏÏ

³ò Ñåðâ³ñ, ÏÏ

Ëóöüêñïåöáóä, ÒçÎÂ

Âîëèíñüêà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ, ÒçÎÂ

Ëóöüêòåõíîáóä, ÒçÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 37, îô.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 573-15-84, (332) 29-33-03 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . . (332) 75-10-17 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . (332) 78-36-63 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 13 . . . . . . . . . . . . (067) 332-09-06, (066) 911-39-93, (332) 77-06-37

Âîëèíñüêà ìîñòîáóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ, ÒçÎÂ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ê.Ñàâóðè, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 767-72-60, (332) 24-34-54 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 9, (095) 326-85-14, (332) 29-10-92 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ê.Ñàâóðè, 29 . . . (332) 74-60-04, 74-60-05 43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 6 . . . . . . . . . . . . (332) 78-70-20

Ìàéò³ì, ÒçÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Íàäð³÷íà, 1 . . . . . . . . . . . . . (332) 28-06-13

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 46 ã . . (332) 78-23-93, 78-23-94

Ìàíåâè÷³àãðîáóä, ÒçÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 428-88-00, (098) 428-88-00

Îìåãà ËÒÄ, ÒçÎÂ

Âîëèíüáóä³íäóñòð³ÿ, ÒΠÂîëèíüêîìïëåêò, ÒçÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 2 á . . . (332) 71-03-35, 78-66-43

Âîëèíüïðåñòèæáóä, ÏÏ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 924-55-44, (332) 74-01-92

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 200-48-66 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 4 à. . . . (332) 28-41-30, 78-66-43

ÎÑÍÎÂÀÁÓÄ, ÏÏ

43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . (050) 339-01-00, (097) 339-01-00, (332) 71-09-23

ϲÊ, ï³äïðèºìñòâî

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 14 . . . . . . . . (332) 72-37-86

Äåêîðàòèâí³ íàëèâí³ ï³äëîãè, ÏÏ

ÏÌÊ-19, ÏÏ

Äîìîâà ñëóæáà

Ïð³ìà äîì³íàíò, ÏÔ

Åëüáðóñ, ÒÎÂ

Ïðîô-Áðóê, ÏÏ

Åíåðã³ÿ-², ÖÑÒв

Ðåì Áóä, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.².Î㳺íêà, 20 . . . . . . . . . . . (067) 328-25-67 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . (095) 353-32-32, (097) 053-32-32 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 3 . . . . . . . . . . . . . (332) 29-82-89 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ïèñàðåâñüêîãî, 3 à . . . . . . (332) 71-48-14

Åôåêò, ÏÏ

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17. . . . (332) 28-24-79, 28-24-82

ªâðî Ãðàíä Áóä, ÒΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26, îô.318. . . (332) 29-29-11

ªâðîïåéñüêèé ñòàíäàðò Óêðà¿íà, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 348-22-90, (332) 78-98-18

Æèòëîáóä-1, ÏÏ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Í.Õàñåâè÷à, 35 à,(332) 74-04-69, 77-29-10

Æèòëîáóä-2, ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . (332) 75-09-37, 75-16-08 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 13 à . . . . . . (332) 23-41-33 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 385-39-93 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 21 . . . . . . . . . . . . (050) 438-50-69, (067) 343-01-09, (332) 29-51-29

Ñïåöðåìáóä-1, ÒçÎÂ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-45-96, 72-21-22

ÑïîðòÅë³òÁóä, ÏÏ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 940-24-42

Ñóõèé Àíäð³é Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-47-48

Ҳ² ËÒÄ, ÒçÎÂ, ÂÊÔ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, îô.411 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-41-51

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 á . . (332) 78-61-51, 78-61-32

Óêðà¿íà ²íæèí³ðèíã, ÒçÎÂ

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 8 . . . . . . . . . . . (095) 652-00-01, (098) 652-00-01, (093) 061-00-01

Óêðáóäñåðâ³ñ, ÏÏ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 13. . (332) 77-00-82, 77-00-83

Ô³ðìà "ÅÊÑ" ËÒÄ, ÒçÎÂ

Çàòèøîê-êîìôîðò, ÒÎÂ

Çàõ³äåëåêòðîìîíòàæ, ÒçΠ²ÃÎÑ, ÏÏ

43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22. . . . . (332) 24-59-91, 78-56-06

²çîëôà Òðåéä, ÒçÎÂ

43026, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, îô.600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 492-86-92, (332) 78-49-54

²íâåñòîð, áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 13 â, (332) 28-04-04, 28-04-11

Êàéðîñáóä Ëóöüê, êîìïàí³ÿ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 2 . . . . . . . . (050) 552-93-86

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 552-69-45 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êîñòîï³ëüñüêà, 24, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-48-30, (332) 23-22-12 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, (332) 78-01-52, 78-03-94

Ôîðåñò-Óêðà¿íà, ÏÏ

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-10-50, (332) 71-76-20

Ôóíäàìåíò, ÏÏ

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 18 à/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 779-97-90, (099) 702-32-36

Øèíàêà-Óêðà¿íà, ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 78 . . (332) 78-95-68, 78-95-67


20

ÂÅÍÒÈËßÖ²ß, ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÅÐÈ

ВЕНТИЛЯЦІЯ, КОНДИЦІОНЕРИ

ÅÍÅÐÃÎÕÎËÎÄ, ÏÏ

33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 30 à . . . . . . . . . . . (098) 716-84-69, (098) 381-22-49, (362) 40-23-78

Çàõ³ä-Õîëîä, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . (097) 471-63-23

Êîìïàí³ÿ Êë³ìàòåõ, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 11 à . . . . . . . . . . . (097) 478-93-34, (050) 703-70-77, (362) 28-76-71

̳é êë³ìàò, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 . . . . . . . . . . . (097) 919-85-15, (097) 301-11-33, (362) 43-50-58

гâíå-Êîíäèö³îíåð, ÏÏ

33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 6 à, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . (067) 362-55-46, (067) 363-10-46, (362) 62-74-15

Ñàëîí Òåïëî ³ Õîëîä

33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 45. . (362) 43-74-57, 46-08-60

Ñóð³êîâ Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . (067) 383-57-74

Ò³êî, ÒçΠô³ðìà

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 42 à . . . . . . . . . . . (362) 62-94-29, (067) 364-14-69, (067) 381-28-03

Òîðãîâà êîìïàí³ÿ "Îïò³ì", ÒÎÂ

33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 â, îô.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-03-06

Підприємства та фірми м.Луцьк Àÿêñè ³ Ê, ÒçÎÂ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 4 â . . . . . . . . . . (332) 28-62-61

Âåíòèëÿö³éí³ ñèñòåìè, Âîëèíñüêà ô³ë³ÿ ÏðÀÒ

43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-84-41, (332) 74-00-04

Âîëêîâ Ìàêñèì ³òàë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 . . . . . . . . . . . (050) 675-67-40

ªâðîêë³ìà Çàõ³ä, ÒçÎÂ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, îô.310 . . . . . . . . . . . (050) 207-39-98, (050) 725-93-07, (332) 77-64-78

Підприємства та фірми м.Рівне VENTS, ðåã³îíàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 23 . . . . . . . . . . . (067) 360-50-06, (067) 883-73-60, (362) 63-08-85

Àëüÿíñ-Âåñò, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 58 . . . . . . (362) 26-58-50

Âåíòèëÿö³éíèé ñâ³ò, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 64 . . . . . . . . (362) 63-57-80

Âåíòèëÿö³éíèê Ð, ÒçÎÂ

ªâðîêë³ìàò, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 315-25-09, (332) 77-44-26

Æàëîâàãà ³òàë³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-50-85, 72-10-08, (095) 346-95-87

Êîìôîðò-Ñåðâ³ñ Ëóöüê, ÒçÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . (332) 77-07-72

Ëåðòà, ÏÏ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . . . . . . . . . (332) 77-86-21

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 9 . . . . . . . . (362) 24-73-95

Îðãòåõñåðâ³ñ, ÏÏ

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . (362) 61-70-55, 61-70-84

ÑÀÒ ÌÀÉÑÒÅÐ, ÏÏ

Âåíòèëÿö³ÿáóä, ÒΠÂåíòóð³, ÒçÎÂ

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . (362) 61-99-75

43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6, îô.18 . . . . . . . (066) 644-92-22 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 198-08-28, (332) 28-55-56


ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, ÂÎÄβÄÂÅÄÅÍÍß

ѳäåð³ñ, ÒçÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-83-70, 78-83-30

Ñî³ð ËÒÄ, ÂÊÏ ÒÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 78 . . . . . . . . . . (332) 78-99-89

Òåïëîòåõíîëîã³ÿ, ÂÏÊÏ, ÒçÎÂ

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 9, îô.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-93-76, 78-87-47

Òåõíîêîì, ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-55-79, (332) 75-04-02

21

Підприємства та фірми м.Луцьк Àêâàñòàíäàðò, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67, îô.208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-39-02, (332) 24-60-12

Êîìïëåêñí³ ñèñòåìè î÷èñòêè âîäè

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ"), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-42-54 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 21 à (ãóðò³âíÿ "ÏÀÊÊÎ") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-42-54

Ô³ëüòðè î÷èñòêè âîäè, â³ää³ëè

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.1 . . . . (332) 78-32-98

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë (ÒÖ "Ãîñòèíåöü") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-47-14 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÊ "Êàðàâàí") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-47-14

ВОДОНАГРІВАЛЬНЕ, ВОДООЧИЩУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Ô³ëüòðîêë³ìà, ÒçÎÂ

Підприємства та фірми м.Рівне UKRBIOTAL, ÒÎÂ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-28-97, 26-64-17

Àêâàöåíòð

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 (ÁÖ "˳îí"), â³ää³ë ¹11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 271-98-98, (098) 271-98-99 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ "×àéêà") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 271-98-98, (098) 271-98-99 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 49 (ïðîäðèíîê), ê³îñê ¹223 . . . . (098) 271-98-98, (098) 271-98-99

Àêâ³ëîí-òåõíî, ÍÂÏ ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á . . . . . . . . . . . . (067) 928-84-71, (095) 213-36-15, (362) 64-40-45

Ãð³íïåò, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 301-31-91, (362) 40-04-04

²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿, ñàëîí-ìàãàçèí

ВОЛИНЬСАНТЕХКОМПЛЕКТ, ТЗОВ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 90 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 745-89-00, (068) 044-02-02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-01-20, 77-01-50 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï Ìîëîä³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 745-89-00, (068) 044-02-02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-01-20, 77-01-50 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ВОЛИНЬСТАЛЬ, ТЗОВ Âîäîñò³÷í³ ñèñòåìè. Òðóáà ïðîô³ëüíà. 45634, ñ.Áîãîëþáè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íàáåðåæíà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 724-97-77, (097) 914-36-05 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ІНСТАЛЯТОР, МАГАЗИН 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 735-87-86, (362) 26-65-78

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 888-39-39, (067) 203-20-20

САНТЕХБУД К, ПП

33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.603. . (362) 62-05-73

ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЖЕ РОСТ", ПП

Êîìôîðò-Åêî, ÒçΠÊðàùà âîäà, ÏÏ

33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 3 . . . . . . . (067) 382-48-56

Ñèíåðã³ÿ

33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . (050) 435-40-90

Ô³ëüòðè î÷èñòêè âîäè, â³ää³ëè

33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 à (ïàñàæ "Þí³ñòü"), â³ää³ë ¹43 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-47-14, (067) 362-42-76 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 12 (ìàãàçèí "Âåçóí÷èê") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-47-14 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8 (ìàãàçèí "Ñïîðòòîâàðè") 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 34 à (ðå÷îâèé ðèíîê), ê³îñê ¹2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-42-76

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 29 . . (362) 69-04-23 Òðóáè äëÿ êàíàë³çàö³¿ òà ãàçîïðîâîäó. 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 12 ã . . (050) 438-50-18, (067) 343-01-09, (332) 29-51-29 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 21 . . (050) 438-50-18, (067) 343-01-09, (332) 29-51-29

ХАТА ТЕПЛА, ІНТЕРНЕТ6МАГАЗИН www.hatatepla.com.ua 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Äåêàáðèñò³â, 25 . . . . . . . . . . . . . . . (099) 529-41-01, (096) 944-88-40 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 752-00-40, (093) 917-27-72

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


22

ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, ÂÎÄβÄÂÅÄÅÍÍß

Підприємства та фірми м.Рівне Âåñòàð, ÏÏ ÍÂÔ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . (362) 40-51-02

³ê-Åêîñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 668-01-68, (362) 62-94-35

Âîäîêàíàëñåðâ³ñ, ÄÏ ÐÎÂÊÏ ÂÊà "гâíåîáëâîäîêàíàë"

33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 6 . . . . (362) 64-37-30

Âîñòîê-³ñêî, ÌÊÏ ÍÂÖ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . (362) 23-61-01

Ãàðÿ÷à òî÷êà, â³ää³ë îïàëåííÿ òà âîäîïîñòà÷àííÿ

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 955-35-45

Ãðóíäôîñ, ñåðâ³ñíèé öåíòð

33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-96-30, (362) 43-35-04

Äîìîâà ñëóæáà

33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8, îô.23 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 823-32-30, (362) 40-43-73, 40-40-73

Åêîòåõñåðâ³ñ, ÏÏ

33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.209, 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-36-31, 26-36-32

Åòàòðîí-Óêðà¿íà, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-40, 63-08-01, (067) 360-85-22

²íæåíåðí³ ñèñòåìè ³ òåõíîëî㳿, ÒçÎÂ

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . (362) 62-56-57, 62-56-56

Ìàëåäî, ÏÏÔ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 14, îô.129. . (097) 447-39-94

ÌÊÏ Äåëüòà, ÒÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 2/1. . (362) 62-94-41, 63-68-59

Îðá³òà, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 949-34-81, (362) 63-00-16

гâåðñò, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . (067) 360-85-22

гâíåÀêâàÒåðì, ÒÎÂ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 540-53-40, (362) 69-05-49

гâíåãåîëîãîðîçâ³äêà, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 180-76-51, (362) 63-72-53

гâíåíñüêà ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíà åêñïåäèö³ÿ ÂÀÒ "ϳâí³÷óêðãåîëîã³ÿ"

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 11 . . . . . . . . . . (050) 166-42-63, (097) 301-10-94, (068) 072-41-43

Ñààí-Åêîáóä, ÒÎÂ

33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Âàñèëü÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-79-05, 63-78-49

Ñâåðäëîâèíà, ÒçÎÂ

33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11/170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-35-23, (362) 26-17-17

Ñëóæáà âîäîïðîâ³äíîãî ãîñïîäàðñòâà ÂÊà "гâíåîáëâîäîêàíàë"

33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 2 . . . . . (362) 63-44-43

Òåïëî-Âîäà-гâíå

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . (067) 858-54-61, (098) 194-70-82

Òåïëîãàçáóä, ÏÏ

35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-14-79, (362) 20-41-11

Òîðãîâèé ä³ì "ªâðîòðóáïëàñò", ÒçÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-25-12, 45-25-13

ÔÀÃÑ, ÒÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Âèãîâñüêîãî, 45, (362) 69-08-65

ßðîø ³òàë³é ßðîñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 991-28-44

Підприємства та фірми м.Луцьк Àâðàìóê Â’ÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 945-00-83, (332) 29-43-18

Àêâàòåðèòîð³ÿ-Âîëèíü, ÏÏ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-05-05, (067) 334-61-14

Àêâàòåðèòîð³ÿ-Âîëèíü, ÏÏ

43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 8 à . . . . . . . . . . . (066) 068-74-01, (067) 334-61-14, (332) 20-05-05

Àêâàòåðèòîð³ÿ-Âîëèíü, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 20 (ñóïåðìàðêåò "Ñàëþò") . . . . (066) 068-74-01, (067) 334-61-14

ÀÊÂÀÒÅÕͲÊÀ+, ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ

43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 870-30-27, (098) 742-37-37

Áàñèñòèé Äìèòðî Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 501-00-71

Âîäîë³é, ìàãàçèíè

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà (á³ëÿ ÒÖ "Ñëîí"), ïàâ³ëüéîí ¹15 á . . . . . . . . . (050) 596-61-45, (050) 982-71-00 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1, ïàâ³ëüéîíè ¹16, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 596-61-45, (050) 982-71-00

óäðîÒåõ, ìåðåæà ìàãàçèí³â

43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðíèøåâñüêîãî, 76 à . . . (332) 72-25-71

гâíåîáëâîäîêàíàë, ÐÎÂÊÏ ÂÊÃ

Çåí³ò, ÒçÎÂ

Ðîìàí ³ Êîìïàí³ÿ, ÊÒ

²ìïåð³ÿ âîäè, ÒçΠÂÊÔ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 2. . . (362) 40-02-00, 26-66-55 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . . . . (362) 63-73-61

43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 à,(332) 25-51-93, 71-36-90 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1, îô.305 . . . (332) 28-14-83


ÂÎÐÎÒÀ, ÎÃÎÐÎƲ

23

Ëóöüêâîäîêàíàë, ÊÏ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 26 . . (332) 28-40-01, 28-40-00

Ìèòóðà Îëåêñ³é Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43000, ì.Ëóöüê (Öåíòðàëüíèé ðèíîê) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 414-18-27, (095) 887-77-22

Íîâ³ Òåõíîëî㳿 Ìîäåðí³çàö³é, ÒçÎÂ

45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 598-72-23

Îïàëåííÿ òà âîäîïîñòà÷àííÿ, ìàãàçèí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ôàáðè÷íà, 3 . . . . . . . . . . . (050) 776-10-11

Îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ìàãàçèí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 414-18-27, (050) 278-34-66 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.1

ВОРОТА, ОГОРОЖІ АДАМЧУК ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРОВИЧ, ПІДПРИЄМЕЦЬ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . (098) 720-19-49, (097) 199-79-93

БОГАТИР РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ, ПІДПРИЄМЕЦЬ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21, îô.312 . . (067) 790-08-54, (096) 748-99-73, (362) 43-11-81

БУДІМПЕРІЯ, ПП Ïàðêàíí³ îãîðîæ³ ç ðâàíèõ áëîê³â. 43000, ì.Ëóöüê. . (097) 937-98-54, (099) 723-89-25 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.43

ГІПЕРМАРКЕТ ДВЕРЕЙ НА ЩАСЛИВОМУ 33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 14,(097) 005-15-69 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

ДЕЛЬТА СПЛАЙН, ТЗОВ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 20 (ÆÊÏ), 1-é ïîâ., ê.9 . . . . . (067) 889-93-37, (362) 68-32-78

ЛІВШУН В’ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ, ПІДПРИЄМЕЦЬ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 560-98-06 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.49

СУЧАСНИЙ ДІМ, ПП 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 105 . . (066) 142-50-88, (068) 060-01-41, (332) 28-11-15

ФОРТЕХ, ТОВ Âîðîòà ãàðàæí³, ïðîìèñëîâ³. 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . (098) 477-29-23, (095) 087-88-58 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.42

Підприємства та фірми м.Рівне Àëüÿíñ-Ãðóïï, êîìïàí³ÿ

33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 962-54-23, (067) 360-80-52

Àðò Ìåòàë Äåêîð, ÌÊÏ ô³ë³ÿ

33005, ì.гâíå, âóë.×åõîâà, 9 à, ê.3 . . . . . . . . . (067) 360-37-22

Âëàñîâ Îëåã ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-29-17, (098) 617-41-70

Âîðîòà-Àâòîìàòèêà

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 . . . . . . . (063) 629-18-18

Ãðàíäìàéñòåð, ÒçÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 3 . . . . . . . (067) 364-15-44

Äîáðîä³é-ªâðîòåõ, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . . . . . . (067) 717-71-64

Êàíòð³ Êëàá, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Éîñèïà Äðàãàí÷óêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-00-71, (362) 45-10-10

ÊÒÁ-ÃÐÓÏ, ÒçÎÂ

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 16 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-91-41, (362) 46-04-41

Ìàéñòåð-Ì

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à (ÒÊ "Ñêåëÿ") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-44-63, (362) 43-05-25

Íîâèé-Äâ³ð, ÒÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . (067) 674-41-53, (096) 860-66-49, (362) 28-85-79

Ïàâëèøèí Îëåêñàíäð Ðîñòèñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-19-45, (362) 43-03-06

ÔÎÊ, ÏÏ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-30-51, (362) 62-12-21

Підприємства та фірми м.Луцьк BramaMaster, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 444-32-55, (067) 258-04-00 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


24

ÃÀÇÈÔ²ÊÀÖ²ß, ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Àáàâàí, ÒÎÂ

гâíåòåõãàç ËÕÇ, ÒçÎÂ

Åëüáå-ÓÀ, ÏÏ

Òåïëîãàçáóä, ÏÏ

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 152 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 438-83-47, (095) 890-07-24 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 35, îô.1 . . . . . . . . . . . (068) 097-74-66, (066) 038-34-61, (332) 77-07-20

Åðòå÷, ÏÔ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 919-77-85, (332) 28-07-12

Êðîê-Áóä, ÏÔ

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 77 . . . . . . . . . (050) 904-09-38

Îñòðàøåâñüêà Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà, ï³äïðèºìåöü

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 223-22-41

Ïë³ò, ÂÊÔ, ÒçÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 343-04-43, (332) 28-04-20

33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 337-96-06, (362) 26-66-33 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-14-79, (362) 20-41-11

Òåïëîïðîåêòìîíòàæ, ÒçÎÂ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-59-50, (362) 60-96-10

Підприємства та фірми м.Луцьк Âîëèíüàâòîãàç, ÒçÎÂ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-01-34, (050) 317-12-13

Âîëèíüãàç, ÃÓ ÏÀÒ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 12 . . . . . . . . . . . (332) 77-69-00

Ïðèâàòíà Êóçíÿ

Âîëèíüãàç, ô³ë³ÿ ÏÀÒ

Ñìàðàãä ïëþñ, ÏÏ

Ãàçìà ïëþñ, ÒçÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . (067) 750-35-56 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 7 . . . . . . . . . . (050) 339-72-44, (050) 583-95-35, (096) 959-51-30

Þõèì÷óê Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 17 à. . (050) 999-99-06

43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6 . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-30

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 152 á,(332) 26-24-52, 26-48-40

Ãàçïîë³ìåð, ÏÏ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 084-41-63, (332) 77-00-27

Ãàçïðîåêòìîíòàæ, ÏÏ

ГАЗИФІКАЦІЯ, ОБЛАДНАННЯ Підприємства та фірми м.Рівне Àãðîìîíòàæíàëàäêà, ÊÏ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-59-50, (362) 24-62-14

Âåëä³íã, ÏÏ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 587-91-97, (362) 60-96-48

Äîâ³äêîâà ñëóæáà ÏÀÒ "гâíåãàç"

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-00-59

Åâð³êà, ÏÌÂÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . (362) 64-41-32

²í˺êñ, ÒçÎÂ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-21-15, (362) 24-00-54

43005, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíî¿ Êàëèíè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-02-33, 28-34-40

óäðîãàçêîìïëåêò, ô³ðìà

43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 351-86-65, (332) 24-15-66

Çàõ³äãàçáóä, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.49 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-06-89, 77-06-71

Ïîë³ìåðÃàçÁóä Ïëþñ, ÒçÎÂ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 384-88-12, (332) 77-44-03

Ïîë³ùóê Ëåîí³ä Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13, ïàâ³ëüéîí ¹32 . . . . . . . . . . . (050) 104-57-71, (098) 231-88-00

ÑÔ Êîìïëåêò ËÒÄ, ÒÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 â, îô.80 . . . . . . . . . . . (066) 899-12-12, (067) 332-45-48, (332) 24-33-61

гâíåãàç, ÏÀÒ

33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-07-23, 46-11-04, 104

гâíåíñüêå ë³í³éíå âèðîáíè÷å óïðàâë³ííÿ ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîä³â ÓÌà "Ëüâ³âòðàíñãàç"

33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-77-55, 28-24-13

гâíåñïåöêîìïëåêòàö³ÿ, ÒçÎÂ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 7 . . . . . . . . (362) 24-73-71

ДЕРЕВООБРОБКА, ЛІСО(, ПИЛОМАТЕРІАЛИ ВОЛИНЬВОДГОСП, ПРАТ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 2 . (050) 378-80-45, (050) 378-50-36, (067) 332-17-76 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.49


ÄÈÇÀÉÍ, ÎÔÎÐÌËÅÍÍß ²ÍÒÅÐ’ªÐ²Â

ГУРТІВНЯ ДЕРЕВА 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-09-60, (362) 64-48-23

ЄВРО6С, ТЗОВ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-10-27, (362) 64-52-65

Підприємства та фірми м.Рівне Àññåò, ÒçÎÂ

Ôëîð³íã, ÒÎÂ

35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 434-87-71, (362) 27-15-72

Ôðåçåðóâàííÿ, ìàéñòåðíÿ

33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 8 . . . . . . . . . . . (068) 739-72-24

Підприємства та фірми м.Луцьк Evro-Äóá, ÏÏ

43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 . . . . . . . . . . . . (050) 266-09-33, (068) 866-03-11, (332) 29-98-63

33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 120 à,(362) 26-14-16, 62-05-49

Àëüòðà Ìåòåðñ, ÌÏ

35314, ñ.Çîðÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-15-25, 43-15-24

Áèëèöÿ Àíàòîë³é Äìèòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 997-81-73, (096) 997-27-96

Áîáåð-Åë³ò, ñòîëÿðíÿ

ÁР˳ñòðàíñ, ÒçÎÂ

Áóðà ßðîñëàâ ßðîñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü Äåë³ññ, ÏÏ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 888-67-18, (098) 704-36-96

Äåðåâ³é, ÏðÀÒ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 370-81-36, (362) 23-70-39, 64-41-17

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . (332) 72-10-70 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 671-93-54, (332) 76-75-48 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 049-00-00, (332) 78-93-09

³äî-ËÒÄ, ÂÊÔ ÒçÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 471-04-50, (332) 24-41-10

Êî÷óëàï Âîëîäèìèð Àäàìîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 6 à . . . . . . . . . (332) 76-73-47

Äóáàâà, ÒçÎÂ

ËÓÌ, ÒÎÂ

Åñêàäà-Ì, ÒÎÂ

Ì²Ô ËÒÄ, ÒçÎÂ

Çóºâà ²ðèíà Äìèòð³âíà, ï³äïðèºìåöü

Ïàòð³àðõ, ÏÏ

Êëåâàíñüêèé ë³ñîçàâîä "Ïðîì³íü", ÏÀÒ

Òåõàãðîáóä, ÏÔ

35320, ñ.Íîâà Ëþáîìèðêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-80-19 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 9 . . . . . . . . . (362) 64-91-50 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-23-06, (093) 438-58-45 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-20-47, 27-11-66

25

43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 8 . . . . . . . . . (332) 71-90-72 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . . . . . . . . . . (332) 77-86-19 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 522-88-84, (332) 28-59-00, 72-74-94 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . (332) 25-14-95

Ìàéñòåð Âóä, ÒçÎÂ

35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-10-49, 0 (362) 27-12-28

ÎÄÅÊ Óêðà¿íà, ÒçÎÂ

35313, ñìò Îðæ³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-36-08, 69-36-10

ÐÅÂÅÐÑ, ÏÏÔ

33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-13-00, (3622) 5-43-23

Ñëèâ³íñüêà Ëàðèñà Ãðèãîð³âíà, ï³äïðèºìåöü

33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 303-33-13, (362) 63-17-44, 43-19-08

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕННЯ ІНТЕР’ЄРІВ БУДМАЙСТЕР6ПЛЮС, ПП 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 672-24-24, (097) 922-34-54 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.48

Підприємства та фірми м.Рівне

Òðàíçèò-Ñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

DDC STUDIO, ³íòåð’ºðíèé ñàëîí

Òðîÿíäà, ÌÏÏ

InDesign, äèçàéí-ñòóä³ÿ

33009, ì.гâíå, âóë.Çàãîðîäíÿ, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-29-39, (362) 61-99-13 35312, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 948-75-28

Óêððåñóðñ, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-33

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . (096) 241-60-59 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . . . . . . (098) 955-41-14

Makovski, áþðî ³íòåð’ºðíîãî äèçàéíó

33013, ì.гâíå, âóë.Äèðåêòîð³¿, 6 . . . . . . . . . . . (067) 937-44-89, (050) 293-30-98, (093) 654-04-70 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


26

ÄÎÌÎÔÎÍÈ

MULTIDECOR, ìàéñòåðíÿ äåêîðó

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 979-44-27, (362) 68-02-85

Àâòîãðàô, àãåíòñòâî, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 2 . . . (362) 62-32-20, 62-32-10

ÃÀÐÀÍÒÀÂÒÎÇÀÕ²Ä, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-50-33, (362) 64-24-10

Åëüô äåêîð, äåêîð-ñòóä³ÿ

33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 360 ä . . . . . . . . (067) 383-83-54

Êàëåéäîñêîï, â³òðàæíà ìàéñòåðíÿ Áåðòàø Ñâ³òëàíè

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . (067) 714-40-07, (050) 240-57-73

Ëåñüêî, äèçàéí-ñòóä³ÿ

33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 16 . . . . . . . . . . . (097) 043-14-43, (050) 545-12-22, (362) 43-14-43

ДОМОФОНИ ÄîìîôîíÑåðâ³ñÇàõ³ä, ÒçÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 075-00-75

ÄîìîôîíÑåðâ³ñÇàõ³ä, ÒçÎÂ

33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 073-41-34, (362) 43-51-85

ÊÑ-Äîìîôîí Ëóöüê

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-80-55

ÊÑ-Äîìîôîí-гâíå

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19. . . (362) 60-88-05

Ìàéñòåðíÿ Îëåêñ³ÿ Îãíÿ

33023, ì.гâíå, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 16 . . . . . . (067) 362-00-36

Ìîñò, òâîð÷à ìàéñòåðíÿ

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðàáíèê, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 146-83-15, (096) 393-89-38

Îáðàç, ñòóä³ÿ ìîçà¿êè òà â³òðàæó

33001, ì.гâíå, âóë.ßñíà, 7 á, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-85-68, (066) 045-26-17

Ñèìôîí³ÿ, äèçàéí-ñòóä³ÿ

33001, ì.гâíå, âóë.Êàëíèøåâñüêîãî, 26 . . . . (067) 289-83-51

ДОРОГИБУДІВНИЦТВО, РЕМОНТ Підприємства та фірми м.Рівне Àâòîøëÿõ, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 . . . . . . . . . . . (362) 63-46-73

²íôîðì-Ðåñóðñè, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÄÏ ÌÂÑÓ

33001, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 35 . . (362) 26-55-90, 26-48-01

Підприємства та фірми м.Луцьк DeStyle, äèçàéí-ñòóä³ÿ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, îô.405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 926-27-53, (096) 879-89-88

Domum, ñòóä³ÿ àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15, îô.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 830-21-78, (097) 931-30-03

Êîëîäåíñüêà ÄÅÄ, ô³ë³ÿ ÄÏ "гâíåíñüêèé îáëàâòîäîð"

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 31 . . . . . . . . . . (362) 63-78-98

Ïðèâàòíà øëÿõî-áóä³âåëüíà ñëóæáà

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . (067) 362-49-82, (099) 380-29-66

гâíåàâòîøëÿõáóä, ÏðÀÒ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . (362) 64-20-12

HomeDelux, desing repair

гâíåàãðîøëÿõáóä, îá’ºäíàííÿ

Àñòðà, ÀÄÊ ÌÏÏ

гâíåíñüêå øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, îô.403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 926-27-53, (096) 879-89-88 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . (332) 77-44-31

Äèçàéí-Öåíòð, ÒçÎÂ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 289-14-90, (332) 28-28-48

33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25. . . (362) 23-02-36

гâíåíñüêèé îáëàâòîäîð, ÄÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 7. . . . (362) 63-35-34, 26-68-76

Êðàéíÿ õàòà, äèçàéí-ñòóä³ÿ

гâíåíñüêèé ðàéàâòîäîð, ô³ë³ÿ ÄÏ "гâíåíñüêèé îáëàâòîäîð"

Îðåîë ÍÂÏ, ÒÎÂ

гâíåøëÿõáóä, ÃÒçÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 539-68-08, (067) 671-25-49 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . (332) 78-40-90

Ïàíäà, àðõ³òåêòóðíî-äèçàéíåðñüêà ñòóä³ÿ

43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27 . . . . . . . . . . . . (050) 519-01-98

Ñâ³òëèöÿ, â³òðàæíà ìàéñòåðíÿ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (050) 378-28-65, (093) 623-75-20

Øîóãàðäåí, ÒÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 31. . . . . . . . (097) 039-49-88

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 32. . . . (362) 24-55-64, 24-56-82 33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 17 à

Ñëóæáà àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã â гâíåíñüê³é îáëàñò³

33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 19 . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-01

Ô³ë³ÿ "гâíåíñüêà ÄÅÄ", ÄÏ "гâíåíñüêèé îáëàâòîäîð"

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 24 à . . . . . . . . . . (362) 23-60-34


ÅÊÑÏÅÐÒÍÀ ÎÖ²ÍÊÀ

Підприємства та фірми м.Луцьк Âîëèíñüêèé îáëàâòîäîð, ÄÏ ÂÀÒ ÄÀÊ "Àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè Óêðà¿íè"

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 41. . (332) 72-60-61, 72-30-45

Âîëèíüñèãíàë, ÏÏ ÂÊÔ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 7 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 187-89-71, (332) 71-32-56

Äàíîâàáóä, ÏÏ

43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-01-10, (332) 71-01-81

Äîðîæí³é ñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1, îô.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-16-91, (332) 28-10-16

Ëóöüêà ÄÅÄ, ô³ë³ÿ ÄÏ "Âîëèíñüêèé îáëàâòîäîð"

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 52 à . . . . . . . . . (332) 25-10-98

Ëóöüêàâòîäîð, ÏðÀÒ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 66 . . (332) 24-55-18, 24-58-10

УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА, ДП, ФІЛІЯ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Äàðãîìèæñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-43, 77-03-01 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.44

Підприємства та фірми м.Рівне LexStatus, åêñïåðòíà êîìïàí³ÿ

33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 1, îô.201 . . (067) 326-47-47

Àâòîáàí, ÀÒÔ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . (362) 23-43-79, 23-43-75

Àòëàñ Óêðà¿íà, ÏÏ

33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 715-23-81, (097) 939-43-41

Åêñïåðò-гâíå, ÏÏÔ

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-37, 26-37-22, 26-77-96

Ëóöüêàâòîäîð-Ñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

Åêñïåðò-Ñåðâ³ñ-Àëüôà, ÏÏ

Ëóöüêèé ðàéàâòîäîð, ô³ë³ÿ ÄÏ "Âîëèíñüêèé îáëàâòîäîð"

Åêñïåðòáóäñåðâ³ñ, ÏÏ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 66 . . . . . . . . . . (332) 24-55-01

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 152 . . (332) 26-37-00, 26-05-90

Ñëóæáà àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 52 á, (332) 78-54-75, 25-05-68

Øëÿõ, ÌÏ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 95 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-98-29, (332) 72-93-78

27

33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 60/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 616-23-05, (097) 157-42-28 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 37, îô.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 484-69-12, (362) 23-59-07

²íâåêñ, Ïβ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-79-69, (067) 173-47-57

Íèâà-Åêñïåðò, åêñïåðòíà ô³ðìà, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-00-34, (362) 62-05-27

ͳêîñ, îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ, ÒçÎÂ

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 32/8 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 775-63-66, (362) 62-35-30, 62-35-31

ÎÂÅÊÑ, ÏÏÔ

33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 039-83-99, (068) 002-49-68

Îö³íêà òà êîíñàëòèíã, ÏÏ

33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à (1-é ïîâ.), îô.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 747-47-70

Îö³íêà, ÏÏ

33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 (öåíòðàëüíèé âõ³ä), 3-é ïîâ. . . . . . (066) 700-97-97, (097) 462-24-17, (362) 63-35-75

Îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ "Òåõíîñåðâ³ñ", ÒÎÂ

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 57. . . . . . . . . . . . . (362) 68-02-25

Îö³íþâàííÿ íåðóõîìîñò³-гâíå, ÒÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-94-93, (362) 60-88-72

Ïðàéñ, гâíåíñüêà ì³æðåã³îíàëüíà óí³âåðñàëüíà òîâàðíî-ìàéíîâà á³ðæà

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à (4-é ïîâ.), îô.405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-72, 46-04-71 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


28

ÅËÅÊÒÐÎÒÅÕͲ×ÍÀ ÒÀ ÊÀÁÅËÜÍÎ-ÏÐβÄÍÈÊÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

Ïðèâàòíà ñïðàâà, åêñïåðòíî-êîíñàëòèíãîâà ô³ðìà, ÏÏ

33001, ì.гâíå, âóë.Ãóð’ºâà, 13 . . . . . . . . . . (067) 795-73-93, (3622) 5-31-15, 0 (362) 62-85-59

Ðåã³îíàëüíèé âèïðîáóâàëüíèé öåíòð "ÁÌ-ÒÅÑÒ", ÒÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ³ . . . . . . . . . (362) 62-98-03

гâíåíñüêà òîâàðíà á³ðæà

33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-24, 62-05-88

гâíåíñüêà òîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-38-66, 26-85-85

гâíåíñüêèé åêñïåðòíî-òåõí³÷íèé öåíòð, ÄÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 7. . (362) 26-58-90, 26-64-89

гâíåíñüêèé ÍÄÏ ³íñòèòóò çåìëåóñòðîþ, ÄÏ

33013, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 37 . . . . (362) 63-34-64

Óêðà¿íà-Çàõ³ä, îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 837-95-31, (362) 46-02-10

Óêðà¿íà-Ñåðâ³ñ, ÏÏÔ

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8, îô.1 . . . . . . . (362) 62-32-42

Óêðäåðæáóäåêñïåðòèçà, ô³ë³ÿ, ÄÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 6. . . . . . . . . . (362) 26-58-82

ÃÖ ÍÒÏ+, ÒçÎÂ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . (332) 77-44-05,77-44-24

Åêñïåðò-ñåðâ³ñ Âîëèíü, ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á, îô.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 933-86-57, (332) 25-12-88

Åêñïåðòíà îö³íêà ìàéíà, ÏÏ

43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6, îô.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 239-46-07, (066) 744-14-77

Ëóöüê ijì Ñåðâ³ñ, ÒÎÂ

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24, îô.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 930-31-99, (332) 29-71-16

Ëóöüê Åêñïåðò Ïëþñ, ÒÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 528-48-80, (096) 041-90-81

Ìàãåðà Àëëà ³òà볿âíà, ï³äïðèºìåöü

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 512-86-45, (332) 72-81-13

Îëä³, ÒçÎÂ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67, ê.402 . . . (332) 24-64-64

Îë³ìï-Êîíñàëòèíã, ÏÏ

43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàáîâñüêîãî, 7 à . . . . . . (099) 025-43-98

Ïàíå÷êî Ëåîí³ä ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 1 . . . . . . . . . . . (067) 728-85-61, (067) 728-85-61, (332) 78-47-77

Ô³ðìà "ÎÑÊ", ÒçÎÂ

Õðèñòåöüêà Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà, ï³äïðèºìåöü

ÖÒÁ "гâíå-Åêñïî", ÒçÎÂ

Öåíòð íåçàëåæíî¿ åêñïåðòèçè òà àóäèòó

33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27, îô.311 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19, îô.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-69-32

Þíàéòåä òåõíîëîäæ³ ËÒÄ, ÑÏ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 9 . . . . . . . (050) 432-75-61 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 8, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-22-79, (050) 207-54-74

33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.601, (362) 26-68-52

Підприємства та фірми м.Луцьк Àëüÿíñ-ÐÊ, ÏÏ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðà, 3 . . . . . . . . . . (050) 624-53-19

ÀÑ Åêñïåðò, ÏÏ

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ТА КАБЕЛЬНО!ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëóãîâà, 2, îô.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-71-75, (332) 72-49-63

Àòëàíò, ÒçÎÂ

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 (ÄÎÑÀÀÔ), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 581-25-50, (332) 77-07-25

Áþðî ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè òà àóäèòó

43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 8, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-22-79, (050) 207-54-74

Âîëèíñüêå â³ää³ëåííÿ Ëüâ³âñüêîãî ÍIJ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè

43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-26-00, 72-24-11

Âîëèíñüêèé åêñïåðòíî-òåõí³÷íèé öåíòð, ÄÏ

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 22 â. . (332) 78-81-99, 23-98-97

Âîëèíü-åêñïåðò ïëþñ, ÏÏ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-20-69, 28-20-70

МАЯК, БУДІВЕЛЬНИЙ МАРКЕТ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 120-57-24, (067) 360-92-83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-15-81, 28-94-26 Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë.


ÅËÅÊÒÐÎÒÅÕͲ×ÍÀ ÒÀ ÊÀÁÅËÜÍÎ-ÏÐβÄÍÈÊÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

29

ijáðîâà-çâ’ÿçîê, ÂÒÔ ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à (Á³çíåñ-öåíòð) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-46-19

Åëåêòðî, ÐÓ ÏðÀÒ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-46, 5-20-05, 5-22-58

Åëåêòðî-Ïðîñò³ð, ÏÏ

33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . (067) 384-24-07

Åëåêòðî-Òåìï, ÒÎÂ

33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 â . . . . . . (362) 64-08-04, 64-08-03

Åëåêòðîçàõèñò, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-06-38, (362) 61-09-55

Åëåêòðîòåõ, ÏÏÔ Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.42

ТОРГОВИЙ ДІМ "ВО6ЕЛЕКТРИК", ПП Øèðîêèé àñîðòèìåíò ÿê³ñíîãî åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ. 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ôàáðè÷íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 030-77-75 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.44

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á, îô.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 351-79-20, (362) 63-80-07

Åëåêòðîòåõí³÷íà ëàáîðàòîð³ÿ ÒçΠô³ðìè "Åëâ³ñ"

33001, ì.гâíå, âóë.Ëüâ³âñüêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 450-15-14, (362) 26-95-33

Åë³êîí, ÒçÎÂ

33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . . . . . . (362) 62-80-27

Åë³òñåðâ³ñ, ÏÏÔ

33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 225 . . . . . . . . . . . (3622) 5-50-09

Підприємства та фірми м.Рівне ELECTRUM-гâíå

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . (050) 749-79-04, (097) 982-73-18, (362) 26-94-81, 26-25-03

Àêâàòîí, ÒÎÂ, ÂÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-65, 62-05-43

Áåëñ³ì-Åëåêòðî, ÒÎÂ

33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 â . . . . . . (362) 64-08-04, 64-08-03

Âåëñîí, ÒÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 á . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-57-27, (362) 62-57-35, 62-57-36

ÂÌÏ Åíåðãîêîíñòðóêö³ÿ, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 46 à. . . . . . . . . . (362) 28-19-93

Âîëüòåëåêòðî, ÒçÎÂ

33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 064-30-40, (362) 64-30-40

Âñå äëÿ äîìó, ìàãàçèí

33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 6. . . . . . . . (362) 62-74-46

Ãàçîòðîí-åíåðãî, ÒçÎÂ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . (362) 26-96-77, 69-04-86

Ãàçîòðîí-Ìàðêåò, ÒçÎÂ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 804-52-37, (050) 375-25-59

Ãàçîòðîí-Ñïåêòð, ÒçÎÂ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . (362) 24-60-90

ÃÐÀÍÄ Ñ²Ì ÅËÅÊÒÐÎ, ÒÎÂ

33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 765-52-05, (362) 26-97-66

ÅíåðãîÁóä, ÒÄ, ÒÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 46 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 440-85-63, (362) 40-35-40

²íôîðì Ñåðâ³ñ Åêñïðåñ, ÏÏ ÀÑÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 46 . . . (362) 63-34-05, 40-24-62

²ñêðà, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 143-99-40, (362) 26-25-92

Êâàðö-ÒÅË, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-25, 63-55-28

ʳëîâàò, òîðãîâèé â³ää³ë

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-56-36

Êðåäî, ÏÏÔ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-21-45, (362) 64-27-02, 43-05-03

Ëåáêîí, ÑÏ ÒÎÂ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . (362) 24-00-73, 24-07-08

Ì.Ê-Òðåéä, ÒÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . (067) 810-03-60, (067) 363-36-53, (3622) 5-01-62

Ìàãí³ò-ïëþñ, ÒçΠô³ðìà

33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 47 . . . (050) 520-12-46

Íîâ³òåõ-Çàõ³ä, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27, îô.306, 309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-11-15, (362) 63-41-05

Îäåñêàáåëü, ÏðÀÒ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 288-51-50, (362) 64-24-64 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


30

ÅËÅÊÒÐÎÒÅÕͲ×ÍÀ ÒÀ ÊÀÁÅËÜÍÎ-ÏÐβÄÍÈÊÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

ϳê Òðåéä, ÒçÎÂ

33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 569-64-80, (362) 68-49-20

ÏÐÎÌÅËÅÊÒÐÎ-93, ÏÏ

33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 033-33-93, (362) 63-13-33

Ïðîìåòåé-À, ÒçΠô³ðìà

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 843-50-07, (050) 671-94-60

гâíåòåõñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . (362) 62-92-60, 23-61-01

Âîëèíüïðèâàòáóä, ÒçÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 . . . . . . . . . . . (332) 73-56-48

Åëåêîì, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, ê.102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-80-92, 78-89-93

Åëåêòðî-Òàéì, ÒçÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 10 . . . . . . . . . . . (067) 447-02-91, (067) 447-15-97, (332) 28-12-35

Åëåêòðîáàçà, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 946-28-72, (068) 886-15-45

Ñàí Ñêåðöî

Åëåêòðîñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

Ñ Àëüòåðà-гâíå, ÒÎÂ

ÅÍÊÎ, ÏÀÒ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 15. . (362) 23-34-97, 26-48-45 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . (362) 46-05-35, 46-05-37

Ñâ³òëî, ìàãàçèí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 à . . (332) 78-86-78, 78-86-77 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-55-01, 78-55-22

33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 18 . . . . . . . . . . (362) 63-41-07

²îí, ìàãàçèí

33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-40, 62-32-40

Êðîìáåðã åíä Øóáåðò Óêðà¿íà, ÒçÎÂ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . (362) 26-96-77, 26-89-26

˳òàí Ñâ³ò, ÏÏ

Ñâ³òëîìàêñ, ÏÏ

ѳêîð, ÄÏ ÏÀÒ "гâíåíñüêèé çàâîä "Ãàçîòðîí" Òåõêîì, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19. . . (362) 60-88-03

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . . . . . . . . . (332) 77-86-24 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.ªâðîïåéñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-53-01 43008, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 202-44-67, (096) 090-41-79

Òåõí³ê, ÒÎÂ

Ëþêñ-Åôåêò, ÏÏ

Òèõîí÷èê Âàëåíòèí Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Íîâ³òí³ òåõíîëî㳿 áóä³âíèöòâà, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 42 . . . . . . . . . . . . (362) 28-26-71 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 866-70-34, (362) 43-10-49

43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 3,(332) 74-73-87, 74-73-86 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, ïðèì.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 602-45-10, (332) 78-83-60

Òîðãîâèé ä³ì "Âàòðà-Çàõ³ä", ÒçÎÂ

Îëâ³í Ïëþñ, ÏÏ

Òðè-Â, ÏÏÔ

Îìåãà, åëåêòðîëàáîðàòîð³ÿ

ÓÔÎÑ ÏÐÎ, ÏÏ

ϳäøèïíèê-Åíåðãîðåìîíò, ÒçÎÂ

33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . (362) 62-32-40 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 à . . . . . . . . . . . (067) 382-75-42, (066) 926-98-21, (362) 63-48-33 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . (067) 362-13-15

Ôîòîí, ÏÏ ô³ðìà

33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 9 . . . (362) 26-37-72, 45-04-35

Підприємства та фірми м.Луцьк Âîëèíñüêà åëåêòðîòåõí³÷íà êîìïàí³ÿ, ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-51-41, (332) 25-05-41, 25-04-28

Âîëèíñüêà êîìïàí³ÿ, ÂÊÔ

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 46 ä . . . . . . . . . (332) 78-58-78 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 6, ê.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-68-73, (332) 25-88-85 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 . . . . . . . . . . . (332) 76-72-05

Ñâ³òëîäàð ïëþñ, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.417 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 372-79-00, (332) 28-70-42

Ñïåöñåêòîð, ÏÏ

43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 610-00-44, (097) 581-50-19

Ñòàá³ë³çàòîðè-ãåíåðàòîðè 220 V, ìàãàçèí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 40 . . . . . . . . . . . (050) 888-78-93, (096) 417-77-41, (332) 28-58-77

43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 8 . . (332) 78-31-20, 78-97-39

ÑÒÑ ÊÎËÄ, ÊÏ

43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 4 à, îô.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-34-23, 74-31-72

Òâåðä, çàêëàä åíåðãîåëåêòðîí³êè

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 56 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 190-24-54, (332) 71-94-94

Òåõáóä, ÒçÎÂ

Âîëèíüåëåêòðî, ÒçÎÂ

Âîëèíüåëåêòðîìîíòàæ-469, ÒΠÂîëèíüêàáåëü, ÒçÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 . . . (332) 78-03-17, 73-56-48

43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 2 à . . . . . . . . . . . (097) 661-66-68, (095) 539-63-01, (332) 23-42-71 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàòðîñîâà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-67-88, (332) 72-62-62, 72-62-63 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 22 à . . . . . . . . . . . (095) 640-68-65, (099) 627-44-00, (332) 25-11-78


ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß, ÐÎÁÎÒÈ

Òîðãîâèé ä³ì "Âàòðà-Çàõ³ä", ÒçÎÂ

Æàëþç³, ìàãàçèí

Òîðãîâèé ä³ì ÂÅÒÊ, ÒçÎÂ

Æàëþç³, ôàáðèêà

43006, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15, îô.311 . . . . . . . . . . . . (067) 675-27-04, (067) 352-72-11, (332) 78-60-91 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 7 à . . . . . . . . . . (332) 28-02-29

Òðåí³íã, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.110 . . (332) 78-89-93

ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ DECORA, ПФ Æàëþç³ ð³çíèõ âèä³â, ðóëîíí³ øòîðè. 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 1 à . (050) 194-54-84, (067) 715-54-45, (095) 330-62-09 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.48

АДАМЧУК ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРОВИЧ, ПІДПРИЄМЕЦЬ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . (098) 720-19-49, (097) 199-79-93

БУДМАЙСТЕР6ПЛЮС, ПП 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 672-24-24, (097) 922-34-54 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.48

ДЕЛЬТА СПЛАЙН, ТЗОВ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 20 (ÆÊÏ), 1-é ïîâ., ê.9 . . . . . (067) 889-93-37, (362) 68-32-78

РОЛЕТОН, КОМПАНІЯ 33001, ì.гâíå, âóë.Ðóñüêà, 2 à (ÎÖ "Ïðîñò³ð") . . . . . . . . . . . . . . . (099) 372-04-87, (098) 335-02-56 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.47

СУЧАСНИЙ ДІМ, ПП 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 105 . . (066) 142-50-88, (068) 060-01-41, (332) 28-11-15

Підприємства та фірми м.Рівне Sun Protection, ÏÏ

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . (097) 641-99-79, (050) 339-29-51

Àñòîí, ÏÏÔ

33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Äîðîøåíêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-18-66, (362) 63-60-82, 62-05-29

Äàðâ³ç, ÏÏ

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-55-40, (066) 601-60-59

Äåíèùè÷ Ñåðã³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33028, ì.гâíå, âóë.Çäîëáóí³âñüêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 230-00-23, (097) 422-76-82

Äîâìàò Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 69 (ÒÖ "Öåíòðàëüíèé"), â³ää³ë ¹7 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 738-75-09, (050) 610-99-69

31

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 855-47-70, (097) 706-01-71 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . (097) 855-47-70, (097) 706-01-71, (066) 256-88-70

ÊÒÁ-ÃÐÓÏ, ÒçÎÂ

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 16 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-91-41, (362) 46-04-41

Ëåãêà Îëåíà ³êòîð³âíà, ï³äïðèºìåöü

33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â (ÒÖ "Ìð³ÿ") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 353-19-76, (362) 43-12-20

Ìåëüíè÷óê dzíà¿äà Ìèõàéë³âíà, ï³äïðèºìåöü

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 774-73-53, (362) 24-20-88

Íîâàê Þð³é Îëåêñ³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 492-90-86, (362) 62-14-22

Ïîëâºñ, ÏÏ

33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 423-59-53, (362) 60-99-09, 60-99-99

ÒÊÀÍÜ-ÐÎËÑ, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . (098) 066-49-00, (063) 431-63-53, (066) 208-70-03

Óêðçàõ³äåêñïî, ÏÏ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . (097) 640-49-42

Підприємства та фірми м.Луцьк JR, æàëþç³ ðîëåòè

43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 12 à . . . . . . . . . (050) 190-38-41

Àñòîí, ÏÏÔ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-57-67, (332) 78-47-02

Áóäêîíòðàêò, ÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, îô.67 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-66-86, (332) 78-83-57, 78-83-58

óðñüêèé ²ãîð Ðîñòèñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 48 . . . . . (332) 72-43-48

Ðóëîíí³ øòîðè, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à . . . . . . . . . (050) 834-56-96

Ñàðàí÷îâ Âàëåíòèí ªâãåíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-32-50, 78-07-62

ЗВАРЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ, РОБОТИ СТРОЙХЕМ ЛУЦЬК, ТЗОВ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-54-55, (332) 25-01-11 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.49

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


32

ÇÅÌËÅÂÏÎÐßÄÊÓÂÀÍÍß

Підприємства та фірми м.Рівне Åâð³êà, ÏÌÂÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . (362) 64-41-32

ªâðîøèê, ÏÏÔ

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 405-32-81, (362) 46-03-58

Ïëàíåòà çâàðêè, ñàëîí-ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-08-18, (362) 60-91-02

Ñèíåâ³ð, ÒçÎÂ

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 3. . (3622) 5-33-58, 61-99-78

Òåõì³ê, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 967-43-77, (362) 43-85-78

Òåõïðîô³ëü, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 440-28-40, (362) 62-99-32, 63-81-94

Підприємства та фірми м.Луцьк Àâòîðåìáóä, ÏÂÊÏ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 54 . . . . . . . . . . . (067) 792-91-70, (067) 924-46-57, (332) 29-48-30

Òîðãîâî-ïðîìèñëîâà êîìïàí³ÿ "Êîíòàêò-çâàðþâàííÿ", ÒÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-77-78, 24-80-97

Ãðàôîñ, ÊÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 6. . (362) 23-70-60, 63-62-65

Åêñïåðò-гâíå-Çåìëÿ, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-45-22, (362) 28-87-47, 64-24-50

Çàõ³ä Çåìïðîåêò, ÒçÎÂ

33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 82 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 947-66-24, (362) 46-01-98

Çàõ³äíà Çåìëåâïîðÿäíà Êîìïàí³ÿ, ÒÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 306-31-31, (099) 035-51-34

Çåìáóäïðîåêò-Ñ, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 á, (362) 46-05-65, 46-05-67

Çåìåëüíî-êàäàñòðîâèé òà àðõ³òåêòóðíèé öåíòð, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.616, (362) 60-88-55

Çåìëåâïîðÿäíèê-гâíå, ÒçÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á, îô.112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 834-70-10, (362) 43-48-70

Çåìëåì³ð, ÒçΠÍÂÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3, îô.30 . . . . . . . . . . . (067) 360-22-14, (099) 285-82-94, (362) 64-43-98

²íòåíñèâ-Ñåðâ³ñ, ÏÏ

33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.305, (097) 784-16-23

Êîëîðèò-Ñåðâ³ñ, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . (098) 889-35-67

ͳêîñ, çåìëåâïîðÿäíà êîìïàí³ÿ, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11 . . . . . . . . (362) 63-56-50

Íîðäâåñò, ÏÏ

ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ Підприємства та фірми м.Рівне

33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 14 . . . . . . . . . . . (066) 228-16-16, (098) 601-72-91, (362) 64-45-75

Ðåëüºô+, ÏÏÔ

33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-45-12, (362) 63-62-80

Àáðèñ, ÏÏÔ

гâíåáóäçåìïðîåêòñåðâ³ñ, ÏÏ

³ää³ë ó ì.гâíîìó ÌÐÓ ÃÓ Äåðæãåîêàäàñòðó ó гâíåíñüê³é îáëàñò³

вÂÍÅÃÅÎÊÀÄÀÑÒÐ, äåðæàâíå íàóêîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî

³ää³ë ó гâíåíñüêîìó ðàéîí³ ÌÐÓ ÃÓ Äåðæãåîêàäàñòðó ó гâíåíñüê³é îáëàñò³

гâíåíñüêà çåìåëüíà êîìïàí³ÿ, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 874-53-48, (050) 665-13-07

33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 6. . . . . . . . . . (362) 62-32-34

33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . (362) 63-30-29, 63-34-35

Â×, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 14 . . . . . . . . . . . (066) 228-16-16, (098) 601-72-91, (362) 64-45-75

Ãåîëîã, íàóêîâî-äîñë³äíèé, ïðîåêòíî-ïîøóêîâèé òà ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíèé êîîïåðàòèâ

33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 070-61-14, (362) 26-67-79

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó гâíåíñüê³é îáëàñò³

33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Ïåòëþðè, 37. . (362) 63-57-87, 63-37-11

33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 186-96-17, (362) 62-04-33

33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . (362) 26-64-18 33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 7, îô.5 . . . . . . . . . . . (362) 43-52-90

гâíåíñüêèé ³íæåíåðíèé öåíòð íàóêîâî-³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 . . . . . . . . . . (068) 682-23-90

гâíåíñüêèé ÍÄÏ ³íñòèòóò çåìëåóñòðîþ, ÄÏ

33013, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 37 . . . . (362) 63-34-64

ÒÅÐÐÀ-ÐÅÑÓÐÑ, ÏÏ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . (097) 960-38-94

Òîïîãåîäåçè÷íå áþðî, ÊÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 6. . . . . . . . . . (362) 26-75-08

Óêðãåîïðîåêò, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . (362) 23-72-54


²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

Ô³ðìà-гâíåïðèâàòçåì, ÒçÎÂ

Òåõí³÷íå áþðî êàäàñòðó, ÍÂÏ

Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó, гâíåíñüêà ðåã³îíàëüíà ô³ë³ÿ ÄÏ

Þ-ÊÎÌ, ÏÔ

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 8 . . . . . . . . (362) 62-56-72

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-63-44, (362) 28-65-22, 28-16-58

33

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 65 . . . . . . . . . (332) 77-01-88 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 91 . . . . . . (332) 76-01-97

ßêîá÷óê Òàðàñ Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 (9-é ïîâ.), îô.910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-82-82

ßðåì÷óê Òåòÿíà Âàñèë³âíà, ï³äïðèºìåöü

33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 41, îô.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 977-16-88, (362) 43-45-67

Підприємства та фірми м.Луцьк

ІНСТРУМЕНТ КЛЯЙМЕР, МАГАЗИН 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 988-00-15

Àçèìóò-Ëóöüê, ÏÏ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . (332) 72-71-59

Âîëèíñüêà ðåã³îíàëüíà ô³ë³ÿ ÄÏ "Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó"

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 14.. (332) 77-01-74, 77-01-84

Âîëèíñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò çåìëåóñòðîþ, ÄÏ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 63. . (332) 24-41-71, 24-41-31

Âîëèíüïðèâàòçåì, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 396-98-73, (099) 734-28-93

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67. . (332) 24-81-48, 24-40-47

Ãîðèçîíò, ÒçÎÂ

43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîãîâà, 36 á . . . . (332) 72-49-91, 77-05-13

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.45

Підприємства та фірми м.Рівне

ÃÖ ÍÒÏ, ÏÏ

MIOL, ³íñòðóìåíò-ìàðêåò

Äåìåòðà-ÑÌ, ÏÏ

ÀÄÐÅÌ, ÒçÎÂ

²íñòèòóò çåìåëüíèõ â³äíîñèí òà îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà

Áîáåð, ìàãàçèí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1. . . (332) 77-44-05, 77-44-24 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . (050) 371-44-00

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . (332) 24-22-31

Ëóöüêçåìðåñóðñ, ÏÏ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Äàðãîìèæñüêîãî, 7 . . . . . . . (332) 72-66-65

Ëÿï³äåâñüêèé ³êòîð Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 554-47-62, (332) 72-35-87

̲ÑÒÎÁÓÄ-ËÓÖÜÊ, ÒçÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-75-09, 72-81-92, 77-07-81

Ïàí Ãåî, ÒÎÂ

45636, ñ.Ãàðàçäæà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñîíÿ÷íà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 422-89-67

Ïîë³ñüêà äîñë³äíà ñòàíö³ÿ ³ì.Î.Í.Ñîêîëîâñüêîãî

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . (332) 72-87-66

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . (067) 360-87-98, (362) 46-09-14 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 5 . . . . . . . . . . (362) 64-20-88 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 9 . . . . . . (362) 26-96-73

Áóä³âåëüíà ñêðèíÿ, ìàãàçèí

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 766-90-47, (099) 561-47-50

Áóä³âåëüíèê, ìàãàçèí

33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 7 . . . . . . . . . (362) 24-94-67

Áóäïîñòà÷, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 419-97-56, (362) 64-23-70

²ÑÒ ÃÐÓÏÏ, ÒÎÂ

33023, ì.гâíå, âóë.Òðàíñïîðòíà, 12 . . . . . . . . . (362) 64-39-56

²ÒÒ Ð³âíå, ÏÏ

33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 15 . . . (362) 62-03-26, 63-46-88

Äîáðèé ãîñïîäàð, ìàãàçèí

33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . . . . . . (096) 435-49-03 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


34

²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

Äîìóñ-êîìôîðò, ìàãàçèí

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 61. . . . (362) 24-94-74, 60-84-24

ªâðîáóäìîíòàæ, ÏÏ

Ñâ³ò Ïðîì³íñòðóìåíò, ìàãàçèí

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-98-47, 28-79-88

33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-10-67, (362) 26-94-24

Ñåðâ³ñíèé öåíòð ç ðåìîíòó åëåêòðî³íñòðóìåíòó

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 620-15-69

Òåõêîìóíêîìïëåêò, ÏÌÏ

ªâðî³íñòðóìåíò, ìàãàçèí åëåêòðî³íñòðóìåíòó ÇÀÊÐÓÒÈ, ñïåö³àë³çîâàíà êðàìíèöÿ áóä³âåëüíèõ êð³ïëåíü

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à (ÒÊ "Ñêåëÿ") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 386-76-45, (362) 43-10-14

Çàìî÷êè, ìàãàçèí

33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . (050) 375-16-98

Çðîáè ñàì, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 24 . . . . (362) 63-80-79

²íñòðóìåíò-Åëåêòðèêà-Ñàíòåõí³êà, ìàãàçèí

33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 1 . . . . . . . . . . . (096) 187-85-08, (066) 701-78-07, (362) 24-50-87

²íñòðóìåíò-öåíòð, ìàãàçèí

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . (362) 62-05-96, 62-05-50

²íñòðóìåíòè "Ñòàðò", ìàãàçèí

33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 à. . (362) 26-55-37, 62-05-30

Êîíòàêò, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, ÁÎÑ 207 . . . . . (096) 643-63-03

˳ñ ³ Ñàä, ìàãàçèí

33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 59. . (362) 63-64-90, 63-55-03

Ìàéñòåð, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-79-23, (362) 62-01-55

Ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó åëåêòðî³íñòðóìåíòó

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 477-60-41

Ìàñòåð-îê, ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 492-34-51, (063) 245-19-96

33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 323-86-76, (362) 40-05-56 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . (362) 62-05-50, 62-05-96

Òåõíîñàä, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 426-66-88, (050) 339-28-52

Óêðçàõ³äïîñòà÷, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-95-80, (362) 62-97-83

Øóðóï, ìàãàçèí

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . (068) 241-49-66

Підприємства та фірми м.Луцьк DeWALT, ñåðâ³ñíèé öåíòð

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 661-13-92, (332) 29-97-90 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 661-13-92, (332) 29-97-90

Shark-V.P., ô³ðìà

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 2, îô.28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 021-33-63, (068) 107-49-93

Àáðàçèâ-ñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 . . . . . . . . . . . (067) 361-87-88, (050) 339-98-10, (332) 78-77-81

Àêâàñòàíäàðò, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67, îô.208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-39-02, (332) 24-60-12

Áóäïîñòà÷, ãóðò³âíÿ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . (050) 382-54-04

Ìîëîòîê, áóä³âåëüíî-ãîñïîäàðñüêèé ìàãàçèí

Âóàëÿ, ñàëîí ãàðäèí

ÎÅÕ, ìàãàçèíè

Ãàíîê, ÒçÎÂ

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 492-41-36, (095) 055-80-61 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 277 . . . . . . . . . . (3622) 5-70-56 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 23/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 276-31-85, (362) 26-74-72

Ïðîì³íñòðóìåíò, ÏÏÔ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-79-23, (362) 62-01-55

Ïðîô³, ìàãàçèí ³íñòðóìåíòó

33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 13 . . . . . . (050) 661-72-86

Ðåíüæèíà ˳ë³ÿ Ïàâë³âíà, ï³äïðèºìåöü

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 828-63-98, (362) 28-15-86

Ñâ³ò ìàéñòðà, ìàãàçèí

33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 681-78-10

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 628-17-61, (332) 24-20-72 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 4 à (332) 71-09-82, 78-43-83

Äîìîòåõí³ê, ìàãàçèíè åëåêòðî- òà áåíçî³íñòðóìåíòó 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 45 . . . . . . . . (067) 479-00-55 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 91 . . . . (095) 909-00-55

Åëêîð, ÒçÎÂ

43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-29-17, (067) 361-87-86

Çàõ³äíîóêðà¿íñüêà òîðãîâà êîìïàí³ÿ, ÏÏ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 13 â . . . . . . . . (332) 28-04-04

²íñòðóìåíò ñåðâ³ñ, ìàãàçèí

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4. . . . . . . . . . . (067) 361-10-50

Ìàéñòåð ˳âøà, êðàìíèöÿ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.ѳ÷îâà, 2 . . . . . . (332) 78-70-03, 78-49-33


ÊÀ̲ÍÜ, ÊÀÌÅÍÅÎÁÐÎÁÊÀ

Ìîòîáåíçîòåõí³êà, ìàãàçèí

43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27. . . . . . (332) 77-40-80, 77-40-81

Ìóí³öèïàëÑèñòåì, ÒçÎÂ

Ãàëåðåÿ ÊÀ̲ÍÈ, ñàëîí

33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 307-02-00, (095) 799-02-02

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-28-21, 71-18-16

Êàì³íè, ñàëîí-ìàãàçèí

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-43-01, (332) 75-17-33 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 465-58-20, (332) 29-92-97

Ñàóíè & Êàì³íè, ñàëîí-ìàãàçèí

ÎÑìåò, ìàãàçèíè

Ïðîôëàéí, ìàãàçèíè åëåêòðî- òà áåíçî³íñòðóìåíòó

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ "Êàðàâàí"), ìàãàçèí ¹2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 322-25-67 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 2 . . . . . . . . . . . . (067) 334-13-23, (066) 615-40-45, (332) 72-28-13

Ïðîôëàéí, ñåðâ³ñ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 2,(099) 528-76-10, (332) 72-28-13

Òî÷êà çàòî÷êè, ñòóä³ÿ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 3 . . . . . . . . . . (095) 035-06-64

35

33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 567-98-72, (362) 45-01-02 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 510-40-20, (067) 966-08-31

Luchesk, ñàëîí êàì³í³â

43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 11 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 533-50-50, (098) 533-50-50

Êàì³íè íà Øîïåíà, ñàëîí

43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 903-95-47, (095) 485-95-27

КАМІНЬ, КАМЕНЕОБРОБКА

ÞͲÒ-Ò, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 676-72-44, (332) 78-28-95

КАМІНИ

Підприємства та фірми м.Рівне GORGONA, ñàëîí-ìàãàçèí

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 135-62-62, (097) 242-41-61

Stone-Elite, ï³äïðèºìñòâî

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 674-00-31, (067) 158-40-38 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


36

Ê˲ͲÍÃβ ÏÎÑËÓÃÈ, ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Âåðñòàòíèê, ÒçΠô³ðìà

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 12 . . . . . . . (362) 24-20-31

Âèðîáè ç íàòóðàëüíîãî êàìåíþ

33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 926-64-44, (068) 230-09-04

Ìåìîð³àëüíà àðõ³òåêòóðà, ÏÏ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 958-40-80, (066) 892-98-18

Ìåìîð³àëüíà àðõ³òåêòóðà, ÏÏ

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . (066) 835-03-75

Ãðàí³òáóäåêñêëþçèâ, ÊÌÏ

Íàøêîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

ÃÐÀͲÒÅÊÑ, ÒÎÂ

Ïðèðîäíèé êàì³íü, ÏÏ

Çàõ³ä Êàì³íü, êîìïàí³ÿ

Ïðèñòóïà Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Êàìåíÿð, ô³ðìà

Ñâ³ò Êàìåíþ, ÒçÎÂ

Ìàéäàíèê ³òàë³é Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Òåõíîëîã³ÿ Áàçàëüòó, ÒÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 919-61-56, (362) 61-09-03 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.614 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 734-10-20, (050) 921-01-72 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-25-07, (362) 62-08-92 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 862-00-60, (066) 426-38-63 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä. . . . . . . . (096) 307-28-79

ѳìåíñ Ãàáðî, ÒçΠô³ðìà

33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 47 . . . . (362) 28-14-47, 28-98-78

Ôðàãî, ÏÏ

33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à, îô.107 . . (096) 663-81-35

×åðíàâñüêèõ Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 125-84-60, (050) 218-77-15

Підприємства та фірми м.Луцьк CHARSTONE, ÏÔ

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ "Þâàíò"), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 484-64-99, (067) 661-57-55

GRANITTOP, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 005-97-77, (097) 087-70-07

NaRstone, êîìïàí³ÿ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 539-55-82, (332) 75-76-55

Stone-Elite, ÏÏ

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-59-51, (066) 674-00-31

Ãðàí³òáóä, ÏÏ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-91-95, (332) 24-59-52

Äåêîðàòèâ+, êîìïàí³ÿ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (066) 076-47-46, (067) 877-18-38

45636, ñ.Ãàðàçäæà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âåñåëà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 759-76-06, (332) 28-65-85 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 940-58-88, (095) 543-47-88 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ãí³äàâñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-40-48, (332) 72-76-90 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 27, îô.2 . . . . . . . . . . . (096) 567-92-92, (095) 567-92-92, (332) 77-10-17 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëèïèíñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-45-03, 25-20-66

Øâàé Âîëîäèìèð Äìèòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-59-51, (067) 332-10-26

КЛІНІНГОВІ ПОСЛУГИ, ОБЛАДНАННЯ ДРІМ ХАУС, КЛІНІНГОВІ ПОСЛУГИ 33000, ì.гâíå . . (097) 183-18-82, (063) 631-71-74

ПОПЕЛЮШКА, СЕРВІС(СЛУЖБА 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 97 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 382-38-58, (362) 63-18-58 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.48

ПРИБИРАЙКО, ПП 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 38 . . (050) 662-53-93, (095) 051-22-71, (332) 28-72-00 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.49

Підприємства та фірми м.Рівне Cleanplus, ñåðâ³ñíà ñëóæáà

33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Âàñèëü÷åíêà, 26, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . (097) 233-18-80, (099) 057-13-04, (093) 235-20-04

Êàìåíÿðñüê³ âèðîáè, ìàéñòåðíÿ

Äîáðèíÿ ñåðâ³ñ, ÒÎÂ

Êàðïóê Àäàì Êèðèëîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Äîìîâà ñëóæáà

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 870-70-82, (332) 26-50-27 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-09-98, (067) 753-15-56

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 773-77-70, (362) 45-05-45 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8, îô.23 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 823-32-30, (362) 40-43-73, 40-40-73


ËÀÊÎÔÀÐÁÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

37

Ïðîñòî ÷èñòî, êë³í³íãîâà êîìïàí³ÿ

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . (097) 924-73-89, (362) 45-09-19

Ñâ³ò ÷èñòîòè, ÏÏ

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . (067) 606-60-26, (050) 879-69-26, (362) 45-45-05

Ñëîáîäåíþê Þð³é ³òàë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 443-64-43, (362) 45-05-45

Ñÿéâî, êë³í³íãîâà êîìïàí³ÿ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 327-85-27, (099) 667-69-52

Óêðìàðêà, àãåíö³ÿ

33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 67, îô.7 . . . . . . . . . . . . (098) 094-00-51, (096) 289-50-50, (362) 40-20-40

×èñòèé ä³ì, êë³í³íãîâ³ ïîñëóãè

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 163-24-85

Підприємства та фірми м.Луцьк Åíåðãîïðåñòèæ, ÒçÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 á, îô.5 . . . . . . . . . . . (097) 940-52-06, (095) 075-41-24, (095) 395-38-04

Åíåðãîñâ³ò, ÌÏ, ÒçÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 á . . . . . . . . . . . . . (332) 28-48-97

²Ð²Ñ-ÂÎËÈÍÜ, ÏÏ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-30-09, 72-33-65

Ìåãàêë³í, ÏÏ

43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 719-13-17, (332) 29-19-98

Ìåòåîð, êë³í³íã-ñëóæáà

45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèëóöüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 515-38-06, (332) 71-34-04

ЛАКОФАРБОВА ПРОДУКЦІЯ ІМПЕРІУМ, САЛОН ДЕКОРУ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ"), 2-é ïîâ. . . . . . . . . (050) 226-82-22, (050) 226-83-33 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.49

МАЯК, БУДІВЕЛЬНИЙ МАРКЕТ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 120-57-24, (067) 360-92-83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-15-81, 28-94-26 Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë.

Підприємства та фірми м.Рівне DIVA Ìóëüòèôàðá, ÒÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 452-01-82, (3622) 5-81-36

Remmers, îô³ö³éíå ïðåäñòàâíèöòâî

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-19-54, (097) 759-50-47

San Marco гâíå, äåêîð-öåíòð

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 635-00-09, (096) 661-55-66

Triora, êîëüîðóâàëüíà ñòóä³ÿ

33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . (050) 375-08-89

Àäåëà, ÏÏ

33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-14-54, 63-61-98

Àêìå, ÌÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-96-79, (362) 62-99-55

Àðõ³òåêòóðí³ ôàðáè, ìàãàçèí

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . (050) 375-09-25, (067) 611-44-33, (362) 48-95-09

ÀÓÐÓÌÁÓÄ, ãóðò³âíÿ

33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . (067) 572-06-20

Äåêñ, ÏÏ

33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 34 . . . . . . . (362) 43-60-64

ªâðîôàðáà, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 957-98-87

DzÏ, ÏÏ

33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 50 à. . . . . . (362) 62-20-20 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


38

ËÀÍÄØÀÔÒÍÅ ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß

²òà, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êðåìåíåöüêà, 2 . . . . . . . . (097) 295-80-76

Êàíòð³ Êëàá, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Éîñèïà Äðàãàí÷óêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-00-71, (362) 45-10-10

Êîëîð Ñ.².Ì., ÒÎÂ

35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-12, 62-35-11

ËÀ²ÑÑ, ÒçΠô³ðìà

33001, ì.гâíå, âóë.Ïðîìèñëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-85, 63-00-95, 63-30-11

Ëàêîôàðáà, ÏÏÔ

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . (362) 24-56-75

Ìàëÿðíèé äâ³ð Óêðà¿íè, ÒÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 300 . . . . . . . . . . (362) 63-80-42

Ìàëÿðíèé äâ³ð, ìàãàçèí

33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 300 . . . . . . . . . . (362) 63-80-34

̳êñ, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Áîðîä³íà, 4 . . . . (362) 62-14-70, 63-00-39

Îëüâ³ÿ, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-09-02, 69-08-99

Ïåðñåíòà-Óêðà¿íà, ÑÏ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . (362) 63-59-89

Ïîë³ôàðá Óêðà¿íà, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä. . . . . . . . . (362) 64-43-93

ªâðîñåðâ³ñïëþñ, ãóðò³âíÿ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 112 à . . . . . . . . . . . (050) 438-07-60, (050) 384-55-23, (332) 78-84-29

Çàõ³äíî-Óêðà¿íñüêà ëàêîôàðáîâà êîìïàí³ÿ, ÒçÎÂ

43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 29 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-74-24, (332) 75-07-03

DzÏ, ËÔ ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.432 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 560-44-02, (332) 71-02-53

Ìàëÿð Ëóöüê, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, îô.426 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 447-06-05, (332) 78-27-65

̳êñ, ìàãàçèí

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 788-37-88, (332) 77-05-21

̳êñ, ìàãàçèí

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 à,(332) 78-99-63, 78-99-64

Îç볿â, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . (050) 580-20-90

Õ³ìðåçåðâ Âîëèíü, ÒçÎÂ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, (332) 78-55-40, 78-55-52

ЛАНДШАФТНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Ïðîô³òåê-ÁÌ, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . (098) 342-38-78, (050) 221-04-54, (362) 63-74-44

Òð³àäà-Ê, ÒçÎÂ

33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 127-87-97, (362) 61-99-69

Ôàðá³ÿ, êîëîð-ñòóä³ÿ

33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . (067) 637-11-23

Ôåðîç³ò, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 431-16-32, (3622) 5-50-15

Підприємства та фірми м.Луцьк Caparol Óêðà¿íà, ÄÏ

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 310-24-20, (332) 76-72-36

Remmers, ìàãàçèí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 945-00-48, (098) 994-60-79

Àìð³òà Ïëþñ, ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-52-51, (332) 28-39-93

Áîéêî Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 29 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 141-25-34, (332) 75-15-72 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.


ÌÀÃÀÇÈÍÈ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÌÀÒÅвÀ˲Â

39

Підприємства та фірми м.Луцьк Åëåêòðîòåðìîìåòð³ÿ, ÏÀÒ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40. . (332) 24-22-61, 77-43-05

Ìåãàâîä, ÏÏ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 945-00-83, (332) 29-43-17, 29-43-18

ÑÔ Êîìïëåêò ËÒÄ, ÒÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 â, îô.80 . . . . . . . . . . . . (066) 899-12-12, (067) 332-45-48, (332) 24-33-61

Ô³ðìà "ÅÊÑ" ËÒÄ, ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, (332) 78-01-52, 78-03-94

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.50

Äåíäðîïàðê, ëàíäøàôòíå ïðîåêòóâàííÿ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 255-01-85, (067) 738-21-51

Ëàíäøàôò-ñåðâ³ñ

33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 317-55-10, (050) 074-57-10

Åäåì, ñàäîâèé öåíòð

45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 200-81-74, (095) 839-19-29

Ôëîðà-äèçàéí, ñòóä³ÿ ëàíäøàôòíîãî äèçàéíó ³ ôëîðèñòèêè

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 24.. (332) 78-55-98, 78-55-99

Öåíòð ëàíäøàôòó òà îçåëåíåííÿ, ÒçÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 101-30-26, (332) 75-75-90

МАГАЗИНИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ БАЙДА, МАГАЗИН БУДМАТЕРІАЛІВ І ГОСПОДАРЧИХ ТОВАРІВ 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øê³ëüíà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-41-53

МАЯК, БУДІВЕЛЬНИЙ МАРКЕТ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 120-57-24, (067) 360-92-83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-15-81, 28-94-26 Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë.

СВІТ КЕРАМІКИ, ТОРГОВИЙ ЦЕНТР 33003, ì.гâíå, âóë.²âàíà ѳðêà, 3 (Áîãîÿâëåíñüêà, 15) . . . . (362) 69-04-85, 64-56-05 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ШТУРМ, МІНІ6МАРКЕТ

ЛІЧИЛЬНИКИ Підприємства та фірми м.Рівне Ìàéñòåðíÿ åëåêòðîë³÷èëüíèê³â

33023, ì.гâíå, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . (067) 774-74-17, (050) 811-98-17, (362) 26-97-61

Ìåäåêîë, ÍÂÖ, ÒçÎÂ

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-21-56, (362) 68-02-10

гâíåîáëâîäîêàíàë, ÐÎÂÊÏ ÂÊÃ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 2 . . . (362) 40-02-00, 26-66-55

гâíåòåõñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . (362) 62-92-60, 23-61-01

Ñàìãàç, ÒçÎÂ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-25-41, 62-25-43

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 (ðàéîí ïëîù³ Ïåðåìîãè) . . (066) 014-02-35, (098) 804-51-45, (362) 23-03-44 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.45

Підприємства та фірми м.Рівне San Marco гâíå, äåêîð-öåíòð

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 635-00-09, (096) 661-55-66

Vozand, ñàëîí-ìàãàçèí

33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 1 . . . . . (067) 340-10-61

Wallis, ìàãàçèí

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 040-00-70, (362) 40-00-70

Àäåëà-Áóä, ìàãàçèí

33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, êîðï.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-14-54, 63-61-98 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


40

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÌÀÒÅвÀ˲Â

Àíòåé, ìàãàçèíè

33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 23. . . . (362) 26-65-21, 63-63-17 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 35. . (362) 63-61-17

Áàñåéíè & Ñàóíè, ñàëîí-ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 521-50-59, (362) 63-61-82

Áóä³âåëüíèé ìàéäàí÷èê "ÑÓDzВß", ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 430 à . . . . . . . . (050) 375-29-80

Áóäìàéäàí, ñêëàä-ìàãàçèí

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . (097) 209-65-55

Áóäìàðêåò "ªâðîáóä-Ì"

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 440 à . . . . . . . . . (362) 64-18-13

Áóäìàòåð³àëè, ìàãàçèí

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 6 . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-00

Âåëåñ, ñàëîí-ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 967-26-34, (362) 40-26-34

Ãîñïáóäòîâàðè, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 91 . . . . . . (362) 63-30-32

Ãîñïîäàð, ìàãàçèí

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . (050) 438-63-90

Íîâ³ âèì³ðè, ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 44 . . . . . . . (362) 64-31-91

Îëüâ³ÿ, ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . (362) 63-42-79

Ïîëîñàòèé ñëîí, ìàãàçèí áóäìàòåð³àë³â

33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 7,(362) 45-13-07, 63-56-99

Ïðîô³òåê-ÁÌ, ìàãàçèí

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . (098) 342-38-78, (095) 153-93-53, (362) 23-41-52

гâíå-ìåòèç, ñïåö³àë³çîâàíèé ìàãàçèí

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 008-00-90, (362) 62-44-00

Ñàìáóä, ìàãàçèíè

33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 42 . . (362) 60-94-39 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 46 à . . . . . . . . . (362) 61-53-33

Ñàí³íà, ãóðò³âíÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â

33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 25 . . (362) 26-18-90, 63-12-76 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 40 à. . . . . . . . . . (362) 23-71-41

Ñâ³ò ñàóí, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-24-46, 43-25-60

Ãîñïîäàðíèê, ìàãàçèí

Ñêëàä-ìàãàçèí ÒçΠ"Îëüâ³ÿ"

Äåìàêñ, áóä³âåëüíèé ìàðêåò

Ñòîë³ò, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 41 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 34. . . . . . (098) 882-27-19

ijì ì𳿠ñòèëüí³ ï³äëîãè

33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 077-60-08, (095) 065-98-88

Äîìóñ, ìàãàçèí

33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 5 . . . . . . . . . (362) 64-20-88

Åêî-Áóä, ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . (362) 23-33-37

ÅϲÖÅÍÒÐ, áóä³âåëüíèé ã³ïåðìàðêåò

33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 17 . . (362) 46-02-70, 46-02-71

ªâðîáóä, ìàãàçèí

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 75 . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-33

²çîòåðì-Ñ, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 37 à . . . . . . (362) 23-42-93

²íòåð’ºð ïëþñ, ñêëàä-ìàãàçèí

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-34

²íòåð’ºð, ìàãàçèí

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12 . . . . . . . . . . . (067) 992-21-90

Êåðàìîïëàñò, ìàãàçèí

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . (097) 733-46-96, (068) 072-76-10, (362) 24-00-12

Êîìôîðò Áóä, ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 . . . . . . . (362) 40-34-06

Ëàíêîðä, ñêëàä-ìàãàçèí áóäìàòåð³àë³â

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 â . . . . . . . (362) 60-96-90

̳ðàä, ñàëîí-ìàãàçèí

33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . (362) 64-13-45

33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-10 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 3 á . . . . . . . . . . . (067) 362-12-94, (067) 363-10-27, (362) 62-38-68

Õàòà ëàì³íàòà, ìàãàçèí

33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 917-50-53, (093) 476-29-14

Õàòêà, ñóïåðìàðêåò áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â

33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 16 ä . . . . . (362) 64-07-80, 64-07-60

Підприємства та фірми м.Луцьк DOMUS, ìàãàçèí

43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàãîðîäíÿ, 4 . . . . . . . . . . . (332) 71-10-44

SAN MARCO, ìàãàçèí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 872-79-30, (332) 72-32-58

Stile de Vita, ìàãàçèí äåêîðó

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï. Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 148-92-68, (098) 041-42-21

Àíòåé, ìàãàçèí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 1 à

Áóäåêñïî, ìàãàçèí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ"), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-53-83

Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, â³ää³ë

43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-07-62, 71-32-50

Áóäìàéäàí, ìàãàçèí áóäìàòåð³àë³â

43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 974-22-77, (096) 991-15-57


ÌÅÁ˲

Áóäìàéñòåð, ìàãàçèí

Ñàëîí Ðåì..., ìàãàçèí

ÁÓÄì³êñ+, ìàãàçèí

Ñâîÿ ê³ìíàòà, ìàãàçèí

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 83 . . (332) 25-55-13, 28-15-64 43016, ì.Ëóöüê, âóë.ßíêè Êóïàëè, 15 . . . . . . . . (066) 984-58-78

²Ä-ÁÓÄ, ìàãàçèí

43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 21 . . . . . . . . . . (332) 74-00-49 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 754-86-23, (067) 332-36-52

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 013-13-14, (098) 730-50-80

Ñêëàä-ìàãàçèí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 519-27-92, (096) 657-12-35

Òèì÷èøèíà Íàòàë³ÿ Ïåòð³âíà, ï³äïðèºìåöü

Âñå äëÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ìàãàçèí Âñå äëÿ ðåìîíòó, ìàãàçèí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 284-56-79, (093) 868-82-27

53

43005, ì.Ëóöüê, âóë.².Î㳺íêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-62-92, (096) 145-57-36 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 8 â. . (332) 26-19-76, 26-17-26

Øóðóï, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (Âàðøàâñüêèé ðèíîê) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-31-01

Ãîñïîäàð÷³ òîâàðè, ìàãàçèí

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 29 . . . . . . . . . 0 (332) 75-78-31

Äåêîð Ìàðêåò, ìàãàçèí

МЕБЛІ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . (050) 378-17-08

Äåêîð-öåíòð, ñàëîí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-84-48, (332) 72-55-35

Äèìîõ³ä, ìàãàçèíè

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 700-87-78, (098) 700-87-78 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 6, ïàâ³ëüéîíè ¹4, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 700-87-78, (098) 700-87-78

Äîáðîáóò, ìàãàçèí

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-59-03, 70-59-52

Åë³òáóäòîðã, ñêëàä-ìàãàçèí

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.47

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-09-15

Åï³öåíòð Ê, áóä³âåëüíî-ãîñïîäàðñüêèé ã³ïåðìàðêåò

45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-00-40, 28-00-44

ªâðîêåðàì³êà, ãóðò³âíÿ áóä³âåëüíèõ òà îçäîáëþâàëüíèõ ìàòåð³àë³â

43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 15 (ÒÖ "ªâðîïà") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-25-87, 28-44-44

Êîìôîðò, ìåðåæà ìàãàçèí³â

43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 12. . . . . . . (332) 78-87-63 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . (332) 76-77-95 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-19-93, 76-05-47 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàãîðîäíÿ, 9. . . . . . . . . . . . (332) 78-96-00

˳äåð, ãóðò³âíÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 150 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 310-81-92, (095) 153-33-27

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.47

Ìåòèç öåíòð, ìàãàçèí êð³ïëåíü

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 â . . . . . . . . . . (066) 897-61-61

Íîâà ë³í³ÿ, ìåðåæà áóä³âåëüíèõ ã³ïåðìàðêåò³â

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-11-23, 70-11-24, 70-11-27

Ïðèâàòáóä, ìàãàçèíè

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àíäð³ÿ Ìàðöèíþêà, 29. . . (050) 678-80-34 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 148 . . . . . . . . . (066) 211-48-48

Ðåìáóäñòàíäàðò, ãóðò³âíÿ áóäìàòåð³àë³â

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . (050) 658-92-95

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.46

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


54

ÌÅÁ˲

Akord-ìåáë³, ÏÏ

33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 187-80-22, (066) 040-05-60

Baltic House, ñàëîí ìåáë³â

33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 21. . . . . . . . . . (067) 736-33-18

BEZRUKOFF, äèçàéí-áþðî

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 775-09-48

COME-FOR, â³ää³ë

33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 21 . . . . . . . . . . . . (362) 45-15-00

Comode, ãàëåðåÿ ìåáë³â

33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 521-06-34, (362) 62-03-04

DeCart, ìåáëåâèé ñàëîí

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 (ÒÖ "Àðåíà"), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 967-06-69, (093) 389-53-21 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 729-04-18, (093) 115-17-75

Devis, ÏÏ

35323, ñ.Íîâà Óêðà¿íêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèõîäüêà, 97 . . . . . . . . . (362) 20-68-30, (067) 251-28-41

Dommino, ô³ðìîâèé ñàëîí

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 . . . . . . . . . . . (067) 829-39-49

DSS ÌÅÁ˲, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 727-39-59, (362) 23-60-58

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

JYSK, ìàãàçèí

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ "NOVUS") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (073) 538-95-52

Marafet, ñàëîí ìåáë³â

33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23. . . . . . . . . . (096) 708-24-70

MEBLIK, ñàëîí ìåáë³â

33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ "Ïîêðîâñüêèé"), 2-é ïîâ., áóòèê ¹11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 193-77-82

Mekado, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 253-54-00, (097) 253-54-01

ОЛВІК1, МКП

Êîðïóñí³, øê³ëüí³, îô³ñí³ òà äèòÿ÷³ ìåáë³. 33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 453-51-42, (362) 26-39-07 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.91

СТОЛЯРНІ ВИРОБИ, ПП 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . . . . (068) 031-09-03, (067) 729-66-55

Підприємства та фірми м.Рівне ADK, ñàëîí ìåáë³â

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á (ÒÖ "²ííà") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 544-89-67, (362) 46-00-43

AKANT, ñâ³ò ìàòðàö³â

33001, ì.гâíå, âóë.Ï.Äîðîøåíêà, 2. . . . . . . . (067) 992-21-56

MIXALMEBEL, ÏÏ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . . . (096) 975-58-81, (095) 493-37-82, (362) 43-04-41

SoNLaB, ìàãàçèí

33010, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-19-20

V&M, ÒçÎÂ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 â . . . . . . (096) 666-51-00

VELIM, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 354-31-93, (099) 164-29-17

VIP Design, ñàëîí ìåáë³â

33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 7 . . . . . . . . . . (098) 732-60-30

Vital, ìåáë³

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 716-95-84, (362) 64-44-10


ÌÅÁ˲

Zlatamebel, ô³ðìîâèé ñàëîí

33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . (067) 829-08-07

Àíàñòàñ³ÿ, ìåáëåâèé ñàëîí

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . (362) 62-36-86

Àð³ñòî, ñàëîí ìåáë³â

33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 713-48-02, (362) 26-68-41

ÀÐÒÌÅÁ˲, ÒçÎÂ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 â, îô.27. . (362) 43-26-98

ÀÑÀÒ, ÒçÎÂ, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 444 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-20-63, (362) 64-06-80

Àñîðò³, ñàëîí ìåáë³â

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 772-27-25, (098) 769-02-16

Áàëàáàñ, ñàëîí äèíàì³÷íèõ ìåáë³â

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 332-71-65, (067) 794-19-24

Ãåôåñò, ÒçÎÂ

35350, ñìò.Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Õì³ëüíà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-86-87

Ãðàíä, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 24 à . . . . . . . . . . (097) 187-80-22

Äàíüêåâè÷ Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 412-11-23

Äåðåâîîáðîáíèê, ÄÏ ÂÀÒ "Êëåâàíñüêèé ÄÎÊ"

35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ðîá³òíè÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-10-68

Äèçàéí-ñòóä³ÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 222-81-36, (066) 213-33-83

ijàíà, ôâáðèêà ìåáë³â

35311, ñìò Êëåâàíü-1 гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàìêîâà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-03-77, 27-61-44

Äîáð³ ìåáë³, ìàãàçèí

33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . (066) 663-98-31

Á²ÎÌÅÁ˲, ñàëîí

Äðåâåöüêèé ²ãîð Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Áëîê, ÌÏ ÒçÎÂ

Äóáîê, ìåáëåâèé ³íòåðíåò-ìàãàçèí

Áîíàòî, ÏÏ

ªâðî-Ñòèëü, ìåáëåâèé ñàëîí

Âàíåññà, ³íòåð’ºðíèé ñàëîí

Çàãàëüñüêèé Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á (ÒÖ "²ííà"), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 033-76-56, (362) 46-00-41 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-58-34, (3622) 5-63-77 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . (067) 360-58-34, (096) 307-32-23, (3622) 5-63-77 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-23-00, (362) 63-35-85

Âåíåòî, ìàãàçèí

33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-00-99, 26-37-03

Âèñî÷èí Ìèêîëà Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 53 . . . . . . . . . . . (362) 28-77-53

³êòîð³ÿ, ìåáëåâèé ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 41. . . . . . . . . . . . . (362) 64-04-21 33018, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 159-84-83, (362) 63-53-39

³ëàðò-Ð, ÏÏ

33001, ì.гâíå, âóë.Ï.Ìîãèëè, 28 . . . (362) 63-14-45, 63-14-46

Âñåâîëîä, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 078-99-39, (362) 63-41-61 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (ÖÓÌ), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 656-52-56 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ "Ïîêðîâñüêèé") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 938-39-52 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 78 . . . . . . . . (067) 382-22-54

Çàºöü Âàäèì Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33022, ì.гâíå, âóë.Âåñíÿíà, 6 â (Íîâèé äâ³ð) . . . . . . . . . . . . (050) 435-31-05, (068) 513-87-34, (362) 68-07-46

²ëüíèöüêèé ²ãîð Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 (050) 663-49-20

²íòåð³î, öåíòð ìåáë³â òà äåêîðó

33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 1 . . . . . . . . . . . . (097) 460-50-05, (099) 251-47-10, (362) 46-05-00

²íòåðÑòèëü, ìåáëåâèé ñàëîí

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ "×àéêà"), 1-é ïîâ.

Êëåâàíñüêèé ë³ñîçàâîä "Ïðîì³íü", ÏÀÒ

35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-20-47, 27-11-66

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-28, 62-20-27, (093) 305-73-37

Êðåàëü, ñàëîí ìåáë³â

33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ "Ïîêðîâñüêèé") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 451-33-68, (095) 209-50-66

Ë.Â.À., ñòóä³ÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â

Âñ³ ìåáë³, ñàëîí-ìàãàçèí

Ãàðìîí³ÿ, ìåáëåâèé ñàëîí

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 699-34-31, (067) 711-28-33 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . (066) 604-94-34, (068) 025-07-63

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3 (ïðîäóêòîâèé ðèíîê) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 379-96-25

Ëåâøóíîâà Ñâ³òëàíà Ïåòð³âíà, ï³äïðèºìåöü

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 299-39-99, (067) 337-23-14

˲ÂÑ, ñàëîí ìåáë³â

Ãåðìåñ, ìàãàçèí ìåáë³â

55

33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . (097) 381-60-81, (067) 369-59-12, (362) 63-04-80 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . (067) 233-35-65 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


56

ÌÅÁ˲

˳æêà òà ìàòðàöè, ìàãàçèí

33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 300 . . . . . . . . . (097) 944-89-36

Ëüâ³âñüê³ ìåáë³, ìàãàçèíè

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 956-47-87, (097) 379-48-84 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 379-48-84, (097) 875-16-10

Ì-Êîìôîðò, ñàëîí ìåáë³â

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 407-50-71, (097) 597-74-93

Ìàðêåò-ìåáë³, ìåðåæà ìàãàçèí³â

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 434 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-14-78, (3622) 5-21-35 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 430 à . . . . . . . . . (3622) 5-21-19

Ìàðñåëü, ìåáëåâèé ñàëîí

33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 (ÒÖ "Ìð³ÿ") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 239-29-03, (362) 43-20-45

Ìàñèâ, ÏÏ

35312, ñìò Êëåâàíü-2 гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . (067) 408-20-27

Ìåáëåâà ê³ìíàòà

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à (ÒÖ "Àðåíà") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 974-22-71 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ "Åêâàòîð") . . . . . . . . . . (097) 490-30-30, (063) 490-30-30, (095) 490-30-30 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67 . . . . . . . . . . . (097) 974-22-71

Ìåáëåâèé ñàëîí "Ì"

33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 22 . . . (362) 63-03-94

Ìåëâ³í, ìåðåæà ìåáëåâèõ ìàãàçèí³â

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 24 (ÒÖ "NOVUS") . . . . . . . . . . (067) 712-03-60, (096) 658-23-85, (050) 378-17-18

Ìîðãàí Ôåí³÷å, ÒÎÂ

35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 371-05-88

Íàø ijì, ìåáëåâèé ñàëîí

33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 . . . . . . . . (362) 24-01-79

Íåñêîì, ìàãàçèí ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè

33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 338-33-05, (362) 64-24-36

Îë³ìï, ìåáëåâèé ìàãàçèí

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 29 . . . . . . . . . . (067) 910-14-77, (067) 803-63-95, (050) 944-37-63

Îë³ñìà, ÌÏ ÒçÎÂ

33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.601. . (362) 63-10-80

Îñàä÷èé ³ Ê, ÏÏ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . (050) 375-85-03

Ïàïà Êàðëî, ñòóä³ÿ ìåáë³â

33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 14 . . . . . . . . . . . (093) 440-40-40, (096) 776-43-60, (362) 43-07-34

ÏÀÐÒ², ÏÏÔ

33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49,(362) 28-28-66, 63-35-83

Ïàðóõ Ñåðã³é ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . (097) 399-04-04

Ïðåì’ºð-ìåáë³, ìàãàçèí

33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 345-33-73, (362) 62-80-01

Ìåáë³ "Ïðîãðåñ"

Ïðîðîê Ñâ³òëàíà Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü

Ìåáë³ GERBOR Õîëäèíã

гâíåíñüê³ ìåáë³, ï³äïðèºìñòâî

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 539-38-25, (3622) 5-92-76 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 263 . . . . . . . . . . . (068) 750-26-56, (066) 102-81-71, (362) 61-97-67

Ìåáë³ â³ä À äî ß

33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 25 . . . (097) 237-09-64

Ìåáë³ ç ªâðîïè, ìàãàçèí

33004, ì.гâíå, âóë.Òèíí³âñüêà, 110 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 426-49-77, (095) 831-26-44

Ìåáë³ Êàïðèç, ñàëîí-ìàãàçèí

33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-40-08, 68-40-09

Ìåáë³ Êàðïàò, ìàãàçèí

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ "NOVUS") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 326-55-23

Ìåáë³ ïëþñ, ìåáëåâèé ñàëîí

33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ "Ïîêðîâñüêèé), â³ää³ë ¹7 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 985-80-10

Ìåáë³, ñàëîí-ìàãàçèí

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 1. . . . (362) 23-50-82

Ìåáë³-Êàïðèç, ÒçÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Ãðóíòîâà, 1 . . . . (362) 63-14-34,43-16-63

Ìåáë³ïðîì

33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83, (066) 254-05-40, (096) 038-11-79

35361, ñ.Äÿäüêîâè÷³ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìëèí³âñüêà, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-51-54, (067) 276-31-57 33010, ì.гâíå, âóë.³ííèöüêà, 60 á . . . . . . . . (098) 840-96-99

Ðîìåî, ìàãàçèí

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 802-03-41, (098) 000-80-80

Ñàëîí-ìàãàçèí ÍÂÏ "ÓÒÎÃ"

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 29 . . . . . . . . . (362) 64-11-63

Ñàí Ðåìî, ñàëîí ìåáë³â

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-96

Ñâ³ò êîìôîðòó, ìàãàçèí ìåáë³â

33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14, îô.108 . . . . . . . . . . . (096) 547-56-14, (063) 474-84-18, (362) 43-79-81

Ñâ³ò ìåáë³â, ñàëîí-ìàãàçèí

33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 11 . . . . . . . . . . (362) 26-76-72

Ñêëàä Ìåáë³â, ìàãàçèí

33005, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 790-90-80, (050) 857-86-80

Ñòèëü-Ì, ìåðåæà ìåáëåâèõ ñàëîí³â 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 à

Ñò³ë òà Ñò³ëåöü, ìåðåæà ìàãàçèí³â

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 387-48-77, (362) 63-36-77 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 387-49-62, (362) 63-30-31


ÌÅÁ˲

Ñòîõ³ä Þð³é Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . (067) 360-40-14

Òåððèòîð³ÿ ñíó, ìåðåæà ìàãàçèí³â ìàòðàö³â

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 (ÒÖ "Àðåíà"), (050) 324-28-34 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ "NOVUS") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 230-45-20

ROLTEX, ô³ðìà

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 077-38-93, (097) 594-47-50

Sweet Home, ìåáëåâèé ìàãàçèí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ"), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 658-30-13, (067) 369-10-83

Óêðà¿íñüê³ ìåáë³, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

Vegas, ìàãàçèí

ÓÒÎÃ, гâíåíñüêà ìåáëåâà ôàáðèêà

Www.mebli-signal.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

Ôåºð³ÿ ìåáë³â, ìàãàçèí

Àâ³âà, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 506-72-57, (362) 40-17-25 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-25-35, (362) 64-11-63, 64-13-36 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á. . . . . . (067) 933-01-73

Ô³ëîíþê Àíäð³é Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 581-88-11, (063) 774-90-90

Öåíòð ìåáëåâèõ ôàñàä³â

33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 22 . . . (068) 703-62-00

ײÏ, ÒçΠÂÔ

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-90, (067) 670-18-32

Øàðì, ìåáëåâ³ ìàãàçèíè

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 17 . . . . . . . . . . . . (098) 846-69-39 33013, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 846-69-39

Øåðåìåò³âî, ÌÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ"), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 534-19-93, (097) 026-59-40 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.˳ñêîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 884-21-40, (066) 393-36-63 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 610-27-48, (332) 77-64-51

Àðí³ê, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 34, 2-é ïîâ. . (050) 339-76-03

Áåðåñò, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-28-98, 77-29-99

Áîíàòî, ìàãàçèí

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 353-74-97, (097) 756-36-72

ÂÅËÀÌ, ãóðòîâî-ðîçäð³áíèé ñêëàä

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 644-92-23

Âåíåòî, ìàãàçèí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ"), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 919-05-98

35312, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äðîâàëüîâà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-11-35, (096) 497-73-55

³îëà, ìåáëåâèé ñàëîí

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 783-70-36, (362) 23-50-62

Ãàëåðåÿ Ìåáë³

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ "NOVUS") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 871-89-41

Ãåðåæóí Îëåã Ëåîí³äîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Þòà, ÏÏ

ßñåí, ìåðåæà ìåáëåâèõ ñàëîí³â

Підприємства та фірми м.Луцьк 3ÄÑ, ìåáëåâà ôàáðèêà

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 164-78-25

Blest, ñàëîí-ìàãàçèí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ"), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 875-07-70

Gerbor-õîëäèíã, ìàãàçèí ìåáë³â

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ"), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-86-64

IKEA STUDIO, ñàëîíè-ìàãàçèíè

43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 29 . . . . . . . . . . . . . (098) 929-90-99 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . (066) 899-63-63

Merx Ìåáë³, ñòóä³ÿ êóõîíü

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïàðêîâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-10-50, (332) 72-10-60

Natalli, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 990-07-28, (066) 915-52-83

57

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 440-09-00, (067) 100-24-99 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 315-45-00, (332) 28-33-33 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 560-99-07, (332) 29-34-29

Äåêàðò, ìàãàçèí

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 15 . . . . . . . . . (097) 701-99-93

Äóáîê, ³íòåðíåò-ìàãàçèí ìåáë³â

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 (ÒÖ "Âàðøàâñüêèé"), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 656-52-56, (066) 143-85-07

Äóêàí, ìàãàçèí

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 857-88-26, (332) 73-51-78

Åñòðåëëà, ÒçÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 12/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 390-69-30, (332) 75-15-09

Æàêî, ñòóä³ÿ êóõîíü òà øàô-êóïå

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 455-14-43, (332) 78-90-88

Çàõàð÷óê ³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 777-17-07, (332) 78-01-78 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


58

ÌÅÁ˲

Çàõàð÷óê Åäóàðä ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Ìåáë³ Victor, ñàëîí-ìàãàçèí

²íòåððåìî, ÒçÎÂ

Ìåáë³ ÂÀÌ, ìàãàçèí

ʲÒ, ìàãàçèí

Ìåáë³ â³ä íàñ äëÿ âàñ, ìàãàçèí

Êëåð, ìåáëåâèé ñàëîí

Ìåáë³ ç ªâðîïè á/â, ìàãàçèí

Êîìîä ÒÌ, ÒçÎÂ

Ìåáë³ ç ªâðîïè, ìàãàçèíè

43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 972-67-66, (096) 423-89-03 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 32, îô.110,(332) 71-13-40 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ "Êàðàâàí"), ìàãàçèí ¹72 . . . . . . . . . . . . (050) 999-18-35, (096) 870-42-38 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 10 . . . . . . . (332) 72-37-73 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 5 . . (332) 78-75-87, 78-75-95

Êîìîä ÒÌ, ÒçÎÂ

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ "Êàðàâàí"), áóòèê ¹72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-16-97

Êîðîë³âñòâî ìåáë³â, ìàãàçèí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ"), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 765-13-18, (097) 409-09-70 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 12 à . . . . . . . . (050) 978-15-33 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 49 (ϳâí³÷íèé ðèíîê), ìàãàçèí ¹6 . . . . . . . . . . . . . (050) 675-65-54, (096) 647-71-20 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (050) 416-79-49, (067) 233-94-49 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Çàë³çíè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 729-72-22, (332) 20-12-01 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 569-02-03, (063) 867-56-40 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . (050) 477-32-22

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ"), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 197-35-60, (332) 78-53-95

Ìåáë³ ç ªâðîïè, ñêëàä-ìàãàçèí

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 440-03-63, (332) 29-27-72

Ìåáë³ ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà, ìàãàçèí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 4 à, (332) 71-03-78, 77-21-71

Ìåáë³ ³ Äèçàéí, ìàãàçèí

Êð³ñëà ñòîëè ñò³ëüö³, ñàëîí-ìàãàçèí Ëåðà, ÏÏ

˳âñ, ñàëîí ìåáë³â

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 644-44-58

˳îêñà, ÏÏ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (099) 924-67-70, (068) 686-91-95

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 593-61-04, (096) 825-09-19 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ"), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 228-60-60, (332) 28-60-60 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-59-43, (067) 361-10-73

Ìåáë³ Ëþáàðòà, ìàãàçèí

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 828-57-52, (068) 293-97-53

˳ùåíêî Àðòåì Ñòàí³ñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Ìåáë³ ëþêñ, ìåáëåâèé ñàëîí

Ëîãîñ, ìåáë³

Ìåáë³ ¹1

Ëóöüê³ ìåáë³, ÒçÎÂ

Ìåáë³, ìàãàçèí

Ëüâ³âñüêà ìåáëåâà ôàáðèêà "Ãðàíàò", Ëóöüêà ô³ë³ÿ

Ìåáë³â ijì, ìàãàçèí

Ìàäîò, ìåáëåâèé ìàãàçèí

Ìåëâ³í, ÏÏ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (099) 726-36-83, (097) 275-00-51 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 520-60-54, (332) 77-64-21 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . (332) 77-28-95 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 741-42-58, (067) 373-70-16 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 24, (332) 77-01-03, 78-29-01

Ìàðêñîí Ìåáë³, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à. . . . . (050) 438-51-70 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à, áóòèê ¹9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 717-09-32, (097) 263-36-38 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 6 . . (332) 76-76-02 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 â (á³ëÿ ÒÖ "Ãëîáóñ") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 913-30-33, (332) 29-95-99 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ìîëîäîãâàðä³éñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-96-40, 76-98-14

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 655-40-00, (097) 727-66-77

Ìåëâ³í, ñàëîí-ìàãàçèí

43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ "ÏîðòCity") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 862-07-86

Ìåëâ³í, ñàëîí-ìàãàçèí

Ìåáëåâà ê³ìíàòà

Ìåáëåâà ôàáðèêà "Ãåðìåñ"

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 (ÒÖ "Âàðøàâñüêèé"), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 489-52-33

Ìåáë³ "Òàðàíêî", ñàëîí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ"), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-83-61

Ìåáë³ 7 ß, ñàëîí ìåáë³â

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Äîì³"), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-71-75

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ"), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-17-18, (096) 658-23-85 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (Çàâîêçàëüíèé ðèíîê), ïàâ³ëüéîí ¹1190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-17-18, (096) 658-23-85

̳êîñ, ìàãàçèí

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 22 . . . . . . . . (332) 78-54-65

Ìóí÷àíîâ Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (050) 969-92-91, (050) 263-57-06

Îëþñ, ÏÏ

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñõ³äíà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-59-77, 70-59-78


ÌÅÒÀËÈ ÒÀ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÈ

Î̳ùóê, ÏÏ

43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 41 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-79-52, (095) 218-12-21

59

МЕТАЛИ ТА МЕТАЛОВИРОБИ

Ïàðóñ, ìåáëåâèé ñàëîí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 563-67-66, (098) 739-75-75

Ïðîâàíñ, ìàãàçèí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 939-11-33, (068) 191-36-36

Ðàä³ñòü, ñòóä³ÿ ìåáë³â

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 335-50-99, (332) 74-03-84

Ðåíóàð, öåíòð ìåáë³â

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 26 . . . . . . . . . . (332) 23-44-49

Ñâ³ò äèâàí³â, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (Âàðøàâñüêèé ðèíîê), ïàâ³ëüéîí ¹26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 681-57-77, (098) 053-78-95

Ñâ³ò ìàòðàö³â, ìàãàçèí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . (050) 338-14-93

Ñò³ë òà Ñò³ëåöü, âñåóêðà¿íñüêà ìåðåæà ìàãàçèí³â

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 387-49-88, (332) 71-71-87 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 387-49-80, (332) 23-38-20

Ñóðí³ê ³òàë³é ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . (099) 626-00-68, (063) 620-75-44

Òâ³é, ìåáëåâèé ìàãàçèí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 665-74-13, (098) 812-85-31

Òåððèòîð³ÿ ñíó, ìåðåæà ìàãàçèí³â ìàòðàö³â

43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ "ÏîðòCity") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 420-19-24

Òîï Ìåáë³, ñàëîí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ "Êàðàâàí") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 376-63-46, (068) 097-08-38

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ЛІВШУН В’ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ, ПІДПРИЄМЕЦЬ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 560-98-06 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.49

Óêðòðàíñ-Âîëèíü, ÒçÎÂ

43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 29 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-21-72, 75-15-70

Óøêåâè÷ Îêñàíà Êóçüì³âíà, ï³äïðèºìåöü

43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 15 à (ÒÖ "ªâðîïà") . . . . . . . . . . . (050) 665-74-13, (098) 812-85-31, (093) 159-12-69

Öåíòð ìåáë³â DOMI

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 999-64-64

Öèêëàìåí, ÒçÎÂ

43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 29 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-15-70, 25-25-51

Øê³ðÿí³ ìåáë³ ç ªâðîïè, ÏÏ

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 1 à. . . . . . . (066) 146-77-89

ßñåí, ìåðåæà ìåáëåâèõ ñàëîí³â

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 871-83-10, (332) 72-50-96

ТЕХНО МОДУЛЬ УЛЬТРА, ТЗОВ Âèðîáè ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³: ñòîëè, ïîëèö³, ñòåëàæ³, â³çî÷êè, äåêà òà ³í. 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 897-80-80, (067) 332-39-23 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


60

ÌÅÒÀËÈ ÒÀ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÈ

Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.1

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.49


ÌÅÒÀËÈ ÒÀ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÈ

Підприємства та фірми м.Рівне WarmHaus, êîìïàí³ÿ

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 16 . . . . . . . . . . . (067) 114-51-30, (050) 999-25-00, (068) 145-69-59

ÀÂÄåêñ-Ì, ÒçÎÂ

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . (050) 517-74-31, (067) 864-25-51, (362) 61-99-47

Àðìîáóäñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

Ëóê’ÿíåöü Àíàòîë³é Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 35 à,(067) 965-34-71, (095) 529-73-12

Ì.².Î., ÏÏ

33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-19-58, 63-63-83, 63-59-99

ÌÅÃÀÌÅÒÈÇ-ÌÀÐÊÅÒ, ÒÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-37-17, (362) 40-75-74

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä . . . . . . . . (067) 709-99-81

Ìåäåêîë, ÍÂÖ, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 â . . . . . . . . . . . . (067) 659-85-82, (097) 702-38-50, (362) 46-09-11

Ïàòàð, ÏÏ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 20. . . . . . . . (098) 008-77-66

ϳí÷óê Òåòÿíà ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü

33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-80, 62-20-05

Ð.Â.Ìåòàë Ñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ "×àéêà"), îô.305

Ðåòðà, ÏÏÔ

Àðñåíàë, ÒçΠÂÊÏ Áàðîêêî, ìàãàçèí ³ëüõà, ÏÏ ÂÒÔ

Ãð³ëàíà, ìàãàçèí êîâàíèõ âèðîá³â Äâåð³ ñòàëåâ³

33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-40-90, (362) 62-04-29

Äåíèñþê Ðîìàí ³òàë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 15 . . . . . (362) 26-48-45

Äÿê Ëþäìèëà Àíäð³¿âíà, ï³äïðèºìåöü

33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-30-21, (3622) 5-60-30

33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 111 . . . . . . . . . . . . (067) 360-30-65, (066) 043-52-88, (362) 63-60-99 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 23 á, (362) 63-04-09, 62-19-57 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . (067) 709-66-44 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 3 ä . . . . . . . . (362) 61-16-09, 61-16-08 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . (050) 435-03-57, (067) 322-88-45, (3622) 5-60-38

вÂÍÅÌÅÒÀËÊÎÌ, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . (067) 370-18-35, (067) 360-86-81, (362) 28-55-54

гâíåìåòàëòîðã, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 ã. . (362) 60-86-13, 60-87-90

Åêîðåìáóä, ÒçΠô³ðìà

гâíåñïåöêîìïëåêòàö³ÿ, ÒçÎÂ

Åêñïðåñ Òåõíîëîäæ³, ÒÎÂ

Ñèíåâ³ð, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 7 à, (362) 28-64-56, 28-86-14 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-48-48

ªâðîôàðá Ïëþñ, ÒçÎÂ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 7 . . . . . . . . . (362) 24-73-71 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-33-58, 0 (362) 61-99-78

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-49-34, (362) 62-97-81

ѳòêà Çàõ³ä, ÏÏ

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-85-76, (362) 63-06-75

Ñîëõìà, ÒÎÂ

Çàõ³äìåòàëãðóï, ÒçÎÂ

Çåë³íñüêèé Ðîìàí ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 525-74-54

Êàï³òàë Ñòàëü, ÒçÎÂ

33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 432-78-55, (093) 483-51-05 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 9, îô.102. . (067) 362-00-54

Ñîñí³í Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 457-02-88, (050) 678-24-39

33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 669-45-85, (362) 43-03-70

Ñòàëü-Ì, çàâîä ìåòàëîâèðîá³â

35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 19. . . . . (362) 20-41-90, 20-30-12

Òåõíîëþêñ, ÏÏ ô³ðìà

Êâàñèë³âñüêèé ëèâàðíî-ìåõàí³÷íèé çàâîä, ÒçΠÊîâàí³ âèðîáè

35314, ñ.Çîðÿ гâíåíñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . (067) 998-55-89

Êîâàí³ âèðîáè

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ "×àéêà"), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 600-00-60, (066) 994-03-44

Êóçíÿ ϳäêîâà

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . . . . (067) 362-31-21

ËÀ²ÑÑ, ÒçΠô³ðìà

33001, ì.гâíå, âóë.Ïðîìèñëîâà, 1 . . (362) 62-34-85, 63-00-95

61

33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-33-33, (096) 630-69-80 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-56-62, (362) 43-19-86, 60-91-02

Óêðà¿íñüêà ã³ðíè÷î-ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ, ÀÒ

33013, ì.гâíå, âóë.Í.Õàñåâè÷à, 35, . (362) 26-39-73, 26-95-90

Ôëîðåñêó Âîëîäèìèð ²ëë³÷, ï³äïðèºìåöü

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-32-02, 43-32-02

Õóäîæíÿ êîâêà

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 725-12-81, (362) 43-12-81 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


62

ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ ÂÈÐÎÁÈ, ÏËÀÑÒÈÊ

Підприємства та фірми м.Луцьк Norsi, õóäîæíÿ êîâêà

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-68-41

Àâòîðåìáóä, ÏÂÊÏ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 54 . . . . . . . . . . . (067) 792-91-70, (067) 924-46-57, (332) 29-48-30

ÓÃÌÊ, Ëüâ³âñüêà ðåã³îíàëüíà ô³ë³ÿ, ÀÒ

43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 8 . . (332) 78-66-18, 78-66-00

Ôàéíà êîâêà, êóçíÿ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (050) 296-23-14, (097) 613-91-85

Àðñåíàë, ÂÊÏ ÒÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . (067) 441-23-04, (099) 624-00-51, (332) 72-92-70

Àðò Ìåòàë Ïðîåêò, ÏÏ

45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Êîëãîñïíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 901-05-08, (099) 037-12-88

Áîíäàðåöü Ñòàí³ñëàâ Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 10 à . . . . . . (066) 487-00-82

Âîëìåò Ïëþñ, ÒçÎÂ

45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-51-12, (050) 270-00-49

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВИРОБИ, ПЛАСТИК SUPER!VIKNA.COM.UA, ІНТЕРНЕТ!МАГАЗИН 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 13 (1-é ïîâ.), îô.113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-00-23 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 705-00-23, (050) 642-24-00

Äæåðåëî, ÏÏ

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 45 à . . . . . . . . . . (332) 26-04-30

ijì ìåòèç³â, ìàãàçèí

43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3 . . . . . . (099) 635-86-40

Êîâêà Ñâàðîãà, ÏÏ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 241-12-54

Ëóöüêêîìóíìàø, ÒçÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 à,(332) 78-27-70, 29-13-14

ÌÀÊÑ ÂÅËÅÑ, ÒçÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 à . . . . . . . . . . . (097) 698-62-96, (095) 517-21-02, (332) 78-27-70

Ìåãàìåòèç, ÒçÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 328-75-64, (332) 28-65-64

Ìåòàë-Àëüÿíñ, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48.. (332) 77-00-47, 77-00-42

Ìåòàë³ñò, ÏðÀÒ

43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 à . . . . . . . . . . (332) 76-72-98

Ìåòàëîöåíòðè Êîìåêñ, ËÔ ÒçÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 61 . . . . . . . . . . . (066) 355-97-92, (050) 662-34-92, (332) 77-97-25

Ìåòêîìïëåêò Ïëþñ, ÒçÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-91-20, 71-90-92

Ïîäèõ âîãíþ, òâîð÷à ìàéñòåðíÿ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 3 . . . . . . . . . . . (050) 916-89-22

Ïîë³òåõ, ÏÏ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 789-25-63, (332) 75-78-10

Ïîëîâîé Àíäð³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-27-70, 29-13-14

Ïðèâàòíà Êóçíÿ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . (067) 750-35-56

Ñåëüâåñþê Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 3 . . . . . . . . . . (050) 833-06-99, (050) 920-90-93, (067) 335-99-54

БУДМАЙСТЕР!ПЛЮС, ПП 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 672-24-24, (097) 922-34-54 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.48

ВОЛИНЬСТАЛЬ, ТЗОВ Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà. Ìàíñàðäí³ â³êíà. 45634, ñ.Áîãîëþáè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íàáåðåæíà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 724-97-77, (097) 914-36-05 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.


ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ ÂÈÐÎÁÈ, ÏËÀÑÒÈÊ

63

ГІПЕРМАРКЕТ ДВЕРЕЙ НА ЩАСЛИВОМУ 33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 005-15-69 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

ДВЕРІ VIP "МЕРАНТИ", МАГАЗИН 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . (093) 476-29-14, (067) 917-50-53 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.47

ДЕЛЬТА СПЛАЙН, ТЗОВ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 20 (ÆÊÏ), 1-é ïîâ., ê.9 . . . . . (067) 889-93-37, (362) 68-32-78

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.50

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


64

ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ ÂÈÐÎÁÈ, ÏËÀÑÒÈÊ

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.


ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ ÂÈÐÎÁÈ, ÏËÀÑÒÈÊ

СТАР6СВІТ, ТОВ Àëþì³í³ºâ³ êîíñòðóêö³¿, ï³äâ³ñí³ ñòåë³. 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 130 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 194-19-78, (362) 46-03-03

Підприємства та фірми м.Рівне AKANÒ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75, îô.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 541-84-11, (362) 64-47-62

Comfort House, ñàëîí äâåðåé òà â³êîí 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 053-35-33, (067) 753-35-33

Epsilon, ÒÌ ÒçΠ"Àêîðä-Ñ" 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . (362) 46-01-01, 46-01-02

Àòóðàé, ÌÏÏ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . (362) 63-04-55, (067) 729-66-55, (068) 031-09-03

Áîëåíà, ìàãàçèí

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 16 á. . . . . . . . (067) 373-51-42

Áîíàïàðò ï³äïðèºìñòâî

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-04

Áóä Äåêîð, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 543-09-03, (362) 43-19-16

³çÀðò, ÏÏ

33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-08-11, (362) 63-61-11

³ê Àðò, ÒÎÂ

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 365-05-14

Impuls, ÏÏ

³êà, ÏÏ

Porta, ô³ðìîâèé ìàãàçèí

²ÊÍÀ REHAU, ô³ðìîâèé ñàëîí

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à (ñàëîí "Ñàí-Òåõ") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 945-41-98, (362) 61-75-45 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 . . . . (066) 101-91-19

STEELGUARD, ñêëàä âõ³äíèõ äâåðåé 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä . . . . . . . . . . . (067) 382-48-12, (050) 678-95-01, (096) 838-10-53

VERTO, ñàëîí-ìàãàçèí

33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 319-87-17, (095) 663-77-33

VIKNA LAND, ô³ðìîâèé ìàãàçèí

33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 991-37-31, (362) 40-19-24

Viknaroff, ô³ðìîâèé ñàëîí-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-04-34, (362) 26-66-01

WinDoor, ôàáðèêà â³êîí òà äâåðåé

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 177-57-75, (362) 62-98-10

WINTERA, ïðåäñòàâíèöòâî

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-04-44, (362) 45-44-05

Àëüÿíñ-Ãðóïï, êîìïàí³ÿ

33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 962-54-23, (067) 360-80-52

Àëþìî-Ïëàñò, ÒçÎÂ, âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíà êîìïàí³ÿ

33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 91 à . . . . . . . . . (362) 26-64-66

Àðêàäà-Ïëàñò, ÒÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . (362) 64-44-53

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-14-77, (362) 23-61-76 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 . . . . . . . . . . . . (067) 900-18-83

³êíà Äâåð³ â êîæåí ä³ì, ô³ðìà

33028, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-29-70, (362) 43-01-07

³êíà Äâåð³, ñàëîíè-ìàãàçèíè

33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 501-78-73, (362) 24-12-25 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 29 . . . . . . . . . . . . (097) 793-09-99, (097) 110-57-75, (362) 40-53-50

³êíà Åêñïðåññ, ô³ðìîâèé ñàëîí

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 074-43-83, (362) 63-43-83

³êíà Êîðñà, ÏÏ

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 508-47-00

³êíà ÊÎÐÑÀ, ñàëîí-ìàãàçèí

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . (097) 148-61-13, (050) 919-79-93, (362) 23-62-69

³êíà Ïðîñò³ð, ôàáðèêà, ÏÏ

33001, ì.гâíå, âóë.Ðóñüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-29-53, (362) 26-65-95

³êíà ñòèëü òðåéä³íã, ñàëîíè-ìàãàçèíè

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 325-76-61, (362) 64-23-90

³êíà, äâåð³ Âàøî¿ îñåë³, ñêëàä-ìàãàçèí

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 072-76-10, (362) 24-00-12

Àðì-Åêî, ÒçÎÂ

³êíà, äâåð³, ìàãàçèí

Àðì-Åêî, ÒçÎÂ

³êíà-Äâåð³

33001, ì.гâíå, âóë.Á³÷íà, 22 . . . . . . . . . . . . (068) 677-31-77, (067) 725-64-36, (362) 63-16-78 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 (ñóïåðìàðêåò "Âîïàê"), 1-é ïîâ. . . . . . (068) 677-31-77, (067) 725-64-36, (362) 63-16-78

65

33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-45-46, (362) 23-71-90 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 050-82-99, (050) 290-35-90 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


66

ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ ÂÈÐÎÁÈ, ÏËÀÑÒÈÊ

³êíà-Äâåð³, ìàãàçèí

Åë³òÏëàñò, ÏÏ

³êíà-Ïëàñò, ñàëîí â³êîí

Åíâ³ð, â³ää³ë

³êíàð, ñàëîí-ìàãàçèí

Åñòåò ˳ãà

³êíàð, ñàëîí-ìàãàçèí

ÅÒÀËÎÍ-ÏËÀÑÒ, ÒÎÂ

³êíàòåðì, ÏÏ

ªâðîôàñàä, ÏÏ

35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1 à . . . (362) 20-42-67, (067) 266-36-23 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 155-57-77, (362) 64-20-77 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 147-36-37 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 26 . . . . . (097) 828-00-61 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 031-90-72, (362) 43-04-98

³êíî Ïëþñ, ñàëîí-ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 62 à, (067) 360-31-50

³êíîïðîì, ÒçÎÂ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 á. . . . . . . (362) 64-53-41

³êíîñâ³ò, ìåðåæà ìàãàçèí³â

33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . (050) 371-43-33

³êîíä

33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 987-89-81, (362) 45-15-05

³êîíöÿ òà Äâåðöÿòà

33000, ì.гâíå . . . . (093) 755-69-27, (362) 63-32-02, 43-32-02

³ëåíä Ê, ÒçÎÂ

33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 299-87-25, (362) 62-02-35

Ãàëåðåÿ äâåðåé, ìàãàçèí

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 26 . . . . . . . . . . . (068) 015-39-32

Ãóäè÷ Îëåêñ³é Âàäèìîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . (097) 298-44-05

Äàõ Òðåéä, ÒÌ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ó . . . . . . . . . (362) 64-44-22

Äâåð³ Á³ëîðóñ³¿, ñàëîí-ìàãàçèí

33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 . . . . (362) 63-65-89

Äâåð³ ÌÀÕ, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 329-37-02, (050) 525-73-25

Äâåð³ Ïîë³ññÿ, ìàãàçèí

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . (067) 410-10-75

Äâåð³ ñòàëåâ³

33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-40-90, (362) 62-04-29

Äåíâåð, ñàëîí-ìàãàçèí

33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-02, 43-01-10, (097) 978-26-22

ÅÊÎIJÌ, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â (ÒÖ "Ìð³ÿ") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 353-19-76, (362) 43-12-20

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . (098) 476-00-26, (093) 489-88-19, (362) 62-03-65 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10 (ÒÖ "³êòîð³ÿ") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 832-32-79, (073) 832-32-79 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-65-23 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10, îô.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 418-04-65, (362) 64-24-08 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25. . . (362) 43-12-12

Çàòèøíèé ä³ì, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 247-55-50, (066) 036-14-84

Çàòèøîê

33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11, îô.15 (á³ëÿ ì³ñüêîãî ñóäó) . . . . . . . . . . . (067) 873-74-74, (095) 837-78-44, (362) 43-01-64

Çîä÷èé, ñàëîí-ìàãàçèí

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 2 (íàâïðîòè ÀÑ ×àéêà) . . . . . . . . . . . (096) 999-09-19, (050) 435-37-03, (362) 24-56-47

Êîìïàí³ÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 999-09-39, (362) 64-31-51, 64-31-52

Êîìôîðò ijì

33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à . . . . . . . . . . (096) 029-09-00

Êðîíîñ, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 161-30-05, (066) 063-61-76

Êóðèñü Þð³é Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23. . (067) 364-44-86

˳äåð, ñàëîí-ìàãàçèí

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 48 . . . . . . . . . . . (096) 552-25-04, (068) 712-97-68, (362) 62-93-42

Ìàéñòåð-êëþ÷, ñàëîí-ìàãàçèí

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 167-73-43, (067) 363-20-96

Ìåðàíòè, ñàëîí äâåðåé

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ "NOVUS") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 219-18-77

̲ ÊÀ, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1, ê.217 . . . . . . . . . . . (067) 130-50-42, (050) 375-59-46, (362) 62-35-35

̳ëàíî, ñàëîí-ìàãàçèí

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 692-92-27, (362) 63-30-99

̳ðà, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Ìóäðèê Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . (050) 339-45-30, (067) 256-37-86


ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ ÂÈÐÎÁÈ, ÏËÀÑÒÈÊ

67

Íàðîäí³ â³êíà, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-92-07, (097) 531-00-56

ͳëà³ê, ñàëîí

33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 084-83-46, (362) 43-65-57

Íîâà-Åðà, ÏÏ

35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Âèøíåâà, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 554-82-40

Ïåðøèé Áàíê Äâåðåé, ñàëîí-ìàãàçèí

33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 807-70-08, (093) 447-70-08

Ïëàñòèê, ñàëîí

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á (ÒÖ "²ííà") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-01-41

Ïëàñòèê-гâíå, êîìïàí³ÿ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 24 à, îô.6. . . . (098) 903-51-31

Ïëàñò³êñ Óêðà¿íà, ÒçÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 . . (050) 461-71-91, (362) 40-03-70

ÏÐÅÑÒÈÆ Â²ÊÍÀ ÄÂÅв, ìàãàçèí

35312, ñìò Êëåâàíü-2 гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 341-66-67

Ïðåñòèæ, ìàðêåò äâåðåé

33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 65 . . . . (097) 505-25-20 33016, ì.гâíå, âóë.À.Ìåëüíèêà, 1 (ÒÖ "²ÍÒÅвÎ") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 010-14-14

Ñòàëü-Ì, ô³ðìîâèé ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 630-69-03, (362) 63-74-84

Ñòàëü-Ì, ô³ðìîâèé ìàãàçèí

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . (067) 360-43-44

Ñòàíäàðò+, â³ää³ë

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (íèæí³é ð³âåíü) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 030-66-00

Ñòåêëî Ïëàñò, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.210, (067) 562-52-92

Ðàäîí³ò, ÐÔ

Ñòèëü ³ ñòàëü, òîðãîâèé â³ää³ë

ÐÅÍÎÌÅ-ÏÀÐÒÍÅÐ, ÒÎÂ

Ñòîì³ëü Ñàíîê Óêðà¿íà, ÒçÎÂ

Ðîìàí÷óê Ïåòðî Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

ÒÁÌ-Óêðà¿íà, ÒçÎÂ

Ñàëîí ôàéíèõ äâåðåé òà â³êîí, ìàãàçèí

Òåðìîïëàñò+, ìàãàçèí

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 351-80-70, (362) 46-05-10 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 364 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-06-60, 46-06-61, 46-06-62 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8 (2-é ïîâ.), ê.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 332-24-77, (362) 63-80-03 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 à . . . . . . . . (098) 172-98-88

Ñàëîí ôàéíèõ äâåðåé, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 120-00-49 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75, îô.35-38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-70, 62-34-40 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 280-03-58, (362) 62-98-55 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 326 . . . . . . . . . . . . (068) 671-63-63, (095) 665-33-03, (362) 40-75-40

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º. . . . . . . . . (098) 172-98-88

Ñàò Ðåì, ìàãàçèí

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 553-88-14, (066) 045-10-59

Ñâ³ò â³êîí, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 453-05-55, (362) 26-36-36

Ñâ³ò äâåðåé, ìàãàçèí

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º. . . . . . . . . (068) 002-47-29

Ñâ³ò êîìôîðòó, ñàëîí â³êîí òà äâåðåé

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 478-93-39, (362) 46-09-33

ÑÅÇÎÍ ÏËÞÑ, ñàëîí-ìàãàçèí

33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 332-97-60, (362) 26-02-60

Підприємства та фірми м.Луцьк BuD Net, ìàãàçèí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 196-58-42, (067) 334-10-34

KVG GROUP, ñàëîí-ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 658-92-90, (097) 304-02-32

NOÁ²ËÅÊÑ, ñàëîí-ìàãàçèí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 82 . . . . . . . . . (050) 548-25-85

RikDom, çàâîä ìåòàëîïëàñòèêîâèõ êîíñòðóêö³é

45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 8 (òåðèòîð³ÿ ÐÒÏ) . . . . . . . . . . . (050) 555-51-45, (098) 555-51-45 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


68

ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ ÂÈÐÎÁÈ, ÏËÀÑÒÈÊ

STEKO, ñàëîíè-ìàãàçèíè

43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 157-55-93, (098) 153-38-82 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 780-18-77, (093) 881-86-76 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 660-10-38, (066) 841-96-75

TERMOPLAST, ñàëîí-ìàãàçèí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 680-66-44, (093) 881-96-76

WIZARD HOUSE, ÏÏ

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 487-29-30, (332) 71-40-60

À²Ñ, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 314-41-28, (067) 367-32-72

Àêöåíò, ñàëîí-ìàãàçèí

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 239-03-08, (332) 29-50-05

Àëêîí, ÒçÎÂ

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñòàðèöüêîãî, 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-00-46, 70-59-54

Àíåòà, ìàãàçèí

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 747-51-24, (332) 28-78-00

Àòåêñ, ìàãàçèí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 806-65-64, (332) 72-11-79

Àòëàíò ïëþñ, ÒçÎÂ

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 1 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-84-11, 78-84-78

Áåäë³íñüêèé Âàëåð³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 105 . . . . . . . . (332) 20-02-65

Áåëÿºâ Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-59-43, (096) 722-03-10

Áîëåíà, ôàáðèêà â³êîí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 093-55-61, (096) 804-03-21

Áóäêîíòðàêò, ÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, îô.67 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-66-86, (332) 78-83-57, 78-83-58

Âàø âèá³ð, ô³ðìà

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . (332) 77-86-10, 29-86-40

³êíà ³êîíäà, ÒçÎÂ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 539-38-50, (332) 72-69-34

³êíà Âîëèí³, ÒÌ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-73-33, (332) 78-20-10

³êíà Êîðñà

43020, ì.Ëóöüê, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 372-80-30, (332) 77-97-01

³êíà ïëþñ, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.211. . (067) 125-26-67

³êíà+äâåð³, ÏÏ

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . (099) 031-94-82, (099) 225-19-47, (098) 564-18-59

³êíà, äâåð³, îô³ñ-ìàãàçèí

43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1 . . . (066) 073-30-05

³êíîÁóì, ìåðåæà ìàãàçèí³â

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 664-00-38, (332) 28-72-80, 28-52-80

³êíîÌàðêåò, ÏÏ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.418 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 033-55-33, (099) 732-32-29

³êíîÖåíòð, ÏÏ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-79-55, (332) 77-44-40

³êîííî-äâåðí³ ñèñòåìè

43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 878-67-87, (332) 78-38-80

³Êñ³Ñ, ñàëîí äâåðåé òà â³êîí

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 483-12-68, (332) 26-26-65

³íäîð, ÏÏ

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 22 (ÒÖ "ÑÀËÞÒ") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 115-43-03, (067) 863-63-15

Ãåë³êîí, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-11-95, (096) 974-11-76

Äâåð³ Á³ëîðóñ³¿, ìàãàçèí

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 615-58-70, (332) 29-26-60

Äâåð³ Ïîë³ññÿ, ìàãàçèí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 à . . . . . . . . . (067) 410-06-60

Äâåð³, â³êíà, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 204-84-69, (096) 825-05-68

Äìèòðóê, ÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 737-25-17, (050) 026-69-26

Äîáðîáóò, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 673-80-20, (332) 74-33-07

ÅÊÎ ÒÐÅÍÄ, ñàëîí äâåðåé òà â³êîí

43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 474-30-61, (098) 215-85-27

ÅëÄîì, ÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . (067) 262-21-54, (066) 674-76-44, (332) 78-99-27

Åòàëîí-Ïëàñò-Ëóöüê, ÏÏ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 277-83-76, (332) 78-29-28 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 043-04-47, (332) 77-64-44


ÍÀÒßÆͲ ÑÒÅ˲

69

ªâðîâ³ä, ÏÏ

43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 6 . . . . . . . . . . . . (099) 036-52-48, (097) 732-27-22, (332) 28-57-58

ªâðîäåê, ÏÔ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-11-12, (332) 77-97-00 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 372-80-40, (332) 77-86-20

Çàõ³ä³êíàÑåðâ³ñ, ÏÏ

43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-70-54 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 998-81-40, (332) 28-55-93

Çóáð, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 ê, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 711-37-01, (332) 78-26-40

²íòåãðà Âåñò, ÒçÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-11-61, (332) 78-86-10 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-50-80, (332) 28-26-00

Êà³ññà, ÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 6/248 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 526-42-13, (332) 78-96-22

ʳíãÏëàñò, ÏÏ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . (063) 294-92-11, (098) 562-27-93, (095) 890-03-97

ÊÐ, ÒÌ

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à (Áóäèíîê ïîáóòó), 1-é ïîâ. . . . . . (066) 845-36-09, (067) 332-27-10, (332) 29-22-94

Ëóàðò, ÒçÎÂ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . (332) 77-44-53

Ìåòð íà ìåòð, ìàãàçèí

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 24. .(332) 78-93-00, 78-46-77

̳é ä³ì , ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 660-55-03, (332) 23-23-53

Íåîïëàñò, ÏÏ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 894-44-08, (332) 28-75-28

гäí³ â³êíà, ìàãàçèí

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 620-05-33, (332) 78-58-88

Ñïðàâæí³ äâåð³, ñàëîí-ìàãàçèí

43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 15 à (ÒÖ "ªâðîïà") . . . . . . . . . . . . (099) 434-56-57, (098) 796-51-18, (332) 78-25-65

Ñòèëü ïëàñò, ÏÏ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-33-45, (332) 72-30-79

Ñòèëüíà õàòà, ñàëîí-ìàãàçèí

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 272-25-27, (099) 411-26-27

Ñó÷àñí³ â³êíà-äâåð³, ìàãàçèí

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 687-41-24, (332) 72-43-48

Òóê-Òóê, ìàãàçèíè

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 2 à . . . . . . . . . . (066) 126-46-24 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 200-58-43, (098) 105-90-35

Ôàéí³ äâåð³, ìàãàçèí

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 269-83-33, (067) 799-17-17

Ôîðñàæ, ìàãàçèí

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.211 . . (095) 409-53-25

ͳê³òþê Ðóñëàí Ëåîí³äîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 34 . . . . . . . . (066) 424-67-59

ÏàíÄîð, ÏÏ

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê "Ôîðìóëà") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-56-14, (332) 28-66-82

ÏàíÄîð, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à (Êè¿âñüêèé ìàéäàí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-68-86, (332) 28-66-82

ϳêàëþê Âîëîäèìèð Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 330-55-43, (332) 24-54-38

Ðåíîïëàñò, ÒçÎÂ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-73-33, (332) 78-20-10

НАТЯЖНІ СТЕЛІ ART FLEUR, ТЗОВ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.414 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 202-98-46, (067) 332-27-25 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.44

АЛЬТО ДИЗАЙН, ТЗОВ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 à, 3-é ïîâ. . . . . . . . . (050) 507-34-47, (095) 529-03-30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 899-56-76 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.44

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


70

ÎÏÀËÅÍÍß

ДЕЛЬТА СПЛАЙН, ТЗОВ

ОПАЛЕННЯ

33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 20 (ÆÊÏ), 1-é ïîâ., ê.9 . . . . . (097) 493-55-41, (362) 45-15-14

САНТЕХБУД К, ПП 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 29 . . (362) 69-04-23

ХАТА ТЕПЛА, ІНТЕРНЕТМАГАЗИН www.hatatepla.com.ua 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Äåêàáðèñò³â, 25 . . . . . . . . . . . . . . . (099) 529-41-01, (096) 944-88-40 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 752-00-40, (093) 917-27-72

Підприємства та фірми м.Рівне Alit, ñó÷àñí³ ñèñòåìè îá³ãð³âó

33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8, îô.39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 277-75-94, (099) 219-38-30

Obigriv.in.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . (096) 307-49-69, (096) 161-16-51, (063) 845-66-63

СУЧАСНІ СТЕЛІ, ПП Ñòåë³, ùî ñâ³òÿòüñÿ, àðò-ñòåë³, ñòåë³ ãðèëüÿòî. 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Äàðãîìèæñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 717-14-47, (098) 673-09-90 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

WarmHaus, êîìïàí³ÿ

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 16 . . . . . . . . . . (067) 114-51-30, (050) 999-25-00, (068) 145-69-59

Àãðîðåñóðñ, ÏðÀÒ

33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-02, 63-18-39

Àíàëîã-Òåðì-Ñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 4,(362) 68-05-14, 68-05-15

Âåëåñ, ñàëîí-ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 967-26-34, (362) 40-26-34

ijì ì𳿠ñòèëüí³ ï³äëîãè

33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 077-60-08, (095) 065-98-88

Åêîíîì Ñòåëÿ, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 726-19-35, (063) 411-98-03

Çàõ³ä Ñòåëÿ, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 694-85-43, (067) 266-36-23

Priori, ÏÏ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . (068) 301-04-04

ÀÑÊÓÌ ËÒÄ, ÒÎÂ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 â, îô.19, (362) 60-95-67

ÁÅÏÀÑ ÅÍÅÐÃÎ, ÒçÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 8 . . . . . . . . (362) 62-05-58

Á³ëþêñ, ïðåäñòàâíèöòâî

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10, 5-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 185-18-00, (050) 189-45-80

Áîø-Ñåðâ³ñ, ÏÏÔ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . (050) 674-68-30

Áðèòàí³êà, ìàãàçèíè

33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 127-03-66, (362) 62-08-44 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 503-68-88, (050) 014-39-80


ÎÏÀËÅÍÍß

71

ÂÌ Ñåïòåì-Ò, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 917-91-30, (362) 68-33-22

Ãàçîòðîí-Âëàòàâà, ÒÎÂ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . (362) 26-96-77, 62-36-05

Ãàðÿ÷à ïëàíåòà, ìàãàçèíè

33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-08-20, (800) 21-00-40 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . (800) 21-00-40

Ãîëüôñòð³ì, ìàãàçèí

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67. . . . . . . . . . . . (050) 582-24-05

Ãîëüôñòð³ì, ìàãàçèí îïàëþâàëüíî¿ òåõí³êè

35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-13-30

Äåëüô³í, ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 988-69-97, (066) 371-04-25

ijìîë, ÒÂÔ, ÒÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 122-57-58, (050) 246-09-45

Åëåêòðîñèñòåìè "Ìåãàë³ò", ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 675-14-72, (362) 40-09-30

Åë³êîí-Ïîñòà÷, ÒÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 553-64-55, (362) 43-67-34

Åíåðãî Ñòàíäàðò, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.315 . . . . . (098) 259-25-26

Åíåðãîäàð-Ñåðâ³ñ, ÒÎÂ

33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . (068) 360-82-97

ÅíåðãîÅêî Êîíñàëò³íã, ÒçΠô³ðìà

35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 19 . . . . . . . . . . . . (050) 375-03-23

Êîäàí-Ñåðâ³ñ, ÒΠô³ðìà

33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . (362) 64-99-82, 64-99-81

Êîìïàí³ÿ Êâàðòàë, ÏÏÔ

33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-18-17, (362) 43-45-32

Êîìôîðòíèé êë³ìàò, êîìïàí³ÿ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 282-55-20, (095) 339-62-60

Êîðàäî, ÏÏ

33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 820-99-86, (362) 61-76-26

Êîòëè, ìàãàçèí

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º (ÒÖ "Maxima") . . . . . . . . . . . (097) 022-52-25, (096) 022-52-25, (068) 322-52-25

Ë-êîìôîðò, ìàãàçèí

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 367-74-75

Åíåðãîçáåðåæåííÿ гâíå, ÒÎÂ

Ìàãàçèí ãàçîâèõ ïðèëàä³â ÏÀÒ "гâíåãàç"

ÅÑÊÎ-гâíå, ÏðÀÒ

Ìàãàçèí òâåðäîïàëèâíèõ êîòë³â

33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27, îô.6. . . . (362) 46-08-51 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . (362) 46-02-20, 46-02-18

ªâðî Áóä Òåõíîëî㳿, ÒÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Ãåðî¿â Áåðåñòå÷êà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 188-83-46, (098) 158-70-58

ªâðîñòàð, ãóðò³âíÿ îïàëåííÿ

33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 300 . . . . . . . . . . (067) 351-05-75

Çåâñ, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 8, (362) 26-42-49

²íæáóäêîìïëåêò, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 14 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-43-07, 64-44-08

Êàíòàð, ÂÒçÎÂ

33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-99-41, 43-37-48

ÊåðàìîÒåïëî, ÏÏ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . (099) 137-01-87

33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 4 . . . . . (362) 28-17-33 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º . . . . . . . . . . . (096) 022-52-25, (097) 022-52-25, (063) 835-93-95

Ìàð³î, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 2, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (067) 990-60-05, (067) 304-06-82, (362) 40-13-68

Ìåêà, ÏÏÔ

33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 285-64-29, (362) 40-40-25

Îïàëþâàëüíà òåõí³êà,ñàëîí

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 37 . . . . . . . . . . . (067) 362-05-24

Ïàëàìàð÷óê Îëåã Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä (2-é ïîâ.), îô.1 . . . . . . . . . . . (068) 517-27-47, (066) 675-23-15, (068) 727-97-54

Ïðîãðåñ XXI, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.508, (097) 945-11-49 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


72

ÎÏÀËÅÍÍß

Ðåìá, ÒÎÂ

Òåïëîñâ³ò гâíå, ÏÏ

Ðåòðà, ÏÏÔ

Òåïëîñôåðà Ð, ÒçÎÂ

Ðåòðà-3Ì, ÏÏ

Òåïëîòåõí³ê, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 2 . . . . . . . . . . . (067) 917-91-30, (067) 933-71-96, (362) 68-33-22 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . (050) 435-03-57, (067) 322-88-45, (3622) 5-60-38 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-60-38, (362) 62-15-12

гâåðñò, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . (067) 360-85-22

гâíåÀêâàÒåðì, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 540-53-40, (362) 69-05-49

гâíåòåïëîçáóò, ÒçÎÂ

33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75 . . . (362) 62-22-06

Ðîìñòàë Óêðà¿íà, ìàãàçèí

33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 274-62-65, (362) 62-30-43

Ñàëîí îïàëþâàëüíî¿ òåõí³êè

33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 4 . . . . . . . . (362) 24-00-21

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 471-17-03, (067) 320-23-34 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21, îô.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 199-23-03, (362) 46-08-63 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . (068) 300-28-26

Òåðìîìîëä³íã, âèñòàâêîâà çàëà

33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 35 . . . . . . . . . . . (097) 319-63-47, (050) 154-30-69, (362) 45-45-95

Òåðìîöåíòð, ÏÏ

33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 025-35-35, (362) 43-06-19

Òåõíîïðèâîä, ÒÎÂ

35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 4 à . . (362) 61-16-77, (067) 239-28-07

Ò³êî, ÒçΠô³ðìà

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 42 à. . (362) 62-94-29, 28-89-02

ÒîÏÊî, ÏÏ

33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 493-46-08, (095) 740-98-20

ÒÀËÀÍÒ-ÀÍÒÀÐÅÑ, ÏÏ

Òîðãîâèé ä³ì "Ãîëüôñòð³ì"

Òâåðäîïàëèâí³ êîòëè, ÏÏ

Óêðòåïëî гâíå, ÒÎÂ

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 127-03-66, (362) 62-08-44, 62-32-58 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 35 à . . . . . . . . . . . (067) 965-34-71, (095) 529-73-12, (362) 63-01-09

ÒÂÊ ÒÅÏËÎ-Å, ÒÎÂ

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 731-11-55, (068) 731-11-55

Òåïëî, âîäà ³ ì³äí³ òðóáè, ñïåö³àë³çîâàíèé ìàãàçèí

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-15-58, (362) 64-23-60

33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-42-15, (362) 63-04-04 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.106

Õ³òåêî, ÒÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 3/1. . . . . (097) 975-18-14

Підприємства та фірми м.Луцьк Àëüôà-²íæèí³ðèíã, ÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 462-31-63, (332) 78-08-48

Òåïëî-Âîäà-гâíå

Á³ãóí Âàëåíòèí Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Òåïëî-Çàõ³ä, ÒÎÂ

Áîø-òåïëî, ÏÏ

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . (067) 858-54-61, (098) 194-70-82 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . (362) 64-30-30

ÒÅÏËÎÁÓÄ ÑÅвÑ, ÒÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.112 . . (096) 577-70-20

Òåïëîåíåðãîðåìîíò, ÌÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Ì.Áåðåçîâñüêîãî, 6. . . . . . (362) 26-78-82

Òåïëîìàã, ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 . . . . . . . . . . (096) 161-60-66, (063) 817-72-77, (066) 457-04-33

ÒåïëîÌàðêåò, öåíòð ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 5 . . . . . . . . . . (067) 362-22-26, (095) 918-97-99, (073) 469-59-09

Òåïëîïðîô, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 955-35-45

43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 5 á . . . . . . . . . (050) 560-88-99 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 825-49-97, (332) 28-36-02

Âåñò Åë³ò Ãðóï, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 695-10-42, (067) 735-33-06

Ãàçãàðàíò, ÒçÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 4, îô.5 . . . . . . . (332) 72-84-63

óäðîÒåõ, ìåðåæà ìàãàçèí³â

43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðíèøåâñüêîãî, 76 à . . . (332) 72-25-71 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ðèíîê "Çàâîêçàëüíèé"), ïàâ³ëüéîí ¹41-22 . . (050) 940-09-30

Ãîñïîäàð, ìàãàçèí

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26/73 . . . . . . . . . . . (097) 254-62-82, (050) 940-09-55, (332) 78-05-65


ÎÏÀËÅÍÍß

73

Äçåíçåë³âñüêèé êîòëîáóä³âåëüíèé çàâîä, ïðåäñòàâíèöòâî ó ì.Ëóöüê

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 888-84-47, (050) 967-17-49

ijì òåïëà, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.109 . . . . . . . . . . . . (050) 723-30-16, (068) 742-35-40, (332) 78-67-82

ijì, ìàãàçèí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . (332) 72-10-70

Äîìàøí³é ìàéñòåð

45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïîë³ñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . (067) 282-34-67, (099) 740-01-88, (332) 79-15-40

Åêî Òåïëî, ÏÏ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 1 . . . . . . . . . . . (066) 810-60-01

Åêîãð³íåí, ÒÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 403-01-44, (050) 714-43-19

Åë³òåðìà, ÏÏ

43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3, îô.105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-65-17, (332) 78-77-45

Åíåðã³ÿ çåìë³, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 23 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 594-40-46, (095) 246-00-91

Åíåðãîñåðâ³ñ, ÏÔ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 52 . . (332) 75-04-69, 75-04-71

Çàõ³ä-Àãðîñåðâ³ñ ïëþñ, ÒçÎÂ

43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 8 á . . . . . . . . . . . . (095) 333-02-02, (067) 000-08-12, (332) 78-01-66

Çàõ³äãàçáóä, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.49 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-06-89, 77-06-71

Çàõ³äòåõíîáóä, ÒçÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 á, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 878-33-31, (332) 29-20-39

Êëèìþê ²ãîð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 951-46-30

Êîìïàí³ÿ "Åíåðãåòè÷íà íåçàëåæí³ñòü", ÒÎÂ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 33 (ñïîðòêîìïëåêñ "Äèíàìî"). . . . (050) 591-29-27, (332) 29-12-29

Êîìôîðò-Ñåðâ³ñ Ëóöüê, ÒçÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-72

Ìåãà Òîí, ÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1, îô.102 . . . . . . . . . . . . (067) 334-53-52, (050) 310-34-95, (332) 78-40-70

Ìåðêóð³é-Â, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 3, îô.1 . . . . . (332) 79-30-00

Îïàëåííÿ òà âîäîïîñòà÷àííÿ, ìàãàçèí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ôàáðè÷íà, 3 . . . . . . . . . . . (050) 776-10-11

Îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ìàãàçèí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 414-18-27, (050) 278-34-66

Ïåòðîâñüêèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, îô.432 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-33-82, (332) 28-42-52, 78-81-28

Ïîëþñ-Ïëþñ, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-97-30, (332) 24-01-67

Ðîìñòàë Óêðà¿íà, ÒçÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 287-68-36, (332) 78-40-53

Ñàíòåõí³êà òà îïàëåííÿ, ìàãàçèí

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 951-46-30

Ñó÷àñíå òåïëî, ÏÏ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . (066) 878-83-31, (098) 589-70-85

Ñó÷àñí³ ñèñòåìè îïàëåííÿ, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 230-37-18, (332) 78-29-08

Òåïëî ³ çàòèøîê, ìàãàçèí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . (099) 646-68-45, (067) 782-39-79, (332) 72-62-50

Òåïëî Ïîðò, ÏÏ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 888-47-16, (098) 888-47-55

Òåïëî, âîäà òà ì³äí³ òðóáè, ìàãàçèí

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . (332) 74-69-12

ÒåïëîÁàçà, ìàãàçèí

43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 529-45-51, (096) 183-81-18

ÒåïëîÄàðåöü, ÏÏ

45623, ñ.Çàáîðîëü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-49-83, (332) 29-50-95

Òåïëîì³êñ, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà (ðèíîê "Øàíñ"), ïàâ³ëüéîí ¹19 á . . . . . . . . . . (066) 389-37-13, (097) 795-70-00

Òåïëîñåðâ³ñ Âîëèíü, ÒÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 673-62-33, (095) 012-72-07 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


74

ÎѲÒËÞÂÀËÜͲ ÏÐÈËÀÄÈ, ËÞÑÒÐÈ

Òåïëîòåõí³êà, ìàãàçèí

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-12-45, (332) 71-27-25

Òåïëîòåõíîëîã³ÿ, ÂÏÊÏ, ÒçÎÂ

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 9, îô.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-93-76, 78-87-47

Òåðìà, ìàãàçèí

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 3, îô.1 . . . . (332) 79-30-00

Óêðá³îòåïëî, ÏÏ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . (332) 77-02-92

Øðàìêî Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 888-84-47, (050) 969-17-49

Þíêåðñ-Ñåðâ³ñ, ÏÏ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-08-26, (332) 77-44-45

ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ, ЛЮСТРИ ЛІТАН СВІТ, ЕЛЕКТРОБАЗА 43008, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 202-44-67, (096) 090-41-79 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 946-28-72, (068) 886-15-45 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.42

Підприємства та фірми м.Рівне Àð³ñòî, ñàëîí ñâ³òëà

33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 4 (ðàéîí ç/ä âîêçàëó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-41, (098) 713-48-02

Ãàçîòðîí-ëþêñ, ÒçÎÂ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39

Åëåêòðî, ìàãàçèíè

33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 15 . . . . (362) 26-48-45 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 . . . . . . . . (362) 24-21-88

Åëåêòðîëþêñ, ìàãàçèí

33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 225 . . . . . . . . . . (3622) 5-50-09

Åíåðã³ÿ, ìàãàçèí

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 356-55-42, (362) 62-11-68

ÅϲÖÅÍÒÐ, áóä³âåëüíèé ã³ïåðìàðêåò

33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 17 . . (362) 46-02-70, 46-02-71

ªâðîñâ³òëî, â³ää³ë

33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77

²ìïåð³ÿ ñâ³òëà, â³ää³ë

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á (ÒÖ "²ííà") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-08-66

²ìïåð³ÿ ñâ³òëà, ìàãàçèí

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . . . . . (096) 562-29-95

Ëþñòðè VIP, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . (063) 354-44-87

Ëþñòðè ëþêñ, ìàãàçèí

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . (362) 23-01-76

Ëþñòðè, ìàãàçèí

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . (067) 774-32-54

Ì.Ê-Òðåéä, ÒÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . (067) 810-03-60, (067) 363-36-53, (095) 880-92-49

ÍàíîÇàíã, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . (063) 079-00-87

Ðàä³îñâ³ò, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-25

гâíå LED, ³íòåðíåò-ìàãàçèí îñâ³òëåííÿ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 . . . . . . . . . . (362) 67-17-77

Ñâ³òëî, ìàãàçèí

33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 18

Ñâ³òëîìàí³ÿ, â³ää³ë

33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 (ïàñàæ "Þí³ñòü"), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 960-48-13

Ñîô³ëàéò, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25. . (050) 351-48-74

Ñîô³ëàéò-Ò, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25. . (050) 351-48-74

Òðè-Â, ÏÏÔ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 à . . . . . . . . . . (067) 382-75-42, (066) 926-98-21, (068) 059-90-98

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.41


ÏÎÊÐÈÒÒß ÄËß Ï²ÄËÎÃÈ

Ôîòîí, ÏÏ ô³ðìà

33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 9 . . . . (362) 26-37-72, 45-04-35

Öåíòð ñâ³òëà "²íëàéò"

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 459-91-04, (068) 082-52-02

Підприємства та фірми м.Луцьк ÁàìÁóê, ìàéñòåðíÿ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 864-34-33

Ñâ³òëîëþêñ, ìàãàçèíè

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 22.. (332) 23-38-15, 78-75-57 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ"), (332) 28-13-07

75

Êèëèìîâà ãàëåðåÿ, ìàãàçèí

33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 348 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 422-89-36, (067) 993-68-85

Êèëèìîâèé çàòèøîê, â³ää³ë

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ "×àéêà") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 602-45-55, (068) 146-37-24

Ëàãóíà, êèëèìîâèé ä³ì

33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 742-18-94, (362) 24-74-55

Ëàì³íàò & Ïàðêåò, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Îëåãà Îëüæè÷à, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 080-81-77, (362) 43-59-07

˳íîëåóì, â³ää³ë

33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 34 à, ê³îñê ¹58, (067) 966-52-52

ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДЛОГИ

˳íîëåóì, ñêëàä

33010, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-64

Ëþì³òåêñ, ÏÏ

33010, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17 (ðàéîí Åï³öåíòðó) . . . . . . . . . . (067) 360-19-20, (362) 46-00-64

Ìîÿ ï³äëîãà, ñàëîí-ìàãàçèí

33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 814-84-29, (068) 624-26-94

Ïàðêåò ïëþñ, ìàãàçèí

33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 12. . (362) 24-20-19

Ïàðêåò-ëàì³íàò, ñàëîí-ìàãàçèí ï³äëîãîâîãî ïîêðèòòÿ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º (ÒÖ "MAXIMA") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 519-89-09, (098) 325-53-63

Ïðåñòèæí³ ï³äëîãè, ñàëîí-ìàãàçèí Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.48

ХАТА ЛАМІНАТА, МАГАЗИН 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 917-50-53, (093) 476-29-14 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.47

Підприємства та фірми м.Рівне ÀÐÒ, ÏÏ

35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-19-54

Âñå äëÿ ï³äëîãè, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 279 . . . . . . . . . . . . (067) 966-52-52, (067) 742-18-94, (3622) 5-43-43

ijì ì𳿠ñòèëüí³ ï³äëîãè

33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 077-60-08, (095) 065-98-88

Êèëèìè, â³ää³ë

33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 34 à, ê³îñê ¹39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 608-03-58, (050) 288-61-97

Êèëèìè, ãàëåðåÿ

33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 422-89-36, (067) 993-68-85

33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 525-36-20, (362) 62-40-44

Ñâ³ò ïàðêåòó, ìàãàçèí

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 290-89-79, (362) 64-69-84

Ôàéíà ï³äëîãà, ìåðåæà ïàðêåòíèõ ñàëîí³â

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 966-98-59, (362) 43-98-59

Öåíòð ïðîäàæó ï³äëîãè, ñàëîí

33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1 . . (067) 200-99-17

Підприємства та фірми м.Луцьк Bravo, ìàãàçèí

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 47 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 430-32-27, (332) 28-47-20

Äåêîðàòèâí³ íàëèâí³ ï³äëîãè, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.².Î㳺íêà, 20 . . . . . . . . . . . (067) 328-25-67

Êèëèì Ñåðâ³ñ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . (050) 733-73-77

Ïàðêåò áþðî, ñàëîí-ìàãàçèí

43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 15 à (ÒÖ "ªâðîïà") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 944-04-20 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


76

ÏÎÊвÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÐÎÁÎÒÈ

Ïðåñòèæ-Çàõ³ä-Ñåðâ³ñ, ÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 ã . . . . . . . . . (332) 78-66-20

Ñâ³ò ïàðêåòó, ìåðåæà ïàðêåòíèõ ñàëîí³â

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 673-90-81, (332) 72-13-19

Ñó÷àñíà ï³äëîãà, ìàãàçèí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 442-50-40

Õàòà ëàì³íàòó, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-98-80, 78-98-81

ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, РОБОТИ БУД)ІМПЕРІЯ, ПП Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, øèôåð. 43000, ì.Ëóöüê. . (097) 937-98-54, (099) 723-89-25 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.43

ЄВРОХАУЗ, САЛОН ДВЕРЕЙ ТА ВІКОН Ïîêð³âëÿ. 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . (095) 554-61-44, (097) 623-00-32 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.50

КОСТЮК АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ, ПІДПРИЄМЕЦЬ Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü. 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êîçàöüêà, 49 â (ìàãàçèí "Áóäìàðêåò") . . (096) 179-00-14, (050) 435-31-08, (362) 27-17-88

ПРУШИНЬСКІ)УКРАЇНА, ТЗОВ Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ôàëüöåâ³ ïàíåë³. 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ"), îô.511 . . . . . . . . . (099) 736-03-09, (068) 943-33-20

РЕМ БУД, ПП Îáëàøòóâàííÿ ïîêð³âë³ ç ÏÂÕ-ìåìáðàíè. 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 21 . . (050) 438-50-69, (067) 343-01-09, (332) 29-51-29

СВІТ ПОКРІВЛІ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 40 à 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 273-23-33, (097) 999-90-32 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.48

ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЖЕ РОСТ", ПП

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.42

ВОЛИНЬСТАЛЬ, ТЗОВ Ìåòàëîïðîô³ëü òà êîìïëåêòóþ÷³. Ìåòàëî÷åðåïèöÿ. Ëèñò îöèíêîâàíèé. 45634, ñ.Áîãîëþáè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íàáåðåæíà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 724-97-77, (097) 914-36-05 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ВСЕ ДЛЯ ДАХУ, ПП 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 35 à . . . (097) 332-48-58

ДІДЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА, ПІДПРИЄМЕЦЬ 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 (ñêëàäè Áàçè âçóòòÿ), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 186-84-06, (362) 43-51-35

Ôàëüöåâà ïîêð³âëÿ. Ìåòàëî÷åðåïèöÿ. 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 12 ã . . (050) 438-50-18, (067) 343-01-09, (332) 29-51-29 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 21 . . (050) 438-50-18, (067) 343-01-09, (332) 29-51-29

ТПК)ЦЕНТР, ТОВ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.16 . . (050) 378-10-40, (067) 672-30-60, (332) 77-63-28 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.42

Підприємства та фірми м.Рівне NPTEX ïîêð³âåëüí³ ìàòåð³àëè

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 421-75-17, (098) 970-54-64

Royal Dah, ïîêð³âåëüí³ ìàòåð³àëè

33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-34-58, (332) 40-08-27


ÏÎÊвÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÐÎÁÎÒÈ

77

Àðñåíàë-öåíòð, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.502 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 239-79-38, (362) 63-63-06

Äàõ Ïðîô³ëü, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . (067) 724-35-37, (066) 804-70-71, (362) 68-33-97

Äàõ ñòðîé, êîìïàí³ÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 50 à. . . . . (098) 610-88-87

Äàõ Òðåéä, ÒÌ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ó. . . . . . . . . . (362) 64-44-22

Äàõáóä, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 33 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-48-42, (362) 63-38-27

Äàõîâèé ïîì³÷íèê, ÏÏ 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-67-12, (362) 45-14-51

ijì-Ñ, ÏÏ 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . . . . . . . (050) 210-82-02, (067) 362-01-42, (362) 63-24-77

ijìîë Áóä, ÒÂÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 40 à . . . . . . . . . . . (067) 165-05-05, (050) 728-31-80, (068) 959-87-58

Çàâîä ïîêð³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â "ÄàõÁóä", ïðåäñòàâíèöòâî 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . (068) 553-03-08, (097) 177-57-75, (362) 62-98-10

Çàâîä ïîêð³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â "Åâåðåñò", ïðåäñòàâíèöòâî, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 294-52-48, (362) 63-00-87

Êëàñèêà Êîìôîðòíîãî Áóä³âíèöòâà, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . (067) 363-19-50, (067) 363-19-30, (3622) 5-53-17

ÐÓÓÊʲ Óêðà¿íà, ïðåäñòàâíèöòâî 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-45-75

ÐÓÔ, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 82 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-15-73, (067) 363-28-00

ÒÏÊ Àðñåí, ÏÏ

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-10, 62-20-27, (067) 360-03-74

Підприємства та фірми м.Луцьк Steel House, ìàãàçèí ïîêð³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â

43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 4 à. . . . . . . . . . . (095) 531-10-92

Àðñåíàë-öåíòð, ËÔ ÒÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-05-28

Âñå äëÿ äàõó, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 á . . . . . . . . . . . . (099) 448-84-44, (097) 968-41-43, (332) 28-54-53

Âñåñâ³ò äàõó, ìàãàçèí

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . (067) 334-84-86, (050) 274-85-29, (332) 75-77-60

Äàõ Ôàñàä, ÏÔ

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 268-36-81, (067) 275-18-87

Äàõ Öåíòð, ÏÏ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 73 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 925-11-06, (068) 790-39-65

Äàõ-Ïðîô³ëü, ÒçÎÂ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-77, 77-99-29, 78-08-83

ªâðîäàõ, êîìïàí³ÿ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 91 à . . . . . . . . . . . . (066) 909-54-72, (067) 118-26-84, (332) 76-01-88

ÐÓÓÊʲ Óêðà¿íà, ÒÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 53,(332) 77-40-23, 77-41-23

Ñâ³é äàõ, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26, îô.202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-42-70, 28-58-68

Ñâ³ò ñàéäèíãó

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 344-90-11, (095) 200-15-33

ÒÏÊ-Öåíòð, ÒçÎÂ

Òâ³é Äàõ, ìàãàçèí

Ôàõ³âåöü-Äàõ, ÏÏ

ÒÑÊ Ïðîô, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 7, îô.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 673-85-02, (362) 62-33-53 33013, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 35 . . . . . . . . . . . . (067) 363-20-65, (050) 435-72-71, (362) 26-89-00

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 563-31-45, (332) 78-53-98 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 462-76-69, (332) 75-76-30


78

ÏÐÎÅÊÒͲ ÒÀ ²ÍÆÈͲÐÈÍÃβ ÐÎÁÎÒÈ

ПРОЕКТНІ ТА ІНЖИНІРИНГОВІ РОБОТИ

Àðêàäà, ÏÏÔ

33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 5, îô.8, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 750-28-76, (097) 988-51-08

Àðõ³òåê-гâíå, ÒçÎÂ

33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 804-70-71, (067) 724-35-37

ÀÒËÀÍÒ-ÏÐÎÅÊÒ, ÒÎÂ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 9 . . . . . . . . (362) 24-73-28

Áóäïðîåêò, ÒçÎÂ

33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-20-86, (362) 43-30-39

ÃÀÐÀÍÒÀÂÒÎÇÀÕ²Ä, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-50-33, (362) 64-24-10

Ãåîëîã, íàóêîâî-äîñë³äíèé, ïðîåêòíî-ïîøóêîâèé òà ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíèé êîîïåðàòèâ

33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 070-61-14, (362) 26-67-79

ijïðîì³ñòî, ÄÏ

33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . (362) 63-30-08

Çàõ³ä³íâåñòïðîåêò, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 1, ê.118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 253-40-30, (362) 43-28-10

Çàõ³äòåõïðîåêò, ÏÏ

33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 3 à, îô.301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 862-00-74, (096) 966-03-59

Çåìáóäïðîåêò, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 á. . . . . . . . . (362) 46-05-66

²ÁÊ ÅÍÅÐÃÎÒÅÕÍÎÁÓÄ, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-81, 60-88-48

²Í²ÅÊÎ-ÇÀÕ²Ä, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 046-41-01, (068) 046-41-00

²íôîðì Ñåðâ³ñ Åêñïðåñ, ÏÏ ÀÑÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 46 . . (362) 63-34-05, 40-24-62

Ëàíòàí, ÒçΠô³ðìà

33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . (362) 26-37-90

˳ãîñ, ÒçΠÍÂÔ

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11, îô.22 . . . . . . (362) 63-38-47

ÌÁË Êîìïàí³, ÏÏ

33013, ì.гâíå, âóë.Ã.Ñêîâîðîäè, 23, îô.358. . (362) 63-40-68

Ìîíòàæñòàëüïðîåêò, ÒÎÂ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, êîðïóñ ¹20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-54-87, (067) 340-64-73

ÍIJïðîåêòðåêîíñòðóêö³ÿ, ÐÔ, ³íñòèòóò

Підприємства та фірми м.Рівне

33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 4 à . . (362) 28-76-87

À-2, ÒçÎÂ

Íîâ³ áóä³âåëüí³ òåõíîëî㳿, àðõ³òåêòóðíî-êîíñòðóêòîðñüêå áþðî

Àâòîãðàô, àãåíòñòâî, ÒçÎÂ

Ïðîìïðîåêò, ÏÏ

33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 26, îô.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 298-64-82, (068) 568-36-81 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 2 . . . (362) 62-32-20, 62-32-10

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à, îô.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 140-53-79, (362) 64-24-42 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 1 . . . . . . . . (097) 891-49-29


ÑÀÍÒÅÕͲÊÀ. ÊÅÐÀ̲ÊÀ

гâíå-²íæèí³ðèíã, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 7, îô.1, 7, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 608-53-05, (362) 63-31-26

гâíåàðõïðîåêò, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 66, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-79-77

²íñòèòóò "Óêðä³ïðîäîð", Âîëèíñüêèé ÂÊÏ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 41 . . . . . . . . . . (332) 72-38-07

²ÍÒÎÐÅÍÅÐÃÎ, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . (332) 23-23-19

ÊÄÑ, ïðîåêòíå ï³äïðèºìñòâî

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2, îô.206 . . . . (332) 78-86-80

гâíåäîðïðîåêò, ÏÏ

Êîíñòàíò-ïðîåêò, ÏÏ

гâíå³íâåñòïðîåêò, ÏðÀÒ

Êîíòàêò, ÏÔ

гâíåìåä³íæñåðâ³ñ, ÏÏ

Ëóöüêêîìóíäîðïðîåêò, ïðîåêòíå ï³äïðèºìñòâî

гâíåíñüêèé àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíèé íàãëÿä, ÊÏ

Ëóöüêïðîìáóäïðîåêò, ÏÂÔ

33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 9 à . . (362) 63-44-64, 26-64-31 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 7 . . . . . . . . . (050) 375-07-15 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ä . . . . . . . . . . . (362) 64-33-55 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 6 . . (362) 23-17-00, 63-57-84

Òâîð÷î-âèðîáíè÷à ô³ðìà "ÒвÀÄÀ", ÏÏ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26, îô.319. . . (332) 20-10-50 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . (095) 421-87-66 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20 . . (332) 72-23-63, 72-61-04 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 678-83-83, (332) 77-43-55

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.515 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-89-02

ÏÖÁ, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41/1. . . . . . . . . . . (362) 60-88-93

Òâîð÷à àðõ³òåêòóðíà ìàéñòåðíÿ "Áàëàí òà Ñòåëüìàùóê"

Òåõíîáóä-ÏÐÎ, ÒÎÂ

Підприємства та фірми м.Луцьк Domum, ñòóä³ÿ àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15, îô.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 830-21-78, (097) 931-30-03

ÀÄÊ, ÌÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-31, 77-05-23

³çàð, ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 2. . (332) 77-97-72, 77-97-82

Âîëèíñüêèé ô³ë³àë ÄÏ "ÍIJ ÏÐÎÅÊÒÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß"

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 38,(332) 24-56-87, 24-56-98

Âîëèíüàãðîïðîåêò, ϲ ÒÎÂ

43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22. . . . . (332) 78-58-50, 78-58-52

Âîëèíüáóäïðîåêò, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 464-04-13, (068) 046-25-80

Âîëèíüâîäïðîåêò, ³íñòèòóò, ÏðÀÒ

79

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 152 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 438-83-47, (095) 890-07-24

43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 11 . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-77

ÒÎËÀ, ÏÏ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Äàðãîìèæñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-83-69, (097) 470-82-61

Óêðìàøïðîåêò, ïðîåêòíèé ³íñòèòóò, ÒçÎÂ

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-15-05, 23-24-40, 74-00-19

Ô³ðìà "ijì-Ïðîåêò", ÒçÄÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Àðõ³òåêòîðà Ìåòåëüíèöüêîãî, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-42, 72-95-69

Ô³ðìà "ËÎÊÎ", ÌÏ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 832-52-66, (332) 29-09-65

Ôîðìàò, àðõ³òåêòóðíå áþðî

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . (332) 28-18-93

САНТЕХНІКА. КЕРАМІКА

43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . (332) 23-01-04, 23-10-47

Âîëèíüêîîïïðîåêò, ï³äïðèºìñòâî

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 831-04-68, (095) 728-21-21

Ãîðùàðóê Âàñèëü Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãàâðèëþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 289-15-37, (332) 29-10-69

ijïðîì³ñòî, ÓÄÍIJ ÏÌ, ÂÔ ÄÏ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-57-71, 24-14-52

Çàõ³äêîìóíïðîåêò, ÒçÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20 . . (332) 72-61-04, 72-23-63

²íæåíåðíà äóìêà, ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñüêå áþðî, ÏÏ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 689-12-48, (332) 24-24-30

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


80

ÑÀÍÒÅÕͲÊÀ. ÊÅÐÀ̲ÊÀ

САНТЕХНІК, МАГАЗИН 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-01-20, 78-84-22 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

СВІТ КЕРАМІКИ, ТОРГОВИЙ ЦЕНТР 33003, ì.гâíå, âóë.²âàíà ѳðêà, 3 (Áîãîÿâëåíñüêà, 15) . . . . (362) 69-04-85, 64-56-05 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Підприємства та фірми м.Рівне Aqua City, ñàëîí ñàíòåõí³êè

33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 6 . . . . . . . . . . . (067) 714-03-02, (097) 323-51-70, (362) 64-23-82

Ceramic Fashion, ñàëîí åë³òíî¿ ïëèòêè òà ñàíòåõí³êè

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 15 . . . . . . (362) 64-56-05

EGEN, ñàëîí-ìàãàçèí

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . (050) 438-44-92

FABRICK, ÒÌ, ÒΠ"ÓÁÊ Áóä³íäóñòð³ÿ"

33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-29-08, (362) 69-34-38, 69-34-85

Golden Tile, ÒçÎÂ

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5. . (362) 63-08-83, 63-08-82

Santehzona.com, ³íòåðíåò-ìàãàçèí ñàíòåõí³êè

33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 360-69-66, (362) 40-13-68

Àòåëüº Êåðàì³êè, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 463-72-12, (362) 46-08-01

Àò³òà, ñàëîí-ìàãàçèí

33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 9 . . . . . . . . . . . . (362) 62-26-33

Äåëüô³í, ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 988-69-97, (066) 371-04-25

ÅϲÖÅÍÒÐ, áóä³âåëüíèé ã³ïåðìàðêåò

33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 17 . . (362) 46-02-70, 46-02-71

Æåæóê ²âàí Àíòîíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 272-37-66, (097) 462-24-37

Êåðàì³êà ³ ñàíòåõôàÿíñ, ìàãàçèí ÒçΠ"Îëüâ³ÿ"

33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 75 . . . (362) 26-66-88

Êîçàöüêà ì³öü, áóäèíêîâî-ñåðâ³ñíà ñëóæáà

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 à . . . . . . . . . . (050) 916-74-83, (068) 832-35-63, (093) 385-17-31

Êîìôîðò, ìàãàçèí

33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 18 . . . . . . . . . . (362) 26-86-45

Ëåî Êåðàì³êà-гâíå, ìàãàçèí

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . (362) 62-92-45

Ìèéäîäèð, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 21 . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-50

̳ðàä, ÌÏÏ ô³ðìà

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 50 . . . . . . . . . . (068) 958-95-67

ͳàãàðà, ãóðò³âíÿ ñàíòåõí³êè

33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 123 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-28-10, (362) 62-04-90

Îëüâ³ÿ, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25,(362) 69-09-02, 69-08-99

Ñàí-òåõ, áóäìàðêåò

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 5,(362) 26-07-76

Ñàíòåõ Áóä, ìàãàçèí

33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 12 . . . . . . . (362) 24-75-75

ÑàíÒåõ Åë³ò, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-25-72, (362) 61-09-48

Ñàíòåõ, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-07-84

Ñâ³ò ñàíòåõí³êè, ìàãàçèí

33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 33 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-35-65, (362) 43-04-73

Ñêëàä-ìàãàçèí ÒçΠ"Îëüâ³ÿ"

33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-10

Òåõìàøñåðâ³ñ, ÏÏÔ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-86-49, 45-00-91, (097) 413-82-91

Òåõïðîô³ëü, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 440-28-40, (362) 62-99-32, 63-81-94

Öåíòð Êåðàì³êè, ñàëîí-ìàãàçèí

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 416-96-67, (097) 407-37-18

Підприємства та фірми м.Луцьк Interior casa, ìàãàçèí

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . (332) 77-97-62

Àëüôà-êåðàì³êà, ÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 à . . . . . . . . . (066) 714-50-73

Àì³êî-Êåðàì³êà ÂÎ, ÒçÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 8 . . . (332) 78-74-78, 77-11-00

Àíãåëè, ÏÏ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (050) 736-08-05, (096) 499-61-32

Àðò & Ñòèëü

43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 337-99-77, (332) 78-70-07

Âîäîë³é, ìàãàçèíè

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà (á³ëÿ ÒÖ "Ñëîí"), ïàâ³ëüéîí ¹15 á . . . . . . . . . (050) 596-61-45, (050) 982-71-00 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1, ïàâ³ëüéîíè ¹16, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 596-61-45, (050) 982-71-00

ijì êåðàì³êè, ìàãàçèí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . (332) 78-49-75

ijì, ìàãàçèí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . (332) 72-10-70

ªâðîä³ì, ìåðåæà ìàãàçèí³â

43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 4 . . . . (332) 74-03-33, 24-80-09 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-46-99


ÑÈÑÒÅÌÈ ÑÈÃÍÀ˲ÇÀÖ²¯

ªâðîêåðàì³êà, ãóðò³âíÿ áóä³âåëüíèõ òà îçäîáëþâàëüíèõ ìàòåð³àë³â

43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 15 (ÒÖ "ªâðîïà") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-25-87, 28-44-44

Êåðàì³ê+, ìàãàçèí

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 939-17-30, (332) 78-96-68

Êð³ñòàë êåðàì³êà, ñàëîí-ìàãàçèí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11 . . . . . . . . (332) 72-85-97

Ëåî Êåðàì³êà-Ëóöüê, ìàãàçèí

43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 657-49-68, (332) 28-40-84, 28-40-83

СИСТЕМИ СИГНАЛІЗАЦІЇ КОБРА, ПП 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 (4-é ïîâ.), îô.401 . . . . . . . . . (066) 117-95-77, (067) 471-50-10 . . . . . . . . . . . . . . . (095) 707-87-03, (050) 294-33-26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-25-56, 28-29-79 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.44

Підприємства та фірми м.Рівне

Ñàíòåõí³êà òà îïàëåííÿ, ìàãàçèí

INECT, êîìïàí³ÿ

Ñàíòåõí³êà, ìàãàçèí

PRIMA-PROFESSIONAL, ÏÏ

Ñâ³ò êåðàì³êè, ñàëîí-ìàãàçèí

Àãåíòñòâî-Çàõèñò, ÊÏ

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 951-46-30 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 89 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 331-71-20, (097) 817-07-29 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 83 . . (332) 75-11-99, 75-17-60

Òîðãîâèé ä³ì "Àì³êî-êåðàì³êà", ÒçÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Ðóñüêà, 2 à (ÎÖ "Ïðîñò³ð") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 735-09-01, (068) 817-15-86 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 40, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 527-32-25, (099) 916-44-67 33027, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Âèãîâñüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 208-20-80, (362) 45-19-04

43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-44-94, (067) 332-44-14

Àëüôà-Ñåê’þð³ò³, ÏÏ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 60 . . (332) 75-60-05, 24-54-32

ÀÐÊÒÓÐ, ÒÎÂ

Òðèîëà, ÏÏ

Öåíòð êåðàì³êè, ìàãàçèí

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 2 . . . . . . . . . . (067) 892-52-89

81

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à, îô.302 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 371-07-89, (362) 46-02-16, 63-34-42 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.902, 903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-80-68, 60-80-58

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


82

ÑÈÑÒÅÌÈ ÑÈÃÍÀ˲ÇÀÖ²¯

Àðñåíàë Çàõ³ä, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 32 . . . . . . . (067) 382-17-16

Àóðàñ, ÒçΠô³ðìà

33028, ì.гâíå, ïðîâ.².Âîëîøèíà, 19,(362) 69-31-82, 26-35-31

Áàñò³îí, ÏÏÔ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.404 . . . . . . . . . . . (067) 360-00-10, (094) 966-07-01, (362) 43-07-01

Îõîðîíà-Êîìïëåêñ-гâíå, ÏÏ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . (068) 021-24-91, (050) 383-36-23, (050) 447-95-07

Îõîðîíí³ ñèñòåìè, ìàãàçèíè

33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 256-99-42, (362) 63-58-05 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . (096) 587-79-96

Áåçïåêà, ìàãàçèí

Îõîðîííî ïðîòèïîæåæí³ ñèñòåìè, ÏÏ ô³ðìà

Âåðòåêñ, êîìïàí³ÿ

Ïîæäóìà, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ, ÏÏ

³äîê-òÊÑ, îõîðîííà ô³ðìà

гâíåòåêíîëîäæ³, ÏÔ

Âîëèíü-ñêîðï³îí, ÒÎÂ

Ñ.Ï.À.Ñ., ÒÎÂ

Äàêîñ, ÏÏ

Ñèñòåìè áåçïåêè, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 6 . . . . . . . . . . . (067) 989-48-88, (095) 540-00-20, (362) 63-39-30 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 3 . . . . . . . . . . . (050) 435-03-07, (067) 360-25-36, (362) 62-32-11 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 63 . . . . . . . . . . . (362) 68-37-75 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . (097) 421-15-03 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 75/71 . . . . . . . . . . . (067) 756-39-06, (093) 529-45-20, (362) 43-03-01

35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 50 . . . . (362) 43-07-94, (067) 360-39-04 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 5 . . . . . . . . . . . (096) 161-16-91, (099) 240-23-28, (362) 60-84-56 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 . . . . . . . . . . . . (362) 28-64-48 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.16 . . . . . . (362) 60-80-16 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-57-77, (362) 60-80-79

Äàð-Ñåðâ³ñ, ÏÏ

Òåõí³ê, ÒÎÂ

Äîçîð-Çîðÿ, ÏÏ

Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ îõîðîíè â гâíåíñüê³é îáëàñò³

33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . (362) 64-99-79 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 854-99-08, (362) 43-08-39

ÄîìîôîíÑåðâ³ñÇàõ³ä, ÒçÎÂ

33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 073-41-34, (362) 43-51-85

Åêñïîñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, ê.74 . . . . . (067) 234-66-04

Åëü-Ðî¿, ÒÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 14 . . . . . . . . . . (067) 364-19-11

Çàõèñò, ÏÌÏ

33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 58 . . (362) 63-66-08,63-66-10

Çàõèñò-Âåñò, ÏÏ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ "×àéêà"), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . (098) 207-90-39, (050) 410-92-98, (362) 46-01-25

²ííîâàö³éí³ ñèñòåìè ìàéáóòíüîãî

33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 14 . . . . . . . . . . (067) 364-66-46

Ê-19, îõîðîííà ô³ðìà

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . (068) 080-99-50

ÊÑ-Äîìîôîí-гâíå

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19. . . (362) 60-88-05

Ëåã³îí-áåçïåêà, ÒÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.528 . . . . . . . . . . . (096) 867-64-30, (066) 044-98-94, (362) 40-23-57

̳êîñ, ÒçΠô³ðìà

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 . . . (362) 28-85-08, 28-64-48

ÍÁ-Ìîí³òîðèíã, ÏÏ

33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 609-40-46, (362) 62-33-23

ÎÁÅвà 21, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 410-31-35, (098) 768-86-30

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 42 . . . . . . . . . . . . (362) 28-26-71 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-03-08, 63-66-53

Ôàâîðèò-гâíå-Ïëþñ, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-86-46, (362) 26-07-07

Öåíòð òåõí³÷íî¿ îõîðîíè Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ îõîðîíè â гâíåíñüê³é îáëàñò³

33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-75

Öèôðîâ³ îõîðîíí³ ñèñòåìè, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-36-94, (362) 61-06-20, 61-06-12

ßâ³ð 2000, îõîðîííà ñëóæáà

33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 545-31-52, (362) 63-41-80

ßñòðóá, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 . . . . (362) 26-84-00

Підприємства та фірми м.Луцьк À²ÐÒ, ÒÎÂ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (050) 377-21-11, (067) 212-67-67

Àëåðò êîì, ÒçÎÂ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.204-205 . . . . . . . . . . . (050) 438-33-46, (050) 438-33-47, (332) 77-01-13

Àëåðò, ÒçÎÂ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 4. . . (332) 77-00-77

Àðõàò ËÒÄ, îõîðîííà ô³ðìà, ÒçÎÂ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, îô.8 . . . . . (332) 28-63-58

ÁÀòÐÀ, ÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 529-15-64, (332) 29-59-27


ÑÊËÎ, ÑÊËÎÂÈÐÎÁÈ, ÄÇÅÐÊÀËÀ

83

Áåçïåêà Á³çíåñ Öåíòð, ÏÏ

Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ îõîðîíè ÃÓÍÏ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³

Áåçïåêà-Çàõ³ä, ÏÏ

Öåíòð áåçïåêè "Ùèò", ÒçÎÂ

Áåçïåêà-Ñåðâ³ñ-Ïëþñ, ÏÏ

Öåíòð òåõí³÷íî¿ îõîðîíè Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ îõîðîíè ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 668-40-09, (332) 77-16-11 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 1 à, îô.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 355-72-81 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15, îô.39 . . . . . . . . . . . . (050) 552-58-14, (050) 378-47-00, (332) 29-98-82

Áåçïå÷íèé ijì, ÏÏ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 1 . . . . . . . . . . . . (332) 20-00-01

ÂÀÐÒÀ, ÏÏ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/1 . . . . . . . . . . . . (050) 075-06-50, (067) 769-86-70, (332) 72-22-99

Âîêîäåð, ÏÔ

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 47 . . . . . . . . . . . . . (332) 78-70-21

Âîëèíñüêå îáëàñíå ñïåö³àë³çîâàíå ðåìîíòíî-áóä³âåëüíå ï³äïðèºìñòâî ïðîòèïîæåæíèõ ðîá³ò

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 21 . . . (332) 72-73-03, 72-32-30

Ãðèãîð’ºâ, ÒçÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 . . (332) 28-05-05, 28-57-68

ÄÁÊ-ÑÁ, ÏÏ

43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 642-10-55, (097) 447-24-48

²íòåëåêò, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.302 . . . . . (332) 77-01-13

Êîáðà-Ëóöüê, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 à . . . . . . . . . . (332) 75-10-06

ͳêîëü, ÒçÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37 . . . . . . . . . . . . (063) 757-81-94, (066) 845-75-10, (332) 72-27-71

Îõîðîíí³ ñèñòåìè, òåõíî-òîðãîâèé öåíòð, ÏÏ

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 47. . . . . (332) 78-70-21, 78-00-60

ÑÁ "ijàìàíò-Ïðåñòèæ", ÒçÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 (4-é ïîâ.), îô.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-81-37, (332) 28-33-77

Ñèñòåìè áåçïåêè, ìàãàçèí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 694-47-45

ѳÁåÊî, ÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2, îô.127 . . . . (332) 78-77-53

Ñêîðï³îí Ïóëüò, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . (332) 23-24-14, 77-04-93

Ñîëî Òðåéä, ÏÏ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 37 . . . . . (332) 72-32-02 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . (095) 770-74-07, (097) 606-26-67

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-34-78, 72-33-60

СКЛО, СКЛОВИРОБИ, ДЗЕРКАЛА СТУДІЯ СКЛА 33000, ì.гâíå . . (098) 123-75-40, (093) 476-29-14 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.47

Підприємства та фірми м.Рівне ³òðàæíèé ñòèëü, õóäîæíÿ ìàéñòåðíÿ

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 813-15-62, (097) 472-29-82

ªâðîôîðìàò, ÏÏÔ

33023, ì.гâíå, âóë.Òðàíñïîðòíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-11-00, (362) 23-71-03

Ìàéñòåðíÿ ðåêëàìè, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27. . . . . . . . . . . (050) 698-13-21

Ìàëàí³í Ñåðã³é ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33023, ì.гâíå, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 468-96-69

Ìåëüíèê Ìèõàéëî Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-23-53, (096) 882-10-49

Îáðàç, ñòóä³ÿ ìîçà¿êè òà â³òðàæó

33001, ì.гâíå, âóë.ßñíà, 7 á, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-85-68, (066) 045-26-17

гâíåâîäêîìïëåêò, ÒçÎÂ

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 540-81-80

гâíåñêëî, ÏÏ

33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 123 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-25, (097) 170-63-17

Øàã, ÏÏÔ

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-97

Підприємства та фірми м.Луцьк

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7, îô.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 262-50-91, (097) 714-77-70

ÀÃÍÅÑ, ÒçÎÂ

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-18-88, (050) 436-08-26

Ðåìòîðãïîñòà÷, ÒçÎÂ

Ñòðàæ-Óêðà¿íà, ÏÏ

Ñó÷àñí³ îõîðîíí³ ñèñòåìè, ÏÏ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 550-15-15

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 . . . . . . . . . . . . (050) 434-00-03, (098) 511-38-10, (332) 78-57-25 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòåïàíà Êðèâåíüêîãî, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-34-73, 72-50-77


84

ÑÏÅÖÎÄßÃ

СПЕЦОДЯГ Підприємства та фірми м.Рівне Dress code, ìàãàçèí ñïåöîäÿãó

Ìàãàçèí "³éñüêîâèé"

43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 2 . . . . . . . . . (050) 223-82-08

Ðèâåí³ñ, ÏÔ

43008, ì.Ëóöüê, âóë.ѳ÷îâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 380-69-19, (332) 75-07-83

33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 66 . . . . . . . (097) 057-58-92

Ñòèëü, ÏÏ

33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 7 . . . . . . . . . . (068) 283-88-91

Ôîðò, ÒçÎÂ

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 300-01-59, (362) 62-30-66

×àð³âíèöÿ ËÒÄ, ÒçÎÂ

Ukrforma, ³íòåðíåò-ìàãàçèí Àëò³òåêñ, ÒçΠÁóä-åðà, ÒçÎÂ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26 . . . . . . . (332) 72-82-61 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1. . . (332) 25-52-71, 25-61-29 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 43 à . . . . . . . . . . (332) 71-30-20

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41, 2-é ïîâ.,(362) 69-02-53

Áóëàâñüêèé Àíàòîë³é Áîðèñîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-69-85, (362) 69-02-53, 40-34-03

Âîäîë³é-Åðà, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 35 . . . . (362) 43-04-32

ªâðîøèê, ÏÏÔ

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 405-32-81, (362) 46-03-58

Êîòîí Ñòèëü, ÒÎÂ

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-69-83, (362) 40-34-03

̲ÍÃ, ÒçΠÂÒÏ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 527-24-08, (362) 43-15-68

Ïîë³òèêà ³êòîð Ãåîðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 913-60-35, (362) 60-88-14

вÂÍÅÌÅÒÀËÊÎÌ, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . (067) 370-18-35, (067) 360-86-81, (362) 28-55-54

Ñÿéâî-Â, ÏÏÔ

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 733-65-94, (362) 62-99-75

Òàðàñþê Àíàòîë³é Ëåîí³äîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 111, (067) 362-49-16

Òåêñòèëü-Ñåðâ³ñ 3, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27, 2-é ïîâ., (362) 46-08-54

Òðèï³ëëÿ, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-19-63, 46-09-37, 69-00-01

Ô³ðìà Ñåëåíà, ÏÏ

33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 7 . . . . . . . . . . (067) 797-38-93

Ôîðìåíèé îäÿã, ìàãàçèí

33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 7 . . . . . . . . . . (096) 382-84-15

Підприємства та фірми м.Луцьк Áëèçíþêè, ÒçΠËÒÄ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-34-03, (332) 75-04-72, 77-29-17

Âîëèíüñïåöòîðã, ôàáðèêà êîðïîðàòèâíîãî îäÿãó, ÏÂÊÏ

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-26-69, (332) 77-17-45, 77-07-42

СТОЛЯРНІ ВИРОБИ


ÒÅÏËÎ-, òÄÐβÇÎËßÖ²ß

85

Áèëèöÿ Àíàòîë³é Äìèòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 671-93-54, (332) 76-75-48

Áîáåð-Åë³ò, ñòîëÿðíÿ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 049-00-00, (332) 78-93-09

ËÀ̲ÊÑ, ÒçÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ìåëüíè÷íà, 13 . . . . . . . . . . . . (050) 707-22-09, (097) 553-31-78, (332) 72-49-94

Ñâîÿòèí, ÏÏ

Підприємства та фірми м.Рівне MaksWood, ÏÏ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . (098) 579-98-85

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 2 á . . . . . . . . . . . (332) 78-00-72

Òð³î, ìàãàçèí

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 261-70-33, (332) 28-70-60

VERBA, ôàáðèêà

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 . . . . . . . . . . . . (068) 264-36-00, (073) 264-36-00, (362) 64-36-00

Áåáêî, ñòîëÿðíà ìàéñòåðíÿ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 273 . . . . . . . . . . . (050) 933-11-93, (050) 856-23-56, (067) 306-94-66

Áóäðåì³íâåñò, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-70-61, (096) 202-74-45

Áóäòàíäåì-гâíå, ÒÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-07

Äâåðíà óëüä³ÿ, ñàëîí äâåðåé

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 335-73-56, (096) 907-37-07

Ìàñèâ, ÏÏ

35312, ñìò Êëåâàíü-2 гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . (067) 408-20-27

Ïðóñ Âàëåíòèí Âàëåíòèíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 40 . . . . . . . . . . . . . (067) 258-51-89

ÐÅÂÅÐÑ, ÏÏÔ

33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-13-00, (3622) 5-43-23

Ñåìèø, ÒçΠô³ðìà

33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 513-87-97, (066) 041-15-02

Ñòîëÿðíèé öåõ íà Ïðèñàäèáí³é

33001, ì.гâíå, âóë.Ïðèñàäèáíà, 5 . . . . . . . . . (067) 363-20-60

Ô³ðìà Ñòîëÿð, ÒçÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-54-01

Ôëîðåñêó Âîëîäèìèð ²ëë³÷, ï³äïðèºìåöü

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-32-02, 43-32-02

ßIJÑ, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 60 â . . . . . . . . . . (096) 723-76-86

Підприємства та фірми м.Луцьк Evro-Äóá, ÏÏ

43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 . . . . . . . . . . . . (050) 266-09-33, (068) 866-03-11, (332) 29-98-63

ТЕПЛО6, ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ АДЕЛА, ПП Ìàòåð³àëè äëÿ óòåïëåííÿ. 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-14-54, 63-61-98

ВЕСТ6ВІКТОРІЯ, ПП Óòåïëåííÿ ôàñàä³â. 43000, ì.Ëóöüê. . . (068) 233-23-08, (332) 28-52-62

ВОЛИНЬСТАЛЬ, ТЗОВ Ã³äðî- òà ïàðîáàð’ºð. ̳íâàòà. Ïðîô³ëü CD ³ UD. 45634, ñ.Áîãîëþáè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íàáåðåæíà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 724-97-77, (097) 914-36-05 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ДЕЛЬТА СПЛАЙН, ТЗОВ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 20 (ÆÊÏ), 1-é ïîâ., ê.9 . . . . . (097) 493-55-41, (362) 68-32-78

ЗАХІДБУДКОМПЛЕКТ, ТЗОВ Ì³íâàòà, ï³íîïëàñò, ñèñòåìè óòåïëåííÿ. 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . (096) 092-12-62, (068) 036-06-95 . . . . . . . . (099) 770-62-53, (362) 23-70-00, 63-65-23

Підприємства та фірми м.Рівне Âñå äëÿ óòåïëåííÿ, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-18-78, (097) 532-62-65

ijìîë Áóä, ÒÂÔ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 40 à . . . . . . . . . . . (067) 165-05-05, (050) 728-31-80, (068) 959-87-58 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


86

ÒÅÕͲ×ÍÀ ²ÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖ²ß

²çîòåðì-Ñ, ÒçΠϲ²

Áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ òà íåçàëåæíî¿ îö³íêè

Êëàñèêà Êîìôîðòíîãî Áóä³âíèöòâà, ÒÎÂ

Äîâìàò Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, ³íæåíåð ç òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿

33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 128 . . . (067) 362-89-11, (067) 364-15-10, (362) 62-56-65, 62-56-64 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . (067) 363-19-50, (067) 363-19-30, (3622) 5-53-17

ÊÒ Óêðà¿íà, ÒÎÂ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 â, îô.5, (067) 510-75-85

ÐÅÀË-ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 273-20-95, (099) 988-00-15

ÑÒÀÐÒ² ÊÎÌ, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 21 (òåðèòîð³ÿ ÒÖ "Ìåòðî") . . . . . . . . . . . (098) 868-28-97, (050) 378-26-00, (362) 45-04-36

ÑÒ²ÎË, ÏÏ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . (050) 375-78-27, (3622) 5-20-74, 62-20-06, 62-20-14

Òåðìîáóä ÏÏ, ÏÏ

33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 118-72-32, (050) 751-44-11

ÒÏÊ-Öåíòð, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 7, îô.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 673-85-02, (362) 62-33-53

Öåíòð ã³äðî³çîëÿö³¿, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3, îô.34 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 773-95-83, (362) 62-04-28

Підприємства та фірми м.Луцьк CERESIT, ï³äïðèºìñòâî

43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2, 3-é ïîâ. . . . (050) 822-25-75

Àðñåíàë-öåíòð, ËÔ ÒÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-05-28

²çîëôà Ñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10, îô.10 . . . . . . . . . . . (097) 107-74-17, (095) 424-77-42, (362) 64-39-39

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1 (2-é ïîâ.), îô.7 . . . . . . . (067) 923-22-45, (095) 743-06-60, (362) 40-01-23

Êðîòþê Îëåêñàíäð Òðîõèìîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.331,(097) 340-84-51

Ïðèâàòíà ñïðàâà, çåìëåâïîðÿäíà ô³ðìà, ÒçÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Ãóð’ºâà, 13 . . . . . . . . . . . . (067) 795-73-93, (3622) 5-31-15, (362) 62-85-59

гâíå-²íæèí³ðèíã, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 7, îô.1, 7, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 608-53-05, (362) 63-31-26

гâíåíñüêå ì³ñüêå ÁÒ², ÊÏ

33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . (362) 63-37-65

гâíåíñüêå îáëàñíå ÁÒ², ÊÏ ÐÎÐ

33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-48-40, (362) 28-44-60

Óêðà¿íà-Ñåðâ³ñ-ÁÒ², ÒçÎÂ

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-70-77, (362) 62-32-42

Підприємства та фірми м.Луцьк Âîëèíñüêå îáëàñíå ÁÒ², ÊÏ

43008, ì.Ëóöüê, âóë.ѳ÷îâà, 22 à . . . (332) 28-42-82, 28-42-80

Ïðèâàòíå ÁÒ²

43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 9 . . . . . . . . . . . (096) 978-99-55, (050) 378-99-55, (332) 78-23-34

Ñòàõ³â Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 025-03-53, (067) 368-08-38

Òåõí³÷íå áþðî êàäàñòðó, ÍÂÏ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 65. . . . . . . . . (332) 77-01-88

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, îô.600 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-36-30, (332) 78-49-51, 78-49-52

ТЕХНІЧНА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ВОЛИНЬ)ЕКСПЕРТ, ТЗОВ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-75, 28-05-08

Підприємства та фірми м.Рівне ÁÒ²-ÅÊÑÏÅÐÒ, ÒÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.322 . . . . . . . . . . . (097) 347-84-57, (050) 293-53-20, (362) 40-02-40

Áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿

33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 3 . . . . . . . . . . . (066) 770-44-34, (068) 669-90-76, (362) 43-80-94

ТРОТУАРНА ПЛИТКА)ВИРОБНИЦТВО, ВКЛАДАННЯ АНТОНЮК АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА, ПІДПРИЄМЕЦЬ 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.8 Áåðåçíÿ, 44 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 479-39-08, (093) 578-23-77

ЕКОБРУК, ТОВ Ïëèòêà òðîòóàðíà, ïîðåáðèê, áëîêè áóä³âåëüí³. 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . (067) 362-88-55, (099) 044-05-14, (362) 61-09-19 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.


ØÏÀËÅÐÈ

КРАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ, ПІДПРИЄМЕЦЬ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . (050) 514-47-80, (097) 852-84-30, (362) 20-71-57

ЯНЧУК ЛАРИСА ВІТАЛІЇВНА, ПІДПРИЄМЕЦЬ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïðèñàäèáíà, 1 à (Áàñ³â Êóò) . . (067) 873-08-53, (098) 660-73-65, (362) 68-16-36 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.46

Підприємства та фірми м.Рівне BlokBruk

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . (068) 886-00-88

Áåòîëàí, êîìïàí³ÿ

33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . . . . (067) 360-30-32, (066) 449-83-75, (362) 43-50-43

Âåñò Áðóê, ÏÏ

33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 982-00-04, (093) 715-79-95

ФУРНІТУРА6ДВЕРНА, ВІКОННА, МЕБЛЕВА КАС ПЛИТ6СЕРВІС, ТЗОВ Ìåáëåâà ôóðí³òóðà. 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . (362) 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.47

Підприємства та фірми м.Рівне Furme.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 725-77-10, (362) 63-63-24

Àðêàäà-Ïëàñò, ÒÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . (362) 64-44-53

Çàìî÷êè, ìàãàçèí

33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-16-98, (362) 40-12-79

Ìàéñòåð-êëþ÷, ñàëîí-ìàãàçèí

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 167-73-43, (067) 363-20-96

Êîâàëü Ïåòðî ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Ìåáëåâà ôóðí³òóðà, ìàãàçèí

Ìàã³ê, ÒçÎÂ

Ìåòèçè òà ôóðí³òóðà, ìàãàçèíè

35340, ñ.Âåëèêèé Æèòèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 1 º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 368-04-55 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.334, (067) 674-48-30

Підприємства та фірми м.Луцьк Áåòîí Áðóê Ñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-60-05, (332) 28-04-08

Áðóê Ñåðâ³ñ Ëóöüê, ÒçÎÂ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àíäð³ÿ Ìàðöèíþêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 719-10-77, (332) 71-02-37

Âèøê³â-Áðóê, ÏÏ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ö³îëêîâñüêîãî, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 581-56-73, (332) 24-20-70

Åêñòðà Áðóê, ÏÏ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 967-12-71, (097) 701-25-22

ªâðîáðóê, ÏÏ

43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 876-19-79, (332) 29-02-70

Ìàã³ê, ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.218 . . . (332) 77-64-33

Ñóõèé Àíäð³é Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-47-48

ÓÀ ÁÐÓÊ, ÒçÎÂ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àíäð³ÿ Ìàðöèíþêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-70-83, 78-70-81

87

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-38, (063) 367-27-27 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 10 . . . . . . . (362) 26-35-57 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . (098) 620-58-58, (050) 949-11-92, (362) 64-35-80

Íåñêîì, ìàãàçèí ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè

33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 338-33-05, (362) 64-24-36

Підприємства та фірми м.Луцьк Ãðàíäòåêñ, ìàãàçèí ôóðí³òóðè äëÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â

43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 424-44-83, (068) 484-22-63

Ìåáëåâà ôóðí³òóðà, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 107-99-90, (332) 28-49-09

ШПАЛЕРИ ШПАЛЕРИ VIP, МАГАЗИН 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 950-53-24 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.47

ШПАЛЕРИ+, САЛОН6МАГАЗИН 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 18 ä (ì³êðîðàéîí "ϳâí³÷íèé") . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 075-14-89, (362) 62-44-54 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


88

ØÒÎÐÈ. ÒÅÊÑÒÈËÜ

Øïàëåðè, ìàãàçèíè

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 4 . . (362) 62-00-66 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-26-96 33028, ì.гâíå, âóë.Òåàòðàëüíà, 9 (ðèíîê Äèêîãî) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 673-01-12

Підприємства та фірми м.Луцьк Ãàëåðåÿ D&D interior center

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 909-54-40, (332) 78-83-53

Ãóðò³âíÿ øïàëåð

43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 5 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 485-42-54, (097) 205-26-00

Äàí³åëü, ìàãàçèí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 149-70-79

ijì øïàëåð, ìàãàçèí

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 261-37-75, (332) 72-47-76

Åòþë, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 075-48-49, (098) 508-87-59

Ê’þñòàíäàðò, ÒÎÂ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . (050) 378-82-55

Ëàíà, ìàãàçèí øïàëåð Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.45

Підприємства та фірми м.Рівне VSE-BUD, ìàãàçèí øïàëåð ³ äåêîðó

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 604-22-93, (362) 43-43-16

VSE-BUD.com, ìàãàçèí ôîòîøïàëåð

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 604-22-93, (362) 43-43-16

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ"), áóòèê ¹10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 534-47-61, (332) 78-36-99

Ñëîâ’ÿíñüê³ øïàëåðè, ÏÏ

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-90-75, (067) 673-01-12

Øïàëåðè, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 28

ШТОРИ. ТЕКСТИЛЬ

ÅϲÖÅÍÒÐ, áóä³âåëüíèé ã³ïåðìàðêåò

33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 17 . . (362) 46-02-70, 46-02-71

Åòþä, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 21 . . . . . . . . . . . (097) 766-91-41

Îëüâ³ÿ, ìàãàçèíè

33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-79 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-15-96

Ïàë³òðà, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 8

Ñàëîí øïàëåð, äèçàéí-ñòóä³ÿ

Підприємства та фірми м.Рівне

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ "NOVUS") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 576-62-66

Àæóð, ñàëîí ãàðäèí

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . (096) 573-59-12

Àíòóðàæ, öåíòð ³íòåð’ºðíîãî òåêñòèëþ

Ñëîâ’ÿíñüê³ øïàëåðè, ãóðò³âíÿ Ôàðàîí, äåêîð-öåíòð

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19. . (067) 254-03-60

33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 64/66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 190-41-16, (097) 370-54-97 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 830-10-10, (362) 69-04-82


ØÒÎÐÈ. ÒÅÊÑÒÈËÜ

89

Ïðîâàíñ, ñàëîí ãàðäèí

33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . . (098) 208-30-90

Ïóëüñàð ³ Êî, ÒÎÂ-êîìïàí³ÿ

33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-99-60, 60-99-50, 63-31-63

Ðè÷êîâà Íàòàë³ÿ Ôåäîð³âíà, ï³äïðèºìåöü

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 69 . . . . . . . . . . . (050) 508-79-43

гâíåíñüêà ôàáðèêà íåòêàíèõ ìàòåð³àë³â, ÏÀÒ

33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 2 . . . . (362) 24-75-17, 24-57-11

Ò-Ñòèëü, ÒÎÂ

33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . (362) 60-99-00, 60-99-22

Òåêñòèëüí³ âèðîáè, ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-02-53, (067) 363-69-83

Ôåí³êñ, ñòóä³ÿ øòîð

33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à . . . . . . . . . . . (097) 645-10-80

Ô³îíà, â³ää³ë òêàíèí

33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 773-65-92, (095) 000-38-48

Підприємства та фірми м.Луцьк Angel Home, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 42 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 646-23-27, (098) 872-69-07

Eldeco.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.51

Ãàëåðåÿ øòîð "Íàòóàëü"

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ "×àéêà"), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 154-24-30, (362) 46-01-19

Äîìàøí³é òåêñòèëü, ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 . . . . . . . (098) 766-44-05

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 605-94-44

My home, áóòèê-ìàãàçèí

43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ "Ïîðòѳty") (099) 077-68-20

PROVANCE, SHOWROOM

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 520-22-59, (332) 78-34-80

Äîìàøí³é òåêñòèëü, ìàãàçèí

Àìóð, ÑÃÏÏ

²ÍÒÅÐÒÅÊÑÒÈËÜ, ÏÏ

Àðò äåêîð, äèçàéí-ñòóä³ÿ

33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 20 (ÒÖ "Çàìêîâèé") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 766-44-05 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . (068) 440-17-10

²ðèñ, ñòóä³ÿ ãàðäèí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-87-39, (099) 451-43-13 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 588-04-64, (063) 809-08-11

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-00

Âàø êàðíèç, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ "Çëàòà Ïëàçà"), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 179-92-15

Âîëèíü-òåêñòèëü-êîíòàêò, ÒçÎÂ

33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-40

Ãàðäèíè, ñàëîíè

Êîìàøêà, äèòÿ÷à ïîñò³ëü

Êóë³é Íàòàë³ÿ Äåíèñ³âíà, ï³äïðèºìåöü ˳ëåÿ, àòåëüº-ìàãàçèíè

33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â (ÒÖ "Ìð³ÿ"), (050) 100-11-16 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . (050) 435-10-50

˳ëåÿ, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 682-12-00, (050) 435-10-50

ÌÀÑÒÅÐÑÎÍ, ÏÏ

33010, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17 (ðàéîí Åï³öåíòðó) . . . . . . . . . . (362) 46-00-64, (067) 360-19-20

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (àâòîðèíîê "Ôîðìóëà") (050) 564-64-61 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 ê . . . . . . . . . (332) 78-58-80 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 58 . . (332) 75-20-28 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 (ÒÖ "Âàðøàâñüêèé") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 802-50-51

Äèçàéí-ñàëîí Òåòÿíè ³ëü÷èíñüêî¿

43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 11,(095) 398-43-66, (332) 72-44-13

Äèçàéí-ñòóä³ÿ òåêñòèëþ

43000, ì.Ëóöüê (ðàéîí Âàðøàâñüêîãî ðèíêó, íàâïðîòè ã³ïåðìàðêåòó "ÒÀÌ-ÒÀÌ") . . . . . . . . . . . (099) 921-79-98, (096) 773-55-86, (063) 455-01-10 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


90

ØÒÎÐÈ. ÒÅÊÑÒÈËÜ

Äîìàøí³é Çàòèøîê, ñàëîí øòîð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 394-76-06, (096) 903-97-34

Ñàëîí ãàðäèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 1 (Ñòàðèé ðèíîê), ïàâ³ëüéîí ¹607 . . . . . . . . . . (050) 657-73-56, (096) 320-58-39

Êàðíèçè, ìàãàçèí

Ñàëîí øòîð ³ ãàðäèí

Êîõàíà, ìàãàçèí

Ñâ³ò ãàðäèí, ìàãàçèí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ "Ãëîáóñ"), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-83-55 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . . . . . . . . (097) 736-61-90

Ëîòîñ, ñàëîí ãàðäèí

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 12. . . . . . . . (095) 945-28-58

Ëîòîñ, ñàëîí ãàðäèí

43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 22 . . . . . . (095) 945-28-58

Ïèëèïþê Òåòÿíà Ëåîí³ä³âíà, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 1 . . . . . . . . . . . (332) 72-87-39, (067) 722-57-16, (099) 451-43-13

Ðóøíè÷îê, ãóðò³âíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.ßíêè Êóïàëè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 663-53-98, (098) 944-58-89

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-57-01, (332) 23-01-71 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 . . . . . . (332) 72-31-39, 72-51-44

Òåêñ, ÂÑÑÊ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 52 . . . . . . . . . . . . (332) 26-07-60

Òþëüïàí, ñàëîí-ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 840-88-60, (095) 070-22-20

Ô³ðàíêà, ñàëîí øòîð òà ãàðäèí

43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à (ìàãàçèí "Òðîÿíäà"), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-33-70, (332) 78-54-44

ßðîñëàâ, ìàãàçèí

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 111-77-55, (067) 675-68-90


Будівництво Рівне. Луцьк 2017  

Будівельні підприємства, фірми, магазини. Будівництво, ремонт. Будівельні матеріали.

Advertisement