Page 1


Ç̲ÑÒ

1

Ç̲ÑÒ ÐÅÊËÀÌÍÎ-²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÉ ÊÀÒÀËÎà . . . . . . . . . . . 3 A Àâòîàêóñòèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Àâòîåëåêòðèêà /äèâ.ðóáðèêè “Çàï÷àñòèíè”, “Ìàãàçèíè”, “Ðåìîíò”/ . . . . . . . . . . . . . . . 11, 17, 46 Àâòîçàïðàâí³ ñòàíö³¿ . . . . . . . . . . . . . . 3 Àâòîêîñìåòèêà /äèâ.ðóáðèêè “Ìàãàçèíè”, “Õ³ì³ÿ, àâòîêîñìåòèêà”/ . . . . . . 17, 62 Àâòîîïòèêà /äèâ.ðóáðèêè “Çàï÷àñòèíè”, “Ìàãàçèíè”/ . . . . 11, 17 Àâòîñàëîíè /äèâ.ðóáðèêó “Ïðîäàæ òà ïðîêàò àâòîìîá³ë³â”/. . . . . . . . . 44 Àâòîøðîò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Àêóìóëÿòîðè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Àìîðòèçàòîðè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

óäðàâë³êà /äèâ.ðóáðèêó “Ðåìîíò”/. . . 46

Ä Äèçïàëèâî /äèâ.ðóáðèêó “Áåíçèí, äèçïàëèâî-ãóðòîâèé ïðîäàæ”/. . . . . . 8 Äèñêè /äèâ.ðóáðèêó “Øèíè, äèñêè”/ . . . 64 ijàãíîñòèêà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Å

Á

Åâàêóàòîð /äèâ.ðóáðèêó “Ñïåöòåõí³êà”/ . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Áåíçèí, äèçïàëèâî-ãóðòîâèé ïðîäàæ.. 8

Åêñïåðòíà îö³íêà . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ã

Ç

Ãàçîáàëîííå îáëàäíàííÿ . . . . . . . . . . . 8

Çàï÷àñòèíè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Ãàðàæ³ /äèâ.ðóáðèêó “Ñòîÿíêè, ãàðàæ³”/ . . . . . . . . . . . . . . 56

Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè /äèâ.ðóáðèêó “Ðåìîíò”/ . . . . . . . . . . 46


2

Ç̲ÑÒ

² ²íñòðóìåíò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Ê Êàðêàñè /äèâ.ðóáðèêó “Òåíòè, êàðêàñè”/ . . . . 59 Êëþ÷³ àâòîìîá³ëüí³ /äèâ.ðóáðèêó “Ðåìîíò”/ . . . . . . . . . . 46 Êîíäèö³îíåðè àâòîìîá³ëüí³ . . . . . . . . 17

Ðèíêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Ðèõòóâàííÿ àâòîìîá³ë³â /Äèâ.ðóáðèêè “Ðåìîíò”, “Ôàðáóâàííÿ àâòîìîá³ë³â, ìàòåð³àëè”/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Ðîçâàë ñõîäæåííÿ /äèâ.ðóáðèêè “Ðåìîíò”, “Øèíîìîíòàæ”/. . . . . 46, 66

Ñ

Ìàñòèëà: ïóíêòè çàì³íè . . . . . . . . . . 24

Ñèãíàë³çàö³ÿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ѳëüñüêîãîñïîäàðñüêà òåõí³êà . . . . . 53 Ñêëî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Ñïåöòåõí³êà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Ñòîÿíêè, ãàðàæ³ . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Ñòðàõîâ³ ïîñëóãè . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Ìèéêà àâòîìîá³ë³â . . . . . . . . . . . . . . . 24

Ò

Ì Ìàãàçèíè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Ìàñòèëà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Ìîòîòåõí³êà /äèâ.ðóáðèêó “Ïðîäàæ, ïðîêàò òà ðåìîíò ìîòî- òà âåëîòåõí³êè”/ . . . . . . . . . 45

Í Íàôòîïðîäóêòè /äèâ.ðóáðèêó “Áåíçèí, äèçïàëèâî-ãóðòîâèé ïðîäàæ”/. . . . . . 8

Ï Ïåðåâåçåííÿ âàíòàæí³ . . . . . . . . . . . . 26 Ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèðñüê³ . . . . . . . . . . 41 ϳäøèïíèêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Ïðè÷åïè-ïðîäàæ, ïðîêàò, ðåìîíò . . 43 Ïðîäàæ òà ïðîêàò àâòîìîá³ë³â . . . . 44 Ïðîäàæ, ïðîêàò òà ðåìîíò ìîòî- òà âåëîòåõí³êè. . . . . . . . . . . 45

Ð Ðåìîíò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Ðåñòàâðàö³ÿ ñàëîí³â /äèâ.ðóáðèêó “Òþí³íã, ðåñòàâðàö³ÿ ñàëîí³â”/ . . . . 60

Òàêñ³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Òàõîãðàôè /äèâ.ðóáðèêó “Ðåìîíò”/ . . 46 Òåíòè, êàðêàñè . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Òîêàðí³ ðîáîòè /äèâ.ðóáðèêó “Ðåìîíò”/ . . . . . . . . . . 46 Òþí³íã, ðåñòàâðàö³ÿ ñàëîí³â . . . . . . . 60

Ô Ôàðáóâàííÿ àâòîìîá³ë³â, ìàòåð³àëè,60 Ôàðè /äèâ.ðóáðèêó “Çàï÷àñòèíè”, “Ìàãàçèíè”/ . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 17 Ô³ëüòðè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Õ Õ³ì³ÿ, àâòîêîñìåòèêà . . . . . . . . . . . . 62 Õ³ì÷èñòêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

× ×îõëè àâòîìîá³ëüí³ . . . . . . . . . . . . . . 64

Ø Øèíè, äèñêè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Øèíîìîíòàæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66


ÀÂÒÎÇÀÏÐÀÂͲ ÑÒÀÍÖ²¯

3

ÐÅÊËÀÌÍÎ-²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÉ ÊÀÒÀËÎà ÀÂÒÎÀÊÓÑÒÈÊÀ ÀÂÒÎËÅÍÄ, ÌÀÉÑÒÅÐÍß 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âèííè÷åíêà, 5 . . . . . . . . . . . . (095) 467-73-38, (067) 289-34-91 ÀÂÒÎÌÎÄÅÐÍ, ²ÍÑÒÀËßÖ²ÉÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 76 â . . . . . . . . . . . . (050) 674-32-22, (050) 671-67-77 . . . . . . . . . . . . . (063) 562-20-00, (332) 24-74-30 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.37

ÃÀÐÀÆ ÀÂÒÎ, ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 9 à (íàâïðîòè ÀÇÑ “ÎÊÊΔ) . . . . . (098) 642-16-12 . . . . . . . . . . . . . (050) 435-37-68, (362) 43-93-09

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå

Òà÷êè, ÑÒÎ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-06-07, (362) 61-11-00

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê AUTOCOMFORT.BIZ.UA, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 55 . . . . . . . . (063) 635-05-63

TVMusic, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 . . . . . . . (095) 135-36-35, (068) 635-54-35, (093) 209-78-23

Àâòîçâóê-çàõ³ä, ³íòåðíåò-ìàãàçèí àâòîìóçèêè

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . (050) 339-77-22

Åêñ³ñò Àâòîìîò³ñ, ÒÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 32 . . . . . . . . (050) 353-10-87, (067) 311-71-78, (332) 28-34-10

Ìàéñòåð 12 Âîëüò, ÑÒÎ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 836-65-80, (332) 28-65-80

Exist.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí

33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-65-21, (067) 310-65-21

Àâòî Joker, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð

33001, ì.гâíå, âóë.Á³÷íà, 20 . . . . . . . . (097) 926-01-31, (050) 375-93-73, (362) 68-38-48

Àâòîìàéñòåðíÿ “Äèçåëü ²íæåêòîð Ñåðâ³ñ”

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 (ìîòîòðåê), áîêñ ¹39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 671-95-75, (067) 920-13-28

ÀÂÒÎÇÀÏÐÀÂͲ ÑÒÀÍÖ²¯ ÀÇÑ ¹1 ÒÇΠ“ÀÇÑ-ÑÅвє 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 á . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-53-58, (362) 23-00-94

Àâòîòåõíîëîã³ÿ, ÏÏ

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-17-79, (362) 61-99-27

²ÐÒ, ô³ðìà

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 416 à. . . . . . . (362) 61-10-68

Âîëîäàð-Àâòî, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-49-22, (362) 64-22-55

ÅÍÅÉ-ÌÎÒÎÐÑ, ÒÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-61, 61-09-62

Ðàä³îõâèëÿ, ìàãàçèíè

33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 143-89-90, (097) 361-21-21 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 32 . . . . . . . (097) 361-21-21

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå ÀÃÍÊÑ ÒçΠ“Ñ Òðàíñãàç”

33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-47-74, 64-47-73, 64-47-76 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


4

ÀÂÒÎÇÀÏÐÀÂͲ ÑÒÀÍÖ²¯

ÀÃÍÊÑ-гâíå ÐÂÓ “Ëüâ³âàâòîãàç”

35372, ñ.Áàðìàêè гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-06-16, 28-07-15

ÀÇÑ “ÁÐÑÌ-Íàôòà”

33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 42 . . . . (067) 404-52-04

ÀÇÑ “ÎÊÊΔ

¹1 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 84 . . . . (362) 64-20-49 ¹2 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 18. . . . . (362) 24-10-29 ¹3 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 74 . . . (362) 62-85-54 ¹4 33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 92, (362) 26-38-64 ¹5 33016, ì.гâíå, âóë.Ð.Øóõåâè÷à, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-39, 24-62-71 ¹7 35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-06-37 ¹9 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 15 . . . (362) 64-45-67

ÀÇÑ “Îëàñ”

¹1 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à, (362) 28-16-66 ¹2 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18.. (362) 61-09-64 ¹10 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 . . (3622) 5-52-26 ¹16 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 44 à, (362) 61-55-10 ¹18 33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-39

ÀÇÑ ÄÏ “Àâ³êîì-гâíå”

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 7. . . . . . . . . (362) 26-74-32

ÀÇÑ ÒçΠ“Ãàçîâèê”

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 117 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 828-22-79, (362) 64-20-60

ÀÇÑ ÏÏ “Óêð-Ïåòðîëü”

¹1 35340, ñ.Âåëèêèé Æèòèí гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-18 ¹4 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 30 à, (3622) 5-93-92 ¹5 33004, ì.гâíå, âóë.ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-60-13

ÀÇÑ ¹1 ÒçΠ“Ïàâë³ñ”

35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó . . . (362) 20-34-72

ÀÇÑ ÒÎÂ “Àñàòà Ãðóï Ñîþç”

¹8 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 100 á, (362) 28-79-92 ¹9 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85.. (362) 69-08-58 ¹14 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 à. . (362) 64-26-70

ÀÇÑ ÏÀÒ “Óêðíàôòà”

¹17/001 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 29 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-82-17 ¹17/004 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-34-47 ¹17/007 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 2 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-31-92 ¹17/008 35307, ñ.Îáàð³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ðèíêîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-55-79 ¹17/009 33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-44-83 ¹17/010 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-31-79 ¹17/011 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 89 à . . . . . . . . . . . . . (362) 27-01-72 ¹17/018 35372, ñ.Áàðìàêè гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïîëüîâà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-02-90 ¹17/020 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-54-82 ¹17/022 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-12-82

ÀÇÑ ¹43 ÒçΠ“Àâ³àñ”

33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 11 . . . . . . (362) 26-17-29

ÀÇÑ ÒΠ“Êèò÷åð Ñîëþøåí”

¹44 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-02-04 ¹45 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à . . (362) 23-01-39 ¹49 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 á. . (362) 23-50-73 ¹50 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 12 à, (362) 64-43-15

ÀÇÑ ÒçΠ“Ïåòðîéë”

¹46 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-95-58 ¹47 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 27 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-30-95 ¹48 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 14 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-30-96

ÀÇÑ ¹8

33004, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 163 à . . . . (362) 62-80-88

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê ÀÃÇÑ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 2 à . . . . . (332) 24-01-34

ÀÇÑ “Àéñëàã”

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 91 à . . . . . . (332) 26-06-39

ÀÇÑ “À̲Ê-Óêðà¿íà”

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 157 . . . . . (332) 78-89-72 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 24 . . . . . . (332) 75-78-91

ÀÇÑ “ÎÊÊΔ

¹13 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 ä. . (332) 73-50-51 ¹27 43008, ì.Ëóöüê, âóë.².Áîãóíà, 1 à . . . (332) 28-37-54 ¹29 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 672-80-31

ÀÇÑ ÏÀÒ “Óêðíàôòà”

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 41 . . . . . . (332) 79-98-20 45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 41 à . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-12-56 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-59-00 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Áóä³âåëüíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-37-25 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 3 . . . . . . . . . (332) 77-15-28

ÀÇÑ ÒçΠ“Àðãîñ ÎÏ”

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 à . . . . . . (332) 25-62-69

ÀÇÑ ÒçΠ“Ðåêîðä β˔

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 . . . . . . (332) 28-39-96

ÀÇÑ ÒçΠÍÊ “Àâåòðà”

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . (332) 25-62-61

ÀÇÑ ¹02/005 ÏÀÒ “Óêðíàôòà”

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 á, (332) 72-96-69

ÀÇÑ ¹1 ÏÏÒÊ “Óêð-Ïåòðîëü”

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à, (332) 23-45-89

ÀÇÑ ÒçΠ“Ðåñóðñ β˔ ¹1 ¹3 ¹4 ¹5 ¹6 ¹7 ¹8 ¹9

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 66 à, (332) 28-29-48 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 79 . . . (332) 26-09-28 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 42, (332) 71-08-84 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 14 . . . . (332) 74-01-19 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 36, (332) 78-73-90 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 6 . . . (332) 72-32-34 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 20 à. . . (332) 28-04-42 43017, ì.Ëóöüê, âóë.ªâðîïåéñüêà, 9. . (332) 26-62-47


ÀÂÒÎØÐÎÒ

5

ÀÇÑ ÒçΠ“ÂÎà вÒÅÉË” ¹18 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-06-41 ¹23 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 22 . . (332) 20-06-42 ¹25 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-06-43 ¹26 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 22 à . . (332) 20-06-44 ¹27 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-06-45

ÀÂÒÎØÐÎÒ AVTOÂÈÁ²Ð, ÀÂÒÎÐÎÇÁ²ÐÊÀ FORD www.avtovubor.com.ua 45000, ì.Êîâåëü. . . . . . . . . . . . (096) 817-04-55 . . . . . . . . . . . . (066) 799-61-88, (063) 621-44-21 . . . . . . . . . . . . (096) 775-11-25, (050) 950-83-85 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.36

ÀÂÒÎÐÎÇÁ²ÐÊÀ Ðîçá³ðêà àâòîìîá³ë³â Skoda Octavia, Skoda Octavia RS, SkodaA5, Skoda Superb. 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . (096) 409-99-89, (066) 719-99-89 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.38

ÀÂÒÎØÐÎÒ http://shrot-servis.navolyni.com

45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Áóòèðñüêà, 12 . . . . . . . . . . . (066) 222-67-60 (098) 666-21-21, (050) 560-92-22, (332) 78-63-55 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.37

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³, íà êîëüîðîâ³é ñòîð.31

AVTOSHOK, ÀÂÒÎÐÎÇÁ²ÐÊÀ Àâòîðîçá³ðêà àâòîìîá³ë³â Audi, Volkswagen. 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 6 . . . . . . . . . . . . (066) 747-06-28, (068) 939-93-98 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.36

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.32

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


6

ÀÊÓÌÓËßÒÎÐÈ

ÀÂÒÎØÐÎÒ Ðîçáîðêà íîâèõ òà á/â àâòî. 44600, ñìò Ìàíåâè÷³ . . . . . . . . (097) 125-86-25 . . . . . . . . . . . . (097) 640-94-96, (063) 991-67-28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 657-85-06 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.39

ÀÂÒÎØÐÎÒ www.autoshrot.com.ua 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áóäèùàíñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . (050) 339-84-88, (095) 865-88-88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 912-33-33 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.34

ÀÂÒÎØÐÎÒ Ì²ÊÐÎÀÂÒÎÁÓѲ 45000, ì.Êîâåëü, ïðîâ.Âàòóò³íà, 9 . . . . . . . . . . . . (067) 376-75-57, (050) 932-69-47 . . . . . . . . . . . . (093) 309-04-04, (050) 378-21-20

Àâòîðîçá³ðêà, ÑÒÎ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . (050) 971-14-88, (067) 254-56-36

Àâòîñòðåñ, àâòîðîçá³ðêà

43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 552-12-14, (099) 516-02-08

Àâòîøðîò Âîëèíü

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 109-64-23, (066) 023-81-05

Àâòîøðîò, ÏÏ

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 527-17-10, (099) 270-06-00

Åêñïðåñ Àâòî Øðîò

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëèñåíêà, 4 . . . . . . . (332) 25-02-02, (099) 029-22-26, (096) 270-20-20

Ñâ³òëàíà, àâòîðîçáîðêà

45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 864-39-47, (066) 708-49-10

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.39

ÀÂÒÎØÐÎÒ-ÑÅÐÂ²Ñ www.es-car.com.ua 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 5 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 16 â . . . . . . . . . . . . (050) 675-67-31, (068) 557-22-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 258-80-96 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ÏÀÐÒÍÅÐ-ÀÂÒÎ, ÑÒÎ-ØÐÎÒ 35000, ì.Êîñòîï³ëü . . . . . . . . . . . . (067) 966-18-44, (066) 040-96-37 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.34

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå Renault-Master, àâòîøðîò

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 527-17-01, (067) 393-28-01

Àâòîøðîò

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-52-22, (362) 28-86-69 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . (362) 64-10-12 35371, ñ.Àíòîï³ëü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êè¿âñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-90-40 35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 84 . . . . . . (362) 27-09-08, (096) 501-95-05 35371, ñ.Àíòîï³ëü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êè¿âñüêà, 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 380-06-06, (050) 435-45-45 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 4 à . . . . . . . . . . . (067) 734-82-06

гâíåíñüêèé TIR àâòîøðîò

33001, ì.гâíå, âóë.Ïðèñàäèáíà, 15 . . . . . . (097) 921-09-02, (066) 448-63-19, (097) 658-11-66

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê Trafic Vivaro Primastar, àâòîðîçá³ðêà

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . (095) 777-03-84, (068) 719-28-42

Àâòî-Ëóöüê, àâòîðîçá³ðêà

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 56 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 030-63-95, (097) 974-15-09

ÀÊÓÌÓËßÒÎÐÈ ÀÂÒÎÁÀÍ, ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÂÒÎÀÊÑÅÑÓÀв 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3/110 . . . . . . . . . . . . . (066) 170-29-74, (332) 28-27-77 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.33

˲ÄÅÐ-ÀÂÒÎ, ÊÐÀÌÍÈÖß ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . (067) 363-06-79, (3622) 5-63-64 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.33

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå CARLIFE, àâòîìàãàçèí TIR

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 091-46-06, (099) 965-09-54

INTER CARS UKRAINE, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÒçÎÂ

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 63. . . . . . . . . (362) 68-05-20

ÀâòîÑóï, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 768-32-26, (095) 710-21-13

ÀÌ ñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 490-31-11, (362) 61-02-49

Äåòðîéò Àâòî, ìàãàçèí

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . (098) 126-04-77, (068) 940-16-37, (362) 26-97-48

ÅÍÅÉ-ÌÎÒÎÐÑ, ÒÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-61, 61-09-62

Ïîë³ùóê ³òàë³é Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . (067) 360-28-44, (098) 746-57-67, (066) 477-91-15

Ñâ³ò àâòîçàï÷àñòèí, ìàãàçèí

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 442-56-74, (095) 590-06-29

Òåõíîòîðã, ÒçÎÂ

35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.ϳâí³÷íà, 52 à . . . . . . (067) 514-65-41, (362) 43-59-83


ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐÈ

ÒÏÊ Àðñåí, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-10, 62-20-27

Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÐÔ ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . (050) 440-27-86, (362) 26-36-87, 26-19-78

Óêðà¿íñüê³ àêóìóëÿòîðè, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 1.. (362) 23-43-40

Øèíà Ñòàð, ÏÏ

ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐÈ ÁÓѲÊ, ÌÀÃÀÇÈÍ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . (097) 152-13-31, (097) 726-66-40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-42-62 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . (067) 364-09-95, (097) 397-41-37, (362) 63-08-52

Galaxy-parts.com, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê

Àâòîàïòåêà, ãóðò³âíÿ àâòîçàï÷àñòèí

Àâòîëó÷åñüê, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 15. . . . . . . . . (066) 212-48-92

Àâòîòóðèñò, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . (050) 686-30-04, (098) 307-45-45, (332) 26-18-10

Àãðî-Ñîþç-Õìåëüíèöüê, ÒçΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-59-13, 70-59-14, (067) 540-32-98

ÀÊÁ ÏËÞÑ, àêóìóëÿòîðíèé ñóïåðìàðêåò 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 ê . . . . . . . . (050) 405-14-16, (067) 551-67-78, (332) 74-90-94

Àðñåí, ÒÏÊ, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-87-13, (332) 78-70-22

Åêîëàéí, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 524-87-19, (095) 654-28-17

Åêñ³ñò Àâòîìîò³ñ, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 32 . . . . . . . . (050) 353-10-87, (067) 311-71-78, (332) 28-34-10

ÈÐÁ²Ñ-ÀÂÒÎ, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 309-20-59, (332) 75-00-64

ËÎÃÎÑ-ÀÂÒÎ, ìåðåæà ñòàíö³é çàì³íè ìàñòèë 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 124 . . . . (099) 351-85-97

Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÒçÎÂ, ËÔ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . (050) 442-85-23, (332) 77-90-03, 77-91-03

7

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-28-01 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-04-01, (362) 45-07-33

Àâòîëþêñ, ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 . . . . . . . . (050) 375-44-36, (067) 363-06-67, (362) 23-17-48

Àâòîöåíòð “²ÒΔ

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 473-38-49, (063) 415-83-06

Àäæàíòà, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 41 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 353-63-63, (050) 453-63-63

Àç³ìóò, àâòîìàãàçèí

33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-33-27, (050) 435-00-07

ÂñåÄîÁóñ³â, ìàãàçèí

33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . . (095) 935-51-03, (097) 775-59-39, (063) 035-07-67

ijâ³òðàêñ, ÒÎÂ-ô³ðìà

35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . (067) 362-01-14, (093) 348-32-81, (362) 27-81-22

ªâðî ïëþñ, ÑÒÎ

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 757-31-53, (050) 589-01-06

˳äåð-Àâòî, êðàìíèöÿ àâòîçàï÷àñòèí

33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-06-79, (3622) 5-63-64

Ìàãàçèí ÒÎÂ “ELIT-Óêðà¿íà”

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 117-91-17, (067) 550-15-40

Ñàìóðàé Àâòî, àâòîìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60. . (362) 23-40-41

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


8

ÁÅÍÇÈÍ, ÄÈÇÏÀËÈÂÎ-ÃÓÐÒÎÂÈÉ ÏÐÎÄÀÆ

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê KingÀâòî, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê “Ôîðìóëà”), ìàãàçèí ¹59 í . . . . . . . . (050) 886-14-82, (097) 346-79-82

SellParts, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . (099) 320-39-68, (097) 853-96-67

Àâòî-ØàÁî

43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 (ÑÒÎ “Âîëèíü-ËÀÄÀ”) . . . . . . (066) 435-56-60, (099) 449-11-19, (096) 910-78-66

Àâòîä³ìñåðâ³ñ, ìàãàçèí çàï÷àñòèí

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ñõ³äíà, 1 . . (332) 72-98-68, 77-08-24

Àâòîìîá³ë³ñò-2, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 10 . . . . . . (050) 724-59-32, (096) 973-66-81, (066) 600-28-00

Àâòîñòèëü, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”) . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-69-79

ÂËÀÄÀÐ, àâòîöåíòð

45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-30-20, 29-30-10

ÈÐÁ²Ñ-ÀÂÒÎ, ÒÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 309-20-59, (332) 75-00-64

Òðàô³êàíè÷, êîìïàí³ÿ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . (095) 728-52-08, (050) 176-28-39

ÁÅÍÇÈÍ, ÄÈÇÏÀËÈÂÎ-ÃÓÐÒÎÂÈÉ ÏÐÎÄÀÆ

Ñàòåë³ò ÎÉË, ÒçÎÂ

33005, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-12, 68-21-95

Ñêîðîõîä ²ðèíà Ðîìàí³âíà, ï³äïðèºìåöü

33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-78-83

Óêðíàôòà, гâíåíñüêå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 442 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-87, 63-08-39

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê Àâåòðà, íàôòîâà êîìïàí³ÿ, ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-13-77, 75-10-16

Àéñëàã, ÏÏ

43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 4 . . . . . . . (332) 24-11-52

À̲Ê-Óêðà¿íà, ï³äïðèºìñòâî ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-89-73, 78-89-74

ÂÎà вÒÅÉË, Âîëèíñüêà ðåã³îíàëüíà äèðåêö³ÿ, ô³ë³ÿ ÒçÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 1. . (332) 20-09-70, 20-09-91

ÂÎà гòåéë, ÒÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 38 . . . . (332) 20-09-21

Âîëèíñüêà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ, ÒÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-13-77, 75-10-16

Ãóðò-Îéë, ÒçÎÂ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 ã . . . . . . . (332) 78-08-02

Êîíòèí³óì, ÒÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-78-78, 78-78-04

Ô³ðìà “Ïàíõ³ì”, ÒçÎÂ

45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-74-31, 76-75-03

ÃÀÇÎÁÀËÎÍÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.33

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå

AVTOSHOK, ÀÂÒÎÐÎÇÁ²ÐÊÀ Ïåðåîáëàäíàííÿ àâòî íà ãàç. 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 6 . . . . . . . . . . . . (066) 747-06-28, (068) 939-93-98 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.36

Àâ³àñ, ÂÒÔ, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 442 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-88, 63-08-87

ÂÎà гòåéë, ÒçÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . (362) 45-10-19, 45-10-24

Ãàëíàôòîãàç, ÏÀÒ

35321, ñ.Íîâà Ëþáîìèðêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Íàôòîâèê³â, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-80-82

ijëàé Âåñò, ÒÎÂ

33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-95

Çàõ³äåíåðãîïîñòà÷, ÒçÎÂ

33010, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-33-50, 68-33-51

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.38


IJÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

ÀÂÒÎÃÀÇ, ÌÀÉÑÒÅÐÍß Ãàç íà àâòî. 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . (067) 360-61-80, (066) 126-99-52 ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ ÏÀÒ “вÂÍÅ-ÀÂÒΔ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 à . . . . . . . . . . . . . (362) 28-85-49, (067) 550-85-61 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.32

ÀÂÒÎÒÅÌÀ, ÑÒÎ 44700, ñ.Ôåäîð³âêà Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 1 á . . . . (099) 144-55-51 . . . . . . . . . . . . . (093) 654-96-77, (3342) 3-10-10 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.38

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå GAS-Auto, ÑÒÎ

33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 101-71-15, (096) 600-35-97

Àâòîòåìà, ÏÏ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . (067) 811-09-89, (050) 375-11-65, (362) 64-20-19

Ãàçîâèê, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 117 à . . . . . . (098) 056-84-08

ªâðî ïëþñ, ÑÒÎ

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 757-31-53, (050) 589-01-06

Òàêñ³ãàçñåðâ³ñ, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . . (067) 360-75-15

9

Ñóïåðãàçñåðâ³ñ, ÑÒÎ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-10-81, (096) 087-73-21

IJÀÃÍÎÑÒÈÊÀ GASALMAZ, ÑÒÎ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 174 á . . . . . . . . . . . . (096) 848-22-64, (095) 502-22-54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 272-26-92 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.38

LUTSK MAGIC GARAGE, ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . (050) 075-75-24, (099) 361-41-01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 243-68-49 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.39

MAXIMUS, ÑÒÎ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-78-55 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

PRV ÑÅвÑ, ÑÒÎ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òðåòÿ Îá’¿çíà, 51 . . . . . . . (050) 539-19-35 . . . . . . . . . . . . (050) 553-55-95, (096) 553-55-95 WYNN’S, ÐÅÌÎÍÒÍÀ ÌÀÉÑÒÅÐÍß 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 509-01-96

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê Àâòî íà ÃÀÇ, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 638-49-34, (066) 774-17-96

Àâòîãàçöåíòð, ÏÏ

45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îçä³âñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-18-94, (332) 29-12-00, 79-20-69

Ãàç íà Àâòî, ÏÏ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 516-97-65, (098) 303-09-53

Ãàçàâòîñåðâ³ñ, ÏÏ

43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæí³é, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-99, 78-37-70

ÀÂÒÎËÅÍÄ, ÌÀÉÑÒÅÐÍß 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âèííè÷åíêà, 5 . . . . . . . . . . . . (095) 467-73-38, (067) 289-34-91 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


10

ÅÊÑÏÅÐÒÍÀ ÎÖ²ÍÊÀ

ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ “ÅÒÀËÎÍ” 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 706-30-83 ÀÂÒÎÒÅÌÀ, ÑÒÎ 44700, ñ.Ôåäîð³âêà Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 1 á . . . . (099) 144-55-51 . . . . . . . . . . . . . (093) 654-96-77, (3342) 3-10-10 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.38

ÂÎËÎÄÀÐ-ÀÂÒÎ, ÒÇΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . (067) 363-49-22, (362) 64-22-55 òÄÐÀÂ˲ÊÀ, ÏÁÍÂÔ 45621, ñ.Áóÿíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 á. . . . . . . . . (066) 078-33-25 . . . . . . . . . . . . . (068) 633-78-87, (332) 79-50-30 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.39

ÏÀÐÒÍÅÐ-ÀÂÒÎ, ÑÒÎ-ØÐÎÒ 35000, ì.Êîñòîï³ëü . . . . . . . . . . . . (067) 966-18-44, (066) 040-96-37 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.34

ÑÒÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 83 . . . . . . . . . . . . (096) 447-97-77, (093) 213-97-77 Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë.

ÒÓÐÁβÍÂÅÑÒÑÅвÑ, ÒÇΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . (067) 362-85-10, (050) 375-54-78 . . . . . . . . . . . . . (097) 670-05-78, (362) 61-70-61

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå BOSCH Service Çàõ³ä Àâòî

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 á . . . . . . . . (067) 625-20-10, (3622) 5-00-03, (362) 68-20-32

Bosch Àâòî Ñåðâ³ñ

33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . (362) 46-06-06

Àâòîìàéñòåðíÿ “Äèçåëü ²íæåêòîð Ñåðâ³ñ”

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 (ìîòîòðåê), áîêñ ¹39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 671-95-75, (067) 920-13-28

Àâòîñåðâ³ñ-TIR-ÁÓÑ-ëåãêîâ³ àâòî

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 722-89-16, (362) 28-16-28

Àãðî-ÑÒ, ÏÏ

35340, ñ.Âåëèêèé Æèòèí гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-61-65, 20-61-08

ªâðî ïëþñ, ÑÒÎ

гâíå-Àâòî, ÏÀÒ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 à . . . . . . (362) 64-31-10

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê DRIVE SERVICE, ÑÒÎ

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-50-52, (050) 554-51-72

Lider servis, àâòîñåðâ³ñ

43018, ì.Ëóöüê, âóë.×åðíÿõîâñüêîãî, 9/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-00-47, (332) 76-77-11

Àâòîä³àãíîñòèêà, ÑÒÎ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . (050) 516-69-99, (093) 015-93-95

Àâòîõàóñ-Ëóöüê, ÒçÎÂ

45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-17-18

ÁÎØ Àâòîñåðâ³ñ

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 20 . . . . . . . (332) 28-00-37, (066) 343-97-78, (067) 471-04-71

Âîëèíüñòàíäàðò, ÒÎÂ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ñîñþðè, 2 . . . . . . . . . . (332) 77-02-24

Ãàçàâòîñåðâ³ñ, ÏÏ

43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæí³é, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-99, 78-37-70

²ìïåð³àë AUTO ñåðâ³ñ, ÑÒÎ

45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 12 . . . . . . . (332) 76-90-17, (066) 799-45-75, (068) 783-53-63

Ñòàðòåð-ãåíåðàòîð, ñåðâ³ñíèé öåíòð

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 73 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 811-43-24, (095) 723-83-70

ÅÊÑÏÅÐÒÍÀ ÎÖ²ÍÊÀ ÂÎËÈÍÜ-ÅÊÑÏÅÐÒ, ÒÇΠÅêñïåðòíà îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ìàøèí. Ñåðòèô³êàò ÔÄÌÓ ¹17187/14 â³ä 14.11.14 ð. 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-75, 28-05-08

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå Åêñïåðò-гâíå, ÏÏÔ

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-37, 26-37-22, 26-77-96

Åêñïåðò-Ñåðâ³ñ-Àëüôà, ÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 616-23-05, (097) 157-42-28

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 757-31-53, (050) 589-01-06

ͳêîñ, îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . (067) 382-17-34, (063) 849-99-79, (362) 62-99-35

ÎÂÅÊÑ, ÏÏÔ

35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 1 ä . . . . . . . (067) 328-23-23, (050) 435-23-23, (362) 43-42-53

Îö³íêà, ÏÏ

Ìîòîðíå àòåëüº, ÑÒÎ

Ïíåâìîöåíòð ïëþñ, TIR ÑÒÎ

33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 32/8 . . . . . . . . . . . . . (067) 775-63-66, (362) 62-35-30, 62-35-31 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8 (âõ³ä ç äâîðó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 039-83-99, (362) 23-63-12 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 (öåíòðàëüíèé âõ³ä), 3-é ïîâ. . (066) 700-97-97, (097) 462-24-17, (362) 63-35-75


ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

Îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ “Òåõíîñåðâ³ñ”, ÒÎÂ

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 57 . . . . . . . . . (362) 68-02-25

Îö³íþâàííÿ íåðóõîìîñò³-гâíå, ÒÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-94-93, (362) 60-88-72

Ïðèâàòíà ñïðàâà, åêñïåðòíî-êîíñàëòèíãîâà ô³ðìà, ÏÏ

33001, ì.гâíå, âóë.Ãóð’ºâà, 13 . . . . . . . . . (067) 795-73-93, (3622) 5-31-15, (362) 62-85-59

гâíåíñüêèé åêñïåðòíî-òåõí³÷íèé öåíòð, ÄÏ

11

Îë³ìï-Êîíñàëòèíã, ÏÏ

43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 12, îô.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 025-43-98, (067) 878-23-57

Ïàíå÷êî Ëåîí³ä ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 1 . . . . . . . . (067) 728-85-61, (067) 728-85-61, (332) 78-47-77

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-90, 26-64-89

Ñàíòîäîð, íàóêîâî-äîñë³äíå áþðî ñóäîâèõ åêñïåðòèç, ÐÔ ÏÏ

33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 72, (362) 62-21-56

Óêðà¿íà-Çàõ³ä, îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 837-95-31, (362) 46-02-10

Óêðà¿íà-Ñåðâ³ñ, ÏÏÔ

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8, îô.1 . . . . . (362) 62-32-42

Óêðäåðæáóäåêñïåðòèçà, ô³ë³ÿ, ÄÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 6 . . . . . . . (362) 26-58-82

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê Àëüÿíñ-ÐÊ, ÏÏ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-45-04, (050) 624-53-19

ÀÑ Åêñïåðò, ÏÏ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëóãîâà, 2, îô.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-71-75, (332) 72-49-63

Âîëèíñüêå â³ää³ëåííÿ Ëüâ³âñüêîãî ÍIJ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè

43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-26-00, 72-24-11

Åêñïåðò-ñåðâ³ñ Âîëèíü, ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á, îô.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-12-88, (067) 933-86-57

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³, êîëüîðîâ³é ñòîð.31

Ëóöüê Åêñïåðò Ïëþñ, ÒÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 528-48-80, (096) 041-90-81

Ìàãåðà Àëëà ³òà볿âíà, ï³äïðèºìåöü

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 512-86-45, (332) 72-81-13

Îëä³, ÒçÎÂ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67, ê.402, (332) 24-64-64 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


12

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.36

MAXIMUS, ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-78-22 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

REÑÒÀÐÒ, ÀÂÒÎÌÀÉÑÒÅÐÍß 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (àâòîðèíîê "Ôîðìóëà") . . . . . (067) 800-76-22 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 707-07-79 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-22-23 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 707-07-59 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.37

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ÀÂÒΠѲÒ, ÌÀÃÀÇÈÍ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 62 (á³ëÿ ÀÇÑ") . . . (050) 222-21-01, (362) 23-60-43 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

ÀÂÒÎÁÀÍ, ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÂÒÎÀÊÑÅÑÓÀв 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3/110 . . . . . . . . . . . . . (066) 170-29-74, (332) 28-27-77 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.33

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²ÑÒ-2, ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ www.avtomobilist-2.com.ua 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 10 . . . . . . . . . . . . (050) 724-59-32, (096) 973-66-81 . . . . . . . . . . . . (066) 600-28-00, (097) 600-28-00 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

TIR-ÌÀÐÊÅÒ 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 35

(067) 363-87-14, (067) 363-87-15, (063) 222-33-07 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.35

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.36

ÀÂÒÎÌÎÄÅÐÍ, ²ÍÑÒÀËßÖ²ÉÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 76 â . . . . . . . . . . . . (050) 674-32-22, (050) 671-67-77 . . . . . . . . . . . . . (063) 562-20-00, (332) 24-74-30 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.37


ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

ÀÂÒÎØÐÎÒ www.autoshrot.com.ua 35431, ñ.Áàáèí Ãîùàíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 056-63-33 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.32

13

ÀËÜÔ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . (050) 339-31-05, (098) 131-43-75 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ÀÂÒÎØÐÎÒ www.autoshrot.com.ua 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áóäèùàíñüêà, 60

(050) 339-84-88, (095) 865-88-88, (097) 912-33-33

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.34

òÄÐÀÂ˲ÊÀ, ÏÁÍÂÔ Ïðîäàæ ã³äðàâë³÷íèõ óù³ëüíåíü. 45621, ñ.Áóÿíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 á. . . . . . . . . (066) 078-33-25 . . . . . . . . . . . . . (068) 633-78-87, (332) 79-50-30 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.39

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


14

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

˲ÄÅÐ-ÀÂÒÎ, ÊÐÀÌÍÈÖß ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . (067) 363-06-79, (3622) 5-63-64 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.33

ÏÀÐÒÍÅÐ-ÀÂÒÎ, ÑÒÎ-ØÐÎÒ 35000, ì.Êîñòîï³ëü . . . . . . . . . . . . (067) 966-18-44, (066) 040-96-37

ÑÒÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒ Ïðîäàæ îðèã³íàëüíèõ çàï÷àñòèí. 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 83 . . . . . . . . . . . . (096) 447-97-77, (093) 213-97-77 . . . . . . . . . . . . (095) 384-43-88, (068) 763-39-63 Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë.

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.34

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå Avto Parts, àâòîçàï÷àñòèíè

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . (096) 388-19-15

AVTO-PAVLOV

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . (097) 770-89-04

Bosch Àâòî Ñåðâ³ñ

33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . (362) 46-06-06

Colormarket, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . (362) 64-30-84

Daewoo Chevrolet, àâòîçàï÷àñòèíè

33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 305-26-27, (362) 62-53-77

DANIPARTS, ÒÎÂ

35304, ñ.Êîðíèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Òðàêòîðíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-12-00, (067) 340-12-00

INTER CARS UKRAINE, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÒçÎÂ

вÂÍÅ-ÀÂÒÎ, ÏÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 à . . . . . . . . . . . . . (362) 28-74-66, (067) 550-85-66 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.32

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 63. . . . . . . . . (362) 68-05-20

Mastercar, àâòîçàï÷àñòèíè

33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 à . . . . . . (098) 325-84-79, (095) 085-36-61, (063) 345-04-66

OE PARTS, ÏÏ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, (362) 43-59-90, 43-59-91

Strans, ô³ðìà

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 321-68-48, (067) 322-25-32

TIR, àâòîçàï÷àñòèíè

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 808-55-33, (362) 61-09-44

TOLCARS, àâòîçàï÷àñòèíè

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 982-69-25, (095) 359-61-00 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 359-61-00, (097) 473-10-34

Vi-comp, ÍÂÏÏ ô³ðìà Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.35

ÑÒÀͲÑËÀ² ÂÀÑÈËÜ ÄÌÈÒÐÎÂÈ×, ϲÄÏÐȪÌÅÖÜ Çàï÷àñòèíè äî âàíòàæíèõ àâòî. 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . (098) 606-77-85, (362) 28-05-77

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-23-83, (097) 159-28-47

Àâòîä³ìñåðâ³ñ, ìàãàçèí çàï÷àñòèí

33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 235-12-51, (362) 64-16-44

Àâòîòðàíññåðâ³ñ, ÏÏ

35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 1 ä . . . . . . . . . . . . (362) 61-16-25


ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

Àãðî-Êîìïëåêò, ÒçÎÂ

Ïðîô³ Ïàðòñ, ÒÎÂ

Àãðî-Ñîþç-Õìåëüíèöüêèé, ÒçÎÂ

Ðåìòåõñíàá, ÒÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 91 à . . . . . . . . . . . . . . (067) 539-94-27, (362) 26-29-88, 68-40-40 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-03-00, 63-02-30

Àäæàíòà, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 41 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 353-63-63, (050) 453-63-63

ÀÌ ñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-02-49, (050) 490-31-11

ÀÑ “Óêðà¿íà”, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . (362) 68-33-07

Âàìåò, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-29-97, 23-01-48

³êîñ, ÒçÎÂ

33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-60-80

²ÐÒ, ô³ðìà

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 416 à. . . . . . . (362) 61-10-68

ÅÍÅÉ-ÌÎÒÎÐÑ, ÒÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-61, 61-09-62

Êàçì³ð÷óê Ñåðã³é ªâãåí³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê “Äèíàìî”), 6-é ðÿä, ì³ñöÿ ¹22, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 948-56-82

Êàøòàí Âàëåð³é Ôåäîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 5 . . . (050) 930-22-09

Êîìïàí³ÿ “Ðàéç”, ÏÀÒ

35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-96

Êðàâ÷óê Âàëåíòèí Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 . . . . . . . (098) 022-01-26

Ìîòîðíå àòåëüº, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . (067) 382-17-35, (067) 382-17-37, (362) 62-99-35

ÌÒÂ, ÒÎÂ

33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 28 . . . (3622) 5-91-98, 5-90-87

33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . . (067) 232-59-22, 547-49-16, 335-60-52, (362) 69-02-29 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 37 . . . . . . . . . (362) 23-71-47

Ñòîõ³ä, ÌÏ ÏÔ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-34-31, (098) 020-58-51

Òåõíîîïòòîðã-Òðåéä, ÒÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 123 à . . . . . . . . . . . . . . (068) 400-28-86, (362) 63-59-64, 63-13-12

Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÐÔ ÒçÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . (050) 440-27-86, (362) 26-36-87, 26-19-78

×åêóí Íàä³ÿ Ôåäîñ³¿âíà, ï³äïðèºìåöü

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê “Äèíàìî”), 0-é ðÿä, ì³ñöÿ ¹3, 4; 2-é ðÿä, ì³ñöå ¹1 . . (067) 710-01-45

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê AVTOWEST, ÏÔ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 691-11-69

BMW Lutsk, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3. . (050) 883-59-87

CPR-franauto

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44, ïàâ³ëüéîí ¹109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 111-11-96, (066) 524-00-27

ELAN-TRUCKS, ÏÏ

45635, ñ.ϳääóáö³ Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 422-11-11, (067) 361-76-67

JAPAN CARS

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Áðàòêîâñüêîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 128-67-00, (097) 721-28-39

RIOparts, ÒçÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 49/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 360-44-34, (096) 666-71-75

Àâòî-áóñ ñåðâ³ñ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 989-00-09, (095) 833-10-85

Àâòî-ñòèëü, ÏÏ

45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ë.Óêðà¿íêè, 28 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 660-44-77

Îë³éíèê ²ãîð Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Àâòî-ØàÁî

Ïíåâìîòðåéä, ÒÎÂ

Àâòîêîìôîðò Ëóöüê, ô³ðìà

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 730-17-81, (050) 944-36-50 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 24 à . . . . . (067) 230-34-20

15

43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 (ÑÒÎ “Âîëèíü-ËÀÄÀ”) . . . . . . . . (066) 435-56-60, (096) 910-78-66, (332) 75-76-94 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 55 . . . . . . . . (066) 701-00-46 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


16

²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

Àâòîõ³ðóðã³ÿ, ÏÏ

Ïàðòíåð Òðàê, ÏÏ

Àãðî-Ñîþç-Õìåëüíèöüê, ÒçÎÂ

Ïîë³ìåð, ÒÎÂ

Àãðîëîã³ñòèêà, ÒçÎÂ

Ðåãàòà, ÒçÎÂ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . (099) 251-32-95, (067) 196-14-48 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 . . . . . . . . . . . . . (332) 70-59-13, 70-59-14, (067) 540-32-98 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . (067) 676-18-99

Àðñåí, ÒÏÊ, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . (332) 77-63-91 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 47 â . . . . . . . (067) 332-11-60, (067) 361-03-51, (332) 77-90-87 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-09-63, (099) 035-00-61

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-70-22, (067) 360-87-13

Ñàìàðóê Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü

45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 549-32-82, (093) 515-49-17

Ñåíüêî Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Áîãäàí-ñåðâ³ñ, ÏÏ Áóñ-Ëóöüê, ÏÏ

45635, ñ.ϳääóáö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 546-99-49, (099) 434-22-44

Âåñòòàõîñåðâ³ñ, ÒÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 235-73-23, (050) 378-59-13

ÂËÀÄÀÐ, àâòîöåíòð

45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-30-20, 29-30-10

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-67-65, (050) 953-44-26 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . (332) 78-03-01

ÒËÀ Æèòîìèð ó ì.Ëóöüêó, ÒÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-00-49

Òðàô³êàíè÷, êîìïàí³ÿ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . (095) 728-52-08, (050) 176-28-39

Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÒçÎÂ, ËÔ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . (050) 442-85-23, (332) 77-90-03, 77-91-03

Âîëèíñüêèé àâòîöåíòð “ÊàìÀÇ”, ÒÎÂ

²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 97 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-76-46, 75-76-50

Âîëèíü ªâðî-ÌÀÇ, ÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-85-71, (050) 378-08-67

Âîëîõ Àíàòîë³é Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-75-30, (050) 158-46-96

Âîëÿð, ÏÔ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-29-72, (063) 855-64-91

Äàí³åëà-Òóð, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 872-16-37, (099) 010-70-72

Åêîëàéí, ìàãàçèí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 524-87-19, (095) 654-28-17

Åêñ³ñò Àâòîìîò³ñ, ÒÎÂ

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå INTER CARS UKRAINE, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÒçÎÂ

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 63. . . . . . . . . (362) 68-05-20

²ÑÒ ÃÐÓÏÏ, ÒÎÂ

33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 á . . . . . . . (362) 64-39-56

Ïðîô³, ìàãàçèí ³íñòðóìåíòó

33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 13 . . . (050) 661-72-86

Ðåíüæèíà ˳ë³ÿ Ïàâë³âíà, ï³äïðèºìåöü

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 828-63-98, (362) 28-15-86

Ñâ³ò ìàéñòðà, ìàãàçèí

33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 681-78-10

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 32 . . . . . . . (050) 353-10-87, (067) 311-71-78, (332) 28-34-10

Stotehnika.pulscen.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 617-13-33, (098) 339-87-87

ÀâòîÌàðêåò, ÏÏ

Çàï÷àñòèíè, ìàãàçèí ÈÐÁ²Ñ-ÀÂÒÎ, ÒÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 309-20-59, (332) 75-00-64

²íòåð-îïò³ìà, ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-16-65, (050) 726-30-27

Ëåîë, ÏÔ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 130-51-22, (332) 77-10-08

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 865-89-60, (050) 718-95-96 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóãîâà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 941-09-38, (063) 433-08-43

²ÑÒ ÃÐÓÏ, Âîëèíñüêå â³ää³ëåííÿ, ÒçÎÂ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68. . . . . . (332) 77-86-26

Ãàíîê, ÒçÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-09-82, 78-43-83

Êîìïëåêò-Àâòî, ÑÒÎ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 835-55-51, (332) 79-51-34

Ìàêñèìóñ-Ïðåñòèæ, ÏÏ

Ìàéñòåð ïëþñ, ìàãàçèí

Ìàðòèíþê Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

ÞͲÒ-Ò, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4. . (332) 28-78-77 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 710-12-90, (067) 332-28-75

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11. . . . . . . . . (332) 78-62-92 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 676-72-44, (332) 78-28-95


ÌÀÃÀÇÈÍÈ

ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÅÐÈ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜͲ ÀÂÒÎÒÅÌÀ, ÑÒÎ 44700, ñ.Ôåäîð³âêà Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 1 á . . . . (099) 144-55-51 . . . . . . . . . . . . . (093) 654-96-77, (3342) 3-10-10 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.38

ÂÎËÎÄÀÐ-ÀÂÒÎ, ÒÇΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . (067) 363-49-22, (362) 64-22-55 ÏÀÐÒÍÅÐ-ÀÂÒÎ, ÑÒÎ-ØÐÎÒ 35000, ì.Êîñòîï³ëü . . . . . . . . . . . . (067) 966-18-44, (066) 040-96-37 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.34

ѲÒÀÕÎ, ÏÏ 35708, ñ.²ëüï³íü Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Êîìóíàð³â, 5 à . . . . . . . . . . . . . (067) 802-85-83, (3652) 2-04-04 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.35

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå BOSCH Service Çàõ³ä Àâòî

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 á . . . . . . . . . (067) 625-20-10, (3622) 5-00-03, (362) 68-20-32

17

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê Àâòîêîíäèö³îíåðè, ÑÒÎ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . (050) 378-88-43

Àâòîìîá³ë³ñò-2, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 10 . . . . . . . (050) 724-59-32, (096) 973-66-81, (066) 600-28-00

ÁÎØ Àâòîñåðâ³ñ

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 20 . . . . . . . . (332) 28-00-37, (066) 343-97-78, (067) 471-04-71

Êàùóê ³êòîð ßêîâè÷, ï³äïðèºìåöü

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 500-12-00

Êîìôîðò-Ñåðâ³ñ Ëóöüê, ÒçÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-21-46, (332) 77-07-72

Ìàéñòåð 12 Âîëüò, ÑÒÎ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 836-65-80, (332) 28-65-80

Ñåíüêî Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . (332) 78-03-01

ѳäåð³ñ, ÒçÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-83-70, 78-83-30

ÑÒÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒ

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 83 . . . . . . . (096) 447-97-77, (093) 213-97-77, (068) 763-39-63

Òåõíîêîì, ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-55-79, (332) 75-04-02

Bosch Àâòî Ñåðâ³ñ

33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . (362) 46-06-06

Àâòîêîíäèö³îíåðè, ÑÒÎ

33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-13-38, (098) 615-92-36

²ÐÒ, ô³ðìà

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 416 à. . . . . . . (362) 61-10-68

Çàõ³ä-Õîëîä, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . (097) 471-63-23

Ìàãàçèí ÒÎÂ “ELIT-Óêðà¿íà”

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 117-91-17, (067) 550-15-40

Ìîòîðíå àòåëüº, ÑÒÎ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . (067) 382-17-34, (050) 321-95-97, (362) 62-99-35

Þðêî ²ãîð Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 940-96-15, (362) 64-84-58

ÌÀÃÀÇÈÍÈ AUTODONOR, ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ http://autodonor.org E-mail: autodonor2013@ukr.net 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 à . . . . . . . . . . . . (097) 423-55-53, (098) 846-78-28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 038-15-78 AVTOÂÈÁ²Ð, ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÌÀÃÀÇÈÍ www.avtovubor.com.ua 45000, ì.Êîâåëü. . . . . . . . . . . . (096) 817-04-55 . . . . . . . . . . . . (066) 799-61-88, (063) 621-44-21 . . . . . . . . . . . . . (096) 775-11-25, (050) 950-83-8 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.36

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


18

ÌÀÃÀÇÈÍÈ

DETALKA.NET, ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÌÀÃÀÇÈÍ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . (050) 075-75-24, (099) 361-41-01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 243-68-49 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.39

HAPPYCAR, ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ 33016, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 30 . . . . . . . . . . . . (098) 070-79-79, (066) 868-15-11 MAXIMUS, ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-78-22 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

ÀÂÒÎÁÀÍ, ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÂÒÎÀÊÑÅÑÓÀв 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3/110 . . . . . . . . . . . . . (066) 170-29-74, (332) 28-27-77 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.33

ÀÂÒÎËÞÊÑ, ÌÀÃÀÇÈÍ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-17-48, 45-07-33 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ÀÂÒÎÌÀÐÊÅÒ Àâòîõ³ì³ÿ, øèíîðåìîíòí³ ìàòåð³àëè. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 à . . . . . . . . . . . . (050) 806-36-28, (050) 673-04-31 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.38

ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²ÑÒ-2, ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 10 . . . . . . . . . . . . (050) 724-59-32, (096) 973-66-81 . . . . . . . . . . . . (066) 600-28-00, (097) 600-28-00 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.36

ÁÓÑ & ̲ͲÂÅÍ, ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê “Äèíàìî”), 1-é ðÿä, ì³ñöå ¹21 . . . . . . . . . . . . (095) 692-00-37, (097) 531-00-77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-03-79 ÁÓѲÊ, ÌÀÃÀÇÈÍ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . (097) 152-13-31, (097) 726-66-40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-42-62 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

PITSTOP TIR, ÌÀÃÀÇÈÍ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . (050) 520-37-97, (067) 364-46-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-13 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.30

PITSTOP, ÑÒÎ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 53 . . . . . . . . . . . . (050) 370-47-33, (098) 464-30-43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-43-83 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.30

SPORT-CAR.COM.UA, ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÌÀÃÀÇÈÍ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . (066) 218-21-88 TIR MARKET, ÃÓÐÒ²ÂÍß ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . (094) 830-02-07, (332) 20-02-07 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

WESTPART, ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . (096) 677-80-77, (066) 947-06-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 572-76-77 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ÃÀÐÀÆ ÀÂÒÎ, ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 9 à (íàâïðîòè ÀÇÑ “ÎÊÊΔ) . . . . . (098) 642-16-12 . . . . . . . . . . . . . (050) 435-37-68, (362) 43-93-09 òÄÐÀÂ˲ÊÀ, ÌÀÃÀÇÈÍ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á (ÒÖ “Grand ïëþñ”), ïàâ³ëüéîí ¹18 . . . . . . . . . . . . (067) 380-27-72, (050) 339-38-83 ²ÍÒÅÐÂÀÇ, ÌÀÃÀÇÈÍ 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . (097) 457-53-53, (362) 61-99-52 ˲ÄÅÐ-ÀÂÒÎ, ÊÐÀÌÍÈÖß ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . (067) 363-06-79, (3622) 5-63-64 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.33

ÍÀÉÒÈÇÀÏ×ÀÑÒÜ.COM.UA, ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÏÎÐÒÀË www.íàéòèçàï÷àñòü.com.ua 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . (099) 100-28-00, (068) 100-28-00 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.36


ÌÀÃÀÇÈÍÈ

19

RIVNE AUTOTIR, àâòîìàãàçèí

33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 34 . . . . . . . . (096) 748-72-27, (050) 949-85-70, (362) 23-63-78

ÀÂÌ-Àâòî, â³ää³ë

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á (ÒÖ “GRAND ïëþñ”), â³ää³ë ¹4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 939-11-65

Àâòî ªâðî, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (ðèíîê “Äèíàìî”) . . . . . . . (063) 060-80-75, (095) 835-36-72, (096) 563-93-95

Àâòî ì³ê&ñåð, ìàãàçèí

33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 797-92-82, (067) 774-83-13

Àâòî Ðàäóãà, ìàãàçèí

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå Autofrance, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê), 1-é ðÿä, ì³ñöå ¹14-15 . . . . . . . (067) 959-25-13, (067) 768-31-90, (050) 732-02-15

AUTOPOINT, àâòîìàãàçèí

33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-12-36, (097) 988-81-41

BUS-AVTO, ìàãàçèí

35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 775-44-62, (096) 497-70-93

CARLIFE, àâòîìàãàçèí TIR

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 091-46-06, (099) 965-09-54

DIESEL, ìàãàçèí çàï÷àñòèí

33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-51-69, (050) 541-56-02

Exist.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí

33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-65-21, (067) 310-65-21

Galaxy-parts.com, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-28-01

JAPANPART, àâòîìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 8 (íàâïðîòè Àâòîðèíêó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-06-96, 62-13-15

JAPKOR, ìàãàçèí

33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 325-00-17, (093) 850-27-03

RIO Àâòîçàï÷àñòèíè, ìàãàçèí

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 513-10-14, (063) 198-68-93

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 12 . . . . . . . . (362) 28-06-12, (098) 752-67-52, (066) 843-25-01

Àâòî Ñòèëü, àâòîìàãàçèí

33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 919-85-76, (362) 64-65-24

Àâòîàïòåêà, ãóðò³âíÿ àâòîçàï÷àñòèí

33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-07-33, (067) 363-04-01

Àâòîçàï÷àñòèíè ïëþñ, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-72-43, (096) 535-41-93

Àâòîçàï÷àñòèíè, â³ää³ëè

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á (ÒÖ “GRAND ïëþñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 999-90-36 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (ðèíîê “Äèíàìî”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 480-23-35, (093) 476-31-47

Àâòîçàï÷àñòèíè, ìàãàçèíè

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-71-47, (050) 435-12-38 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 2 . . . . . . . . (050) 820-82-98, (096) 345-33-74, (362) 28-09-98 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 779-01-53, (097) 592-21-93 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 833-39-95, (050) 295-12-26 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê “Äèíàìî”), 2-é ðÿä, ì³ñöå ¹36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 291-75-98 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê “Äèíàìî”), 1-é ðÿä, ì³ñöå ¹32 . . . . . (063) 560-70-56, (067) 897-78-12 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 33 à . . . . (096) 528-78-52

Àâòîëîì, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 473-38-49, (050) 728-01-06

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


20

ÌÀÃÀÇÈÍÈ

Àâòîëþêñ, ãóðòîâèé â³ää³ë

33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à, â³ää³ë ¹6 â . . . . . . . (067) 363-04-01, (095) 789-32-91, (362) 45-07-32

Àâòîìàã

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 277 . . . . . . . (362) 64-06-02

Àâòîìàðêåò, â³ää³ë

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á (ÒÖ “GRAND ïëþñ”), ê³îñê ¹1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 573-26-78

Äèíàìî, àâòîöåíòð

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 6. . . . . . . . (3622) 5-31-59

Åíåé Ìîòîðñ

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á (ÒÖ “GRAND ïëþñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 384-38-89, (096) 976-08-52

Æèãóë³, àâòîìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 442 à . . . . . . (3622) 5-73-81

Çàõ³äàâòî, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . (362) 61-06-55

Àâòîìîá³ë, ìàãàçèí ÒçΠ“ÌÒ”

Êèòàéñüêèé êâàðòàë, àâòîìàãàçèí

Àâòîïàðòíåð, ìàãàçèí

˳ðà, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí

Àâòîïëàí, ìàãàçèí

Ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí

33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . (362) 26-96-09 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 30 . . . . . . . (098) 249-92-50, (093) 800-75-95, (362) 40-15-30 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 308-59-81, (099) 192-04-64

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á (ÒÖ “GRAND ïëþñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 924-72-12 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 726-42-80, (362) 61-07-96 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 381-01-85, (067) 496-03-27

Àâòîïðåñòèæ, ìàãàçèí

Ìàãàçèí ÒÎÂ “ELIT-Óêðà¿íà”

ÀâòîÑâ³ò, ìàãàçèí çàï÷àñòèí

Ìàðøðóòêèí ä³ì, àâòîìàãàçèí

ÀâòîÑóï, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

Ìåãà-Àâòî, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 6 . . . . . . . (097) 430-33-12, (093) 668-98-38, (362) 26-17-55 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 62 (á³ëÿ ÀÇÑ “Àâ³àñ”) . . . . . . (362) 23-60-43, (050) 222-21-01 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 768-32-26, (095) 710-21-13

Àâòîöåíòð “²ÒΔ

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 473-38-49, (063) 415-83-06

Àç³ìóò, àâòîìàãàçèí

33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-33-27, (050) 435-00-07

Á³ìåð, àâòîìàãàçèí

33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 4 . . . . . . (097) 492-36-89

ÂåíÀâòî, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27, 1-é ðÿä, ì³ñöå ¹26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-53-29, (362) 43-03-17

Âëàñò, àâòîìàãàçèíè

33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 42 . . . . . . . (3622) 5-21-78 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-40, 63-08-91 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . . . (362) 69-07-14

ÂñåÄîÁóñ³â, ìàãàçèí

33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . (095) 935-51-03, (097) 775-59-39, (063) 035-07-67

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 117-91-17, (067) 550-15-40 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 488-50-63 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 ë . . . . . . (067) 362-00-28

ÌÎÍÐÎ, àâòîìàðêåò

33001, ì.гâíå, âóë.Ðóñüêà, 11. . (362) 62-31-71, 26-36-49

Íàâ³ãàòîðè, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à (ÒÖ “Ñêåëÿ”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (068) 625-79-33, (093) 647-79-47

ÎÊÒÀ, àâòîìàãàçèí

33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-50-98, (067) 103-49-92

Ïðåì’ºð-àâòî, àâòîìàãàçèí

33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-53-77, (067) 305-26-27

Ïðèíöèï, àâòîìàãàçèí TIR

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-25-88, (067) 360-53-33

Ðåàë-àâòî-òðàíñ, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-49-49, (067) 772-99-93

Ñàìóðàé Àâòî, àâòîìàãàçèíè

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 à . . . . . . . (362) 62-17-67, (050) 375-37-61, (096) 349-30-82 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60, (362) 23-40-41

Ãàðàæ, àâòîìàãàçèí

Ñâ³ò àâòîçàï÷àñòèí, ìàãàçèí

Ãðàíä ²íñòðóìåíò, àâòîìàãàçèí

Øèïøèíà, ìàãàçèíè

33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-89-12, (050) 435-54-93 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 740-31-85, (362) 63-37-77

Äåêîð Àâòî, ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . (362) 28-14-26

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 442-56-74, (095) 590-06-29 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . (050) 431-24-85, (362) 61-09-29, 61-09-47 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 â . . . . . . (068) 859-98-57

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê

Äåëôàé, àâòîìàãàçèí

AMG, ìàãàçèí

Äåòðîéò Àâòî, ìàãàçèí

Auto Äîê, ìàãàçèí

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-11-76, 43-06-73 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . (098) 126-04-77, (068) 940-16-37, (362) 26-97-48

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à, ïàâ³ëüéîí ¹23 í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 230-66-87, (093) 765-41-33 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê “Ôîðìóëà”), ïàâ³ëüéîí ¹10 à . . . . . . (095) 472-85-68, (067) 889-01-63


ÌÀÃÀÇÈÍÈ

Auto-luk, ìàãàçèí

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . (095) 860-26-74, (097) 093-01-14, (332) 78-06-80

STRANS TIR çàï÷àñòèíè, ìåðåæà ìàãàçèí³â

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 311-70-40, 311-71-77

AUTOCOMFORT.BIZ.UA, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

SVIT-LDV, ìàãàçèí

Automriya, ìàãàçèí

TVMusic, ìàãàçèí

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 55 . . . . . . . . (063) 635-05-63 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê “Ôîðìóëà”), ïàâ³ëüéîí ¹11 í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 182-30-39

AVTO WEST, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí

43000, ì.Ëóöüê. . . . . . . . . (050) 183-24-44, (068) 843-94-90

AVTO-CT çàï÷àñòèíè, ìàãàçèí

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 061-17-74 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 . . . . . . . (095) 135-36-35, (068) 635-54-35, (093) 209-78-23

Àâòî-Êîìïëåêñ-Ë, ìàãàçèí

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . (332) 29-71-17, (067) 332-22-39, (066) 846-71-45

43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 303-92-97, (095) 204-72-99

ÀâòîTIR, ìàãàçèí

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 48 . . . . . . . . (095) 245-81-40, (097) 244-75-55, (332) 76-79-10

Àâòîä³ìñåðâ³ñ, ìàãàçèí çàï÷àñòèí

Bus Master, ìàãàçèí

DETAL.UA, àâòîìàãàçèí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-88-90, (067) 442-77-11

Diesel, àâòîìàãàçèí

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 927-75-24, (332) 79-51-38 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ñõ³äíà, 1 . . . (332) 72-98-68, 77-08-24

Àâòîçâóê-çàõ³ä, ³íòåðíåò-ìàãàçèí àâòîìóçèêè

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . (050) 339-77-22

Àâòîëó÷åñüê, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 15. . . . . . . . . (066) 212-48-92

43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-02-32, 28-02-33

Àâòîñòàòóñ, ìàãàçèí

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 155-07-82, (066) 558-01-42

Àâòîñòèëü, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê “Ôîðìóëà”), ìàãàçèí ¹59 í. . . . . . . . . (050) 886-14-82, (097) 346-79-82

Àâòîòóðèñò, ìåðåæà ìàãàçèí³â

Euro Truck Parts, ìàãàçèí TIR çàï÷àñòèí KingÀâòî, ìàãàçèí MIF, àâòîìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 46 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”), êîíòåéíåð ¹28 . . (050) 378-68-61

PIT STOP, ìåðåæà ìàãàçèí³â àâòîçàï÷àñòèí

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-00-30

PIT STOP, ìåðåæà ìàãàçèí³â àâòîçàï÷àñòèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”), ïàâ³ëüéîí ¹38 í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-61-02, 78-61-03

PitStop TIR, ìàãàçèí

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . (332) 77-63-93, (067) 332-12-20, (050) 919-27-89

Relax in Auto, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 49. . . . . . . . . (066) 462-30-27

SellParts, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

43000, ì.Ëóöüê. . . . . . . . . (099) 320-39-68, (097) 853-96-67

Stotehnika.pulscen.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 865-89-60, (050) 718-95-96

21

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 325-22-19, (098) 247-30-70 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-69-79 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . (050) 686-30-04, (098) 307-45-45, (332) 26-18-10 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-13-89, (066) 633-92-80

Àìïåð, àâòîìàãàçèí

43021, ì.Ëóöüê, âóë.Îô³öåðñüêà, 25 à. . . . (050) 563-75-30

ÀÒË, ìàãàçèí

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 404-91-97, (332) 78-00-48

Áóñ Ìàðêåò, ìàãàçèíè

43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 110-33-44, (098) 110-33-44 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 á . . . . . . . (067) 332-78-00, (099) 110-33-44, (098) 110-33-44 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-78-00, (067) 332-43-46

³òî, àâòîìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 37. . . . . . . . . . (332) 78-00-78

Âîëèíü-ÀÂÒÎ, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . (332) 28-18-26

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


22

ÌÀÑÒÈËÀ

Åêîëàéí, ìàãàçèí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 524-87-19, (095) 654-28-17

Çàï÷àñòèíè, ìàãàçèí

45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 39 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 933-11-51, (095) 359-62-64

²íòåð-àâòî, ìàãàçèí

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 1 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-52-68, (095) 573-53-95

²ñêðà, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-86-51, (066) 090-03-93

Ìàéñòåð 12 Âîëüò, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-01

Ìàéñòåð, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à . . . . . . (332) 78-45-05

Îëüãà, àâòîìàãàçèí

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 20 . . . . . (332) 23-21-06

Ðåàë-Àâòî, ìàãàçèí

43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 173-50-16, (067) 193-32-20

ÐÓÄÅ ÀÂÒÎ, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê “Ôîðìóëà”), ïàâ³ëüéîí ¹30 í . . . . . . (050) 339-86-13, (063) 421-22-26, (067) 160-25-56

Ñàôðîí, àâòîìàãàçèí

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 106 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-72-10, 76-80-45

Òåõíîêîëîð, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-04

ßïîíñüêèé àâòîðàé, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (àâòîðèíîê ‘’Ôîðìóëà’’) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-66, (050) 378-10-92

ÌÀÑÒÈËÀ PITSTOP TIR, ÌÀÃÀÇÈÍ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . (050) 520-37-97, (067) 364-46-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-13 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.30

PITSTOP, ÑÒÎ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 53 . . . . . . . . . . . . (050) 370-47-33, (098) 464-30-43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-43-83 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.30

ËÎÃÎÑ-ÅÊÎ, ÒÇΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-08-80 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.37

ÒÎÏ Î²Ë, ÖÅÍÒÐÈ ÇÀ̲ÍÈ ÌÀÑÒÈË 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 993-08-66 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 2 á . . . . . . . . . . . . . (050) 375-13-30, (332) 29-98-29

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.29

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå INTER CARS UKRAINE, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÒçÎÂ

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 63. . . . . . . . . (362) 68-05-20

OE PARTS, ÏÏ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 (362) 43-59-90, 43-59-91

PitStop, àâòîöåíòð

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . (067) 364-46-22, (050) 520-37-97, (362) 63-00-13

ÀâòîÑóï, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 768-32-26, (095) 710-21-13

ÀÌ ñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 490-31-11, (362) 61-02-49

Àñòàðòà-ÁÂÑ, ÒÎÂ

33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 266-84-24, (362) 62-38-62

Âåíîë-Óêðà¿íà, ÒçÎÂ

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-53, (050) 134-96-93

ÂñåÄîÁóñ³â, ìàãàçèí

33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . (095) 935-51-03, (097) 775-59-39, (063) 035-07-67

Ëþáåð, ÒçÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-34-05, 45-34-15, 45-34-55

ÌËÑ, ÏÌÏ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-07-46, 61-07-83

γë Ãðóï, ÏÏ

33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-57-30, 62-57-31


ÌÀÑÒÈËÀ

ÏÐÎ ÀÂÒÎ, êîìïàí³ÿ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1, (362) 63-00-24,23-73-70

Ïðîô³-ñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

Àâòîëó÷åñüê, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 15. . . . . . . . . (066) 212-48-92

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 277 . . . . . . . . (362) 64-06-02

Äóêàò-Îéë, ÒçÎÂ

35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.ϳâí³÷íà, 52 à . . . . . . . (067) 514-65-41, (362) 43-59-83

Åíåðãåòè÷í³ ìàñòèëà-Çàõ³ä, ÒçÎÂ

33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 673-37-81

²íâåñòîð Ïëþñ, ÒçÎÂ

Òåõíîòîðã, ÒçÎÂ

Ôóêñ Ìàñòèëà Óêðà¿íà, ÑÏ ÒçΠÕÀÄÎ, ÒÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à, îô.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 403-73-65, (066) 840-34-94

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê LIQUI MOLY, àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . (050) 855-56-51

Àâòî-Åêî, ÒÎÂ

45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.˳ñêîâà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-22-20, 28-25-82

23

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-86, (050) 150-55-00 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 10. . . . . . . (332) 24-35-55 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 8 . . . . . . . . . (332) 71-09-75

Êîìïàí³ÿ ÌÌÑ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 25. . . . . . . (332) 29-46-69

Ñïåêà, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 12 . . . . . . . (332) 24-62-52

ÒÓÐÈÑÒ ÎÉË, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 103-45-94

ÕÀÄÎ, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 3 à. . (332) 78-31-54


24

ÌÀÑÒÈËÀ: ÏÓÍÊÒÈ ÇÀ̲ÍÈ

ÌÀÑÒÈËÀ: ÏÓÍÊÒÈ ÇÀ̲ÍÈ

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå Bosch Àâòî Ñåðâ³ñ

33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . (362) 46-06-06

Carlife, ïóíêò çàì³íè ìàñòèë

33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-47-00, (050) 671-66-99

MOGUL, àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñ çàì³íè ìàñòèë

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 à . . . (068) 750-77-50

PitStop, àâòîöåíòð

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . (067) 364-46-22, (050) 520-37-97, (362) 63-00-13

PitStop, ÑÒÎ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 53 . . . . . . . (050) 370-47-33, (098) 464-30-43, (362) 64-43-83

Àâòîìàéñòåðíÿ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-87-77, (063) 415-69-39

Àâòîñåðâ³ñ-TIR-ÁÓÑ-ëåãêîâ³ àâòî

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 722-89-16, (362) 28-16-28

Ïóíêò çàì³íè ìàñòèë

33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 30 à, (067) 360-29-93

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê DRIVE SERVICE, ÑÒÎ Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

PRV ÑÅвÑ, ÑÒÎ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òðåòÿ Îá’¿çíà, 51 . . . . . . . (050) 539-19-35 . . . . . . . . . . . . (050) 553-55-95, (096) 553-55-95 ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ “ÅÒÀËÎÍ” 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 706-30-83 ËÎÃÎÑ-ÀÂÒÎ, ÌÅÐÅÆÀ ÑÒÀÍÖ²É ÇÀ̲ÍÈ ÌÀÑÒÈË 45243, ñ.Ïðèëóöüêå ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 79 . . . . . . . . . . . . (050) 378-58-00, (050) 374-78-38 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 351-85-97 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . (095) 931-88-00, (332) 78-99-59 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.37

ÏÀÐÒÍÅÐ-ÀÂÒÎ, ÑÒÎ-ØÐÎÒ 35000, ì.Êîñòîï³ëü . . . . . . . . . . . . (067) 966-18-44, (066) 040-96-37 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.34

ÏÀÒ²É ÀÍÒÎÍ ÏÅÒÐÎÂÈ×, ϲÄÏÐȪÌÅÖÜ Çàì³íà ìàñòèë òà ô³ëüòð³â. 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 16 . . . . . . . . . . . . . (050) 522-02-53, (332) 72-61-42 ÒÎÏ Î²Ë, ÖÅÍÒÐÈ ÇÀ̲ÍÈ ÌÀÑÒÈË 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 993-08-66 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 2 á . . . . . . . . . . . . . (050) 375-13-30, (332) 29-98-29

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-50-52, (050) 554-51-72

LIQUI MOLY, àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñ

43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 31 . . . . . . . (050) 855-56-51 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . (050) 855-56-51

³î ñåðâ³ñ, ÒÎÂ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 1. . . . . . . . (099) 927-75-24

Ïðîôåñ³îíàë, ñåðâ³ñíèé öåíòð

43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 71 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-97, (067) 332-17-30

ÌÈÉÊÀ ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â MAXIMUS, ÀÂÒÎÌÈÉÊÀ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-78-55 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

PRV, ÑÒÎ ÑÅÐÂ²Ñ Ìèéêà ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ. 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òðåòÿ Îá’¿çíà, 51 . . . . . . . (050) 539-19-35 . . . . . . . . . . . . (050) 553-55-95, (096) 553-55-95 ÀÂÒÎÌÀÐÊÅÒ Îáëàäíàííÿ äëÿ àâòîìèéîê. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 à . . . . . . . . . . . . (050) 806-36-28, (050) 673-04-31 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.38

ÀÂÒÎÌÈÉÊÀ ÊÏ “ÀÂÒÎÁÀÇÀ” 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 72 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 672-02-20 . . . . . . . . . . . (362) 69-51-55, 26-75-11, 26-26-79


ÌÈÉÊÀ ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â

ÑÒÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 83 . . . . . . . . . . . . (096) 447-97-77, (093) 213-97-77 . . . . . . . . . . . . (095) 384-43-88, (068) 763-39-63 Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë.

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå Karcher, ïðîôåñ³éíà òåõí³êà äëÿ àâòîìèéîê

Àâòîìèéêè ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 . . . . . . . . (3622) 5-21-95 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . (3622) 5-21-95 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . (3622) 5-21-95 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 24 . . . . . . . . (3622) 5-21-95

Àâòîìèéêà ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ “Äåëüô³í”

33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-13-73, (068) 015-70-51

33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 472-25-28, (098) 034-68-08

Àâòîìèéêà ÑÒÎ “Âëàñò”

33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . (098) 216-50-55

Àâòîìèéêà ÑÒÎ “Òà÷êè”

33013, ì.гâíå, âóë.Êí.Âîëîäèìèðà, 82 à, (097) 027-44-84

Àâòîìèéêà ÑÒÎ “Òåìï-Àâòî”

Mazda, àâòîìèéêà VIP-Àâòîìèéêà Àâòîìèéêè

33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . (095) 904-17-06 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 19 (ðåñòîðàí “Òîðíàäî”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 018-75-55 35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çåëåíà, 53 (ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé “Àéâåíãî”) 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-86-68, (362) 62-28-05 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 79 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 182-31-41 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-64-77, (3622) 5-21-95 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-48 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 538-75-02, (093) 907-93-57 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . (098) 763-50-82 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 41 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 741-95-97, (093) 383-59-50 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèì³ñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 192-15-62

Àâòîìèéêà “Àâòîãðàä”

33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . (362) 69-00-03

Àâòîìèéêà “Åðë³”

33004, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 562-00-33, (097) 062-68-20

Àâòîìèéêà “Ïðåñòèæ”

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 . . . . . . . . (096) 993-09-98

Àâòîìèéêà “×àéêà”

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 . . . . . . . . (098) 292-54-32

Àâòîìèéêà Êëåâàíü-2

35312, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 18 á. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 838-03-32

25

33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-33-24, (362) 63-08-76 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 æ . . . . . . (362) 61-11-00 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à . . . . . . . . (362) 28-98-50

Àâòîìèéêà ÑÒÎ “Òðåê Àâòî Ñåðâ³ñ”

33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 130 . . . . . . (067) 360-16-19

Àâòîìèéêà ÒçΠ“Àãàò Àâòî”

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . (362) 64-20-44

Áàðàíêà, àâòîìèéêà

33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 21 à . . . . . (098) 290-08-09

Ïóíêò ìèéêè àâòîìîá³ë³â “TIR-Ñòîï”

33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 108 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-32, (098) 106-10-14

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê AUTO CLEAN, ìîá³ëüíà àâòîìèéêà

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 487-12-15, (073) 130-25-18

Black Gold, àâòîìèéêà

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ôàáðè÷íà, 1 . . . . . . . . (099) 627-77-99

Àâòîáàíÿ, ñòóä³ÿ ÀâòîÄåòåéë³íãó

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïàðêîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 027-72-22, (066) 680-82-22

ÀÂÒÎÊÎÌ, àâòîìèéêà

43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 23 . . . . . . . (050) 438-00-10

Àâòîìèéêè

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 á 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Êîìóíàëüíèé, 4 à . . . (332) 78-03-09 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 1 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 377-95-65, (332) 26-38-71 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Çàë³çíè÷íà, 6 . . . . . . . . (332) 77-05-30

Àâòîìèéêà ÌÏÏ “Êë³ïà”

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 à, (332) 78-67-67

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


26

ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÂÀÍÒÀÆͲ

Àâòîìèéêà ÏÏ “Àâòîöåíòð ïëþñ”

43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 49 à. . . . . . . (332) 76-75-67

Àâòîìèéêà ÒçΠ“Ðåìçîíà”

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 1 . . . . . . . . . (332) 24-75-78

³î ñåðâ³ñ, ÒÎÂ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 1. . . . . . . . (099) 927-75-24

Íåïòóí, àâòîìèéêà

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . (066) 743-08-19

Ñàôðîí, àâòîìèéêà

43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 à, (332) 71-73-62

ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÂÀÍÒÀÆͲ

Àâòîâ³ê, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-88-57, 28-96-87

Àâòîñâ³ò-Òðàíñåêñïåäèö³ÿ, ÒÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, ê.917 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-03, 62-32-07

ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÅ˲Ò, ÒÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 5, îô.504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 165-93-60, (095) 303-83-07

Àâòîòðàíñêîì, ÏÏÔ

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . (362) 62-12-51

Àâòîòðàíññåðâ³ñ, ÏÏ

35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 1 ä . . . . . . . . . . . . (362) 61-16-25

Àãðîìåä, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 279 . . . . . . . (3622) 5-20-44

Àëüâ³ðîí, ÒÎÂ

33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-37, (050) 975-41-14

ÀÌÏ-ÒÐÀÍÑ, ÒÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-54, (098) 545-05-04

Àíòîí³, ÄÏ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 279 . . . . . . . (3622) 5-20-44

Àðãàò-ÞË, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-46, 63-80-57

ÀÐÒÅÃÎ-ÒÐÀÍÑ, ÒÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 3/1 . . . . . . . (362) 40-24-51, (097) 502-04-38, (066) 426-92-42

ÀÒÏ-15663, ÒÄÂ

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30, (362) 24-11-86, 24-43-53

Àóòëóê, ÂÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 à . . . . . . (3622) 5-60-14

Áóêàòà Ðóñëàí Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

35312, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çåëåíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-15-25

³êòîð³ÿ-Òðàíñ, ÒÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . (362) 60-85-84

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.30

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå DELPOST, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . (067) 350-32-41

³ëîíà-ì³æíàðîäí³ ïåðåâåçåííÿ, ÄÏ

33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-73, 62-33-56

³ìàï-Òðàíñ, ÒÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-32, 62-92-99

Evakuator-Rivne, ÏÏ

ÂËÀÄ-ÏÀÊ, ÒçÎÂ

Lion Avto Trans, ÏÏ

ÂÌÃ, ÏÏ

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . (068) 316-33-11, (096) 382-88-59, (099) 229-09-23 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à (ìåòàëîáàçà), îô.207. . (362) 28-86-05, (067) 362-02-39, (066) 987-36-97

ÀÂÂÎ-93, ÔÃ

35332, ñ.Êàðïèë³âêà гâíåíñüêîãî ð-íó . . . (3622) 5-70-98

33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-75-95, (050) 435-35-06 33027, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28/206. . . (362) 61-06-59

ÃÎËÄ Ñ, ÒçÎÂ

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-10-90, (067) 990-53-03

Àâ³àïðîåêò, âèðîáíè÷èé êîîïåðàòèâ

Ãðàáîâñüêèé Îëåêñàíäð Þð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Àâòî-â³æí òðàíñ-ãðóï, ÒÎÂ

Ãþíñåë, ô³ðìà

Àâòîáàçà, ÄÏ

Äèïëîìàò, ÏÔ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-39, (362) 43-01-84 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 967-59-60, (067) 188-81-87 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . (362) 63-66-97

33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 3/1 . . . . . . . (362) 40-24-51, (097) 502-04-38, (066) 426-92-42 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-35, 68-05-00 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . (362) 64-46-10


ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÂÀÍÒÀÆͲ

ijãåð Òðàíñ, ÒçÎÂ

35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, ïðîâ.Ñâîáîäè, 3 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-86-66

Çàõ³äòðàíñåêñïåäèö³ÿ, ÏÏÔ

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á, ê.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-46-06, (067) 360-03-38

Çîðÿ ³êòîð Áîðèñîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Ìåõàâòîòðàíñ, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . (067) 360-24-49

̳êî òðàíñ, ÒÎÂ

33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75, îô.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-71-17

ͳ÷íèé åêñïðåñ, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 ä. . . . . . . . (362) 64-29-11

33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-35-88, 23-01-07

Íîðäåê, ÏÏÔ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 á . . . . . (067) 382-33-80

Ïàëòðàíñ, ÏÏ

²âàñþê Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü ²ìïåêñ Òðàíñ, ÒÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-10-41, 46-09-20

²ìïåð³ÿ-Ê, ÒçΠô³ðìà

33023, ì.гâíå, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 65/3 . . . . . (067) 363-60-55

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-03-36, (050) 375-27-20 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . (067) 360-43-54, (098) 318-05-63, (362) 61-98-71

ϳí³ùóê Íàòàë³ÿ Îëåã³âíà, ï³äïðèºìåöü

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 444 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-19, 61-06-28

²íñåòà, ÒÎÂ

Ïîñëóãè åâàêóàòîðà

²ÑÒ-Çàõ³ä, ÄÒÅÏ

Ïðèâàò-Òðàíñ, ÏÏ

Êàìàç-Äàëü, ÏÏ

Ðàâ³ñ, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Â.×îðíîâîëà, 10, îô.5, (362) 63-36-70 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-19, 62-56-16 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . . (362) 26-14-55

Êàìàç-òðàíñ-ñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 64 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-50, 64-27-10

Êàòåô, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-87-07, (067) 261-68-15

Êîíþõ Ñâ³òëàíà ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü

33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 7 . . . . . . . . (050) 435-66-08

Êóä³íîâ Äìèòðî ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-78-03

Êóõðîâñüêèé, ÒÎÂ

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.310 . . . . . . . . (067) 363-88-04, (093) 804-04-98, (362) 64-60-82

Ëàâðåíòüºâ ³êòîð Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 866-02-73

Ëåîíòðàíññåðâ³ñ, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-53-77, 64-42-50

ÌÀË, ÏÏÔ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 509-09-02, (362) 60-97-96

Ìàëèìîí Ëàðèñà Ïåòð³âíà, ï³äïðèºìåöü

33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.814 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-01

27

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . (097) 312-22-70, (050) 537-11-85 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-76, (068) 346-57-80 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 24 à . . . . . . (362) 27-87-73, (050) 375-55-81

Ðàäîâåí÷èê ³êòîð Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5, îô.125, (067) 594-62-59

гâíå-Ò²Ð, ÏÏ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . (050) 460-08-77

гâíåíñüêå ÀÒÏ ÎÑÑ, ÊÏ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-37-75, (068) 823-20-10

гâíåíñüêå âèðîáíè÷î-àâòîòðàíñïîðòíå îá’ºäíàííÿ ÎÑÑ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-37-75, (068) 823-20-10

гâíåÒðàíñÅêñïåäèö³ÿ, ÄÏ ÒçÎÂ

33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-13, 62-30-36

гâíåòðàíññåðâ³ñ, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.704 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-31, 60-88-35

гâíåõàð÷îòåõñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä . . . . . . . . . . . (3622) 5-32-07

ÑÀÒ, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ, ÒçÎÂ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . (800) 30-99-09

Ñêèáà Ñåðã³é Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-73-92, 26-94-59

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


28

ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÂÀÍÒÀÆͲ

Ñì³ëÿíåöü Âàëåð³ÿ Âàëåð³¿âíà, ï³äïðèºìåöü

Ãóïàëî Ëþäìèëà Âàñèë³âíà, ï³äïðèºìåöü

ÒÅÊ “гâíåóêðòðàíñ”, ÒçÎÂ

Äàêî Ñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-16-67, (362) 62-32-50 33027, ì.гâíå, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 19, îô.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-18-00

Òåê Óêðà¿íà, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-45, 62-99-80

Òåêñ, ÌÏ

33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7, îô.307. . (362) 26-28-43

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ñàäîâñüêîãî, 4 à, îô.2 . . . . . . . . . . . . . (332) 77-90-00, 77-91-00, (050) 560-93-69 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 25 à/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-20-38, (050) 764-20-30

Äåë-Ïîñò, ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . (067) 350-36-91

ijíàò, ÏÏ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ñîñþðè, 83 á . . . . . . . (332) 27-05-41

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . (362) 63-00-31, 63-00-32

²ñò-Çàõ³ä, äî÷³ðíº òðàíñïîðòíî-åêñïåäèö³éíå ï³äïðèºìñòâî

35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 118. . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 440-14-80

Êâàëåñ Óêðà¿íà, ÒÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-43-96, (050) 355-33-22

Êíèãà Ëåñÿ ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü

33018, ì.гâíå, âóë.Êðåìåíåöüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 393-97-77, (093) 838-47-77

Êíèø Ñòåïàí Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Òðåê-гâíå, ÏÏ

Òð³àíåêñ, ÒçÎÂ

Òðîô³ì÷óê ²ãîð Ôåäîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Ôóðìàí Âÿ÷åñëàâ Âñåâîëîäîâè÷, ï³äïðèºìåöü Øàîðàí, ÒÎÂ

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-61, 46-09-62

Øåâ÷óê Ñåðã³é Äìèòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 053-89-05

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê VENDA, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ, ÒÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á, îô.3 . . . . . . . . . . . . . (066) 898-23-23, (332) 29-42-94, 75-12-90

Àëüáà-Òðàíñ, ÒçÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21 à,(332) 77-00-10, 77-48-33

Àðàé Á³ëä³íã, ÒΠÑÓÏÏ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-29-35, 77-05-08 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 733-88-59, (067) 436-91-17 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-60-90 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 75 . . . . . . . . . . . . (050) 378-17-78, 378-68-58, (332) 70-50-38

Êîíòóð-3 ËÒÄ, ÒçÎÂ

43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-07-36, 25-23-51

Êîñòèê ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1, (332) 75-13-69, 25-01-73

Ëåîíòüºâ, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-07-95, 75-07-98, (800) 50-70-95

˳ïêî Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñàäîâà, 32 . . . . . . . . . (332) 76-02-43

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . (332) 78-38-11, (050) 579-45-80, (067) 332-45-66

Ëîã³ñòè÷íà êîìïàí³ÿ “Îïò³ìà”, ÏÏ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, îô.408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-64-77

Ëóöüê Òðàíñ Ëîã³ñòèê, ÒçÎÂ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 4 â . . . . . . . (050) 438-10-48, (050) 438-10-23, (332) 28-62-61

Ëóöüêàâòîäîð-Òðàíñ, ÒçÎÂ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-05-80, (050) 276-54-49

Ëóöüêå ÀÒÏ-0261, ÇÀÒ

Àðêàíà, ÏÏ

Àÿêñè ³ Ê, ÒçÎÂ

Âàñþðà ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü ²ÀÐÄÎ-ÒÐÀÍÑ, ÏÏ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-86-22, (063) 740-39-26

³òà-Àâòî, ÂÊÔ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 2. . . . . . . . . . (332) 78-73-71

Âîëèíñüêà Ëîã³ñòè÷íà Êîìïàí³ÿ, ÒçÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à . . . . . . (332) 28-46-83

ÂîëèíüËÀÇàâòîñåðâ³ñ, ÂÊÔ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-13-77, 75-10-16

Âîòðàíñ, ÏÏ

45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 11 à . . . . . . . (332) 74-69-10, (097) 553-31-60, (066) 169-05-29

Âóä-Åêñïî, ÒÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.210,(332) 78-35-04

43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50, îô.34 . . . . . . . (332) 75-60-10, (050) 874-81-21, (067) 323-44-02 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 336-55-52, (066) 551-39-23 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-55-18, 77-97-68 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 3.. (332) 26-91-71, 26-54-91

Ìàéêî Ñåðã³é ³òàë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 112 à, îô.126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 511-66-80, (066) 963-33-70

ͳ÷íèé åêñïðåñ, ÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-19-07, 28-06-09

Îñòðåé Ëþäìèëà Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü

43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 10 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-62-70, 28-62-71

Ïàñòîðàëü, ÏÏ

43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3, îô.105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-77-77, 78-72-04

Ïîâàð Ãðèãîð³é Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-11-73, (067) 607-46-59


ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ

Ðèöêî ²ãîð Éîñèïîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4, îô.316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-19-28, 28-33-28

41

ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ

гâîë-Òðàíñ, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á, îô.2 . . (332) 25-15-07

Ðîìä³ Óêðà¿íà, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, îô.413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-47-07, 28-45-15

Ñàò, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 à . . . . . . . (800) 30-99-09

Ñâ³òîãîð, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-98-30, 76-96-83

Ñåìåíþê Þð³é Îëåêñ³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 2 á . . . . . . . . (332) 71-03-35

Ñïåöòðàíñàâòîãðóï, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 á, îô.51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-07-45

Ñòàñþê Ôåä³ð Éîñèïîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 1 . . (332) 76-99-12, 76-98-99

Òåðåùóê Ìèõàéëî Þð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4 . . . . . . . . . (332) 25-04-62

ÒÐÀÍÑ-ÅÑÏÐÅÑ, ÏÏ 45608, ñ.Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-85-16, 70-85-15, 70-85-82

Òðàíñ-²ìïåð³ÿ, ÒçÎÂ

45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-59-08, 70-59-09

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå Elite Trans, òðàíñïîðòíî-òóðèñòè÷íà êîìïàí³ÿ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.72 . . . . . . . . (050) 534-58-22, (067) 688-74-45, (362) 43-57-65

Quick bus, òðàíñïîðòíå àãåíòñòâî

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . (067) 306-70-39, (097) 699-32-45

Àâòî-Ëàéô, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³

33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 56 . . . . . . . . (050) 719-33-33, (067) 499-71-39, (362) 63-33-22

Àâòîåêñïðåñ-ïðåñòèæ, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 . (362) 60-80-08, 63-60-53

Âîÿæ-Ëþêñ, ÒçÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàïà Âåðåñàÿ, 4 . . . . . . . . (097) 235-07-70, (050) 923-55-99, (362) 63-40-35

Äàâèëþê Ìàð³ÿ ßðîí³âíà, ï³äïðèºìåöü

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . (097) 333-12-76

Òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ, ÏÏ

Êîìïàí³ÿ àâòîáóñíèõ ïåðåâåçåíü, ÒÎÂ

Òðåê-Çàõ³ä, ÏÏ

Êîðåöüàâòîòðàíñ, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . (332) 28-36-78 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3/406 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-88, 78-61-20

Óêðà¿íñüêèé áîãàòèð, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ

43000, ì.Ëóöüê. . . . . . . . . (097) 494-31-65, (066) 504-71-22

Õåäîñ Ëóöüê, ÑÏ ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-01-47, 25-00-07, (050) 378-76-44

Õåëåíà, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1. . . . . . . . . . (332) 23-13-59

ÞÂÏ-ÒÐÀÍÑ, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-42-28, (050) 438-58-85

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . (362) 23-17-37 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . (362) 28-16-28

Ëîç³íñüêà Ëþäìèëà Ñòåïàí³âíà, ï³äïðèºìåöü

33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-05-77, (067) 363-08-06

Íàòàë³ÿ, ÏÏÔ

33000, ì.гâíå . . . . . . . . (096) 294-51-16, (095) 686-16-69, (362) 64-20-98

Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ, ÐÒÏÏ

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-38-66, 26-96-74

ÐÀË-Åêñïðåñ

33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 290-48-40, (093) 443-99-95

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


42

ϲÄØÈÏÍÈÊÈ

гâíå Òðàíñ, ÏÏ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 990-53-03, (362) 24-10-90

гâíåàâòîòðàíññåðâ³ñ, ô³ë³ÿ ÓÄÏ “Óêð³íòåðàâòîñåðâ³ñ” 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-42, 26-54-32

Ñïðèíòåð-Ëþêñ, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 190 . . . . . . . (067) 959-52-22, (063) 322-78-62, (362) 62-34-44

Ôåðåíñ ³ Ê-гâíå, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . (050) 339-35-45, (067) 337-35-45, (362) 62-92-88

Ô³ðìà “Ñàëàíã” 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 5 à . . . (362) 24-01-77

Øàëåíà ÷åðåïàõà, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 21 à . . . . . . . (096) 303-60-60, (063) 848-40-40, (362) 43-43-53

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê LUX TUR, êîìïàí³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 12 . . . . . . (096) 040-37-37, (066) 907-33-37, (067) 253-40-35

Àâòîáàçà “Òóðèñò” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 30 . . . . . . . (332) 71-08-72

Áåíüêî Þð³é ßðîñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 12 . . . . . . . (332) 76-90-17, (095) 475-85-72, (067) 296-07-15

Âîëèíñüêå îáëàñíå ï³äïðèºìñòâî àâòîáóñíèõ ñòàíö³é, ÏðÀÒ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-25-91, 26-06-59

Âîëèíüàâòîòðàíñ, ÒçÄ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-11-91, 25-14-88

Âîëèíüòðàíñàâòî, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 . . . . . . . . (332) 78-80-02

Âîÿæ-Ëþêñ, ÒçÎÂ

Ìîõíþê Òåòÿíà Ñòåïàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 . . . . . . . (332) 25-01-91

Ïðåì³óì-Ñåðâ³ñ ËÒÄ, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15, îô.61/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-75-30, (050) 906-29-07

Ðîìàíþê Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 48 à/36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 615-75-65, (099) 737-79-61

Ñàâ÷óê Âàñèëü Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . (097) 620-31-20, (096) 754-02-71

Ñâ³ò ïîäîðîæåé, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-52-76, (067) 361-61-88

Ñïð³íòåðîê-âºòºðîê, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . (097) 464-27-54, (067) 365-42-02

Øåñòåðèíà Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 666-41-78

ϲÄØÈÏÍÈÊÈ TIR-ÌÀÐÊÅÒ 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . . (067) 363-87-14, (067) 363-87-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 222-33-07 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.35

òÄÐÀÂ˲ÊÀ, ÏÁÍÂÔ 45621, ñ.Áóÿíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 á. . . . . . . . . (066) 078-33-25 . . . . . . . . . . . . . (068) 633-78-87, (332) 79-50-30 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.39

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå CARLIFE, àâòîìàãàçèí TIR

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 091-46-06, (099) 965-09-54

43017, ì.Ëóöüê, âóë.Âåðåñàÿ, 4 . . . . . . . . (050) 923-55-99

Àâòîöåíòð “²ÒΔ

43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæí³é, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-20-83, (050) 339-79-70

Àãðî-Çàï÷àñòèíè, ÒçÎÂ

ÂÒÏ Ñàíðàéç ËÒÄ, ÒçÎÂ

˳ñíåâè÷ ³êòîð Àíòîíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43000, ì.Ëóöüê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-83-41

Ëóöüê-Åêñïðåñ

43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 . . . . . . . (332) 78-24-88, (050) 940-16-16, (067) 268-03-02

Ëóöüêå ÀÒÏ 10701, ÏðÀÒ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-41-31, 25-02-22, 25-64-70

Ëóöüêå ï³äïðèºìñòâî åëåêòðîòðàíñïîðòó

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Äàíüøèíà, 1/52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-19-98, 26-14-00

ÌÀÃÍÎ˲ß, ÒçÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 26, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-87-58, 72-13-03

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 473-38-49, (063) 415-83-06 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-06-69, (362) 62-30-19

Àäæàíòà, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 41 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 353-63-63, (050) 453-63-63

Àç³ìóò, àâòîìàãàçèí

33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-33-27, (050) 435-00-07

ÂñåÄîÁóñ³â, ìàãàçèí

33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . (095) 935-51-03, (097) 775-59-39, (063) 035-07-67

ijâ³òðàêñ, ÒÎÂ-ô³ðìà

35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . (067) 362-01-14, (093) 348-32-81, (362) 27-81-22


ÏÐÈ×ÅÏÈ-ÏÐÎÄÀÆ, ÏÐÎÊÀÒ, ÐÅÌÎÍÒ

43

Ìàãàçèí ÒÎÂ “ELIT-Óêðà¿íà”

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 117-91-17, (067) 550-15-40

Ðåàë-àâòî-òðàíñ, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-49-49, (067) 772-99-93

Ðåíàìàêñ, ÒÎÂ

35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 311-00-11

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê SellParts, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

43000, ì.Ëóöüê. . . . . . . . . (099) 320-39-68, (097) 853-96-67

Àâòîä³ìñåðâ³ñ, ìàãàçèí çàï÷àñòèí

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ñõ³äíà, 1 . . . (332) 72-98-68, 77-08-24

Àãðî-Ñîþç-Õìåëüíèöüê, ÒçÎÂ

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-59-13, 70-59-14, (067) 540-32-98

ÈÐÁ²Ñ-ÀÂÒÎ, ÒÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 309-20-59, (332) 75-00-64

Ëóöüêï³äøèïíèêñåðâ³ñ, ÏÏ

IJ²ÒÐÀÊÑ, ÒΠ35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . . . (362) 27-81-22, (067) 362-01-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 348-32-81 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.35

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå

45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 3 . . . . . . . . (066) 808-90-90, (096) 808-90-90, (332) 72-28-00

Àç³ìóò, àâòîìàãàçèí

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-93-97, 78-93-98

Ðåíàìàêñ, ÒÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . (050) 442-85-23, (332) 77-90-03, 77-91-03

гâíåñ³ëüìàø, ÏÀÒ

Òîðãîâèé ä³ì “Óêðçàõ³äï³äøèïíèê”, ÒçΠËÒÄ Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÒçÎÂ, ËÔ

ÏÐÈ×ÅÏÈ-ÏÐÎÄÀÆ, ÏÐÎÊÀÒ, ÐÅÌÎÍÒ TIR-ÌÀÐÊÅÒ 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . . (067) 363-87-14, (067) 363-87-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 222-33-07 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.35

ÀÂÒÎÁÀÍ, ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÂÒÎÀÊÑÅÑÓÀв 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3/110 . . . . . . . . . . . . . (066) 170-29-74, (332) 28-27-77 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.33

33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-33-27, (050) 435-00-07 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 311-00-11 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 6 . . . . . . . . . . . (362) 69-35-41, 69-35-45

Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÐÔ ÒçÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . (050) 440-27-86, (362) 26-36-87, 26-19-78

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê ELAN-TRUCKS, ÏÏ

45635, ñ.ϳääóáö³ Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 422-11-11, (067) 361-76-67

³î ñåðâ³ñ, ÒÎÂ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 1 . . . . . . . . (099) 927-75-24

Ïðàéìåñ³, ÏÏ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 16 à . . . . (050) 535-20-96

ÒÀ-ÍÎ ÒÐÅÉËÅÐÇ ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÏÏ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 224-46-66, (332) 78-88-86


44

ÏÐÎÄÀÆ ÒÀ ÏÐÎÊÀÒ ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â

ÏÐÎÄÀÆ ÒÀ ÏÐÎÊÀÒ ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â

Àâòîñàëîí “Òåìï-Àâòî” 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à . . . . . . . (362) 23-40-72

Àâòîñàëîí BMW 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . (362) 64-20-54

Àâòîñàëîí Ford 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . (362) 64-20-66

Àâòîñàëîí Mazda 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . (362) 64-20-92

Àâòîñàëîí Mitsubishi 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . (362) 62-33-90

Àâòîñàëîí VOLVO 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . (362) 64-20-86

ÀâòîÒàê, ñàëîí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à . . . . . . . (362) 40-09-72

Àâòîòåõíîëîã³ÿ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-17-79, (362) 61-99-27

ÀÂÒÎÒÐÅÉÄ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 910-77-79, (067) 858-23-03

Àãàò Àâòî, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-44, 64-96-20, 64-96-23

Àëüòðà Àâòî, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-90, 64-20-56

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.32

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå BYD, àâòîöåíòð

Áîãäàí-Àâòî гâíå, ÒÎÂ

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 à. . . . . . (362) 64-98-00

Âàëåð³ Ì, êîìïàí³ÿ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . (362) 64-20-54

33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . (362) 69-00-03

Âåñò Ìîòîðñ, àâòîñàëîí Hyundai

33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . (362) 69-00-03

³ê Ïàðòíåð, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . (362) 46-06-06

³ê-Åêñïî, ÒÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . (362) 69-00-04

³ííåð Ôîðä гâíå, ÏÏ

Fiat, àâòîöåíòð

HONDA, àâòîöåíòð

NISSAN, àâòîöåíòð

RENAULT, àâòîöåíòð

33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . (362) 69-05-12

33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 4 . . . . . . . (362) 64-47-72 33003, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . (362) 69-05-12 33003, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . (362) 69-00-03 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-66, (050) 375-38-18

Skoda, àâòîöåíòð

ªâðîïàÀâòî

VALERA-Àâòî

ÌÒÂ, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . (362) 69-00-03 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 751-50-68, (099) 728-46-57

Volkswagen, àâòîöåíòð

33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . (362) 46-06-06

ÀÂÒÎ ÊÎ̲Ñ, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 843-41-00, (063) 065-24-22

Àâòî-Äðàéâ, êîìïàí³ÿ

33000, ì.гâíå . . . . . . . . (095) 540-96-71, (067) 722-15-96

Àâòîáàçàð, ìåðåæà àâòîñàëîí³â

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 104-64-03, (063) 035-16-17

Àâòîãðàä

33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-06-06, 69-00-03, 69-05-12

35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, (096) 009-00-33 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 6. . . . . . . . (3622) 5-31-59

Íîðä³ê Ìîòîðñ, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-83, 64-20-86

ѳòðîåí Öåíòð гâíå, àâòîñàëîí

33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8 . . . . . . . . . (362) 46-05-60

ÑÒÐÎÍÃ-Ñ, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-91, 64-20-92

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê Àâòî-Àâàíãàðä, ÒÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 073-57-06, (332) 77-08-35


ÏÐÎÄÀÆ, ÏÐÎÊÀÒ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÒÎ- ÒÀ ÂÅËÎÒÅÕͲÊÈ

Àâòîàëüÿíñ-Çàõ³ä, îô³ö³éíèé äèëåð MITSUBISHI ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 17 . . (332) 77-33-00

Àâòîñàëîí “RENAULT”

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . (332) 28-03-33, (067) 334-04-81, (050) 372-15-74

Àâòîñïåéñ, ô³ðìà

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . (098) 559-99-33

Àâòîöåíòð Çàõ³ä, îô³ö³éíèé äèëåð VOLKSWAGEN ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 10 . . (332) 77-43-33

Áîãäàí-Àâòî Ëóöüê, ÒÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-33-71, 77-33-72

³êòîð³ Àâòî, ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-96-50

Âîëèíü-ÀÂÒÎ, ÏÀÒ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . (332) 28-18-00

Âîëèíüàâòîìîòîñåðâ³ñ, ï³äïðèºìñòâî

43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-37-00, 77-37-01

²ìïåêò, ÌÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 à . . . . . . (050) 597-13-43

˳îí, àâòîïðîêàò

43005, ì.Ëóöüê, Ïðèâîêçàëüíà ïëîùà, 1. . (067) 780-86-99

Ëóöüê-Åêñïî, ÒçÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . (332) 28-03-33

Ëóöüêñåðâ³ñ, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-14-15, (332) 77-37-21

Ìåðñåäåñ-Áåíö, àâòîñàëîí

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . (332) 28-18-18

Îïåëü-Øåâðîëå, àâòîñàëîí

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . (332) 28-18-08

Ïðîìòåõñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-73-87, 78-72-01

Ñàôðîí, àâòîñàëîí

43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-73-62, (067) 361-28-94

Òîéîòà-öåíòð Ëóöüê “Àâòîêîíöåïò”

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-39-33, 78-39-32

45

ÏÐÎÄÀÆ, ÏÐÎÊÀÒ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÒÎ- ÒÀ ÂÅËÎÒÅÕͲÊÈ Ï³äïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå BOOMERANG BOARDSHOP, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à . . . . . . . (096) 571-10-09, (067) 362-01-88, (067) 666-14-88

Katay.com.ua, ìàãàçèí

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 . . . . . . . . (096) 693-39-26

Rivelo, âåëîìàãàçèí-ìàéñòåðíÿ

33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 813-94-40, (050) 337-93-35

Scooter.rv.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 á . . . . . . (098) 526-86-89

Terra Extreme, ìàãàçèí

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-24-73, (096) 677-24-94

VeloHome, âåëîìàãàçèí-ìàéñòåðíÿ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 864-11-84, (063) 061-23-60

Âåëîìîòîñàëîí, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Ðèëüñüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-32-83, (067) 957-92-38

Âåëîñåðâ³ñ, ìàãàçèíè

33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 11 . . . . . . . . . (067) 949-37-30 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 944-33-09, (097) 937-91-14

Ìîòîìàãàçèí

33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 933-24-27

Ïàòð³îò, ìîòîöåíòð

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 858-48-32, (097) 459-50-52

Õ³ò-Ôîðìàò

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-64-34, (067) 360-72-65

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê Moto-Z, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

43000, ì.Ëóöüê. . . . . . . . . (063) 620-41-42, (095) 484-16-00

ÂåëîMax, ìàãàçèí

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 922-25-19, (097) 045-24-60

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


46

ÐÅÌÎÍÒ

Âåëîçîíà, ìàãàçèíè

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ìîñêîâñüêà, 56 . . . . . (332) 75-02-83 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 230-17-78

Ëóöüê-Ìîòî, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (ðèíîê “Ôîðìóëà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 047-01-06, (067) 294-12-13

ÌÎÒÎѲÒ, ìàãàçèí

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 935-20-04, (050) 378-00-11

Ñêóòåðëåíä, ìàãàçèí

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13 (ÒÖ “ßðìàðîê”), ïàâ³ëüéîí ¹25 . . . . . . . . (095) 484-16-00

ÐÅÌÎÍÒ LUTSK MAGIC GARAGE, ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . (050) 075-75-24, (099) 361-41-01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 243-68-49 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.39

MAXIMUS, ÑÒÎ Ôàðáóâàííÿ òà ðèõòóâàííÿ àâòî. Êîìï’þòåðíà ä³àãíîñòèêà. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-78-55 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

REÑÒÀÐÒ, ÀÂÒÎÌÀÉÑÒÅÐÍß 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”) . . . . . (067) 800-76-22 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 707-07-79 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-22-23 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 707-07-59 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.30


ÐÅÌÎÍÒ

47

ÀÂÒÎËÞÊÑ, ÑÒÎ 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . (050) 435-20-40, (362) 68-34-80 ÀÂÒÎÌÎÄÅÐÍ, ²ÍÑÒÀËßÖ²ÉÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 76 â . . . . . . . . . . . . (050) 674-32-22, (050) 671-67-77 . . . . . . . . . . . . . (063) 562-20-00, (332) 24-74-30 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.37

ÀËÜÔ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . (050) 339-31-05, (098) 131-43-75 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ ÏÀÒ “вÂÍÅ-ÀÂÒΔ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 à . . . . . . . . . . . . . (362) 28-85-49, (067) 550-85-61 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.32

ÀÂÒÎÒÅÌÀ, ÑÒÎ 44700, ñ.Ôåäîð³âêà Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 1 á . . . . (099) 144-55-51 . . . . . . . . . . . . . (093) 654-96-77, (3342) 3-10-10 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.38

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


48

ÐÅÌÎÍÒ

ÂÎËÎÄÀÐ-ÀÂÒÎ, ÒÇΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . (067) 363-49-22, (362) 64-22-55 òÄÐÀÂ˲ÊÀ, ÏÁÍÂÔ Ðåìîíò ã³äðàâë³÷íîãî îáëàäíàííÿ. 45621, ñ.Áóÿíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 á. . . . . . . . . (066) 078-33-25 . . . . . . . . . . . . . (068) 633-78-87, (332) 79-50-30

ÏÐÎ ÀÂÒÎ, ÊÎÌÏÀÍ²ß 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . (067) 811-73-55, (362) 63-00-24

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.39

ÃÓÐ, ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ Ðåìîíò ðóëüîâèõ ðåéîê. 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 29 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 883-07-07 45000, ì.Êîâåëü, ïðîâ.Âàòóò³íà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-88-60 79000, ì.Ëüâ³â, âóë.Êâ³òîâà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 825-72-72 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.39

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.34

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.35

ÄÎ ÂÌÒ, ÒÇΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-11-07

ÒÅÌÏ-ÀÂÒÎ, ÑÒÎ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-98-50 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.35

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.32


ÐÅÌÎÍÒ

49

Start, ÑÒÎ

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-70-54, (067) 345-38-63

TIR, àâòîìàéñòåðíÿ

33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-27-89, (067) 363-66-10

TIR, ÑÒÎ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 538-76-37, (096) 933-61-16

TIR-Ñòîï, ñòàíö³ÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ

ÑÒÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒ Ðåìîíò ð³çíèõ âèä³â àâòîìîá³ë³â. 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 83 . . . . . . . . . . . . (096) 447-97-77, (093) 213-97-77 Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë.

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå AQUA STUDIO, àâòîñåðâ³ñ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . (098) 421-98-26

Auto Studio 2000, àâòîìàéñòåðíÿ

35312, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Òîïîëåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 921-40-97

Autopoint, ðåìîíòíà ìàéñòåðíÿ

33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-12-36, 63-12-38, (050) 375-29-67

Avtoclan, ÑÒÎ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 366 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 225-36-54, (067) 760-04-44

Avtospacolor, ÑÒÎ

33002, ì.гâíå, âóë.Æóêîâñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 367-93-55, (050) 375-31-95

BOSCH Service Çàõ³ä Àâòî

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 á . . . . . . . . . (3622) 5-00-03, (362) 68-20-32, (067) 625-20-10

Eco TIR Service, ÑÒÎ 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèñàäèáíà, 10 á . . . (067) 800-51-00, (050) 731-29-29

Lasscar, ìàéñòåðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 41,(098) 007-00-30

PitStop, àâòîöåíòð

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . (362) 63-00-13, (067) 364-46-22, (050) 520-37-97

33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 108 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 106-10-14, (362) 62-30-32

TOL, ÑÒÎ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 534-58-23, (066) 213-72-16

Àâòî Joker, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð

33001, ì.гâíå, âóë.Á³÷íà, 20 . . . . . . . . (362) 68-38-48, (097) 926-01-31, (050) 375-93-73

Àâòî VIP ñåðâ³ñ, ÑÒÎ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 104 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-80, (067) 360-41-59

Àâòî Ñòèëü, ÑÒÎ

33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 276-31-61, (362) 62-59-95

Àâòî, ÑÒÎ

33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 131 á . . . . (067) 274-37-84

Àâòî-öåíòð Çàõèñò

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-03-53, (067) 724-77-35

Àâòî³íòåðñåðâ³ñ, ÇÀÒ

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 . . . . . . . . . . (362) 28-55-13

Àâòîìàéñòåðí³

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-87-77, (063) 415-69-39 33027, ì.гâíå, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 13 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 984-67-04 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 102 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 541-56-02, (068) 168-33-88

Àâòîìàéñòåðíÿ “Äèçåëü ²íæåêòîð Ñåðâ³ñ”

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 (ìîòîòðåê), áîêñ ¹39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 671-95-75, (067) 920-13-28 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 (ð-í çàâîäó “Áóðøòèí”) . . (050) 671-95-75, (067) 920-13-28

Àâòîìàéñòåðíÿ “dzí÷óê”

35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 921-81-29

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


50

ÐÅÌÎÍÒ

Àâòîìàéñòåðíÿ “Ëþêñ”

33028, ì.гâíå, âóë.24 Ñåðïíÿ, 11 . . . . . . (097) 436-05-21

Àâòîìàéñòåðíÿ “Òðè ñëîíà”

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 366 à . . . . . (096) 961-72-33

Àâòîìèéêà-Àâòîñåðâ³ñ-Ìàéñòåð

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 . . . . . . . (093) 907-93-57

Àâòîð, ÏÏ

33000, ì.гâíå . . . . . . . . (096) 100-77-98, (067) 571-82-09

Àâòîðåìñåðâ³ñ Ïëþñ, ÒçÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-32-39, (097) 498-70-66

Àâòîðåìñåðâ³ñ, ÄÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-70, 63-66-97

Àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñíèé öåíòð RENAULT TRUCKS

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 64 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-46, 28-77-86

Àâòîñåðâ³ñ

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 760-04-25, (068) 030-17-92 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-81, 69-05-70

Àâòîñåðâ³ñ “Àâòî&êîë³ð”

Àâòîõàòêà, ÑÒÎ

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 993-34-38, (050) 517-31-90

Àâòîöåíòð “ÄÏÀ-Ñåðâ³ñ”, ÄÏ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 á . . . . . . . (362) 68-29-39, (097) 671-27-91, (050) 628-03-16

Àãðî-ÑÒ, ÏÏ

35340, ñ.Âåëèêèé Æèòèí гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-61-65, 20-61-08

Á³ìåð, ÑÒÎ

33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 4 . . . . . . (097) 492-36-89

Âëàñò, ÑÒÎ

33024, ì.гâíå, âóë.Ì. Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-33-24, 63-08-76

óäðàâë³ê-öåíòð, ÒÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . (067) 360-09-07, (096) 727-01-11, (362) 64-36-55

óäðàâë³êà, ÑÒÎ

33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-05-50, (067) 360-16-61

Ãëóøíèê-ñåðâ³ñ “Íà Õâèëüîâîãî”

33028, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Õâèëüîâîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 508-79-41, (098) 484-79-71

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . (362) 61-98-75, (067) 362-55-38, (067) 912-41-10

Ãîðñêîâà Àíæåë³êà Ïàâë³âíà, ï³äïðèºìåöü

35307, ñ.Îáàð³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñîáîðíà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-95-03, (067) 382-59-69

Äàëüíîáîé гâíå, ÑÒÎ

Àâòîñåðâ³ñ “²ÒΔ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 436-04-70, (067) 776-26-44 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 64 à . . . . . . (050) 413-19-64

Àâòîñåðâ³ñ “Ãàéêà”

ªâðî ïëþñ, ÑÒÎ

Àâòîñåðâ³ñ “Ãåòüìàí”

Çàõèñò-ñåðâ³ñ, ÒçΠô³ðìà

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 30 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 332-21-08, (097) 842-63-12

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 757-31-53, (050) 589-01-06 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 46 à . . . . . (362) 62-97-81

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . (362) 62-97-51, (050) 511-05-20, (067) 363-83-50

²âàíþê Åäóàðä Áîðèñîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . (362) 64-20-96

²íæåêòîð-äèçåëü-ñåðâ³ñ, àâòîìàéñòåðíÿ

Àâòîñåðâ³ñ BMW Àâòîñåðâ³ñ Ford

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . (362) 64-20-68

Àâòîñåðâ³ñ Mazda

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . (362) 64-20-92

Àâòîñåðâ³ñ Mitsubishi

33004, ì.гâíå, âóë.×åðâîíîã³ðñüêà, 12 à, (067) 259-84-58 35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 34 . . . . . (067) 902-06-69, (050) 375-65-77

Êîëîð àâòîïàðê, ÏÏ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-86-68, (362) 62-28-05

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . (362) 64-20-56

Ìàëÿð, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . (362) 64-20-86

Ìåëüíèê Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Àâòîñåðâ³ñ VOLVO

Àâòîñåðâ³ñ ÒΠ“Áîãäàí-Àâòî гâíå”

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . (097) 830-95-95 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85 ä . . . . . . . . . (067) 362-16-41

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 à . . . . . . . . . . . . . (093) 866-44-08, (362) 64-98-10, 64-98-11

Ìîòîðíå àòåëüº, ÑÒÎ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-16-28, (067) 722-89-16

Îë-Òðàíñ, ÒçÎÂ

Àâòîñåðâ³ñ-TIR-ÁÓÑ-ëåãêîâ³ àâòî Àâòîñåðâ³ñ-ZED

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . (067) 252-98-27

ÀâòîÑïà Êîëîð, ô³ðìà

33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 937-93-84

Àâòîòåõñåðâ³ñ ËÒÄ, ÒçÎÂ

33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-01-18, 24-94-73

Àâòîôàðáà-Óêðà¿íà, ÒçÎÂ

33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-36-55, (362) 26-79-47

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . (067) 382-17-34, (063) 849-99-79, (362) 62-99-35 35361, ñ.Äÿäüêîâè÷³ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìëèí³âñüêà, 55 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 030-32-32

Ïàðàøóò³÷ Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . (050) 980-33-64

Ïíåâìîöåíòð ïëþñ, TIR ÑÒÎ

35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 1 ä . . . . . . . (067) 328-23-23, (050) 435-23-23, (362) 43-42-53

Ïðèâàòíà ìàéñòåðíÿ Ãåðàñèì÷èêà Îëåêñàíäðà

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 599-80-66, (095) 141-24-01


ÐÅÌÎÍÒ

Ðåìçîíà, ñòàíö³ÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ

×åìï³îí, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð

Ðåìîíòíà ìàéñòåðíÿ, ÄÏ

Øàíñ, ÑÒÎ

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 343-54-01, (097) 034-20-79 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . (362) 62-97-85

Ðåíàìàêñ, ÒÎÂ

35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 311-00-11

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 . . . . . . . . (068) 217-05-45, (063) 834-87-55, (362) 68-28-88 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 444 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 539-09-05, (096) 222-36-99

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê

гâíå-Àâòî, ÏÀÒ

Autoideal, àâòîìàéñòåðíÿ

гâíå-àâòîòåñò, ÒçÎÂ

AUTOLIFE

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 à . . . . . . . (362) 64-31-10 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 82 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-04, 46-09-05

гâíåíñüêå ðåìîíòíî-òðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî, ÒÄÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-00, 63-66-19

ÑÀÞÐ, àâòîñåðâ³ñ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-19-79, (096) 383-20-50

Ñòàðòåðè òà ãåíåðàòîðè, àâòîìàéñòåðíÿ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-93-94, (067) 100-62-01

Ñòàñþê ßðîñëàâ Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . (362) 62-97-98

ÑÒÎ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 269 . . . . . . . (096) 425-53-44 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 á . . . . . (067) 382-33-80 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 260-98-76, (362) 46-09-43 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-52-95, (098) 956-73-66 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 359-61-00, (097) 473-10-34

ÑÒÎ “Öåíòðàëüíå”

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19, (098) 122-50-00

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1. . . . . . . (099) 655-39-99 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 26 à . . . . . . . (066) 375-77-99, (096) 782-79-86, (099) 275-39-96

DRIVE SERVICE, ÑÒÎ

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-50-52, (050) 554-51-72

FAETON, ÑÒÎ

45638, ñ.Ëèùå Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 500-88-53

Lider servis, àâòîñåðâ³ñ

43018, ì.Ëóöüê, âóë.×åðíÿõîâñüêîãî, 9/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-00-47, (332) 76-77-11

Nanopol, àâòîìàéñòåðíÿ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 905-30-07, (067) 192-78-93

PribaltService, ÑÒÎ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1. . . . . . . (050) 371-01-00

R-tuning, ÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 998-06-98, (098) 127-20-95

RIO, ÑÒÎ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 747-41-77, (098) 177-17-73

Skoda Auto, ÑÒÎ

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-80-04, 78-80-17

ÑÒÎ ÏÏ Þõèì÷óêà Â.Ì.

Star Line, ñåðâ³ñíèé öåíòð

Òà÷êè, ÑÒÎ

TurboDoctor, ÑÒÎ

Òðåê Àâòî Ñåðâ³ñ, ÑÒÎ

VIP-Àâòî, ÑÒÎ

33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . . . (362) 62-80-07 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-11-00, (050) 435-06-07 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-16-19, (095) 886-58-98

×åìï³îí, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 . . . . . . . . (068) 217-05-45, (063) 834-87-55, (362) 68-28-88

51

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . (098) 714-44-60 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 47 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 331-97-45, (097) 281-36-20 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 57 . . . . . . . . (066) 654-40-65

Àâòî Stat, ÑÒÎ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 12 á . . . . (066) 210-46-46

Àâòî ÑÏÀ Êîëîð, ÑÒÎ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 . . . . . . . (067) 970-93-43

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


52

ÐÅÌÎÍÒ

ÀÂÒÎÊÎÌ, ÑÒÎ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 896-14-11, (095) 355-33-52

Àâòîìàéñòåð, ÏÏ

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 6 á/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 487-68-33, (097) 594-35-53

Àâòîìàéñòåðí³

Âîëèíüêëþ÷ñåðâ³ñ, ñëóæáà â³äêðèòòÿ çàìê³â

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . (068) 828-44-44, (050) 916-89-76

ÂîËÍàÆ, ÑÒÎ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-14-82, (050) 545-48-49

Âóëêàí, àâòîñåðâ³ñ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 9. . . . . . . . . (050) 438-09-30

43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ìèñëèâñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-10-60, (066) 508-26-15 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 14 . . . . (332) 24-63-72 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 754-16-15, (098) 948-13-13 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ãí³äàâñüêà, 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 666-24-41, (096) 592-74-03 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 12 . . . . . . . (093) 465-31-75

Ãàðàæ 13, àâòîìàéñòåðíÿ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 036-00-04, (096) 003-80-08

ªâðîðåìáóä, ÌÏÏ

Àâòîðåàí³ìàö³ÿ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ìåëüíè÷íà, 13 . . . . . (050) 339-82-52

Åêðàí, ÒçÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-62-46, (050) 176-14-59

Åêñïðåñ Àâòî ñåðâ³ñ

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-03-03, (099) 144-66-20 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 95 à. . . . (050) 339-98-31

Àâòîñåðâ³ñ ZEO

ÇÀÕ²ÄÁ²ÇÍÅÑÏÀÐÒÍÅÐ, ÒçÎÂ

Àâòîñåðâ³ñ íà ͳê³øåâà, àâòîìàéñòåðíÿ

²ìïåð³àë AUTO ñåðâ³ñ, ÑÒÎ

Àâòîñåðâ³ñ, ÑÒÎ

Êîçàê Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü

Àâòîñåðâ³ñ, ÑÒÎ

Ìåðñåäåñ-Áåíö, ñåðâ³ñ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 346-89-50, (095) 506-02-34 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ͳê³øåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 332-26-66, (096) 666-08-07 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . (067) 361-44-46, (095) 777-31-43 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 á. . . . . . (050) 339-93-74

Àâòîòîí, àâòîìàéñòåðíÿ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . (066) 388-98-20, (098) 737-62-44

Àâòîõàóñ-Ëóöüê, ÒçÎÂ

45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-17-18

Àâòîöåíòð ïëþñ, ÏÏ

43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-16-76, 76-75-67

Àðêàä³ÿ, àâòîñåðâ³ñ

45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-16-60, 77-32-75 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 12 . . . . . . . (332) 76-90-17, (066) 799-45-75, (068) 783-53-63 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 68 á. . . . (050) 550-81-50 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . (332) 28-18-18

Ïàò³é Àíòîí Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 522-02-53, (332) 72-61-42

Ïðàéìåñ³, ÏÏ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 16 à . . . (050) 535-20-96

Ðåìçîíà, ÒçÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 1 . . . . . . . . . (332) 24-75-78

Ðåìîíò TIR, ìàéñòåðíÿ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-35-21, (050) 255-17-81

43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îêðóæíà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-71-99, (095) 402-01-15

Ñàôðîí, àâòîñåðâ³ñ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 3 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-12-40, (050) 777-64-69

Ñåðâ³ñíèé öåíòð “HONDA”

Àðñåí, ÑÒÎ

Áîãäàí-Àâòî Ëóöüê, ÑÒÎ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-33-83, 77-33-82

ÁÎØ Àâòîñåðâ³ñ

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 20 . . . . . . . (332) 28-00-37, (066) 343-97-78, (067) 471-04-71

ÁÓÑ-ÑÅвÑ, ÏÏ

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 106 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-72-10, 76-80-45 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . (332) 28-03-33

Ñåðâ³ñíèé öåíòð “RENAULT”

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . (332) 28-03-33

Ñèëêîì, ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 80 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-44-18, 75-08-18

Ñèíòåòèê, ÑÒÎ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 6 à . . . . (095) 406-72-36

45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Áðèãàäíèé Äâ³ð, 9 . . . (332) 78-58-18, (050) 951-82-95

Ñòàðòåð-ãåíåðàòîð, ñåðâ³ñíèé öåíòð

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 934-33-92

ÑÒÎ

Âåëè÷êî Ìèêîëà Àðñåíò³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü ³î ñåðâ³ñ, ÒÎÂ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 1. . . . . . . . (099) 927-75-24

ÂËÀÄÀÐ, àâòîöåíòð

45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-30-20, 29-30-10

Âîëèíü-ÀÂÒÎ, ÑÒÎ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . (332) 28-18-28

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 73 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 811-43-24, (095) 723-83-70 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-63-30, (332) 71-47-15

Òðàíñ, ÑÒÎ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 . . . . . . . . (050) 586-08-07

ßðìîëþê Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 673-04-21, (332) 75-04-73


ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ

ÐÈÍÊÈ

Àâòîòåõíîëîã³ÿ, ÏÏ

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-17-79, (362) 61-99-27

Àâòîðèíîê

²ÐÒ, ô³ðìà

Àâòîðèíîê Ëóöüê

Âîëîäàð-Àâòî, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 6 . . . . . . . . . . (332) 25-01-38

Ðèíîê àâòîçàï÷àñòèí ÇÀÒ “Àâòî³íòåðñåðâ³ñ”

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 . . . . . . . . . . (362) 28-55-13

Ðèíîê àâòîçàï÷àñòèí ÏÏÔ “Óêðàâòîòåõïðîì”

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 . . . . . . . (362) 61-54-80

Ôîðìóëà, ðèíîê àâòîçàï÷àñòèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-76-20, 23-45-92

ÑÈÃÍÀ˲ÇÀÖ²ß ÀÂÒÎËÅÍÄ, ÌÀÉÑÒÅÐÍß 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âèííè÷åíêà, 5 . . . . . . . . . . . . (095) 467-73-38, (067) 289-34-91 ÀÂÒÎÌÎÄÅÐÍ, ²ÍÑÒÀËßÖ²ÉÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 76 â . . . . . . . . . . . . (050) 674-32-22, (050) 671-67-77 . . . . . . . . . . . . . (063) 562-20-00, (332) 24-74-30 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.37

ÃÀÐÀÆ ÀÂÒÎ, ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 9 à (íàâïðîòè ÀÇÑ “ÎÊÊΔ) . . . . . (098) 642-16-12 . . . . . . . . . . . . . (050) 435-37-68, (362) 43-93-09

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå BOSCH Service Çàõ³ä Àâòî

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 á . . . . . . . . . (067) 625-20-10, (3622) 5-00-03, (362) 68-20-32

Àâòî Joker, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð

33001, ì.гâíå, âóë.Á³÷íà, 20 . . . . . . . . (097) 926-01-31, (050) 375-93-73, (362) 68-38-48

Àâòîñåðâ³ñ-TIR-ÁÓÑ-ëåãêîâ³ àâòî

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 722-89-16, (362) 28-16-28

Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòð âñòàíîâëåííÿ

33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-61-80, (066) 126-99-52

53

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 416 à. . . . . . . (362) 61-10-68 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-49-22, (362) 64-22-55

ªâðî ïëþñ, ÑÒÎ

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 757-31-53, (050) 589-01-06

ÑÀÞÐ, àâòîñåðâ³ñ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 383-20-50, (362) 62-19-79

Òà÷êè, ÑÒÎ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-06-07, (362) 61-11-00

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê AUTOCOMFORT.BIZ.UA, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 55 . . . . . . . . (063) 635-05-63

PribaltService, ÑÒÎ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1. . . . . . . (050) 371-01-00

Àâòîäèçàéí, ìàéñòåðíÿ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 . . . . . . . (098) 806-70-70, (066) 843-32-03, (066) 141-05-52

Ìàéñòåð 12 Âîëüò, ÑÒÎ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 836-65-80, (332) 28-65-80

Ñòèëü-Àâòî, àâòîìàéñòåðíÿ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 222-05-04, (097) 653-67-14

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÃÀÐÄÅͲÒ, ÒÇΠÇàï÷àñòèíè äî ñ/ã òåõí³êè. 33024, ì.гâíå, âóë.Ì.Ñòàðèöüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . (096) 919-14-49, (050) 715-42-07 . . . . . . . . . . . . . (067) 701-90-31, (362) 62-16-70 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 60 (ÒÖ “Ìëèí³âñüêèé”). . . . . . . . . (050) 715-42-07 (067) 701-90-31, (096) 919-14-49, (362) 62-16-70 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


54

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå Àãðàäîê, ÒçÎÂ

Òðàêòîðí³ çàï÷àñòèíè, â³ää³ë

33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 60 (ÒÖ “Ìëèí³âñüêèé”), â³ää³ë ¹71-72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 933-29-53

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-20, (067) 663-21-21

Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÐÔ ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 104 ä . . . . . . . . . . . . . (067) 246-28-43, (362) 64-20-50, 64-26-22

Óêðàãðîë³çèíã, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÍÀÊ

33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-19, (067) 383-06-69

Óêðåêñïî-Ïðîöåñ, ÏÂÍÂÏ, ÐÔ

Àãð³ìàòêî-Óêðà¿íà, ÏðÀÒ Àãðî-Çàï÷àñòèíè, ÒçΠÀãðî-ÑÒ, ÏÏ

35340, ñ.Âåëèêèé Æèòèí гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-61-65, 20-61-08

Àãðî-Öåíòð, ÏÏÔ

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 à . . . . . . (050) 375-68-80, (097) 353-10-15, (096) 800-80-50

Àãðîìåõàí³êà, ÏðÀÒ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-40-20, 24-32-23

Àãðîïðîìòåõí³êà, ÒΠÏÌÒÇ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . (362) 64-16-32

Àãðîòåððà, ÒçÎÂ

35371, ñ.Àíòîï³ëü гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . (050) 377-95-99

Àäåíà, ÒçÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . (050) 440-27-86, (362) 26-36-87, 26-19-78 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-70 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 28 . . . . . . . (362) 28-77-02

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê Âîëèíñüêà ôîíäîâà êîìïàí³ÿ, ÏðÀÒ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-65-04, 78-65-20

ÂîëèíüÀãðîÊîìïëåêò, ÒçÎÂ

43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-99-74, (067) 332-00-35

Âîëèíüàãðîïîñòà÷, ÒçÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-22-78, 24-13-40

Âîëèíüàãðîðåììàø, ÒçÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 18 à . . . . . . . (332) 24-15-77, (067) 334-21-52, (096) 668-24-02

33003, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 8 . . . . . . . . . . . . . (096) 661-01-00, (362) 60-88-52, 60-88-51

Âîëèíüàãðîòåõ, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-04-00, (097) 921-05-05

Âîëèíüòåõàãðîñåðâ³ñ, ÏÏ

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-29, 62-20-28

Ãðàíïîñòà÷, ÒçÎÂ

35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-96

ÄÒÌ-Àãðîñåðâ³ñ, ÒÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.809 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-86

Äþíà, ÏÏ

Åð³äîí Òåõ, ÒçΠÊîëîñ-Àãðî, ÏÏ

Êîìïàí³ÿ “Ðàéç”, ÏÀÒ Êîìïàí³ÿ ËÀÍ, ÒçΠËÀÍ, ÏÏ

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-12, (3622) 5-43-45

Ìîòîòåõí³êà, ï³äïðèºìñòâî

33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 93 . . . . . . (097) 891-37-66, (067) 961-17-77, (050) 654-24-44

45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-04-27 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îçä³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-68-62, (050) 675-97-41 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 8 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-01-66, (050) 671-66-97 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à (3-é ïîâ.), îô.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-02-79 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðíèøåâñüêîãî, 1 à, (332) 72-50-86

Åêñïðåñòåõïîñòà÷, ÒÄ, ÏÌÏ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-21, 77-43-73

Åëüô, ÏÔ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-73-90, 77-08-51

Ïîë³ññÿ-áóäðåñóðñ, ÒçÎÂ

Çàõ³ä-Àãðî-Òåõí³êà, ÒçÎÂ

Ïüîò³íãåð Óêðà¿íà, ÒçÎÂ

Êîìïàí³ÿ ËÀÍ, ÒÎÂ

33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-46-38, (067) 798-80-65 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-98-85, (067) 656-27-51

гâíåàãðîìàø, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36 (àâòîðèíîê) . . . . . . . (362) 61-13-16, (096) 721-16-74, (050) 375-30-75

гâíåñ³ëüìàø, ÏÀÒ

35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 6 . . . . . . . . . . (362) 69-35-41, 69-35-45

ѳëüãîñïòåõí³êà, ÄÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . (362) 63-66-97

Òåõíîòîðã, ÒçÎÂ

35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.ϳâí³÷íà, 52 à . . . . . . (067) 514-65-41, (362) 43-59-83

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, 30, (332) 28-20-32, (050) 383-36-32 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 10 â . . . (050) 437-54-53

Êîðåíþê Äìèòðî Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 8/2 . . . . . . . (332) 78-21-92, (095) 569-55-61, (098) 080-03-96

Ëàíòåõí³ê ñåðâ³ñöåíòð Óêðà¿íà, ÒçÎÂ

45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 8 . . . . . . . (067) 482-73-60, (067) 334-47-88, (332) 77-32-72

Ëóöüêï³äøèïíèêñåðâ³ñ, ÏÏ

45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 3 . . . . . . . (066) 808-90-90, (096) 808-90-90, (332) 72-28-00

Ìîòîòåõí³êà, ï³äïðèºìñòâî

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 654-24-44, (098) 553-88-23


ÑÊËÎ

Îàçèñ, ÏÂÏ

45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñîíÿ÷íà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-43-24, 72-72-73

Ïðàéìåñ³, ÏÏ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 16 à . . . . (050) 535-20-96

Ñï³âäðóæí³ñòü, ÌÏ

43000, ì.Ëóöüê. . . . . . . . . (095) 490-42-49, (050) 378-19-01

Òåõíîñòàíäàðò, ËÒÄ, ÒçÎÂ

43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-97-32, (099) 252-10-66

ÒåõíîÑòàíäàðò, ìàãàçèí

55

ÀËÜÔ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . (050) 339-31-05, (098) 131-43-75 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ÁÅÃÀËÜ ÌÈÕÀÉËÎ ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ×, ϲÄÏÐȪÌÅÖÜ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 à (067) 362-04-02, (050) 517-31-90, (362) 68-26-05

ÒðàÊòîð-Ìàðêåò, ìàãàçèí

ÃÀÐÀÆ ÀÂÒÎ, ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 9 à (íàâïðîòè ÀÇÑ “ÎÊÊΔ) . . . . . (098) 642-16-12 . . . . . . . . . . . . . (050) 435-37-68, (362) 43-93-09

Òðàêòîðí³ çàï÷àñòèíè, ñêëàä-ìàãàçèí

Avtosklo, ìàãàçèí

43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 21. . . . . . (050) 217-49-22

Òåõíîòîðã, ÒçÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 18 à . . . . . (332) 24-59-77 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-73-90, (050) 955-46-28 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-45-24, (050) 378-33-10

ÑÊËÎ ÀÂÒÎÌÎÄÅÐÍ, ²ÍÑÒÀËßÖ²ÉÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 76 â . . . . . . . . . . . . (050) 674-32-22, (050) 671-67-77 . . . . . . . . . . . . . (063) 562-20-00, (332) 24-74-30 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.37

ÀÂÒÎÑÊËÎ, ÌÀÉÑÒÅÐÍß Âð³çêà òà âñòàíîâëåííÿ ñêëà. 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êóòóçîâà, 26 . . . . . . . . . . . . (067) 423-79-53, (068) 566-53-43 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.39

ÀÂÒÎÑÊËÎ, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 21(òåðèòîð³ÿ ÌÐÅ ÄÀ²) . . . . . . . . . . . . (097) 832-38-03, (095) 055-50-19

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (ðèíîê “Äèíàìî”), 6-é ðÿä, ìàãàçèí ¹16 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 289-89-25

Àâòîñêëîñåðâ³ñ

33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85 . . . . . . . . . . . . (067) 660-84-43

ÅËѲ, ÒçÎÂ, ϲ²

33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-19-07, (362) 61-70-80

Òð³ïëåêñ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 . . . . . . . . (050) 963-82-48

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê Bus Master, ìàãàçèí

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 48 . . . . . . . . (095) 245-81-40, (097) 244-75-55, (332) 76-79-10

VIP ÑÒÈËÜ, àòåëüº àâòîäèçàéíó

43000, ì.Ëóöüê. . . . . . . . . (050) 666-41-11, (050) 141-83-18

Àâòîäèçàéí, ìàéñòåðíÿ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 . . . . . . . (098) 806-70-70, (066) 843-32-03, (066) 141-05-52

Àâòîñêëî, ìàéñòåðíÿ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 4 á . . . . . . . (099) 137-27-90

ÀâòîÑêëî, ÏÏ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 139-74-10, (097) 607-62-18

Àâòîñêëîñåðâ³ñ, àâòîìàéñòåðíÿ

45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Êàëèíîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 889-37-77, (099) 405-33-11

Åêñ³ñò Àâòîìîò³ñ, ÒÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 32 . . . . . . . . (050) 353-10-87, (067) 311-71-78, (332) 28-34-10

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


56

ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÀ

Ñòèëü-Àâòî, àâòîìàéñòåðíÿ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 222-05-04, (097) 653-67-14

Óêðà¿íñüêå àâòîñêëî, ÑÒÎ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 5 à . . . . (050) 663-57-75

ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÀ

Ìåäêî Þð³é Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43000, ì.Ëóöüê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 969-10-39

ÒÀ-ÍÎ ÒÐÅÉËÅÐÇ ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÏÏ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-88-86, (067) 224-46-66

ÑÒÎßÍÊÈ, ÃÀÐÀƲ

ÁÅÃÀËÜ ÌÈÕÀÉËÎ ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ×, ϲÄÏÐȪÌÅÖÜ Ïîñëóãè åâàêóàòîðà. 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 à (067) 362-04-02, (050) 517-31-90, (362) 68-26-05

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå ÀâòîÒîï

35371, ñ.Àíòîï³ëü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êè¿âñüêà, 150 . . . . . . . (362) 27-54-24, (050) 533-44-95, (096) 425-98-30

Âîçíþê ³òàë³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4, îô.51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 791-97-64, (095) 816-62-76

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå Àâòîêîìôîðò, ÊÌÏ

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . (362) 23-01-89

Åêîâ³ä, ÒçÎÂ

Àâòîëþáèòåëü, êîîïåðàòèâ

Çàõ³ä-Àãðîòåõ-гâíå, ÒçÎÂ

Àâòîñòîÿíêè

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 24 à . . . . . (362) 64-31-71 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 374-56-99, (050) 374-56-99

Êðàâåöü Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . (050) 514-47-80, (097) 852-84-30, (362) 20-71-57

Íàâàíòàæóâà÷-Ñåðâ³ñ, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-90, 46-08-08

Ïîñëóãè åâàêóàòîðà òà ìàí³ïóëÿòîðà, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 ê . . . . . . (067) 255-01-85

РÏðîô³, ÒçÎÂ, îáëàäíàííÿ äëÿ àâòîìèéîê

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-63-23, (362) 62-99-38

гâíåòðàêòîðñåðâ³ñ, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 64 . . . . . . . (362) 23-02-74 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 25 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . (3622) 5-21-64 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 5 á. . . (362) 26-86-62 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 72 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà . . . . . . . . . . (362) 43-21-26 33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-13-73, (068) 015-70-51

Àâòîñòîÿíêà ÇÀÒ “Àâòî³íòåðñåðâ³ñ”

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 . . . . . . . . . (362) 28-55-13

Àâòîñòîÿíêà ñï³ëêè àâòîìîá³ë³ñò³â

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â . . . . . . . (362) 24-20-81

33001, ì.гâíå, âóë.Ãðóíòîâà, 2, (362) 63-15-12, 62-85-53

Äâîðåöü, àâòîãàðàæíèé êîîïåðàòèâ

33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 44/70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-44

Çà êåðìîì, àâòîãàðàæíèé êîîïåðàòèâ

Ñèñòåìè Óïðàâë³ííÿ-Êîíñèñ, ÂÊÏ, ÒçÎÂ

Ñòèõóí Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 129 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-54-58, 43-54-98 33003, ì.гâíå, âóë.²âàíà ѳðêà, 11 á

33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 074-92-25, (362) 43-07-24

Êîëåñî, àâòîãàðàæíèé êîîïåðàòèâ

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-86-96, (095) 704-49-77

Êðèñòàë, àâòîãàðàæíèé êîîïåðàòèâ

ÒÀ-ÍÎ Òðåéëåðç Óêðà¿íà, ÏÏ Òåõ³íäóñòð³ÿ, ÒÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 434-45-81, (362) 26-27-60

Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÐÔ ÒçÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . (050) 440-27-86, (362) 26-36-87, 26-19-78

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê Ãðàá Áîãäàí dzíîâ³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . (332) 21-05-10

33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-11-94 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 41, (362) 26-17-98

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê ÀâòîÏàðêÑåðâ³ñ, ÊÏ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 39 . . . . . (332) 24-81-24

Àâòîñòîÿíêà

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 21 . . . . (332) 72-37-72

Àâòîñòîÿíêà

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à. . . . (050) 101-15-15

Àâòîñòîÿíêà ÌÏÏ “Êë³ïà”

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 à,(332) 78-67-67


ÑÒÐÀÕβ ÏÎÑËÓÃÈ

Àâòîñòîÿíêè ÂÑÀ

¹1 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 106 à.. (332) 26-06-89 ¹2 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 40. . (332) 23-41-74 ¹3 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 34. . (332) 23-41-91 ¹8 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 39 à, (332) 23-14-36 ¹9 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 2 â . . (332) 26-19-53 ¹10 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 70 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-08-87

Ìð³ÿ, ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 20 . . . . . . . . . (332) 23-38-42

ϳâí³÷íèé-1, ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 5 à . . . . . . (332) 71-90-56

Ñòèð, ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 7 . . (332) 25-14-37 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 9 . . (332) 72-93-00

Òóðèñò, ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 6 . . . . . . . . . (332) 71-91-98

57

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÏÎÆÅÆÍÎ-ÑÒÐÀÕÎÂÀ ÊÎÌÏÀͲß, ÂÎÓ ÏÀÒ Ïðèéøîâ ÷àñ æèòè íàä³éíî! 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-64-74

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå AXA Ñòðàõóâàííÿ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÀÒ

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-77-75, (067) 507-16-06

AXA Ñòðàõóâàííÿ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÀÒ

33028, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ïîëòàâè, 1. . . . . (362) 69-22-13

Star life, ñòðàõîâ³ ïîñëóãè

33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 197-98-45, (050) 015-70-89

Àðñåíàë Ñòðàõóâàííÿ, ÑÊ, ÏðÀÒ

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . (362) 63-43-02

ÑÒÐÀÕβ ÏÎÑËÓÃÈ

Àñêà, ÏðÀÒ “ÓÀÑÊ”

33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 11 . . . . . . . . (362) 63-46-93

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


58

ÑÒÐÀÕβ ÏÎÑËÓÃÈ

Áðîêá³çíåñ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÐÓ ÏÀÒ

33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 445-03-92

Ãëîáóñ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ

33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-04, (050) 432-16-80

ªâðîïåéñüêèé Ñòðàõîâèé Ñîþç, ÏðÀÒ

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 38 . . . . . . . . (362) 64-28-45

²ÍÃÎ Óêðà¿íà, ÀÑÊ, ÏðÀÒ

33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21, îô.302, 308, 310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-36, 63-46-83

Óêðà¿íñüêà ñòðàõîâà ãðóïà, ÑÊ

33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60, (362) 62-35-42

Óí³âåðñàëüíà, ÑÊ, ÏÀÒ

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 6 . . (362) 63-55-95, 63-56-09

Õ.Ë.ÁÐÎÊÅÐ ² ÏÀÐÒÍÅÐÈ, ÒçÎÂ

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30. . . . . . . . . (362) 43-40-07

ÕIJ ñòðàõóâàííÿ, ÏÀÒ

33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 â, îô.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-17-20

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê

Êè¿âñüêèé ñòðàõîâèé ä³ì, ïðåäñòàâíèöòâî ó гâíîìó, ÏðÀÒ

AXA, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ

Êíÿæà ³ºííà ²íøóðàíñ Ãðóï, ÓÑÊ, ÐÎÄ, ÏðÀÒ

Àëüôà-ãàðàíò, ÑÊ

Êðà¿íà, ÑÊ, ÏÀÒ

ÀÑÊÀ, ÓÀÑÊ, ÏðÀÒ

ÎÐÀÍÒÀ, гâíåíñüêà îáëàñíà äèðåêö³ÿ ÍÀÑÊ

ÀÑÊÎ ÄÑ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ

ÎÐÀÍÒÀ, гâíåíñüêå ì³ñüêå â³ää³ëåííÿ ÍÀÑÊ

Ãëîáóñ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ

ÎÐÀÍÒÀ, гâíåíñüêå ðàéîííå â³ää³ëåííÿ ÍÀÑÊ

Åòàëîí, ÑÊ, ÏðÀÒ

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á (ÒÖ “²ííà”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-07-77 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-51, 63-42-65 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 500-56-33, (362) 62-02-65 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-56-43, 63-59-42 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14 . . . . . . . (362) 26-06-17 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14 . . . . . . . (362) 63-57-48

ÏÇÓ Óêðà¿íà, ÑÊ, ÏðÀÒ

43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 43. . (332) 28-33-68, 28-04-10

Àëüôà Ñòðàõóâàííÿ, ÑÊ ÏðÀÒ

43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42. . . . . . . . . . (332) 28-40-52 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 65, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-14-29, (050) 445-94-29 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-99-92, 77-42-92 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-84-10, (050) 423-41-09 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . (332) 78-40-85 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-64, 77-09-64

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 13, (362) 62-33-30, 62-34-38

ªâðîïåéñüêèé Ñòðàõîâèé Ñîþç, ÏðÀÒ

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-91-61, 64-91-64

²íãî-Óêðà¿íà, ÏðÀÒ ÀÑÊ, ô³ë³ÿ â ì.Ëóöüê

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 21 . . . . . . . . . (362) 62-57-07

Êè¿âñüêèé Ñòðàõîâèé ijì, ÏðÀÒ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-05-85, (067) 363-43-63

Êíÿæà ³ºííà ²íøóðàíñ Ãðóï, ÓÑÊ, ÏðÀÒ

Ïðîâ³äíà, ÏðÀÒ, ÑÊ, ÖϳÎÊ Ïðîâ³äíà, ÏðÀÒ, ÑÊ, ÖϳÎÊ

гâíå ñòðàõóâàííÿ, ñòðàõîâèé àãåíò ÑÒ “²ëë³÷³âñüêå”, ÏðÀÒ

33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-65-12, 63-54-37

Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ “UNIQA”, ÐÎÄ ÏðÀÒ

33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . (067) 406-20-98, (362) 62-10-67, 62-05-97

Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ “ÂÓÑΔ, ÏðÀÒ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 7. . . . . . (332) 28-28-50 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 14/53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-75 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.216 . . . . . . . (050) 334-83-03, (068) 725-98-46, (332) 78-35-25 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50. . (332) 75-77-90, 75-72-55

Êðà¿íà, ÑÊ ÏÀÒ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 7. . . . . (067) 465-39-09

Êðà¿íà, öåíòð ïðîäàæó ÑÊ, ÏÀÒ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . (332) 28-04-50

Îðàíòà, Âîëèíñüêà îáëàñíà äèðåêö³ÿ ÏÀÒ ÍÀÑÊ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 7, (332) 24-81-91, 72-82-80

33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.22 . . (067) 544-99-02

Îðàíòà, Ëóöüêå ì³ñüêå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ ÍÀÑÊ

33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 à . . . . . . . (362) 62-31-55

Îðàíòà, Ëóöüêå ðàéîííå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ ÍÀÑÊ

ÒÀÑ, ñòðàõîâà ãðóïà, ÏðÀÒ

ÒÀÑ, ñòðàõîâà ãðóïà, гâíåíñüêèé öåíòð ïðîäàæó ¹1

33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 384-86-01, (362) 62-05-53

Óêîîïãàðàíò, ÑÊ, ÒÄÂ, ïðåäñòàâíèöòâî â гâíåíñüê³é îáëàñò³

33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, ê.403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-82

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 7 . . . . . . . . (332) 72-81-41 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 7 . . . . . . . . (332) 72-32-33

ÏÇÓ Óêðà¿íà, ñòðàõîâà ãðóïà

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 15,(332) 72-66-04, 72-66-40

ÏÇÓ Óêðà¿íà, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÏðÀÒ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8, (332) 77-07-54, 24-14-41

Ïðî 100 ñòðàõóâàííÿ, ÂÔ ÏÀÒ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 18 . . . . . . . (332) 72-67-07

Óêðà¿íñüêà ïîæåæíî-ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÐÄ, ÏðÀÒ

Ïðîâ³äíà, ÑÊ, ÏðÀÒ

Óêðà¿íñüêà ïîæåæíî-ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÐÔ ÏðÀÒ

Ñòðàõîâà ãðóïà “Þ.Á².ÀÉ”, ÏÀÒ

33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-70-10, 63-70-32, 63-70-42 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 181 . . . . . . . . . . . (362) 63-61-63, 63-10-99, 63-10-98, 63-61-90

43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21 à,(332) 77-24-20, 77-24-21 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 14. . (332) 77-24-30, 77-24-27 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-64-27, (095) 187-02-19


ÒÅÍÒÈ, ÊÀÐÊÀÑÈ

Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ “Ïåðøà”, ÂÓ ÏðÀÒ

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-04-62, 23-45-24

Ñòðàõîâà Êîìïàí³ÿ “ÓͲÊÀ”, ÏðÀÒ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïàðêîâà, 5 . . (332) 77-43-88, 77-43-14

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê Äæîêåð, ³íôîðìàö³éíî-äèñïåò÷åðñüêà ñëóæáà òàêñ³

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 . . . . . . . . (332) 28-52-85, (066) 242-60-60, (097) 242-60-60

Ñòðàõîâèé Ñåðâ³ñ, ÏÏ

Åë³ò-Åêñïðåñ òàêñ³

ÒÀÑ, ñòðàõîâà ãðóïà, ÂÐÄ ÏÀÒ

ªâðî-òàêñ³ Åðà

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-86-45, (096) 260-50-59 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50 . . (332) 78-97-81, 78-98-94

Óêîîïãàðàíò, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13 . . . . . . (332) 72-73-73

Óêðà¿íñüêà ïîæåæíî-ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÂÔ

43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13, îô.42 . . . (332) 24-90-03

Óêðà¿íñüêà ïîæåæíî-ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, Ëóöüêå ðåã³îíàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî Êè¿âñüêî¿ äèðåêö³¿

43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-05-46, (095) 180-92-58

Óêðà¿íñüêà ñòðàõîâà ãðóïà, ÑÊ, ÏÀÒ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 107, îô.2, (332) 75-17-91

Óí³âåðñàëüíà, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÂÎÄ ÏÀÒ

43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 48 . . (332) 77-06-48, 77-06-49

ÕË. Áðîêåð ³ ïàðòíåðè, ÒçÎÂ

43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 á, îô.11 . . . . . . . . (332) 77-00-28, (099) 901-91-05, (050) 901-08-89

ÒÀÊѲ ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå GPS-òàêñ³ 305

59

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.7 . . . . . (050) 554-46-56, (050) 586-48-38, (332) 15-82, 15-61 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 689-17-49, (332) 28-50-00

Êîçà÷îê-òàêñ³

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . (332) 29-91-00, (063) 451-97-93, (095) 332-34-73

Ëþêñ-òàêñ³, ðàä³îòàêñ³

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4, îô.316 . . . . . . . . (095) 155-36-42, (098) 450-44-22, (332) 28-14-28

Ìàêñ³ì-òàêñ³

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-30-29, 29-94-42

Ìîðÿ÷îê-òàêñ³

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-30-20, 29-30-39

Îïòèìàëüíå òàêñ³, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.602 . . (332) 70-15-79, (098) 257-25-79, (093) 394-55-79

ѳÌ-Òàêñ³

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 920-15-15, (332) 29-77-92

Õ²Ò, òàêñ³

43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 2 . . . . . . . (095) 522-54-52

×óìàê, ðàä³îòàêñ³ 15-85

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . (098) 000-15-05, (050) 670-05-55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-15-05, 15-05, 305

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 11 . . . (050) 339-89-85, (098) 227-75-33, (332) 15-85, 72-41-32

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . (097) 444-55-34, (066) 444-93-34

ÒÅÍÒÈ, ÊÀÐÊÀÑÈ

UA-TAXI

Îïòèìàëüíå òàêñ³ 579

33000, ì.гâíå . . . . . . . . (097) 999-15-61, (093) 999-15-61, (362) 43-15-61

Ïåðåâ³çíèê “Ëþêñ”, òàêñ³

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19 . . . (050) 151-54-15, (097) 288-15-07, (362) 15-01, 63-51-55

Ðàä³îòàêñ³ “Áëþç”

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå Áîíäàðåíêî Êîñòÿíòèí Îëåêñ³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33004, ì.гâíå, âóë.Àâ³àòîð³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-30-41, (067) 761-42-41

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 5, îô.1 . . . . . . . . . . . . . (096) 999-15-56, 891, (362) 15-56, 43-00-56

ÅÍÅÉ-ÌÎÒÎÐÑ, ÒÎÂ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 228-15-00, (099) 706-49-92, 219

Çàõ³ä-òåíò, ÏÏÔ

Ðàä³îòàêñ³ ϳëîò 40-40-40

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-61, 61-09-62 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . (362) 64-12-18

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


60

ÒÞͲÍÃ, ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²ß ÑÀËÎͲÂ

гâíåòåíò, ÒçÎÂ

35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 6 à . . . (050) 339-32-10, (362) 43-06-81

Òåíòè àâòîìîá³ëüí³

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 3 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 665-59-79, (050) 654-86-74

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê ÒÀ-ÍÎ ÒÐÅÉËÅÐÇ ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÏÏ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 224-46-66, (332) 78-88-86

Òåíò-Ñåðâ³ñ, âèðîáíè÷èé öåõ

45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-40-11

Òåíò-Ñåðâ³ñ, ÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-03-01, (332) 79-17-18

Òåíòè, ÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 907-62-10, (066) 998-33-97

Øîðøèí Àíäð³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 907-62-10, (066) 998-33-97

ÒÞͲÍÃ, ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²ß ÑÀËÎͲÂ

ÀÂÒÎÌÎÄÅÐÍ, ²ÍÑÒÀËßÖ²ÉÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 76 â . . . . . . . . . . . . (050) 674-32-22, (050) 671-67-77 . . . . . . . . . . . . . (063) 562-20-00, (332) 24-74-30 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.37

ÀÂÒÎÑÊËÎ, ÌÀÉÑÒÅÐÍß 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êóòóçîâà, 26 . . . . . . . . . . . . (067) 423-79-53, (068) 566-53-43 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.39

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå Àâòîñåðâ³ñ-TIR-ÁÓÑ-ëåãêîâ³ àâòî

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 722-89-16, (362) 28-16-28

Àâòîòåõíîëîã³ÿ, ÏÏ

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-17-79, (362) 61-99-27

Ìàéñòåðíÿ ç ðåñòàâðàö³¿ ñàëîí³â àâòî

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . (067) 380-42-16

Ðåíàìàêñ, ÒÎÂ

35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 311-00-11

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê AUTOCOMFORT.BIZ.UA, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 55 . . . . . . . (063) 635-05-63

Bus Master, ìàãàçèí

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 48 . . . . . . . (095) 245-81-40, (097) 244-75-55, (332) 76-79-10

R-tuning, ÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 998-06-98, (098) 127-20-95

Tuning-Tec, ÏÏ

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.404 . . . . . . . . . . . . . . (067) 119-09-76, (066) 936-15-42

VIP ÑÒÈËÜ, àòåëüº àâòîäèçàéíó

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . (050) 666-41-11, (050) 141-83-18

Àâòîäèçàéí, ìàéñòåðíÿ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 . . . . . . (098) 806-70-70, (066) 843-32-03, (066) 141-05-52

Àâòîêîìôîðò Ëóöüê, ô³ðìà

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 55 . . . . . . . (066) 701-00-46

Ñòèëü-Àâòî, àâòîìàéñòåðíÿ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 222-05-04, (097) 653-67-14

ßáëîí÷óê Ðóñëàí Àðêàä³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàðèöüêîãî, 15 . . . . (050) 160-99-00

ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â, ÌÀÒÅвÀËÈ ÀÂÒÎÁÀÍ, ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÂÒÎÀÊÑÅÑÓÀв 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3/110 . . . . . . . . . . . . . (066) 170-29-74, (332) 28-27-77 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.33

MAXIMUS, ÑÒÎ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-78-55 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.


Ô²ËÜÒÐÈ

MAXIMUS, ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ Ïðîôåñ³éíèé ï³äá³ð ôàðá. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-78-22 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ ÏÀÒ “вÂÍÅ-ÀÂÒΔ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 à . . . . . . . . . . . . . (362) 28-85-49, (067) 550-85-61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 550-85-62 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.32

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê Àâòîëó÷åñüê, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 15. . . . . . . . . (066) 212-48-92

Àâòîìàëÿð, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”), êîíòåéíåð ¹15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 443-33-97, (093) 869-15-55

Àâòîðåàí³ìàö³ÿ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 036-00-04, (096) 003-80-08

ªâðîðåìáóä, ÌÏÏ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 95 à . . . . (050) 339-98-31

Auto Studio 2000, àâòîìàéñòåðíÿ

Ìàéñòåð, ìàãàçèí

Colormarket, ÏÏ

Ìàêñèìóñ-Ïðåñòèæ, ÏÏ

35312, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Òîïîëåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 921-40-97 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 300-33-30, (362) 64-30-84

Eco TIR Service, ÑÒÎ

35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèñàäèáíà, 10 á . . . (067) 800-51-00, (050) 731-29-29

Àâòî VIP ñåðâ³ñ, ÑÒÎ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 104 ä. . . . . . (067) 360-41-59

61

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-45-05 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . (332) 28-78-77

Òåõíîêîëîð, ÒçÎÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 80 à . . . . . (332) 25-24-64

Õåí÷åëü Îëüãà Êîñòÿíòèí³âíà, ï³äïðèºìåöü

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”), ïàâ³ëüéîí ¹1 . . . . . . . . . . (332) 78-76-18, (067) 970-76-57

Àâòî Ðàäóãà, ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 12 . . . . . . . . (362) 28-06-12, (098) 752-67-52, (066) 843-25-01

Ô²ËÜÒÐÈ

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . (067) 362-55-38, (067) 912-41-10, (362) 61-98-75

PITSTOP TIR, ÌÀÃÀÇÈÍ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . (050) 520-37-97, (067) 364-46-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-13

Àâòîñåðâ³ñ “Àâòî&êîë³ð”

Àâòîôàðáà-Óêðà¿íà, ÒçÎÂ

33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-36-55, (362) 26-79-47

Âëàñò, àâòîìàãàçèíè

33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 42 . . . . . . . . (3622) 5-21-78 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 259,(362) 64-10-40, 63-08-91

Âîëîäàð-Àâòî, ÒçÎÂ

33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-49-22, (362) 64-22-55

Êîëîð àâòîïàðê, ÏÏ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-86-68, (362) 62-28-05

̳êñ, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Áîðîä³íà, 4. . (362) 62-14-70, 63-00-39

Òà÷êè, ÑÒÎ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-06-07, (362) 61-11-00

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.30

PITSTOP, ÑÒÎ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 53 . . . . . . . . . . . . (050) 370-47-33, (098) 464-30-43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-43-83 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.30

TIR-ÌÀÐÊÅÒ 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . . (067) 363-87-14, (067) 363-87-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 222-33-07 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.35

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


62

ղ̲ß, ÀÂÒÎÊÎÑÌÅÒÈÊÀ

WESTPART, ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . (096) 677-80-77, (066) 947-06-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 572-76-77 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ÀÂÒΠѲÒ, ÌÀÃÀÇÈÍ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 62 (á³ëÿ ÀÇÑ") . . . (050) 222-21-01, (362) 23-60-43 Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

ÃÀÐÀÆ ÀÂÒÎ, ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 9 à (íàâïðîòè ÀÇÑ “ÎÊÊΔ) . . . . . (098) 642-16-12 . . . . . . . . . . . . . (050) 435-37-68, (362) 43-93-09 ÒÎÏ Î²Ë, ÖÅÍÒÐÈ ÇÀ̲ÍÈ ÌÀÑÒÈË 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 7 . . . . . . . . . . . . . (066) 993-08-66, (332) 29-29-68 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 2 á . . . . . . . . . . . . . (050) 375-13-30, (332) 29-98-29

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå CARLIFE, àâòîìàãàçèí TIR

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 091-46-06, (099) 965-09-54

INTER CARS UKRAINE, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÒçÎÂ

Ñâ³ò àâòîçàï÷àñòèí, ìàãàçèí

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 442-56-74, (095) 590-06-29

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê KingÀâòî, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê “Ôîðìóëà”), ìàãàçèí ¹59 í . . . . . . . . (050) 886-14-82, (097) 346-79-82

SellParts, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . (099) 320-39-68, (097) 853-96-67

STRANS TIR çàï÷àñòèíè, ìåðåæà ìàãàçèí³â

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 311-70-40, (067) 311-71-77

Àãðî-Ñîþç-Õìåëüíèöüê, ÒçÎÂ

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 . . . . . . . . . . . . . (332) 70-59-13, 70-59-14, (067) 540-32-98

ÈÐÁ²Ñ-ÀÂÒÎ, ÒÎÂ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 309-20-59, (332) 75-00-64

ËÎÃÎÑ-ÀÂÒÎ, ìåðåæà ñòàíö³é çàì³íè ìàñòèë

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 124. . . . (099) 351-85-97

Òðàô³êàíè÷, êîìïàí³ÿ

43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . (095) 728-52-08, (050) 176-28-39

ÒÓÐÈÑÒ ÎÉË, ÏÏ

43000, ì.Ëóöüê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 103-45-94

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 63. . . . . . . . . (362) 68-05-20

ղ̲ß, ÀÂÒÎÊÎÑÌÅÒÈÊÀ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . (067) 364-46-22, (050) 520-37-97, (362) 63-00-13

LIQUI MOLY, ÀÂÒÎÐÈÇÎÂÀÍÈÉ ÑÅÐÂ²Ñ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 62 . . . . . . . . . . . . (098) 222-21-01, (050) 222-21-01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-65-63, 23-60-43

PitStop, àâòîöåíòð

Àâòîàïòåêà, ãóðò³âíÿ àâòîçàï÷àñòèí

33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-04-01, (362) 45-07-33

Àâòîëþêñ, ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 . . . . . . . (050) 375-44-36, (067) 363-06-67, (362) 23-17-48

Àâòîöåíòð “²ÒΔ

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 473-38-49, (063) 415-83-06

Àç³ìóò, àâòîìàãàçèí

33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-33-27, (050) 435-00-07

ÀÌ ñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 490-31-11, (362) 61-02-49

ÂñåÄîÁóñ³â, ìàãàçèí

33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . (095) 935-51-03, (097) 775-59-39, (063) 035-07-67

Êàøòàí Âàëåð³é Ôåäîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü

33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 5 . . (050) 930-22-09

Êîìïàí³ÿ “Ðàéç”, ÏÀÒ

35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-96

˳äåð-Àâòî, êðàìíèöÿ àâòîçàï÷àñòèí

33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-06-79, (3622) 5-63-64

Ðåàë-àâòî-òðàíñ, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-49-49, (067) 772-99-93

Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë.

MAXIMUS, ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-78-22 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

ÀÂÒÎÌÀÐÊÅÒ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 à . . . . . . . . . . . . (050) 806-36-28, (050) 673-04-31 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.38

ÃÀÐÀÆ ÀÂÒÎ, ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 9 à (íàâïðîòè ÀÇÑ “ÎÊÊΔ) . . . . . (098) 642-16-12 . . . . . . . . . . . . . (050) 435-37-68, (362) 43-93-09

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå CARLIFE, àâòîìàãàçèí TIR

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 091-46-06, (099) 965-09-54

Colormarket, ÏÏ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 300-33-30, (362) 64-30-84

INTER CARS UKRAINE, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÒçÎÂ

33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 63. . . . . . . . . (362) 68-05-20


Õ²Ì×ÈÑÒÊÀ

Start, ÑÒÎ

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 345-38-63, (362) 61-70-54

Àâòî Ðàäóãà, ìàãàçèí

33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 12 . . . . . . . . (362) 28-06-12, (098) 752-67-52, (066) 843-25-01

Àâòîòóðèñò, ìåðåæà ìàãàçèí³â

43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . (050) 686-30-04, (098) 307-45-45, (332) 26-18-10

Àðñåí, ÒÏÊ, ÏÏ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-87-13, (332) 78-70-22

Àâòîëþêñ, ìàãàçèí

Åêñ³ñò Àâòîìîò³ñ, ÒÎÂ

Àâòîôàðáà-Óêðà¿íà, ÒçÎÂ

ËÎÃÎÑ-ÀÂÒÎ, ìåðåæà ñòàíö³é çàì³íè ìàñòèë

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 . . . . . . . . (050) 375-44-36, (067) 363-06-67, (362) 23-17-48 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-36-55, (362) 26-79-47

Áóäõ³ìòîðã, ÏÏ

33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä . . . (362) 61-70-20, 61-70-22

³êîñ, ÒçÎÂ

33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-60-80

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 32 . . . . . . . . (050) 353-10-87, (067) 311-71-78, (332) 28-34-10 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 124 . . . . (099) 351-85-97

Ìàéñòåð, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-45-05

Òåõíîêîëîð, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 80 à . . . . . (332) 25-24-64

Äåòðîéò Àâòî, ìàãàçèí

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . (098) 126-04-77, (068) 940-16-37, (362) 26-97-48

ÅÍÅÉ-ÌÎÒÎÐÑ, ÒÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-61, 61-09-62

̳êñ, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Áîðîä³íà, 4. . (362) 62-14-70, 63-00-39

ÏÐÎ ÀÂÒÎ, êîìïàí³ÿ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . (362) 63-00-24,23-73-70

Ðåàë-àâòî-òðàíñ, ìàãàçèí

33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-49-49, (067) 772-99-93

ÒÏÊ Àðñåí, ÏÏ

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-10, 62-20-27

Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÐÔ ÒçÎÂ

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . (050) 440-27-86, (362) 26-36-87, 26-19-78

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê AUTOCOMFORT.BIZ.UA, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 55 . . . . . . . . (063) 635-05-63

LIQUI MOLY, àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . (050) 855-56-51

Àâòîñòèëü, ìàãàçèí

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-69-79

63

Õ²Ì×ÈÑÒÊÀ ÀÂÒÎËÅÍÄ, ÌÀÉÑÒÅÐÍß 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âèííè÷åíêà, 5 . . . . . . . . . . . . (095) 467-73-38, (067) 289-34-91

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå Àâòîìèéêà

35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèì³ñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 192-15-62

Àâòîìèéêà “Àâòîãðàä” 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . (362) 69-00-03

Àâòîñåðâ³ñ BMW

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . (362) 64-20-96

Àâòîñåðâ³ñ Mazda

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . (362) 64-20-92

Áîãäàí-Àâòî гâíå, ÒÎÂ

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 à . . . . . . (362) 64-98-00

Äîáðèíÿ ñåðâ³ñ, ÒÎÂ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 (ðàéîí ìîòîòðåêó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 773-77-70, (362) 62-99-70

ªâðî ïëþñ, ÑÒÎ

33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 757-31-53, (050) 589-01-06

Êîëîð àâòîïàðê, ÏÏ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-86-68, (362) 62-28-05 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


64

×ÎÕËÈ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜͲ

Ñâ³ò ÷èñòîòè, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . (067) 606-60-26, (050) 879-69-26, (362) 45-45-05

Òà÷êè, ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-06-07, (362) 61-11-00

Òåõíî-Êîëîð, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 320-38-33, (362) 43-15-12

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê AUTO SPA, öåíòð äîãëÿäó çà àâòîìîá³ëåì 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 622-92-62, (050) 961-01-34

Àâòîáàíÿ, ñòóä³ÿ ÀâòîÄåòåéë³íãó 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïàðêîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 027-72-22, (066) 680-82-22

ÀÂÒÎÊÎÌ, àâòîìèéêà 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 23 . . . . . . (050) 438-00-10

Ìåãàêë³í, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæí³é, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 719-13-17, (332) 29-19-98

Ìåòåîð, êë³í³íã-ñëóæáà 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèëóöüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-34-04, (050) 515-38-06

ØÈÍÈ, ÄÈÑÊÈ ÀÂÒÎØÐÎÒ www.autoshrot.com.ua 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áóäèùàíñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . (050) 339-84-88, (095) 865-88-88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 912-33-33 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.34

ÁÔ ØÈÍÀ, ØÈÍÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . (096) 404-36-51, (362) 42-07-17 ÃÀÐÀÆ ÀÂÒÎ, ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 9 à (íàâïðîòè ÀÇÑ “ÎÊÊΔ) . . . . . (098) 642-16-12 . . . . . . . . . . . . . (050) 435-37-68, (362) 43-93-09 ÇÀÕ²Ä ØÈÍÀ, ÏÏ Øèíè, äèñêè íîâ³ òà á/â. 45635, ñ.ϳääóáö³ Ëóöüêîãî ð-íó (7 êì â³ä Ëóöüêà ïî òðàñ³ Ëóöüê-Êè¿â) . . . . . . . . . . . . (050) 860-58-88, (097) 249-68-88 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.37

×ÎÕËÈ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜͲ ÀÂÒÎÁÀÍ, ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÂÒÎÀÊÑÅÑÓÀв 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3/110 . . . . . . . . . . . . . (066) 170-29-74, (332) 28-27-77 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.33

ÀÂÒÎÌÎÄÅÐÍ, ²ÍÑÒÀËßÖ²ÉÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 76 â . . . . . . . . . . . . (050) 674-32-22, (050) 671-67-77 . . . . . . . . . . . . . (063) 562-20-00, (332) 24-74-30 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.37

AUTOLIFE 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 26 à . . . . . . (066) 375-77-99, (096) 782-79-86, (099) 275-39-96

Àâòîäèçàéí, ìàéñòåðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 . . . . . . (098) 806-70-70, (066) 843-32-03, (066) 141-05-52

Ãàðàæ Àâòî, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 9 à (íàâïðîòè ÀÇÑ “ÎÊÊΔ), (098) 642-16-12, (050) 435-37-68

Ëåâøóíîâà Ñâ³òëàíà Ïåòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . (097) 381-60-81, (067) 369-59-12, (362) 63-04-80

˲ÄÅÐ ØÈÍÀ, ÌÅÐÅÆÀ ØÈÍÎÌÎÍÒÀƲ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 68 á 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-17-76 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-33-42 ÒÎÏ ØÈÍÀ, ÌÅÐÅÆÀ ØÈÍÍÈÕ ÖÅÍÒв 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 7 . . . . . . . . . . . . . (050) 375-13-00, (332) 29-97-29 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-30-31

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå 100 øèí, ìåðåæà øèííèõ öåíòð³â 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 640-14-47, (050) 883-36-88


ØÈÍÈ, ÄÈÑÊÈ

65

AutoDonor, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 423-55-53, (098) 846-78-28

Ingo-øèíè, êîìïàí³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 33 á . . . . . . . (067) 417-85-66, (097) 584-22-11, (066) 873-71-42

Àâòîëþêñ, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 . . . . . . . . (050) 375-44-36, (067) 363-06-67, (362) 23-17-48

Àâòîøèíè, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê “Äèíàìî”), 4-é ðÿä, ì³ñöå ¹28, 29 . . . . . . . . (067) 293-33-84, (099) 215-24-47, (362) 61-39-90

Àâòîøèíè-äèñêè 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 225 á . . . . . . . (067) 382-76-80, (096) 350-73-05, (096) 508-28-29

Àâòîøèíè-äèñêè, ñêëàä-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïðèñàäèáíà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-76-80, (096) 508-28-29

Äàëüíîáîé гâíå, ÑÒÎ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 64 à . . . . . . . (050) 413-19-64

Ðåàë-àâòî-òðàíñ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-49-49, (067) 772-99-93

гâíåàâòîãóìà-ñåðâ³ñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-88, 61-17-11

гâíåàâòîãóìà-ñåðâ³ñ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 129 â . . . . . (362) 43-09-04

Òåõíîîïòòîðã-Òðåéä, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 123 à . . . . . . . . . . . . . . (068) 400-28-86, (362) 63-59-64,63-13-12

Òåõíîòîðã, ÒçΠ35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.ϳâí³÷íà, 52 à . . . . . . . (067) 514-65-41, (362) 43-59-83

ÒËÀ Æèòîìèð, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä . . . . . . . . (067) 508-30-10, (097) 777-15-87, (362) 61-98-86

ÒÏÊ Àðñåí, ÏÏ

33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-10, 62-20-27

Øèíà Ñòàð, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . (067) 364-09-95, (097) 397-41-37, (362) 63-08-52

Øèíà-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-26-27, (067) 927-05-29

Øèïøèíà, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . (050) 431-24-85, (362) 61-09-29, 61-09-47

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê SHINA.LUTSK.UA, ³íòåðíåò-ìàãàçèí

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 80 . . . . . . (050) 184-95-95

Àðñåí, ÒÏÊ, ÏÏ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-87-13, (332) 78-70-22

³òî øèíà, ìàãàçèíè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 (àâòîøêîëà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 522-65-85, (098) 828-28-23 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”), ïàâ³ëüéîí ¹88 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 197-50-31, (050) 522-65-85

Ãðàíäøèíà, ÏÏ

43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 á . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-76-02, 75-76-07, (097) 494-77-44

Êóçüì³íà ²ðèíà Âîëîäèìèð³âíà, ï³äïðèºìåöü

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ñîñþðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-95-77, (050) 528-37-77


66

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ PRV ÑÅвÑ, ÑÒÎ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òðåòÿ Îá’¿çíà, 51 . . . . . . . (050) 539-19-35 . . . . . . . . . . . . (050) 553-55-95, (096) 553-55-95 TECH, ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ Àâòîãóìà. Ïðàöþºìî ïî ïåðåðàõóíêó. 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 35 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 584-22-71 ÀÂÒÎÌÀÐÊÅÒ Øèíîìîíòàæíå îáëàäíàííÿ, øèíîðåìîíòí³ ìàòåð³àëè. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 à . . . . . . . . . . . . (050) 806-36-28, (050) 673-04-31 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.38

ÀÂÒÎÑÅвÑ, ÌÀÉÑÒÅÐÍß 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85. . (096) 652-17-72

ÒÎÏ ØÈÍÀ, TIR-ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-30-31 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 7 . . . . . . . . . . . . . (050) 375-13-00, (332) 29-97-29 ÒÎÏ ØÈÍÀ, ÌÅÐÅÆÀ ØÈÍÍÈÕ ÖÅÍÒв 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 152 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-16-29 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-50-51 ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëóöüêà, 10 . . . . . . . . . . . . (066) 887-33-63, (066) 889-15-55 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.33

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ TIR 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 141 . . . . . . . . . . . . (066) 887-33-63, (066) 889-15-55 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.33

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ ÊÎÌÏÀͲ¯ “ÏÐÎ ÀÂÒΔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . (097) 069-69-25, (067) 811-73-55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-24 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à (ÀÇÑ “Îëàñ”), (098) 236-61-36, (096) 262-52-25 ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ ÊÏ “ÀÂÒÎÁÀÇÀ” 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 72 á

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.гâíå ÂÎËÎÄÀÐ-ÀÂÒÎ, ÒÇΠØèíîìîíòàæ, áàëàíñóâàííÿ, ðåãóëþâàííÿ ðîçâàëó ñõîäæåííÿ. 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . (067) 363-49-22, (362) 64-22-55 ÊÎËÅÑÎ

43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”) . . . . . . (050) 528-61-85 (050) 238-96-71,(050) 238-96-79, (050) 208-72-87 . . . . . . . . . . . . . (096) 242-38-88, (098) 942-75-79

˲ÄÅÐ ØÈÍÀ, ÌÅÐÅÆÀ ØÈÍÎÌÎÍÒÀƲ Ðèõòóâàííÿ äèñê³â ð³çíèõ òèï³â. 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 68 á 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-17-76 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-33-42 ÑÒÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒ Ìîá³ëüíèé øèíîìîíòàæ. 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 83 . . . . . . . . . . . . (095) 384-43-88, (068) 763-39-63 Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë.

100 øèí, øèíîìîíòàæ

33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 . . . . . . . . . . . (067) 640-14-47

HOFMANN, øèíîìîíòàæ

33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 82 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 027-44-84

RENOMAX, øèíîìîíòàæ

33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 44. . . . . . (096) 688-85-20

TIR-Ñòîï, ñòàíö³ÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ

33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 108 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 106-10-14, (362) 62-30-32

VIANOR, øèííèé öåíòð

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-17-11, 43-09-05

Àâòîøèíè, øèíîìîíòàæ

33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 225 ä . . . . . . (067) 382-76-80, (093) 472-79-32, (096) 350-73-05

Àëüï³í, ìåðåæà øèííèõ ñåðâ³ñ³â ÒçΠ“гâíåàâòîãóìà-ñåðâ³ñ”

33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 129 â . . . . (362) 43-09-04

Áàðàíêà, øèíîìîíòàæ

33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 21 à . . . . (098) 290-08-09

Äåòðîéò Àâòî, øèíîìîíòàæ

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8. . . . . . . . (068) 940-16-37


ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

67

Äåòðîéò Àâòî, øèíîìîíòàæ

33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . (068) 940-16-37

Ìàéñòåð-øèíà, øèíîìîíòàæ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 665-78-27, (067) 382-53-51

гâíåàâòîãóìà-ñåðâ³ñ, ÒçÎÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-88, 61-17-11 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 129 â . . . . . (362) 43-09-04

Ñóïåðøèíîìîíòàæ

33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-64-77 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 . . . . . . . . (3622) 5-21-95

Øèíà Öåíòð

33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-94-09, (067) 751-50-88

Øèíîìîíòàæ 33027, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 69, (097) 281-28-34 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 . . . . . . (050) 375-52-95 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 34 . . . (097) 007-73-78 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèì³ñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 192-15-62

Øèíîìîíòàæ àâòîñàëîíó “Òåìï-Àâòî” 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à . . . . . . . . (362) 28-98-50

Øèíîìîíòàæ íà Áîÿðö³ 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 137. . . . . . (068) 963-51-65

Øèíîìîíòàæ ÏÀÒ “гâíå-Àâòî” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-19-26, (362) 28-85-49

Øèíîìîíòàæ ÏÏ “Øèíà Ñòàð” 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . (067) 364-09-95, (097) 397-41-37, (362) 63-08-52

Øèíîìîíòàæ ÑÒÎ “Âëàñò” 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-76, (3622) 5-33-24

Øèíîìîíòàæ ÑÒÎ “Òà÷êè” 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 ê . . . . . . (068) 307-00-12

Øèíîìîíòàæ ÒΠ“ÀÇÑ-ñåðâ³ñ” 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 á . . . . . . (362) 23-00-94

Øèíîìîíòàæ ÒΠ“Áîãäàí-Àâòî гâíå” 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 à . . . . . . (362) 64-98-10

Øèíîìîíòàæ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 280-14-74

ϳäïðèºìñòâà òà ô³ðìè ì.Ëóöüê TIR-øèíîìîíòàæ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-79-57, 75-79-64

Vianor, øèííèé öåíòð 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 á . . . . . (332) 75-76-07

ÁÎØ Àâòîñåðâ³ñ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 20 . . . . . . . . (332) 28-00-37, (066) 343-97-78, (067) 471-04-71

³òî øèíà, øèíîìîíòàæ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 (àâòîøêîëà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 197-50-51

Åêñïðåñ Àâòî ñåðâ³ñ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-03-03, (099) 144-66-20

Çàõ³ä Øèíà, ÏÏ 45635, ñ.ϳääóáö³ Ëóöüêîãî ð-íó (7 êì â³ä Ëóöüêà ïî òðàñ³ Ëóöüê-Êè¿â) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 860-58-88, (097) 249-68-88

Êîëåñî, øèíîìîíòàæ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 5 . . (050) 238-96-79

Íåïòóí, øèíîìîíòàæ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 28. . . . . . (066) 743-08-19

Ôàâîðèò-Vianor, øèíí³ öåíòðè 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-33-22, (066) 881-75-25 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 6 à . . . . . (066) 850-85-89 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð.


68

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

Øèíà-ñåðâ³ñ, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 71 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 471-02-25, (332) 77-03-17

Øèíîìîíòàæ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 91 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 068-08-28 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 316-53-26, (066) 628-72-00 43006, ì.Ëóöüê, âóë.²âàíà Êîæåäóáà, 24.. (050) 378-10-81

Øèíîëþêñ, øèíîìîíòàæ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 1 á. . . . . . (066) 363-84-77

Øèíîìîíòàæ, àâòîìàéñòåðíÿ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 675-64-59, (093) 598-09-39

Øèíîìîíòàæ, àâòîìàéñòåðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 675-64-59, (093) 598-09-39


Автосервіс Рівне-Луцьк- 2016  

Фірми та підприємства Рівненщини та Волині, що працюють у сфері транспорту. Магазини автозапчастин, послуги автосервісу, мийка авто, гаражі...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you