Page 8

11 грудня 2015 року

стор. 8

З ТУРБОТОЮ ПРО КОЖНОГО

Згурівська райдержадміністрація, районна рада вітають З ДНЯМИ НАРОДЖЕННЯ ПИЛИПЕНКО ІРИНУ ВІКТОРІВНУ (10.12)

ОСОБЛИВА ДИТИНА Особлива дитина – хто вона? Які умови навчання

і виховання створені у Згурівському районі. На ці запитання ми попросили відповісти завідуючу Згурівською районою психолого-медико-педагогічною консультацією Світлану Миколаївну СКРИННИК. - 3 грудня відзначався Міжнародний тей , бадень інваліда. День, коли Генеральна Асам- гато трудблея ООН закликала держави – члени ООН нощів на проводити подальшу інтеграцію в життя шляху її суспільства осіб з інвалідністю. Міжнарод- впровадний день інвалідів привертає увагу до про- ж е н н я , блем інвалідів, захисту їх гідності, прав і але педаблагополуччя, акцентує увагу суспільства г о г і ч н и й на переваги, які воно отримує від участі колектив інвалідів у політичному, соціальному, еко- Згурівсьномічному і культурному житті. Цей день є кої ЗОШ нагадуванням людству про його обов’язок приділяє виявляти турботу і милосердя до найбільш в е л и к у незахищеної частини суспільства – людей з увагу їх вирішенню. Так 20 листопада відбулася обмеженими фізичними можливостями. На педагогічна рада за участю представників віджаль серед них не мало дітей. То ж як відбу- ділу освіти, де детально розглядалися здобутки вається процес інтергараціїї дітей-інвалідів та проблеми навчання «особливих» дітей. Віду нашому районі? значалася потреба у сприянні розвитку інклю- За останні роки в Україні і безпосередньо зивного закладу освіти з боку районного керіву районі відбулися істотні зміни у ставленні до ництва, депутатів районної та обласної рад . проблем дітей з особливими освітніми потре- Ви згадували. що для організації навбами або як прийнято їх називати «Особливі чання необхідний ряд документів, розкажіть діти». До цієї категорії відносяться діти-інвалі- детальніше. ди, діти з порушеннями фізичного, психічного, - Всю інформацію можна знайти на сайті розумового, мовленнєвого розвитку і навіть Згурівського відділу освіти http://zgurivkarvo. обдаровані діти. А «особливі» саме тому, що klasna.com/uk/site/news.html у розділі «Згурівсьїм необхідно створювати особливі умови для кий РМК»- напрямки за галузями наук-ПМПК. навчання і виховання, за яких враховуються Але хотілося б акцентувати увагу на висновок їхні як «слабкі», так і «сильні» сторони. Кожний ПМПК — це той основний документ, на підставі із цих видів порушень потребує специфічних якого дитина направляється в спеціальний чи умов організації спеціальної освіти з метою загальноосвітній навчальний (дошкільний чи найповнішої реалізації загальноосвітніх і корек- шкільний) заклад системи освіти, заклад соційно-розвивальних цілей. Раніше такі умови ціального захисту (дитячі будинки-інтернати обов’язково створювалися у спеціальних за- відповідного профілю, реабілітаційні центри). гальноосвітніх закладах або школах-інтерна- Видає його Згурівська районна ПМПК. Це тах. Так у 2011 році 27 дітей району навчали- служба у відділі освіти (приміщення гуртося у школах-інтернатах обласної комунальної житку школи-інтернату), яка насамперед є відвласності. На сьогодні їх 7. Це завдяки тому, повідальною за активне, раннє виявлення дітей що новим в основі державної політики стало з порушеннями розвитку і налагодження для створення цих умов у дошкільних та загаль- них необхідної медичної і педагогічної допомноосвітніх навчальних закладах, навчально-ре- оги. Для нас найважливішою і відповідальною абілітаційних центрах. є оцінка потенційних можливостей розвитку - Тобто, які б складні порушення розвитку такої дитини та визначення адекватних умов її не мала дитина, вона має право відвідувати навчання, виховання і професійної підготовки. школу у нашому районі? Склад Згурівської районної ПМПК-це завідуюча - Так . І не тільки школу, з 2015 року це та чотири фахівці: Калина Василівна Шипко стосується і дошкільних навчальних закладів. учитель-дефектолог, Ірина Олександрівна ЛогІнклюзивний дошкільний заклад з правом на- виненко - учитель-логопед, Марія Богданівна давати корекційну та реабілітаційну допомогу Малицька - практичний психолог, Олександр дітям-інвалідам - ось питання сьогодення. До Іванович Зіборов–лікар-психіатр. Досвідчені школи ж батьки звертаються до керівника на- спеціалісти готові прийти на допомогу батькам вчального закладу з заявою про зарахування, та їхнім дітям .То ж,шановні батьки, звертайтенадають необхідні документи, а адміністра- ся за телефоном 5-16-24. Приїздіть на консульція закладу, педагогічний колектив приймають тації, які відбуваються за графіком, поданим рішення про форму навчання та створення нижче. спеціальних умов для проведення корекцій- І все ж яка кількість «особливих» дітей ної роботи (звичайно за погодженням відділу сьогодні охоплена у районі. освіти) і за умови научуваності дитини. - У дошкільних навчальних закладах: «Ве- З якими порушеннями приймаються селка» (логопед Ірина Олександрівна Логвидіти і які ж форми навчання існують у рай- ненко) у логопедичній групі отримують дооні сьогодні? помогу 12 дітей . ЇЇ відвідують діти Згурівки, - Легка, помірна розумова відсталість, пору- Пасківщини, Нової Олександрівки, Середовки. шення психологічного розвитку, опорно-рухо- У «Журавці»(логопед Надія Федорівна Івахвого апарату, слуху, зору, мовлення. ненко) діє логопедичний пункт (до 12 дітей), Види допомоги такі: логопедичні пункти у Згурівській ЗОШ І-ІІІ ст. та -з 2004 року для дітей із мовленнєвими пору- Згурівському НВК «Гімназія-ЗОШ І ступеня» шеннями у дошкільному навчальному закладі (логопед Надія Федорівна Івахненко) охоплю«Веселка» у Згурівці функціонує логопедична ють учнів 13 початкових класів. У 7 закладах група. освіти 23 дітей навчається індивідуально , троє - в школах району організоване індивідуаль- з них вдома та 2 дітей навчаються інклюзивно. не навчання дітей за програмами , які відповіда- І це тільки частина тих, хто потребує допомоги ють їх розвитку та можливостям . . Сільські дошкільні групи та молодші школярі - з 2013 року організоване інклюзивне нав- залишаються не охопленими у зв’язку з відсутчання дітей у Згурівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. ністю кадрів. А штатні працівники практично не - Чим відрізняються такі форми навчан- можуть охопити всіх дітей із недоліками псиня? хофізичного розвитку. Частково цю проблему - Індивідуальне навчання передбачає «один вирішує створений у 2012 році мобільний конучень-один учитель» і може бути організоване сультативний пункт, який діє за заявками батьвдома або у школі. Підставою є довідка ЛКК ків та навчальних закладів. Педагоги надають Згурівської центральної районної лікарні, витяг консультацію, проводять показові заняття та з протоколу обстеження дитини на засіданні вправи , які допомагають батькам долати трудпсихолого-медико-педагогічної консультації, нощі навчання та виховання. наказ керівника навчального закладу . І як результат є те, що разом зі змінами в Інклюзивне навчання передбачає супровід освіті змінюється і громадська свідомість, подитини з порушеннями безпосередньо у клас- ступово зникає думка, що усі ті, хто потрапляє ному колективі. Дитина постійно в класі працює до категорії дітей з особливими потребами, поз дітьми, бере участь у позакласній роботі. Для винні навчатися у спеціальних школах. Адже цього у штати навчального закладу вводиться школа, яка відкриває двері для усіх, дає можпосада асистента учителя. Педагог, який прой- ливість бути обізнаними з тими проблемами, шов методичну підготовку, допомагає дитині на з якими стикаються діти з інвалідністю та їхні уроках засвоїти програмний матеріал, супро- родини. І завдяки цьому ми краще розуміємо воджує на перервах, якщо є труднощі у самооб- оточуючий світ, тих, хто, на нашу думку, відрізслуговуванні, разом з педагогічним колективом, няється від нас, без якихось вагань надаємо добатьками розробляє індивідуальну програму помогу, коли з’являється необхідність. розвитку дитини. Це нова форма навчання діДень тижня ПН. СР. СР. ЧТ ПТ

Години 14.0017.00 8.3011.00 13.0015.00 9.3017.00 10.0012.00

ГРАФІК РОБОТИ КОНСУЛЬТАНТІВ ПМПК Консультант Місце проведення Шипко Калина Василівна-дефектолог Малицька Марія Богданівна – практичний психолог Логвиненко Ірина Олександрівна. логопед, дефектолог Скринник Світлана Миколаївназавідуюча ПМПК, логопед Зіборов Олександр Іванович – лікарпсихіатр

ЧИТАЙТЕ У НАСТУПНОМУ НОМЕРІ -Компетентно про нову споруду на стадіоні -Переможці олімпіад -Як зустріти новий рік НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 30147

відділ освіти, районний методичний кабінет кабінет психолога Згурівська ЗОШ І-ІІІ ст.. ДНЗ «Веселка», логопедична група відділ освіти кабінет ПМПК ІІ поверх ЦРЛ, кабінет заступника головного лікаря

ЗАСНОВНИКИ: районна державна адміністрація, районна рада, трудовий колектив редакції. Адреса редакції: 07600. Україна. Київська обл, смт Згурівка, вул. Українська,19. День виходу — п’ятниця. Тираж 3100 примірників. Реєстраційне свідоцтво КІ № 210, видане 23.04.1997 Замовлення №51-33 Обсяг 2 друк. аркуші Електронну версію газети читайте на сайті: http://zgurivka-rda.gov.ua/panorama.html

– головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення РДА, ПАРХОМЕНКА МИКОЛУ ВАСИЛЬОВИЧА (15.12), керівника ТОВ “Зелена брама”. Хай добрий ангел береже повік, вогонь зорі, що долею зоветься, життя, неначе вишитий рушник, багряним килимом хай усміхнеться. Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, нехай здійсняться тисячі бажань, щоб доля дарувала тільки щастя, ні грама бід, ні крапельки страждань. Будь завжди весела і красива, будь завжди такою, як ти є, наша мила донечко, ти не уявляєш як ми любимо тебе. Любу нашу, дорогеньку, рідненьку, прекрасну донечку КИРПУ ЮЛІЮ

ОЛЕКСАНДРІВНУ

з с. Черевки щиро вітаємо з квітучим 16-річчям, яке вона святкує 10 грудня і даруємо такі слова: Простелися доле, рівними шляхами, виросла ти, доню, та й на радість мамі. Хай в житті твоєму буде свят багато. Виросла, ти, доню, та й на радість тату. Довгою й щасливою хай стежина буде, щоб любили тебе всюди й поважали люди. Хай щасливу долю пташка наспіває і летять до Бога мамині слова. Твої мама і тато.

Будь такою, як ми тебе знаєм, проста, ніжна і всім дорога. Хай і щастя і сонця вітрила, мчать твій човен до тої землі, де панує лиш радості сила, де збуваються мрії усі! Ці щирі святкові слова ми даруємо нашій дорогій, неповторній, рідненькій сестричці КИРПІ ЮЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНІ з нагоди найкрасивішого 16-річчя, яке вона зустріла 10 грудня Сестричко, сонце променисте! Життя твоє хай буде чисте. Вквітчане щастям і добром, любов’ю, ніжністю, теплом, а доля радість лиш дарує. В багатстві й розкошах вирує, здійсняться хай твої бажання, з днем народження вітання. З повагою та любов’ю твоя сестра Катя та її чоловік Володимир.

З перлинним весіллям! Милі наші ювіляри! Ви змогли зберегти ту любов і ніжність з якою був створений цей союз ще 30 років тому. Ви зберегли вогонь в своїх серцях. Ми бажаємо Вам, щоб це щастя не закінчувалося ніколи. Будьте разом все своє життя! З безмежною любов’ю, щирою вдячністю, теплотою своїх сердець вітаємо наших найрідніших, найдорожчих людей, ім’я яким - Батько й Мати, які дали життя, вивели в люди, сповна віддають батьківську любов дітям, внуку – це наші милі, добрі, славні і красиві діти, батьки та золоті дідусь і бабуся БРИГІНСЬКІ

ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ І НАДІЯ ІВАНІВНА, які 13 грудня зустрічають

свій 30 річний ювілей подружнього життя Перлинне весілля вже прийшло. Ви довгих тридцять років крокували. І поряд з вами все життя пройшло, і нас у гості ви тепер позвали. І ми вітаєм з святом урочистим, уклін низький вам шлемо до землі. Нехай над вами небо буде чистим, на серці радісно і повно на столі! Від людей вам зичим шани і любові, ладу у домівці, успіхів в труді, щоб були ви завжди милі, любимі та здорові, а душею й серцем вічно молоді! З найкращими побажаннями люблячі мама, діти Леся, Тарас, Вася, Таня і любимий внук Кирилко. Хай доля щастям вишива рушник, хай здійсняться всі мрії і бажання, хай дім ваш буде щедрим на добро, як урожаєм щедра осінь рання. 7 грудня 45-річний ювілейний день народження завітав до нашої шановної, доброї, гостинної, чудової свахи ПРИЙМАК НАДІЇ ГРИГОРІВНИ з с. Нова Оржиця. З повагою та шаною ювілярку сердечно вітають свати Скринник і дарують такі слова: В цей день в сердечному привіті, в плину років, в плину стежок-доріг, зберем усе, що є найкраще в світі, і зорями сипнем на Ваш поріг. Бажаємо щастя і доброго слова, усюди удачі, міцного здоров’я, хорошої пісні, прекрасного свята, безмежної радості в серці і в хаті. В цей дорогий для серця день, бажаємо квітів і пісень! Від друзів щирих привітань, від зірок здійснення бажань! Від сонця, світла і тепла, щоб доля щедрою була! І не спинити часу лік, нехай щастить весь довгий вік. Любу, дорогеньку, рідненьку, наймилішу, найкрасивішу донечку, люблячу, щиру сестричку ВОЛКОВСЬКУ ОКСАНУ ВОЛОДИМИРІВНУ серцями сповненими любові та ніжності вітаємо з щасливим 25-річчям, яке вона зустріла 9 грудня Хай врода твоя не в’яне ніколи, ступає любов на поріг. Бажаємо щасливої долі і рівних щасливих доріг. Хай у житті твоєму буде лиш добро, кохання вірне, друзі незрадливі. Бажаєм, щоб задумане збулось і щоб життя твоє завжди було щасливим. Благополуччя тобі зичимо й удача, здорова будь й красива, мов весна, і щоб в любові не пізнать нестачі, бо Богом раз дарується вона! Твої найрідніші батьки та брат.

ЗДОБУТКИ НА ОСВІТЯНСЬКІЙ НИВІ

НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ

У листопаді вперше серед учнів професійно-навчальних закладів проходив ІІ етап обласних олімпіад із загальноосвітніх дисциплін. Учасниками в олімпіадах були учні-переможці І етапу, який провели у кожному навчальному закладі. Олімпіади відбулись у двох навчальних закладах – ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» і ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей». ДНЗ «Згурівський професійний ліцей» представляли 9 учнів з різних загальноосвітніх дисциплін: українська мова і література, іноземна мова, інформаційні технології, хімія, біологія, історія, економіка, право, ліцеїсти взяли участь у олімпіаді в Броварському професійному ліцеї. У цьому навчальному закладі виборювали першість учні 9 навчальних закладів. Завдання були різного характеру і розраховані на «сильного» учня. Результати учнівських робіт – наш успіх. Успіх учнів, а найбільше – викладачів, які готували вихованців до участі в ІІ етапі обласних олімпіад. Учні професійного ліцею завоювали призові місця: Крістіна Мельниченко (514 група) – 2 місце – українська мова і література (викладач Н.Д.Сова); Богдан Філюшин (502 група) – 2 місце – англійська мова (викладач В.С.Шпак); Ігор Хасан (424 група) – 2 місце – інформаційні технології (викладач Ю.І.Обламський). Бажаємо і надалі всім учням ліцею нових успіхів. А.КОЛІСНІЧЕНКО, Ю.ОЛІЙНИК. Наші реквізити: р/р 26006702911326 в АТ «Райффайзен банк «Аваль» м.Київ, МФО 380805, КОД ЄДРПОУ 19413986

РЕДАКТОР Л.П.МЕЛЬНИК ТЕЛ./ФАКС: 5-04-25; ТЕЛ: 5-04-22. E-mail: zg_panorama@ukr.net

За достовірність фактів відповідальність несе автор. Рукописи і фотографії не.рецензуються і не повертаються

Газета набрана та зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Панорама”, смт Згурівка, вул. Українська, 19.

Думки авторів публікацій не завжди збігаються з точкою зору редакції.

Надруковано у Прилуцькій міській друкарні

Profile for Zgurivka rda

Panorama 54 (2015)  

Panorama 54 (2015)  

Advertisement