Page 3

ñò. 3

16 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó Ïîíåäiëîê, 19 ñi÷íÿ ÏÅÐØÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ 06.00, 00.30 Âiä ïåðøî¿ îñîáè 06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.20 Íîâèíè 06.40, 07.10, 08.10, 21.30, 23.15, 00.15, 01.50 Ñïîðò 06.45, 07.15, 08.15, 09.00, 23.25, 00.25 Ïîãîäà 07.20, 23.30 Íà ñëóõó 08.20 7 ÷óäåñ Óêðà¿íè 08.45 Òåëåìàãàçèí 09.15 Õ/ô “Âåòåðèíàð” 13.20 Âiêíî â Àìåðèêó 13.55 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà 14.10 ×îëîâi÷èé êëóá 14.35 ×îëîâi÷èé êëóá. Áîêñ 15.40 Euronews 15.45 Êíèãà ua 16.15 Ò/ñ “Ñåðæàíò Ðîêêà” 18.05 ×àñ-× 18.15 Íîâèíè. Ñâiò 19.00 Ïåðøà øïàëüòà 20.00 Ïðî ãîëîâíå 22.55 Òðiéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷i 23.00, 00.00, 01.00 Ïiäñóìêè 01.55 ÒåëåÀêàäåìiÿ 02.55 Òåëåâèñòàâà “Ìàðòèí Áîðóëÿ” (1) 05.00  ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà Êàíàë 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 ÒÑÍ 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 09.10 “Ñíiäàíîê ç 1+1” 07.35, 08.35, 12.20 “Ìàøà i âåäìiäü” (1) 09.40 “×îòèðè âåñiëëÿ - 2”.åðiÿ 11.05, 04.25 Ò/ñ “Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó” (1) 13.05 Õ/ô “Øóêàþ æiíêó ç äèòèíîþ” 17.10, 01.15 Ò/ñ “Êîðîëüîê - ïòàøêà ñïiâî÷à” (1) 20.30 Õ/ô “Êîõàííÿ-çiòõàííÿ” (1) 22.30, 02.50 Ò/ñ “Øåðëîê - 2: Ñêàíäàë ó Áåëãðàâi¿” (2) 00.20 Ò/ñ “Òåðïêèé ñìàê êîõàííÿ” (1) 05.30 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé” 05.35 “Òåëåìàãàçèí” IÍÒÅÐ 05.00, 01.20 Õ/ô “Ñiì äíiâ äî âåñiëëÿ” 06.35 “Ìóëüòôiëüì” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.50 “Íîâèíè” 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì” 09.20 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè-2” 11.05, 12.25 Ä/ñ “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì” 13.10 Ä/ñ “Ñêëàä çëî÷èíó” 14.20 “Ñiìåéíèé ñóä” 15.45 “Æäè ìåíÿ” 18.10, 02.55 Òîê-øîó “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî” 19.05 Ò/ñ “Îñòàííié ÿíè÷àð” 20.00 “Ïîäðîáèöi” 20.45 Ò/ñ “Ãðå÷àíêà” 22.35, 03.40 Ò/ñ “Iíäóñ”

Âiâòîðîê, 20 ñi÷íÿ ÏÅÐØÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ 06.00, 00.30 Âiä ïåðøî¿ îñîáè 06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.20 Íîâèíè 06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 23.15, 00.15, 01.55 Ñïîðò 06.45, 07.15, 08.15, 09.00, 17.55, 22.30, 23.25, 00.25 Ïîãîäà 07.20 Åðà áóäiâíèöòâà 07.30, 23.30 Íà ñëóõó 08.20 7 ÷óäåñ Óêðà¿íè 08.40 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ 08.45 Òåëåìàãàçèí 09.15, 20.00 Ïðî ãîëîâíå 10.10 Ëþáîìèð 12.00 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè 12.25 Óòåîäèí ç Ìàéêëîì Ùóðîì 13.20, 18.05 ×àñ-× 13.45 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà 13.55 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ 14.15 Ôîëüê-music 15.45 Euronews 16.15 Ò/ñ “Ñåðæàíò Ðîêêà” 18.15 Íîâèíè. Ñâiò 18.55 Ò/ñ “Ìiñ Ìàðïë” 22.55 Òðiéêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00, 00.00, 01.00 Ïiäñóìêè 02.05 ÒåëåÀêàäåìiÿ 03.10 Òåëåâèñòàâà “Òðè iäåàëüíi ïîäðóææÿ” (1) Êàíàë 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 09.10 “Ñíiäàíîê ç 1+1” 07.35, 08.35 “Ìàøà i âåäìiäü” (1) 09.40 “×îòèðè âåñiëëÿ - 2” 11.05, 04.15 Ò/ñ “Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó” 12.20, 13.15 “Ðîçñìiøè êîìiêà” 14.10 “Øiñòü êàäðiâ” 14.40 Õ/ô “Êîõàííÿ-çiòõàííÿ” (1) 17.10, 01.15 Ò/ñ “Êîðîëüîê - ïòàøêà ñïiâî÷à” (1) 20.30 Õ/ô “Êîõàííÿ-çiòõàííÿ - 2” (1) 22.30, 02.45 Ò/ñ “Øåðëîê - 2: Ñîáàêè Áàñêåðâiëÿ” (2) 00.20 Ò/ñ “Òåðïêèé ñìàê êîõàííÿ” (1) 05.05 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé” 05.10 “Òåëåìàãàçèí” IÍÒÅÐ 05.05, 22.30, 03.30 Ò/ñ “Iíäóñ” 05.50, 20.00 “Ïîäðîáèöi” 06.35 “Ìóëüòôiëüì” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.50 “Íîâèíè” 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì” 09.20, 20.45 Ò/ñ “Ãðå÷àíêà” 11.10, 12.25 Ä/ñ “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì” 13.20 Ä/ñ “Ñêëàä çëî÷èíó” 14.20 “Ñóäîâi ñïðàâè” 15.40 “Ñiìåéíèé ñóä” 18.10, 02.45 Òîê-øîó “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî” 19.05 Ò/ñ “Îñòàííié ÿíè÷àð” 01.20 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè-2”

²ÊÍÀ, ÄÂÅв, âõ³äí³ äâåð³ áóäü-ÿêîãî

ðîçì³ðó, ÆÀËÞDz, ÐÎËÅÒÈ, ËÀ̲ÍÀÒ

ÒÖ “Êðàïëèíà”. Òåë.: 097-337-50-46, 050-076-84-00, 093-861-39-74.³êòîð.

ÏÐÎÄÀÌ àáî ÇÄÀÌ ÁÓÄÈÍÎÊ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 8 ñîòîê ïðèâàòèçîâàíî¿ çåìë³, ïîðó÷ ïëÿæ, ë³ñîâà çîíà. Âóë. Êîìñîìîëüñüêà,7 (á³ëÿ çàãîòçåðíà). Òåë.: 067-869-56-54.

ÂÈÃÎÒÎÂËߪÌÎ:

Äâåð³ ìåòàëåâ³, âõ³äí³ âîðîòà, ðåø³òêè, íàâ³ñè, îãðàäêè, ãðîáíè÷êè, ãàðàæ³ òà ³íøå. Çàáîðè, ïðîôëèñòè, êîâêà. Òåë.: 066-756-28-10, 096-565-68-28.

Ñåðåäà, 21 ñi÷íÿ ÏÅÐØÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ 06.00, 00.30 Âiä ïåðøî¿ îñîáè 06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.20 Íîâèíè 06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 23.15, 00.15, 01.55 Ñïîðò 06.45, 07.15, 08.15, 09.00, 17.55, 23.25, 00.25 Ïîãîäà 07.20, 23.30 Íà ñëóõó 08.20 7 ÷óäåñ Óêðà¿íè 08.40 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ 08.45 Òåëåìàãàçèí 09.15, 20.00 Ïðî ãîëîâíå 10.10 Ëþáîìèð 12.40 Çðîáëåíî â ªâðîïi 13.20, 18.05 ×àñ-× 13.45 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà 13.55 Õî÷ó áóòè 14.15 Õòî â äîìi õàçÿ¿í? 14.40 ßê âàøå çäîðîâ’ÿ? 15.45 Euronews 16.10 Ä/ô “Çíèùèòè ÀÅÑ” 17.25 Ä/ô “Ïàëiòðà. Ïóññåí” 18.15 Íîâèíè. Ñâiò 18.55 Ò/ñ “Ìiñ Ìàðïë” (1) 22.00 Ñëiäñòâî. Iíôî 22.40 Ìåãàëîò 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðiéêà, Êåíî 23.00, 00.00, 01.00 Ïiäñóìêè 02.05 ÒåëåÀêàäåìiÿ 03.05 Õ/ô “Õî÷ó çðîáèòè çiçíàííÿ” (1) Êàíàë 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 ÒÑÍ 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 09.10 “Ñíiäàíîê ç 1+1” 07.35, 08.35 “Ìàøà i âåäìiäü” (1) 09.40 “×îòèðè âåñiëëÿ - 2” 11.05, 04.15 Ò/ñ “Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó” (1) 12.20, 13.15 “Ðîçñìiøè êîìiêà” 14.10 “Øiñòü êàäðiâ” 14.50 Õ/ô “Êîõàííÿ-çiòõàííÿ - 2” (1) 17.10, 01.15 Ò/ñ “Êîðîëüîê - ïòàøêà ñïiâî÷à” (1) 20.30 Õ/ô “Êîõàííÿ-çiòõàííÿ - 3” (1) 22.30 Ò/ñ “Øåðëîê - 2: Ðåéõåíáàõñüêèé âîäîñïàä” (2) 00.20 Ò/ñ “Òåðïêèé ñìàê êîõàííÿ” (1) 02.45 Ò/ñ “Øåðëîê - 2 Ðåéõåíáàõñüêèé âîäîñïàä” (2) 05.00 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé” 05.05 “Òåëåìàãàçèí” IÍÒÅÐ 05.05, 22.30, 03.35 Ò/ñ “Iíäóñ” 05.50, 20.00 “Ïîäðîáèöi” 06.35, 03.15 “Ìóëüòôiëüì” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.50 “Íîâèíè” 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì” 09.20, 20.45 Ò/ñ “Ãðå÷àíêà” 11.10, 12.25 Ä/ñ “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì” 13.20 Ä/ñ “Ñêëàä çëî÷èíó” 14.20 “Ñóäîâi ñïðàâè” 15.40 “Ñiìåéíèé ñóä” 18.10 Òîê-øîó “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî” 19.05 Ò/ñ “Îñòàííié ÿíè÷àð” 01.20 Õ/ô “Ïðîùàííÿ ç Êà¿ðîì”

×åòâåð, 22 ñi÷íÿ ÏÅÐØÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ 06.00, 00.30 Âiä ïåðøî¿ îñîáè 06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.20 Íîâèíè 06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 23.15, 00.15, 01.55 Ñïîðò 06.45, 07.15, 08.15, 09.00, 23.25, 00.25 Ïîãîäà 07.20 Åðà áóäiâíèöòâà 07.30, 23.30 Íà ñëóõó 08.20 7 ÷óäåñ Óêðà¿íè 08.40 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ 08.45 Òåëåìàãàçèí 09.15, 20.00 Ïðî ãîëîâíå 10.15 Ä/ô “Ìîñòè ìiæ ñâiòàìè” 11.05, 18.55 Ò/ñ “Ìiñ Ìàðïë” (1) 12.15 Ñëiäñòâî. Iíôî 13.20, 18.05 ×àñ-× 13.45 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà 13.55 Íàäâå÷ið”ÿ 14.50 Euronews 15.25, 03.05 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. Ñïðèíò (÷îëîâiêè) 17.00 Ñâiòëî 17.35 Ä/ô “Ïàëiòðà. Åíãð” 18.15 Íîâèíè. Ñâiò 22.00 “Ñõåìè” ç Íàòàëiºþ Ñåäëåöüêîþ 22.55 Òðiéêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00, 00.00, 01.00 Ïiäñóìêè 02.05 ÒåëåÀêàäåìiÿ 04.40 Ôiëüì-îïåðà “Çàïîðîæåöü çà Äóíàºì” (1) Êàíàë 1+1 06.00,07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 ÒÑÍ 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 09.10 “Ñíiäàíîê ç 1+1” 07.35, 08.35 “Ìàøà i âåäìiäü” (1) 09.40 “×îòèðè âåñiëëÿ - 2” 11.05, 05.00 Ò/ñ “Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó” (1) 12.20, 13.15 “Ðîçñìiøè êîìiêà” 14.10 “Øiñòü êàäðiâ” 14.55 Õ/ô “Êîõàííÿ-çiòõàííÿ - 3” (1) 17.10, 01.25 Ò/ñ “Êîðîëüîê ïòàøêà ñïiâî÷à” (1) 20.30 Õ/ô “Çãàäàé ïðî ÷îðòà.” (2) 22.00 “Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü” 22.30 “Ïðàâî íà âëàäó - 2” 00.30 Ò/ñ “Òåðïêèé ñìàê êîõàííÿ” (1) 02.55 Õ/ô “Ìåëàíõîëiÿ” (2) 05.30 “Òåëåìàãàçèí” IÍÒÅÐ 05.05, 22.35, 03.30 Ò/ñ “Iíäóñ” 05.50, 20.00 “Ïîäðîáèöi” 06.35 “Ìóëüòôiëüì” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.50 “Íîâèíè” 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì” 09.20, 20.45 Ò/ñ “Ãðå÷àíêà” 11.10, 12.25 Ä/ñ “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì” 13.20 Ä/ñ “Ñêëàä çëî÷èíó” 14.20 “Ñóäîâi ñïðàâè” 15.40 “Ñiìåéíèé ñóä” 18.10, 02.45 Òîê-øîó “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî” 19.05 Ò/ñ “Îñòàííié ÿíè÷àð” 01.20 Õ/ô “Ñïîâiäü Äîí Æóàíà” (2) ÒÐÊ “Óêðàèíà” 06.00, 13.00, 15.25 Ò/ñ “Ñëiä” (1) 06.50, 07.10, 08.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 01.30, 05.20 Ïîäi¿ 09.15, 04.45 Çîðÿíèé øëÿõ 10.00 Ò/ñ “Ëiêàðêà” (1) 11.50, 19.45 Òîê-øîó “Ãîâîðèòü Óêðà¿íà” 18.00 Ò/ñ “Äóìàé ÿê æiíêà” (1) 21.00 Ò/ñ “Êîðäîí ñëiä÷îãî Ñàâåëüºâà” (1) 23.00 Ïîäi¿ äíÿ 23.30 Ò/ñ “Äèêèé 4” (2) 02.15 Ò/ñ “Òþäîðè 4” (3) 04.00 Òàºìíèöi çiðîê ÑÒÁ 05.20 “Ó Ïîøóêàõ iñòèíè. Òàºìíà iñòîðiÿ ñåêñó ó ÑÐÑД 06.05, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè” 06.40, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!” 08.35 “Çiðêîâå æèòòÿ. Ìàëåíüêi çiðêè âåëèêîãî øîó” 09.35 “Çiðêîâå æèòòÿ. Ìàìèíi ñèíî÷êè” 10.35 “Ìîÿ ïðàâäà. Iãîð Ïåòðåíêî. Æèòòÿ ïiñëÿ ñìåðòi” 11.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Íàòàëÿ Êðà÷êîâñüêà. 120 êã ñàìîòíîñòi” 12.10 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi 4” 18.00 “Âiêíà-Íîâèíè” 18.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà” (2) 19.55, 22.45 “Õ-Ôàêòîð - 5” 23.55 Õ/ô “×îðíèé ïðèíö” (1) 01.40 Õ/ô “Ïîâåðíåííÿ “Ñâÿòîãî Ëóêè” (1) 03.10 Íi÷íèé åôið

ÃÀÐÌÎͲÉÍÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÄÈÒÈÍÈ ÒÀ ¯¯ ϲÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎ ØÊÎËÈ Çàïðîøóºìî âñ³õ ä³òåé â³êîì â³ä 2 äî 6 ðîê³â íà â³äêðèòòÿ äèòÿ÷î¿ ñòó䳿 ðîçâèòêó äèòèíè «Äîëîíüêè», ÿêå â³äáóäåòüñÿ 21.01.2015 ðîêó î 16.00 çà àäðåñîþ: ñìò Çãóð³âêà, âóë. Óêðà¿íñüêà,28.

Òåë. 0969528164.

ÁÓвÍÍß ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ âîäîïðîâ³äíèõ ñèñòåì. ×ÈÑÒÊÀ êîëîäÿç³â. ÊÎÏÀÍÍß êàíàë³çàö³é. ÁÅÒÎÍͲ ʲËÜÖß. Ñâåðäëîâèíè Ï²Ä ÊËÞ×. Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì:099-93-12-263.

ÇÀÊÓÏÎÂÓªÌÎ â³ä íàñåëåííÿ òà ãîñïîäàðñòâ âåëèêó ðîãàòó õóäîáó: áè÷ê³â, òåëÿò, êîíåé (â òîìó ÷èñë³ ëåæà÷èõ òà ïðîáëåìíèõ ÂÐÕ). Âè¿çä ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 067-407-80-82, 050-161-25-00, 099-751-62-93, 093-853-44-43.

ÏÐÎÄÀªÒÜÑß 1-Ê ÊÂÀÐÒÈÐÀ 5-ïîâåðõîâîãî áóäèíêó âóë.Êèð³ÿ (ðàéîí öóêðîçàâîäó). Ö³íà 14 òèñ ó.î. ÒÎÐÃ. Òåë.: 095-886-08-40.

Ï Ð Î Ä À Ì ÒÎÊÀÐÍÈÉ ÑÒÀÍÎÊ, ïîëóàâòîìàò (380 Âò). Òåë.: 099-221-52-09, 098-71-68-051.

Ç À ÊÓ Ï Î ÂÓ ª Ì Î ÂÐÕ, ñâèí³, òåëÿòà, êíóð³, êîçè. Òåë.: 093659-69-09

ÏÐÎÂÎÄÈÌÎ Ç À Ê Ó Ï ² ÂË Þ Â ÐÕ , êîí³, òåëÿòà, áè÷êè. Òåë.: 067-503-66-72, 067-504-44-06.

Ì’ßÑÎÊÎÌÁ²ÍÀÒ ÇÀÊÓÏÎÂÓª êîí³, êîðîâè, áè÷êè, òåëèö³. Âè¿çä òåðì³íîâî. Ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 093714-08-01, 098-746-21-33.

Ì’ÿñîïåðåðîáíå ï³äïðèºìñòâî çàêóïîâóº ÂÐÕ, ìîëîäíÿê ÂÐÕ, ñâèíåé, êíóð³â, ê³ç. Òåë.: 099-271-55-11, 098-114-55-11.

Ñóáîòà, 24 ñi÷íÿ ÏÅÐØÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ 06.00 Ïiäñóìêè 06.15, 07.30, 08.55, 09.00, 22.30, 00.00 Ïîãîäà 06.20, 23.00 Âiä ïåðøî¿ îñîáè. Ïiäñóìêè 07.35, 00.05 Íà ñëóõó. Ïiäñóìêè 08.30 Ãóìîðèñòè÷íèé êëóá “Çîëîòèé ãóñàê” 09.15 Ïåðøà ñòóäiÿ 10.10 Çðîáëåíî â ªâðîïi 10.30  ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà 11.30 Õ/ô “Òàºìíèöÿ â îçåði Åðîó” (1) 13.15 Ñâiòëî 13.50 Ä/ñ “Ìié íîâèé äiì Êîðåÿ” 14.25, 02.55 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. Ãîíêà ïåðåñëiäóâàííÿ (÷îë.) 15.20 ×îëîâi÷èé êëóá. Áîêñ 16.25, 03.45 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. Ãîíêà ïåðåñëiäóâàííÿ (æiíêè) 17.20 ×îëîâi÷èé êëóá 18.30 Êíèãà ua 19.00 Ò/ñ “Ñåðæàíò Ðîêêà” 21.00, 01.20 Íîâèíè 21.40 Óòåîäèí ç Ìàéêëîì Ùóðîì 22.10 Iíøà ìóçèêà ç Îëåêñiºì Êîãàíîì 22.40 Ìåãàëîò 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðiéêà, Êåíî 01.50 Ìóçè÷íå òóðíå 05.05 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ Êàíàë 1+1 06.00, 05.00, 05.30 “Øiñòü êàäðiâ” 07.15, 19.30 ÒÑÍ 08.00, 08.25 Ì/ñ “Êà÷èíi iñòîði¿” (1) 08.50 “Ñâiòñüêå æèòòÿ” 09.45 Õ/ô “Äðóæèíà ãåíåðàëà” (1) 13.30 “Âå÷iðíié Êè¿â 2014” 15.30, 20.15 “Âå÷åðíèé êâàðòàë” 18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà - 5” 23.05 “Ùî? Äå? Êîëè?” 00.00 Õ/ô “Äiëîâà æiíêà” (1) 01.55 Õ/ô “Ñåêòà” 05.15 “Òåëåìàãàçèí” IÍÒÅÐ 05.40 Ò/ñ “Äðóãå äèõàííÿ” 06.30, 20.00 “Ïîäðîáèöi” 07.15 Ì/ô “Áàáàé” 08.45 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî” 09.30 “Íîâèíè” 10.00 Õ/ô “Ìîñêâà ñëüîçàì íå âiðèòü” 12.45, 01.50 Ò/ñ “Ñìàê ãðàíàòà” 18.10, 20.30 Õ/ô “Êîëè íà ïiâäåíü âiäëåòÿòü æóðàâëi” 22.20 Ò/ñ “Äàð’ÿ” 04.00 Ä/ô “Öiëèòåëi. Ðîçïëàòà çà íåâiãëàñòâî” 04.45 “Ìóëüòôiëüì” ÒÐÊ “Óêðàèíà” 07.00, 15.00, 19.00, 02.05, 04.15 Ïîäi¿ 07.10 Ò/ñ “Äóìàé ÿê æiíêà” (1) 08.00, 23.20 Õ/ô “Ñâiäîê” (1) 10.00, 01.15 Çîðÿíèé øëÿõ äàéäæåñò 11.00 Ò/ñ “Ëþáîâ Íàäi¿” (1) 15.20, 19.40 Ò/ñ “Ñåñòðà ìîÿ, Ëþáîâ” (1) 02.45, 04.55 Ò/ñ “Äèêèé 4” (2) ÑÒÁ 06.40 Õ/ô “Ëþäèíà íiçâiäêè” (1) 08.05 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi” 09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!” 11.15 “Õ-Ôàêòîð - 5” 16.05 Õ/ô “Äiàìàíòîâà ðóêà” (1) 18.00 Õ/ô “Âèéøîâ ¿æà÷îê iç òóìàíó” (1) 22.10 Õ/ô “Ðîçïëàòà çà êîõàííÿ” (1) 00.00 Õ/ô “Êîõàíà æiíêà ìåõàíiêà Ãàâðèëîâà” (1) 01.30 Õ/ô “Ïî ãîëîâíié âóëèöi ç îðêåñòðîì” (1) 03.00 Íi÷íèé åôið

Îë³éíèöÿ “ªâàÎëåóì” ñ. Àðêà䳿âêà çàïðîøóº íà ðîáîòó ÷îëîâ³ê³â. Òåë.: 098-684-35-15.

ÏÐÎÄÀªÒÜÑß Ñ²ÍÎ, ÑÎËÎÌÀ ó êâàäðàòíèõ òþêàõ. Òåë.: 095-086-22-74, 099-764-20-13.

1 (êîëî) - áåç îáìåæåíü àóäèòî𳿠(çàãàëüíîäîñòóïíà). 2 (òðèêóòíèê) - ïåðåãëÿä íåïîâíîë³òí³ìè ãëÿäà÷àìè ðåêîìåíäîâàíî ðàçîì ç áàòüêàìè àáî ç â³äîìà áàòüê³â. 3 (êâàäðàò) - ðåêîìåíäóºòüñÿ ò³ëüêè äëÿ äîðîñëèõ.

Ï’ÿòíèöÿ, 23 ñi÷íÿ ÏÅÐØÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ 06.00, 00.30 Âiä ïåðøî¿ îñîáè 06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.20 Íîâèíè 06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 01.55 Ñïîðò 06.45, 07.15, 08.15, 09.00, 17.35, 23.20, 00.20 Ïîãîäà 07.20, 23.30 Íà ñëóõó 08.20 7 ÷óäåñ Óêðà¿íè 08.40 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ 08.45 Òåëåìàãàçèí 09.15, 20.00 Ïðî ãîëîâíå 10.15 Ä/ô “Ìîñòè ìiæ ñâiòàìè” 11.05, 18.55 Ò/ñ “Ìiñ Ìàðïë” (1) 12.15 “Ñõåìè” ç Íàòàëiºþ Ñåäëåöüêîþ 13.20 ×àñ-× 13.45 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà 13.55 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ 14.50 Euronews 15.25, 03.10 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. Ñïðèíò (æiíêè) 17.00 Òåàòðàëüíi ñåçîíè 18.15 Íîâèíè. Ñâiò 22.00 Ïåðøà ñòóäiÿ 22.55 Òðiéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷i 23.00, 00.00, 01.00 Ïiäñóìêè 02.05 Ìóçè÷íå òóðíå 04.35 Õ/ô “Âå÷îðíèöi” (1) Êàíàë 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 ÒÑÍ 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 09.10 “Ñíiäàíîê ç 1+1” 07.35, 08.35 “Ìàøà i âåäìiäü” (1) 09.40 “×îòèðè âåñiëëÿ - 2” 11.05, 03.25 Ò/ñ “Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó” (1) 12.20 “Ðîçñìiøè êîìiêà “ 13.15 “Ðîçñìiøè êîìiêà” 14.10 “Øiñòü êàäðiâ” 15.10 Õ/ô “Çãàäàé ïðî ÷îðòà.” (2) 17.10 Ò/ñ “Êîðîëüîê - ïòàøêà ñïiâî÷à” (1) 20.20 “Ìóëüòèáàðáàðà” 20.55 “Âå÷iðíié Êè¿â 2014” 22.55 “Ñâiòñüêå æèòòÿ” 23.55 Õ/ô “Çàëiçíà ëåäi” (1) 01.50, 04.10 Õ/ô “Ôîíîãðàìà ïðèñòðàñòi” (2) 05.45 “Òåëåìàãàçèí” IÍÒÅÐ 05.05 Ò/ñ “Iíäóñ” 05.50, 20.00 “Ïîäðîáèöi” 06.35 “Ìóëüòôiëüì” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.50 “Íîâèíè” 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì” 09.20 Ò/ñ “Ãðå÷àíêà” 11.10, 12.25 Ä/ñ “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì” 13.20 Ä/ñ “Ñêëàä çëî÷èíó” 14.20 “Ñóäîâi ñïðàâè” 15.40 “Ñiìåéíèé ñóä” 18.10, 02.30 Òîê-øîó “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî” 19.05 Ò/ñ “Îñòàííié ÿíè÷àð” 20.45 Õ/ô “Ìàìèíå êîõàííÿ” 22.40, 03.15 Ò/ñ “Äðóãå äèõàííÿ” ÒÐÊ “Óêðàèíà” 06.00, 13.00, 15.25, 21.00 Ò/ ñ “Ñëiä” (1) 06.50, 07.10, 08.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 01.30, 03.15 Ïîäi¿ 09.15, 02.40 Çîðÿíèé øëÿõ 10.00 Ò/ñ “Ëiêàðêà” (1) 11.50, 19.45 Òîê-øîó “Ãîâîðèòü Óêðà¿íà” 18.00, 04.00 Ò/ñ “Äóìàé ÿê æiíêà” (1) 23.00 Ïîäi¿ äíÿ 23.30 Ò/ñ “Äèêèé 4” (2) 02.15 Ùèðîñåðäå çiçíàííÿ ÑÒÁ 05.35 “Ó ïîøóêàõ iñòèíè. Ëåâ Òðîöüêèé: òðàãåäiÿ äåìîíà ðåâîëþöi¿” 06.30 Õ/ô “Ëþäèíà íàðîäèëàñÿ” (1) 08.10 Õ/ô “Ìîëîäà äðóæèíà” (1) 10.00 Õ/ô “Ðîçïëàòà çà êîõàííÿ” (1) 11.50 Õ/ô “Ñàìàðà” (1) 18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè” 18.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà” (2) 19.55, 22.45 “Õ-Ôàêòîð - 5” 00.50 Õ/ô “Êâiòè âiä ïåðåìîæöiâ” (2) 02.35 Õ/ô “Âåðñiÿ ïîëêîâíèêà Çîðiíà” (1) 04.00 Íi÷íèé åôið

Íåäiëÿ, 25 ñi÷íÿ ÏÅÐØÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ 06.00, 07.20, 08.55, 09.00 Ïîãîäà 06.05 Ñâiò ïðàâîñëàâ’ÿ 06.40 Êðîê äî çiðîê 07.30 Øåô-êóõàð êðà¿íè 08.30, 23.00 Ãóìîðèñòè÷íèé ê ëóá “Çîëîòèé ãóñàê” 09.15 ßê öå? 09.35 Õòî â äîìi õàçÿ¿í? 09.55 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ 10.20 Õî÷ó áóòè 10.45  ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà 11.45, 02.55 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. Åñòàôåòà (÷îëîâiêè) 13.20 Ïðàâîñëàâíèé âiñíèê 14.00 Ôîëüê-music 15.20 Òåàòðàëüíi ñåçîíè 15.55 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. Åñòàôåòà (æiíêè) 19.00 Ò/ñ “Ñåðæàíò Ðîêêà” 21.00, 01.20 Íîâèíè 21.40 Ïåðøà øïàëüòà 22.10 Äîêóìåíòàëüíèé ñâiò Iíäi¿. Ä/ô “Éîãà” 22.55 Òðiéêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.25 Êîíöåðò “Òåòÿíèí äåíü” 01.50 Ìóçè÷íå òóðíå 04.30 ßê âàøå çäîðîâ’ÿ? 05.05 “Íàäâå÷ið’ÿ” ç Ò. Ùåðáàòþê Êàíàë 1+1 06.00 Õ/ô “Åííi Êëàóñ ïðè¿æäæດ (1) 07.35 Ìóëüòôiëüì (1) 08.00, 08.35 Ì/ñ “Êà÷èíi iñòîði¿” (1) 09.00 “Ëîòî-çàáàâà” 10.10 ÒÑÍ 10.55 Ì/ô “Åñêiìîñêà 2: ïðèãîäè â Àðêòèöi” (1) 11.00 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü” (1) 12.10 Õ/ô “Ïàðôóìåðêà” 19.30, 05.25 “ÒÑÍÒèæäåíü” 21.00 “Ãîëîñ. Äiòè - 2” 23.30 Õ/ô “Îäèí ïëþñ îäèí” (2) 01.35 Ä/ô “Òàºìíà ñâîáîäà” 02.35 Õ/ô “Äðóæèíà ãåíåðàëà” (1) IÍÒÅÐ 05.25 “Ïîäðîáèöi” 05.55 Õ/ô “Ìîñêâà ñëüîçàì íå âiðèòü” 08.35 “Ãîòóºìî ðàçîì” 09.30 “Íåäiëüíi Íîâèíè” 10.00 “Îðåë i Ðåøêà. Íà êðàþ ñâiòó” 10.45 Ò/ñ “Äàð’ÿ” 14.40 Õ/ô “Êîëè íà ïiâäåíü âiäëåòÿòü æóðàâëi” 18.05, 21.30 Õ/ô “Ïiäìiíà â îäíó ìèòü” 20.00, 04.35 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ” 23.20 Õ/ô “Ìàìèíå êîõàííÿ” 01.15 Ò/ñ “Ñìàê ãðàíàòà” 03.25 Ì/ô “Áàáàé” ÒÐÊ “Óêðàèíà” 06.30 Ïîäi¿ 07.10 Ò/ñ “Ëþáîâ Íàäi¿” (1) 11.00 Ò/ñ “Êîðäîí ñëiä÷îãî Ñàâåëüºâà” (1) 19.00, 02.00 Ïîäi¿ òèæíÿ ç Îëåãîì Ïàíþòîþ 20.00 Ò/ñ “Áàãàòòÿ íà ñíiãó” (1) 23.45 Ò/ñ “Äîëèíà òðîÿíä” (2) 02.50 Ò/ñ “Äèêèé 4” (2) ÑÒÁ 05.45 Õ/ô “Ãîñïîäàð òàéãè” (1) 07.05, 00.10 Õ/ô “Ñêàç ïðî òå, ÿê öàð Ïåòðî àðàïà îäðóæèâ” (1) 09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!” 12.00 “Õ-Ôàêòîð - 5” 14.50 Õ/ô “Âèéøîâ ¿æà÷îê iç òóìàíó” (1) 19.00 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ” 20.30 Õ/ô “Äîìðîáiòíèöÿ” (1) 22.15 Õ/ô “Ìîëîäà äðóæèíà” (1) 02.00 Õ/ô “Ëþäèíà íiçâiäêè” (1) 03.20 Íi÷íèé åôið

ÒÎÐÊÀª ÏÀÌ’ßÒÜ ÁÎ˲ÑÍÓ ÑÒÐÓÍÓ 16 ñ³÷íÿ ìèíຠòÿæêèé ð³ê, ÿê ï³øîâ ³ç æèòòÿ íàø ÷îëîâ³ê òà áàòüêî

ÊÓÇ²Í Þð³é ²ãîðîâè÷

(21.06.1961-16.01.2014 ð.ð.) Êîðîòêèé â³ê â³äì³ðÿëà òîá³ äîëÿ. Âàæêî ïîâ³ðèòè, Êóïëþ ÄÎÐÎÃÎ çðîçóì³òè, çìèðèòèñü… êîð³âîê,áèê³â,êîíåé ³í ëþáèâ æèòòÿ, 0989920370,0639755075 ñêëàäàâ ïëàíè íà ìàéáóòíº, òà ñìåðòü ÂÈòÄÍÀ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß äëÿ âèÿâèëàñÿ ñèëüí³øîþ. âëàñíèê³â êàôå, áàð³â, ͳêîëè íàì íå çàáóòè òîé ñòðàøíèé äåíü ³ òó ðåñòîðàí³â, òîùî. Ìè ïðîïîíóºìî ñòðàøíó õâèëèíó, êîëè ïåðåñòàëî áèòèñÿ òâîº ïî îïòîâèõ ö³íàõ ³òàë³éñüêó êàâó ñåðöå, ñòèõëè òâî¿ êðîêè. (çåðíîâó, ìåëåíó, â êàïñóëàõ òà Áåç òåáå õàòà ñïîðîæí³ëà, íå ïåðåñòóïèø ðîç÷èííó), ãàðÿ÷èé øîêîëàä òà òè ïîð³ã, ñþäè íå ïðèéäåø âæå í³êîëè, íå ñóïóòí³ ìàòåð³àëè. Íà âåñü òîâàð ñòð³íåø ð³äíèõ òè ñâî¿õ. òà îáëàäíàííÿ º ñåðòèô³êàòè ç Ñïè ñïîê³éíî, íåõàé Ãîñïîäü Áîã ïîøëå òîá³ ìîêðîþ ïå÷àòêîþ. ñìò Çãóð³âêà. Öàðñòâî Íåáåñíå, à çåìëÿ áóäå ïóõîì. Òåë. 098-680-81-16. Ñóìóþ÷³ äðóæèíà, ä³òè.

ÐÅزÒÊÈ íà â³êíà, ÊÎÂÀͲ ÂÎÐÎÒÀ. Òåë.: 093-273-24-67. ÊÓÏËÞ ÀÍÒÈÊÂÀвÀÒ:

ñòàðîâèíí³ ³êîíè, íàãîðîäè ßÍÒÀÐ: âèðîáè, êàì³ííÿ 066-35-638-35

Profile for Zgurivka rda

Panorama 3 (2015)  

Panorama 3 (2015)  

Advertisement