Page 4

ñò. 4

19 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó Âiâòîðîê, 23 ÷åðâíÿ Ñåðåäà, 24 ÷åðâíÿ Ïîíåäiëîê, 22 ÷åðâíÿ ÏÅÐØÈÉ ÏÅÐØÈÉ ÏÅÐØÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ 06.00, 00.25 Âiä ïåðøî¿ 06.00 Âåðòèêàëü âëàäè 06.00, 00.25 Âiä ïåðøî¿ îñîáè 06.30, 07.00, 08.00, îñîáè 06.30, 07.00, 08.00, 21.00, 05.00 Íîâèíè 21.00, 05.00 Íîâèíè 06.30, 07.00, 08.00, 06.40, 07.10, 08.10, 06.40, 07.10, 08.10, 21.00, 05.00 Íîâèíè 08.50, 23.20 Ñïîðò 08.50, 23.20 Ñïîðò 06.40, 07.10, 08.10, 06.45, 07.15, 08.15, 06.45, 07.15, 08.15, 08.50, 23.20 Ñïîðò 19.15, 22.45, 23.55, 09.05, 22.50, 23.55, 06.45, 07.15, 08.15, 00.20 Ïîãîäà 00.20 Ïîãîäà 07.20 Íà ñëóõó 22.45, 23.25, 00.20 07.20 Åðà áóäiâíèöòâà 08.20 Íîâèíè çâiäóñiëü Ïîãîäà 07.25, 23.35 Íà ñëóõó 08.30 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ 07.20 Åðà áóäiâíèöòâà 08.20 Íîâèíè çâiäóñiëü 08.35 Òåëåìàãàçèí 07.25, 23.30 Íà ñëóõó 08.30 Ïàñïîðòíèé 09.00, 05.45 Âi÷íå ñåðâiñ 08.20 Íîâèíè çâiäóñiëü 09.15 Ïîäîðîæíi 08.35 Òåëåìàãàçèí 08.35 Òåëåìàãàçèí 10.25 ªâðîïåéñüêi iãðè. 09.00, 05.45 Âi÷íå Ôåõòóâàííÿ. Ïëàâàííÿ. 09.00, 05.45 Âi÷íå Áîêñ 09.20 Ä/ô “ß - äîê” 09.10, 02.20 Õ/ô 13.30 Óðÿä íà çâ”ÿçêó ç 10.25 ªâðîïåéñüêi iãðè. “Àííè÷êà” ãðîìàäÿíàìè Ôåõòóâàííÿ. Ïëàâàííÿ. 10.35 Ä/ô “Ðåéõ: êðàõ 14.05 Ôîëüê-music Áîêñ ÷îðíèõ ñåëåêöiîíåðiâ” 15.30 ªâðîïåéñüêi iãðè. 13.30 Âiéíà i ìèð Áàñêåòáîë (Óêðà¿íà11.50 Ïåðøà øïàëüòà 14.30 Êàçêè Ëiðíèêà ×åõiÿ) 12.30, 03.40 Âiêíî â Ñàøêà 16.00 ªâðîïåéñüêi iãðè. Àìåðèêó 14.40 Ìóëüòôiëüì Ïëàâàííÿ. Áîêñ. 12.55 Ä/ô “ß òàì áóâ íå 14.45 Iíøà ìóçèêà ç Ôåõòóâàííÿ ç âëàñíî¿ âîëi” 18.30 ªâðîïåéñüêi iãðè. Îëåêñiºì Êîãàíîì Áàñêåòáîë (Óêðà¿íà14.40 ªâðîïåéñüêi iãðè. 15.30 ªâðîïåéñüêi iãðè. Òóðå÷÷èíà) Ñòðiëüáà êóëüîâà. Ïëàâàííÿ. Áîêñ. 19.25 Ä/ô “ß òàì áóâ íå Ôåõòóâàííÿ Ñòðiëüáà ñòåíäîâà. ç âëàñíî¿ âîëi” 18.20 ªâðîïåéñüêi iãðè. Ñòðiëüáà ç ëóêà 21.30 ªâðîïåéñüêi iãðè. Ïëÿæíèé ôóòáîë 16.15 ªâðîïåéñüêi iãðè. Ùîäåííèê (Óêðà¿íà-Àçåðáàéäæàí) 21.55 Âiéíà i ìèð Ñòðiëüáà êóëüîâà 19.40, 01.20 23.00, 00.00, 01.00 17.00 ªâðîïåéñüêi iãðè. ÄåáàòèPRO Ïiäñóìêè Áîêñ. Ñàìáî 23.25 Âåðòèêàëü âëàäè 21.35 ªâðîïåéñüêi iãðè. 19.40 Äîðîãi äåïóòàòè 01.20 Äîðîãi äåïóòàòè Ùîäåííèê 20.05 Ä/ô “ß - äîê” 01.50 Óòåîäèí ç 22.00 Ñëiäñòâî. Iíôî 21.30 ªâðîïåéñüêi iãðè. Ìàéêëîì Ùóðîì 22.40 Ìåãàëîò 02.20 Ò/ñ “Äíi ëåâà” Ùîäåííèê 23.00, 00.00, 01.00 04.05 Ò/ñ “Áàëêàíñüêèé 21.55 Ïîäîðîæíi Ïiäñóìêè åêñïðåñ” 23.00, 00.00, 01.00 23.25 Òåïëî.ua 05.25 Ä/ô “Ðîêîâèé Ïiäñóìêè 00.25 Âiä ïåðøî¿ îñîáè áóäèíîê Êîâàëåâñüêîãî” 01.20 Íàäâå÷ið’ÿ 02.35 Ò/ñ “Äíi ëåâà” iç öèêëó “Çàãóáëåíå ìiñòî” 04.05 Ò/ñ “Áàëêàíñüêèé 04.05 Ò/ñ “Áàëêàíñüêèé Êàíàë 1+1 åêñïðåñ” åêñïðåñ” 06.15, 07.00, 08.00, 05.30 Ä/ô Âàðøàâà 05.25 Ä/ô “Ðîêîâèé 09.00, 12.00, 16.45, â÷îðà é ñüîãîäíi áóäèíîê Êîâàëåâñüêîãî” 19.30, 23.30 ÒÑÍ Êàíàë 1+1 iç öèêëó “Çàãóáëåíå 06.45, 07.10, 07.45, 06.00, 07.00, 08.00, 08.10, 08.45, 09.10 ìiñòî” 09.00, 12.00, 16.45, “Ñíiäàíîê ç 1+1” Êàíàë 1+1 19.30, 23.30 ÒÑÍ 07.35, 08.35 “Ìàøà i 06.45, 07.10, 07.45, 06.45, 07.10, 07.45, âåäìiäü” (1) 08.10, 08.45, 09.10 09.40, 11.00, 03.55 08.10, 08.45, 09.10 “Ñíiäàíîê ç 1+1” “×îòèðè âåñiëëÿ - 3” “Ñíiäàíîê ç 1+1” 12.20 “×îòèðè âåñiëëÿ” 07.00, 08.00, 09.00, 07.35, 08.35 “Ìàøà i 13.30, 14.05 “Ñëiïà” 12.00, 16.45, 19.30, âåäìiäü” (1) 14.45 “Íå áðåøè ìåíi” 00.00, 04.45 ÒÑÍ 09.40, 04.20 “×îòèðè 15.45 “Ñiìåéíi 07.35, 08.35 “Ìàøà i âåñiëëÿ” ìåëîäðàìè - 5” 11.00, 12.20, 20.15, âåäìiäü” (1) 17.15 Ò/ñ “×îðíà 21.25 Ò/ñ “Ñâàòè - 3” (1) òðîÿíäà” (1) 09.40, 12.20 Õ/ô 13.30, 14.05 “Ñëiïà” 20.15, 21.25 Ò/ñ “Ñâàòè “Àâñòðàëiÿ” 3” (1) 14.45 “Íå áðåøè ìåíi” 13.30, 14.05 “Ñëiïà” 22.30 Ò/ñ 15.45 “Ñiìåéíi 14.45 “Íå áðåøè ìåíi” “Ñêëiôîñîâñüêèé 3” (1) ìåëîäðàìè - 5” 15.45 “Ñiìåéíi 23.50 Ò/ñ “Çàðó÷íèêè” (2) 17.15 Ò/ñ “×îðíà ìåëîäðàìè - 5” 00.45 Õ/ô “Òàëàíîâèòèé òðîÿíäà” (1) ìiñòåð Ðiïëi” (1) 17.15 Ò/ñ “×îðíà 22.30 Ò/ñ 03.10 Ò/ñ “Òåðïêèé ñìàê òðîÿíäà” (1) “Ñêëiôîñîâñüêèé 3” (1) êîõàííÿ” (1) 20.15, 01.15 Õ/ô 23.50 Ò/ñ “Çàðó÷íèêè” 05.10 “Ñëóæáà ðîçøóêó “Àâàòàð” (1) (2) äiòåé” 23.20 “Ìiíêóëüò” 05.15 “Òåëåìàãàçèí” 00.45 Õ/ô “Ìåíå çâóòü IÍÒÅÐ 00.20 Ò/ñ “Çàðó÷íèêè” Õàí” (1) 05.15, 21.00, 04.30 Ò/ñ (2) 03.35 Ò/ñ “Òåðïêèé ñìàê “Ïîâåðíè ìîº êîõàííÿ” êîõàííÿ” (1) 04.00 Ò/ñ “Òåðïêèé ñìàê 07.00, 07.30, 08.00, 05.10 “Ñëóæáà ðîçøóêó êîõàííÿ” (1) 08.30, 09.00, 12.00, äiòåé” 05.15 “Ñëóæáà ðîçøóêó 14.00, 16.00, 17.40 05.15 “Òåëåìàãàçèí” Íîâèíè äiòåé” IÍÒÅÐ 07.15, 07.35, 08.10, 05.20 “Òåëåìàãàçèí” 05.15, 21.00, 04.30 Ò/ñ 08.35 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì” IÍÒÅÐ 09.20 Ò/ñ “Çäðàñòóé, “Ïîâåðíè ìîº êîõàííÿ” 06.30 Ìóëüòôiëüì ìàìî!” 07.00, 07.30, 08.00, 07.00, 07.30, 08.30, 09.00, 08.00, 08.30, 12.00, 14.00, ÌÀÃÀÇÈÍ “³êòîð³ÿ” 09.00 Íîâèíè 16.00, 17.40 ïî âóë. Óêðà¿íñüêà, 07.15, 07.35, Íîâèíè 7-Ä ÏÐÎÏÎÍÓª 08.10, 08.35 07.15, 07.35, “Ðàíîê ç 08.10, 08.35 ØÈÐÎÊÈÉ ÂÈÁ²Ð: IÍÒÅÐîì” “Ðàíîê ç ÂÇÓÒÒß äëÿ âñ³º¿ IÍÒÅÐîì” 09.20, 12.25 Ò/ ðîäèíè, ÊÎÌÏËÅÊÒÈ 09.20 Ò/ñ ñ “Îïiâäíi íà “Çäðàñòóé, êðàñèâî¿ ÏÎÑÒ²ËÜÍί ïðèñòàíi” ìàìî!” 12.00, 14.00, Á²ËÈÇÍÈ, à òàêîæ â 11.15, 12.25 Ä/ñ 16.00, 17.45 àñîðòèìåíò³ ÄÈÒß×ÈÉ “Ñëiäñòâî “Íîâèíè” ÎÄßà â³ä 0 äî 10 ðîê³â. âåëè... ç 13.25, 14.20 Ëåîíiäîì “Ñiìåéíèé ñóä” Òåë.: 066-921-37-07, 063-196-35-08. Êàíåâñüêèì” 16.15 “Æäè 12.45 “Ñóäîâi ìåíÿ” ñïðàâè” 11.15, 12.25 Ä/ñ 18.00, 19.00 Òîê-øîó 13.45, 14.20 “Ñiìåéíèé “Ñëiäñòâî âåëè... ç “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî” ñóä” Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì” 20.00, 03.40 15.35, 16.15 Ò/ñ 12.45 “Ñóäîâi ñïðàâè” “Ïîäðîáèöi” “Çàâæäè ãîâîðè 13.45, 14.20 “Ñiìåéíèé “Çàâæäè” 7" 21.00, 04.30 Ò/ñ ñóä” 18.00, 19.00 Òîê-øîó “Ïîâåðíè ìîº êîõàííÿ” 15.35, 16.15 Ò/ñ “Çàâæäè “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî” ãîâîðè “Çàâæäè” 6" 00.05 Ò/ñ “Çöiëåííÿ 18.00, 19.00 Òîê-øîó 20.00, 03.40 ëþáîâ’þ” “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî” “Ïîäðîáèöi” 03.15 “Ëåãåíäè 20.00, 03.40 “Ïîäðîáèöi” 00.00 Ò/ñ “Çöiëåííÿ áàíäèòñüêî¿ Îäåñè” 00.05 Ò/ñ “Çöiëåííÿ ëþáîâ’þ” ÒÐÊ “Óêðàèíà” ëþáîâ’þ” 03.15 “Ëåãåíäè 03.15 “Ëåãåíäè 06.50, 07.10, 08.10 áàíäèòñüêî¿ Îäåñè” áàíäèòñüêî¿ Îäåñè” Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ ÒÐÊ “Óêðàèíà” ÒÐÊ “Óêðàèíà” 07.00, 08.00, 09.00, 06.05, 14.20, 15.30, 06.05, 14.20, 15.30, 15.00, 19.00, 01.35, 00.20 Ò/ñ “Àäâîêàò” (1) 00.20 Ò/ñ “Àäâîêàò” (1) 05.20 Ïîäi¿ 07.00, 08.00, 09.00, 07.00, 08.00, 09.00, 09.15 Ðåàëüíà ìiñòèêà 15.00, 19.00, 02.10, 15.00, 19.00, 02.10, 05.20 Ïîäi¿ 10.00 Ò/ñ “Ìîº êîõàíå 05.20 Ïîäi¿ 07.10, 08.10 Ðàíîê ç 07.10, 08.10 Ðàíîê ç ÷óäîâèñüêî” (1) Óêðà¿íîþ Óêðà¿íîþ 13.50, 15.30 Ò/ñ 09.15, 04.00 Çiðêîâèé 09.15, 04.00 Çiðêîâèé “Àäâîêàò” (1) øëÿõ øëÿõ 18.00, 04.35 Ò/ñ 10.00, 19.45, 03.00 Òîê10.00, 19.45, 03.00 Òîê“Áåçñìåðòíèê. Ðàé òàì, øîó “Ãîâîðèòü Óêðà¿íà” øîó “Ãîâîðèòü Óêðà¿íà” äå òè” (2) 12.20, 21.00 Ò/ñ “Êðà¿íà 12.20, 21.00 Ò/ñ “Êðà¿íà 03” (1) 19.45, 02.20, 03.30 Òîê03” (1) 18.00, 04.35 Ò/ñ øîó “Ãîâîðèòü Óêðà¿íà” 18.00, 04.35 Ò/ñ “Áåçñìåðòíèê. Ðàé òàì, 21.00 Ò/ñ “Êðà¿íà 03” (1) “Áåçñìåðòíèê. Ðàé òàì, äå òè” (2) 23.00 Ïîäi¿ äíÿ äå òè” (2) 23.00 Ïîäi¿ äíÿ 23.30 Õ/ô “Îñîáëèâî 23.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà 23.00 Ïîäi¿ äíÿ íåáåçïå÷íèé” (3) 19.20, 01.40 “Ñòîëèöÿ” 23.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ØÀÍÎÂͲ ÌÅØÊÀÍÖ² ÇÃÓвÂÙÈÍÈ! ÄÎ ÂÀØί ÓÂÀÃÈ ÏÅÐÅË²Ê ÑÏÎÐÒÈÂÍÎ ÌÀÑÎÂÈÕ ÇÀÕÎÄ²Â Ç ÍÀÃÎÄÈ ÄÍß ÌÎËÎIJ 28 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó

×åòâåð, 25 ÷åðâíÿ ÏÅÐØÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ 06.00, 00.25 Âiä ïåðøî¿ îñîáè 06.30, 07.00, 08.00, 21.00, 05.00 Íîâèíè 06.40, 07.10, 08.10, 08.50 Ñïîðò 06.45, 07.15, 08.15, 09.05, 22.40, 23.20, 00.20 Ïîãîäà 07.20 Òåïëî.ua 07.30, 23.25 Íà ñëóõó 08.20 Íîâèíè çâiäóñiëü 08.30 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ 08.35 Òåëåìàãàçèí 09.00, 05.45 Âi÷íå 09.15 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà 09.25 Ìóëüòôiëüì 10.00 ªâðîïåéñüêi iãðè. Áàñêåòáîë (Óêðà¿íàÁåëüãiÿ) 10.30 ªâðîïåéñüêi iãðè. Äçþäî. Áîêñ. Ôåõòóâàííÿ 14.35 Ñëiäñòâî. Iíôî 15.30 ªâðîïåéñüêi iãðè. Ïëàâàííÿ. Áîêñ. Äçþäî 19.40 ªâðîïåéñüêi iãðè. Ïëÿæíèé ôóòáîë (Óêðà¿íàÏîðòóãàëiÿ) 21.35 ªâðîïåéñüêi iãðè. Ùîäåííèê 22.00 “Ñõåìè” ç Íàòàëiºþ Ñåäëåöüêîþ 23.00, 00.00, 01.00 Ïiäñóìêè 01.20 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ 02.20 Ò/ñ “Äíi ëåâà” 04.05 Ò/ñ “Áàëêàíñüêèé åêñïðåñ” Êàíàë 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.30 ÒÑÍ: “Òåëåâiçiéíà ñëóæáà íîâèí” 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 09.10 “Ñíiäàíîê ç 1+1” 07.35, 08.35 “Ìàøà i âåäìiäü” (1) 09.40, 04.15 “×îòèðè âåñiëëÿ” 11.00, 12.20, 20.15, 21.25 Ò/ ñ “Ñâàòè - 3” (1) 13.30, 14.05 “Ñëiïà” 14.45 “Íå áðåøè ìåíi” 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè 5” 17.15 Ò/ñ “×îðíà òðîÿíäà” (1) 22.30 Ò/ñ “Ñêëiôîñîâñüêèé 3” (1) 23.50 Õ/ô “Òàºìíå æèòòÿ áäæië” (2) 01.50 Ò/ñ “Òåðïêèé ñìàê êîõàííÿ” (1) 02.35 Õ/ô “Òàºìíå æèòòÿ áäæië” (12 05.15 “Òåëåìàãàçèí” IÍÒÅÐ 05.15, 21.00, 04.25 Ò/ñ “Ïîâåðíè ìîº êîõàííÿ” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Íîâèíè 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì” 09.20 Ò/ñ “Çäðàñòóé, ìàìî!” 11.15, 12.25 Ä/ñ “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì” 12.45 “Ñóäîâi ñïðàâè” 13.45, 14.20 “Ñiìåéíèé ñóä” 15.35, 16.15 Ò/ñ “Çàâæäè ãîâîðè “Çàâæäè” 7" 18.00, 19.00 Òîê-øîó “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî” 20.00, 03.35 “Ïîäðîáèöi” 00.10 Ò/ñ “Çöiëåííÿ ëþáîâ’þ” 03.15 “Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿ Îäåñè” ÒÐÊ “Óêðàèíà” 06.05, 14.20, 15.30, 00.20 Ò/ ñ “Àäâîêàò” (1) 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 02.10, 05.20 Ïîäi¿ 07.10, 08.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.15, 04.00 Çiðêîâèé øëÿõ 10.00, 19.45, 03.00 Òîê-øîó “Ãîâîðèòü Óêðà¿íà” 12.20, 21.00 Ò/ñ “Êðà¿íà 03” (1) 18.00, 04.35 Ò/ñ “Áåçñìåðòíèê. Ðàé òàì, äå òè” (2) 23.00 Ïîäi¿ äíÿ 23.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà ÑÒÁ 06.00, 18.00, 22.00 “ÂiêíàÍîâèíè” 06.35, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!” 08.20 “Çiðêîâå æèòòÿ. Çiðêîâi óòðèìàíêè” 09.15 “Âàãiòíà ó 16” 10.15 “Äîíüêè-ìàòåði” 11.10, 20.00 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè” 12.05 “ÌàñòåðØåô - 4” 18.40 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà” (2) 21.00 “Ìiñòè÷íi iñòîði¿-2 ç Ïàâëîì Êîñòiöèíèì” 22.35 “ß ñîðîìëþñü ñâîãî òiëà” 00.30 “Îäèí çà âñiõ” 01.45 Õ/ô “Äîðîñëi äiòè” (1) 02.55 Íi÷íèé åôið

Ï’ÿòíèöÿ, 26 ÷åðâíÿ ÏÅÐØÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ 06.00, 00.25 Âiä ïåðøî¿ îñîáè 06.20 Àãðîâåêòîð 06.30, 07.00, 08.00, 21.00, 05.00 Íîâèíè 06.40, 07.10, 08.10, 08.50, 23.20 Ñïîðò 06.45, 07.15, 08.15, 09.05, 13.10, 15.15, 22.50, 23.25, 00.20 Ïîãîäà 07.20 Åðà áóäiâíèöòâà 07.25, 23.30 Íà ñëóõó 08.20 Íîâèíè çâiäóñiëü 08.30 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ 08.35 Òåëåìàãàçèí 09.00, 05.45 Âi÷íå 09.15 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà 09.25 Ìóëüòôiëüì 10.00 ªâðîïåéñüêi iãðè. Ôåõòóâàííÿ. Äçþäî. Áîêñ 13.30 “Ñõåìè” ç Íàòàëiºþ Ñåäëåöüêîþ 14.00 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ 15.30 ªâðîïåéñüêi iãðè. Ôåõòóâàííÿ. Ïëàâàííÿ. Áîêñ. Äçþäî 19.30 ªâðîïåéñüêi iãðè. Ïëÿæíèé ôóòáîë (ØâåéöàðiÿÓêðà¿íà) 21.35 ªâðîïåéñüêi iãðè. Ùîäåííèê 22.00 Ïåðøà ñòóäiÿ 23.00, 00.00, 01.00 Ïiäñóìêè 01.20 Ìóçè÷íå òóðíå 02.20 Ò/ñ “Äíi ëåâà” 04.05 Òåëåâèñòàâà “Òðè iäåàëüíi ïîäðóææÿ” Êàíàë 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 02.35 ÒÑÍ 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 09.10 “Ñíiäàíîê ç 1+1” 07.35, 08.35 “Ìàøà i âåäìiäü” (1) 09.40 “×îòèðè âåñiëëÿ” 11.00, 12.20 Ò/ñ “Ñâàòè - 3” (1) 13.30, 14.05 “Ñëiïà” 14.45 “Íå áðåøè ìåíi” 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 5” 17.15 Ò/ñ “×îðíà òðîÿíäà” (1) 20.20 “Ìóëüòèáàðáàðà 2015” 21.00 “Âå÷iðíié Êè¿â” 23.10 “Ñâiòñüêå æèòòÿ” 00.10, 03.00 Õ/ô “Ìîòåëü” (3) 04.40 “Øiñòü êàäðiâ” IÍÒÅÐ 05.15 Ò/ñ “Ïîâåðíè ìîº êîõàííÿ” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Íîâèíè 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì” 09.20 Ò/ñ “Çäðàñòóé, ìàìî!” 11.15, 12.25 Ä/ñ “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì” 12.45 “Ñóäîâi ñïðàâè” 13.45, 14.20 “Ñiìåéíèé ñóä” 15.35, 16.15 Ò/ñ “Çàâæäè ãîâîðè “Çàâæäè” 7" 18.00 Òîê-øîó “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî” 20.00 “Ïîäðîáèöi” 21.00 Òîê-øîó “×îðíå äçåðêàëî” 23.30 Ò/ñ “Ïòàõà ó êëiòöi” (2) 03.00 Ò/ñ “Çöiëåííÿ ëþáîâ’þ” ÒÐÊ “Óêðàèíà” 06.05, 14.20, 15.30 Ò/ñ “Àäâîêàò” (1) 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 01.30, 05.30 Ïîäi¿ 07.10, 08.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.15, 04.15 Çiðêîâèé øëÿõ 10.00, 19.45, 02.15, 03.15 Òîê-øîó “Ãîâîðèòü Óêðà¿íà” 12.20, 21.00, 23.30 Ò/ñ “Êðà¿íà 03” (1) 18.00, 04.45 Ò/ñ “Áåçñìåðòíèê. Ðàé òàì, äå òè” (2) 23.00 Ïîäi¿ äíÿ

ÏÅÐÅÌÎÒÊÀ ÄÂÈÃÓͲÂ. ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÀÐÒÅвÂ, ÃÅÍÅÐÀÒÎвÂ. ì.ßãîòèí, âóë. Íåçàëåæíîñò³, 34, òåë.: 096190-00-15, 098-28-39-131.

09.00 – ² åòàï Ïåðåõ³äíîãî Êóáêó ðàéîíó ç ïëÿæíîãî âîëåéáîëó ñåçîíó 2015 ðîêó, ñåëèùíèé ïëÿæ; 15.00 – Ìàò÷ Ïåðøîñò³ ðàéîíó ç ôóòáîëó ì³æ ñåëèùíèìè ÃÀ ÐÀ Æ ² êîìàíäàìè «Çãóðà» òà «Äîðîæíèê», ñòàä³îí «Ñòàðò»; 18.00 – îô³ö³éíà ÷àñòèíà òà ñâÿòêîâèé êîíöåðò ç íàãîäè Äíÿ ìîëîä³ ÌÅÒÀ ËŲ çà ó÷àñò³ ïåðåìîæö³â ôåñòèâàëþ «Ï³ñåííèé äèâîãðàé» òà ìîëîäèõ Ãàðàíò³ÿ 3 ðîêè âèêîíàâö³â ïàòð³îòè÷íî¿ ï³ñí³, ë³òí³é òàíöìàéäàí÷èê; www.metgar.com.ua Òåë.: 097-328-52-33; 050-731-71-15 21.00 – ñâÿòêîâèé âå÷³ð â³äïî÷èíêó, ë³òí³é òàíöìàéäàí÷èê.

Ñóáîòà, 27 ÷åðâíÿ ÏÅÐØÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ 06.00 Ïiäñóìêè 06.20, 07.25, 08.10, 08.50, 23.00 Ñïîðò 06.30, 07.30, 08.20, 00.00, 01.15 Ïîãîäà 06.35 Êðîê äî çiðîê 07.45 Ó ïðîñòîði áóòòÿ 08.30 Ãóìîðèñòè÷íèé êëóá “Çîëîòèé ãóñàê” 09.00 Ïåðøà ñòóäiÿ 10.00 ªâðîïåéñüêi iãðè. Ôåõòóâàííÿ. Ïëàâàííÿ. Äçþäî 14.30 Ñâiòëî 15.30 ªâðîïåéñüêi iãðè. Ôåõòóâàííÿ. Ïëàâàííÿ. Áîêñ. Äçþäî 19.30 ªâðîïåéñüêi iãðè. Ôåõòóâàííÿ. Ïëÿæíèé ôóòáîë 21.00, 05.00 Íîâèíè 21.30 ªâðîïåéñüêi iãðè. Ùîäåííèê 21.55 Óòåîäèí ç Ìàéêëîì Ùóðîì 22.30 Iíøà ìóçèêà ç Îëåêñiºì Êîãàíîì 22.50 Ìåãàëîò

Íåäiëÿ, 28 ÷åðâíÿ ÏÅÐØÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ 06.00 Ñâiò ïðàâîñëàâ’ÿ 06.30, 07.40, 08.00, 08.50, 23.00 Ñïîðò 06.40, 07.50, 08.30, 00.00, 01.15 Ïîãîäà 06.50 Øåô-êóõàð êðà¿íè 08.10 Àãðîâåêòîð 08.35 Òåïëî.ua 09.00, 09.00 ßê öå? 09.25 Õòî â äîìi õàçÿ¿í? 09.45 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà 10.00 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ 10.15 Õî÷ó áóòè 11.00 ªâðîïåéñüêi iãðè. Âîëåéáîë 12.40 Óêðà¿íñüêèé êîðò 13.30 Ä/ô “Âàñèëü Ñèìîíåíêî. Òèøà i ãðiì” 14.00 Ôîëüê-music 15.30 ªâðîïåéñüêi iãðè. Ïëÿæíèé ôóòáîë. Ìàò÷ çà òðåòº ìiñöå. Ïëÿæíèé ôóòáîë. Ôiíàë. Äçþäî 18.00 Òåàòðàëüíi ñåçîíè 18.30 ªâðîïåéñüêi iãðè. Ùîäåííèê 18.55 ªâðîïåéñüêi iãðè. Öåðåìîíiÿ çàêðèòòÿ 21.20, 05.00 Íîâèíè 21.55 Ïåðøà øïàëüòà

Ö²ÍÀ ÒÈÆÍß

â³ä ìàãàçèíó “Ñêëàä” – îïòîâ³ ö³íè â ðîçäð³á. Õîëîäèëüíèê Àòëàíò ÕÌ 6023-100 – 8350 Õîëîäèëüíèê Beko CS 236020 – 7540 Õîëîäèëüíèê Nord NRT 273-030 – 4310 Ìîðîçèëüíà êàìåðà FS 225320 – 6400 Ïëèòà ãàçîâà Gefest 1200-ñ7-ê8 – 3850 Ïëèòà ãàçîâà Nord 100-2 (á³ëà) – 1990 Ïðàëüíà ìàøèíêà WISN 821 – 4830.

ÄÅØÅÂØÅ ÍÅ Á Ó Àª ÁÓ ÓÂÀ Òåëåôîí äëÿ çàìîâëåíü 095-884-40-88,

ñìò Çãóð³âêà, âóë. Êîîïåðàòèâíà, 64.

²ÍÄÅÊÑÈ ñïîæèâ÷èõ ö³í ó òðàâí³ 2015 ðîêó Çà äàíèìè Äåðæñòàòó Óêðà¿íè ³íäåêñ ñïîæèâ÷èõ ö³í ïî Óêðà¿í³ ó òðàâí³ 2015 ðîêó â³äíîñíî êâ³òíÿ 2015 ð. ñêëàâ 102,2%, â³äíîñíî ãðóäíÿ 2014 ð. – 140, 1%. Ïî Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ³íäåêñ ñïîæèâ÷èõ ö³í ó òðàâí³ 2015 ð. äî êâ³òíÿ 2015 ð. ñòàíîâèâ 101,9%, äî ãðóäíÿ 2014 ð. – 145,5%.

23.10 Äåíü ßíãîëà 00.05 Âiä ïåðøî¿ îñîáè. Ïiäñóìêè 01.20 Ìóçè÷íå òóðíå 02.20 Ò/ñ “Äíi ëåâà” 04.05 Òåëåâèñòàâà “Òðè iäåàëüíi ïîäðóææÿ” 05.25 Ä/ô “Äâîðÿíèí Ìèêîëà Ëèñåíêî” iç öèêëó “Êè¿âñüêà ñòàðîâèíà. Ñâiò ìèñòåöòâà” Êàíàë 1+1 06.10, 20.15 “Óêðà¿íñüêi ñåíñàöi¿” 07.10, 19.30 ÒÑÍ: “Òåëåâiçiéíà ñëóæáà íîâèí” 08.00, 08.35 Ì/ñ “Êà÷èíi iñòîði¿” (1) 09.00 “Ñâiòñüêå æèòòÿ” 10.00, 02.55 Õ/ô “Ñàøêî, ëþáîâ ìîÿ” (1) 13.45 “Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü” 14.20 “Âå÷iðíié Êè¿â” 16.30, 21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë” 18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà” 23.25 “Âåñåëèé ïåñåöü” 23.45 Õ/ô “Êàçèíî” (2) 05.40 “Òåëåìàãàçèí” 05.55 “Íåäiëÿ ç Êâàðòàëîì - 2” IÍÒÅÐ 05.20, 20.00, 02.15 “Ïîäðîáèöi” 06.10 Ìóëüòôiëüì 06.50 Õ/ô “×îðíà ñòðiëà” 08.40 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî” 09.30 Õ/ô “Áåðåæiòü æiíîê” 12.00, 02.45 Ò/ñ “Îäðóæèòè Êàçàíîâó” 16.00 Õ/ô “Ïîãàíà ñóñiäêà” 18.00, 20.30 Ò/ñ “Áðàòñüêi óçè” 22.30 Ò/ñ “Çäðàñòóé, ìàìî!” 01.50 “Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿ Îäåñè” ÒÐÊ “Óêðàèíà” 06.15, 07.15 Ò/ñ “Àäâîêàò” (1) 07.00, 15.00, 19.00, 01.30, 03.40 Ïîäi¿ 10.00, 04.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà 10.50 Õ/ô “Âiääàëåíi íàñëiäêè” (1) 13.00, 15.20 Ò/ñ “Íå éäè” (1) 17.10, 19.40 Ò/ñ “Âiäáèòîê êîõàííÿ” (1) 21.50 Õ/ô “×îãî õî÷óòü ÷îëîâiêè” (1) 23.50, 05.30 Òàºìíèé êîä çëàìàíî. ¯æà 00.45 Òàºìíèé êîä çëàìàíî. Ïàðàëåëüíi câiòè 02.10 Òàºìíèöi çiðîê

22.30 Àëüòåðíàòèâíà ìóçèêà 23.10 Äåíü ßíãîëà 00.05 Íà ñëóõó. Ïiäñóìêè 01.20 Ìóçè÷íå òóðíå 02.20 Ò/ñ “Äíi ëåâà” 04.05 Òåëåâèñòàâà “Òðè iäåàëüíi ïîäðóææÿ” 05.25 Óðÿä íà çâ”ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè 05.55 Ãiìí Óêðà¿íè Êàíàë 1+1 06.30 Ìóëüòôiëüì (1) 06.35, 02.25 Ì/ô “Äîëèíà ïàïîðîòi” (1) 08.00, 08.35 Ì/ñ “Ïðèãîäè âåäìåäèêiâ Ãàììi” (1) (1) 09.00 Ëîòåðåÿ “Ëîòîçàáàâà” 09.40 Ì/ô “Åñêiìîñêà 2: Ïðèãîäè â Àðêòèöi” 09.45 “Ìàøà i âåäìiäü” (1) 10.15 ÒÑÍ 11.00 “Ñâiò íàâèâîðiò: Ëàòèíñüêà Àìåðèêà” 12.05 “Iíñïåêòîð Ôðåéìóò” 13.50 “Òåðèòîðiÿ îáìàíó” 15.00 “Ïîâåðíiòü ìåíi êðàñó” 16.20 “×îòèðè âåñiëëÿ 4” 17.40, 03.40 Õ/ô “Àôîíÿ” (1) 19.30 “ÒÑÍ-Òèæäåíü” 21.00 Õ/ô “Ìîº íîâå æèòòÿ” (1) 00.30 Õ/ô “Þäåíêðàéç, àáî Âi÷íå êîëåñî” (1) IÍÒÅÐ 05.35 “Ïîäðîáèöi” 06.05 Õ/ô “Áåðåæiòü æiíîê” 08.15 “Óäà÷íûé ïðîåêò” 09.00 “Ãîòóºìî ðàçîì” 10.00 “Îðåë i Ðåøêà” 10.55, 03.50 Ò/ñ “Îäðóæèòè Êàçàíîâó” 14.05 Ò/ñ “Áðàòñüêi óçè” 18.05, 21.30 Ò/ñ “Ïòàõà ó êëiòöi” (2) 20.00, 02.30 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ” 23.25 Ò/ñ “Çäðàñòóé, ìàìî!” ÒÐÊ “Óêðàèíà” 06.15 Òàºìíèé êîä çëàìàíî. Ïàðàëåëüíi câiòè 07.00 Ïîäi¿ 07.40 Ò/ñ “Íå éäè” (1) 11.20 Ò/ñ “Äîãîðè äðèãîì” (1) 15.10 Õ/ô “×îãî õî÷óòü ÷îëîâiêè” (1) 17.10, 20.00 Ò/ñ “Çâåäåíà ñåñòðà” (1) 19.00, 01.35 Ïîäi¿ òèæíÿ ç Îëåãîì Ïàíþòîþ 22.00 Õ/ô “Âiääàëåíi íàñëiäêè” (1) 00.10 Çiðêîâèé øëÿõ 02.20 Ò/ñ “Áåçñìåðòíèê. Ðàé òàì, äå òè” (2)

ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÇÄÀÌ â îðåíäó ÌÀÃÀÇÈÍ 81,2 ì2 + ï³äñîáíå ïðèì³ùåííÿ 37,5 ì2 çà àäðåñîþ ñ. Ïåòð³âêà, âóë. Øåâ÷åíêà,6. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë.: 098-81989-62, 097-67-03-393. 1 (êîëî) - áåç îáìåæåíü àóäèòî𳿠(çàãàëüíîäîñòóïíà). 2 (òðèêóòíèê) - ïåðåãëÿä íåïîâíîë³òí³ìè ãëÿäà÷àìè ðåêîìåíäîâàíî ðàçîì ç áàòüêàìè àáî ç â³äîìà áàòüê³â. 3 (êâàäðàò) - ðåêîìåíäóºòüñÿ ò³ëüêè äëÿ äîðîñëèõ.

Profile for Zgurivka rda

Panorama 25 (2015)  

Panorama 25 (2015)  

Advertisement