Page 4

ñò. 4

17 êâ³òíÿ 2015 ðîêó Ïîíåäiëîê, 20 êâiòíÿ ÏÅÐØÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ 06.00, 08.25, 00.25 Âiä ïåðøî¿ îñîáè 06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00 Íîâèíè 06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 05.35 Ñïîðò 06.45, 07.15, 08.15, 09.10, 10.50, 13.55, 17.55, 18.50, 22.50, 23.20, 00.20 Ïîãîäà 07.20 Åðà áóäiâíèöòâà 07.25, 23.25 Íà ñëóõó 08.20 Íîâèíè çâiäóñiëü 08.45 Òåëåìàãàçèí 09.00, 05.45 Âi÷íå 09.25, 20.00 Ïðî ãîëîâíå 10.20 Ä/ô “Äîðîãàìè Ñàêñîíi¿” 11.15 Ä/ñ “Ìié íîâèé äiì - Êîðåÿ” 11.55 Ä/ô “Ïàëiòðè” 12.25 Óòåîäèí ç Ìàéêëîì Ùóðîì 13.20 Âiêíî â Àìåðèêó 14.00 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà 14.15 Ìóëüòôiëüìè 14.40 Õî÷ó áóòè 15.00 Íîòàòêè íà ãëîáóñi 15.15 ßê öå? 15.55 Ä/ô “Øiñòü ÿðäiâ ãðàöi¿” 16.25 Êíèãà ua 16.50 Ä/ô “Äàëüíi áàðèêàäè” 18.05 ×àñ-× 18.15, 02.20 Íîâèíè. Ñâiò 19.00 Ïåðøà øïàëüòà 19.30 Äîðîãi äåïóòàòè 22.00 Ïåðøà ñòóäiÿ 22.55 Òðiéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷i 23.00, 00.00, 01.00 Ïiäñóìêè 01.20 ÒåëåÀêàäåìiÿ 02.55 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà” (1) Êàíàë 1+1 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 10.30 “Ñíiäàíîê ç 1+1” 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ÒÑÍ 07.35, 08.35 “Ìàøà i âåäìiäü” (1) 09.10 “×îòèðè âåñiëëÿ - 3” 11.05 Ò/ñ “Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó” (1) 12.25, 13.00 Ä/ñ “Âîðîæêà” 13.35, 14.10 Ä/ñ “Ñëiïà” 14.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 5” 15.45 “Áèòâà ñàëîíiâ” 17.10 Ò/ñ “Ñèëà êîõàííÿ Ôåðiõè” (1) 20.30 “×èñòînews” 21.00 Ò/ñ “Îñòàííié ìîñêàëü” (1) 22.00 “Ãðîøi” 23.35, 03.05 Ò/ñ “Âåëè÷íèé Äæî” (2) 00.30 “Ìiíêóëüò” 01.00 Õ/ô “Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà” (1) 02.20 Ò/ñ “Òåðïêèé ñìàê êîõàííÿ” (1) 03.45 Õ/ô “Ñèìïàòè÷íi âäîâè êðàùå öiëóþòüñÿ” (1) 05.10 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé” 05.15 “Òåëåìàãàçèí” IÍÒÅÐ 06.30 “Ìóëüòôiëüì” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Íîâèíè 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì” 09.20 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè-2” 11.05 Ä/ñ “Ñêëàä çëî÷èíó” 12.25 Ä/ñ “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì” 13.15, 14.20 “Ñiìåéíèé ñóä” 15.15, 16.15 “Æäè ìåíÿ” 18.05, 19.05 Òîê-øîó “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî” 20.00 “Ïîäðîáèöi” 21.00, 04.05 Ò/ñ “Ëåíiíãðàä 46” (2) 23.00 Ò/ñ “Áåçñîííÿ” (2) 01.00 Ò/ñ “Ñóñiäè” ÒÐÊ “Óêðàèíà” 06.50, 07.10, 08.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 01.40, 05.30 Ïîäi¿ 09.15, 02.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà 10.00 Ìîº íîâå æèòòÿ 11.00 Ò/c “Êðàñóíi” (1) 15.30, 17.10 Ò/c “Ñëiä” (1) 18.00, 04.40 Ò/c “Áåçñìåðòíèê. Âiðà i ïðàâäà” (2) 19.45 Òîê-øîó “Ãîâîðèòü Óêðà¿íà” 21.00 Ò/c “Êâiòêà ïàïîðîòi” (1) 23.00 Ïîäi¿ äíÿ 23.30 Õ/ô “Öàð ñêîðïiîíiâ 2: Ñõîäæåííÿ âî¿íà” (2) 03.10 Ò/c “Äîðîæíié ïàòðóëü-9” (1) ÑÒÁ 06.30 “Ó ïîøóêàõ iñòèíè” 07.10, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!” 09.05 “Çiðêîâå æèòòÿ” 10.05 Õ/ô “Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà, àáî Íîâi ïðèãîäè Øóðèêà” (1) 11.45 Õ/ô “Ç ïðèâiòîì, Êîçàíîñòðà” (1) 13.40, 19.55 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè” 14.20 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ” 18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè” 18.30 “Çà æèâå!” 21.00 Ò/ñ “Ïiçíº êàÿòòÿ” (1) 22.35 “Äåòåêòîð áðåõíi 7” 23.55 “Îäèí çà âñiõ” 01.05 Õ/ô “Äî ìåíå, Ìóõòàð!” (1) 02.30 Õ/ô “Ùèò i ìå÷” (1)

Ñ²Ì’ß ÎÐÅÍÄÓª ÊÂÀÐÒÈÐÓ â Çãóð³âö³. Ïîðÿäí³ñòü ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Àðòóð. Òåë.: 050-356-79-85. ×ÈÑÒÈÌÎ ÇÀÌÓËÅͲ ÊÎËÎÄßDz çà íîâîþ òåõíîëî㳺þ. Âèêà÷óºìî ìóë äî òâåðäîãî äíÿ. Òåë.: 067-875-20-77, 095-54-00-967. 1 (êîëî) - áåç îáìåæåíü àóäèòî𳿠(çàãàëüíîäîñòóïíà). 2 (òðèêóòíèê) - ïåðåãëÿä íåïîâíîë³òí³ìè ãëÿäà÷àìè ðåêîìåíäîâàíî ðàçîì ç áàòüêàìè àáî ç â³äîìà áàòüê³â. 3 (êâàäðàò) - ðåêîìåíäóºòüñÿ ò³ëüêè äëÿ äîðîñëèõ.

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÓ ÍÀ ÏÎÑÒ²ÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ ÏÎÒвÁͲ ÂÎIJ¯ êàòåãî𳿠«Å», àâòîñëþñàð, àâòîåëåêòðèê. Òåë.:0504105359.

Âiâòîðîê, 21 êâiòíÿ ÏÅÐØÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ 06.00, 08.25, 00.25 Âiä ïåðøî¿ îñîáè 06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00 Íîâèíè 06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 05.35 Ñïîðò 06.45, 07.15, 08.15, 09.10, 11.00, 13.45, 17.55, 22.50, 23.20, 00.20 Ïîãîäà 07.20 Íà ñëóõó 08.20 Íîâèíè çâiäóñiëü 08.40 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ 08.45 Òåëåìàãàçèí 09.00, 05.45 Âi÷íå 09.25, 20.00 Ïðî ãîëîâíå 10.20 Ïåðøà ñòóäiÿ 11.20 Ä/ñ “Ìié íîâèé äiì - Êîðåÿ” 12.00 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè 12.25 Äîðîãi äåïóòàòè 13.20, 18.05 ×àñ-× 13.50 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà 14.05 Ìóëüòôiëüìè 14.25 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ 14.45 Õòî â äîìi õàçÿ¿í? 15.30 Ôîëüê-music 16.35 Õ/ô “Çàêîõàíi íåâðîòèêè” (1) 18.15, 02.20 Íîâèíè. Ñâiò 18.55 Ä/ô “Ñâiò ïiñëÿ Ôóêóñiìè” 22.00 Âiéíà i ìèð 22.55 Òðiéêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00, 00.00, 01.00 Ïiäñóìêè 23.25 Âåðòèêàëü âëàäè 01.20 ÒåëåÀêàäåìiÿ 02.55 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà” (1) Êàíàë 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ÒÑÍ 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 09.10 “Ñíiäàíîê ç 1+1” 07.35, 08.35 “Ìàøà i âåäìiäü” (1) 09.45 “×îòèðè âåñiëëÿ - 3” 11.05 Ò/ñ “Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó” (1) 12.25, 13.00 Ä/ñ “Âîðîæêà” 13.35, 14.10, 03.30 Ä/ñ “Ñëiïà” 14.45, 04.25 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 5” 15.45 “Áèòâà ñàëîíiâ” 17.10 Ò/ñ “Ñèëà êîõàííÿ Ôåðiõè” (1) 20.30 “×èñòînews” 21.00 Ò/ñ “Îñòàííié ìîñêàëü” (1) 22.00 “×îòèðè âåñiëëÿ 4” 23.35, 02.45 Ò/ñ “Âåëè÷íèé Äæî” (2) 00.30 Õ/ô “Ìåõàíiê” (3) 02.00 Ò/ñ “Òåðïêèé ñìàê êîõàííÿ” (1) 05.10 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé” 05.15 “Òåëåìàãàçèí” IÍÒÅÐ 05.35 “Ìóëüòôiëüì” 06.10, 20.00 “Ïîäðîáèöi” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Íîâèíè 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì” 09.20 Ò/ñ “Ëåãêîâàæíà æiíêà” 11.10 Ä/ñ “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì” 12.25, 14.20 Ò/ñ “Àðîìàò øèïøèíè” 14.50 “Ñóäîâi ñïðàâè” 15.45, 16.15 “Ñiìåéíèé ñóä” 18.05, 19.05 Òîê-øîó “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî” 21.00, 04.05 Ò/ñ “Ëåíiíãðàä 46” (2) 23.00 Ò/ñ “Áåçñîííÿ” (2) 01.00 Ò/ñ “Ñóñiäè” ÒÐÊ “Óêðàèíà” 06.15, 15.30, 17.10 Ò/c “Ñëiä” (1) 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 02.20, 05.30 Ïîäi¿ 07.10, 08.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.15, 04.10 Çiðêîâèé øëÿõ 10.00, 19.45, 03.10 Òîê-øîó “Ãîâîðèòü Óêðà¿íà” 11.10 Ò/c “ßêùî òè íå çi ìíîþ” (1) 18.00, 04.40 Ò/c “Áåçñìåðòíèê. Âiðà i ïðàâäà” (2) 21.00 Ò/c “Êâiòêà ïàïîðîòi” (1) 23.00 Ïîäi¿ äíÿ 23.30 Ò/c “Ìåíò ó çàêîíi 8” (2) ÑÒÁ 05.10, 18.00, 22.00 “ÂiêíàÍîâèíè” 05.45, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!” 07.30, 18.25 “Çà æèâå!” 08.40 Õ/ô “Íåéìîâiðíi ïðèãîäè iòàëiéöiâ â Ðîñi¿” (1) 10.40, 19.55 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè” 11.20 “ÌàñòåðØåô - 2” 20.55 Ò/ñ “Ïiçíº êàÿòòÿ” (1) 22.35 “Êîõàíà, ìè âáèâàºìî äiòåé” 00.55 “Îäèí çà âñiõ” 01.55 Õ/ô “Êîëè íàñòຠâåðåñåíü” (1) 03.25 Õ/ô “Ùèò i ìå÷” (1)

Ñåðåäà, 22 êâiòíÿ ÏÅÐØÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ 06.00, 08.25, 00.25 Âiä ïåðøî¿ îñîáè 06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00 Íîâèíè 06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 05.35 Ñïîðò 06.45, 07.15, 08.15, 12.40, 14.30, 17.55, 18.50, 22.45, 23.20, 00.20 Ïîãîäà 07.20 Åðà áóäiâíèöòâà 07.25, 23.35 Íà ñëóõó 08.20 Íîâèíè çâiäóñiëü 08.40 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ 08.45 Òåëåìàãàçèí 09.00, 05.45 Âi÷íå 09.15 Ïðî ãîëîâíå 10.10 Ä/ô “Ñâiò ïiñëÿ Ôóêóñiìè” 11.20 Ä/ñ “Ìié íîâèé äiì Êîðåÿ” 12.30 Çðîáëåíî â ªâðîïi 13.20, 18.05 ×àñ-× 13.30 Âiéíà i ìèð 14.35 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà 14.50 Ìóëüòôiëüìè 15.20 Íîòàòêè íà ãëîáóñi 15.55 ßê âàøå çäîðîâ’ÿ? 16.30 Iíøà ìóçèêà ç Îëåêñiºì Êîãàíîì 16.55 Ä/ô “Ìðíàëiíi Ñàðàáõà¿. Ìèñòåöòâî òàíöþ” 18.15, 02.20 Íîâèíè. Ñâiò 19.00 Ïåðøà ñòóäiÿ 19.30 ÄåáàòèPRO 22.00 Ñëiäñòâî. Iíôî 22.40 Ìåãàëîò 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðiéêà, Êåíî 23.00, 00.00, 01.00 Ïiäñóìêè 23.25 Òåïëî.ua 01.20 ÒåëåÀêàäåìiÿ 02.55 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà” (1) Êàíàë 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ÒÑÍ 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 09.10 “Ñíiäàíîê ç 1+1” 07.35, 08.35 “Ìàøà i âåäìiäü” (1) 09.45 “×îòèðè âåñiëëÿ - 3” 11.10 Ò/ñ “Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó” (1) 12.25, 13.00 Ä/ñ “Âîðîæêà” 13.35, 14.10, 03.55 Ä/ñ “Ñëiïà” 14.45, 04.25 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 5” 15.45 “Áèòâà ñàëîíiâ” 17.10 Ò/ñ “Ñèëà êîõàííÿ Ôåðiõè” (1) 20.30 “×èñòînews” 21.00 Ò/ñ “Îñòàííié ìîñêàëü” (1) 22.00 “Iíñïåêòîð Ôðåéìóò 2” 23.35, 03.05 Ò/ñ “Âåëè÷íèé Äæî” (2) 00.30 Õ/ô “Êîíôîðìiñò” (2) 02.20 Ò/ñ “Òåðïêèé ñìàê êîõàííÿ” (1) 05.10 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé” 05.15 “Òåëåìàãàçèí” IÍÒÅÐ 05.35 “Ìóëüòôiëüì” 06.10, 20.00 “Ïîäðîáèöi” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Íîâèíè 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì” 09.20 Ò/ñ “Ëåãêîâàæíà æiíêà” 11.10 Ä/ñ “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì” 12.25, 14.20 Ò/ñ “Àðîìàò øèïøèíè” 14.50 “Ñóäîâi ñïðàâè” 15.50, 16.15 “Ñiìåéíèé ñóä” 18.05, 19.05 Òîê-øîó “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî” 21.00, 04.05 Ò/ñ “Ëåíiíãðàä 46” (2) 23.00 Ò/ñ “Áåçñîííÿ” (2) 01.00 Ò/ñ “Ñóñiäè” ÒÐÊ “Óêðàèíà” 06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Ò/c “Ñëiä” (1) 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 02.20, 05.30 Ïîäi¿ 07.10, 08.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.15, 04.10 Çiðêîâèé øëÿõ 10.00, 19.45, 03.10 Òîê-øîó “Ãîâîðèòü Óêðà¿íà” 11.10 Õ/ô “Êîïè ç Ïåðåòîïà” (1) 18.00, 04.40 Ò/c “Áåçñìåðòíèê. Âiðà i ïðàâäà” (2) 21.00 Ò/c “Êâiòêà ïàïîðîòi” (1) 23.00 Ïîäi¿ äíÿ 23.30 Ò/c “Ìåíò ó çàêîíi 8” (2) ÑÒÁ 05.00 “Ó ïîøóêàõ iñòèíè” 06.25, 18.00, 22.00 “ÂiêíàÍîâèíè” 07.00, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!” 08.55, 18.25 “Çà æèâå!” 10.05 “Êîõàíà, ìè âáèâàºìî äiòåé” 12.10, 19.55 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè” 13.05 “ÌàñòåðØåô - 2” 20.55 Ò/ñ “Ïiçíº êàÿòòÿ” (1) 22.35 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 2” 00.25 “Îäèí çà âñiõ” 01.45 Õ/ô “Çàñòàâà ó ãîðàõ” (1) 03.20 Õ/ô “Ùèò i ìå÷” (1)

ÁÓвÍÍß ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ! Ìîæëèâ³ñòü áóð³ííÿ ó âàæêîäîñòóïíèõ ì³ñöÿõ òà ï³äâàëüíèõ ïðèì³ùåííÿõ. Îáëàøòóâàííÿ ñâåðäëîâèí ï³ä êëþ÷: âñòàíîâëåííÿ íàñîñ³â, 3-Á ê³ëåöü, ñàíòåõí³êè, ïðîâîäèìî êàíàë³çàö³þ. ÃÀÐÀÍÒ²ß, ÐÎÇÑÒÐÎ×ÊÀ, ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ. Òåë.: 095-412-18-98, 097-493-86-21.

ÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÕÀÒÀ â ñìò Çãóð³âêà, (áàçàðíà ïëîùà) º íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 0,20 ãà çåìë³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë.: 096-314-00-72.

Ì’ßÑÎÊÎÌÁ²ÍÀÒ

ÇÀÊÓÏÎÂÓª ÂÐÕ, êîí³, ìîëîäíÿê, äîð³çàí³ ëåæà÷³. Ö²ËÎÄÎÁÎÂÎ. Ìîëîäíÿê òà ïðîäóêòèâí³ ìîæëèâî íà â³äãîä³âëþ. Òåë.: 098-800-66-66, 093-130-40-00.

×åòâåð, 23 êâiòíÿ ÏÅÐØÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ 06.00, 08.25, 00.25 Âiä ïåðøî¿ îñîáè 06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00 Íîâèíè 06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 05.35 Ñïîðò 06.45, 07.15, 08.15, 10.50, 12.15, 13.45, 17.55, 22.40, 23.20, 00.20 Ïîãîäà 07.20 Òåïëî.ua 07.30, 23.25 Íà ñëóõó 08.20 Íîâèíè çâiäóñiëü 08.40 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ 08.45 Òåëåìàãàçèí 09.00, 05.45 Âi÷íå 09.10 ÄåáàòèPRO 10.25 Ïåðøà ñòóäiÿ 11.05 Ä/ô “Ìðíàëiíi Ñàðàáõà¿. Ìèñòåöòâî òàíöþ” 12.20 Ñëiäñòâî. Iíôî 13.20, 18.05 ×àñ-× 13.50 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà 14.00 Ìóëüòôiëüìè 14.35 Íàäâå÷ið”ÿ 15.45 Ñâiòëî 16.25 ×îëîâi÷èé êëóá. Áîêñ 17.25 ×îëîâi÷èé êëóá 18.15, 02.20 Íîâèíè. Ñâiò 18.55 Ä/ñ “Ñàãà ñòàðîâèííî¿ ïóùi” 20.00 Ïðî ãîëîâíå 22.00 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ 22.55 Òðiéêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00, 00.00, 01.00 Ïiäñóìêè 01.20 ÒåëåÀêàäåìiÿ 02.55 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà” (1) 04.00 ßê âàøå çäîðîâ’ÿ? 04.30 Ä/ñ “×åìïiîí ñâiòó” Êàíàë 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 00.45 ÒÑÍ 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 09.10 “Ñíiäàíîê ç 1+1” 07.35, 08.35 “Ìàøà i âåäìiäü” (1) 09.45 “×îòèðè âåñiëëÿ” 11.05 Ò/ñ “Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó” (1) 12.25, 13.00 Ä/ñ “Âîðîæêà” 13.35, 14.10, 03.50 Ä/ñ “Ñëiïà” 14.45, 04.35 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè 5” 15.45 “Áèòâà ñàëîíiâ” 17.10 Ò/ñ “Ñèëà êîõàííÿ Ôåðiõè” (1) 20.30 “×èñòînews” 21.00 Ò/ñ “Îñòàííié ìîñêàëü” (1) 23.00 “Ïðàâî íà âëàäó - 2” 01.05 Õ/ô “Ïîæåæi” (2) 03.05 Ò/ñ “Òåðïêèé ñìàê êîõàííÿ” (1) 05.20 “Òåëåìàãàçèí” IÍÒÅÐ 05.35 “Ìóëüòôiëüì” 06.10, 20.00 “Ïîäðîáèöi” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Íîâèíè 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì” 09.20 Ò/ñ “Ëåãêîâàæíà æiíêà” 11.10 Ä/ñ “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì” 12.25, 14.20 Ò/ñ “Àðîìàò øèïøèíè” 14.50 “Ñóäîâi ñïðàâè” 15.50, 16.15 “Ñiìåéíèé ñóä” 18.05, 19.05 Òîê-øîó “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî” 21.00, 04.10 Ò/ñ “Ëåíiíãðàä 46” (2) 23.00 Ò/ñ “Áåçñîííÿ” (2) 00.55 Ò/ñ “Ñóñiäè” ÒÐÊ “Óêðàèíà” 06.15, 13.15, 15.30, 17.10 Ò/c “Ñëiä” (1) 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 02.30, 05.30 Ïîäi¿ 07.10, 08.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.15, 04.15 Çiðêîâèé øëÿõ 10.00, 19.45, 03.15 Òîê-øîó “Ãîâîðèòü Óêðà¿íà” 11.10 Õ/ô “Ñëiäàìè Ôåíiêñà” (1) 18.00, 04.45 Ò/c “Áåçñìåðòíèê. Âiðà i ïðàâäà” (2) 21.00 Ò/c “Êâiòêà ïàïîðîòi” (1) 21.55 Ôóòáîë. Ëiãà ªâðîïè ÓªÔÀ 1/4 ôiíàëó “Ôiîðåíòèíà” (Iòàëiÿ) “Äèíàìî” (Óêðà¿íà) 00.00 Ò/c “Ìåíò ó çàêîíi 8” (2) ÑÒÁ 05.40 “Ó ïîøóêàõ iñòèíè” 06.25, 18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè” 07.00, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!” 08.50 “Çiðêîâå æèòòÿ” 09.55, 18.30 “Çà æèâå!” 11.05 “Ìîÿ ïðàâäà. ÌàñòåðØåô. Ïðèõîâàíà ïðàâäà” 12.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Ìàñòåðøåô. Áié áåç ïðàâèë” 13.00, 19.55 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè” 13.55 “ÌàñòåðØåô - 2 Íåâiäîìà âåðñiÿ” 20.55 Ò/ñ “Ïiçíº êàÿòòÿ” (1) 22.35 “ß ñîðîìëþñü ñâîãî òiëà 2” 00.25 “Îäèí çà âñiõ” 01.45 Õ/ô “Íà ïðiçâèñüêî “Çâið” (1) 03.05 Õ/ô “Ùèò i ìå÷” (1)

ÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÁÓÄÈÍÎÊ â ñìò Çãóð³âêà, ïðîâ.Æîâòíåâèé, 3. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë.: 066-100-25-20, 097-547-69-90.

²ÊÍÀ ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ, ÀÂÒÎÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß,

äâåð³ âõ³äí³ òà ì³æê³ìíàòí³, æàëþç³ âñ³õ òèï³â òà ðîëåòè, ñåêö³éí³ âîðîòà, äóøîâ³ êàá³íè, ãàçîâ³ êîëîíêè, áîéëåðè, ïðîôíàñòèë, ëàì³íàò, ìåëàòî÷åðåïèöÿ, âîäîñò³÷í³ ñèñòåìè, ñàéäèíã. ÌÎÆËÈÂÈÉ ÁÅÇÃÎÒ²ÂÊÎÂÈÉ ÐÎÇÐÀÕÓÍÎÊ, ÐÎÇÑÒÐÎ×ÊÀ. ϳëüãîâèêàì äîäàòêîâ³ çíèæêè. Àäðåñà: ñìò Çãóð³âêà, ñåëèùíà ðàäà, 2 ïîâåðõ. Òåë.: 096-824-58-63.

Ï’ÿòíèöÿ, 24 êâiòíÿ ÏÅÐØÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ 06.00, 08.25, 00.25 Âiä ïåðøî¿ îñîáè 06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00 Íîâèíè 06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 05.35 Ñïîðò 06.45, 07.15, 08.15, 09.10, 12.15, 22.50, 23.20, 00.20 Ïîãîäà 07.20 Åðà áóäiâíèöòâà 07.25, 23.25 Íà ñëóõó 08.20 Íîâèíè çâiäóñiëü 08.40 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ 08.45 Òåëåìàãàçèí 09.00, 05.45 Âi÷íå 09.25, 20.00 Ïðî ãîëîâíå 10.20 Ìóçè÷íà àêàäåìiÿ Junior 11.25 Ä/ñ “Ìié íîâèé äiì - Êîðåÿ” 12.20 “Ñõåìè” ç Íàòàëiºþ Ñåäëåöüêîþ 13.20 ×àñ-× 13.45 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà 13.55 Ìóëüòôiëüìè 14.25 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ 15.35 Òåàòðàëüíi ñåçîíè 16.10 Ìóçè÷íå òóðíå 17.20 Ä/ô “Âiðìåíiÿ. Ðàéñüêi ôðóêòè” 18.15, 02.20 Íîâèíè. Ñâiò 18.55 Ò/ñ “Âiêåíäîâi iñòîði¿” 22.00 Ïåðøà ñòóäiÿ 22.55 Òðiéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷i 23.00, 00.00, 01.00 Ïiäñóìêè 01.20 ÒåëåÀêàäåìiÿ 02.50 Õ/ô “Äàëåêèé ãîëîñ çîçóëüêè” (1) Êàíàë 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 02.40 ÒÑÍ: “Òåëåâiçiéíà ñëóæáà íîâèí” 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 09.10 “Ñíiäàíîê ç 1+1” 07.35, 08.35 “Ìàøà i âåäìiäü” (1) 09.45 “×îòèðè âåñiëëÿ” 11.10 Ò/ñ “Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó” (1) 12.25, 13.00 Ä/ñ “Âîðîæêà” 13.35, 14.10 Ä/ñ “Ñëiïà” 14.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 5” 15.45 “Áèòâà ñàëîíiâ” 17.10 Ò/ñ “Ñèëà êîõàííÿ Ôåðiõè” (1) 20.20 “Ìóëüòèáàðáàðà 2015” 21.00 “Âå÷iðíié Êè¿â 2015” 22.55 “Ñâiòñüêå æèòòÿ” 00.00, 03.05 Õ/ô “Ïëåì’ÿ” (3) 05.15 “Òåëåìàãàçèí” 05.30 “Øiñòü êàäðiâ” IÍÒÅÐ 05.40 “Ìóëüòôiëüì” 06.10, 20.00 “Ïîäðîáèöi” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.50 Íîâèíè 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì” 09.20 Ò/ñ “Ëåãêîâàæíà æiíêà” 11.10 Ä/ñ “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì” 12.25, 14.20 Ò/ñ “Àðîìàò øèïøèíè” 14.50 “Ñóäîâi ñïðàâè” 15.50, 16.15 “Ñiìåéíèé ñóä” 18.10 Òîê-øîó “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî” 21.00 Òîê-øîó “×îðíå äçåðêàëî” 23.30 Ò/ñ “Êàðòêîâèé áóäèíîê” (2) 03.50 Ä/ô “Ãåí æîðñòîêîñòi” 04.45 “Îðåë i Ðåøêà. Þâiëåéíèé ñåçîí” ÒÐÊ “Óêðàèíà” 06.15, 15.30, 17.10 Ò/c “Ñëiä” (1) 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 03.00, 05.30 Ïîäi¿ 07.10, 08.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.15 Çiðêîâèé øëÿõ 10.00, 19.45, 03.45 Òîê-øîó “Ãîâîðèòü Óêðà¿íà” 11.00, 23.30 Ò/c “Ïiäñòàâà” (1) 18.00, 04.45 Ò/c “Áåçñìåðòíèê. Âiðà i ïðàâäà” (2) 21.00 Ñïiâàé ÿê çiðêà 23.00 Ïîäi¿ äíÿ ÑÒÁ 05.40 Õ/ô “Ïðèâiò âiä ×àðëi Òðóáà÷à” (1) 06.55 Õ/ô “Íå ïiäãàíÿé êîõàííÿ” (1) 09.05 Õ/ô “Âåðáíà íåäiëÿ” (1) 18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè” 18.45 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà” (2) 20.00, 22.45 “Õîëîñòÿê - 5” 00.45 Õ/ô “31 ÷åðâíÿ” (1) 03.00 Õ/ô “Âåñåëi çiðêè” (1)

Ñóáîòà, 25 êâiòíÿ ÏÅÐØÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ 06.00 Ïiäñóìêè 06.15, 07.00, 08.55, 09.00, 17.30, 22.45, 00.00, 01.15 Ïîãîäà 06.20 Êðîê äî çiðîê 07.10 Øåô-êóõàð êðà¿íè 08.00 Ó ïðîñòîði áóòòÿ 09.15 Ïåðøà ñòóäiÿ 09.55 Çðîáëåíî â ªâðîïi 10.05 Íîòàòêè íà ãëîáóñi 10.30 Óêðà¿íñüêèé êîðò 11.00 Êíèãà ua 11.45 Ä/ô “Øiñòü ÿðäiâ ãðàöi¿” 12.15 Ä/ô “Êëóá ïðèãîä” 13.00 Ñâiòëî 13.40 Ä/ñ “Ñàãà ñòàðîâèííî¿ ïóùi” 14.40 Ä/ô “Âiðìåíiÿ. Ðàéñüêi ôðóêòè” 15.55 ×îëîâi÷èé êëóá. Áîêñ 16.55 ×îëîâi÷èé êëóá 17.35 Ä/ô “Çíèùèòè ÀÅÑ” 18.50 Âiðìåíiÿ. 100 ðîêiâ ïàì’ÿòi 19.00 Êîíöåðò âiðìåíñüêî¿ ìóçèêè 20.45 Ìè ëþáèìî æèòòÿ 21.00, 05.00 Íîâèíè 21.40 Óòåîäèí ç Ìàéêëîì Ùóðîì 22.10 Iíøà ìóçèêà ç Îëåêñiºì Êîãàíîì 22.40 Ìåãàëîò 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðiéêà, Êåíî 23.00 Äåíü ßíãîëà 00.05 Âiä ïåðøî¿ îñîáè. Ïiäñóìêè 01.20 Ìóçè÷íå òóðíå 02.20 Òåëåâèñòàâà “Äâi ñiì’¿” (1) 04.05 “Íàäâå÷ið’ÿ” ç Ò. Ùåðáàòþê 05.30 Âiêíî â Àìåðèêó Êàíàë 1+1 06.00 “Ãðîøi” 07.10, 19.30 ÒÑÍ 08.00, 08.30 Ì/ñ “Êà÷èíi iñòîði¿” (1) 08.55 “Ìàøà i âåäìiäü” (1) 09.25 “Ñâiòñüêå æèòòÿ” 10.30, 02.15 Õ/ô “Ïðîöåñ” (1) 14.40 “Âå÷iðíié Êè¿â 2015” 16.30, 21.20 “Âå÷iðíié êâàðòàë ó Òóðå÷÷èíi” 18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà” 20.15 “Óêðà¿íñüêi ñåíñàöi¿” 23.25 “Ùî? Äå? Êîëè? 2015” 00.25 Õ/ô “Àãåíò Ãàìiëòîí:  iíòåðåñàõ íàöi¿” (3) 05.35 “Òåëåìàãàçèí” IÍÒÅÐ 05.30 “Ìóëüòôiëüì” 06.05 Õ/ô “Êðàïêà, êðàïê à,

Íåäiëÿ, 26 êâiòíÿ ÏÅÐØÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ 06.00, 07.40, 08.55, 09.00, 22.50, 00.00, 01.15 Ïîãîäà 06.05 Ñâiò ïðàâîñëàâ’ÿ 06.30 Âiä ïåðøî¿ îñîáè. Ïiäñóìêè 07.45, 00.05 Íà ñëóõó. Ïiäñóìêè 08.40 Òåïëî.ua 09.15 ßê öå? 09.35 Õòî â äîìi õàçÿ¿í? 09.55 Ìóëüòôiëüì 10.05 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ 10.25 Õî÷ó áóòè 11.05 Ìóçè÷íà àêàäåìiÿ Junior 12.10 Ä/ô “Çíèùèòè ÀÅÑ” 13.40 Ä/ô “2033 êì. âiä Åéôåëåâî¿ âåæi” 14.20 Ôîëüê-music 15.45 Ò/ñ “Òàêñèñòêà” 17.30 Ò/ñ “Âiêåíäîâi iñòîði¿” 18.30 Òåàòðàëüíi ñåçîíè 19.00 Õ/ô “Ïðîñòî óÿâè” 20.45 Ìè ëþáèìî æèòòÿ 21.00, 05.00 Íîâèíè 21.40 Ïåðøà øïàëüòà 22.15 Àëüòåðíàòèâíà ìóçèêà. Bandur Band 22.55 Òðiéêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00 Âåðòèêàëü âëàäè 01.20 Ìóçè÷íå òóðíå 02.25 Õ/ô “Íó, òè é âiäüìà” (1) 04.05 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ 05.30 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè Êàíàë 1+1 06.00, 02.40 Õ/ô “Ëåðà” (1) 07.10 Ìóëüòôiëüì 07.35 “Óêðà¿íñüêi ñåíñàöi¿” 08.35 ÒÑÍ 09.20 Õ/ô “Àíæåëiêà - ìàðêiçà ÿíãîëiâ” (1) 11.40 Õ/ô “Ïðåêðàñíà Àíæåëiêà” (1) 13.45 Õ/ô “Àíæåëiêà i êîðîëü” (1) 15.50 Õ/ô “Íåâãàìîâíà àíæåëiêà” (1) 17.35 Õ/ô “Àíæåëiêà i ñóëòàí” (1) 19.30, 04.50 “ÒÑÍ-Òèæäåíü” 21.00 “Ãîëîñ êðà¿íè 5” 23.15 Õ/ô “ßâèùå” (2) 01.00 Õ/ô “Êàì’ÿíèé õðåñò” (1) 04.20 “Òåëåìàãàçèí”

ÁÓвÍÍß ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ âîäîïðîâ³äíèõ ñèñòåì. ×ÈÑÒÊÀ ÊÎËÎÄßDzÂ, êîïàííÿ êàíàë³çàö³é, ÁÅÒÎÍͲ ʲËÜÖß. ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍÈ Ï²Ä ÊËÞ×. Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì: 099-93-12-263. êîìà...” 07.45, 20.00 “Ïîäðîáèöi” 08.45 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî” 09.30 “Íîâèíè” 10.00 Õ/ô “Öèãàí” 13.50 Ò/ñ “Ëåãêîâàæíà æiíêà” 15.45 Ò/ñ “Êàÿòòÿ” 20.30 Õ/ô “Ïåðåâiðêà íà ëþáîâ” (2) 22.30 “Íi÷ âåëèêîãî áîêñó íà Iíòåði. Âîëîäèìèð Êëè÷êî Áðàéàíò Äæåííiíãñ” ÒÐÊ “Óêðàèíà” 06.15, 07.10, 02.15 Ò/c “Ïðèâàòíèé äåòåêòèâ Òåòÿíà Iâàíîâà: Áiñ ó ðåáðî” (1) 07.00, 15.00, 19.00, 01.35, 05.20 Ïîäi¿ 08.00, 03.50 Ò/c “Ïðèâàòíèé äåòåêòèâ Òåòÿíà Iâàíîâà: Æèâåìî òiëüêè ðàç” (1) 10.00 Çiðêîâèé øëÿõ. Äàéäæåñò 11.00 Õ/ô “Êîïè ç Ïåðåòîïà” (1) 13.00 Õ/ô “Çà¿æäæèé ìîëîäåöü” (1) 15.20, 19.40 Ò/c “Ñìóãà âiä÷óæåííÿ” (1) 23.25 Ò/c “Ñëiäàìè Ôåíiêñà” (1) ÑÒÁ 06.40 Õ/ô “Ðàç íà ðàç íå âèïàäດ (1) 08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi” 09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!” 11.00 Õ/ô “Íàé÷àðiâíiøà òà íàéïðèâàáëèâiøà” (1) 12.50 Õ/ô “Íîâîði÷íà äðóæèíà” (1) 14.45 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà” 16.05 “Õîëîñòÿê - 5” 19.00 “Óêðà¿íà ìຠòàëàíò!-7” 21.50 “Ìîÿ ïðàâäà. Åêòîð Õiìåíåñ-Áðàâî” 22.50 “Óêðà¿íà ìຠòàëàíò!-7” Ïiäñóìêè ãîëîñóâàííÿ 23.15 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 2” 02.50 Õ/ô “Âåëèêèé àòðàêöiîí” (1) 04.10 Õ/ô “Àõ, âîäåâiëü, âîäåâiëü” (1)

IÍÒÅÐ 07.00 “Ïîäðîáèöi” 07.30 Õ/ô “Ãàëàñëèâèé äåíü” 09.30 Íîâèíè 10.00 Õ/ô “Öèãàí” 13.40 Ò/ñ “Ëåãêîâàæíà æiíêà” 15.40 Ò/ñ “Êàÿòòÿ” 20.00, 04.35 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ” 22.00 “Âåëèêèé áîêñ íà Iíòåði. Âîëîäèìèð Êëè÷êî - Áðàéàíò Äæåííiíãñ” 01.35 Õ/ô “Àçàðòíà ãðà” (2) 03.15 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè-2” ÒÐÊ “Óêðàèíà” 06.00 Ä/ô “×îðíîáèëü 3828” 06.30 Ïîäi¿ 07.10 Õ/ô “Çà¿æäæèé ìîëîäåöü” (1) 09.00 Ò/c “Êâiòêà ïàïîðîòi” (1) 16.00 Ìîº íîâå æèòòÿ 17.00 Õ/ô “Ñþðïðèç äëÿ êîõàíîãî” (1) 19.00, 03.00 Ïîäi¿ òèæíÿ ç Îëåãîì Ïàíþòîþ 19.25 Ôóòáîë. ×åìïiîíàò Óêðà¿íè “Øàõòàð” (Äîíåöüê) “Äèíàìî” (Êè¿â) 21.20 Ò/c “Ñëiä” (1) 23.50 Âåëèêèé ôóòáîë 01.30, 03.25 Ò/c “Ìåíò ó çàêîíi 8” (2) ÑÒÁ 05.40 Õ/ô “Âiäïóñòêà çà âëàñíèé ðàõóíîê” (1) 07.55 “Õîëîñòÿê - 5” 09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!” 10.45 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi” 11.45 Ò/ñ “Ïiçíº êàÿòòÿ” (1) 15.40 “Óêðà¿íà ìຠòàëàíò!-7” 19.00 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ” 20.40 “Îäèí çà âñiõ” 21.55 “Äåòåêòîð áðåõíi 7” 23.05 “ß ñîðîìëþñü ñâîãî òiëà 2” 01.00 Õ/ô “Ëþáîâ çëà” (1) 02.20 Õ/ô “Àòåñòàò çðiëîñòi” (1)

Âåñíÿíèé äåíü òî áóâ îñòàíí³é, â ÿêîìó ìîëîäèì òè çàëèøèâñü íàâ³ê… Öèìè êâ³òíåâèìè äíÿìè ï³øîâ ç æèòòÿ íà â³÷íèé ñïî÷èíîê ó Öàðñòâî Íåáåñíå íàø äîðîãèé, ð³äíåíüêèé ñèíî÷îê, ëþáëÿ÷èé áðàò òà äÿäå÷êî ÄÓÄÊÀ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ

ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ×

(10.12.1975-11.04.2015 ð.ð.) Çãàñëà ç³ðîíüêà, äîãîð³ëà ðàíî ñâ³÷å÷êà òâîãî ìîëîäîãî æèòòÿ. Íå ìîæíà çìèðèòèñÿ, ùî ñìåðòü çàáðàëà òåáå â³ä íàñ íàçàâæäè. Ñë³çüìè ³ áîëåì ïëà÷óòü íàø³ çãîðüîâàí³ äóø³. Ñàøà, òè çàâæäè æèòèìåø ó íàøèõ ñåðöÿõ. Âæå í³÷îãî á³ëüøå íå çì³íèòè, òîæ ñïè ñïîê³éíî, ð³äíèé, áåç æóðáè. Òàêà òîá³, ìàáóòü, ñóäèëàñü äîëÿ, ïðîáà÷, ùî íå çàðàäèëè òîá³ – íà âñå íà öüîìó ñâ³ò³ Áîæà âîëÿ. Ó ö³ ñêîðáîòí³ äí³ ÂÈÑËÎÂËÞªÌÎ ÙÈÐÓ ÏÎÄßÊÓ äèðåêòîðó “Àâòîñîþç Çãóð³âêà” Þð³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó ²â÷åíêó, êîëåêòèâó ÐàéÄó, äå ïðàöþâàâ ïîê³éíèé, ð³äíèì, ñóñ³äàì, îäíîêëàñíèêàì òà óñ³ì äîáðèì ëþäÿì, ÿê³ ðîçä³ëèëè íàøå íåâèìîâíå ãîðå, íàäàëè äîïîìîãó òà ïðîâåëè ðàçîì ç íàìè â îñòàííþ ïóòü íàøîãî íåçàáóòíüîãî Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à. Ó äîâ³÷í³é ñêîðáîò³ áàòüêî, ìàòè, ñåñòðà ç ñ³ì’ºþ.

Profile for Zgurivka rda

Panorama 16 (2015)  

Panorama 16 (2015)  

Advertisement