Page 4

ñò. 4

6 áåðåçíÿ 2015 ðîêó Âiâòîðîê, 10 áåðåçíÿ ÏÅÐØÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ 06.00, 08.25, 00.30 Âiä ïåðøî¿ îñîáè 06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00 Íîâèíè 06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 23.15, 00.15, 05.35 Ñïîðò 06.45, 07.15, 08.15, 09.00, 11.45, 17.55, 22.50, 23.25, 00.25 Ïîãîäà 07.20, 23.30 Íà ñëóõó 08.20 Íîâèíè çâiäóñiëü 08.40 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ 08.45 Òåëåìàãàçèí 09.15 Ä/ô “ß - âiéíà” 10.00 Ñâiòëî 10.45 Ä/ô “Àìàçîíêè Âåðñàëÿ” 11.55 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè 12.25 Äîðîãi äåïóòàòè 13.35 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà 13.45 Ìóëüòôiëüì 14.00 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ 14.15 Õî÷ó áóòè 14.40 Ôîëüê-music 15.50 Euronews 16.15 Õ/ô “Iñòîðiÿ êiíî â Ïîïåëàâàõ” 18.05 ×àñ-× 18.15, 02.20 Íîâèíè. Ñâiò 18.55 Ä/ô “Ïîâåðíåííÿ íà ìàïó” 20.00 Ïðî ãîëîâíå 22.00 Âiéíà i ìèð 22.55 Òðiéêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00, 00.00, 01.00 Ïiäñóìêè 01.20 ÒåëåÀêàäåìiÿ 02.50 Õ/ô “Áàðái” 04.30 Ä/ñ “Íåïîâòîðíà Êîðåÿ” Êàíàë 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.00 ÒÑÍ: “Òåëåâiçiéíà ñëóæáà íîâèí” 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 09.10 “Ñíiäàíîê ç 1+1” 07.35, 08.35 “Ìàøà i âåäìiäü” (1) 09.40 “×îòèðè âåñiëëÿ” 11.05 Ò/ñ “Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó” (1) 12.20, 12.55 Ä/ñ “Âîðîæêà” 13.30, 14.05 Ä/ñ “Ñëiïà” 14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 4” 17.10 Ò/ñ “Ñèëà êîõàííÿ Ôåðiõè” (1) 20.30 “×èñòînews” 21.00, 22.00 Õ/ô “Ìiæ íàìè, äiâ÷àòàìè” (1) 23.20 Õ/ô “8 íîâèõ ïîáà÷åíü” (2) 00.55 Ò/ñ “Òåðïêèé ñìàê êîõàííÿ” (1) 01.40 Õ/ô “Ùî âèòâîðÿþòü ÷îëîâiêè” (3) 03.00 Õ/ô “Ìåði Ïîïïiíñ, äî ïîáà÷åííÿ” (1) 05.15 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé” 05.20 “Òåëåìàãàçèí” Iíòåð 05.50, 12.25 Ò/ñ “Çåìñüêèé ëiêàð. Ïðîäîâæåííÿ” 06.35 “Ìóëüòôiëüì” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.50 Íîâèíè 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì” 09.20 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” 11.05 Ä/ñ “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ë. Êàíåâñüêèì” 14.20 “Ñóäîâi ñïðàâè” 15.40, 16.15 “Ñiìåéíèé ñóä” 18.10, 19.05 Òîê-øîó “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî” 20.00 “Ïîäðîáèöi” 20.45, 04.25 Ò/ñ “Âïiçíàé ìåíå, ÿêùî çìîæåø” (2) 22.30 Ò/ñ “×îðíi êiøêè” (2) 01.15 Õ/ô “Ïðàâîñóääÿ Ñòîóíà” (2) 02.40 Ò/ñ “Ñóñiäè” ÒÐÊ “Óêðàèíà” 06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Ò/c “Ñëiä” (1) 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 01.20, 05.30 Ïîäi¿ 07.10, 08.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.15 Çiðêîâèé øëÿõ 10.00 Ò/c “Ïîãëÿä ç âi÷íîñòi” (1) 11.50, 19.45, 02.10, 03.10 Òîê-øîó “Ãîâîðèòü Óêðà¿íà” 18.00, 04.00 Ò/c “Áåçñìåðòíèê. Íîâà Íàäiÿ” (1) 21.00 Ò/c “Íàâåñíi ðîçêâiòຠëþáîâ” (1) 23.00 Ïîäi¿ äíÿ 23.30 Ò/c “Äîðîãà íà îñòðiâ Ïàñõè” (2) ÑÒÁ 05.05 “Ó ïîøóêàõ iñòèíè. Ïðîêëÿòòÿ êîëåêöi¿ Iëü¿íà” 05.50, 18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè” 06.25, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!” 08.10 “Ìîÿ ïðàâäà. Àëüáàíî. Ïiäñòóïíà ôåëi÷iòà” 09.05 “Ïðàâèëà æèòòÿ. ßê âèëiêóâàòè àëêîãîëiêà” 11.55, 20.05 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè” 12.50 “ÌàñòåðØåô” 18.45 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà” (2) 19.10 “Ìîÿ ïðàâäà. Òîòî Êóòóíüî. Ëþáîâíèé òðèêóòíèê” 2 1 . 0 0 “Ìiñòè÷íi iñòîði¿-5 ç Ï à â ë î ì ÍÀËÀØÒÓÂÀÍÍß Êîñòiöèíèì” ñóïóòíèêîâèõ ñèñòåì. 22.35 “Êîõàíà, Ãàðàíò³éíå òà ìè âáèâàºìî ï³ñëÿãàðàíò³éíå äiòåé” 00.25 “Îäèí çà ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß. âñiõ” 093-337-03-18; 01.40 Õ/ô 068-801-48-65 “Êîðóïöiÿ” (1) 02.55 Íi÷íèé åôið

Ïîíåäiëîê, 09 áåðåçíÿ ÏÅÐØÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ 06.00, 07.20, 08.40, 09.00, 12.45, 18.40, 20.45, 23.25, 00.25 Ïîãîäà 06.05, 23.30 Íà ñëóõó 06.30 Õ/ô “Çäðàñòóéòå, ÿ Âàøà òiòêà!” 07.25 Åðà áóäiâíèöòâà 07.30 Õ/ô “Çäðàñòóéòå, ÿ Âàøà òiòêà!” 08.45 Òåëåìàãàçèí 09.15 Õ/ô “Øîêîëàäíi ïîöiëóíêè” (1) 11.00 Ò/ñ “Ìiñ Ìàðïë” (1) 12.10 Óòåîäèí ç Ìàéêëîì Ùóðîì 12.50 Ä/ô “Àííà Ãåðìàí i ÿ” 13.50 Âiêíî â Àìåðèêó 14.15 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà 14.25 Ìóëüòôiëüì 14.50 ×îëîâi÷èé êëóá 15.20 Êíèãà ua 15.45 Ä/ô “Àìàçîíêè Âåðñàëÿ” 16.45 Ìóçè÷íà âåñíà íà Ïåðøîìó 19.00 Ïåðøà øïàëüòà 19.30 Äîðîãi äåïóòàòè 20.00 Ä/ô “ß - âiéíà” 21.00, 05.00 Íîâèíè 21.35, 23.15, 00.15, 05.35 Ñïîðò 21.55 Ìóçè÷íà âåñíà íà Ïåðøîìó 22.55 Òðiéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷i 23.00, 00.00, 01.00 Ïiäñóìêè 00.30 Âiä ïåðøî¿ îñîáè 01.20 ÒåëåÀêàäåìiÿ 02.20 Áiàòëîí. ×åìïiîíàò ñâiòó. Ãîíêà ïåðåñëiäóâàííÿ (æiíêè) 03.10 Õ/ô “Òàðàñ Øåâ÷åíêî” (1) Êàíàë 1+1 07.20 Õ/ô “Ìåði Ïîïïiíñ, äî ïîáà÷åííÿ” (1) 10.10 Õ/ô “Ìàðëi òà ÿ” (1) 12.20 Õ/ô “Ìàðëi òà ÿ -2” (1) 14.00 “Âå÷iðíié êâàðòàë “ 15.55 “Âå÷iðíié êâàðòàë. 8 áåðåçíÿ” 17.50 “Âîñüìå áåðåçíÿ ó âåëèêîìó ìiñòi” 19.30 ÒÑÍ: “Òåëåâiçiéíà ñëóæáà íîâèí” 20.30 Õ/ô “8 íîâèõ ïîáà÷åíü” (2) 22.15, 03.15 Õ/ô “Ëþáîâ ç àêöåíòîì” (2) 00.20 Õ/ô “Ùî âèòâîðÿþòü ÷îëîâiêè” (3) 01.50 Õ/ô “Çàõèñíèê” (3) 04.55 “Øiñòü êàäðiâ” 05.10 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé” 05.15 “Òåëåìàãàçèí” Iíòåð 06.30 “Ìóëüòôiëüì” 06.55 Êîíöåðò “Ïîãîâîðè çi ìíîþ, ìàìî” 08.20 Ò/ñ “Ãîðîáèíè ãðîíà ÷åðâîíi” 11.30, 12.25 Õ/ô “Íàé÷àðiâíiøà òà íàéïðèâàáëèâiøà” 12.00, 14.00, 16.00, 17.50 Íîâèíè 13.30, 14.20 Õ/ô “Ëþáëþ. 9 áåðåçíÿ” 15.25, 16.15 “Æäè ìåíÿ” 18.10, 19.05 Òîê-øîó “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî” 20.00 “Ïîäðîáèöi” 20.45, 04.25 Ò/ñ “Âïiçíàé ìåíå, ÿêùî çìîæåø” (2) 22.30 Ò/ñ “×îðíi êiøêè” (2) 01.10 Õ/ô “Iäåàëüíà çáðîÿ” (3) 02.30 Ò/ñ “Ñóñiäè” ÒÐÊ “Óêðàèíà” 07.00, 15.00, 19.00, 05.30 Ïîäi¿ 07.10, 21.00 Ò/c “Íàâåñíi ðîçêâiòຠëþáîâ” (1) 14.20, 15.25, 17.10 Ò/c “Ñëiä” (1) 18.00 Ò/c “Áåçñìåðòíèê. Íîâà Íàäiÿ” (1) 19.45 Òîê-øîó “Ãîâîðèòü Óêðà¿íà” 23.00 Ïîäi¿ äíÿ 23.30 Õ/ô “Ìóìiÿ 2: Ïîâåðíåííÿ” (1) 01.50 Ïðîôiëàêòèêà ÑÒÁ 05.50, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!” 07.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Ðîäèíà Äóäíèê: ßê âèáà÷èòè çðàäíèêà” 08.15 Õ/ô “Ïðèáîðêàííÿ íîðîâëèâîãî” (1) 10.05, 01.00 Õ/ô “Ìåäîâå êîõàííÿ” (1) 13.40, 20.05 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè” 14.35 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ” 18.00, 22.00 “ÂiêíàÍîâèíè” 18.45 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà” (2) 19.10 “Ìîÿ ïðàâäà. Àëüáàíî. Ïiäñòóïíà ôåëi÷iòà” 21.00 “Ìiñòè÷íi iñòîði¿-6 ç Ïàâëîì Êîñòiöèíèì” 22.35 “Äåòåêòîð áðåõíi 7” 23.50 “Îäèí çà âñiõ” 04.05 Íi÷íèé åôið

Ñóïóòíèêîâå ÒÁ

Ï’ÿòíèöÿ, 13 áåðåçíÿ ×åòâåð, 12 áåðåçíÿ Ñåðåäà, 11 áåðåçíÿ Ñóáîòà, 14 áåðåçíÿ Íåäiëÿ, 15 áåðåçíÿ ÏÅÐØÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ ÏÅÐØÈÉ ÏÅÐØÈÉ ÏÅÐØÈÉ ÏÅÐØÈÉ 06.00, 08.25, 00.30 Âiä ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ ïåðøî¿ îñîáè 06.00, 08.25, 00.30 Âiä 06.00, 08.25, 00.30 Âiä 06.00 Ïiäñóìêè 06.00, 07.20, 08.55, 09.00, 06.30, 07.00, 08.00, 13.00, ïåðøî¿ îñîáè ïåðøî¿ îñîáè 06.15, 07.30, 08.55, 09.00, 12.55, 16.30, 18.10, 20.40, 17.45, 21.00, 02.30, 05.00 06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 19.00, 22.35, 00.00, 01.15 22.45, 00.00, 01.15 Íîâèíè 17.45, 21.00, 02.30, 05.00 17.45, 21.00, 02.30, 05.00 Ïîãîäà Ïîãîäà 06.40, 07.10, 08.10, 21.35, Íîâèíè Íîâèíè 06.20, 00.05 Âiä ïåðøî¿ 06.05 Ñâiò ïðàâîñëàâ’ÿ 23.15, 00.15, 05.35 Ñïîðò 06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 06.40, 07.10, 08.10, 21.35, îñîáè. Ïiäñóìêè 06.45, 07.15, 08.15, 09.00, 05.35 Ñïîðò 06.40 Êðîê äî çiðîê 23.15, 00.15, 05.35 Ñïîðò 07.35 Íà ñëóõó. Ïiäñóìêè 11.50, 17.10, 22.40, 23.25, 06.45, 07.15, 08.15, 09.00, 07.30 Øåô-êóõàð êðà¿íè 06.45, 07.15, 08.15, 09.00, 00.25 Ïîãîäà 08.30 Ãóìîðèñòè÷íèé 08.25 Ãóìîðèñòè÷íèé 11.50, 17.20, 19.50, 22.50, 17.10, 22.45, 23.25, 00.25 07.20 Òåïëî.ua êëóá “Çîëîòèé ãóñàê” 23.20, 00.20 Ïîãîäà êëóá “Çîëîòèé ãóñàê” Ïîãîäà 07.30, 23.30 Íà ñëóõó 09.10 Ïåðøà ñòóäiÿ 07.20 Åðà áóäiâíèöòâà 08.40 Òåïëî.ua 07.20 Åðà áóäiâíèöòâà 08.20 Íîâèíè çâiäóñiëü 10.10 Çðîáëåíî â ªâðîïi 07.25, 23.30 Íà ñëóõó 07.25, 23.40 Íà ñëóõó 09.00, 22.50 Ïðîãðàìà 08.40 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ 10.30 Ïîäîðîæóé ïåðøèì 08.20 Íîâèíè çâiäóñiëü 08.20 Íîâèíè çâiäóñiëü ïåðåäà÷ 08.45 Òåëåìàãàçèí 11.00 Êíèãà ua 08.40 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ 08.40 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ 09.15, 20.00 Ïðî ãîëîâíå 09.15 ßê öå? 08.45 Òåëåìàãàçèí 11.30 Íîòàòêè íà ãëîáóñi 08.45 Òåëåìàãàçèí 10.10 Õ/ô “Âåòåðèíàð” 09.50 Õòî â äîìi õàçÿ¿í? 09.15, 20.00 Ïðî ãîëîâíå 12.05 Ñâiò íà Ïåðøîìó 09.15, 20.00 Ïðî ãîëîâíå 12.15 Ñëiäñòâî. Iíôî 10.10 Øêîëà Ìåði 10.10 Õ/ô “Âåòåðèíàð” ìîâîþ îðèãiíàëó. Ä/ô 10.05 Ä/ô “Ïîâåðíåííÿ 12.45, 22.25 Ñëîâî Ïîïïiíñ 12.15 “Ñõåìè” ç Íàòàëiºþ “Ñàãà ñòàðîäàâíüî¿ ïóùi. íà ìàïó” 13.20, 17.20 ×àñ-× 10.25 Ìóëüòôiëüìè Ñåäëåöüêîþ Îïîâiäü ïðî çóáðà” 13.45 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà 11.20 Ä/ô “×åìïiîí ñâiòó” 10.50 Õî÷ó áóòè 12.40 Ñëîâî 13.55 Õòî â äîìi õàçÿ¿í? 13.00 Ñâiòëî 12.30 Çðîáëåíî â ªâðîïi 13.20 ×àñ-× 11.15 Õ/ô “Óñå éäå çà 14.20 Íàäâå÷ið’ÿ 13.20, 17.20 ×àñ-× 13.30 Ä/ñ “Ìié íîâèé äiì 13.45 Êàçêè Ëiðíèêà ïëàíîì” (1) 15.15 Euronews 13.30 Âiéíà i ìèð Êîðåÿ” Ñàøêà 15.30 Õ/ô “Óñå éäå çà 13.00 Ïðàâîñëàâíèé 14.30 Êàçêè Ëiðíèêà 14.00 Ìóçè÷íà âåñíà íà 13.55 ßê öå? ïëàíîì” (1) âiñíèê Ñàøêà Ïåðøîìó 14.20 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ 17.30, 02.20 Íîâèíè. Ñâiò 13.30 Ä/ñ “Ìié íîâèé äiì 14.40 Ìóëüòôiëüì 15.45 ×îëîâi÷èé êëóá. 18.10, 02.50 Áiàòëîí. 15.15 Euronews 14.50 ßê âàøå çäîðîâ’ÿ? Êîðåÿ” 19c. Áîêñ ×åìïiîíàò ñâiòó. 15.35 Òåàòðàëüíi ñåçîíè 15.25 Euronews 14.25, 02.20 Áiàòëîí. 16.50 ×îëîâi÷èé êëóá Iíäèâiäóàëüíà ãîíêà 16.10 Ìóçè÷íå òóðíå 15.40 Iíøà ìóçèêà ç ×åìïiîíàò ñâiòó. Ìàñ17.25, 02.20 Áiàòëîí. (÷îëîâiêè) 17.30, 02.20 Íîâèíè. Ñâiò Îëåêñiºì Êîãàíîì ñòàðò (æiíêè) ×åìïiîíàò ñâiòó. 22.00 “Ñõåìè” ç Íàòàëiºþ 18.10, 02.50 Áiàòëîí. 16.05 ×îëîâi÷èé êëóá. 15.15 Ôîëüê-music Ñåäëåöüêîþ Åñòàôåòà (÷îëîâiêè) ×åìïiîíàò ñâiòó. Áîêñ 22.55 Òðiéêà, Êåíî, Åñòàôåòà (æiíêè) 16.35 Ä/ô “×îðíi ëàìïè 19.05 Ò/ñ “Ñåðæàíò 17.30, 02.20 Íîâèíè. Ñâiò Ìàêñèìà 22.00 Ïåðøà ñòóäiÿ Ñåðæà Ìóÿ” Ðîêêà” 18.10, 02.50 Áiàòëîí. 23.00, 00.00, 01.00 22.55 Òðiéêà, Êåíî, 17.10, 03.05 Áiàòëîí. 21.00, 05.00 Íîâèíè ×åìïiîíàò ñâiòó. Ïiäñóìêè Ñåêóíäà óäà÷i 21.40 Óòåîäèí ç Ìàéêëîì ×åìïiîíàò ñâiòó. ÌàñIíäèâiäóàëüíà ãîíêà 01.20 ÒåëåÀêàäåìiÿ 23.00, 00.00, 01.00 Ùóðîì ñòàðò (÷îëîâiêè) (æiíêè) 04.30 Ä/ñ “Íåïîâòîðíà Ïiäñóìêè 22.10 Iíøà ìóçèêà ç 18.20 Òåàòðàëüíi ñåçîíè 22.00 Ñëiäñòâî. Iíôî Êîðåÿ” 01.20 ÒåëåÀêàäåìiÿ Îëåêñiºì Êîãàíîì 18.45 Õ/ô “Ãàëîï” 22.30 Ñëîâî Êàíàë 1+1 04.30 ßê âàøå çäîðîâ’ÿ? 22.40 Ìåãàëîò 21.00, 05.00 Íîâèíè 22.40 Ìåãàëîò 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, Êàíàë 1+1 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðiéêà, 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðiéêà, 21.40 Ïåðøà øïàëüòà 08.45, 09.10 “Ñíiäàíîê ç 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, Êåíî Êåíî 22.15 Êîíöåðòíà 1+1” 12.00, 16.45, 19.30, 02.20 23.00 Äåíü ßíãîëà 23.00, 00.00, 01.00 ïðîãðàìà Íàòàëêè Îíóêè ÒÑÍ Ïiäñóìêè 01.20 Ìóçè÷íå òóðíå 22.55 Òðiéêà, Êåíî, 06.45, 07.10, 07.45, 23.30 Òåïëî.ua 03.40 “Íàäâå÷ið’ÿ” ç Ò. Ìàêñèìà 08.10, 08.45, 09.10 01.20 ÒåëåÀêàäåìiÿ Ùåðáàòþê 23.00 Äåíü ßíãîëà “Ñíiäàíîê ç 1+1” 04.30 Ä/ñ 04.30 Ä/ñ “Íåïîâòîðíà 07.35, 08.35 “Ìàøà i 00.05 Íà ñëóõó. Ïiäñóìêè “Íåïîâòîðíà Êîðåÿ” Êîðåÿ” âåäìiäü” (1) 01.20 Ìóçè÷íå òóðíå Êàíàë 1+1 05.30 Âiêíî â Àìåðèêó 09.40 “×îòèðè 04.10 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ ãàðíî â³äïî÷èòè: 06.45, 07.10, 07.45, Êàíàë 1+1 âåñiëëÿ” 05.30 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç 08.10, 08.45, 09.10 11.05 Ò/ñ “Ñèëà. Ó íàñ âè ìîæåòå 06.00 “Øiñòü êàäðiâ” ãðîìàäÿíàìè “Ñíiäàíîê ç 1+1” Ïîâåðíåííÿ äîäîìó” 08.00, 08.35 Ì/ñ “Êà÷èíi 05.55 Ãiìí Óêðà¿íè â³äñâÿòêóâàòè äåíü 07.00, 08.00, 09.00, (1) iñòîði¿” (1) Êàíàë 1+1 12.00, 16.45, 19.30, 12.20, 12.55 Ä/ñ íàðîäæåííÿ, êîðïîðàòèâ, 09.10, 19.30 ÒÑÍ: 06.00, 02.55 Õ/ô “Òðiøêè 23.20, 03.25 ÒÑÍ: “Âîðîæêà” 10.00 “Ñâiòñüêå æèòòÿ” âåñ³ëëÿ. Íåçàáàðîì “Òåëåâiçiéíà ñëóæáà ïåêëà â ðàþ” (1) 13.30, 14.05 Ä/ñ 11.00, 02.30 Õ/ô “ß òåáå íîâèí” “Ñëiïà” 07.35 Ìóëüòôiëüì 8 Áåðåçíÿ. Òîæ íiêîìó íå âiääàì” 07.35, 08.35 “Ìàøà i 14.45, 15.45 “Ñiìåéíi 08.00, 08.35 Ì/ñ “Êà÷èíi 14.35 “Âå÷iðíié Êè¿â “ çàïðîøóºìî âñ³õ âåäìiäü” (1) ìåëîäðàìè - 4” iñòîði¿” (1) 16.30, 21.15 “Âå÷iðíié 09.40 “×îòèðè 17.10 Ò/ñ “Ñèëà 09.00 “Ëîòî-çàáàâà” áàæàþ÷èõ çàâ³òàòè â êâàðòàë 2015” âåñiëëÿ” êîõàííÿ Ôåðiõè” (1) 09.40 Ì/ô “Åñêiìîñêà - 2: 18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà”, 20.20 “Ñêàçî÷íàÿ 11.05 Ò/ñ “Ñèëà. çàòèøíå êàôå ³ ñêóøòóâàòè ïðèãîäè â Àðêòèöi” (1) 20.15 “Óêðà¿íñüêi Ðóñü 2015” Ïîâåðíåííÿ äîäîìó” 09.45 “Ìàøà i âåäìiäü” (1) ñìà÷í³ ñòðàâè. ÍÀ ÊÎÆÍÓ ñåíñàöi¿” 21.00 “Âå÷iðíié Êè¿â “ (1) 10.35 ÒÑÍ: “Òåëåâiçiéíà 23.20 Õ/ô “Ïðî÷èòàòè i 22.50 “Ñâiòñüêå 12.20, 12.55 Ä/ñ ÏÀͲ ×ÅÊÀª ÑÞÐÏÐÈÇ. ñëóæáà íîâèí” ñïàëèòè” (2) æèòòÿ” “Âîðîæêà” Çàìîâëåííÿ ñòîëèê³â: 09611.20 “Ñâiò íàâèâîðiò: 23.55, 03.10 Õ/ô 01.05 Õ/ô “Çàáîðîíåíà 13.30, 14.05 Ä/ñ êàìáîäæà” “Òàëàíîâèòèé ìiñòåð “Ñëiïà” ðåàëüíiñòü” (2) 059-24-39, 097-648-46-71. Ðiïëi” (1) 12.20 “Ïðèíöè áàæàþòü 14.45, 15.45 “Ñiìåéíi 05.35 “Òåëåìàãàçèí” 05.20 “Òåëåìàãàçèí” ìåëîäðàìè - 4” ïîçíàéîìèòèñÿ 2” Iíòåð 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, Iíòåð 17.10 Ò/ñ “Ñèëà êîõàííÿ 13.25 “Ïîâåðíiòü ìåíi 05.45, 20.00, 01.40 16.45, 19.30, 00.15, 03.05 05.50, 12.25 Ò/ñ Ôåðiõè” (1) êðàñó” “Ïîäðîáèöi” ÒÑÍ “Çåìñüêèé ëiêàð. 20.30 “×èñòînews” 14.50 Õ/ô “Ìiæ íàìè, 06.35 “Ìóëüòôiëüì” 07.35, 08.35 “Ìàøà i Ïðîäîâæåííÿ” 21.00 Õ/ô “Ìiæ íàìè, äiâ÷àòàìè” (1) 07.00 Õ/ô “×îòèðè íóëü âåäìiäü” (1) 06.35 “Ìóëüòôiëüì” äiâ÷àòàìè” 09.40 “×îòèðè âåñiëëÿ” íà êîðèñòü Òàíå÷êè” 18.30 “Óêðà¿íñüêi 22.00 “Ïîâåðíiòü ìåíi 11.05 Ò/ñ “Ñèëà. 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.45 “Øêîëà äîêòîðà ñåíñàöi¿” 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, êðàñó” Ïîâåðíåííÿ äîäîìó” (1) Êîìàðîâñüêîãî” 19.30, 05.20 “ÒÑÍ23.40 Õ/ô “Íiäåëÿíäiÿ” (2) 12.20, 12.55 Ä/ñ “Âîðîæêà” 17.50 Íîâèíè 09.30 “Íîâèíè” Òèæäåíü” 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 02.40 Ò/ñ “Òåðïêèé ñìàê 13.30, 14.05 Ä/ñ “Ñëiïà” 10.00 Ä/ô “Àëëà 21.00 “Ãîëîñ êðà¿íè -5” êîõàííÿ” (1) 14.45, 15.45 “Ñiìåéíi “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì” Ïóãà÷îâà. ×îëîâiêè ¿¿ 23.25 Õ/ô “13 ðàéîí: 09.20 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” 03.50 Õ/ô “Ìàðëi òà ÿ - 2” ìåëîäðàìè - 4” âåëè÷íîñòi” óëüòèìàòóì” (2) (1) 17.10 Ò/ñ “Ñèëà êîõàííÿ 11.10, 05.10 Ä/ñ “Ñëiäñòâî 11.00 Õ/ô “Ïðèíöåñà íà âåëè... ç Ëåîíiäîì Ôåðiõè” (1) 01.10 Õ/ô “Êâàðòåò” (2) 05.10 “Ñëóæáà ðîçøóêó áîáàõ” Êàíåâñüêèì” 20.30 “×èñòînews” äiòåé” 04.30 “Øiñòü êàäðiâ” 13.30 Ò/ñ “Çåìñüêèé 13.05 Ò/ñ “Îïiâäíi íà 21.00 Õ/ô “Ìiæ íàìè, 05.15 “Òåëåìàãàçèí” 04.50 “Òåëåìàãàçèí” ëiêàð. Æèòòÿ çàíîâî” äiâ÷àòàìè” (1) ïðèñòàíi” Iíòåð Iíòåð 22.00 “Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü 14.20 “Ñóäîâi ñïðàâè” 16.35 “Áåíåôiñ 05.50, 12.25 Ò/ñ “Çåì05.40 “Ïîäðîáèöi” 15.45, 16.15 “Ñiìåéíèé 2015” “Êðîëèêiâ”. 30 ðîêiâ ñüêèé ëiêàð. Ïðîäîâ.” 06.10 “Ìóëüòôiëüì” 22.30 “Ïðàâî íà âëàäó - 2” ñóä” ãóìîðó” 06.35 “Ìóëüòôiëüì” 06.35 Õ/ô “Ïðèíöåñà íà 00.35, 03.35 Õ/ô 18.10 Òîê-øîó 18.05 Õ/ô 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, áîáàõ” “Òðèíàäöÿòü” (2) “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî” “Âèïðîáóâàëüíèé òåðìií” 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 02.15 Ò/ñ “Òåðïêèé ñìàê 20.00 “Ïîäðîáèöi” 08.40 “Ãîòóºìî ðàçîì” 17.50 Íîâèíè (2) êîõàííÿ” (1) 21.00 Òîê-øîó “×îðíå 09.30 “Íåäiëüíi íîâèíè” 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 20.30 Ò/ñ “Êîõàííÿ 05.15 “Òåëåìàãàçèí” äçåðêàëî” 10.00 “Îðåë i Ðåøêà. “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì” íåñïîäiâàíå íàãðÿíå” (2) Iíòåð 23.30 Ò/ñ “Îïiâäíi íà Þâiëåéíèé ñåçîí” 09.20 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” 00.15 Õ/ô “Êàðíàâàë ïî05.50, 12.25 Ò/ñ “Çåìñüêèé ïðèñòàíi” 10.55 “Áåíåôiñ 11.05 Ä/ñ “Ñëiäñòâî íàøîìó” (2) ëiêàð. Ïðîäîâæåííÿ” 02.45 Ä/ô “Òàºìíèöi “Êðîëèêiâ”. 30 ðîêiâ âåëè... ç Ëåîíiäîì 02.10 Ò/ñ “Òàºìíèöÿ 06.35 “Ìóëüòôiëüì” ×îðíîãî ìîðÿ” ãóìîðó” Êàíåâñüêèì” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 03.30 Ò/ñ “Òàºìíèöÿ “Ñâÿòîãî Ïàòðiêà” 14.20 “Ñóäîâi ñïðàâè” 12.25 Õ/ô “Øóêàéòå æiíêó” 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, “Ñâÿòîãî Ïàòðiêà” ÒÐÊ “Óêðàèíà” 15.40, 16.15 “Ñiìåéíèé 15.25 Êîíöåðò “Äåíü 17.50 Íîâèíè 06.10, 07.10, 04.40 Ò/c ÒÐÊ “Óêðàèíà” ñóä” 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 06.15, 13.00, 15.30, 17.10 íàðîäæåííÿ êàíàëó Iíòåð” “Äîðîæíié ïàòðóëü-9” (1) 18.10, 19.05 Òîê-øîó “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì” 18.10, 22.00 Ò/ñ Ò/c “Ñëiä” (1) “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî” 09.20 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” “Êðèâå äçåðêàëî 07.00, 08.00, 09.00, 11.05 Ä/ñ “Ñëiäñòâî âåëè... 15.00, 19.00, 01.20, 20.00 “Ïîäðîáèöi” äóøi” (2) ÁÓвÍÍß ÂÎÄßÍÈÕ ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì” 20.45, 04.25 Ò/ñ “Âïiçíàé 05.25 Ïîäi¿ 20.00, 05.05 14.20 “Ñóäîâi ñïðàâè” ìåíå, ÿêùî çìîæåø” (2) ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ. Âñòàíîâëåííÿ “Ïîäðîáèöi òèæíÿ” 15.40, 16.15 “Ñiìåéíèé 07.10, 08.10 Ðàíîê ç 22.30 Ò/ñ “×îðíi êiøêè” (2) íàñîñíèõ ñòàíö³é. Âîäîïðîâ³ä ï³ä Óêðà¿íîþ 23.45 Õ/ô ñóä” 01.15 Õ/ô “Ñâiäîê êëþ÷. Âèêîíàííÿ çåìëÿíèõ ðîá³ò. “Âèïðîáóâàëüíèé 18.10, 19.05 Òîê-øîó 09.15, 04.10 Çiðêîâèé óáèâñòâà” (2) øëÿõ “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî” òåðìií” (2) Áåòîíí³ ê³ëüöÿ. Òåë.:066-420-7602.35 Ò/ñ “Ñóñiäè” 10.00 Ò/c “Ïîãëÿä ç 20.00 “Ïîäðîáèöi” 01.30 Õ/ô “Æiíî÷à ÒÐÊ “Óêðàèíà” 65, 067-958-61-96. 20.45, 04.25 Ò/ñ “Âïiçíàé âi÷íîñòi” (1) äðóæáà” 06.15, 13.00, 15.30, 17.10 11.50, 19.45, 02.05, ìåíå, ÿêùî çìîæåø” (2) 07.00, 15.00, 19.00, 04.00 03.00 Ä/ô “Âåëèêi Ò/c “Ñëiä” (1) 03.05 Òîê-øîó “Ãîâîðèòü 22.30 Ò/ñ “×îðíi êiøêè” (2) Ïîäi¿ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, óêðà¿íöi” 01.15 Ò/ñ “Æèòòÿ, ÿê öèðê” Óêðà¿íà” 19.00, 01.25, 05.30 Ïîäi¿ 10.00 Çiðêîâèé øëÿõ. 03.25 Ò/ñ “Òàºìíèöÿ 18.00, 04.40 Ò/c (2) 07.10, 08.10 Ðàíîê ç Äàéäæåñò “Ñâÿòîãî Ïàòðiêà” “Áåçñìåðòíèê. Íîâà Íàäiÿ” 03.00 Ò/ñ “Ñóñiäè” Óêðà¿íîþ 11.00 Õ/ô “Îäèíàêè” (1) (1) ÒÐÊ “Óêðàèíà” ÒÐÊ “Óêðàèíà” 09.15, 04.10 Çiðêîâèé 13.00, 15.20, 19.40 Ò/c 07.00 Ïîäi¿ 06.15, 13.00, 15.30, 17.10 21.00 Ñïiâàé ÿê çiðêà øëÿõ 23.00 Ïîäi¿ äíÿ “Ñêàñóâàííÿ âñiõ Ò/c “Ñëiä” (1) 07.40 Ò/c “Íàâåñíi 10.00 Ò/c “Ïîãëÿä ç îáìåæåíü” (1) 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 23.30 Ò/c “Äîðîãà íà ðîçêâiòຠëþáîâ” (1) âi÷íîñòi” (1) îñòðiâ Ïàñõè” (2) 19.00, 01.45, 05.30 Ïîäi¿ 22.10 Ò/c “Ñèëà Âiðè” (1) 12.10 Ò/c “Ñèëà Âiðè” (1) 11.50, 19.45, 02.10, 03.10 07.10, 08.10 Ðàíîê ç ÑÒÁ 01.45 Ò/c “Äîðîãà íà 16.00 Ìîº íîâå æèòòÿ Òîê-øîó “Ãîâîðèòü Óêðà¿íîþ 05.20 “Ó ïîøóêàõ iñòèíè. îñòðiâ Ïàñõè” (2) 17.00, 20.00 Ò/c “Óäiâåöü” Óêðà¿íà” 09.15 Çiðêîâèé øëÿõ Ñåêðåò âi÷íî¿ ìîëîäîñòi: ÑÒÁ (1) 18.00, 04.40 Ò/c 10.00 Ò/c “Ïîãëÿä ç åëiêñèð äëÿ Ñòàëiíà” 06.30 Õ/ô “Âàñ âèêëèêຠ19.00, 02.40, 05.50 Ïîäi¿ âi÷íîñòi” (1) “Áåçñìåðòíèê. Íîâà 06.05 Õ/ô “Çìiºëîâ” (1) Òàéìèð” (1) 11.50, 19.45, 02.30, 03.35 òèæíÿ ç Îëåãîì Ïàíþòîþ Íàäiÿ” (1) 07.45 “Òàºìíèöi çâàæåíèõ. 08.05 “Êàðàîêå íà Òîê-øîó “Ãîâîðèòü Óêðà¿íà” Ñòðàøíà 20.40 Ò/c “Íàâåñíi 21.50 Ò/c “Ñëiä” (1) òàºìíèöÿ Ìàéäàíi” 18.00, 04.40 Ò/c “Áåçñìåðò- ªâãåíi¿ Ìîñòîâåíêî” ðîçêâiòຠëþáîâ” (1) 23.15 Âåëèêèé ôóòáîë 09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!” íèê. Íîâà Íàäiÿ” (1) 21.30 Ôóòáîë. Ëiãà 08.35, 00.30 Õ/ô “Ñïîêóòà” 01.00, 03.30 Ò/c “Äîðîãà 21.00 Ò/c “Íàâåñíi (1) 11.45 Õ/ô “Íå ìîæå áóòè!” ×åìïiîíiâ ÓªÔÀ. íà îñòðiâ Ïàñõè” (2) ðîçêâiòຠëþáîâ” (1) (1) “Áàâàðiÿ” (Íiìå÷÷èíà) 10.15 Õ/ô “Ïðèâàòíå ÑÒÁ 21.55 Ôóòáîë. Ëiãà ªâðîïè çàìîâëåííÿ” (1) 13.25 “Êîõàíà, ìè “Øàõòàð” (Óêðà¿íà) 05.40 Õ/ô “Çà ñiðíèêàìè” ÓªÔÀ “Åâåðòîí” (Àíãëiÿ) - 18.00, âáèâàºìî äiòåé” 23.35 Ò/c “Äîðîãà íà 22.00 “Âiêíà“Äèíàìî” (Óêðà¿íà) (1) îñòðiâ Ïàñõè” (2) 15.15 “Õîëîñòÿê - 5” Íîâèíè” 00.00 Ò/c “Äîðîãà íà îñòðiâ 18.40 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà” 07.15, 01.30 Õ/ô 19.00 “Óêðà¿íà ìຠÑÒÁ Ïàñõè” (2) “ Î ä ð ó æ å í í ÿ (2) òàëàíò!-7” 05.20 “Ó ïîøóêàõ iñòèíè. ÑÒÁ 19.05 “Ñïåöâèïóñê. Ìîÿ 21.40 Õ/ô “Zolushka. ru” (1) Ìèõàéëî Áóëãàêîâ: Áàëüçàìiíîâà” (1) 05.20 “Ó ïîøóêàõ iñòèíè. ïðàâäà. Òåòÿíà ªâàíãåëiº äëÿ Ñòàëiíà” 23.45 “Äàâàé ïîãîâîðèìî 09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!” Îñÿ Øîð ïðîòè Îñòàïà Êàòåðíîâñüêà. Ìié ðiäíèé 06.05, 18.00, 22.00 “Âiêíàïðî ñåêñ 2” 09.55 “Êàðàîêå íà âáèâöÿ” Áåíäåðà” Íîâèíè” 01.35 Íi÷íèé åôið Ìàéäàíi” 06.00, 18.00, 22.00 “Âiêíà- 20.00, 22.45 “Õîëîñòÿê - 5” 06.40, 16.00 “Âñå áóäå 10.50 Õ/ô “Ïîñïiøàéòå 02.10 Íi÷íèé åôið Íîâèíè” äîáðå!” ëþáèòè” (1) 06.35, 16.00 “Âñå áóäå 08.35 “Çiðêîâå æèòòÿ. Âòðà÷åí³ äåðæàâí³ àêòè íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà 12.40 “Ìiñòè÷íi iñòîði¿-6 äîáðå!” Âðÿòîâàíi äiòüìè” 08.20 “Çiðêîâå æèòòÿ. Òiëî çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ñåð³ÿ ßÆ ¹ 876825 äëÿ áóä³âíèöòâà ç Ïàâëîì Êîñòiöèíèì” 09.20 “Çiðêîâå æèòòÿ. Ùî íà ïîêàç” 16.15 “Óêðà¿íà ìຠïðèõîâóþòü ãåðî¿ 09.15 “Ìîÿ ïðàâäà. Õàÿë òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ïëîùåþ Ìàðãîøi?” òàëàíò!-7” Àëåêïåðîâ. Êàâêàçüêèé 0,2500 ãà òà ñåð³ÿ ßÇ ¹344546 äëÿ âåäåííÿ 10.20 “Ìîÿ ïðàâäà. Ò. 19.00 “Áèòâà ïîëîíåíèé” îñîáèñòîãî ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ïëîùåþ Êóòóíüî. Ëþáîâíèé åêñòðàñåíñiâ” 10.10 “Ìîÿ ïðàâäà. Î. 0,2500 ãà, âèäàí³ íà ³ì’ÿ Ïîøòóê Îëåêñàíäð òðèêóòíèê” 20.30 “Îäèí çà âñiõ” Áàðèêií. Ðîçiðâàíå ñåðöå” 11.10 “Ìîÿ ïðàâäà. Çîñèìîâè÷, ââàæàòè íåä³éñíèìè. 21.45 “Ñïåöâèïóñê. Ìîÿ 11.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Íîííà “Áëåñòÿùèå”. Íå âñå òå ïðàâäà. Òåòÿíà Ìîðäþêîâà. Íåíàâèäæó çîëîòî, ùî áëèùèòü” áóòè ñèëüíîþ!” Êàòåðíîâñüêà. Ìié ðiäíèé 13.05, 20.05 “Ñëiäñòâî 12.00, 20.05 “Ñëiäñòâî âáèâöÿ” âåäóòü åêñòðàñåíñè” âåäóòü åêñòðàñåíñè” 13.55 “ÌàñòåðØåô. 22.40 “Äåòåêòîð áðåõíi 7” 12.55 “ÌàñòåðØåô - 2” Íåâiäîìà âåðñiÿ” 23.45 “ß ñîðîìëþñü 18.45 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà” 18.45 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà” ñâîãî òiëà 2” (2) (2) 02.55 Íi÷íèé åôið 19.10 “Òàºìíèöi çâàæåíèõ. 19.10 “Ìîÿ ïðàâäà. Õàÿë Ñòðàøíà òàºìíèöÿ ªâãåíi¿ Àëåêïåðîâ. Êàâêàçüêèé Ìîñòîâåíêî” 1 (êîëî) - áåç îáìåæåíü ïîëîíåíèé” 21.00 “Ìiñòè÷íi iñòîði¿-5 ç àóäèòî𳿠(çàãàëüíîäîñòóïíà). 21.00 “Ìiñòè÷íi iñòîði¿-5 Ïàâëîì Êîñòiöèíèì” 2 (òðèêóòíèê) - ïåðåãëÿä ç Ïàâëîì Êîñòiöèíèì” íåïîâíîë³òí³ìè ãëÿäà÷àìè 22.35 “ß ñîðîìëþñü ñâîãî 22.35 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ðåêîìåíäîâàíî ðàçîì ç òiëà 2” ïðî ñåêñ 2” áàòüêàìè àáî ç â³äîìà áàòüê³â. 00.25 “Îäèí çà âñiõ” 00.25 “Îäèí çà âñiõ” 3 (êâàäðàò) - ðåêîìåíäóºòüñÿ 01.45 Õ/ô “Òè ìåíi, ÿ 01.40 Õ/ô “Òðèâîæíà ò³ëüêè äëÿ äîðîñëèõ. òîái” (1) íåäiëÿ” (1) 03.05 Íi÷íèé åôið 03.00 Íi÷íèé åôið

ÊÀÔÅ “ÏÅ˲ÊÀÍ”

ÇÀÏÐÎØÓª

Profile for Zgurivka rda

Panorama 10 (2015)  

Panorama 10 (2015)  

Advertisement