Page 1


อินเตอร์ เน็ต(Internet) เป็ นเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเริ่มก่ อตั้งโดย กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา อินเตอร์ เน็ตในยุคแรกๆประมาณปี พ.ศ.2512เป็ นเพียงการนำาคอมพิวเตอร์ จำานวนไม่ กเี่ ครื่องมาเชื่อมต่ อกันโดยสายส่ งสั ญญาณเพือ่ แลกเปลีย่ นข้ อมูลระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ ภารกิจหลักเพือ่ ใช้ ในงานวิจัยทางทหารโดยใช้ ชื่อว่ า"อาร์ ปา" ในปี 2526 อาร์ ปาเน็ตได้ แบ่ งเป็ น 2 เครือข่ าย ด้ านงานวิจัยใช้ ชื่อว่ า อาร์ ปาเน็ต เหมือนเดิม ส่ วนเครือข่ ายของกองทัพใช้ ชื่อมิลเน็ต


ในปี 2533 อาร์ ปาเนตไม่ สามารถทีจ่ ะรองรับภาระทีเ่ ป็ นเครือข่ ายหลัก (Backbone) ของระบบได้ อาร์ ปาเน็ตจึงได้ ยุตลิ งและเปลีย่ นไปใช้ NSFNET และเครือข่ ายอืน่ ๆ แทน มาจนเป็ นเครือข่ ายขนาดใหญ่ จนกระทัง่ ถึงทุกวันนี้ โดยเรียกเครือข่ ายว่ า อินเทอร์ เน็ต


1. การเชื่อมต่ ออินเทอร์ เน็ตรายบุคคล (Individual Connection)


2. การเชื่อมต่ ออินเทอร์ เน็ตแบบองค์กร (Corporate Connection)


-  GPRS    - โทรศัพท์ระบบ CDMA -  เทคโนโลยี บลูทูธ


อุปกรณ์ สำาหรับการเชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ต 1. คอมพิวเตอร์ ควรเป็ นคอมพิวเตอร์ ทมี่ คี วามเร็วสัญญาณนาฬิ กาของหน่ วย

ประมวลผล

2. โมเด็ม (Modulator Demodulator Machine) คืออุปกรณ์ซึ่งทำาหน้ าทีแ่ ปลงข้อมูลทีไ่ ด้จาก เครื่องคอมพิวเตอร์ ไป เป็ นสั ญญาณไฟฟ้ ารูปแบบหนึ่ง (Impulse)


1. โมเด็มแบบติดตั้งภายนอก (External modem) 2. โมเด็มแบบติดตั้งภายใน (Internal modem) 3. โมเด็มสำ าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก (Note Book Computer) อาจเรี ยกสั้นๆว่า PCMCIA  modem


อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่ มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530โดยการ เชื่อมต่อมินิคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และสถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) จนกระทัง่ ในปี  พ.ศ. 2535 ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ ทำาการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กบั มหาวิทยาลัย 


ในปี พ.ศ. 2536 NECTEC ได้เช่าวงจรสื่ อสาร ความเร็ ว 64 กิโลบิตต่อวินาทีจากการสื่ อสารแห่งประเทศไทยเพื่อ  เพิ่มความสามารถในการขนส่ งข้อมูล ทำาให้ประเทศไทยมีวงจร สื่ อสารระดับ ที่ให้บริ การแก่ผใู้ ช้ไทยสารอินเทอร์เน็ต 2วงจรใน ปัจจุบนั วงจรเชื่อมต่อไปยัง ต่างประเทศ  


ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ความต้องการ ในการใช้อินเตอร์เน็ตจากภาคเอกชนมีมากขึ้ นการ สื่ อสารแห่งประเทศไทย(กสท.) จึงได้ร่วมมือกับ บริ ษทั เอกชน เปิ ดบริ การอินเตอร์เน็ตให้แก่บุคล ผู ้ สนใจทัว่ ไปได้สมัครเป็ นสมาชิกตั้งขึ้นในรู ปแบบ ของบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การอินเตอร์เน็ตเชิงพาณิ ชย์  เรี ยกว่า "ผูใ้ ห้บริ การอินเตอร์เน็ต" หรื อ ISP  (Internet Service Provider) 


1.บริการด้ านการสื่อสาร

เป็ นบริการทีช่ ่ วยให้ ผ้ใู ช้ สามารถติดต่ อรับส่ งข้ อมูลแลกเปลีย่ นกัน ได้ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีความรวดเร็วกว่ าการติดต่ อด้ วยวิธี การแบบธรรมดาและมีค่าใช้ จ่ายค่อนข้ างถูกกว่ามาก

2. บริการด้ านข้ อมูลต่ าง ๆ

ทำาให้ ผ้ใู ช้ สามารุค้นหาข้ อมูลต่ าง ๆทีต่ งการได้ อย่ างรวดเร็ว และ ประหยัดค่ าใช้ จ่าย ซึ่งบริการต่ าง ๆ ทีม่ บี นระบบเครือข่ าย อินเตอร์ เน็ต


อินเตอร์ เน็ตกับการศึกษา 1. การใช้ เครือข่ ายเพือ่ การติดต่ อสื่ อสารเป็ นการ

ติดต่ อระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 2. การใช้ เครือข่ ายเพือ่ การสื บค้ นข้ อมูลซึ่งผู้เรียน นักวิจยั และ ผู้สอน 3. การใช้ เครือข่ ายเพือ่ การสอน หรือการสอนทาง ไกลโดยผ่ านเครือข่ าย


ประโยชน์ ของอินเตอร์ เน็ตทางการศึกษา       1.  ประโยชน์ ของอินเทอร์ เน็ตทีม่ ีต่อผ้ เู รี ยน การ ศึกษาวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย เรียนรู้ประสบการณ์ จาก สภาพทีเ่ ป็ นจริง การเพิม่ ทักษะการคิดอย่ างมีระบบ

2. ประโยชน์ ของอินเทอร์ เน็ตทีม่ ีต่อผ้ สู อน กลยุทธ์ การสอนทีห่ ลากหลาย พัฒนาหลักสู ตร

3. ประโยชน์ ทมี่ ีต่อผ้ เู ชี่ยวชาญการผลิต สื่อ แหล่งข้อมูลความรู้ การใช้ อนิ เทอร์ เน็ตทำาให้ ได้พบ กับแหล่ งข้ อมูล ข้ อมูลทีท่ นั สมัย เครื่องมือสอนให้ ผู้ เรียนมีทกั ษะ


4. ประโยชน์ ทมี่ ีต่อเจ้ าหน้ าที่

การ จัดการเอกสาร การสื่ อสารภายนอกองค์ กร

5. ประโยชน์ ของอินเทอร์ เน็ตทีม่ ี ต่ อการสื่อสาร การใช้ อนิ เทอร์ เน็ตเป็ น

แนวทางทีด่ ที ที่ าำ ให้ การสื่ อสารระหว่ างโรงเรียน กองทุนสนับสนุนการศึกษา โครงการเพือ่ การ ศึกษา องค์ กรพิเศษอืน่ ๆ และอาสาสมัคร การ สื่ อสารกับโรงเรียน กิจกรรมการสื่ อสารของผู้ เรียน


- โรคติดอินเทอเน็ต(Webaholic)

- เรื่องอณาจารผิดศีล ธรรม(Pornography/Indecent Content) - ไวรัส ม้ าโทรจัน หนอนอินเตอร์ เน็ต และ ระเบิดเวลา

อินเตอร์เน็ต  

อินเตอร์เน็ตมีความสำคัญมากในปัจจุบัน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you