Page 1

ไทย

กัมพูชา

ที่ตงั ้ / ขนาด

ตังอยู ้ ่ในอินโด-แปซิฟิก ซึง่ เป็ นตำาแหน่งยุทธศาสตร์ ใจกลาง

ตังอยู ้ ่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื ้นที่

พื ้นที่

กลุม่ ประเทศอาเซียน

ประมาณ 181,035 ตารางกิโลเมตร

มีพื ้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร ทิศแต่ละทิศ

ทิศเหนือ ติดกับเมียนมาร์ และลาว

- ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัด

ทิศใต้ ติดกับมาเลเซี ย และอ่าวไทย

อุบลราชธานี ศรี สะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ) และลาว

ทิศตะวันออก ติดกับลาวและกัมพูชา ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน และเมียนมาร

- ทิศตะวันออกติดเวียดนาม - ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัด

สระแก้ ว จันทบุรี และตราด) - ทิศใต้ ติดอ่าวไทย

สภาพภูมิ อากาศ

มีภมู ิอากาศแบบร้ อนชึ ้น แบ่งออกเป็ น 3 ฤดู คือ * ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม เป็ นช่วงฤดูร้อน

กัมพูชามีภมู ิอากาศ มรสุมเขตร้ อน เป็ นแบบร้ อนชื ้นแถบ มรสุม มีฝนตกชุกที่ยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 - 36 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิเฉลี่ยใน กรุงพนมเปญ 27 องศา

* ในช่วงเดือนมิถน ุ ายน - ตุลาคม เป็ นช่วงฤดูฝน

เซลเซียส)

* ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ เป็ นช่วงฤดูหนาว

- ฤดูฝนเริ่ ม จาก เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 18-34 องศาเซลเซียส

- ฤดูแล้ ง เริ่ มจากเดือน พฤศจิกายน - เมษายน

เดือนเมษายนเป็ นเดือนที่มีอากาศร้ อนมากและมีอณ ุ หภูมิ สูงสุดที่สดุ ของปี เดือนมกราคมเป็ นเดือนที่มีอณ ุ หภูมิตา่ำ ที่สดุ และเดือนตุลาคมเป็ นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สดุ ลักษณะภูมิ

ไทยมีลกั ษณะภูมิประเทศคล้ ายขวานทอง

กัมพูชามีลกั ษณะภูมิประเทศคล้ ายชามหรื ออ่าง

พุทธนิกายเถรวาท

พุทธนิกายเถรวาท

กับความ คล้ าย ศาสนา


ที่เห็นข้างต้น จะทำาให้เห็นว่า ประเทศไทยและประเทศกัม พูช า ทีข ่ นาดประเทศที่ไ ม่เ ท่า กัน โดยที่ ประเทศไทยมีข นาดที่ใ หญ่ก ว่า สภาพภูม ิอ ากาศ ประเทศไทยจะมีกัน 3 ฤดูคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว แต่ ประเทศกัมพูชาจะมีกัน 2 ฤดูคือ ฤดูเริ่มฝน กับฤดูแล้ง ทำาให้ภูมิอากาศแตกต่างกัน โดยสิ้นเชิง เพราะประเทศไทยจะเป็นแบบร้อนชื้น ส่วนประเทศกัมพูชาจะเป็นแบบ ร้อนชื้นแถบมรสุม ประเทศไทยมีล ัก ษณะคล้า ยกับ ขวานทอง ส่ว น ประเทศกัม พูช าคล้า ยกับ ชามหรือ อ่า ง ทั้ง 2 ประเทศนับ ถือ ศาสนาเดีย วกัน และนิก ายเดีย วกัน

ทรัพ ยากรธรรมชาติ ในประเทศไทย และ ประเทศกัมพูชา มีท รัพ ยากรธรรมชาติท ี่อ ด ุ สมบูร ณ์ เหมือ นกัน มีทั้งป่า ไม้ที่มีเหมือนกันคือ ไม้ประดู่ ไม้ตะเคียน ไม้มะค่า ไม้พะยูน ไม้ เต็ง ไม้แดง ไม้ยาง 9 ล 9 แต่ประเทศกัม พูช าร้อ ยละ 75 ของพื้น ที่ร าบจะเป็น พื้น ที่เ ป็น ทะเลสาบ ทัง้ 2 ประเทศมีแ นวชายฝั่ง ติด ทะเลอ่า วไทยเหมือ นกัน ทำาให้เป็นพื้นที่ชุกชุมสัตว์นำ้า มีส ิน แร่ต ่า งๆที่เ หมือ นกัน คือ ทองแดง แร่เหล็ก แมงกานีส พลอย ดีบุก ตะกั่ว สังกะสี หินอ่อน 9 ล 9 มีนำ้ามันดิบ และ ก๊า ซธรรมชาติ ที่เ หมือ นกัน


ไทย ก มพ ชา  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you