Page 1


และ

J


โอม

Jingle Bellก กริ๊งโอม ริ๊ง...ก โอม

ิ๊ง ร ก ร็ง

ริ๊ง แ ก ร ง ็ ง แก อ ็ l l e ก B e l g โอม กิ๊ง Jin โอม ง ๊ ิ ร . . . ก ก ็อง กริ๊ง... กริ๊ง...กริ๊ง ิ๊ง กร แกร ม อ โ กริ๊ง กริ๊ง...กริ๊ง Be๊งll..กแิ๊งก. ร๊ง กริ๊ง ..ก็อง แกร็ง Jinglกeริ๊ง ง ๊ ร ก แ โ อ ง ็ ร ม ก แ ก็อง โอม กริ๊ง.. ก๊อง แกร็ง Jingle B .กริ๊ง กริ๊ง..กริ๊ง e l l ง ๊ ร ก แ ง ๊ ิ ง ๊ ร ร ก ก กริ๊ง... กิ๊ง...ก็อง กริ๊งแ โอม ก็อง โอมกรแิ๊งกร็ง ก็อง กริ๊ง...กริ๊ง แกร็ง แ ก l l ร e B ง ๊ e l . ก g . ร แ ง ๊ ิ Jin ก . . ก ร ร ง ๊ ิ ง ๊ ง ๊ ิ ร ง ็ ก ร . ก ง . แ อ ็ ิร๊ง. โอม .ก

ิ๊ง..


ระฆั ระฆังทำ�มาจากโลหะผสมทองแดงและดีบุก (ทองเหลือง) ใน อัตราส่วนที่เหมาะสม โดยมากมักเป็น ทองแดง 3 : ดีบุก 1 หลัง จากที่หล่อเสร็จแล้ว ก็จะต้องถ่วงเสียง โดยการเพิ่มหรือลดเนื้อ วัสดุภายในตัวระฆัง เทียบกับการเคาะส้อมเสียงเพื่อให้ ได้เสียง ที่ต้องการ


ระฆังนั้นนอกจากสร้างได้จากวัสดุที่หลากหลาย ทำ�หน้าที่ ให้ความบันเทิง มีเสียงที่ ไพเราะและเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ แล้ว ยังแฝงไปด้วยความเชื่อที่น้อยคนอาจจะรู้ โดยแต่ละความ เชื่อนั้นมีที่มาและที่ ไปมาจากการใช้ชีวิตประจำ�วัน ภูมิประเทศ วัฒนธรรม คำ�สอนตามหลักศาสนาต่างๆ

Contents

บทนำ�

Thailand

China

108 Japan

Tibet

ความเชื ่ อ

Hinduism

Christ


ประเทศไทย

Thailand


d

เคาะสิ

ชื่อเสียงจะได้

ดังกังวาล... เชื่อว่าการเคาะระฆัง เป็นการถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องจาก เสียงระฆัง มีความดังกังวาล เปรียบเสมือนพระคุณของพระ รัตนตรัยที่แผ่กังวาลไปทั่วจักรวาล อีกทั้งยังมีความเชื่อว่า การ ได้เคาะระฆังถวายเป็นพุทธบูชา หรือการถวายระฆังเป็นพุทธ บูชา ทำ�ให้มีอานิสงส์ที่จะส่งผลให้เกิดในในชาติต่อๆ ไป เป็นผู้ที่ มีเกียรติยศชื่อเสียงขจรไปทั้งสี่ทิศ และมีเสียงสำ�เนียงที่ ไพเราะ น่าฟัง

Thailand

China

108 Japan

Tibet

Hinduism

Christ


ประเทศจีน


ตื่นจากตัณหา

รู้สัจธรรมที่แท้จริง ชาวจีนนั้นมีความเชื่อว่า ระฆัง (เจง หรือเจ่ง) เป็น สัญลักษณ์มงคลทางศาสนา หมายถึงการตื่น และการรู้ เสียง ระฆังทำ�ให้ตื่นจากการหลงในกิเลสตัณหา ให้รู้สึกตื่น และรู้ สัจธรรมที่แท้จริง ยังมีความเชื่ออีกว่า เสียงระฆังจะนำ�แต่ข่าวดี และเรื่องมงคลต่างๆมาให้เท่านั้น อีกทั้งยังจะทำ�ให้รู้เท่าทันศัตรูคู่ แข่งอีกด้วย

China

108 Japan

Tibet

Hinduism

Christ


ประเทศญี่ปุ่น ตี 108 ที

ไล่สิ่งไม่ดี

108 อย่าง

ประเทศญี่ปุ่น...สำ�หรับที่ประเทศญี่ปุ่น วันปีใหม่จะถือเป็นช่วง เวลาสำ�คัญของครอบครัว ผู้คนมักจะไปไหว้พระขอพรตามวัด ต่างๆ และเมื่อย่างเข้าวันปีใหม่ จะมีประเพณีการตีระฆังเพื่อส่ง ท้ายปีเก่าที่วัด ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม ประเพณีนี้สืบทอดกัน


Japan

มาตั้งแต่สมัยนาราโดยมีพระมาผลัดกันตีระฆังในวัดให้ครบ 108 ครั้ง การตีระฆัง 108 ครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นการปลดปล่อยสิ่งชั่ว ร้าย 108 อย่าง ออกไปจากตัวเรา เราเรียกประเพณีนี้ว่า “โจยะ โนะ คาเนะ“

108 Japan

Tibet

Hinduism

Christ


ประเทศธิเบต


หญิง=ฆัณฏะ ชาย =วัชระ ตามลัทธิความเชื่อของชาวธิเบตนั้น มีการเปรียบเทียบของ สองสิ่งที่ต้องอยู่คู่กัน คือ ระฆัง(ฆัณฏะ) และวัชระ โดย ระฆัง คือสิ่งที่เปรียบเหมือนผู้หญิง ส่วน วัชระ นั้นเปรียบเหมือน ผู้ชาย ซึ่งความคิดเรื่องนี้มาจาก แนวความคิดเรื่องการให้กำ�เนิด ซึ่งเป็น เรื่องของธรรมชาติ อันเกิดจากชายและหญิง

Tibet

Hinduism

Christ


ศาสนาฮินดู


“โอม“ เพิ่มโอกาส

..สมหวัง..

ศาสนาฮินดู การตีระฆังนั้นถูกใช้ ในการประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา ที่เรียกว่าพิธีปุญา ซึ่งเสียงของระฆังนั้นมีลักษณะ คล้ายเสียงของคำ�ว่า โอม เรียกได้ว่า ระหว่างพิธีปุญาจะมีการ เปล่งเสียงแห่งสวรรค์ ซึ่งก็คือคำ�ว่า โอมในรูปแบบต่าง ๆ กันทั้ง การเป่าสังข์ และ การตีระฆัง และยังมีเพิ่มเติมอีกว่า ทั้งการตี ระฆัง และการเป่าสังข์ ทำ�ให้ บรรยากาศการทำ�พิธี ดูขลัง และ ศักดิสิทธิมากขึ้น นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการตีระฆังระหว่างทำ� พิธีจะช่วยให้ผู้ที่ขอพรมีสมาธิมากขึ้นและจะทำ�ให้ โอกาสที่พรจะ สมหวังมีมากขึ้นด้วย

Hinduism

Christ


ศาสนาคริสต์

Christianity


y

ลดนำ�มาซึ พลังความมืด ่ง..ความสุข ทางศาสนาคริสต์นั้นมีความเชื่อว่า เสียงระฆังในวันคริสต์มาส คือการเฉลิมฉลองให้กับการประสูติของพระเจ้า โดยมีตำ�นานเล่า ว่า มีการตีระฆังช่วงก่อนเวลาเที่ยงคืนของวันคริสต์มาสเพื่อลด พลังความมืด และบ่งบอกถึงความตายของปีศาจ ก่อนที่พระเยซู ผู้ที่จะมาช่วยไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์จะถือกำ�เนิดขึ้น และระฆังนี้ มีเสียงดังกังวาลนานนับชั่วโมง ก่อนที่ ในเวลาเที่ยงคืนเสียงระฆัง นี้จะกลับกลายมาเป็นเสียงแห่งความสุข Christ


อ้างอิง

- http://www.eliteholidaythai.com/wizContent. asp?wizConID=1128&txtmMenu_ID=7 - http://www.7wondersthailand.com/showdetail.asp?boardid=1362 - http://hilight.kapook.com/view/18771 - http://www.thamnaai.com/index.php?lay=s how&ac=article&Id=538724296&Ntype=1


By : Pattarakamon 53711521

Bell & Belief  

story of bell around th world